Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları"

Transkript

1 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 10, Bahar 2012, Sayı: 12, ss Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları Kürşat SOLAK * Özet Memlûk Devleti 1250 yılı ile 1517 yılları arasında Mısır ve Suriye de hüküm sürmüştür. Bu dönemde yazılan tarihî ve coğrafî eserler Anadolu dan ve başka coğrafyalardan haber vermektedir. Bu münasebetle Memlûk kaynaklarında Anadolu ile ilgili bilgiler ve kavramlar karşımıza çıkar. Anahtar Kelimeler: Memlûkler, Gelibolu, Memlûk Kaynaklar, İstanbul The Concepts of Halîcu Kostantıniyye And Kâli Boli in the Mamluk Sources Abstract Mamluk State which reigned in Egypt and Syria between the years 1250 and The historical and geographical recourses which were written at Mamluk period tell us informations about Anatolia and other zones. Therefore we meet informations and terms about Anatolia at Mamluk recourses. Keywords: Mamluks, Gallipoli, Mamluk Sources, İstanbul 13. asır ortasından 16. asır başlarına kadar Mısır ve Suriye de yaşanan Memlûkler dönemi, İslam tarih yazıcılığının en zengin halkalarından birini teşkil eder. Bu dönemde kaleme alınan eserler genel tarih mahiyeti göstermelerinin yanı sıra müelliflerin kendi devrini ya da devirlerinin sultanını anlattıkları da görülür. Memlûk * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü; kursat. 85

2 Kürşat Solak müellifleri Mısır ve Suriye tarihini merkeze koyarlarken kendi coğrafyaları ile ilgili olan siyasî teşekküller ve bölgelerle ilgili olarak da kayıt düşerler. Bununla beraber aradaki mesafenin artması ve ele alınan mıntıkanın çevresi ile kıyaslandığında daha dar bir alan teşkil etmesi, verilen malumatın ve ayrıntının azalmasına sebep olur. Yine mezkûr döneme ait coğrafya bilgisinin ve Memlûk müelliflerinin coğrafya ilgisinin çok fazla olduğu söylenemez. Nitekim Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih- Coğrafya Yazıcılığı adlı eserinde Memlûkler döneminde yaşamış 47 müelliften ayrı ayrı bahseder. Bu meyanda müellif Muhammed ez-zehebî nin (ö. 1347) 148 i tarih konusunda olmak üzere 235 eseri vardır bilgisini verir. Bu durumda ilgili dönemde üretilen eser sayısı yüzlerce olmaktadır. ez-zehebî nin söz konusu çalışmaları, muhtelif konular içermektedir. Bununla beraber coğrafyaya dair eseri bulunmamaktadır. Esasen bu dönemde doğrudan ya da kayda değer içerikle coğrafya ile alakalı eser sayısı ise yedi-sekiz ile sınırlı kalmaktadır. 1 Çalışmamızda Memlûk dönemine çağdaş müelliflerden, İbn Saîd el-mağribî (ö.1286), el-himyerî (ö.1327), en-nuveyrî (ö. 1332), el-ömerî (ö.1348), Ebu l-fidâ (ö. 1331), İbn el-verdî (ö. 1349), İbn Kesîr (ö.1373), İbn Haldun (ö. 1406), el-kalkaşandî (ö.1418), el-makrîzî (ö. 1441), İbn Hacer el-askalanî (ö. 1449), İbn Arabşah (ö. 1450), İbn Tagriberdi (ö.1470) ve es-sehavî (ö. 1497) kaynak olarak kullandığımız müellifler olmuştur. Memlûk çağına yakın olmak üzere, Eyyûbîler döneminde önemli bir coğrafya eseri ortaya koymuş olan ve Memlûk ulemasına kaynak teşkil eden Yakut el-hamavî (ö. 1229), daha önceki asırlara ait olmak üzere İbn Hurdazbih (ö. 912), Taberî (ö.923), Mesudî (10. asır), İbnu l-fakîh (10. asır), İbn Havkal (10. asır), İdrisî (12. asır) gibi müellifler ve Hudûdu l-âlem adlı eser konuyla ilgili olarak yararlanılan çalışmalar olmuştur. Gelibolu ve Çanakkale boğazı ile ilgili sabık çalışmalara bakıldığında, söz konusu yerlerle ilgili Antikçağ, Bizans ve Osmanlı dönemleri ve isimlendirmeleri ile ilgili bilgiler verildiği görülür. Bununla beraber biri dışında Arap kaynaklarının ve hassaten Memlûk kaynaklarının bölgeye dair isimlendirmesi söz konusu edilmez. 2 1 Ramazan Şeşen, az sayıda ifadesini kullanır. Bkz. Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul, 1998, s. 176, Kallipolis, Gali-polis, Düsturnâme de Gelibolı. Bkz. Feridun Emecen, Gelibolu, DİA, c. 14, İstanbul, 1993, 1-6; Metin Tuncel, Çanakkale, DİA, c.8, İstanbul, 1993, s ; Besim Darkot Romania Boğazı, Avido veya Aveo Boğazı, St. George Boğazı kavramlarının batılılar tarafından kullanıldığını yazar. Ayrıca coğrafyacı İdrisî nin Boğazlara ve Marmara ya İstanbul boğazı dediğini kaydeder. Bu durumda Darkot, Halîcu Kostantıniyye kavramına İstanbul Boğazı anlamını yüklemiş olmaktadır. Ancak Darkot, İdrisî nin Jaubert çevirisini kullandığından çeviri dilini aktardığını düşünebiliriz. Ayrıca Darkot, aynı müellifin Çanakkale boğazı için Abidos koyu kavramını kullandığını belirtir. Bkz. Besim Darkot, Çanakkale, İA, Eskişehir, 1997, c. 3, s

3 Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları يلاك (el-halîcu el-kostantıniyye) ve هينطنطسقلا جيلخلا Memlûk kaynaklarında el- (Kâli Boli) kavramları kullanılmıştır. Bu meyanda İbn Saîd el-mağribî, Kitâb يلوب Coğrafyasında Halîcu Kostantıniyye kavramını zikreder. Ancak bu halicin konumu ile ilgili bir açıklama yapmaz. Söz konusu kavramı, Bahru Rûm (Akdeniz ) ve Bahru Nîtaş (Karadeniz) dolayısıyla anar. 3 Tarihçi el-himyerî, söz konusu kavramı kullanan müelliflerden birisidir. Karadeniz in Halîcu Kostantıniyye vasıtası ile Akdeniz e döküldüğünü, halîcin ağzının Bahr eş-şâm dan (Akdeniz) sonra başladığını belirtir. Burasının uzunluğunun 350 mil ya da daha az olduğunu belirterek uzun bir mesafeye işaret eder. Emevîler döneminde Mesleme bin Abdülmelik in gerçekleştirdiği İstanbul Seferini ( ) anlatırken bazı tasvirlerde bulunur; Akdeniz den sonra halîcin ağzı başlar dedikten sonra dağları, çeşmesi ve akarsuyu olan bir yerde konakladıklarını, orada bir burç da olduğunu belirtir. 4 Sadece bu ifadelere bakarak konakladıkları yeri tahmin etmek güçtür. Bununla beraber Çanakkale Boğazı hattında, günümüz şehir merkezi ve çevresi de dâhil olmak üzere tasvire yakın yerler bulunmaktadır. Müellif el-ömerî de de Halîcu Kostantıniyye kavramı görülmektedir. İslam ordularının Anadolu akınları ve Anadolu daki Türk ülkesi bahsi münasebetiyle söz konusu ifade geçer. 5 el-ömerî, el-memâlik ve et-tarif isimli eserlerinde, Türklerin Anadolu da elinde bulundurduğu yerleri sayarken Gelibolu ifadesini kullanmaz. 6 Bunun sebebi, Türklerin henüz Rumeli ne geçmemesi ve dolayısıyla Gelibolu nun Türk ülkesi olmamasıdır Dımaşk doğumlu olan müellif Ebu l-fidâ, el-muhtasar fî Ahbâr el-beşer adlı eserinde Yunan ülkesini anlatırken Bahru Kostantıniyye nin bir halîc olduğunu ve Bahru Kırım (Karadeniz) ile Bahr er-rum (Akdeniz) arasında bulunduğunu belirtir. 7 Arapça da halîc, körfez, kanal anlamına gelmektedir yılı civarında bugünkü Suriye topraklarında neşet eden İbn el-verdî, Bahr er-rum un Endülüs ile Halîcu Kostantıniyye arasında uzandığını belirtir. 9 Bu ifade, Akdeniz in kuzeydeki başlangıç noktası için adı geçen halîcin yani Çanakkale Boğazı nı da içine alan su kütlesinin - yolunun esas alındığını göstermektedir. 3 İbn Saîd el-mağribî, Kitâb Bast el-arz fî el-tûl ve l-arz (Kitâb el-coğrafya), tah. Khavon Bournit Khincs, Tatvân, 1958, s. 102, 117, Ebû Abdullah el-himyerî, er-ravz el-mi tar fî Haber el-aktâr, yay. İhsan Abbas, Beyrut, 1975, s İbn Fazlullah el-ömerî, Mesâliku l-ebsar fî Memâliku l-ensâr, 27 cilt, c. III yay. el-mecmu el-sekâfî, Abu Dabi, 2002, s. 289, İbn Fazlullah el-ömerî, et-ta rif bi l-mustalah eş-şerîf, tah. Muhammed Hüseyin Şemseddin, Beyrut, 1988; Yaşar Yücel, Çoban-Oğulları Candar-Oğulları Beylikleri, Ankara, 1980, İmâdeddin Ebu l-fidâ, el-muhtasar fî Ahbâr el-beşer, 4 cilt, c.i, yay. Matbaatu Hüseyniyetu Mısrî, yılı yok, s Rûhî el-baalbekî, El-Mevrid Kâmûs Arabî-İngilizî, Beyrut, 2003; Serdar Mutçalı, Arapça-Türkçe Sözlük, İstanbul, Ömer bin Muzaffer İbn el-verdî, Harîdet el-acaîb ve Ferîdet el-garâib, tah. Enver Mahmud Zenâtî, Kahire, 2008, s

4 Kürşat Solak Söz konusu kavram Tarihu İbn Haldun da muhtelif yerlerde geçer. Haçlıların Halîcu Kostantıniyye yi aşarak Anadolu ya geçtiği belirtilir. 10 Haçlı orduları İstanbul Boğazı ndan ziyade Çanakkale ve Marmara Denizi üzerinde Anadolu ya geçtiğine göre kavramın taşıdığı anlam anlaşılabilir. Yine İbn Haldun Halîcu Kostantıniyye kavramını Karadeniz den Akdeniz e kadar uzanan su kütlesi - yolu anlamında ele almaktadır. 11 Nitekim bu kullanım, Memlûk çağı müelliflerinin mezkûr kavrama yüklediği ortak anlamdır. Memlûk tarihçileri içinde Kalkaşandî önemli bir simadır ila 1418 yılları arasında yaşamıştır. Memlûk idarî kademelerinde görev yapmıştır yılında tarihçi el-ömerî nin yanında Divan el-inşâ da görev almıştır. İnşâ (sekreterlik) sanatı hakkında araştırmalar yapmış ve bilgisini arttırmıştır. 12 İbn Hurdazbih in el-mesâlik ve l-memâlik inden, el-ömerî nin el-mesâlik el-ebsâr ile et-ta rif isimli eserlerinden, Ebu l-fidâ nın Takvim el-buldân ından, Takiyüddin Abdurrahman bin Nâzıru l- Ceyş in Teksif et-ta rif isimli eserinden yararlanmıştır. Bu sebeple o, konu ile ilgili olarak kendisinden önceki birikimi aksettirir. Kalkaşandî, Bilâd er-rum (Anadolu) Müslümanların elinde olup Halîcu Kostantıniyye nin doğusundadır. Burası ile Ermeniyye arasında yer alır. Şimdi derbendler ülkesi olarak bilinir bu ülke (Anadolu), batıda Halîcu Kostantıniyye ile beraber Bahr er-rum (Akdeniz) ve Bahr el-kırım (Karadeniz) ile çevrilir. Güneyde Bilâd eş-şam (Suriye) ve el-cezire (Mezopotamya), doğuda Ermeniyye (Kilikya - Çukurova), kuzeyde Bilâd el-gürc (Gürcü ülkesi) ve Bahr el-kırım ile çevrilir. 13 Yine (Anadolu), Bahr el-kırım ve Halîcu Kostantıniyye arasında yer alır. Doğuda Bahru Nîtaş şeklinde isimlendirilen Bahr el-kırım ile biter. Batıda Halîcu Kostantıniyye ye kadardır. Kostantıniyye ile son bulur. Güneyde Bahru Şâmî ile nihayetlenen Ermeni ülkesi olan Leon ülkesi ile sonlanır.. Velhasıl bu ülke doğuda Ermeniyye sınırının batısından ve Bilâd el-cezire nin kuzeyinden başlar. Batıda Bahr er-rum a kadar gider. Bu deniz (Bahr er-rum - Akdeniz) güneyden Halîcu Kostantıniyye ye kadar uzanır.. Bahr el-kırım ile buluşur. 14 Kalkaşandî başka bahislerde de bu kavramı kullanır; Mısır dan Karadeniz e ve ötesine gitmek için kara ve deniz yolu olduğunu söyledikten sonra deniz yolunun İskenderiye ve Dimyat limanından başlayarak Bahr er-rum u aştığını ve Halîcu Kostantıniyye ye vardığını, oradan da Bahru Kırım olarak bilinen Bahru Nitaş a ve sonra da Bahr el- Azak (Azak Denizi) olarak bilinen Bahru Mânitaş a (Karadeniz) ulaştığını belirtir İbn Haldun, Tarihu İbn Haldun, c.i, yay. Halil Şehâde, Beyrut, 1988, s. 83, 93, 94; c. II, s. 220, 221, 272, 277, 338; c.iii, s. 268; c.v, s. 4, 23, İbn Haldun, Tarihu İbn Haldun, c.i, s Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, s Ahmed b. Ali el-kalkaşandî, Subh el-a şâ fî Sınâat el-inşâ, 14 cilt, c. V, yay. Muhammed Abdurrasul İbrahim, Kahire, , s Kalkaşandî, Subh el-a şâ fî Sınâat el-inşâ, c.v, s Kalkaşandî, Subh el-a şâ fî Sınâat el-inşâ, c.iv, s

5 Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları Kalkaşandî, Osmanoğlu nu andığı bir başka yerde, Osmanlıların topraklarını Halîcu Kostantıniyye ye kadar genişlettiklerini, 16 Halîcu Kostantıniyye nin Bahru Nîtaş (Karadeniz) ile komşu 17 olduğunu belirtir. Kalkaşandî de çok net olarak gördüğümüz bu ifadelerde, Halîcu Kostantıniyye kavramı bugünkü Marmara Denizi ile beraber İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını içermektedir. Anadolu nun buranın doğusunda olduğu belirtilmekte, Akdeniz in güneyden uzanarak burası ve Karadeniz ile birleştiği, Akdeniz den Karadeniz e geçiş sağlandığı ifade edilmektedir. Görüldüğü üzere Ortaçağ da umumiyetle, Karadeniz ile Ege Denizi ni birbirine bağlayan suyolu yekten bir körfez gibi görünmektedir. Bir deniz ve iki boğaz olarak tasnif edilmemektedir. Mesafenin uzaklığı ve coğrafyanın yabancılığı, arasında bulunduğu denizler içinde küçük kalması bu anlayışa sebep teşkil etmekte, dönemin müellifleri ayrıntıları hesaba katmamaktadır. 18 Nitekim İbn Havkal (10. asır), Sûretu l-arz isimli eserinde bütün Bahr er-rum için, kısaca anlatımıyla Okyanusun bir körfezi gibidir demektedir Anadolu doğumlu olan Yakut el-hamavî, Memlûkler dönemine yakın tarihçi ve coğrafyacılardan birisidir. Konumuz ile ilgili olarak İstanbul un doğudan ve kuzeyden olmak üzere iki yönden çevrelenen bir halîci vardır. Batı ve güney yönünde kara bulunmaktadır 20 demektedir. Eserini maddeler halinde kaleme almış olan el-hamavî, halîc maddesi için muhtelif mekânlar anmakta, ayrıca Kostantıniyye nin altındaki deniz karşılığını vermektedir. 21 Böylece el-hamavî, halîc kavramı ile söz konusu su kütlesini ifade etmektedir. Müellifi bilinmeyen Hudûdu l-âlem isimli eserde Hindistan Körfezi, Halîcu Hindî olarak isimlendirilir. Aynı şekilde eser Halîcu Kostantıniyye kavramını kullanmakta, ırmağa benzettiği bu halicin Cebelitarık la beraber Akdeniz in iki halicinden biri olduğunu belirtmektedir. Hudûdu l-âlem deki bu kullanım halîc kelimesine daha ziyade boğaz, kanal anlamı yüklemektedir. Ayrıca eserde bu halicin Akdeniz i Gürziyan denizine (Karadeniz) bağladığı ifade edilmektedir Kalkaşandî, Subh el-a şâ fî Sınâat el-inşâ, c.viii, s Kalkaşandî, Subh el-a şâ fî Sınâat el-inşâ, c.v, s Ortaçağ da Avrupa da coğrafî ad verme bakımından bir takım değişiklikler ve hatta hatalar olduğu, umumî olarak İstanbul Boğazı na verilen isimlerin Çanakkale Boğazı için de sık sık kullanıldığı belirtilir. Bkz., Darkot, Çanakkale, s Nitekim bu bilgi, konumuza dair Ortaçağ Arap kaynakları için de geçerlidir. 18 Mart Üniversitesi coğrafya bölümünde misafir öğretim üyesi konumunda bulunan Suriye vatandaşı Salem Khalaf a söz konusu kavramla ilgili tespitimizi ifade ettik. Kaynakları kendisi ile paylaştık. Sayın Khalaf, şahsı için de yeni olan bu coğrafî tanımlamayı doğru bulmuş ve katkı sağlamıştır. Bu münasebetle Sayın Khalaf a teşekkür ederiz. 19 İbn Havkal dan naklen bkz., Murat Ağarı, İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar, İstanbul, 2002, s Şihabeddin Yakut el-hamavî, Mu cem el-buldân, 5 cilt, c. IV, Beyrut, 1977, s el-hamavî, Mu cem el-buldân, c. II, s Hudûdu l-âlem, 372/ yıllarında kaleme alınmıştır. Bkz. Hudûdu l-âlem, İngilizceden çev., Abdullah Duman-Murat Ağarı, İstanbul, 2008, s. XV, 5. 89

6 Kürşat Solak Söz konusu su kütlesi, coğrafyacı Mesudî nin (10. asır) Mürûc ez-zeheb adlı eserinde de el-halîc olarak isimlendirilmektedir. Aynı eserde Halîcu Kostantıniyye kavramı geçmekte, Bahru Nîtaş tan (Karadeniz) yarılıp çıkarak Bahr er-rum a (Akdeniz) vardığı belirtilmektedir. 23 Yine Mesudî Pontus Denizi ni (Karadeniz) anlatırken bu denizin Halîcu Kostantıniyye yolu ile Bahr er-rum a açıldığını belirtir. 24 Mesudî ve diğerleri gibi, meşhur tarihçi Taberî de 166/ yılından bahsederken Halîcu Kostantıniyye kavramını kullanır. 25 İbnu l-fakîh (10. asır), Kitâbu l-buldân isimli eserinde yedi iklimden biri olarak andığı Kostantıniyye yi anlatırken Rum bölgesi ve kuzeyde Hazar ı içine alan bölgedir demektedir. Bu durumda Kostantıniyye kavramının Arap havsalasında nadir de olsa İstanbul dan daha geniş bir alanı ifade ettiğini ve düşük bir ihtimalle bu sebeple Halîcu Kostantıniyye ifadesinin geniş anlamlı bir kullanım sahası bulduğunu düşünebiliriz. Ayrıca İbnu l-fakîh Halîc ifadesini, Kostantıniyye kavramı olmaksızın da kullanır; Bahr er-rum un sınırlarını verirken, bu deniz Antakya dan Cezayir e uzar, oradan Haliç e yönelir. Buradan Endülüs e kadar varır 26 demektedir. İbn Hurdazbih de yollardan bahsettiği bahiste Halîcu Kostantıniyye kavramını kullanır. 27 İdrisî, üzerinde durduğumuz bölge ile ilgili olarak ayrıntıya girer ve Abizos un (Abidos 28 ) Halîcu Kostantıniyye ağzında olduğunu belirtir. 29 Halîcu Kostantıniyye kavramını zikreden Memlûk müelliflerinden bir diğeri de İbn Kesîr dir. el-bidâye ve n-nihâye isimli eserinde Halîcu Kostantıniyye nin yerini, Kostantıniyye nin (İstanbul) güneyinde olarak ifade eder. Eserde aynı kavram, Emevîlerin 8. asırda Anadolu ya gerçekleştirdikleri akınlar ve İstanbul kuşatmaları vesilesi ile de zikredilir. Nitekim Mesleme bin Abdülmelik in İstanbul kuşatmasında, gönderilen yardım kuvvetinin öncelikle Halîcu Kostantıniyye yi aştığı, sonra da Bizans a yardım eden Bulgarlarla savaştığı ve onları mağlup ettiği anlatılır. 30 Bununla beraber İbn Kesîr in ilgili eserine ait bir çeviride, gelen yardımcı birliklerin İstanbul Boğazı nı geçerek savaştığı ifade edilir. 31 Başka bir çalışmada ise, halîc kelimesi tercü- 23 Mesudî den aktararak Ağarı, İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar, İstanbul, 2002, s Mesudî den aktararak Ağarı, İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar, s Taberî, Tarih er-rusûl ve l-mulûk, 11 cilt, c.viii, yay. Dâr el-terâs, Beyrut, 1967, s İbnu l-fakîh ten naklen bkz., Ağarı, İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar, s İbn Hurdazbih, el-mesâlik ve l-memâlik, yay., M.J. de Goaje, Leyden, 1889, s. 100, Kadîm çağda bu kıyıların en mârûf şehri. Bkz. Darkot, Çanakkale, s Çanakkale Boğazı nda Nara Burnu nun biraz doğusunda yer alır. Çanakkale merkezin hemen yakınındadır. 29 Şerif Ebu l-hasan el-idrisî, Nuzhet el-müştak fî İhtirak el-âfâk, 2 cilt, c.ii, yay. Âlim el-kütüb, Beyrut, 1988, s İmâdeddin İsmail bin Ömer İbn Kesîr, el-bidâye ve l-nihâye, c.i, tah. Ali Şîrî, Beyrut, 1988, s. 26; c.ix, s. 99, İmâdeddin İsmail bin Ömer İbn Kesîr, Büyük İslam Tarihi, çev. Mehmet Keskin, c.ix, İstanbul, 1995, s

7 Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları me edilmeyerek aynı haliyle yazılmıştır. 32 Bu durumda Halîcu Kostantıniyye kavramına anlam yüklemekte güçlük çekildiği görülmektedir. Aynı güçlüğü, İdrisî coğrafyasına ait yukarıda zikredilen çevirinin yaşadığı da anlaşılmaktadır. Memlûk tarihçisi Nuveyrî (ö. 1332), Akdeniz in iki halicinden biri olarak Halîcu Kostantıniyye yi zikreder. Haçlı Alman İmparatorunun Halîcu Kostantıniyye yi geçerek Arzu Bilâd el-islam a (İslam ülkelerinin toprakları) geçtiğini belirtir. 33 Ayrıca Nuveyrî de, Şarkî Halîcu Kostantıniyye kavram geçer 34 ki Halîcu Kostantıniyye nin doğusu anlamına gelip gördüğümüz kaynaklarda sık kullanılan bir terkiptir. Memlûk çağında müellif İbn Hacer el-askalanî, Osmanlı yı anlattığı bahiste mezkûr kavramı zikreder. 35 Tarihçi İbn Tagriberdi, 164/ Arap seferinden bahsederken Anadolu da pek çok kale alındığını Halîcu Kostantıniyye ye kadar gidildiğini anlatır. 36 Çalışmamızda günümüz Gelibolusunu karşılayan Kâli Boli kavramını üç Memlûk müellifinde tespit ettik. Bu meyanda İbn Arabşah (ö. 1450), Osmanlılarda Süleyman Şah ın Bizanslılarla anlaştığını, Bizanslılardan Süleyman Şah a iki boğazdan geçilerek yardım getirileceğini belirtir. Müellif denizler arasında geçiş için bu iki boğazın olmazsa olmaz olduğu belirtir. Kendi döneminde artık Gelibolu Boğazının (seğru Kâli Boli) Müslüman gemicilerin elinde olduğunu, İstanbul Boğazının (Seğru İstanbul) ise hâlâ Hrıstiyanların elinde bulunduğunu ifade eder. 37 Sehavî (ö.1497), adı geçen kavramı anar ve Kâli Boli nin Halîcu Kostantıniyye nin önemli bir yeri olduğunu söyler. Ardından Osmanlıların burayı ele geçirdiğini belirtir. 38 Makrîzî (ö. 1441) es-sulûk isimli eserinde Medinetu Kâli Boli ifadesini, Osmanlı Sultanı II. Murad dönemi ile ilgili olarak anar. Hemen devamında da Gelibolu dan geçmek anlamında bir 32 Khanoglan Hacıyev, Mesleme b. Abdülmelik: Hayatı, Siyasî ve Askerî Faaliyetleri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006, s. 51. Tezden, söz konusu İstanbul kuşatmasına dair ayrıntılı bilgi edindik. Burada Arap kaynakları mukayeseli olarak kullanılmıştır. The Cambridge History of İslam da, Mesleme kuvvetlerinin 54/ 674 yılında Bizans üzerine sefere başladığı, Kapıdağı (Cyzicus) Yarımadasında kışladıktan sonra saldırıya geçtiği yazar ancak söz konusu yarımadaya intikal edilen boğaz ya da bölge herhangi bir kaynak atfı ile anılmaz. Bkz., Laura Veccia Vaglieri, The Patrıarchal and Umayyad Calıphates, The Cambridge History of İslam, c. IA, Cambridge, 2008, s Ahmed bin Abdulvahhab en-nuveyrî, Nihâyet ul-erab fî Fünûn el-edeb, c.i, yay. Dâru l-kütüb ve l- Vesâik el-kavmiyye, Kahire, 1992, s. 235; c. XXVIII, s en-nuveyrî, Nihâyet ul-erab fî Fünûn el-edeb, c.xxiii, s İbn Hacer el-askalânî, İnbâ el-gumr bi-ebnâ el-umr, 4 cilt, c.i, yay. Hasan Habeşî, Kahire, 1969, s Cemâleddin Ebu l-mehâsin Yusuf İbn Tagribirdi, en-nucûm ez- Zâhire fî Mulûk Mısr ve l-kâhire, 16 cilt, c. II, yay. Dâru l-kütübi l-mısrıyye, Kahire, , s İbn Arabşah, Acâib el-makdûr fî Ahbâr Teymur, Kalküta baskısı, Kalküta, 1817, s Şemseddin Ebu l-hayr Muhammed b. Abdurrahman, es-sehâvî, ed-dav el-lâmi, 12 cilt, c.xi, yay. Dâru Mektebetu l-hayat, Beyrut, 1992, s

8 Kürşat Solak ifade kullanır. 39 Yine aynı eserde, fetret döneminde Yıldırım Bayezid in oğullarından Süleyman ın Edirne ve Kâli Boli ye sahip olduğu bilgisini verir. 40 İslam hükümdarlarını saydığı bahiste yine II. Murad ı sahibu Bursa ve Kâli Boli olarak anar. 41 İbn Arabşah ın seğru Kâli Boli ve Seğru İstanbul kullanımları, diğer müelliflerde olmayan bir özelliktir. ةرغث,رغث kelimeleri, koy, küçük körfez; gedik, yarık, geçit anlamlarına gelmektedir. 42 Bu ifadeleriyle İbn Arabşah, iki boğazı ayrı ayrı ele alarak, Halîcu Kostantıniyye kavramı içine yerleştirmez. Böylece günümüz bilgisi ve kullanımına yakın bir kullanım sergilemiş olur. Makrîzî, Medinetu Kâli Boli ve sahibu Bursa ve Kâli Boli ifadeleri ile Gelibolu nun bir yerleşim yeri olduğunu ifade ederek farklı bir bilginin ve kullanımın sahibi olur. Gerçekten Gelibolu o dönemde bölgenin en önemli yerleşim yerlerinden biriydi. 43 Aynı zamanda Makrîzî, Sultan II. Murad için sahibu Bursa ve Kâli Boli diyerek Osmanlı ülkesinin Anadolu yakasında Bursa ya, Rumeli yakasında Gelibolu ya ayrı bir önem atfeder. 44 Halîcu Kostantıniyye kavramı gerek Memlûk kaynaklarının gerekse önceki İslam kaynaklarının kullandığı bir kavramdır. Kuşkusuz Memlûk tarih ve coğrafya yazarları, söz konusu kavramı seleflerinden öğrendiler. Bunun sonucu olarak Akdeniz ile Karadeniz arasındaki su kütlesini ifade etmek için söz konusu kavramı kullandılar. Mesafenin uzaklığı ve coğrafya bilgisinin yetersizliği dolayısıyla coğrafî ayrıntıları dikkate almadılar. Bu durum Ortaçağ Avrupa sı için de geçerlidir. Sözü edilen sebeplerin yanı sıra, mezkûr su kütlesi ile ilgili olarak ayrıntı verme ihtiyacı duyulmaması, mevzu bahis kavramın kullanımının Memlûk çağında da devam etmesine etki etmiştir. Üzerinde durduğumuz bölge ile ilgili olarak Himyerî, İbn Arabşah, Makrîzî, İbn Kesîr ve Sehavî gibi müverrihler genel bilginin dışına çıkmış ve özel bilgiler vermişlerdir. Kavrama dair bahislerde müellifler genel olarak, Akdeniz ile Karadeniz i birbirine bağladığı, Akdeniz le beraber Anadolu nun batı sınırını teşkil ettiği, kaç mil olduğu, kaç günde geçilebileceği gibi hususlar üzerinde dururlar. 39 Makrîzî, Kitâb es-sulûk li-ma rifet Duvel el-mulûk, 8 cilt, c.vii, tah. Muhammed Abdülkadir A tâ, Beyrut, 1997, s Makrîzî, es-sulûk, c.vii, s Makrîzî, es-sulûk, c. VII, s İbn Arabşah ın Acâib el-makdûr isimli eseri Türkçe ye çevrilmiş ve Ortaçağ Tarihçiliği adına önemli bir hizmet ifa edilmiştir. Söz konusu tercümede, ilgili kelime boğaz ve körfez anlamları verilerek çevrilmiştir. Bkz. İbn Arabşah, Acâibu l-makdûr (Bozkırdan Gelen Bela), çev. Ahsen Batur, İstanbul, 2012, s Biz boğaz anlamı ile çevirdik. 43 Gelibolu bilgisi için bkz., Wilhelm Von Heyd, Yakın-Doğu Ticaret Tarihi, çev. Enver Ziya Karal, Ankara, 2000, s. 295, Makrîzî, Kâli Boli ifadesi ile Rumeli ni de kastediyor olabilir. 92

9 Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları Kavramın yabancı dile çevirisinde müşkilat görülmektedir. İstanbul Boğazı, İstanbul Körfezi gibi iki kelimeli çeviriler kavramın karşılığı olamamaktadır. Bu münasebetle kavramın Ortaçağ Arap kaynakları çerçevesinde açıklamalı olarak zikredilmesi gerekmektedir. Çalışmamızda ele aldığımız diğer bir kavram Kâli Boli idi. Söz konusu kavramın kullanımına dair üç Memlûk kaynağından misaller verdik. Müelliflerin Kâli Boli kavramını, günümüz Gelibolu yarımadasını ve yerleşimini içeren manalarda kullandığı görülmektedir. 93

10 Kürşat Solak Kaynakça Ağarı, Murat, İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar, İstanbul, el-baalbekî, Rûhî, El-Mevrid-Kâmûs Arabî-İngilizî, Beyrut, Darkot, Besim, Çanakkale, İslam Ansiklopedisi, Eskişehir, 1997, c. 3, s Ebu l-fida, İmâdeddin, el-muhtasar f î Ahbâr el-beşer, yay. Matbaatu Hüseyniyetu Mısrî, Kahire, yılı yok. Emecen, Feridun, Gelibolu, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c. 14, İstanbul, 1993, s Hacıyev, Khanoglan, Mesleme b. Abdülmelik: Hayatı, Siyasî ve Askerî Faaliyetleri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, el-hamavî, Şihabeddin Yakut, Mu cem el-buldân, c. IV, Beyrut, Heyd, Wilhelm Von, Yakın-Doğu Ticaret Tarihi, çev. Enver Ziya Karal, Ankara, el-himyerî, Ebû Abdullah, er-ravz el-mi tar f î Haber el-aktâr, yay. İhsan Abbas, Beyrut, Hudûdu l-âlem, İngilizceden çev., Abdullah Duman-Murat Ağarı, İstanbul, İbn Arabşah, Acâib el-makdûr fî Ahbâr Teymur, Kalküta baskısı, Kalküta, İbn Arabşah, Acâibu l-makdûr (Bozkırdan Gelen Bela), çev. Ahsen Batur, İstanbul, İbn Hacer el-askalânî, İnbâ el-gumr bi-ebnâ el-umr, yay. Hasan Habeşî, Kahire, İbn Haldun, Tarihu İbn Haldun, yay. Halil Şehâde, Beyrut, İbn Hurdazbih, el-mesâlik ve l-memâlik, yay., M.J. de Goaje, Leiden, İbn Kesîr, İmâdeddin İsmail bin Ömer, el-bidâye ve l-nihâye, tah. Ali Şîrî, Beyrut, İbn Kesîr, İmâdeddin İsmail bin Ömer, Büyük İslam Tarihi, çev. Mehmet Keskin, c.9, İstanbul, İbn Tagribirdi, Cemâleddin Ebu l-mehâsin Yusuf, en-nucûm ez- Zâhire f î Mulûk Mısr ve z- Zâhire, c.i-xii, yay. Dâru l-kütübi l-mısrıyye, Kahire, İbn el-verdî, Ömer bin Muzaffer, Harîdet el-acaîb ve Ferîdet el-garâib, tah. Enver Mahmud Zenâtî, Kahire, el-idrisî Şerif Ebu l-hasan, Nuzhet el-müştak fî İhtirak el-âfâk, yay. Âlim el-kütüb, Beyrut, el-kalkaşandî, Ahmed b. Ali, Subh el-a şâ fî Sınâat el-inşâ, yay. Muhammed Abdurrasul İbrahim, Kahire, el-mağribî, İbn Saîd, Kitâb Bast el-arz f î el-tûl ve l-arz (Kitâb el-coğrafya), tah. Khavon Bournit Khincs, Tatvân, el-makrîzî, Kitâb es-sulûk li-ma rifet Duvel el-mulûk, tah. Muhammed Abdülkadir A tâ, Beyrut, Mutçalı, Serdar, Arapça-Türkçe Sözlük, İstanbul,

11 Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları en-nuveyrî, Ahmed bin Abdulvahhab, Nihâyet ul-erab fî Fünûn el-edeb, yay. Dâru l- Kütüb ve l- Vesâik el-kavmiyye, Kahire, el-ömerî, İbn Fazlullah, Mesâliku l-ebsar fî Memâliku l-ensâr, yay. el-mecmu el-sekâfî, Abu Dabi, el-ömerî, İbn Fazlullah, et-ta rif bi l-mustalah eş-şerîf, tah. Muhammed Hüseyin Şemseddin, Beyrut, es-sehâvî, Şemseddin Ebu l-hayr Muhammed b. Abdurrahman, ed-dav el-lâmi, yay. Dâru Mektebetu l-hayat, Beyrut, Şeşen, Ramazan, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul, Taberî, Tarih er-rusûl ve l-mulûk, 11 cilt, yay. Dâr el-terâs, c.viii, Beyrut, Tuncel, Metin, Çanakkale, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.8, İstanbul, 1993, s Vaglieri, Laura Veccia, The Patrıarchal and Umayyad Calıphates, The Cambridge History of İslam, c. IA, Cambridge, Yücel, Yaşar, Çoban-Oğulları Candar-Oğulları Beylikleri, Ankara,

MEMLÛK KAYNAKLARINA GÖRE MISIR IN HUDUDLARI

MEMLÛK KAYNAKLARINA GÖRE MISIR IN HUDUDLARI MEMLÛK KAYNAKLARINA GÖRE MISIR IN HUDUDLARI Dr. Altan ÇETİN Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Giriş: Tarihî Coğrafya ve Müslümanlarda Coğrafyacılık Coğrafya, fiziki mekân olmanın

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

BULAK YANGINI. Dr. Kürşat SOLAK Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü

BULAK YANGINI. Dr. Kürşat SOLAK Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2011 Cilt :9 Sayı :2 BULAK YANGINI Dr. Kürşat SOLAK Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü ÖZET 862/1458 yılında Kahire yakınlarındaki Bulak şehrinde büyük bir yangın

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Konuşulan Dil Türkiye Türkçesinin Sahası Cuma, 02 Ağustos 2013 15:27

Konuşulan Dil Türkiye Türkçesinin Sahası Cuma, 02 Ağustos 2013 15:27 Türk dünyasının batı kanadında, Balkanlar da konuşulan Türk ağızları, konuşan nüfus ve yaygınlık bakımlarından Türk yazı dillerinin en büyüğü olan Türkiye Türkçesinin ağızlarıdırlar. Balkan Türkleri, bu

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV

3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV 56 3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV Haritada işaretlenen Ankara şehrinin bulunduğu Bölüm ü bir dizi seçenek arasından

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

FARABİ DE BEŞ TÜMEL. Doktora Öğrencisi, Sakarya İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Bilim Dalı,

FARABİ DE BEŞ TÜMEL. Doktora Öğrencisi, Sakarya İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Bilim Dalı, FARABİ DE BEŞ TÜMEL Yakup ÖZKAN Giriş Farabi (ö. 950) ortaçağın en önemli felsefecilerinden biridir. Eserlerinin arasında Mantık Bilimi ile ilgili olanları daha fazladır. Farabi, mantıkçı olarak İslam

Detaylı

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980.

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980. ÖZGEÇMİŞ Doğum Yeri ve Yılı : Adıyaman, 1955 Eğitim : Fırat İlkokulu, Malatya, 1964. Adıyaman Lisesi Orta Bölümü, Adıyaman, 1972. Mimar Sinan İnşaat Teknik Lisesi, Kayseri., 1976. Mesleki Kariyeri Lisans

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Sosyal Bilgiler (Coğrafya-Tarih) Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:19 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. Sorular 1. Aşağıdaki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR 1 ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Adı Soyadı: Ebru ALTAN Doğum Tarihi: 5.11.1969 Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TARİH İSTANBUL ÜNİ. 199 Y. Lisans ORTAÇAĞ TARİHİ İSTANBUL ÜNİ. 1995

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. 2. KTÜİF Dergisi

Detaylı

SU KANALI PROJESİ - ETİYOPYA

SU KANALI PROJESİ - ETİYOPYA SU KANALI PROJESİ - ETİYOPYA İHH Projeler Birimi PROJENİN KONUSU Bu proje, Etiyopya nın Bale bölgesine bağlı olan Selke Deyu köyünün kuruluşundan bu yana temiz su ihtiyacını karşılayamamasından dolayı

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2.

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2. Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 1. İnsan ve Tarih 2. Tarihin Konusu 3. Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi 4. Tarih Biliminin

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Arş. Gör. İlker YİĞİT

Arş. Gör. İlker YİĞİT CV Arş. Gör. İlker YİĞİT Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Mail: iyigithg@gmail.com Tel: 0-376-218 11 23/5111 Faks: 0-376-218 10 31 WEB: http://websitem.karatekin.edu.tr/iyigit/sayfa/314

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz Zehra KAMACI

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz Zehra KAMACI sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 9 / 2004 s. 219-223 kitap tanıtımı HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı ATATÜRK VE ÇANAKKALE SAVAŞLARINI ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yıl: 10 Bahar 2012 Sayı: 12 / Year: 10 Spring 2012 Number: 12

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı ATATÜRK VE ÇANAKKALE SAVAŞLARINI ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yıl: 10 Bahar 2012 Sayı: 12 / Year: 10 Spring 2012 Number: 12 ATATÜRK VE ÇANAKKALE SAVAŞLARINI ARAŞTIRMA MERKEZİ Yıl: 10 Bahar 2012 Sayı: 12 / Year: 10 Spring 2012 Number: 12 ISSN: 2148-0877 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı The Turkish Yearbook of Çanakkale Studies

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu 17 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara da Gerçekleştirildi UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVI. Genel Kurul, 2014-2018

Detaylı

AKDENİZ DE COĞRAFYA, TEKNOLOJİ VE SAVAŞ:

AKDENİZ DE COĞRAFYA, TEKNOLOJİ VE SAVAŞ: sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 12 / 2005, s. 227-233 kitap tanıtımı AKDENİZ DE COĞRAFYA, TEKNOLOJİ VE SAVAŞ: Araplar, Bizanslılar, Batılılar ve Türkler John H. Pryor (trc. Füsun Tayanç

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ Okulumuz Gezi İnceleme ve Tanıtma Kulübümüz 17-18 Ocak 2015 tarihinde bir gece konaklamalı KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA gezisi gerçekleştirdi.. 17 Ocak 2015 Cumartesi sabahı

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

İnce Burun Fener Fener İnce Burun BATI KARADENİZ BÖLGESİ KIYI GERİSİ DAĞLARI ÇAM DAĞI Batıdan Sakarya Irmağı, doğudan ise Melen Suyu tarafından sınırlanan ÇAM DAĞI, kuzeyde Kocaali; güneyde

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

Trabzon Limanı ve Hinterlandı

Trabzon Limanı ve Hinterlandı Ulaşım Coğrafyası Açısından Bir Araştırma Trabzon Limanı ve Hinterlandı Prof. Dr. Serkan Doğanay Araştırma Proje No: SOS-BAP-A-160512-16 Prof. Dr. Serkan Doğanay ULAŞIM COĞRAFYASI AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA:

Detaylı

IRAK VE BELH COĞRAFYA EKOLLERİ VE İLK TEMSİLCİLERİ: İBN HURDAZBİH, YA KUBÎ VE İSTAHRÎ

IRAK VE BELH COĞRAFYA EKOLLERİ VE İLK TEMSİLCİLERİ: İBN HURDAZBİH, YA KUBÎ VE İSTAHRÎ A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 34 Erzurum 2007-169- IRAK VE BELH COĞRAFYA EKOLLERİ VE İLK TEMSİLCİLERİ: İBN HURDAZBİH, YA KUBÎ VE İSTAHRÎ Geographic Schools of Iraq and Balh, and First

Detaylı

Arapça ve İngilizce bilen Prof. Dr. Rahmi Er, evli ve 3 çocuk babasıdır. : Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi.

Arapça ve İngilizce bilen Prof. Dr. Rahmi Er, evli ve 3 çocuk babasıdır. : Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. Prof. Dr. Rahmi ER 10.10.1959 tarihinde Çatalzeytin/Kastamonu da doğdu. Lisans eğitimini 1977-1981 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatında tamamladı.

Detaylı

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler.

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler. İstanbul Boğazı İstanbul Boğazı Karadeniz ve Marmara Denizi ni birbirine bağlar. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır. İstanbul u da ikiye böler. Uzunluğu 31 kilometredir. Genişliği ise 700 metre

Detaylı

Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN. Üniversitesi) (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)

Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN. Üniversitesi) (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 2012-2013 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Sıra No Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN Genel Devlet Ü. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK 1 Koç 203910363 (Tam 6 6 MF-4 535,969 616 539,787

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

DANİŞMENDLİLER SEMPOZYUMU (12-13 KASIM 2015 TOKAT) KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

DANİŞMENDLİLER SEMPOZYUMU (12-13 KASIM 2015 TOKAT) KABUL EDİLEN BİLDİRİLER DANİŞMENDLİLER SEMPOZYUMU (12-13 KASIM 2015 TOKAT) KABUL EDİLEN BİLDİRİLER I. TEMA : DANİŞMENDLİLERİN SİYASİ TARİHİ Geliş Kurumu 3 Prof. Mehmet TEZCAN 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi 4 Yrd. Doç. Selim

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

DOĞU ANADOLU YA İLK SELÇUKLU AKINI

DOĞU ANADOLU YA İLK SELÇUKLU AKINI DOĞU ANADOLU YA İLK SELÇUKLU AKINI ATİLLA BALIBEY E Posta:a.balibey@mynet.com Giriş: Türkler in Anadolu ya tarihi kayıtlarla sabit ilk girişi; 395 396 yıllarında, Hun Türkleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

ALTIEYLÜL PLEVNE MAH. 5244-5245-5246-5247 ADALAR ARASINDAKİ TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

ALTIEYLÜL PLEVNE MAH. 5244-5245-5246-5247 ADALAR ARASINDAKİ TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ALTIEYLÜL PLEVNE MAH. 5244-5245-5246-5247 ADALAR ARASINDAKİ TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANIN İSMİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7 -İÇİNDEKİLER- 1.KENTİN GENEL TANIMI... 2 1.1.ANTALYA... 2 Tarihi... 2 Coğrafi Yapı... 2 İklim ve Bitki Örtüsü... 3 Nüfus... 3 Ulaşım... 3 2.JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU... 4 3.ÇED BELGESİ... 5 4.PLANLAMA

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi.

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi. APLİKASYON TUTANAĞI Antalya Orman Kadastro Komisyonları Koordinatörlüğü'nün 11/02/2011 tarih ve B.18.1.0GM.1.05.00.09-255.01(07.19.06)-(07.19.42)-111 sayılı yazıları ekinde alman Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 1 Ocak-Haziran 2011 "Sakâlibe" Unsuru ve İslâm Dünyasına Girişi -İslâm Kaynaklarına Göre-

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU 1964 yılında Kayseri de dünyaya gelen Ali Ahmetbeyoğlu, 1976 yılında Kayseri Namık Kemal İlkokulu ndaki, 1979 yılında Kayseri 50. Dedeman Ortaokulu ndaki, 1982 yılında ise

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye deki üniversite imkanlarının zorluğu ve kontenjan sıkıntısı öğrencileri değişik arayışlara itiyor. Her yıl 50 binin üzerinde

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık

Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık İslam Coğrafyasının en batısı ile en doğusunu bir araya getiren Asya- Afrika- Balkan- Ortadoğu Üniversiteler Konseyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde resmen kuruldu.

Detaylı

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 2164740860-1226 Doğum

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Fakülte Kodu: 02 Bölüm Kodu: 05 BİRİNCİ YIL I. YARIYIL (Güz dönemi) KODU DERSİN ADI T U K ECTS 101 OSMANLICA I 4 0 4 8 103 ESKİÇAĞ İHİ

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI

SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI BİLİM KURULU Prof. Dr. Nihat DALGIN (Sinop Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Turan KARATAŞ (Atatürk Kültür Merkezi Başkanı) Prof. Dr. Refik TURAN

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Sahibi. Afyon Kocatepe Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ. Editörler Prof. Dr. A.İrfan AYPAY Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Sahibi. Afyon Kocatepe Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ. Editörler Prof. Dr. A.İrfan AYPAY Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ 1992 SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt IX, Sayı 2, Aralık 2007 Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences Vol. IX, Issue 2, December 2007 Sahibi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ Editörler Prof.

Detaylı

TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR. Vegetation period and rainfalls during in this time in Trakya (Thrace)

TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR. Vegetation period and rainfalls during in this time in Trakya (Thrace) Ocak 2010 Cilt:18 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 227-232 TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR Özet Duran AYDINÖZÜ Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Kastamonu

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği AÇIKLAMA

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği AÇIKLAMA 28.08.2015 AÇIKLAMA Yükseköğretim Genel Kurulu 2015 yılının 12. toplantısını yapmak üzere 27 Ağustos 2015 tarihinde toplanmış; çeşitli komisyonlar tarafından hazırlanan raporların yanı sıra aşağıdaki gündem

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü.

Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü. Üni.Adı Kont. Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü.(İstanbul) 72 Çanakkale Onsekiz Mart Ü. 57 Çukurova Ü.(Adana)

Detaylı

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ 15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ Değerlendirme Jürisi Başkanı Prof. Dr. İlham ALİYEV Onursal Başkan Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Rektör 17 MAYIS 2010 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Genel Kontenjan En Küçük Puan Genel Kontenjan En Büyük Puan ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY-1 31 31 323.702 376.154

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008)

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008) (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Adı Soyadı (Unvanı) Hacı Yılmaz (Yrd. Doç. Dr.) Doktora Gazil Üniversitesi,Eğitim Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) hyilmaz@ybu.edu.tr; hayilmaz@gazi.edu.tr. Web sayfası:

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM Ramazan DEMİRTAŞ Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi, Aktif Tektonik

Detaylı

TARİH DERSLİK SAAT DERSİN KODU DERSİN ADI DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ GÖZETMEN

TARİH DERSLİK SAAT DERSİN KODU DERSİN ADI DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ GÖZETMEN 21.11.2015 A-117 09:00 YİÖ 105 Dinleme ve Sesletim I Öğr. Gör. Nejla SEYREK Arş. Gör. Sümeyye ÇÖLDEMLİ 21.11.2015 A-32 09:00 EĞT311 - İMÖ EĞİTİM DENETİMİ Yrd. Doç. Dr. M. Muzaffer MARTI Arş. Gör. Muttalip

Detaylı

DEMRE DEMRE. Demre Myra Antik Kenti. Dünden Bugüne Antalya

DEMRE DEMRE. Demre Myra Antik Kenti. Dünden Bugüne Antalya D E M R E DEMRE DEMRE Demre Myra Antik Kenti 259 A L T I N C I B Ö L Ü M 260 D E M R E 4. DEMRE 1. Tarihçesi Myra (Demre) her zaman Likya nın en önemli şehirlerinden birisi olarak bilinir. Şehrin M.Ö.5.yy

Detaylı