- Gayrimenkuller üzerinde IPOTEK tesis edilip edilemeyecegi ve bunların paraya çevrilip çevrilemeyecegi,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- Gayrimenkuller üzerinde IPOTEK tesis edilip edilemeyecegi ve bunların paraya çevrilip çevrilemeyecegi,"

Transkript

1 BELEDİYE ve İL ÖZEL İDARELERİNE AİT GAYRİMENKULLERÜZERİNDE BANKALAR LEHİNE KURULAN İPOTEKLER ve BUNLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE ORTAYA ÇIKABİLECEK HUKUK SORUNLAR Prof. Dr. İbrahm KAPLAN. ı. Grş Uygulamada bankalar talep halnde htyacı olan Beledye ve ııözelldarelerne kred tahss etmekte, bu krednn temnatı olarak da, Beledye veya ıı Özel Idaresne at gayrmenkuller üzernde kend leyhlerne potek tess ettrrnektedrler. Gerek bu poteln tess safhasında gerek potegn paraya çevrlmes aşamasında cevaplandırılması gereken bazı öneml hukuk sorunlar ortaya çıkmaktadır. Beledye ve ıı Özel Idareler tarafından bankalar lehne tess edlen temnat potekleryle lgl hukuk sorunlar hakkında görüş bldreblmek çn öncelkle; - Beledye ve ııözelldarelernn Hukuk Durumu, - Beledye ve ıı Özelldarelerne at malların hukuk statüsü konuları ncelenecek bu. meyanda - Bu malların HACZEDILlP edlemeyecel, - Gayrmenkuller üzernde IPOTEK tess edlp edlemeyeceg ve bunların paraya çevrlp çevrlemeyeceg, gb hususlar degerlendrlecek ve bunlara lşkn doktrn ve çthatlardak görüşlern ışı~ı alunda, kend görüşümüze yer verlecektr. II. Beledye ve İl Özel İdarelernn Hukuk Durumu ı. Beledyeler Beledyeler,3 Nsan 1930 tarh ve 1580 sayılı Beledye Kanunu'nun ı. maddesne göre, kamu tüzel kşlgne sahp, brer kamu daresdr (Ana.md. 127). Aynı Ankara ünverstes Syasal Blgler Faklılles Öğretm üyes

2 188 IBRftHlM KAPLAN kanunun 19. maddesnn 6. fıkrası hüknü geregnce: Beledyeler, "11beledye sının dahl ve harcnde menkul ve gayrmenkul mallan tasarrufa, bey (satmaya) ve şraya (satın almaya), car (kraya vermeye) ve :>ıcar (kralamaya), hraz ve stkraza, teberruatın (bagış) kabulüne, emsal nukut (nakt n: paraları) Vı~ ı.aahhüdatı medenyyey (borçlarını) faya ve davaya ve sulh ve braya EHIU>İRLER". Beledyeler, menkul ve gayrı:ı ~ııkul malla" üzerndek bu yetklern stsna hükümler harç 8 Eylül 1983 tarh ve ::886 sayılı Devlet Ihale Kanunu (esk 490 sayılı AElK) hükümlerne uygun kullanmal~'a yükümlüd..rler. Devlet thale Kanununun 76. mddesnde; "taşınır ve taşınmaz malların satış, kra, trampa edlmes ve müu:yetn :p:ır ayn hak tesslernde (ıpotek) mahall komsyonların ne mktara kadar hı:h:ye selahy,~tler oldukları, her yıl Genel Bütçe, Ka!\ununda gösterlr" hükmüne yer vedlmştr, BL. durumda banka, lehne ıpotek tess ettrecek Beledyenn Mahall Ihale K ):nsyonunul her yıl ne mktarda IPOTEK vermeye yetks oldugunu blmes gerekmeku;( :', 2. LI Özel ıdareler ıı Özel ıdareler, Anayasanın ]27 maddes le 13 Mart 1329 tarhl ıdareı UMUM1YEI vtlayet KANUNU rtfuvakka11 1-nın 75. maddesne göre, menkul ve gayrmenkul mallar ednmek ve bıılar üzernde kanun daresnde her türlü tasarrufu yapmakla yetkl, kamu tüzel kşler h. ıı Özel ıdareler de Bdedyekr f;b 2886 sı:;yılı Devlet ıhale Kanunu hükümlerne uygun olarak kend menkul ve gayı; menkul malları üzernde tasarrufta bulunablrler ve bu meyanda gayrmenkuller üzernıh temnat IPOTEÖl tess edeblrler. III. Beledye ve ıı Özel 1ı1:ırelerne At Malların Hukuk Statüsü, Genelolarak ıdare malları; Kamu malları ve özel mallar olarak k gruba ayrılmaktadır. 1- KAMU MALLARı Kamu mallan, İdarenn veya J:~mu tüzel kşsnn görevlern yerne getreblmes çn KAMU HİZMETİNE devamı' ürak tahss edlen veya dogrudan dowuya kamunun kullanmasına açık olan mallardıl. Bu ntelkler devam ettg sürece bu mallar İdare Hukukunun kamu hzmetlerne dar turallarına tabdr, ya'1 Meden Hukukun mülkyete lşkn kurallarına tab de~ldrler. Kamu malları; hzmet m~rarı ve kamıınun ortak kullanmasına açık ortak mallar dye k alt gruba :ı~rılır: 113 Mart 1329 tarhl tdare Umumy,: Vlayet Kanunu Muvakkatımn adı tarh ve 3360 sayılı kanunla "tl üzel İ[ı,dtESI KANL'NU" olarak değştrlmş ve bazı maddeler yenden düzenlenmştr.,

