Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları"

Transkript

1 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 10, Bahar 2012, Sayı: 12, ss Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları Kürşat SOLAK * Özet Memlûk Devleti 1250 yılı ile 1517 yılları arasında Mısır ve Suriye de hüküm sürmüştür. Bu dönemde yazılan tarihî ve coğrafî eserler Anadolu dan ve başka coğrafyalardan haber vermektedir. Bu münasebetle Memlûk kaynaklarında Anadolu ile ilgili bilgiler ve kavramlar karşımıza çıkar. Anahtar Kelimeler: Memlûkler, Gelibolu, Memlûk Kaynaklar, İstanbul The Concepts of Halîcu Kostantıniyye And Kâli Boli in the Mamluk Sources Abstract Mamluk State which reigned in Egypt and Syria between the years 1250 and The historical and geographical recourses which were written at Mamluk period tell us informations about Anatolia and other zones. Therefore we meet informations and terms about Anatolia at Mamluk recourses. Keywords: Mamluks, Gallipoli, Mamluk Sources, İstanbul 13. asır ortasından 16. asır başlarına kadar Mısır ve Suriye de yaşanan Memlûkler dönemi, İslam tarih yazıcılığının en zengin halkalarından birini teşkil eder. Bu dönemde kaleme alınan eserler genel tarih mahiyeti göstermelerinin yanı sıra müelliflerin kendi devrini ya da devirlerinin sultanını anlattıkları da görülür. Memlûk * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü; kursat. 85

2 Kürşat Solak müellifleri Mısır ve Suriye tarihini merkeze koyarlarken kendi coğrafyaları ile ilgili olan siyasî teşekküller ve bölgelerle ilgili olarak da kayıt düşerler. Bununla beraber aradaki mesafenin artması ve ele alınan mıntıkanın çevresi ile kıyaslandığında daha dar bir alan teşkil etmesi, verilen malumatın ve ayrıntının azalmasına sebep olur. Yine mezkûr döneme ait coğrafya bilgisinin ve Memlûk müelliflerinin coğrafya ilgisinin çok fazla olduğu söylenemez. Nitekim Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih- Coğrafya Yazıcılığı adlı eserinde Memlûkler döneminde yaşamış 47 müelliften ayrı ayrı bahseder. Bu meyanda müellif Muhammed ez-zehebî nin (ö. 1347) 148 i tarih konusunda olmak üzere 235 eseri vardır bilgisini verir. Bu durumda ilgili dönemde üretilen eser sayısı yüzlerce olmaktadır. ez-zehebî nin söz konusu çalışmaları, muhtelif konular içermektedir. Bununla beraber coğrafyaya dair eseri bulunmamaktadır. Esasen bu dönemde doğrudan ya da kayda değer içerikle coğrafya ile alakalı eser sayısı ise yedi-sekiz ile sınırlı kalmaktadır. 1 Çalışmamızda Memlûk dönemine çağdaş müelliflerden, İbn Saîd el-mağribî (ö.1286), el-himyerî (ö.1327), en-nuveyrî (ö. 1332), el-ömerî (ö.1348), Ebu l-fidâ (ö. 1331), İbn el-verdî (ö. 1349), İbn Kesîr (ö.1373), İbn Haldun (ö. 1406), el-kalkaşandî (ö.1418), el-makrîzî (ö. 1441), İbn Hacer el-askalanî (ö. 1449), İbn Arabşah (ö. 1450), İbn Tagriberdi (ö.1470) ve es-sehavî (ö. 1497) kaynak olarak kullandığımız müellifler olmuştur. Memlûk çağına yakın olmak üzere, Eyyûbîler döneminde önemli bir coğrafya eseri ortaya koymuş olan ve Memlûk ulemasına kaynak teşkil eden Yakut el-hamavî (ö. 1229), daha önceki asırlara ait olmak üzere İbn Hurdazbih (ö. 912), Taberî (ö.923), Mesudî (10. asır), İbnu l-fakîh (10. asır), İbn Havkal (10. asır), İdrisî (12. asır) gibi müellifler ve Hudûdu l-âlem adlı eser konuyla ilgili olarak yararlanılan çalışmalar olmuştur. Gelibolu ve Çanakkale boğazı ile ilgili sabık çalışmalara bakıldığında, söz konusu yerlerle ilgili Antikçağ, Bizans ve Osmanlı dönemleri ve isimlendirmeleri ile ilgili bilgiler verildiği görülür. Bununla beraber biri dışında Arap kaynaklarının ve hassaten Memlûk kaynaklarının bölgeye dair isimlendirmesi söz konusu edilmez. 2 1 Ramazan Şeşen, az sayıda ifadesini kullanır. Bkz. Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul, 1998, s. 176, Kallipolis, Gali-polis, Düsturnâme de Gelibolı. Bkz. Feridun Emecen, Gelibolu, DİA, c. 14, İstanbul, 1993, 1-6; Metin Tuncel, Çanakkale, DİA, c.8, İstanbul, 1993, s ; Besim Darkot Romania Boğazı, Avido veya Aveo Boğazı, St. George Boğazı kavramlarının batılılar tarafından kullanıldığını yazar. Ayrıca coğrafyacı İdrisî nin Boğazlara ve Marmara ya İstanbul boğazı dediğini kaydeder. Bu durumda Darkot, Halîcu Kostantıniyye kavramına İstanbul Boğazı anlamını yüklemiş olmaktadır. Ancak Darkot, İdrisî nin Jaubert çevirisini kullandığından çeviri dilini aktardığını düşünebiliriz. Ayrıca Darkot, aynı müellifin Çanakkale boğazı için Abidos koyu kavramını kullandığını belirtir. Bkz. Besim Darkot, Çanakkale, İA, Eskişehir, 1997, c. 3, s

