K İ T A B Ü L A S I L

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K İ T A B Ü L A S I L"

Transkript

1 K İ T A B Ü L A S I L Yazan: İmam Muhammed b. el-hasen eş-şeybani Tahkik: Ebu l Vefa el-afgani Çeviren: Prof. Dr. Osman Eskicioğlu 1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Yayına Hazırlayanın Önsözü İnsanı yaratan ve ona beyanı 1 öğreten Allah a hamdolsun. Allah ın salât 2 ve selamı 3 O nun kulu ve resulü, peygamberlerin ve elçilerin, ins ve cinden olan fıkıh bilginlerinin efendisi (Hz. Muhammed) e ve O nun Adnan soyunun efendileri olan ailesi; açık ve kesin delillerle hak (ve hukuku) gerçekleştiren ashabı ve arkadaşları üzerine olsun. İmdi bundan sonra (bil ki): istinbat (Kuran ve sünnetten hüküm çıkarma) ve fıkıh ilmi, ilimlerin en hayırlı ve en şereflilerinden birisidir. Hayırlı ve şerefli âlimler, bu fıkıh ilmini (alıp bize kadar) taşımışlardır. Allah Teâlâ Allah hikmeti dilediğine verir; hikmet verilen kimseye de çok hayır verilmiştir 4 buyurmaktadır. Buradaki hikmet kelimesini İbn Abbas (r.a.) fıkıh ilmi ile yorumlamıştır. Hz. Peygamber de Allah kime hayır dilerse, onu dinde ince anlayışlı (fakih) kılar 5 buyurmuştur. Yine Allah Resulü, Sizin cahiliye devrinde en hayırlı olanlarınız, dini ince anlayışla (fıkıhla) anladıkları zaman İslam devrinde de en hayırlı olanlarınızdır 6 buyurdu. Fıkıh ilmini ilk tedvin eden, onu kitaplara yazdıran ve arkadaşlarına söyleyip yazdıran, Küfeli büyük İmam Ebu Hanife Numan b. Sabit tir. Onun arkadaşları Ebu Yusuf, Züfer, Hasan b. Ziyad ve Muhammed b. Hasan eş-şeybani onun metodu üzere yürümüşler ve pek çok kitap yazmışlardır. Onlar bu kitaplarda ilave ve noksan, takdim ve tehir yaptılar, onları düzenlediler, geliştirerek güzel bir şekilde tertip ve tasnif ettiler. Onlar, büyük üstatları ve imamları Ebu Hanife nin usulü üzere meseleleri ayrıntılı bir şekilde ele aldılar. Böylece onlar, bu ümmetin hayırlı insanları için örnek alınan kişiler oldular. Bunlar arasında özellikle İmam Muhammed b. Hasan eş-şeybani (r.a.) çok mesele açıklamış, pek çok kitap yazmış; hatta onun dini konularda 999 kitap yazdığı bile söylenmiştir. Sonra bu âlimler bu eserlere bağlı kalmışlardır. Özellikle bunlardan biri, İmam Muhammed in Kitab-ül-Asl adı ile meşhur olan Mebsut udur. Bu kitap, kitapların en değerlisi, en büyüğü ve en genişidir. Belki o, sahili olmayan bir denizdir. Sen, onun bir meseleyi anlatıp o meseleden de pek çok meseleler çıkarıp açıkladığını görürsün. O kadar ki, öğrenci bu meseleleri kavrayıp korumaktan yorgun düşer ve onları ezberleyip aklında tutmaktan aciz kalır. İmam Müzeni ye Irak bilginleri sorulduğu zaman o, İmam Muhammed e işaret etmiş ve onun hakkında Hatib in Bağdat Tarihi nde senedi ile rivayet ettiği üzere şöyle demiştir: İmam Muhammed meseleyi etraflı bir şekilde açıklama bakımından onlardan daha üstündü. Bunu sadece Hatib değil, ondan başkaları da dile getirmiştir: Bu öyle bir kitaptır ki, onu inceleyen bir âlim, yazarının bir okyanus gibi olduğuna, fıkhi meselelere nüfuz edişine ve bir tek meseleden birçok meseleler 1 Beyanı yani konuşmayı ve ifadeyi meram etmeyi (Çev.) 2 Salât: Allah tan rahmet, meleklerden istiğfar ve müminlerden dua demektir. (Çev.) 3 Selam: dünya ve ahiret meşakkatinden emin olmak demektir. (Çev.) 4 Bakara 2 / Buhari, İlim: 14 6 Buhari, Enbiya: 16 2

3 çıkardığına, bir meselenin dallara ve kollara ayrılıp onlardan da yüzlerce hüküm çıkarışına hayran kalır. Keşf-üz-Zünun un (II, 1581) ikinci baskısında İmam Ebu Yusuf un Mebsut adlı eseri ile ilgili bilgi verildikten sonra 189 H. Tarihinde vefat eden İmam Muhammed eş-şeybani nin Mebsut u hakkında da açıklama yapılmaktadır: İmam Muhammed bu kitabını başlı başına müstakil bir eser olarak yazmıştır. O, bu kitabında önce namazla ilgili konuları kaleme aldı ve buna Kitabü s-salât (Namaz Bahsi) adını verdi. Alım-satımla ilgili meseleleri telif etti, buna da Kitabü l-büyu (Alış-veriş Bahsi) ismini verdi. Yemin, ikrah ve benzeri konuları da yazdı ve daha sonra bunları bir araya getirdi; böylece Mebsut adlı eser ortaya çıktı. Kitaplarda Şu, şu ilh kitapta Muhammed şöyle dedi cümlesine rastlandığı zaman bundan maksad onun bu Mebsut adlı eseridir. Muhammed b. İshak en-nedim, Fihrist adlı eserinde (s.287) şöyle diyor: Asıl larda Muhammed in şu kitapları vardır: Kitabü s-salât, Kitabü z-zekât, Kitabü l-menasik, Kitab-u Nevadiri s Salah, Kitabü n-nikâh, Kitabü t-talak, Kitabü l-itak ve Ümmehati l-evlad, Kitabü s- Selem ve l-büyu, Kitabü l-mudarabeti l-kebir, Kitabü l-mudarabeti s-sağir, Kitabü l-icarati l- Kebir, Kitabü l-icarati s-sağir, Kitabü s-sarf, Kitabü r-rehn, Kitabü ş-şuf a, Kitabü l-hayzı, Kitabü l-muzaraati l-kebir, Kitabü l-muzaraati s-sağir, Kitabü l-mufavada ve Hiye eş-şeriketü, Kitabü l-vekâlet, Kitabü l-ariyet, Kitabü l-vedi a, Kitabü l-havale, Kitabü l-kefalet, Kitabü l- İkrar, Kitabü d-da va ve l-beyyinat, Kitabü l-hıyel, (Kitabü l-me zuni l-kebir) Kitabü l- Me zuni s-sağir, Kitabü l-kısmet, Kitabü d-diyat, Kitab-ü Cinayati l-müdebberi ve l-mükateb, Kitabü l-vela i, Kitabü ş-şurbi, Kitabü s-sirkati ve Kutta i t-tarikı, Kitabü s-saydi ve z Zebaihı, Kitabü l-itkı Fi l-marad, Kitabü l-ayn ve -Deyni, Kitabü r-rucu i Ani ş-şehadeti, Kitabü l-vukufi ve s-sadakati, Kitabü l-ğasbi, Kitabü d-devri, Kitabü l-hibeti ve s-sadakati, Kitabü l-eyman ve n-nüzur ve l-keffarat, Kitabü l-vesaya, Kitab-ü Hısabi l-vesaya, Kitabü s-sulhı (Kitabü ) l- Hunsa, (Kitabü ) l-mefkud, Kitab-ü İctihadi r-ra yi, Kitabü l-ikrah, Kitabü l-istihsan, Kitabü l- Lakit, Kitabü l-lukata, Kitabü l-a bık, Kitabü t-teharri, Kitabü l-meaakil, Kitabü l-hısal. Ben derim ki, adlarını zikrettiğimiz bu kitaplardan bazılarını müstensih, nüshasına almamıştır. Bu kitaplar şunlardır: Kitabü s-savm, Kitab-ü Nevadiri s-savm, Kitab-ü Edebi l- Kaadi, Kitabü l-feraiz, Kitab-ü Feraizi l-hunsa, Kitabü l-me zuni l-kebir, Kitabü l-eşribe, Kitabü l-hacr, Kitabü l-hudud, Kitabü s-siyeri s-sağir. Bunun böyle olduğunu Hâkim in Muhtasar adlı eserinde bunların hepsini zikretmesi, açıkça ortaya koymaktadır. Aynı zamanda bugün elimizde mevcut olan Asl ın nüshaları da bunların çoğunun var olduğunu bize göstermektedir: Ben derim ki: Belki İbn Nedim in zikrettiği bu Kitab-ü İctihadi r-ra y adlı eser, İmam Muhammed in müstakil bir kitabı olabilir. Çünkü bu eser, ne Asl da ve ne de Muhtasar da yer almamaktadır. Allah daha iyi bilir. Büluğu l-emani de İmam Muhammed b. Hasan eş-şeybani nin biyografisi ile ilgili olarak 61. sayfada şöyle denilmektedir: Muhammed in bize ulaşmış kitaplarının en büyüğü, Mebsut diye meşhur olan Kitabü l-asl adlı eseridir. Bu kitap hakkında şöyle denildi: Şafii bu eseri ezberledi ve Ümm adlı kitabını da Asl a benzeterek yazdı. Ehli kitap olan Hâkim, bu Mebsut u incelemesi neticesinde İslam dinini kabul etti. O diyor ki: Bu, sizin küçük Muhammed inizin kitabı böyle, kim bilir, acaba büyük Muhammed inizin kitabı nasıldır? Bu kitap altı cilt halinde olup her bir cildi yaklaşık beş yüz varaktır. Bu kitabı onun ekolünden olan Ebu Süleyman el-cüzcani, Muhammed b. Semaa et-temimi ve Ebu Hafs el-kebir el- Buhari gibi şahsiyetler rivayet etmişlerdir. Allah bu kitap için öyle büyük ve geniş bir alan bahşetmiştir ki, böylece bu kitap helal ve haramlarla ilgili insanların bilmezlikten 3

4 gelemeyecekleri on binlerce meseleyi ihtiva etmektedir. Bu öyle bir eserdir ki, Ebu l-hasan b. Davud, Basra âlimlerine karşı onunla övünüyordu. İmam Muhammed bu kitabı yazarken şöyle bir yöntem uygulamıştır. O, meseleler hakkında bir taraftan kendi görüşünü açıklarken, diğer tarftan da bunlar hakkında Ebu Hanife ile Ebu Yusuf un kendi metodlarına göre ortaya koydukları hükümleri nakletmiştir. O delilleri, meselelere delalet eden hadisleri, kendi ekolüne mensup hukukçuların çoğunluğunun elde ettikleri (anlamlar) yönleriyle değil, bilakis o bunları meselelerde delil olarak kendi bilgilerinden muhtemelen uzak-gizli ve kapalı kalmış yönleriyle ortaya koyar. Eğer böylesi hacimli bir kitaptan yapılmış olan nakiller çıkarılıp bir araya getirilmiş olsaydı, o, küçük hacimli bir kitap olurdu. İstanbul un hazine değerindeki kütüphanelerinde bu kitabın birkaç tane tam nüshası bulunmaktadır. Bunlardan biri altı cilt halinde Feyzullah Kütüphanesi nde, biri dört cilt halinde olup bunun nüshaları Carullah, Veliyyüddin, Kara Mustafa Paşa ve Murat Molla kütüphanelerinde bulunmaktadır. Ben bunları Murat Molla nüshasının önüne alıyorum. Zaten bunların hepsi el-cüzcani nüshasına dayanmaktadır. Ancak yazı şekli değişik olduğu için bu ciltlerin sayıları da değişmektedir. Ezher kütüphanesinde bu kitabın evvelinden (istinsah edilmiş) olan bir cilt vardır. Daru l-kütübi l-mısrıyye de el-asl ve Kitabün Fi l-füru isimleri altında 62. sayfada son bulup hiçbirisi tamamlanmamış birkaç cilt bulunmaktadır. Büluğu l-emani nin 14. sayfasında da şu bilgiler vardır: Esed b. El-Furat 172 senesinde Kayravan dan doğuya doğru yola çıkmıştı. O, Medine de İmam Malik ten el-muvatta ı dinleyip okudu. Onu Malik İbni l-kasım ın arkadaşları ve diğerleri meseleler hakkında soru sormaya teşvik ediyorlardı. Çünkü Esed, kendisine uzak yerden geldiği için Malik ona ince ve nazik davranıyor, meseleler hakkında sorduğu sorulara başkalarına vermese bile ona hemen cevap veriyordu. Fakat sorular çoğaldıkça Malik bundan ötürü daralıp sıkılmaya başladı. Hatta bir gün şöyle dedi: Eğer sen şöyle olduğu zaman şöyle, böyle olduğu zaman böyle olur gibi, meselelerin zincir halkalarına benzer bir ilişkisini istiyorsan Irak a gitmen lazım. Başka bir rivayette o, bir gün Malik e bir soru sorup cevabını aldı. Bu defa tekrar tekrar sorular sorup cevabını aldı. Sonunda bir soru daha sorunca Malik ona Ey Mağripli artık yeter!, dedi. Eğer sen re yi (görüş ve düşünmeyi) seviyorsan Irak a gitmen gerekir. Böylece Esed, Malik in yanında işin uzadığını düşünüyor ve onların ravi ve rivayetlerine dalmanın zaman kaybı demek olduğunu görüyordu. Bunun üzerine o, Irak a gitti. (ve Ravi şunları nakletti:) Esed b. El-Furat, Irak ta Ebu Hanife nin arkadaşlarını dinledi ve onlardan fıkıh öğrendi. Bunlar arasında Irak fukahasından Kadı Ebu Yusuf, Esed b. Amr el-beceli, Muhammed b. Hasan ve daha başka şahsiyetler de vardır. Onun hocaları arasında kendisine en çok gidip geldiği zat Muhammed b. el-hasen idi. Bir gün onun yani Muhammed in yanında iken kendisine şöyle dedi: Ben, vatanımdan uzak, nafakası kıt, talebelerinizin çok olmasıyla senden az ders alan bir kimseyim, benim çarem nedir? İmam Muhammed, gündüzleri Iraklı öğrencilerle birlikte dinlersin, akşam olunca beraber yalnız oluruz ve ben seni dinlerim diye cevap verdi. Esed, ben onun yanında gecelerdim, bana gelir, önüne içinde su olan bir bardak koyar, sonra okumaya başlardı, dedi. Gece uzar gider; benim uyuduğumu görünce avcına su alır ve onu benim yüzüme serper ve ben uyanırdım. Benim onu dinleyip öğrenmek için geldiğimden beri onun metodu ve benim durumum böyleydi. Muhammed b. Hasan onun nafakasının bittiğini öğrendikten sonra onun nafakasını kendi üzerine almıştı. Hatta bir keresinde onu sebil suyundan içtiğini gördüğünde kendisine seksen dinar vermişti. Esed Irak tan ayrılmak isteyince o hemen onun nafakası için faaliyete koşardı. Bu hoş hikâyeyi burada anlatmak zaman alır. Bu hikâye Maalimü l-iman Fi Tarihi l- Kayravan adlı eserin ikinci cildinde bulunmaktadır. (II, 15) 4

5 Eserin 16. sayfasında da şu bilgiler vardır: Esed, kuş yavrusunun anasının ağzından yiyecek aldığı gibi Muhammed den ilmi alıp Iraktan ayrıldıktan sonra memleketine giderken Muhammed b. Hasan dan öğrendiği meseleleri Malik in arkadaşlarıyla tartışmak için yolunun üzerinde olan Medineyi Münevvere ye uğradı. Fakat onların arasında aradığı kişiyi bulamadı. Bilakis onlar ona Mısır da olan Malik in arkadaşlarına gitmeyi öğütlediler; o da Mısır a gitti. Oraya varınca Abdullah b. Vehb e uğradı ve ona Bunlar Ebu Hanife nin kitaplarıdır!, deyip ondan Maliki mezhebine göre onlara cevap vermesini istedi. İbn Vehb bir şey söylemekten sakınıp çekindi. Sonra İbnü l-kasım a gitti. Ondan sorularına cevap vermesini istedi. İbn-ül Kasım da İmam Malik ten öğrenip ezberlediği meseleleri Malikin kendi sözü ile cevap verdi. Şüphe ettiği konularda ise sanıyorum, tahmin ediyorum ve öyle zannediyorum gibi kelimeler kullanarak anlattı. İşte bu kitaplara el-esediyye adı verildi. Sonra İbnü l-kasım, bu kitapları Kayravan a götürdü. Bu kitaplar sebebiyle ona ilim başkanlığı verildi. Bunlar Ebu İshak eş-şirazi nin Tabakatü l-fukaha daki ifadeleridir. Neylü l-ibtihac bi Tatrizi d Dibac adlı eserdeki sözler ise şöyledir: Esed, İbn Vehb e geldi ve ondan Ebu Hanife nin ortaya koyduğu meseleleri Maliki mezhebine göre cevaplandırmasını istedi. İbn Vehb, bunu yapmaktan çekindi. Bunun üzerine o, İbnü l-kasım a gitti. İbn Kasım Malik ten öğrenip ezberlediği bilgiler yardımıyla bunlara cevap verdi. Başka konularda ise ben onu şöyle şöyle meselelerde böyle söylerken dinledim; senin meselen de aynı buna benzer, dedi. Bunlardan bazıları da İbn-ül Kasım ın Esed e Malik in usulü üzere verdiği cevaplardır. Bu Esediyye eserleri Sehnun un kitabı olan Müdevvene nin temelini teşkil eder. Zaten İbnü l-kasım Müdevvene den bazı şeyleri Sehnun eliyle düzeltmiştir. İbn Ebi Hatim in, Cerh ve Tadil adlı eserinin dördüncü cildinde 7 Abdurrahman b. Kasım ın biyografisini açıklarken şunları dile getirmiştir: Esed, Muhammed b. Hasan dan birçok meseleyi sorup öğrenmiştir. Sonra Mısır a gelmiş 8 orada İbn Vehb den, onun Malik ten öğrendiği kendi yanında olan meselelerin bir kısmını kendisine açıklamasını istemiş, onun yanında olmayıp Malikten kimin yanında bir şey varsa onları da almak istemiş, fakat İbn Vehb bunu yapmamıştır. Sonra Esed, Abdurrahman b. Kasım a geldi. İbn Kasım ise ona fırsat tanıdı ve bu sorularına cevaplar verdi. Böylece halktan bazı insanlar bile bu meseleler hakkında konuşur hale geldiler. İbn Abdülberr, İntika adlı eserinde bu ifadenin metnini şöyle nakletmektedir: İbn Vehb, kendisinde rivayetin ağır bastığı bir kimsedir. O nedenle böyle kimselerin zaten re yden mutlaka çekinmesi ve kaçması gerekir. İbn Kasıma gelince o, yaklaşık yirmi sene süreyle dikkatli ve uyanık bir şekilde Malik in derslerine devam etti, onu dinler ve daha sonra öğrendiklerini hocasına tekrar ederdi. Zaten İbn Kasım gibi kimseler, böyle meselelerde öne geçer ve atılgan olurlar. Esasen maliki mezhebi mensupları, fıkıhta İmam Malik in diğer geri kalan arkadaşlarından onu daha üstün tutarlardı. İbn Kasım ın bu meseleleri hakkındaki insanların sözlerine gelince, onun yanında yazılı bir kitabı olmadan Malik ten bu kadar çok sayıdaki meseleleri ortaya koyması, onlar tarafından imkânsız olarak görülmektedir. Fakat hafıza ve akılda tutma işinin de Allah Teâlâ nın insana ihsan ettiği hibelerden birisi olduğu bilinmelidir. Maalimü l-iman da deniliyor ki, Esed b. Furat, İbn Vehb e gittikten sonra Eşheb e uğradı ve ona bir mesele sordu ve cevabını aldı. Esed, Eşheb e bunu kim söylüyor, Malik mi, yoksa Ebu Hanife mi diye sordu. Eşheb, Allah senin iyiliğini versin, bu benim görüşüm, dedi. Esed, ben sana ancak Malik ve Ebu Hanife nin görüşünü soruyorum, sen ise bana bu benim görüşümdür diyorsun, dedi. Eşheb ile Esed arasında bu söz düellosu böyle biraz gidip geldi. 7 Bilakis bu matbu nüshada ikinci mücelledin ikinci kısmının 279. sayfasındadır. 8 el-cerh-u ve t Ta lil in matbu nüshasında sonra o Mısır a geldi ifadesi yoktur. 5

6 Sonunda Abdullah b. Abdulhakem Esed e sana ne oluyor ve bu adama ne oluyor ki? Adam sana kendi cevabını veriyor, istersen kabul edersin istersen çeker gidersin dedi ve böylece o, bunların aralarını bulmuş oldu. Bundan sonra Esed Abdurrahman b. Kasım a geldi ve daha önceki gibi ona soru sordu. Deniliyor ki, bir defasında Eşheb Ezderi nin meclisinde söz, dönüp dolaşıp Malik ile Ebu Hanife ye ve Eşheb in onları küçümseyip hakir görmesine geldi. Esed ona dedi ki: Ya Eşheb! Ya Eşheb! Ya Eşheb! Bunun üzerine talebeler kulak kesildi. Birisi ona Eşheb e ne demek istiyorsun dedi. Ona şunu demek istiyorum: Senin ve o iki zatın durumu aynen şuna benzer: Bir adam gelip iki denizin arasına bevleder ve onun idrarı köpük olup gider ve o, der ki bu üçüncü bir denizdir, diye cevap verdi. Deniliyor ki, Maalimü l-iman da ifade edildiği gibi belki o, bunu Eşheb e karşı karşıya konuşurken söyledi. Doğrusunu Allah bilir. Eğer Esed in, Ebu Hanife nin fıkhı hakkında Muhammed le görüşüp elde ettiği kitaplar mevcud olmasaydı ve bu kitaplardaki meselelere Malik in mezhebi üzere, kendisine ezbere olarak (yazmadan) cevap vermesi için o bunları İbn Kasım a takdim etmeseydi, Esed in, ona bu mükemmel soruları sorma imkânını bulamayacağı açıktır.. İbn Kasım da onun fıkıh bapları hakkında sorduğu her soruyu Irak Ehlinin tertibi üzere cevap veremezdi. İşte Sehnun un eseri Müdevvene adlı kitabın asıl temelini teşkil eden bu meseleleri Esed, ancak Muhammed in kitaplarının ışığında kaleme alıp yazımını tamamladı. Esed, bu meselelerle ilgili olarak altmış kitap yazıp ve onlara el-esediyye adını verdikten sonra onu Mağrib e götürmek istediği zaman Mısır halkından bazı kimseler gelip ona Esediyye kitabını istinsah etmek istediklerini söylediler. Fakat o, onların bu isteğini kabul etmedi. Bunun üzerine adamlar gidip meseleyi Mısır da kadıya anlattılar. Kadı onlara onun aleyhine şikâyet edecek elinizde ne var, dedi. Bir adam bir adama bir soru soruyor. O da sizin aranızda olduğu halde cevap veriyor. Siz de onun sorduğu gibi sorun, dedi. Bunun üzerine onlar kadıdan kendi ihtiyaçlarının yerine gelmesi için vasıta olmasını istediler. Kadı meseleyi Esed e iletti; o da buna olumlu cevap verdi. Böylece onlar, Esediyye yi tamamlayıp bitirinceye kadar istinsah ettiler. İbn Kasım ın yanında bulunması için bu Esediyye nin yaklaşık 300 varaklık başka bir nüshasını da istinsah ettiler ki, İbn Ebi Hatim in söyleminde cilt diye murad edilen budur. Büluğu l-emani den seçtiklerimiz burada son bulmaktadır. Orada geri kalan bilgileri buraya aktarmak uygun düşmez. (sh. 18) Fıkhı ilk tedvin eden ve bu konuda ilk kitapları yazan kimse, hiç şüphesiz en büyük imamımız Ebu Hanife dir. Onun ilk yazdığı kitap namaz kitabıdır. Buna o Kitabü l-arus adını vermiştir. Sonra o, kitap kitap (bölüm bölüm) eserler yazmıştır. Daha sonra arkadaşları da bundan istinsah ettiler. Onlar bu kitaplarda ziyade ve noksan yaptılar, onları düzenlediler, güzel bir şekilde tertip ve tasnif ettiler. İşte böylece o arkadaşların telifleri meydana gelmiş oldu. İmam Azam ın arkadaşları (talebeleri) arasında en güzel telif yapan İmam Muhammed oldu. İbn Nedim in Fihrist inde nakledildiği gibi o çok kitap yazdı. Kitapların bir araya getirilmesiyle Mebsut meydana geldi. İmam Muhammed, Camiu s-sağir, Camiu l-kebir, Siyeru s-sağir, Siyeru l-kebir, Ziyadat ve Ziyadatü z-ziyadat gibi eserler vermiştir ki, bunlara Zahiru r-rivaye adı verilir. İşte İmam Ebu Hanife nin Hanefi mezhebi, bu eserler üzerine bina edilmiştir. Bu altı kitabın en güzeli Kitabü l-asl dır. İlim ehli için o, onların en önemlisi, en uzunu, en mufassalı, en faydalı ve yaygını, kaynak olarak da en kolayı ve en faydalısıdır. Çünkü o (Kitabü l-asl), fıkhın bütün konularını en detaylı bir şekilde içermektedir. Onun, kitabına Mebsut adını vermesi de bunun açık bir delilidir. Yine bu kitap, kendisinin dışında Zahiru r-rivaye kitaplarının dört tanesinin temeli ve esasıdır. Çünkü meselelerin dayandığı esasları anlatan Kitabü l-asl da açıkladığı üzere diğer geri kalan dört kitap, müteferri meseleleri (esas kökü değil, dalları) anlatan eserlerdir. İşte bunun için fıkıhçılar, kendisinden sonra gelen Hanefi fıkıhçıları Kitabü l-asl ın değerini çok iyi takdir etmişlerdir. Hatta onun, 6

7 yazardan kendilerine ulaşan meselelerin şerhleriyle birlikte metnini ve bu meselelere açıklık getirirken dayandığı delilleri bile ezberlemişlerdir. Bundan başka 334 senesinde vefat eden Belh li Hâkim-i Şehit Ebu l-fadl Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-mervezi gelmiş, insanın sabah akşam ihtiyaç duyduğu en önemli meseleleri özetleyerek kısaltmış ve ona el- Muhtasaru l-kâfi adını vermiştir. Onun İmam Muhammed in kitaplarının özetini yapması ve rüyasında Muhammed in kendisine kızması hikâyesi vardır ki, bunu Allame Ebu l-hasenat el- Leknevi, Hidaye kitabının ikinci yarısının mukaddimesinde Hâkim in hayat hikâyesini anlatırken açıklar. Ebu l-hasenat dedi: Muhammed, Türkler tarafından katledilme korkusu ile imtihan edildiği zaman şöyle dedi: Bu, ahirete karşı dünyayı tercih eden kimsenin cezasıdır. Hangi âlim, ilminden uzaklaşır ve onun hakkını vermeyi bırakırsa onun kötü bir akıbete uğramasından korkulur. Denildi ki, bunun sebebi, Hâkim, İmam Muhammed in kitaplarında tekrarları ve uzatmaları görünce mükerrerleri hazfetti ve onu tezhip edip özetledi. Rüyasında Muhammed i gördü. Muhammed kendisine benim kitaplarıma bunu niçin yaptın dedi. Çünkü fukaha tembeldir, onun için tekrarları kaldırdım ve kalması gerekenleri bıraktım. Bunun üzerine Muhammed öfkelendi ve sen nasıl benim kitaplarımı kestiysen Allah da seni kessin, dedi. İşte bunun için o, Türkler eliyle belaya uğradı. Hatta onu iki ağacın başına oturttular ve ikiye böldüler. (sh.9) Sonra Hâkim in Muhtasarı Hanefi mezhebinin büyük fıkıh âlimleri tarafından şerh edilmiştir. Bunlar arasında 362 senesinde Buhara da vefat eden Ebu Cafer Muhammed b. Abdullah b. Muhammed el-hindani, 448 de vefat eden Şemsü l-eimme Abdülaziz b. Ahmed el-buhari, onun talebeleri olan, 483 yılında Buhara da vefat eden Haher Zade Ebu Bekir Muhammed b.el-huseyn, 482 de vefat eden Ebu l-usr Ali b. Muhammed Fahru l-islam el-pezdevi, 490 yılında vefat eden Şemsü l-eimme Ebu Bekir Muhammed b. Ahmed b. Ebu Sehl es-serahsi vardır. Yine onu bir tatar tarafından katledilen Sadru ş-şehid Husamüddin Ömer b. Abdülaziz b. Ömer b. Maze el-buhari şerh etmiştir. O bunu Nafakatü l- Hassaf şerhinde zikreder. Her sene ona birkaç defa uğrardı. Bu kitabın şerhlerinin en çok bulunduğu yer İstanbul kütüphaneleridir. Bunun en güzel ve en faydalı şerhi, Serahsi nin eseridir. Biz bu Asl ın açıklamalarında ondan çok faydalandık. İstanbul hazinelerinde ve başka yerlerde Muhtasar ın nüshası bulunmaktadır. Bu nüshaların en doğrusu, en eskisi ve kadimi, Hind-Haydarabat ındaki Asafiyye Kütüphanesi nde bulunan nüshadır. Bu Damiğani nin kalemi ile istinsah edilmiştir. Bitiş tarihi ise 417 dir. Müteahhir fıkıh âlimlerinin çoğu fıkıhtaki teliflerini çoğaltıp imamların eserlerini ihtisar, fazlalıkları ayıklayıp özet metinler ortaya koyunca müteahhirin imamların eserlerine olan rağbetleri azaldı; oturup onların ezber ve şerhine ilgisiz kaldılar. Dünya kütüphanelerinde bu kitapların nüshaları nadir bulunur oldu. Kurtlar-böcekler onları mahvetti, savaş, yağmur ve asırların geçmesi, onları yaktı, yıktı ve çürüttü. Bu nüshalar böylece azalıp yok olunca seçkin âlimler, dünyanın dört bir köşesini araştırdılar, bazılarının bir veya iki nüshasını bulabildiler. Duydukları ve buldukları bu nüshalar ise çok uzak memleketlerde, ellerinin uzanamayacağı, kendilerinin ise oralara gitmekte zorlanacağı yerlerde olduğundan, araştırıyorlar ama bunları nasıl elde edeceklerini bilmiyorlardı. İşte bu sebeple Hind-Haydarabat Dekkan âlimlerinden seçkin birkaç âlim bir araya gelerek ilim öğrencileri faydalansınlar diye zahiru r-rivaye kitaplarını neşretmek için Dairetü l-maarif cemiyetini kurdular. Onlar Hindistan da bunları araştırdılar ama bu eserleri bulamadılar, ancak ulaşılması zor olan uzak memleketlerde buldular. Artık Daire başka kitapları yayınlamaya başladı; hatta bir zaman sonra Serahsi nin Siyer-i Kebir şerhini bulup onu yayınladılar. Daha sonra Daire nin eski müdürü Mevlana Seyyid Haşim en-nedvi Kitabü l- Asl ın birinci cildini, Hind-Janpur da bir âlimin kütüphanesinde bulmuş ve hemen istinsah edip onu yanında saklamıştır. Bu cilt H.1136 tarihinde istinsah edilmiştir. Diğer nüshasını bulup neşretmek için Mevlana çalıştı. Fakat o Daire den azledildiği için zaman, ona imkân 7

8 tanımadı. Sonra faziletli ve değerli insan Dr. Abdülmuid Han, Allah onun iyiliğini devamlı kılsın, dönemi geldi. O bu kitabı görünce hemen onu neşretmek istedi ve kitabın nüshalarını benim yanımda görünce, benden bu nüshayı yanımdakilerle karşılaştırmamı ve tashih etmemi rica etti. Ben de kendilerine kitabın tashihi için bu nüshaların yeterli olmayacağını ifade ettim. Belki İstanbul nüshalarından birinin mikrofilmine ihtiyaç vardı. Böylece Atıf Efendi kütüphanesinden bir nüsha mikrofilm istedi. O gelince ben, nüshaları karşılaştırmaya başladım. Karşılaştırma bittikten sonra Allah-ü Teâlâ dan yardım talep ederek kitabın tashihine koyuldum. Hatta onun Kitabü s-salât ve Hayız bölümlerinin tashihi veciz taliklerle tamamlanınca kitabın birkaç yerinde derinliklerinde gizli hazineler keşfettim. Onun belağatındaki üstün gücüne ulaştım. Bu kitabı sadece tashih etmekle onun bütün haklarını yerine getirmeye kim kadir olabilir! Fakat Tamamına ulaşılmayan bir şeyin azı da terk edilemez! Kitabın Nüshalarını Tanıtım Tashihte kullandığımız nüshalardan: Birinci nüsha, Hind nüshası olup onun rumuz işareti H dir. Bu nüshada çok yanlışlıklar ve metinden ıskatlar-düşmeler vardır. İkincisi İhyaü l-maarifi n-numaniyye komitesinin nüshası; bu Ezher nüshasından nakledildi. Bunun işareti Z dir. Bu, Ezher den bir komisyonun istinsah ettiği vasat bir eserdir. Bunda da bazı yerlerde düşmeler ve yine yanlışlar da vardır. Üçüncüsü Asafiyye Kütüphanesindeki nüsha; bu Kitabü s-salata kadardır. Belki bir iki mesele müstesna olmak üzere Salati l-havf ın sonuna kadardır. Bunun işareti de S dir. Dördüncüsü Şam-Halep beldesinde Ahmediyye Medresesi kütüphanesinde olan nüshadır. Bu da Kitabü s-salât a kadardır. Bunun işareti de HA dır. Ezher nüshasının Kitabü s-salât bölümünü Allame üstad Muhammed Rağıb et-tabbah hazretlerine, Allah rahmet eylesin, gönderdik. O bunu Ahmediyye nüshası ile karşılaştırıp sonra bize gönderdi. Allah onun kabrini rahmet sağanaklarıyla doldursun, mağfiret yağmurlarını indirsin, Allah ondan razı olsun ve Allah ona ilmi ve ilim ehli olmasına karşılık cenneti versin! Asafiyye ve Ahmediyye kütüphanelerinin nüshaları bu beş 9 nüshanın en güzelidirler. Nüshaların ibarelerinden ve ifadelerinden anlıyoruz ki, ilk üç nüsha bir tek nüshadan nakledilmiştir. Üç nüshanın en güzeli de Atıf Efendi kütüphanesinde olan nüshadır. Ancak ondan yanlış olan yerleri hariç tutarak kitabın basımında bu nüshayı esas aldık. Bununla beraber biz, kitabın tashihi için gelecekte yine başka bir nüshaya ihtiyaç duyacağız. Bunun için Daire, kitabı onunla karşılaştırmak için İstanbul daki Murat Molla Kütüphanesi nde korunmakta olan nüshanın mikrofilmini istedi. Bunun işareti de M dir. Ben yine Daru l- Kütübi l-mısriyye de mevcut olan değişik bölümlerin mikro filmini istedim. Ama üzülerek söylemek gerekirse Asl ın tüm nüshalarından olan Kitabü l-menasik ve Kitab-ü Edebi l-kazi nüshaları gibi bölümleri bulamadık. Artık biz, bu bölümleri, kitabı bunlarla tam tekmil hale getirmek için az önce adını andığımız Hâkim Şehid in el-muhtasaru l-kâfi adlı eserinden naklettik. Zira bu iki bölüm Asl dan ihtisar ederek yazılmıştır. Çünkü bir şeyin tamamını elde edemeseniz bile onun bir kısmını da bırakamazsınız. 9 Burada muhakkik, beş nüshadan bahsediyor; hâlbuki o dört nüshanın adını saydı. Metinde birinci nüsha demiş ondan sonra ikinci üçüncü ve dördüncü demeden beşinci nüsha diye söylemiş, her halde burada bir nüshanın anıldığı satır düşmüş olabilir. (Çev.) 8

9 Hindiyye, Ezheriyye ve Atıf Efendi nüshaları, bu üç nüsha Kitabü l-eyman ınki gibi, sonuna kadar aynı tertibe sahiptirler. Ezher nüshası bu bölümle son bulmakta; Hindiyye nüshasında ise bundan sonra sırası ile Kitabü l-mükatep, Kitabü l-vela, Kitabü l-cinayat ve Kitabü l-ikrar bölümleri gelmektedir. Fakat Daire cemiyeti bunlarda Kitabü l-ikrar bölümünü istinsah etmedi. Atıf Efendi nüshası ise H. 950 senesinde istinsah edildi. İmam-Rabbani 10 Burada İmam Muhammed in kısa bir özgeçmişini Hatib in Bağdat Tarihi adlı eserinden nakletmem gerekiyor. Ben derim ki, o, Muhammed b. El-Hasen b. Ferkad Ebu Abdullah eş- Şeybani, Şeyban Kabilesinin azadlı bir kölesi olup 11 Ebu Hanife nin arkadaşı ve ehl-i reyin imamıdır. O, aslen Dımaşklıdır; Harasta adlı bir köydendir. Babası Irak a gelmiş ve Muhammed Vasıt ta dünyaya gelmiştir. O, Küfe de büyüdü, Ebu Hanife, Misar b. Kidam, Süfyan Sevri, Ömer b. Zerr ve Malik b. Moğol dan ilim dinleyip aldı. Malik b. Enes, Ebu Amr el-evzai, Zema b. Salih, Bükeyr b. Amir ve Kadı Ebu Yusuf tan da ilim yazıp öğrendi. Bağdat ta yaşadı ve orada hadis rivayet etti. Muhammed b. İdris eş-şafii, Ebu Süleyman el-cüzcani, Hişam b. Ubeydullah er-razi, Ebu Ubeyd Kasım Sellam ve İsmail b. Tevbe el-kazvini, Ali b. Müslim et-tusi ve diğerleri ondan hadis rivayet etmişlerdir. Harun Reşid onu kadı tayin etmiştir. Onunla beraber Horasan seferine çıktı ve o, Rey de öldü ve oraya defnedildi. Ebu l-kasım el-ezheri, Muhammed b. El-Abbas el-hazzaz, Ahmed b. Maruf el-haşşab ve Huseyn b. El-Fehm yoluyla Muhammed b. Sa d in şöyle dediğini haber verdi: Muhammed b. El-Hasen aslen Cezire halkındandır. Babası Şam dolaylarında bir kasabada idi; sonra Vasıt a geldi, Muhammed orada 132 yılında dünyaya geldi. Küfe de büyüdü. İlim ve hadis tahsil etti; çok hadis dinledi. Ebu Hanife nin ilim halkasında bulundu ve onu dinledi. Re y metodunu inceledi, onun etkisinde kaldı ve onu benimsedi. Artık o, bu mesleğin (derinliklerine) indi (ve en ince noktalarına vakıf oldu.) O, Bağdat a gelip yerleşti. İnsanlar kendisine gidip gelmeye başladılar ve ondan hadis ve re y dinleyip öğrendiler. Emirulmüminin Harun Reşid orada iken Rakka ya gitti. Halife onu Rakka kadısı tayin etti ve sonra da azletti. Bundan sonra o, Bağdat a geldi. Harun Reşid, Rey gezisine giderken onu da beraberinde götürdü. İmam Muhammed elli sekiz (elli yedi olacak çev.) yaşında ikan rey de 189 yılında vefat etti. Ali b. Ebi Ali el-mudil bize; Talha b. Muhammed b. Caferden, Ebu Arube nin kendisine yazdığı bir mektupta, Amr b. Ebi Amr ın Muhammed b. El-Hasen dan, onun şöyle söylediğini haber verdi: Babam bana otuz bin dirhem miras bıraktı. Ben onun on beş binini nahiv ve şiir için, on beş binini de hadis ve fıkıh için infak ettim. Hüseyn b. Ali Tanaciri, bize Ömer b. Ahmed el-vaiz, Abdullah b. Muhammed b. Ziyad en-nisaburi, Muhammed b. Abdullah b. Abdulhakem, Kadı Ebu t-tayyib Tahir b. Abdullah et- Taberi söz onundur- Muhammed b. Osman b. Hasan el-kadı, Muhammed b. Yusuf el-herevi (Dımaşk ta) Muhammed. Abdulhakem ve Şafii yoluyla Muhammed b. El-Hasen in şöyle dediğini haber verdi: Ben üç küsur sene Malik in ders halkasına devam ettim. Ondan yedi yüzden daha fazla hadis metni dinledim. Ben onlara Malik ten hadis naklettiğim zaman evim dolar-taşar, insanlar çoğalır, hatta onlar evde oturacak yer bulamazlardı. Ama ben onlara Malik ten başkasından bir hadis naklettiğim zaman sadece birkaç kişi gelip dinlerdi. Bu sebeple Muhammed şöyle dedi: Ben, sizden başka kendi arkadaşlarına kötü ve gevşek 10 Afkani, burada bu ifade ile İmam Muhammed in kendini Allah a vermiş ve adamış bir şahsiyet olduğunu kasdetmiş olmalı. 11 Şeyban bir kabiledir; adını Şeyban b. Zühl sülalesinden alır. Bak. Asım Efendi Kamusu (çev.) 9