Direnme Savaşında BİR YIL!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Direnme Savaşında BİR YIL!"

Transkript

1 Haftal k Dergi Say : Ekim TL (KDV Dahil) Yaflamak! Bir a aç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeflcesine ISSN Direnme Savaşında BİR YIL! Amerikan Düzeni Açlıkla Füzelerle Hücrelerle ÖLDÜRÜYOR! Açlığın ve Zulmün Olmadığı Bir Dünya İçin DİRENİYORUZ!

2 Bu Say da Direnme Savafl nda B R YIL Direnme Savafl nda B R YIL Ö l ü m l e r i m i z K o n u fl u y o r Direnme Savafl nda B R YIL Direnme Savafl nda B R YIL INTERNET adresi: Sahibi: Erkan Y RDEM Yaz iflleri Müdürü: H. Ruken KILIÇ Yönetim ve Yaz flma Adresi: Hocapafla Mahallesi Ankara Caddesi Nakipo lu flhan No:60/46 Eminönü- stanbul rtibat Tel/faks: (212) Teknik Servis: Anadolu Yay nc l k (Abide-i Hürriyet Caddesi Hasat Sokak Huzur Palas No:1 Kat:5 Daire:10 fiiflli- stanbul) Bask : ASPAfi Pazarlama Yurtd fl : MERHEIMER STR KÖLN Tel: / ve / Faks: / Yurtd fl Redaktörümüz: AGCE GEL FİYATI: TL Almanya: 5 DM Fransa: 20 FF İsviçre 5 SF Hollanda: 5 HFl İngiltere: 2 Belçika: 100 BF Avusturya: 35 ÖS Da gibi yükselen flehitlerimiz ve dalgalanan bayraklar m z flahidimizdir ki; Halk yenemediler Bizi yokedemediler! Bürolar m z Adana- nönü Cad. 7. Sokak K z lay fl Han arkas Özkan Apt. No:10/2 Tel-faks: Ankara- GMK Bulvar Onur flhan Kat: 6 Daire: 154 K z lay Tel-faks: Antakya- Armutlu Mahallesi Elmas Sok. fiaban Kanatl Apt. Kat: 4 D: 6 Tel-faks: Bursa- Baflak Cad. Gür fl Han Daire: 25/4 Heykel Tel-faks: adresi: Gaziantep- Karatepe Mahallesi Gaziler Caddesi Yeniçeri Sokak No:27 Daire:10 fiahinbey Hopa: Kaledibi mah. nönü cad. Karaman Apt. K.1 No: 1 HOPA zmir- 3. Beyler Cad Sokak No: 31/501 Yaparsoy fl Han Konak Tel-faks: Kocaeli- Demiryolu Cad. 1. Geçit Karfl s Ekfli fl Han Kat: 6 No: 40 Tel-faks: Malatya- Dabakhane Mah. Eskihalep Cad. Kardefller flhan Kat: 3 No: 15 Tel-faks: Mersin- stiklal Cad. stiklal fl Han Kat: 7 No: 20 Tel-faks: Samsun- Talimhane Cad. Bozluolcay fl Han Kat: 3/42 Tel: Trabzon- Kemer Kaya Mah. Kundurac lar Cad. Dedeo lu Sokak Pustular fl Han Kat: 1 No: 33 Tel-faks: Zonguldak- Gazipafla Cad. Ofluo lu flhan Kat:5 Daire:9 Tel: Böyle düflüyorsak bir bir O nun karn tok ülkesi ba ms z halk özgür olsun diyedir!

3 3 Vatan say :110 Ç NDEK LER... 3 Direnifl ve Savafl 5 Hafta Devrim ve Sosyalizm için direndik direnece iz 8 Amerikan Fetih savafl bafllad 11 Bu hükümet kimi temsil ediyor 13 Bekle... Geliyoruz stanbul 14 Kim, Ne dedi? 17 Röportaj... Mahalle halk sahiplendi 18 Terörizm Amerika dan sorulur 20 Balkanlar da UÇK, Afganistan da Kuzey ittifak 22 Uzun direniflin k sa tarihçesi 25 Bir y ll k s nav 26 Bir y ll k direnifl Bin y ll k savafl 29 Türkiye Oligarflisinin Terörle Mücadele Tecrübesi 30 Adaletsizlik böyle yarat l yor böyle sürdürülüyor 31 Emperyalizmin kanl tarihi 34 Türkiye tarihi kan ak yor 36 Boynu bükük b rakamazd k Karadenizi 38 Haberler 39 Tutsaklardan ortak aç klama 40 Aradaki islamc l k düzen içi müslümanl k 42 Konuflana bak n 43 flte Amerikan kültürü 45 Emperyalist medya tekeline El CezireTV Darbesi 48 Tarihimizden Ö reniyoruz 49 Öldüler yenilmediler 50 Yurtd fl ndan D REN fi VE SAVAfi ABD nin savafl, dünyadaki mevcut açl k ve adaletsizlik düzenini sürdürmek içindir. Türkiye deki direnifl, açl a ve adaletsizli e karfl direnifltir. Saf n z buna göre belirleyin! Tarih, dünya gündemiyle, ülkemiz gündemini son derece özgün bir biçimde çak flt rm flt r. Bir y ld r süren büyük direnifl, sanki, ABD nin ilan etti i savafla karfl, önceden bafllat lm fl bir direnifltir. ABD nin açt savafl, ayn zamanda bu direnifli sürdürenlere karfl bir savaflt r. ABD, savafl n ilan ederken diyor ki; benim dünya düzenime karfl ç kan kim varsa teröristtir ve düflman md r. Dünyan n neresinde olursa olsunlar, bu