3 BELEDİYE ve İL ÖZEL ıdarelerine AlT GAYRİMENKULLER 189 Hzmet Malları, Kamu hzmet le yakından lgl olan, kamu hzmetnn br unsuru olacak şeklde br hzmete tahss edlmş (kaptal de~erler le de~l) "bulunan mallardır. Ortak Mallar se, br dar tahss sonucu do~rudan do~ruya kamunun ORTAK kullanmasına açık olan mallardır (Ortak Malların br kısmı sahpsz mallar olup, bunlar do~dan do~ya tahss olmaksızın, kamunun ortak kullanımına açıkur). Kamu malları (tahss ntel~ devam ett~ sürece); - İdarenn zn olmadan devr ve fera~ edlemezler, - HaczedlemezIer (tera ve İflas K. md. 82). _ Kanunda öngörülmüş olmadıkça bu mallar üzernde sınırlı ayn haklar kurulamaz. - Kamulaşunlamaz - Tapu sclnde tescle tab de~ldrler. - Kazandıncı zamanaşımı yoluyla özel kşlerce ktsap edlemez. - Verg ve resmden muaftır. 2. ÖZEL MALLAR İdarenn veya Kamu Tüzel kşsnn özel malları, ancak kaptal deaer ve verm le dolaylı olarak kamusal amaçlara hzmet eden ve stsna hükümler harç kendlerne Meden Hukukun mülkyete lşkn kuralları uygulanan mallardır. Beledye ve LIÖzel İdareler yukarıdak ntelktek özel mallarını 2886 sayılı Kanuna göre kuralolarak satablrler, kraya vereblrler, üzerlernde IPOTEK tess edeblrler. Aynca 1050 İdareye at özel mallar sayılı Muhasebe- Umumye Kanununun 23. maddesne göre İdareye at özel malların, tapu sclne Idare adına kaydettrlmeler gerekr. Bu hüküm kıyasen Beledyeler le ıı Özel dareler hakkında da uygulanablr. Idarenn (devletn) özel maııarı lcra ve Iflas Kanununun 82. maddesne göre HACZEDILEMEZLER. Ancak Beledye veya LI Özel Idaresne at br mal akar,' yan kraya verlen br gayrmenkul se (otel veya gazno gb) ve emlak vergsne de tab se; bu mal kamu hzmetne tahss edlmş sayılmayaca~ından, yan özel hukuk hükümlerne tab olacagından HACZEDILEBIUR veya IPOTEKLİ se gayrmenkul saulıp potek paraya çevrleblr (Beledyeler Kanunu md. 19n). (Bakınız Prof. Bak Kuru,kra ve ıflas Hukuku, Clt I, 1988, Ankara, sayfa ). Bununla beraber, beledyelern kamu yararına (hzmetne) tahss edlmş olan malları haczedlemez (Beledyeler K. md. 19n), örnegn beled e otobüsler, beledyece tanzm satışlarına tahss edlmş dükkanıar, magazalar, haczden önce beledye enclmennce kamu hzmetne tahssne karar verlmş (haczden sonra se olmaz) olan beledyenn bankadak parası, Beledye Gelrler Kanununda yazılı gelrler, Gecekondu Kanunu le beledyelere geçen gayrmenkuller le bunların satılmaları veya kraya verlmelernden elde edlen paralar haczedlemez. Metn çnde sözü geçen gayrmenkul üzernde de, temnat lpoteöi kurulamaz.

4 190 IBR p.h1m KAPLAN Beledyeler le tı Özel IdarelerJ.:ı, Tcaret Kanununa tab Sermaye Şrketlerndek hsseler üzernde de hacz konablr ve bunlar paraya çevrleblr. LV. Beledyeler Be İl Özel İdarelernn Özel Mal Ntel~ndek Gayrmenkuller Ü'ı~~'nde Tess Edlmş ıpote~n Paraya Çevrlmesnde Ortaya Çıkablecek Sorunların Çözüm Yolları. Beledyeler le tı Öze! ldareler:ın, kendlerne ait kamu hzmetne tahss edlmemş özel mal ntelgndek gayrmenkueer üzernde, yne kendlerne at br fabrkanın, br sanay tessnn ve turstk tes~ l kurulması, genşletlmes veya yen yatırırnda bulunmak amacıyla, br bankaya 'nüracaat edı~rek, alablecekler şletme ve yatırım kreds çn bu banka lehne tess edlecek TEMINATIPOTEK lernde, borç muaccel olunca bankaca bu 1POTEK'lern, ıcz konusu gayrmenkulü cra le sattırılarak, paraya çevrlmesnde yasal br engel bulurır.ı;ımaktadır. Ortaya çıkablecek tek engel borç muacccl olmadan, ancak potek tess edldkten sonra bu gayrmenkulün Beled)e Encümennce veya l Genel kurulunca KAMU, HlZMETtNE TAHSIS edlmes KA.RARI alınınasıdır. Böyle br karara karşı se kred verlen tessn kamu hımetne ıahss ntel~;nn bulunmadıgı, bu TAHSISIN sırf gayrmenkul üzerndek lpotek t~i1kurtulmak çn yapıldıgı, bu halyle kararın MK.2 dek hakkın kötüye kullanılması ı.".elgnde oldugu ddalarıyla Beledye veya LI Özel 1dares aleyhne Idare Mahkem ~:;nde İPTAL DA V ASI açılablr ve bu davanın kazanılması mümkündür. Beledye veya tı Özel Idare:;:lİn potekl br gayrmenkulü kamuya tahss kararı alırken, öncelkle potegn temnat teşkl ettğ borcu ödemes veya başka tür, br temnat (Banka temnat mektubu veya kef:ıbt gb) vermes gerekr. Aks halde polek tessnden sonra alınan tahss karım, mev': Jr potege Vl~ onun paraya çevrlmesne engel teşkl edemez. Örnegn Yargıtay ıı. BD. s tarh ve 6174/8196 sayılı kararında (haczle lgl olarak) haczden s:>ora alınan kamu yararına tahss kararını dkkate almamış ve beledyenn bank:d:ık parasının haczne karar verlmes gerektgne hükmetm ştr. Bu karar potege lşkn olank da byasen uygulanablr. Beledye veya LI Özel ldarehnn kendlerne at özel mal ntelgndck gayrmenkul üzernde, kendlernn hssedar ol :Iukları Tcaret Kanununa tab Sermaye Şrketlernn bankalardan kullandıkları kredlern temnatı olarak, IPOTEK tess ettrmeler halnde de, kanaatmzce yukarıda belrttglt ;~hususlar g~çerl olacaktır. SONUÇ Yukanda açıklanan sebeple rle : 1- Beledye ve 11 Özel clarelernn, sadece özel mal ntelgndek tess ve şletmelerne şletme ve yatırı:ıı kreds verrken bu krednn temnatı olarak yne özel mal ntelgndek gayrmeokub üzernde temnat poteg tess edlmel ve burada da Devlet Ihale Kanununun 75, maddes le Meden Kanunun ve Tapu Scl Nzamnamesnn potenn tes:; le lgl hükümlerne rayet olunmalıdır. Bu esaslar,'

5 BELEDIYE ve IL ÖZEL ıdarelerine AlT GAYRIMENKULLER 191 dahlnde tess edlecek temnat poteklernn paraya çevrlmesnde ortaya çıkablecek sorunlann hukuk yollardan Banka lehne çözümü mümkün görünmektedr. 2- Beledye ve IIÖZel Idarelernn, yatınn ve şletme kreds verleblecek ntelktek şletme ve tessler ve bunlara at gayrmenkuller, kred açıldıktan sonra ve gelecele'te kamu hzmetne TAHSIS edleblecek ntelkte özel mallar seler, söz konusu kredlern baştan hç açılmaması, böylece temnat potegnn paraya' çevrlmes aşamasındak sorunlarla karşılaşılmaması yernde olacaktır.

Fransa'da İdari Sistem ve Yerel Yönetimler

Fransa'da İdari Sistem ve Yerel Yönetimler Fransa'da İdar Sstem ve Yerel Yönetmler Yusuf Erbay * Bu makale hazırlanırken kaynakçasında belrtlen eserlern yanı sıra, atanmış ve seçlmş Türk yerel yönetm görevllernn 13-20 Eylül 1998 tarhler arasında

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Prof. Dr. Selçuk Öztek * Konumuz tüketici kredilerinde kişisel teminatlar olmakla birlikte,

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ :

13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ : 13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ : 13.01-5302 sayılı Yasa nın 64 üncü maddesi hükmüne göre, İl Özel İdaresinin diğer kuruluşlar ile ilişkisinde üç temel şartı vardır. Bu üç şart birlikte

Detaylı

Öncelikle beni bu önemli konferansa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle beni bu önemli konferansa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle beni bu önemli konferansa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin Ek 1. Protokol ün 1. maddesi mülkiyet

Detaylı

Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar

Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Giriş Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar Doç. Dr. Adnan Deynekli * Bir icra takibinde mahcuz mallar satıldıktan sonra satış bedeli hacze iştirak etmiş bulunan alacaklılara

Detaylı

YÜKSEK YARGI KURUMLARININ AVRUPA STANDARTLARI BAKIMINDAN ROLLERĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ ORTAK PROJESĠ KAMULAġTIRMA KONFERANSI

YÜKSEK YARGI KURUMLARININ AVRUPA STANDARTLARI BAKIMINDAN ROLLERĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ ORTAK PROJESĠ KAMULAġTIRMA KONFERANSI YÜKSEK YARGI KURUMLARININ AVRUPA STANDARTLARI BAKIMINDAN ROLLERĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ ORTAK PROJESĠ KAMULAġTIRMA KONFERANSI KAMULAġTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI VE YARGITAY ĠÇTĠHATI TANIMI ve NĠTELĠĞĠ Kamulaştırma

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ÖNEMLİ MİKTARDA ŞİRKET AKTİFİNİN TOPTAN SATIŞI SORUNU

ANONİM ŞİRKETLERDE ÖNEMLİ MİKTARDA ŞİRKET AKTİFİNİN TOPTAN SATIŞI SORUNU ANONİM ŞİRKETLERDE ÖNEMLİ MİKTARDA ŞİRKET AKTİFİNİN TOPTAN SATIŞI SORUNU Soner ALTAŞ 17* * Öz Genel kurul, anonim şirketlerde bulunması zorunlu olan, yetkisini kanundan ve kanun hükümleri çerçevesinde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu İÇİNDEKİLER I. Giriş II. III. IV. Aile Konutu Kavramı Eşlerin Hukuki İşlem Yapma Özgürlüğü ve Diğer Eşin Rızası Kiralık Aile

Detaylı

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Kira Sözleşmesi Düzenlemeleri Av. Ceren Gültekin, LL.M. cgultekin@gultekinhukuk.com A- GİRİŞ: 11.01.2011 tarihinde TBMM nce kabul edilerek 04.02.2011 tarihinde Resmi Gazete

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ HAZIRLAYANLAR Sena Gözde YELEK. ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Gülsen AYHAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE

Detaylı

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER makaleler Talih UYAR İCRA HUKUKUNDA SÜRELER Av. Talih UYAR * İcra ve iflas hukukunda yer alan sürelere ilişkin kurallar, İİK m. 19 da HUMK m. 161 ve 162 ye paralel şekilde düzenlenmiştir. I. Süreler, gün,

Detaylı

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli)

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 1 2 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU Kanun No : 6361 Kabul Tarihi : 21.11.2012 R.G. Yayım

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN

GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN Grup Şirketlerinde İşçilerden Bir Kısmının Aynı Anda Birden Fazla İşverene 25 GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN Prof. Dr. Nuri ÇELİK

Detaylı

Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ

Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ EKİN Basım Yayım Dağıtım Ekin Basım Yayın ve Dağıtım, ISBN: 975-8768-11-5 (c) 2008. Her hakkı mahfuzdur. Birinci Baskı: Eylül 2003; Yedinci Baskı: Eylül 2008 Dizgi, Kapak

Detaylı

KAMULAġTIRMA HUKUKUNUN ADLĠ YARGI BOYUTU

KAMULAġTIRMA HUKUKUNUN ADLĠ YARGI BOYUTU KAMULAġTIRMA HUKUKUNUN ADLĠ YARGI BOYUTU Hüseyin Güngör Babacan, Yargıtay 18 Hukuk Dairesi Üyesi Kamulaştırma Kanunu 05.05.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4650 Sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. Peki bu

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT Nisan 2012 YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Ülkemizde kamu yatırım ve

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVESİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVESİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 TURGUT ÖZAL ÜNİVESİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS: MEDENİ USUL HUKUKU Doç. Dr. CUMHUR RÜZGARESEN KONU: FER İ MÜDAHALE HAZIRLAYAN Tuğba Şengül Tuğba Alçın Ümit Yıldız Talha Yıldırım Avseren Uğur Sezgin Mehmet

Detaylı

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı