Direnme Savaşında BİR YIL!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Direnme Savaşında BİR YIL!"

Transkript

1 Haftal k Dergi Say : Ekim TL (KDV Dahil) Yaflamak! Bir a aç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeflcesine ISSN Direnme Savaşında BİR YIL! Amerikan Düzeni Açlıkla Füzelerle Hücrelerle ÖLDÜRÜYOR! Açlığın ve Zulmün Olmadığı Bir Dünya İçin DİRENİYORUZ!

2 Bu Say da Direnme Savafl nda B R YIL Direnme Savafl nda B R YIL Ö l ü m l e r i m i z K o n u fl u y o r Direnme Savafl nda B R YIL Direnme Savafl nda B R YIL INTERNET adresi: Sahibi: Erkan Y RDEM Yaz iflleri Müdürü: H. Ruken KILIÇ Yönetim ve Yaz flma Adresi: Hocapafla Mahallesi Ankara Caddesi Nakipo lu flhan No:60/46 Eminönü- stanbul rtibat Tel/faks: (212) Teknik Servis: Anadolu Yay nc l k (Abide-i Hürriyet Caddesi Hasat Sokak Huzur Palas No:1 Kat:5 Daire:10 fiiflli- stanbul) Bask : ASPAfi Pazarlama Yurtd fl : MERHEIMER STR KÖLN Tel: / ve / Faks: / Yurtd fl Redaktörümüz: AGCE GEL FİYATI: TL Almanya: 5 DM Fransa: 20 FF İsviçre 5 SF Hollanda: 5 HFl İngiltere: 2 Belçika: 100 BF Avusturya: 35 ÖS Da gibi yükselen flehitlerimiz ve dalgalanan bayraklar m z flahidimizdir ki; Halk yenemediler Bizi yokedemediler! Bürolar m z Adana- nönü Cad. 7. Sokak K z lay fl Han arkas Özkan Apt. No:10/2 Tel-faks: Ankara- GMK Bulvar Onur flhan Kat: 6 Daire: 154 K z lay Tel-faks: Antakya- Armutlu Mahallesi Elmas Sok. fiaban Kanatl Apt. Kat: 4 D: 6 Tel-faks: Bursa- Baflak Cad. Gür fl Han Daire: 25/4 Heykel Tel-faks: adresi: Gaziantep- Karatepe Mahallesi Gaziler Caddesi Yeniçeri Sokak No:27 Daire:10 fiahinbey Hopa: Kaledibi mah. nönü cad. Karaman Apt. K.1 No: 1 HOPA zmir- 3. Beyler Cad Sokak No: 31/501 Yaparsoy fl Han Konak Tel-faks: Kocaeli- Demiryolu Cad. 1. Geçit Karfl s Ekfli fl Han Kat: 6 No: 40 Tel-faks: Malatya- Dabakhane Mah. Eskihalep Cad. Kardefller flhan Kat: 3 No: 15 Tel-faks: Mersin- stiklal Cad. stiklal fl Han Kat: 7 No: 20 Tel-faks: Samsun- Talimhane Cad. Bozluolcay fl Han Kat: 3/42 Tel: Trabzon- Kemer Kaya Mah. Kundurac lar Cad. Dedeo lu Sokak Pustular fl Han Kat: 1 No: 33 Tel-faks: Zonguldak- Gazipafla Cad. Ofluo lu flhan Kat:5 Daire:9 Tel: Böyle düflüyorsak bir bir O nun karn tok ülkesi ba ms z halk özgür olsun diyedir!

3 3 Vatan say :110 Ç NDEK LER... 3 Direnifl ve Savafl 5 Hafta Devrim ve Sosyalizm için direndik direnece iz 8 Amerikan Fetih savafl bafllad 11 Bu hükümet kimi temsil ediyor 13 Bekle... Geliyoruz stanbul 14 Kim, Ne dedi? 17 Röportaj... Mahalle halk sahiplendi 18 Terörizm Amerika dan sorulur 20 Balkanlar da UÇK, Afganistan da Kuzey ittifak 22 Uzun direniflin k sa tarihçesi 25 Bir y ll k s nav 26 Bir y ll k direnifl Bin y ll k savafl 29 Türkiye Oligarflisinin Terörle Mücadele Tecrübesi 30 Adaletsizlik böyle yarat l yor böyle sürdürülüyor 31 Emperyalizmin kanl tarihi 34 Türkiye tarihi kan ak yor 36 Boynu bükük b rakamazd k Karadenizi 38 Haberler 39 Tutsaklardan ortak aç klama 40 Aradaki islamc l k düzen içi müslümanl k 42 Konuflana bak n 43 flte Amerikan kültürü 45 Emperyalist medya tekeline El CezireTV Darbesi 48 Tarihimizden Ö reniyoruz 49 Öldüler yenilmediler 50 Yurtd fl ndan D REN fi VE SAVAfi ABD nin savafl, dünyadaki mevcut açl k ve adaletsizlik düzenini sürdürmek içindir. Türkiye deki direnifl, açl a ve adaletsizli e karfl direnifltir. Saf n z buna göre belirleyin! Tarih, dünya gündemiyle, ülkemiz gündemini son derece özgün bir biçimde çak flt rm flt r. Bir y ld r süren büyük direnifl, sanki, ABD nin ilan etti i savafla karfl, önceden bafllat lm fl bir direnifltir. ABD nin açt savafl, ayn zamanda bu direnifli sürdürenlere karfl bir savaflt r. ABD, savafl n ilan ederken diyor ki; benim dünya düzenime karfl ç kan kim varsa teröristtir ve düflman md r. Dünyan n neresinde olursa olsunlar, bu dünya düzenine karfl direnen herkesi yokedece im. ABD nin korumak için muhalif herkese savafl açt düzen, füzelerin gölgesinde IMF nin soygununun sürdürüldü ü, dünya halklar n n açl a mahkum edildi i adaletsiz bir dünyad r. Ülkemizdeki Amerikanc iktidar, IMF talimatlar do rultusunda, efendisinin bugün dünya çap nda ilan etti i sald r y, efendisinden biraz önce bu topraklarda bafllatm flt r. Direnifl de iflte buna karfl bafllam flt r. ABD nin dünya halklar na karfl ilan etti i savafl n hedefi, yeni de ildir. ABD elli y ld r, elinin uzand her ülkede, devrimcileri, anti-emperyalistleri yoketmek için savaflm flt r. Ya do rudan kendi askerleriyle iflgal ederek, ya da iflbirlikçileri arac l yla yürütmüfllerdir bu savafl. Emperyalistlerin bu hedefe ulaflmak için uygulad politikalar, yöntemler, ülkelere, bölgelere ve zamana göre farkl l klar göstermifltir. Aslolan, IMF nin ve emperyalist tekellerin hudutsuzca sömürüyü sürdürebilmesidir. Aslolan, devrim ve sosyalizm düflüncesini, devrim ve sosyalizmi savunan güçleri yoketmektir. Bunu sa layabilmek için gün gelmifl cuntalar yapt rm fl, gün gelmifl sivil faflist hareketleri veya islamc hareketleri örgütlemifl, gün gelmifl demokrasicilik manevralar na baflvurmufltur. ABD, sosyalist sistemin y k l fl yla birlikte, art k önünde kimsenin duramayaca hayalleri kuruyordu. Nitekim, 90 lar n bafllar, onun bu hayalini güçlendiren geliflmelere sahne olmufltur. O y llarda emperyalistler taraf ndan yap lan

4 say :110 vatan 4 de erlendirmelerde bu beklentiyi görmek mümkündür: 1989 a dek, iki kutuplu düzen partizana (devrimcilere, gerillalara, mücahitlere, direniflçilere) manevra alan vermifl, hedefine do ru ilerlemesini sa lam flt r. Ortaya ç kmakta olan dünyada bu alan hala söz konusu mu? Hay r! Partizan ya kendini uyarlamal ya da yok olmal d r. Duvar n y k l fl ndan sonra genel kan, modas geçen, araçlar ndan yoksul kalan gerilla ve partizan kuvvetlerinin h zla silinip gidece i yolundad r. (Terör Ne, Terörist Kim? C. II, sf. 48) Bu de erlendirme 1995 tarihlidir. Devrimcilere dayat lan aç kt r: Ya kendilerini - Yeni Dünya Düzeni veya Küreselleflme ad verilen amerikanc dünya düzenine- uyarlayacaklar, ya da yok olacaklar. Görüldü ü gibi, öz olarak Amerika n n bugün söyledi i de farkl de ildir. Tek fark, o gün ekonomik zorla, bar fl manevralar yla, ideolojik kuflatmayla dayat lan, flimdi yeniden füzeler, bombalar ve hücreler eflli inde dayat l yor. Anti-emperyalist, devrimci, sosyalist kimi güçler, 1990 lar n bafl nda, bu dayatmaya boyun e diler, kendilerini Amerikanc dünya düzenine uyarlad lar. Asl nda bu da yokoluflun bir baflka biçimiydi. Sonuçta da yokoldular zaten. Ama, kendini Amerikanc dünya düzenine uyarlamay reddeden, ve yok da olmayanlar vard. Dahas ; ABD nin ve emperyalist tekellerin tüm dünyaya dayatt açl k ve adaletsizlik, halklar n öfkesini do urmakta, yeni anti-amerikan, anti-emperyalist güçler yaratmakta gecikmedi. K sa süre önce zafer ç l klar at p, kapitalizmin, emperyalist düzenin ilelebet sürece ini ilan edenler, bu defa 21. yüzy l n ayaklanmalar yüzy l olaca kabusunu görmeye bafllad lar. Bu kabustan kurtulman n tek yolu ise, dünyan n her taraf nda, devrimcilere, antiemperyalist vatansever güçlere, muhaliflere ve tüm halklara karfl bask ve terörü art rmakt. Bu sald r asl nda, 1990 lar n sonunda bafllam flt zaten. 11 Eylül eylemi sonras nda, ABD, bunu vesile yaparak sald r s n daha da boyutland rd ve bugün, dünyay, ülkeler nezdinde, örgütler nezdinde, halklar nezdinde, yeni bir saflaflmaya zorluyor. Türkiye devrimcileri, emperyalizmin hiç bir dayatmas n kabul etmeyeceklerini ilan ederek, bu saflaflmadaki kesin yerlerini, 20 Ekim 2000 de ilan ettiler. IMF nin yönetimine, IMF nin halk m z aç b rakan programlar n n uygulanmas na, AB-ABD standartlar n n halk m za dayat lmas na karfl, direnifle geçtiler. Dünya çap ndaki çat flman n Türkiye cephesinde, kavga, k sa sürede büyük boyutlar kazand. Devrimciler yokedilmeliydi. Amerikanc iktidar, IMF, ABD, Avrupa Birli i, bu konuda hemfikirdiler Aral k sald r s n ve F tiplerini birlikte planlay p uygulad lar. fiimdi ayn sald r, tek tek tüm ülkelere tafl nacakt r. Sald r, bizzat emperyalist ülkelerin kendi içlerine kadar yay lacakt r. Türkiye devrimcileri, bu sald r karfl s nda ne yap lmas gerekti ini, bafltan gösterdi tüm dünya halklar na. Amerikanc dünya düzeni karfl s nda, dünya halklar na dayat lan açl k ve adaletsizlik karfl s nda, boyun e ilmeyecek! Dünya halklar n n direniflinin en önünde olman n onuru ve sorumlulu uyla direniyoruz bugün. Bir çok kez biz de söyledik, dünyan n baflka ülkelerinden devrimciler de söyledi; bu direnifl dünya çap nda bir direnifltir. fiimdi bu özelli i çok daha ç plak biçimde ortaya ç km flt r. ABD nin dünya çap ndaki sald r s, Türkiye oligarflisinin sald r s, e er tüm muhailf güçleri sindirme sald r s ysa, ki öyle oldu u aç kt r, o halde, herhangi bir muhalif gücün bu sald r karfl s nda, sald r y atlatma hesaplar yapmas boflunad r. S ra, er geç ona da gelecektir. Ya bu açl k ve adaletsizlik düzenine kabul edecek, ya da çat flmay seçecektir. Dünyada ve ülkemizde, bu açl k, adaletsizlik düzenine karfl ç kan herkes; Yokolmamak için, ABD nin savafl na karfl ç k n! Yokolmamak için direnifle kat l n! Aral k katliam n n, o günden bu yana devam ettirilen zulmün ve ABD nin dünya halklar na reva gördü ü, yoksul Afganistan halk yla bafllay p yayg nlaflt rmay planlad fliddetin mutlaka bir karfl l olacakt r. Bu boyutlarda fliddet uygulayanlar n, kendi canlar n da, kendi düzenlerini de güvencede hissetmeleri mümkün de ildir. Dünyan n ABD nin çiftli i olmad n, Türkiye nin, üç befl tekelci ailenin, IMF nin, soyguncular n ve katliamc lar n çiftli i olmad n göstermek zaman d r.

5 5 vatan say :110 D RENME SAVAfiI NDA B R YIL 72 flehit Eridi hücre akt kan dirildi toprak Anadolu uyand uyanacak Direnenler kazanacak!

6 say :110 vatan 6 Selam olsun 365 gün direnifl bayra n dalgaland ranlanlara Direnme hakk için, Hak ve özgürlükler için, Ekmek ve adalet için, Devrim ve Sosyalizm için D REND K, D RENECE Z! Bir y l n her gününe yay lan irade, kararl l k ve kahramanl k, bir direnifl abidesi yaratt. Ama bu, ilk bak flta görülendir. Direniflin bu topraklara kazand rd klar bir direnifl destan n n çok daha fazlas d r. Baflka bir aç dan söylersek, bu destan, zulümle gö- üs gö üse bir çat flmadan ibaret kalmam flt r. Yine ancak gö üs gö üse diye tarif edilebilecek fliddette bir ideolojik kavga da yürütüldü. Burjuva ideolojisine, burjuva kültürüne, bu ideoloji ve kültürün halk içindeki, sol içindeki uzant lar na karfl amans z bir savafl verildi. Direnifl ö retti. Dersler verdi. Türkiye gerçe ini yeniden herkese gösterdi. Bu gerçe e uymayan teorilerin, politikalar n iflas n saflad. Yan lg lar aç a ç kartt. Böyle bak ld nda görülür ki, bu direnifl, sürecin kendi içinde tafl d tüm zorluklara, yetersizliklere ra men, devrimi büyüten bir y l olmufltur. Türkiye halklar na, zulüm nice koyu ve güçlü olursa olsun, direniflin ve zaferin mümkün oldu unu gösteriyoruz 20 y ld r kesintisiz bir örgütsüzlefltirme politikas izliyordu oligarfli. Örgütsüzleflme, umutsuzlu u besleyecekti. örgütsüzleflme, halk n kendine güvenini ortadan kald racakt. Direnilemez, hak al namaz düflüncesi yayg nlaflacakt. Oligarfli, reformizmin de katk s yla bu do rultuda önemli bir mesafe katetti. Bu geliflme, Kürt milliyetçili- inin yanl fllar n n kullan larak yarat lan devrimcileri gayr -meflru gösterme politikas yla birlefltirildi. Ortaya flu tablo ç kt ; halk düzen partilerinden umudu kesmiflti ama devrimcilere de yönelmiyordu. ktidarlar, halka durmaks z n yeni ekonomik darbeler vuruyor, ama buna denk bir ses ç km yordu. Bu oligarflinin istedi i tabloydu. Ama bu tabloyu bozan, riskli hale getiren devrimcilerin herfleye ra men varl ve devrim iddias n sürdürmeleriydi. Bunun için devrimcileri yoketmeye yöneldi politika. Direnifl, iflte bu noktada, zulme, ne kadar güçlü görünürse görünsün boyun e ilmeyebilece ini kan tlad. Direnmenin mümkün oldu unun görüldü ü yer, umudun yeniden büyümeye bafllad yerdir. Yüze yak n flehit, iflte bu anlamda, Anadolu topraklar na ekilen umut tohumlar d r. Ve herkes görecek, bu tohumlardan halk n kurtulufl kavgas n büyüten filizler

7 7 vatan Selam olsun 365 gün direnifl bayra n dalgaland ranlanlara say :110 kaplayacak tüm Anadolu yu. Türkiye soluna, devrim ufkunu ve iddias n yeniden kazand r yoruz Öyle dönemler vard r ki, on gün on y la bedeldir. Bir y ll k direnifl, hiç kuflku yok ki tarihimizde, bir y l n çok ötesine bedel bir dönem olarak yerini alm flt r. Yirmi y ll k bir ideolojik dejenerasyon, en aç k haliyle bu direnifl sürecinde ortaya ç km fl ve bu ideolojik çarp kl klara, bir y ll k kavgan n sonucunda güçlü darbeler indirilmifltir. 80 li y llar n ortalar nda örgüt düflmanl yla bafllayan, devrimci ahlak, sosyalizmi, proletarya iktidar n reddederek yoluna devam eden soldaki çürüme, burjuva ideolojisine ait pek çok de erin kabul edildi i bir noktaya geldi. Oligarfliyle devrimcilerin aras ndaki çat flman n art k arada hiç bir yer b - rakmad, flu veya bu biçimde kimlikleri, konumlar gizlemeye hizmet eden kavramlar n çarp t lmas na izin vermedi i böyle bir süreçte görüldü ki, solun hemen her kesiminde gayet do al bir flekilde sivil toplumcu, Avrupac kavramlar kullan l yor. Gayet do alm fl gibi, o kültür paralelinde fikir yürütülüyor. Bu ideolojinin etki alan na girmek, iradesizleflmedir. Bu ölçüleri, bu düflünüfl tarz n, bu standartlar kabul eden art k uzaktan kumandal hale gelmifltir. Kumandan n dü mesi, bat kurumlar nda, bat kültüründe, ideolojisindedir. Bu iradesizleflmedir. Bat, beyinlerden devrim, sosyalizm ideolojisini ç kar p halk n de erlerini ç kar p yerine kendi ideolojisini kültürünü koymufltur. Böyle bir devrimcili in ufkundan devrim silinmifl, belli belirsiz bir Avrupa demokrasisi hedeflenir olmufltur. Direnifl iflte herfleyden önce, bu ideolojik sapmayla bir hesaplaflmay bafllatt. Bu hesaplaflma halen süren bir hesaplaflmad r. Ve bu hesaplaflmadan, direniflten ald güçle devrim galip ç kacakt r. Ak ll solculuk, tuzu kuru solculuk ve sol aristokrasi ye a r darbeler indiriyoruz Oligarfli, bir yandan solun çeflitli kesimlerini düzen içine çekmifl, di er yandan da, halka sol olarak sadece bunlar sunuyordu. Halka sunulan bu solda, düzen den baflka bir fley yoktu. Böyle bir sol cuya halk n güvenmesi için, onun bir fleyi baflarabilece ine inanmas için bir neden yoktu. Solcu tipinde, idealist, tutkulu kiflili in yerine amaçs zl k geçirilmeye çal fl ld. steyecek ama istedi ini gerçeklefltirmek için bir fley yapmayacak. Bir fley yapacak ama s n rl olacak. Sonuna kadar gitmeyecek. Sistem içine yerleflmifl, nas l yaflar m diye düflünen tiplerin elinde kalan solculuk, böyle bir solculuktur. Bas n aç klamalar, en kabas festivaller, paneller, onun mücadele alanlar n n çerçevesini çizer. Direnifl oligarflinin halka sol diye sunmaya çal flt - bu tabloyu tuzla buz etti. Bu kesimlerdeki sol tabanda, kendi sol liderlerini sorgulaman n yolunu açt. Bu mücadelenin önünde, Sevgiler, Gökhan lar, Osman lar var. Devrimcili i, halk n kurtuluflu, vatan n ba- ms zl için dö üflmeyi bir ömür boyu olarak kavrayan ve bu u urda can n feda etmeyi görev sayan devrimciler var. Art k Gülsüman lar var bu mücadelenin önünde. Canan lar, U ur lar, Veli Günefl ler var. Halk önderlerini yarat yor. Bu mücadele uzun soluklu bir mücadeledir. Bu mücadelenin bir tek çat flmas, hiç bir fleyin sonu veya bafl de ildir. Türkiye devrimci hareketi, otuz y ld r devrim ve sosyalizm bayra- n tafl yor. Otuz y ld r halk n ekonomik demokratik mücadelesinin önünde de, anti-faflist mücadelesinin önünde de devrimciler var. Türkiye de halk n muhalefeti devrimcilerle varoldu, devrimcilerle varolmaya devam edecektir. Çünkü, hele bu süreçten sonra, devrimcilerin d fl nda hiç kimse halk n mücadelesini örgütleyemez. Hiç kimse, emperyalizme, faflizme karfl tutarl bir mücadelenin yürütücüsü olamaz. Bu direniflin ö retti i, aç a ç kard en önemli gerçeklerden biri de budur. Ne reformisti, ne islamc s, hiç kimse gerçek anlamda düzene karfl direnemez. Düzene karfl gerçekten direnmek, devrimci olmakt r bu ülkede. Düzene s nmadan, düzenin icazetini aramadan adaleti, özgürlü ü, ba- ms zl, demokrasiyi savunmak, devrimci olmakla mümkündür. Direniflte bir y l, ba ms zl k yolunda, demokrasi ve devrim yolunda ça ldayarak akan bir nehirdir. Ba ms zl ktan, demokrasiden, devrimden yana olanlar, bu nehrin içinde birleflerek akacakt r. Bu nehrin d fl nda kalanlar, ba ms zl k, demokrasi ve sosyalizme giden yolun d fl na düflmüfllerdir. Aln m zdaki k z l, onurun rengidir gururun rengidir namusun rengidir ekme in ve adaletin ba ms zl n ve özgürlü ün rengidir direniflin rengidir devrimin rengidir sosyalizmin rengidir zaferin rengidir Bütün nehirlerin denize ulaflt gibi, bu direnifl de zafere ulaflacakt r. Direnifl bayraklar m z, gün gelecek, zafer bayraklar m z olarak dolaflacakt r bu ülkede.

8 say :110 vatan 8 Selam olsun 365 gün direnifl bayra n dalgaland ranlara Yalanlar, Demagojiler Gerçeklerin Üzerini Örtemez Gerçek: AMER KAN FET H SAVAfiI BAfiLADI Bombalar Amerikan tekelleri için yer aç yor. Ya an bombalar fetih ve dize getirmek içindir. Halklar Amerikan imparatorlu una direnecek! Ad m ad m, büyük bir hukuksuzluk içinde zemini haz rlanan Amerika n n fetih hareketi 7 Ekim gecesi at lan ilk bombalarla birlikte bafllad. Bir kaç saat içinde terörizmin bafl Bush konufltu: Taliban taleplerimize cevap vermedi. Taliban n bunun bedellerini ödeme zaman gelmifltir... Afgan halk na teflekkür ediyorum. ABD, sadece teröristlere yard m yatakl k edenlere düflmand r, müslüman halka düflman de- ildir. Sadece askeri hedefleri vuraca z. ABD nin a z ndan ç kan her türlü gerekçe fetih hareketini meflrulaflt rmaktan baflka bir fley de ildir. Demek ki, Amerika ile iflbirli i yapmayan tüm ülkeler, halklar düflmand r. Amerika aç k olarak bunu söylüyor. Bunun anlam, dünya benimdir demektir. Dünya halklar hay r diyor. Amerika n n halklar n kendi kaderini, iktidar n, gelece ini belirleme hakk olmad n, hiçbir ülkenin rejimini zorla, bombalarla de ifltirme hakk olamayaca n hayk r - yor. fiu veya bu dünya görüflüne sahip, hiç fark etmez. Halklar nas l yaflamak istiyorlarsa öyle yaflayacaklar. Bush bizim yaflam biçimimizi de ifltirmek istiyorlar diyordu. Sen de onlar n yaflam biçimini de ifltirmek istiyorsun. Peki nereden al yorsun bu hakk? Ama bizim yaflam biçimimiz daha do ru mu diyorsun? Do ru kime göre belirleniyor? Tek do ru olma hakk n sana kim veriyor? Emperyalizmin dilindeki demokrasi, hukuk, adalet, insan kavramlar n n çok farkl anlamlar oldu unu bütün dünya on y llard r yaflayarak ö rendi. Hem de milyonlarca insan n kanlar, canlar pahas na ö renildi bu gerçek. Amerika flimdi Afganistan da bu gerçe i yeniden ters yüz etmek istiyor. Yalan söylüyor. Terör sald r s n n ad na Sonsuz Özgürlük Harekat diyor. Bu, dünyayla alay etmektir. Afgan halk yla alay etmektir. Tepelerine ya an bombalarla gelecek o özgürlü ün ne menem bir fley oldu- u bugünden aç kt r. Amerika Asya ya ölüm, açl k, sefalet, sürgün, hastal k götürüyor. Her türlü silah n Afgan halk - n n üzerinde deniyor. * Emperyalistlerin demokrasisinin ne oldu unu Taliban sonras nda iktidara getirmek istedi inin kim oldu una bakt m zda da görüyoruz: bir kral. Demokraksiye bak n. talya, Pakistan ile bunun için görüflmeler yap yor, Taliban dan deste inizi çekin size kral verelim diyor. Amerika n n, Avrupa n n demokrasisi kral n demokrasisi kadard r. Çünkü, Cephe aç klamas nda belirtildi i gibi, Emperyalist demokrasinin ilkeleri yoktur; tek ilke, tekellerin ç karlar d r. Bunun için monarfliyi de savunur, cuntalar da yapar. Taliban iktidara getiren de kendisi de il miydi? O zaman Taliban n "yaflam tarz, rejimi", Amerika için sorun de ildi. Çünkü o zaman tekellerin ç karlar, Afganistan daki SSCB ye yak n yönetimin devrilmesiydi. ABD için Afganistan daki veya baflka bir ülkedeki rejimin niteli i, demokratik olup olmamas, hiç bir zaman önemli olmam flt r; ABD için aslolan, Amerikan imparatorlu una boyun e ip e memesidir. Boyun e iyorsa, "iyi rejim", boyun e miyorsa, kötü, de ifltirilmesi gereken bir rejimdir. * Sadece askeri hedeflerin vurulaca da vuruldu- u da en büyük yalanlar ndan biridir. Katar da yay n yapan El Cezire Tv si bu yalanlar ortaya ç kard. Afgan halk bu yalanlar çok iyi biliyor. Daha flimdiden yüzlerce halktan insan katledildi. Dünya, ilk olarak BM ye ba l, bölgede may n temizleme çal flmas yapanlar n vurulmas yla duydu ABD bombalar n n ak ll olmad n. 4 kifli öldü. BM binas n vuran Amerikan uçaklar n n halka ne yapt - n düflünün. Ama yalan üzerine kurulu propaganda makinalar çal flt yine ve ertesi günü Amerikan sözcüsü hiçbir sivil hedef vurulmad aç klamas yapt. Vurulan BM binas n n önünde konuflan yoksul Afganl n n, buraya neden bomba att Amerika anlam yorum, burada hiçbir askeri hedef yok ki sözleri gerçe i en ç plak haliyle gözler önüne seriyor.

9 9 vatan Selam olsun 365 gün direnifl bayra n dalgaland ranlara say :110 Irak da, Yugoslavya da mülteci konvoylar ndan, pazar yerlerine, yolcu otobüslerinden trenlere kadar Amerikan bombalar n n vurup katlettikleri halklar n haf zalar ndad r hala. Emperyalizm için insan n, insan hayat n n hiçbir de- eri yoktur. Her fley tekellerin ç karlar, Amerika n n dünya imparatorlu u içindir. Bu gerçek aç k tart flmas zd r. Asya n n Fethi çin Kap : Afganistan Afganistan n hedef al nmas n n Bin Ladin ya da Taliban rejimi olmad n, 11 Eylül ün sadece bir bahane oldu unu tüm dünya biliyor. Kimse demagojiyle, yalanla gerçe in üzerini örtemez. Herkes gerçe i tart flacakt r. Bu sald r Amerikan imparatorlu unun yenilgiyi zafere dönüfltürmek için bir ç k fl d r. Amerika için zafer Asya n n fethidir. Bunun için Afganistan önemli bir kap d r. Oradan Asya n n bakir pazarlar Amerikan tekelleri için aç lacak, dizginsiz, ac mas z bir ya ma ile halklara kan, ac, açl k gözyafl götürecek. Amerika n n imparatorlu unu ilan edebilmesi Balkanlar n, Asya n n, Ortado u nun ele geçirilmesiyle mümkündür. Yugoslavya n n bombalanmas, bölünüp parçalanmas bunun bir parças yd, flimdi s ra Afganistan da. Yar n baflkalar na s ra gelecektir. Irak n, Suriye nin, Lünban n, Endonezya n n... tehdit edilmelerinin alt nda yatan bu gerçektir. Bush un sald r sonras ilk konuflmas nda söyledikleri bunun en kaba ifadesidir: Bugün Afganistan üzerinde yo unlaflt k. Ama yar n teröre destek veren baflka ülkeler olursa... Bu savafl uzun süreli bir savafl olacak. Tarafs z hiçbir ülke kalmayacak. Bunun zeminini haz rlayabilir mi, yapabilir mi, halklar n direnifli buna izin verir mi görece iz. Ama aç k olan bir fley varsa, o da, Amerika n n f rsat bu f rsat diyerek Amerikan imparatorlu unun önünde engel olarak gördü ü, muhalif olan iktidarlar, ülkeler, örgütler... herkese sald rmak, yok etmektir. Bombalar n ya aca her toprak parças nda Amerikan tekelleri için yeni alanlar aç lacak demektir. Savafl uzun sürecek sözlerinin ard ndaki gerçek de buradad r. Elbette ele geçirilmesi gereken devasa Çin pazarlar, eski Sovyet cumhuriyetleri var. Ortado u var... Petrol, enerji kaynaklar, yeralt yerüstü zenginlikler Amerikan tekellerinin a z n n suyunu ak t yor. Terör demagojisi, dünkü komünizm tehlikesi demagojisinin ayn s d r. 10 y l öncesine kadar komünizmden kurtarma/koruma diyerek ülkeler iflgal ediliyordu, bugün terörizm diyerek. Cephe, Yalana ve demagojiye son. Afganistan a sald r, emperyalist zorun en kaba, en aç k halidir. diyerek herkesi gerçe e ça r yor. Avrupa Çeliflkilerle Birlikte Amerika n n Yan nda Emperyalistlerin kendi aralar ndaki çeliflkiler hiç bitmez. Ama ç karlar denk geldi inde halklara karfl birleflirler. flte Afganistan da yaflanan budur. Esas olarak Amerika yap yor ötekiler pefline tak lm fl gidiyor. Biz de Asya dan pay alal m diye Amerika y destekliyor. ABD nin, siz olmadan da yapar m, dünya benimdir demesine karfl n, Avrupa, biz olmadan meflru olamazs n, bizim de pay m z olacak diyor. Anlaflma bu zeminde sa lan yor. Teröre karfl ittifak dedikleri budur. Tekellerin ç kar ittifak d r. Buna ra men kimi Avrupa devletlerinin, ittifak sadece Afganistan ile s n rl d r aç klamalar yapmas çat flman n sürdü ünün de göstergesi. Avrupa, Amerika n n tek bafl na imparatorluk olmas n n önünü de açmamaya çal fl yor. Çeliflki, çat flma bu zeminde sürüyor. Avrupa emperyalistleri bir yandan Amerika n n arkas nday z. derken öte yandan, Afgan halk na insani yard mda bulunaca z. diyerek büyük bir ikiyüzlülük içinde Avrupa n n sahte demokrasi, insan haklar maskesini takmaya da devam etmek istiyor. Ama nafile, dünya görüyor; Sen bombalar n yan ndaysan, sen bizzat bombalayansan art k orada hiçbir maske tutmaz. Bu gerçe i AB Dönem Baflkan Belçika D fliflleri Bakan, Afganistan harekat nda sivillerin de ölebilece ini, bunun sorumlusunun ABD de il Taliban oldu unu sözleriyle kendisi dile getiriyor. T pk iflkencecilerin bak kendine iflkence yapt r yorsun demesi kadar ahmakça bir tarzda da söylemifl olsa da gerçek bu. Halk onlar n da zerre kadar umurunda de ildir. Kapitalizmin dini, iman, insan yoktur. Nato, BM ise sadece birer piyon. Amerika ne derse oradan o kararlar ç k yor. Y llard r bu böyledir. BM, her y l açl k, adaletsizlikler üzerine rakamlar yay nlar ama bunlar yaratan Amerika için kararlar almaya da devam eder. Öteki ülkeler ise ne askeri, ne ekonomik, ne siyasi olarak Amerika için çok da önemi yoktur, hiçbir pay da alamazlar. ABD nin çeflitli ülkelerden 3-5 kiflilik irtibat heyetleri ad alt nda asker istemesinin nedeni, buna ihtiyac oldu u için de ildir; savafla, sald r suçuna herkesi ortak etmek iste inin sonucudur. Ülkeleri, daha fazla sald r ya ortak olmaya zorlayarak, saflaflt rmay da h zland r yor. Herkes taraf olacak sözlerini uygulamaya geçiriyor. Müslüman ülkeler de buna dahildir. Il ml islam, yeflil kuflak stratejileriyle istedikleri sonucu alamad lar. Kuflak

10 say :110 vatan 10 Selam olsun 365 gün direnifl bayra n dalgaland ranlara kendine döndü, kendi bo az na dolanmaya bafllad. ABD flimdi vurarak, saflaflt rarak ayn sonucu almaya çal fl yor. Açl n ve Adaletsizli in Kayna, fiiddeti Yaratan ve Uygulayan Amerika d r Bu gerçe i bilmeyen, görmeyen yoktur. Bütün tarihi boyunca, 1800 lü y llar n sonundan bafllayarak, ama özellikle 2 dünya savafl ndan bu yana tüm fliddetin, terörün kayna Amerikan sisteminden baflkas de ildir. O sistem halklar aç b rak yor. O sistem tüm dünyaya adaletsizlik götürüyor. Katliamlar, suikastler, iflgaller, cuntalar tümü o sistemin eseridir. Ekmek ve adalet bütün halklar n hakk d r. Bu hakk kim gasbediyorsa, her türlü fliddetin sorumlusu da odur. fiiddet üretme budur iflte. Kurflun ya murlar alt nda büyüyen çocuklar n, bombalar, füzeler alt nda ve açl k içinde yaflayan halklar n, ekmek ve adalet için direnmekten, savaflmaktan baflka yolu yoktur. Bu gerçekleri kim inkar ediyorsa, uslanmaz bir Amerikanc dan baflkas de ildir. SSCB y k ld ktan sonra, sömürü dizginsizlefltirildi, adaletsizlik derinlefltirildi. Ama bunun ortaya ç kard büyük bir öfke potansiyeli var flimdi; ABD bunu nas l yokedece- im diyor. Ama yokedemez. Daha da büyütmekten baflka hiçbir sonuç alamaz. Elbette halklar ekmek ve adalet için direnecekler, bunun için en meflru haklar n kullanacaklar. fiiddeti yaratana karfl halklar n hakl fliddetini kullanacaklar. Bu yaflama savafl d r. Halklar kendi iradeleriyle, adalet içinde, açl k çekmeden yaflamak zorundad r. Yanki Evine Dön! Dünya dan Elini Çek! Sald r tüm dünya halklar na, fetih savafl tüm dünyan n yoksul ülkelerinin Terörist Bush! Dünyadan Elini Çek! fethini kaps yor. Bu nedenle ABD, Asya, Ortado u, Balkanlar, Uzakdo u... tüm dünya dan elini çekmelidir. Tüm iktidarlar, uflaklar yanlar na alsalar da, halklar n bafl na tonlarca bombalar ya d rsalar da, TV lerden her gün binlerce yalan söyleseler de, Afgan halk na yard m yap yoruz soytar l klar n anlatsalar da, dünyan n en büyük, en devasa gücü dünya halklar Amerikan imparatorlu unun ve ortaklar n n karfl s ndad r. Her gün onbinlerle sokaklara dökülen onlarca ülkenin halklar, kardefllerimiz, dünyan n tüm yoksullar bu gerçe i hayk r yor. Bu nedenle, mparatorluk rüyan z, halklar n direnifline çarp p bir kabusa dönüflecektir. Amerika n n elini uzatt her yer, eninde sonunda bir Vietnam olacakt r. Amerikan imparatorlu unun bütün dünyay egemenli i alt na almas na karfl halklar direnecektir. Gerçe in fark nda olanlar n tek yolu budur. Dünyan n üretip, emperyalistlerin tüketti i, korkunç bir adaletsizli in dayat ld düzeni halklar kabul etmeyecektir. Tüm dünya ABD nin önünde e ilmeyecek, Amerika n n düflünceleriyle, ideolojisiyle yaflamayacak. Amerika bunlar istiyor, bunlar dayat yor. ABD, ekonomik, askeri, politik anlamda mutlak bir boyun e dirme savafl yürütüyor. Bu Amerikan düzeninde, halklar AÇ t r, halklar n, ülkelerin RADES yoktur. Bu Amerikan düzeninde, halklar n ulusal kimlikleri, kültürleri, haklar yoktur. Böyle bir dünyada ekmek ve adalet yoktur. Halklar hiçe sayan bu emperyalist politika, fliddetin kayna d r. Böyle bir politikan n fliddet üretmemesi mümkün de ildir. Tüm dünya halklar, Amerikan imparatorlu una karfl EKMEK VE ADALET Ç N direnecek, savaflacakt r. Halklar n baflka yolu yoktur. Kendi halk n kurflunlayan büyük politika 8 Ekim de Gazze de Hamas n ça r s ile yap lan ve binlerce kiflinin kat ld Amerikan aleyhtar gösteriye Arafat a ba l Filistin polisi gerçek mermilerle atefl açt ; 2 ölü onlarca yaral. Gerekçe: Bunlar Filistin halk n n duygular n yans tm yor, yanl fl anlafl l yoruz, terörle Filistin davas n birlikte an lmas na izin vermeyece iz. Arafat, Filistin Tv sinde ABD aleyhtar konuflmalar da yasaklad. Filistin devleti Ortado u politikam z n gere idir aç klamas iktidars zlar n iktidar nda etkisini gösterdi bile. Arafat korku ve panik içinde Amerika n n karfl s nda olursak politika yapamay z diyerek kendi halk n kurflunlad. Büyük politika dedikleri budur iflte. O kurflunlar n kendini vurmas kaç n lmazd r. Dünyan n tüm ezilen halklar n n yüre i Filistin halk için çarparken Arafat iktidar n n kurflunlar sadece o 2 göstericiye de il tüm halklar n yüre ine s k lm flt r. Bir baflka trajedi de Yugoslavya dan geldi. Daha dün bafllar na Amerikan bombalar ya an onlard. fiimdi Amerika ya destekle, kredi kopar r m y m, gözlerine girer miyim diye hesapl yor. Emperyalizm iflte böyle bölüp parçal yor ve katlediyor. Dolar için kendi baflkan n satt, flimdi de dolar için Afgan halk n n katledilmesini onayl yor.

11 11 vatan say :110 Selam olsun 365 gün direnifl bayra n dalgaland ranlanlara Bu hükümet kimi temsil ediyor? Halk savafla karfl ; Hükümet kimin ad na savafl destekliyor? AMER KANCI HÜKÜMET, AMER KA Ç N KEND HALKINI SUSTURUYOR - DIfi POL T KA: Emrinizdeyiz Amerika! - Ç POL T KA: Savafla Hay r Demek Yasak! TÜRK YE OL GARfi S S YAS VE ASKER OLARAK KATL AM ORTA I: - ncirlikten kalkan uçaklar, Afgan halk n bombal yor. - Türk Silahl Kuvvetleri nin ölüm mangalar, Amerika ad na kan dökmek için, kan dökmeyi ö retmek için görevlendirildi. Hükümet ve Genelkurmay, halk n tüm karfl ç kmas - na ra men, Amerikan savafl n n piyonu oldular. ABD nin savafl ç l klar ve Afganistan a ya an füzeler aras nda, bafl nda T.C s fat tafl yan bu hükümetin halkla, bafl nda TSK s fat tafl yan ordunun da millilikle bir ilgisinin kalmad n herkes bir daha görme f rsat buldu. Savafla Hay r! Herkese Ekmek Adalet! Bu savafl bizim savafl m z de ildir. EKMEK VE ADALET Ç N emperyalizme ve oligarfliye karfl SAVAfiALIM! Kifliliksizlik ve uflakl k, dibe vurdu Hükümet, medyadaki Amerikanc lar, günlerce bize görev verin diye y rt nd. Türkiye merkez olacak, ileri karakol olacak diye kendine roller biçti. Kriz, savafl toplant lar... Kendi kendilerine gelin güvey oldular. Henüz onlardan bir fley isteyen yokken bile, onlar nas l desteklediklerini, nas l ellerinden geleni yapacaklar n aç klay p duruyorlard. En sonunda ABD nin Türkiye büyükelçisi bir aç klama yapmak zorunda kald ; Türkiye den bir fley istemiyoruz. Uflakl n en dip noktas nda ç rp nanlar üzgün. Bize rol düflmedi diye kederliler. Amerika bombal yor, yak - yor, y k yor Türkiye iktidar burada sevinç ç l klar at - yor. Ama ABD uflaklar n bizzat katliama ortak olmak kutsal görevinden sonuna kadar mahrum b rakacak de ildi. ABD nin emrine asker verenler, bu ülkeyi temsil edemez Muhalefet partileriyle yapt toplant da, savafla asker gönderilmeyece ini söyleyen Ecevit, bu toplant - dan yar m saat sonra, Meclisten asker göndermek için yetki isteyen yaz y yazmaya bafll yordu. Çünkü efendi öyle istemiflti. Zaten Ecevit i, hükümeti, meclisi dinleyen de yoktu. TBMM de yurtd fl na asker göndermek üzerine hamasi ve göstermelik tart flma yap l rken, askerler ABD ye ve Afganistan a çoktan gitmiflti bile. Hükümete asker gönderme tart flmas s ras nda Bir DSP milletvekili Clinton bu meclis için 21. yüzy l flekillendirecektir demiflti, flimdi böyle bir karar n arifesindeyiz diye, güya tarihi bir konuflma yap yordu. Tam bir mizah. Yapaca alt üstü uflakl k! Menderes ten Ecevit e; iflte halk n kan n emperyalistlere peflkefl çekenler bunlard r: Ne için bu kadar istekliler asker göndermekte? IMF den üç befl dolar daha fazla kredi alabilmek için katliam n suç orta olunuyor Kore de binlerce insan m z ABD nin ç karlar için ölüme at ld. Ne kazand k? NATO ya girmeyi. fiimdi? Belki Avrupa ordusu nda, daha çok söz hakk verecekler. Belki AB ye girme konusunda daha yumuflak davran p, iflkenceleri, infazlar sözkonusu bile

12 say :110 vatan 12 Selam olsun 365 gün direnifl bayra n dalgaland ranlanlara etmeyecekler. Belki IMF den üç befl dolar daha fazla al - nacak... Amerika için halk n kan n döken, bu topra n insan olamaz. Bu halktan biri olamaz. Halk n Amerika için aç b rakan, vatan hainidir. Onlar bize yard m etti gerekçesi, zulüm ortakl n n itiraf d r Ecevit; yafl na bafl na bakmadan, adeta çocuk kand - r rcas na ABD bize yard m etti, biz de ona etmeliyiz, bu bizim için herfleyden önce bir vefa görevidir diyor. Ne yard m? ABD hangi yard m yapt bu halka? ABD den gelen herfley, bu halka yaln z açl k, yoksulluk ve zulüm getirmifltir. Ecevit in biz dedi i, oligarflidir. Evet, ABD, 50 y ld r bu ülkedeki soyguncu, talanc, katliamc iktidarlara ekonomik ve askeri olarak yard m eder. Türkiye iktidarlar n n devrimcilere, halk n mücadelesine karfl tüm faflist politikalar nda, ABD nin do rudan yard m vard r. Cuntalar yapt rm fl, iflkenceciler yetifltirmifl, kontrgerillay kurmufl, silah vermifltir. Çünkü, halk n mücadelesini bast rmakta, kendi ç kar vard r. Mücadeleyi bast rd ölçüde, Türkiye yi çok daha fazla sömürebilecek, daha rahat kendi adamlar n yönetime yerlefltirebilecektir. Savafla hay r demek resmen yasakland Bakanlar kurulu, savafla karfl gösterilere izin verilmeyecek karar ald. Resmen, alenen bunun karar n al - yor iktidar. Bu ne demektir? Kimse Amerika n n imparatorluk savafl na, fetih hareketine ses ç karmayacak demektir. Böyle bir karar n siyaseten al nmas kendi yasalar na dahi ayk r d r. Olsun, Amerika için yasalar feda olsun. Anayasa da büyük devrim diyerek de ifliklik yapm fllard ya, hani onlar alk fllayanlar, hiç yoktan bu kadar demokratikleflme de iyidir diyenler, al n size demokratikleflme! Savafla hay r demeyi bile yasaklayan faflizmin demokrasisi. Hükümet, kraldan daha kralc ; çünkü kendinden korkuyor Savafla hay r karar, yaln zca Amerika ya uflakl ktan kaynaklanm yor. Hükümet, zaten her konuda, her alanda muhalefeti susturmak istiyor. Bu noktada da as l korkusu, savafla hay r n IMF ye hay rla, F tiplerine hay rla birleflmesidir. Oligarfli her türlü muhalefetten korkuyor. Yaln zca ben konuflaca m diyor. ktidar biliyor ki, savafla hay r demek, bu ülkede ABD ye, IMF ye, açl a, F Tiplerine hay r demek anlam - na gelecektir. Teröre karfl mücadele Türkiye Halk Mazlum Halklar n Yan ndad r Afgan Halk n n Yan nday z Tüm Afgan halk, tüm dünya halklar bilmelidir ki; Amerika n n uflakl n yapan bu hükümet ve ordu, bizim hükümetimiz ve ordumuz de ildir. Bizi temsil etmiyorlar. Afgan halk bilmeli ki, Türkiye nin deste i ad na katliam için Afganistan topraklar na gönderilen ölüm mangalar, bizim çocuklar m z de ildir. Onlar, kendi köklerine ihanet etmifl Amerikan piçleridir. Biz Afganistan halk n n yan nda, Amerikan emperyalizminin karfl s nday z. yaygaras içinde, halk susturmak istiyorlar Adalet Bakan Sami Türk, Amerika n n Afganistan a yönelik sald r s na iliflkin flöyle diyor: Mücadelenin hedefi terörü ortadan kald rmakt r. (8 Ekim) Orada, yoksul Afganistan yak l p y k l yor, halk öldürülüyor, aç k bir ABD terörü uygulan yor, o terörü ortadan kald rmaktan sözediyor. Amerika da ayn Sami Türk gibi ortadan kald rmaya çal fl yor. Katlet, yak, y k, bombala... Amerika, Avrupa, Sami Türk leri yetifltirip katliam yapt r yor, Sami Türk ler katletme tecrübelerini tekrar efendilerine aktar yor. Ölüm orucundakilerin hayat n kurtarmak için tutsaklar katleden kafayla, Taliban iktidar ndan kurtarmak için Afgan halk n katleden kafa ayn kafad r. Bunlar bizi yönetemez! Amerikan n savafl na karfl ç kmak, Amerikanc iktidara karfl ç kmakt r! Bu hükümeti yaln z Amerika övüyor. Uygulanan ekonomik politikalardan yaln z IMF memnun. Düzen partileri, en iyi iflbirlikçi olma, ABD ye en fazla uflakl yapma yar fl nda. ABD ye ne isterseniz yapar z diyen bir iktidar var bu ülkede. Bir ülke için bundan daha büyük bir kriz, bundan daha vahim bir fley yoktur. Amerikanc iktidarlardan, iflbirlikçilerden kurtulmak zorunday z. Amerikanc iktidarlar n hükmüne son veremedi imiz sürece, ülkemiz, gençlerimiz emperyalistlerin emrinde savafllara sokulacak, IMF programlar uygulanmaya devam edilecektir. Savafla hay r derken, bu iktidara da hay r demeliyiz. Savafla hay r derken, bu iktidar n tüm uygulamalar - na karfl ç kmal y z. Amerika ya karfl ba ms zl k, iflbirlikçi oligarflinin iktidar na karfl halk n iktidar için savaflmal y z.

13 13 vatan say :110 Selam olsun 365 gün direnifl bayra n dalgaland ranlara Bekle... geliyoruz stanbul Seni s ksam, her yerinden benim insan - m n, yoldafllar m n kan f flk r r... Sevgili..., Biraz önce havaland rmaya ç kt m, hava güzel bugün, kimbilir sokaklar ne güzeldir flimdi, ortal k c v l c - v ld r. stanbul baflka flehir. stanbul da do dum ben bu yüzden bizim olmaya haz rlan yorsun. Senin sokaklar nda kavga ettim, hesap sordum, sorulmad k hesaplar m z da kald ama biliyorum... Sana, senin ba r na yak flmayan zulüm kaleleri de bir bir y k - lacak. O gökdelenlerin tepelerinde bizimkiler y ld z olacak. O villalar ndan, lüks semtlerinden bizimkiler koflacak. Mutlu, umutlu. as l. Gözlerim stanbul sokaklar nda aç ld. nsanlar n sevdim; çocuklar n, yoksul kad nlar n, otobüs kuyruklar nda bekleyen o gözleri fl l fl l insanlar m, halk m z çok özledim. Halk m z tan d m bizim flehrimizde. Gültepe nin Ça layan n deresinden girip, Y ld ztabya, Ba c - lar derken, Üsküdar P narbafl, Fikirtepe den doland m dört bir yan. Her yönde özgürlü e kofltum. Kofltukça ufkum aç ld, özgürlefltim. Eyyy stanbul, senin bo az nda demirleyen gemilerin gibi sakin ve durgun de iliz flimdi. Senin hiç durmadan akan sular n gibi gürül gürülüz. Gemiler yol ald çoktan, uzan yor yeni limanlara. Vapurlar n n bir baflka, teknelerinin bir baflka, Haliç in kokusunun bile baflka bir tad var. Seni çok sevdim stanbul, seninle sevgileri yaflad m, en sevdiklerimi senin k z ll n için akflamüstü, tan at fl gibi flafaklar n n sökmesi için, senin ba r na u urlad m. Seni s ksam, her yerinden benim insan m n, yoldafllar m n kan f flk r r. Bu yüzden bereketlisin böyle, Bunun için diyorum ki stanbul, aç art k ba r n bize. Senin topra n ac km fl. Daha ne bekliyorsun stanbul? Ben ölümü özledim, senin ba r nda ölümsüzleflmeyi özledim. Senin has bahçelerinde bir tohum olmak istiyorum gelece e. Hasköy ünden umut olmak istiyorum gençli e, gencecik yüreklere. Sevdiklerime kavuflmak istiyorum stanbul. Nice yi- itler umudu, özgürlü ü, inanc doldurdular heybeme... Güneflin yolcular y z, fl a kavuflmak istiyoruz. Ercan la saz çal p türkü söylemek, R za ile halaya durmak, Fidan la yeni atefl toplar yapmak istiyoruz. Bekliyoruz stanbul. Biz alabildi ine pervas z z bir yandan, ve bir yandan sab rl y z. Bekle bizi o zaman diyoruz sana, sen bizi beklettin yeterince. Bekle, biz geliyoruz. Selam sana stanbul, selam bizim kavgan n yi it neferlerine, selam sana stanbul da na tafl na. Gülay Kavak (8 fiubat 2001 tarihli mektubundan)

14 say :110 vatan 14 Selam olsun 365 gün direnifl bayra n dalgaland ranlanlara Kim, ne dedi? Bir y ld r, herkes bir fleyler yaz yor, söylüyor. Direniflin lehinde ya da aleyhinde bir fleyler yap yor. Söz eyleme uygun kiminde, kiminde ise eylem sözü yalanl yor. Tarihe, o sayfalar dolusu yaz lar, zulüm karfl s ndaki kaç fllar izah etmeye çal flan saatlar boyu gevezelikler de il, herfleyi özetleyen sözler ve tav rlar kal r. Tarih, bundan ötesini, teferruatlar olarak saklar. flte direniflin bir y l ndan geriye kalan baz sat r bafllar. B rak n... Takipçisi olaca z! Ölüm orucu direnifli bafllam fl, yetersiz de olsa, halk n, demokratik güçlerin deste ini kazanm fl, iktidar s k flm fll n n ifadesi olarak bir yandan tutsaklarla görüflmeler yürütüyor, bir yandan haz rl klar n tamamlayacak zaman yaratmaya çal fl yordu. flte bu aflamada, iktidar direniflin destek güçlerinin bir k sm n kendi yan na kazanma manevras na baflvurdu. lk önce, D SK, KESK, TÜRK- fi, HAK- fi baflkanlar, Adalet bakanl n n kap s önünde, tutsaklara ölüm orucunu b rak n... biz takipçisi olaca z ça r s yapt - lar. Sonra, bu ça r ya, ÖDP sinden HD sine, HA- DEP inden ÇHD, ÇGD, T HV, TTB sine kadar bir ço u kat ld. Kendimizi yakar z ktidar, legal, reformist kesimleri yan na çekmifl, etkisizlefltirmifl, d flar da sald r lar n t rmand rm fl, tutsaklar da, zorla müdahale edip ölüm orucu direniflçilerini almakla tehdit ediyordu. Bu tehdite, sald r olursa kendimizi yakar z diye cevap verdi tutsaklar. Bu bir blöf de ildi. Onlar n siyaset yapma anlay fl nda böyle bir fleye yer de yoktu zaten. Devlet sald rd, onlar, kendilerini yakt lar. Bu söz, tarihe, kararl l n ifadesi olarak geçti. Bu ça r, iktidara, biz çekiliyoruz, siz istedi inizi yap n anlam na geldi. Ha, takipçisi olma sözleri mi? Hiç biri bir daha hat rlamad bu sözlerini... Vahflet... Solun kültüründe bunlar yok Burjuva medya, 19 Aral k ta zulmün sald r s n durdurmak için kendi bedenini tutuflturanlar vahflet diye yay nlad. As l vahflet, kendimi yakar m diyenin üzerine sald rmakt. As l vahflet, kendini tutuflturan tutsa, söndürmeye çal flmak yerine kurflunlayarak öldürmekti. Ama burjuvazinin etkisi alt ndaki veya zaten burjuvazi gibi düflünmekte, burjuvazi gibi yaflamakta olan bir k s m solcular da vahflet diye ç kt lar ortaya. Baflka bir k s m solcular kendini yakma tavr n n tart flmaya aç k oldu unu, ama bunu tart flmay daha sonraya b rakt klar n söylediler. Hemen o günlerde, fiiflli Emniyet Müdürlü ü ne giren bir Cepheli, feda eylemi yapt. ÖDP, solun kültüründe bu yok diye bir aç klama yapt hemen.

15 15 vatan Selam olsun 365 gün direnifl bayra n dalgaland ranlanlara say :110 Peki solun kültüründe, yafl ndaki tutsak yak nlar na kap lar kapat p onlar faflistlerin önüne atmak m vard? Söz, tarihe kaydoldu, bu soru cevaps z kald. Onlar n sola, halka söyleyebilecekleri bir fley yoktu! Fark m z koyduk iyi oldu Aral k sald r s nda, ayn koflullar paylaflmalar na ra men, PKK l tutsaklar, direniflin d fl nda kald lar. Bununla da yetinmeyip, bulunduklar ko ufllar boflaltarak, katliamc lara kolayl k sa lad lar. Ve bu tav r daha sonra Abdullah Öcalan taraf ndan fark m z koyduk iyi oldu diye de erlendirildi. PKK n n 19 Aral k de erlendirmeleri de bu çerçevede geliflti; öyle bir de erlendirme yapt lar ki, direnifli, özel savafl n provokasyonu olarak de erlendirip, devleti de il, tutsaklar suçlar ifadeler kulland - lar. Devlet ise bu fark la yetinmedi. PKK l tutsaklar F tiplerine atmad ama, bulunduklar her yeri hücre tipine çevirdi. Ama Kürt milliyetçili i hala fark n koymaya devam ediyor. Devrimci demokrasi bitti art k 19 Aral k ta bafllayan sald r da onlarca devrimci tutsa katletmiflti devlet. Daha kaç flehidimiz oldu u bile belli de ildi. Daha, cenazelerimiz yerdeydi, kan m z kurumam flt. Katliam sürüyordu daha. 22 Aral k ta Sosyalist ktidar adl dergide, sosyalist oldu u iddias ndaki S P adl partinin Genel Baflkan, devrimci demokrasinin art k siyaset d fl na düfltü ü fetvas n verip, bu yolda srar edenlerin tasfiyesi kaç n lmazd diye yazd. Utanmad. Yüzü k zarmad. Ve tarih, onu do rulamad. Devrimciler, böyle bir katliam karfl s nda bile dimdik ayakta kal r, direnifli içeride, d flar da yayarak sürdürürken, o bir ara Naz m la oyaland, sonraki gündemlerinin ne oldu u meçhuldür! Bu ifl bitti Katleden devlet, daha hapishane maltalar ndaki kanlar dururken, ölüm oruçlar n n bitti ini, ülke gündeminden ç kt n ilan ettiler. M. Ali Birand gibi yazarlar, bu kadar zayiatla konu kapand diye kendilerince soruna son noktay koydular. Muhalif gibi görünseler de, hep devlete inanma e ilimindeki sol, ayd n çevreler de 19 Aral k n hemen ard ndan ayn havaya girdiler. lhan Selçuk örne in, art k F tiplerinde ne yap labilece ine bakmak laz m diye yazd, tarikat-mürit edebiyat yap p duran Ayd n Engin, flefler art k bafl - n iki elinin aras na al p düflünmeli diye buyurdu. Öyle ya, her fley bitmiflti, direnifl bitmiflti... Böyle bir katliamdan sonra ve Nazi kamplar na da at ld ktan sonra, direniflin sürebilece ini düflünmüyorlard pek. nsana inanm yorlard asl nda, insan n gücünün, inanc n gücünün fark nda de illerdi. Bugün bu gücü gördüler mi acaba? Biz ayn mahalleden de- iliz ki ÖDP, daha devletin sald rmaya bafllad andan itibaren arenadan ilk çekilen siyaset olma ünvan n kazand bu direniflte. Tarih Aral k günleriydi... lk, derhal açl k grevlerine son verin, sokak eylemleri ikinci bir emre kadar yasaklanm flt r talimatlar n onlar yay nlad. Bu direnifl gemisinin bataca - n düflünüyorlard. Gemiyi ilk onlar terketti. Katliam izleyen günlerde de direniflten mümkün olan en uzak noktalara kaçt lar. Tabii, bu durum onlara yönelik yo un elefltirileri beraberinde getirdi, kendi tabanlar nda, kanatlar nda huzursuzluk yaratt. Durumun izah n ve mümkünse teorisini yapmal yd lar. Yapt lar. çeride bizden kimse yok ki zaten diye yaz p eklediler: Bu insanlarla, ismimiz ayn genel bafll k alt na konulsa da, b rak n ayn siyasi hedefi, ayn soka, ayn mahalleyi, hatta ayn lokantay bile paylaflt m z söylemek güç. K sacas, ayn mahalleden de ildik! Yaln z içeridekiler mi ölecek? Düzeniçi sol, zulme karfl direnmekten kaç fl n n teorisini yap p, oligarfliye kendilerinin o mahalleden olmad n yemin billah kan tlamaya çal fl rken, o mahallelerde, yani yoksul halk n yaflad mahallelerde, Gülsüman lar, fienay lar ortaya ç k p, içerideki tutsaklara niye yaln z siz ölüyorsunuz? diyor, kendine sol diyen, demokrat diyen herkese, ölüme yatarak soruyorlard : Niye yaln z içeridekiler ölecek? Bu haks zl kt. Bu yanl flt. Haks zl düzeltmek için ölüme yatt onlar.

16 say :110 vatan 16 Selam olsun 365 gün direnifl bayra n dalgaland ranlanlara F Tiplerinin IMF nin hapishaneleri oldu unun teorisini yap p, bu teorinin gere ini yerine getirmeyenlerin ikiyüzlülü ünü hayk r rcas na, içeriyi, d flar y birlefltirdiler ölüm yata nda. Bu bir cümle, bir kitap teoriden daha fazlas n anlatt, anlayana. Bizim gündemimiz de il Gülsüman lar böyle derken, her fleyi bildi ini iddia eden, kendilerine büyük misyonlar yükleyen, anl flanl komünistler, demokratlar, flu veya bu eyleme ça r için kap lar na kadar gelen TAYAD l lara ölüm orucu gündemimiz de il cevaplar n verdiler. Onlar n baflka öncelikleri vard. Bakt k, izledik, gördük; Öncelik, düzen içi yaflamlar n, statükolar n bozmamaktayd. Tatillerine, pikniklerine gidecek, büyük politikalar yapacak, Avrupa heyetleriyle görüflecekler...di. Uluslararas standartlar kabul edilsin Direnifl ne olursa olsun, bitirilmeliydi. Çok uzam flt. Bir fley yapmadan yorulmufllard. Avrupa da ufak tefek rötufllarla F tiplerini onaylam flt. O rötufllarla direniflçiler de yetinmeliydi. Reformizmin egemenli indeki insan haklar kurulufllar, demokratik kitle örgütleri bu görüflteydi. S k s k dile getirdiler bu isteklerini. Hatta, daha ileri gidip, hiç hadleri olmad halde, yetkililerle görüflme yap p, tutsaklar ad na Avrupa standartlar n masaya getirdiler. Ama daha vahimi, direnen tutsaklar n bir k sm da, yay nlad klar bir talepler listesinde uluslararas standartlar a yer verdiler. Neyse ki, sonra bundan bir daha sözedilmedi. Yanl fll n, bunun iflaret etti i ideolojik dejenerasyonu gördüler, bu henüz bilinmezlikte. Ama gerçek aç k: Biz katleden uluslararas standartlar d. Biz, ayn zamanda uluslararas standartlara karfl direniyorduk. Çünkü, uluslararas standartlar ABD ve Avrupa emperyalizmiydi. Cepte keklik mi sand n z S k nt l yd lar. Çok s k nt l yd lar. Çünkü onlar komünistli i kimseye b rakmayanlard. Zaman nda halk savafllar n savunmufl, barikat savafllar n n teorilerini yapm fllard. Nazi kamplar nda, yoksul gecekondu semtlerinde, zulmün karfl s na eriyen hücrelerle barikatlar kurulmufltu. Tüm komünistliklerinin, emekten yana olma iddialar n n sahte, kof oldu u ç r lç plak ortaya ç km flt. Onlar da durumu kurtaracak birfleyler söylemeliydiler. Söylediler. Niye zulme karfl direnmiyorsunuz, niye direnenleri desteklemiyorsunuz, bu direnifli nas l görmezden gelirsiniz elefltirilerini bir cümleyle cevaplad lar(!): Cepte keklik mi sand n z! Onlara güvenip de direnmesindi kimse! Tarih, bu kesimin komünist li inin pespaye bir bencillikten baflka bir fley olmad n kaydetti. Direniflteyken tahliye olup direnifli b rakan haindir Devlet, direnifli k rmak için haf zas sakat b rak lanlar n yan nda, ölüm orucunu sürdüren direniflçileri de tahliye politikas n gündeme getirdi. Amaç aç kt, oyun aç kt. Oyun, d flar da da direnifli sürdürerek k r labilirdi. Böyle yap ld. Böyle yapmayan n direnifl k r c s oldu u, devletin figüran olmay kabul eden hainler oldu u söylendi. Rahats z olanlar oldu bu sözden. Rahats z edici olan, gerçekti. Ölüm orucu içeride yap l r D flar da, tahliye rüflvetiyle ortaya ç kan direnifl k - r c l n bir nebze meflru göstermek için bu teori icat edildi. Üzerinde teorik tart flma yap lamayacak kadar, anlams z, manas z, mant ks z bir teoriydi. Daha söylendi i anda, tarihin teori çöplü ünde yerini ald. Son ferdimiz kal ncaya kadar direnece- iz Direnifl, bu sözün dile getirdi i kararl l k taraf ndan sürdürülüyor. Direnifl, son ferdimiz kal ncaya kadar uzasa da, tarihin daha önce kaydetti i bir söz hükmünü koruyacak: Tarihin en güzel yerinde Son sözü direnenler söyler. Kimin ne dedi inden daha önemlisi iflte bu: Tarih böyle dedi sonuç olarak.

17 17 vatan Selam olsun 365 gün direnifl bayra n dalgaland ranlanlara say :110 Ankara Direnifl Evinden Anlat mlar Mahalle Halk Sahiplendi Ankara da flehit düflen Ayfle Bafltimur ve Özlem Durakcan n yan nda olan ve flehitlikleri sonras nda polisin sald rmas yla gözalt na al nan direniflçilerin refakatç s gözlemlerini, yaflad klar n anlatt. Tan mad m z insanlar a layarak telefon ettiler Ayfle ablan n bilinci son günlere kadar aç kt. Özlem in ise son üç gündür kapal yd. Ayfle abla bunu bildi i için Özlem in kendisinden önce flehit düflmesini istemiyordu. Son gün bilinçli olarak suyu kesti. Konufltuk, ikna edemedik. Gece saat 12:50 de flehit düfltü. Ayfle ablaya çok sevdi i, flehit düflünce giymek istedi i lacivert eflofman ve k rm z tiflörtünü giydirdik, band n takt k, saçlar n tarad k. Sonra Özlem in de flehit düflmesiyle onu da haz rlad k. Sayg durufluna geçtik sol yumru umuz havada. Sabah erkenden haber vermeye bafllad k. nsanlar hemen eve ak n etmeye bafllad lar. Polis ablukas ysa giderek büyüyordu. Halk flaflk nl k içinde ablukaya anlam vermeye çal fl yordu. Bu arada eve gelmek isteyenlerin gözalt na al nd n ö rendik. Avukatlar m z dahi b rakm yorlard eve. Tan - mad m z insanlar telefon edip a layarak flehitlerimizi soruyordu. Sonra savc ve avukat - m z geldi. Onlara kap y açt m zda tüm polisler içeri doldu aniden. Her yeri arad lar. Biz cenazelerimizi tabutlara koyduk, arkadafllar afla indirdi. Ordan hemen arkadafllar m z zorla gözalt na alm fllar. Biz evde sadece üç bayan kalm flt k. Aramada elerine ne geçiriyorlarsa al yorlard. Özellike flehitlerimizin bütün eflyalar n, kitaplar, ufac k ka t parças n, direniflçilere gelen hediyeleri, mektuplar... her fleyi. Arama bitti dediler, salona geçtim. Geri dönüp bakt - mda tekrar aramaya bafllad klar n gördüm, zaten aram flt n z, zevkini mi ç kar yorsunuz dedim. Evet zevkini ç kar yoruz bir itiraz n m var, seninle çok uzun görüflüce- iz dediler. Oday benim sayabildi im 4 kez arad lar. Tüm hareketlerimizi kontrol alt na al yorlard. Özellikle bir fleyler bulmaya çal fl yorlard. Ev aramas bitti inde ev savafl alan gibiydi. Israrla ilaçlar n üzerinde duruyorlard. Müdürleri, iyi aray n bakal m kendileri mi öldü, zehirlendiler mi bilmiyoruz ki diyordu. fiehitlerimiz sizin için öldü Halk çok tedirgin bir flekilde camlarda balkonlarda ne oldu unu anlamaya çal fl yordu. Öyle ya savafl varm fl gibiydi. Biz de direnifl evimizin balkonuna ç kt k, polislerin bizim için geldi ini söyleyip, direniflçilerimizin flehit düfltü ünü, cenazelerimizi kaç r p, bizi de gözalt na alacaklar n söyledik. fiehitlerimizin onlar için öldü ünü söyleyip, sahip ç k n dedik. Çok olumlu tepkiler verdiler. Alt kattaki teyze yavrum bu nas l fley cenazeden ne istiyorlar, ölüye de mi sayg göstermiyorlar dedi. Çok flaflk nd lar ama bize, yan m zda olduklar n, her zaman sahip ç kacaklar n söylediler. Mahalle halk polisin gözalt na almak istediklerine de iflik ç k fl yollar gösteriyor, onlar kurtarmaya çal fl yorlard. Hepsi teker teker baflsa l - dilediler. Direniflçilerimizin Ankarada ve özellikle Tuzluçay r da çok olumlu yank lar oldu. Mahalle halk iki soka a direniflçilerimizin ad n, bir parka da direnifl park ad n vermek için imza toplayacaklar n söylüyorlard. Bu direnifl dünya döndükçe unutulmayacakt r. Katiller Komplo Peflinde Direnifl evinden üç bayan gözalt na al nd k. fiubede niyetleri ortaya ç k yordu. Arkadafllar n z siz öldürdünüz, bilerek öldürdünüz, ikisinin ayn gün ölmesi tesadüf olamaz, toplu ölümler yap yorsunuz ki daha çok ilgi çeksin, Cumartesi tatil oldu- u için cenazeye gelenin daha çok olaca n düflünerek Cuma gecesi öldurdünüz.. diye saçmal yorlard. Katiller komplo peflindeydi. Biz bu saçmal klar karfl s nda flafl r p kalm flt k. Öyle ya roller ne zaman de iflmiflti ki. Sürekli dalga geçiyorlar, 6 bininci günlerden bahsediyorlar, gülüyorlard. Biz bu hakaretlerin alt nda kalm yor, as l katiller sizsiniz, efendileriniz terör ç rtkanl yap yor, sizden iyi terörist olmaz diyorduk. Hani son zamanlarda iflkence kalkm fl diyorlard ya... Valla de iflen sadece fayanslar, biraz parlatm fllar. flkenceler, iflkenceciler, psikolojik bask, küfür, hakaret her fley ayn yd yani. fiubede gördü üm iflkenceden kaynakl böbreklerimden rahats zland m. Hücrede yerimden kalkam yordum. Paniklediler apar topar hastaneye kald rd lar. Burada ölüp bafl m - za bela olma, d flar da öl diyorlard. Sanki beni bu duruma getiren kendileri de ilmifl gibi bir de bak senin sa l n için u rafl yoruz diyorlard. Serum takt lar, yaklafl k 5 saat kadar hastanede kald ktan sonra tekrar flubeye getirdiler. 5 günün sonunda savc l a ç kar ld k. Keyfi olarak 7 arkadafl m z tutukland.

18 say :110 vatan 18 Terörist örgütler listesi demagojisi gerçekleri unutturamaz TERÖR ZM AMER KA DAN SORULUR Her y l, düzenli olarak liste yay nlar Amerika, terör örgütleri ve teröre destek veren ülkeler listesi. Kim vermifl bu görevi ona, hangi hakla böyle bir liste haz rl yor belli de ildir ama bu listeyi haz rlarken ki k stas n art k herkes biliyor: Amerika n n ç karlar na hizmet eden ve etmeyenler. Bu gerçe i hiç kimse inkar edemez. Kald ki, kendileri de raporu haz rlarken bunlar aç k olarak belirtiyorlar; Amerika n n ç karlar na dünya genelinde zarar veren, Amerikan vatandafllar n hedef alanlar... diye. Listede hiç eksik olmayan DHKP-C ile ilgili olarak geçen hafta Konya da bir gezide konuflan ABD nin Ankara Büyükelçili i Siyasi fller Müsteflar Stuart Jones in, DHKP-C sadece Türkiye yi de il, ABD yi de hedef ald. Biz her zaman bu mücadele içinde kendimizi sizinle birlikte gördük. sözleri bunun bir örne idir. Ayn Amerika flimdi tüm dünyaya, benim listemi kabul edeceksiniz, benim terörist dedi ime siz de terörist diyeceksiniz diye dayat yor. Ya benden ya teröristlerden yanas n z diyerek en kaba ifadeyle, diplomatik bir dil kullanma gere i bile duymuyor. Amerikan imparatorlu unu tüm dünyaya kabul ettirmenin arac olarak kullan yor terör demagojisini. flte ayn Amerika bu listeyi 11 Eylül den sonra yeniledi. Liste flu; ANO (Lübnan), ASG (Filipinler), GIA (Cezayir), ETA ( spanya), slami grup- G (M s r), Hamas (Filistin), HUM (Pakistan), Hizbullah (Lübnan), El Cihad (M s r), PKK (Türkiye), DHKP-C (Türkiye), LTTE (Sri Lanka), Halk n Mücahitleri ( ran), ELN (Kolombiya), FARC (Kolombiya), PIJ (Filistin), PFLP (Filistin), PLF (Irak), FHKC-Genel Komutanl k (Filistin), El Kaide (Afganistan), 17 Kas m (Yunanistan), Devrimci Halkç Mücadele (Yunanistan), Ayd nl k Yol (Peru), MRTA (Peru)... Tümü yoksul ülkeler, tümü Amerika n n denetim alt nda tutmak istedi i yerler... Amerika n n terörist dedi inin milyonlarca halk n kurtulufl umudu, meflru gücü olarak görülmesi hiç önemli de ildir. Ayn ABD, bugün devlet baflkan olan Mandela lara, Arafat lara, Castro lara da o listede yer vermiflti. Siz bu listeyi tersinden, halklar n Amerikan imparatorlu unun yaratt adaletsizli- e, açl a karfl öfkesini dile getiren örgütler olarak okuyun. Çünkü o listede gerçek teröristler yoktur. Mesela Amerikan devleti yoktur o listede. CIA dan, Pentagon dan emir alan ve özgürlük savaflç s diye yutturulan kontralar yoktur. Amerika dan sonra en büyük terörist devlet olan srail yoktur. Amerika n n destekledi i ve kendi halk n kan denizinde bo an cuntalar, faflist iktidarlar yoktur. Esasen, Amerika tüm dünyaya fliddet kullanma hakk n n sadece kendisinde oldu unu kabul ettirmek istemektedir. Bu yeni bir politika da de- ildir. O bombalayacak, yakacak, y kacak ama kimse sesini ç karmayacakt r. Amerikan iktidar, Amerika n n sald rd bir ülkenin karfl l k verme hakk yoktur düflüncesini alenen gazetelerinde, meclislerinde tart flacak kadar pervas zd r. Terör listeleriyle, demagojilerle halklar n adalet, ekmek, özgürlük mücadeleleri yok edilmek isteniyor y l nda BM de, Güney Afrika rkç rejimine karfl silahl mücadele yürüten zencilerin terörist olarak nitelenmesi tart flmalar nda al nan karara, taraf durumundaki Güney Afrika n n d fl nda sadece srail ve ABD muhalif olmufltur. Karar 153 e karfl 2 oyla kabul edilir. Karar n özeti fludur: Özellikle bu haklar zorla elinden al nan (kendi kaderini tayin ve ba ms zl k hakk ), rkç, koloni ya da istilac rejimler alt ndaki insanlar n mücadele hakk ve bu mücadele için yard m almalar terör de ildir. Ayn kafa bu y l yap lan Durban Irkç l k Konferans nda da ortaya ç km flt r. Yani tüm dünya bir yana, Amerika ve onun kuyru u üç befl ülke bir yanad r. DÜNYANIN TERÖR MERKEZ ABD 2. emperyalist paylafl m savafl ndan bu yana tüm dünyaya fliddeti, terörü yayan Amerika d r. Bu konuda kimsenin en küçük flüphesi dahi yoktur. Hiç kimse demagojiyle bu gerçe in üzerini örtemez. Amerika ve onun destekledi i cuntalar, faflist iktidarlar, kontra örgütleri taraf ndan katledilen insanlar n say s on milyonlarla ifade edilmektedir. Sadece Endonezya da ABD destekli Suharto cuntas n n 6 ayda katletti i komünistlerin, yurtseverlerin say s 1 milyondur. Vietnam halk n n tepesine 2. dünya davafl nda kullan landan daha fazla bomba kullanarak tam 3 milyon Vietnaml y katleden yine ayn Amerika d r. Libya, Yugoslavya, Irak, Panama halklar da Amerikan bombalar yla katledilenlerden ilk akla gelenlerdir. Amerikan silah tekellerinin üretti i silahlar n tahribat gücü dahi bu silahlar neden, hangi ihtiyaç için üretilir sorusunu hemen sordurtuyor. ABD eski Adalet Bakan Ramsey Clark anlat yor;

19 19 vatan say :110 Askeri harcamam z kesinlikle ç lg nca. Tek bir örnek vereyim: ABD'nin halen 22 adet Trident s n f nükleer denizalt s bulunuyor. Bu denizalt lardan her biri, ayn anda 24 füze f rlatabilir. Bu füzelerin herbirinde, birbirinden ba ms z hedeflenebilen, manevra edilebilir 17 adet nükleer savafl bafll bulunur... Yani bir seferde 408 yerleflim merkezini, her birine Nagazaki'yi yerle bir eden bombadan 10 kat daha güçlü bir savafl bafll isabet ettirmek üzere, vurabiliriz... Bunlardan 22 tane var. Mant k d fl bir ayg t. Neden böyle bir fleye sahip olas n z? Nas l bir kafa böylesi bir fley tasarlayabilir? Bunun varl neyle hakl gösterilebilir? Bunu kullanma cüretini göstermek ne demektir? Bir tek cevab var; dünyay terör ile teslim almak demektir. ABD sadece resmi olarak, kendi uçaklar yla, bombalar yla, ak l almaz silahlar yla terör uygulam yor, ayn zamanda dünyan n en profesyonel katillerini, teröristlerini, kontra güçlerini e iten, kullanan Amerika dan baflkas de ildir. Kontrgerilla Doktrini diye terörizmini teori haline, Amerikan d fl politikas haline getiren de Amerika d r. Cuntalar, iflbirlikçi iktidarlar n katliam, kay p, iflkence politikalar n n da tek sorumlusu ABD dir. * Amerika Latin Amerika daki özellikle Nikaragu daki Sandinist iktidara karfl terörist faaliyetlerinden dolay o y llarda henüz denetimine alamad Birleflmifl Milletlere ba l Uluslararas Adalet Komisyonu taraf ndan 1986 da, kanunsuz güç kullan m karar yla lanetlenmifltir. flte birkaç örnek: 11 Eylül de sivil uçaklar düflürüldü, siviller öldürüldü demaojisiyle dünya halklar na savafl ilan eden Amerika n n e itti i sürgündeki Kübal teröristler, daha Ekim 1976 y l nda Küba uça n düflürerek 73 yolcuyu katletmifltir. Amerikal bilim adam Noam Chomsky den aktaral m; Bu sald r y düzenleyenlerden birisi olan ve Domuzlar Körfezi ç karmas na da kat lan Luis Posada Carriles tutukland ktan sonra Venezuella daki hapishaneden kaçt ve k sa bir süre içinde El Salvador daki bir askeri üsde Nikaragua ya yönelik terör sald r lar n yönetmeye bafllad de 329 kiflinin ölümüyle sonuçlanan bir Hindistan uça n n düflürülmesi eylemini gerçeklefltiren teröristler ABD-Alabama da Frank Camper yönetimindeki bir kampta e itilmifllerdi. Camper CIA n n kontra eylemlerini organize eden teröristlerden biridir. ABD Adalet Bakan Edwin Meese, bir Hindistan ziyaretinde bu eylemin Amerika da e itilmifl teröristlerce yap ld n dolayl olarak kabul etti. Ortado u da gerçekleflen en büyük terörist eylemlerden birisi Beyrut da gerçekleflti; 80 ölü 256 yaral. Bu olaya iliflkin Bob Woodward Casey and CIA adl kitab nda flunlar söyledi; Hedef, fiii lider Sheik Fadlallah d, ancak kurtuldu. Sald r CIA ve Suudi yandafllar nca, Lübnan gizli servisinin ve ngiltere uzmanlar n n yard m yla planlanm fl ve gerçeklefltirilmiflti. Operasyon do rudan CIA direktörü William Casey taraf ndan onaylanm flt de srail in Tunus da gerçeklefltirdi i terör eyleminden Amerika n n önceden haberi vard r. Ama müttefiki durumundaki Tunus devletini uyarmaz. Eylemde 20 Tunuslu ve 50 Filistinli parçalanarak ölür. ABD d fliflleri bakan George Shultz, meslektafl zak fiamir i arayarak ABD nin bu eyleme sempati ile bakt n belirtir ve bu olay gezetelere aynen yans - d. (Aktaran Noam Chomsky) * Latin Amerika da konralar yla, Ortado u da terörist devlet srail arac l yla yap - lan daha yüzlerce kontra eylemini s ralamak için ne sayfalar m z yeterlidir, ne de çok gereklidir. Tüm dünya halklar bu gerçekleri çok iyi biliyor. Türkiye de Marafl katliam ndan 12 Eylül cuntas na kadar akan kan n alt ndaki imza Amerika d r. Amerikanc cunta ülkemizi kan, barut ve iflkence deryas na dönüfltürmüfltür.

20 say :110 vatan 20 Balkanlar da UÇK, Afganistan da Kuzey ttifak Amerika n n, emperyalistlerin seyyar kontra birli i UÇK kendini feshetti. Önce Kosova, sonra Makedonya da, Arnavut az nl n haklar n koruma ad na Amerika-Avrupa müdahalesine zemin haz rlad. Çat flmalar yaratt, sonra da Nato müdahalesiyle o ülkelerde iktidarlar de ifltirildi, yeni dengeler yarat ld. fiimde o UÇK görevini yerine getirmenin huzuru içinde kendini fesh etti ini aç klad. Emperyalizmin denetimindeki gerilla örgütü yine emperyalistlerin klasik terör tan m na göre terörist olmas gereken bir örgüttü. Ama oradaki ifllevi Amerikan imparatorlu una hizmet etti i için her türlü destek sunuldu. S ra Kuzey ttifak nda Her müdahale etti i, bombalad, iflgal etti i ülkede iflbirlikçi piyon kullanan ABD, Afganistan da da Kuzey ttifak n kullan yor. Emperyalizm iflte bunlar gibi güçleri kendi ç karlar için kullan yor, oynuyor, halklar bölüyor, parçal yor ve iflbirlikçi iktidarlar yarat yor. Sömürüsünü böyle güçlendiriyor. UÇK dan farkl olarak Afganistan daki Kuzey ttifak n bizzat kurmad, zaten varolan gücü kullan yor belki ama sonuç de iflmiyor. Sovyetler e karfl Taliban yarat p, kulland, flimdi Taliban a karfl Kuzey ittifak n kullan yor. Afgan halk n n bafl na tonlarca bomba ya yor ve Kuzey ttifak sevinç ç l klar içinde, o da içeriden sald r yor. Daha sald r bafllamadan önce, 15 bin askerlerini Amerika n n emrine verebileceklerini söyleyen, sald - r y dört gözle bekleyip, sald r ya saatler kald aç klamas yapan Kuzey ttifak, sald r günlerinde de, Sald - r bir kaç gün daha sürerse Taliban daha fazla dayanamaz diyerek bombalardan duydu u memnuniyeti dile getirdi. Tam bir lefl kargas gibi yani. Bombalar n ya mur gibi ya d s rada Amerikan ve ngiliz gazetelerine konuflan mücahit Kuzey ttifak askerleri sevinçlerini hiç gizleme gere i duymad lar: Bu savafl sayesinde bar fl gelecek." diyor bir Kuzey ttifak askeri. 23 yafl ndaki mücahit Agram, "Bombalar bizi çok mutlu etti. Taliban' öldürdükleri için çok mutluyuz diyor. Kuzey ttifak 'nin Salang Tugay 'n komuta eden General Del Aga da ABD sald r s bafllamadan önce dakikalar ve hatta saniyeleri sayd klar n saklam yordu: "Sinek uçtu unda bile uçak oldu- unu umuyoruz. Art k her fley çok farkl. ( ngiliz gazetesi The Guardian' n muhabiri Ian Traynor) Amerikan gazetesi The Boston Globe'in muhabiri Charles M. Sennott da Kuzey ttifak cephesindeki sevinci flöyle anlat yor; 29 yafl ndaki Hayatula, Nihayet bombard man bafllad. Bu Allah' n takdiri derken yafl ndaki gece bekçisi Muhammed Assaf Allah'tan dile imiz, bu savafl n sonlar n getirmesi. diyor. fiimdi bunlar iktidar alsa ne olacak? Amerika n n kuklas olacaklar. Amerika flimdi kullan yor, yar n onlar da tehlike görürse tasfiye edecektir. Ve ç k p ciyak ciyak ba racaklar. Ama nihayetinde görev yerine getirilmifl olacak. Amerikan bombalar n n sadece Taliban askerlerini vurmad n en iyi onlar biliyor. Ama fark etmez. Pragmatizm gözleri böyle kör eder ve emperyalizmin hizmetine girerler. Kuzey ttifak Kimdir? Balkanlar n UÇK s n n rolünü Afganistan da oynayan Kuzey ttifak kimlerden olufluyor? Ne istiyor? 1996'dan beri iktidar elinde tutan Taliban'a karfl savaflan Kuzey ttifak Afganistan daki ço unluk olan Pefltun lar n d fl ndaki, Hazara, Tacik ve Özbekleri temsil etti ini iddia ediyor. ttifak içinde devrik Devlet Baflkan Burhaneddin Rabbani, suikaste ölen Tacik lider Ahmed fiah Mesud un yerine geçen Muhammed Fehim ve paray verenin saflar nda savaflmakla ünlü ve Türkiye nin adam Özbek General Raflid Dostum'un

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği kazanmıştır. Özel mülkiyet ilişkilerine dayalı düşünce biçimi

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Devir, sanal itibar devri!

Devir, sanal itibar devri! Devir, sanal itibar devri! Gerçek hayattaki itibarınız kadar, sanaldaki itibarınızın da iyi olması gerekiyor. Sanal itibar ile gerçek itibarın birbirini tamamladığı çağımızda, bir anlamda her şey Google

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar Endüstri 4.0 ve nsanl n Gelece i Tümüyle bilgisayar 40 y l içinde sistemli ve yapay insanlar n yapt zeka donan ml makinelerin, üretim ve hatta bilgisayarlar n her ifli makine ve hizmet sektöründe çal flmas

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

BU DİRENİŞ DE GÖSTERDİ Kİ KAZANMANIN YOLU İCAZETÇİLİKTEN DEĞİL HAK ARAMADAN GEÇİYOR.

BU DİRENİŞ DE GÖSTERDİ Kİ KAZANMANIN YOLU İCAZETÇİLİKTEN DEĞİL HAK ARAMADAN GEÇİYOR. BELTAŞ İŞÇİLERİ DİRENDİ VE KAZANDI BU DİRENİŞ DE GÖSTERDİ Kİ KAZANMANIN YOLU İCAZETÇİLİKTEN DEĞİL HAK ARAMADAN GEÇİYOR. DİRENEN BELTAŞ İŞÇİLERİNİ KUTLUYORUZ CHP li belediye başkanının yönetimindeki BELTAŞ

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Uçun kufllar uçun zmir e do ru

Uçun kufllar uçun zmir e do ru Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Uçun kufllar uçun zmir e do ru Dokuz karga a ac n dallar na konmufl dinleniyorlard. Üç tanesi gözlerini kapam fl, uyuyordu. kisi gagalar n birbirine uzatm fl flakalafl

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58 AKLINIZI BAŞINIZA ALIN KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Perşembe 26 Haziran 2014 12:58 TBMM de görüşmeleri devam eden Torba yasa içerisine memurların İŞ GÜVENCELERİNİelleri nden alacak maddeler eklenmesine

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti?

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Bütün Dünya da yazmaya bafllad m ilk y llarda, Kraliçe Marie Antoinette in, Frans z Devrimi s ras nda, Ekmek

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Savafl. Kad nlar. En Çok. Vuruyor. Ülkelerindeki iç savafltan kaçan Suriyeli kad nlar Türkiye de yaflama tutunmaya çal fl yor.

Savafl. Kad nlar. En Çok. Vuruyor. Ülkelerindeki iç savafltan kaçan Suriyeli kad nlar Türkiye de yaflama tutunmaya çal fl yor. Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Savafl En Çok Kad nlar Vuruyor Ülkelerindeki iç savafltan kaçan Suriyeli kad nlar Türkiye de yaflama tutunmaya çal fl yor. B az kad nlar için durum de iflmez iken, ilk kez

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

"Atatürk ngiliz Valisi Olmak stiyordu" Yalan na Yan t

Atatürk ngiliz Valisi Olmak stiyordu Yalan na Yan t Sakl Tarih Sinan Meydan "Atatürk ngiliz Valisi Olmak stiyordu" Yalan na Yan t A Atatürk ün kurdu u 1 ba ms z Türkiye Cumhuriyeti nin yerine kurulmas planlan Yeni Osmanl ya uygun yeni bir tarih kurgulamakla

Detaylı

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu?

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? OTOPS Cengiz Özak nc 77 y l sonra ilk kez yay mlanan belgelerle Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? Y l, 1933. Ermeni Tehciri nin üzerinden 18 y l geçmifl;

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı