WERGER Û ÞÎROVEYA DÎWANA MELAYÊ CIZÎRÎ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "WERGER Û ÞÎROVEYA DÎWANA MELAYÊ CIZÎRÎ"

Transkript

1 WERGER Û ÞÎROVEYA DÎWANA MELAYÊ CIZÎRÎ (MELAY-Ý CÝZÎRÎ DÎVAN'ININ TERCÜME VE ÞERHÝ) Mamoste Qedrî DESTPÊK Hinek helbestvanên Kurd ên dema klasik digel ku ji her alî ve mîna Kurdî di zimanê Erebî Farisî de pispor bne, helbestên xwe bi zimanê xwe gotine berhemên xwe bi zimanê xwe nivîsandine. Yek ji wan helbestvanan Cizîrî ye yek ji wan berheman jî Dîwana wî ye. Li gor ku seydayên me yên medresan ji me re dibêjin, di eslê xwe de helbestên ku Cizîrî gotine bi qasî 40 cildan bne. Lê gelek heyf ku ji wan helbestan -li gor jihevcudatiya nusxeyên Dîwanê- bi tenê bi qasî 2000 malikan (125 qesîde) gihaþtine roja me. Cizîrî di Dîwana xwe de Kurdîyek pir wêjeyî bi kar aniye cih daye gelek bêje, term malikên Erebî Farisî. Ji bo vî, yekê ku digel Kurdî di Erebî Farisî de jî ne pispor be, jê re fêmkirina Dîwanê wergerandin þîrovekirina helbestên Dîwanê ne mimkn e. Heta zanîna van zimanan jî bi serê xwe bes nîn e. Divê mirov wêjeya tesewifê, peyv termên vê wêjeyê nas bike digel wateyên zahirî, wateyên wan ên batinî ji fêm bike. Ji ber vî qasî ye ku heke em xebata Mela Ehmedê Zivingî jê derxînin heta niha werger þîroveyeke têrker li ser vê GÝRÝÞ Bazý klasik dönem Kürt þairleri Kürtçe gibi Arapça ve Farsçada da her açýdan uzman olmalarýna raðmen þiirlerini kendi dilleriyle söylemiþ ve eserlerini kendi dilleriyle yazmýþlardýr. Bu þâirlerden biri Melay-i Cizîrî ve bu eserlerden biri de onun Dîvan'ýdýr. Medrese alimleimizin bize dediklerine göre aslýnda Cizîrî'nin söylediði þiirler 40 cilt tutacak kadarmýþ. Fakat ne yazýk ki bu þiirlerden -Dîvan nushalarýndaki farklýlýklara göresadece yaklaþýk 2000 beyit (125 kaside) günümüze ulaþmýþtýr. Cizîrî Dîvan'ýnda çok edebî bir Kürtçe kullanmýþ, birçok Arapça ve Farsça kelime, terim ve beyitlere yer vermiþtir. Bundan dolayý, Kürtçe ile birlikte Arapça ve Farsça'da da uzman olmayanýn Dîvan'ý anlamasý ve þiirlerini tercüme edip þerh etmesi mümkün deðildir. Hatta bu dilleri bilmek de tek baþýna yeterli deðildir. Tasavvuf edebiyatýný bu edebiyatýn kelime ve terimlerini de bilmek ve zahirî anlamlarýyla birlikte bunlarýn batinî anlamlarýný da anlamak gerekir. Bunun için, Mela Ahmed-i Zivingî'ninkini hariç tutacak olursak, þimdiye kadar Dîvan'la ilgili tatminkar bir 112

2 Dîwanê derneketiye holê, an jî em pê nizanin. Ji bo tijekirina vê valayiyê me xwest ku em werger þîroveya Dîwanê bi þiklekî hrgilî bikin navê xebata xwe deynin "Werger Þîroveya Dîwana Melayê Cizîrî". Xebat hê devam dike. Dema ku biqede em zan dikin ku ewê bigihîje 3 cildên mezin an jî 4 cildên navincî. Beriya ku em dest bi werger þîroveya Dîwanê bikin, em dixwazin derbarê Melayê Cizîrî, Dîwana wî, xebatên li ser Dîwanê çend taybetiyên xebata xwe de hinek agahiyên gelemperî bidin. Bêjeyên "Dîwan", "Mela" "Cizîrî" Dîwan bêjeyeke Farisî ye. Ji Farisî derbasî Erebî hinek zimanên din bye. Wateya vê bêjeyê ya ferhengî "þeytan" an jî "dîn" e. Li gor van her du wateyan ev bêje beriya Ýslamê di dewra Sasaniyan de wekî navê katibên dewletê cihê ku katip lê xebat dikin hatiye bikaranîn. Vê bêjeyê piþtî Ýslamê çend wateyên din jî kesb kirine. Yek jê defterên ku katip di wan de hesab agahiyên fermî qeyd dikin, yek jî "pirtka ku tevê helbestên helbestvanekî tê de tên qeydkirin" e. Jixwe di nav wêje- karan de gava dîwan tê gotin, ev pirtka helbestan tê fêmkirin. Em dixwazin li jêr bi kurtî bidin diyarkirin ku gelo ji bo çi beriya Ýslamê ji katibên dewletê ji cihê xebata wan re, piþtî Ýslamê jî ji pirtka helbestan re "dîwan" hatiye gotin çi munasebet di navbera pirtkên helbestan defterên katiban de heye. 1) Katibên dewletê: Ji bo ku katib karên nivîsandinê, hesab qeydkirinê pir xweþ dizanin, ev kar çiqas zor dibin bila bibin wan bi hêsanî hal dikin, Sasaniyan ji wan re gotine "dîwan" (þeytan, cin). Paþê ev navê han ji bo defterên katiban bi kar anîne. 113 tercüme ve þerh yapýlmamýþ diyebiliriz, ya da yapýlmýþsa da bilmiyoruz. Bu boþluðu doldurmak için ayrýntýlý bir þekilde Dîvan'ýn tercüme ve þerhini yapmak ve bu çalýþmamýza Melay-i Cizîrî Dîvan'ýnýn Tercüme ve Þerhi" adýný vermek istedik.çalýþma henüz devam etmektedir. Bittiði zaman büyük hacimli 3 veya orta hacimli 4 cildi bulacaðýný tahmin ediyoruz. Dîvan'ýn tercüme ve þerhine baþlamadan önce Mela- y-i Cizîrî, Dîvan'ý, Dîvan'ý ile ilgili çalýþmalar ve çalýþmamýzýn bazý özellikleri hakkýnda bazý genel bilgiler vermek istiyoruz. "Dîvan", "Mela" ve "Cizîrî" Kelimeleri Dîvan Farsça bir kelimedir. Farsçadan Arapçaya ve diðer bazý dillere geçmiþtir. Bu sözcüðün sözlüksel anlamý "þeytan" veya "deli" dir. Bu iki anlama göre bu sözcük Ýslam'dan önce Sasanîler döneminde devlet katipleri ve çalýþtýklarý yerin adý olarak kullanýlmýþtýr. Bu kelime Ýslam'dan sonra birkaç anlam daha kazanmýþtýr. Bunlardan biri katiplerin resmî hesap ve bilgileri kaydettikleri defterler, biri de "bir þairin bütün þiirlerinin kaydedildiði kitap"týr. Zaten edebiyatçýlar arasýnda dîvan denildiði zaman bu þiir kitabý anlaþýlýr. Aþaðýda Ýslam'dan önce devlet katiplerine ve çalýþtýklarý yere, Ýslam'dan sonra da þiir kitaplarýna neden "dîvan" denildiðini ve katiplerin defterleri ile þiir kitaplarý arasýnda nasýl bir münasebetin bulunduðunu özetle belirtmek istiyoruz. 1) Devlet katipleri: Kâtipler yazý, hesap ve kayýt iþlerini çok iyi bildikleri için, bu iþler ne kadar zor olursa olsun onlarý kolayca hallettikleri için Sasanîler onlara þeytan anlamýnda dîvan demiþlerdir. Sonra bu ismi katiplerin defterleri için kullan-

3 114 2) Cihê xebata katiban: Fermandarê Sasanî Kisra Enoþîrwan rojekê çye ba katibên xwe dîtiye ku ew xwe bi wxwe xeber didin hinek hesaban dikin. Ji bo vî, ji wan re "dîvane" (dîn) gotîye. Bi derbasbna zeman tîpa "e"yê ji dawiya vê bêjeyê ketiye bi þiklê "dîwan" bye nav ji bo cihê ku katib tê de xebat dikin. 3) Defterê katiban: Wekî beriya Ýslamê, Piþtî Ýslamê ji Hizreti Emer pêva jî di karên fermî de katib hatine wezîfedarkirin van katiban li gor wezî- feyên xwe agahiyên aborî, civakî, siyasî, leþkerî, dîrokî olî di hinek defteran de qeyd kirine. Ji van defteran re dîwan hatiye gotin. 4) Pirtka helbestan: Ji bo ku helbestên her helbestvanekî jî wekî defterên katiban agahiyên dema xwe ya aborî, siyasî, leþkerî, dîrokî, civakî olî mînak didin niþandan, ji pirtkên ku van helbestan îhtiwa dikin re dîwan hatiye gotin. Mela Rengdêrekî Erebî ye. Derbareyê wateya wê de du ray hene: Yek jê "tijî" ye. Lewra tê bawerkirin ku 'alim bi ilmê tijî ne. Wateya duyemîn "efendî" an jî "rêber" e. Li gor vî, eslê bêjeyê "mewla" ye. Di derbasbna Kurdî de tîpa "w"yê ketiye bye mela. Ji aliyê Kurdan ve ev her du wate jî pêketî ne. Çiku Kurd hem bawer dikin ku melayê wan bi ilmê tijî ne, hem jî wan ji xwe re wekî rêber qebl dikin. Ev bêje ku Kurd wekî "mela" bi kar tînin, di Farisî Tirkî de bi þiklê "molla" tê nivîsandin bilêvkirin. Bêjeya Cizîrî ji du qisman pêk tê: Yek jê "Cizîr" e ku iro navçeyekî Þirnaxê ye. Ya duyemîn jî qertafa pêwendiyê "î" ye ku ev qertaf pêwendiya ba li vê navçeyê dide diyarkirin. Eslê vî navî "Cezîre" ye. Wateya Cezîreyê di Erebî de "girav" e. Ji bo ku ji aliyê Dicle Firatê ve dor lê hatiye girtin, jê re bi wateya giravê hatiye gotin Cezîre. Di eslê xwe de li gor rêzimýþlardýr. 2) Katiplerin çalýþtýklarý yer: Sasanî hükümdarý Kisra Enþîrvan bir gün katiplerinin yanýna gitmiþ ve onlarýn kendi kendilerine konuþup birtakým hesaplar yaptýklarýný görmüþtür. Bunun için kendilerine "dîvane" (deli) demiþtir. Zamanla "e" harfi bu kelime-nin sonundan düþmüþ ve "dîvan" þeklinde, katiplerin çalýþtýklarý yerin adý olmuþtur. 3) Katiplerin defterleri: Ýslam öncesi gibi, Hz. Ömer'den itibaren Ýslam'dan sonra da resmî iþlerde katipler görevlendirilmiþ ve bu katipler görevlerine göre ekonomik, sosyal, siyasal, askerî, tarihsel ve dinsel bilgileri bazý defterlerde kaydetmiþlerdir. Bu defterlere dîvan denilmiþtir. 4) Þiir kitabý: Her þairin þiirleri de katiplerin defterleri gibi kendi dönemlerinin ekonomik, sosyal, siyasal, askerî, tarihsel ve dinsel bilgilerini yansýttýklarý için bu tür þiirleri içeren kitaplara dîvan adý verilmiþtir. Mela Arapça asýllý bir sýfattýr. Anlamý ile ilgili iki görüþ vardýr: Birincisi "dolu" dur. Zira alimlerin ilimle dolu olduklarýna inanýlýr. Ýkinci anlam "efendi" veya "rehber"dir. Buna göre kelimenin aslý "Mevla"dýr. Kürtçeye geçiþte "v" harfi düþmüþ ve "mela" olmuþtur. Kürtler açýsýndan bu her iki anlam da uygundur. Zira Kürtler hem alimlerinin ilimle dolu olduklarýna inanýr, hem de onlarý kendilerine rehber kabul ederler. Kürtçede "mela" olarak geçen bu kelime, Farsça ve Türkçeye "molla" þeklinde geçmiþtir. Cizîrî kelimesi iki kýsýmdan oluþmaktadýr: Biri bugün Þýrnak'ýn bir ilçesi olan "Cizîr"dir. Ýkincisi nispet eki olan "î"dir ki, bu ek bu ilçeye mensup olmayý ifade etmektedir. Bu ismin aslý "Cezîre"dir. Cezîre Arapça'daki anlamý "ada"dýr. Dicle ve Fýrat ile çevrili olmasýndan dolayý ki

4 manê Erebî navdêrên ku qalibê wan "feîle" nin, pêwendiyê wan bi þiklê "feelî" tên. Li gor vî, kesên ku pêwendiya wan ba li "Cezîre"yê ve hatiye kirin ji wan re "Cezerî" hatiye gotin. Nivîskarên Ereb îro jî viya wekî "Cezerî" bi kar tînin. Lê nivîskarên Kurd li gorî bilêvkirina Kurdan bi þiklê "Cizîrî" bi kar tînin. Derbarê Melayê Cizîrî kendisine ada anlamýnda Cezîre denilmiþtir. Aslýnda Arapça gramerine göre "Feîle" kalýbýndaki isimlerin nispetleri "Feelî" þeklinde olur. Buna göre, "Cezîre" ye nispet edilenlere hep "Cezerî" denilmiþtir. Arap yazarlar bugün de bunu "Cezerî" olarak kullanýrlar. Fakat Kürt yazarlar Kürtler arasýndaki telaffuza göre bu kelimeyi "Cizîrî" þeklinde kullanmaktadýrlar. Navê Mela yê rasteqînî Ehmed, navê bavê wî Mihemed e. Du leqebê wî yê navdar hene: Yek jê "Mela" ye ku me wateya vê bêjeyê da diyarkirin. Helbestvanê me di nav Kurdan de bêtir bi vê leqebê tê naskirin. Jixwe ew jî di Dîwana xwe de bi piranî vê leqebê bi kar tîne. Ev leqeb carina bi þiklê "Melê" jî tê dîtin. Leqeba wî ya din "Niþanî" ye. Bo nimne di malika dawîn ji qesîdeya xwe ya bi beþavenda "b" ku bi "Destê qudret.." dest pê dike wiha dibêje: Were nîþanê Niþanî de wxu bê perde seher. Tîpa "î"yê ya di dawiya Niþanî de qertafa pêwendiyê ye. Wateya "niþan"ê di Kurdî de hedef dawer e. Li gor vî, helbestvanê me ya jibo ku xwe hedefa tîrên iþqê hesab kiriye, yan jî xwe wekî sembola iþqê dîtiye vê leqeba han bi kar aniye. Ciyê jidayikbn mirina Mela Cizîr e. Li gor raya ku tê tercîhkirin, nêzikî di sala 1564-an de hatiye dinê di sala 1640-an de miriye. Cizîrî li cem bavê xwe dest bi xwendinê kiriye xwendina xwe di medreseyên herêmê de domandiye.wekî feqiyê din berê wî jî di medresan de îlmê Erebî Ýslamî xwendiye. Ýcazeta xwe ya îlmê li gundekî dora Diyarbekir bi navê "Setrabas" li cem Mela Taha girtiye 115 Melay-i Cizîrî Hakkýnda Mela'nýn asýl adý Ahmed, babasýnýn adý Muhammed'dir. Ýki meþhur lakabý vardýr: Biri "Mela"dýr ki biz bu kelimenin anlamýný açýkladýk. Þairimiz Kürtler arasýnda daha çok bu lakap ile tanýnýr. Zaten kendisi de Dîwan'ýnda çoðunlukla bu lakabý kullanýr. Bu lakap bazen "Melê" þeklinde de görülür. Diðer lakabý "Niþanî" dir. Örneðin "Destê qudret.." (Kudret eli) ile baþlayan "b" kafiyeli kasidesinin son beytinde þöyle demektedir: Gel seher vakti Niþanî'ye perdesiz görün. Niþanî kelimesinin sonundaki "î" harfi nispet ekidir. "Niþan"ýn Kürtçedeki anlamý hedef ve semboldur. Buna göre þairimiz ya kendini aþk oklarýnýn hedefi saydýðý veya aþkta bir sembol haline geldiðine inandýðý için bu lakabý kullanmýþtýr. Mela'nýn doðum ve ölüm yeri Cizre'dir. Tercih edilen görüþe göre, yaklaþýk 1564 yýlýnda doðmuþ ve 1640 yýlýnda ölmüþtür. Cizîrî babasýnýn yanýnda okumaya baþlamýþ ve eðitimini yörenin medreselerinde sürdürmüþtür. Diðer talebeler gibi o da medreselerde Arapça ve Ýslamî ilimler okumuþtur. Ýlmî icazetini Diyarbakýr çevresinde "Setrabas" adýnda

5 demekê li vê herêmê li gundê "Serba" melatî kiriye. Piþtî melatiya xwe ya li vî gundî, çye Heskîfê, li wê derê bi dersdanê mijl bye icazet daye gelek mela. Melayê Cizîrî ji boy tehsîla edebiyatê, felsefe stêrnasiyê çye Bexdayê. Li wê derê ji aliyekî ve berhemên helbestî wêjeyî yên nivîskarên Ereb Farisan nas kiriye, ji aliyekî ve jî Erebî Farisiya xwe pêþva biriye gihaþtiye wê derecê ku van her du zimanan jî wekî Kurdî bi pisporî hîn bye êdî karibiye wekî Kurdî bi van her du zimanan jî helbestan bibêje berheman binivîse. Jixwe yekê ku ji serî heta dawîn li Dîwana wî binêre ew ê bi hêsanî pisporiya wî di van her du zimanan de bibîne. Derbarê Dîwanê 1) Ji aliyê ziman huner ve bir köyde Molla Taha'nýn yanýnda almýþ ve o yörede bulunan "Serba" köyünde imamlýk yapmýþtýr. Bu köydeki imamlýðýndan sonra Hasankeyf'e gitmiþ, orada ders vermek ile meþgul olmuþ ve birçok hocaya icazet vermiþtir. Melay-i Cizîrî edebiyat, felsefe ve astroloji tahsili için Baðdat'a gitmiþtir. Orada bir yandan Arap ve Fars yazarlarýn þiir ve edebiyatla ilgili eserlerini tanýmýþ, bir yandan da Arapça ve Farsça'sýný ilerleterek bu iki dili de Kürtçe gibi uzmanca öðrenmiþ, Kürtçe gibi bu iki dilde de þiirler söyleyip eserler verebilecek dereceye gelmiþtir. Zaten onun Dîvan'ýna baþtan sona bakan kiþi onun bu iki dildeki uzmanlýðýný rahat bir þekilde görecektir. 1) Dil ve sanat açýsýndan Dîvan Hakkýnda Di Dîwanê de diyalekta Kurmancî bi giranî þêweya Botanî hatiye bikaranîn. Di dîroka helbesta Erebî de niqteyeke balkêþ ev e, ku helbestvanên Ereb diyalekta wan çi dibe bila bibe, helbestên xwe bi diyalekta "Kureyþî" gotine. Ango xwestine di helbestê de diyalekta Qureyþî bibe diyalektekê muþterek. Lewra beriya Ýslâmê hakimiyeta aborî, bazirganî olî di destê Kureyþiyan de b. Em dibînin ku wêjekar helbestvanên Kurd mîna Elîyê Herîrî, Melayê Cizîrî Feqîyê Teyran jî xwestine ku Kurmanciya Botan bibe zimanê wêjeyî helbestî. Çik di qirnên ku van helbestvanan tê de jiyane Cizîra Botan, bi taybetî Cizîr hem ji aliyê aborî, bazirganî civakî; hem jî ji aliyê zanistî wêjeyî ve navendekî pir girîng b. Di Dîwanê de Zimanekî pir wêjeyî hatiye bikaranîn. Dîwan bi Kurdî ye lê gelek bêje termên Erebî Farisî jî tê de 116 Dîvan'da Kurmancî lehçesi ve aðýrlýklý olarak Botan þivesi kullanýlmýþtýr. Arap þiiri tarihinde dikkat çeken bir nokta þudur ki, lehçeleri ne olursa olsun Arap þairler þiirlerini Kureyþ lehçesiyle yazmýþlardýr. Yani onlar Kureyþ lehçesinin þiirde müþterek bir lehçe olmasýný arzulamýþlardýr. Çünkü Ýslam'dan önce iktisadî, ticarî ve dinî hakimiyet Kureyþ'in elindeydi. Aliy-i Harîrî, Melay-i Cizîrî ve Fakiy-i Tayran gibi Kürt edip ve þairleri de Botan Kurmancîsinin müþterek þiir ve edebiyat dili olmasýný istemiþlerdir. Çünkü bu þairlerin yaþadýklarý yüzyýllarda Botan bölgesi, özellikle Cizre hem iktisadî, ticarî ve sosyal açýdan, hem de ilim ve edebiyat açýsýndan çok önemli bir merkez idi. Dîvan'da oldukça edebî bir dil kullanýlmýþtýr. Dîvan Kürtçedir fakat içinde Arapça ve Farsça birçok kelime ve terim vardýr. Hatta bazý beyitler tamamen

6 hene. Heta hinek malik bi tevayî Erebî an jî Farisî ne. Çawa ku emê di cihê wî de jî diyar bikin, di Dîwanê de hema hema hemyê hunerên wêjeyî yên mîna teþbîh, istiare, tewriye, tenasub, intaq bi pisporiyeke mezin hatine bikaranîn. Arapça veya Farsçadýr. Yeri geldiðinde de belirteceðimiz gibi Dîvan'da teþbîh, istiare, tevriye, tanasüp, intak gibi hemen hemen bütün edebî sanatlar büyük bir ustalýkla kullanýlmýþtýr. 2) Ýçerik açýsýndan 2) Ji aliyê naverokê ve: a) Evîn: Helbestên Dîwanê bi giranî li ser evînê ne. Der barê ku evîna Cizîrî li ku derê dest pê kiriye ev evîn bi tevayî mecazî ye an rebanî ye, nêrînên ji hev cda hene. Li gor ku Zivingî ji edîbê Kurd Aladîn Secadî, ew jî ji Ebdilqadir el-ýmadî neqil dike, dema ku Cizîrî li Heskîfê bi dersdan perwerdekirina feqiyan mijl bye iþqa rebanî lê peyda bye vegeriyaye Cizîrê. Li gorî Zivingî riwayetên ku di wan de tê gotin, Mela aþiqê hinek keçikan bye navê wan keçikan jî wekî Selma (keça mîrê Heskîfê) Sitê (keça mîrê Cizîrê) tên dayin, ne rast in (Binêrin: Zivingî, el- Ýqdu'l-cewherî fî þerhi Dîwani'þ-Þeyh el- Cezerî, I, Destpêk). Lê li gorî me ev mimkn e. Çik ji ehlê tesewifê gelek kes berê rastî iþqa mecazî bne, paþê ji vê iþqê derbasî iþqa heqîqî bne. Ango iþqa mecazî wan ji boy iþqa heqîqî amade kiriye. Ji evîndarên bi vî rengî re evîna mecazî bye mîna pirê, ew di ser vê pirê re derbasî iþqa rebanî bne. (Türk Ansiklopedisi, IV, 60). b) Tesewif: Mela yek ji ehlê tesewifê ye. Lê ev ne tesewifeke xwespêr pasîfî bye. Jixwe çawa ku Qanatê Kurdo jî neqil dike, sofîtiya berê ne mîna sofîtiya niha bye. Sofîtiya berê bawer tekoþîn b, hêþyarkirina gel b li dijî zordestan cîgirtina li cem gel b. (Qanatê Kurdo, Tarîxa Edebiyata Kurdî, rp. 92). Çawa ku em ê di cihê wî de diyar bikin, di warê 117 a) Aþk: Dîvan þiirleri aðýrlýklý olarak aþk üzerinedir. Cizîrî'nin aþkýnýn nerede baþladýðý ve bu aþkýn tamamen mecazî mi yoksa ilahî mi olduðu hususunda farklý görüþler vardýr. Zivingî'nin Kürt edîp Alaadîn Seccadî'den, onun da Abdulkadir el-ýmadî'den naklettiðine göre Cizîrî Hasankeyf'te ders vermek ve talebe yetiþtirmekle meþgul olduðu sýrada ilahî aþka tutulmuþ ve Cizre'ye dönmüþtür. Zivingî'ye göre Mela'nýn bazý kýzlara aþýk olduðu ve bu kýzlarýn isimlerinin Selma (Hasankeyf emirinin kýzý) ve Sitê(Cizre emirinin kýzý) olarak geçtiði rivayetler doðru deðildir. (Bakýnýz: Zivingî, el- Ýqdu'l-cewherî fî þerhi Dîwani'þ-Þeyh el- Cezerî, I, Giriþ). Fakat bize göre bu mümkündür. Çünkü birçok tasavvuf ehlinde aþk önce mecazî olarak baþlamýþ, sonra bu aþktan hakîkî aþka geçilmiþtir. Yani mecazî aþk onlarý hakîkî aþka hazýrlamýþtýr. Bu tür aþýklar için mecazî aþk âdeta bir köprü olmuþ, onlar bu köprünün üstünden ilahî aþka geçmiþlerdir. (Türk Ansiklopedisi, IV, 60). b) Tasavvuf: Mela tasavvuf ehlinden biridir. Fakat bu teslimiyetçi ve pasif bir tasavvuf deðildir. Zaten Qanatê Kurdo'nun da naklettiði gibi, eski tasavvuf bugünkü tasavvuf gibi deðildi. Eski sofuluk inanç ve mücadele idi, halký bilinçlendirmek idi ve zorbalara karþý ve halkýn yanýnda yer almak idi. (Qanatê Kurdo, Tarîxa Edebiyata Kurdî, s. 92). Yerinde belirteceðimiz gibi ma'nevî

7 tesewifê ya ma'newî de Mela jî mîna gelek mezinên tesewifê felsefa "Wehdetu' l-wicd"ê parastiye. c) Hestên xwebawerî: Mela di hinek helbestên xwe de bala Kurdan kiþandiye ser hebn dewlemendiya wan a madî ma'newî, bi vî þiklî nexwestiye ku Kurd ji dewlemendiyên xwe xafil bibin, hinekên din teqlîd bikin bikevin bin bandoran wan. Di vê konstekstê de em dixwazin du nimneyan ji helbestên wî bidin: Ger lu'luê mensr ji nezmê tu dixwazî, Wer þi'rê Melê bîn te bi Þîrazê çi hacet? Gulê baxê îremê Bohtan im. Xebatên Li Ser Dîwanê tasavvuf alanýnda diðer bir çok tasavvuf büyüðü gibi Mela da "Vahdetu'l-vücd" felsefesini savunmuþtur. c) Özgüven duygularý: Mela bazý þiirlerinde Kürtler'in dikkatini kendi varlýklarýna ve maddî manevî zenginliklerine çekmiþ; bu þekilde Kürtler'in kendi zenginliklerinden gafil olmalarýný ve baþkalarýný taklit edip onlarýn etkisinde kalmalarýný istememiþtir. Bu baðlamda þiirlerinden iki örnek vermek istiyoruz: Ýnci gibi dizilmiþ þiirleri görmek istiyorsan, Gel Mela'nýn þiirlerine bak, Þîraz'a ne hacet? Botan'ýn cennet bahçesinin gülüyüm. Dîvan Ýle Ýlgili Çalýþmalar 1) Seyda feqiyên medresan: Li gor ku me ji seydayên xwe yên medresa bihîstiye helbestên ku Melayê Cizîrî gotine nêzike 40 cild bye. Lê ji van helbestan bi tenê nêzikî 2000 malik îro di destê me de ne ku ev jî bi saya seyda feqiyên me yên medresan gihaþtine vê rojê. Ango beriya her kesî seyda feqiyên me van helbestan nivîsandine, bi dengê we yên xweþ xwendine, di nav gel de belav kirine, bi þiklê destnivîsaran civandine piþtî demeke dirêj teslîmî hinek rojhilatzan rewþenbîrên ku xwestine li ser helbestên Mela Dîwana wî xebat bikin, kirine. Ji ber vî qasî îro rewþenbîrên Kurd ji wan seyda feqiyên xwe re çiqas sipas bikin deyndariya xwe ji wan re niþan bidin dîsa hindik e. Di vê kontekstê de li gorî me xebata yekemîn bingeh li ser helbestên Cizîrî, destnivîsarên seyda feqiyên Kurd ên medresa þîroveyên wan in. Piþtî ku me ev got, em dixwazin derbasî hinek xebatên li ser Dîwana Cizîrî bibin. 2) Wezîrê Nadirî(m. 1946): Çawa ku 118 1) Medrese hocalarý ve talebeleri: Medrese hocalarýmýzdan duyduðumuza göre Melay-i Cizîrî'nin söylediði þiirler yaklaþýk 40 cilt tutarýndaymýþ. Fakat bu þiirlerden sadece 2000 civarýnda beyit elimizde vardýr ki bunlar da medrese hocalarýmýz ve talebelerimiz sayesinde günümüze ulaþmýþtýr. Yani her kesten önce bu hoca ve talebelerimiz bu þiirleri yazmýþ, güzel sesleriyle okumuþ, halk arasýnda yaymýþ, el yazmalarý þeklinde derlemiþ ve uzun bir süre sonra bunlarý Mela ve Dîwan'ý ile ilgili çalýþma yapmak isteyen bazý oryantalist ve aydýnlara teslim etmiþlerdir. Bundan dolayýdýr ki bugün Kürt aydýnlar bu hoca ve talebelerine ne kadar teþekkür etseler ve onlara karþý ne kadar borçlu olduklarýný gösterseler yine azdýr. Bu baðlamda bize göre Cizîrî'nin þiirleriyle ilgili ilk ve temel çalýþma, Kürt medrese hocalarý ve talebelerinin el yazmalarý ve yorumlarýdýr. Bunu söyledikten sonra Cizîrî'nin Dîwan'ý ile ilgili bazý çalýþmalara geçmek istiyoruz. 2) Wezîrê Nadirî (ö.1946): Qanatê

8 Qanatê Kurdo di pirtka xwe ya bi navê "Tarîxa Edebiyata Kurdî" de jî bal dikiþîne ser, lêkolîn lêgerînên li ser Melayê Cizîrî Dîwana wî di van salên paþîn de dest pê kiriye. Wezîrê Nadirî li Sovyetê di sala 1945 de li Dîwan helbestên Cizîrî geriyaye, destnivîseke Dîwanê bi dest xistiye hem wî hem jî hinekên ku ev destnivîsar ji xwe re wekî bingeh qebl kirine di gotarên xwe de van helbestan bi þiklê nimneyî wergerandine. 3) Sadiq Bahadîn Amedî (m. 1982): Di sala 1978 de zanyarê Kurd Sadiq Bahadîn Amedî piþtî beramberkirina tekstên Dîwanê yên dema xwe nusxeyek pir hêja orijinal derxistiye holê çap kiriye. Sadiq Bahadîn beramberkirina xwe di navbera van nusxeyên çapkirî destnivîsarên Dîwanê de kiriye: -Fotokopiya Fon Hartman: Berlîn, Nusxeya li Stembolê, Dîwana ku ji aliyê Gîvî Mukriyanî ve hatiye çapkirin: Hewlêr, Dîwana ku di "Hawar"ê de (NN 35-58) hatiye çapkirin: Þam, Destnivîsara Mele Tabî Bekir, Elî Wanî: Zaxo. -Destnivîsara Enwer Mam Zaxoyî. -Destnivîsara Mihemed Ewnî. -Destnivîsara Mele Mihemed Botî Bizêvkî. (Binêrin: Qanatê Kurdo, Tarîxa Edebiyata Kurdî, çapa duyemîn, Enqere, 1992, rp ). 4) Hejar Ebdurrehman: "Dîwana Arifê Rebanî Þêx Ehmed Cizîrî", Tehran, ) Zeynelabidîn ZINAR: Nivîskar, Dîwana Melayê Cizîrî ji tîpên Erebî wergerandiye tîpên Latinî; ango xebateke transkripî kiriye. Me di vê xebata xwe de ji transkripa wî jî istifade kiriye. Dîwan di nav weþanên "Fýrat"ê de der ketiye. 119 Kurdo'nun "Kürt Edebiyatý Tarihi" adlý kitabýnda da dikkat çektiði gibi, Melay-i Cizîrî ve Dîvan'ý ile ilgili araþtýrma ve incelemeler bu son yýllarda baþlamýþtýr. Wezîrê Nadirî 1945 yýlýnda Sovyetler'de Cizîrî'nin þiirlerini ve Dîwan'ýný aramýþ, el yazmasý bir nushayý bulmuþ ve hem kendisi hem de bu nushayý temel alan diðer bazý kimseler makalelerinde bu þiirleri nümne kabilinden tercüme etmiþlerdir. 3) Sadiq Bahadîn Amedî (ö. 1982): 1978 yýlýnda Kürt bilgin Sadiq Bahadîn Amedî kendi dönemindeki Dîwan nüshalarýný karþýlaþtýrdýktan sonra oldukça deðerli ve orijinal bir nüsha ortaya çýkarmýþ ve bastýrmýþtýr. Sadiq Bahadîn karþýlaþtýrmasýný þu basýlmýþ ve el yazmasý Dîvan nüshalarý arasýnda yapmýþtýr: - Fon Hartman'ýn fotokopisi: Berlin, Ýstanbul'daki nüsha: Gîvî Muqriyanî tarafýndan bastýrýlan Dîvan: Hewlêr, Hawar dergisinde yayýmlanan Dîwan (NN 35-58): Þam, Molla Tabî Bekir, Ali Wanî'nin el yazmasý: Zaxo. - Enwer Mam Zaxoyî'nin el yazmasý -Muhammed Avnî'nin el yazmasý. Molla Muhammed Botî Bizêvkî'nin el yazmasý. (Bakýnýz: Qanatê Kurdo, Tarîxa Edebiyata Kurdî, ikinci baský, Ankara, 1992, s ). 4) Hejar Abdurrahman: "Dîwana Arifê Rabbanî Þeyh Ahmed Cizîrî", Tahran, ) Zeynelabidîn ZINAR: Yazar Melay-i Cizîrî'nin Dîvan'ýný Arap harflerinden Latin harflerine çevirmiþtir. Yani transkripsiyona dayalý bir çalýþma yapmýþtýr. Biz bu çalýþmamýzda onun transkripsi-

9 Zinar di hinek rpelên Dîwanê de wateya hinek bêjeyan jî diyar dike. Li gor me nivîskar hem di warê xwe yê transkripî de, hem jî di watedana hinek bêjeyên Kurdî Erebî de serfirazî nîþan daye. Lê bi taybetî di watedana bêjeyên Farisî de em nikarin bêjin ku ev serfirazî hatiye nîþandan. 6) Mela Ehmedê Zivingî: Miftiyê Qamiþlo Mela Ehmedê Zivingî li ser Dîwana Cizîrî þerheke bi navê "el-ýqdu'lcewherî fî þerhi Dîwani'þ-Þeyh el-cezerî" bi zimanê Erebî nivîsandiye. Ev xebata Zivingî ku îro di destê me de ye jî em jî jê gelek istifade dikin, ji du cildan pêk tê. Helbestên Dîwanê di vê berhemê de li gorî Alfabeya Erebî hatine rêzkirin. Ango Dîwan bi qesîdeyên bi qafiya "elif'"ê dest pê dike bi qesîdeyên bi qafiya "y" yê bi dawî dibe. Zivingî berê wateya bêjeyan dide, paþê jî carina bi sernava "Hasilu'l-me'na" bi kurtasî, carina jî bi sernava "Tafsîlu'l-me'na" bi hrgilî wateya malikan diyar dike. Lê þîroveya Zivingî bi tenê þîroveyeke zahirî ye. Ango li ser þîroveyên tesewifî an jî batinî nasekine. Nivîskar di vî warî de wiha dibêje: "Min wate þîroveya bêje malikan li gorî zahirî kiriye. Lewra kesên ku wate þîroveya batinî dizanin ez ne ji wan im ". 7) Mehmet EKMEN: Ev zat ku li Farqînê wekî midurê nifsê teqawid bye, 80 qesîde ji Dîwana Cizîrî bi navê "Þeyh Ahmed-i el-cezerî Dîvaný" bi þiklekî menzmî di qalibê "mesnevî" de wergerandiye Tirkî. Zeynelabidîn ÇÝÇEK, ku yek ji melayên me yê medresan e bi xebatên xwe yên berhevî li ser helbest berhemên Kurdî yên klasik tê naskirin, wergera Mehmet EKMEN tashîh kiriye di teqrîza xwe ya ku di bin de tarîxa 2003 hatiye nivîsandin wiha gotiye: "Birayê me yê mezin 120 yonundan da yararlandýk. Dîvan "Fýrat" yayýnlarý arasýnda çýkmýþtýr. Zinar Dîvan'ýn bazý sayfalarýnda bazý kelimelerin anlamlarýný da belirtmektedir. Bize göre yazar hem transkripsiyon alanýnda, hem de bazý Kürtçe ve Arapça kelimelere anlam vermede baþarý göstermiþtir. Fakat özellikle Farsça kelimeleri anlamlandýrmada bu baþarý-nýn gösterildiðini söyleyemeyiz. 6) Molla Ahmed-i Zivingî: Kamýþlý müftüsü Molla Ahmed-i Zivingî, Cizîrî'nin Dîvan'ý üzerine "el-ýqdu'l-cevherî fî þerhi Dîvani'þ-Þeyh el-cezerî" adýyla Arapça bir þerh yazmýþtýr. Zivingî' nin bugün bizim de elimizde olan ve kendisinden oldukça yararlandýðýmýz bu þerh iki ciltten oluþur. Dîvan'ýn þiirleri bu eserde Arap alfabesine göre sýralanmýþtýr. Yani Dîvan "elif" kafiyeli kasidelerle baþlamakta ve "y" kafiyeli kasidelerle sona ermektedir. Zivingî önce kelimelerin anlamlarýný vermekte, sonra da bazen "Hasilu'l-me'na" baþlýðýyla özet bir þekilde, bazen de "Tafsîlu'l-me'na" baþlýðýyla ayrýntýlý bir þekilde beyitlerin anlamlarýný belirtmektedir. Fakat Zivingî'nin þerhi sadece zahirîdir. Yani tasavvufî ve batinî þerhler üzerinde durmamaktadýr. Yazar bu alanda þunlarý söylemektedir: Ben kelime ve beyitlerin anlam ve þerhlerini zahire göre yaptým. Çünkü ben batinî anlam ve þerhleri bilenlerden deðilim. 7) Mehmet EKMEN: Silvan'da nüfus müdürü olarak emekliye ayrýlan bu zat, Cizîrî'nin Dîvan'ýndan 80 beyti "Þeyh Ahmed-i el-cezerî Dîvaný" adýyla manzm bir þekilde ve "mesnevî" kalýbýnda Türkçe'ye çevirmiþtir. Merdese alimlerimizden biri olan ve klasik Kürt þiirleri ve eserleri ile ilgili derleme çalýþmalarýyla tanýnan Zeynelabidîn ÇÝÇEK, Mehmet EKMEN'in çevirisini tashîh etmiþ ve altýnda 2003 tarihi yazýlý olan takrîzinde

10 Mehmet Ekmen bê ku wateyê bigewurîne, Dîwan bêje bi bêje rêz bi rêz bi þiklekî menzmî bi hewleke raserîn wergerandiye Tirkî". Lê em dibên qey Seyda ev medhên ku di teqrîza xwe de derbareyê vê wergerê dike, ji ber niyetbaþiya wî ye. Lewra her çend Kekê Mihemed di warê wezn qafiyeyê de gelek serfîraz bye, lê ji wateya bêje termên malikan pir dr ketiye hinek bêje wateyên ku tu pêwestiyeke wan bi bêje termên malikan tuneye sirf ji boy wezn qafiyeyê bi kar anîne. Ji bilî þaþiyên transkripî rêzimaniyên di orijînala Dîwanê de tên dîtin, di wergerê de jî gelek çewtiyên wateyî hene. Li gor me, yek ji sedemên van çewtiyan nehakimbna Birayê Mihemed li ser zimanê Erebî Farisî ye ku ew jî di vî warî de bi kurtasî wiha dibêje: Min çend caran Melayê Cizîrî di xewa xwe de dît. Ez çm Cizîrê min merqeda wî ziyaret kir. Min gohdariya helbestên wî kir, min wateya wan ji melayên Cizîrê, Diyarbekirê Farqînê pirs kir min vê wergera menzmî derxist holê. 8) Xebata me: Piþtî balkiþandina ser xebatên binavkirî, em dixwazin hinek taybetiyên xebata xwe bi kurtasî wiha diyar bikin. 1) Werger þîrove bi du zimanan hatiye kirin: Kurdî Tirkî. 2) Di xebatê de van her du sernavan hatine bikaranîn: a) Wergera Serkî: Me çend riste qeyd kiribin, di bin vê sernavê de berê me wan risteyan bi serkî, ango bi þiklê bêjeyî zahirî wergerandiye. b) Ziman Huner: Di bin vê sernavê de bêje termên risteyan ji aliyê ziman huner ve hatine þîrovekirin. þunlarý söylemiþtir: Aðabeyi- miz Mehmet Ekmen anlamý deðiþtirmeksizin Dîvan'ý kelimesi kelimesine ve satýrý satýrýna üstün bir gayretle Türkçeye çevirmiþtir". Fakat biz Seyda'nýn çeviri ile ilgili takrizinde yaptýðý bu medihlerin onun hüsn-i niyetinden olduðunu düþünü- yoruz. Çünkü Mehmet aðabey her ne kadar vezin ve kafiye alanýnda baþarýlý olmuþsa da, vezin ve kafiye uðruna kelime ve terimlerin gerçek anlamlarýn-dan oldukça uzaklaþmýþ ve beyitlerin kelime ve terimleriyle hiçbir ilgisi olmayan bazý kelime ve anlamlarý sadece vezin ve kafiye için kullanmýþtýr. Dîvan'ýn orijinalinde görülen transkripsiyon ve dilbilgisi hatalarýndan baþka çeviride de birçok anlamsal yanlýþlýklar vardýr. Bize göre bu yanlýþlarýn sebeplerinden biri Mehmet aðabeyin Arapça ve Farsçaya hakim olmamasýdýr ki kendisi de bu alanda özetle þunlarý söyler: Ben birkaç kez Melay-i Cizîrî'yi rüyamda gördüm. Cizre' ye gittim ve türbesini ziyaret ettim. Þiirlerini dinledim, anlamlarýný Cizre, Diyarbakýr ve Silvan alimlerinden sordum ve bu manzm çeviriyi ortaya koydum. 8) Bizim çalýþmamýz: Adý geçen çalýþmalara dikkat çektikten sonra, çalýþmamýzýn bazý özelliklerini kýsaca þöyle belirtmek istiyoruz. 1) Çeviri ve þerh iki dilde yapýlmýþtýr: Kürtçe ve Türkçe. 2) Çalýþmada þu iki baþlýk kullanýlmýþtýr: a) Yüzeysel Tercüme: Kaç dize kaydetmiþsek, önce bu baþlýk altýnda bu dizeleri yüzeysel, yani sözcüksel ve zahirî bir þekilde çevirdik. b) Dil ve Sanat: Bu baþlýk altýnda dizelerin kelime ve terimleri dil ve sanat açýsýndan açýklanmýþtýr. 121