SOSYAL BİLİMLERDE MARDİN ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR VE TEZLER HAKKINDA BİR İNCELEME DENEMESİ. Murat KÜÇÜK Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL BİLİMLERDE MARDİN ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR VE TEZLER HAKKINDA BİR İNCELEME DENEMESİ. Murat KÜÇÜK Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ"

Transkript

1 SOSYOLOJİ DERNEĞİ SOSYAL BİLİMLERDE MARDİN ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR VE TEZLER HAKKINDA BİR İNCELEME DENEMESİ Murat KÜÇÜK Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim 2009, Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

2 Sosyal Bilimlerde Mardin Üzerine Araştırmalar ve Tezler Hakkında Bir İnceleme Denemesi SOSYAL BİLİMLERDE MARDİN ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR VE TEZLER HAKKINDA BİR İNCELEME DENEMESİ Murat KÜÇÜK 1 Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ 2 Öz Kent araştırmaları, özellikle 1990larla birlikte Türkiye de hız kazanmıştır. Yapılan araştırmaların, o dönemki sosyal teorilerin ve Türkiye ve dünyadaki sosyal, ekonomik, politik ve kültürel değişimlerin etkisiyle biçimlendiğini gözlemlemek mümkündür. Mardin, kentsel dokusu ve nüfus özellikleri itibariyle son yıllarda üzerine en çok araştırma yapılan kentlerden biridir. Bu makalede 1990lardan itibaren Mardin kenti üzerine yapılan/yazılan ve yayınlanan sosyolojik araştırmaların ve tezlerin bir analizi yapılacaktır. Bu analizle amaçlanan tezler ve makaleler üzerinden kente bakış açısıyla dönemin hâkim sosyal teorileri arasında bulunan bağlantıları ortaya çıkartmaktır. Anahtar Kelimeler: Mardin, Kent Sosyolojisi, Sosyal Teori, Metodoloji, Tezler, Makaleler Abstract Urban studies in Turkey have increased especially during 1990s. It is possible to observe that these studies have been shaped under the influence of both social theories and the social, economical, political and cultural changes in both Turkey and the world. Mardin because of its urban texture and demographical characteristics is one of the mostly studied cities. The purpose of this article is to analyze the sociological research and thesis on Mardin. The aim of this analysis is to display the connections between dominant social theories and how city is interpreted in both these thesis and articles. Key words: Mardin, Urban Sociology, Social Theory, Methodology, Thesis, Articles. 1 Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araş.Gör. ODTÜ Sosyoloji Bölümü Y.L. Öğrencisi Öğrencisi 2 Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araş.Gör. ODTÜ Sosyoloji Bölümü Doktora Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

3 Murat KÜÇÜK - Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ Giriş Bu bildiride 1990lardan itibaren Mardin kenti üzerine yapılan/yazılan ve yayınlanan sosyal bilimlerdeki araştırmaların ve tezlerin bir analizi yapılacaktır. Örneklem ise Mardin ili coğrafyasının bütününü ile ilgili 1990 sonrası Türkçe ve İngilizce hazırlanan tezleri ve makaleleri içermektedir. 3 Olgu olarak kent tarihi MÖ dört bininci yıla kadar götürülse de (Marshall, 1999: 299), sosyal bilimlerde kavramsallaştırılan kent, endüstriyel kapitalistleşme ve ulus-devletleşme süreciyle birlikte gelişen biçimine işaret etmektedir. Kentleşme de, modern kentin oluşumu anlamında, hem fiziksel büyüme hem de nüfus artışıyla gelen hızlı ve büyük ölçekli bir değişim olarak, özellikle Amerika ve Avrupa kentlerinde meydana gelen, 1700 lerin sonları ve 1900 lerin başlarındaki değişimi ifade etmektedir. Bu dönemdeki kent biçimi, insan yerleşiminin göçebelik, köy ve daha geleneksel kent biçimlerinden farklı olarak, daha yapısal anlamda endüstri, kapitalizm, ulus-devlet, bürokrasi ve rasyonalite tarafından belirlenmiştir. Türkiye de kentleşme olgusu ise, Avrupa ve Amerika kentlerindeki kentleşme sürecine göre daha farklı karakterler de taşımaktadır. Osmanlı ve daha sonrasında Türkiye nin modernleşme sürecinin hem tarihsel hem de niteliksel olarak daha farklı olması, kent ve kentleşmenin daha farklı yorumlanmasına yol açmıştır. Türkiye de kent üzerine yapılan çalışmalarda, kentleşme önceleri modernleşmenin bir işareti olarak görüldüğü için olumlu bir bakışla ele alınmıştır (Işık, 1996). Modernleşme eksenli yorumlanırken, 1950 lerle birlikte iyice belirginleşmeye başlayan kırdan kente göç, hızlı kentleşme, gecekondulaşma, yoksullaşma yetersiz altyapı gibi problemler yeni yaklaşımları gerekli kılmıştır. Özellikle 1970 li yıllarda geliştirilen formel-enformel sektör kuramları, Türkiye de çok sayıda kentsel araştırmada yaygın olarak kullanılmıştır. Gecekondu ve apartman, Türkiye kentleşmesinin temel dinamikleri olarak ele alınmıştır (Işık, 1996). 3 Bu bildiri ve makalenin hazırlanması sırasında erişilen kaynaklar, makalenin sonunda kaynakça kısmında belirtilmiştir. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 985

4 Sosyal Bilimlerde Mardin Üzerine Araştırmalar ve Tezler Hakkında Bir İnceleme Denemesi Sosyal bilimlerde hem teori hem de metodoloji konusunda, pozitivist, empirisist, realist yaklaşımların yerini, özellikle 1960lardan sonra hermeneutik, postmodernist ve feminist yaklaşım almaya başlamıştır. Araştırma ve tezlerde, bu yaklaşımların etkisindeki yeni teorilere; metodoloji konusunda aktörün deneyim ve yorumlamasını temele alan kalitatif araştırmaya ilgi artmıştır. Türkiye de 1990larla birlikte, sosyal bilimler literatüründe daha etkin pozisyonda olan yapısalcı ve işlevselci okula dair eleştirilerin arttığı gözlemlenebilir. Farklı nedenleri olan bu eleştirilerle birlikte, sayılara (istatistik) değil dil e ve anlam a odaklanan, kültür alanına yönelik daha fazla bir ilgi ortaya çıkmıştır. Kültürel pratikler, kültürlerarasılık, yerellik, kimlik, etnisite, din gibi daha önce üzerinde çok çalışılmayan alanlar çalışılmaya başlanmıştır. Bu değişimde, dünyada sosyal bilimlerdeki teorik ve metodolojik değişimlerin etkisinin yanı sıra, dünyada, Türkiye de ve bölgedeki toplumsal, kültürel, politik ve iktisadi değişimlerin de etkisi vardır. Kapitalizmin 1990larda küresel ölçekte yeniden yapılanması ulus devlet sınırlarını esnetmiş ve kentlerin bu süreçte göz önüne çıkmasını sağlamışlardır. Küresel kent tanımlaması da yeniden yapılanması sürecinde birbirleriyle uluslararası sermaye üzerinden bağımlı ama farklı ulus devletlere bağlı kentleri tanımlamaktadır (Sassen, 1991). Böylelikle kentler arasında var olan hiyerarşiye yeni bir boyut daha eklenmiş ve kentlerin yeni düzende kendilerini var etmek için farklılıklaşma ve bu farklılıklarını vurgulama ihtiyacı artmıştır. Örneğin Türkiye de İstanbul finans merkezi olurken, üretim çevresindeki illere İzmit ve Tekirdağ a tarafına kaymaktadır. Küreselleşme ve neo-liberal politikaların tüm dünyada hissettirdiği değişimlerin etkisi kentlerde de etkili olmaya başlamış ve kentlerin, ortaya çıkmakta olan bu yeni düzen de yer bulma çabasının başlangıcı 1990ların başına denk gelmektedir. Bu yeni rol kapma çabası birçok kenti de daha görünür kılmış ve farklı kentler üzerine yapılan araştırmalar artmıştır (Eraydın,2006). Yine bu dönemde yapılan çalışmalar özellikle kentsel mekândaki ayrışmayı da gözler önüne sermiştir (Erder, 1997:18) Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

5 Murat KÜÇÜK - Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ Mardin Üzerine Tez ve Makale Çalışmaları Mardin, dinsel ve etnik çeşitlilik içeren bir kent olması itibariyle, etnik ve dinsel yapısı, farklı etnisiteden ya da dinden insanların ya da toplulukların birbirleriyle ilişkileri ve bir arada yaşama deneyimleri üzerine yapılan tez çalışmaları dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra, kentin tarihsel geçmişinin eskiye dayanması ve farklı uygarlık/yönetimlerin hâkimiyeti de, tezlerde ön plana çıkmaktadır. Daha önceki yıllarla karşılaştırıldığında Antropoloji, Arkeoloji, Coğrafya, İlahiyat/Teoloji, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Tarih alanlarında yapılan tez çalışmalarının sayısında artış vardır. Antropoloji alanında yaptığı doktora tezinde Özmen(2006), etnik, dinsel, siyasal ve kültürel sınırlara odaklanmıştır. Süryaniler tarafından Kullar Dağı anlamına gelen Tur Abdin (Mardin in büyük bir kısmı ve Şırnak ve Batman ın bir kısmını içine alan) bölgesinde yaşayan Süryanilerin, kendilerini nasıl konumlandırdıkları ve kimliklendirdikleri etnografik bir yöntem izlenerek araştırılmıştır. Etnisite teorilerinden faydalanılarak yapılmış olan çalışmada, önce kilise ve manastırdaki dini liderler ve sonra cemaatin diğer üyeleriyle görüşmeler yapılmıştır. İletişim Sarı (2007) da İletişim Bilimleri nde yaptığı Kültür, kimlik, politika: Mardin de kültürlerarasılık başlıklı doktora tezinde, kimlik, etnisite ve kültürlerarasılık teorilerden faydalanarak, Mardin deki kimlik, kültür ve politika ilişkisine odaklanmıştır. Kent merkezi ağırlıkta olmak üzere, Mazıdağı, Kızıltepe, Savur ve Midyat ta yapılan, iletişim etnografisi yöntemi çerçevesinde, odak grup ve mülakat görüşmeleri ve gözlemlerin analizine dayanmaktadır. Antropoloji deki bir başka tezde (yüksek lisans), Keskin (2006), Mardin ve çevresinde bir anlatım biçimi olarak mıtrıplık üzerine bir çalışma yürütmüştür. Mardin ilinin coğrafi özellikleri ve farklı boyutları tez konusu olmuştur. Günal (1999) Mardin in iktisadi coğrafyası (YL); Koçoğlu (2006) Mardin ilinin turizm potansiyeli (YL); Gümüş (2002) Mardin kent çalışması (YL); Günal (2006) Mardin ilinde kültürel çekicilikler ve tu- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 987

6 Sosyal Bilimlerde Mardin Üzerine Araştırmalar ve Tezler Hakkında Bir İnceleme Denemesi rizm amaçlı kullanım olanakları (D); Maden (2001) Oliver`ye göre Anadolu (Birecik, Şanlıurfa, Mardin, Nusaybin) (YL); Daşdemir (2009) Midyat ilçe merkezinin coğrafyası (YL). İktisat alanında yapılan doktora tezlerin birinde, daha spesifik Mardin Serbest Bölgesi, diğer serbest bölge lerle karşılaştırılarak çalışılırken (Güneş, 2001), diğerinde (Aydın, 2007) ise Mardin in iktisadi gelişimi, sosyal gelişimiyle birlikte tarihsel olarak ( ) ele alınmıştır. Mardin in tarihsel olarak farklı din ve mezheplerden insanları barındıran bir kent olması itibariyle, İlahiyat/Teoloji alanında yapılan tezlerde Mardin in dinsel çeşitliliği ilgi görmüştür. İslam dışındaki inançlar üzerine çalışmalar dikkat çekmektedir. Özellikle Süryanilik ve Süryani Kilisesi üzerine tezler dikkat çekmektedir: Durak (1993) Süryaniler açısından 451 Kadıköy konsili (YL); Sümer (1996) I-IV. yüzyıllarda Süryani Kilisesi tarihi ve bazı dini edebi metinler (YL); Durak(2000) Süryani Ortodoks Kilisesi nde ibadet (D); Küçük (2008) Mardin ve çevresinde Süryaniler (YL); Yeşil, C. (2002). Süryaniler de İnanç ve İbadet Esasları (YL). Bunun yanı sıra, Yezidilik üzerine de bir tez bulunmaktadır: Öz (2007) Mardin Yezidileri, inanç, sosyal hayat ve coğrafi dağılım (YL). Dinsel çeşitlilik üzerine odaklanan da bir tez mevcuttur: Öztürk (1997) 20. yüzyılda Mardin tarihi ve inanç coğrafyası (YL) Tarih alanında yapılan tezler ağırlıkla yüksek lisans derecesindedir ve Osmanlı üzerinde yoğunlaşmıştır. Osmanlı dönemi çalışmalarında, Şeriyye Sicilleri, tapu-tahrir kayıtları, tereke kayıtları esas kaynaklar olarak kullanılmıştır. Bu alandaki çalışmalar: Gündüz (1993) 1523 M. (929 H.) tarih ve 998 No lu tapu-tahrir defterine göre Musul, Mardin, Çermik, Harput ve Çemişgezek sancaklarının mukayeseli tahlili (YL); Özcoşar (2006) 19. yüzyılda Mardin Süryanileri (D); Akay (2006) 201 numaralı Mardin Şer iyye Sicili (YL); Dinç (2007) 235 nolu şeriye sicil defterine göre Mardin (YL); Günay (2002) 259 numaralı Hicri (Miladi ) tarihli Mardin şer`iyye sicilinin transkripsiyon ve değerlendirmesi (YL); İleri (2000) Türkiye de Nasturi Sorunu ( ) (YL); Tekdal (2009) 208 Numaralı Mardin Şer iye Sicili ( Metin Transkripsiyonu ve Değerlendirme) (YL) Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

7 Murat KÜÇÜK - Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ Osmanlı dönemi dışında, Mardin de İslamlaşma süreci ve Artuklu dönemine ilişkin birer çalışma vardır: Bozkurt (2006) El-Cezire Fatihi İyaz Bin Ganem ve Mardin in İslamlaşması. (YL); Yaşar (2006), Muhammed Yusuf. Ali Emîrî ve Mardin Mülûk-i Artûkiyye tarihi ve kitabeleri vesâir vesâik-i mühimme adlı eseri (YL). Cumhuriyet dönemine ilişkin olan tezlerde, Ayduslu (2005) Cumhuriyet döneminde Mardin ve Yöresinde Süryaniler; Aras (2005) Ramazan. Migration and memory: Assyrian identity in Mardin Kerboran/Dargeçit [Göç ve hafıza: Mardin Kerboran/Dargeçit te Süryani kimliği Bunların dışında, doğrudan bir konuya, Nasturilik e odaklanan, Osmanlı dan Cumhuriyet e gelişimini ele alan bir tez de mevcuttur: İleri (2000). Türkiye`de nasturi sorunu ( ). (YL). Ayrıca, daha farklı bir kavramsallaştırmayla hem spesifik bir zaman hem de spesifik bir şehre odaklanması itibariyle farklı bir özellik gösteren, Kütük (2006). Ortaçağda Nusaybin bölgesinin siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel durumu (YL) başlıklı tezi vardır. Tarih tezlerinde, belgelere dayalı çalışmalar ağırlıktadır. Sözlü tarih gibi, yakın tarihe ilişkin veri sağlayabilecek teknikler, yeterince kullanılmamaktadır. Sosyoloji alanındaki tezlerde, kentlilik bilinci, etnik ve dinsel çeşitlilik ve sürdürülebilir kalkınma üzerine tezler hazırlanmıştır. Nas (2003). Türkiye`de topluluklar sosyolojisi: Midyat örneği (Süryaniler, Yezidiler, Araplar ve Kürtler) başlıklı yüksek lisans tezinde bir topluluk analizi yapmıştır. Tönnies in topluluk-toplum üzerine olan teorisi temel alınarak, Midyat ta yaşayan Süryani, Yezidi, Kürt ve Arap topluluklar arasındaki ilişkiler üzerine yapılmış bir çalışmadır. Topluluklar hakkında kanaat önderleri ve topluluğu temsil edecek nitelikte olan kişilerle yapılan mülakatlara dayanmaktadır. Araştırmanın sonucunda Tönnies çi anlamda topluluk un Midyat ta varlığını sürdürdüğü sonucuna varılmıştır. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 989

8 Sosyal Bilimlerde Mardin Üzerine Araştırmalar ve Tezler Hakkında Bir İnceleme Denemesi Çetin (2005) Kent kültürü zenginliğinde etnik farklılıklar: Midyat örneği başlıklı yüksek lisans tezinde, çokkültürlü bir kent olarak Midyat ta etnik gruplar arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkiler incelenmiştir. Kentleşme ve etnisite teorilerinden faydalanılarak yapılan çalışmada, etnik gruplar olarak Kürtler, Mhalmiler (Araplar), Süryaniler, Yezidiler, Türkler ve Becırmaniler (Seyyidler) ele alınmıştır. Survey tekniğinin kullanıldığı çalışmada, istatiksel analizler yapılmıştır. Davutoğlu (2008) Değişen yerleşim alanlarına göre kent bilinci: Mardin örneği başlıklı yüksek lisans tezinde, Mardin kent merkezi üzerine, kentte yaşayanların kent ve kentlilik bilinçleri üzerine odaklanmıştır. Mardin kent merkezini Eski Mardin, Gecekondu bölgesi ve Yenişehir bölgesi olarak, sosyo-ekonomik özelliklerine göre üç ayrı bölgede incelemiştir. Niceliksel metodoloji yaklaşımı içinde, kapalı uçlu soru formu uygulanmıştır. Bu bölgelerde yaşayan 401 kişiyle yapılan görüşmelerin analizine dayanmaktadır. Şahin (2008), Mardin Youth Center as a model for sustainable development [Sürdürülebilir kalkınma modeli olarak Mardin Gençlik Merkezi] başlıklı tezinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleştirilen sosyal değişim projelerindeki değişim üzerine, modernleşme teorisine dayanılarak analiz etmiştir. Analiz dokümanlar, GAP İdaresi tarafından hazırlanan Mardin Gençlik İçin Sosyal Gelişim projesine ait değerlendirme raporları ve tez yazarının proje koordinatörü olarak kişisel deneyimleri üzerinden yapılmıştır. Makaleler Bu bölümde, Mardin üzerine üç tanesi İngilizce yazılıp, yurtdışında dergilerde basılan ve üç tanesi de Türkçe yazılmış ve iki tanesi elektronik bir dergide, bir tanesi de kitapta bölüm olarak yayınlanmış toplam altı makale incelenmiştir. Öncelikle her bir makalenin özeti verilmiş, daha sonra ise genel bir değerlendirmeleri yapılmıştır. Biner (2007:32) çatışma sonrası Mardin in UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesine aday olması sürecinde, Mardin in yerlileri olan Kürt, Arap ve Süryani Hıristiyanların söylem Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

9 Murat KÜÇÜK - Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ ve pratiklerine odaklanmaktadır. Cemaatlerin aralarındaki ilişkilerin ve kendi cemaatlerinin tarihinin yeniden ifade etmelerini ve devletle yeniden pazarlık edecek alanı yaratma süreçlerini tartışmaktadır. Kentin bu adaylığı sırasında nasıl sunulacağı sorusu bu konuları yeniden tartışma konusu yapmaktadır. Listeye olan adaylık yalnızca kentte yaşayanların değil aynı zamanda kentin dışındakilerin de kenti nasıl gördüklerini değiştirmektedir. Bu bağlamda kent hem özgün mimari yapısı hem de çoklu dilli ve dinli yapısı ile yeniden sunulmaktadır. Bu yeniden üretilen söylem Mardin de yaşayanlarında kente olan algısını değiştirmiştir (Biner, 2007: 35). Her grup bu süreçte kendi cemaatlerini ve kent içindeki konumlarını da yeniden tanımlamışlardır. Araplar kendilerini devlete sadık bir grup olarak tanımlarken, Süryaniler için bu süreçte hem dini ve etnik kimliklerini hem de kentin kültürünün sahipleri arasında tanımlamışlardır. Kürtlerin durumu ise bu konuda sürdürdükleri sessizlikle açıklanmaktadır (Biner, 2007:39-41). Kentin üzerinden yeniden tanımlanan kozmopolitizm kentin diğer sorunları örneğin çatışma süresince yaşanan insan hakları ihlallerini vb. de örtmektedir (Biner, 2007:51). Kent konseyi ve demokrasi platformu arasındaki karşıtlık da bu süreçte yaşanan çatışmanın etkisini her yerde hissedilen iki karşıt ve fakat aynı zamanda birbirini de tamamlayan pozisyonu temsil etmektedir. Bir taraf devlet yanlısı ya da PKK karşıtı olarak tanımlanırken diğer tarafta PKK yanlısı ve devlet karşıtı olarak tanımlanmaktadır (Biner, 2007:53). UNESCO adaylığının 2003 yılında reddedilmesi Mardinliler in kentin restorasyonu ve bu konudaki çabalarını sona erdirmemiştir. Kozmopolitizm üzerinden kentin yeniden tanımlanması, kentte yaşayan grupları da kendileri ve diğer gruplarla olan ilişkileri yeniden tanımlamış ve bu tanımlama Biner (2007:55-56) e göre iki önemli sonuç doğurmuştur. Bunlardan ilki bu söylemin kentin çatışmalı tarihinin izlerinin üstünü kapattığı ve yine bu söylemle kentin sunumunun karşıtlıklar yaratırken bir yandan da yeniden kenti tanımladığıdır. Sonuç olarak çok kültürlülüğe vurgu yapsa da kozmopolitizm söylemi devlet söyleminin yerel Araplar eliyle kenti yeniden kuşatmasından öteye gitmez. Öktem (2005: 241) hafifleyen çatışma ortamı sonrasında şehrin farklı okumalarını yapan üç grubu karşılaştırarak bu farklı gruplar ve okumalar arasındaki güç ilişkilerinin değişimini incelemektedir. Bunlardan ilki devletin Mardin in geçmiş mirasına yönelik yaptığı şiirsel okumadır. Bu okuma tarihin ancak belirli kısımlarını ve şehirdeki belli grupları görmekte- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 991

10 Sosyal Bilimlerde Mardin Üzerine Araştırmalar ve Tezler Hakkında Bir İnceleme Denemesi dir. Öktem (2005, 242) bu durumu seçici amnezi olarak tanımlar. Medya tarafından geliştirilmekle birlikte siyasi ve ekonomik olarak baskın sınıf tarafından desteklenen bir diğer okuma ise kentin özellikle TV dizileri (Öktem burada Berivan dizisine referans yapmaktadır.) tarafından yapılmaktadır. Farklılığa alan açmakla birlikte şehrin temsili eski kent merkeziyle sınırlıdır. Dizilerin farklılıklara açık olması ise bu farklılıkların ana akımla uyuştuğu ölçüde kabul edilebilir olduğunu şeklinde yorumlar Öktem (2005: 249). Bu temsilde de korku temel duygudur. Üçüncü okuma ise çeşitli insan hakları derneklerinin yaptığı ve Öktem in korkunun kozmolojisi olarak adlandırdığı kentte yaşayanların maruz kaldıkları travma, korku ve baskı uygulamalarıdır. Öktem (2005: 252) sonuç olarak kente dair bu üç farklı okumadan yalnızca medyanın kenti okumada yeni bir sürecin başlattığını ve bu süreçte de yer edinme çabası içinde olduğunu söyler. Bu yeni süreç kentin sıradanlaştırıcı bir süreç mi yaşayacağı yoksa kentin bir arada yaşama deneyimini yeniden tanımlayıp iyileştirerek ve mülkiyet haklarını bu farklı gruplar arasında yeniden dağıtacağını sorarak çalışmasını bitirir. Çağlar (2007:1071), Mardin e dönüş yapan Süryanilerle, Almanya Essen de yaşayan göçmen grupların hem göç ettikleri kentlerde hem de ayrıldıkları kentlerdeki yaşanan yapısal değişliklerin göçmenlerin göç ettikleri kente olan eklemlenmelerini ve ulusötesi faaliyetlerini etkilediğini göstermektedir. Bahsi geçen her iki kentte de artan kültürel çoğulculuk vurgusunun küresel ekonomide rekabet edilebilirliği arttırmanın araçlarından olduğunun tespitini yapan Çağlar (2007: 1071), son dönemde göçmenlerin varlığı, kültürel farklılığın altını çizilmesinin de nedeninin böyle okunması gerektiğini savunuyor. Fakat bu farkı yaratmada önemli olanın bu kentlerin kendilerini pazarlamalarının ya da gerçekten böyle farklı bir nüfus kompozisyonuna sahip olmalarının değil, tam tersine sermaye akışı içinde ve güç hiyerarşilerin içinde nerede oldukları ve AB gibi ulusüstü aktörlerle kurabildikleri ilişkiye bağlıyor. Bu bağlamda ulusötesi göç literatürünün hem sosyo-ekonomik gücün mekansal boyutları hem de mekanlarının ilişki ağlarında varolan ilişkisel eşitsizlikleri göz ardı ettiğini belirtiyor. Son yıllarda Mardin de değişen durumlar sonucunda Avrupa da yaşayan Mardin de göç etmiş Süryanilerin kente yatırımları özellikle emlak alanında artmıştır. Avrupa da yaşayan Süryanilerin Geri dönüş projesi çerçevesinde bir araya gelmeleri hem göçmenler arasındaki iletişimi hem de onla Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

11 Murat KÜÇÜK - Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ rın Avrupa nın farklı kurumlarıyla olan ilişkilerini arttırmıştır. Mardin de yaşanan GAP projesi, Serbest Bölgenin kurulması ve de Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi Süryani göçmenlerin ulusötesi pratiklerini arttırmıştır. Fakat gerek GAP gerekse Serbest Bölgenin varlığı Mardin in Çağlar (2007:1081) ın belirttiği gibi sermaye akışındaki pozisyonunu değiştirmeye yetmemiştir. Yine de göçmenlerin memleketleriyle ilişkilerinde günümüz devletleri ve şehirlerinin ekonomi politiğini göz ardı etmemek gerektiği Mardin örneği göstermektedir. Aydın (2008: ) ise makalesinde bölgesel dengesizlik üzerine geliştirilen teoriler hakkında yaptığı girişten sonra Mardin ili örneğinden hareketle bölgesel dengesizliğin önüne geçmek için tarım, sanayi, madencilik ve enerji, turizm sektörü üzerine önerilerini sıralamıştır. Bölgesel dengesizliğin ekonomik göstergeler ( işsizlik oranı ve gelir düzeyi) ve iç göçlerle tanımlamış ve Mardin in genel göstergelerinin Türkiye ortalamalarının altında olduğu tespitini yapmıştır. Fakat bölgesel dengesizliğin nedenleri üzerinde durmamış, Mardin in bu nedenlerini aşacak potansiyelinin yukarıda belirttiği sektörlerde gizli olduğunu belirterek makalesini sona erdirmiştir. Halifeoğlu (2006: 78) Savur un tıpkı Mardin gibi olan kentsel yapısını, bölgenin coğrafi özellikleri ve aşiret yapısına bağlamaktadır. Homojen nüfus yapısı, aşiret bağlarının devamlılığı kentsel yapının korunmasını sağlarken, sürekliliği ve tanıtılması için verilecek desteklerin önemli olduğunu vurgulamaktadır. Özgen(2005:) yılları arasında iki sınır kasabasının (Nusaybin ve İdil) sınırla birlikte dönüşümü kültürün iktisat içinde oynadığı rol çerçevesinde incelemiştir. Burada sınır dönüşürken dönüştüren hem bir kurum hem de süreç olarak kavramsallaştırılmıştır. Bu kurumun oluşmasında sınırı paylaşan iki devlet rol alırken, süreç olarak sınır ise hem kendi kültürünü hem kendi birikimini oluşturur. Bu birikimde sınır kentlerindeki sınıfları hem ulusala taşırken hem de yereli ve ulusalı da uluslararasına taşır (Özgen, 2005:122). 1990larla birlikte Mardin kentinin yeniden tanımlanması ve bu tanımlanma süreci- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 993

12 Sosyal Bilimlerde Mardin Üzerine Araştırmalar ve Tezler Hakkında Bir İnceleme Denemesi nin içerdiği çatışma dinamiklerinin analizinin yapıldığını söylenebilir. Biner (2007) ve Öktem (2005) bu süreci daha ulusal düzeyde yaparken, Çağlar (2007) kentin yeniden tanımlanması sürecinin hem küresel ekonomiyle hem de artık ulusötesi ilişkiler kuran göçmen gruplarla birlikte anlamaya çalışmaktadır. Özgen (2005) in makalesi de sınır kavramı üzerinden hem yereli hem de ulusalı dönüştürme potansiyeline dikkat çekmiştir. Bu makaleler Mardin coğrafyasına tezlerde gördüğümüz işlevselci okumaya karşı kentte bulunan çatışma noktalarını da göz önünde bulundurarak bakmaktadırlar. Aydın (2008) ve Halifeoğlu (2006) ise kenti daha betimleyici bir yaklaşımla analiz etmektedirler. Sonuç Yerine 1950ler sonrası kentli nüfus Türkiye de hızlı bir artış gösterirken ve hala kentleşme sürecinin devam ederken (İçduygu,2004), arası nüfusun en az artış gösterdiği ilk il Mardin dir (Işık, 1996, 785). Kentin tarihsel geçmişi eskiye dayanmasına ve farklı uygarlık ve yönetimlerin hakimiyetine rağmen, arkeoloji ve tarih alanındaki tezler daha sınırlı bir zaman diliminde yoğunlaşmıştır. Tarih alanındaki tezlerde Osmanlı ya ve erken Cumhuriyet dönemine yönelik bir ilgi gözlenirken, öncesine dair çalışmalar, belge eksikliğinden de kaynaklansa, yetersiz kalmaktadır. Ancak yakın dönem tarihine dair çalışmaların eksikliği de söz konusudur. Belgelerin yanı sıra, sözlü tarih gibi, tarih yazımına katkıda bulunan yeni tekniklere yönelik ilginin yetersiz kaldığı tespiti yapılabilir. Kültür, etnisite ve topluluklar üzerine yapılan çalışmalarda, Antropolojide yapılan tezler yeni teorik ve metodolojik yaklaşımları kullanmaya daha açık olduğu görülürken; bu tartışma ve yaklaşımlar sosyolojik tezlerde yeterince ilgi görmemektedir. Sosyolojideki tezlerde yapısalcı yaklaşımlar ağırlığını sürdürmektedir. Bu perspektiften dolayı kentteki çatışma ve eşitsizlik alanları dikkate alınmamaktadır. Ekonomik ve siyasal yapı/gelişmelerden ziyade kültürel yapı/gelişmeler üzerine çalışmalar yoğunluktadır Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

13 Murat KÜÇÜK - Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ Son zamanlarda etnik yapı ve kimlik üzerine çalışmalarda bir artış vardır. Tarih çalışmalarında Osmanlı dönemi üzerine çalışmalar yürütülürken Artuklu, Karakoyunlu ve Akkoyunlu dönemlerine ilişkin çalışmalar oldukça sınırlıdır. Sosyal bilimlerde niteliksel yöntemle yapılan çalışmalarda 1960 Avrupa ve Amerika da artış varken; Mardin üzerine yapılan çalışmalarda bu yeni yeni kullanılmaktadır. Neo-liberal politikalar içerisinde kendisini yeniden konumlandırıp, turizm üzerinden ekonomik sisteme entegre olmaya çalışan Mardin in üzerine yapılan akademik çalışmalarda bu temsil arayışını yeniden üretmektedir lerle bölgedeki nüfus değişiminde önemli rol oynayan GAP uygulamaları ve çatışma ortamının etkileri üzerine çalışmalar sınırlıdır lerle birlikte Mardin de gözlemlenen kentleşmeye ilişkin olgular (gecekondulaşma, zorunlu göç, yeni bir kent merkezinin oluşması, işsizlik, yoksulluk, Tokilerin yerleşime açılması ve kentsel ayrışma gibi) gelişmeler üzerine çalışmalar sınırlıdır. Kent merkezleri üzerine tez ve araştırmalar; köy ve kırsal alan üzerine (aşiret vb.) yapılan çalışmalara göre daha fazladır. Öneriler: Kentin gerek UNESCO adaylık süreci gerekse AB üyelik süreci gibi ulusüstü kurumlarla olan ilişkilerinin 1990 sonrası yoğunlaşmasına rağmen akademik araştırmaların dikkatini çekmeyi başaramadığı söylenebilir. Mardin de özellikle 1990 sonrası hangi kurumlar tarafından ne tür projelerin yapıldığı kentin kimliğinin yeniden inşası açısından oldukça önemli olduğu düşünülebilir. Hatta 2007 yılından itibaren GAP projesinin yeni bir ayağı olarak uygulanan SODES projelerinin ve ulusal STKlar ve yerel STKlar tarafından Mardin de uygulanan projelerinde burada tartışmaya çalıştığımız konular etrafında incelebileceğini düşünüyoruz. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 995

14 Sosyal Bilimlerde Mardin Üzerine Araştırmalar ve Tezler Hakkında Bir İnceleme Denemesi KAYNAKÇA AKAY, Veysi numaralı Mardin Şer iyye sicili (Değerlendirme metin transkripsiyonu ve dizin). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul. ARAS, Ramazan 2005 Migration and memory: Assyrian identity in Mardin Kerboran/Dargeçit [Göç ve hafıza: Mardin Kerboran/Dargeçit te Süryani kimliği]. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. AYDIN, Abdürrauf 2008 İktisadi Açıdan Bölgesel Dengesizlik: Mardin İli Örneği Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7, No:24, s Haziran 2009 tarihinde www. esosder.org adresinden erişildi. AYDIN, Abdürrauf 2007 Mardin ilinin iktisadi ve sosyal açıdan gelişimi ( ). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. AYDUSLU, İsmail 2005 Cumhuriyet döneminde Mardin ve yöresinde Süryaniler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa. BİNER, Ö. Zerrin 2007 Retrieving the dignity of a cosmopolitan city: Contested perspectives on rights, culture and ethnicity in Mardin, New Perspectives on Turkey, Cilt: 37, s BOZKURT, Abdülbaki 2006 El-Cezire Fatihi İyaz Bin Ganem ve Mardin in İslamlaşması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. ÇAĞLAR, Ayşe 2007 Rescaling cities, cultural diversity and transnationalism: Migrants of Mardin and Essen, Ethnic and Racial Studies, Cilt: 30, No:6, s Haziran 2009 tarihinde erişildi / ÇETİN, İhsan 2005 Kent kültürü zenginliğinde etnik farklılıklar: Midyat örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

15 Murat KÜÇÜK - Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ DAVUTOĞLU, Sedat 2008 Değişen yerleşim alanlarına göre kent bilinci:mardin örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale. DAŞDEMİR, Dilek 2009 Midyat ilçe merkezinin coğrafyası. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. DİNÇ, Fasih nolu şeriye sicil defterine göre Mardin. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dicle Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Diyarbakır. DURAK, Nihat 2000 Süryani Ortodoks Kilisesi nde İbadet. Yayımlanmamış Doktora Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. DURAK, Nihat 1993 Süryaniler Açısından 451 Kadıköy Konsili. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. ERAYDIN, Ayda 2006 Mekansal Süreçlere Toplu Bakış. İç.Değişen Mekan: Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış: (Der. A. Eraydın). Ankara: Dost Yayınları, s ERDER, Sema 1997 Kentsel Gerilim: Enformal İlişki Ağları Alan Araştırması. Ankara: UM- AG Yayınları. GÜNAL, Veysi 2006 Mardin İlinde Kültürel Çekicilikler ve Turizm Amaçlı Kullanım Olanakları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. GÜNAL, Veysi 1999 Mardin in iktisadi coğrafyası. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa. GÜNAY, Ramazan numaralı Hicri (Miladi ) tarihli Mardin şer`iyye sicilinin transkripsiyon ve değerlendirmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır. GÜNDÜZ, Ahmet M. (929 H.) tarih ve 998 No lu tapu-tahrir defterine göre Musul, 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 997

16 Sosyal Bilimlerde Mardin Üzerine Araştırmalar ve Tezler Hakkında Bir İnceleme Denemesi Mardin, Çermik, Harput ve Çemişgezek sancaklarının mukayeseli tahlili. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi GÜNEŞ, H. Hüseyin 2001 Serbest bölgeler ve Mardin Serbest Bölgesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. GÜMÜŞ, Mehmet 2002 Mardin kent çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul. HALİFEOĞLU, F. Meral 2006 Savur Geleneksel Kent Dokusu ile Sosyal Yapı İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (17), Nisan 2009 tarihinde adresinden erişildi. İÇDUYGU, Ahmet 2004 From nation building to globalization: On account of the past and present in recent urban studies in Turkey. International Journal of Urban and Regional Research, Cilt: 28, No: 4, s İLERİ, Cihangir 2000 Türkiye de Nasturi Sorunu ( ). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. IŞIK, Oğuz sonrası Türkiye de kent ve kentleşme, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi içinde, İstanbul: Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi. Cilt 13, s KESKİN, Necat 2006 Mardin ve çevresinde bir anlatım biçimi olarak mıtrıplık. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. KOÇOĞLU, Yusuf 2006 Mardin ilinin turizm potansiyeli, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ. KÜÇÜK,G., Zeynep 2008 Mardin ve çevresinde Süryaniler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana. KÜTÜK, Ahmet 2006 Orta çağda Nusaybin bölgesinin siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

17 Murat KÜÇÜK - Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ durumu. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa. MADEN, M., Ahmet 2001 Oliver`ye göre Anadolu (Birecik, Şanlıurfa, Mardin, Nusaybin). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü, İstanbul. MARSHALL, Gordon 1999 Sosyoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim Sanat Yayınları. NAS, Fethi 2003 Türkiye`de topluluklar sosyolojisi: Midyat örneği (Süryaniler, Yezidiler, Araplar ve Kürtler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla. ÖKTEM, Kerem 2005 Faces of the city: Poetic, mediagenic and tarumatic images of a multicultural city in Southeast Turkey, Cities, Cilt: 22, No: 3, s Ekim 2005 tarihinde erişildi /j.cities ÖZ, Yusuf 2007 Mardin Yezidileri, inanç, sosyal hayat ve coğrafi dağılım. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Temel İslam Bilimleri, İstanbul. ÖZCOŞAR, İbrahim yüzyılda Mardin Süryanileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri. ÖZGEN, H. Neşe 2005 Sınırın İktisadi Antropolojisi: Suriye ve Irak Sınırında İki Kasaba iç. Gelenekten Geleceğe Antropoloji (Der. B. Kümbetoğlu ve H.B. Gedik),İstanbul: Epsilon Yayınları, s ). ÖZMEN, Abdurrahim 2006 Tur Abdin süryanileri örneğinde etno-kültürel sınırlar. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. ÖZTÜRK, Uğur yüzyılda Mardin tarihi ve inanç coğrafyası. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. SARI, Engin 2007 Kültür, kimlik, politika: Mardin de kültürlerarasılık.yayımlanmamış 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 999

18 Sosyal Bilimlerde Mardin Üzerine Araştırmalar ve Tezler Hakkında Bir İnceleme Denemesi Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi İletişim Bilimleri, Ankara. SASSEN, Sassia 1991 The Global City. Princeton, NJ: Princeton University Press. SÜMER, İbrahim 1996 I. IV Yüzyıllarda Süryani Kilisesi Tarihi ve bazı dini edebi metinler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa. ŞAHİN, K., Ertan 2008 Mardin Youth Center as a model for sustainable development [Sürdürülebilir kalkınma modeli olarak Mardin Gençlik Merkezi]. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. TEKDAL, Danyal Numaralı Mardin Şer iye Sicili (Metin Transkripsiyonu ve Değerlendirme). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır. YAŞAR, Y., Muhammed 2006 Ali Emîrî ve Mardin Mülûk-i Artûkiyye tarihi ve kitabeleri vesâir vesâik-i mühimme adlı eseri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul. YEŞİL, Cüneyt 2002 Süryaniler de İnanç ve İbadet Esasları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı