Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları"

Transkript

1 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 10, Bahar 2012, Sayı: 12, ss Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları Kürşat SOLAK * Özet Memlûk Devleti 1250 yılı ile 1517 yılları arasında Mısır ve Suriye de hüküm sürmüştür. Bu dönemde yazılan tarihî ve coğrafî eserler Anadolu dan ve başka coğrafyalardan haber vermektedir. Bu münasebetle Memlûk kaynaklarında Anadolu ile ilgili bilgiler ve kavramlar karşımıza çıkar. Anahtar Kelimeler: Memlûkler, Gelibolu, Memlûk Kaynaklar, İstanbul The Concepts of Halîcu Kostantıniyye And Kâli Boli in the Mamluk Sources Abstract Mamluk State which reigned in Egypt and Syria between the years 1250 and The historical and geographical recourses which were written at Mamluk period tell us informations about Anatolia and other zones. Therefore we meet informations and terms about Anatolia at Mamluk recourses. Keywords: Mamluks, Gallipoli, Mamluk Sources, İstanbul 13. asır ortasından 16. asır başlarına kadar Mısır ve Suriye de yaşanan Memlûkler dönemi, İslam tarih yazıcılığının en zengin halkalarından birini teşkil eder. Bu dönemde kaleme alınan eserler genel tarih mahiyeti göstermelerinin yanı sıra müelliflerin kendi devrini ya da devirlerinin sultanını anlattıkları da görülür. Memlûk * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü; kursat. 85

2 Kürşat Solak müellifleri Mısır ve Suriye tarihini merkeze koyarlarken kendi coğrafyaları ile ilgili olan siyasî teşekküller ve bölgelerle ilgili olarak da kayıt düşerler. Bununla beraber aradaki mesafenin artması ve ele alınan mıntıkanın çevresi ile kıyaslandığında daha dar bir alan teşkil etmesi, verilen malumatın ve ayrıntının azalmasına sebep olur. Yine mezkûr döneme ait coğrafya bilgisinin ve Memlûk müelliflerinin coğrafya ilgisinin çok fazla olduğu söylenemez. Nitekim Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih- Coğrafya Yazıcılığı adlı eserinde Memlûkler döneminde yaşamış 47 müelliften ayrı ayrı bahseder. Bu meyanda müellif Muhammed ez-zehebî nin (ö. 1347) 148 i tarih konusunda olmak üzere 235 eseri vardır bilgisini verir. Bu durumda ilgili dönemde üretilen eser sayısı yüzlerce olmaktadır. ez-zehebî nin söz konusu çalışmaları, muhtelif konular içermektedir. Bununla beraber coğrafyaya dair eseri bulunmamaktadır. Esasen bu dönemde doğrudan ya da kayda değer içerikle coğrafya ile alakalı eser sayısı ise yedi-sekiz ile sınırlı kalmaktadır. 1 Çalışmamızda Memlûk dönemine çağdaş müelliflerden, İbn Saîd el-mağribî (ö.1286), el-himyerî (ö.1327), en-nuveyrî (ö. 1332), el-ömerî (ö.1348), Ebu l-fidâ (ö. 1331), İbn el-verdî (ö. 1349), İbn Kesîr (ö.1373), İbn Haldun (ö. 1406), el-kalkaşandî (ö.1418), el-makrîzî (ö. 1441), İbn Hacer el-askalanî (ö. 1449), İbn Arabşah (ö. 1450), İbn Tagriberdi (ö.1470) ve es-sehavî (ö. 1497) kaynak olarak kullandığımız müellifler olmuştur. Memlûk çağına yakın olmak üzere, Eyyûbîler döneminde önemli bir coğrafya eseri ortaya koymuş olan ve Memlûk ulemasına kaynak teşkil eden Yakut el-hamavî (ö. 1229), daha önceki asırlara ait olmak üzere İbn Hurdazbih (ö. 912), Taberî (ö.923), Mesudî (10. asır), İbnu l-fakîh (10. asır), İbn Havkal (10. asır), İdrisî (12. asır) gibi müellifler ve Hudûdu l-âlem adlı eser konuyla ilgili olarak yararlanılan çalışmalar olmuştur. Gelibolu ve Çanakkale boğazı ile ilgili sabık çalışmalara bakıldığında, söz konusu yerlerle ilgili Antikçağ, Bizans ve Osmanlı dönemleri ve isimlendirmeleri ile ilgili bilgiler verildiği görülür. Bununla beraber biri dışında Arap kaynaklarının ve hassaten Memlûk kaynaklarının bölgeye dair isimlendirmesi söz konusu edilmez. 2 1 Ramazan Şeşen, az sayıda ifadesini kullanır. Bkz. Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul, 1998, s. 176, Kallipolis, Gali-polis, Düsturnâme de Gelibolı. Bkz. Feridun Emecen, Gelibolu, DİA, c. 14, İstanbul, 1993, 1-6; Metin Tuncel, Çanakkale, DİA, c.8, İstanbul, 1993, s ; Besim Darkot Romania Boğazı, Avido veya Aveo Boğazı, St. George Boğazı kavramlarının batılılar tarafından kullanıldığını yazar. Ayrıca coğrafyacı İdrisî nin Boğazlara ve Marmara ya İstanbul boğazı dediğini kaydeder. Bu durumda Darkot, Halîcu Kostantıniyye kavramına İstanbul Boğazı anlamını yüklemiş olmaktadır. Ancak Darkot, İdrisî nin Jaubert çevirisini kullandığından çeviri dilini aktardığını düşünebiliriz. Ayrıca Darkot, aynı müellifin Çanakkale boğazı için Abidos koyu kavramını kullandığını belirtir. Bkz. Besim Darkot, Çanakkale, İA, Eskişehir, 1997, c. 3, s

3 Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları يلاك (el-halîcu el-kostantıniyye) ve هينطنطسقلا جيلخلا Memlûk kaynaklarında el- (Kâli Boli) kavramları kullanılmıştır. Bu meyanda İbn Saîd el-mağribî, Kitâb يلوب Coğrafyasında Halîcu Kostantıniyye kavramını zikreder. Ancak bu halicin konumu ile ilgili bir açıklama yapmaz. Söz konusu kavramı, Bahru Rûm (Akdeniz ) ve Bahru Nîtaş (Karadeniz) dolayısıyla anar. 3 Tarihçi el-himyerî, söz konusu kavramı kullanan müelliflerden birisidir. Karadeniz in Halîcu Kostantıniyye vasıtası ile Akdeniz e döküldüğünü, halîcin ağzının Bahr eş-şâm dan (Akdeniz) sonra başladığını belirtir. Burasının uzunluğunun 350 mil ya da daha az olduğunu belirterek uzun bir mesafeye işaret eder. Emevîler döneminde Mesleme bin Abdülmelik in gerçekleştirdiği İstanbul Seferini ( ) anlatırken bazı tasvirlerde bulunur; Akdeniz den sonra halîcin ağzı başlar dedikten sonra dağları, çeşmesi ve akarsuyu olan bir yerde konakladıklarını, orada bir burç da olduğunu belirtir. 4 Sadece bu ifadelere bakarak konakladıkları yeri tahmin etmek güçtür. Bununla beraber Çanakkale Boğazı hattında, günümüz şehir merkezi ve çevresi de dâhil olmak üzere tasvire yakın yerler bulunmaktadır. Müellif el-ömerî de de Halîcu Kostantıniyye kavramı görülmektedir. İslam ordularının Anadolu akınları ve Anadolu daki Türk ülkesi bahsi münasebetiyle söz konusu ifade geçer. 5 el-ömerî, el-memâlik ve et-tarif isimli eserlerinde, Türklerin Anadolu da elinde bulundurduğu yerleri sayarken Gelibolu ifadesini kullanmaz. 6 Bunun sebebi, Türklerin henüz Rumeli ne geçmemesi ve dolayısıyla Gelibolu nun Türk ülkesi olmamasıdır Dımaşk doğumlu olan müellif Ebu l-fidâ, el-muhtasar fî Ahbâr el-beşer adlı eserinde Yunan ülkesini anlatırken Bahru Kostantıniyye nin bir halîc olduğunu ve Bahru Kırım (Karadeniz) ile Bahr er-rum (Akdeniz) arasında bulunduğunu belirtir. 7 Arapça da halîc, körfez, kanal anlamına gelmektedir yılı civarında bugünkü Suriye topraklarında neşet eden İbn el-verdî, Bahr er-rum un Endülüs ile Halîcu Kostantıniyye arasında uzandığını belirtir. 9 Bu ifade, Akdeniz in kuzeydeki başlangıç noktası için adı geçen halîcin yani Çanakkale Boğazı nı da içine alan su kütlesinin - yolunun esas alındığını göstermektedir. 3 İbn Saîd el-mağribî, Kitâb Bast el-arz fî el-tûl ve l-arz (Kitâb el-coğrafya), tah. Khavon Bournit Khincs, Tatvân, 1958, s. 102, 117, Ebû Abdullah el-himyerî, er-ravz el-mi tar fî Haber el-aktâr, yay. İhsan Abbas, Beyrut, 1975, s İbn Fazlullah el-ömerî, Mesâliku l-ebsar fî Memâliku l-ensâr, 27 cilt, c. III yay. el-mecmu el-sekâfî, Abu Dabi, 2002, s. 289, İbn Fazlullah el-ömerî, et-ta rif bi l-mustalah eş-şerîf, tah. Muhammed Hüseyin Şemseddin, Beyrut, 1988; Yaşar Yücel, Çoban-Oğulları Candar-Oğulları Beylikleri, Ankara, 1980, İmâdeddin Ebu l-fidâ, el-muhtasar fî Ahbâr el-beşer, 4 cilt, c.i, yay. Matbaatu Hüseyniyetu Mısrî, yılı yok, s Rûhî el-baalbekî, El-Mevrid Kâmûs Arabî-İngilizî, Beyrut, 2003; Serdar Mutçalı, Arapça-Türkçe Sözlük, İstanbul, Ömer bin Muzaffer İbn el-verdî, Harîdet el-acaîb ve Ferîdet el-garâib, tah. Enver Mahmud Zenâtî, Kahire, 2008, s

4 Kürşat Solak Söz konusu kavram Tarihu İbn Haldun da muhtelif yerlerde geçer. Haçlıların Halîcu Kostantıniyye yi aşarak Anadolu ya geçtiği belirtilir. 10 Haçlı orduları İstanbul Boğazı ndan ziyade Çanakkale ve Marmara Denizi üzerinde Anadolu ya geçtiğine göre kavramın taşıdığı anlam anlaşılabilir. Yine İbn Haldun Halîcu Kostantıniyye kavramını Karadeniz den Akdeniz e kadar uzanan su kütlesi - yolu anlamında ele almaktadır. 11 Nitekim bu kullanım, Memlûk çağı müelliflerinin mezkûr kavrama yüklediği ortak anlamdır. Memlûk tarihçileri içinde Kalkaşandî önemli bir simadır ila 1418 yılları arasında yaşamıştır. Memlûk idarî kademelerinde görev yapmıştır yılında tarihçi el-ömerî nin yanında Divan el-inşâ da görev almıştır. İnşâ (sekreterlik) sanatı hakkında araştırmalar yapmış ve bilgisini arttırmıştır. 12 İbn Hurdazbih in el-mesâlik ve l-memâlik inden, el-ömerî nin el-mesâlik el-ebsâr ile et-ta rif isimli eserlerinden, Ebu l-fidâ nın Takvim el-buldân ından, Takiyüddin Abdurrahman bin Nâzıru l- Ceyş in Teksif et-ta rif isimli eserinden yararlanmıştır. Bu sebeple o, konu ile ilgili olarak kendisinden önceki birikimi aksettirir. Kalkaşandî, Bilâd er-rum (Anadolu) Müslümanların elinde olup Halîcu Kostantıniyye nin doğusundadır. Burası ile Ermeniyye arasında yer alır. Şimdi derbendler ülkesi olarak bilinir bu ülke (Anadolu), batıda Halîcu Kostantıniyye ile beraber Bahr er-rum (Akdeniz) ve Bahr el-kırım (Karadeniz) ile çevrilir. Güneyde Bilâd eş-şam (Suriye) ve el-cezire (Mezopotamya), doğuda Ermeniyye (Kilikya - Çukurova), kuzeyde Bilâd el-gürc (Gürcü ülkesi) ve Bahr el-kırım ile çevrilir. 13 Yine (Anadolu), Bahr el-kırım ve Halîcu Kostantıniyye arasında yer alır. Doğuda Bahru Nîtaş şeklinde isimlendirilen Bahr el-kırım ile biter. Batıda Halîcu Kostantıniyye ye kadardır. Kostantıniyye ile son bulur. Güneyde Bahru Şâmî ile nihayetlenen Ermeni ülkesi olan Leon ülkesi ile sonlanır.. Velhasıl bu ülke doğuda Ermeniyye sınırının batısından ve Bilâd el-cezire nin kuzeyinden başlar. Batıda Bahr er-rum a kadar gider. Bu deniz (Bahr er-rum - Akdeniz) güneyden Halîcu Kostantıniyye ye kadar uzanır.. Bahr el-kırım ile buluşur. 14 Kalkaşandî başka bahislerde de bu kavramı kullanır; Mısır dan Karadeniz e ve ötesine gitmek için kara ve deniz yolu olduğunu söyledikten sonra deniz yolunun İskenderiye ve Dimyat limanından başlayarak Bahr er-rum u aştığını ve Halîcu Kostantıniyye ye vardığını, oradan da Bahru Kırım olarak bilinen Bahru Nitaş a ve sonra da Bahr el- Azak (Azak Denizi) olarak bilinen Bahru Mânitaş a (Karadeniz) ulaştığını belirtir İbn Haldun, Tarihu İbn Haldun, c.i, yay. Halil Şehâde, Beyrut, 1988, s. 83, 93, 94; c. II, s. 220, 221, 272, 277, 338; c.iii, s. 268; c.v, s. 4, 23, İbn Haldun, Tarihu İbn Haldun, c.i, s Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, s Ahmed b. Ali el-kalkaşandî, Subh el-a şâ fî Sınâat el-inşâ, 14 cilt, c. V, yay. Muhammed Abdurrasul İbrahim, Kahire, , s Kalkaşandî, Subh el-a şâ fî Sınâat el-inşâ, c.v, s Kalkaşandî, Subh el-a şâ fî Sınâat el-inşâ, c.iv, s

5 Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları Kalkaşandî, Osmanoğlu nu andığı bir başka yerde, Osmanlıların topraklarını Halîcu Kostantıniyye ye kadar genişlettiklerini, 16 Halîcu Kostantıniyye nin Bahru Nîtaş (Karadeniz) ile komşu 17 olduğunu belirtir. Kalkaşandî de çok net olarak gördüğümüz bu ifadelerde, Halîcu Kostantıniyye kavramı bugünkü Marmara Denizi ile beraber İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını içermektedir. Anadolu nun buranın doğusunda olduğu belirtilmekte, Akdeniz in güneyden uzanarak burası ve Karadeniz ile birleştiği, Akdeniz den Karadeniz e geçiş sağlandığı ifade edilmektedir. Görüldüğü üzere Ortaçağ da umumiyetle, Karadeniz ile Ege Denizi ni birbirine bağlayan suyolu yekten bir körfez gibi görünmektedir. Bir deniz ve iki boğaz olarak tasnif edilmemektedir. Mesafenin uzaklığı ve coğrafyanın yabancılığı, arasında bulunduğu denizler içinde küçük kalması bu anlayışa sebep teşkil etmekte, dönemin müellifleri ayrıntıları hesaba katmamaktadır. 18 Nitekim İbn Havkal (10. asır), Sûretu l-arz isimli eserinde bütün Bahr er-rum için, kısaca anlatımıyla Okyanusun bir körfezi gibidir demektedir Anadolu doğumlu olan Yakut el-hamavî, Memlûkler dönemine yakın tarihçi ve coğrafyacılardan birisidir. Konumuz ile ilgili olarak İstanbul un doğudan ve kuzeyden olmak üzere iki yönden çevrelenen bir halîci vardır. Batı ve güney yönünde kara bulunmaktadır 20 demektedir. Eserini maddeler halinde kaleme almış olan el-hamavî, halîc maddesi için muhtelif mekânlar anmakta, ayrıca Kostantıniyye nin altındaki deniz karşılığını vermektedir. 21 Böylece el-hamavî, halîc kavramı ile söz konusu su kütlesini ifade etmektedir. Müellifi bilinmeyen Hudûdu l-âlem isimli eserde Hindistan Körfezi, Halîcu Hindî olarak isimlendirilir. Aynı şekilde eser Halîcu Kostantıniyye kavramını kullanmakta, ırmağa benzettiği bu halicin Cebelitarık la beraber Akdeniz in iki halicinden biri olduğunu belirtmektedir. Hudûdu l-âlem deki bu kullanım halîc kelimesine daha ziyade boğaz, kanal anlamı yüklemektedir. Ayrıca eserde bu halicin Akdeniz i Gürziyan denizine (Karadeniz) bağladığı ifade edilmektedir Kalkaşandî, Subh el-a şâ fî Sınâat el-inşâ, c.viii, s Kalkaşandî, Subh el-a şâ fî Sınâat el-inşâ, c.v, s Ortaçağ da Avrupa da coğrafî ad verme bakımından bir takım değişiklikler ve hatta hatalar olduğu, umumî olarak İstanbul Boğazı na verilen isimlerin Çanakkale Boğazı için de sık sık kullanıldığı belirtilir. Bkz., Darkot, Çanakkale, s Nitekim bu bilgi, konumuza dair Ortaçağ Arap kaynakları için de geçerlidir. 18 Mart Üniversitesi coğrafya bölümünde misafir öğretim üyesi konumunda bulunan Suriye vatandaşı Salem Khalaf a söz konusu kavramla ilgili tespitimizi ifade ettik. Kaynakları kendisi ile paylaştık. Sayın Khalaf, şahsı için de yeni olan bu coğrafî tanımlamayı doğru bulmuş ve katkı sağlamıştır. Bu münasebetle Sayın Khalaf a teşekkür ederiz. 19 İbn Havkal dan naklen bkz., Murat Ağarı, İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar, İstanbul, 2002, s Şihabeddin Yakut el-hamavî, Mu cem el-buldân, 5 cilt, c. IV, Beyrut, 1977, s el-hamavî, Mu cem el-buldân, c. II, s Hudûdu l-âlem, 372/ yıllarında kaleme alınmıştır. Bkz. Hudûdu l-âlem, İngilizceden çev., Abdullah Duman-Murat Ağarı, İstanbul, 2008, s. XV, 5. 89

6 Kürşat Solak Söz konusu su kütlesi, coğrafyacı Mesudî nin (10. asır) Mürûc ez-zeheb adlı eserinde de el-halîc olarak isimlendirilmektedir. Aynı eserde Halîcu Kostantıniyye kavramı geçmekte, Bahru Nîtaş tan (Karadeniz) yarılıp çıkarak Bahr er-rum a (Akdeniz) vardığı belirtilmektedir. 23 Yine Mesudî Pontus Denizi ni (Karadeniz) anlatırken bu denizin Halîcu Kostantıniyye yolu ile Bahr er-rum a açıldığını belirtir. 24 Mesudî ve diğerleri gibi, meşhur tarihçi Taberî de 166/ yılından bahsederken Halîcu Kostantıniyye kavramını kullanır. 25 İbnu l-fakîh (10. asır), Kitâbu l-buldân isimli eserinde yedi iklimden biri olarak andığı Kostantıniyye yi anlatırken Rum bölgesi ve kuzeyde Hazar ı içine alan bölgedir demektedir. Bu durumda Kostantıniyye kavramının Arap havsalasında nadir de olsa İstanbul dan daha geniş bir alanı ifade ettiğini ve düşük bir ihtimalle bu sebeple Halîcu Kostantıniyye ifadesinin geniş anlamlı bir kullanım sahası bulduğunu düşünebiliriz. Ayrıca İbnu l-fakîh Halîc ifadesini, Kostantıniyye kavramı olmaksızın da kullanır; Bahr er-rum un sınırlarını verirken, bu deniz Antakya dan Cezayir e uzar, oradan Haliç e yönelir. Buradan Endülüs e kadar varır 26 demektedir. İbn Hurdazbih de yollardan bahsettiği bahiste Halîcu Kostantıniyye kavramını kullanır. 27 İdrisî, üzerinde durduğumuz bölge ile ilgili olarak ayrıntıya girer ve Abizos un (Abidos 28 ) Halîcu Kostantıniyye ağzında olduğunu belirtir. 29 Halîcu Kostantıniyye kavramını zikreden Memlûk müelliflerinden bir diğeri de İbn Kesîr dir. el-bidâye ve n-nihâye isimli eserinde Halîcu Kostantıniyye nin yerini, Kostantıniyye nin (İstanbul) güneyinde olarak ifade eder. Eserde aynı kavram, Emevîlerin 8. asırda Anadolu ya gerçekleştirdikleri akınlar ve İstanbul kuşatmaları vesilesi ile de zikredilir. Nitekim Mesleme bin Abdülmelik in İstanbul kuşatmasında, gönderilen yardım kuvvetinin öncelikle Halîcu Kostantıniyye yi aştığı, sonra da Bizans a yardım eden Bulgarlarla savaştığı ve onları mağlup ettiği anlatılır. 30 Bununla beraber İbn Kesîr in ilgili eserine ait bir çeviride, gelen yardımcı birliklerin İstanbul Boğazı nı geçerek savaştığı ifade edilir. 31 Başka bir çalışmada ise, halîc kelimesi tercü- 23 Mesudî den aktararak Ağarı, İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar, İstanbul, 2002, s Mesudî den aktararak Ağarı, İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar, s Taberî, Tarih er-rusûl ve l-mulûk, 11 cilt, c.viii, yay. Dâr el-terâs, Beyrut, 1967, s İbnu l-fakîh ten naklen bkz., Ağarı, İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar, s İbn Hurdazbih, el-mesâlik ve l-memâlik, yay., M.J. de Goaje, Leyden, 1889, s. 100, Kadîm çağda bu kıyıların en mârûf şehri. Bkz. Darkot, Çanakkale, s Çanakkale Boğazı nda Nara Burnu nun biraz doğusunda yer alır. Çanakkale merkezin hemen yakınındadır. 29 Şerif Ebu l-hasan el-idrisî, Nuzhet el-müştak fî İhtirak el-âfâk, 2 cilt, c.ii, yay. Âlim el-kütüb, Beyrut, 1988, s İmâdeddin İsmail bin Ömer İbn Kesîr, el-bidâye ve l-nihâye, c.i, tah. Ali Şîrî, Beyrut, 1988, s. 26; c.ix, s. 99, İmâdeddin İsmail bin Ömer İbn Kesîr, Büyük İslam Tarihi, çev. Mehmet Keskin, c.ix, İstanbul, 1995, s

7 Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları me edilmeyerek aynı haliyle yazılmıştır. 32 Bu durumda Halîcu Kostantıniyye kavramına anlam yüklemekte güçlük çekildiği görülmektedir. Aynı güçlüğü, İdrisî coğrafyasına ait yukarıda zikredilen çevirinin yaşadığı da anlaşılmaktadır. Memlûk tarihçisi Nuveyrî (ö. 1332), Akdeniz in iki halicinden biri olarak Halîcu Kostantıniyye yi zikreder. Haçlı Alman İmparatorunun Halîcu Kostantıniyye yi geçerek Arzu Bilâd el-islam a (İslam ülkelerinin toprakları) geçtiğini belirtir. 33 Ayrıca Nuveyrî de, Şarkî Halîcu Kostantıniyye kavram geçer 34 ki Halîcu Kostantıniyye nin doğusu anlamına gelip gördüğümüz kaynaklarda sık kullanılan bir terkiptir. Memlûk çağında müellif İbn Hacer el-askalanî, Osmanlı yı anlattığı bahiste mezkûr kavramı zikreder. 35 Tarihçi İbn Tagriberdi, 164/ Arap seferinden bahsederken Anadolu da pek çok kale alındığını Halîcu Kostantıniyye ye kadar gidildiğini anlatır. 36 Çalışmamızda günümüz Gelibolusunu karşılayan Kâli Boli kavramını üç Memlûk müellifinde tespit ettik. Bu meyanda İbn Arabşah (ö. 1450), Osmanlılarda Süleyman Şah ın Bizanslılarla anlaştığını, Bizanslılardan Süleyman Şah a iki boğazdan geçilerek yardım getirileceğini belirtir. Müellif denizler arasında geçiş için bu iki boğazın olmazsa olmaz olduğu belirtir. Kendi döneminde artık Gelibolu Boğazının (seğru Kâli Boli) Müslüman gemicilerin elinde olduğunu, İstanbul Boğazının (Seğru İstanbul) ise hâlâ Hrıstiyanların elinde bulunduğunu ifade eder. 37 Sehavî (ö.1497), adı geçen kavramı anar ve Kâli Boli nin Halîcu Kostantıniyye nin önemli bir yeri olduğunu söyler. Ardından Osmanlıların burayı ele geçirdiğini belirtir. 38 Makrîzî (ö. 1441) es-sulûk isimli eserinde Medinetu Kâli Boli ifadesini, Osmanlı Sultanı II. Murad dönemi ile ilgili olarak anar. Hemen devamında da Gelibolu dan geçmek anlamında bir 32 Khanoglan Hacıyev, Mesleme b. Abdülmelik: Hayatı, Siyasî ve Askerî Faaliyetleri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006, s. 51. Tezden, söz konusu İstanbul kuşatmasına dair ayrıntılı bilgi edindik. Burada Arap kaynakları mukayeseli olarak kullanılmıştır. The Cambridge History of İslam da, Mesleme kuvvetlerinin 54/ 674 yılında Bizans üzerine sefere başladığı, Kapıdağı (Cyzicus) Yarımadasında kışladıktan sonra saldırıya geçtiği yazar ancak söz konusu yarımadaya intikal edilen boğaz ya da bölge herhangi bir kaynak atfı ile anılmaz. Bkz., Laura Veccia Vaglieri, The Patrıarchal and Umayyad Calıphates, The Cambridge History of İslam, c. IA, Cambridge, 2008, s Ahmed bin Abdulvahhab en-nuveyrî, Nihâyet ul-erab fî Fünûn el-edeb, c.i, yay. Dâru l-kütüb ve l- Vesâik el-kavmiyye, Kahire, 1992, s. 235; c. XXVIII, s en-nuveyrî, Nihâyet ul-erab fî Fünûn el-edeb, c.xxiii, s İbn Hacer el-askalânî, İnbâ el-gumr bi-ebnâ el-umr, 4 cilt, c.i, yay. Hasan Habeşî, Kahire, 1969, s Cemâleddin Ebu l-mehâsin Yusuf İbn Tagribirdi, en-nucûm ez- Zâhire fî Mulûk Mısr ve l-kâhire, 16 cilt, c. II, yay. Dâru l-kütübi l-mısrıyye, Kahire, , s İbn Arabşah, Acâib el-makdûr fî Ahbâr Teymur, Kalküta baskısı, Kalküta, 1817, s Şemseddin Ebu l-hayr Muhammed b. Abdurrahman, es-sehâvî, ed-dav el-lâmi, 12 cilt, c.xi, yay. Dâru Mektebetu l-hayat, Beyrut, 1992, s

8 Kürşat Solak ifade kullanır. 39 Yine aynı eserde, fetret döneminde Yıldırım Bayezid in oğullarından Süleyman ın Edirne ve Kâli Boli ye sahip olduğu bilgisini verir. 40 İslam hükümdarlarını saydığı bahiste yine II. Murad ı sahibu Bursa ve Kâli Boli olarak anar. 41 İbn Arabşah ın seğru Kâli Boli ve Seğru İstanbul kullanımları, diğer müelliflerde olmayan bir özelliktir. ةرغث,رغث kelimeleri, koy, küçük körfez; gedik, yarık, geçit anlamlarına gelmektedir. 42 Bu ifadeleriyle İbn Arabşah, iki boğazı ayrı ayrı ele alarak, Halîcu Kostantıniyye kavramı içine yerleştirmez. Böylece günümüz bilgisi ve kullanımına yakın bir kullanım sergilemiş olur. Makrîzî, Medinetu Kâli Boli ve sahibu Bursa ve Kâli Boli ifadeleri ile Gelibolu nun bir yerleşim yeri olduğunu ifade ederek farklı bir bilginin ve kullanımın sahibi olur. Gerçekten Gelibolu o dönemde bölgenin en önemli yerleşim yerlerinden biriydi. 43 Aynı zamanda Makrîzî, Sultan II. Murad için sahibu Bursa ve Kâli Boli diyerek Osmanlı ülkesinin Anadolu yakasında Bursa ya, Rumeli yakasında Gelibolu ya ayrı bir önem atfeder. 44 Halîcu Kostantıniyye kavramı gerek Memlûk kaynaklarının gerekse önceki İslam kaynaklarının kullandığı bir kavramdır. Kuşkusuz Memlûk tarih ve coğrafya yazarları, söz konusu kavramı seleflerinden öğrendiler. Bunun sonucu olarak Akdeniz ile Karadeniz arasındaki su kütlesini ifade etmek için söz konusu kavramı kullandılar. Mesafenin uzaklığı ve coğrafya bilgisinin yetersizliği dolayısıyla coğrafî ayrıntıları dikkate almadılar. Bu durum Ortaçağ Avrupa sı için de geçerlidir. Sözü edilen sebeplerin yanı sıra, mezkûr su kütlesi ile ilgili olarak ayrıntı verme ihtiyacı duyulmaması, mevzu bahis kavramın kullanımının Memlûk çağında da devam etmesine etki etmiştir. Üzerinde durduğumuz bölge ile ilgili olarak Himyerî, İbn Arabşah, Makrîzî, İbn Kesîr ve Sehavî gibi müverrihler genel bilginin dışına çıkmış ve özel bilgiler vermişlerdir. Kavrama dair bahislerde müellifler genel olarak, Akdeniz ile Karadeniz i birbirine bağladığı, Akdeniz le beraber Anadolu nun batı sınırını teşkil ettiği, kaç mil olduğu, kaç günde geçilebileceği gibi hususlar üzerinde dururlar. 39 Makrîzî, Kitâb es-sulûk li-ma rifet Duvel el-mulûk, 8 cilt, c.vii, tah. Muhammed Abdülkadir A tâ, Beyrut, 1997, s Makrîzî, es-sulûk, c.vii, s Makrîzî, es-sulûk, c. VII, s İbn Arabşah ın Acâib el-makdûr isimli eseri Türkçe ye çevrilmiş ve Ortaçağ Tarihçiliği adına önemli bir hizmet ifa edilmiştir. Söz konusu tercümede, ilgili kelime boğaz ve körfez anlamları verilerek çevrilmiştir. Bkz. İbn Arabşah, Acâibu l-makdûr (Bozkırdan Gelen Bela), çev. Ahsen Batur, İstanbul, 2012, s Biz boğaz anlamı ile çevirdik. 43 Gelibolu bilgisi için bkz., Wilhelm Von Heyd, Yakın-Doğu Ticaret Tarihi, çev. Enver Ziya Karal, Ankara, 2000, s. 295, Makrîzî, Kâli Boli ifadesi ile Rumeli ni de kastediyor olabilir. 92

9 Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları Kavramın yabancı dile çevirisinde müşkilat görülmektedir. İstanbul Boğazı, İstanbul Körfezi gibi iki kelimeli çeviriler kavramın karşılığı olamamaktadır. Bu münasebetle kavramın Ortaçağ Arap kaynakları çerçevesinde açıklamalı olarak zikredilmesi gerekmektedir. Çalışmamızda ele aldığımız diğer bir kavram Kâli Boli idi. Söz konusu kavramın kullanımına dair üç Memlûk kaynağından misaller verdik. Müelliflerin Kâli Boli kavramını, günümüz Gelibolu yarımadasını ve yerleşimini içeren manalarda kullandığı görülmektedir. 93

10 Kürşat Solak Kaynakça Ağarı, Murat, İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar, İstanbul, el-baalbekî, Rûhî, El-Mevrid-Kâmûs Arabî-İngilizî, Beyrut, Darkot, Besim, Çanakkale, İslam Ansiklopedisi, Eskişehir, 1997, c. 3, s Ebu l-fida, İmâdeddin, el-muhtasar f î Ahbâr el-beşer, yay. Matbaatu Hüseyniyetu Mısrî, Kahire, yılı yok. Emecen, Feridun, Gelibolu, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c. 14, İstanbul, 1993, s Hacıyev, Khanoglan, Mesleme b. Abdülmelik: Hayatı, Siyasî ve Askerî Faaliyetleri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, el-hamavî, Şihabeddin Yakut, Mu cem el-buldân, c. IV, Beyrut, Heyd, Wilhelm Von, Yakın-Doğu Ticaret Tarihi, çev. Enver Ziya Karal, Ankara, el-himyerî, Ebû Abdullah, er-ravz el-mi tar f î Haber el-aktâr, yay. İhsan Abbas, Beyrut, Hudûdu l-âlem, İngilizceden çev., Abdullah Duman-Murat Ağarı, İstanbul, İbn Arabşah, Acâib el-makdûr fî Ahbâr Teymur, Kalküta baskısı, Kalküta, İbn Arabşah, Acâibu l-makdûr (Bozkırdan Gelen Bela), çev. Ahsen Batur, İstanbul, İbn Hacer el-askalânî, İnbâ el-gumr bi-ebnâ el-umr, yay. Hasan Habeşî, Kahire, İbn Haldun, Tarihu İbn Haldun, yay. Halil Şehâde, Beyrut, İbn Hurdazbih, el-mesâlik ve l-memâlik, yay., M.J. de Goaje, Leiden, İbn Kesîr, İmâdeddin İsmail bin Ömer, el-bidâye ve l-nihâye, tah. Ali Şîrî, Beyrut, İbn Kesîr, İmâdeddin İsmail bin Ömer, Büyük İslam Tarihi, çev. Mehmet Keskin, c.9, İstanbul, İbn Tagribirdi, Cemâleddin Ebu l-mehâsin Yusuf, en-nucûm ez- Zâhire f î Mulûk Mısr ve z- Zâhire, c.i-xii, yay. Dâru l-kütübi l-mısrıyye, Kahire, İbn el-verdî, Ömer bin Muzaffer, Harîdet el-acaîb ve Ferîdet el-garâib, tah. Enver Mahmud Zenâtî, Kahire, el-idrisî Şerif Ebu l-hasan, Nuzhet el-müştak fî İhtirak el-âfâk, yay. Âlim el-kütüb, Beyrut, el-kalkaşandî, Ahmed b. Ali, Subh el-a şâ fî Sınâat el-inşâ, yay. Muhammed Abdurrasul İbrahim, Kahire, el-mağribî, İbn Saîd, Kitâb Bast el-arz f î el-tûl ve l-arz (Kitâb el-coğrafya), tah. Khavon Bournit Khincs, Tatvân, el-makrîzî, Kitâb es-sulûk li-ma rifet Duvel el-mulûk, tah. Muhammed Abdülkadir A tâ, Beyrut, Mutçalı, Serdar, Arapça-Türkçe Sözlük, İstanbul,

11 Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları en-nuveyrî, Ahmed bin Abdulvahhab, Nihâyet ul-erab fî Fünûn el-edeb, yay. Dâru l- Kütüb ve l- Vesâik el-kavmiyye, Kahire, el-ömerî, İbn Fazlullah, Mesâliku l-ebsar fî Memâliku l-ensâr, yay. el-mecmu el-sekâfî, Abu Dabi, el-ömerî, İbn Fazlullah, et-ta rif bi l-mustalah eş-şerîf, tah. Muhammed Hüseyin Şemseddin, Beyrut, es-sehâvî, Şemseddin Ebu l-hayr Muhammed b. Abdurrahman, ed-dav el-lâmi, yay. Dâru Mektebetu l-hayat, Beyrut, Şeşen, Ramazan, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul, Taberî, Tarih er-rusûl ve l-mulûk, 11 cilt, yay. Dâr el-terâs, c.viii, Beyrut, Tuncel, Metin, Çanakkale, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.8, İstanbul, 1993, s Vaglieri, Laura Veccia, The Patrıarchal and Umayyad Calıphates, The Cambridge History of İslam, c. IA, Cambridge, Yücel, Yaşar, Çoban-Oğulları Candar-Oğulları Beylikleri, Ankara,