3 Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları يلاك (el-halîcu el-kostantıniyye) ve هينطنطسقلا جيلخلا Memlûk kaynaklarında el- (Kâli Boli) kavramları kullanılmıştır. Bu meyanda İbn Saîd el-mağribî, Kitâb يلوب Coğrafyasında Halîcu Kostantıniyye kavramını zikreder. Ancak bu halicin konumu ile ilgili bir açıklama yapmaz. Söz konusu kavramı, Bahru Rûm (Akdeniz ) ve Bahru Nîtaş (Karadeniz) dolayısıyla anar. 3 Tarihçi el-himyerî, söz konusu kavramı kullanan müelliflerden birisidir. Karadeniz in Halîcu Kostantıniyye vasıtası ile Akdeniz e döküldüğünü, halîcin ağzının Bahr eş-şâm dan (Akdeniz) sonra başladığını belirtir. Burasının uzunluğunun 350 mil ya da daha az olduğunu belirterek uzun bir mesafeye işaret eder. Emevîler döneminde Mesleme bin Abdülmelik in gerçekleştirdiği İstanbul Seferini ( ) anlatırken bazı tasvirlerde bulunur; Akdeniz den sonra halîcin ağzı başlar dedikten sonra dağları, çeşmesi ve akarsuyu olan bir yerde konakladıklarını, orada bir burç da olduğunu belirtir. 4 Sadece bu ifadelere bakarak konakladıkları yeri tahmin etmek güçtür. Bununla beraber Çanakkale Boğazı hattında, günümüz şehir merkezi ve çevresi de dâhil olmak üzere tasvire yakın yerler bulunmaktadır. Müellif el-ömerî de de Halîcu Kostantıniyye kavramı görülmektedir. İslam ordularının Anadolu akınları ve Anadolu daki Türk ülkesi bahsi münasebetiyle söz konusu ifade geçer. 5 el-ömerî, el-memâlik ve et-tarif isimli eserlerinde, Türklerin Anadolu da elinde bulundurduğu yerleri sayarken Gelibolu ifadesini kullanmaz. 6 Bunun sebebi, Türklerin henüz Rumeli ne geçmemesi ve dolayısıyla Gelibolu nun Türk ülkesi olmamasıdır Dımaşk doğumlu olan müellif Ebu l-fidâ, el-muhtasar fî Ahbâr el-beşer adlı eserinde Yunan ülkesini anlatırken Bahru Kostantıniyye nin bir halîc olduğunu ve Bahru Kırım (Karadeniz) ile Bahr er-rum (Akdeniz) arasında bulunduğunu belirtir. 7 Arapça da halîc, körfez, kanal anlamına gelmektedir yılı civarında bugünkü Suriye topraklarında neşet eden İbn el-verdî, Bahr er-rum un Endülüs ile Halîcu Kostantıniyye arasında uzandığını belirtir. 9 Bu ifade, Akdeniz in kuzeydeki başlangıç noktası için adı geçen halîcin yani Çanakkale Boğazı nı da içine alan su kütlesinin - yolunun esas alındığını göstermektedir. 3 İbn Saîd el-mağribî, Kitâb Bast el-arz fî el-tûl ve l-arz (Kitâb el-coğrafya), tah. Khavon Bournit Khincs, Tatvân, 1958, s. 102, 117, Ebû Abdullah el-himyerî, er-ravz el-mi tar fî Haber el-aktâr, yay. İhsan Abbas, Beyrut, 1975, s İbn Fazlullah el-ömerî, Mesâliku l-ebsar fî Memâliku l-ensâr, 27 cilt, c. III yay. el-mecmu el-sekâfî, Abu Dabi, 2002, s. 289, İbn Fazlullah el-ömerî, et-ta rif bi l-mustalah eş-şerîf, tah. Muhammed Hüseyin Şemseddin, Beyrut, 1988; Yaşar Yücel, Çoban-Oğulları Candar-Oğulları Beylikleri, Ankara, 1980, İmâdeddin Ebu l-fidâ, el-muhtasar fî Ahbâr el-beşer, 4 cilt, c.i, yay. Matbaatu Hüseyniyetu Mısrî, yılı yok, s Rûhî el-baalbekî, El-Mevrid Kâmûs Arabî-İngilizî, Beyrut, 2003; Serdar Mutçalı, Arapça-Türkçe Sözlük, İstanbul, Ömer bin Muzaffer İbn el-verdî, Harîdet el-acaîb ve Ferîdet el-garâib, tah. Enver Mahmud Zenâtî, Kahire, 2008, s

4 Kürşat Solak Söz konusu kavram Tarihu İbn Haldun da muhtelif yerlerde geçer. Haçlıların Halîcu Kostantıniyye yi aşarak Anadolu ya geçtiği belirtilir. 10 Haçlı orduları İstanbul Boğazı ndan ziyade Çanakkale ve Marmara Denizi üzerinde Anadolu ya geçtiğine göre kavramın taşıdığı anlam anlaşılabilir. Yine İbn Haldun Halîcu Kostantıniyye kavramını Karadeniz den Akdeniz e kadar uzanan su kütlesi - yolu anlamında ele almaktadır. 11 Nitekim bu kullanım, Memlûk çağı müelliflerinin mezkûr kavrama yüklediği ortak anlamdır. Memlûk tarihçileri içinde Kalkaşandî önemli bir simadır ila 1418 yılları arasında yaşamıştır. Memlûk idarî kademelerinde görev yapmıştır yılında tarihçi el-ömerî nin yanında Divan el-inşâ da görev almıştır. İnşâ (sekreterlik) sanatı hakkında araştırmalar yapmış ve bilgisini arttırmıştır. 12 İbn Hurdazbih in el-mesâlik ve l-memâlik inden, el-ömerî nin el-mesâlik el-ebsâr ile et-ta rif isimli eserlerinden, Ebu l-fidâ nın Takvim el-buldân ından, Takiyüddin Abdurrahman bin Nâzıru l- Ceyş in Teksif et-ta rif isimli eserinden yararlanmıştır. Bu sebeple o, konu ile ilgili olarak kendisinden önceki birikimi aksettirir. Kalkaşandî, Bilâd er-rum (Anadolu) Müslümanların elinde olup Halîcu Kostantıniyye nin doğusundadır. Burası ile Ermeniyye arasında yer alır. Şimdi derbendler ülkesi olarak bilinir bu ülke (Anadolu), batıda Halîcu Kostantıniyye ile beraber Bahr er-rum (Akdeniz) ve Bahr el-kırım (Karadeniz) ile çevrilir. Güneyde Bilâd eş-şam (Suriye) ve el-cezire (Mezopotamya), doğuda Ermeniyye (Kilikya - Çukurova), kuzeyde Bilâd el-gürc (Gürcü ülkesi) ve Bahr el-kırım ile çevrilir. 13 Yine (Anadolu), Bahr el-kırım ve Halîcu Kostantıniyye arasında yer alır. Doğuda Bahru Nîtaş şeklinde isimlendirilen Bahr el-kırım ile biter. Batıda Halîcu Kostantıniyye ye kadardır. Kostantıniyye ile son bulur. Güneyde Bahru Şâmî ile nihayetlenen Ermeni ülkesi olan Leon ülkesi ile sonlanır.. Velhasıl bu ülke doğuda Ermeniyye sınırının batısından ve Bilâd el-cezire nin kuzeyinden başlar. Batıda Bahr er-rum a kadar gider. Bu deniz (Bahr er-rum - Akdeniz) güneyden Halîcu Kostantıniyye ye kadar uzanır.. Bahr el-kırım ile buluşur. 14 Kalkaşandî başka bahislerde de bu kavramı kullanır; Mısır dan Karadeniz e ve ötesine gitmek için kara ve deniz yolu olduğunu söyledikten sonra deniz yolunun İskenderiye ve Dimyat limanından başlayarak Bahr er-rum u aştığını ve Halîcu Kostantıniyye ye vardığını, oradan da Bahru Kırım olarak bilinen Bahru Nitaş a ve sonra da Bahr el- Azak (Azak Denizi) olarak bilinen Bahru Mânitaş a (Karadeniz) ulaştığını belirtir İbn Haldun, Tarihu İbn Haldun, c.i, yay. Halil Şehâde, Beyrut, 1988, s. 83, 93, 94; c. II, s. 220, 221, 272, 277, 338; c.iii, s. 268; c.v, s. 4, 23, İbn Haldun, Tarihu İbn Haldun, c.i, s Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, s Ahmed b. Ali el-kalkaşandî, Subh el-a şâ fî Sınâat el-inşâ, 14 cilt, c. V, yay. Muhammed Abdurrasul İbrahim, Kahire, , s Kalkaşandî, Subh el-a şâ fî Sınâat el-inşâ, c.v, s Kalkaşandî, Subh el-a şâ fî Sınâat el-inşâ, c.iv, s

5 Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları Kalkaşandî, Osmanoğlu nu andığı bir başka yerde, Osmanlıların topraklarını Halîcu Kostantıniyye ye kadar genişlettiklerini, 16 Halîcu Kostantıniyye nin Bahru Nîtaş (Karadeniz) ile komşu 17 olduğunu belirtir. Kalkaşandî de çok net olarak gördüğümüz bu ifadelerde, Halîcu Kostantıniyye kavramı bugünkü Marmara Denizi ile beraber İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını içermektedir. Anadolu nun buranın doğusunda olduğu belirtilmekte, Akdeniz in güneyden uzanarak burası ve Karadeniz ile birleştiği, Akdeniz den Karadeniz e geçiş sağlandığı ifade edilmektedir. Görüldüğü üzere Ortaçağ da umumiyetle, Karadeniz ile Ege Denizi ni birbirine bağlayan suyolu yekten bir körfez gibi görünmektedir. Bir deniz ve iki boğaz olarak tasnif edilmemektedir. Mesafenin uzaklığı ve coğrafyanın yabancılığı, arasında bulunduğu denizler içinde küçük kalması bu anlayışa sebep teşkil etmekte, dönemin müellifleri ayrıntıları hesaba katmamaktadır. 18 Nitekim İbn Havkal (10. asır), Sûretu l-arz isimli eserinde bütün Bahr er-rum için, kısaca anlatımıyla Okyanusun bir körfezi gibidir demektedir Anadolu doğumlu olan Yakut el-hamavî, Memlûkler dönemine yakın tarihçi ve coğrafyacılardan birisidir. Konumuz ile ilgili olarak İstanbul un doğudan ve kuzeyden olmak üzere iki yönden çevrelenen bir halîci vardır. Batı ve güney yönünde kara bulunmaktadır 20 demektedir. Eserini maddeler halinde kaleme almış olan el-hamavî, halîc maddesi için muhtelif mekânlar anmakta, ayrıca Kostantıniyye nin altındaki deniz karşılığını vermektedir. 21 Böylece el-hamavî, halîc kavramı ile söz konusu su kütlesini ifade etmektedir. Müellifi bilinmeyen Hudûdu l-âlem isimli eserde Hindistan Körfezi, Halîcu Hindî olarak isimlendirilir. Aynı şekilde eser Halîcu Kostantıniyye kavramını kullanmakta, ırmağa benzettiği bu halicin Cebelitarık la beraber Akdeniz in iki halicinden biri olduğunu belirtmektedir. Hudûdu l-âlem deki bu kullanım halîc kelimesine daha ziyade boğaz, kanal anlamı yüklemektedir. Ayrıca eserde bu halicin Akdeniz i Gürziyan denizine (Karadeniz) bağladığı ifade edilmektedir Kalkaşandî, Subh el-a şâ fî Sınâat el-inşâ, c.viii, s Kalkaşandî, Subh el-a şâ fî Sınâat el-inşâ, c.v, s Ortaçağ da Avrupa da coğrafî ad verme bakımından bir takım değişiklikler ve hatta hatalar olduğu, umumî olarak İstanbul Boğazı na verilen isimlerin Çanakkale Boğazı için de sık sık kullanıldığı belirtilir. Bkz., Darkot, Çanakkale, s Nitekim bu bilgi, konumuza dair Ortaçağ Arap kaynakları için de geçerlidir. 18 Mart Üniversitesi coğrafya bölümünde misafir öğretim üyesi konumunda bulunan Suriye vatandaşı Salem Khalaf a söz konusu kavramla ilgili tespitimizi ifade ettik. Kaynakları kendisi ile paylaştık. Sayın Khalaf, şahsı için de yeni olan bu coğrafî tanımlamayı doğru bulmuş ve katkı sağlamıştır. Bu münasebetle Sayın Khalaf a teşekkür ederiz. 19 İbn Havkal dan naklen bkz., Murat Ağarı, İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar, İstanbul, 2002, s Şihabeddin Yakut el-hamavî, Mu cem el-buldân, 5 cilt, c. IV, Beyrut, 1977, s el-hamavî, Mu cem el-buldân, c. II, s Hudûdu l-âlem, 372/ yıllarında kaleme alınmıştır. Bkz. Hudûdu l-âlem, İngilizceden çev., Abdullah Duman-Murat Ağarı, İstanbul, 2008, s. XV, 5. 89

6 Kürşat Solak Söz konusu su kütlesi, coğrafyacı Mesudî nin (10. asır) Mürûc ez-zeheb adlı eserinde de el-halîc olarak isimlendirilmektedir. Aynı eserde Halîcu Kostantıniyye kavramı geçmekte, Bahru Nîtaş tan (Karadeniz) yarılıp çıkarak Bahr er-rum a (Akdeniz) vardığı belirtilmektedir. 23 Yine Mesudî Pontus Denizi ni (Karadeniz) anlatırken bu denizin Halîcu Kostantıniyye yolu ile Bahr er-rum a açıldığını belirtir. 24 Mesudî ve diğerleri gibi, meşhur tarihçi Taberî de 166/ yılından bahsederken Halîcu Kostantıniyye kavramını kullanır. 25 İbnu l-fakîh (10. asır), Kitâbu l-buldân isimli eserinde yedi iklimden biri olarak andığı Kostantıniyye yi anlatırken Rum bölgesi ve kuzeyde Hazar ı içine alan bölgedir demektedir. Bu durumda Kostantıniyye kavramının Arap havsalasında nadir de olsa İstanbul dan daha geniş bir alanı ifade ettiğini ve düşük bir ihtimalle bu sebeple Halîcu Kostantıniyye ifadesinin geniş anlamlı bir kullanım sahası bulduğunu düşünebiliriz. Ayrıca İbnu l-fakîh Halîc ifadesini, Kostantıniyye kavramı olmaksızın da kullanır; Bahr er-rum un sınırlarını verirken, bu deniz Antakya dan Cezayir e uzar, oradan Haliç e yönelir. Buradan Endülüs e kadar varır 26 demektedir. İbn Hurdazbih de yollardan bahsettiği bahiste Halîcu Kostantıniyye kavramını kullanır. 27 İdrisî, üzerinde durduğumuz bölge ile ilgili olarak ayrıntıya girer ve Abizos un (Abidos 28 ) Halîcu Kostantıniyye ağzında olduğunu belirtir. 29 Halîcu Kostantıniyye kavramını zikreden Memlûk müelliflerinden bir diğeri de İbn Kesîr dir. el-bidâye ve n-nihâye isimli eserinde Halîcu Kostantıniyye nin yerini, Kostantıniyye nin (İstanbul) güneyinde olarak ifade eder. Eserde aynı kavram, Emevîlerin 8. asırda Anadolu ya gerçekleştirdikleri akınlar ve İstanbul kuşatmaları vesilesi ile de zikredilir. Nitekim Mesleme bin Abdülmelik in İstanbul kuşatmasında, gönderilen yardım kuvvetinin öncelikle Halîcu Kostantıniyye yi aştığı, sonra da Bizans a yardım eden Bulgarlarla savaştığı ve onları mağlup ettiği anlatılır. 30 Bununla beraber İbn Kesîr in ilgili eserine ait bir çeviride, gelen yardımcı birliklerin İstanbul Boğazı nı geçerek savaştığı ifade edilir. 31 Başka bir çalışmada ise, halîc kelimesi tercü- 23 Mesudî den aktararak Ağarı, İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar, İstanbul, 2002, s Mesudî den aktararak Ağarı, İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar, s Taberî, Tarih er-rusûl ve l-mulûk, 11 cilt, c.viii, yay. Dâr el-terâs, Beyrut, 1967, s İbnu l-fakîh ten naklen bkz., Ağarı, İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar, s İbn Hurdazbih, el-mesâlik ve l-memâlik, yay., M.J. de Goaje, Leyden, 1889, s. 100, Kadîm çağda bu kıyıların en mârûf şehri. Bkz. Darkot, Çanakkale, s Çanakkale Boğazı nda Nara Burnu nun biraz doğusunda yer alır. Çanakkale merkezin hemen yakınındadır. 29 Şerif Ebu l-hasan el-idrisî, Nuzhet el-müştak fî İhtirak el-âfâk, 2 cilt, c.ii, yay. Âlim el-kütüb, Beyrut, 1988, s İmâdeddin İsmail bin Ömer İbn Kesîr, el-bidâye ve l-nihâye, c.i, tah. Ali Şîrî, Beyrut, 1988, s. 26; c.ix, s. 99, İmâdeddin İsmail bin Ömer İbn Kesîr, Büyük İslam Tarihi, çev. Mehmet Keskin, c.ix, İstanbul, 1995, s

