K İ T A B Ü L A S I L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K İ T A B Ü L A S I L"

Transkript

1 K İ T A B Ü L A S I L Yazan: İmam Muhammed b. el-hasen eş-şeybani Tahkik: Ebu l Vefa el-afgani Çeviren: Prof. Dr. Osman Eskicioğlu 1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Yayına Hazırlayanın Önsözü İnsanı yaratan ve ona beyanı 1 öğreten Allah a hamdolsun. Allah ın salât 2 ve selamı 3 O nun kulu ve resulü, peygamberlerin ve elçilerin, ins ve cinden olan fıkıh bilginlerinin efendisi (Hz. Muhammed) e ve O nun Adnan soyunun efendileri olan ailesi; açık ve kesin delillerle hak (ve hukuku) gerçekleştiren ashabı ve arkadaşları üzerine olsun. İmdi bundan sonra (bil ki): istinbat (Kuran ve sünnetten hüküm çıkarma) ve fıkıh ilmi, ilimlerin en hayırlı ve en şereflilerinden birisidir. Hayırlı ve şerefli âlimler, bu fıkıh ilmini (alıp bize kadar) taşımışlardır. Allah Teâlâ Allah hikmeti dilediğine verir; hikmet verilen kimseye de çok hayır verilmiştir 4 buyurmaktadır. Buradaki hikmet kelimesini İbn Abbas (r.a.) fıkıh ilmi ile yorumlamıştır. Hz. Peygamber de Allah kime hayır dilerse, onu dinde ince anlayışlı (fakih) kılar 5 buyurmuştur. Yine Allah Resulü, Sizin cahiliye devrinde en hayırlı olanlarınız, dini ince anlayışla (fıkıhla) anladıkları zaman İslam devrinde de en hayırlı olanlarınızdır 6 buyurdu. Fıkıh ilmini ilk tedvin eden, onu kitaplara yazdıran ve arkadaşlarına söyleyip yazdıran, Küfeli büyük İmam Ebu Hanife Numan b. Sabit tir. Onun arkadaşları Ebu Yusuf, Züfer, Hasan b. Ziyad ve Muhammed b. Hasan eş-şeybani onun metodu üzere yürümüşler ve pek çok kitap yazmışlardır. Onlar bu kitaplarda ilave ve noksan, takdim ve tehir yaptılar, onları düzenlediler, geliştirerek güzel bir şekilde tertip ve tasnif ettiler. Onlar, büyük üstatları ve imamları Ebu Hanife nin usulü üzere meseleleri ayrıntılı bir şekilde ele aldılar. Böylece onlar, bu ümmetin hayırlı insanları için örnek alınan kişiler oldular. Bunlar arasında özellikle İmam Muhammed b. Hasan eş-şeybani (r.a.) çok mesele açıklamış, pek çok kitap yazmış; hatta onun dini konularda 999 kitap yazdığı bile söylenmiştir. Sonra bu âlimler bu eserlere bağlı kalmışlardır. Özellikle bunlardan biri, İmam Muhammed in Kitab-ül-Asl adı ile meşhur olan Mebsut udur. Bu kitap, kitapların en değerlisi, en büyüğü ve en genişidir. Belki o, sahili olmayan bir denizdir. Sen, onun bir meseleyi anlatıp o meseleden de pek çok meseleler çıkarıp açıkladığını görürsün. O kadar ki, öğrenci bu meseleleri kavrayıp korumaktan yorgun düşer ve onları ezberleyip aklında tutmaktan aciz kalır. İmam Müzeni ye Irak bilginleri sorulduğu zaman o, İmam Muhammed e işaret etmiş ve onun hakkında Hatib in Bağdat Tarihi nde senedi ile rivayet ettiği üzere şöyle demiştir: İmam Muhammed meseleyi etraflı bir şekilde açıklama bakımından onlardan daha üstündü. Bunu sadece Hatib değil, ondan başkaları da dile getirmiştir: Bu öyle bir kitaptır ki, onu inceleyen bir âlim, yazarının bir okyanus gibi olduğuna, fıkhi meselelere nüfuz edişine ve bir tek meseleden birçok meseleler 1 Beyanı yani konuşmayı ve ifadeyi meram etmeyi (Çev.) 2 Salât: Allah tan rahmet, meleklerden istiğfar ve müminlerden dua demektir. (Çev.) 3 Selam: dünya ve ahiret meşakkatinden emin olmak demektir. (Çev.) 4 Bakara 2 / Buhari, İlim: 14 6 Buhari, Enbiya: 16 2

3 çıkardığına, bir meselenin dallara ve kollara ayrılıp onlardan da yüzlerce hüküm çıkarışına hayran kalır. Keşf-üz-Zünun un (II, 1581) ikinci baskısında İmam Ebu Yusuf un Mebsut adlı eseri ile ilgili bilgi verildikten sonra 189 H. Tarihinde vefat eden İmam Muhammed eş-şeybani nin Mebsut u hakkında da açıklama yapılmaktadır: İmam Muhammed bu kitabını başlı başına müstakil bir eser olarak yazmıştır. O, bu kitabında önce namazla ilgili konuları kaleme aldı ve buna Kitabü s-salât (Namaz Bahsi) adını verdi. Alım-satımla ilgili meseleleri telif etti, buna da Kitabü l-büyu (Alış-veriş Bahsi) ismini verdi. Yemin, ikrah ve benzeri konuları da yazdı ve daha sonra bunları bir araya getirdi; böylece Mebsut adlı eser ortaya çıktı. Kitaplarda Şu, şu ilh kitapta Muhammed şöyle dedi cümlesine rastlandığı zaman bundan maksad onun bu Mebsut adlı eseridir. Muhammed b. İshak en-nedim, Fihrist adlı eserinde (s.287) şöyle diyor: Asıl larda Muhammed in şu kitapları vardır: Kitabü s-salât, Kitabü z-zekât, Kitabü l-menasik, Kitab-u Nevadiri s Salah, Kitabü n-nikâh, Kitabü t-talak, Kitabü l-itak ve Ümmehati l-evlad, Kitabü s- Selem ve l-büyu, Kitabü l-mudarabeti l-kebir, Kitabü l-mudarabeti s-sağir, Kitabü l-icarati l- Kebir, Kitabü l-icarati s-sağir, Kitabü s-sarf, Kitabü r-rehn, Kitabü ş-şuf a, Kitabü l-hayzı, Kitabü l-muzaraati l-kebir, Kitabü l-muzaraati s-sağir, Kitabü l-mufavada ve Hiye eş-şeriketü, Kitabü l-vekâlet, Kitabü l-ariyet, Kitabü l-vedi a, Kitabü l-havale, Kitabü l-kefalet, Kitabü l- İkrar, Kitabü d-da va ve l-beyyinat, Kitabü l-hıyel, (Kitabü l-me zuni l-kebir) Kitabü l- Me zuni s-sağir, Kitabü l-kısmet, Kitabü d-diyat, Kitab-ü Cinayati l-müdebberi ve l-mükateb, Kitabü l-vela i, Kitabü ş-şurbi, Kitabü s-sirkati ve Kutta i t-tarikı, Kitabü s-saydi ve z Zebaihı, Kitabü l-itkı Fi l-marad, Kitabü l-ayn ve -Deyni, Kitabü r-rucu i Ani ş-şehadeti, Kitabü l-vukufi ve s-sadakati, Kitabü l-ğasbi, Kitabü d-devri, Kitabü l-hibeti ve s-sadakati, Kitabü l-eyman ve n-nüzur ve l-keffarat, Kitabü l-vesaya, Kitab-ü Hısabi l-vesaya, Kitabü s-sulhı (Kitabü ) l- Hunsa, (Kitabü ) l-mefkud, Kitab-ü İctihadi r-ra yi, Kitabü l-ikrah, Kitabü l-istihsan, Kitabü l- Lakit, Kitabü l-lukata, Kitabü l-a bık, Kitabü t-teharri, Kitabü l-meaakil, Kitabü l-hısal. Ben derim ki, adlarını zikrettiğimiz bu kitaplardan bazılarını müstensih, nüshasına almamıştır. Bu kitaplar şunlardır: Kitabü s-savm, Kitab-ü Nevadiri s-savm, Kitab-ü Edebi l- Kaadi, Kitabü l-feraiz, Kitab-ü Feraizi l-hunsa, Kitabü l-me zuni l-kebir, Kitabü l-eşribe, Kitabü l-hacr, Kitabü l-hudud, Kitabü s-siyeri s-sağir. Bunun böyle olduğunu Hâkim in Muhtasar adlı eserinde bunların hepsini zikretmesi, açıkça ortaya koymaktadır. Aynı zamanda bugün elimizde mevcut olan Asl ın nüshaları da bunların çoğunun var olduğunu bize göstermektedir: Ben derim ki: Belki İbn Nedim in zikrettiği bu Kitab-ü İctihadi r-ra y adlı eser, İmam Muhammed in müstakil bir kitabı olabilir. Çünkü bu eser, ne Asl da ve ne de Muhtasar da yer almamaktadır. Allah daha iyi bilir. Büluğu l-emani de İmam Muhammed b. Hasan eş-şeybani nin biyografisi ile ilgili olarak 61. sayfada şöyle denilmektedir: Muhammed in bize ulaşmış kitaplarının en büyüğü, Mebsut diye meşhur olan Kitabü l-asl adlı eseridir. Bu kitap hakkında şöyle denildi: Şafii bu eseri ezberledi ve Ümm adlı kitabını da Asl a benzeterek yazdı. Ehli kitap olan Hâkim, bu Mebsut u incelemesi neticesinde İslam dinini kabul etti. O diyor ki: Bu, sizin küçük Muhammed inizin kitabı böyle, kim bilir, acaba büyük Muhammed inizin kitabı nasıldır? Bu kitap altı cilt halinde olup her bir cildi yaklaşık beş yüz varaktır. Bu kitabı onun ekolünden olan Ebu Süleyman el-cüzcani, Muhammed b. Semaa et-temimi ve Ebu Hafs el-kebir el- Buhari gibi şahsiyetler rivayet etmişlerdir. Allah bu kitap için öyle büyük ve geniş bir alan bahşetmiştir ki, böylece bu kitap helal ve haramlarla ilgili insanların bilmezlikten 3