dünya düzenine karfl direnen herkesi yokedece im. ABD nin korumak için muhalif herkese savafl açt düzen, füzelerin gölgesinde IMF nin soygununun sürdürüldü ü, dünya halklar n n açl a mahkum edildi i adaletsiz bir dünyad r. Ülkemizdeki Amerikanc iktidar, IMF talimatlar do rultusunda, efendisinin bugün dünya çap nda ilan etti i sald r y, efendisinden biraz önce bu topraklarda bafllatm flt r. Direnifl de iflte buna karfl bafllam flt r. ABD nin dünya halklar na karfl ilan etti i savafl n hedefi, yeni de ildir. ABD elli y ld r, elinin uzand her ülkede, devrimcileri, anti-emperyalistleri yoketmek için savaflm flt r. Ya do rudan kendi askerleriyle iflgal ederek, ya da iflbirlikçileri arac l yla yürütmüfllerdir bu savafl. Emperyalistlerin bu hedefe ulaflmak için uygulad politikalar, yöntemler, ülkelere, bölgelere ve zamana göre farkl l klar göstermifltir. Aslolan, IMF nin ve emperyalist tekellerin hudutsuzca sömürüyü sürdürebilmesidir. Aslolan, devrim ve sosyalizm düflüncesini, devrim ve sosyalizmi savunan güçleri yoketmektir. Bunu sa layabilmek için gün gelmifl cuntalar yapt rm fl, gün gelmifl sivil faflist hareketleri veya islamc hareketleri örgütlemifl, gün gelmifl demokrasicilik manevralar na baflvurmufltur. ABD, sosyalist sistemin y k l fl yla birlikte, art k önünde kimsenin duramayaca hayalleri kuruyordu. Nitekim, 90 lar n bafllar, onun bu hayalini güçlendiren geliflmelere sahne olmufltur. O y llarda emperyalistler taraf ndan yap lan

4 say :110 vatan 4 de erlendirmelerde bu beklentiyi görmek mümkündür: 1989 a dek, iki kutuplu düzen partizana (devrimcilere, gerillalara, mücahitlere, direniflçilere) manevra alan vermifl, hedefine do ru ilerlemesini sa lam flt r. Ortaya ç kmakta olan dünyada bu alan hala söz konusu mu? Hay r! Partizan ya kendini uyarlamal ya da yok olmal d r. Duvar n y k l fl ndan sonra genel kan, modas geçen, araçlar ndan yoksul kalan gerilla ve partizan kuvvetlerinin h zla silinip gidece i yolundad r. (Terör Ne, Terörist Kim? C. II, sf. 48) Bu de erlendirme 1995 tarihlidir. Devrimcilere dayat lan aç kt r: Ya kendilerini - Yeni Dünya Düzeni veya Küreselleflme ad verilen amerikanc dünya düzenine- uyarlayacaklar, ya da yok olacaklar. Görüldü ü gibi, öz olarak Amerika n n bugün söyledi i de farkl de ildir. Tek fark, o gün ekonomik zorla, bar fl manevralar yla, ideolojik kuflatmayla dayat lan, flimdi yeniden füzeler, bombalar ve hücreler eflli inde dayat l yor. Anti-emperyalist, devrimci, sosyalist kimi güçler, 1990 lar n bafl nda, bu dayatmaya boyun e diler, kendilerini Amerikanc dünya düzenine uyarlad lar. Asl nda bu da yokoluflun bir baflka biçimiydi. Sonuçta da yokoldular zaten. Ama, kendini Amerikanc dünya düzenine uyarlamay reddeden, ve yok da olmayanlar vard. Dahas ; ABD nin ve emperyalist tekellerin tüm dünyaya dayatt açl k ve adaletsizlik, halklar n öfkesini do urmakta, yeni anti-amerikan, anti-emperyalist güçler yaratmakta gecikmedi. K sa süre önce zafer ç l klar at p, kapitalizmin, emperyalist düzenin ilelebet sürece ini ilan edenler, bu defa 21. yüzy l n ayaklanmalar yüzy l olaca kabusunu görmeye bafllad lar. Bu kabustan kurtulman n tek yolu ise, dünyan n her taraf nda, devrimcilere, antiemperyalist vatansever güçlere, muhaliflere ve tüm halklara karfl bask ve terörü art rmakt. Bu sald r asl nda, 1990 lar n sonunda bafllam flt zaten. 