7 Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları me edilmeyerek aynı haliyle yazılmıştır. 32 Bu durumda Halîcu Kostantıniyye kavramına anlam yüklemekte güçlük çekildiği görülmektedir. Aynı güçlüğü, İdrisî coğrafyasına ait yukarıda zikredilen çevirinin yaşadığı da anlaşılmaktadır. Memlûk tarihçisi Nuveyrî (ö. 1332), Akdeniz in iki halicinden biri olarak Halîcu Kostantıniyye yi zikreder. Haçlı Alman İmparatorunun Halîcu Kostantıniyye yi geçerek Arzu Bilâd el-islam a (İslam ülkelerinin toprakları) geçtiğini belirtir. 33 Ayrıca Nuveyrî de, Şarkî Halîcu Kostantıniyye kavram geçer 34 ki Halîcu Kostantıniyye nin doğusu anlamına gelip gördüğümüz kaynaklarda sık kullanılan bir terkiptir. Memlûk çağında müellif İbn Hacer el-askalanî, Osmanlı yı anlattığı bahiste mezkûr kavramı zikreder. 35 Tarihçi İbn Tagriberdi, 164/ Arap seferinden bahsederken Anadolu da pek çok kale alındığını Halîcu Kostantıniyye ye kadar gidildiğini anlatır. 36 Çalışmamızda günümüz Gelibolusunu karşılayan Kâli Boli kavramını üç Memlûk müellifinde tespit ettik. Bu meyanda İbn Arabşah (ö. 1450), Osmanlılarda Süleyman Şah ın Bizanslılarla anlaştığını, Bizanslılardan Süleyman Şah a iki boğazdan geçilerek yardım getirileceğini belirtir. Müellif denizler arasında geçiş için bu iki boğazın olmazsa olmaz olduğu belirtir. Kendi döneminde artık Gelibolu Boğazının (seğru Kâli Boli) Müslüman gemicilerin elinde olduğunu, İstanbul Boğazının (Seğru İstanbul) ise hâlâ Hrıstiyanların elinde bulunduğunu ifade eder. 37 Sehavî (ö.1497), adı geçen kavramı anar ve Kâli Boli nin Halîcu Kostantıniyye nin önemli bir yeri olduğunu söyler. Ardından Osmanlıların burayı ele geçirdiğini belirtir. 38 Makrîzî (ö. 1441) es-sulûk isimli eserinde Medinetu Kâli Boli ifadesini, Osmanlı Sultanı II. Murad dönemi ile ilgili olarak anar. Hemen devamında da Gelibolu dan geçmek anlamında bir 32 Khanoglan Hacıyev, Mesleme b. Abdülmelik: Hayatı, Siyasî ve Askerî Faaliyetleri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006, s. 51. Tezden, söz konusu İstanbul kuşatmasına dair ayrıntılı bilgi edindik. Burada Arap kaynakları mukayeseli olarak kullanılmıştır. The Cambridge History of İslam da, Mesleme kuvvetlerinin 54/ 674 yılında Bizans üzerine sefere başladığı, Kapıdağı (Cyzicus) Yarımadasında kışladıktan sonra saldırıya geçtiği yazar ancak söz konusu yarımadaya intikal edilen boğaz ya da bölge herhangi bir kaynak atfı ile anılmaz. Bkz., Laura Veccia Vaglieri, The Patrıarchal and Umayyad Calıphates, The Cambridge History of İslam, c. IA, Cambridge, 2008, s Ahmed bin Abdulvahhab en-nuveyrî, Nihâyet ul-erab fî Fünûn el-edeb, c.i, yay. Dâru l-kütüb ve l- Vesâik el-kavmiyye, Kahire, 1992, s. 235; c. XXVIII, s en-nuveyrî, Nihâyet ul-erab fî Fünûn el-edeb, c.xxiii, s İbn Hacer el-askalânî, İnbâ el-gumr bi-ebnâ el-umr, 4 cilt, c.i, yay. Hasan Habeşî, Kahire, 1969, s Cemâleddin Ebu l-mehâsin Yusuf İbn Tagribirdi, en-nucûm ez- Zâhire fî Mulûk Mısr ve l-kâhire, 16 cilt, c. II, yay. Dâru l-kütübi l-mısrıyye, Kahire, , s İbn Arabşah, Acâib el-makdûr fî Ahbâr Teymur, Kalküta baskısı, Kalküta, 1817, s Şemseddin Ebu l-hayr Muhammed b. Abdurrahman, es-sehâvî, ed-dav el-lâmi, 12 cilt, c.xi, yay. Dâru Mektebetu l-hayat, Beyrut, 1992, s

8 Kürşat Solak ifade kullanır. 39 Yine aynı eserde, fetret döneminde Yıldırım Bayezid in oğullarından Süleyman ın Edirne ve Kâli Boli ye sahip olduğu bilgisini verir. 40 İslam hükümdarlarını saydığı bahiste yine II. Murad ı sahibu Bursa ve Kâli Boli olarak anar. 41 İbn Arabşah ın seğru Kâli Boli ve Seğru İstanbul kullanımları, diğer müelliflerde olmayan bir özelliktir. ةرغث,رغث kelimeleri, koy, küçük körfez; gedik, yarık, geçit anlamlarına gelmektedir. 42 Bu ifadeleriyle İbn Arabşah, iki boğazı ayrı ayrı ele alarak, Halîcu Kostantıniyye kavramı içine yerleştirmez. Böylece günümüz bilgisi ve kullanımına yakın bir kullanım sergilemiş olur. Makrîzî, Medinetu Kâli Boli ve sahibu Bursa ve Kâli Boli ifadeleri ile Gelibolu nun bir yerleşim yeri olduğunu ifade ederek farklı bir bilginin ve kullanımın sahibi olur. Gerçekten Gelibolu o dönemde bölgenin en önemli yerleşim yerlerinden biriydi. 43 Aynı zamanda Makrîzî, Sultan II. Murad için sahibu Bursa ve Kâli Boli diyerek Osmanlı ülkesinin Anadolu yakasında Bursa ya, Rumeli yakasında Gelibolu ya ayrı bir önem atfeder. 44 Halîcu Kostantıniyye kavramı gerek Memlûk kaynaklarının gerekse önceki İslam kaynaklarının kullandığı bir kavramdır. Kuşkusuz Memlûk tarih ve coğrafya yazarları, söz konusu kavramı seleflerinden öğrendiler. Bunun sonucu olarak Akdeniz ile Karadeniz arasındaki su kütlesini ifade etmek için söz konusu kavramı kullandılar. Mesafenin uzaklığı ve coğrafya bilgisinin yetersizliği dolayısıyla coğrafî ayrıntıları dikkate almadılar. Bu durum Ortaçağ Avrupa sı için de geçerlidir. Sözü edilen sebeplerin yanı sıra, mezkûr su kütlesi ile ilgili olarak ayrıntı verme ihtiyacı duyulmaması, mevzu bahis kavramın kullanımının Memlûk çağında da devam etmesine etki etmiştir. Üzerinde durduğumuz bölge ile ilgili olarak Himyerî, İbn Arabşah, Makrîzî, İbn Kesîr ve Sehavî gibi müverrihler genel bilginin dışına çıkmış ve özel bilgiler vermişlerdir. Kavrama dair bahislerde müellifler genel olarak, Akdeniz ile Karadeniz i birbirine bağladığı, Akdeniz le beraber Anadolu nun batı sınırını teşkil ettiği, kaç mil olduğu, kaç günde geçilebileceği gibi hususlar üzerinde dururlar. 39 Makrîzî, Kitâb es-sulûk li-ma rifet Duvel el-mulûk, 8 cilt, c.vii, tah. Muhammed Abdülkadir A tâ, Beyrut, 1997, s Makrîzî, es-sulûk, c.vii, s Makrîzî, es-sulûk, c. VII, s İbn Arabşah ın Acâib el-makdûr isimli eseri Türkçe ye çevrilmiş ve Ortaçağ Tarihçiliği adına önemli bir hizmet ifa edilmiştir. Söz konusu tercümede, ilgili kelime boğaz ve körfez anlamları verilerek çevrilmiştir. Bkz. İbn Arabşah, Acâibu l-makdûr (Bozkırdan Gelen Bela), çev. Ahsen Batur, İstanbul, 2012, s Biz boğaz anlamı ile çevirdik. 43 Gelibolu bilgisi için bkz., Wilhelm Von Heyd, Yakın-Doğu Ticaret Tarihi, çev. Enver Ziya Karal, Ankara, 2000, s. 295, Makrîzî, Kâli Boli ifadesi ile Rumeli ni de kastediyor olabilir. 92

9 Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları Kavramın yabancı dile çevirisinde müşkilat görülmektedir. İstanbul Boğazı, İstanbul Körfezi gibi iki kelimeli çeviriler kavramın karşılığı olamamaktadır. Bu münasebetle kavramın Ortaçağ Arap kaynakları çerçevesinde açıklamalı olarak zikredilmesi gerekmektedir. Çalışmamızda ele aldığımız diğer bir kavram Kâli Boli idi. Söz konusu kavramın kullanımına dair üç Memlûk kaynağından misaller verdik. Müelliflerin Kâli Boli kavramını, günümüz Gelibolu yarımadasını ve yerleşimini içeren manalarda kullandığı görülmektedir. 93

10 Kürşat Solak Kaynakça Ağarı, Murat, İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar, İstanbul, el-baalbekî, Rûhî, El-Mevrid-Kâmûs Arabî-İngilizî, Beyrut, Darkot, Besim, Çanakkale, İslam Ansiklopedisi, Eskişehir, 1997, c. 3, s Ebu l-fida, İmâdeddin, el-muhtasar f î Ahbâr el-beşer, yay. Matbaatu Hüseyniyetu Mısrî, Kahire, yılı yok. Emecen, Feridun, Gelibolu, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c. 14, İstanbul, 1993, s Hacıyev, Khanoglan, Mesleme b. Abdülmelik: Hayatı, Siyasî ve Askerî Faaliyetleri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, el-hamavî, Şihabeddin Yakut, Mu cem el-buldân, c. IV, Beyrut, Heyd, Wilhelm Von, Yakın-Doğu Ticaret Tarihi, çev. Enver Ziya Karal, Ankara, el-himyerî, Ebû Abdullah, er-ravz el-mi tar f î Haber el-aktâr, yay. İhsan Abbas, Beyrut, Hudûdu l-âlem, İngilizceden çev., Abdullah Duman-Murat Ağarı, İstanbul, İbn Arabşah, Acâib el-makdûr fî Ahbâr Teymur, Kalküta baskısı, Kalküta, İbn Arabşah, Acâibu l-makdûr (Bozkırdan Gelen Bela), çev. Ahsen Batur, İstanbul, İbn Hacer el-askalânî, İnbâ el-gumr bi-ebnâ el-umr, yay. Hasan Habeşî, Kahire, İbn Haldun, Tarihu İbn Haldun, yay. Halil Şehâde, Beyrut, İbn Hurdazbih, el-mesâlik ve l-memâlik, yay., M.J. de Goaje, Leiden, İbn Kesîr, İmâdeddin İsmail bin Ömer, el-bidâye ve l-nihâye, tah. Ali Şîrî, Beyrut, İbn Kesîr, İmâdeddin İsmail bin Ömer, Büyük İslam Tarihi, çev. Mehmet Keskin, c.9, İstanbul, İbn Tagribirdi, Cemâleddin Ebu l-mehâsin Yusuf, en-nucûm ez- Zâhire f î Mulûk Mısr ve z- Zâhire, c.i-xii, yay. Dâru l-kütübi l-mısrıyye, Kahire, İbn el-verdî, Ömer bin Muzaffer, Harîdet el-acaîb ve Ferîdet el-garâib, tah. Enver Mahmud Zenâtî, Kahire, el-idrisî Şerif Ebu l-hasan, Nuzhet el-müştak fî İhtirak el-âfâk, yay. Âlim el-kütüb, Beyrut, el-kalkaşandî, Ahmed b. Ali, Subh el-a şâ fî Sınâat el-inşâ, yay. Muhammed Abdurrasul İbrahim, Kahire, el-mağribî, İbn Saîd, Kitâb Bast el-arz f î el-tûl ve l-arz (Kitâb el-coğrafya), tah. Khavon Bournit Khincs, Tatvân, el-makrîzî, Kitâb es-sulûk li-ma rifet Duvel el-mulûk, tah. Muhammed Abdülkadir A tâ, Beyrut, Mutçalı, Serdar, Arapça-Türkçe Sözlük, İstanbul,

11 Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları en-nuveyrî, Ahmed bin Abdulvahhab, Nihâyet ul-erab fî Fünûn el-edeb, yay. Dâru l- Kütüb ve l- Vesâik el-kavmiyye, Kahire, el-ömerî, İbn Fazlullah, Mesâliku l-ebsar fî Memâliku l-ensâr, yay. el-mecmu el-sekâfî, Abu Dabi, el-ömerî, İbn Fazlullah, et-ta rif bi l-mustalah eş-şerîf, tah. Muhammed Hüseyin Şemseddin, Beyrut, es-sehâvî, Şemseddin Ebu l-hayr Muhammed b. Abdurrahman, ed-dav el-lâmi, yay. Dâru Mektebetu l-hayat, Beyrut, Şeşen, Ramazan, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul, Taberî, Tarih er-rusûl ve l-mulûk, 11 cilt, yay. Dâr el-terâs, c.viii, Beyrut, Tuncel, Metin, Çanakkale, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.8, İstanbul, 1993, s Vaglieri, Laura Veccia, The Patrıarchal and Umayyad Calıphates, The Cambridge History of İslam, c. IA, Cambridge, Yücel, Yaşar, Çoban-Oğulları Candar-Oğulları Beylikleri, Ankara,

MEMLÛK KAYNAKLARINA GÖRE MISIR IN HUDUDLARI

MEMLÛK KAYNAKLARINA GÖRE MISIR IN HUDUDLARI MEMLÛK KAYNAKLARINA GÖRE MISIR IN HUDUDLARI Dr. Altan ÇETİN Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Giriş: Tarihî Coğrafya ve Müslümanlarda Coğrafyacılık Coğrafya, fiziki mekân olmanın

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri

Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri Dünya da bir birinden farklı kıyı tipleri oluşmuştur. Bu farklılıkların oluşmasında; Dalga ve akıntılar, Dağların kıyıya uzanış doğrultusu, Kıyılardaki

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum

Detaylı

Çerkez Memlûkler Çerkez mi?

Çerkez Memlûkler Çerkez mi? Çerkez Memlûkler Çerkez mi? Are The Circassian Mamluks Circassian? Kürşat SOLAK Öz Memlûk Devleti Bahrî Memlûkler ve Burcî Memlûkler dönemleri olmak üzere iki dönem halinde ele alınmaktadır. Burcî Memlûkler

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

BULAK YANGINI. Dr. Kürşat SOLAK Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü

BULAK YANGINI. Dr. Kürşat SOLAK Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2011 Cilt :9 Sayı :2 BULAK YANGINI Dr. Kürşat SOLAK Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü ÖZET 862/1458 yılında Kahire yakınlarındaki Bulak şehrinde büyük bir yangın

Detaylı

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI 5 te 7 de AZİZ BABUŞCU AK PARTİ İL BAŞKANI AK 4 te YIL: 2012 SAYI : 167 17-24 ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 6 da Sultan

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi / Journal of Turkish History Researches, Yıl/Vol. 1, Sayı/No. 1 Güz/Fall 2016 ISSN:

Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi / Journal of Turkish History Researches, Yıl/Vol. 1, Sayı/No. 1 Güz/Fall 2016 ISSN: Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi / Journal of Turkish History Researches, Yıl/Vol. 1, Sayı/No. 1 Güz/Fall 2016 ISSN: 2459-0185 Kitap Tanıtımı/ Book Review Şihabeddin b. Fazlullah el-ömerî, Türkler Hakkında

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Sosyal Bilgiler (Coğrafya-Tarih) Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:19 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. Sorular 1. Aşağıdaki

Detaylı

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ 2 www.mirasimiz.org.tr KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ Kudüs, Müslümanlarca kutsal sayılan bir şehirdir. Yeryüzündeki ikinci mescid, Müslümanların ilk

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Tarihi Kaynakları I Ders No : 80020030 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği İNM 424112 Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İletişim Bilgileri İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı E-mail:kilic@yildiz.edu.tr

Detaylı

Konuşulan Dil Türkiye Türkçesinin Sahası Cuma, 02 Ağustos 2013 15:27

Konuşulan Dil Türkiye Türkçesinin Sahası Cuma, 02 Ağustos 2013 15:27 Türk dünyasının batı kanadında, Balkanlar da konuşulan Türk ağızları, konuşan nüfus ve yaygınlık bakımlarından Türk yazı dillerinin en büyüğü olan Türkiye Türkçesinin ağızlarıdırlar. Balkan Türkleri, bu

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi ni konu alan Türk film 17

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980.

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980. ÖZGEÇMİŞ Doğum Yeri ve Yılı : Adıyaman, 1955 Eğitim : Fırat İlkokulu, Malatya, 1964. Adıyaman Lisesi Orta Bölümü, Adıyaman, 1972. Mimar Sinan İnşaat Teknik Lisesi, Kayseri., 1976. Mesleki Kariyeri Lisans

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

Arş. Gör. İlker YİĞİT

Arş. Gör. İlker YİĞİT CV Arş. Gör. İlker YİĞİT Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Mail: iyigithg@gmail.com Tel: 0-376-218 11 23/5111 Faks: 0-376-218 10 31 WEB: http://websitem.karatekin.edu.tr/iyigit/sayfa/314

Detaylı

3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV

3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV 56 3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV Haritada işaretlenen Ankara şehrinin bulunduğu Bölüm ü bir dizi seçenek arasından

Detaylı

FARABİ DE BEŞ TÜMEL. Doktora Öğrencisi, Sakarya İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Bilim Dalı,

FARABİ DE BEŞ TÜMEL. Doktora Öğrencisi, Sakarya İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Bilim Dalı, FARABİ DE BEŞ TÜMEL Yakup ÖZKAN Giriş Farabi (ö. 950) ortaçağın en önemli felsefecilerinden biridir. Eserlerinin arasında Mantık Bilimi ile ilgili olanları daha fazladır. Farabi, mantıkçı olarak İslam

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR 1 ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Adı Soyadı: Ebru ALTAN Doğum Tarihi: 5.11.1969 Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TARİH İSTANBUL ÜNİ. 199 Y. Lisans ORTAÇAĞ TARİHİ İSTANBUL ÜNİ. 1995

Detaylı

Dünyanın meşhur su kanalı ve boğazları

Dünyanın meşhur su kanalı ve boğazları Dünyanın meşhur su kanalı ve boğazları Dünayadaki su yolları çağlar değişse de stratejik önemini muhafaza ediyor. 11.06.2017 / 13:10 Uluslararası ticaretin en önemli güzergahlarını barındıran dünya üzerindeki

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

SU KANALI PROJESİ - ETİYOPYA

SU KANALI PROJESİ - ETİYOPYA SU KANALI PROJESİ - ETİYOPYA İHH Projeler Birimi PROJENİN KONUSU Bu proje, Etiyopya nın Bale bölgesine bağlı olan Selke Deyu köyünün kuruluşundan bu yana temiz su ihtiyacını karşılayamamasından dolayı

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YILSONU SINAV PROGRAMI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YILSONU SINAV PROGRAMI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 5-6 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YILSONU SINAV PROGRAMI I.SINIFLAR ( A-B ŞUBELERİ) N. Özkuyumcu - İslam Tarihi 30.05.6 M. Tepekaya - Yabancı

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

MEMLÛK DEVLETİ VE KUZEY ANADOLU

MEMLÛK DEVLETİ VE KUZEY ANADOLU Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, Ocak-2012, s. 109-121 MEMLÛK DEVLETİ VE KUZEY ANADOLU Kürşat SOLAK ÖZET: 1250 1517 yılları arasında Mısır ve Suriye de hüküm sürmüş olan

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

TÜRKİYE NİN COĞRAFİ BÖLGELERİ-I KIYI BÖLGELER: KARADENİZ, MARMARA, EGE, AKDENİZ BÖLGELERİ

TÜRKİYE NİN COĞRAFİ BÖLGELERİ-I KIYI BÖLGELER: KARADENİZ, MARMARA, EGE, AKDENİZ BÖLGELERİ TÜRKİYE NİN COĞRAFİ BÖLGELERİ-I KIYI BÖLGELER: KARADENİZ, MARMARA, EGE, AKDENİZ BÖLGELERİ Abdulkadir Sadi nin Milli Coğrafya Kitabı nda Türkiye nin Garbi (Batı) Anadolu, Orta Anadolu ve Şarki (Doğu) Anadolu

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

MENTEŞE YÖRESİ Kıyı Ege Bölgesinün Büyük Menderes Oluğu güneyinde kalan kesimine "Menteşe Yöresi" denilmektedir. 13. yüzyılda Manteşe yöresi

MENTEŞE YÖRESİ Kıyı Ege Bölgesinün Büyük Menderes Oluğu güneyinde kalan kesimine Menteşe Yöresi denilmektedir. 13. yüzyılda Manteşe yöresi MENTEŞE YÖRESİ MENTEŞE YÖRESİ Kıyı Ege Bölgesinün Büyük Menderes Oluğu güneyinde kalan kesimine "Menteşe Yöresi" denilmektedir. 13. yüzyılda Manteşe yöresi Bizanslıların elinde bulunuyordu. Bizanslıların

Detaylı

MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011

MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011 MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011 Fransa nın PARİS ten sonra gördüğüm ikinci kenti. Akdeniz kıyısında. 4 gün kaldık. REMEE Projesinin davetlisi idik. Büyük bir kent Marsiya. Tarihi sorgulayan

Detaylı

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları-

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI lllll ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- güz donemi 2015 m-hayta@hotmail.com 2 ders planı ve yönteme dair merhaba arkadaslar, Öncelikle, yeni eğitim ve öğretim

Detaylı

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2.

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2. Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 1. İnsan ve Tarih 2. Tarihin Konusu 3. Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi 4. Tarih Biliminin

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI 1. Sınıf / Normal Öğretim 09.11.2017 10:00-11:30 ENG 101 Academic English-I (25) Okt. Ümit Tekir 10.11.2017 11:00-12:00 373 TDL 101 Türk Dili-I (20) Doç. Dr. Mustafa Erdoğan 10.11.2017 16:30-17:30 373

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. 2. KTÜİF Dergisi

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 6 TAR 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II 4 0 4 6 TAR 103 İLKÇAĞ TARİHİ I 2 0 2 4 TAR 104 İLKÇAĞ TARİHİ II 2 0 2 4 TAR

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır.

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. RÜZGARLAR Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketidir. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. Rüzgarın Hızında Etkili

Detaylı

Osmanlı Devleti nde okuryazar oranının yüzde 66 olduğu iddiası

Osmanlı Devleti nde okuryazar oranının yüzde 66 olduğu iddiası Osmanlı Devleti nde okuryazar oranının yüzde 66 olduğu iddiası KAYNAK : https://teyit.org/osmanli-devletinde-okuryazar-oraninin-yuzde-66-oldugu-iddiasi/ Sosyal medya kullanıcıları tarafından Twitter da

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

ALAN BİLGİSİ YAYINLARI. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ/ ALAN BİLGİSİ Editör: Doç. Dr. Yılmaz POLAT

ALAN BİLGİSİ YAYINLARI. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ/ ALAN BİLGİSİ Editör: Doç. Dr. Yılmaz POLAT i ALAN BİLGİSİ YAYINLARI ALAN BİLGİSİ YAYIN NO. : 07 ISBN : 978-605-860-467-4 Güncellenmiş 3. Basım, Mart 2014 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ/ ALAN BİLGİSİ Editör: Doç. Dr. Yılmaz POLAT Yazarlar: Doç. Dr.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler.

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler. İstanbul Boğazı İstanbul Boğazı Karadeniz ve Marmara Denizi ni birbirine bağlar. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır. İstanbul u da ikiye böler. Uzunluğu 31 kilometredir. Genişliği ise 700 metre

Detaylı

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz Zehra KAMACI

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz Zehra KAMACI sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 9 / 2004 s. 219-223 kitap tanıtımı HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye deki üniversite imkanlarının zorluğu ve kontenjan sıkıntısı öğrencileri değişik arayışlara itiyor. Her yıl 50 binin üzerinde

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı ATATÜRK VE ÇANAKKALE SAVAŞLARINI ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yıl: 10 Bahar 2012 Sayı: 12 / Year: 10 Spring 2012 Number: 12

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı ATATÜRK VE ÇANAKKALE SAVAŞLARINI ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yıl: 10 Bahar 2012 Sayı: 12 / Year: 10 Spring 2012 Number: 12 ATATÜRK VE ÇANAKKALE SAVAŞLARINI ARAŞTIRMA MERKEZİ Yıl: 10 Bahar 2012 Sayı: 12 / Year: 10 Spring 2012 Number: 12 ISSN: 2148-0877 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı The Turkish Yearbook of Çanakkale Studies

Detaylı

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ Okulumuz Gezi İnceleme ve Tanıtma Kulübümüz 17-18 Ocak 2015 tarihinde bir gece konaklamalı KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA gezisi gerçekleştirdi.. 17 Ocak 2015 Cumartesi sabahı

Detaylı

ORTA DOĞU VE KAFKASYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ORTA DOĞU VE KAFKASYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Merkez Müdürünün Mesajı Orta Doğu ve Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi bağlı bulunduğu İstanbul Aydın Üniversitesi ve içinde bulunduğu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Doğu ve Kafkasya ülkeleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... III BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 (1) Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

Çanakkale Muharebelerİ nin İdaresİ

Çanakkale Muharebelerİ nin İdaresİ Çanakkale Muharebelerİ nin İdaresİ Komutanlar ve Stratejiler Editörler Lokman Erdemir & Kürşat Solak Çanakkale 2015-100. Yıl Çanakkale Muharebelerİ nin İdaresİ Komutanlar ve Stratejiler Editörler: Lokman

Detaylı

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ MEHMET BİLDİRİCİ Balkusan köyü Ermenek- Karaman yolu üzerinde Ermenek ten yaklaşık 25 km uzaklıkta ormanlar içinde bir köy. 25 Ağustos 2011 günü benim ricam üzerine Ali Aktürk

Detaylı

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları-

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI lllll ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- güz donemi 2015 m-hayta@hotmail.com ders planı ve yönteme dair merhaba arkadaslar, Öncelikle, yeni eğitim ve öğretim döneminiz

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı