ÂMİDÎ NİN ET-TARÎKATU S-SAĞÎRA ADLI ESERİNİN TAHKİKİ (TAHARET TEN NİKAH A KADAR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÂMİDÎ NİN ET-TARÎKATU S-SAĞÎRA ADLI ESERİNİN TAHKİKİ (TAHARET TEN NİKAH A KADAR)"

Transkript

1 TC FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÂMİDÎ NİN ET-TARÎKATU S-SAĞÎRA ADLI ESERİNİN TAHKİKİ (TAHARET TEN NİKAH A KADAR) ABDERRAHMAN ETHMAN TEZ DANIŞMANI Yard Doç Dr Ahmet EFE İSTANBUL 2014

2 TC FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÂMİDÎ NİN ET-TARÎKATU S-SAĞÎRA ADLI ESERİNİN TAHKİKİ (TAHARET TEN NİKAH A KADAR) ABDERRAHMAN ETHMAN Enstitü Anabilim Dalı : Temel Islam Bilimleri Bu tez 18 / 12 / 2014 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Oybirliği ile kabul edebilmiştir Yard Doç Dr Ahmet EFE Yard Doç Dr Hlil ibrahim KUTLAY Yard Doç Dr Abdullah TIRABZON Jüri Başkanı Jüri Üyesi Jüri Üyesi

3 BEYAN Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu baģkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını tezin herhangi bir kısmının bu üniversite veya baģka bir üniversitedeki baģka bir tez çalıģması olarak sunulmadığını beyan ederim Abderrahman Ethman Mayıs2014

4 ÖZ ÂMĠDÎ NĠN ET-TARÎKATU S-SAĞÎRA ADLI ESERĠNĠN TAHKĠKĠ (TAHARET TENNĠKAH A KADAR) Hicrî 6 Asırda mezhepler arasında fıkhî ihtilaflar artmıģtı Bu Hanefîler ile ġafiiler arasında ise daha da sık yaģanmaktaydı Her bir mezhebin alimleri deliller zikretmek suretiyle kendi mezhebini temellendiriyor ve muhaliflerinin delillerini çürüterek kendi mezhebinin savunusunu yapıyordu ĠĢte böyle bir dönemde döneminin önde gelen ġâfiî alimleri arasında bulunan Ġmam Âmidî bu iki mezhep arasındaki öne çıkan ihtilaflı meseleleri tartıģmak için et-tarîkatü s-sağîrâ adlı eserini kaleme almıģtır Âmidî kitabını dört konuya ayırmıģ olup her konuyu on mesele etrafında ele almıģtır Her meseleye kendi mezhebi olan ġâfiî mezhebinin görüģüyle baģlayan Âmidî ardından Hanefî mezhebinin görüģlerini serdeder Hanefî mezhebinin görüģlerini imkan nispetinde hem naklî hem aklî delillerle delillendirmeye gayret eder Daha sonra bir bir bu fikirleri çürütmek üzere tekrar ele alır ve bu meyanda Âmidî kendi mezhebini desteklemek adına ġâfiî mezhebinin delillerini zikreder Eser boyunca Âmidî nin istidlal yapmada ve Kur ân hadis ve kıyasa çokça baģvurabilmekteki yetkinliği müģahade edilmektedir Kitabın önsözünde Âmidî nin hayat hikayesine ilmî hayatına ve onun hayatının altın çağını yaģadığı dönemde ilmî hayatın ne durumda olduğuna yer verilmiģtir Anahtar Kelimeler: et-tarîkatu s-sağîra Âmidî ġâfiî Mezhebi Hanefî Mezhebi hilaf IV

5 ABSTRACT AL-AMĠDĠ S ATTARĠKAT-U-SSAGHĠRA S EXAMĠNATĠON (FROM THE CHAPTER OF PURĠFACATĠON TO THE CHAPTER MARRĠAGE) During the hijri sixth century juristic disagreements among schools of thoughts especially between Hanafis and Shafies have reached its climax Scholars belonging to a certain school of thought (mazhab) tried to support it by narrating its evidences as well as refuting evidences provided by opposing school of though At this period of time Al-Amidi one of the most prominent Shafie scholars of his age came up with his book Attarika Assaghira in which he discussed the major issues on which the two schools disagree Al-Amidi has divided his book into four chapters each includes dozens of issues that have been tackled in this format: First he mentions the Shafie s then the Hanafi s view on such an issue mentionsas much as he can textual as well as rational proofs provided by Hanafi school refutes them and eventually offers evidences provided by his own school of thought the Shafie and gives it preference to others Al-Amidi s ability of resoning and referring to Quran Hadith and Analogy can apparently be seen in the current book Attemting to introduce this book to the reader the researcher has tackled the personal as well as schlarly life of Imam Al-Amidi and the kind of life he has led during his golden century This study is based only on the purification up tp the marraige chapters Key Words: Attaikat-u-ssaghira Al-Amidi Shafies HanafisDisagreement V

6 ÖNSÖZ Fıkıh ilmi kıymet ve üstünlük açısından önde gelen ilimlerden biridir Buna paralel olarak da fıkıh ilmi; en çok ilgilenilen önemsenen alanlar arasındadır Zira fıkıh dinin direği ve kopmayan ipi mesabesindedir Öyle ki fıkıh bilen kiģilerin sayısının az olmasının bu ümmetin sıkıntılarla karģılaģmasının sebeplerinden biri olduğu söylenebilir Muhaddis ve büyük hukukçu Abdullah b Vehb Ģöyle demiģtir: ġayet Malik ve Leys olmasaydı ben helak olurdum; çünkü ben Hz Peygamber (sav) den gelen her Ģeyle amel edileceğini zannederdim 1 Bu söz Ġbn Vehb in bu ilme olan vukufiyetini göstermektedir Ġmam Züfer in Ģu sözü de değindiğimiz konunun ne kadar önemli olduğunu vurgular niteliktedir: Ebu Nuâym Müctehid Ġmam Züfer b Huzeyl için Ģöyle der : Ben bazen Züfer in yanına uğrardım ve bana Gel senin hadis olarak duyduğun Ģeyleri senin için ayıklayayım derdi 2 Ġmam Zehebî den gelen baģka bir rivayette ise Ebu Nuaym Ģöyle der : Ben hadisleri Züfer e arz ederdim O da: Bu nâsih Ģu mensuh; bu alınır Ģu alınmaz derdi 3 Ġmam Ebu Nuaym gibi bir hadisçinin bile hadis hususunda fukahaya muhtaç olması oldukça anlamlıdır Yani onun gibi birinin bile kendisine yol gösterip ne ile amel edilip edilmeyeceğini açıklayan bir fakiheihtiyacı olduğunu görüyoruz Ehl-i hadisin imamı Ahmed b Hanbel bu konuyla ilgili Ģöyle der : Ġmam ġafi gelip iki görüģü mezc edene kadar bizler rey ehlini rey ehli de bizi lanetlerdi 4 Kadı Ġyâz Ahmed b Hanbel in sözünü Ģöyle yorumlamaktadır: Kendisi Ġmam ġafi nin sahih rivayetleri alıp kullandığını reyin bir kısmına ihtiyaç duyulacağını bir kısmının üzerine de hükümlerin bina edildiğini bunun usul kaidelerinden alınmıģ kıyas olduğunu bunun illetlerini ve ifade ettiği anlamları göstermiģtir Dolayısıyla hadis ehli doğru 1 Muhammed b Ahmed b Kâymâz ez-zahebî Siyeru A lâmi n-nübelâ Dâru l-hadîs c 7 s ez-zehebî age c 7 s ez-zehebî age c 7 s Ebu l-fazl Ġyâz b Musa b Ġyaz el-yahsubî Kadı Ġyâz Tertîbu l-medârik ve Takrîbu l-mesâlik Thk Ġbn Tâvît et-tancî-abdulkadir es-sahrâvî Muhammed b eģ-ġerîfe Sa îd Ahmed b A râb Matbaatu l-fedâle 1 baskı c 1 s 91 VI

7 reyin aslın bir parçası olduğunu biliyor; rey ehli de asıl olmadan fer in olmayacağını sünen ve sahih rivayetlerin öne alınmasının bir gereklilik olduğunu anlıyordu 5 Ġlim tarihinde iz bırakmıģ büyük Ģahsiyetlerden biri de zamanın fakihi usulcü ve mütekellim Allame Seyfüddin Ali b Ebu Ali el-âmidî eģ-ġafiî dir Âmidî bu iki menheci mezc etmesine rağmen hak ettiği takdiri görmemiģtir Biz burada onun et-tarîkatu s-sağîra fî Mesâili l- Hilâf eserinin bir kısmını ele alacağız Âmidî nin bu kıymetli eserine hizmet etmeyi nasip eden Allah a Ģükrederiz Eski alimlerin fikir ve anlayıģının ihya edilmesi gerektiği kanaatindeyiz Bu cüz î konulara dalmak için değil onların istinbât ve istidlâl yöntemlerinden istifade etmek için yapılmalıdır Amidî nin et-tarîkatu s-sağîra adlı eseri bu alandaki en iyi eser olmasa da iyileri arasındadır Bu eser fürûa ait meselelerin usule nasıl bina edildiği ve nasıl tahric edildiğine dair örneklerle dolu olması yönüylehem fıkıh hem de usul kitabı niteliğindedir Ġlim ehlinin hizmetine bu çalıģmayı sunarak katkıda bulunabilmeyi nasip eden Allah a hamd olsun Abderrahman Ethman Ġstanbul Kadı Ġyâz age c 1 s 91 VII

8 ĠÇĠNDEKĠLER ÖZ IV ABSTRACT V ÖNSÖZ VI ĠÇĠNDEKĠLER VIII KISALTMALAR XI GĠRĠġ 1 1 Tezin Konusu 2 2 Tezin Önemi 2 3 Et-Tarîkatu s-sağîra ve Tahkikte Ġzlenen Yöntem 2 BĠRĠNCĠ BÖLÜM SEYFÜDDĠN ÂMĠDÎ NĠN HAYATI ESERLERĠ VE ĠLMÎ ġahsġyetġ A HAYATI 5 1 Ġsmi 5 2 Lakabı 5 3 Nisbeti 5 4 Künyesi 5 5 Doğumu 6 6 Vatanı 6 7 YetiĢme Dönemi 6 8 Ġlmî Yolculukları 6 81 Bağdat Bağdat taki Tahsili Hanbeli Mezhebinden DönüĢü Ebu l- Kâsım Ġbnü l- Fadlân dan Ders Alması Bağdat tan AyrılıĢı 7 82 ġam 8 83 Mısır 8 84 Tekrar ġam Hama DımeĢk 10 VIII

9 B ĠLMÎ YETKĠNLĠĞĠ FĠZĠKÎ VE AHLAKÎ HUSUSĠYETLERĠ 11 1 Kuvvetli Bir Zekaya Sahip OluĢu 11 2 Mükemmel Ezber Kabiliyeti 12 3 Sözünün Açıklığı ve Dakikliği 12 4 Ġlimlerdeki Önderliği 13 5 Fiziksel Özellikleri ve Heybetli OluĢu 13 6 Tevazu ve Ġnsaf Sahibi OluĢu 13 7 Ahlak Güzelliği Ġncelik ve Hilim Sahibi OluĢu 13 C HOCALARI 14 1 Âmid teki Hocaları 14 2 Bağdat taki Hocaları 14 D ÖĞRENCĠLERĠ 15 E BĠR MUSĠBET VE VEFATI 16 F ESERLERĠ 18 1 Fıkıh Usulüne Dair Eserleri 18 11el-Ġhkam fi Usûli l-ahkâm Lubâbu l-elbâb et-tercîhât Muntehâ s-sûl fî Ġlmi l-usûl 18 2 Cedel ve Ġlm-i Hilafa Dair Eserleri Ğayetu l-emel fi Ġlmi l-cedel el-meâhiz el-celiyye fi l-muâhazât el-cedeliyye Delilu Muttahidi l-ġ tilaf Carin fi Cemî i Mesaili l-ġhtilaf et-taʽlikatu l-kebîre (Tarîkatu l-hilaf et-taʽlikatu s-sağîra (et-tarîkatu s-sağira 20 3 Felsefeye Dair Eserleri en-nûr ez-zâhir fi Hukmi z-zevâhir Dekâiku l-hakâik Rumûzu l-kunûz KeĢfu l-temvîhât el-mubîn fî ġerhi Elfâzi l-hukemâ ve l-mutekellimîn Ferâidu l-fevâid 21 IX

10 4-Kelama Dair Eserleri Ebkâru l-efkâr Menâihu l-karâih Gâyetü l-merâm fi ilmi l-kelâm 22 II ĠKĠNCĠ BÖLÜM HĠLAF FIKHI VE ET-TARÎKATU S-SAĞÎRA A HĠLAF FIKHI 24 1 Hilaf Ġlminin Faydası 25 2 Hilaf Ġlminin Temelleri ve Vasıtaları 26 3 Hilaf Ġlminde Ġlk Eser Yazanlar 26 4 Önemli Hilaf Fıkhı Kitapları Hanefi Mezhebi Malikî Mezhebi ġâfiî Mezhebi Hanbelî Mezhebi 29 B ET-TARÎKATU S-SAĞĠRA 30 1 Âmidî ye Nisbeti ve Ġsminin Tespiti 30 2 Amidî nin et-tarikatu s-sağıra daki Metodu 30 3 et-tarikatu s-sağîra nın Özellikleri Hilaf Ġlmi ve Fıkıh Bilgisi Sünnet ve Ġstidlâl Yöntemlerindeki Bilgisi 32 4 Yazma Eserin Özellikleri 33 SONUÇ 34 EKLER 35 EK-1 36 EK-2 37 EK-3 38 BĠBLĠYOGRAFYA 39 III ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ET-TARÎKATU S-SAĞÎRA NIN TAHKĠKLĠ METNĠ (ARAPÇA KISIM) 42 X

11 KISALTMALAR age Adı geçen eser b Bin (Oğlu) bkz Bakınız c Cilt s Sayfa thk Tahkik eden ö Ölümü ty Tarih yok XI

12 GĠRĠġ 1

13 1 Tezin Konusu: Ġslam ın ilk dönemlerinde insanlar fıkhı ihtiyaç duydukları Ģeyleri soru-cevap Ģeklinde Hz Peygamber (sav)'den öğreniyorlardı Sahabe ve tâbiîn dönemlerinde de bu böyle olmuģtur Ancak fetihlerin artması ve Ġslam devletinin geniģlemesiyle yeni fıkhî meseleler ortaya çıkmıģtır Ġnsanlar da bu hususlarda telifde bulunmaya ihtiyaç duymuģlardır Böylece her bir imam kendi mezhebinin meselelerini kaleme almıģ onların ardından da o mezhebin alimleri bunu sürdürmüģtür Sonraki asırlardaalimler ihtilaflı meseleler hakkında bazıları uzun bazıları ise muhtasar bir Ģekilde- yazmak suretiyle kendi mezheplerini temellendirmeye hasımlarına cevap vermeye ve onların mezheplerini çürütmeye çalıģmıģlardır Bunların baģında bir EĢ arî alimi olan Seyfüddin Amidî (v 631) gelmektedir Bu meyanda o ġafiî mezhebini aklî ve naklî delillerle delillendirmek ve Hanefî mezhebine de cevaplar vermek için bu iki mezhep arasındaki ihtilaflı meseleleri ele aldığı et-tarîkatu s-sağîra adlı eserini kaleme almıģtır Adından da anlaģılacağı üzere bu eser mezkur iki mezhep arasındaki ihtilaflı meselelerin tümünü kapsamayıp bunlardanen meģhurları ve en çok öne çıkanlarıyla yetinmektedir 2 Tezin Önemi: Hiç Ģüphesiz fıkıh ilmi insanların bu hayatta karģılaģtığı sorunlara karģı hüküm düzenleme iģlevini yerine getirmiģ olmasından dolayı Ġslâmi ilimlerin en önemli ve en Ģereflileri arasında yer alır Hal böyle olunca Ġslâm Ģeriatında en çok öne çıkan ve iki farklı kutbu teģkil eden eser ġâfiî mezhebi ile rey taraftarı Hanefî mezhebi arasındaki ihtilaflı meseleleri bir araya getiren bu kitap da aynı Ģekilde büyük bir önemi haizdir Âmidî nin yaģadığı dönem dinamik bir ilmî hareketliliğe tanıklık etmiģtir O ümmetin kendisinden sonra gelenlere olumlu etkilerde bulunmuģ olan büyük alimlerinin yaģadığı h 6 ve 7 asrın bereketli ilmî ortamında yaģamıģtır Bu çerçevede Âmidî gibi birine ait olan et-tarîkatu s-sağîra gibi bir kitap fıkıh ve usul alanlarında Ġslâm fıkıh geleneği için önem arz edeceği açıktır Zira Âmidî baģta usul ve fıkıh olmak üzere diğer ilimlerde de derinliği olan biridir 3 Et-Tarîkatu s-sağîra ve Tahkikte Ġzlenen Yöntem: Yazma eserler kütüphanelerinde yaptığım uzun araģtırmalar neticesinde bu nüsha üzerinde karar kıldım Kanaatimizce bu nüsha tek olup bir ikincisi bulunmamaktadır; nitekim pek çok alim ve araģtırmacı bu nüshanın kayıp olduğu yönünde görüģ bildirmektedir Hatta bunun da ötesinde yazma eserler kataloglarında Süleymaniye kütüphanesi Carullah Efendi bölümünden aldığımız bu nüshanın bulunduğu yere dair herhangi bir atfa rastlayamadım Diğer nüsha üzerinde yaptığımız araģtırmalar neticesinde bu nüshanın tek olduğu sonucuna 2

14 ulaģtık Eğer bu çalıģma tek nüshadan hareketle gerçekleģtirilmesinden ötürü bazı muhakkikler tarafından tahkik olarak isimlendirilemeyecekse de bu durum her Ģeye rağmen eserin önemli bir fıkhî eser (Âmidî nin ilk fıkhî eseri) olma vasfından bir Ģey kaybettirmeyecektir Eseri tahkikimiz esnasında izlediğimiz yöntemi Ģöylece ifade edebiliriz: Hadislerin tahrici hususunda altı hadis kitabını temel aldım Sahihayn da veya ikisinden birinde olan bir hadisi baģka bir hadis kitabından tahric etmedim Hem Sahihayn da hem de kütüb-i sitte içerisindeki diğer kitaplarda bulamadığım hadislerin kaynağını verdim Alimlerin hadisler hakkındaki hükümlerini naklettim Ayetin numarasını suresiyle beraber verdik Hulefâ-i RâĢidîn meģhur sahabiler ve dört imam gibi tanınmıģ alimler dıģında kitapta ismi geçen kiģilerin kısa biyografilerini verdim Emanete bağlı kaldım ve kitapta geçen sözleri sahiplerine dayandırdım Metni harekeledim Fıkhî meseleleri numaralandırdım Nüshanın sayfa numaralarını gösterdim Kaynak olarak kullanmak ve mukayese etmek için tüm meselelerde bazı Hanefî-ġafiî kaynaklarına iģaret ettim Bu çalıģmada yazma eserin tamamını değil sadece taharetten nikaha kadar olan kısımlarını tahkik ettim ÇalıĢmamın sonuna ayet hadis ve konu fihristlerini ekledim 3

15 BĠRĠNCĠ BÖLÜM SEYFÜDDĠN ÂMĠDÎ NĠN HAYATI ESERLERĠ VE ĠLMÎ ġahsġyetġ 4

16 A HAYATI 1 Ġsmi: Tam adı Ali b Ebi Ali b Muhammed b Salim dir 6 2 Lakabı: Seyfüddin (Bazen Seyf olarak da kısaltılmıģtır) 3 Nisbeti: Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti nin Diyarbakır iline bağlı bulunan ve doğduğu Ģehir olan Âmid e nisbetle el-âmidî denir Bir diğer nisbeti ise birçok tabakat yazarı tarafından zikredilen es-sa lebî dir 7 Ġbn Ebî Usaybia Ġbn Hallikân ve Safedî nin de içinde olduğu bir kısım müellifler ise et-tağlebî nisbetini kullanmıģtır 8 Hasan eģ-ġafiî ye göre ilk nisbet daha tercihe Ģayandır; çünkü tabakat yazarlarının çoğu bu nisbeti tercih etmiģ ve aynı zamanda baģta Sübkî olmak üzere ġafiî tabakat kitaplarının yazarları bu nisbette ittifak etmiģlerdir 9 ġu kadar var ki biz nisbetinin et-tağlibî olduğu kanaatindeyiz Ġbn Ebî Usaybia ve Kadı Ġbn Hallikân ın bu nisbeti zikretmelerini buna delil olarak zikredebiliriz Zira Ġbn Ebî Usaybia onun en değerli muasırlarından biri Kadı b Hallikân ise onun öğrencisidir Bu Ģahısların onun nisbetinde hata etmeleri ise uzak bir ihtimaldir Hasan eģ-ġafiî Ģöyle demektedir: Bu hususta iki ihtimal de birbirine yakındır Çünkü Saʿleb oğulları Tağlib oğullarının bir koludur ve her ikisi de Irak ın kuzeyinde el-cezîre denilen bölgede yaģamıģtır 10 4 Künyesi: Künyesi Sıbt Ġbnü l-cevzi ye göre Ebu l-kâsım dır Onun dıģındaki tabakat yazarlarına göre ise Ebu l Hasan dır Kanaatime göre müstensihin konumuz olan Âmîdî yi baģka bir Âmîdi ile karıģtırmıģ olması muhtemeldir Nitekim Ebu l-kâsım baģka bir Âmîdî olan edib ve dilci Hasan b BiĢr b Yahya el-âmîdî (v 370) nin künyesidir 6 Ahmed b Kâsım b Ebî Usaybi a Uyûnu'l-enbâ fi tabakâti l-etibbâ Thk Nizâr Rızâ Dürrü Mektebetü l- Hayat s 650; Ahmed b Muhammed b Hallikân Vefeyâtu l-aʿyân Thk Ġhsân Abbâs Dâru Sadr c 3 s 293; Ali b Yusuf el-kıftî Ġhbâru'l-ulemâ bi Ahbâri'l-Hukemâ Thk Ġbrahim ġemsü d-dîn Dâru l-kütübi l- Ġlmiyye Beyrut 2005 s 184; Ahmed b Yusuf el-liblî el-fihrî Fehresetu'l-Liblî Yasin Yusuf AyyâĢ - Avvâd Abdu Rabbih Dâru l-garbi l-ġslâmî 1988 s Abdü l-vehhab b Ali Sübkî Tabakâtu'Ģ-ġafiiyyeti'l-kübrâ Thk Mahmud Muhammed et-tanâhî - Abdü l- Fettâh Muhammed el-hulv Dâru Hicr birinci baskı h 1413 c 8 s306; Ġsmail b Ömer ibn Kesîr ed-dımaģkî el-bidâye ve n-nihâye Thk Alî ġîrî Dâru Ġhyâ-i Türâsi l-arabî 1 baskı 1988 c 13 s 64; Ebû Bekr b Ahmed eģ-ġuhbî Ġbn Kâdî eģ-ġehbe Tabakâtu'Ģ-ġâfiiyye Thk el-hâfiz Abdü l-halîm Hân Âlemü l-kütüb 1 baskı h 1407 c 2 s 79 8 Ġbn Ebî Usaybi a age s 650; Ġbn Hallikân age c 3 s 293; Halil b Aybek es-safedî el-vâfî bi l-vefeyât Thk Ahmed Arnavut - Türkî Mustafa Dâru Ġhyâi t-türâs c 21 s Hasan eģ-ġâfiî el-âmidî ve ârâuhu l-kelâmiyye Dâru s-selâm Birinci Baskı 1998 s Hasan eģ-ġâfiî age s 28 5

17 5 Doğumu: Kıftî Yezîd b Kâdî ġühbe ve Sübkî gibi tarihçilerin çoğuna göre Amidî h 550 den sonra doğmuģtur 11 Bu tarihçiler onun h 550 den biraz sonra doğduğunu belirtirler 12 Zehebî bu kısa süre için elli küsur tabirini kullanır 13 Diğer taraftan baģta Kadı Ġbn Hallikân olmak üzere bir grup ise h 551 de doğduğu hususunda kesin kanaat sahibidirler 14 Hasan eģ-ġafiʿî bu son görüģü tercih etmiģtir 15 6 Vatanı: Âmidî Ġslam tarihinde ulemasının ve ediplerinin çokluğu ile ünlenmiģ Âmîd Ģehrine nisbet edilir Yakut el- Hamevî Âmid Diyarbakır ın en büyük ve en kıymetli Ģehridir ve her ilimde muhakkak bir grup ilim adamı Âmid e nisbet edilir 16 diyerek Âmid in ehemmiyetini vurgular Diyarbakır hâlihazırda Türkiye Cumhuriyeti nin güneydoğusuna düģmektedir 7 YetiĢme Dönemi Âmidî memleketi olan Âmid de her ilim talebesinin yetiģtiği gibi yetiģmiģtir; ilim tahsiline Kur an-ı Kerim ve Arapça okuyarak baģlamıģ ve daha sonra Hanbelî mezhebine ait bazı metinleri ezberlemiģtir Bu dönemdeki hocaları olarak Ammar el-âmidî ve Muhammed es-saffar dan baģkasını bilmemekteyiz 17 Âmidî Âmid de çok fazla kalmamıģ h 565 dolaylarında 14 yaģındayken Bağdat a gitmiģtir 8 Ġlmi Yolculukları 81 Bağdat Bağdat o vakit çöküģ ve zayıflamanın verdiği sıkıntılardan bîzar olmasına rağmen Ġslam baģkentleri arasındaki itibarını hala muhafaza etmekteydi Bu yüzden genç Âmidî ilim tahsil etmek ve bölgenin alimlerinden istifade etmek gayesiyle Bağdat a yöneldi Zehebî O Bağdat a gittiğinde genç idi 18 der Bağdat sadece Ġslami ilimlere baģkentlik yapmıyordu; aynı zamanda felsefi ilimler matematik ve astronomide de ileri bir düzeydeydi 11 Ali b Yusuf el-kıftî Ġhbâru'l-ulemâ s Sübkî Tabakâtu'Ģ-ġafiiyyeti'l-kübrâ c 8 s 306; Ġbn Kâdî ġehbe Tabakâtu'Ģ-ġâfiiyye c 2 s ez-zehebî Siyeru a lâmi n-nübelâ c 22 s Ġbn Hallikân Vefeyâtu l-aʿyân c 3 s Hasan eģ-ġâfiî el-âmidî ve ârâuhu l-kelâmiyye s Yâkût b Abdullah el-hamevî Muʿcemu l-buldân Dâru Sâdır 2 baskı 1995 c 1 s ez-zehebî age c 22 s ez-zehebî Târîhu l Ġslâm ve Vefeyâtü l-meģâhîri ve l-e lâm thk BeĢĢâr Avvâd Maruf Daru l-ğarbi l- Ġslâmî 1 Baskı 2003 c 46 s 74 6

18 811 Bağdat taki Tahsili Bu konuda Sübkî Ģöyle demektedir: Bağdat ta Ġbn Ubeyde den ilim tahsil etmiģ el-hidâye yi ezberlemiģ Ebu l-feth b el-minnî den fıkıh tahsil etmiģ ve Ġbn ġatîl ile onun dıģındaki bazı alimlerden hadis dinlemiģtir 19 Âmidî çalıģmalarını geniģletmiģ ve Hanbelî fıkhına dair çalıģmalarına Bağdat ın hadis alanında öne çıkan alimlerindende hadis okumuģtur 812 Hanbeli Mezhebinden DönüĢü Âmidî nin Hanbeli mezhebinden ġafii mezhebine geçiģi hayatındaki en önemli aģamalardan biridir Bununla birlikte tabakat yazarları bu geçiģin sebebinden bahsetmemiģlerdir Ancak Ġbn Fadlân ile geçirdiği dönemin ondan ders almasının ve Bağdat a geliģinin bu değiģimde etkili olması muhtemeldir 813 Âmidî nin Ebu l- Kâsım Ġbnü l- Fadlân dan Ders Alması Ġbn Hallikân Ģöyle demektedir: Hanbelî mezhebine bağlı iken sonra ġafiî mezhebine geçti ve bir müddet böyle devam etti ġeyh Ebu l- Kasım Ġbnü l- Fadlân dan ilm-i hilaf dersleri alıp bu alanda öne çıkan isimlerden oldu; eģ-ġerif in Tarîkat ını ve Esʿad el-meyhenî nintarîkat ının eklerini ezberledi 20 Ġbnü l-fadlân; mantık kelam ve daha birçok ilimde bilgi sahibiydi Âmidî bununla yetinmeyip fıkıh usulü okumuģ; bu ilimde olduğu gibi daha birçok ilimde derinleģmiģtir Zehebî bu hususu Ģöyle ifade etmektedir: Âmidî Ebu l- Meâlî nin eģ-ġifâ ile eģ-ġâmil adlı eserleriyle meģgul olup birçok kitabı ezberlemiģ ve el-mustesfâ yı defalarca mütalaa ederek birçok ilimde derinlemesine bilgi sahibi olmuģtur Sübkî Tabakâtu'Ģ-ġafiiyyeti'l-kübrâ c 8 s 306; Ġbn Hallikân Vefeyâtü l-a yân c 3 s 293; ez-zehebî Siyer A lâmi n-nübelâ c 22 s Ġbn Hallikân age c 3 s 293; Sübkî age c 8 s ez-zehebîage c 22 s 364 7

19 814 Bağdat tan ayrılıģı Bu konuda Kıftî Ģöyle demektedir: Âmidî felsefe ilmiyle uğraģıp meģhur olduğunda fakihler onun akidesi hakkında ileri geri konuģmuģlardır 22 Fakihlerin bu tavrı Seyfüddin el- Âmidî yi rahatsız etmiģ ve Bağdat ı terk etmeye zorlamıģtır Her ne kadar ona sıkıntı veren fakihlerin isimlerini bilmesek de onların Hanbeli mezhebinin mutaassıp fakihlerinin olması muhtemeldir 82 ġam Âmidî Bağdat tan ayrıldıktan sonra tahsiline devam etmek üzere ġam a gitmiģtir Kaynaklar onun ġam daki tahsili hakkında ayrıntılı bilgi vermemekte sadece onun ġam da hicrî 592 senesine kadar felsefe ve aklî ilimlerle meģgul olduğuna iģaretle yetinmektedirler 23 Muâsırı olan Kadı Ġbn Hallikân bu hususa Sonra ġam a geçti aklî ilimlerle meģgul oldu ve bu ilimlere dair birçok mevzuyu hıfzederek bu alanlarda uzmanlaģtı diyerek değinir 24 Âmidî daha sonra Mısır a gitmek üzere ġam dan ayrıldı 83 Mısır Âmidî h 592 yılında hayatında yeni bir sayfa açmak niyetiyle Mısır a gitti Ancak ileride değineceğimiz üzere burada da bazı tenkitlere maruz kaldı Âmidî Mısır da Hama hükümdarı Takiyüddin Ömer in inģa ettiği ve Fustat taki Amr Ġbnü l-âs camisinin yakınlarında bulunan Menâzilu l- Ġz medresesinde kalmıģtır Biyografisi hakkında yazan müellifler onun burada ikamet etmekle yetindiğini Selahaddin Eyyûbî nin Ġmam ġafiî nin kabrinin yakınında inģa ettiği ve Kahire nin en büyük medresesi olan Nâsıriye medresesine müderris olarak davet edildikten sonra çalıģmaya baģladığını ifade etmektedirler el-kıftî Ġhbâru'l-ulemâ s Sübkî Tabakâtü Ģ-ġâfiiyyeti l-kübrâ c 5 s 129; Hasan eģ-ġâfiî el-âmidî ve ârâuhu l kelâmiyye s Ġbn Hallikân Vefeyâtü l-a yân c 3 s Hasan eģ-ġâfiî ages 37 8

20 Ancak Âmidî Nâsıriye medresesinden Efhar ya da günümüzde Fâkihânî Câmii olarak bilinen Zâfir Câmii ne geçinceye kadar Mısır da tanınmamıģtır Kaynaklar onun burada Ģöhret bulup tanındığı hususunda ittifak halindedir Ġsimleri belli olmasa da birçok alim buradan mezun olmuģtur 26 Âmidî sadece öğretim faaliyetleri ile yetinmeyip eser telifiyle de meģgul olmuģturhasan eģ-ġafiî de bu kanaattedir Dolayısıyla eserlerinin çoğunu Mısır da kaleme aldığı anlaģılmaktadır 27 Âmidî nin yıldızı Mısır da parlamıģ ve burada kendisinden söz ettirmeye baģlamıģtır Ġlmî yetkinlik açısından Mısır ın alimlerini geçmiģtir Mısır da münazaralarda bulunup dersler vermiģtir Ġskenderiye ye gittiğinde fakih el-ebyârî ile Ġskenderiye nin Ulu Camii nde buluģmuģ ve el-ebyârî onun ilmî üstünlüğü karģısında hiçbir Ģey yapamamıģtır 28 Bu denli bir ilmî baģarı kendisi kadar ilmî derecelere Ģöhrete ulaģmamıģ bazı fakihleri kıskandırmıģa benzemektedir Öyle ki ona tuzaklar kurmuģlar ve çeģitli uydurmalarla onu töhmet altında bırakmıģlardır Ġbn Hallikan onun bu zor dönemi hakkında Ģöyle demektedir: Sonra ilmiye sınıfından bazıları ona haset edip onun fasık ve muattıladan biri olduğunu bu nedenle de katline kefil olduklarını ifade eden bir belgeye imza atmıģlar; Ģu kadar var ki amaçlarına ulaģamamıģlardır 29 Ġbn Kesîr Ģöyle demiģtir: Güzel ahlaklı samîmî ve çok ağlayan duygulu bir insandı Hakkında çok Ģey konuģulmuģtur Bunların doğru olup olmadığını Allah daha iyi bilir; ancak çoğunun asılsız olduğu hususu daha ağır basmaktadır 30 Fakat Âmidî eninde sonunda kendisine zarar verecek ve hatta neredeyse hayatına mal olacak bu tuzakların ciddiyetinin farkına varmıģ ve Mısır da geçirdiği verimli yıllardan sonra h 612 dolaylarında gizlice ġam a geçmiģtir 26 Hasan eģ-ġâfiî el-âmidî ve ârâuhu l kelâmiyye s Hasan eģ-ġâfiî age aynı yer 28 el-liblî Fehresetü'l-Liblî s Ġbn Hallikân Vefeyâtü l-a yân c 3 s Ġbn Kesîr el-bidâye ve n-nihâye c

21 84 Tekrar ġam 841 Hama Âmidî Mısır dan ayrıldıktan sonra Hama ya gitti Kendisi ve babasının ilme olan muhabbetleri ve bizzat ilimle meģgul olmaları hasebiyle Hama nın emiri olan Melik Mansur b Takiyyuddin Ömer e geldi Melik Mansur un ilmi ve âlimleri sevdiğine en büyük delil Mısır da Âmidî nin de kaldığı Menâzilü l-ġz medresesidir Böylece Âmidî Bağdat ve Mısır da yaģadığı çilelerden sonra Hama da izzetli ve onurlu bir Ģekilde yaģamıģtır Hama emiri kendisine hediyeler vermiģ ikramlarda bulunmuģ ve emirin nezdinde seçkin kiģilerden olmuģtur Fakat sadece beģ sene beraber kalmıģlardır; zira Melik Mansur h 716 yılında vefat etmiģtir Kadı Ġbn Hallikân Âmidî nin Hama da telif ile meģgul olduğuna iģaret etmiģtir 31 Ġbn ġehbe bu hususa Hama da ikamet etmeye baģladı; iki usule (asleyn) felsefe mantık ve ilm-i hilafa dair eserler yazdı 32 diyerek iģaret etmiģtir Ayrıca Mansuriye baģta olmak üzere Hama nın büyük medreselerinde ders vermiģtir DımeĢk (ġam) Âmidî Hama da ilmî anlamda verimli geçirdiği günlerden sonra en meģhur kitaplarını telif edeceği ve Ġslam baģkentlerinde öğrenci veya hoca olarak dopdolu geçirdiği yıllarını noktalayacağı DımeĢk e gitti Âmidî DımeĢk e cesaret zeka ilim ve halkını sevme gibi vasıfları kendinde toplayan ve Hasan eģ-ġafiî nin de belirttiği gibi bazı araģtırmacıların onu Eyyubilerin Me mun u olarak nitelendirdiği 34 el-melik el-muʿazzam Ġsa b el- Melik el- Âdil in iktidarı döneminde geldi El-Muʿazzam Eyyubîlerin alıģıldık akidede EĢʿari ve fıkıhta ġafii mezhebine bağlı olmalarınakarģılık akidede Selefi ve fıkıhta Hanefi mezhebine bağlıydı Ancak akıllı bilgili ve ufku geniģ olmasından dolayı gönlü kendisine meyletmese de Âmidî nin kıymetini biliyordu Onun Âmidî den hoģlanmamasının nedeni Âmidî nin felsefî ilimlerle uğraģmasıydı 31 Ġbn Hallikân Vefeyâtü l-a yân c 3 s Ġbn ġehbe Tabakâtu'Ģ-ġâfiiyye c 2 s Hasan eģ-ġâfiî el-âmidî ve Ârâuhu l-kelâmiyye Hasan eģ-ġâfiî age aynı yer 10

22 Bu konuda Ġbn Kesîr Ģöyle demektedir: Muʿazzam ve Kamil gibi Eyyûbî hükümdarları kendisini çok sevmeseler de ona karģı ellerinden gelen yardımı da esirgemezlerdi Nitekim Muʿazzam Azîziye medresesinde öğretim faaliyetini ona tevdi etmiģtir 35 Muʿazzam ın Âmidî ye iyi davranması ona çok fazla izzet-i ikramda bulunması bunun da ötesinde ona akide ve mezhepte farklı olmalarına rağmen DımaĢk taki Azîziye Medresesi ndeki öğretim faaliyetlerini tevdi etmesi onu önemsediğini gösteren hususlardandır Âmidî müderris ve müellif olarak yaklaģık on sene Azîziye Medresesi nde ikamet etmiģtir el-ġhkâm fi Usûli l-ahkam adlı eserini burada yazan Âmidî onu Melik Muʿzam a takdim etmiģtir Öğrencisi Ġbn Ebû Usaybia onun Azîziye Medresesi ndeki öğretim yöntemini anlatırken Ģöyle demektedir: Dinleyenler onun fakihlerle yaptığı münazaralardaki konuģma üslûbunun güzelliğine ĢaĢarlardı ve diğer alimlerden hiçbiri onun gibi değildi 36 Öğretim ve yazma faaliyetlerinin yanında haftada iki defa DımaĢk taki Emeviye camisinde münazaralar düzenlerdi Bu münazaralar ÇarĢamba ve Cuma günleri önemli âlimlerden istifade etmek için öğrenci ve cemaatin katılmalarıyla gerçekleģirdi 37 B ĠLMÎ YETKĠNLĠĞĠ FĠZĠKÎ VE AHLAKÎ HUSUSĠYETLERĠ Âmidî nin biyografisini yazan tarihçiler onun hakkında örnek bir alim portresi çizmiģlerdir Bu özelliklerinden en çok öne çıkanlar Ģunlardır: 1 Kuvvetli Bir Zekaya Sahip OluĢu Sübkî onu dünyanın en zekilerinden biri 38 Ġbn Ebî Usaybia yaģadığı dönemin en zekisi 39 olarak nitelemiģ ve Zehebî ise onun hakkında çok parlak bir zekaya sahip idi 40 diyerek zekasının keskinliğini dile getirmiģtir Bu husus Âmidî yi müderris veya müellif olarak tanıyan herkesin ittifak ettiği bir durum olmuģtur Eserleri buna en güzel delidir Öğrencisi el-ġʿzz b Abdusselam bunun da ötesine geçerek Eğer bir filozof veya Ģüpheci 35 Ġbn Kesîr el-bidâye ve n-nihâye c 13 s Ġbn Ebî Usaybi a Uyûnu'l-enbâ s Hasan eģ-ġâfiî el-âmidî ve ârâuhu l kelâmiyye s 43 (Ġbnü l-mulakkin Tabakâtu'Ģġafiiyye den naklen) 38 Sübkî Tabakâtü Ģ-ġâfiiyyeti l-kübrâ c 8 s Ġbn Ebî Usaybi a age s ez-zehebî Siyerü a lâmi n-nübelâ c 22 s

23 Ġslam a dair bir Ģey ortaya atarsa Seyfüddin el-âmidî onu mutlaka çürütürdü Çünkü o buna fazlasıyla ehil bir alimdi 41 demektedir 2 Mükemmel Ezber Kabiliyeti Öğrencisinin öğrencisi Faslı Liblî Ģöyle demektedir: Nazarî ilimlerde özellikle cedel ilminde imam idi Çünkü bu ilimlerde bilginin zirvesine ulaģmıģtı Öyle ki kendisinin cedel ilmine dair yirmi kitap ezberlediği söylenir 42 Hanbelî alimlerindenebu l-hattâb el-ezcî (ö h 510) nin el-hidâye 43 adlıeserigibi Hanbelî mezhebi metinlerini ezberlemiģ olduğunu daha öncebelirtmiģtik Sübkî onun el- Vasîti ezberlediği söylenir demiģtir 44 Ayrıca onun ezber gücü hakkında Ģöyle demektedir: Anlatılır ki Âmidî rüyasında Ġmam Gazali yi bir tabutta görmüģ ve üzerindeki örtüyü kaldırarak alnını öpmüģtür Uykudan uyanınca Ġmam Gazali nin bazı sözlerini ezberlemek istemiģ ve birkaç gün zarfında el-mustasfâ yı ezberlemiģtir 45 3 Sözünün Açıklığı ve Dakikliği Öğrencisi Ġbn Ebî Usaybia onun için sözleri fasih ve yazdıkları iyiydi der 46 Sübkî Âmidî nin sözlerinin dakikliğiyle ilgili olarak onun öğrencisi Ġbn Abdusselam dan Ģöyle bir nakilde bulunur: Ondan daha güzel ders anlatan birini bilmiyorum Ders verirken hutbe okur gibiydi el-vasît ten herhangi bir kelimeyi değiģtirmiģ olsa değiģtirdiği kelime manayı yazarın yazdığı aslî kelimeden daha fazla somutlaģtıran bir kelime olurdu 47 Sübkî ise: YapmıĢ olduğu tariflerinin hepsi güzeldir ve gözden geçirilmiģtir der 48 Hasan eģ-ġafiî Ģöyle demektedir: 41 es-safedî el-vâfî bi l-vefeyât c 21 s el-leblî Fehresetü l-liblî s Zehebî Tarihu l-ġslâm c 11 s Sübkî Tabakâtü Ģ-ġâfiiyyeti l-kübrâ c 8 s Sübkî age c 8 s Ġbn Ebî Usaybi a Uyûnu'l-Enbâ s Sübkî age c 8 s Sübkî age c 8 s

24 Kelam ve felseyle alakalı eserlerine dakik bir üslup ve diyalektik bir ayrım hakimdir En son eserlerinden biri olan el-ġhkâm Âmidî nin anlatım gücüne dair güzel bir örnek olsa gerektir 49 4 Ġlimlerdeki Önderliği Âmidî birçok ilimde; özellikle de kelam felsefe ve cedel gibi akli ilimlerde âlim ve imam idi Bununla alakalı olarak Zehebï usulu l-fıkh ve usulü d-din (asleyn) kelam ve mantık ilimlerinde eģi yoktu demektedir 50 Ġbn Ebî Usaybia Âmidî nin felsefî ilimlerde fıkhî mezheplerde ve tıbbın esasları hususunda döneminin en bilgini olduğunu ifade eder 51 Böylece Ġbn Ebû Usaybia diğer tabakat yazarlarından farklı olarak Âmidî nin tıp ilmindeki bilgisinden de bahsetmiģtir Safedî ise Kadı Ġbn Hallikân dan naklen Ģöyle demektedir: Zamanının dâhisi hakkında daha ne söylenmesi beklenir ki; kulaklar onun teliflerini iģitmekle dolmuģ ve onun ilmî derecesinin yüksekliği hususunda icma vaki olmuģtur 52 5 Fiziksel Özellikleri ve Heybetli OluĢu Ġbn Ebî Usaybia: Parlak bir yüzü ve açık bir sözü vardı der 53 Güzel bir yüzü vakarlı bir görünüģü vardı Melik Muzaffer in ondan farklı düģünmesi ve ondan hoģlanmamasına rağmen ona karģı sergilediği davranıģlar onun vakarına en güzel delildir 6 Tevazu ve insaf sahibi oluģu Bütün bu ilmî üstünlüğüne rağmen diğer alimler gibi o da insaf ehli idi Öyle ki Ebkâru l Efkâr adlı eserinde Bu benim görüģümdür BaĢkasının baģka bir görüģü olabilir dediğine sıkça rastlanır 54 7 Ahlak güzelliği incelik ve hilim sahibi oluģu Muâsırı olan Ebû ġâme onu güzel ahlaklı ve çok değerli biri 55 olarak nitelendirirken Ġbn Kesîr ise onun güzel ahlaklı kalb-i selim sahibi değerli ve çok ağlayan biri 56 olduğunu zikreder 49 Hasan eģ-ġâfiî el-âmidî ve Ârâuhu l Kelâmiyye s Muhammed b Ahmed b Kâymâz ez-zehebî el-ġber fi Haberi Men Ğaber Thk Muhammed es-sa îd b Besyûnî Zağlûl Dâru l-kütübi l-ġlmiyye c 3 s Ġbn Ebî Usaybi a Uyûnu'l-Enbâ s es-safedî el-vâfî bi l-vefeyât c 21 s Ġbn Ebî Usaybi a age s Hasan eģ-ġâfiî age s 51 13

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

PROF. DR. HAYDAR BAġ IN ALMIġ OLDUĞU ULUSLARARASI ÖDÜLLER

PROF. DR. HAYDAR BAġ IN ALMIġ OLDUĞU ULUSLARARASI ÖDÜLLER PROF. DR. HAYDAR BAġ IN ALMIġ OLDUĞU ULUSLARARASI ÖDÜLLER 1) ULUSLARARASI LĠYAKAT TOPLULUĞU ÜYELĠĞĠ Merkezi Cambridge Ġngiltere'de bulunan ULUSLARARASI BĠYOGRAFĠ MERKEZĠ tarafından verilen özel bir Ģeref

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Cilt/Volume: II Sayı/Number: 1 Yıl/Year 2016 Meridyen Derneği hadisvesiyer.info Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 2012, 472 sayfa.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Tefsir II ILH 204 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır.

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR En Kıymetlim, Sonsuz AĢkım Gözlerinde sevdayı bulduğum, ellerinde

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 485 Â Â âm -i Sâ âm tarihinde yetlerdendir, - - â. Bu sebeple ve imâm Ebu, Mâlik, ve benzeri birçok âlime Sâ - kelâm âm eserlerinde mevc - kelâ

Detaylı

abhackali@yahoo.com, abdurrahman.hackali@giresun.edu.tr Lisans : Ġlahiyat Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992

abhackali@yahoo.com, abdurrahman.hackali@giresun.edu.tr Lisans : Ġlahiyat Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992 Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI Kişisel Bilgiler Ünvanı : Adı Soyadı : Görevi : Birimi : Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI Dekan Ġslami Ġlimler Fakültesi Bölüm : Anabilim Dalı : Ġslâm Hukuku İletişim Bilgileri

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

MEZHEPLER TARİHİNE GİRİŞ Prof. Dr. Sönmez Kutlu Dem, 1. Baskı, Ġstanbul, 2008, 204 s.

MEZHEPLER TARİHİNE GİRİŞ Prof. Dr. Sönmez Kutlu Dem, 1. Baskı, Ġstanbul, 2008, 204 s. e-makâlât Mezhep AraĢtırmaları, II/2 (Güz 2009), ss. 109-115. MEZHEPLER TARİHİNE GİRİŞ Prof. Dr. Sönmez Kutlu Dem, 1. Baskı, Ġstanbul, 2008, 204 s. Hz. Peygamber in ölümünden sonra meydana gelen toplumsal

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ KASIM EKĠM EYLÜL Öğrenme Alanı: ĠNANÇ. ÜNĠTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle TanıĢma, Dersin Amacı ve ĠĢleniĢ ġekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste iģlenecek konular ve ders iģleme teknikleri hakkında

Detaylı

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 179-183. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU Halil İbrahim Bulut, Araştırma Yayınları, Ankara, Nisan 2011,

Detaylı

Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127.

Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127. Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127. Elif Büşra DİLBAZ E-mail: ikkizzler_89@hotmail.com Nasslar ile hükümler arasındaki ilişkinin

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Ekmelüddin Bâbertî Sempozyumu (28-30 Mayıs 2010 Bayburt)

Ekmelüddin Bâbertî Sempozyumu (28-30 Mayıs 2010 Bayburt) T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 20, Sayı: 1, 2011 s. 331-335 Sempozyum Tanıtımı Ekmelüddin Bâbertî Sempozyumu (28-30 Mayıs 2010 Bayburt) Kadir Recep MUHAMMED 1 28-30 Mayıs 2010

Detaylı

HANEFÎ VE ġâfġî USÛLCÜLERĠN SÜNNET ANLAYIġI (DEBÛSÎ VE SEM ÂNÎ ÖRNEĞĠ)

HANEFÎ VE ġâfġî USÛLCÜLERĠN SÜNNET ANLAYIġI (DEBÛSÎ VE SEM ÂNÎ ÖRNEĞĠ) T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Ġslam Bilimleri Anabilim Dalı HANEFÎ VE ġâfġî USÛLCÜLERĠN SÜNNET ANLAYIġI (DEBÛSÎ VE SEM ÂNÎ ÖRNEĞĠ) Sebahattin ERKMEN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİNLER ARASI İLİŞKİLER Ders No : 0070040203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH 402 8 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 19 / 2009, s tanıtım-değerlendirme

sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 19 / 2009, s tanıtım-değerlendirme sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 19 / 2009, s. 251-255 tanıtım-değerlendirme KELÂM TARİHİNİN PROBLEMLERİ Muhit MERT, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2008, 160 s. Necmettin KUZU Kitap adından

Detaylı

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA *

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/2-2008, 253-260 Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * Özet Bu çalışmada, Türk Müziğinin elyazması kaynaklarından, müstensihi ve yazarı belli olmayan, Yapı-Kredi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Yıl 3 Sayı 1 Mayıs 2010 .. / Özet: Hadislerin anlaşılmasında aklın putlaştırılması Batıyla geniş bir etkileşim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ HARRAN UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ HARRAN UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ HARRAN UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY ULUSLARARASI MEVLÂNA VE MEVLEVÎLĠK SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MAWLANA JALAL AL-DIN RUMI AND MAWLAWISM Mevlâna Celaleddin

Detaylı

KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM

KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM (Rihâb Muhammed Müfid Şakakî, çev. F. Yasemin Mısırlı, Guraba Yayıncılık, 2012, 326 s.) Yaşar AKASLAN * Günümüz kırâat otoriteleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A.

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. Eski Kavimlerde Miraç...18 1. Çeşitli Kabile Dinleri...19 2.

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Hadis Istılahları. ADL: Râvînin hadîsi bozmadan rivâyet eden dürüst bir müslüman olması. AHZ: Bir şeyhden hadîs almak.

Hadis Istılahları. ADL: Râvînin hadîsi bozmadan rivâyet eden dürüst bir müslüman olması. AHZ: Bir şeyhden hadîs almak. Hadis Istılahları Her ilim dalının bir terminolojisi olduğu gibi hadîs ilimlerinin de ıstılahları vardır. Hadîs ıstılahları anlaşılmadıkça hadîs usûlü de anlaşılamaz. Hadîs ıstılahları çok sayıda olduğu

Detaylı

el-imâm Abdurrahmân b. el-kâsım ve İctihâdâtuhû min hilâli l-müdevvene Ali b. Belkâsım el-alevî Riyad: Mektebetü r-rüşd Nâşirûn, 2007. 575 sayfa.

el-imâm Abdurrahmân b. el-kâsım ve İctihâdâtuhû min hilâli l-müdevvene Ali b. Belkâsım el-alevî Riyad: Mektebetü r-rüşd Nâşirûn, 2007. 575 sayfa. İslâm Araştırmaları Dergisi, 25 (2011), 189-231 karşılaştırma ve düzeltmeyi yapmayı ihmal etmiş. Yine aynı dönemde imam hatip liselerindeki öğrenim süresinin üç yıla düştüğü ifade edilmiş (s. 73); doğrusu

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2016), ss

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2016), ss Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2016), ss.197-201. Adnan Demircan Türkiye nin İlahiyat Sorunu İstanbul: Beyan Yayınları,1.Baskı, 2015, 160 s. Yüksek Din Öğretimi ve bu öğretimin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN II İLH 338 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

İLK DÖNEM HADİS- REY TARTIŞMALARI ŞEYBÂNÎ ÖRNEĞİ Mehmet ÖZŞENEL, İstanbul: İFAV, 2015 Ali SEVER

İLK DÖNEM HADİS- REY TARTIŞMALARI ŞEYBÂNÎ ÖRNEĞİ Mehmet ÖZŞENEL, İstanbul: İFAV, 2015 Ali SEVER İLK DÖNEM HADİS- REY TARTIŞMALARI ŞEYBÂNÎ ÖRNEĞİ Mehmet ÖZŞENEL, İstanbul: İFAV, 2015 Ali SEVER İslâmî ilimlerin teşekkülünde Hicrî ilk asırlar farklı yönleriyle değerlendirmeye açık alan olması nedeniyle

Detaylı

Kûfe nin Yetiştirdiği Mütebahhir Bir Âlim: İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe

Kûfe nin Yetiştirdiği Mütebahhir Bir Âlim: İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe 14 Ebû Hanîfe Paneli Kûfe nin Yetiştirdiği Mütebahhir Bir Âlim: İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ İstanbul Üniversitesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Giriş Kûfe, İslam düşünce tarihinde

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 63017/11) Namık Kemal BATAR ve Diğerleri / TÜRKİYE T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmî çeviri, Adalet

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

International Symposium on Sayf Al-Din Al-Amidi

International Symposium on Sayf Al-Din Al-Amidi sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 19 / 2009, s. 209-217 tanıtım-değerlendirme ULUSLAR ARASI SEYFUDDİN AMİDİ SEMPOZYUMU International Symposium on Sayf Al-Din Al-Amidi 24 26 EKİM 2008 DİYARBAKIR

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Mezhep Meselesi ve Fıkhî İhtilaflar

Mezhep Meselesi ve Fıkhî İhtilaflar Mezhep Meselesi ve Fıkhî İhtilaflar Ebu l-feth el-beyânûnî Tercüme ve Notlar: Ebubekir SİFİL Rıhle Kitap, İstanbul 2013 (2. Baskı), 197 sayfa. Tanıtan: Fatih KARATAŞ* Mezheplerin ortaya çıkış sebepleri,

Detaylı

HADİS ARAŞTIRMA METODU

HADİS ARAŞTIRMA METODU 1 1. Hadisi Konusuna Göre Arama HADİS ARAŞTIRMA METODU Aradığımız hadisin hangi konuya ait olduğunu bildiğimizde konularına göre tertip edilmiş hadis kitaplarında rahatlıkla bulabiliriz. Ancak aradığımız

Detaylı

BAKÎ İBN MAHLED EL-KURTUBÎ (201-276/816-889) VE MÜSLÜMAN İSPANYA DAKİ HADİS EDEBİYATI ÇALIŞMALARINA KATKISI*

BAKÎ İBN MAHLED EL-KURTUBÎ (201-276/816-889) VE MÜSLÜMAN İSPANYA DAKİ HADİS EDEBİYATI ÇALIŞMALARINA KATKISI* BAKÎ İBN MAHLED EL-KURTUBÎ (201-276/816-889) VE MÜSLÜMAN İSPANYA DAKİ HADİS EDEBİYATI ÇALIŞMALARINA KATKISI* Ebû Naim Muhammed REİSUDDİN Department of Islamic Studies, University of Dhaka. Çeviren: Dr.

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB208 4 1+2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI BİRİNCİ SINIF İN ADI 05 KASIM-13 KASIM 26 ARALIK-06 OCAK 16 OCAK-27 OCAK ILILA505 AKAİD ESASLARI 05.11.2016 08:30:09:30 26.12.2016 08:30:09:30 16.01.2017 08:30:09:30 ILILA503 UZAKTAN EĞİTİM LERİ 07.11.2016

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI 1. Âyetlerin yazımında Resm-i Osmânî esas alınacaktır. Diğer metinlerde ise güncel Arapça imlâ kurallarına riâyet edilecek, ancak özel imlâsını

Detaylı

İMAMİYYE NİN İMAMET NAZARİYESİNİN TEŞEKKÜL SÜRECİ Metin BOZAN İSAM Yayınları, İstanbul 2009, 272 s. Harun TÜRKOĞLU

İMAMİYYE NİN İMAMET NAZARİYESİNİN TEŞEKKÜL SÜRECİ Metin BOZAN İSAM Yayınları, İstanbul 2009, 272 s. Harun TÜRKOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IX/1 (Bahar 2016), ss. 131-135. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com Başvuru: 07.06.2016 Kabul: 20.06.2016 İMAMİYYE NİN İMAMET NAZARİYESİNİN TEŞEKKÜL SÜRECİ Metin BOZAN İSAM

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM 1 I. DÖNEM 181111005 Türk Dili I Z 2 0 2 0 2 181111006 İngilizce I Z 2 0 2 0 2 181111007 Atatürk

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s.

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 20, Sayı: 2, 2011 s. 209-213 Kitap Tanıtımı Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. Hanifi ŞAHİN

Detaylı

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR /

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / Çıra Yayınları, İstanbul, 2006/240 sayfa Tanıtan: Muzaffer BARLAK 1 İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yüce Allah, ilahi hitabının birçok yerinde

Detaylı

Buhârî nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar*

Buhârî nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar* Buhârî nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar* Ali ÇELİK** 228 İslam kültür, bilim ve teknoloji alanlarına dair çalışmalarıyla tanınan, kaynakların özgünlükleri ve iç dinamiği noktasından hareket ederek

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4.

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4. II.Ö/İLA.7.YY TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Paleografi Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Türk Tasavvuf Musikisi DİN FELSEFESİ I Doç. Dr. Recep ALPYAĞIL TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

M. Boynukalın Hocayla Kitabu'l-Asl ve Tahkik Faaliyeti Üzerine

M. Boynukalın Hocayla Kitabu'l-Asl ve Tahkik Faaliyeti Üzerine Muhammed Boynukalın Hocayla M. Boynukalın Hocayla Kitabu'l-Asl ve Tahkik Faaliyeti Üzerine Abdülkadir Yılmaz İmam Şafii ise bizzat İmam Muhammed den el-asl ı dinlemiş ve bu kitapları istinsah etmiştir.

Detaylı