11 Eylül eylemi sonras nda, ABD, bunu vesile yaparak sald r s n daha da boyutland rd ve bugün, dünyay, ülkeler nezdinde, örgütler nezdinde, halklar nezdinde, yeni bir saflaflmaya zorluyor. Türkiye devrimcileri, emperyalizmin hiç bir dayatmas n kabul etmeyeceklerini ilan ederek, bu saflaflmadaki kesin yerlerini, 20 Ekim 2000 de ilan ettiler. IMF nin yönetimine, IMF nin halk m z aç b rakan programlar n n uygulanmas na, AB-ABD standartlar n n halk m za dayat lmas na karfl, direnifle geçtiler. Dünya çap ndaki çat flman n Türkiye cephesinde, kavga, k sa sürede büyük boyutlar kazand. Devrimciler yokedilmeliydi. Amerikanc iktidar, IMF, ABD, Avrupa Birli i, bu konuda hemfikirdiler Aral k sald r s n ve F tiplerini birlikte planlay p uygulad lar. fiimdi ayn sald r, tek tek tüm ülkelere tafl nacakt r. Sald r, bizzat emperyalist ülkelerin kendi içlerine kadar yay lacakt r. Türkiye devrimcileri, bu sald r karfl s nda ne yap lmas gerekti ini, bafltan gösterdi tüm dünya halklar na. Amerikanc dünya düzeni karfl s nda, dünya halklar na dayat lan açl k ve adaletsizlik karfl s nda, boyun e ilmeyecek! Dünya halklar n n direniflinin en önünde olman n onuru ve sorumlulu uyla direniyoruz bugün. Bir çok kez biz de söyledik, dünyan n baflka ülkelerinden devrimciler de söyledi; bu direnifl dünya çap nda bir direnifltir. fiimdi bu özelli i çok daha ç plak biçimde ortaya ç km flt r. ABD nin dünya çap ndaki sald r s, Türkiye oligarflisinin sald r s, e er tüm muhailf güçleri sindirme sald r s ysa, ki öyle oldu u aç kt r, o halde, herhangi bir muhalif gücün bu sald r karfl s nda, sald r y atlatma hesaplar yapmas boflunad r. S ra, er geç ona da gelecektir. Ya bu açl k ve adaletsizlik düzenine kabul edecek, ya da çat flmay seçecektir. Dünyada ve ülkemizde, bu açl k, adaletsizlik düzenine karfl ç kan herkes; Yokolmamak için, ABD nin savafl na karfl ç k n! Yokolmamak için direnifle kat l n! Aral k katliam n n, o günden bu yana devam ettirilen zulmün ve ABD nin dünya halklar na reva gördü ü, yoksul Afganistan halk yla bafllay p yayg nlaflt rmay planlad fliddetin mutlaka bir karfl l olacakt r. Bu boyutlarda fliddet uygulayanlar n, kendi canlar n da, kendi düzenlerini de güvencede hissetmeleri mümkün de ildir. Dünyan n ABD nin çiftli i olmad n, Türkiye nin, üç befl tekelci ailenin, IMF nin, soyguncular n ve katliamc lar n çiftli i olmad n göstermek zaman d r.

5 5 vatan say :110 D RENME SAVAfiI NDA B R YIL 72 flehit Eridi hücre akt kan dirildi toprak Anadolu uyand uyanacak Direnenler kazanacak!

6 say :110 vatan 6 Selam olsun 365 gün direnifl bayra n dalgaland ranlanlara Direnme hakk için, Hak ve özgürlükler için, Ekmek ve adalet için, Devrim ve Sosyalizm için D REND K, D RENECE Z! Bir y l n her gününe yay lan irade, kararl l k ve kahramanl k, bir direnifl abidesi yaratt. Ama bu, ilk bak flta görülendir. Direniflin bu topraklara kazand rd klar bir direnifl destan n n çok daha fazlas d r. Baflka bir aç dan söylersek, bu destan, zulümle gö- üs gö üse bir çat flmadan ibaret kalmam flt r. Yine ancak gö üs gö üse diye tarif edilebilecek fliddette bir ideolojik kavga da yürütüldü. Burjuva ideolojisine, burjuva kültürüne, bu ideoloji ve kültürün halk içindeki, sol içindeki uzant lar na karfl amans z bir savafl verildi. Direnifl ö retti. Dersler verdi. Türkiye gerçe ini yeniden herkese gösterdi. Bu gerçe e uymayan teorilerin, politikalar n iflas n saflad. Yan lg lar aç a ç kartt. Böyle bak ld nda görülür ki, bu direnifl, sürecin kendi içinde tafl d tüm zorluklara, yetersizliklere ra men, devrimi büyüten bir y l olmufltur. Türkiye halklar na, zulüm nice koyu ve güçlü olursa olsun, direniflin ve zaferin mümkün oldu unu gösteriyoruz 20 y ld r kesintisiz bir örgütsüzlefltirme politikas izliyordu oligarfli. Örgütsüzleflme, umutsuzlu u besleyecekti. örgütsüzleflme, halk n kendine güvenini ortadan kald racakt. Direnilemez, hak al namaz düflüncesi yayg nlaflacakt. Oligarfli, reformizmin de katk s yla bu do rultuda önemli bir mesafe katetti. Bu geliflme, Kürt milliyetçili- inin yanl fllar n n kullan larak yarat lan devrimcileri gayr -meflru gösterme politikas yla birlefltirildi. Ortaya flu tablo ç kt ; halk düzen partilerinden umudu kesmiflti ama devrimcilere de yönelmiyordu. ktidarlar, halka durmaks z n yeni ekonomik darbeler vuruyor, ama buna denk bir ses ç km yordu. Bu oligarflinin istedi i tabloydu. Ama bu tabloyu bozan, riskli hale getiren devrimcilerin herfleye ra men varl ve devrim iddias n sürdürmeleriydi. Bunun için devrimcileri yoketmeye yöneldi politika. Direnifl, iflte bu noktada, zulme, ne kadar güçlü görünürse görünsün boyun e ilmeyebilece ini kan tlad. Direnmenin mümkün oldu unun görüldü ü yer, umudun yeniden büyümeye bafllad yerdir. Yüze yak n flehit, iflte bu anlamda, Anadolu topraklar na ekilen umut tohumlar d r. Ve herkes görecek, bu tohumlardan halk n kurtulufl kavgas n büyüten filizler

7 7 vatan Selam olsun 365 gün direnifl bayra n dalgaland ranlanlara say :110 kaplayacak tüm Anadolu yu. Türkiye soluna, devrim ufkunu ve iddias n yeniden kazand r yoruz Öyle dönemler vard r ki, on gün on y la bedeldir. Bir y ll k direnifl, hiç kuflku yok ki tarihimizde, bir y l n çok ötesine bedel bir dönem olarak yerini alm flt r. Yirmi y ll k bir ideolojik dejenerasyon, en aç k haliyle bu direnifl sürecinde ortaya ç km fl ve bu ideolojik çarp kl klara, bir y ll k kavgan n sonucunda güçlü darbeler indirilmifltir. 80 li y llar n ortalar nda örgüt düflmanl yla bafllayan, devrimci ahlak, sosyalizmi, proletarya iktidar n reddederek yoluna devam eden soldaki çürüme, burjuva ideolojisine ait pek çok de erin kabul edildi i bir noktaya geldi. Oligarfliyle devrimcilerin aras ndaki çat flman n art k arada hiç bir yer b - rakmad, flu veya bu biçimde kimlikleri, konumlar gizlemeye hizmet eden kavramlar n çarp t lmas na izin vermedi i böyle bir süreçte görüldü ki, solun hemen her kesiminde gayet do al bir flekilde sivil toplumcu, Avrupac kavramlar kullan l yor. Gayet do alm fl gibi, o kültür paralelinde fikir yürütülüyor. Bu ideolojinin etki alan na girmek, iradesizleflmedir. Bu ölçüleri, bu düflünüfl tarz n, bu standartlar kabul eden art k uzaktan kumandal hale gelmifltir. Kumandan n dü mesi, bat kurumlar nda, bat kültüründe, ideolojisindedir. Bu iradesizleflmedir. Bat, beyinlerden devrim, sosyalizm ideolojisini ç kar p halk n de erlerini ç kar p yerine kendi ideolojisini kültürünü koymufltur. Böyle bir devrimcili in ufkundan devrim silinmifl, belli belirsiz bir Avrupa demokrasisi hedeflenir olmufltur. Direnifl iflte herfleyden önce, bu ideolojik sapmayla bir hesaplaflmay bafllatt. Bu hesaplaflma halen süren bir hesaplaflmad r. Ve bu hesaplaflmadan, direniflten ald güçle devrim galip ç kacakt r. Ak ll solculuk, tuzu kuru solculuk ve sol aristokrasi ye a r darbeler indiriyoruz Oligarfli, bir yandan solun çeflitli kesimlerini düzen içine çekmifl, di er yandan da, halka sol olarak sadece bunlar sunuyordu. Halka sunulan bu solda, düzen den baflka bir fley yoktu. Böyle bir sol cuya halk n güvenmesi için, onun bir fleyi baflarabilece ine inanmas için bir neden yoktu. Solcu tipinde, idealist, tutkulu kiflili in yerine amaçs zl k geçirilmeye çal fl ld. steyecek ama istedi ini gerçeklefltirmek için bir fley yapmayacak. Bir fley yapacak ama s n rl olacak. Sonuna kadar gitmeyecek. Sistem içine yerleflmifl, nas l yaflar m diye düflünen tiplerin elinde kalan solculuk, böyle bir solculuktur. Bas n aç klamalar, en kabas festivaller, paneller, onun mücadele alanlar n n çerçevesini çizer. Direnifl oligarflinin halka sol diye sunmaya çal flt - bu tabloyu tuzla buz etti. Bu kesimlerdeki sol tabanda, kendi sol liderlerini sorgulaman n yolunu açt. Bu mücadelenin önünde, Sevgiler, Gökhan lar, Osman lar var. Devrimcili i, halk n kurtuluflu, vatan n ba- ms zl için dö üflmeyi bir ömür boyu olarak kavrayan ve bu u urda can n feda etmeyi görev sayan devrimciler var. Art k Gülsüman lar var bu mücadelenin önünde. Canan lar, U ur lar, Veli Günefl ler var. Halk önderlerini yarat yor. Bu mücadele uzun soluklu bir mücadeledir. Bu mücadelenin bir tek çat flmas, hiç bir fleyin sonu veya bafl de ildir. Türkiye devrimci hareketi, otuz y ld r devrim ve sosyalizm bayra- n tafl yor. Otuz y ld r halk n ekonomik demokratik mücadelesinin önünde de, anti-faflist mücadelesinin önünde de devrimciler var. Türkiye de halk n muhalefeti devrimcilerle varoldu, devrimcilerle varolmaya devam edecektir. Çünkü, hele bu süreçten sonra, devrimcilerin d fl nda hiç kimse halk n mücadelesini örgütleyemez. Hiç kimse, emperyalizme, faflizme karfl tutarl bir mücadelenin yürütücüsü olamaz. Bu direniflin ö retti i, aç a ç kard en önemli gerçeklerden biri de budur. Ne reformisti, ne islamc s, hiç kimse gerçek anlamda düzene karfl direnemez. Düzene karfl gerçekten direnmek, devrimci olmakt r bu ülkede. Düzene s nmadan, düzenin icazetini aramadan adaleti, özgürlü ü, ba- ms zl, demokrasiyi savunmak, devrimci olmakla mümkündür. Direniflte bir y l, ba ms zl k yolunda, demokrasi ve devrim yolunda ça ldayarak akan bir nehirdir. Ba ms zl ktan, demokrasiden, devrimden yana olanlar, bu nehrin içinde birleflerek akacakt r. Bu nehrin d fl nda kalanlar, ba ms zl k, demokrasi ve sosyalizme giden yolun d fl na düflmüfllerdir. Aln m zdaki k z l, onurun rengidir gururun rengidir namusun rengidir ekme in ve adaletin ba ms zl n ve özgürlü ün rengidir direniflin rengidir devrimin rengidir sosyalizmin rengidir zaferin rengidir Bütün nehirlerin denize ulaflt gibi, bu direnifl de zafere ulaflacakt r. Direnifl bayraklar m z, gün gelecek, zafer bayraklar m z olarak dolaflacakt r bu ülkede.

8 say :110 vatan 8 Selam olsun 365 gün direnifl bayra n dalgaland ranlara Yalanlar, Demagojiler Gerçeklerin Üzerini Örtemez Gerçek: AMER KAN FET H SAVAfiI BAfiLADI Bombalar Amerikan tekelleri için yer aç yor. Ya an bombalar fetih ve dize getirmek içindir. Halklar Amerikan imparatorlu una direnecek! Ad m ad m, büyük bir hukuksuzluk içinde zemini haz rlanan Amerika n n fetih hareketi 7 Ekim gecesi at lan ilk bombalarla birlikte bafllad. Bir kaç saat içinde terörizmin bafl Bush konufltu: Taliban taleplerimize cevap vermedi. Taliban n bunun bedellerini ödeme zaman gelmifltir... Afgan halk na teflekkür ediyorum. ABD, sadece teröristlere yard m yatakl k edenlere düflmand r, müslüman halka düflman de- ildir. Sadece askeri hedefleri vuraca z. ABD nin a z ndan ç kan her türlü gerekçe fetih hareketini meflrulaflt rmaktan baflka bir fley de ildir. Demek ki, Amerika ile iflbirli i yapmayan tüm ülkeler, halklar düflmand r. Amerika aç k olarak bunu söylüyor. Bunun anlam, dünya benimdir demektir. Dünya halklar hay r diyor. Amerika n n halklar n kendi kaderini, iktidar n, gelece ini belirleme hakk olmad n, hiçbir ülkenin rejimini zorla, bombalarla de ifltirme hakk olamayaca n hayk r - yor. fiu veya bu dünya görüflüne sahip, hiç fark etmez. Halklar nas l yaflamak istiyorlarsa öyle yaflayacaklar. Bush bizim yaflam biçimimizi de ifltirmek istiyorlar diyordu. Sen de onlar n yaflam biçimini de ifltirmek istiyorsun. Peki nereden al yorsun bu hakk? Ama bizim yaflam biçimimiz daha do ru mu diyorsun? Do ru kime göre belirleniyor? Tek do ru olma hakk n sana kim veriyor? Emperyalizmin dilindeki demokrasi, hukuk, adalet, insan kavramlar n n çok farkl anlamlar oldu unu bütün dünya on y llard r yaflayarak ö rendi. Hem de milyonlarca insan n kanlar, canlar pahas na ö renildi bu gerçek. Amerika flimdi Afganistan da bu gerçe i yeniden ters yüz etmek istiyor. Yalan söylüyor. Terör sald r s n n ad na Sonsuz Özgürlük Harekat diyor. Bu, dünyayla alay etmektir. Afgan halk yla alay etmektir. Tepelerine ya an bombalarla gelecek o özgürlü ün ne menem bir fley oldu- u bugünden aç kt r. Amerika Asya ya ölüm, açl k, sefalet, sürgün, hastal k götürüyor. Her türlü silah n Afgan halk - n n üzerinde deniyor. * Emperyalistlerin demokrasisinin ne oldu unu Taliban sonras nda iktidara getirmek istedi inin kim oldu una bakt m zda da görüyoruz: bir kral. Demokraksiye bak n. talya, Pakistan ile bunun için görüflmeler yap yor, Taliban dan deste inizi çekin size kral verelim diyor. Amerika n n, Avrupa n n demokrasisi kral n demokrasisi kadard r. Çünkü, Cephe aç klamas nda belirtildi i gibi, Emperyalist demokrasinin ilkeleri yoktur; tek ilke, tekellerin ç karlar d r. Bunun için monarfliyi de savunur, cuntalar da yapar. Taliban iktidara getiren de kendisi de il miydi? O zaman Taliban n "yaflam tarz, rejimi", Amerika için sorun de ildi. Çünkü o zaman tekellerin ç karlar, Afganistan daki SSCB ye yak n yönetimin devrilmesiydi. ABD için Afganistan daki veya baflka bir ülkedeki rejimin niteli i, demokratik olup olmamas, hiç bir zaman önemli olmam flt r; ABD için aslolan, Amerikan imparatorlu una boyun e ip e memesidir. Boyun e iyorsa, "iyi rejim", boyun e miyorsa, kötü, de ifltirilmesi gereken bir rejimdir. * Sadece askeri hedeflerin vurulaca da vuruldu- u da en büyük yalanlar ndan biridir. Katar da yay n yapan El Cezire Tv si bu yalanlar ortaya ç kard. Afgan halk bu yalanlar çok iyi biliyor. Daha flimdiden yüzlerce halktan insan katledildi. Dünya, ilk olarak BM ye ba l, bölgede may n temizleme çal flmas yapanlar n vurulmas yla duydu ABD bombalar n n ak ll olmad n. 4 kifli öldü. BM binas n vuran Amerikan uçaklar n n halka ne yapt - n düflünün. Ama yalan üzerine kurulu propaganda makinalar çal flt yine ve ertesi günü Amerikan sözcüsü hiçbir sivil hedef vurulmad aç klamas yapt. Vurulan BM binas n n önünde konuflan yoksul Afganl n n, buraya neden bomba att Amerika anlam yorum, burada hiçbir askeri hedef yok ki sözleri gerçe i en ç plak haliyle gözler önüne seriyor.

9 9 vatan Selam olsun 365 gün direnifl bayra n dalgaland ranlara say :110 Irak da, Yugoslavya da mülteci konvoylar ndan, pazar yerlerine, yolcu otobüslerinden trenlere kadar Amerikan bombalar n n vurup katlettikleri halklar n haf zalar ndad r hala. Emperyalizm için insan n, insan hayat n n hiçbir de- eri yoktur. Her fley tekellerin ç karlar, Amerika n n dünya imparatorlu u içindir. Bu gerçek aç k tart flmas zd r. Asya n n Fethi çin Kap : Afganistan Afganistan n hedef al nmas n n Bin Ladin ya da Taliban rejimi olmad n, 11 Eylül ün sadece bir bahane oldu unu tüm dünya biliyor. Kimse demagojiyle, yalanla gerçe in üzerini örtemez. Herkes gerçe i tart flacakt r. Bu sald r Amerikan imparatorlu unun yenilgiyi zafere dönüfltürmek için bir ç k fl d r. Amerika için zafer Asya n n fethidir. Bunun için Afganistan önemli bir kap d r. Oradan Asya n n bakir pazarlar Amerikan tekelleri için aç lacak, dizginsiz, ac mas z bir ya ma ile halklara kan, ac, açl k gözyafl götürecek. Amerika n n imparatorlu unu ilan edebilmesi Balkanlar n, Asya n n, Ortado u nun ele geçirilmesiyle mümkündür. Yugoslavya n n bombalanmas, bölünüp parçalanmas bunun bir parças yd, flimdi s ra Afganistan da. Yar n baflkalar na s ra gelecektir. Irak n, Suriye nin, Lünban n, Endonezya n n... tehdit edilmelerinin alt nda yatan bu gerçektir. Bush un sald r sonras ilk konuflmas nda söyledikleri bunun en kaba ifadesidir: Bugün Afganistan üzerinde yo unlaflt k. Ama yar n teröre destek veren baflka ülkeler olursa... Bu savafl uzun süreli bir savafl olacak. Tarafs z hiçbir ülke kalmayacak. Bunun zeminini haz rlayabilir mi, yapabilir mi, halklar n direnifli buna izin verir mi görece iz. Ama aç k olan bir fley varsa, o da, Amerika n n f rsat bu f rsat diyerek Amerikan imparatorlu unun önünde engel olarak gördü ü, muhalif olan iktidarlar, ülkeler, örgütler... herkese sald rmak, yok etmektir. Bombalar n ya aca her toprak parças nda Amerikan tekelleri için yeni alanlar aç lacak demektir. Savafl uzun sürecek sözlerinin ard ndaki gerçek de buradad r. Elbette ele geçirilmesi gereken devasa Çin pazarlar, eski Sovyet cumhuriyetleri var. Ortado u var... Petrol, enerji kaynaklar, yeralt yerüstü zenginlikler Amerikan tekellerinin a z n n suyunu ak t yor. Terör demagojisi, dünkü komünizm tehlikesi demagojisinin ayn s d r. 10 y l öncesine kadar komünizmden kurtarma/koruma diyerek ülkeler iflgal ediliyordu, bugün terörizm diyerek. Cephe, Yalana ve demagojiye son. Afganistan a sald r, emperyalist zorun en kaba, en aç k halidir. diyerek herkesi gerçe e ça r yor. Avrupa Çeliflkilerle Birlikte Amerika n n Yan nda Emperyalistlerin kendi aralar ndaki çeliflkiler hiç bitmez. Ama ç karlar denk geldi inde halklara karfl birleflirler. flte Afganistan da yaflanan budur. Esas olarak Amerika yap yor ötekiler pefline tak lm fl gidiyor. Biz de Asya dan pay alal m diye Amerika y destekliyor. ABD nin, siz olmadan da yapar m, dünya benimdir demesine karfl n, Avrupa, biz olmadan meflru olamazs n, bizim de pay m z olacak diyor. Anlaflma bu zeminde sa lan yor. Teröre karfl ittifak dedikleri budur. Tekellerin ç kar ittifak d r. Buna ra men kimi Avrupa devletlerinin, ittifak sadece Afganistan ile s n rl d r aç klamalar yapmas çat flman n sürdü ünün de göstergesi. Avrupa, Amerika n n tek bafl na imparatorluk olmas n n önünü de açmamaya çal fl yor. Çeliflki, çat flma bu zeminde sürüyor. Avrupa emperyalistleri bir yandan Amerika n n arkas nday z. derken öte yandan, Afgan halk na insani yard mda bulunaca z. diyerek büyük bir ikiyüzlülük içinde Avrupa n n sahte demokrasi, insan haklar maskesini takmaya da devam etmek istiyor. Ama nafile, dünya görüyor; Sen bombalar n yan ndaysan, sen bizzat bombalayansan art k orada hiçbir maske tutmaz. Bu gerçe i AB Dönem Baflkan Belçika D fliflleri Bakan, Afganistan harekat nda sivillerin de ölebilece ini, bunun sorumlusunun ABD de il Taliban oldu unu sözleriyle kendisi dile getiriyor. T pk iflkencecilerin bak kendine iflkence yapt r yorsun demesi kadar ahmakça bir tarzda da söylemifl olsa da gerçek bu. Halk onlar n da zerre kadar umurunda de ildir. Kapitalizmin dini, iman, insan yoktur. Nato, BM ise sadece birer piyon. Amerika ne derse oradan o kararlar ç k yor. Y llard r bu böyledir. BM, her y l açl k, adaletsizlikler üzerine rakamlar yay nlar ama bunlar yaratan Amerika için kararlar almaya da devam eder. Öteki ülkeler ise ne askeri, ne ekonomik, ne siyasi olarak Amerika için çok da önemi yoktur, hiçbir pay da alamazlar. ABD nin çeflitli ülkelerden 3-5 kiflilik irtibat heyetleri ad alt nda asker istemesinin nedeni, buna ihtiyac oldu u için de ildir; savafla, sald r suçuna herkesi ortak etmek iste inin sonucudur. Ülkeleri, daha fazla sald r ya ortak olmaya zorlayarak, saflaflt rmay da h zland r yor. Herkes taraf olacak sözlerini uygulamaya geçiriyor. Müslüman ülkeler de buna dahildir. Il ml islam, yeflil kuflak stratejileriyle istedikleri sonucu alamad lar. Kuflak

10 say :110 vatan 10 Selam olsun 365 gün direnifl bayra n dalgaland ranlara kendine döndü, kendi bo az na dolanmaya bafllad. ABD flimdi vurarak, saflaflt rarak ayn sonucu almaya çal fl yor. Açl n ve Adaletsizli in Kayna, fiiddeti Yaratan ve Uygulayan Amerika d r Bu gerçe i bilmeyen, görmeyen yoktur. Bütün tarihi boyunca, 1800 lü y llar n sonundan bafllayarak, ama özellikle 2 dünya savafl ndan bu yana tüm fliddetin, terörün kayna Amerikan sisteminden baflkas de ildir. O sistem halklar aç b rak yor. O sistem tüm dünyaya adaletsizlik götürüyor. Katliamlar, suikastler, iflgaller, cuntalar tümü o sistemin eseridir. Ekmek ve adalet bütün halklar n hakk d r. Bu hakk kim gasbediyorsa, her türlü fliddetin sorumlusu da odur. fiiddet üretme budur iflte. Kurflun ya murlar alt nda büyüyen çocuklar n, bombalar, füzeler alt nda ve açl k içinde yaflayan halklar n, ekmek ve adalet için direnmekten, savaflmaktan baflka yolu yoktur. Bu gerçekleri kim inkar ediyorsa, uslanmaz bir Amerikanc dan baflkas de ildir. SSCB y k ld ktan sonra, sömürü dizginsizlefltirildi, adaletsizlik derinlefltirildi. Ama bunun ortaya ç kard büyük bir öfke potansiyeli var flimdi; ABD bunu nas l yokedece- im diyor. Ama yokedemez. Daha da büyütmekten baflka hiçbir sonuç alamaz. Elbette halklar ekmek ve adalet için direnecekler, bunun için en meflru haklar n kullanacaklar. fiiddeti yaratana karfl halklar n hakl fliddetini kullanacaklar. Bu yaflama savafl d r. Halklar kendi iradeleriyle, adalet içinde, açl k çekmeden yaflamak zorundad r. Yanki Evine Dön! Dünya dan Elini Çek! Sald r tüm dünya halklar na, fetih savafl tüm dünyan n yoksul ülkelerinin Terörist Bush! Dünyadan Elini Çek! fethini kaps yor. Bu nedenle ABD, Asya, Ortado u, Balkanlar, Uzakdo u... tüm dünya dan elini çekmelidir. Tüm iktidarlar, uflaklar yanlar na alsalar da, halklar n bafl na tonlarca bombalar ya d rsalar da, TV lerden her gün binlerce yalan söyleseler de, Afgan halk na yard m yap yoruz soytar l klar n anlatsalar da, dünyan n en büyük, en devasa gücü dünya halklar Amerikan imparatorlu unun ve ortaklar n n karfl s ndad r. Her gün onbinlerle sokaklara dökülen onlarca ülkenin halklar, kardefllerimiz, dünyan n tüm yoksullar bu gerçe i hayk r yor. Bu nedenle, mparatorluk rüyan z, halklar n direnifline çarp p bir kabusa dönüflecektir. Amerika n n elini uzatt her yer, eninde sonunda bir Vietnam olacakt r. Amerikan imparatorlu unun bütün dünyay egemenli i alt na almas na karfl halklar direnecektir. Gerçe in fark nda olanlar n tek yolu budur. Dünyan n üretip, emperyalistlerin tüketti i, korkunç bir adaletsizli in dayat ld düzeni halklar kabul etmeyecektir. Tüm dünya ABD nin önünde e ilmeyecek, Amerika n n düflünceleriyle, ideolojisiyle yaflamayacak. Amerika bunlar istiyor, bunlar dayat yor. ABD, ekonomik, askeri, politik anlamda mutlak bir boyun e dirme savafl yürütüyor. Bu Amerikan düzeninde, halklar AÇ t r, halklar n, ülkelerin RADES yoktur. Bu Amerikan düzeninde, halklar n ulusal kimlikleri, kültürleri, haklar yoktur. Böyle bir dünyada ekmek ve adalet yoktur. Halklar hiçe sayan bu emperyalist politika, fliddetin kayna d r. Böyle bir politikan n fliddet üretmemesi mümkün de ildir. Tüm dünya halklar, Amerikan imparatorlu una karfl EKMEK VE ADALET Ç N direnecek, savaflacakt r. Halklar n baflka yolu yoktur. Kendi halk n kurflunlayan büyük politika 8 Ekim de Gazze de Hamas n ça r s ile yap lan ve binlerce kiflinin kat ld Amerikan aleyhtar gösteriye Arafat a ba l Filistin polisi gerçek mermilerle atefl açt ; 2 ölü onlarca yaral. Gerekçe: Bunlar Filistin halk n n duygular n yans tm yor, yanl fl anlafl l yoruz, terörle Filistin davas n birlikte an lmas na izin vermeyece iz. Arafat, Filistin Tv sinde ABD aleyhtar konuflmalar da yasaklad. Filistin devleti Ortado u politikam z n gere idir aç klamas iktidars zlar n iktidar nda etkisini gösterdi bile. Arafat korku ve panik içinde Amerika n n karfl s nda olursak politika yapamay z diyerek kendi halk n kurflunlad. Büyük politika dedikleri budur iflte. O kurflunlar n kendini vurmas kaç n lmazd r. Dünyan n tüm ezilen halklar n n yüre i Filistin halk için çarparken Arafat iktidar n n kurflunlar sadece o 2 göstericiye de il tüm halklar n yüre ine s k lm flt r. Bir baflka trajedi de Yugoslavya dan geldi. Daha dün bafllar na Amerikan bombalar ya an onlard. fiimdi Amerika ya destekle, kredi kopar r m y m, gözlerine girer miyim diye hesapl yor. Emperyalizm iflte böyle bölüp parçal yor ve katlediyor. Dolar için kendi baflkan n satt, flimdi de dolar için Afgan halk n n katledilmesini onayl yor.