4 gelemeyecekleri on binlerce meseleyi ihtiva etmektedir. Bu öyle bir eserdir ki, Ebu l-hasan b. Davud, Basra âlimlerine karşı onunla övünüyordu. İmam Muhammed bu kitabı yazarken şöyle bir yöntem uygulamıştır. O, meseleler hakkında bir taraftan kendi görüşünü açıklarken, diğer tarftan da bunlar hakkında Ebu Hanife ile Ebu Yusuf un kendi metodlarına göre ortaya koydukları hükümleri nakletmiştir. O delilleri, meselelere delalet eden hadisleri, kendi ekolüne mensup hukukçuların çoğunluğunun elde ettikleri (anlamlar) yönleriyle değil, bilakis o bunları meselelerde delil olarak kendi bilgilerinden muhtemelen uzak-gizli ve kapalı kalmış yönleriyle ortaya koyar. Eğer böylesi hacimli bir kitaptan yapılmış olan nakiller çıkarılıp bir araya getirilmiş olsaydı, o, küçük hacimli bir kitap olurdu. İstanbul un hazine değerindeki kütüphanelerinde bu kitabın birkaç tane tam nüshası bulunmaktadır. Bunlardan biri altı cilt halinde Feyzullah Kütüphanesi nde, biri dört cilt halinde olup bunun nüshaları Carullah, Veliyyüddin, Kara Mustafa Paşa ve Murat Molla kütüphanelerinde bulunmaktadır. Ben bunları Murat Molla nüshasının önüne alıyorum. Zaten bunların hepsi el-cüzcani nüshasına dayanmaktadır. Ancak yazı şekli değişik olduğu için bu ciltlerin sayıları da değişmektedir. Ezher kütüphanesinde bu kitabın evvelinden (istinsah edilmiş) olan bir cilt vardır. Daru l-kütübi l-mısrıyye de el-asl ve Kitabün Fi l-füru isimleri altında 62. sayfada son bulup hiçbirisi tamamlanmamış birkaç cilt bulunmaktadır. Büluğu l-emani nin 14. sayfasında da şu bilgiler vardır: Esed b. El-Furat 172 senesinde Kayravan dan doğuya doğru yola çıkmıştı. O, Medine de İmam Malik ten el-muvatta ı dinleyip okudu. Onu Malik İbni l-kasım ın arkadaşları ve diğerleri meseleler hakkında soru sormaya teşvik ediyorlardı. Çünkü Esed, kendisine uzak yerden geldiği için Malik ona ince ve nazik davranıyor, meseleler hakkında sorduğu sorulara başkalarına vermese bile ona hemen cevap veriyordu. Fakat sorular çoğaldıkça Malik bundan ötürü daralıp sıkılmaya başladı. Hatta bir gün şöyle dedi: Eğer sen şöyle olduğu zaman şöyle, böyle olduğu zaman böyle olur gibi, meselelerin zincir halkalarına benzer bir ilişkisini istiyorsan Irak a gitmen lazım. Başka bir rivayette o, bir gün Malik e bir soru sorup cevabını aldı. Bu defa tekrar tekrar sorular sorup cevabını aldı. Sonunda bir soru daha sorunca Malik ona Ey Mağripli artık yeter!, dedi. Eğer sen re yi (görüş ve düşünmeyi) seviyorsan Irak a gitmen gerekir. Böylece Esed, Malik in yanında işin uzadığını düşünüyor ve onların ravi ve rivayetlerine dalmanın zaman kaybı demek olduğunu görüyordu. Bunun üzerine o, Irak a gitti. (ve Ravi şunları nakletti:) Esed b. El-Furat, Irak ta Ebu Hanife nin arkadaşlarını dinledi ve onlardan fıkıh öğrendi. Bunlar arasında Irak fukahasından Kadı Ebu Yusuf, Esed b. Amr el-beceli, Muhammed b. Hasan ve daha başka şahsiyetler de vardır. Onun hocaları arasında kendisine en çok gidip geldiği zat Muhammed b. el-hasen idi. Bir gün onun yani Muhammed in yanında iken kendisine şöyle dedi: Ben, vatanımdan uzak, nafakası kıt, talebelerinizin çok olmasıyla senden az ders alan bir kimseyim, benim çarem nedir? İmam Muhammed, gündüzleri Iraklı öğrencilerle birlikte dinlersin, akşam olunca beraber yalnız oluruz ve ben seni dinlerim diye cevap verdi. Esed, ben onun yanında gecelerdim, bana gelir, önüne içinde su olan bir bardak koyar, sonra okumaya başlardı, dedi. Gece uzar gider; benim uyuduğumu görünce avcına su alır ve onu benim yüzüme serper ve ben uyanırdım. Benim onu dinleyip öğrenmek için geldiğimden beri onun metodu ve benim durumum böyleydi. Muhammed b. Hasan onun nafakasının bittiğini öğrendikten sonra onun nafakasını kendi üzerine almıştı. Hatta bir keresinde onu sebil suyundan içtiğini gördüğünde kendisine seksen dinar vermişti. Esed Irak tan ayrılmak isteyince o hemen onun nafakası için faaliyete koşardı. Bu hoş hikâyeyi burada anlatmak zaman alır. Bu hikâye Maalimü l-iman Fi Tarihi l- Kayravan adlı eserin ikinci cildinde bulunmaktadır. (II, 15) 4

5 Eserin 16. sayfasında da şu bilgiler vardır: Esed, kuş yavrusunun anasının ağzından yiyecek aldığı gibi Muhammed den ilmi alıp Iraktan ayrıldıktan sonra memleketine giderken Muhammed b. Hasan dan öğrendiği meseleleri Malik in arkadaşlarıyla tartışmak için yolunun üzerinde olan Medineyi Münevvere ye uğradı. Fakat onların arasında aradığı kişiyi bulamadı. Bilakis onlar ona Mısır da olan Malik in arkadaşlarına gitmeyi öğütlediler; o da Mısır a gitti. Oraya varınca Abdullah b. Vehb e uğradı ve ona Bunlar Ebu Hanife nin kitaplarıdır!, deyip ondan Maliki mezhebine göre onlara cevap vermesini istedi. İbn Vehb bir şey söylemekten sakınıp çekindi. Sonra İbnü l-kasım a gitti. Ondan sorularına cevap vermesini istedi. İbn-ül Kasım da İmam Malik ten öğrenip ezberlediği meseleleri Malikin kendi sözü ile cevap verdi. Şüphe ettiği konularda ise sanıyorum, tahmin ediyorum ve öyle zannediyorum gibi kelimeler kullanarak anlattı. İşte bu kitaplara el-esediyye adı verildi. Sonra İbnü l-kasım, bu kitapları Kayravan a götürdü. Bu kitaplar sebebiyle ona ilim başkanlığı verildi. Bunlar Ebu İshak eş-şirazi nin Tabakatü l-fukaha daki ifadeleridir. Neylü l-ibtihac bi Tatrizi d Dibac adlı eserdeki sözler ise şöyledir: Esed, İbn Vehb e geldi ve ondan Ebu Hanife nin ortaya koyduğu meseleleri Maliki mezhebine göre cevaplandırmasını istedi. İbn Vehb, bunu yapmaktan çekindi. Bunun üzerine o, İbnü l-kasım a gitti. İbn Kasım Malik ten öğrenip ezberlediği bilgiler yardımıyla bunlara cevap verdi. Başka konularda ise ben onu şöyle şöyle meselelerde böyle söylerken dinledim; senin meselen de aynı buna benzer, dedi. Bunlardan bazıları da İbn-ül Kasım ın Esed e Malik in usulü üzere verdiği cevaplardır. Bu Esediyye eserleri Sehnun un kitabı olan Müdevvene nin temelini teşkil eder. Zaten İbnü l-kasım Müdevvene den bazı şeyleri Sehnun eliyle düzeltmiştir. İbn Ebi Hatim in, Cerh ve Tadil adlı eserinin dördüncü cildinde 7 Abdurrahman b. Kasım ın biyografisini açıklarken şunları dile getirmiştir: Esed, Muhammed b. Hasan dan birçok meseleyi sorup öğrenmiştir. Sonra Mısır a gelmiş 8 orada İbn Vehb den, onun Malik ten öğrendiği kendi yanında olan meselelerin bir kısmını kendisine açıklamasını istemiş, onun yanında olmayıp Malikten kimin yanında bir şey varsa onları da almak istemiş, fakat İbn Vehb bunu yapmamıştır. Sonra Esed, Abdurrahman b. Kasım a geldi. İbn Kasım ise ona fırsat tanıdı ve bu sorularına cevaplar verdi. Böylece halktan bazı insanlar bile bu meseleler hakkında konuşur hale geldiler. İbn Abdülberr, İntika adlı eserinde bu ifadenin metnini şöyle nakletmektedir: İbn Vehb, kendisinde rivayetin ağır bastığı bir kimsedir. O nedenle böyle kimselerin zaten re yden mutlaka çekinmesi ve kaçması gerekir. İbn Kasıma gelince o, yaklaşık yirmi sene süreyle dikkatli ve uyanık bir şekilde Malik in derslerine devam etti, onu dinler ve daha sonra öğrendiklerini hocasına tekrar ederdi. Zaten İbn Kasım gibi kimseler, böyle meselelerde öne geçer ve atılgan olurlar. Esasen maliki mezhebi mensupları, fıkıhta İmam Malik in diğer geri kalan arkadaşlarından onu daha üstün tutarlardı. İbn Kasım ın bu meseleleri hakkındaki insanların sözlerine gelince, onun yanında yazılı bir kitabı olmadan Malik ten bu kadar çok sayıdaki meseleleri ortaya koyması, onlar tarafından imkânsız olarak görülmektedir. Fakat hafıza ve akılda tutma işinin de Allah Teâlâ nın insana ihsan ettiği hibelerden birisi olduğu bilinmelidir. Maalimü l-iman da deniliyor ki, Esed b. Furat, İbn Vehb e gittikten sonra Eşheb e uğradı ve ona bir mesele sordu ve cevabını aldı. Esed, Eşheb e bunu kim söylüyor, Malik mi, yoksa Ebu Hanife mi diye sordu. Eşheb, Allah senin iyiliğini versin, bu benim görüşüm, dedi. Esed, ben sana ancak Malik ve Ebu Hanife nin görüşünü soruyorum, sen ise bana bu benim görüşümdür diyorsun, dedi. Eşheb ile Esed arasında bu söz düellosu böyle biraz gidip geldi. 7 Bilakis bu matbu nüshada ikinci mücelledin ikinci kısmının 279. sayfasındadır. 8 el-cerh-u ve t Ta lil in matbu nüshasında sonra o Mısır a geldi ifadesi yoktur. 5

6 Sonunda Abdullah b. Abdulhakem Esed e sana ne oluyor ve bu adama ne oluyor ki? Adam sana kendi cevabını veriyor, istersen kabul edersin istersen çeker gidersin dedi ve böylece o, bunların aralarını bulmuş oldu. Bundan sonra Esed Abdurrahman b. Kasım a geldi ve daha önceki gibi ona soru sordu. Deniliyor ki, bir defasında Eşheb Ezderi nin meclisinde söz, dönüp dolaşıp Malik ile Ebu Hanife ye ve Eşheb in onları küçümseyip hakir görmesine geldi. Esed ona dedi ki: Ya Eşheb! Ya Eşheb! Ya Eşheb! Bunun üzerine talebeler kulak kesildi. Birisi ona Eşheb e ne demek istiyorsun dedi. Ona şunu demek istiyorum: Senin ve o iki zatın durumu aynen şuna benzer: Bir adam gelip iki denizin arasına bevleder ve onun idrarı köpük olup gider ve o, der ki bu üçüncü bir denizdir, diye cevap verdi. Deniliyor ki, Maalimü l-iman da ifade edildiği gibi belki o, bunu Eşheb e karşı karşıya konuşurken söyledi. Doğrusunu Allah bilir. Eğer Esed in, Ebu Hanife nin fıkhı hakkında Muhammed le görüşüp elde ettiği kitaplar mevcud olmasaydı ve bu kitaplardaki meselelere Malik in mezhebi üzere, kendisine ezbere olarak (yazmadan) cevap vermesi için o bunları İbn Kasım a takdim etmeseydi, Esed in, ona bu mükemmel soruları sorma imkânını bulamayacağı açıktır.. İbn Kasım da onun fıkıh bapları hakkında sorduğu her soruyu Irak Ehlinin tertibi üzere cevap veremezdi. İşte Sehnun un eseri Müdevvene adlı kitabın asıl temelini teşkil eden bu meseleleri Esed, ancak Muhammed in kitaplarının ışığında kaleme alıp yazımını tamamladı. Esed, bu meselelerle ilgili olarak altmış kitap yazıp ve onlara el-esediyye adını verdikten sonra onu Mağrib e götürmek istediği zaman Mısır halkından bazı kimseler gelip ona Esediyye kitabını istinsah etmek istediklerini söylediler. Fakat o, onların bu isteğini kabul etmedi. Bunun üzerine adamlar gidip meseleyi Mısır da kadıya anlattılar. Kadı onlara onun aleyhine şikâyet edecek elinizde ne var, dedi. Bir adam bir adama bir soru soruyor. O da sizin aranızda olduğu halde cevap veriyor. Siz de onun sorduğu gibi sorun, dedi. Bunun üzerine onlar kadıdan kendi ihtiyaçlarının yerine gelmesi için vasıta olmasını istediler. Kadı meseleyi Esed e iletti; o da buna olumlu cevap verdi. Böylece onlar, Esediyye yi tamamlayıp bitirinceye kadar istinsah ettiler. İbn Kasım ın yanında bulunması için bu Esediyye nin yaklaşık 300 varaklık başka bir nüshasını da istinsah ettiler ki, İbn Ebi Hatim in söyleminde cilt diye murad edilen budur. Büluğu l-emani den seçtiklerimiz burada son bulmaktadır. Orada geri kalan bilgileri buraya aktarmak uygun düşmez. (sh. 18) Fıkhı ilk tedvin eden ve bu konuda ilk kitapları yazan kimse, hiç şüphesiz en büyük imamımız Ebu Hanife dir. Onun ilk yazdığı kitap namaz kitabıdır. Buna o Kitabü l-arus adını vermiştir. Sonra o, kitap kitap (bölüm bölüm) eserler yazmıştır. Daha sonra arkadaşları da bundan istinsah ettiler. Onlar bu kitaplarda ziyade ve noksan yaptılar, onları düzenlediler, güzel bir şekilde tertip ve tasnif ettiler. İşte böylece o arkadaşların telifleri meydana gelmiş oldu. İmam Azam ın arkadaşları (talebeleri) arasında en güzel telif yapan İmam Muhammed oldu. İbn Nedim in Fihrist inde nakledildiği gibi o çok kitap yazdı. Kitapların bir araya getirilmesiyle Mebsut meydana geldi. İmam Muhammed, Camiu s-sağir, Camiu l-kebir, Siyeru s-sağir, Siyeru l-kebir, Ziyadat ve Ziyadatü z-ziyadat gibi eserler vermiştir ki, bunlara Zahiru r-rivaye adı verilir. İşte İmam Ebu Hanife nin Hanefi mezhebi, bu eserler üzerine bina edilmiştir. Bu altı kitabın en güzeli Kitabü l-asl dır. İlim ehli için o, onların en önemlisi, en uzunu, en mufassalı, en faydalı ve yaygını, kaynak olarak da en kolayı ve en faydalısıdır. Çünkü o (Kitabü l-asl), fıkhın bütün konularını en detaylı bir şekilde içermektedir. Onun, kitabına Mebsut adını vermesi de bunun açık bir delilidir. Yine bu kitap, kendisinin dışında Zahiru r-rivaye kitaplarının dört tanesinin temeli ve esasıdır. Çünkü meselelerin dayandığı esasları anlatan Kitabü l-asl da açıkladığı üzere diğer geri kalan dört kitap, müteferri meseleleri (esas kökü değil, dalları) anlatan eserlerdir. İşte bunun için fıkıhçılar, kendisinden sonra gelen Hanefi fıkıhçıları Kitabü l-asl ın değerini çok iyi takdir etmişlerdir. Hatta onun, 6

7 yazardan kendilerine ulaşan meselelerin şerhleriyle birlikte metnini ve bu meselelere açıklık getirirken dayandığı delilleri bile ezberlemişlerdir. Bundan başka 334 senesinde vefat eden Belh li Hâkim-i Şehit Ebu l-fadl Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-mervezi gelmiş, insanın sabah akşam ihtiyaç duyduğu en önemli meseleleri özetleyerek kısaltmış ve ona el- Muhtasaru l-kâfi adını vermiştir. Onun İmam Muhammed in kitaplarının özetini yapması ve rüyasında Muhammed in kendisine kızması hikâyesi vardır ki, bunu Allame Ebu l-hasenat el- Leknevi, Hidaye kitabının ikinci yarısının mukaddimesinde Hâkim in hayat hikâyesini anlatırken açıklar. Ebu l-hasenat dedi: Muhammed, Türkler tarafından katledilme korkusu ile imtihan edildiği zaman şöyle dedi: Bu, ahirete karşı dünyayı tercih eden kimsenin cezasıdır. Hangi âlim, ilminden uzaklaşır ve onun hakkını vermeyi bırakırsa onun kötü bir akıbete uğramasından korkulur. Denildi ki, bunun sebebi, Hâkim, İmam Muhammed in kitaplarında tekrarları ve uzatmaları görünce mükerrerleri hazfetti ve onu tezhip edip özetledi. Rüyasında Muhammed i gördü. Muhammed kendisine benim kitaplarıma bunu niçin yaptın dedi. Çünkü fukaha tembeldir, onun için tekrarları kaldırdım ve kalması gerekenleri bıraktım. Bunun üzerine Muhammed öfkelendi ve sen nasıl benim kitaplarımı kestiysen Allah da seni kessin, dedi. İşte bunun için o, Türkler eliyle belaya uğradı. Hatta onu iki ağacın başına oturttular ve ikiye böldüler. (sh.9) Sonra Hâkim in Muhtasarı Hanefi mezhebinin büyük fıkıh âlimleri tarafından şerh edilmiştir. Bunlar arasında 362 senesinde Buhara da vefat eden Ebu Cafer Muhammed b. Abdullah b. Muhammed el-hindani, 448 de vefat eden Şemsü l-eimme Abdülaziz b. Ahmed el-buhari, onun talebeleri olan, 483 yılında Buhara da vefat eden Haher Zade Ebu Bekir Muhammed b.el-huseyn, 482 de vefat eden Ebu l-usr Ali b. Muhammed Fahru l-islam el-pezdevi, 490 yılında vefat eden Şemsü l-eimme Ebu Bekir Muhammed b. Ahmed b. Ebu Sehl es-serahsi vardır. Yine onu bir tatar tarafından katledilen Sadru ş-şehid Husamüddin Ömer b. Abdülaziz b. Ömer b. Maze el-buhari şerh etmiştir. O bunu Nafakatü l- Hassaf şerhinde zikreder. Her sene ona birkaç defa uğrardı. Bu kitabın şerhlerinin en çok bulunduğu yer İstanbul kütüphaneleridir. Bunun en güzel ve en faydalı şerhi, Serahsi nin eseridir. Biz bu Asl ın açıklamalarında ondan çok faydalandık. İstanbul hazinelerinde ve başka yerlerde Muhtasar ın nüshası bulunmaktadır. Bu nüshaların en doğrusu, en eskisi ve kadimi, Hind-Haydarabat ındaki Asafiyye Kütüphanesi nde bulunan nüshadır. Bu Damiğani nin kalemi ile istinsah edilmiştir. Bitiş tarihi ise 417 dir. Müteahhir fıkıh âlimlerinin çoğu fıkıhtaki teliflerini çoğaltıp imamların eserlerini ihtisar, fazlalıkları ayıklayıp özet metinler ortaya koyunca müteahhirin imamların eserlerine olan rağbetleri azaldı; oturup onların ezber ve şerhine ilgisiz kaldılar. Dünya kütüphanelerinde bu kitapların nüshaları nadir bulunur oldu. Kurtlar-böcekler onları mahvetti, savaş, yağmur ve asırların geçmesi, onları yaktı, yıktı ve çürüttü. Bu nüshalar böylece azalıp yok olunca seçkin âlimler, dünyanın dört bir köşesini araştırdılar, bazılarının bir veya iki nüshasını bulabildiler. Duydukları ve buldukları bu nüshalar ise çok uzak memleketlerde, ellerinin uzanamayacağı, kendilerinin ise oralara gitmekte zorlanacağı yerlerde olduğundan, araştırıyorlar ama bunları nasıl elde edeceklerini bilmiyorlardı. İşte bu sebeple Hind-Haydarabat Dekkan âlimlerinden seçkin birkaç âlim bir araya gelerek ilim öğrencileri faydalansınlar diye zahiru r-rivaye kitaplarını neşretmek için Dairetü l-maarif cemiyetini kurdular. Onlar Hindistan da bunları araştırdılar ama bu eserleri bulamadılar, ancak ulaşılması zor olan uzak memleketlerde buldular. Artık Daire başka kitapları yayınlamaya başladı; hatta bir zaman sonra Serahsi nin Siyer-i Kebir şerhini bulup onu yayınladılar. Daha sonra Daire nin eski müdürü Mevlana Seyyid Haşim en-nedvi Kitabü l- Asl ın birinci cildini, Hind-Janpur da bir âlimin kütüphanesinde bulmuş ve hemen istinsah edip onu yanında saklamıştır. Bu cilt H.1136 tarihinde istinsah edilmiştir. Diğer nüshasını bulup neşretmek için Mevlana çalıştı. Fakat o Daire den azledildiği için zaman, ona imkân 7

8 tanımadı. Sonra faziletli ve değerli insan Dr. Abdülmuid Han, Allah onun iyiliğini devamlı kılsın, dönemi geldi. O bu kitabı görünce hemen onu neşretmek istedi ve kitabın nüshalarını benim yanımda görünce, benden bu nüshayı yanımdakilerle karşılaştırmamı ve tashih etmemi rica etti. Ben de kendilerine kitabın tashihi için bu nüshaların yeterli olmayacağını ifade ettim. Belki İstanbul nüshalarından birinin mikrofilmine ihtiyaç vardı. Böylece Atıf Efendi kütüphanesinden bir nüsha mikrofilm istedi. O gelince ben, nüshaları karşılaştırmaya başladım. Karşılaştırma bittikten sonra Allah-ü Teâlâ dan yardım talep ederek kitabın tashihine koyuldum. Hatta onun Kitabü s-salât ve Hayız bölümlerinin tashihi veciz taliklerle tamamlanınca kitabın birkaç yerinde derinliklerinde gizli hazineler keşfettim. Onun belağatındaki üstün gücüne ulaştım. Bu kitabı sadece tashih etmekle onun bütün haklarını yerine getirmeye kim kadir olabilir! Fakat Tamamına ulaşılmayan bir şeyin azı da terk edilemez! Kitabın Nüshalarını Tanıtım Tashihte kullandığımız nüshalardan: Birinci nüsha, Hind nüshası olup onun rumuz işareti H dir. Bu nüshada çok yanlışlıklar ve metinden ıskatlar-düşmeler vardır. İkincisi İhyaü l-maarifi n-numaniyye komitesinin nüshası; bu Ezher nüshasından nakledildi. Bunun işareti Z dir. Bu, Ezher den bir komisyonun istinsah ettiği vasat bir eserdir. Bunda da bazı yerlerde düşmeler ve yine yanlışlar da vardır. Üçüncüsü Asafiyye Kütüphanesindeki nüsha; bu Kitabü s-salata kadardır. Belki bir iki mesele müstesna olmak üzere Salati l-havf ın sonuna kadardır. Bunun işareti de S dir. Dördüncüsü Şam-Halep beldesinde Ahmediyye Medresesi kütüphanesinde olan nüshadır. Bu da Kitabü s-salât a kadardır. Bunun işareti de HA dır. Ezher nüshasının Kitabü s-salât bölümünü Allame üstad Muhammed Rağıb et-tabbah hazretlerine, Allah rahmet eylesin, gönderdik. O bunu Ahmediyye nüshası ile karşılaştırıp sonra bize gönderdi. Allah onun kabrini rahmet sağanaklarıyla doldursun, mağfiret yağmurlarını indirsin, Allah ondan razı olsun ve Allah ona ilmi ve ilim ehli olmasına karşılık cenneti versin! Asafiyye ve Ahmediyye kütüphanelerinin nüshaları bu beş 9 nüshanın en güzelidirler. Nüshaların ibarelerinden ve ifadelerinden anlıyoruz ki, ilk üç nüsha bir tek nüshadan nakledilmiştir. Üç nüshanın en güzeli de Atıf Efendi kütüphanesinde olan nüshadır. Ancak ondan yanlış olan yerleri hariç tutarak kitabın basımında bu nüshayı esas aldık. Bununla beraber biz, kitabın tashihi için gelecekte yine başka bir nüshaya ihtiyaç duyacağız. Bunun için Daire, kitabı onunla karşılaştırmak için İstanbul daki Murat Molla Kütüphanesi nde korunmakta olan nüshanın mikrofilmini istedi. Bunun işareti de M dir. Ben yine Daru l- Kütübi l-mısriyye de mevcut olan değişik bölümlerin mikro filmini istedim. Ama üzülerek söylemek gerekirse Asl ın tüm nüshalarından olan Kitabü l-menasik ve Kitab-ü Edebi l-kazi nüshaları gibi bölümleri bulamadık. Artık biz, bu bölümleri, kitabı bunlarla tam tekmil hale getirmek için az önce adını andığımız Hâkim Şehid in el-muhtasaru l-kâfi adlı eserinden naklettik. Zira bu iki bölüm Asl dan ihtisar ederek yazılmıştır. Çünkü bir şeyin tamamını elde edemeseniz bile onun bir kısmını da bırakamazsınız. 9 Burada muhakkik, beş nüshadan bahsediyor; hâlbuki o dört nüshanın adını saydı. Metinde birinci nüsha demiş ondan sonra ikinci üçüncü ve dördüncü demeden beşinci nüsha diye söylemiş, her halde burada bir nüshanın anıldığı satır düşmüş olabilir. (Çev.) 8

9 Hindiyye, Ezheriyye ve Atıf Efendi nüshaları, bu üç nüsha Kitabü l-eyman ınki gibi, sonuna kadar aynı tertibe sahiptirler. Ezher nüshası bu bölümle son bulmakta; Hindiyye nüshasında ise bundan sonra sırası ile Kitabü l-mükatep, Kitabü l-vela, Kitabü l-cinayat ve Kitabü l-ikrar bölümleri gelmektedir. Fakat Daire cemiyeti bunlarda Kitabü l-ikrar bölümünü istinsah etmedi. Atıf Efendi nüshası ise H. 950 senesinde istinsah edildi. İmam-Rabbani 10 Burada İmam Muhammed in kısa bir özgeçmişini Hatib in Bağdat Tarihi adlı eserinden nakletmem gerekiyor. Ben derim ki, o, Muhammed b. El-Hasen b. Ferkad Ebu Abdullah eş- Şeybani, Şeyban Kabilesinin azadlı bir kölesi olup 11 Ebu Hanife nin arkadaşı ve ehl-i reyin imamıdır. O, aslen Dımaşklıdır; Harasta adlı bir köydendir. Babası Irak a gelmiş ve Muhammed Vasıt ta dünyaya gelmiştir. O, Küfe de büyüdü, Ebu Hanife, Misar b. Kidam, Süfyan Sevri, Ömer b. Zerr ve Malik b. Moğol dan ilim dinleyip aldı. Malik b. Enes, Ebu Amr el-evzai, Zema b. Salih, Bükeyr b. Amir ve Kadı Ebu Yusuf tan da ilim yazıp öğrendi. Bağdat ta yaşadı ve orada hadis rivayet etti. Muhammed b. İdris eş-şafii, Ebu Süleyman el-cüzcani, Hişam b. Ubeydullah er-razi, Ebu Ubeyd Kasım Sellam ve İsmail b. Tevbe el-kazvini, Ali b. Müslim et-tusi ve diğerleri ondan hadis rivayet etmişlerdir. Harun Reşid onu kadı tayin etmiştir. Onunla beraber Horasan seferine çıktı ve o, Rey de öldü ve oraya defnedildi. Ebu l-kasım el-ezheri, Muhammed b. El-Abbas el-hazzaz, Ahmed b. Maruf el-haşşab ve Huseyn b. El-Fehm yoluyla Muhammed b. Sa d in şöyle dediğini haber verdi: Muhammed b. El-Hasen aslen Cezire halkındandır. Babası Şam dolaylarında bir kasabada idi; sonra Vasıt a geldi, Muhammed orada 132 yılında dünyaya geldi. Küfe de büyüdü. İlim ve hadis tahsil etti; çok hadis dinledi. Ebu Hanife nin ilim halkasında bulundu ve onu dinledi. Re y metodunu inceledi, onun etkisinde kaldı ve onu benimsedi. Artık o, bu mesleğin (derinliklerine) indi (ve en ince noktalarına vakıf oldu.) O, Bağdat a gelip yerleşti. İnsanlar kendisine gidip gelmeye başladılar ve ondan hadis ve re y dinleyip öğrendiler. Emirulmüminin Harun Reşid orada iken Rakka ya gitti. Halife onu Rakka kadısı tayin etti ve sonra da azletti. Bundan sonra o, Bağdat a geldi. Harun Reşid, Rey gezisine giderken onu da beraberinde götürdü. İmam Muhammed elli sekiz (elli yedi olacak çev.) yaşında ikan rey de 189 yılında vefat etti. Ali b. Ebi Ali el-mudil bize; Talha b. Muhammed b. Caferden, Ebu Arube nin kendisine yazdığı bir mektupta, Amr b. Ebi Amr ın Muhammed b. El-Hasen dan, onun şöyle söylediğini haber verdi: Babam bana otuz bin dirhem miras bıraktı. Ben onun on beş binini nahiv ve şiir için, on beş binini de hadis ve fıkıh için infak ettim. Hüseyn b. Ali Tanaciri, bize Ömer b. Ahmed el-vaiz, Abdullah b. Muhammed b. Ziyad en-nisaburi, Muhammed b. Abdullah b. Abdulhakem, Kadı Ebu t-tayyib Tahir b. Abdullah et- Taberi söz onundur- Muhammed b. Osman b. Hasan el-kadı, Muhammed b. Yusuf el-herevi (Dımaşk ta) Muhammed. Abdulhakem ve Şafii yoluyla Muhammed b. El-Hasen in şöyle dediğini haber verdi: Ben üç küsur sene Malik in ders halkasına devam ettim. Ondan yedi yüzden daha fazla hadis metni dinledim. Ben onlara Malik ten hadis naklettiğim zaman evim dolar-taşar, insanlar çoğalır, hatta onlar evde oturacak yer bulamazlardı. Ama ben onlara Malik ten başkasından bir hadis naklettiğim zaman sadece birkaç kişi gelip dinlerdi. Bu sebeple Muhammed şöyle dedi: Ben, sizden başka kendi arkadaşlarına kötü ve gevşek 10 Afkani, burada bu ifade ile İmam Muhammed in kendini Allah a vermiş ve adamış bir şahsiyet olduğunu kasdetmiş olmalı. 11 Şeyban bir kabiledir; adını Şeyban b. Zühl sülalesinden alır. Bak. Asım Efendi Kamusu (çev.) 9

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI

RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI 1) Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm"

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

", diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp

, diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp 1) Sabah Namazı Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için: "Niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya ", diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp "A llahu Ekber" diye tekbir

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

Prof.Dr. Jeffrey H. Lang ın İlk Namazı

Prof.Dr. Jeffrey H. Lang ın İlk Namazı Prof.Dr. Jeffrey H. Lang ın İlk Namazı ABD nin Kansas Üniversitesinden matematikçi Prof.Dr. Jeffrey H. Lang, İslam a giriş hikâyesini yazmış olduğu Melekler Soruncaya Kadar [Even Angels Ask: A Journey

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

İmama Sonradan Yetişen Namazları Nasıl Kılar? Cumartesi, 16 Ocak :02. Müdrik

İmama Sonradan Yetişen Namazları Nasıl Kılar? Cumartesi, 16 Ocak :02. Müdrik Müdrik Müdrik "idrak etmiş, yetişmiş, kavuşmuş" gibi anlamlara gelir. İlmihal ıstılahında, namazı tamamen imamla birlikte kılan kimseye müdrik denir. İmama en geç birinci rek atın rükûunda yetişen kimse

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Nesai, Edebu l-mufred, Muvatta, İbn Carud, Taberani (Mucemu s-sagir) İçindekiler 1- Sünenu İbn

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar]

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti uygulaması sadece bir ezan vakti icin yola baş koymuş zamanla gelişerek farkli ozelliklere sahip olmuş çok faydalı ve önemli bir

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları Ön Söz Bu dergide namaz ibadetinden bahsedilmektedir. Namaz ibadetinin bize kazandırdıklarını, nasıl namaz kılacağımızı, namazın içindeki ve dışındaki şartları vb. gibi konuları özetlemektedir. Dergi kolay

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri -Ders Planı- Dersin konusu: islamda kadının giyim-kuşamı [tesettür- örtünme] Ön hazırlık: İlgili tezler: ismail yıldız nesibe demirbağ

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 485 Â Â âm -i Sâ âm tarihinde yetlerdendir, - - â. Bu sebeple ve imâm Ebu, Mâlik, ve benzeri birçok âlime Sâ - kelâm âm eserlerinde mevc - kelâ

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

SAYILI ADIMLARLA ELDE EDİLEN MİLYONLARCA SEVAPLAR

SAYILI ADIMLARLA ELDE EDİLEN MİLYONLARCA SEVAPLAR Bu broşürün dağıtımı, tercümesi veya basımına katkıda bulunun. Zirâ iyiliğin yapılmasına vesile olan, o iyiliği yapan kimse gibi ecir alır. SAYILI ADIMLARLA ELDE EDİLEN MİLYONLARCA SEVAPLAR ملايني احلسنات

Detaylı

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI (1) En Nisa Sûresi: 11. (2) El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 186. Ayrıca El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 Çağrı Yay. C: 5, Sh: 84. (3) El Mavsili-A.g.e. C:

Detaylı

Üstadımızın mezkûr beyanında, Kur'an ın her ayetinin üç hükmü içine aldığı belirtilmiştir. Bu hükümler şunlardır:

Üstadımızın mezkûr beyanında, Kur'an ın her ayetinin üç hükmü içine aldığı belirtilmiştir. Bu hükümler şunlardır: Sorularlarisale.com "Kur'an ın her kelamı üç kaziyeyi müştemildir. Birincisi, bu Allah ın kelamıdır. İkincisi, Allah ca murad olan mana budur. Üçüncüsü, mana-yı murad budur..." İzah eder misiniz? "Kur'an

Detaylı

Abdestte başı mesh etmenin şekli

Abdestte başı mesh etmenin şekli Abdestte başı mesh etmenin şekli ] ريك Turkish [ Türkçe Bir Grup Âlim Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 يفية مسح الرأس يف الوضوء» اللغة الرت ية «جاعة من العلماء رمجة: مد شاه مراجعة:

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ Ficar savaşları ve Hılful Fudul olaylarından sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) in yirmi beş yaşında iken Hatice ile evlendiği yıla kadar

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Asiye Türkan MÜ MİNLERİN ANNESİ HZ. AİŞE

Asiye Türkan MÜ MİNLERİN ANNESİ HZ. AİŞE Asiye Türkan MÜ MİNLERİN ANNESİ HZ. AİŞE Ümmü'l-mü'minîn Âişe bint Ebî Bekr es-sıddîk el-kureşiyye (ö. 58/678) Hz. Ebû Bekir'in kızı ve Hz. Peygamberin hanımı. Babası Ebû Bekir b. Ebû Kuhâfe, es-sıddîk

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Hz. Peygamber döneminde insanların hayat tarzı, fazladan bir spor yapmayı gerektirmeyecek kadar ağırdı. Çölde ticaret kervanlarıyla birlikte yapılan seferler,

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Soru: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim sorum şudur: Faizden kazanılan para ile yapılan evde kılınan namazın hükmü nedir? Cevap: Aleykum selam

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah Arapça da barış, esenlik ve selamet gibi anlamlara gelen selam kelimesi, ilk insan ve ilk peygamber Âdem den (a.s.) beri vardır: Allah Ademi yarattığı vakit, git şu oturan meleklere selam ver, selamını

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Uhud savaşından dört ay sonra meydana gelen Bi r-i Maûne fâciası ndan sağ kurtulan

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 179-183. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU Halil İbrahim Bulut, Araştırma Yayınları, Ankara, Nisan 2011,

Detaylı

M. Boynukalın Hocayla Kitabu'l-Asl ve Tahkik Faaliyeti Üzerine

M. Boynukalın Hocayla Kitabu'l-Asl ve Tahkik Faaliyeti Üzerine Muhammed Boynukalın Hocayla M. Boynukalın Hocayla Kitabu'l-Asl ve Tahkik Faaliyeti Üzerine Abdülkadir Yılmaz İmam Şafii ise bizzat İmam Muhammed den el-asl ı dinlemiş ve bu kitapları istinsah etmiştir.

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan İÇİNDEKİLER Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan Teveffi Kelimesi Ve Resulüllah ın Açıklaması İmam Buhari Ve Teveffi

Detaylı

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir.

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Hz. Hüseyin: da aile halkından 19 kişi

Detaylı

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26 Hz. Peygamber Efendimiz, Mekke den Medine ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak, Mekke den Medine ye hicret eden muhâcirlerle Medine nin yerlisi olan Ensâr ı birbirine kardeş yaptı. Bu iki şehrin Müslümanlarını

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülkadir Nesebi: Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Efendimizin Soyundandır) Doğum yeri ve tarihi:m.1897/h.1315,muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü

Detaylı

FARZ NAMAZLARIN VAKİTLERİ

FARZ NAMAZLARIN VAKİTLERİ ب[ FARZ NAMAZLARIN VAKİTLERİ [ Türkçe ] مواقيت الصلوات الخمس اللغة التركية [ Muhammed b.salih el-useymin محمد بن صالح العثيمين Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden: Ümmü

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

Asr-ı Saadette İçtihat

Asr-ı Saadette İçtihat Mehmedkirkinci.com Asr-ı Saadette İçtihat Sual: Hazret-i Peygamber zamanında içtihat yapılmış mıdır? Her güzel şey, her hayır Nebi ler eliyle meydana geldiği gibi, küllî bir hayır olan içtihadı da ilk

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A.

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. Eski Kavimlerde Miraç...18 1. Çeşitli Kabile Dinleri...19 2.

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

Tesbih çekmenin faziletleri ve bunun kaynaklarını bana söyleyebilir misin? Hz. Resulullah'ın

Tesbih çekmenin faziletleri ve bunun kaynaklarını bana söyleyebilir misin? Hz. Resulullah'ın Question Tesbih çekmenin faziletleri ve bunun kaynaklarını bana söyleyebilir misin? Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Hz. Fatıma'ya (a.s) öğrettiğine dair kaynakları da. Yani kısacası tesbihin kaynaklarla kısa

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı