SOSYAL BİLİMLERDE MARDİN ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR VE TEZLER HAKKINDA BİR İNCELEME DENEMESİ. Murat KÜÇÜK Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL BİLİMLERDE MARDİN ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR VE TEZLER HAKKINDA BİR İNCELEME DENEMESİ. Murat KÜÇÜK Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ"

Transkript

1 SOSYOLOJİ DERNEĞİ SOSYAL BİLİMLERDE MARDİN ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR VE TEZLER HAKKINDA BİR İNCELEME DENEMESİ Murat KÜÇÜK Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim 2009, Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

2 Sosyal Bilimlerde Mardin Üzerine Araştırmalar ve Tezler Hakkında Bir İnceleme Denemesi SOSYAL BİLİMLERDE MARDİN ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR VE TEZLER HAKKINDA BİR İNCELEME DENEMESİ Murat KÜÇÜK 1 Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ 2 Öz Kent araştırmaları, özellikle 1990larla birlikte Türkiye de hız kazanmıştır. Yapılan araştırmaların, o dönemki sosyal teorilerin ve Türkiye ve dünyadaki sosyal, ekonomik, politik ve kültürel değişimlerin etkisiyle biçimlendiğini gözlemlemek mümkündür. Mardin, kentsel dokusu ve nüfus özellikleri itibariyle son yıllarda üzerine en çok araştırma yapılan kentlerden biridir. Bu makalede 1990lardan itibaren Mardin kenti üzerine yapılan/yazılan ve yayınlanan sosyolojik araştırmaların ve tezlerin bir analizi yapılacaktır. Bu analizle amaçlanan tezler ve makaleler üzerinden kente bakış açısıyla dönemin hâkim sosyal teorileri arasında bulunan bağlantıları ortaya çıkartmaktır. Anahtar Kelimeler: Mardin, Kent Sosyolojisi, Sosyal Teori, Metodoloji, Tezler, Makaleler Abstract Urban studies in Turkey have increased especially during 1990s. It is possible to observe that these studies have been shaped under the influence of both social theories and the social, economical, political and cultural changes in both Turkey and the world. Mardin because of its urban texture and demographical characteristics is one of the mostly studied cities. The purpose of this article is to analyze the sociological research and thesis on Mardin. The aim of this analysis is to display the connections between dominant social theories and how city is interpreted in both these thesis and articles. Key words: Mardin, Urban Sociology, Social Theory, Methodology, Thesis, Articles. 1 Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araş.Gör. ODTÜ Sosyoloji Bölümü Y.L. Öğrencisi Öğrencisi 2 Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araş.Gör. ODTÜ Sosyoloji Bölümü Doktora Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

3 Murat KÜÇÜK - Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ Giriş Bu bildiride 1990lardan itibaren Mardin kenti üzerine yapılan/yazılan ve yayınlanan sosyal bilimlerdeki araştırmaların ve tezlerin bir analizi yapılacaktır. Örneklem ise Mardin ili coğrafyasının bütününü ile ilgili 1990 sonrası Türkçe ve İngilizce hazırlanan tezleri ve makaleleri içermektedir. 3 Olgu olarak kent tarihi MÖ dört bininci yıla kadar götürülse de (Marshall, 1999: 299), sosyal bilimlerde kavramsallaştırılan kent, endüstriyel kapitalistleşme ve ulus-devletleşme süreciyle birlikte gelişen biçimine işaret etmektedir. Kentleşme de, modern kentin oluşumu anlamında, hem fiziksel büyüme hem de nüfus artışıyla gelen hızlı ve büyük ölçekli bir değişim olarak, özellikle Amerika ve Avrupa kentlerinde meydana gelen, 1700 lerin sonları ve 1900 lerin başlarındaki değişimi ifade etmektedir. Bu dönemdeki kent biçimi, insan yerleşiminin göçebelik, köy ve daha geleneksel kent biçimlerinden farklı olarak, daha yapısal anlamda endüstri, kapitalizm, ulus-devlet, bürokrasi ve rasyonalite tarafından belirlenmiştir. Türkiye de kentleşme olgusu ise, Avrupa ve Amerika kentlerindeki kentleşme sürecine göre daha farklı karakterler de taşımaktadır. Osmanlı ve daha sonrasında Türkiye nin modernleşme sürecinin hem tarihsel hem de niteliksel olarak daha farklı olması, kent ve kentleşmenin daha farklı yorumlanmasına yol açmıştır. Türkiye de kent üzerine yapılan çalışmalarda, kentleşme önceleri modernleşmenin bir işareti olarak görüldüğü için olumlu bir bakışla ele alınmıştır (Işık, 1996). Modernleşme eksenli yorumlanırken, 1950 lerle birlikte iyice belirginleşmeye başlayan kırdan kente göç, hızlı kentleşme, gecekondulaşma, yoksullaşma yetersiz altyapı gibi problemler yeni yaklaşımları gerekli kılmıştır. Özellikle 1970 li yıllarda geliştirilen formel-enformel sektör kuramları, Türkiye de çok sayıda kentsel araştırmada yaygın olarak kullanılmıştır. Gecekondu ve apartman, Türkiye kentleşmesinin temel dinamikleri olarak ele alınmıştır (Işık, 1996). 3 Bu bildiri ve makalenin hazırlanması sırasında erişilen kaynaklar, makalenin sonunda kaynakça kısmında belirtilmiştir. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 985

4 Sosyal Bilimlerde Mardin Üzerine Araştırmalar ve Tezler Hakkında Bir İnceleme Denemesi Sosyal bilimlerde hem teori hem de metodoloji konusunda, pozitivist, empirisist, realist yaklaşımların yerini, özellikle 1960lardan sonra hermeneutik, postmodernist ve feminist yaklaşım almaya başlamıştır. Araştırma ve tezlerde, bu yaklaşımların etkisindeki yeni teorilere; metodoloji konusunda aktörün deneyim ve yorumlamasını temele alan kalitatif araştırmaya ilgi artmıştır. Türkiye de 1990larla birlikte, sosyal bilimler literatüründe daha etkin pozisyonda olan yapısalcı ve işlevselci okula dair eleştirilerin arttığı gözlemlenebilir. Farklı nedenleri olan bu eleştirilerle birlikte, sayılara (istatistik) değil dil e ve anlam a odaklanan, kültür alanına yönelik daha fazla bir ilgi ortaya çıkmıştır. Kültürel pratikler, kültürlerarasılık, yerellik, kimlik, etnisite, din gibi daha önce üzerinde çok çalışılmayan alanlar çalışılmaya başlanmıştır. Bu değişimde, dünyada sosyal bilimlerdeki teorik ve metodolojik değişimlerin etkisinin yanı sıra, dünyada, Türkiye de ve bölgedeki toplumsal, kültürel, politik ve iktisadi değişimlerin de etkisi vardır. Kapitalizmin 1990larda küresel ölçekte yeniden yapılanması ulus devlet sınırlarını esnetmiş ve kentlerin bu süreçte göz önüne çıkmasını sağlamışlardır. Küresel kent tanımlaması da yeniden yapılanması sürecinde birbirleriyle uluslararası sermaye üzerinden bağımlı ama farklı ulus devletlere bağlı kentleri tanımlamaktadır (Sassen, 1991). Böylelikle kentler arasında var olan hiyerarşiye yeni bir boyut daha eklenmiş ve kentlerin yeni düzende kendilerini var etmek için farklılıklaşma ve bu farklılıklarını vurgulama ihtiyacı artmıştır. Örneğin Türkiye de İstanbul finans merkezi olurken, üretim çevresindeki illere İzmit ve Tekirdağ a tarafına kaymaktadır. Küreselleşme ve neo-liberal politikaların tüm dünyada hissettirdiği değişimlerin etkisi kentlerde de etkili olmaya başlamış ve kentlerin, ortaya çıkmakta olan bu yeni düzen de yer bulma çabasının başlangıcı 1990ların başına denk gelmektedir. Bu yeni rol kapma çabası birçok kenti de daha görünür kılmış ve farklı kentler üzerine yapılan araştırmalar artmıştır (Eraydın,2006). Yine bu dönemde yapılan çalışmalar özellikle kentsel mekândaki ayrışmayı da gözler önüne sermiştir (Erder, 1997:18) Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

5 Murat KÜÇÜK - Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ Mardin Üzerine Tez ve Makale Çalışmaları Mardin, dinsel ve etnik çeşitlilik içeren bir kent olması itibariyle, etnik ve dinsel yapısı, farklı etnisiteden ya da dinden insanların ya da toplulukların birbirleriyle ilişkileri ve bir arada yaşama deneyimleri üzerine yapılan tez çalışmaları dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra, kentin tarihsel geçmişinin eskiye dayanması ve farklı uygarlık/yönetimlerin hâkimiyeti de, tezlerde ön plana çıkmaktadır. Daha önceki yıllarla karşılaştırıldığında Antropoloji, Arkeoloji, Coğrafya, İlahiyat/Teoloji, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Tarih alanlarında yapılan tez çalışmalarının sayısında artış vardır. Antropoloji alanında yaptığı doktora tezinde Özmen(2006), etnik, dinsel, siyasal ve kültürel sınırlara odaklanmıştır. Süryaniler tarafından Kullar Dağı anlamına gelen Tur Abdin (Mardin in büyük bir kısmı ve Şırnak ve Batman ın bir kısmını içine alan) bölgesinde yaşayan Süryanilerin, kendilerini nasıl konumlandırdıkları ve kimliklendirdikleri etnografik bir yöntem izlenerek araştırılmıştır. Etnisite teorilerinden faydalanılarak yapılmış olan çalışmada, önce kilise ve manastırdaki dini liderler ve sonra cemaatin diğer üyeleriyle görüşmeler yapılmıştır. İletişim Sarı (2007) da İletişim Bilimleri nde yaptığı Kültür, kimlik, politika: Mardin de kültürlerarasılık başlıklı doktora tezinde, kimlik, etnisite ve kültürlerarasılık teorilerden faydalanarak, Mardin deki kimlik, kültür ve politika ilişkisine odaklanmıştır. Kent merkezi ağırlıkta olmak üzere, Mazıdağı, Kızıltepe, Savur ve Midyat ta yapılan, iletişim etnografisi yöntemi çerçevesinde, odak grup ve mülakat görüşmeleri ve gözlemlerin analizine dayanmaktadır. Antropoloji deki bir başka tezde (yüksek lisans), Keskin (2006), Mardin ve çevresinde bir anlatım biçimi olarak mıtrıplık üzerine bir çalışma yürütmüştür. Mardin ilinin coğrafi özellikleri ve farklı boyutları tez konusu olmuştur. Günal (1999) Mardin in iktisadi coğrafyası (YL); Koçoğlu (2006) Mardin ilinin turizm potansiyeli (YL); Gümüş (2002) Mardin kent çalışması (YL); Günal (2006) Mardin ilinde kültürel çekicilikler ve tu- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 987

6 Sosyal Bilimlerde Mardin Üzerine Araştırmalar ve Tezler Hakkında Bir İnceleme Denemesi rizm amaçlı kullanım olanakları (D); Maden (2001) Oliver`ye göre Anadolu (Birecik, Şanlıurfa, Mardin, Nusaybin) (YL); Daşdemir (2009) Midyat ilçe merkezinin coğrafyası (YL). İktisat alanında yapılan doktora tezlerin birinde, daha spesifik Mardin Serbest Bölgesi, diğer serbest bölge lerle karşılaştırılarak çalışılırken (Güneş, 2001), diğerinde (Aydın, 2007) ise Mardin in iktisadi gelişimi, sosyal gelişimiyle birlikte tarihsel olarak ( ) ele alınmıştır. Mardin in tarihsel olarak farklı din ve mezheplerden insanları barındıran bir kent olması itibariyle, İlahiyat/Teoloji alanında yapılan tezlerde Mardin in dinsel çeşitliliği ilgi görmüştür. İslam dışındaki inançlar üzerine çalışmalar dikkat çekmektedir. Özellikle Süryanilik ve Süryani Kilisesi üzerine tezler dikkat çekmektedir: Durak (1993) Süryaniler açısından 451 Kadıköy konsili (YL); Sümer (1996) I-IV. yüzyıllarda Süryani Kilisesi tarihi ve bazı dini edebi metinler (YL); Durak(2000) Süryani Ortodoks Kilisesi nde ibadet (D); Küçük (2008) Mardin ve çevresinde Süryaniler (YL); Yeşil, C. (2002). Süryaniler de İnanç ve İbadet Esasları (YL). Bunun yanı sıra, Yezidilik üzerine de bir tez bulunmaktadır: Öz (2007) Mardin Yezidileri, inanç, sosyal hayat ve coğrafi dağılım (YL). Dinsel çeşitlilik üzerine odaklanan da bir tez mevcuttur: Öztürk (1997) 20. yüzyılda Mardin tarihi ve inanç coğrafyası (YL) Tarih alanında yapılan tezler ağırlıkla yüksek lisans derecesindedir ve Osmanlı üzerinde yoğunlaşmıştır. Osmanlı dönemi çalışmalarında, Şeriyye Sicilleri, tapu-tahrir kayıtları, tereke kayıtları esas kaynaklar olarak kullanılmıştır. Bu alandaki çalışmalar: Gündüz (1993) 1523 M. (929 H.) tarih ve 998 No lu tapu-tahrir defterine göre Musul, Mardin, Çermik, Harput ve Çemişgezek sancaklarının mukayeseli tahlili (YL); Özcoşar (2006) 19. yüzyılda Mardin Süryanileri (D); Akay (2006) 201 numaralı Mardin Şer iyye Sicili (YL); Dinç (2007) 235 nolu şeriye sicil defterine göre Mardin (YL); Günay (2002) 259 numaralı Hicri (Miladi ) tarihli Mardin şer`iyye sicilinin transkripsiyon ve değerlendirmesi (YL); İleri (2000) Türkiye de Nasturi Sorunu ( ) (YL); Tekdal (2009) 208 Numaralı Mardin Şer iye Sicili ( Metin Transkripsiyonu ve Değerlendirme) (YL) Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

7 Murat KÜÇÜK - Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ Osmanlı dönemi dışında, Mardin de İslamlaşma süreci ve Artuklu dönemine ilişkin birer çalışma vardır: Bozkurt (2006) El-Cezire Fatihi İyaz Bin Ganem ve Mardin in İslamlaşması. (YL); Yaşar (2006), Muhammed Yusuf. Ali Emîrî ve Mardin Mülûk-i Artûkiyye tarihi ve kitabeleri vesâir vesâik-i mühimme adlı eseri (YL). Cumhuriyet dönemine ilişkin olan tezlerde, Ayduslu (2005) Cumhuriyet döneminde Mardin ve Yöresinde Süryaniler; Aras (2005) Ramazan. Migration and memory: Assyrian identity in Mardin Kerboran/Dargeçit [Göç ve hafıza: Mardin Kerboran/Dargeçit te Süryani kimliği Bunların dışında, doğrudan bir konuya, Nasturilik e odaklanan, Osmanlı dan Cumhuriyet e gelişimini ele alan bir tez de mevcuttur: İleri (2000). Türkiye`de nasturi sorunu ( ). (YL). Ayrıca, daha farklı bir kavramsallaştırmayla hem spesifik bir zaman hem de spesifik bir şehre odaklanması itibariyle farklı bir özellik gösteren, Kütük (2006). Ortaçağda Nusaybin bölgesinin siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel durumu (YL) başlıklı tezi vardır. Tarih tezlerinde, belgelere dayalı çalışmalar ağırlıktadır. Sözlü tarih gibi, yakın tarihe ilişkin veri sağlayabilecek teknikler, yeterince kullanılmamaktadır. Sosyoloji alanındaki tezlerde, kentlilik bilinci, etnik ve dinsel çeşitlilik ve sürdürülebilir kalkınma üzerine tezler hazırlanmıştır. Nas (2003). Türkiye`de topluluklar sosyolojisi: Midyat örneği (Süryaniler, Yezidiler, Araplar ve Kürtler) başlıklı yüksek lisans tezinde bir topluluk analizi yapmıştır. Tönnies in topluluk-toplum üzerine olan teorisi temel alınarak, Midyat ta yaşayan Süryani, Yezidi, Kürt ve Arap topluluklar arasındaki ilişkiler üzerine yapılmış bir çalışmadır. Topluluklar hakkında kanaat önderleri ve topluluğu temsil edecek nitelikte olan kişilerle yapılan mülakatlara dayanmaktadır. Araştırmanın sonucunda Tönnies çi anlamda topluluk un Midyat ta varlığını sürdürdüğü sonucuna varılmıştır. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 989

8 Sosyal Bilimlerde Mardin Üzerine Araştırmalar ve Tezler Hakkında Bir İnceleme Denemesi Çetin (2005) Kent kültürü zenginliğinde etnik farklılıklar: Midyat örneği başlıklı yüksek lisans tezinde, çokkültürlü bir kent olarak Midyat ta etnik gruplar arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkiler incelenmiştir. Kentleşme ve etnisite teorilerinden faydalanılarak yapılan çalışmada, etnik gruplar olarak Kürtler, Mhalmiler (Araplar), Süryaniler, Yezidiler, Türkler ve Becırmaniler (Seyyidler) ele alınmıştır. Survey tekniğinin kullanıldığı çalışmada, istatiksel analizler yapılmıştır. Davutoğlu (2008) Değişen yerleşim alanlarına göre kent bilinci: Mardin örneği başlıklı yüksek lisans tezinde, Mardin kent merkezi üzerine, kentte yaşayanların kent ve kentlilik bilinçleri üzerine odaklanmıştır. Mardin kent merkezini Eski Mardin, Gecekondu bölgesi ve Yenişehir bölgesi olarak, sosyo-ekonomik özelliklerine göre üç ayrı bölgede incelemiştir. Niceliksel metodoloji yaklaşımı içinde, kapalı uçlu soru formu uygulanmıştır. Bu bölgelerde yaşayan 401 kişiyle yapılan görüşmelerin analizine dayanmaktadır. Şahin (2008), Mardin Youth Center as a model for sustainable development [Sürdürülebilir kalkınma modeli olarak Mardin Gençlik Merkezi] başlıklı tezinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleştirilen sosyal değişim projelerindeki değişim üzerine, modernleşme teorisine dayanılarak analiz etmiştir. Analiz dokümanlar, GAP İdaresi tarafından hazırlanan Mardin Gençlik İçin Sosyal Gelişim projesine ait değerlendirme raporları ve tez yazarının proje koordinatörü olarak kişisel deneyimleri üzerinden yapılmıştır. Makaleler Bu bölümde, Mardin üzerine üç tanesi İngilizce yazılıp, yurtdışında dergilerde basılan ve üç tanesi de Türkçe yazılmış ve iki tanesi elektronik bir dergide, bir tanesi de kitapta bölüm olarak yayınlanmış toplam altı makale incelenmiştir. Öncelikle her bir makalenin özeti verilmiş, daha sonra ise genel bir değerlendirmeleri yapılmıştır. Biner (2007:32) çatışma sonrası Mardin in UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesine aday olması sürecinde, Mardin in yerlileri olan Kürt, Arap ve Süryani Hıristiyanların söylem Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

9 Murat KÜÇÜK - Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ ve pratiklerine odaklanmaktadır. Cemaatlerin aralarındaki ilişkilerin ve kendi cemaatlerinin tarihinin yeniden ifade etmelerini ve devletle yeniden pazarlık edecek alanı yaratma süreçlerini tartışmaktadır. Kentin bu adaylığı sırasında nasıl sunulacağı sorusu bu konuları yeniden tartışma konusu yapmaktadır. Listeye olan adaylık yalnızca kentte yaşayanların değil aynı zamanda kentin dışındakilerin de kenti nasıl gördüklerini değiştirmektedir. Bu bağlamda kent hem özgün mimari yapısı hem de çoklu dilli ve dinli yapısı ile yeniden sunulmaktadır. Bu yeniden üretilen söylem Mardin de yaşayanlarında kente olan algısını değiştirmiştir (Biner, 2007: 35). Her grup bu süreçte kendi cemaatlerini ve kent içindeki konumlarını da yeniden tanımlamışlardır. Araplar kendilerini devlete sadık bir grup olarak tanımlarken, Süryaniler için bu süreçte hem dini ve etnik kimliklerini hem de kentin kültürünün sahipleri arasında tanımlamışlardır. Kürtlerin durumu ise bu konuda sürdürdükleri sessizlikle açıklanmaktadır (Biner, 2007:39-41). Kentin üzerinden yeniden tanımlanan kozmopolitizm kentin diğer sorunları örneğin çatışma süresince yaşanan insan hakları ihlallerini vb. de örtmektedir (Biner, 2007:51). Kent konseyi ve demokrasi platformu arasındaki karşıtlık da bu süreçte yaşanan çatışmanın etkisini her yerde hissedilen iki karşıt ve fakat aynı zamanda birbirini de tamamlayan pozisyonu temsil etmektedir. Bir taraf devlet yanlısı ya da PKK karşıtı olarak tanımlanırken diğer tarafta PKK yanlısı ve devlet karşıtı olarak tanımlanmaktadır (Biner, 2007:53). UNESCO adaylığının 2003 yılında reddedilmesi Mardinliler in kentin restorasyonu ve bu konudaki çabalarını sona erdirmemiştir. Kozmopolitizm üzerinden kentin yeniden tanımlanması, kentte yaşayan grupları da kendileri ve diğer gruplarla olan ilişkileri yeniden tanımlamış ve bu tanımlama Biner (2007:55-56) e göre iki önemli sonuç doğurmuştur. Bunlardan ilki bu söylemin kentin çatışmalı tarihinin izlerinin üstünü kapattığı ve yine bu söylemle kentin sunumunun karşıtlıklar yaratırken bir yandan da yeniden kenti tanımladığıdır. Sonuç olarak çok kültürlülüğe vurgu yapsa da kozmopolitizm söylemi devlet söyleminin yerel Araplar eliyle kenti yeniden kuşatmasından öteye gitmez. Öktem (2005: 241) hafifleyen çatışma ortamı sonrasında şehrin farklı okumalarını yapan üç grubu karşılaştırarak bu farklı gruplar ve okumalar arasındaki güç ilişkilerinin değişimini incelemektedir. Bunlardan ilki devletin Mardin in geçmiş mirasına yönelik yaptığı şiirsel okumadır. Bu okuma tarihin ancak belirli kısımlarını ve şehirdeki belli grupları görmekte- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 991

10 Sosyal Bilimlerde Mardin Üzerine Araştırmalar ve Tezler Hakkında Bir İnceleme Denemesi dir. Öktem (2005, 242) bu durumu seçici amnezi olarak tanımlar. Medya tarafından geliştirilmekle birlikte siyasi ve ekonomik olarak baskın sınıf tarafından desteklenen bir diğer okuma ise kentin özellikle TV dizileri (Öktem burada Berivan dizisine referans yapmaktadır.) tarafından yapılmaktadır. Farklılığa alan açmakla birlikte şehrin temsili eski kent merkeziyle sınırlıdır. Dizilerin farklılıklara açık olması ise bu farklılıkların ana akımla uyuştuğu ölçüde kabul edilebilir olduğunu şeklinde yorumlar Öktem (2005: 249). Bu temsilde de korku temel duygudur. Üçüncü okuma ise çeşitli insan hakları derneklerinin yaptığı ve Öktem in korkunun kozmolojisi olarak adlandırdığı kentte yaşayanların maruz kaldıkları travma, korku ve baskı uygulamalarıdır. Öktem (2005: 252) sonuç olarak kente dair bu üç farklı okumadan yalnızca medyanın kenti okumada yeni bir sürecin başlattığını ve bu süreçte de yer edinme çabası içinde olduğunu söyler. Bu yeni süreç kentin sıradanlaştırıcı bir süreç mi yaşayacağı yoksa kentin bir arada yaşama deneyimini yeniden tanımlayıp iyileştirerek ve mülkiyet haklarını bu farklı gruplar arasında yeniden dağıtacağını sorarak çalışmasını bitirir. Çağlar (2007:1071), Mardin e dönüş yapan Süryanilerle, Almanya Essen de yaşayan göçmen grupların hem göç ettikleri kentlerde hem de ayrıldıkları kentlerdeki yaşanan yapısal değişliklerin göçmenlerin göç ettikleri kente olan eklemlenmelerini ve ulusötesi faaliyetlerini etkilediğini göstermektedir. Bahsi geçen her iki kentte de artan kültürel çoğulculuk vurgusunun küresel ekonomide rekabet edilebilirliği arttırmanın araçlarından olduğunun tespitini yapan Çağlar (2007: 1071), son dönemde göçmenlerin varlığı, kültürel farklılığın altını çizilmesinin de nedeninin böyle okunması gerektiğini savunuyor. Fakat bu farkı yaratmada önemli olanın bu kentlerin kendilerini pazarlamalarının ya da gerçekten böyle farklı bir nüfus kompozisyonuna sahip olmalarının değil, tam tersine sermaye akışı içinde ve güç hiyerarşilerin içinde nerede oldukları ve AB gibi ulusüstü aktörlerle kurabildikleri ilişkiye bağlıyor. Bu bağlamda ulusötesi göç literatürünün hem sosyo-ekonomik gücün mekansal boyutları hem de mekanlarının ilişki ağlarında varolan ilişkisel eşitsizlikleri göz ardı ettiğini belirtiyor. Son yıllarda Mardin de değişen durumlar sonucunda Avrupa da yaşayan Mardin de göç etmiş Süryanilerin kente yatırımları özellikle emlak alanında artmıştır. Avrupa da yaşayan Süryanilerin Geri dönüş projesi çerçevesinde bir araya gelmeleri hem göçmenler arasındaki iletişimi hem de onla Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

11 Murat KÜÇÜK - Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ rın Avrupa nın farklı kurumlarıyla olan ilişkilerini arttırmıştır. Mardin de yaşanan GAP projesi, Serbest Bölgenin kurulması ve de Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi Süryani göçmenlerin ulusötesi pratiklerini arttırmıştır. Fakat gerek GAP gerekse Serbest Bölgenin varlığı Mardin in Çağlar (2007:1081) ın belirttiği gibi sermaye akışındaki pozisyonunu değiştirmeye yetmemiştir. Yine de göçmenlerin memleketleriyle ilişkilerinde günümüz devletleri ve şehirlerinin ekonomi politiğini göz ardı etmemek gerektiği Mardin örneği göstermektedir. Aydın (2008: ) ise makalesinde bölgesel dengesizlik üzerine geliştirilen teoriler hakkında yaptığı girişten sonra Mardin ili örneğinden hareketle bölgesel dengesizliğin önüne geçmek için tarım, sanayi, madencilik ve enerji, turizm sektörü üzerine önerilerini sıralamıştır. Bölgesel dengesizliğin ekonomik göstergeler ( işsizlik oranı ve gelir düzeyi) ve iç göçlerle tanımlamış ve Mardin in genel göstergelerinin Türkiye ortalamalarının altında olduğu tespitini yapmıştır. Fakat bölgesel dengesizliğin nedenleri üzerinde durmamış, Mardin in bu nedenlerini aşacak potansiyelinin yukarıda belirttiği sektörlerde gizli olduğunu belirterek makalesini sona erdirmiştir. Halifeoğlu (2006: 78) Savur un tıpkı Mardin gibi olan kentsel yapısını, bölgenin coğrafi özellikleri ve aşiret yapısına bağlamaktadır. Homojen nüfus yapısı, aşiret bağlarının devamlılığı kentsel yapının korunmasını sağlarken, sürekliliği ve tanıtılması için verilecek desteklerin önemli olduğunu vurgulamaktadır. Özgen(2005:) yılları arasında iki sınır kasabasının (Nusaybin ve İdil) sınırla birlikte dönüşümü kültürün iktisat içinde oynadığı rol çerçevesinde incelemiştir. Burada sınır dönüşürken dönüştüren hem bir kurum hem de süreç olarak kavramsallaştırılmıştır. Bu kurumun oluşmasında sınırı paylaşan iki devlet rol alırken, süreç olarak sınır ise hem kendi kültürünü hem kendi birikimini oluşturur. Bu birikimde sınır kentlerindeki sınıfları hem ulusala taşırken hem de yereli ve ulusalı da uluslararasına taşır (Özgen, 2005:122). 1990larla birlikte Mardin kentinin yeniden tanımlanması ve bu tanımlanma süreci- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 993

12 Sosyal Bilimlerde Mardin Üzerine Araştırmalar ve Tezler Hakkında Bir İnceleme Denemesi nin içerdiği çatışma dinamiklerinin analizinin yapıldığını söylenebilir. Biner (2007) ve Öktem (2005) bu süreci daha ulusal düzeyde yaparken, Çağlar (2007) kentin yeniden tanımlanması sürecinin hem küresel ekonomiyle hem de artık ulusötesi ilişkiler kuran göçmen gruplarla birlikte anlamaya çalışmaktadır. Özgen (2005) in makalesi de sınır kavramı üzerinden hem yereli hem de ulusalı dönüştürme potansiyeline dikkat çekmiştir. Bu makaleler Mardin coğrafyasına tezlerde gördüğümüz işlevselci okumaya karşı kentte bulunan çatışma noktalarını da göz önünde bulundurarak bakmaktadırlar. Aydın (2008) ve Halifeoğlu (2006) ise kenti daha betimleyici bir yaklaşımla analiz etmektedirler. Sonuç Yerine 1950ler sonrası kentli nüfus Türkiye de hızlı bir artış gösterirken ve hala kentleşme sürecinin devam ederken (İçduygu,2004), arası nüfusun en az artış gösterdiği ilk il Mardin dir (Işık, 1996, 785). Kentin tarihsel geçmişi eskiye dayanmasına ve farklı uygarlık ve yönetimlerin hakimiyetine rağmen, arkeoloji ve tarih alanındaki tezler daha sınırlı bir zaman diliminde yoğunlaşmıştır. Tarih alanındaki tezlerde Osmanlı ya ve erken Cumhuriyet dönemine yönelik bir ilgi gözlenirken, öncesine dair çalışmalar, belge eksikliğinden de kaynaklansa, yetersiz kalmaktadır. Ancak yakın dönem tarihine dair çalışmaların eksikliği de söz konusudur. Belgelerin yanı sıra, sözlü tarih gibi, tarih yazımına katkıda bulunan yeni tekniklere yönelik ilginin yetersiz kaldığı tespiti yapılabilir. Kültür, etnisite ve topluluklar üzerine yapılan çalışmalarda, Antropolojide yapılan tezler yeni teorik ve metodolojik yaklaşımları kullanmaya daha açık olduğu görülürken; bu tartışma ve yaklaşımlar sosyolojik tezlerde yeterince ilgi görmemektedir. Sosyolojideki tezlerde yapısalcı yaklaşımlar ağırlığını sürdürmektedir. Bu perspektiften dolayı kentteki çatışma ve eşitsizlik alanları dikkate alınmamaktadır. Ekonomik ve siyasal yapı/gelişmelerden ziyade kültürel yapı/gelişmeler üzerine çalışmalar yoğunluktadır Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

13 Murat KÜÇÜK - Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ Son zamanlarda etnik yapı ve kimlik üzerine çalışmalarda bir artış vardır. Tarih çalışmalarında Osmanlı dönemi üzerine çalışmalar yürütülürken Artuklu, Karakoyunlu ve Akkoyunlu dönemlerine ilişkin çalışmalar oldukça sınırlıdır. Sosyal bilimlerde niteliksel yöntemle yapılan çalışmalarda 1960 Avrupa ve Amerika da artış varken; Mardin üzerine yapılan çalışmalarda bu yeni yeni kullanılmaktadır. Neo-liberal politikalar içerisinde kendisini yeniden konumlandırıp, turizm üzerinden ekonomik sisteme entegre olmaya çalışan Mardin in üzerine yapılan akademik çalışmalarda bu temsil arayışını yeniden üretmektedir lerle bölgedeki nüfus değişiminde önemli rol oynayan GAP uygulamaları ve çatışma ortamının etkileri üzerine çalışmalar sınırlıdır lerle birlikte Mardin de gözlemlenen kentleşmeye ilişkin olgular (gecekondulaşma, zorunlu göç, yeni bir kent merkezinin oluşması, işsizlik, yoksulluk, Tokilerin yerleşime açılması ve kentsel ayrışma gibi) gelişmeler üzerine çalışmalar sınırlıdır. Kent merkezleri üzerine tez ve araştırmalar; köy ve kırsal alan üzerine (aşiret vb.) yapılan çalışmalara göre daha fazladır. Öneriler: Kentin gerek UNESCO adaylık süreci gerekse AB üyelik süreci gibi ulusüstü kurumlarla olan ilişkilerinin 1990 sonrası yoğunlaşmasına rağmen akademik araştırmaların dikkatini çekmeyi başaramadığı söylenebilir. Mardin de özellikle 1990 sonrası hangi kurumlar tarafından ne tür projelerin yapıldığı kentin kimliğinin yeniden inşası açısından oldukça önemli olduğu düşünülebilir. Hatta 2007 yılından itibaren GAP projesinin yeni bir ayağı olarak uygulanan SODES projelerinin ve ulusal STKlar ve yerel STKlar tarafından Mardin de uygulanan projelerinde burada tartışmaya çalıştığımız konular etrafında incelebileceğini düşünüyoruz. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 995

14 Sosyal Bilimlerde Mardin Üzerine Araştırmalar ve Tezler Hakkında Bir İnceleme Denemesi KAYNAKÇA AKAY, Veysi numaralı Mardin Şer iyye sicili (Değerlendirme metin transkripsiyonu ve dizin). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul. ARAS, Ramazan 2005 Migration and memory: Assyrian identity in Mardin Kerboran/Dargeçit [Göç ve hafıza: Mardin Kerboran/Dargeçit te Süryani kimliği]. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. AYDIN, Abdürrauf 2008 İktisadi Açıdan Bölgesel Dengesizlik: Mardin İli Örneği Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7, No:24, s Haziran 2009 tarihinde www. esosder.org adresinden erişildi. AYDIN, Abdürrauf 2007 Mardin ilinin iktisadi ve sosyal açıdan gelişimi ( ). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. AYDUSLU, İsmail 2005 Cumhuriyet döneminde Mardin ve yöresinde Süryaniler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa. BİNER, Ö. Zerrin 2007 Retrieving the dignity of a cosmopolitan city: Contested perspectives on rights, culture and ethnicity in Mardin, New Perspectives on Turkey, Cilt: 37, s BOZKURT, Abdülbaki 2006 El-Cezire Fatihi İyaz Bin Ganem ve Mardin in İslamlaşması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. ÇAĞLAR, Ayşe 2007 Rescaling cities, cultural diversity and transnationalism: Migrants of Mardin and Essen, Ethnic and Racial Studies, Cilt: 30, No:6, s Haziran 2009 tarihinde erişildi / ÇETİN, İhsan 2005 Kent kültürü zenginliğinde etnik farklılıklar: Midyat örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

15 Murat KÜÇÜK - Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ DAVUTOĞLU, Sedat 2008 Değişen yerleşim alanlarına göre kent bilinci:mardin örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale. DAŞDEMİR, Dilek 2009 Midyat ilçe merkezinin coğrafyası. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. DİNÇ, Fasih nolu şeriye sicil defterine göre Mardin. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dicle Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Diyarbakır. DURAK, Nihat 2000 Süryani Ortodoks Kilisesi nde İbadet. Yayımlanmamış Doktora Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. DURAK, Nihat 1993 Süryaniler Açısından 451 Kadıköy Konsili. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. ERAYDIN, Ayda 2006 Mekansal Süreçlere Toplu Bakış. İç.Değişen Mekan: Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış: (Der. A. Eraydın). Ankara: Dost Yayınları, s ERDER, Sema 1997 Kentsel Gerilim: Enformal İlişki Ağları Alan Araştırması. Ankara: UM- AG Yayınları. GÜNAL, Veysi 2006 Mardin İlinde Kültürel Çekicilikler ve Turizm Amaçlı Kullanım Olanakları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. GÜNAL, Veysi 1999 Mardin in iktisadi coğrafyası. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa. GÜNAY, Ramazan numaralı Hicri (Miladi ) tarihli Mardin şer`iyye sicilinin transkripsiyon ve değerlendirmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır. GÜNDÜZ, Ahmet M. (929 H.) tarih ve 998 No lu tapu-tahrir defterine göre Musul, 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 997

16 Sosyal Bilimlerde Mardin Üzerine Araştırmalar ve Tezler Hakkında Bir İnceleme Denemesi Mardin, Çermik, Harput ve Çemişgezek sancaklarının mukayeseli tahlili. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi GÜNEŞ, H. Hüseyin 2001 Serbest bölgeler ve Mardin Serbest Bölgesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. GÜMÜŞ, Mehmet 2002 Mardin kent çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul. HALİFEOĞLU, F. Meral 2006 Savur Geleneksel Kent Dokusu ile Sosyal Yapı İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (17), Nisan 2009 tarihinde adresinden erişildi. İÇDUYGU, Ahmet 2004 From nation building to globalization: On account of the past and present in recent urban studies in Turkey. International Journal of Urban and Regional Research, Cilt: 28, No: 4, s İLERİ, Cihangir 2000 Türkiye de Nasturi Sorunu ( ). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. IŞIK, Oğuz sonrası Türkiye de kent ve kentleşme, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi içinde, İstanbul: Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi. Cilt 13, s KESKİN, Necat 2006 Mardin ve çevresinde bir anlatım biçimi olarak mıtrıplık. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. KOÇOĞLU, Yusuf 2006 Mardin ilinin turizm potansiyeli, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ. KÜÇÜK,G., Zeynep 2008 Mardin ve çevresinde Süryaniler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana. KÜTÜK, Ahmet 2006 Orta çağda Nusaybin bölgesinin siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

17 Murat KÜÇÜK - Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ durumu. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa. MADEN, M., Ahmet 2001 Oliver`ye göre Anadolu (Birecik, Şanlıurfa, Mardin, Nusaybin). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü, İstanbul. MARSHALL, Gordon 1999 Sosyoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim Sanat Yayınları. NAS, Fethi 2003 Türkiye`de topluluklar sosyolojisi: Midyat örneği (Süryaniler, Yezidiler, Araplar ve Kürtler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla. ÖKTEM, Kerem 2005 Faces of the city: Poetic, mediagenic and tarumatic images of a multicultural city in Southeast Turkey, Cities, Cilt: 22, No: 3, s Ekim 2005 tarihinde erişildi /j.cities ÖZ, Yusuf 2007 Mardin Yezidileri, inanç, sosyal hayat ve coğrafi dağılım. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Temel İslam Bilimleri, İstanbul. ÖZCOŞAR, İbrahim yüzyılda Mardin Süryanileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri. ÖZGEN, H. Neşe 2005 Sınırın İktisadi Antropolojisi: Suriye ve Irak Sınırında İki Kasaba iç. Gelenekten Geleceğe Antropoloji (Der. B. Kümbetoğlu ve H.B. Gedik),İstanbul: Epsilon Yayınları, s ). ÖZMEN, Abdurrahim 2006 Tur Abdin süryanileri örneğinde etno-kültürel sınırlar. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. ÖZTÜRK, Uğur yüzyılda Mardin tarihi ve inanç coğrafyası. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. SARI, Engin 2007 Kültür, kimlik, politika: Mardin de kültürlerarasılık.yayımlanmamış 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 999

18 Sosyal Bilimlerde Mardin Üzerine Araştırmalar ve Tezler Hakkında Bir İnceleme Denemesi Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi İletişim Bilimleri, Ankara. SASSEN, Sassia 1991 The Global City. Princeton, NJ: Princeton University Press. SÜMER, İbrahim 1996 I. IV Yüzyıllarda Süryani Kilisesi Tarihi ve bazı dini edebi metinler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa. ŞAHİN, K., Ertan 2008 Mardin Youth Center as a model for sustainable development [Sürdürülebilir kalkınma modeli olarak Mardin Gençlik Merkezi]. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. TEKDAL, Danyal Numaralı Mardin Şer iye Sicili (Metin Transkripsiyonu ve Değerlendirme). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır. YAŞAR, Y., Muhammed 2006 Ali Emîrî ve Mardin Mülûk-i Artûkiyye tarihi ve kitabeleri vesâir vesâik-i mühimme adlı eseri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul. YEŞİL, Cüneyt 2002 Süryaniler de İnanç ve İbadet Esasları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

YAYIN LİSTESİ KİTAP VE KİTAPTA YAYIMLANAN BÖLÜMLER

YAYIN LİSTESİ KİTAP VE KİTAPTA YAYIMLANAN BÖLÜMLER ADI SOYADI Prof.Dr.Hüseyin Haşimi GÜNEŞ ÜNVANI Öğretim Üyesi Fakültesi / Birimi İktisadi ve İdari Programlar/ MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ- Meslek Yüksekokulu DAHİLİ TELEFON 3104 E-POSTA hhgunes@yahoo.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı SOSYOLOJİ SOSY4163 GÖÇ SOSYOLOJİSİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE Dersin işleniş yöntemi

Detaylı

Prof.Dr. GÜLSEN DEMİR

Prof.Dr. GÜLSEN DEMİR Prof.Dr. GÜLSEN DEMİR Uygulamalı Eğitim Bilgileri 1969-1974 Lisans Ankara Üniversitesi 1986-1988 Yüksek Lisans İnönü Üniversitesi 1987-1991 Doktora Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölü Sosyoloji

Detaylı

ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME ġanliurfa DA ĠġSĠZLĠK ORANI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Hamit BĠRTANE Uzman Ekim 2011 % T. C. ġanliurfa DA ĠġSĠZLĠK ORANI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 İstanbul Politikalar Merkezi FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler: Türkiye nin Kentlerinden, Kentlerin Türkiye sine raporu; 12 kentimize ilişkin sosyo-ekonomik verilerin derinlemesine

Detaylı

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER Örnek 1 EEB Raporu Bu araştırma konusunun güncelliği, önemi ve yapacağı katkı 1. 1.1. Bölgesel Gelişme Yaklaşımı Bölge olgusunun tanımı ve rolü, Dünyada özellikle 1970 lerin

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ GAP BÖLGESİ ULAŞIM VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ (Türkçe ve İngilizce); Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (TBDST - Temel Mühendislik, Dapta Mühendislik, Su-Yapı Mühendislik ve Danışmanlık,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz 1967- İstanbul 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Telefon: +90 348 813 9334 /1514 5. Faks: +90 348 813 9336 6. E-Posta: sumrubakan@kilis.edu.tr

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English))

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KAPSAMINDA DERS ALINILABİLECEK ÜNİVERSİTELER

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KAPSAMINDA DERS ALINILABİLECEK ÜNİVERSİTELER ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KAPSAMINDA DERS ALINILABİLECEK ÜNİVERSİTELER HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE BÖLÜM YAZ OKULU KAPSAMINDA DERS ALINABİLECEK ÜNİVERSİTELER

Detaylı

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ Yazar: Dr.Adem Sağır Yayınevi: Nobel Yer/yıl: Ankara/2012 Sayfa Sayısı: 272 Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bütün dönemler

Detaylı

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI Genel Toplam Ders Adeti: 68 Teorik(T): 180 Uygulama (U): 2 Kredi: 181 ECTS: 240 Teori ve Uygulama: 182 I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER 1. YARIYIL 1

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15 içindekiler GEÇMİŞİMİZ İÇİN BİR GELECEK...VII GİRİŞ...IX Bölüm I KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI VE TARİHSEL ÇEVRE KORUMASININ ÖNEMİ Kültürel Miras Kavram ve Tanımları...4 Kültürel Mirasın Korunmasının Önemi...5

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI Ahmet Poyraz - Çekmeköy Belediye Başkanı. SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ Şahmettin Yüksel - Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI Ahmet Poyraz - Çekmeköy Belediye Başkanı. SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ Şahmettin Yüksel - Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI Ahmet Poyraz - Çekmeköy Belediye Başkanı SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ Şahmettin Yüksel - Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı SEMPOZYUM BİLİM KURULU BAŞKANI Prof. Dr. İsmail Coşkun -

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

Sağlık sosyolojisi, suç, sapma, toplumsal cinsiyet,, sosyal bilimlerde istatistik, sosyoloji teorileri

Sağlık sosyolojisi, suç, sapma, toplumsal cinsiyet,, sosyal bilimlerde istatistik, sosyoloji teorileri Yrd. Doç. Dr. AYÇA GELGEÇ BAKACAK Ödül: İletişim bilgileri: Yazışma adresi: Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 06800, Beytepe,Ankara, Türkiye Telefon: (0312) 297 84 85 E-posta: abakacak@hacettepe.edu.tr

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

MUHAMMET DURSUN ÇİTÇİ

MUHAMMET DURSUN ÇİTÇİ MUHAMMET DURSUN ÇİTÇİ ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 13.11.2014 Adres : Sinop Üviversitesi/Fen-Edebiyat Fak. Coğrafya Bölümü Telefon : 3682715516-4236 E-posta : mdcitci@sinop.edu.tr Doğum Tarihi

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 GİRİŞ SOSYOLOJİ VE DİN SOSYOLOJİSİ Din Sosyolojisinin Konusu...11 Zeki Arslantürk Sosyolojik Din Tanımları...37 Kemaleddin Taş Din ve Toplum İlişkileri...43 Dini Tecrübenin İfade

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 700 Özel Konular Z 5 0 0 30 TAE 701 Kültür Kuramları ve Türkiyat Araştırmaları

Detaylı

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler 25.01.2016 Pazartesi 09:00 Betimsel İstatistik (202) D20- Çok Değişkenli İstatiksel Analiz A2-A4 İstatistik I D13-D14 Güncel Sosyal Politikaları Gelişmeleri A1 Yöneylem Araştırması I (140) A7- A8 Envanter

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM)

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 1. Adı Soyadı: Meral Sağır Öztoprak 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi 1984 Y. Lisans

Detaylı

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar Sosyoloji Konular ve Sorunlar Ontoloji (Varlık) Felsefe Aksiyoloji (Değer) Epistemoloji (Bilgi) 2 Felsefe Aksiyoloji (Değer) Etik Estetik Hukuk Felsefesi 3 Bilim (Olgular) Deney Gözlem Felsefe Düşünme

Detaylı

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma 3. Aile 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 5. Psikolojiye Giriş 1 6. Duyum ve Algı 7. Güdüler ve Duygular

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111, 112, 113, 114, 115, 116), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. HALİL MUTİOĞLU

Yrd.Doç.Dr. HALİL MUTİOĞLU Yrd.Doç.Dr. HALİL MUTİOĞLU Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1989-1993 Doktora İstanbul Üniversitesi

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T+U+L KREDİ ÖNŞART AKTS 3503151 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T + U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T + U Saat Kredi AKTS Ders Kodu Yarıyıl T + U Saat Kredi AKTS BÖLGESEL İKTİSAT VE KALKINMA Ön Koşul Dersleri DERS BİLGİLERİ ECON 584 2 veya 3 3 + 0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Jeopolitik POLS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Jeopolitik POLS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Jeopolitik POLS 411 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ATAKAN HATİPOĞLU

Yrd.Doç.Dr. ATAKAN HATİPOĞLU Yrd.Doç.Dr. ATAKAN HATİPOĞLU Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Edebiyat Fakültesi Bölümü 1992-1997 Lisans Selçuk

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARI PUAN TÜRÜ. Kod Un Adı Fak BÖLÜMÜN ADI. Lise kont ÖSYS kont Bakınızlar

LİSANS PROGRAMLARI PUAN TÜRÜ. Kod Un Adı Fak BÖLÜMÜN ADI. Lise kont ÖSYS kont Bakınızlar 100110169 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji TM-3 2 2 15, 17, 86 100110203 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme TM-1

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? KIRSAL KALKINMA, KURAKLIK VE EKOLOJİ: KONYA KARAMAN OVASI TR52 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Ekonomi Politik IR502 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA

FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ/SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA Doktora Tezi

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok

Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü İÇERİK Şehir ve Bölge Planlama Lisans Eğitiminde Bölge Planlamanın yeri Bölge Planlamaya yönelik

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji. Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji. Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler ESRA KÖTEN İletişim bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Tepeören Mahallesi, 34959 Akfırat - Tuzla/İstanbul Telefon: (+90) 216 677 16 30 / 3662 E-posta: Doğum Tarihi: 06.07.1980 Ünvanı: esra.koten@okan.edu.tr

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci Doç. Dr. Serpil Ağcakaya Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü Giriş...1 1. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Mehmet Vahit EREN Doğum Yeri ve Tarihi Gaziantep.0.986 Telefon 048664008 / 44 Fax 04866847 E-posta mvahiteren@sirnak.edu.tr Web Adresi Öğrenim Durumu Derece Alan Kurum

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seyfettin ASLAN Doğum Tarihi: 16.03.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İİBF, Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Deniz PARLAK. Derece Alan Üniversite Yıl. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü. Doktora Siyaset Bilimi (Devam ediyor) Ankara Üniversitesi -

Deniz PARLAK. Derece Alan Üniversite Yıl. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü. Doktora Siyaset Bilimi (Devam ediyor) Ankara Üniversitesi - Deniz PARLAK KİŞİSEL BİLGİLER Unvanı: Öğretim Görevlisi Doğum Yeri: İstanbul e-mail: deniz.parlak@kemerburgaz.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Detaylı

Tarih Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Tarih Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2. Doğum Tarihi : 20.10.1962. Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. E-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

ÜNİTE:1. Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar ÜNİTE:2. Türkiye de Kültür ve Kültürel Değişim ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar ÜNİTE:2. Türkiye de Kültür ve Kültürel Değişim ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar ÜNİTE:2 Türkiye de Kültür ve Kültürel Değişim ÜNİTE:3 Türkiye de Aile Kurumu ve Nüşusla İlgili Sorunlar ÜNİTE:4 Türkiye de Eğitim Kurumu ve Sorunları

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

HIZLA ARTAN VE DENGESIZ DAĞILAN NÜFUS

HIZLA ARTAN VE DENGESIZ DAĞILAN NÜFUS BÖLGESEL SANAYİ POLİTİKASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME DİNAMİKLERİ TRC 1 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 1 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ Zorunlu Dersler I. Dönem SOS 501 Sosyal Bilimlerde Metodoloji 3 0 3 8 SOS

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

B.Ü. TUYGAR Merkezi ve Turizm İşletmeciliği Bölümü

B.Ü. TUYGAR Merkezi ve Turizm İşletmeciliği Bölümü B.Ü. TUYGAR Merkezi ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Türkiye de Toplum için Arkeoloji ve Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi Seminer Salonu-1 2 Nisan 2015 Perşembe Saat 13.30-17.30 Bursa Aktopraklık

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisat TM-1 108 108 299,03 347,73 273,52 273,52 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisat (İÖ) TM-1 108 108 276,04 297,95 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Çiğdem BOGENÇ İletişim Bilgileri Ev Adresi Safranbolu/ Karabük İş Adresi Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksek Okulu PK 78050 Telefon - Mail - 2.Doğum Tarihi 15.08.1981 Doğum

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 600 Özel Konular Z 4 0 0 30 TAE 601 Türkiyat Araştırmalarına Giriş I Z

Detaylı

MİLAS TAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE GENELİNDEN FARKLILAŞMASI VE NEDENLERİ

MİLAS TAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE GENELİNDEN FARKLILAŞMASI VE NEDENLERİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI T.C. MİLAS KAYMAKAMLIĞI MİLAS ANADOLU LİSESİ MİLAS TAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE GENELİNDEN FARKLILAŞMASI VE NEDENLERİ Özlem TURAN Simge ÖZTUNA

Detaylı