İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Yeni Başlayanlar İçin İYTE Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Yeni Başlayanlar İçin İYTE Kılavuzu"

Transkript

1 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Yeni Başlayanlar İçin İYTE Kılavuzu

2 GENEL BÝLGÝLER Rektörlük Telefon: (232) /24/25 Faks: (232) * Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 1992 yýlýnda Ýzmir in 3. devlet üniversitesi olarak kurulmuþtur. * Kampüsü Urla/Gülbahçe de, dönüm arazi içindedir. Kampüs arazisi, bölgenin iklimi gereði zaman zaman aþýrý rüzgar almaktadýr. * Öðretim dili Ýngilizce dir. Ýletiþim: Gülbahçe Urla ÝZMÝR / (232) twitter.com/#!/iyteedutr Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý Akademik Takvim, Yönetmelikler ve Eðitim Planlarý (AYE) gibi eðitim iþlerini iþler hale getiren birim, öðrenci ile öðreten arasýnda bir köprü vaziyetini görüyor, öðrencinin bütün kayýtlarýný tutuyor. Öðrenci Ýþleri nin Ýþleyiþ Esaslarý ise þu adreste yer alýyor: Öðrenci Bilgi Sistemi (ÖBS yolu eðitim ve öðretimden geçenlerin gün içinde girmeleri önemli olan bir bilgi sistemi. Akademik Takvim (A) Okulun açýlýþ ve kapanýþ tarihleri, dönem baþlama ve bitiþ tarihleri, sýnavlarýn ne zaman yapýlabileceði, eðitim için önemli tarihlerin belirtildiði, üniversitede bulunan herkesin uymak zorunda olduðu tarihleri içeren program. ÝYTE Akademik Takvimi nin özet hali ayrýntýlý hali pdf olarak Files/Sayfalar/0/2012_09_24/2.pdf adresinde yer almaktadýr. Yönetmelik (Y) Yönetmelik, Yönerge ve Ýþleyiþ Esaslarý ný vakitlice incelememiþ olmak kimi zaman öðrencinin eðitiminin uzamasýna, kimi zaman kendini mezun adayý olarak düþünürken bir dönem daha okumasýna yol açabilir. Yönetmeliði zamanýnda okumuþ bir bilim insaný, bir mühendis, gelecekte hukuk adamlarýna ve hukukçu olmaya muhtaç kalmaz. ÝYTE de eðitim ve öðretim hakkýnda derlenmiþ Yönetmelikler, Yönergeler ve Ýþleyiþ Esaslarý adresinde yer almaktadýr. Eðitim Planý (E) Üniversitenin senatosu ile belirlenen öðrencinin eðitim planý bölüm web sayfalarýnda yer almaktadýr. Eðitimine baþladýðý tarihten itibaren her öðrenciye bir danýþman atanýr. Bu danýþman, öðrenciye akademik yaþamý boyunca yardýmcý olur. Danýþmanýnýn belirli aralýklarla görevinde bulunmadýðý zamanlarda öðrenciye Bölüm Baþkaný danýþmanlýk eder. Öðrencinin aldýðý tüm akademik kararlar kendi sorumluluðundadýr. Hazýrlýk Sýnýfýna Yeni Baþlayanlar Eylül ayýnda yapýlan seviye belirleme sýnavýnýn (ÝYTE SBS) sonucuna göre öðrenci A, B, C gruplarýndan birine yerleþtirilir. A grubu haftada 21, B grubu 25, C grubu 30 saat ders yapar. Her grubun derslere yýl boyunca %85 devam zorunluluðu vardýr. Uluslararasý standart dil sýnavlarýndan (TOEFL, IELTS vb) belirli puanlar alýndýðýnda hazýrlýk sýnýfýndan muaf olunabilmektedir. Ayrýca hazýrlýk öðrencileri için ÝYTE Öðrenci Konseyi tarafýndan bölüm tanýtým çalýþmalarý yürütülmektedir. Bu çalýþma kapsamýnda hazýrlýk öðrencileri bir gün boyunca okuyacaklarý bölümü tanýmakta, bölüm hocalarý ile tanýþtýrýlmakta, bölümleriyle ilgili her türlü soruya cevap bulabilmektedir. Ýletiþim: (232) Öðrenci Ýþleri Birimi (232) Ali Arýcý ÝYTE SBS (Proficiency) her akademik yýl baþlangýcýnda Eylül ayýnda Yabancý Diller Yüksek Okulu dersliklerinde düzenlenir. Sýnav, öðrencilerin Ýngilizce dinlediðini anlama, yazma, okuduðunu anlama ve dili kullanma becerilerini ölçmek amacýyla yapýlýr. Sýnav yazma bölümü hariç çoktan seçmeli olup içeriði aþaðýdaki gibidir: Dinlediðini anlama : 10 puan Yazma: 20 puan Okuduðunu anlama: 40 puan Dili kullanma: 30 puan 1

3 Hazýrlýk Sýnýfýný Geçenler Artýk program öðrencisi olduklarýndan eðitimleriyle ilgili alacaklarý tüm kararlarda referanslarý ÝYTE Lisans Eðitim Öðretim Yönetmeliði (AYE) VEYONERGELER/LisansEgitim-OgretimYonetmelik pdf Hazýrlýk muafiyet sýnavýný (ÝYTE SBS) geçip birinci sýnýfa baþlayan öðrencilerden Mimarlýk Fakültesi öðrencileri Mimarlýk Fakültesi Binalarýnda diðerleri Fen Fakültesi Binalarýndaki dersliklerde ders alýrlar. Bölüm sekreterleri vasýtasýyla danýþmanlarýna ulaþabilirler. Fen Fakültesi: KYK Urla Yurdu'na en yakýn konumdaki fakültenin Dekanlýk Binasý Laboratuvar binasý dýþýndaki Kimya, Fizik (Bilgi Ýþlem), Matematik (MFBE) ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm binalarýnýn yaný sýra Erdal Saygýn Amfisi derslere ev sahipliði yapmaktadýr. (Kütüphaneye 0.8 km) Fizik (232) Bölüm Sekreteri Güven Öden Kimya (232) /7528 Bölüm Sekreterleri Zeynep Akyüz ve Songül Özalp (Kimya Bölümüne Uyum (1+0)NC özel oryantasyon dersi) Matematik (232) /7770 Bölüm Sekreterleri Hasan Þükrü Develioðlu ve Ýbrahim Gökgöz Moleküler Biyoloji ve Genetik (232) Bölüm Sekreteri Engin Kýranlý Mühendislik Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliði (232) /7882 Bölüm Sekreterleri Canan Öztürk ve Hakan Mete Güvenç (Kütüphaneye 0,1 km) Elektrik - Elektronik Mühendisliði (232) Bölüm Sekreteri Neslihan Uysal Ýnþaat Mühendisliði (232) Bölüm Sekreteri Ebru Eraslan Kimya Mühendisliði (232) /6641 Bölüm Sekreterleri Güneþ Sertcan ve Ýlkay Bodur (Kütüphaneye 0,33 km) Makina Mühendisliði (232) /6702 Bölüm Sekreterleri Fatma Bozkurt ve Fadime Kahraman (Kütüphaneye 0,6 km) Mimarlýk Fakültesi: Mimarlýk (232) /13 Bölüm Sekreterleri Handan Kapusuz ve Seher Akbaþ (Kütüphaneye 1,15 km) Þehir ve Bölge Planlama (232) /87 Bölüm Sekreterleri Ýlknur Uður ve Türkan Gülhan (Kütüphaneye 1,15 km) Eðitim-Öðretimi ilgilendiren tüm yönetmeliklere Öðrenci Ýþleri internet sayfasýndan ulaþabilirsiniz. (http://ogrenciisleri.iyte.edu.tr/ogrenciisleri/yonetmeliklerveyonergeler) (AYE) Uluslararasý Ýliþkiler Ofisi Yurtdýþý üniversitelerle anlaþmalar ve ortak çalýþmalar, uluslararasý araþtýrma aðlarý, öðretim ve araþtýrma personeli ile öðrencileri kapsayan mübadele programlarý da dahil olmak üzere, Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nün ait olduðu her türlü uluslararasý iþbirliði ve iliþkiye eþgüdüm ve hizmet saðlar. Uluslararasý Ýliþkiler Ofisi ile ilgili daha fazla bilgiye aþaðýdaki linkten ulaþabilirsiniz: UÝO. Erasmus Avrupa Birliði Öðrenci Deðiþim Programý na katýlmak isteyenler bu kýsaltmayý iyi öðrenmeli. Çünkü ÝYTE, oran bakýmýndan öðrencileri en fazla Erasmus a giden 3. üniversite. Ýletiþim: Kütüphane Binasý- Elektronik Kütüphane Binasý Karþýsý (Kütüphaneye 0 km) Z-25 (Öðrenim Hareketliliði Ofisi) Tel: (232) /7896 Z (Staj Hareketliliði Ofisi) Tel: (232)

4 Ulaþým Ýzmir'de belediye otobüslü, vapur, metro ve ÝZBAN gibi toplu taþýma araçlarýný kullanmanýn en hesaplý yolu Kentkart sahibi olmaktýr. Gerekli baþvuruyu ESHOT genel müdürlüðüne yapan öðrenciler fotoðraflý öðrenci kentkartý sahibi olur. Ayrýntýlý bilgi için Üçkuyular, Ýzmir in Konak, Alsancak, Gaziemir vb. semtlerinden Urla ilçesine ulaþabilmek için üzerinden geçilmesi gereken, Ýzmir in en uzun caddesi olan Mithatpaþa Caddesi nin 1100 lü rakamlarýna ev sahipliði yapan, ilçe (Gülbahçe-ÝYTE, Çeþme, Mordoðan, Karaburun) dolmuþlarýnýn hareket ettiði Üçkuyular terminalini, Fahrettin Altay Meydaný ný (yakýnda bu meydanda bir metro istasyonu açýlacaktýr) ve Pazaryeri Otobüs Duraðý ný barýndýran Balçova ilçesinde bulunan bir ulaþým merkezidir. Belediye Otobüsü ile: (http://www.eshot.gov.tr/hareketsaatleri.aspx?tip=havaalani&hatno=202) Havaalaný ndan F.Altay Üçkuyular a 202 nolu belediye otobüsü, Otogar dan F.Altay Üçkuyular a 607 nolu belediye otobüsü, Basmane Tren Garý ndan F.Altay Üçkuyular a 986 nolu belediye otobüsü, Alsancak Tren Garý ndan F.Altay Üçkuyular a nolu belediye otobüsleri, F.Altay Üçkuyular-ÝYTE arasý nolu belediye otobüsleri (Kentkart ile çift tarife alýnýr). Dolmuþ ile: Üçkuyular ilçe terminalinden Urla/ÝYTE minibüsleri ile kampüse ulaþýlabilir. (3,5 TL) Özel araç ile: Ýzmir-Çeþme otoyolu Karaburun giþelerinden çýktýktan 5 km sonra Çeþme ve Karaburun yol ayrýmýnda kampüs giriþi görülebilir. (Tecrübeli ÝYTELÝLERDEN uyarý) Urla veya Zeytinler giþelerinden çýkmamaya dikkat edilmelidir. Taksi ile: Urla dan Kampüs alanýna yaklaþýk 20 TL, Üçkuyular dan yaklaþýk, Havaalaný ndan (Havaalaný Taksi ) yaklaþýk 140 TL, Otogardan yaklaþýk 170 TL, Tren garýndan yaklaþýk 130 TL (http://taksiyle.com/izmir) Shuttle ile: Havaalaný-Kampüs arasý 1 yolcu için yaklaþýk 50 TL Kampüs çevresindeki taksi duraklarý: Gülbahçe Taksi (534) / (554) Halil Þener, (535) Tekin Ayhan Seçkin Taksi (537) Abdullah-Hakan Çakýroðlu Havaalanýndan Kampüs alanýna ulaþýmýn en ekonomik yöntemi 202 nolu ESHOT otobüs hattýnýn ardýndan Üçkuyular dan dolmuþ veya (735 nolu) otobüs kullanmaktýr. Süre olarak 2.5 saat alan bu yolculuðun en yakýn alternatifi kýrk beþ dakika süren taksi yolculuðudur. Kampüs içi ulaþým: Rektörlük, Makine Mühendisliði, Yabancý Diller Yüksekokulu, Kimya Mühendisliði, Kütüphane, SKS, Spor Salonu, Yurtlar, Lojman kavþaðý, Fizik Bölümü ve Mimarlýk duraklarýný içeren güzergahý takip eden ring seferlerinin hareket saatleri için Ayrýca her gün 12:00-12:50 saatleri arasýnda Rektörlük-Merkezi Kafeterya Binasý arasýnda ring seferleri gerçekleþtirilmektedir. ÝYTE Mobil Uygulamasý: IOS iþletim sistemli cep telefonlarýnda App Store dan iytemobil uygulamasý indirilebilir. Android ve diðer iþletim sistemini kullanan cep telefonlarý ile adresinden uygulamaya eriþilebilir. Ipad kullanýcýlarý için ayrýca ÝYTE Mobil uygulamasý mevcuttur. 3

5 Kayýt Ýþleri (232) Kayýt iþlemleri Merkezi Kafeterya binasýnda yapýlýr. Karaburun veya Çeþme giriþinden gelirseniz yolun saðýndaki sarý çizgi sizi Merkezi Kafeterya ya ulaþtýracaktýr. Kayýt iþlemleriyle ilgili ihtiyaç duyulan belgeler her dönem, kayýt iþlemlerinden en az iki hafta önce ana sayfada ve öðrenci iþleri sayfasýnda ilan edilmektedir. Örnek ilan sayfasý: adresinde yer almaktadýr. Barýnma Kampüs Ýçinde Barýnma: KYK Yurtlarý ve ÝYTE Misafirhaneleri (232) Önder Hancýoðlu / - Misafirhanelerde çamaþýr makinesi, kurutma makinesi, buzdolabý, televizyon ile yemek piþirebilecekleri küçük bir mutfak bulunmakta, genel temizlik her hafta yapýlmaktadýr. Mekan Adý Kim Konaklayabilir? Kapasite Fiyat Kuzeydoðu Misafirhanesi Ýhtiyaç sahibi erkek öðrenciler 8 öðrenci 120 TL / Ay Kidonya Misafirhanesi Ýhtiyaç sahibi kýz öðrenciler 8 öðrenci 120 TL / Ay Kredi Yurtlar Kurumu Urla Yurdu: Tel: (232) kiþi kapasiteli yurdun odalarýnda 24 saat sýcak su kullanýlabilen duþ sistemli banyo ve tuvalet yer almaktadýr. Yurtta ayrýca güvenlik, lokanta ve kantin, fotokopi ve kýrtasiye, internet, çamaþýrhane ve bayan kuaförü gibi iþletme hizmetleri bulunmaktadýr. Kampüs Dýþýnda Barýnma: Gülbahçe Köyü ve Urla muhitinde kiralýk ev (kayýt esnasýnda merkezi kafeterya binasýnda bilgi masalarý oluþturulmaktadýr) Ev arkadaþý arayanlar: https://www.facebook.com/iyte2012girisliler?fref=ts Özel Pansiyonlar ve Yurtlar: Barýnma Ofisi nden bilgi alýnabilir. 4

6 Beslenme (232) /7842, - Merkezi Kafeterya, kampüs içindeki 5000 kişi kapasiteli ana yemekhanedir. Yemekhaneden faydalanabilmek için öğrenci kimlik kartlarına kafeterya binasında bulunan para yükleme cihazları ve SKS Daire Başkanlığı beslenme hizmetleri biriminden para yüklenebilmektedir. (Tabldot yemek fiyatı 1,5 TL) Diğer yerler: Telefonla sipariş almaktadır. Kampüs içindekiler: Kidonya (232) , Asmalı Kafe (232) , Rektörlük Kantini (232) , Makine Mühendisliği Kantini (232) Mimarlık Fakültesi Kantini (232) Teknopark Kantini (232) ve Kampüs içindeki beslenme merkezleri İYTE tarafından denetlenmektedir. Kampüs dışındakiler: https://foursquare.com/v/g%c3%bclbah%c3%a7e/4c9da4e37c096dcb476dcdd1 Köfteci Salih Usta (232) Calipso Cafe (232) ve (554) Lavinya (232) Şuşu'nun Yeri (232) ve (553) Çiko (232) Tepe Kahve (535) Deniz Pide (232) ve (506) ) Campus Cafe-Bar (232) Taş Ev (232) ve (537) Sağlık / (http://web.iyte.edu.tr/sks/) Sağlık hizmetleri, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) binası zemin katında mesai saatleri içinde ( ) verilmektedir. Sağlık hizmetleri arasında poliklinik, diş sağlığı, hemşirelik, acil müdahale, laboratuvar, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yer almaktadır. Haftasonu sağlık hizmeti verilmemektedir. Kampus içi Acil Yardım Hattı 6222 Hayati tehlike arz eden durumlarda 112 aranmalı. Engelsiz İYTE: Engelsiz İYTE Birimi, engelli öğrencilerimizin öğrenimleri, kampüs ve yurt yaşamları sırasında karşılaştıkları zorlukları en aza indirmek; eğitim, öğretim sosyal yaşam ve kültürel alanlara eşit bir şekilde katılımlarına destek olmak amacıyla hizmet vermektedir Tel: (232) Faks : (232) Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmeti: (232) En Yakın Devlet Hastanesi: Urla Devlet Hastanesi: (özel araçla 20 dakika) En Yakın Üniversite Hastanesi: Dokuz Eylül Üniversitesi (özel araçla 30 dakika) Burslu Yabancı Uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri İYTE tarafından karşılanmaktadır. En yakın eczane Gülbahçe Köyü ndedir. (232)

7 Kütüphane (232) Kampüsün kalbi olan İYTE Kütüphanesi nin çalışma saatleri: Pazartesi-Perşembe , Cuma , Cumartesi-Pazar , Final dönemi 7/24, Yaz dönemi ve yarı yıl tatillerinde Pazartesi-Cuma Dönem başlarında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Kütüphanenin nasıl kullanılacağına dair oryantasyon çalışması yürütülmektedir. Oryantasyon gün ve saatleri eğitim birimleri tarafından dönem başlangıçlarında belirlenmektedir. İYTE Kütüphanesi, Deniz Şengel Koleksiyonu na ev sahipliği yapmaktadır. Bu koleksiyonda yer alan binlerce kitabın yanı sıra Joseph Semah, Gülsün Karamustafa, Selda Asal, Janusz Kaputsa, Sophie Hawkes gibi güzel sanatların ilkinin önemli örnekleri yer almaktadır. Burslar Yemek Bursu: Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversitelere ayrılan kontenjan dahilinde verilecek burs ile SKS yemek bursu işlemlerini yürütmektedir. Başvurular eğitim öğretim yılı başında İYTE web anasayfa üzerinden yapılmaktadır. İYTE Vakfı Bursu: İYTE Vakfı tarafından sağlanan burslar, her yıl İYTE ana sayfasında (http://www.iyte.edu.tr) duyurulmaktadır. Mezunlar Derneği: Daire Başkanlıkları Binası 112 nolu oda, Rukiye DEMİRAYAK (232) Yardım etmek isteyenleri yardım almak isteyenlerle buluşturan 112 nolu odada yer alan hizmet merkezi, kampüsün Kütüphane'den sonra en çok uğranan mahallerindendir. (Bkz. Kayıp Eşya Bürosu) * Yeni Kayıtlar esnasında Mezunlar Derneği Temsilcisi ile irtibata geçmeleri durumunda öğlen yemeği, kırtasiye, ikinci el giysi, ilaç ve gıda yardımı alabilir. * Not ortalamaları 2.51 ve üstü olan başarılı İYTE öğrencileri için özel vakıflar ve şirketlerle irtibata geçilerek burs edindirme çalışmaları yürütülmektedir. Özel burslar için değerlendirmeler, bu vakıf ve şirketlerin kendi komisyonları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 6

8 Kültür Hizmetleri Her ÝYTE li en az bir hobi sahibi olsun bir spor dalý ile uðraþsýn diye aþaðýdaki imkanlara sahiptir Öðrenci topluluklarý okulun açýldýðý 2. hafta Merkezi Kafeterya binasýnda 2 gün boyunca stant açmaktadýr. Topluluklara katýlmak isteyen öðrenciler okulun ilk günlerinde bu etkinliðe katýlabilir. Bir Edebiyat Topluluðu çalýþmasý olan ÝYTE nin ilk basýlý Edebiyat, Kültür ve Sanat Dergisi UZAK, ayný zamanda adresinde yayýmlanmaktadýr. SKS binasý giriþinde soldaki kapýlardan birinin üzerinde ON AIR kýrmýzý ýþýklý yazýsýný aktif hale getiren Radio High Tech ÝYTE Radyo Topluluðunun çalýþmalarýyla canlý yayýn yapmakta ve adresinde ÝYTE'nin diðer topluluklarýnýn güncel faaliyetlerini barýndýrmaktadýr. Her yýl Mayýs ayýnda düzenlenen ve 3 gün süren Bahar Þenlikleri esnasýnda topluluk üyeleri yýl boyunca çalýþtýklarý projeleri sergilemekte, tüm ÝYTE liler ile paylaþmaktadýr. Seramik Topluluðu sergileriyle, Edebiyat Topluluðu þiir dinletileriyle, Tiyatro Topluluðu sahneledikleri oyunlarla, Halk Danslarý Topluluðu eþsiz koreografi ve gösterileriyle, Müzik Topluluðu konserleriyle, Bisiklet Topluluðu alanda kiralayýp kampüsü turlayabildiðiniz bisikletleriyle þenliklerde gözden kaçmayan faaliyetlere imza atmaktadýr. Spor hizmetleri: Kapalý spor salonu rezervasyonu için (232) Tesis Ücreti Çalýþma Saatleri Kapalý Spor Salonu Sahasý 09:00-22:00 Fitness Salonu Masa Tenisi Açýk Saha Basketbol Dönemlik 25 TL 09:00-22:00 09:00-22:00 09:00-22:00 Tenis Kortlarý Halý Saha Saati 2 TL 09:00-22:00 09:00-22:00 Mini Golf Mesai Sattlerinde 1, haricinde 1,5 TL 09:00-22:00 * Haftasonu 12:00-22:00 arasýnda hizmet vermektedir. Yaz dönemi çalýþma saatleri ayrýca duyurulmaktadýr. Diðer Fotokopi-Kýrtasiye: Fen Fakültesi A.Blok (232) Mimarlýk Fakültesi (232) Merkezi Kütüphane (232) Hazýrlýk Kantin (232) Kimya Mühendisliði (232) Kayýp Eþya Bürosu: Daire Baþkanlýklarý Binasý 112 nolu oda, Rukiye DEMÝRAYAK (232) (Bkz. Mezunlar Derneði) Güvenlik: Rektörlük Binasý (232) , Ana Kapý (232) , Gülbahçe Kapýsý (232)

9 Sýkça Sorulan Sorular Eðitim: Bir üst yarýyýldan ders alabilmek için ortalama ne olmalýdýr? Genel not ortalamasýnýn 4.00 üzerinden 1.80 ve üstü olmasý gerekir. Mezuniyet ortalamasý nedir? 4.00 üzerinden 2.00 dýr. ÝYTE nin burs imkanlarýndan nasýl yararlanabilirim? Daire Baþkanlýklarý Binasý 112 nolu odada yer alan Mezunlar Derneði ofisinden Rukiye DEMÝRAYAK ile irtibata geçebilirsiniz. (Bkz. Burslar) Yönetmelikleri neden okumalýyým? Öðrencinin kayýt anýndan mezuniyet anýna kadar geçeceði bütün aþamalarýn bir özeti yönetmeliklerde yer almaktadýr. (http://oidb.iyte.edu.tr) Yönetmeliklere göz atmadan önce eðitim ile ilgili kanunlarýn, yönetmeliklere göz attýktan sonra ise yönerge ve iþleyiþ esaslarý gibi yasal mevzuatý birkaç kez gözden geçirmiþ olan öðrenci, ilginç sürprizlerle karþýlaþmayacaktýr. Saðlýk: Saðlýk raporu devamsýzlýk durumu ve sýnavlarda geçerli mi? Özellikle Hazýrlýk Sýnýfý nda sadece SKS hekimlerince verilen saðlýk raporlarý sýnav kaybýnda geçerlidir. ÝYTE de musluk suyu içilebilir mi? ÝYTE Kampüsü ve Urla sýnýrlarýnda musluk suyu içilmemektedir. Diðer: Kampüs içinde banka þubesi var mý? Ýþ Bankasý nýn mini þubesi haftada 1 gün, Çarþamba günleri Kütüphane nin zemin katýnda ve Merkezi Kafeterya Binasý giriþinde hizmet vermektedir. (232) Daire Baþkanlýklarý Binasý bodrum katýnda ve Merkezi Kafeterya Binasý giriþinde Ýþ Bankasý Bankamatik cihazý bulunmaktadýr. Ayrýca kampüs içinde Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarý giriþinde Ziraat Bankasý bankamatiði yer almaktadýr. Kampus içinde PTT þubesi var mý? Kütüphane binasýnda PTT þubesi bulunmaktadýr. Öðrenci kimlik kartýmý kaybettim, ne yapmalýyým? Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý Ofisi nde 101 no lu odada kimlik kartýnýzý kaybettiðinize dair iþlemlerinizi baþlatabilirsiniz. Doldurduðunuz kayýp formunu gerekli yerlere onaylatýp KÝHBÝ projesine kaydýnýzý yaptýrdýktan ve 101 no lu odaya teslim ettikten sonra yeni bir kimlik kartý edinebilirsiniz. Kampüste kuaför var mý, nasýl ulaþabilirim? KYK yurtlarýnda hizmet vermekte olan bayan kuaförüne (537) numaralý telefondan ulaþabilirsiniz. Gülbahçe Köyü nde hem erkek hem bayan kuaförü yer almaktadýr. Kampüste kablosuz að ile internete nerelerde girebilirim? Kantinler, Kütüphane vb. Ayrýca kampüs alanýnda TTNet eriþim noktalarý (Kimya Mühendisliði ve Daire Baþkanlýklarý binalarý gibi) bulunmaktadýr. Eduroam nedir? https://eduroam.iyte.edu.tr/ adresinden bilgi alýnabilir. Kampüsteki yurtlardan yararlanma koþullarý nelerdir? ÝYTE Misafirhanelerinin barýnma koþullarý yukarýda belirtilmiþ olup Kredi ve Yurtlar Kurumu nun yurduna giriþ koþullarý hakkýnda bilgi almak için Tel: (232) Enstitü ile Üniversite arasýndaki fark nedir? Enstitü, belli konularda araþtýrma yapan eðitim-öðretim kurumudur. Üniversitelere baðlý enstitüler özellikle lisansüstü eðitime yoðunluk vermekte iken, Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü gibi iki örnek, lisans ve lisansüstü programlarýyla, ülkemizde teknoloji ve araþtýrma yoðun eðitim-öðretim yapmaya devam etmektedir. ÝYTE de Çift Ana Dal ve Yan Dal uygulayan bölümler hangileridir? Fizik Bölümü, Kimya Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliði Bölümü, Þehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Mimarlýk Bölümü dür. Bu tür programlarýn sayýsý artmaktadýr. ÝYTE ANASAYFA SSS ÖÝDB sayfasý SSS Öðrenci Konseyi Facebook Grubu: https://www.facebook.com/groups/ /?fref=ts 8