YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk du ru mu cid di ye ti ni ko ru rken, yüz ler ce mü ri di Lef ke de ki der gâhýn ö nün de, du a lar la Þeyh Nâ zým ýn sað lý ðý na ye ni den ka vuþ ma sý ný bek li yor. nha be ri say fa 7 de GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr ni as ya.com.tr MÝT ifade verecek MÝT MÜSTEÞARI ÝLE ESKÝ MÜSTEÞAR VE YARDIMCISI, KCK SORUÞTURMASI KAPSAMINDA ÝFADE VERMEK ÜZERE ÝSTANBUL SAVCILIÐINA ÇAÐRILDI. AÇIKLAMAYI BAÞSAVCI ADINA VEKÝLÝ FÝKRET SEÇEN YAPTI uö zel yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý ve ki li Fik ret Se çen, MÝT Müs te þa rý Ha kan Fi dan, es ki Müs te þar Em re Ta ner ve es ki Müs te þar Yar dým cý sý A fet Gü neþ'in bu gün i fa de ver mek ü ze re sav cý lý ða çað rýl dý ðý ný bil dir di. Se çen, bu a çýk la ma yý ön ce ki ak þam Öy le bir þey yok di yen Baþ sav cý Tu ran Ço lak ka dý'nýn bil gi si da hi lin de yap tý ðý ný söy le di. AK PARTÝ, CHP, MHP VE HATTÂ BDP ÝÇÝN BÝLE... Bakan Kýlýç: Gençliðe Hitabe ortak deðer SORUÞTURMAYI SARIKAYA VE BAYRAKTAR YÜRÜTÜYOR use çen'in a çýk la ma sý na gö re Fi dan, Ta ner ve Gü neþ, ö zel yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Sad ret tin Sa rý ka ya'nýn yü rüt tü ðü so ruþ tur ma kap sa mýn da i fa de ve re cek ler. Sa rý ka ya, Sav cý Bi lal Bay rak tar i le bir lik te, te rör ör gü tü PKK'nýn þe hir ya pý lan ma sý ol du ðu id di a e di len KCK'ya yö ne lik so ruþ tur ma yý yü rü tü yor. nha be ri say fa 8 de Eylemler Þam merkezinde ÖÐRETMEN AÇIÐINDA ÝSTANBUL BÝRÝNCÝ Türkiye genelinde 126 bin öðretmen açýðý var utür ki ye ge ne lin de fark lý branþ lar da top lam 126 bin 137 öð ret men a çý ðý var. En çok ih ti yaç 19 bin 730 i le reh ber öð ret men de. En bü yük öð ret men a çý ðý i se 21 bin 213 öð ret men le Ýs tan bul ve 6 bin 490 öð ret men le Þan lý ur fa da bu lu nu yor. n3 te Gençlik ve Spor Bakaný Su at Ký lýç ugenç lik ve Spor Ba ka ný Su at Ký lýç, A ta türk ün Genç li ðe Hi ta be si gi bi ko nu la rýn top lu mun ge nel ka bul le ri ol du ðu nu be lir te rek, Or tak de ðer ler is tis mar e dil me sin de di. Ký lýç, AK Par ti, CHP, MHP ve i nan mak is ti yo rum ki ve hat ta BDP i çin bi le or tak de ðer ler dir bun lar. Hü kü me tin Genç li ðe Hi ta be yi tar týþ mak gi bi ha zýr lý ðý bu lun ma mak ta dýr dedi. nha be ri say fa 8 de KESÝNLÝKLE KALDIRILMASI SÖZ KONUSU DEÐÝL Hüseyin Çelik: Hitabe kaldýrýlamaz u AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Hü se yin Çe lik, bir TV prog ra mýn da ki söz le ri nin ''Genç li ðe hi ta be, An dý mýz kal dý rý lý yor. Çe lik tek lif te bu lun du'' þek lin de çar pý týl dý ðý ný söyledi: O ra da hi ta benin i çe ri ðiy le il gi li söy le di ðim tek bir cüm le yok. Sa de ce ik ti da rýn gün de min de bu nun kal dý rý lýp kal dý rýl ma ma sýy la il gi li bir þey o lup ol ma dý ðý so rul du, ben de 'Ke sin lik le kal dý rýl ma sý söz ko nu su de ðil' dedim. nha be ri say fa 8 de Diyarbakýr da 3 kafatasý daha bulunduu9 usu ri ye de Ha ma, Hu mus, Ýd lip, De ra ve Þam ýn ban li yö le ri ol mak ü ze re dal ga dal ga ya yý lan gös te ri ler, baþ kent Þam ýn mer ke zi ne de u laþ tý. Yo ðun gü ven lik tedbir le ri ne rað men mu ha lif ler, Þam ýn en mer ke zî nok ta sý o la rak bi li nen Ba ram ke de ik ti dar kar þý tý bir ey lem dü zen le di. nha be ri say fa 7 de Rusya, Esad yönetiminin yanýnda nha be ri say fa 7 de Hamas iktidarý devretmeye hazýr ufilistin de Hamas ýn, iktidarý, Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas liderliðinde geçici ulusal birlik hükümetine devretmeye hazýr olduðu bildirildi. Bu konudaki anlaþmanýn Hamas kurumlarý tarafýndan onaylandýðý ve örgütün bunu uygulamaya hazýr olduðu kaydedildi. n7 de 7 ÞEHÝDÝN DÂVÂSINDA ARA KARAR Mayýn belgelerine çoðaltma yasaðý u Çu kur ca'da el ya pý mý ma yý nýn pat la ma sý so nu cu 7 as ke rin þe hit ol ma sýy la il gi li dâ vâda sav cý, 2. Or du Ko mu tan lý ðýn dan gön de ri len bel ge le rin dev le tin gü ven li ði ne i liþ kin bil gi ler i çer di ði yö nün de ka na a ti nin ol du ðu nu bildirdi, mah ke me de avukatlarýn talep ettiði bel ge ler den su ret a lýn ma ma sý na ka rar ver di. nha be ri say fa 9 da YOÐUN KAR YAÐIÞI HAYATI FELÇ ETTÝ Bosna-Hersek elektriksiz kalabilir uson yýl la rýn en et ki li kar ya ðý þý nýn gö rül dü ðü Bos na -Her sek te ter mo e lek trik san tral le rin ve kö mür de po la rý nýn yol la rý nýn ka pan ma sý ne de niy le, e lek trik ü re ti min de teh li ke sin yal le ri ve ril me ye baþ lan dý. Kar ya ðý þý nýn de vam et me si ve yol la rýn a çýl ma ma sý ha lin de ül ke nin 10 gün son ra e lek trik siz ka la bileceði bildirildi. n7 de Ýstanbul da yine kar alarmý uýstanbul DA BÝR HAFTA ARADAN SONRA YENÝDEN KAR ALARMI VERÝLDÝ. AKOM ÖNCEKÝ GECEDEN ÝTÝBAREN YOÐUN BÝR ÇALIÞMA ÝÇÝNE GÝRDÝ. nha be ri say fa 3 te TUNCA NEHRÝ BUZ TUTTU uedýrne NÝN ÝÇÝNDEN GEÇEN TUNCA NEHRÝ BUZ TUTTU. EDÝRNE DE GECE EKSÝ 9 DERECEYÝ BULAN SOÐUK NEDENÝYLE TUNCA NEHRÝNÝN BÝR BÖLÜMÜ DONDU nha be ri say fa 3 te

2 2 L HÝ KA 9 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE Y Bü tün bu ri sâ le ler de bü tün de - rin ha ka ik, tem si lât va sý ta sýy la, en â mi ve üm mî o lan la ra ka dar ders ve ri li yor... Bu ha ri ka tes hi lât ve sü hû let-i be yan, el bet te, bi lâ - þüp he, bir e ser-i i nâ yet tir. Ri sâ le ler de ki sü hû let-i be yan Ey iman edenler! Adalet üzere olun ve Allah için þahitlik edin kendi aleyhinize veya anne ve babanýzla akrabalarýnýzýn aleyhine olsa bile. Nisa Sû re si: 135 /  ye t-i Ke ri me Me â li  Y E T H AD Ý S Câ mi ü s-sa ðîr, No: 25/ Ha di s-i Þe rif Me â li tes hi lât: Ko lay laþ týr - ma lar. su hu let-i be yan: An lat ma da ki, a çýk la - ma da ki ko lay lýk. tah diþ-i ez han: Zi - hin le ri kur ca la mak, týr - ma la mak. ta ba kat-ý nâs: Ýn san ta ba ka la rý. LÛ GAT ÇE: Dör dün cü Ý þa ret: l li alt mýþ ri sâ le ler (HA ÞÝ YE) öy le bir tarz da ih - san e dil miþ ki, de ðil be nim gi bi az dü þü - nen ve zu hu ra ta te bâ i yet e den ve tet ki ke va kit bu la ma yan bir in sa nýn, bel ki bü yük ze kâ lar dan mü rek kep bir ehl-i tet ki kin sa y ve gay re tiy le ya pýl ma yan bir tarz da te lif le ri, doð ru dan doð ru ya bir e ser-i i nâ yet ol duk la rý ný gös te ri yor. Çün kü bü tün bu ri sâ le ler de bü tün de - rin ha ka ik, tem si lât va sý ta sýy la, en â mi ve üm mî o - lan la ra ka dar ders ve ri li yor. Hal bu ki o ha ka i kin ço - ðu nu, bü yük  lim ler Tef him e dil mez de yip, de - ðil a vâ ma, bel ki ha vas sa da bil di re mi yor lar. Ýþ te, en u zak ha ki kat le ri en ya kýn bir tarz da, en â mi bir a da ma ders ve re cek de re ce de, be nim gi bi Türk çe si az, söz le ri muð lâk, ço ðu an la þýl maz ve Zâ hir ha ki kat le ri da hi müþ kül leþ ti ri yor di ye es ki - den be ri iþ ti har bul muþ ve es ki e ser le ri o sû-i iþ ti - ha rý tas dik et miþ bir þah sýn e lin de bu ha ri ka tes hi - lât ve su hu let-i be yan, el bet te, bi lâ þüp he, bir e ser-i i nâ yet tir ve o nun hü ne ri o la maz ve Kur ân-ý Ke rî - min i câz-ý mâ ne vî si nin bir cil ve si dir ve tem si lât-ý Kur â ni ye nin bir te mes sü lü dür ve in i kâ sý dýr. Be þin ci Ý þa ret: Ri sâ le ler u mu mi yet le pek çok in ti þar et ti ði hâl de, en bü yük â lim den tut, tâ en â mi a da ma ka dar ve ehl-i kalb bü yük bir ve lî den tut, tâ en mu an nid din - siz bir fi lo zo fa ka dar o lan ta ba kat-ý nâs ve ta i fe ler o ri sâ le le ri gör dük le ri ve o ku duk la rý ve bir kýs mý to - kat la rý ný ye dik le ri hâl de ten kit e dil me me si ve her ta i fe de re ce si ne gö re is ti fa de et me si, doð ru dan doð - ru ya bir e ser-i i nâ yet-i Rab bâ ni ye ve bir ke ra met-i Kur â ni ye ol du ðu gi bi, çok tet ki kat ve ta har ri yâ týn ne ti ce siy le an cak hu sul bu lan o çe þit ri sâ le ler, fev ka - lâ de bir sü r'at le, hem id ra ki mi ve fik ri mi mü þev veþ e den sý kýn tý lý in ký baz va kit le rin de ya zýl ma sý da hi, bir e ser-i i nâ yet ve bir ik ram-ý Rab bâ nî dir. E vet, ek ser kar deþ le rim ve ya ným da ki u mum ar ka daþ la rým ve müs ten sih ler bi li yor lar ki, On Do ku zun cu Mek tu bun beþ par ça sý, bir kaç gün zar fýn da, her gün i ki üç sa at te ve mec mu u on i ki sa at te, hiç bir ki ta ba mü ra ca at e dil me den ya zýl - ma sý, hat tâ en mü him bir par ça ve o par ça da lâfz-ý Re sul-i Ek rem A ley his sa lâ tü Ves se lâm ke li - me sin de zâ hir bir hâ tem-i nü büv ve ti gös te ren dör dün cü cüz, üç dört sa at te, dað da, yað mur al - týn da, ez ber ya zýl mýþ. Ve O tu zun cu Söz gi bi mü - him ve da kik bir ri sâ le, al tý sa at i çin de bir bað da ya zýl mýþ. Ve Yir mi Se ki zin ci Söz, Sü ley man ýn bah çe sin de bir, ni ha yet i ki sa at i çin de ya zýl ma sý gi bi, ek ser ri sâ le ler böy le ol ma sý; ve es ki den be ri sý kýn tý lý ve mün ka býz ol du ðum za man en zâ hir ha ki kat le ri da hi be yan e de me di ði mi, bel ki bi le - me di ði mi ya kýn dost la rým bi li yor lar. Hu su san o sý kýn tý ya has ta lýk da i lâ ve e dil se, da ha zi ya de be ni ders ten, te lif ten men et mek le be ra ber, en mü him Söz ler ve ri sâ le ler, en sý kýn tý lý ve has ta lýk lý za ma - ným da, en sü r'at li bir tarz da ya zýl ma sý, doð ru dan doð ru ya bir i nâ yet-i Ý lâ hi ye ve bir ik ram-ý Rab bâ - nî ve bir ke ra met-i Kur â ni ye ol maz sa ne dir? Hem han gi ki tap o lur sa ol sun, böy le ha ka ik-i Ý lâ hi ye den ve i ma ni ye den bah set miþ se, a lâ kül li - hâl bir ký sým me sâ i li, bir ký sým in san la ra za rar ve rir. Ve za rar ver dik le ri i çin, her me se le her ke - se neþ re dil me miþ. Hal bu ki þu ri sâ le ler i se, þim di - ye ka dar hiç kim se de çok lar dan sor du ðum hâl - de sû-i te sir ve ak sü lâ mel ve tah diþ-i ez han gi bi bir za rar ver me dik le ri, doð ru dan doð ru ya bir i - þa ret-i gay bi ye ve bir i nâ yet-i Rab bâ ni ye ol du ðu biz ce mu hak kak týr. H ÞÝ YE: Þim di yüz o tuz dur. Mek tu bat, Yir mi Se ki zin ci Mek tub, (ye ni tan zim) s. 634 E Kaba davranana yumuþaklýkla muamele ederek, vermeyene vererek þeref i Allah katýnda arayýnýz. on haf ta lar da gün de me ge len Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ndan Lem a lar ad lý e se rin sa de leþ ti - ril me si ü ze ri ne yo ðun bir tar - týþ ma baþ la mýþ du rum da. Me - se le ye Ri sâ le-i Nur a sa dâ kat la hiz met e den saff-ý ev vel a ða bey ler ve me - sâ i si ni Ri sâ le-i Nur a tek sîf et miþ bu lu nan ya zar lar bi gâ ne kal ma dý lar ve çe þit li ve sî le - ler le dü þün ce le ri ni ka mu o yu na dek la re et - ti ler. Ý yi de et ti ler. A ca ba Ri sâ le-i Nûr ü ze - ri ne ni çin bu ka dar has sa sýz ve tit ri yo ruz? Çün kü Ta le be li ðin has sa sý ve þar tý þu dur ki: Söz le ri ken di ma lý ve te lî fi gi bi his se dip sa hip çýk sýn." 1 Öy ley se el bet te ki has sas o - la ca ðýz ve ü ze ri ne tit re ye ce ðiz. Biz ler de e li miz den gel di ði ka dar da hâ çok Kül li yat tan mes e le nin cid dî ye ti ne ba - kan yön le ri ni na zar la ra sun ma ya ça lýþ týk. Çün kü bu mes e le ü ze ri ne de ilk mi henk ve me haz Ri sâ le-i Nûr ol ma lý dü þün ce si i le Üs tâd Be dî üz za mân Haz ret le ri nin bu ko nu i le il gi li dü þün ce le ri ni du yur mak is te dik. Me haz dan me se le ye dik kat le ri çek me ar zu - sun da ol duk. Be dî üz za mân Haz ret le ri E vet, Ri sâ le-i Nûr si ze mü kem mel bir me haz o la - bi lir." 2 de mek te dir. Çün kü, çok de lil ler le ve e mâ re ler le ta hak kuk et miþ ki, Ri sâ le-i Nûr ec za la rý Kur ân ýn te reþ þu hâ tý dýr." 3 Be dî üz za mân Haz ret le ri Ri sâ le-i Nûr Ta le be le ri nin, hâ lis þa kirt le ri nin he yet-i mec mu a sý nýn kuv vet-i ih lâ sýn dan ve te sâ - nü dün den sü zü len ve te zâ hür e den bir þahs-ý mâ ne vî o la rak ta rîf et ti ði mü te sâ nid he ye tin va zî fe le ri ni þerh ve î zâh la ve tek - mil ve tah þi ye i le ve ne þir ve tâ lim le, bel ki Yir mi Be þin ci ve O tuz Ý kin ci Mek tup la rý te lîf ve Do ku zun cu Þu â nýn Do kuz Ma kâ - mý ný tek mil le ve Ri sâ le-i Nûr u tan zîm ve ter tîb ve tef sîr ve tas hîh le de vam e de cek." 4 þek lin de tas nîf et miþ tir. Dik kat e di lir se bu va zî fe ler i çin de sa de leþ tir me di ye bir va zî fe bu lun ma mak ta dýr. Öy ley se ne den böy le bir yo la baþ vu rul ma ge re ði du yul muþ tur? Bu ra da çok ö nem li bir nok ta at lan mýþ du rum da dýr. Ri sâ le-i Nûr, mas la hat-ý be þe ri ye i çin ke sil miþ ve bi çil miþ - tir. Hâl bu ki Ri sâ le-i Nûr mü el li fi A ziz Üs - tâd ý mýz Be dî üz za mân Haz ret le ri ve o nun saff-ý ev vel ta le be le ri nin sa de leþ tir me me se le - si ne ke sin lik le i zin ver me dik le ri ni Kül li yat ýn mü te fer rik yer le rin de de fa at le gö rü yo ruz. Yap tý ðý mýz o ku ma lar ve a raþ týr ma lar ne ti - ce sin de çok mü hîm yer le re te vâ fuk et ti ði mi - zi be yan et mek is te riz. Me se lâ Hu lû si A ða - be yin Bir har fe do kun ma yý a zîm bir gü nâh iþ li yo rum te lâk kî e di yo rum." 5 cüm le si me - se le nin ne ka dar cid dî ol du ðu nu gös te ri yor. Yi ne Hâ fýz A li (ra) A ða be yin Ve tak dîm-i â ci zâ nem o lan i ki nüs ha da ki sa nat-ý be di a, a kýl ve is ti dâd-ý be þer den pek u zak bir tarz - da gü ya tez gâ hýn da öl çü le rek, bi çi le rek, her har fi bir vezn-i kas dî i le zu hûr et ti ði ni gös - te ri yor. Þu za ma nýn a kýl dan u zak eb leh le ri - ne mâ nen di yor lar ki, bi zim hâ len ü ze ri miz - de te cel lî e den cil ve-i ce mâ li, ak lý nýz la öl çe - mez si niz. Yal nýz göz le ri niz var sa gö re bi lir si - niz." 6 Ni çin sa de leþ tir me i þi ne gi ri þen ve bu - nu fi i len or ta ya ko yan lar bu mes e le de biz le - re me haz o la rak bý ra ký lan Ri sâ le-i Nûr e ser - le ri ne mü râ ca at et me miþ ler? Ya pý lan sa mî mâ ne a çýk la ma lar ve i ti râz - lar ü ze ri ne ha len ka mu o yu na ya pý lan fi i lin doð ru lu ðu nu ve in dî ve þah sî gö rüþ le ri a çýk - la ma ya de vam et me nin mâ nâ sý var mý dýr? Be dî üz za mân Haz ret le ri, bý ra ký nýz sa de - leþ tir me yi; tas hî hat mes e le sin de bi le ne ka dar cid dî ve ti tiz dav ra ný yor. Hat ta Ri sâ - le-i Nûr un bir har fin den bi le mey da na ge - le cek ha ta nýn ve yan lý þýn cid dî bir mâ nâ yý zâ yi et ti ði ni bil di ri yor. Ha kî ka ten tas hîh me se le si e hem mi yet li dir. Ba zan bir har fin ve bir nok ta nýn yan lý þý, kýy met li bir mâ nâ - yý zâ yi e der. 7 di ye rek bir nok ta da bi le ya - pý la bi le cek bir ha ta nýz a zîm bir mâ nâ kay - ma sý na se bep o la ca ðý ný söy lü yor. Ri sâ le-i Nûr u o ku tan ve mil yon la rýn a - kýl, kalb ve rûh la rý ü ze rin de bý rak tý ðý a zîm te sî rin sýr rý þu dur ki Sa îd yok tur. Sa îd in kud ret ve eh li ye ti de yok tur. Ko nu þan yal - nýz ha kî kat tir, ha kî kat-i î mâ ni ye dir." 8 Bel - ki de Ri sâ le-i Nûr ha riç hiç bir e se re na sîb ol ma yan sýr bu dur. Ya nî Kur ân a þef faf bir ay na ol ma sý ve sa de ce Kur ân ýn kud si ye ti - ni vic dan la ra gös ter me si dir. Sa ný rým Ri sâ le-i Nûr e ser le ri nin te lîf ha - kî kat le ri ha len an la þýl ma mýþ ol ma lý ki böy le bir yo la te vec cüh e dil miþ ve bü yük bir ha - kî kat ten gaf let e dil miþ. Çün kü Be dî üz za - mân Haz ret le ri, Hem yaz dý ðým va kit, i râ - de ve ih ti yâ rým i le ol ma dý ðý ný his set ti ðim - den, ken di fik rim le tan zîm ve ya ýs lâh et me - ði mu vâ fýk gör me di ðim i çin bir par ça feh - mi iþ kâl e de cek bir va zi yet al dý." 9 der. Ya zý - lan ri sâ le le ri ken di fik rim le tan zîm ve ya ýs lâh et me ði mu va fýk gör me di ðim i çin i râ - de ve ih ti yâ rým i le ol ma dý ðý ný his set ti ðim - den di yen bir mü el lif, na sýl o lur da Kur ân dan mül hem ve te reþ þuh et miþ o lan e ser le ri nin sa de leþ ti ril me si ne ra zý o la bi lir? Þu ge len i fâ de ler de za ten bu me se le ye bir mi henk ol mu yor mu? Re sâ il-in Nûr un me sâ i li; i lim i le, fi kir i le, ni yet i le ve kas dî bir ih ti yâr la de ðil; ek se ri yet-i mut la ka i le sü nû hât, zu hû rât, ih ta rât i le o lu yor." 10 Hem te lîf e di len e ser ler hak kýn da çok ma ni dâr bir nok ta yý vu zû ha ka vuþ tu ran Üs tâd Haz ret le ri þu i fâ de ler le ke li me le ri ne ka lem ka rýþ tý rýl ma ma sý ge rek ti ði ni a çýk ça be lir ti yor: Hâl bu ki tan zîm siz, mü þev veþ bir sû ret te i di ler. On lar ne hâl i le ya zýl mýþ i se, öy le kal ma sý lâ zým ge li yor du. Son ra dan tas hîh ve tan zîm et me ye me zun de ði liz!" (Mek tu bat: 488) Pe kâ lâ bu e ser le rin mü el - lif-i muh te re mi  ziz Üs tâd ý mýz me zun de ðil se baþ ka la rý na sýl i zin li o la bi lir? Üs tâd baþ ka ne de sin ki? Sa de leþ ti ril me me si i çin mi henk a ra yan la ra bu nok ta lar yet mez mi? Ha len ih ti yaç var ba ha ne si i le o gü zî de e - ser le rin a kýl, kalb, rûh ve la tî fe-i Rab ba ni - ye ler ü ze rin de bý rak tý ðý mü es sir ik si ri yok et me ye kal kýþ mak ne ye hiz met et mek tir ki? Ba ký nýz Be dî üz za mân Haz ret le ri nin Dün ya la ra de ðiþ mem de di ði ve Nû run Ku man da ný sý fa tý na lâ yýk mer hum Zü be yir Gün dü zalp A ða bey Genç lik Reh be ri nde ki Kon fe rans ýn da Ri sâ le-i Nûr un an la þýl ma sý hu sû sun da ne ler di yor? Kur â n'ýn bu a sýr - da yük sek bir tef sî ri o lan Ri sâ le-i Nûr da ki ba zý ba his le ri baþ lan gýç ta ta mâ men an la ya - maz sa nýz da o nun mâ ne vî te sî ri ve mâ ne vî fey zi, rûh ve kal bi ni ze nü fuz e der; mâ nâ â - le mi ni zi is ti lâ e der, kat iy yen is ti fâ de siz kal - maz sý nýz. Bu te sî ri his se den mil yon lar ca in san sa ný rým bu sa de leþ tir me ha di se si ne ra zý de ðil dir. Bu kal bî, ak lî, rû hî, ýz dý râ rî ve fi i lî i ti râz lar dik ka te a lýn ma lý dýr. Þim di ge le lim Ri sâ le-i Nûr an la þýl mý yor ve in san la ra di li a ðýr ge li yor dü þün ce si ne. Ke sin lik le bu mâ ze ret doð ru de ðil dir. Ri sâ - le-i Nûr Kül li ya tý sa týr la rý i çeri sin de ki ha kî - kat ler bu fik ri tek zîb e di yor. Me se lâ ge len i - fâ de le re ba ký nýz ne ka dar a çýk ve net tir: Ri - sâ le-i Nûr ec za la rý, bü tün mü hîm ha kâ ik-i î mâ ni ye ve Kur â ni ye yi hat tâ en mu an ni de kar þý da hi par lak bir sû ret te is ba tý, çok kuv - vet li bir i þâ ret-i gay bî ye ve bir i nâ yet-i Ý lâ hi - ye dir. Çün kü ha kâ ik-i î mâ ni ye ve Kur â ni ye i çin de öy le le ri var ki; en bü yük bir dâ hî te - lâk kî e di len Ýbn-i Si na, feh min de ac zi ni i ti - râf et miþ, A kýl bu na yol bu la maz! de miþ. O nun cu Söz Ri sâ le si, o zâ týn de ha sýy la ye ti - þe me di ði ha kâ i ki; a vam la ra da, ço cuk la ra da bil di ri yor." 11 Ki me bil di ri yor muþ? A vam la - ra da, ço cuk la ra da bil di ri yor. Hem Bü tün bu ri sâ le ler de, bü tün de rin ha kâ ik, tem si lât va sý ta sýy la, en â mî ve üm - mî o lan la ra ka dar ders ve ri li yor. Hâl bu ki o ha kâ i kin ço ðu nu bü yük â lim ler Tef him e - dil mez de yip, de ðil a va ma, bel ki ha vas sa da bil di re mi yor lar." 12 De mek Ri sâ le-i Nûr ha kî kat le ri en â mî ve üm mî o lan la rýn bi - le an la ya ca ðý ders ler dir. Ri sâ le-i Nûr bu va zî fe yi; en deh þet li bir za man da ve en lü - zûm lu ve nâ zik bir va kit te, her ke sin an la - ya ca ðý bir tarz da, ha kâ ik-i Kur â ni ye ve î - mâ ni ye nin en de rin ve en giz li le ri ni ga yet kuv vet li bür han lar i le is bât e der." 13 di ye or - ta ya ko nan a çýk i fâ de kar þý sýn da Ri sâ le-i Nûr i yi an la þýl mý yor di yen ler mez kûr be - yan da ge çen her ke sin an la ya ca ðý bir tarz - da i fâ de si ne ters düþ mez ler mi? Mâ dem Ri sâ le-i Nûr, Ha vas sýn fi kir le ri ye tiþ me di ði es râr-ý ka de ri ye yi, ba sit a vam la - rýn zi hin le ri ne tak rîb e dip an lat tý rý yor." 14 Ba - sit a vam la rýn zi hin le ri ne yak laþ tý rý lan ha kî - kat le ri sa de leþ ti re rek rûh-i as lî sin den ko - par ma ne ye hiz met et mek tir ki? Hem mâ - dem Ri sâ le-i Nûr; bü tün ta ba kât-ý be þe re hem med re se, hem mek teb, hem kýþ la, hem he kîm, hem hâ kim o la rak, en â mî a vam dan en e hass-ý ha vas sa ka dar ders ve rip, tâ lim ve ter bi ye et me si biz ce meþ hûd dur." 15 Hem mâ dem Ri sâ le-i Nûr par ça la rýn dan En de - rin bir fey le sof la bir ço cuk on lar dan en de - rin ha kî ka tý an la ya bi lir ve ve him ve ves ve - se li bý rak maz. 16 A vam dan en â lim ve en mü nev ve re ka dar her sý ný fýn ken di is ti dâ dý nis be tin de is ti fâ de e de bi le ce ði bir e ser kül li - ya tý dýr. Ýþ te bu ha kî kat ler i çin dir ki; Nûr la rý o ku yan ve ya zan Nur cu lar dün ya nýn her ta - ra fýn da git tik çe ço ðal mak ta dýr." 17 Þu ha kî kat u nu tul ma ma lý dýr. Ri sâ le-i Nûr baþ ka ki tap lar gi bi yal nýz i lim ver mi - yor; o nun mâ ne vî der si de var dýr. Her ri - sâ le de her ke sin his se si var, fa kat her kes her þey i ni bil mek lâ zým de ðil dir. Üs tâd Be dî - üz za mân Haz ret le ri nin þu i fâ de si ni de na - zar-ý dik ka te al mak ge re kir: Be nim tarz-ý i fâ dem, bu za ma nýn Türk çe si ne uy gun gel - mi yor. Bir par ça dik kat ve te en ni is ter. Bel - ki bu nun da bir fay da sý, bir hik me ti var." 18 Çün kü O u lûm-u î mâ ni ye ve o ed vi ye-i rû ha ni ye, ih ti ya cý ný his se den le re ve cid dî ih lâs i le is ti mâl e den le re ye ter, kâ fi ge lir." 19 Öy ley se Ri sâ le-i Nûr, sa îr i lim ler ve ki - tab lar gi bi o kun ma ma lý. Çün kü on da ki î - mân-ý tah kî kî i lim le ri, baþ ka i lim le re ve ma - a rif le re ben ze mez. A kýl dan baþ ka çok le tâ ifi in sâ ni ye nin kût ve nûr la rý dýr." 20 Feh met ti - ði miz mik ta rý na mem nun o lup tek râr mü - tâ lâ a i le iz di yâ dý na ça lýþ ma lý yýz." 21 Ya zý lan par ça la rý dik kat le ve tek râr la o ku yu nuz." 22 Ga ze te gi bi o ku ma yý nýz." 23 Bir mev hi be-i Ý - lâ hiy ye o lan o es râr, ha lis bir ni yet i le ve dün ya dan ve hu zû zât-ý nef sâ ni ye den te cer - rüd et mek ve sî le siy le ge le bi lir." 24 Dip not lar: 1- Mek tu bat, 2004, s: Bar la Lâ hi ka sý, 2006, s: Mek tu bat, 2004, s: Bar la Lâ hi ka sý, 2006, s: Bar la Lâ hi ka sý, 2006, s: Bar la Lâ hi ka sý, 2006, s: E mir dað Lâ hi ka sý-i, 2006, s: E mir dað Lâ hi ka sý-i I, 2006, s: Þu â lar, 2005, s: Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, 2006, s: Mek tu bat, 2004, s: Mek tu bat, 2004, s: Þu â lar, 2005, s: Söz ler, 2004, s: Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, 2006, s: Nur Çeþ me si, s: Nur Çeþ me si, s: E mir dað Lâ hi ka sý (El yaz ma), s: Mek tu bat, 2004, s: E mir dað Lâ hi ka sý-i, 2006, s: Söz ler, 2004, s: Þu â lar, 2005, s: Mek tu bat, 2004, s: Mek tu bat, 2004, s: 117. S Ri sâ le-i Nur u sa de leþ tir me ü ze ri ne! Þerh ve tan zim va zi fe miz var A ca ba Ri sâ le-i Nûr ü ze ri ne ni çin bu ka dar has sa sýz ve tit ri yo ruz? Çün kü Ta le - be li ðin has sa sý ve þar tý þu dur ki: Söz le ri ken di ma lý ve te lî fi gi bi his se dip sa hip çýk sýn." Öy ley se el bet te ki has sas o la ca ðýz ve ü ze ri ne tit re ye ce ðiz. ba ki ci ma il.com zi nur.com

3 3 HABER 9 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE Y Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Hic rî: 17 Rebiülevvel 1433 Ru mî: 27 S K. Sani 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Kupon No: 28 As ke rî re jim ler ve Ýs lâm Geçen gün ler de Fran sýz Le Fi ga ro ga ze te si Ýs lâ mýn as ke rî re jim ler do ður du ðu nu id - di a e den bir ya zý ya yýn la mýþ. A na fik ri ni ký sa ca ö zet le ye cek o lur sak: Ku ru lu þun dan bu ya na Ýs lâm, si ya set ve yö - ne tim ko nu la rýn da de rin bir as ke rî an gaj man ge le ne ði ne sa hip. Ýs lâ mýn Or ta do ðu, Fars Ým pa - ra tor lu ðu, Gü ney Av ru pa ve Hint alt ký ta sý bo - yun ca ya yýl ma sý ný sað la mak or du nun so rum lu - lu ðun day dý. Müs lü man ül ke ler de as ker le rin do - mi nant ro lü Os man lý nýn çök me si ne ka dar sür - dü. Bu gün A rap dün ya sý nýn ö nem li bir kýs mý ný sal la yan dev rim ler, Ýs lâ mýn as ke rî geç mi þi ta ra - fýn dan ke sin ti ye uð ra tý lý yor. (Mil li yet, ) Ya zý da Os man lý son ra sý i çin, M. Ke mal in kur du ðu ül ke de as ker ler ken di le ri ni la ik cum - hu ri ye tin bek çi le ri i lân et ti ler de de ni li yor muþ. Bu son cüm le de ki tes bi tin, üst te ö zet le nen id - di a lar la o luþ tur du ðu a çýk çe liþ ki den baþ la ya lým. Her ge çen gün da ha i yi an la þý lan ger çek þu ki, M. Ke mal in kur du ðu dü zen de Ýs lâ mýn ye ri yok. Ve bu dü ze nin ko run ma sý, yýl lar bo yun ca as ker - le re ha va le e dil di. On la ra yük le nen la ik cum hu - ri ye tin bek çi li ði mis yo nu nun re fe ran sý da Ýs lâm de ðil, tam ter si ne her tür lü di nî te za hü rü ir ti ca ve teh dit o la rak gö ren bir la ik lik an la yý þý ol du. Gü nü müz Ýs lâm coð raf ya sýn da ki as ke rî dik ta - tör lük le rin kay na ðý ný Müs lü man lý ða bað la yan Le Fi ga ro nun, il ha mý ný Ýs lâm dan de ðil, Fran - sa dan a lan ve as ker dip çi ðiy le ko ru nan Ke ma list re jim i çin ya pa bi le ce ði bir a çýk la ma var mý? Ki, Ýs lâm ül ke le rin de as ker le rin ha kim ro lü Os man lý çö kün ce bit ti di yen de yi ne Le Fi ga ro! Pe ki, Ýs lâ mýn si ya set ve yö ne tim de de rin bir as ke rî an gaj man ge le ne ði ne sa hip ol du ðu id di a sý doð ru mu? Ha yýr, bu da yan lýþ. Ta ri hî sü reç te ço ðu hü küm da rýn þim di ki de mok ra si ler de dev let baþ ka ný nýn baþ ko mu tan sý fa tý ný da uh de - sin de bu lun dur du ðu gi bi ay ný za man da ko mu - tan ol ma sý ve bil has sa sa vaþ mec lis le rin de pa þa - la rýn zo run lu mev cu di ye ti ay rý bir ha di se. Ve di - ðer dev let ler de ki du rum da bun dan fark lý de ðil. Da ha sý, Sa id Nur sî nin din dar cum hu ri yet mo de li o la rak gös ter di ði ve dört ha li fe yi re i si - cum hur di ye ni te le di ði Asr-ý Sa a det te ya þa nan bir o lay, as ker ü ze rin de ki si vil i ra de ha ki mi ye ti - nin de çok il ginç bir ör ne ði. Ý kin ci ha li fe Hz. Ö - mer in (r.a.) mu zaf fer ko mu tan Ha lid bin Ve lid i (r.a.) az le dip ye ri ne U bey de bin Cer rah ý (r.a.) ta yin et me si ve bu de ði þi min hiç bir sý kýn tý ya - þan ma dan ger çek leþ me si ne an la ma ge li yor? Le Fi ga ro nun bir çar pýt ma sý da, Ýs lâ mýn üç ký ta da ya yýl ma sý ný or du ya ve ký lý ca bað la yý þý. Bu da ta ma men yan lýþ. Sa de ce si lâh zo ruy la sað la - nan bir ha ki mi yet, bun ca yüz yýl dýr dün ya nýn her ta ra fý na nü fuz e de bi lir miy di? Son din Ýs lâ - mýn ha ki kat le ri nin a kýl la rý ik na ve gö nül le ri fet - he den ma ne vî gü cü ve ca zi be si ol ma say dý, mil - yar lar ca in san Müs lü man lý ðý ter cih e der miy di? Da ha sý, tek bir Ýs lâm as ke ri nin da hi git me di ði ba zý bel de ler de ki Müs lü man var lý ðý nýn i za hý ne? Ke za, Müs lü man la rýn as ke rî ta ar ru zu nun söz ko nu su ol ma dý ðý ça ðý mýz da, dün ya ge ne lin de in san la rýn Ýs lâ ma yö nel me si na sýl a çýk la na bi lir? Le Fi ga ro nun, Ýs lâ mýn as ke rî geç mi þi ni, A - rap dev rim le ri ni ke sin ti ye uð ra tan se bep o la rak gös ter me si de bir baþ ka çar pýt ma. Ne il gi si var? Her þey den ön ce, ya þa nan bu ha di se ler de Ýs - lâ mýn as ke rî geç mi þi di ye bir fak tör yok. Bu na kar þý lýk, Fran sa nýn da ba þý ný çek ti ði em per ya list ve he ge mon ya cý Ba tý si ya set le ri nin söz ko nu su ül ke le re mu sal lat e dip se ne ler ce kul lan dý ðý dik - ta tör ler ve on lar dan son kul lan ma ta ri hi do lan - la rýn yer yer a cý ma sýz yön tem ler le tas fi ye si var. Se çim ya pý lan yer ler de Müs lü man Kar deþ ler gi bi et kin ha re ket le rin ö ne çýk ma sý i se, bu ra lar - da ki top lum sal ger çek le rin ve de mok ra si nin bir so nu cu. A ma bu du rum dan kay nak la nan bir ke sin ti den söz et mek i çin de he nüz çok er ken. So nuç: Le Fi ga ro nun çar pýt ma la rý, yüz yýl ön - ce Av ru pa nýn Þe ri at is tib da da mü sa it zan ný ný tek zip i çin meþ ru ti ye ti her kes ten çok al kýþ la yan Be di üz za man ýn hak lý lý ðý ný tek rar te yid e di yor. ir ti ni as ya.com.tr TÜRKÝYE ge ne lin de fark lý branþ - lar da top lam 126 bin 137 öð ret - men a çý ðý var. En çok ih ti yaç 19 bin 730 i le reh ber öð ret men de. En bü yük öð ret men a çý ðý i se 21 bin 213 öð ret men i le Ýs tan bul, 6 bin 490 öð ret men i le Þan lý ur fa da bu - lu nu yor. Mil lî E ði tim Ba ka ný Din - çer, MHP Kah ra man ma raþ Mil - let ve ki li Me sut De de oð lu nun öð - ret men a çý ðýy la il gi li so ru ö ner ge - si ni ce vap la dý. Bu na gö re KPSS so nu cu na gö re top lam 264 bin 277 po tan si yel öð ret men a da yý var. Öð ret men a çý ðý i se 126 bin bin öð ret men a çý ðý - nýn branþ la ra gö re da ðý lý mý na ba - kýl dý ðýn da ilk üç sý ra da 19 bin 730 reh ber öð ret men, 13 bin 122 o kul ön ce si öð ret men, 10 bin 966 be - den e ði ti mi öð ret me ni ih ti ya cý var. Din Kül tü rü ve Ah lâk Bil gi si Öð - ret men ih ti ya cý 8 bin 882, Ýn gi liz ce öð ret men ih ti ya cý 8 bin 465, Tek - no lo ji Ta sa rým Öð ret me ni ih ti ya cý 8 bin 383, Zi hin sel En gel li ler Sý ný fý Öð ret me ni 7 bin 129, Sý nýf Öð ret - men li ði 6 bin 726, Türk Di li ve E de - bi ya tý öð ret me ni ih ti ya cý 6 bin 195, mü zik öð ret me ni ih ti ya cý da 6 bin 19. Ba kan Din çer in ver di ði bil gi ye gö re ba zý branþ la rýn da i se öð ret men faz la lý lý ðý var. 126 bin öð ret men a çý ðý var TÜR KÝ YE GE NE LÝN DE FARK LI BRANÞ LAR DA TOP LAM 126 BÝN 137 ÖÐ RET MEN A ÇI ÐI BU LU NUR - KEN, EN ÇOK ÖÐ RET MEN A ÇI ÐI 21 BÝN 213 Ý LE ÝS TAN BUL VE 6 BÝN 490 Ý LE ÞAN LI UR FA DA. ÝS TAN BUL DA 21 BÝN ÖÐRETMEN A ÇIÐI VAR BAKAN Din çer öð ret men a çý ðý nýn il le re gö re da ðý lý mý ný da ver di. Bu na gö re en bü yük öð - ret men a çý ðý 21 bin 161 öð ret men i le Ýs tan bul da bu lu nu yor. Þan lý ur fa da öð ret men a çý ðý 6 bin 490, Bur sa da öð ret men a çý ðý 3 bin 899, Ga zi an tep te öð ret men a çý ðý 3 bin 828, Ýz - mir de öð ret men a çý ðý 3 bin 615, Kon ya da öð ret men a çý ðý 3 bin 605, Ha tay da öð ret men a çý ðý 3 bin 592, Ko ca e li nde öð ret men a çý ðý 3 bin 407, A da na da öð ret men a çý ðý 3 bin 292, An ka ra da öð ret men a çý ðý 2 bin 653 o la rak gös te ri li yor. Ba kan Din çer öð ret men a çý ðý nýn kad ro lu öð ret men ler le kar þý la na ma dý ðý du rum lar la il gi li mev zu at çer çe ve sin de ön ce lik le ken di a la nýn dan, da ha son ra da baþ ka mes lek grup la rýn dan öð ret men gö rev len di ril me si ya pýl dý ðý ný söy le di. Din çer, Büt çe Ka nu nu ge re ðin ce Ba kan lý ða tah sis e di len kad ro lar nis pe - tin de a ta ma ya pýl dý ðýn dan fark lý mes lek grup la rýn dan a ta ma ya pýl ma dý ðý ný a çýk la dý. KARADENÝZ DE et ki li o lan fýr tý na ha ya tý o lum suz et ki li yor. Ka ra de - niz de fýr tý na nýn o luþ tur du ðu dal - ga lar dolayýsýyla, Ý ne bo lu Li ma - ný nda ki Kas ta mo nu En teg re ye a - it te sis ler de ve Ý ne bo lu Ter sa ne - sin de ha sar o luþ tu, li ma na de mir li 2 ba lýk çý tek ne si bat tý, çok sa yý da ba lýk çý tek ne si za rar gör dü. Li man çev re sin de ki dal ga ký ran la rý a þan dal ga lar, is ke le le re za rar ver di, ba - lýk çý tek ne le ri ni ký yý ya sa vur du. Ba zý tran sit ge mi ler, Ý ne bo lu Li - ma ný na sý ðýn dý. Kas ta mo nu nun A ba na il çe si sa hi lin de bu lu nan ev - le ri su bas tý. Be þev ler mev ki in de ki ev le rin du var la rý dal ga nýn et ki siy le yý kýl dý. Bu ra da ki ev le rin ze min kat la rý ný su ba sar ken yol lar da su bi ri kin ti si o luþ tu. Be yaz sa ray Mey da ný, de niz den ge len ça kýl ve kum la do lar ken Ça tal zey tin ka ra - yo lu ü ze rin de ki Ha cý ve li mev ki in - de yo lun tek þe ri di dal ga nýn et ki - siy le çök tü. Zon gul dak ta dal ga la - rýn u laþ tý ðý ka ra yo lu, za man za - man a raç tra fi ði ne ka pa týl dý. Bar - týn ýn A mas ra il çe sin de de men di - re ði a þan dal ga lar, yat ve yol cu is - ke le si in þa a týn da ça lý þan iþ çi le rin kal ma la rý i çin ha zýr la nan pre fab - rik e vi yýk tý, ba zý ba lýk çý tek ne le ri ve að la rý nýn ya ný sý ra sa hil de ki çay bah çe le ri ne za rar ver di. Sam - sun da da fýr tý na dolayýsýyla bir ku - ru yük ge mi si ka ra ya o tu rur ken, Do ðu park a la ný as fal týn da çö kün - tü ler o luþ tu. Kas ta mo nu / a a TÜRKÝYE YÝ ye ni den et ki si al tý na a lan so ðuk ve ya ðýþ lý ha va e ði tim de de ak sak - lýk la ra yol a çý yor. Kar dolayýsýyla ba zý il ve il çe ler de o kul lar ta til e dil di. Kar ya ðý - þý sebebiy le Kýrk la re li nin De mir köy, Kof çaz ve Vi ze il çe le rin de e ði ti me bir gün a ra ve ril di. Hak kâ ri de ön ce ki ak - þam sa at le rin de baþ la yan yo ðun kar ya - ðý þý dolayýsýyla þe hir mer ke zin de ta þý - ma lý e ði tim, Yük se ko va ve Þem din li il - çe le rin de i se ilk ve or ta de re ce li bü tün o kul lar da e ði ti me 1 gün a ra ve ril di. Bit - lis Mil lî E ði tim Mü dü rü Meh met E min Kork maz, yo ðun kar ya ðý þý ve u la þým da - ki ak sa ma lar dolayýsýyla o kul la rýn bir gün ta til e dil di ði ni du yur du. Mil lî E ði - tim Mü dür lü ðü nden a lý nan bil gi ye gö - re, kar ya ðý þý dolayýsýyla Ma lat ya mer - kez, Do ðan þe hir, Pü tür ge, Ye þil yurt ve Ak ça dað il çe le ri 2 gün, A rap gir 3 gün, Ar gu van, Da ren de, He kim han, Ka le, Ku lun cak ve Ya zý han da o kul lar 1 gün sü rey le ta til e dil di. Ço rum da yo ðun kar ya ðý þý sebebiy le mer ke ze bað lý ba zý o - kul la rýn i ki gün ta til e dil di ði bil di ril di. Bin göl de yo ðun kar ya ðý þý dolayýsýyla ilk ve or ta de re ce li o kul lar da e ði ti me 2 gün a ra ve ril di. Et ki li o lan kar ya ðý þý sebebiy - le e ði ti me Kon ya nýn Boz kýr il çe sin de 1,5 gün, Ka ra man ýn Sa rý ve li ler il çe sin de i se ya rým gün a ra ve ril di. A dý ya man ýn Göl ba þý il çe sin de yo ðun kar ya ðý þý dolayýsýyla o kul lar 3 gün ta til e dil di. Kar ya ðý þý nýn et ki li ol du ðu Si vas ýn U laþ ve Yýl dý ze li Ýl çe si nde de ilk ve or ta de re ce li o kul lar da 2 gün ta til e dil di. Kar ya ðý þý sebebiy le Tun ce li il mer ke zi ve Maz girt il çe sin de 3 gün e ði ti me a ra ve ril di. 2 gün a ra ve ril di. Yoz gat ta et ki li o lan kar ya ðý þý dolayýsýyla il ge ne lin de ilk ve or ta de re ce li o kul lar ta til e dil di. E la zýð þehir mer ke zin de yo ðun kar ya ðý þý dolayýsýyla e ði ti me 2 gün a ra ve ril di. Að rý da don - du ru cu so ðuk lar ve kar et ki si ni de vam et ti ri yor. Ha va so ðuk la rý se be biy le o kul - la rýn haf ta so nu na ka dar ta til e dil me si - ne ka rar ve ril di. Kah ra man ma raþ Va li li - ði yo ðun kar ya ðý þý dolayýsýyla Gök sun ve Af þin il çe le rin de Çar þam ba gü nü i çin o kul la rýn bir gün sü rey le ta til e dil di ði ni du yur du. Is par ta mer kez de de kar ya ðý þý sebebiy le e ði ti me bir gün a ra ve ril di. Sam sun Ýl Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü yet - ki li le ri, A sar cýk il çe sin de bir gün, La dik il çe sin de de üç gün e ði ti me a ra ve ril di - ði ni kay det ti. A na do lu kar al týn da, o kul lar ta til Ba raj la rýn yüz de 70 i dol du ÝSTANBUL UN su ih ti ya cý ný kar þý la yan ba raj la rýn do lu luk o ra ný yak la þýk yüz de 70 e yük sel di. Ýs tan bul Su ve Ka na li zas yon Ý da re si (ÝS KÝ) ve ri le rin den der le nen bil gi ye gö re, þehrin su ih ti ya - cý ný kar þý la yan Pa buç de re, Ka zan de re, Is tran ca, El ma lý, Ter kos, Ö mer li, Saz lý de re, Bü yük çek - me ce, Dar lýk ve A li bey ba raj la rý nýn do lu luk o ra ný, O cak a yýn da 66,94 i ken Þu bat a yýn da yak la - þýk yüz de 70 e u laþ tý. Þehrin A na do lu ya ka sýn da ki ba raj la rýn, 352 mil yon 471 bin met re küp lük ka pa si te sin den 252 mil yon 108 bin met re kü pü, Av ru pa ya ka sýn da ki ba raj la rýn, 516 mil yon 212 bin met re küp lük ka pa si te sin den 350 mil yon 613 bin met re kü pü dol du. Ýs tan bul / a a YOÐUN KAR YAÐIÞININ OLDUÐU BÖLGELERDE OKULLAR 1 ÝLE 3 GÜN ARASINDA TATÝL EDÝLDÝ Ýs tan bul da kar alarmý ÝS TAN BUL DA bir haf ta a - ra dan son ra ye ni den kar a - lar mý ve ril di. Ti piy le bir lik - te et ki si ni gös te ren kar dolayýsýyla A fet Ko or di nas - yon Mer ke zi nde (A KOM) a larm ve ril di. Be le di ye e - kip le ri ge ce et ki si ni gös te - ren kar ya ðý þý dolayýsýyla 523 ton tuz kul lan dý. 870 a - raç ve 2 bin 500 per so - nel le ha zýr bek le yen be le - di ye e kip le ri, 352 ev siz va tan da þý da so kak lar dan a la rak Me tin Ok tay Spor Te sis le ri ne yer leþ tir di. Kar ya ðý þý dolayýsýyla þe - hir i çin de tra fik ba zý yer - ler de dur ma nok ta sý na gel di. Ýs tan bul / a a - ci han THY, iç ve dýþ hat lar da 70 se fe ri ni ip tal et ti TÜRK Ha va Yol la rý (THY), va rýþ nok ta la rýn da ki el ve riþ - siz ha va þart la rý dolayýsýyla iç ve dýþ hat lar da ya pýl ma sý ge - re ken 70 se fe ri ni ip tal et ti. A lý nan bil gi ye gö re, THY, Ýs tan bul A ta türk Ha va li ma - ný ndan yurt dý þý na yap ma sý ge re ken Tel A viv, Pa ris, Ve - ne dik, Ce nev re, Mad rid, Ba sel, Ki ev, Ti ran, Ma la ga, Zag rep, Hel sin ki, Ni ce, Ka hi re, Na po li, Ham burg, Tif lis, Ams ter dam ve Aþ - ka bat se fer le rin den ba zý la - rý ný kar þý lýk lý o la rak ip tal et ti. Ay rý ca, THY nin An - ka ra, Ýz mir, An tal ya, A da - na, Kay se ri ve Ga zi an tep se fer le ri nin de ba zý la rý kar - þý lýk lý o la rak ip tal ol du. Bu - nun ya ný sý ra, THY nin Sa - bi ha Gök çen U lus la ra ra sý Ha va li ma ný ndan Trab - zon-ýs tan bul se fe ri i le Di - yar ba kýr-an ka ra ve Ma lat - ya-an ka ra se fer le ri de ka - rý þýk lý o la rak ya pýl ma dý. Ýs tan bul / a a Ý DO ba zý se fer le ri ip tal et ti ÝSTANBUL De niz O to büs le ri AÞ (Ý DO), ha va mu ha le fe ti dolayýsýyla ba zý se fer le ri ip tal et ti. Ý DO dan a lý nan bil gi ye gö re, Ý DO nun, sa at da ki Ya lo va/ye ni ka pý, de ki Ar mut lu-ar mut lutk/ye ni ka pý-bos tan cý ve da ki Bur sa-ye ni ka-ka dý köy de niz o to bü sü se fer le ri ip tal e dil di. Ý DO nun sa at de ki Ye ni ka pý/ban dýr ma hýz lý fe ri bot se fe ri i le sa at da ki Ban dýr ma/ye ni ka pý- Bos tan cý de niz o to bü sü se fe ri de ip tal e dil di. Ka ra de niz de fýr tý na TUNCA ve Me riç ne hir le ri nin de bi si nin art ma sý so nu cu o lu þan taþ kýn sebebiy le tra fi ðe ka pa tý lan ta ri hi Tun ca Köp rü sü nden geç me ye ça lý þýr ken su da ka lan bir çok a raç çe ki ciy le kur ta rýl dý. Kü çük a raç tra fi ði ne ka pa tý - lan Tun ca Köp rü sü nden geç me ye ça lý þan ba zý sü rü cü le rin a raç la rý su - da ka lýn ca ça lýþ ma dý. Su da ka lan a raç lar çe ki ci ler le kur ta rýl dý. DSÝ 11. Böl ge Mü dür lü ðün den a lý nan bil gi ye gö re, Me riç Neh ri nin bin 398 met re küp/sa ni ye se vi ye si ne u la þan de bi si son 4 sa at tir bu se vi ye de öl çü - lü yor. Tür ki ye ve Bul ga ris tan da a þý rý ya ðýþ ol ma ma sý ha lin de Me riç Neh ri nin de bi si nin dü þe ce ði ni ön gö rü lü yor. Tun ca Neh ri, mer ke ze bað lý De ðir men ye ni Kö yün de ba zý ta rým a ra zi le ri ne ya yýl dý, köy yo lu taþ kýn dolayýsýyla tra fi ðe ka pan dý. Sel su yu nun E-80 ka ra yo lu na taþ ma sý so nu cu Ka pý ku le Güm rük Ka pý sý a raç ge çi þi ne ka pa týl dý. Tun ca Neh ri buz tut tu E dir ne den ge çen ö nem li ne hir ler den bi ri o lan Tun ca, buz tut tu. Me riç ve Tun ca da ki sel taþ ký nýy la bo ðu þan E dir ne de don du ru cu so ðuk et ki li o lu yor. Ge ce ek si 9 de re ce yi bu lan so ðuk sebebiy le Tun ca Neh ri nin bir bö lü mü don - du. A ra ma-kur tar ma e kip le ri ne a it bot lar buz i çin de kal dý. E dir ne / a a - ci han E dir ne de su taþkýný Li man çev re sin de ki dal ga ký ran la rý a þan dal ga lar, is ke le le re za rar ver di, ba lýk çý tek ne le ri ni ký - yý ya sa vur du. Kýyýdaki meydanlar denizden gelen taþ ve odunlarla doldu. FO TOÐ RAF: A A

4 4 9 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE Y KÜLTÜR SANAT a li ok li ok tay.net Cev þen Pey gam ber E fen di miz (asm) zýr hý ný giy miþ U hud Da ðý na gi di yor du. Ha va çok sý cak tý. Bir a ra ba þý ný kal dý rýp gök yü zü ne bak tý ve Al lah a du â et ti. Bir den a çýl mýþ gök ka pý la rýn dan Ceb ra il i (as) gör dü. Hz. Ceb ra il nur la ra bü rün müþ tü. Re su lul lah a Ce nâb-ý Hak tan sa na se lâm ta hiy ye ve ik ram ge tir dim de di. Pey gam be ri miz se lâ mý ný al dýk tan son ra Ceb ra il (as) ge tir di ði du â yý tak dim et ti ve þöy le de di: Ü ze rin den zýr hý ný çý kar ve bu du â yý o ku. Bu du â yý ü ze rin de ta þýr ve o kur san zýrh tan da ha bü yük te si ri var dýr. Her an ve her fýr sat ta üm me ti ni dü þü nen Pey gam be ri miz (asm), Bu duâ nýn te si ri sa de ce ba na mý mah sus, yok sa üm me ti me de þâ mil mi? di ye sor du. Ceb ra il (as) þu müj de yi ver di: Ya Re su lal lah, bu duâ Ce nâb-ý Al lah ýn sa na ve üm me ti ne bir he di ye si dir. Bu nun se va bý ný Al lah tan baþ ka kim se tak dir e de mez. (Ah met Zi ya ed din E fen di, Mec mu a tü l-az hab) Cev þen bes te len di! Ge çen haf ta Cu mar te si ak þa mý, de ðer li sa nat çý dos tum Mus ta fa De mir ci nin dâ ve ti ü ze ri ne bir kon ser dey dik. Kon ser de diy sem, sa nat mü zi ði ya da ta sav vuf mu sý kî si ak lý ný za gel me sin. Cev þen din le dik e fen dim sa lo nu dol du ran dâ vet li ler le bir lik te. Bu ve si ley le siz ler le hem kon ser iz le nim le ri mi, hem de cev þen i le il gi li ya pý lan bu ilk mü zik ça lýþ ma sý na da ir dü þün ce le ri mi pay laþ mak is te rim. Prog ram Ýs tan bul da Ce mal Re þit Rey Sa lo nu nday dý. Gel di ði miz de, dâ vet li le rin yer le ri ni al dý ðý ný ve he men he men boþ yer kal ma dý ðý ný gör dük. Bu kon se ri iz le me ye ay rý ca sa yýn Ba kan lar E ge men Ba ðýþ, Bi na li Yýl dý rým, Ýd ris Na im Þa hin ve Ö mer Din çer in ya ný sý ra es ki Ýs tan bul Va li si Mu am mer Gü ler, Ýs tan bul Em ni yet Mü dü rü Hü se yin Çap kýn ve çok sa yý da bü rok rat da gel miþ ler di. Da ha ön ce ka tý la ca ðý be lir ti len Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan i se son an da bir ma ze re ti dolayýsýyla ka tý la ma dý. Ön ce lik le dev let i da re ci le ri nin bu ka dar yo ðun ve üst dü zey de bir tem sil le kon se re ka týl ma la rý, he le he le bu nun di nî yö nü o lan bir prog ram ol ma sý ba ký mýn dan ö nem liy di. Dev let te i da re ci lik ma ka mý ný üst len miþ þah si yet le rin bu tür prog ram lar da da ha sýk gö rün me si bek len ti miz dir. Bu, sa na ta ve sa nat çý ya ve ri len de ðe rin bir i fa de si ol du ðu gi bi, ken di le ri i çin de o lum lu bir an lam ta þýr. Prog ram da hiç bir si ya set çi sah ne ye ko nuþ ma yap mak ü ze re dâ vet e dil me di ki bu da, prog ra mýn a ma cý ba ký mýn dan ay rý ca mem nu ni yet ve ri ciy di. Sah ne de 11 saz 10'da ses ol mak ü ze re 21 sa nat çý var dý. Ud da bu pro je nin ay ný za man da mü zik yö net me ni o lan Yur dal Tok can (ki bi zim 14 yýl ön ce çý kar dý ðý mýz Ha zan Yað mu ru al bü mü müz de de u duy la bü yük kat ký sý ol muþ tu.), ke men çe de Ýn ce Saz Gru bu ndan ta ný dý ðý mýz Der ya Tür kan ol mak ü ze re, ney, ri tim, ka nun ve di ðer saz lar dan o lu þan 11 ki þi lik saz he ye ti ger çek ten i yi ic ra cý lar dý. Ko ro i se 10 ki þi den o lu þu yor du ki be ni ay rý ca en çok duy gu lan dý ran ve se vin di ren þey Mu rat Ne ci - BULMACA YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Sa mi mî dost luk ve kar deþ lik, Nur cu luk mes le ði. 2. He de fe var ma, he de fi vur ma. - Di li tu tul muþ, ko nu þa maz du ru ma gel miþ, dil siz. 3. De ter jan sa na yi in de kul la ný lan bir ma dde. - Ki tap çýk. 4. Bi len. - Ak ci ðer se si. 5. Di ye lim ki, sa ya lým ki, tu ta lým ki, var sa ya lým ki. - Hi tit. 6. Bü yük, ye tiþ kin, yaþ lý. - U lu luk, bü yük lük. 7. Ad. 8. Sta rýn ses siz le ri. - Çift ka nat lý lar dan, bir ta kým u çu cu bö cek le rin ge nel a dý. 9. Ma ka ra 'nýn or ta sý. - Ben zeþ mek, ken di ne uy dur mak an la mýn da. 10. Fa sul ye. - Kar, süt vb.nin ren gi, be yaz, ka ra ve si yah kar þý tý. 11. Ü çün cü Cum hur baþ ka ný mý zýn so ya dý. - Ken di si ne ki tap in di ril me miþ pey gam ber. 12. Dini inancý olmayan. - El ma, ar mut, ay va vb. mey ve le rin yen me yen iç bö lü mü. poð lu nun da bu ko ro da yer al ma sýy dý. Ha týr lar sa nýz bu kö þe de çý kan ya zý la rý mýz da i ki yýl ev vel E kim a yýn da çok cid dî bir be yin ka na ma sý ge çi ren genç ha fýz ve sa nat çý kar de þim Mu rat Ne ci poð lu i çin siz ler den duâ is te miþ tik. Çok þü kür se ven le ri nin ve o du â la rýn te si ri i le ol sa ge rek bu gün Mu rat, a ða be yi Ha lil Ne ci poð lu nun kon se rin de ko ro da yer a lý yor du. Bu a ðýr im ti han ken di sin de bir mik tar iz bý rak mýþ gi bi gö rün se de 2 yýl ön ce ki ha liy le bu gün kü ha li a ra sýn da ki far ký gö rün ce in san El ham dü lil lah di yor ve Rab bi mi zin Þâ fi is mi nin te cel li si ni du â e di yor. Kon ser den ön ce su nu cu E nes Er gür Cev þe nin ma hi ye ti ni an lat tý ký sa ca. Da ha son ra sah ne ye bu pro je nin mi ma rý ve so lis ti ger çek ten ka li te li bir ses ve ö zel bir mü zis yen o lan Ha lil Ne ci poð lu gel di. Yak la þýk 1,5 sa at sü ren prog ram a ra ve ril mek si zin ger çek leþ ti ril di. Ken di si ay ný za man da i mam ve ha tip o lan Ha lil Bey in sah ne per for man sý, Cev þe nin A rap ça ic ra sý, ko ro nun ve saz he ye ti nin bir bi ri i le u yu mu, bel li a ra lýk lar la E nes Er gür ün ký sa tak dim le ri prog ra mý ol duk ça gü zel ve ka li te li kýl dý. Cev þen ic ra sý Türk çe de ðil A rap ça o la rak o kun du. Sa lon da bü tün iz le yi ci ler tam bir dik kat ve say gý i çe ri sin de Cev þe ni din le di ler. Prog ram bit tik ten son ra ku li se geç tim. Ku lis te kâ nun üs tâ dý Gök sel Bak ta gir i gör düm. O da al büm de ka nu nuy la yer al mýþ tý. Ken di si ni teb rik e dip a yak üs tü bi raz ko nuþ tuk. Yo ðun il gi ve teb rik tra fi ðin den he nüz çýk mýþ o lan Ha lil Ne ci poð lu nu ve bu pro je nin al büm leþ me si ni sað la yan, ya pým cý lý ðý ný üst le nen Mus ta fa De mir ci yi de kut la dým. Þi fa bu lup tek rar a ra mý za dö nen sev gi li Mu rat Ne ci poð lu nu bek le dim teb rik i çin. Be ni gö rün ce e lin de ki bas to nu bir ke na ra bý ra kan Mu rat kar de þim le bir bi ri mi ze ay rý bir mu hab bet le sa rýl dýk, duy gu lan dýk. E vet kon ser, her yö nüy le ger çek ten ba þa rý lý ve çok gü zel di. Ni te kim e þim de ön ce sý ký lý rým san mýþ tým, a ma çok gü zel ol du de di prog ram son ra sý. Bü yük Zýrh Cev þe nü l Ke bîr kon se ri iz le nim le rim ö zet le iþ te böy le. Þim di de al büm den bah se de lim bi raz: Bes te len miþ Cev þen Du â lar Bü yük Zýrh Cev þe nü l Ke bîr al bü mü Ha lil Ne ci poð lu nun bir pro je si. Ha lil Bey i, Ca mi de ki A dam ve Es ma Þar ký la rý al bü mün den ta ný yo ruz. Ken di si ay ný za man da Dol ma bah çe Ca mii Ý mam ve Ha ti bi dir. Geç ti ði miz Ra ma zan da i se TNT ka na lýn da if tar ve sa hur prog ram la rý ný sun muþ tu. Cev þen in 26 bö lü mü nün yer al dý ðý al büm de Rast, Uþ þâk, Se gâh, Çar gâh, Ne vâ ma ka mýn da ki bes te le ri ken di si ne a it. Al bü mün mü zik yö net me ni o lan Yur dal Tok can i se ay ný za man da ud, per de siz gi tar da çal mýþ al büm de. Ka nun vir tü ö zü, us ta sa nat çý Gök sel Bak ta gir de ka nu nuy la gü zel bir ic ra yap mýþ. Al bü mün ya pým cý lý ðý ný i se Bey za Mü zik üst len miþ. De ðer li sa nat çý Mus ta fa De mir ci bu pro je de ya pým cý o la rak ben ce ma ne vî ba kým dan ol duk ça ö nem li, de ðer li ve se vap ka zan dý ra cak bir i þe im za at mýþ. Bu ve si ley le yu ka rý da is mi ge çen ve a dý ný yaz ma yý u nut tu ðu muz bütün e me ði ge çen, ic ra e den, bes te le yen, ya pým cý lý ðý ný üs te le nen her ke si iç ten lik le bir kez da ha teb rik e di yo rum. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Ha li fe lik. - Son ko mü nist dev let. 2. Bir can lý da sü rek li ve ya ge çi ci ya þa ya rak o na za rar ve ren baþ ka can lý. - Na maz. 3. Çý kýþ ye ri ko lay bu lu na ma ya cak ka dar ka rý þýk ko ri dor la rý o lan ya pý. - Her han gi bir top lu lu ðu o luþ tu ran bi rey ler den her bi ri, a za. 4. Gi bi' nin or ta sý. - Fars ça da su. -Te ker lek li, mo tor lu ve ya mo tor suz her tür lü ka ra ta þý tý. 5. Bir çok luk e ki. - Bir þe yin fi ya tý ný ar ttýr ma, bin di rim. - Bir o la yýn ba þý i le so nu a ra sýn da ge çen za man par ça sý, za man a ra lý ðý, za man bö lü mü, müd det. 6. Bir dü þün ce ve ya ka ra rý be nim se me ye rek kar þý çýk - 9 ma. - Gam di zi sin de la i le do a ra sýn da ki ses. 7. Na zi hü cum 10 ký ta sý. - Â li me ya ký þan. 8. Ya ban cý lar, baþ ka la rý. - Gü müþ renk li, da ya nýk lý pas lan maz çe lik le rin ve ý sý ya di renç li çe lik le rin en ö nem li a la þým e le ment le rin den bi ri. 9. Al dat ma, dü zen, tu zak, hi le. - Bir ya pý nýn top rak al týn da ka lan ve ya pý ya da ya nak o lan du var, ta ban vb. bö lüm le ri nin tamamý. - Ey, hey, ya hu an lam la rýn da bir ses len me sö zü. 10. Ke li me nin so nu na gel di ðin de bir lik te lik, be ra ber lik, a raç, ne den ve ya du rum an la tan cüm le ler yap ma ya ya ra yan bir söz. - Kö pek. - Es ki a yak ka bý BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI S E M A H A N E M A T A A T A B E K O T A L Ý M L E H Ý M A S Ý P A H Ý A R Ý N E R A K E M E N V Ý Y Ý N E L E M E K A A K E G A T A T Ý T A K T E T Ý K O T Ý A E F A A S E B Ý A A R R A A Z Ý M A R E T V S A N M A S E B E B Ý H U S U L N Ha lil Ne ci poð lu Kur ân kur su öð re ti ci le ri nin ta ma mý na yö ne lik se mi ner CEYHAN MÜFTÜSÜ HALÝL ÞEKERCÝ, KALÝTELÝ BÝR EÐÝTÝMÝN KALÝTELÝ ÖÐRETÝYLE MÜMKÜN OLACAÐI DÜÞÜNCESÝNDEN HAREKETLE KUR ÂN KURSU ÖÐRETÝCÝLERÝNÝN TAMAMINA YÖNELÝK SEMÝNER, HÝZMET ÝÇÝ EÐÝTÝM VE KONFERANSLAR DÜZENLEDÝK DEDÝ. ADANA NIN Cey han il çe sin de Kur ân kur su öð re ti ci le ri ne Müf tü lük kon fe rans sa lo nun da se mi ner dü zen len di. Se mi ner de ko nu þan Müf tü Ha lil Þe ker ci, Kur ân kur su e ði tim öð re tim hiz met le rin de son yýl lar da ö nem li ge liþ me ler kay det tik le ri ni söy le di. Þe ker ci, Bu çer çe ve de ka li te li bir e ði ti min ka li te li bir öð re tiy le müm kün o la ca ðý dü þün ce sin den ha re ket le Kur ân kur su öð re ti ci le ri nin ta ma mý na yö ne lik se mi ner, hiz met i çi e ði tim ve kon fe rans lar dü zen le dik ve bu na de vam e de ce ðiz. Bu nun ya nýn da Kur ân kur su öð re ti ci le ri a ra sýn da ça lýþ ma grup la rý o luþ tu rup, bu grup la - ANTALYA Ki tap Fu a rý, 16 Þu bat ta ri hin de Cam Pi ra mit te dü zen le ne cek. Tüm Fu ar cý lýk Ya pým A.Þ. (TÜ YAP) ta ra fýn dan Tür ki ye Ya yýn cý lar Bir li ði iþ bir li ði i le Þu bat ta rih le rin de An tal ya Ti ca ret ve Sa na yi O da sý (AT - SO), An tal ya Va li li ði, An tal ya Bü yük þe hir Be le di ye si ve Ak de niz Tu ris tik O tel ci ler ve Ýþ let me ci ler Bir li ði (AK TOB) nin kat ký la rýy la dü zen le ne cek o lan An tal ya Ki tap Fu a rý ka pý la rý ný aç ma ya ha zýr la ný yor. Fu ar la il gi li a çýk la ma ya pan AT SO Baþ ka ný Çe tin Os man Bu dak, TÜ YAP Ki tap Fu a rý gi bi bir faaliyetin An tal - rýn bir bir le riy le sü rek li i le ti þim ve is ti þa re i çin de ol ma sý ný sað la dýk. Çok ki tap o ku ma la rý ný bu lun duk la rý yer ler de da ha ak tif ol ma la rý ný ken di le ri ni i yi ye tiþ tir me le ri ni sos yal, tek no lo ji ve kül tü rel a lan lar da ken di le ri ni ye ni le me le ri ni tav si ye et tik. de di. Kur ân-ý Ke rim ti lâ ve tin de ki ba zý ko nu lar ve ta výr o luþ tur ma a þa ma la rý hak kýn da bil gi ler ve ren Þe ker ci, Yü kü müz a ðýr, so rum lu lu ðu muz bü yük tür. Al lah ka týn da e cir ve se va bý da o de re ce bü yük tür. Kur ân kurs la rý, her tür lü si ya sî yak la þým lar bir ke na ra i ti lip, hal ký mý zýn di ni ni, Kur ân ýný öð ren sin di ye ge len öð ren ci le ri bü - ya da da dü zen le ne cek ol ma sý nýn mut lu lu ðu nu ya þa dýk la rý ný be lirt ti. Bu dak, U zun za man dan be ri, ar ka daþ la rý mýz la bir lik te yo ðun me sai ver di ði miz, An tal ya ya ya ký þa ca ðý na i nan dý ðý mýz bu or ga ni zas yo nu ken ti mi ze ka zan dýr ma nýn he ye ca ný i çin de yiz. A la nýn da mar ka ol muþ TÜ YAP Ki tap Fu a rý Þu bat ta rih le ri a ra sýn da An tal ya da dü zen le ne cek. de di. Böy le bir faaliyetin bir tu rizm þehri o lan, tu riz mi ni kül tür le ve ta rih le zen gin leþ tir mek is te yen An tal ya da da ol ma sý ge rek ti ði ni vur gu la yan Bu dak, 75 ya yý ne vi nin ADANA'NIN Cey han il çe sin de 2009 yý lýn da ki dep rem de ha sar gö ren Buð day Ca mii res to re e di le rek hiz me te a çýl dý. Ca mi de in ce le me ler de bu lu nan Cey han Müf tü sü Ha lil Þe ker ci, ya pý mýn da ay nî, nak dî ve ma ne vî des tek ve ren le re te þek kür et ti. Þe ker ci, Ca mi ler bi ze e ma net tir. Do la yý sýy la o na sa hip çýk mak gö re vi miz dir. Ca mi ya pý mýn da ve o na rý mýn da e me ði ge çen ler Al lah ka týn da çok bü yük ec re na il o la cak týr. Ca mi gö rev li si Meh met Çar dak cý ol mak ü ze re bu gü zel e se ri hiz me te su nan la ra þük ran la rý mý su nu yo rum. de di. Ba yan la rýn na maz kýl dý ðý yer i le bir lik te bin 500 ki þi ye hiz met ve re cek o lan ca mi nin 120 bin li ra ya res to re e dil di ði be lir til di. Cum hu ri yet ma hal le sin de ki ca mi de mi sa fir ha ne, Kur ân kur su, ca mi loj ma ný ve þa dýr van yer a lý yor. A da na / ci han Müf tü lük kon fe rans sa lo nun da düzenlenen seminere Kur ân öðretecileri katýldý. Ceyhan Müftüsü Halil Þekerci, Kur ân kurs la rý na ge - len öð ren ci le ri mi zin di ni mi zi se ve rek is te ye - rek öð ren me le ri ni sað la mak i çin da ha dik - kat li ve da ha gay ret li ol ma mýz ge re ki yor þek lin de ko nuþ tu. FO TOÐ RAFLAR: CÝHAN yük bir iç ten lik ve ka tý lým la ma hal le le ri miz de ve Ya tý lý Kur ân Kurs la rý mý za gön der me le ri i le ger çek le þen çok cid dî bir fa a li yet tir. Bu sebep le Kur ân kurs la rý na ge len öð ren ci le ri mi zin di ni mi zi se ve rek is te ye rek öð ren me le ri ni sað la mak i çin da ha dik kat li ve da ha gay ret li ol ma mýz ge re ki yor. þek lin de ko nuþ tu. Müf tü Þe ker ci, Ge le nek sel e ði tim an la yý þý mýz ez ber ci te mel ü ze ri ne ku rul muþ tur. Ye ni e ði tim an la yý þý i se, ez ber den zi ya de öð ren ci nin ken di ni a çýk ça i fa de et ti ði öð re nim sü re cin de ak tif o la rak yer al dý ðý bir ze min ü ze rin de yü rü tül mek te dir. di ye ko nuþ tu. A da na / ci han Ki tap se ver le rin kal bi An tal ya da a ta cak Buð day Ca mii res to re e di le rek hiz me te a çýl dý Bin 500 ki þi ye hiz met ve re cek o lan ca mi nin restorasyonu için 120 bin lira harcandý. FO TOÐ RAF: CÝHAN E de bi yat ta ye ni bir so luk Ka ra ba tak EDEBÝYAT der gi ci li ðin de ye ni bir so luk ol ma sý bek le nen Ka ra ba tak der gi si, e de bi ya týn ya ný sý ra gü zel sa nat la ra da ka nat la rý ný a çý yor. Þi ir den öy kü ye, de ne me den ge zi ya zý la rý na, e leþ ti ri den çe vi ri le re, fo toð raf tan il lüs tras yo na, si ne ma dan ti yat ro ya ka dar her a la na yer ve ri yor. Ka ra ba tak ýn ya yýn yö net men li ði ni i se, e de bi yat a la nýn da ol du ðu gi bi der gi ci lik a la nýn da da ö nem li iþ ler ba þar mýþ o lan tec rü be li bir i sim, þa ir ya zar A. A li U ral ya pý yor. Da ha ön ce çý kar mýþ ol du ðu Mer di ven Sa nat, Ki tap Ha ber ve Mer di ven Þi ir gi bi ya yýn lar la e de bi ya ta kat ký lar sað la mýþ o lan U ral, Ka ra ba tak ta yet kin þa ir ve ya zar la rýn ü rün le ri ne yer ver mek le kal mý yor, her za man ol du ðu gi bi genç ve ye ni ka lem le re de ka pý la rý ný a çý yor. Ý ki ay da bir dal dý ðý de rin lik ler den çýk ma sý bek le nen Ka ra ba tak muh te va sý nýn ya ný sý ra gra fik sa nat çý sý Se dat Ge ver in es te tik ta sa rý mýy la da Türk o ku ru nun be ðe ni si ne su nu lu yor. Kül tür Sa nat Ser vi si ka tý la ca ðý fu ar çer çe ve sin de söy le þi, pa nel, þi ir din le ti si gi bi 20 faaliyet dü zen le ne ce ði ni ve im za gün le rin de 200 ya za rýn o kur la rýy la bu lu þa ca ðý ný kay det ti. Fu a ra gi ri þin üc ret siz o la ca ðý ný ak ta ran Bu dak, Bu kül tür or ga ni zas yo nu ör nek bir ta kým ça lýþ ma sý so nu cu An tal ya ya ka zan dý rýl dý. O da mý zýn gi ri þim le ri ve TÜ YAP or ga ni zas yo nuy la dü zen le ne cek An tal ya Ki tap Fu a rý i çin ken ti mi zin bir çok ku ru mu e li ni ta þýn al tý na koy du. Bu a maç la ön ce lik le o da mýz bün ye sin de Ki tap Fu a rý Ko mis yo nu o luþ tur duk. An tal ya / ci han Bi lin me yen Tür ki ye fo toð raf la rý BAHÇEÞEHÝR Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si ve Os man lý Ým pa ra tor lu ðu ta rih çi si He ath W. Lowry ta ra fýn dan ka le me a lý nan Bi lin me yen Türk ler ki ta bý, bu kez ki tap ta yer a lan ve da ha ön ce ya yýn lan ma mýþ fo toð raf lar dan o lu þan ser gi siy le a yýn 14 ünde An ka ra da. Ser gi de 1921 A na do lu su na ve A na do lu da hayata da ir ö zel fo toð raf lar yer a lý yor. Bi lin me yen Türk ler ki ta bý, ký þýn da An ka ra yý zi ya ret e den genç bir A me ri ka lý ga ze te ci o lan Cla ren ce K. Stre it ýn not la rý ve fo toð raf la rýn dan yo la çý ký la rak ya yý ma ha zýr lan dý ve He ath W. Lowry im za sýy la Bah çe þe hir Ü ni ver si te si Ya yýn la rý ndan çýk tý. Ki tap ya zýl dýk tan tam dok san se ne son ra gün ý þý ðý ný gö re bil di. Kül tür Sa nat Ser vi si Do ðu dan Ba tý ya Gi den Ker van EDEBÝYAT Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma la rý Der ne ði (ES KA DER) in dü zen le di ði Bâ bý â li Soh bet le ri nin 90 ncý sýn da ya zar ve öð re tim ü ye si Prof. Dr. Na zif Gür do ðan ko nuk o la cak. Gür do ðan ýn soh be ti, Do ðu dan Ba tý ya Gi den Ker van a dý ný ta þý yor. Soh bet top lan tý sý, bu gün sa at de baþ la ya cak. ES KA DER in i ki yýl dan be ri dü zen le di ði Bâ bý â li Soh bet le ri Ca ða loð lu nda Ti maþ Ki tap kah ve de ger çek le þi yor. Ka tý lý mýn ser best ol du ðu Bâ bý â li Soh bet le ri nde din le yi ci ler ko nuþ ma cý la ra so ru so ra bi li yor ve ya dü þün ce le ri ni ak ta ra bi li yor lar. Prog ram la il gi li ay rýn tý lý bil gi al mak is te yen le rin; na ta le mi.net si te si ni zi ya ret et me le ri ge re ki yor. Kül tür Sa nat Ser vi si

5 Y 9 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Ri sâ le-i Nur, kalp, a kýl, fi kir ve duy gu la rý zer re zer re, hüc re hüc re, u zuv u zuv, sa týr sa týr, say fa say fa, ki tap ki tap iþ le nen kâ i nat ta ki in ce sa nat ve na kýþ la rýn te cel li le ri ne yön len di rir. E de bî sa nat tür le ri nin bü tü nü nü kul la nan mu az zam bir e de bî sa nat ga le ri si dir. Ri sâ le-i Nur da yer a lan e de bî sa nat lar dan ö nem - E mek li bir ba ya nýn gön lün de ki yor gun luk! Ad li ye ko ri do run da kar þý laþ tým o nun la Bir tah ta ban ko da o tu ru yor du Yo rul muþ tum. Ben de, var dým o tur dum, ban ko nun bir ke na rý na. Bir kaç da ki ka lýk sus kun lu ðun ar dýn dan ilk di ya log baþ la dý. Ha ný me fen di ba þý ný kal dý rýp du var da ki di ji tal sa a te bak týk tan son ra, ba na dö ne rek: Me sa i nin baþ la ma sý na da ha yir mi da ki ka var de di. Siz de mi bu da i re yi bek li yor su nuz? O an öð le pay do suy du. Bir ke li mey le ce vap ver dim: E vet. O, kre di kar tý bor cun dan do la yý; ben i se, hiç bor cum ol ma dý ðý hal de, ar sa mýn seh ven hac ze di li þin den do la yý bu lu nu yor dum ic ra da i re si nin ka pý sý nýn ö nün de. Ko nu, hak lý lýkhak sýz lýk o lun ca, bir müþ te rek te bu luþ tuk. Ma aþ kuy ru ðun da, do ðal gaz kuy ru ðun da, vez ne kuy ru ðun da vel ha sýl; yo ðun lu ðun ol du ðu her bek le yiþ hâ lin de di ya log lar o lu þur, ak la ha ya le gel me yen ko nu lar ko nu þu lur. O ra lar da a tý lýr tu tu lur, per so nel e leþ ti ri lir, mü dür ler de ðiþ ti ri lir. Ýþ ler bi ter, ser ze niþ ler de gi der. Tâ bir baþ ka kuy ruk o lu þun ca ya, o ra lar da bu lu þun ca ya ka dar. Bu me se le, ön ce le ri da ha yay gýn hâl dey di. Gü nü müz de i se, tek no lo ji, bu çi le yi bir öl çü de hal let ti. O tur du ðum ban ko da da, böy le bir hâl ya þa dým. Ha ný me fen di ko nuþ kan dý. Ver di ðim ký sa ce vap la ra pek pa buç bý rak ma dý. E mek li bir me mur ol du ðu nu, e mek li ol duk tan son ra ken di ni prob lem ler yu ma ðý i çin de bul du ðu nu i fa de et tik ten son ra ba þý ný ö ne eð di, yer ka ro la rý na ba ka rak: Ne ka dýn o la bil dim, ne de er kek o la bil dim. Ne ço cuk la rý ma an ne o la bil dim, ne de ko ca ma eþ. Ça lý þan ka dý nýn hâ li bu! söz le riy le ha ya ta da ir bir ger çe ðe de ðin di. E mek li ol dum, a ma þu an has ta yým. Ý ki gün son ra tek rar a me li yat o la ca ðým. Ýþ ha ya týn da, güç lü o lan, e lin den iþ ge len e zi li yor. Na sýl ol sa ka dýn dýr de yip yük lü yor lar sýr tý na de dik ten son ra: Pa ran var sa, ye mek i çin sað lýk ge re ki yor. Sað lý ðýn var sa, ye mek i çin, pa ra ge re ki yor. Böy le bir dön gü Bi raz dur du, dü þün dü ve ar dýn dan: E vim de o tu rup, e þi me: Þu ka dar ýs pa nak ge tir, bu ka dar pý ra sa ge tir de me yi; e vin ih ti yaç la rý ný on dan is te me yi çok is ter dim cüm le siy le söz le ri ni bi tir di. Ruh hâ le ti, ba ya nýn, yir mi da ki ka ya yir mi yýl lýk ça lýþ ma ha ya tý ný sýð dýr ma yý ar zu e der gi biy di Ne var ki, va kit bit ti. Mec bu ri yet ol ma dýk ça, bir ka dý nýn, na mah re min na zar la rý ve on la rýn ne za re ti al týn da se kiz sa at ya þa ma sý, hiç de ko lay ol ma sa ge rek tir. Zor la rýn da ha zo ru, ak þam ev de ye mek yok; sa bah i se, kah val tý. A par to par gi yi ni lir, ko þu lur; me sa i ye u la þý lýr. Mut fak nö be ti bu gün bey de, kü çük ço cuk kreþ te, bir di ðe ri ka fe de; ka dýn-er kek ça lý þan a i le ler de a le lek ser du rum bu! Bu þe kil de bel ki pa ra ka za ný lý yor, a ma bir çok þey de kay be di li yor, za man la fark e di li yor. Rab bim her ke si fark lý fýt rat ü ze re, ka dý ný ka dýn ; er ke ði er kek o la rak halk et miþ, gö rev le ri tak sim et miþ. Yu ka rý da ki üç beþ cüm le lik mü lâ kat ta da gö rül dü ðü, o ra da ö zet len di ði ü ze re; ka dý nýn mut lu lu ðu e vin de dir, yu va sýn da dýr. Ço cuk la rý na mu al lim, ko ca sý na ka dýn, ha ne si ne de ha ný me fen di ol ma da dýr sa a det. Ka na at e den, ka za nýr Risâle-i Nur da edebî sanatlar ve sadeleþtirme li le ri þöy le sý ra la nýr: * Hüsn-ü ta lil: E de bi yat ta bir o la yý gö rü nür se be bin den da ha gü zel ve da ha ö nem li bir se bep le a çýk la ma sa na tý. * Me câz: Bir sö zün ger çek an la mýn dan fark lý kul la nýl ma sý. * Teþ bih: Za yýf bir þe yi kuv vet li bir þe ye ben zet mek. * Tem sil: Teþ bi hin bir yön den de ðil, çok yön lü ya pýl ma sý. * Ki nâ ye: Bir fik ri, bir dü þün ce yi ka pa lý söy le mek. * Ýs ti â re: Ký sal týl mýþ teþ bih. * Ta riz: Sö zü doð ru dan de ðil, do lay lý o la rak do kun dur mak. * Tev ri ye: Bir ke li me yi, i ki-üç mâ nâ da kul lan mak. * Ýþ ti kak: Ay ný kök ten gel miþ ke li me le ri ay ný Su âl ce vap fas lý Üs tad Be di üz za man'ýn da ha yat ta ol du ðu tâ 1940'lý yýl lar dan bu ya na a ra a ra gün de me ge len "Ri sâ le i Nur'un di li ni de ðiþ tir me, sa de leþ tir me, ba sit leþ tir me, da ha ko lay an la þý lýr ha le ge tir me..." þek lin de ö zet le ne bi le cek o lan me se le, þim di ler de çok da ha kuv vet li, or ga ni ze li ve da ha bir üst per de den ya pý lan i lân, rek lâm ve pro pa gan da lar la ye ni den gün de me ta þýn mýþ bu lu nu yor. Ya ni, me se le a la bil di ði ne cid di yet ve e hem mi yet kes bet miþ du rum da. Du rum böy le o lun ca, ha liy le Nur'un hâ lis ta le be le ri ve sâ dýk þâ kird le ri de te yak ku za ge çe rek, ü zer le ri ne dü þen va zi fe yi i fâ ya ça lý þý yor. Bu me yan da biz le re de pek çok so ru lar so ru lu yor. Biz de müm kün ol du ðun ca bu su âl le re ce vap teþ kil e de cek ba his le ri bu lup ak tar ma ya ve bu sû ret le müþ kil le ri hal let me ye gay ret e di yo ruz. Ha li ha zýr da bi ze u la þan ve â ci len tat min kâr i zah la rý is te nen sa yý sýz su âl den bir ka çý þöy le dir: Ta ar ruz cep he si de ði þi yor Su âl: Üs tad Be di üz za man, i le ri de bu tür sý kýn tý la rýn çý ka ca ðýn dan söz et miþ ve ya her han gi bir i þa ret te bu lun muþ mu dur? Ce vap: Be di üz za man Haz ret le ri, gü nün bi rin de Ri sâ le i Nur'a ya pý lan a le nî sal dý rý la rýn so na e re ce ði ni, ta kip, mah ke me, ha pi sha ne... fas lý nýn ge ri de ka la ca ðý ný, ve fa kat cep he nin de ðiþ ti ri le rek, mü da ha le nin bu kez "din per de si al týn da" ya pý la ca ðý ný Kur'ân'ýn nu ruy la ha ber ve ri yor. Üs te lik, giz li mü na fýk la rýn ba zý kur naz lýk lar la Ri sâ le i Nur'un a ley hi ne sevk e de ce ði din dar ke si mi de üç ka te go ri de tas nif e de rek bun la rý þöy le ce sý ra lý yor: 1) Saf dil ho ca lar. 2) Bid'a ta raf ta rý din dar lar. 3) E na ni yet li so fi meþ rep li ler. Ýþ te, Hz. Üs tad'ýn ke ndi i fa de le ri: "Ri sâ le i Nur'a, da ha va ta na, i da re ye za ra rý do kun mak ba ha ne siy le te ca vüz e dil mez; da ha kim se yi o ba ha ney le i nan dý ra maz lar. Fa kat cep he yi de ðiþ ti rip, din per de si al týn da ba zý saf dil ho ca la rý ve ya bid'a ta raf ta rý ve ya e na ni yet li so fi meþ rep li le ri ba zý kur naz lýk lar la Ri sâ le i Nur'a kar þý is ti mal et mek ve Ri sâ le i Nur'a ve þâ kirt le ri ne ay rý bir cep he de te ca vüz et me ye mü na fýk lar ça ba lý yor lar. Ýn þa al lah mu vaf fak o la maz lar." (Sik ke i Tas dik i Gay bi, s. 190) E vet, gü nü müz i ti ba riy le Ri sâ le i Nur'a ve þâ kirt le riy le sa de ce li sân ko nu sun da de ðil, he men her me se le de uð ra þan lar, ten kit ve ta a rruz da bu lu nan lar, Nur'un me'haz - cüm le de kul lan mak. * Se ci: Ne sir i çin de ki ka fi ye. * Te nâ süb: A ra la rýn da mâ nâ ba ký mýn dan mü nâ se bet bu lu nan i ki ve ya da ha faz la ke li me yi kul lan mak. * Leff-ü ne þir: Ý ki ve ya da ha faz la ke li me yi sý ra la yýp, son ra da on lar la il gi li þey ler söy le mek. * Te ca hül-ü â rif: Bi len kim se nin bil mez gi bi dav ran ma sý. * Ýk ti bas: Â yet ten, ha dîs ten ve ya baþ ka bir yer den a lý nan bir par ça i le sö zü süs le yip, mâ nâ yý te yid et mek. * Ýr sal-i mür sel: Bir fik ri an la týr ken, bir ve cî ze ve ya a ta sö züy le o fik ri doð ru la mak týr. * Teþ his ve in tak: Ýn san dý þý var lýk la rý in san gi bi duy gu lan dýr mak ve ko nuþ tur mak. * Tel mih: Söz a ra sýn da meþ hur bir o la ya, bir sö - ze, bir kýs sa ya, bir mâ nâ ya i þâ ret et mek. * Tel vih: Söz a ra sýn da mâ nâ lý söz söy le me. * Tek rir: Sö zü kuv vet len dir mek, i fâ de ye güç ve þid det ver mek i çin ya pý lan tek rar dýr. Ri sâ le-i Nur un, bun lar gi bi e de bî sa nat tür le ri nin hep si ni ta þý dý ðý gö rü lür. Bu yö nüy le yük sek bir üs lû ba sa hip, Türk e de bi ya tý nýn þa he se ri dir. O nu sa de leþ tir mek de mek, ki nâ ye (bir fik ri, bir dü þün ce yi ka pa lý söy le mek); ta riz (sö zü doð ru dan de ðil, do lay lý o la rak do kun dur mak); tev ri ye (bir ke li me yi, i ki-üç mâ nâ da kul lan mak); iþ ti kak (ay ný kök ten gel miþ ke li me le ri ay ný cüm le de kul lan mak); te nâ süb (a ra la rýn da mâ nâ ba ký mýn dan mü nâ se bet bu lu nan i ki ve ya da ha faz la ke li me yi kul lan mak); leffü ne þir (i ki ve ya da ha faz la ke li me yi sý ra la yýp, son ra da on lar la il gi li þey ler söy le mek) gi bi bü tün sa nat la rý yok et mek de mek tir! Nurlarý sýradanlaþtýrma çabasý (5) da ki kuv vet, kud si ye ti nin te si ri ni kýr ma ya ça lý þan lar, hat ta in saf sýz ca sý na hü cûm e dip Nur dâ vâ sý ný (ve de ca mi a sý ný) ka ra la ma va zi fe si ni de ruh te e den ler, za hi ren, ya ni gö rü nür de din dar kim se ler dir. An cak, hiç þüp he e dil me sin ki, bun la rýn ar ka sýn da yü zü ne mas ke tak mýþ baþ ka ha bis o dak lar ve el han nas ce re yan lar var. Do la yý sýy la, me se le nin far kýn da o lup din i mân kar deþ le ri miz le kar þý kar þý ya gel me me li, ký rý cý söz ve dav ra nýþ lar dan u zak dur ma lý. Ak si hal de, giz li din düþ man la rý ný se vin dir miþ o lu ruz. Ya ni, te en ni, te yak kuz, dik kat ve it idâl i le git me li; de lil, i zah, is pat ve ik na me to duy la ha re ket et me li. Su âl: Üs tad Be di üz za man, Nur'un li sâ ný na hiç mi do kun durt ma mýþ? Ko lay laþ týr ma da hiç mi ruh sat ver me miþ? Ce vap: Mek tu bat, Be þin ci De si se'de "Þerh, i zah ve ya tan zim" ruh sa tý ný ver miþ tir. Bediüzzaman diyor ki: Garip bir mânâ, garip bir lâfýz içinde olmalý; tâ ki, nazar ý dikkati celbetsin. Bu nun dý þý na çý kýl ma sý na ve lev ki, al lâ me ve müç te hid bi le ol sa lar ka ti yen kim se ye i zin ver me miþ ve as la rý za gös ter me miþ tir. Ay rý ca, bu nu te yid e de cek da ha pek çok yer de tah þi dat var. Hat ta öy le ki, Üs tad mü ker rer yer de "Ben da hi i ra de mi ka rýþ týr ma dým; na sýl gel diy se öy le ya zýl dý, na sýl yaz dý rýl dýy sa öy le bý ra kýl dý" ha týr lat ma sýn da bu lu nu yor. Sa de ce bir i ki yer de, o da "Fa ti ha'nýn Fars ça da o ku na bi le ce ði ruh sa tý" ka bi lin den ba zý ta sar ruf lar da bu lu nul du ðu na da ir i fa de ler var. Ta ma men hu su sî, is tis naî ve çok dar da i re de ki bir ta sar ruf ki, bu nu da hi son tan zim de kal dý rý yor ve 1957'den i ti ba ren neþ re di len Kül li ya ta da hil et mi yor. Tâ ki, bu hu su sî ve mu vak kat ruh sa tý u mu mi leþ tir me ye ve ge niþ da i re de tat bik et me ye te þeb büs et me sin ler. Bu ra da, ay ný me se le de ta sa rruf ta bu lun ma sý na i zin ve ri len Nur'un hâs ta le be le rin den Hu lu sî Yah ya gil'in Hz. Be di üz za man'a yaz mýþ ol du ðu mek tu bun dan ký sa cýk bir ik ti ba sý ak tar mak ta fay da var. Þöy le ki: Bir har fi ne do kun mak bi le tit re ti yor "Ki min had di dir ki, bu Nur lar da yan lýþ lýk bul sun. E vet, ba zý i ba re ler bel ki e de bi yat de ni len þe ye tam mu vâ fýk düþ mü yor muþ. Bun da da i sa bet var. Çün kü, (Ri sâ le i Nur) e de bi yat sa týl mý yor, Kur'ân'dan nur lar gös te ri li yor. Bu fa kir kar de þi niz, bu Söz ler'i o ku du ðum za man, Üs ta dý mý tem - sil e der bir hâl a lý yo rum. Ta bi ra tý nýz la, þi ve niz le o ku mak, ba na o ka dar zevk li, lez zet li ge li yor ki, ta rif e de mem. O nun i çin, bir har fe do kun ma yý a zim bir gü nah iþ li yor te lâk ki e di yo rum. Ba zan ver di ði niz se lâ hi ye tin mâ ne vî kuv ve tiy le, nâ mý ný za o la rak bir har fin ye ri ni de ðiþ ti ri yor ve ya kal dý ra bi li yo rum. Ýþ te ben de ki te lâk ki ve te sir bu ma hi yet te dir." (Bar la Lâ hi ka sý, s. 62) Bu nun gi bi çar pý cý da ha baþ ka mi sâl ler de var. Ye ri gel dik çe na za ra ve ri le cek. "Sa id Nur sî ya nýl dý" di yen ler, ken din ce sa de leþ tir me ya pý yor So ru: Ri sâ le i Nur'un li sâ ný na kim ler ni çin i li þi yor? Ce vap: Ba zý þa hýs lar ve ya yý nev le ri, "Ri sâ le i Nur lar da ha çok o kun sun, da ha i yi an la þýl sýn" mü lâ ha za sýy la ve "sa de leþ tir me" a dý al týn da, hiç hak la rý ol ma dý ðý hal de Ri sâ le i Nur'u tah rif e dip ha ki kat te "sý ra dan laþ týr ma"ya ça lý þý yor. Bu ra da i sim ver mek mü na sip düþ mez; fa kat, bu ya yý nev le rin den bi ri nin Üs tad Be di üz za man'ý tez yif et me hu su sun da sâ bý ka lý ol du ðu nu ha týr lat mak ta fay da var. Ni te kim, da ha ev vel de de ðin miþ tik. Þim di Risâle le ri tah rif e de rek neþ re den bu ya yý ne vi, 2006 se ne sin de bas tý ðý "Sul tan Ab dül ha mid'de Ya ný lan lar" lis te si ne Hz. Be di üz za man'ý da hil e de rek bü yük cü rüm iþ le miþ ti. Ha ta la rý ný te lâ fi i çin yap tý ðý mýz i ka za da, hiç al dý rýþ et me di ler; bi lâ kis, o ha ta yý mü da fa a ci he ti ne git ti ler. Ga rip mâ nâ, ga rip lâ fýz i çin de ol ma lý Su al: Ri sâ le di li nin de ðiþ ti ril me si nin ne gi bi sa kýn ca la rý var? Ce vap: Böy le si bir mü da ha le nin sa kýn ca la rý say mak la bit mez. Ev ve lâ, kon trol e dil me si müm kün ol ma yan bir tâ viz ve tah rif ka pý sý a çýl mýþ o lur. Ki, se ne ler ce bu yön de cid di ten kit ler ya pýl dý. Bu gün gü ve ni lir dedi i ðiniz bir de ðiþ tir me nin ar ka sý nýn na sýl ge le ce ði ni ve i le ri de na sýl þe kil ler a la ca ðý ný kim kes ti re bi lir? Bir baþ ka sa kýn ca, ay ný za man da Ga ri buz za man o lan Be di üz za man'ýn "ga rip li sa ný"na de ðiþ tir mek sû re tiy le i li þil di ði tak dir de, Kur'ân'ýn fey zi ne is ti nad e den Ri sâ le i Nur'un te si ri nin ký rý la ca ðý ve na za rý da ðý ta ca ðý mu hakkak týr. Ýþ te, "Ben gariim. Be nim el bi sem gi bi us lûp ve li sâ ným da ga rip tir" di yen Hz. Üs tad'ýn bu me yan da i fa de et ti ði "a nah tar" me sa be sin de ki harika bir ve ci ze si: "Ga rip bir mâ nâ, ga rip bir lâ fýz i çin de ol ma lý; tâ ki, na zar ý dik ka ti cel bet sin." (Es - ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, DHÖ, s. 152) E vet, siz tu tup o ga rip li ðe mü da ha le e der se niz, týl sým bo zu lur. Te sir ký rý lýr. Hat ta, za ma nýn ga ri bi ve be dii o lan þah si ye ti bi le "Be di üz za man" ol mak tan çý ka rýr sý nýz.... NOT: Hay li bi rik miþ o lan su âl ce vap fas lý na bi raz da ha de vam et mek ni ye tin de yiz. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Be ka i çin ye ter li o lan ne dir? Mer ve Ha ným: Mes ne vî-i Nû ri ye de ki þu cüm le le ri i zah e der mi si niz: 1- Sen ba zý ve cih ler den fe na ya git ti ðin za man Hâ lýk-ý Rah man-ý Ra him in il min de, meþ hu dun da, ma lû mun da ba ki kal mak lý ðýn se nin be kan i çin kâ fi dir (206) 2- Hem de, a fa kî te fek kür, dip siz de ni ze ben zi yor, sa hi li yok tur; i çi ne dal ma bo ðu lur sun. (125) 1- Sen ba zý ve cih ler den fe na ya git ti ðin za man Hâ lýk-ý Rah mân-ý Ra hîm in il min de, meþ hu dun da, ma lû mun da ba kî kal mak lý ðýn se nin be kan i çin kâ fi dir 1 Ýn san fa ni dir. Dün ya he men her ba ký mýn dan in sa ný yi yip sön dür me ye ha zýr bir po tan si ye le sa hip tir. Ü ze rin de ki fe nâ dam ga sý in sa ný dur ma dan hýr pa la mak ta dýr. Ýn san â ciz dir, yal nýz dýr, kim se siz dir. Oy sa Al lah a Ý man gi bi bir güç a ðý ve kud ret ba ðý in sa nýn ya ný ba þýn da ha zýr dur mak ta dýr. Ýn san el ver di ðin de e lin den tu ta cak, gö nül ver di ðin de gön lü nü son suz þe kil de kav ra ya cak bu i man ay dýn lý ðý ken di si ne þah da ma rýn dan da ha ya kýn dýr. Ýn san bir tek yö ne liþ le, tek bir ni yet le, ha lis bir te vec cüh le, ka týk sýz bir sa mi mi yet le bu dev â sâ ay dýn lý ða ka vu þa bi lir ve ar týk fe na rüz gâr la rý nýn can ya ký cý dar be si ne mâ ruz kal mak tan kur tu la bi lir. Ak si tak dir de, ge le ce ðin yok luk, ö lüm ve ay rý lýk taþ la rýy la ö rü lü yol la rý, in sa ný her gün yýk mak ta, her gün sol dur mak ta, her gün bi tir mek te, her gün öl me den öl dür mek te dir. Var lýk tan kop ma dü þün ce si da ya nýl maz bir ke der ha lin de in sa noð lu nun her gün gö zü nü ka rart mak ta, her gün yü re ði ni yak mak ta dýr. Oy sa in san i man da ne yük sek var lýk ol du ðu nu, Al lah a yö ne liþ te ne son suz ha yat müj de si giz len di ði ni, Al lah ýn rý zâ sýn da ne e ri þil mez sa a det bu lun du ðu nu bir bil se, bir bil se, bir bil se... Hiç î mâ na kar þý öy le ka yýt sýz ka la bi lir mi? Hiç Al lah a kar þý böy le du yar sýz dav ra na bi lir mi? Hiç Al lah ýn e mir le ri ne kar þý böy le u mur sa maz o la bi lir mi? Hiç Al lah ýn rah me ti ne kar þý böy le il gi siz bu lu na bi lir mi? Öy le ki ö lüm le in san fe nâ ya, yok ol ma ya, mahv ol ma ya, çü rü me ye, e ri me ye, bo zul ma ya, da ðýl ma ya git mi yor. Ö lüm hiç bir þe kil de da ðýl mak ve bo zul mak de ðil dir. Dün ya dan ay rýl mak hiç bir bi çim de yok ol mak ve mahv ol mak de ðil dir. U nut ma ma lý dýr ki in san ci sim i ti ba riy le her se ne de ðiþ mek te, her se ne baþ ka laþ mak ta, her se ne vü cu du nun ya pý ta þý o lan hüc re le ri ni bir yan dan a tar ken, di ðer yan dan ta ze le mek te dir. Bu bir yok o luþ sü re ci de ðil, bir ye ni len mek ve tâ ze len mek sü re ci dir. Ya ra tý lýþ fa a li ye ti nin de vam e di þi dir. Kud re tin in sa ný il mek il mek iþ le me si ve ye ni ha yat la ra maz har kýl ma sý dýr. Bir gün ge lip vü cud el bi se si bir denbi re ru hu muz dan bo þa nýr sa, ve ya ru hu muz bir et ve ke mik ka fes ten i bâ ret o lan ci sim yu va sýn dan çý kar gi der se, ya ni ö lüm de di ði miz þey ba þý mý za ge lir se biz yok mu o la ca ðýz? Fe nâ mý bu la ca ðýz? Cis mi mi zin çü rü yüp da ðýl ma sý bi zim de da ðýl ma mýz, çü rü me miz ve ha ya tý terk et me miz de mek mi o la cak? Yok sa ha yat ye ni bir tarz ve bi çim de de vam mý e de cek? Ýþ te Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri bu so ru la ra ce vap ve ri yor. Di yor ki: Sen ba zý yön ler den fe nâ ya git ti ðin za man, Hâ lýk-ý Rah mân-ý Ra hîm in il min de, gö rü þün de, bil gi sin de yok o lu yor de ðil sin, fe nâ bu lu yor de ðil sin. Al lah ýn il min de ve gö rü þün de var ol man ve bu nu î mân ci he tiy le his set men, sa na var lýk ve be kâ o la rak ye ter. Ni te kim, Hâ lýk-ý Rah mân-ý Ra hîm e ze lî i lim sa hi bi dir, e ze lî gö rüþ ve bil gi Sa hi bi dir. Bun dan dýr ki, in sa na e be di ye ti ve be ka yý va ad et miþ tir. 2- Hem de, a fa kî te fek kür, dip siz de ni ze ben zi yor, sa hi li yok tur; i çi ne dal ma, bo ðu lur sun 2 Â fâ kî te fek kür den mak sat, in sa nýn dýþ dün ya ya, ya ni ta bi a ta, dün ya nýn ya pý sý na, yýl dýz la rýn þek li ne ve þart la rý na, zer re le rin ve kü re le rin ö zel lik le ri ne, ya ni kâ i nâ týn mad dî o la rak var lý ðý na çok ça dal ma sý ve ken di ni u nut ma sý; ken di ni ve iç dün ya sý ný ih mal et ti ði i çin dýþ dün ya da ki bul gu la rý ný i nanç dün ya sýy la bir leþ tir mek si zin ku ru bir bil gi yý ðý ný ha li ne ge tir me si dir. Ýn san bü tün dýþ bil gi le ri ni î mâ nýy la ve Tev hid i nan cýy la bir leþ tir me li dir. Al lah ýn i sim le ri nin bir bü tün o la rak te cel lî et ti ði ni gör me li ve î mân et me li dir. Üs tad Haz ret le ri nin bir di ðer i fâ de siy le, Ka dîr ve Hâ lýk i sim le ri nin te cel lî le ri ni in kâr e de me di ði i çin gö ren, fa kat bu te cel lî le ri A lîm is miy le bir leþ ti re me yen, ya ni bu te cel lî le rin ar ka sýn da bi len bir ya ra tý cý ol du ðu ha kî ka ti ne î mân et me yen in san, gaf let ve da lâ let ba tak lý ðý na dü þer. 3 Da ha çok iç â le mi ne dö nen, ken di si ni ta ný ma ya gay ret e den, dýþ â lem den al dý ðý bil gi le ri kal bî te fek kü rüy le bir leþ ti ren ve doð ru yo rum la yan in san i se, Al lah ýn var lý ðý ve bir li ði i nan cý ný ra hat lýk la kav rar. Ak si tak dir de dýþ â lem de ki çok luk lar ve da ðý nýk bil gi ler in sa nýn fik ri ni da ðý ta cak, in sa na ev ham ve re cek, e nâ ni ye ti ni ve ben lik duy gu su nu ka lýn laþ tý ra cak ve gaf le ti ne kuv vet ve re cek tir. Bu çið ve ku ru bil gi ler ta bi at ba tak lý ðý na düþ me si ni ko lay laþ tý ra cak týr. Ýþ te in sa ný da lâ le te gö tü ren çok luk yo lu bu dur. Dip not lar: 1- Mes ne vî-i Nû ri ye, s Mes ne vî-i Nû ri ye, s Söz ler, s. 301.

6 MEDYA POLÝTÝK 6 9 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE Y AV. TURGUT ÝNAL MEHMET BOYACIOÐLU 1990 lý yýl la rýn or ta la rýn da, An ka ra da ki dost la rý - mýn teþ vi kiy le ka zan dý ðým bir uz man lýk a la ným ol muþ tu: Müf re dat Ge liþ tir me ve Öð re tim. Bu ve si ley le Sam Am ca di ya rý na da gön de ril miþ ve dö nüþ te de pa yi taht ta i ki kü sur yýl ka dar gö rev yap mýþ tým. Müf re da týn Ýn gi liz ce si cur ri cu lum. Ben o na, bu - yur gan dev le tin va tan da þýn ne ler ya pa ca ðý ný dik te et me si ni çað rýþ týr sýn ve de mu zip lik ol sun di ye kör ku lum der dim. Kul lar o va kit ler de de kör de ðil di, çok þü kür, a ma e ði tim-öð re tim de dev le tin gö re vi nin ne o la ca ðý hu su su þim di ki ka dar ko nu þu - lup ya zý lan bir hu sus de ðil di. Müf re dat, ya da müf re dat prog ra mý bir der sin ge nel he def le ri nin, ü ni te ve ko nu he def le ri nin ve bu he def ler doð rul tu sun da uy gu la na cak öð re tim yön tem ve tek nik le ri i le öð re tim so nun da ya pý la - cak ölç me ve de ðer len dir me nin ge nel hat la rý ný be - lir le yen prog ra ma, iz le ðe de ni li yor. Bu iz lek han gi der se a it o lur sa ol sun, ha zýr la nýr - ken, be lir le yi ci ler a dý ný ver di ði miz dört un sur na - za ra a lý nýr ve a lýn ma lý dýr: 1. O ku lun i çin de bu lun du ðu top lu lu ðun i nanç - la rý, ka na at le ri ve de ðer yar gý la rý. 2. Yü rür lük te ki a na ya sa ve di ðer mev zu at. 3. Ço cuk psi ko lo ji si ve ö zel de e ði tim psi ko lo ji si a la nýn da ki ge liþ me ler. 4. Ko nu a la nýn da ki ye ni lik ve bu luþ lar. Ha zýr la na cak ders sos yal ders ler den bi ri i se, bi - rin ci ve i kin ci mad de ö zel lik le de ðer ka za nýr. Di ye lim ki, va tan daþ lýk bil gi le ri der si nin ge nel he def le ri ni be lir li yo ruz. Han gi gö rüþ ten o lur sak o - la lým, bu der si bi ti ren öð ren ci de gör mek is te di ði - miz in sa nî gü zel has let ler bel li dir. E leþ ti rel dü þü nen, a raþ tý ran-ge liþ ti ren, ü ret ken ve ça lýþ kan o lan bi rey ler Ýn san hak la rý na say gý lý, kü çü ðü ne sev gi ve þef kat e den, bü yü ðü ne hür met e den, top lu luk i çin de ki gö rev ve so rum luk la rý ný bi len, çev re sin de ki bü tün var lýk la ra kar þý, can lý ve can sýz a yýrt et mek si zin du - yar lý o lan, kay nak la rý is raf et me yen, ve rim li kul la - nan bi rey ler Bu he def ler zým nen þun la rý da i çi ne a lýr; ver gi le - ri ni za ma nýn da ve ren, as ker lik gö re vi ni ye ri ne ge ti - ren Çe ki ni, se ne di ni gü nün de ö de yen, pro tes to ye me yen Ký sa ca sý ya za nýn ka bi li yet ve ze kâ sý na gö re, bu has let ler; müf re dat di li i le dav ra nýþ lar ve ciz ya da de tay lý o la bi lir Ço ðun ca, ha yal ler o la bil di ðin ce ge niþ le ti lir ve a - de ta ak la ge len her i yi li ði bu der sin he def le ri o la rak yaz ma e ði li mi ne gi ri lir. Bu say fa lar da, dün ya i yi si bir top lu luk ha ya len in þa e di lir. Bu sa yý lan lar ge nel lik le, yu ka rý da ki dört un sur - dan bi rin ci si ve i kin ci si na za ra a lý na rak ya zý lýr. Ya ni, müf re da tý ha zýr la yan lar is ter þim di ki gi bi Mil lî E ði ti min biz zat teþ kil et ti ði ko mis yon lar ol - sun, is ter se gö nül lü ku ru luþ la rýn tem sil ci le ri ol sun, i çin de bu lu nu lan top lu lu ðun de ðer yar gý la rýn dan ba ðým sýz o la maz lar. An cak, yu ka rý da ya zý lan has let ler, in sa nî de - ðer ler ul vî, aþ kýn bir di na mik ten yok sun i se ler pek faz la bir kýy met i fa de et mez ler. Et me dik le ri de çok a cý tec rü be ler le, de fa lar ca gö rül müþ tür. Mil yon lar ca sos yal bil gi ler ve ya va tan daþ lýk bil - gi le ri ki tap la rý bu in þa e di len ha ya li he def ler doð rul tu sun da ya zýl mýþ týr. Ya zýl mýþ týr, a ma yu ka rý da sa yý lan has let le rin tam ak si ne dav ra nan mil yon lar mah ke me le re, ha pis ha - ne le re düþ müþ, bu nun so nu cu o la rak hü kü met ler de ði þik ve si le ler le ve de ði þik i sim ler al týn da ha pis - ha ne le ri bo þalt ma nýn yo lu na bak mýþ lar dýr. Oy sa her o kul bir ha pis ha ne yi ka pat ma ya cak mýy dý? Sa id Nur sî O cak 1923 de An ka ra e ge men le ri ne, þar ký in ti ba ha ge tir di niz; fýt ra tý na mu va fýk bir ce re - yan ve ri niz. der ken, sað lam bir i man a ki de si ve o - na tes li mi yet ol ma dan müs bet iþ ya pý la ma ya ca ðý ný þef kat ve bil ge lik do lu cüm le ler le na za ra ver miþ tir. Yi ne, ders ha ne ye çe vir di ði De niz li hap sin de yaz dý ðý Mey ve Ri sâ le sin de þun la rý söy ler: bir Müs lü man, en â hir ve en bü yük ve di ni ve dâ ve ti u mu mî o lan â hir za man Pey gam be ri A ley - his sa lâ tü Ves se lâ mý in kâr et se ve zin ci rin den çýk sa, da ha hiç bir pey gam be ri, hat tâ Al lah ý ka bul et mez. Çün kü bü tün pey gam ber le ri ve Al lah ý ve ke mâ lâ tý o nun la bil miþ. On lar on suz kal bin de kal maz Bu top rak lar da, ak la ge len her tür lü ol gun lu ðun, ke mâ lâ týn di nî kök ler den bes len me den ge rek le þe - me ye ce ði po zi ti vist ve ma ter ya list a kýl la an la þýl ma sý zor i se de eh lin ce gün gi bi a þi kâr dýr ve bu hâl bin - ler ce a cý de ne mey le de gö rül müþ tür. Do la yý sýy la, bu ül ke de, mu va fýk mu ha lif her doð - rul tu ve fi kir de ki si ya set çi nin gö re vi ken di si di ne i nan sýn ya da i nan ma sýn- din dar bir nes lin ye tiþ - me si ne ze min ha zýr la ya cak a dým la rý at mak ol ma lý - dýr. Bu, mil let ço ðun lu ðu Müs lü man ol du ðun - dan la ik li ði ze de le me ye ce ði gi bi, ay ný za man da, mil le tin ge nel e ði lim le ri ni yan sý ta ca ðý i çin de - mok ra tik bir tu tum dur da. Ge çen ya zý da da be lirt ti ðim ü ze re, bu is ter biz - zat dev let e liy le o lur, is ter se, gön lü müz de ya tan de mok ra tik dev let ge re ðin ce, gö nül lü ku ru luþ lar e liy le o lur. Bu hu sus ta geç ka lýn ma sý ha ta dýr. Her ke sin gö re vi dir! 27 Ma yýs tan ev vel baþ la na rak bu gü ne ka dar ba þa rý lý ol muþ ve ya ol ma mýþ bir dü zi ne nin ü - ze rin de as ke rî dar be, ih ti lâ le te þeb büs ça lýþ - ma la rý ol muþ tur. Ba þa rý lý o lan lar, se çil miþ mil let - ve kil le ri gi bi mec li se o tur muþ lar, hü kü met te, dev - let i da re si nin kö þe baþ la rýn da yer al mýþ lar dýr. Böy - le res men dev let ve hü kü met ri ca lin de ve ya mec - lis te yer al ma yan lar fi i lî güç le riy le or du ko mu tan - la rý gi bi gö rev sür dür müþ ler dir. Türk as ke ri ye si nin tö re ve ter bi ye sin de bir üst rüt be li nin, alt rüt be li su ba ya say gý gös ter me si, se lâm dur ma sý, arz-ý u - bu di yet i çin de ha zý rol da dur ma sý ne gö rül müþ tür, ne du yul muþ tur. Biz 27 Ma yýs tan son ra ih ti lâl ci yüz ba þý la rýn kar þý sýn da, Yüz ba þý Nu man E sin kar - þý sýn da yar bay la rýn, al bay la rýn se lâm va zi ye tin de dur ma sý ný e sef le kar þý la mýþ ve u tan mý þýz dýr. Dý þa rý da gö re vi sür dü rür ken, yan la rýn dan rüz - gâr bi le u çurt ma yan, kel li fel li ge ne ral le re ve su - bay la ra þim di sor mak lâ zým ge lir. Bu ül ke nin hal ký, bu ül ke nin in sa ný, il ko kul dan ve or ta o kul dan i ti ba - ren ih ti lâl yap sýn, i da re ye el koy sun, hü kü me ti de - vir sin di ye o kut ma mýþ týr. Bu ül ke gý dým gý dým top la ya rak ver di ði ver gi ler le si zi dev le tin hiç bir ka - de me sin de gö rül me yen im kân la ra ka vuþ tur muþ - tur. Ba zý la rý nýz da çift çift loj man lar, de niz de ve ka - ra da ta til köy le ri, alt la rýn da çift çift a ra ba lar, 5 yýl - dýz a ya rýn da or du ev le ri... As ga rî üc ret le ça lý þan ki - þi nin de ðil, beþ as ga rî üc ret le ça lý þan ki þi nin bi le or du ev le ri ne gi ri þi ser best ol sa, bu ra da ye mek ye me si müm kün de ðil dir. Pos ta lý nýz dan ru gan a yak ka bý la rý - ný za, çift çift ço rap la rý nýz dan ta til le ri ni ze, ik ra mi ye le - ri ni ze, ma aþ la rý ný za, or du yar dým laþ ma im kân la rý ný za, yýl lar ca sü ren or du pa zar la rý ný za, kamp la rý ný za, or du - ev le rin de ya pý lan dü ðün le ri ni ze, e vi niz den i ti ba ren git ti ði niz ye re ka dar si zi top ra ða bas týr ma yan ma kam a ra ba la rý ný za, si ze ve ri len im kân lar bu hal kýn yýl lar dan be ri söy le ye me di ði, söy le mek is te di ði a cý la rýn ba þýn da ve i çin de bu lun mak ta dýr. E li ni si lâ ha a ta rak ih ti lâl ya pan la ra, si lâ ha sa rý lan la ra ül ke nin hal ký hak la rý ný he lâl et me ye cek tir. Bu su çun, bu ha ra mýn za ma na þý mý ol ma ya cak týr. Bu nu ya pan - la ra bu ül ke nin ver di ði her ka þýk ye mek ha ram dýr. Si - ze bu ül ke nin yok sul hal ký, ül ke nin iþ si zi, ha ma lý, yer al týn da ve ü ze rin de ça lý þan, gü neþ yü zü gör me yen ça - lý þan la rý hak la rý ný he lâl et me mek te dir. Si liv ri ce za ev le rin de ve ya di ðer ce za ev le rin de ya tan as ker le rin sa yý sý ný bil mi yo ruz. A ma ge ne ral - le rin sa yý sý nýn 60 dan faz la ol du ðu nu bi li yo ruz. Bu ül ke de 60 va li, 60 u mum mü dür, 60 mil let ve ki li, 60 müs te þar bir ih ti lâl o la yýn da bü tün leþ se, her kes a yak la nýr; va tan mil let Sa kar ya nu tuk la rý çe ki lir. A ma bu mil let yýl lar dan be ri or du su na çok say gý duy du ðun dan sus ma yý yeð le mek te dir. Ya nar dað - la rýn pat la ma sýn dan, dep rem ler den ön ce ki ses siz - lik ten kor ku nuz. Siz le ri in sa fa, iz a na, ül ke ni zin in - sa ný na say gý ya dâ vet e di yo ruz. Or du da pý rýl pý rýl gö rev sür dü ren bin ler ce, on bin ler ce su ba yý mý zý, as ke ri mi zi, pa þa la rý mý zý da ha faz la it ham ve þa i be al tý na al ma ný za ge rek yok tur. Ken di ni ze gü ve ni yor su nuz, il mi niz den, ir fa ný nýz - dan, yurt se ver li ði niz den, ça lýþ kan lý ðý nýz dan, ce sa re - ti niz den e min se niz, iþ te va tan sa thýn da si zi bek li - yor lar. A lýn e li ni ze fla ma la rý ný zý, ge çin yüz bin le rin, mil yon la rýn kar þý sý na, ken di ni zi sev di rin, gü ven di - rin, oy la rý ný a lýn. Ýþ te o za man gö re lim fe ra se ti ni zi. Beþ bin ki þi lik, on bin ki þi lik a lay lar, tu gay lar, tü - men ler kar þý sýn da Dik kat e mir le ri, Ha zý rol e - mir le ri çek mek, ta li mat lar ver mek, hü kü met ler de vir mek ve kur mak ma ri fet de ðil dir. Ma ri fet, in - san sev gi sin de, in san say gý sýn da ve u lu sal i ra de yi ka zan ma nýz da dýr. Sa kýn o la ki ken di niz de kuv vet veh me de rek ih ti lâl yap ma ya kalk ma yýn. Ýs ter se niz bir de ne yin. Ýç gü vey si e vin de da mat lýk yap mak ma ri fet de ðil dir. Biz den söy le me si! Ýh ti lâl le rin a ký, ka ra sý ol maz; ih ti lâl a na ya sal suç tur BUNDAN yak la þýk 100 yýl ön ce, yer yü - zün de ki ilk A rap Ba ha rý ný baþ la tan Ýn gi - liz ca sus Tho mas Ed ward Law ren ce, En - ver Pa þa nýn am ca sý Ha lil Pa þa ya I rak cep he sin de ki Kut ül Am ma re mu ha re - be le ri ön ce sin de rüþ vet tek lif e der. A rap - la rý, Os man lý ya kar þý kra li çe nin ster lin - le ri nin bü yü süy le a yak lan dý ran ef sa ne Ýn gi liz ca sus, ri va ye te gö re Ha lil (Kut) Pa þa ya 2 mil yon po und ö ne rir. Pa þa tek - li fi e li nin ter siy le i ter. Ve ta ri he, yal nýz ca Ni san 1916 mu ha re be le rin de ki ba þa rý la - rýy la de ðil Türk se ba tý nýn Ýn gi liz i na dý ný kýr dý ðý bi rin ci za fe ri Ça nak ka le de, i kin ci za fe ri bu ra da (Kut ül Am ma re) gö rü yo - ruz, söz le ri i le de ge çer. Vak tiy le Os - man lý ha ki mi ye tin de ki top rak lar da, bir a sýr son ra Ku zey Af ri ka dan Or ta do ðu ya u za nan ye ni bir A rap Ba ha rý ya þa ný yor. Rüþ vet, si lah yar dý mý, as ke ri e ði tim, ký sa - ca a yak lan dýr ma ha re kâ tý i çin ge re ken her þe yin ya pýl dý ðý ye ni A rap Ba ha rý nýn da A ra bis tan lý Law ren ce gi bi mi mar la rý var. Ne var ki, mo dern ça ðýn pro pa gan - da il ke le ri ge re ði, ef sa ne leþ miþ a ta la rý Law ren ce ka dar meþ hur de ðil ler. Ol ma - la rý da is ten mi yor za ten. On lar (ö zel harp çi ler), is tih ba rat ta ve sa vaþ ta da post mo der niz min il ke le ri nin ge çer li ol - du ðu ça ðý mý zýn giz li sa vaþ çý la rý. Gü nü - müz dü ze ni, 15 da ki ka lý ðý na et ki siz meþ hur lar ü re tir ken, re jim de ðiþ ti ren et ki li, güç lü meç hul ler de ya ra tý yor. ABD ve Ýn gil te re gi bi NA TO ül ke le ri nin seç kin as ke ri bir lik le ri, ya ni ö zel kuv vet - ler i var. Ta bii Rus ya, Ý ran gi bi NA TO ü - ye si ol ma yan ül ke le rin de... On to lo jik ma na da sa vaþ la öz deþ leþ miþ Ýs ra il in ö zel kuv vet le ri de var el bet te a ma Lüb nan ve Fi lis tin dý þýn da pek et kin de ðil. Ý ran ýn gö be ðin de nük le er fi zik çi öl dü re bi len Mos sad var ken bu na ge rek de yok. Mos - sad ýn su i kast ü ni te si Ki don, ö zel kuv vet - le rin va zi fe si ni za ten la yý kýy la ya pý yor. YE NÝ SA VAÞ TREND LE RÝ Her þe yin ol du ðu gi bi, sa va þýn da tren - di, mo da sý var. Bu ma na da kon van si yo - nel sa vaþ, ya ni cep he sa va þý gü nü müz de de mo de. Bel ki de ABD nin Af ga nis tan ý ve I rak ý iþ ga li ça ðý mý zýn son kon van si yo - nel sa vaþ la rý o la cak. Ki bu sa vaþ lar da da kon van si yo nel ol ma yan harp u sul le ri kul - la nýl dý. Cep he sa vaþ la rý nýn de mo de ol ma - sý nýn i ki se be bi var: En ö nem li si e ko no - mik se bep. Zi ra ABD nin Af ga nis tan ve I - rak i çin 4 tril yon do lar har ca dý ðý ö ne sü - rü lü yor. Bir di ðer se bep iþ gal son ra sýn da is te nen so nuç la rýn or ta ya çýk ma ma sý (Bkz: I rak ýn, Þi i ler ü ze rin den Ý ran ýn de - ne ti mi ne geç me ris ki) ve dün ya ka mu o - yu nu sa vaþ la rýn hak lý lý ðý na ik na et me de zor lan ma. ABD, þim di ler de ha rýl ha rýl ye - ni ne sil sa vaþ stra te ji le ri ü ze rin de ça lý þý - yor. Ça lýþ mak la da kal mý yor bu stra te ji le ri uy gu lu yor. Kad da fi nin dev ril me sin de ABD Ö zel Kuv vet le ri nin Lib ya lý mu ha - lif le re ver di ði as ke ri e ði ti min yad sýn maz bir et ki si var. Ör tü lü ö de nek ler le ça lý þan si vil-as ker ö zel kuv vet ler un sur la rý, bir baþ ka de yiþ le post mo dern Law ren ce lar Lib ya da ki i þin bir ben ze ri ni þim di Su ri - ye de yap ma ya ça lý þý yor. Ta bii nük le er prog ra mý NA TO i çin so run teþ kil e den Ý - ran da ABD nin gün de min de. An cak ABD, Ýs ra il gi bi Ý ran ýn nük le er te sis le ri ni bom ba la yýp kon van si yo nel sa vaþ çý kar - ma yý is te mi yor. Bu nun ye ri ne ö zel kuv - vet ler e liy le bir Fars Ba ha rý dal ga sý ya ra - ta rak, müm kün se Ý ran da ki re ji mi de ðiþ - tir me yi he def li yor. ABD, Or ta do ðu yu dö nüþ tü ren A rap Ba ha rý ný le hi ne çe vir - me ye ça lý þýr ken, Tür ki ye nin se kü ler Müs lü man kim li ðin den ya rar lan mak is - ti yor. Bu sü reç te Tür ki ye nin la ik bir Ýs - lam ül ke si o la rak Or ta do ðu ya mo del ol - ma sý bek le ni yor. Pe ki, A rap Ba ha rý nda va gon po zis yo nun da ki ül ke le re ö zel o pe - ras yon lar ya pan güç; lo ko mo ti fi, ya ni Tür ki ye yi ra hat bý ra kýr mý? E ðer o pe ras - yon lar lo ko mo ti fi bo za cak sa bý ra kýr. A ma yö rün ge den sap ma gö rür se dün ya nýn en et ki li te rör ör gü tü nü, ya ni PKK yý (Öv - mek i çin söy le mi yo rum, baþ ka ra ki bi yok) dev re ye so ka bi lir. Es ki bir Ö zel Kuv - vet ler su ba yý o lan Me te Ya rar a gö re PKK, kri tik du rum lar da za ten dev re ye gi - ri yor. Ya rar; çok sa yý da þe hit ve ri len Dað - lý ca, Ak tü tün ve Çu kur ca da ki PKK sal dý - rý la rýn da ö zel harp tak tik le ri nin kul la nýl - dý ðý ný dü þü nü yor. ABD nin, PKK yý Ý ran a kar þý kul lan dý ðý ma lum. Tür ki ye ye yö ne - lik fa a li yet ler i se da ha çok Tür ki ye-ý ran re ka be ti ni ký zýþ týr mak ve i ki ül ke a ra sýn da en a zýn dan so ðuk sa vaþ or ta mý ya rat mak i çin yü rü tü len psi ko lo jik harp-ha re kat (PH) o pe ras yon la rýn dan o lu þu yor. Ý ran a jan hem þi re ler gön de ri yor, tü rü ha ber - ler bu tür PH fa a li yet le ri nin ü rü nü. Ben - zer PH tek nik le ri Ýs ra il ta ra fýn dan da kul - la ný lý yor. Me se la Türk ga ze te le rin de Mos sad Baþ ka ný Ta mir Par do nun gö re vi bý rak ma sý ge rek ti ði yö nün de bir ha ber yer al maz ken, MÝT Müs te þa rý Ha kan Fi - dan, Ýs ra il ga ze te le rin de Ý ran la ya kýn i liþ ki i çin dey miþ gi bi gös te ri li yor ve a çýk a çýk Gö rev den ay rýl ma sýn da bi zim a çý mýz - dan fay da var, de ni li yor. Ýs ra il in de ye ni sa vaþ trend le ri ni ya kýn dan ta kip et ti ði ni tak dir e der si niz. Za ten ö zel harp i þin de ma hir ler. Sý ra sý gel miþ ken ye ni i þit ti ðim bir id di a yý - komp lo te o ri si o la bi lir þer hi - ni koy mak la bir lik te- pay laþ mak is te rim. Ýd di a ya gö re Ýs ra il li ler, tec rü be li ol duk la rý psi ko lo jik harp fa a li yet le ri nin ya ný sý ra þu sý ra lar ö zel bi yo lo jik sa vaþ me tot la rýy la il gi li ça lýþ ma lar yü rü tü yor lar mýþ. Ýs ter i - na nýn is ter i nan ma yýn, Tel A viv de ki la - bo ru ta var lar da bi yo lo jik su i kast o pe ras - yon la rýn da kul la ný la cak for mül ler i çin fa - re ler ü ze rin de de ney ler ya pý lý yor muþ. Kan ser hüc re si trans fe ri de a raþ týr ma ko - nu la rý nýn ba þýn da ge li yor muþ. Ke mo te ra - pi gö ren Ý ran lý nük le er fi zik çi sa yý sýn da ar - týþ göz le nir se bi lin ki de ney ba þa rýy la so - nuç lan mýþ de mek tir. Fer hat Ün lü / Sa bah - Pa zar, BM Güvenlik Konseyi nde Suriye ile ilgili karar tartýþýlýrken El-Cezire Televizyonu müthiþ bir yaygara kopardý. Kanala göre Suriye ordusu Humus kentinde bir semti bombalayarak 360 kadar insaný öldürmüþtü. Baþýndan beri El-Cezire nin peþinden giden uluslararasý medya kýyameti kopardý. BM Güvenlik Konseyi nde konuþan ABD ve Batýlý ülkelerin temsilcileri El-Cezire nin bu haberine dayanarak Esad yönetimine yönelik bir an önce müdahale edilmesini savundu. El- Cezire nin bu haberiyle muhalafete baðlý bazý gruplar Suriye nin dýþarýdaki bazý elçilik ve konsolosluklarýna saldýrarak buralarý ele geçirmek istedi. Ýslamcý El- Nahda nin lideri Raþid Gannuþi nin damadý olan Tunus Dýþiþleri Bakaný, Suriye elçiliðinin kapatýlmasýný istedi. Anlayacaðýnýz El-Cezire nin haberiyle yaratýlan psikolojik ortam, BM Güvenlik Konseyi nde iþe yaramadý ama Türkiye dahil birçok yerde Suriye karþýtý tepkiler çok keskinleþti. Batý medyasý yeniden Türkiye nin Suriye ye müdahalesinden söz etmeye baþladý. Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu da Katliamlar devam ederse tüm Suriyelileri ülkemizde kucaklamaya hazýrýz dedi. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ýn Ýran, Irak, Lübnan a mezhep eksenli eleþtirisi ise baþka bir konu. Tüm bunlar El-Cezire nin bir haberiyle oldu... Ama bir gün sonra bu haberi veren El- Cezire geri adým atmadý ama Ýngiliz BBC muhabiri o gün ölenlerin sayýsýnda tenzilat yaptý. Muhabire göre ölenlerin sayýsý kadar ama genel olarak ordu ile silahlý gruplar arasýndaki çatýþmalarda iki tarafýn verdiði rakam ve bilgiler doðru deðil. *** Peki El-Cezire nin ilk haberiyle kýyameti koparanlar, sayýnýn 360 dan 55 e düþtüðünde söylemlerini yumuþatacaklar mýdýr? Elbette bu olmayacaktýr. Çünkü baþýndan beri söylüyorum... Ortada çok büyük bir oyun var ve bu oyunun amacý Türkiye yi Suriye deki geliþmelere direkt olarak taraf yapmaktýr. Süreç oraya doðru gitmektedir. Böyle bir sürecin Türkiye ve tüm bölge için ne denli tehlikeli olduðunu hep birlikte göreceðiz. Çünkü ABD ve müttefiði Batýlý ülkeler bu coðrafyada herkesi birbirine kýrdýrmak istiyor. Hüsnü Mahalli Akþam, A rap Ba ha rý nýn post mo dern Law ren ce la rý Ýn gi liz ca sus Law ren ce, bir a sýr ön ce ilk A rap Ba ha rý ný baþ lat mýþ ve Or ta do ðu yu Os man lý dan ko par mýþ tý. Þim di ay ný þe yi ABD Ö zel Kuv vet le ri nin post mo dern Law ren ce la rý ya pý yor. NUR talebesi olmayan bir kardeþimiz, iki Fransýz a Sözler in Fransýzca çevirisini vermiþ. 15 yýldýr Müslüman olan Fransýzlardan biri, tepkisini þöyle dile getirmiþ: Verdiðiniz kitabý sabaha kadar nefes nefese okudum. Hayretler içinde kaldým. Ýslâm ýn, insanlýðýn temel sorunlarýný nasýl çözebileceðini bu kadar belið, sarsýcý, yüksek bir felsefî dille anlatan baþka bir kitap görmedim. Kitabý bitirdiðimde, yeniden Müslüman olmam gerektiðine karar verdim. (...) Risaleler i okumaya giriþmeden önce, bu metinlerin dilini, yapýsýný, temel kaynaklarýný ve özelliklerini kavramak gerekiyor. Risaleler in dili, insaný çarpan, cezbeden, sarsan, derinden etkileyen bir dil, öncelikle. Ýkinci olarak, Risaleler, sistematik metinler deðil. Ancak bu, olumsuz deðil, olumlu bir þeydir: Küresel ölçekte bir medeniyet krizinin yaþandýðý bir süreçte, insanlýðýn temel hakikat ve varoluþ sorunlarýna cevap arayan bir metnin sistematik olmasý, hem imkânsýzdýr; hem de zararlýdýr. Üçüncü olarak, Risaleler, Kur ân ýn ve Efendimiz in (sav) sünnet inin ýþýðýnda, bir yandan bütün Ýslâmî ilimleri deþifre ederek yeniden þifreleyen, öte yandan da bütün insanlýk tarihinin medeniyet birikimlerini özümseyen ve çaðýmýzýn temel varoluþ sorunlarýný tahkîkî bir dille anlamlandýrma ve hâl yoluna koyma kaygýsý ile yazýlan metinlerdir. Yusuf Kaplan Yeni Þafak, Hiçbiri beceremedi SOVYETLER Birliði çökmeden önce, Ruslar da dinsiz nesiller yetiþtirmeye çalýþmýþlardý. Ne oldu? Sovyetler Birliði daðýlýr daðýlmaz, Rusya da ve bütün Hýristiyan Sovyet ülkelerinde, kiliseler, hiç kapanmamýþ gibi, dolup boþalmaya baþladý. Göbekli piskoposlar, büzüldükleri yerlerden çýkýp ipek elbiseleri, altýnlarý ve elmas ve yakut yüzükleri ile cumhurbaþkanlarýnýn yanýnda poz verir oldular. Çanlar, hiç susmamýþ gibi, çalmaya devam etti. Hitler, Mussolini, Franko, Stalin, Castro, Mao Zedong, Pol Pot da kafalarýna göre gençlik yaratmaya kalktý. Dehþetli kanlý olaylar yaþandý. Sonra baþlanýlan yere geri dönüldü. Bugün kapitalizmin en sert uygulandýðý ülkeler bir zamanlar komünizmin en gaddarca uygulandýðý ülkeler idi. Çin, Rusya ve hatta Vietnam. Atatürk de laik bir gençlik yetiþtirmek istemiþti. O da beceremedi. Metin Münir / Milliyet, Fransýz Müslüman Sözler i okuyunca ne dedi? Tenzilât El-Cezire nin ilk haberiyle kýyameti koparanlar, sayý 360 dan 55 e düþtüðünde söylemle ri ni yu mu þa ta - cak lar mý dýr?

7 DÜN YA Y 9 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE 7 Ha mas, ik ti da rý dev ret me ye ha zýr n HA MAS IN, ik ti da rý, Fi lis tin Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas li der li ðin de ge - çi ci u lu sal bir lik hü kü me ti ne dev ret me - ye ha zýr ol du ðu bil di ril di. Ha mas söz cü - sü Fev zi Bar hum, Gaz ze de ki üst dü zey Ha mas yet ki li le ri nin, ge nel se çim ler den ön ce ge çi ci hü kü me tin li der li ði ne Ab - bas ýn ge ti ril me si nin ka nun la rý çið ne mek an la mý na ge le ce ði e leþ ti ri le ri ni ö nem se - me di ði ni be lirt ti. Bar hum, bu ko nu da ki an laþ ma nýn Ha mas ku rum la rý ta ra fýn - dan o nay lan dý ðý ný ve ö rü tün bu nu uy gu - la ma ya ha zýr ol du ðu nu kay det ti. Fi lis tin li de ri Mah mud Ab bas ve sür gün de ki Ha mas li de ri Ha lit Me þal a ra sýn da, ge çi - ci hü kü met ko nu sun da dün ya pý lan an - laþ ma, uz laþ ma ya yö ne lik ka rar lý bir a - dým o la rak gö rü lü yor. Gaz ze / a a Bos na e lek trik siz ka la bi lir n SON yýl la rýn en et ki li kar ya ðý þý nýn gö - rül dü ðü Bos na-her sek te ter mo e lek trik san tral le rin ve kö mür de po la rý nýn yol la - rý nýn ka pan ma sý dolayýsýyla, e lek trik ü - re ti min de teh li ke sin yal le ri ve ril me ye baþ lan dý. Kar ya ðý þý nýn de vam et me si ve yol la rýn a çýl ma ma sý ha lin de ül ke nin 10 gün son ra e lek trik siz ka la ca ðý bil di ril di. Bos na-her sek E lek trik Da ðý tým Þir ke - ti nden ya pý lan a çýk la ma da, a þý rý kar ya - ðý þý ve so ðuk ha va la rýn ar dýn dan, ül ke - nin iç ih ti ya cý kar þý la mak a ma cýy la e - lektrik ih ra ca tý nýn dur du rul du ðu bil di - ril di. Ül ke nin e lek trik ih ra ca tý nýn Tuz la ve Ka kany þehrin de ki ter mo e lek trik san tral le rin den kar þý lan dý ðý a ným sa tý lan a çýk la ma da, an cak yo ðun kar ya ðý þý nýn bu san tral le ri de et ki le di ði be lir til di. Tuz la ve Ka kany ter mo e lek trik san tral - le ri nin ve kö mür de po la rý nýn a þý rý kar ya ðý þý dolayýsýyla ka pan dý ðý be lir ti len a - çýk la ma da, an cak e kip le rin yol la rýn u la - þý ma a çýl ma sý ve hal kýn e lek trik siz kal - ma ma sý i çin et kin bir ça lýþ ma yü rüt tü ðü vur gu lan dý. Saraybosna / aa Al man o ku lun da Hal lo ya sa ðý n BAV YE RA e ya le tin de ki Pas sa u þeh rin de bir o ku lun mü di re si, hem e ya let te ko nu - þu lan ye rel leh çe nin ko run ma sý hem de öð ren ci le rin da ha ki bar o la cak la rý ge rek - çe siy le Hal lo/mer ha ba ve Tschüss/El ve - da ke li me le ri ni ya sak la dý. St. Ni ko la o ku - lu nun gi ri þi ne a sý lan ya zý da Grüss Gott/Tan rý nýn se la mýy la ve A uf Wi e der - se hen/ye ni den gö rüþ mek ü ze re i ba re le - ri nin kul la nýl ma sý nýn o kul da her za man ter cih e di le ce ði be lir til di. Öð ren ci ler ta - ra fýn dan ilk baþ ka ko mik bir ta lep o la rak kar þý la nan bu gi ri þim Al man med ya sý na yan sý yýn ca or ta lýk ka rýþ tý. E ya le tin Öð - ren ci Der ne ði Bir lik le ri Söz cü sü Mar tin Ze len ka, Süd de uts che Ze i tung a yap tý ðý a çýk la ma da Ýlk baþ ta biz ler bu ya sa ða çok gül dük. þek lin de ko nuþ tu. O kul mü di re si nin öð ren ci le ri Bav ye ra lý ol ma - yan ke li me ler ko nu sun da bi linç len dir - mek i çin böy le bir pro je baþ lat tý ðý ný ha - týr la tan Ze len ka, yö ne ti min bu gi ri þi mi cid dî þe kil de sa vun du ðu nu di le ge tir di. An cak o kul yö ne ti mi Süd de uts che Ze i - tung un gö rüþ al ma gi ri þim le ri ne ce vap ver me di. 17 ya þýn da ki söz cü Ze len ka, bu ya sa ðý o kul yö ne ti mi nin öð ren ci ler ü ze - rin de o to ri te kur ma gi ri þi mi o la rak de ðer - len dir di. Al man ya / ci han Al man ya da öl dü rü len Türk ler i çin ko mis yon n AL MAN hü kü me ti ta ra fýn dan ül ke de a þý rý sað cý lar ta ra fýn dan 2000 i le 2006 yýl la rý a ra sýn da 8 Türk ve 1 Yu nan lý nýn öl dü rül me sin de gü ven lik bi rim le ri nin ha ta la rý ný a raþ týr mak ve bu ko nu da çö - züm ö ne ri le ri ni ge tir mek i çin 4 ki þi lik Fe de ral-e ya let or tak uz man lar Ko mis - yo nu ku rul du. Al man ya Ý çiþ le ri Ba ka ný Hans-Pe ter Fri ed rich, A þa ðý Sak son ya e ya le ti nin Ý çiþ le ri Ba ka ný U we Schü ne - mann i le bu gün baþ kent Ber lin de dü - zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, ko mis yon ü ye le ri ni ta nýt tý. Fri ed rich, ko mis yo na ü ye o lan 2 ki þi nin hü kü met, 2 ü ye nin de Ý çiþ le ri Ba kan la rý Kon fe ran sý ta ra fýn - dan ö ne ril di ði ni be lirt ti. Ber lin / a a GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþlerimiz Aslan, Mustafa, Mehmet, Ahmet ve Fatih Özdemir'in babasý Hacý Necati Özdemir'in baþarýlý bir ortopedik ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Allah'tan (cc) acil þifalar dileriz. Kocasinan Yeni Asya Okuyucularý / ÝSTANBUL 107 Ýs lâm â li min den Su ri ye fet va sý ARALARINDA ULUSLARARASI MÜSLÜMAN ÂLÝMLERÝ BÝRLÝÐÝ BAÞKANI DR. YUSUF EL KARADAVÝ VE MISIR MÜFTÜSÜ DR. ALÝ CUM'A'NIN DA BULUNDUÐU 107 ÝSLÂM ÂLÝMÝ SURÝYE KONUSUNDA BÝR BÝLDÝRÝ YAYINLADI. ÝS LÂM dün ya sý nýn ta nýn mýþ â lim - le ri ve dü þü nür le ri, Su ri ye de ya þa - nan lar ko nu sun da bir bil di ri ya - yýn la dý. A ra la rýn da U lus la ra ra sý Müs lü man  lim le ri Bir li ði Baþ ka - ný Dr. Yu suf El Ka ra da vi, Su ud lu a lim Sel man Av de ve Mý sýr Müf - tü sü Dr. A li Cum a nýn da bu lun - du ðu, Ýs lâm dün ya sý nýn ta nýn mýþ 107 â li mi nin im za sý ný ta þý yan ve Sa lý ak þa mý ya yýn la nan bil di ri de, E sad re ji mi ne ta bi kal ma nýn ka bul e di le mez ol du ðu ve re ji me bað lý ol mak tan vaz ge çil me si ge rek ti ði vur gu lan dý.  lim le rin bil di ri sin de, Öz gür Su ri ye Or du su ve dev rim - ci ler, mad dî ve ma ne vî her a lan da des tek len me li, bu des te ðin a ra sýn - da Su ri ye den bü yü kel çi lik le rin çe - kil me si ve Su ri ye yö ne ti mi ne des - tek ve ren Rus ya ve Çin e pro tes to me saj la rý i le til me li de nil di. HALKIN KATLEDÝLMESÝ KABUL EDÝLEMEZ Su ri ye de ya þa nan lar i çin, Re ji - min su i is ti mal le ri, zul mü ve kan dök me si i fa de le ri nin kul la nýl dý ðý bil di ri de, bu du ru mun u nu tu la ma - ya ca ðý ný ve o lup bi ten ler kar þý sýn da su san lar ve bu na or tak o lan lar i çin bir u tanç ol du ðu kay de dil di. Bil di ri - de, Or du ve gü ven lik güç le ri nin hal - ký kat let me si nin ka bul e di le mez ol - du ðu i fa de e di lir ken, or du ve gü ven - lik güç le ri nin in san la rý öl dür me em - ri ne kar þý gel me le ri ve bu e mir le re kar þý i ta at siz lik te bu lun ma la rý ge rek - ti ði ak ta rýl dý. An cak da ha ön ce bu em re kar þý gel me yen ler i çin de töv - be ka pý sý nýn a çýk ol du ðu be lir til di. "ORDUDAN AYRILIN" FETVASI Bil di ri de, Or du dan ay rýl ma lar ve ay rý lan la rýn Öz gür Su ri ye Or - du su na ka týl ma la rý i çin fet va ve - ri yo ruz de ni lir ken, Öz gür Su ri ye Or du su nun a sýl gö re vi ni ye ri ne ge tir me si ge rek ti ði, in ti kam dan u zak dur ma sý ve si vil hal ký ko ru - ma sý ge rek ti ði kay de dil di. Her yer de Su ri ye de ki dev rim ha re ke - ti ni des tek le mek i çin ko mi te le rin ku rul ma sý ge rek ti ði nin vur gu lan - dý ðý bil di ri de, bu ko mi te le rin Su - ri ye de ki hal ka gý da ve di ðer in sa - ni mad de le ri sað la mak i çin ö zel - lik le Tür ki ye, Ür dün ve Lüb - nan da o luþ tu rul ma sý nýn ge rek ti ði i fa de e dil di. Ýs tan bul / a a Rus ya dan E sad a des tek zi ya re ti Rus ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser gey Lav rov un ön ce ki gün yap tý ðý Su ri ye zi ya re tin de 3 so - mut so nuç or ta ya çýk tý ðý be lir ti le rek, Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ýn mu ha le - fet i le di ya lo ða ha zýr ol du ðu bil di ril di. Rus ya da Ýn gi liz ce ya yýn ya pan The Mos cow Ti mes ga ze te si, Lav rov, E sad a güç lü des tek i çin Su ri ye de baþ lý ðýy la ya yým la dý ðý ha ber de, Lav rov un zi ya re ti nin, si vil sa va þýn e þi ðin de bu lu nan Or ta do ðu da Rus - ya nýn, en güç lü müt te fi ki Su ri ye nin ya nýn da ol du ðu na da ir çok net bir me saj ver - me ni ye tiy le ya pýl dý ðý ný sa vun du. Mos ko va / a a ABD den E sad a me saj: Gün le rin sa yý lý ABD nin BM Da i mî Tem sil ci si Bü yü kel çi Su san Ri ce, Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ýn gün le ri nin sa yý lý ol du ðu nu i fa de e de rek E sad ýn gö re vi ni ba rýþ çýl þe kil de dev ret me si nin vak ti nin gel di ði ni söy le di. Bü yü kel çi Ri ce, CNN te le viz yon ka na lýn da ün lü ga ze te ci Wolf Blit zer e ver di ði mü lâ kat ta, Su ri ye Dev let Baþ ka ný E sad ýn þu an kar þý sýn da ol sa nýz yü zü ne ne ler söy ler di niz? so ru su ü ze ri ne þun la rý söy le di: ABD nin, ba rýþ, de mok ra si ve da ha i yi bir ge le cek is te yen Su ri ye hal ký nýn ta ma men ve net bir þe kil de ya nýn da ol du ðu nu söy ler dim. O na, Gün le rin sa yý lý, gö re vi ni ba rýþ - çýl þe kil de dev ret me nin vak ti gel di de ge çi yor, da ha faz la ik ti dar da kal dýk ça ken di - ne, a i le ne ve ül ke ne da ha çok za rar ve re cek sin der dim. New York / a a E Y L E M C Ý L E R Þ A M M E R K E Z Ý N D E SU RÝ YE DE ül ke ge ne lin de de vam e den yö ne tim kar þý tý pro tes to lar baþþehir Þam da da et ki si ni gös ter di. Da ha ön ce a ðýr lýk lý o la rak Þam ýn ban li yö le rin de ya pý lan gös te ri le rin ak si ne, ön ce ki ak þam sa at le rin de bir grup þehir mer ke zin de yö ne tim kar þý tý ey lem ger çek leþ tir di. Hu mus a des tek a ma cý ya ya pý lan gös te ri de Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad kar þý tý slo gan lar a týl dý. Ül ke de Ha ma, Hu mus, Ýd lip, De ra ve Þam ýn ban li yö le ri ol mak ü ze re dal ga dal ga ya yý lan gös te ri ler, baþþehrin mer ke zi ne de u laþ tý. Yo ðun gü ven lik tedbir le ri ve sert mü da ha le dolayýsýyla þehirde çok faz la ey lem ya pa ma yan mu ha lif ler, Þam ýn en mer ke zi nok ta sý o la rak bi li nen Ba ram ke de ik ti dar kar þý tý bir ey lem dü zen le di. Su ri ye res mî ha ber a jan sý SA NA ve Þam Ü ni ver si te si nin de ol du ðu böl ge de ger çek leþ ti ri len gös te ri de sýk sýk Hu mus a des tek slo gan la rý a týl dý. El le rin de dö - viz ler ve mu ha lif le rin bay ra ðý ný ta þý yan gös te ri ci ler, Hu mus ö lü me ka dar se nin le be ra be riz, E sed e rað men öz gür lük ve Al lah Öz gür Su ri ye Or du su nu ko ru sun gi bi slo gan lar at tý. Ba ram ke de böy le bir gös te ri - nin ya pýl mýþ ol ma sý, ye ri ve za man la ma sý ba ký mýn dan dik kat çe ki yor. Böl ge, Þam ýn mer ke zi nok ta sý ol ma sý nýn ya ný sý ra yo ðun gü ven lik tedbir le ri nin a lýn dý ðý bir mer kez o la rak bi li ni yor. Am man / ci han KKTC LÝ Nak þi ben di Ta ri ka tý nýn Þey hi Na zým Kýb rý - sî nin sað lýk du ru mu cid di ye ti ni ko ru yor. Ak ci ðe rin de em bo li at ma sý so nu cu o lu þan ö dem dolayýsýyla ön ce ki gün so lu num ve kalp yet mez li ði teþ hi si ko nu lan Þeyh Na zým Kýb rý sî nin bütün ýs rar la ra rað men has ta ne ye kal dý rýl ma yý ka bul et me di ði be lir til di. Bir kaç gün dür Ga zi ma ðu sa Dev let Has ta ne si nden gö rev len di ri len bir hem þi re nin 24 sa at bo yun ca ba þýn da nö bet tut tu ðu be - lir ti len Þeyh Na zým Kýb rý sî nin sað lýk du ru mu, ön ce ki ak þam ak þam sa at sý ra la rýn da i yi ce a ðýr la þýn ca, KKTC de ki Cen giz To pel Dev let Has ta ne si nden am - bu lans ça ðý rýl dý. Sað lýk e kip le ri yap týk la rý ilk mü da ha le - nin ar dýn dan, Kar di yo log Dok tor Er kut Aþ çý oð lu nu ça ðýr dý. Dr. Aþ çý oð lu yap tý ðý mu a ye ne so nu cun da, Þeyh Na zým ýn ak ci ðe rin de em bo li at ma sý so nu cu o lu þan ö - dem dolayýsýyla so lu num ve kalp yet mez li ði çek ti ði teþ - hi si ni koy du ve a ci len has ta ne ye kal dý rýl ma sý ný is te di. An cak, bi lin ci a çýk o lan Þeyh Na zým ýn, der gâ hýn dan ay rýl ma mak ta ýs rar et ti ði öð re nil di. Þeyh Na zým Kýb rý sî kim sey le gö rüþ tü rül me me si ne kar þýn, yüz ler ce Nak þi - ben di Ta ri ka tý mü ri dinin Lef ke de ki der gâh ö nün de ki en di þe li bek le yi þi de sü rü yor. Yað mur ve so ðu ða al dýr - ma yan mü rit ler, du â lar la Þeyh Na zým ýn sað lý ðý na ye ni - den ka vuþ ma sý ný bek li yor. Lef ko þa / ci han Þeyh Na zým du â bek li yor Kar yaðýþý elektrik üretimini olumsuz etkiledi. Þeyh Nazým'ýn Lefke dergâhý önünde endiþeli bekleyiþi sürüyor. KANADA DA ÝÞKENCEYE VÝZE KA NA DA Halk Gü ven li ði Ba ka ný Vic To ews un, Ka - na da Giz li Ser vi si CSÝS e ge rek li gör dü ðü is tih ba rat - la ra u la þa bil me si i çin iþ ken ce ya pa bil me yet ki si ver - me si ül ke de yo ðun þe kil de tar tý þý lý yor. Ba kan To ews, Fe de ral Par la men to da, Ka na da Giz li Ser vi si CSÝS e, Ka na da hal ký nýn can ve mal gü ven li ði söz ko nu su ol - du ðun da ve ka mu gü ven - li ði nin teh li ke de ol du ðu hal ler de, u la þýl ma sý ge re - ken bil gi ler i çin iþ ken ce ya pa bi le cek le ri ta li ma tý ve rip ver me di ði ne i liþ kin so ru yu cevap lar ken, Ýþ - ken ce i le el de e di len bil gi - le rin ta ma mý na i nan mak sa kýn ca lý o la bi lir, a ma Ka - na da hal ký nýn can ve mal gü ven li ði söz ko nu su ol du - ðun da, iþ ken ce i le de ol sa el de e di len bil gi le ri na sýl yok sa ya bi lir si niz? i fa de le ri ni kul lan dý. Ka na da u lu - sal ha ber a jan sý Ca na di an Press in e le ge çi rip bir kýs - mý ný ha ber leþ tir di ði ve Ba kan Vic To ews un im za sýy - la 2010 yý lý A ra lýk a yýn da Ka na da Giz li Ser vi si CSÝS;e gön de ri len i ki say fa lýk ya zý lý ta li ma týn tam met ni, u - lu sal gü ven lik dolayýsýyla a çýk lan mý yor. Ottawa / aa Dosya NO: 2011/11 Satýþ Mersin 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/10/2010 gün ve 2009/394 esas, 2010/1304 karar sayýlý 04/04/2011 tarihinde kesinleþen ilamý ile Mersin ili Toroslar ilçesi Bekiralaný köyü 1936 ve 1939 parsellerde yer alan tarla vasýflý taþýnmazlarýn, taraflarý arasýnda taksimi mümkün olmadýðýndan satýþýna karar verilmiþtir. 1.TAÞINMAZ: Bekiralaný köyü göçük mevkii 1936 parselde kayýtlý taþýnmaz M2 yüzölçümlü olup beher metrekaresi 32,.00 TL den ,00 TL deðer biçilmiþtir 2.TAÞINMAZ: Bekiralaný köyü göçük mevkii 1939 parselde kayýtlý taþýnmaz M2 yüzölçümlü olup beher metrekaresi 32,00 TL den ,00 TL deðer biçilmiþtir. Taþýnmazlar üzerinde herhangi bir muhdesat bulunmayýp boþ olarak bekletilmektedir. Satýþ ko nu su her i ki par sel de Mer sin mer ke ze 29 KM me sa fe de dir. Yay la ö zel li ði ne de niy le yaz ay la rýn da nü fus yo ðun lu ðu art mak ta dýr.sað lýk o ca ðý, köy kah ve si, fý rýn, ka sap ve bak ka lýn bu lun du ðu böl ge ye 1500 met re me sa fe de dir. Ta þýn maz la rýn bu lun - du ðu böl ge de ki kom þu par sel ler ü ze rin de bah çe li yay la e vi o la rak kul la ný lan ya pý lar dan mü te þek kil o lup, par sel ler de e lek trik, iç me su yu, te le fon ve yol gi bi hiz met ler den fay - da lan mak ta dýr. 1. TAÞINMAZIN MUHAMMEN DEÐERÝ : ,00 TL. 2. TAÞINMAZIN MUHAMMEN DEÐERÝ : ,00 TL. 1.TAÞINMAZIN SATIÞ GÜN VE SAATLERÝ : 09/03/2012 Cuma günü saat arasýnda Mersin 4.Sulh Hukuk Mahkemesinin duruþma salonunda yapýlacaktýr. 2.TAÞINMAZIN SATIÞ GÜN VE SAATLERÝ : 09/03/2012 Cuma günü saat ,10 arasýnda Mersin 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin duruþma salonunda yapýlacaktýr. 1- Artýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin yu ka rý da ya zý lý mu ham men de ðe le rin % 20 'si o ra - nýn da na kit ve ya mil li bir ban ka dan bu mik tar ka dar te mi nat mek tu bu ver me le ri ge - rek mek te dir. 2- Alýcýlarýn sa týþ sa a tin den ev vel; gay ri men ku lü gör müþ, be ðen miþ, þart na me yi in - ce le miþ ve ta ma men ka bul et miþ sa yý la ca ðýn dan bu hu sus lar la il gi li i ti raz lar son ra dan - din len me ye cek tir. 3- Ýþ bu gay ri men kul le rin a çýk ar týr ma i la ný, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil - me si i çin dos ya da a çýk bu lun du ru la cak týr. Ý lan da ya zý lý o lan dan faz la bil gi al mak is te - yen le rin Me mur lu ðu mu zun yu ka rý da nu ma ra sý ya zý lý sa týþ dos ya sý na mü ra ca at et me - le ri ge rek mek te dir. 4- Ýpotek sa hi bi a la cak lý la rý i le di ðer a la cak lý la rýn 15 (On beþ ) gün i çe ri sin de Me mu ri - ye ti mi ze mü ra ca at et me le ri, ak si tak dir de; Hak la rý Ta pu si cil ve ya ve ra set bel ge si i le sa hip o lan lar dý þýn da ki ler sa týþ pa ra sý nýn pay laþ týr ma sýn dan ha riç ka lýr lar. 5- Gösterilen günde gay ri men ku le tak dir e di len de ðe rin % 60 (Yüz de at mýþ ) ý ný ve mas raf la rý geç mez i se, i ha le 10 gün son ra ya bý ra ký la rak 19/03/2012 Pa zar te si gü nü ay ný yer ve ay ný sa at ler de ya pý la cak týr. Ý kin ci sa týþ gü nü de % 40 (yüz de kýrk) ar tý mas - raf la rý ge çe cek þe kil de a lý cý çýk maz i se SA TIÞ YA PIL MA YA CAK TIR. 6- Gay ri men kul ken di si ne i ha le o lu nan kim se, i ha le be de li ni ve ri le cek sü re i çe ri sin de (bu sü re 10 gü nü ge çe mez ) ö den mez se i ha le ka ra rý fe sih e di le rek ken di sin den ev vel en çok tek lif te bu lu nan ki þi ye, arz et ti ði be del i le al ma ya ra zý o lur i se o ki þi ye i ha le o lu - nur. Al ma ya ra zý ol maz ve ya bil dir di ði ad re se ya pý la cak teb li ga ta rað men bu lun maz i se ; Gay ri men kul 7 (YE DÝ) GÜN SÜ RE Ý LE YE NÝ DEN Ý HA LE YE ÇI KAR TI LIR. Ý ki i ha le a ra sýn - da fark ol du ðu tak dir de a ra da ki fark ve ge çen gün ler i çin he sap e di le cek yü rür lük te ki ya sa ya gö re fa iz a lý na cak týr. Bu mas raf lar, fa iz ve i ki i ha le a ra sýn da ki fark, hiç bir hük - me ha cet kal mak sý zýn i ha le a lý cý sýn dan tah sil o lu nur. (Ýc ra Ýf las Ka nu nu MD. 133 ) 7- Satýþ Ta pu kay dý na gö re ya pý la cak týr. 8- Satýþ gü nü ne ka dar bi rik miþ Ver gi ve mas raf lar i le sa týþ be de li ü ze rin den a lýn ma - sý ge re ken % 09,9 i lam har cý his se dar la ra, sa týþ tan son ra ki i ha le pu lu be de li ve % 18 KDV i le ta pu a lým har cý nýn ½ si a lý cý ya a it tir. 9- Ýþ bu gay ri men ku lün, i lan da ve þart na me de ya zý lý ol du ðu ü ze re sa tý la ca ðý i lan o lu - nur. 11/01/2012 T.C. MERSÝN 4. SULH HUKUK MAHKEMESÝ SATIÞ MEMURLUÐU (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLÂNI) Bakan Vic To ews

8 8 9 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE HA BER Y ca ni as ya.com.tr Ý yi si mi siz din der si ni sa vu nun! Mil lî Gü ven lik der si nin ö nü müz de ki ders yý lýn da kal dý rý la ca ðý nýn a çýk lan ma sý Tür ki ye de ve dýþ tem sil ci lik ler de mem nu ni yet le kar þý lan dý. Ek se ri yet bu ha ber den mem nun ol mak la be ra ber, en di þe ye ka pý lan lar da yok de ðil. Hat ta, Ma dem Mil lî Gü ven lik der si kal dý rý lý yor, o hal de Din Der si de kal dý rýl sýn di yen ler de ol du. Ta biî ki din der si i le mil lî gü ven lik der si ni ký yas la mak Tür ki ye ve dün ya þart la rý na u yan bir ký yas la ma de ðil. A ra da dað lar ka dar fark var. An cak, mev cut hal de o kul la rý mýz da o ku tu lan din der si nden ve li ler o la rak mem nun ol du ðu muz da ak la gel me sin. Mem nun de ði liz, ak si ne mev cut din der si nin ýs lâh e di le rek ger çek an lam da doð ru Ýs lâm ý öð ret me ye im kân ver me si ni ta lep e di yo ruz. Mil lî Gü ven lik der si nin kal dý rýl ma sý gün de me ge lin ce, o na nis bet e de rek Din Der si de kalk sýn di yen ler þu nu ha týr da tut ma lý: Tür ki ye de ki bü yük ek se ri yet, mev cut ha liy le o kul lar da o ku tu lan din der si nden mem nun de ðil dir. Çün kü o kul la rý mýz da ger çek an lam da bir Ýs lâm di niy le il gi li ders o ku tul mu yor. O ku tu lan, Din kül tü rü ve ah lâk bil gi si der si dir. Do la yý sýyla bu ders, hiçbir za man mil le tin ar zu et ti ði se vi ye de bir din der si de ðil dir. Ý de a list din der si öð ret men le ri mi zi ten zih e de riz, a ma ek se ri yet le bu ders boþ ve ril miþ bir ders tir. Öð ren ci ü ze rin de not et ki si de ol ma dý ðý i çin bu du rum dan öð ret men ler da hi ra hat sýz dýr. Hat ta ve hat ta ço ðu li se de, ö zel lik le de son sý nýf lar da din der si nde ü ni ver si te ha zýr lýk test le ri çö zü lür! Çün kü yýl lar dan be ri ü ni ver si te ye gi riþ im ti han la rýn da din der si i le il gi li dik ka te a lý na cak so ru lar da so rul ma mak ta dýr. Bir ders ten, ü ni ver si te ye gi riþ im ti han la rýn da so ru so rul mu yor sa öð ren ci le rin o der si dik ka te al ma sý bek le ne mez ve bek len me me li. Çok ö nem li bir nok ta da ha var: Din ders le ri nin o kul lar da mec bu rî ol ma sý 12 Ey lül 1980 dar be si ne im za a tan la rýn kur du ðu a kýl lý bir tu zak tý! Çün kü Tür ki ye yi her ko nu da ge ri ye gö tü ren bu a na ya sa yý hal ka ka bul et tir mek is te yen dar be ci ler böy le bir mad de yi 1982 A na ya sa sý na yer leþ ti re rek mil le ti ya nýlt tý. Dar be a na ya sa sý nýn bü tün kö tü lü ðü bu tu zak la, bu per de le me i le ör tül dü. Dar be nin ba þýn da ki ki þi, il il ge ze rek halk tan a na ya sa ya e vet o yu ver me le ri ni is ter ken a na ya sa ya yer leþ ti ri len bu mad de yi kul lan dý. Genç ler bel ki ha týr la maz, a na ya sa ya ha yýr de mek ge rek ti ði ni söy le di ði niz de gös te ri len ilk tep ki, O lur mu? Bu a na ya sa i le din der si mec bu rî o lu yor. O hal de bu na e vet o yu ver mek ge re kir þek lin de o lur du. Eh, bu gün bi le bu mad de nin bir tu zak ol du ðu nu an la ma yan lar var ken, o gün ler de bu tu za ðýn far ký na var mak ko lay de ðil di. Ni te kim ko lay ol ma dý ve ek se ri yet, Din der si ni mec bu rî ha le ge ti ren a na ya sa ya e vet o yu ver di. Din der si a na ya sa ge re ði mec bu rî ol du, a ma i çi bo þal týl mýþ bir din ler ta ri hi der si þek lin de o ku tul du. Do la yý sý i le mev cut du rum dan ve li ler o la rak mem nun de ði liz. Mil lî gü ven lik der si kal ký yor sa, din der si de kalk sýn di yen ler bu nu da dü þün sün. Mev cut ha liy le o ku tu lan din der si nden ek se ri yet de mem nun de ðil. Bu ba kým dan, din der si bu ha liy le ye rin de kal sýn di yen çok ki þi çýk maz. Ak si ne, bu ha liy le o ku tu lan din der si kal sýn, doð ru dü rüst, ger çek an lam da din der si ve ri le bi len bir müf re dat o ku tul sun di yen ler ar tar. Bun dan do la yý ya sak çý la rýn mev cut din der si ne dört el le sa rýl ma la rýn da ken di men fa at le ri var... Ýn þal lah gün ge le cek, doð ru din der si müf re da ta gi re cek ve din der si boþ ge çen ders ya da baþ ka der sin test le ri çö zü len ders sa a ti ol mak tan çý ka cak. Bu nun i çin en bü yük va zi fe, fi i liy le Ýs lâm di ni nin gü zel lik le ri ne ör nek o lan öð ret men le ri mi ze dü þü yor... Kart: Bri fing ve ren le rin i sim le ri ni a çýk la ya bi li riz nchp Kon ya Mil let ve ki li A til la Kart, Wi ki le aks bel ge le rin de, ABD Bü yü kel çi li ði ne bri fing ver di ði id di a e di len em ni yet yet ki li le ri nin i sim le ri ni a çýk la ya bi le cek le ri ni söy le di. Kart, Mec lis te dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Wi ki le aks bel ge le rin de, A na ya sa Mah ke me si Baþ ka ný Ha þim Ký lýç ýn, ABD Bü yü kel çi li ði ne ba zý ko nu lar da bil gi ak tar dý ðý nýn yer al dý ðý ný söy le di. Kart, bir ta raf ta yar gýç lýk gö re vi nin so rum lu lu ðuy la bað daþ ma ya cak þe kil de muh bir lik ya pan Yük sek Mah ke me Baþ ka ný di ðer ta raf ta bu Baþ ka ný hi ma ye e den bir Hü kü met bu lun du ðu nu i le ri sür dü. Söz ko nu su bel ge le re gö re ba zý em ni yet yet ki li le ri nin de ay ný bü yü kel çi li ðe bil gi ak tar dý ðý ný be lir ten Kart, Tür ki ye nin gü ven lik ve is tih ba ra ta i liþ kin bil gi le ri, em ni yet a ra cý lý ðýy la baþ ka ül ke le re ih bar e dil mek te dir de di. Em ni ye tin bu ko nu da ka mu o yu nu kan dýr ma ma sý ge rek ti ði an la tan Kart, ge re kir se söz ko nu su bü yü kel çi li ðe bri fing ve ren em ni yet yet ki li le ri nin i sim le ri ni çýk la ya bi le cek le ri ni söy le di. An ka ra / a a Ký lýç: Hi ta be or tak de ðer GENÇ LÝK ve Spor Ba ka ný Su at Ký lýç, A ta türk ün Genç li ðe Hi ta be si gi bi ko nu la rýn top lu mun ge nel ka bul le ri ol du ðu nu be lir te rek, Or tak de ðer ler is tis mar e dil me sin de di. TBMM Ge nel Ku ru lun da, Da nýþ ma Ku ru lu ö ne ri si nin gö rü þül me si sý ra sýn da, A ta türk ün Genç li ðe Hi ta be si ne i liþ kin tar týþ ma la ra i liþ kin Hü kü met a dý na ye rin den söz al dý. Ký lýç, ül ke nin 81 i lin de ya þa yan tüm va tan daþ la rýn or tak de ðer le ri nin si ya sî sebep ler le Mec lis kür sü sün de tar týþ ma ko nu su ya pýl ma sý ný doð ru bul ma dý ðý ný söy le di. Ký lýç, AK Par ti, CHP, MHP ve i nan mak is ti yo rum ki ve hat ta BDP i çin bi le or tak de ðer ler dir bun lar. Hü kü me tin Genç li ðe Hi ta be yi tar týþ mak gi bi ha zýr lý ðý bu lun ma mak ta dýr. Hü kü me ti mi zin böy le bir ni ye ti, i ra de be ya ný söz ko nu su de ðil dir di ye ko nuþ tu. Ankara / aa ÇELÝK: GENÇLÝÐE HÝTABE YÝ KALDIRMAYI DÜÞÜNMÜYORUZ DA HA ön ce Genç li ðe Hi ta be â yet de ðil di ye rek tar týþ ma nýn fi ti li ni a teþ le yen AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Hü se yin Çe lik, Genç li ðe Hi ta be yi kal dýr ma yý dü þün me dik le ri ni söy le di. MHP li de ri Dev let Bah çe li ve CHP li de ri Ký lýç da roð lu nun ön ce ki gün kü grup top lan tý la rýn da - ki e leþ ti ri ler le il gi li o la rak da ko nu þan Çe lik Kem söz sa hip le ri ne a it tir i fa de si ni kul lan dý. DENÝZLÝ'DE PROVOKASYON Özel Yetkili Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcývekili Fikret Seçen, MÝT Müsteþarý Hakan Fidan'ýn ifadeye çaðrýldýðýný bildirdi. DE NÝZ LÝ Va li si Ab dul ka dir De mir, A ta türk ün Genç li ðe Hi ta be si i le Ýs tik lâl Mar þý nýn ya zý lý ol du ðu pa no la rý çöp lü ðe a týl dý ðý na da ir id di a la rýn a raþ tý rýl dý ðý ný söy le di. Va li De mir, Sý ra ka - pý lar Ma hal le si nde Ýl Ö zel Ý da re si nin ek hiz met bi na sý nýn ya nýn da ki çöp lük te A ta türk ün Genç li ðe Hi ta be si i le Ýs tik lâl Mar þý nýn ya zý lý ol du ðu pa no la rýn a týl dý ðý na da ir id di a ü ze ri ne Em ni yet Mü dür lü ðü ne çev re de ki bü tün MO BE SE ka me ra la rýn in ce len me si ta li ma tý ver di - ði ni i fa de et ti. De mir, Son gün ler de ki tar týþ ma la rýn ar dýn dan bu pro vo kas yon a maç lý o la - bi lir. An cak in ce le me yap týk tan son ra ge rek li iþ lem ya pý la cak. de di. Denizli / cihan MÝT ifade verecek ÝSTANBUL CUMHURÝYET BAÞSAVCIVEKÝLÝ FÝKRET SEÇEN, MÝT MÜSTEÞARI HAKAN FÝDAN ÝLE 2 MÝT GÖREVLÝSÝNÝN KCK SORUÞTURMASI KAPSAMINDA ÝFADEYE ÇAÐRILDIÐINI BÝLDÝRDÝ. Ö ZEL yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý ve ki li Fik ret Se çen, Mil lî Ýs tih ba rat Teþ ki lâ tý (MÝT) Müs te þa rý Ha kan Fi dan, es ki Müs te þar Em re Ta ner ve es ki Müs te þar Yar dým cý sý A fet Gü neþ in ya rýn (bu gün) i fa de ver mek ü ze re sav cý lý ða çað rýl dý ðý ný bil dir di. Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Tu ran Ço lak ka dý, MÝT Müs te þa rý Ha kan Fi dan ýn KCK so ruþ tur ma sý kap sa mýn da i fa de ye çað rýl dý ðý id di a la rý na i liþ kin Bir bil gi miz yok, bil gi ve ril miþ de ðil þek lin de a çýk la ma yap mýþ tý. Fik ret Se çen de ko nuy la il gi li ken di si ne so ru lan so ru ya kar þý lýk, Öy le bir þey yok i fa de si ni kul lan mýþ tý. Se çen, Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye sin de ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Tu ran Ço lak ka dý nýn da bil gi si da hi lin de söy lü yo rum. Med ya da yer a lan 3 i sim le il gi li dün i ti ba riy le te le fon la çað rý ya pýl mýþ týr. Bu 3 i sim, ö zel yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Sad ret tin Sa rý ka ya nýn yü rüt tü ðü so ruþ tur ma kap sa mýn da ya rýn (bu gün) i fa de ver me ye çað rýl dý de di. Ö zel yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Sad ret tin Sa rý ka ya, Cum hu ri yet Sav cý sý Bi lal Bay rak tar i le te rör ör gü tü PKK nýn þe hir ya pý lan ma sý ol du ðu id di a e di len KCK ya yö ne lik so ruþ tur ma yý yü rü tü yor. Söz ko nu su so ruþ tur ma kap sa mýn da es ki BDP Mil let ve ki li Fat ma Kur tu lan ve es ki DE HAP Ge nel Baþ ka ný Tun cer Ba kýr han ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 31 ki þi, 17 O cak ta tu tuk lan mýþ tý. Ön ce ki gün ak þam sa at le rin de Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn, KCK O pe ras yon la rý kap sa mýn da MÝT Müs te þa rý Ha kan Fi dan, ön ce ki MÝT Müs te þa rý Em re Ta ner ve Müs te þar Yar dým cý sý A fet Gü neþ i þüp he li sý fa týy la i fa de ye ça ðýr dý ðý id di a la rý yer al mýþ tý. Ýstanbul / a a DA HA ön ce MÝT Müs te þa rý Ha kan Fi dan ve es ki Müs te þar Yar dým cý sý A fet Gü neþ hak kýn da suç du yu ru sun da bu lu nan CHP Bo lu Mil let ve ki li Tan ju Öz can, Sa de ce Fi dan, Ta ner ve Gü neþ in so ruþ tu rul ma sý yet mez. Ýs tan bul Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn ko nuy la il gi li, þüp he li sý fa týy la Sa yýn Baþ ba kan ý da so ruþ tur ma ya da vet et me si ge re kir de di. CHP Art vin Mil let ve ki li U ður Bay rak tu tan ýn TBMM de dü zen len di ði ba sýn top lan tý sý na ka tý lan Öz can, ga ze te ci le rin, Fi dan, es ki Müs te þar Em re Ta ner ve es ki müs te þar yar dým cý sý Gü neþ in i fa de ye çað rýl ma sý na i liþ kin so ru la rý ný ce vap la dý. Öz can, MÝT i le PKK a ra sýn da ya pý lan gö rüþ me le - A RINÇ: GÖ REV BA ÞIN DA Ý FA DE YE ÇA ÐI RI LA MAZ BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, MÝT Müs te þa rý Ha kan Fi - dan ýn i fa de ye çað rýl ma sý na i liþ kin, Yar gý dýr ne is ter se ya par, bir þey di ye me ye ce ðim. A ma be nim bil di ðim þu var; ha li ha zýr da MÝT te res men gö re vi o lan la rýn doð ru dan þüp he li sý fa týy la bir i - fa de ver me ye çað rýl ma sý her hal de müm kün de ðil bi le bil di ðim ka da rýy la. E mek li o lan lar ve ya gö rev le i li þi ði ke sil miþ o lan lar i çin müm kün o la bi lir de di. A rýnç, A A Ha ber A ka de mi si a çý lýþ der si ni ver me si nin ar dýn dan ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. A rýnç, þun la rý söy le di: Hem Me mur Yar gý la ma Ya sa sý nda hem de MÝT in ken di ö zel ka nu nun da, bi le bil di ðim ka da rýy la, ön ce lik le ya baþ ba ka ný mý zýn ve ya bir ku ru lun bu ko nu da i zin ver me si lâ zým. Bu i zin þüp he li sý fa tý i le çað rýl ma yý kap sý yor mu yok sa so ruþ tur ma saf ha sýn da mý dýr o ko nu da ye ter li bir bil gi ye sa hip de ði lim. An ka ra / a a DA VU TOÐ LU: BA ÞA RI LI BÝR E KÝP DI ÞÝÞ LE RÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, MÝT Müs te þa rý Ha kan Fi - dan, es ki Müs te þar Em re Ta ner ve es ki Müs te þar Yar dým cý sý A fet Gü neþ in i fa de ver mek ü ze re sav cý lý ða çað rýl ma sý i le il gi li o la rak hu ku ki tab lo net leþ me den yo rum yap ma nýn doð ru ol ma ya ca ðý ný söy le di. Da vu toð lu, NTV ye ver di ði ö zel de meç te so ru ü ze ri ne MÝT i le il gi li son ge liþ me yi de ðer len dir di. Da vu toð lu, hu ku kî sü reç ten ba ðým sýz o la rak i ki hu su sun al tý ný çiz mek is te di ði ni söy le ye rek þun la rý kay det ti: Bi rin ci si her ku ru mun va zi fe si ni yü rü tür ken, dev le te hiz met e der ken yü rüt tü ðü va zi fe nin ö zel lik le rin den kay - nak la nan ba zý yön tem le ri, ba zý üs lû bu, ba zý söy lem le ri var dýr. Dip lo ma si de na sýl biz bel li bir çer çe ve i çin de ken di va zi fe mi zi yü rü tü rüz ve müm kün ol du ðu ka dar a çýk bir dil le, müm kün o lan en faz la kit le ye en faz la si ya sî e lit ve kad ro ya u laþ ma ya ça lý þý rýz, MÝT de dev le te hiz - met e der ken yü rüt tü ðü is tih ba rat gö re vin de, o nun da al dý ðý ken di al dýk la rý si ya sî ta li mat lar doð rul tu sun da yü rü tü len ve mah re mi yet de i çe ren, ken di ö zel üs lu bu ve yön te mi var dýr. Do la yý sýy la bu nu bir ke re dik ka te al mak lâ zým. Ý kin ci si de Sa yýn Müs te þa rý mýz Ha kan Fi dan ve e ki bi ger çek ten dýþ is tih ba rat bað la mýn da da, gün be gün be ra ber ça lýþ tý ðým i çin, i çer de ki ça lýþ ma la rý da ta kip e ti ðim i çin, gö rev le ri nin hak ký ný ya pan, ve ri len ta li mat lar doð rul tu sun - da son de re ce et kin, ba þa rý lý bir þe kil de bu gö rev le rin ye ri ne ge ti ren bir e kip tir. An ka ra / a a Sav cý lýk Baþ ba kan'ý da dâ vet et sin rin, ba sý na düþ me sin den son ra, bu çir kin pa zar lýk la rýn suç o luþ tur du ðu nu id di a e de rek, Fi dan ve Gü neþ i le il gi li suç du yu ru sun da bu lun du ðu nu i fa de e de rek, bu nun, ö zel yet ki li cum hu ri yet sav cý lý ðý na ve An ka ra ya gön de ril me si ni ta lep et ti ði ni ha týr lat tý. Suç du yu ru su ü ze ri ne Fi dan ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu ba zý þüp he li le rin, Ýs tan bul ö zel yet ki li Cum hu ri yet baþ sav cý lý ðý ta ra fýn dan i fa de ye çað rýl dý ðý ný an la tan Öz can, bu so ruþ tur ma nýn baþ la týl ma sýn dan son de re ce mut lu ol du ðu nu söy le di. Öz can, sa de ce Fi dan, Ta ner ve Gü neþ in so ruþ tu rul ma sý nýn yet me ye ce ði ni sa vu na rak, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Suç du yu ru - sun dan son ra ba zý ge liþ me ler ol du. Fi dan ýn, Sa yýn Baþ ba kan ýn ö zel tem sil ci si o la rak bu gö rüþ me le ri yap tý ðý or ta ya çýk týk tan son ra Sa yýn Baþ ba kan bu nu, e vet ben ö zel tem sil cim o la rak gön der dim di ye rek, i ti raf et ti. Ya sa dý þý te rör ör gü tüy le doð ru dan ya da do lay lý o la rak pa zar lýk yap mak, gö rüþ mek suç sa, bu su ça az met ti ren Sa yýn Baþ ba kan ýn da bu so ruþ tur ma kap sa mýn da so ruþ tu rul ma sý, þüp he li sý fa týy la i fa de si ne baþ vu rul ma sý ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum. Ý fa de ver me ye gi dip git me ye ce ði ne i liþ kin so ru ü ze ri ne Öz can, dâ vet e dil me si ha lin de, müþ te ki sý fa týy la i fa de ver mek ten bü yük mem nu ni yet du ya ca ðý ný söy le di. An ka ra / a a Vali dev le tin gü len yü zü ol mak zo run da nbaþ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, Va li le ri miz, dev le tin gü lüm se yen yü zü ol mak zo run da dýr de di. JW Ma ri ott O tel de dü zen le nen Va li ler Top lan tý sý nda ko nu þan Er do ðan, Va li le re, Va li le ri miz, gö rev yap týk la rý il ler de dev le tin o to ri ter yü zü, so murt kan yü zü de ðil, tam ter si ne dev le tin gü lüm se yen yü zü, þef kat yü zü, sý cak yü zü ol mak du ru mun da dýr u ya rý sýn da bu lun du. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, þöy le de vam et ti: Mil let dev let i çin de ðil, dev let mil let i çin var dýr. 75 mil yon va tan da þýn her bi ri bi rin ci sý nýf va tan daþ týr. En fa ki rin den en zen gi ni ne, en ca hi lin den en o ku mu þu na ka dar ye ter ki in san ol sun. Ýn san, bi rin ci sý nýf va tan daþ týr dev let kar þý sýn da. Dev let nez din de hiç bi ri ne kar þý as la ay rým cý lýk i çin de o la ma yýz. An ka ra ya u zak lý ðý fi zi ken ne o lur sa ol sun, Va li lik bi na sý na u zak lý ðý fi zi ken ne o lur sa ol sun; Hak kâ ri nin, Bin göl ün, Tun ce li nin mez ra sýn da ki va tan daþ la, Ký rýk ka le nin, Çan ký rý nýn, Kon ya nýn kö yün de ki va tan daþ dev le te e þit ya kýn lýk ta dýr, e þit ya kýn lýk ta ol mak du ru mun da dýr. Bu nun i çin siz ler bi zim gö ren gö zü müz, ko nu þan di li miz, tu tan e li miz, din le yen ku la ðý mýz sý nýz. Ne re de o lur sa ol sun, her bir va tan daþ, zo ra düþ tü ðün de dev le tin tüm im kan la rýy la ya nýn da o la ca ðý ný bil me li ve his set me li dir. Va li le rin her ha ne den ha ber le ri nin ol ma sý ný is te yen Baþ ba kan Er do ðan, þun la rý be lirt ti: Çö ze me di ði niz so run lar o la bi lir, im kan lar el ver me ye bi lir, þart lar i yi ol ma ya bi lir, o du rum lar da biz ge re ken des te ði sað la rýz, sað lý yo ruz ve sað la ya ca ðýz. A ma al tý ný çi zi yo rum, ha ber dar ol ma dý ðý nýz bir so ru nun ol ma ma sý ge re kir. So ba sý ol ma yan ev ler bu lu na bi lir. So ba sý na a ta cak o du nu, kö mü rü ol ma yan ev ler bu lu na bi lir. Bun la rý a ra yýp bu la ca ðýz ve ko ru yup kol la ya ca ðýz. An ka ra / a a A da let Sa ra yý nda mü ba þir ey le mi nbü RO Me mur la rý Sen di ka sý (Bü ro Me mur-sen) ü ye si bir grup mü ba þir, di ðer ça lý þan la ra gö re ü vey ev lat mu a me le si gör dük le ri id di a sýy la ey lem yap tý. Çað la yan da ki Ýs tan bul A da let Sa ra yý ö nün de top la nan sen di ka ü ye si mü ba þir ler a dý na ba sýn a çýk la ma sý ya pan Bü ro Me mur-sen Ýs tan bul 59 No lu Þu be Baþ ka ný Mu rat Can türk, mü ba þir le rin 657 sa yý lý Dev let Me mur la rý Ya sa sý nýn 36. mad de sin de yar dým cý hiz met ler sý ný fýn da yer al dý ðý i fa de et ti. Can türk, Mü ba þir ler ha kim ta ra fýn dan ve ri len iþ le ri yap mak la, ka lem hiz met le ri o la rak ve ri len gö rev le ri ye ri ne ge tir mek le, mah ke me ye a it pos ta, teb li gat iþ le ri ni yü rüt me ve du ruþ ma nýn dü ze nin sað la mak la gö rev li. Mü ba þir le rin i da ri hiz met ler sý ný fý kap sa mýn da ka bul e dil me me si, A na ya sal e þit lik, mad dî ve ma ne vî var lý ðýn ge liþ ti ril me si ve ça lýþ ma ba rý þý nýn ko run ma sý te mel il ke le ri ne ay ký rý dýr. Mü ba þir ler di ðer ça lý þan la ra gö re ü vey ev lat mu a me le si gör mek te dir. Bu na son ve ril me li dir de di. Ýstanbul / a a Ça lýþ ma Ba kan lý ðý na la ci vert çe lenk li tep ki ntür KÝ YE Ka mu-sen ü ye le ri, TBMM ye gön de ri len top lu söz leþ me ya sa ta sa rý sý nýn ge ri çe kil me si i çin ey lem yap tý. Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý ö nün de top la nan grup, ta sa rý nýn ka bul e di le mez li ði i le il gi li slo gan at tý, la ci vert çe lenk bý rak tý. Tür ki ye Ka mu-sen Ge nel Baþ ka ný Ýs ma il Kon cuk, yap tý ðý ba sýn a çýk la ma sýn da, ka mu gö rev li le ri nin ü ze rin de ki bas ký nýn gi de rek art tý ðý ný ve ka za nýl mýþ hak la rýn gasp e dil di ði ni sa vu na rak, dü þük üc ret kar þý lý ðýn da uy gun suz þart lar da ça lýþ ma da ya týl ma sýy la ka mu gö rev li le rin ör güt len me, top lu söz leþ me ve grev hak la rý nýn cid di ye ti ni kay bet ti ril me ye ça lý þýl dý ðý ný ö ne sür dü. Top lu söz leþ me hak ký ta ný yan 12 Ey lül re fe ran du mun ü ze rin den 17 ay geç ti ði ni a ným sa tan Kon cuk, Ta sa rý da ör güt len me öz gür lü ðü nün ö nün de ki en gel ler ay ný þe kil de ko ru nu yor, u lus la r a ra sý söz leþ me ler de ga ran ti a lýn mýþ o lan grev hak la rý mýz yok sa yý lý yor di ye konuþtu. Koncuk, sen di ka la rýn ö nü ne set çe kil di ði ni id di a et ti. An ka ra / a a 2 po lis mü dü rü gö rev le rin den a lýn dý nýs TAN BUL Em ni yet Mü dür lü ðü Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dü rü Yurt A ta yün i le Ýs tih ba rat Þu be Mü dü rü E rol De mir han, hak la rýn da yü rü tü len bir so ruþ tur ma kap sa mýn da gö rev le rin den a lýn dý. A ta yün ve De mir han ýn Em ni yet Mü dü rü Hü se yin Çap kýn ýn tek li fi ve Ýs tan bul Va li li ði o na yýy la gö rev le rin den a lýn dý ðý, A ta yün den bo þa lan Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü gö re vi ne Ma li Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dü rü Ö mer Kö se, De mir han dan bo þa lan Ýs tih ba rat Þu be Mü dür lü ðü gö re vi ne de ay ný þu be de mü dür yar dým cý sý o lan Ser dar Gül da lý ge ti ril di. Ma lî Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü gö re vi ne de ay ný þu be de mü dür yar dým cý sý o lan Ya kup Say gý lý a tan dý. Ýstanbul / a a

9 AÐ RI NIN Do ðu ba ya zýt il çe sin de uð ra dý ðý si lah lý sal dý rý da a ðýr ya ra la na rak te da vi gör dü ðü has ta ne de ve fat e den Cum hu ri - yet Sav cý sý Ha kan Ký lýç ýn ce na ze si, mem - le ke ti Kon ya nýn E reð li il çe sin de top ra ða ve ril di. E reð li Dev let Has ta ne si mor gun - dan a lý na rak A nýt Cad de si nde ki ba ba e vi - ne ge ti ri len Ký lýç ýn ce na ze si, ya kýn la rýn - dan he lal lik a lýn ma sý nýn ar dýn dan U lu ca - mi ye gö tü rül dü. Bu ra da, oð lu nun ta bu tu - na sa rý lan ba ba Beh çet Ký lýç ýn göz yaþ la rý - na ha kim o la ma dý ðý gö rül dü. Þe hit Ký lýç ýn a ða be yi Er kan Ka dir Ký lýç da ba ba sý na sa - rý la rak o nu te sel li et me ye ça lýþ tý. Sav cý Ha - kan Ký lýç ýn 5 ya þýn da ki oð lu Yi ðit i se ya - kýn la rý nýn ku ca ðýn da, ca mi av lu sun da ki Türk bay ra ðý na sa rý lý ba ba sý nýn ta bu tu nun ba þý na ge ti ril di. Bir sü re ta bu tun ba þý na bek le ti len kü çük ço cuk, da ha son ra ce na - ze na ma zý nýn ký lý na ca ðý a lan dan u zak laþ tý - rýl dý. Öð le na ma zý nýn ar dýn dan Kon ya Ýl Müf tü sü Þük rü Öz buð day, yap tý ðý ko nuþ - ma da, Ký lýç ýn þe hit ol du ðu nu, bu nun da en bü yük te sel li kay na ðý ol du ðu nu söy le di. Ký lýç ýn ce na ze si, Öz buð day ýn kýl dýr dý ðý ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan Mey dan ba þý Me zar lý ðý nda top ra ða ve ril di. E reð li / a a drbat ho o.com HA BER 9 9 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE Y Din dar na sil ye tiþ ti re ce ðuz-2 Ön ce ki gün Din dar bir nes li na sýl ye tiþ ti re ce - ðiz? so ru su nu ce vap lan dý rýr ken ha ki kî din e ði - ti mi ni de kap sa yan bir i man hiz me ti i çin ih lâ - sýn kýy met li ol du ðu nu, o nun i çin de dev le tin ceb rî e - liy le ve i de o lo jik bi çim de din e ði ti mi nin fay da lý ol ma - ya ca ðý ný an lat týk. Son ra da Dev let ten is ti fa de e dil me ye cek mi? El - bet te e dil me li. A ma o ra da da de mok ra si nin ni met le ri ö ne çýk ma lý de dik. Bu gün bu nu a çýk la ya lým. Ön ce Be di üz za man ýn Din de zor la ma yok tur; doð ru luk sa pýk lýk tan, î man kü für den i yi ce ay rýl mýþ - týr. (Ba ka ra, 256) â ye tin den yo la çý ka rak yap tý ðý bir tes bi ti ak ta ra lým (Þuâ lar, 243): Ger çi o ta rih te, di ni dün ya dan tef rik i le, din de ik - ra ha ve ic ba ra ve mü ca he de-i di ni ye ye ve din i çin si - lâh la ci ha da mu a rýz o lan hür ri yet-i vic dan, hü kü met - ler de bir ka nun-u e sa sî, bir düs tur-u si ya sî o lu yor ve hü kü met lâ ik cum hu ri ye te dö ner. Bu tes bi tin so nu cu ö nem li: Fa kat o na mu ka bil mâ ne vî bir ci had-ý di nî, i man-ý tah ki kî ký lý cýy la o la cak. Çün kü, din de ki rüþd-ü ir þad ve hak ve ha ki ka ti göz le re gös te re cek de re ce de kuv - vet li bür han la rý iz har e dip teb yin ve te bey yün e den bir nur Kur ân dan çý ka cak di ye ha ber ve rip bir lem ai i caz gös te rir. O hal de to puz cu lu ðu red de dip nu ra ve na si ha te ya pý þan lar bütün plan la rý ný bu na gö re ya pa cak. Dev let ne ya pa cak? Dev let o kul la rýn da da di le yen a i le le rin ço cuk la rý na din dar ol ma yý sað la ma ya yö ne lik din e ði ti mi ve re - cek. Di le yen le rin ay rý ca ö zel e ði tim ku rum la rýn da di - nî e ði tim al ma sý na da en gel ol ma ya cak. Dev let bu e ði ti mi, e hil ve sa mi mî-ih lâs lý öð ret men - ler e liy le ve re cek. Eh li yet tes tin de de sa mi mi yet der - sin de de di nî grup lar dan ve di nî grup la rýn tem sil e dil - di ði Di ya net ten des tek a la cak. Dev let bu e ði tim de el bet te Kur ân ýn çað daþ tef si - rin den de is ti fa de e de cek. Ri sâ le le ri ders ki ta bý ya pa - cak. A ma bun la rýn hep si, Ben ço cu ðu ma bu der sin ve - ril me si ni is ti yo rum di yen a i le le rin ço cuk la rý i çin o la - cak. Böy le ce dev let bir din hiz me ti de yap mýþ o la cak mý? O la cak. Bu de mok ra si ye de la ik li ðe de uy gun ol muþ o la cak mý? O da o la cak. Si zin ço cu ðu nu za de mok ra si nin la ik li ði mi lâ zým, a hi re ti ni kur ta ra cak din e ði ti mi mi? El bet te i kin ci si lâ zým. A ma i kin ci so nu cu el de et - mek i çin de bi rin ci va sý ta dan ya rar lan mak müm kün ve lâ zým. Ma yýn bel ge le ri ne ço ðalt ma ya sa ðý nhak KÂ RÝ NÝN Çu kur ca il çe sin de, 27 Ma yýs 2009 da el ya pý mý ma yý nýn pat la ma sý so nu cu 7 as ke rin þe hit ol ma sýy la il gi li da va - nýn Ge nel kur may Baþ kan lý ðý As ke rî Mah - ke me si nde gö rül me si ne de vam e dil di. Da - va ü ze rin den bir yýl geç ti. Mah ke me, ma yýn dö þe me le re i liþ kin ta lim na me le rin dev let gü ven li ði kap sa mý na gir di ði i çin bir su re ti - nin ço ðal týl ma sý na i zin ver me di. A vu kat lar, ta lim na me le ri mah ke me de in ce le ye bi le cek. Du ruþ ma ya, sa nýk a vu kat lar ve Tuð ge ne ral Ze ki Es i le þe hit as ker ler den De niz De mir - ci nin ba ba sý Ha lil De mir ci i le an ne Ra zi ye De mir ci ve a vu kat lar kal dý. Di ðer sa nýk lar i - se du ruþ ma ya gel me di. Mah ke me Baþ ka ný Meh met Yüz ba þý oð lu, i kin ci ko lor do, a sa yiþ ko lor du ve tü men ol mak ü ze re üç ay rý bir - lik ten ma yýn dö þe me ye i liþ kin ta lim na me le - rin gön de ril di ði ni söy le di. Bu bil gi le rin, dev - let gü ven li ði kap sa mý na gir di ði i çin mah ke - me ce ko ru ma al tý na a lýn dý ðý ný di le ge ti ren Yüz ba þý oð lu, a vu kat la rýn bun la rý in ce le me - si ne i zin ve re cek le ri ni i fa de et ti. De mir - ci nin an ne si Ra zi ye De mir ci, oð lu nun ö lü - mü nün ü ze rin den üç yýl geç ti ði ni ha týr la ta - rak, du ruþ ma nýn bi ran ön ce so nuç lan dý rýl - ma sý ný is te di. Bu nun ü ze ri ne Yüz ba þý oð lu i - se da va a çýl ma sý nýn ü ze rin den bir yýl geç ti - ði ni i fa de e de rek, 52 i fa de a lýn dý. Bi lir ki þi ra por la rý ha zýr lan dý. Hýz lý bir yar gý la ma ya - pý lý yor de di. Du ruþ ma, i le ri bir ta ri he er te - len di. An ka ra / ci han Di yar ba kýr da üç ka fa ta sý da ha bu lun du ndý YAR BA KIR DA KÝ ta ri hî Ýç ka le de in san ke mik le ri nin bu lun du ðu böl ge de ki ka zý lar - da 3 ka fa ta sý da ha bu lun du. Ka zý lar da þu a - na ka dar bu lu nan ka fa ta sý sa yý sý 29 a yük sel - di. Sur il çe sin de ki ta ri hî Ýç ka le de, bir dö - nem ce za ve tev ki fe vi o la rak kul la ný lan ya - pý nýn ya nýn da ki çev re dü zen le me ça lýþ ma - la rý sý ra sýn da in san ke mik le ri bu lun ma sý ü - ze ri ne, Di yar ba kýr Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve kil li ðin ce baþ la tý lan so ruþ tur ma kap sa mýn da ya pý lan ka zý lar da 3 ki þi ye a it ol - du ðu be lir le nen ye ni ka fa ta sý ke mik le ri bu - lun du. Em ni yet yet ki li le rin den a lý nan bil gi - ye gö re, yo ðun kar ya ðý þý se be biy le ka fa tas - la rý nýn za rar gör me me si i çin, bu ka fa tas la rý bu lun du ðu yer den çý kar týl ma dý. Ha va þart - la rý uy gun ha le gel dik ten son ra bu ka fa tas - la rý nýn çý kar tý la ca ðý öð re nil di. Böl ge de ya pý - lan ka zý lar da bu gü ne ka dar 26 ka fa ta sý, çok sa yý da in sa na a it ke mik i le bir diþ bu lun - muþ tu. Di yar ba kýr / a a 2-B a ra zi le ri, or man köy lü sü ne be del siz ve ril sin nchp Grup Baþ kan ve ki li A kif Ham za çe bi ve MHP Grup Baþ kan ve ki li Meh met Þan - dýr, 2-B a ra zi le ri nin, or man köy lü sü ne be - del siz ve ril me si ni is te di. TBMM Ý çiþ le ri Ko mis yo nu, or man ö zel li ði ni yi tir miþ ve 2-B a ra zi si o la rak bi li nen Ha zi ne a ra zi le ri - nin sa tý þý ný ön gö ren ka nun ta sa rý sý ný, ta li ko mis yon o la rak gö rüþ tü. Ko mis yon Baþ - ka ný Mu am mer Gü ler, ta sa rý nýn, CHP Grup Baþ kan ve kil le ri ve ar ka daþ la rý i le MHP Grup Baþ kan ve ki li Meh met Þan - dýr ýn ko nuy la il gi li ka nun tek lif le riy le bir - leþ ti ril di ði ni a çýk la dý. Or man ve Su Ýþ le ri Ba kan lý ðý Müs te þar Yar dým cý sý Ma hir Kü - çük, ta sa rý hak kýn da bil gi ver di. Ta sa rýy la, 2-B a lan la rýn da ki mül ki yet a lan la rý nýn hu - ku ki çer çe ve de dü zen len di ði ni be lir ten Kü çük, bu ko nu da a çý lan da va la rýn dur du - ru la ca ðý ný, va tan daþ i le dev let a ra sýn da ki ih ti laf la rýn gi de ri le ce ði ni söy le di. CHP Grup Baþ kan ve ki li A kif Ham za çe bi, Bi - zim tek li fi miz, 2-B ba rýþ ka nu nu pro je si dir. Dev let le va tan daþ a ra sýn da ki ih ti laf lar çö - zül sün, dev let le va tan daþ ku cak laþ sýn di ye bu tek li fi ge tir dik de di. Ham za çe bi, tek lif - le ri nin, Hü kü met ta ra fýn dan bü yük öl çü de be nim sen me sin den bü yük mem nu ni yet duy duk la rý ný be lirt ti. An ka ra / aa Ýç tü zük de ði þik li ði i çin uz laþ ma a ra yý þý nakp Grup Baþ kan ve ki li Ah met Ay dýn, TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek in Mec lis Ýç - tü zü ðü de ði þik li ði tek li fi ne i liþ kin grup baþ - kan ve kil le ri ne ye ni ö ne ri ge tir di ði ni ve bu ö - ne ri le rin grup lar ta ra fýn dan de ðer len di ri le - ce ði ni a çýk la dý. TBMM Baþ ka ný Çi çek in TBMM Ýç tü zük de ði þik li ði tek li fi ne i liþ kin grup baþ kan ve kil le riy le yap tý ðý top lan tý so na er di. Top lan tý son ra sýn da a çýk la ma ya pan AKP Grup Baþ kan ve ki li Ay dýn, Çi çek in Mec lis Ýç tü zü ðü de ði þik li ði tek li fi ne i liþ kin grup baþ kan ve kil le ri ne ye ni ö ne ri ge tir di ði ni ve bu ö ne ri le rin grup lar ta ra fýn dan de ðer - len di ri le ce ði ni söy le di. AKP Grup Baþ kan - ve ki li Ca nik li de TBMM Baþ ka ný Çi çek in 2 ö ne ri ge tir di ði ni söy le di. Bun lar dan bi ri nin; grup ö ne ri le ri nin her gün ge ti ril me si; ö ne ri sa hi bi gru bun 10 da ki ka, leh te ve a leyh te ko - nuþ ma la rýn ü çer da ki ka, di ðer ö ne ri nin de i - ki leh te i ki a leyh te bü tün ko nuþ ma la rýn be - þer da ki ka sür me si yö nün de ol du ðu nu kay - det ti. Ca nik li, bü tün grup la rýn bu ö ne ri yi gö rü þe ce ði ni ve so nu cu nu TBMM Baþ ka - ný na bil di re ce ði ni söy le di. An ka ra / aa TBMM Ýn san Hak la rý Ýn ce le me Ko mis yo nu Baþ ka ný Ay han Se fer Üs tün, U lu de re o la - yý nýn so ruþ tu rul ma sý sü re cin de her ke sin so rum lu dav ran ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ba sý na yan sý yan ba zý ha ber le re tep ki gös te ren Üs tün, alt ko mis yon ça lýþ ma la rý es na sýn da ü ye ler ta ra fýn dan i fa de e dil me - yen hu sus la rýn ve ka mu gö rev li le ri nin ka pa lý o tu rum da din le nen ve tu ta nak al - tý na a lý nan i fa de le rin yan lýþ ak ta rý la rak ha ber ya pýl dý ðý ný be lirt ti. Mec lis te bir ba sýn top lan tý sý dü zen le - yen Üs tün, ba sý na yan sý dý ðý gi bi, ta li mat An ka ra dan di ye hiç bir ke li me nin geç - me di ði nin al tý ný çiz di. Üs tün, Her kes sa - mi mi duy gu lar la ça lý þý yor. Hem ba sýn dik kat li bir dil kul lan ma lý hem de biz ler dik kat li ol ma lý yýz. Ra po run so nun da bel ki tu ta nak la ra da u la þý la cak. Ba na sor sa lar dý bu nu söy ler dim. þek lin de biz de öy le bir i - fa de yok. Ast su ba yýn böy le bir be ya ný ol - ma mýþ týr. Ki þi ler ü ze ri ne bir ta kým a týf lar ya pý lýr sa sü reç sý kýn tý ya gi rer. Hal ký mýz biz den çok þey bek li yor. Sa býr la bu nu, sü - re ci ta kip et mek ge re kir. Ad li ma kam lar - dan ba ðým sýz yü rü yor. Bir i ki a ya bi ti ri riz di ye tah min e di yo ruz di ye i fa de et ti. Han gi ku rum da He ron gö rün tü le ri var sa on dan is te ne ce ði ni di le ge ti ren Üs - tün, bil gi al ma da sý kýn tý ya þa yýp ya þa ma - dýk la rý na i liþ kin bir so ru ya i se Bü tün ku - rum lar çok sa mi mi a çýk bir þe kil de bil gi - ler ver di ler. Be yan da bu lu nan la rýn i fa de - le ri çar pý tý lýr sa be yan ver mek is te me ye bi - lir ler. Ýn san lar u mut la bek li yor lar. de di. Ak lýn dan geç ti ði, an cak sor ma dý ðý so ru - la rýn da hi ya zýl dý ðý ný an la tan Üs tün, e sa - sa gi ril me me si ge rek ti ði ni vur gu la dý. Üs tün, bütün par ti le rin ö ner ge le riy le U - lu de re o la yý na i liþ kin bir alt ko mis yon ku - rul du ðu nu ha týr lat tý. O la yýn ger çek leþ ti ði il de in ce le me ler de bu lun duk la rý ný ve ölen le rin ya kýn la rý, va li, kay ma kam ve as - ke rî yet ki li ler le gö rüþ me ler yap týk la rý ný an la tan Üs tün, in ce le me so nuç lan ma dý ðý sü re ce ye ni bil gi ler e di nil di ðin den, el de e - di len bil gi le rin de ðe ri ve o la yý ay dýn lat ma gü cü nün de ðiþ ti ði ni be lirt ti. HE RON GÖ RÜN TÜ LE RÝ NET DE ÐÝL Üs tün, Bu yüz den in ce le me nin doð ru bir þe kil de so nuç lan dý rý la bil me si i çin in - ce le me so nuç lan ma dan ve ra por ya zýl - ma dan o la yýn e sa sý na yö ne lik a çýk la ma ve yo rum ya pýl ma sý hem yan lýþ bil gi len - dir me ye yol aç mak ta hem de in ce le me - nin sýh hat li bir þe kil de yü rü tül me si ni o - lum suz et ki le mek te dir de di. O la yýn ö ne - mi ne bi na en her ke sin so rum lu dav ran - ma sý ge rek ti ði ni di le ge ti ren Üs tün, ko - mis yo nun ra po ru nun ta mam lan ma sý nýn ar dýn dan bütün bil gi ve bel ge le rin ka mu - o yu i le pay la þý la ca ðý ný söy le di. Bu haf ta bir top lan tý ya pýp, yol ha ri ta la rý ný be lir le - ye cek le ri ni an la tan Üs tün, Þah sî gö rü - þüm, he ron gö rün tü le ri ni bir uz man lar eþ li ðin de iz le mek is ti yo ruz. Çün kü bu gö rün tü ler te le viz yon ek ra ný gi bi net gö - rün tü ler de ðil, uz man ta ra fýn dan de ðer - len di ril me si ge re ki yor. Bu so ruþ tur ma ve iz le me di ðer alt ko mis yon la rýn ak si ne ka - pa lý bir or tam da yü rü tü lü yor. Tu ta nak ka yýt al týn da a lý ný yor di ye ko nuþ tu. SÜ RE CÝN SIH HA TÝ ZE DE LEN ME SÝN Ba sý na çý kan i fa de le rin hiç bi ri ni ka mu gö rev li le ri nin kul lan ma dý ðý na dik kat çe ken Üs tün, bu þe kil de bir ya yýn yap ma nýn, so - ruþ tur ma nýn, bun dan son ra ki sü re cin sýh - ha ti ni ze de le ye ce ði ni i fa de et ti. Çok ö nem - li bir ko nu yu in ce le dik le ri ni ve ö nem ver - dik le ri ni vur gu la yan Üs tün, ka mu gö rev li - le ri nin ken di yet ki le ri nin dar çer çe ve de ol - du ðu nu ve ha va ha re kâ tý ka ra rý ný ver me yet ki le ri nin bu lun ma dý ðý ný i fa de et tik le ri ni ak tar dý. Bu ka ra rý, üst ko mu tan lýk la rýn ve - re bi le ce ði ni an lat týk la rý ný di le ge ti ren Üs - tün, söy len me miþ þey le rin ya zýl ma sý nýn i se hem sü re ci bal ta la ya ca ðý ný hem de söy le - yen le re kar þý hak sýz lýk o la ca ðý ný be lirt ti. Cid dî bir ça lýþ ma yü rüt tük le ri ni i fa de e den Üs tün, Ko mis yon ü ye le ri nin de du yar lý lýk gös ter me si ni ar zu e di yo ruz. Ý þin e sa sý na i - liþ kin bil gi ve ril me me si ko nu sun da mu ta - ba kat var. Bu na bü tün ü ye le rin uy ma sý lâ - zým, yok sa sað lýk lý bir so ruþ tur ma ya pa ma - yýz þek lin de ko nuþ tu. An ka ra / aa TBMM ÝNSAN HAKLARI ÝNCELEME KOMÝSYONU BAÞKANI SAKARYA MÝLLETVEKÝLÝ AYHAN SEFER ÜSTÜN, ULUDERE OLAYLARI ÝLE ÝLGÝLÝ NCELEMENÝN RAPORU ÇIKMADAN YAPILAN HABER VE YORUMLARIN YANLIÞ BÝLGÝLENDÝRMEYE YOL AÇACAÐINA DÝKKAT ÇEKTÝ. Ta li mat An ka ra dan di ye hiç bir söz geç me di Meclis Ýnsan Haklarý Ýnceleme Komisyonu, Uludere olayýyla ilgili geçtiðimiz hafta bölgede inceleme yapmýþtý. Milletvekili Ay han Se fer Üs tün U çak ta ha ber leþ me altya pý sý ha zýr BÝLGÝ Tek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku ru mu (BTK) Baþ ka ný Tay fun A ca rer, u çak ta ha ber leþ me i le il gi li ko or di nas - yo nu sað la dýk la rý ný ve alt ya pý yý ha zýr la dýk la rý ný söy le di. BTK Baþ ka ný A ca rer, BTK Ý kin ci Baþ ka ný Dr. Ay han Bey do ðan ve TÝB Baþ ka ný Fet hi Þim þek i le 2011 yý lý fa - a li yet le ri ve 2012 Ýþ Pla ný hak kýn da BTK bi na sýn da ba - sýn top lan tý sý dü zen le di. Top lan tý da 2011 yý lý fa a li yet le - ri ve 2012 he def le ri hak kýn da bil gi ve ren A ca rer, 2011 yý lý nýn en ö nem li ko nu la rýn dan bi ri nin u lu sal si ber gü - ven lik tat bi ka tý ol du ðu nu be lir te rek, bu yýl da en az 2 kez si ber gü ven lik tat bi ka tý ya pý la ca ðý ný söy le di. SMS, bi lin me yen nu ma ra lý a ra ma ve ay rýn tý lý fa tu ra ta ri fe le - ri ne üst sý nýr ge ti ril me si nin ge niþ kit le le ri il gi len di ren ö nem li bir ko nu ol du ðu na dik ka ti çe ken A ca rer, Ýs te - yen a bo ne ler, ken di le rin ce fa tu ra la rý na üst sý nýr ge ti rip, bu üst sý ný ra yak laþ týk la rýn da iþ let me le rin ken di le ri ni u yar ma sý ný söy le ye cek ler. Ö nem li bir hiz met de di. O - to yol lar da KGS nin ye ri ni a la cak o lan Hýz lý Ge çiþ Sis te - mi le il gi li dü zen le me le rin ya pýl dý ðý ný i fa de e den A ca - rer, ya kýn da uy gu la ma nýn pi lot böl ge ler de baþ la ya ca ðý - ný kay det ti.ýn ter net ser vis sað la yý cý la rýn baþ ka ül ke ler de tut tuk la rý HOS TÝNG le rin Tür ki ye ye ge ti ril me siy le il - gi li Türk Te le kom i le ça lýþ ma ya pýl dý ðý ný an la tan A ca - rer, hýz lý bir þe kil de ser vis sað la yý cý la rýn bu ça lýþ ma ya baþ la dýk la rý ný bil dir di. U çak ta ha ber leþ me i le il gi li ko - or di nas yo nu sað la dýk la rý ný ve alt ya pý yý ha zýr la dýk la rý ný i fa de e den A ca rer, Bu hiz me ti Hýz lý Tren gü zer gah la - rýn da, hýz lý ve ge niþ bant, ke sin ti siz e ri þi min te min e dil - me si i çin De mir yol la rý i le o pe ra tör ler a ra sýn da ku ru - mu mu zun ko or di nas yo nun da top lan tý ve im za tö re ni ya pýl dý. de di. BTK Ý kin ci Baþ ka ný Bey do ðan da, ta bii a - fet ler de ha ber leþ me nin et kin sað lan ma sý a ma cýy la A - fet du ru mun da gö rev li per so ne le, SÝM kart ön ce li ði de di ði miz, ha ber leþ me im ka ný sað la ya cak SÝM kart ver me pro je si var di ye ko nuþ tu. A fet ler de gö rev li per - so ne le ve ri le cek SÝM kart la rý, tra fik te ge çiþ üs tün lü ðü bu lu nan a raç la ra ben ze ten Bey do ðan, bu yýl so nun da bu pro je nin ta mam la na ca ðý ný bil dir di. Ki þi le rin, ad la rý na ka yýt lý hat sa yý sý ný gö re bil me si i çin ça lýþ ma yap týk la rý ný kay de den Bey do ðan, Ba zý ki þi le rin ad la rý na çý ka rý lan a çýk hat lar il le gal a maç la da kul la ný - la bi li yor. Bu ko nu da þef faf lý ðýn sað lan ma sý, a çýk hat la - rýn il le gal kul la ný mý nýn mi ni mi ze e dil me si i çin TC kim lik nu ma ra nýz la in ter net ü ze rin den sor gu la ma ya - pa bil me ni zi sað la ya cak bu pro je yi de bu yýl ger çek leþ ti - re ce ðiz di ye ko nuþ tu. Ankara / a a Sav cý Ký lýç ýn ce na ze si, Kon ya da top ra ða ve ril di

10 Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 7 ÞUBAT ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 98,10 ÖN CE KÝ GÜN 97,25 DÜN 663 ÖN CE KÝ GÜN 658 DO LAR DÜN 1,7475 ÖN CE KÝ GÜN 1,7560 DÜN 2,3199 ÖN CE KÝ GÜN 2,3130 p p p p EKONOMÝ 9 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE 10 Y Gö rev den a tý lan me mu ra e mek li ik ra mi ye si ve ril me ye cek Emek li ik ra mi ye si i le il gi li ya sa o lan 6270 sa yý lý Tür ki ye cum hu ri ye ti e - mek li san dý ðý ka nu nu i le ba zý ka nun - lar da de ði þik lik ya pýl ma sý na da ir ka nun 26 O cak 2012 Per þem be gün lü sa yý lý Res - mî Ga ze te de ya yýn la na rak yü rür lü ðe gir di sa yý lý ya sa nýn 1'in ci mad de siy le 5434 sa yý lý Tür ki ye Cum hu ri ye ti E mek li San dý ðý Ka nu nu nun 89'un cu mad de si de ðiþ ti ril di sa yý lý ya sa, me mu ri yet hiz met sü re le ri ya nýn da SSK, Bað-Kur gi bi di ðer sos yal gü ven - lik ku ru luþ la rý kap sa mýn da hiz met le ri o lup ta Bað-Kur dan, SSK dan ve ya E mek li San dý - ðý ndan e mek li o lan la ra ik ra mi ye ve ril me þart - la rý ný 1475 sa yý lý Ýþ Ka nu nu nda ki ký dem taz mi - na tý ve ril me e sas la rý na bað la dý. Bu na gö re; 15 yýl dan faz la me mu ri yet sü re le ri o lan lar, 15 yýl - dan da ha az me mu ri yet sü re si ol mak la bir lik te me mu ri yet hiz me ti ev len me dolayýsýyla ve ni - kâh ta ri hin den i ti ba ren 1 yýl i çin de so na e ren - ler, me mu ri yet hiz me ti as ke re git me se be biy le bit miþ, a ma as ker den son ra tek rar me mu ri ye te dön me yen ler, e mek li ik ra mi ye si a la bi le cek ler sa yý lý ya sa dan ön ce e mek li ik ra mi ye - si al mak i çin SGK a ley hi ne dâ vâ a çan la rýn 15 yýl dan faz la hiz met sü re le ri var sa, aç týk la - rý dâ vâ- lar dan fe ra gat et tik le rin de SGK dan e mek li ik ra mi ye si a la bi le cek ler sa yý lý ya sa dan ön ce dâ vâ a çan lar dan 15 yýl hiz met sü re si ol ma yan lar i se, aç týk la rý dâ vâ la ra de - vam et me le ri ve bu þe kil de e mek li ik ra mi ye - si a la bil me le ri müm kün o la cak týr. Ay rý ca, 1475 sa yý lý iþ ka nu nu na gö re iþ ve ren iþ çi yi na sýl hak lý se bep ler le iþ ten çý kar dý ðýn da, iþ - çi ye ký dem taz mi na tý ver mi yor sa, e mek li ik ra - mi ye si de o na ben ze til di. Bu na gö re, gö rev de a - tý lan dev let me mur la rý na 6270 sa yý lý ya sa ya gö re e mek li ik ra mi ye si ve ril me ye cek. An cak, bu ko nu da þu nu be lirt mek ge re - kir. Sos yal gü ven lik hu ku kun da ö nem li o lan o la yýn mey da na gel di ði ta rih te ge çer li o lan ka nun hü küm le ri dir. Bu sebep le, gö rev den ay rý lan me mur la rýn gö rev yap týk la rý ta rih te 6270 sa yý lý ya sa hü küm le ri bu lun ma dý ðýn - dan, dâ vâ a ça rak e mek li ik ra mi ye le ri ni al ma im kân la rý bu lun mak ta dýr. Ýþ ve re nin hi le si ne kar þý iþ çi u ya nýk ol ma lý dýr SO RU: Bir o tel de 6 yýl dýr iþ çi o la rak ça lý - þýr ken iþ ve ren be ni den i ti ba ren iþ ten çý kar dý. Ba na bu ko nuy la a la ka lý ne tür bir yar dým da bu lu na bi lir si niz. A li E SER / A da na CE VAP: Ýþ ve ren ler iþ ten çý kar dýk la rý iþ çi le rin res mî yet te he men çý kýþ la rý ný ver me mek te dir. Bu nun ye ri ne üç ve ya dört gün i þe gel me di ði - ne i liþ kin tu ta nak dü zen le yip da ha son ra res - mî yet te iþ ten çý kýþ gös ter mek te dir ler. Çün kü, bu þe kil de yap týk la rýn da iþ çi ye ih bar taz mi na tý ö de mek ten kur tul mak ta dýr lar. Ýþ çi le rin bu ko - nu da u ya nýk ol ma sý ge re kir. Siz, iþ ten çý kýþ ta - ri hi niz den i ti ba ren en geç üç gün i çin de bu - lun du ðu nuz yer de ki böl ge ça lýþ ma mü dür lü - ðü ne; iþ ve ren ta ra fýn da iþ ten çý ka rýl dý ðý ný zý, ký dem, ih bar, faz la ça lýþ ma, yýl lýk i zin, u lu sal, mil lî ve di nî bay ram lar da ki ça lýþ ma la rý ný za kar þý lýk ge len üc ret ler le, var sa iþ ve ren den a la - ma dý ðý nýz ma a þý ný zý ta lep e din. Böy le ce, iþ ve - re nin a ley hi niz de iþ lem yap ma sý nýn ö nü ne geç miþ o lur su nuz. Bu þe kil de hak ký ný zý iþ ve - ren den a la maz sý nýz, iþ mah ke me le ri ne dâ vâ aç ma ný zý tav si ye e de riz. Li se yi bi ti ren 19 ya þýn da ki er kek ço cuk ge lir tes ti yap týr mak zo run da dýr Li se me zu nu er kek ço cuk lar, en faz la 20 ya þý - na ka dar an ne le ri ve ba ba la rý ü ze rin den sað lýk yar dý mý a la bi lir ler. Li se yi bu yaþ tan (20 yaþ) ön - ce bi ti ren ler i çin, sað lýk yar dý mý al ma ya sebep o lan þart or ta dan kalk mýþ týr. Bu sebep le, li se yi bi tir miþ, an cak öð re ni mi ol ma yan er kek ço cuk ge lir tes ti yap týr mak zo run da dýr. Böy le bir ço - cuk, a çý köð re ti me ka yýt yap tý rýr sa, 20 ya þý ný dol - du ra na ka dar ge lir tes ti yap týr ma dan a na ve ya ba ba sý ü ze rin den sað lýk yar dý mý a la bi lir. NOT: So ru la rý nýz i çin e pos ta: sos yal gu - v e n l i y e n i a s y a. c o m. t r, a h m e t a r i - il.com TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Tarýk Demiroðlu'nun halasý Ayþe Koza'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Eskiþehir Yeni Asya Okuyucularý ZAYÝ nýstanbul Üniversitesinden aldýðým Öðrenci Kimlik Kartýmý ve Pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. Rabia Balcý Sa na yi ü re ti mi 2011 de yüz de 8,9 art tý SANAYÝ ÜRETÝMÝ 2011 YILININ ARALIK AYINDA BÝR ÖNCEKÝ YILIN AYNI AYINA KIYASLA YÜZDE 3,7 ARTARKEN, 2011 YILINDA YILLIK ORTALAMA ARTIÞ ÝSE YÜZDE 8,9 OLDU. SA NA YÝ ü re ti mi 2011 yý lý nýn A - ra lýk a yýn da, bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 3,7, Ka sým a yý - na gö re i se yüz de 11,4 art tý. Sa - na yi ü re ti min de 2011 yý lýn da yýl lýk or ta la ma ar týþ i se yüz de 8,9 ol du. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), 2011 yý lý A ra lýk a yý sa - na yi ü re tim en dek si so nuç la rý ný a çýk la dý. Bu na gö re, A ra lýk ta 2010 yý lý nýn A ra lýk a yý na gö re, sa na yi nin alt sek tör le rin den ma den ci lik ve taþ o cak çý lý ðý sek - tö rün de yüz de 6,7, i ma lat sa na - yin de yüz de 2,7, e lek trik, gaz, bu har, ik lim len dir me ü re ti mi ve da ðý tý mý sek tö rün de de yüz de 10,3 ar týþ gö rül dü. Tak vim et ki - sin den a rýn dý rýl mýþ en deks, 2011 A ra lýk ta bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 3,8 art tý. Mev sim ve tak vim et ki le rin den a rýn dý rýl mýþ sa na yi ü re tim en - dek si de A ra lýk ta Ka sým a yý na gö re yüz de 2,7 ar týþ kay det ti. EN YÜK SEK AR TIÞ SER MA YE MA LI Ý MA LA TIN DA A na Sa na yi Grup la rý Sý nýf la - ma sý na gö re, A ra lýk a yýn da 2010 un ay ný a yý na gö re en yük sek ar týþ yüz de 13,5 i le ser - ma ye ma lý i ma la týn da kay de - dil di. Bu nu, yüz de 11,2 i le da - ya nýk lý tü ke tim ma lý i ma la tý, yüz de 6,1 i le e ner ji ve yüz de 0,9 i le a ra ma lý i ma la tý iz le di. Bu dö nem de da ya nýk sýz tü ke - tim ma lý i ma la tý yüz de 1,5 ge - ri le di. Ý ma lat sa na yi alt sek tör - le ri ne ba kýl dý ðýn da ar týþ ta ilk sý ra yý yüz de 140,3 i le di ðer u la - þým a raç la rý nýn i ma la tý al dý. Bu nu, yüz de 17,8 i le mo bil ya ha riç a ðaç ve a ðaç man ta rý ü - rün le ri i ma la tý, yüz de 16,9 i le te mel ec za cý lýk ü rün le ri nin ve ec za cý lý ða i liþ kin mal ze me le rin i ma la tý ta kip et ti. Bu dö nem de en faz la ü re tim a za lý þý yüz de 18,5 i le tü tün ü rün le ri i ma la týn da gö - rül dü. Ý çe cek le rin i ma la týn da da bu dö nem de yüz de 14,9 luk a za - lýþ ya þan dý. An ka ra / a a Ye ni teþ vik pa ke ti her ke si teþ vik e de cek BÝ LÝM, Sa na yi ve Tek no lo ji Ba ka ný Ni hat Er gün, ye ni teþ vik pa ke ti nin her ke si teþ vik e de cek ni te lik ta þý ya ca ðý ný ve teþ vik kap sa mýn da ki ü rün ler ve sek tör ler i - çin böl ge le re gö re 5 yýl, 7 yýl ve 10 yýl gi bi ver gi siz dö nem ler o la ca ðý ný bil dir di. Bir ha ber ka na lýn da ka týl dý ðý prog ram da sa na yi ü re ti mi ve teþ vik pa ke ti ko nu sun da a çýk la ma lar da bu lu nan Ba kan Er gün, yer li ya ban cý ay rý mý yap ma dan Tür ki ye de ya tý rým ya pan her ke si ser ma ye nin bir par ça sý o la rak gör dük le ri ni, ye ni teþ vik sis - te min den de her ke sin is ti fa de e de ce ði ni vur gu la dý. Er gün, Av ru pa da ki ya tý - rým cý lar, ya tý rým or ta mý ný ve teþ vik le ri ni Av ru pa ya gö re çok da ha i yi gör dük le ri i - çin Tür ki ye yi ter cih e de cek ler dir. As lýn da hiç bir teþ vik sis te mi ol ma sa bi le, Av ru - pa i le mu ka ye se e dil di ðin de Tür ki ye hâ lâ bir çok ya tý rým cý i çin da ha ca zip bir ül - ke dir de di. Ye ni teþ vik pa ke ti nin is tih da mý, ya tý rý mý ve böl ge sel kal kýn ma yý e sas a lan yön le ri ol du ðu nu, Tür ki ye de hiç ü re til me yen ü rün le rin de da ha çok teþ vik e di le ce ði ni be lir - ten Er gün, teþ vik pa ke tiy le il gi li þu a çýk la ma lar da bu lun du: Böl ge le re gö re, ya ni 5 yýl, 7 yýl, 10 yýl gi bi ver gi siz dö nem ler o la cak. Yi ne be del siz a ra zi tah sis le ri o la cak, ye ni güm rük ver - gi le rin den mu a fi yet ler o la cak, kat ma de ðer ver gi si, ku rum lar ver gi si mu a fi yet le ri o la cak. Si gor ta prim le rin de iþ ve ren pay la rý na des tek ler ve ri le cek, ça lýþ týr dýk la rý per so nel le il gi li on - la rýn ver gi le riy le il gi li bir ta kým teþ vik me ka niz ma la rý dev re ye gir miþ o la cak. Fa iz le il gi li teþ - vik ler o la cak. A ma bi raz da ha bel li sek tör le re gö re stra te jik sek tör ler de da ha yo ðun o la cak bun lar. Bun lar dan bir ta ne si en çok ca ri a çýk ver di ði miz sek tör ler dir. Bir ta ne si de ca rî a çýk - tan zi ya de yük sek kat ma de ðer li ve i le ri tek no lo ji li ü rün ler a la ný dýr. An ka ra / a a Lib ya lý lar, mo bil ya sa týþ la rý ný pat lat tý ÇA TIÞ MA LAR DA ha sar gö ren ev le ri ni ye ni le yen Lib ya lý lar, mo bil ya sa týþ la rý ný pat lat tý. Car din Mo - bil ya, Lib ya pa za rýn dan da ha faz la pay al mak i çin ha li ha zýr da 2 o lan sa týþ nok ta sý ný 4 e çý ka ra cak. Car din Con cept Mo bil ya AÞ Yö ne tim Ku ru lu Ü - ye si Mu rat Te ker, Lib ya da Mu am mer Kad da fi yö ne ti mi so na er dik ten son ra Lib ya pi ya sa sý nýn tek rar can lan ma ya baþ la dý ðý ný be lir te rek, Lib - ya da ki sa týþ la rý mýz ön ce si ne o ran la 2,5 kat art tý. de di. Yak la þýk 4,5 yýl dýr Lib ya da fa a li yet gös te ren Tür ki ye nin ö nem li mo bil ya ü re ti ci le rin den Car - din Mo bil ya, Bin ga zi ve Tre po li nin ar dýn dan Der na ve Mis ra ta da da ma ða za aç ma ça lýþ ma la - rý ný sür dü rü yor. Þir ke tin yurt dý þý ya pý lan ma sýy la il gi li bil gi ve ren Te ker, Kad da fi dev ri bit tik ten son ra Lib ya pi ya sa sý ye ni den can lan dý. Ýn san la rýn e vi ni ye ni le me ye baþ la ma sýy la bir lik te mo bil ya ya da ta lep art tý. Ö zel lik le pa nel mo bil ya gru bun da ki si pa riþ le re ye ti þe mi yo ruz. Sa týþ la rý mýz, ön ce si ne gö re 2,5 kat art tý. Ta lep le ri kar þý la ya bil mek i çin Bin ga zi ve Tre po li de ki ma ða za la rý mý zý ye ni le dik. Der na ve Mis ra ta da da ma ða za aç ma ça lýþ ma la - rý mýz var. di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / Ye ni As ya Yýl dýz: Do ðal gaz sý kýn tý sý yok A ZE RÝ Þah de niz plat for mun da ki tek nik so run gi de ril di, Tür ki ye ye gaz a ký þý baþ la dý. Ý ran dan gaz a ký þý nýn da baþ la ma sý bek le ni yor. A ze rî Þah de niz plat for mun da ki tek nik so ru nun gi - de ril me siy le Tür ki ye ye gaz sev ký ya tý baþ la dý. A zer bay can da ki so run dolayýsýyla Tür ki ye ye gaz a ký þý ön ce ki gün sa bah sa at le rin de ta ma - men dur muþ tu. Tür ki ye, A zer bay can dan gün lük 12 mil yon met re küp gaz a lý yor. Ko - nuy la il gi li de ðer len dir me ya pan E ner ji Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, A zer bay can dan do ðal gaz gi ri þi ka de me ka de me ar tý yor. Son de re ce o lum suz ha va ko þul la rý var. Bu ký þý bü tün ül ke ler his se - di yor. Þu an i ti ba riy le ko nut lar da ve sa na yi de her han gi bir do ðal gaz sý kýn tý sý ön gör mü yo - ruz. Ý ran da da ça lýþ ma lar sü rü yor. Ý ran dan gaz gi ri þi ya rýn ak þa ma ka dar to par la na bi lir. Bi zim dý þý mýz da her han gi bir o lum suz luk ya - þa maz sak sý kýn tý ön gör mü yo ruz. Ba har mev - si min de gi bi mu a me le ya pa ma yýz de di. De ri le r ile ilgili yö net me lik kal dý rýl dý GI DA, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý, De ri le - rin El de E dil me si, Ta þýn ma sý, Top lan ma sý, Ko run ma sý Am ba laj lan ma sý ve De po lan ma sý hak kýn da ki yö net me li ði yü rür lük ten kal dýr dý. Res mî Ga ze te de dün ya yým la nan yö net me lik - le, 21 A ra lýk 2002 ta rih li ve sa yý lý Res mî Ga ze te de ya yým la nan De ri le rin El de E dil me - si, Ta þýn ma sý, Top lan ma sý, Ko run ma sý Am ba - laj lan ma sý ve De po lan ma sý hak kýn da ki yö net - me lik yü rür lük ten kal dý rýl dý. An ka ra / a a AB nin ka pý la rý es na fa a çý la cak TÜR KÝ YE Es naf ve Sa nat kâr lar Kon fe de ras - yo nu (TESK) Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, An ka ra Ü ni ver si te si i le TESK a ra sýn da ki pro to kol çer çe ve sin de TESK per so ne li ne e - ði tim ve ri le ce ði ni be lir te rek, Yap tý ðý mýz bu pro to kol le AB nin ka pý la rý es naf ve sa nat ka - rý mý za a çý la cak de di. Pa lan dö ken, An ka ra Ü ni ver si te si Rek tör lük bi na sýn da ki im za tö - re nin de yap tý ðý ko nuþ ma da, kü re sel þir ket le - rin hýz lý bü yü dü ðü bir or tam da, kü çük iþ let - me le rin en ö nem li ih ti yaç la rý nýn ba þýn da bil gi ve bil gi ye hýz lý u la þým gel di ði ni i fa de e - de rek, TESK in en ö nem li gö re vi nin teþ ki la - tý nýn ve ü ye le ri nin e ði tim le ri ne des tek ver - mek ol du ðu nu söy le di. Pa lan dö ken, bu a - maç doð rul tu sun da An ka ra Ü ni ver si te si bün ye sin de ki Av ru pa Top lu luk la rý A raþ týr - ma ve Uy gu la ma Mer ke zi (A TA UM) i le TESK in iþ bir li ði i çin bir a ra ya gel di ði ni i fa de et ti. Pa lan dö ken, Av ru pa Bir li ði ko nu lu e ði - tim le TESK per so ne li nin Av ru pa Bir li ði ve Tür ki ye nin AB ye u yum sü re cin de bil gi dü - ze yi nin art tý rýl ma sý nýn he def len di ði ni be lir - te rek, Yap tý ðý mýz bu pro to kol le AB nin ka - pý la rý es naf ve sa nat ka rý mý za a çý la cak de di. Pro to kol çer çe ve sin de, 82 bir lik, 13 mes le kî fe de ras yon, 3111 bað lý o da per so ne li ne e ði - tim ve ri le cek, e ði tim a lan per so nel de es naf ve sa nat ka ra e ði tim ve re cek. An ka ra / a a 45 ye ni AVM i çin 4-5 mil yar do lar ya tý rým ya pý la cak A lýþ ve riþ Mer ke zi Ya tý rým cý la rý Der ne ði (AYD) Baþ ka ný Ha kan Ko dal, 2012 so nu na ka dar 4-5 mil yar do lar ya tý rým i le 45 ye ni AVM a çýl ma sý ný bek le dik le ri ni söy le di. Dü zen le nen ba sýn top lan tý sýn da 2011 yý lý ný de ðer len dir di, bu yý la i liþ kin bek len ti - le ri ni pay la þan Ko dal, Tür ki ye de a lýþ ve riþ mer kez le ri ne ya pý lan ya tý rým tu ta rý nýn 35 mil yar do la rý bul du ðu nu, bu ra ka mýn 12 mil yar do lar lýk kýs mý nýn ya ban cý ser - ma ye den gel di ði ni söy le di yý lýn da 32 AVM a çýl dý ðý ný bil di ren Ko dal, sek tö - rün is tih da mý nýn i se 350 bi ne çýk tý ðý ný kay det ti. Ýs tan bul da 102, Ýs tan bul dý þýn - da 193 AVM bu lun du ðu nu, 32 il de i se AVM ol ma dý ðý ný be lir ten Ko dal, bu yýl 45 ye ni AVM a çýl ma sý nýn bek len di ði ni bil dir di. en Ko dal, 2012 so nu i ti ba riy le 340 AVM i le 9 mil yon met re ka re ki ra la na bi lir a la na u la þýl ma sý ný bek li yo ruz di yen Ko dal, ye ni AVM ler i çin yak la þýk 4-5 mil yar do lar ci va rýn da ya tý rým ge rek ti ði ni, bin do la yýn da is tih dam dan bah se di le bi le ce ði ni bil dir di. Bu yýl AVM ci ro la - rý nýn da yüz de 6 ar ta rak 50 mil yar li ra ya çýk ma sý ný bek len di ði ni be lir ten Ko dal, A na do lu nun pa yýn da ar týþ gö rü le ce ði ni kay det ti. Ýs tan bul / a a TÜR KÝYE NÝN 2023 yý lý i çin be lir le di ði 500 mil yar do lar ih ra cat he de fi ne, i no - vas yon ve AR GE ça lýþ ma la rýy la 55 mil - yar do lar lýk kat ký da bu - lun ma yý he def le yen Tür - ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM), gý da sek tö rün de ü re ti ci fi kir le rin or ta ya çýk ma sý i çin Gý da AR - GE Pro je Pa za rý ný ha ya - ta ge çi ri yor. TÝM den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, pro je, ih ra cat o dak lý gý da alt sek tör le rin de ü rün çe þit li li ði ni art týr ma nýn ya ný sý ra gý da sek tö rün de mar ka laþ - ma nýn da ö nü nü a ça cak. Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si Yö ne - tim Ku ru lu Ü ye si ve TÝM Gý da AR - GE Pro je Pa za rý Yü rüt me Ku ru lu Baþ ka ný E li Al ha ral, Gý da AR GE Pro - je Pa za rý ça lýþ ma sýy la ih ra cat o dak lý gý da alt sek tör le rin de ü rün çe þit li li ði - ni ar týr ma nýn ya nýn da, ta rým sal ü re - tim, iþ le me, pa ket le me, nak li ye, pa - zar la ma gi bi ü re tim sü reç le ri nin ta - ma mýn da ye ni lik ler ge ti ren pro je le rin o luþ tu ru la rak, gý da sek tö - rü i le bu luþ tu rul ma sý ný a - maç la dýk la rý ný kay det ti. Ça lýþ ma i le ü ni ver si te-ö - zel sek tör iþ bir li ði ni mak - si mum se vi ye ye çý ka rý la - ca ðý ný ve gý da sek tö rün de o luþ tu ru la cak ye ni lik le rin fir ma la rýn fay da lan ma sý - na su nu la ca ðý i fa de e den Al ha ral, ça lýþ ma ya TÝM ça tý sý al týn da fa a li yet gös - te ren gý da sek tör ku rul la rý nýn ta ma - mý nýn des tek ver di ði ni bil dir di. Gý da a la nýn da ü re ti ci fi kir le ri o lan genç le - rin 12 Mart 2012 ye ka dar baþ vu ru - la rý ný yap ma la rý ge re ki yor. Bi rin ci o - lan pro je ye 10 bin li ra, i kin ci ye 7 bin 500 li ra, ü çün cü ye i se 5 bin li ra ö dül ve ri le cek. Ay rý ca ö zel ö dül ler de ve - ri le cek. Ýs tan bul / Ye ni As ya TÝM, Gý da AR GE Pro je Pa za rý ný ha ya ta ge çi ri yor E li Al ha ral Murat Teker Bakan Nihat Ergün

11 Y EÐÝTÝM 9 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE 11 Dil (li sân) ü ze ri ne Dil, li sân ve ko nuþ ma ka bi li ye ti in san la rýn an la þa bil me le ri i çin lâ zým o lan çok kýy met li bir ni met tir. Ýn san lar a ra sýn da an laþ ma yý sað la yan bir va sý ta o la rak dil, ken di ne has ka i de le ri o lan ve ses ler den mü te þek kil dir. Ay ný za man da ken di ka nun la rý i çe ri sin de ya þa yan ve ge li þen ak tif bir var lýk týr. Dil, dü þün ce nin ha ber leþ me va sý ta sý o la rak gö rü lür. Ku þak lar a ra sýn da ve ak tü el du rum da in san lý ðýn kul lan dý ðý bir bað o lup kül tü rün de nak le di ci si dir. Do la yý sýy la dil ve kül tür bir bi ri ü ze rin de de vam lý mü es sir dir ve in san lar a ra sýn da ki bað la rý tan zim e den bir va sý ta o la rak ha ya tý mý zýn her saf ha sýn da mev cu di ye ti ni his set ti rir. (Li san bu hu su si yet le ri hâ vi i se de, Be di üz za man ýn i fâ de siy le ak lýn ta sav vur la rý nýn in ce iþ le ri ni ter cü me de a ciz ka la bil mek te dir.) Li sân ko nu sun da ga yet il mî ve a ka de mik ça lýþ ma lar ya pýl mýþ týr ve te fer ru at lý ma lû mat a lâ ka lý e ser ler den e di ni le bi lir. Biz bu ra da ken di di li miz ü ze ri ne bir kaç ke lâm et mek is te riz. Þöy le ki: Di li miz Türk çe a sýr lar dan be ri ya þa ya rak ve ge li þe rek gü nü mü ze ka dar gel miþ tir. Ýlk ko nu þu lan Türk çe den bu gün kü ko nuþ tu ðu muz Türk çe a ra sýn da ço ðu ke li me le rin ya þa ma sý na rað men fark lý lýk lar arz et mek te dir. Türk le rin Müs lü man ol ma la rýn dan son ra di li miz, A rap ça ve Fars ça dan pek çok ke li me le ri de ken di di li mi ze a dab te et mek su re tiy le zen gin leþ miþ tir. Za man la Ba tý dil le rin den de ba zý ke li me ler gi re rek on lar da bi ze uy gun bir hâl de kul la ný la gel miþ tir. An cak ya kýn ta ri hi miz de di li mi zi söz de sa de leþ tir mek mak sa dýy la kul lan dý ðý mýz ve ga yet ra hat an la dý ðý mýz a sýl ke li me le rin uy dur ma la rýy la de ðiþ ti ril me ça ba la rý söz ko nu su ol muþ ve hâ lâ böy le si i yi ni yet gö re me di ði miz ah val de vam et mek te dir. E fen dim bil has sa A rap ça a sýl lý ke li me le ri mi zi or ta dan kal dýr ma gay re ti deh þet ve ri ci bir ka sýt la sür dü rü le gel miþ tir. Ye ri ne kon mak is te nen ke li me le rin i yi ni yet le bað da þýr bir du ru mu söz ko nu su o la maz. A týl mak is te nen ke li me ler gü zel Türk çe miz i çin de kay naþ mýþ ve di li mi ze ga yet zen gin lik kat mýþ týr. Os man lý Türk çe si bu zen gin li ðiy le bir me de ni yet di li ol muþ tur. Di li mi zi yoz laþ týr ma gay ret le ri i çe ri sin de o lan la rýn, su ret-i hak tan gö rün tü le ri nin ar dýn da bir ka sýt ve i ha net ba his mev zu u dur. A çýk ça di le ge ti re me dik le ri a sýl ni yet le ri ni A rap ça a sýl lý ke li me le ri ya ban cý ke li me ler o la rak gör me le riy le ka muf le et me ye ça lýþ mak ta dýr lar. Ev ve lâ, A rap ça ve hat ta Fars ça bi zim i çin ya ban cý bir li sân de ðil dir. On la rýn bu ni yet le ri nin ar dýn da A rap ça o lan Kur ân ve o nun A rap ýr kýn dan o lan Pey gam be ri mi ze (asm) düþ man lýk yat mak ta dýr. Bu art ni yet li ler, Ba tý dil le rin den di li mi ze geç miþ ke li me ler le hiç uð raþ ma mak ta, hat ta dil le rin den Ýn gi liz ce, Fran sýz ca ve di ðer Ba tý dil le rin den ke li me ve cüm le le ri bol bol ko nu þa rak di li mi ze yer leþ tir me ye ve dil bü tün lü ðü mü zü boz ma ya ça lýþ mak ta dýr lar. Li sâ ný mýz la bü tün le þe rek Türk çe leþ miþ bu ke li me le ri or ta dan kal dý ra rak ma zi miz le o lan ba ðý mý zý ko par mak ve kök süz bir ne sil or ta ya çý kar mak da men hus ni yet le ri a ra sýn da dýr. Böy le si di va ne ler le mu ha tap ol mak ve ko nu hak kýn da ko nuþ mak da bir ne vî di va ne lik o lur. Mu ha fa za kâr ve din dar ya zar la rý mýz ve ne þir or gan la rýn da bi le çok uy dur ma ke li me le rin kul la nýl dý ðý ný gö rü yo ruz ve bu na bir ma na ve re mi yo ruz. Ni çin doð ru ve a sil ke li me ler kul lan mak tan ic ti nap e di lir? Son yýl lar da ar tý (+, -) di ye ko nuþ ma ve yaz ma lar da a rit me tik te rim le ri kul la nan lar ol mak ta dýr. Ve mi nel ga ra ib, ko nu þu yor mu yuz, ne sir mi ya zý yo ruz; yok sa a rit me tik mi ya pý yo ruz? Þim di ler le ne sil ler a ra sý a na la þa maz lýk lar da or ta ya çýk mak ta dýr. Bý ra kýn de de yi, ço cuk lar la a na-ba ba la rýn ko nuþ tuk la rýn dan ba zen bir bir le ri ni an la ya ma dýk la rý na da þa hid o lu yo ruz. Gü nü müz de ço cuk la rý mýz ve öð ren ci ler, on bin ler ce ke li me miz ol ma sý na rað men bir kaç yüz ke li mey le ko nuþ ma ya ve yaz ma ya ça lýþ mak ta dýr lar. Öð ren ci le ri miz den bü yük kýs mý ne ti ce, se bep ve su âl, vb. ke li me le ri doð ru þek liy le an la ma mak ta dýr lar. Bi rin ci ne sil o lan a na-ba ba lar la ço cuk la rý mýz a ra sýn da an la þý la ma maz lýk o la bil mek te dir. Hal bu ki, dil zor la de ðiþ ti ril mez ve sa de leþ ti ril me ye zor lan maz. Li san ko nu þu la rak ve ya zý la rak za man la ken di ken di ni ye ni ler ve ba zý ke li me ler de ði þik li ðe uð ra ya bi lir. Ba zý ke li me ler kul la nýl ma ya kul la nýl ma ya di li miz den dü þer ve baþ ka li san lar dan ge len ba zý ke li me ler de di li mi ze yer le þe bi lir. A ma bun la rýn bir kö kü as lý var dýr. Kul la ný lan ve an la dý ðý mýz gü zel ke li me le ri mi zin kas ten ve ha in ce si ne ye ri ne uy dur ma la rý ný koy ma ya ve yay ma ya ça lýþ mak ben ce i ha net tir. Av ru pa lý lar, en az yüz se ne ev vel ki ki tap la rý ný bu gün de o ku ya bi li yor ve ra hat ça an la ya bi li yor lar. Biz de i se, bu i ha net gay ret le ri do la yý sýy la ya kýn geç miþ te ki ya zý lan la rý bi le an la ya ma yan la rý mýz o la bil mek te dir. Ben þah sen müm kün ol du ðu ka dar an la dý ðý mýz a sýl ve gü zel ke li me le ri kul lan ma ya ça lý þýr, uy dur ma ke li me ler di lim a lýþ ma sýn di ye mi sâl o la rak bi le söy le mek ten ic ti nab e de rim. Ba zý la rý nýn an la ma dý ðý gü zel, ma ni dar ke li me le ri mi zi de ni ye kul lan ma ya lým. An la ma yan lüt fen bi raz zah met e dip öð ren sin. Bir ya ban cý li sâ ný öð ren mek i çin pek çok gay ret ve zah met le re kat la ný lýr ken ken di di li mi zin, an la ya ma dý ðý mýz ba zý ke li me le ri ni de ba ha ne le re sap ma dan- az bir e mek le öð ren me ye ça lý þa lým, de ðil mi? Ya kýn lar da yaz dý ðým ve ba sýn da çý kan bir se ya hat ya zý mý o ku yan ga ze te ci bir ar ka da þým; o ya zý yý on beþ-yir mi se ne ev vel mi ha zýr la dý ðý mý ve ye ni mi ya yýn la dý ðý mý sor gu la ya rak di li nin bi raz es ki ce ol du ðu nu be yan et ti. Her ney se; öð ren ci ler den bi ri ne ba ba sý ak þam e ve ge lin ce so rar: Bu gün o kul da ne öð ren di niz? Ma te ma tik der sin de bir üç ke nar lý nýn a la ný ný öð ren dik ba ba cý ðým. Yâ, de mek öy le! Pe ki a la ný na sýl bu lu nur muþ. Bir üç ke nar lý nýn a la ný; ya ta yý mý i le dik le þi mi nin vu ru þu mu nun i ki ye bö lü mü dür. Yav rum si ze yan lýþ öð ret miþ ler. Doð ru su: Bir üç ge nin a la ný, ta ba ný i le yük sek li ði nin çar pý mý nýn ya rý sý na e þit tir. O sý ra da bir yan dan ga ze te o ku yan ve bir yan dan da oð luy la to ru nu nun ko nuþ ma la rý na ku lak ve ren de de da ya na ma mýþ ve mü da ha le de bu lun muþ: Ý ki ni zin de ta ri fi yan lýþ! Bir mü sel le sin me sa ha-i sat hi ye si; ka i de siy le ir ti fa ý nýn ha sýl-ý dar bý nýn nýs fý na mü sa vi dir. Ves se lâm. Nasýl bir eðitimle HA PÝS HA NE LER dershane olur? M a hi yet i ti ba riy le her þe yin il me bað lý ol du ðu bir re a li te dir. Ta þý dý ðý mâ nâ i ti ba riy le i çe ri ði fýt ra ta uy gun ya ni in sa ný i yi ye tiþ tir me ye ma tuf düz gün me tod ve ka i de ler le mü ceh hez bir e ði tim, ha pis ha ne ler de da hi müs bet ne ti ce ve re rek o ra la rý ýs lâh e dip ter bi ye e den bir i lim me kâ ný ha li ni al ma ya se bep teþ kil o la bi li yor. Ha pis ha ne le ri ýs lâh e dip bir ders ha ne ha li ne ge tir me nin ör nek le ri ni ya kýn ta rih i çin de ce re yan e den a cý ha di se ler i çin de Be di üz za man ve ar ka daþ la rý nýn ya þa dýk la rý, ya þat týk la rý ha pis ha ne ha yat la rýn da gör mek müm kün dür. Hu kuk dý þý bir ta kým o yun lar la çe þit li ha pis ce za la rý na çarp tý rý lan Be di üz za man ve ta le be le ri tev kif e dil dik le ri ha pis ha ne le ri tu tum ve dav ra nýþ la rý nýn ya ný sý ra yaz dýk la rý ha ki kat ler le ta rih te e þi gö rül me yen bir e ði tim an la yý þýy la ha pis ha ya tý ný bir ders ha ne ha ya tý na çe vir miþ ler dir. Be di üz za man ve ta le be le ri ne ya pý lan on ca zu lüm ve iþ ken ce ye mu ka bil bu ül ke nin ve in sa ný nýn ýs lâ hý na ça lý þan Haz ret-i Üs tad ýn eþ siz ve mü ba rek ör nek þah si yeti a li le rin de sü dur e den müs bet an la yýþ ve dav ra ný þýn yan sý ma la rý e ser le rin de gö rül dü ðü gi bi ma ruz bý ra kýl dýk la rý iþ ken ce li ha ya tý ne ti ce ve ren tev kif e dil di ði ha pis ha ne ko ðuþ la rýn da da ses ver miþ tir. Ya þa dý ðý ül ke nin ve in sa ný nýn is tik ba li i çin i man ve hu zur se lâ me ti a dý na ha pis ler de ver di ði e ði ti min e hem mi ye ti ni þu söz le riy le di le ge ti rir. El bet te Ri sâ le-i Nur un hap se te mas ve is pat et ti ði bir ký sým me se le le ri nin ký sa cýk hu lâ sa la rý ný, bu ter bi ye i çin a çý lan ders ha ne de o ku mak la tam ter bi ye al mak lâ zým ge li yor. (Þu â lar: 176) Ka der-i Ý lâ hi nin i zi nin ve to zu nun bu lun du ðu mut lak o lan ha pis ha ya tý nýn de ðer len di ril me si bað la mýn da mah pus la ra bir te sel li nev in den i fa de et ti ði ha ki kat le re on la rýn o ha yat i çin de a sýl muh taç ol duk la rý ma ne vî te sel li yol la rýn dan bi ri nin de Kur ân ha ki kat le ri o lan Ri sâ le-i Nur lar da ol du ðu nu be yan e der ve der ki; Ri sâ le-i Nur da ki ha ki kî te sel li ye mah pus lar çok muh taç týr lar, hu su san genç lik dar be si ni yi yip ta ze ve þi rin öm rü nü ha pis te ge çi ren le rin, Nur la ra ek mek ka dar ih ti yaç la rý var. (Söz ler: 135) Mad dî â lem de ki hür ri yet mef hu mun dan yok sun mah pus la ra a sýl gý da nýn ma ne vî de ðer ler de ol du ðu nu be yan et mek le mah pus la rýn ruh â lem le ri nin ra hat lý ðý yo lu nu an la ma ya ça lýþ mýþ týr Be di üz za man. Ha pis le rin so ðuk ve zu lüm lü yü zü nü o lum lu yö ne çe vi re rek i yi in san ol ma la rý yö nün de ki gay ret ve fa a li yet le ri ni te lif et ti ði e ser le ri o lan Ri sâ le-i Nur ha ki kat le riy le i za le e den Haz ret-i Üs tad bu e ði tim me to duy la mu vaf fak ta ol muþ tur. Ha pis ha ne le ri i lim ve hu zur lu me kân la rý na çe vi ren Be di üz za man Haz ret le ri bu ve si le i le ta hak kuk e den bir a nek dotu þöy le pay la þýr. Üç vi lâye tin in saf lý bir ký sým za bý ta la rý de miþ ler: Nur Ta le be le ri ma ne vî bir za bý ta dýr. A sa yi þi mu ha fa za da bi ze yar dým e di yor lar. Ý man-ý tah ki ki i le, Nu ru o ku yan her a da mýn ka fa sýn da bir ya sak çý yý bý ra ký yor lar, em ni ye ti te mi ne ça lý þý yor lar. Bu nun bir nu mu ne si De niz li Ha pis ha ne si dir. O ra ya Nur lar ve mah pus lar i çin ya zý lan Mey ve Ri sâ le si gir me siy le, üç dört ay zar fýn da i ki yüz den zi ya de o mah pus lar öy le fev ka lâ de i ta at li, din da ra ne bir sa lâh-ý hal al dý lar ki, üç dört a da mý öl dü ren bir a dam, tah ta bit le ri ni öl dür mek ten çe ki ni yor du. Tam mer ha met li, za rar sýz, va tan na fi bir u zuv ol ma ya baþ la dý. Hat ta res mî me mur lar bu ha le hay ret le ve tak dir le ba ký yor du lar. Hem da ha hü küm al ma dan bir ký sým genç ler de di ler: Nur cu lar ha pis te kal sa lar, biz ken di mi zi mah kûm et ti re ce ðiz ve ce za al ma ya ça lý þa ca ðýz, ta on lar dan ders a lýp on lar gi bi o la ca ðýz, on la rýn der siy le ken di mi zi ýs lâh e de ce ðiz. (Lem a lar, s. 261) Ha pis ha ne ve tec rid ha ne le rin de in saf sýz ca zul me ma ruz ka lan Be di üz za man Haz ret le ri ne re va gö rü len bu hak sýz lýk la rýn he sa bý el bet te bir mah ke me-i küb ra da görülüp, hak kýn ga lip gel me siy le ta hak kuk e de cek tir. Hak sýz ye re ma ruz bý ra kýl dý ðý ha pishane ha ya tý ný bir bir medrese-i Yusufiye, bir mek tep ve ders ha ne þek li ne çe vi re rek in san la rý top lu ma ve in san lý ða ka zan dý ran ma ni dar bir ha di se nin ta hak ku ku i se þöy le ce re yan et miþ tir. Be di üz za man a zul mün den u tan maz yüz le re bir þa mar nev in de o lan ya þan mýþ bu ha di se yi bir lik te o ku ya lým is ter se niz. Ka sap Ta hir Af yon lu bir eþ ki ya i di. Ý ri ya rý, ce sur, gö zü nü bu dak tan sa kýn ma yan be lâ lý bir kim se i di. Af yon u ha ra ca kes miþ, her kes o nun kor ku sun dan tir tir tit ri yor du. Ha ný mý na sa ta þan bi ri si nin ka fa sý ný ko par dý ðý i çin ken di si ne Ka sap Ta hir di yor lar dý. Çe þit li suç lar dan tev kif e dil miþ ve i da ma mah kûm ol muþ tu. Ka ra rý tem yiz et ti ði tem yiz mah ke me si nin ka ra rý ný bek li yor du. E lin de, a ya ðýn da ve boy nun da de mir pran ga lar var dý. Bah çe ye te nef fü se de bun lar la çý kar dý. Dör dün cü ko ðu þun ha ki mi o i di. Bir gün Üs ta dý mý zý zi ya ret et miþ, Üs ta dý mýz ken di si ne Sen na ma za baþ la, ben sa na du â e de ce ðim. Sen in þal lah kur tu la cak sýn de miþ, bu nun ü ze ri ne Ka sap Ta hir, he men na ma za baþ la mýþ tý. O vah þi in san, Nur la rýn der siy le ký sa za man da ýs lâh ol du. A ðýr baþ lý ve kim se yi üz mez bir ha le gel di. Hat ta Ta hi ri A ða bey ve Re fet A ða be ye hiz met e der di. On lar la be ra ber ye mek yer di, on la rýn ye me ði ni ya par dý. Na maz ký lan la rýn ko ðu þu nu en i yi ye rin de ya tý rýr dý. Nur Ta le be le ri ne çok hür met kâr dav ra ný yor du. Her kes on da ki bu de ði þik li ðe hay ret e di yor, en ya kýn ar ka daþ la rý, Bu a dam na sýl bu ha le gel di? di ye hay ret le ri ni iz har e di yor lar dý. Ni ha yet tem yiz mah ke me sin den ce vap gel di. Ka sap Ta hir i dam dan kur tul muþ tu. Tem yiz, Af yon Mah ke me si nin i dam ka ra rý ný boz muþ, 30 yýl hap se çe vir miþ ti. Son ra da 1950 de u mu mî af çý kýn ca Ka sap Ta hir tah li ye e dil di. Bu na çok se vi nen Ka sap Ta hir, Be nim kur tu lu þum Ho ca E fen di nin ke ra me ti dir di yor du." (Son Þa hit ler: y 253 B. Yük sel) Be di üz za man Haz ret le ri nin üs tün þah si yet ve kýy met li e ser le rin den sü dur e den þu eþ siz de re ce de ki sað lam ka i de ve me tod lar la mü ceh hez e ði tim me tod la rý nýn so nu cu o la rak ta hak kuk e den ha pis ha ne le ri da hi ders ha ne ye çe vi ren müs bet an la yý þa e ði tim ci le rin ya ný sý ra dev let in de çok i yi ku lak ve rip üzerinde düþünmesi gerekiyor. Ya kýn ta rih te o lup bi ten le ri de ðer len di rir ken þu ha ki kat le ri göz ar dý et mek bü yük ka yýp týr di yo ruz. An la ya na ta biî ki. na ci te ma il.com Demokrat Eðitimciler Derneði Yön. Krl. Bþk. ( Tasmalý, taþýmalý eðitim Post mo dern dar be ci le ri nin o ri ji nal bu luþ la rýn dan (!) 28Þu bat bi ri de, mec bu rî e ði tim ve öð re ti mi beþ yýl dan, se kiz yý la çý kar mak ol muþ tur. Böy le ce, gü ya da ha bil gi li ve ye te nek li va tan daþ ye tiþ ti ril me si a maç la ný yor du. Hal bu ki ül ke miz de ta ba þýn dan be ri uy gu lan mak ta o lan beþ yýl lýk mec bu rî e ði tim ve öð re tim bi le tam yer le þe me miþ, he de fi ne tam u la þa ma mýþ týr. Þah sen, beþ yýl köy öð ret men li ði gö re vin de bu lun muþ bi ri o la rak, bil has sa köy ler de e ði tim ve öð re ti min ne ka dar zor þart lar al týn da yü rü tül dü ðü nü bi li rim. Bir çok köy ler de, üç ve ya beþ sý nýf bir leþ ti ril miþ o la rak o ku tu lur. Mu hi tin þart la rý na gö re ders le ri iþ le mek, a raç ge reç te mi ni, u la þým ve de vam prob le mi gi bi bir çok zor luk lar had saf ha da dýr. Bir de üs tüne üst lük bu nun ü ze ri ne 6, 7 ve 8. sý nýf lar, ya ni or ta o kul ek le nin ce sý kýn tý la r ve prob lem le rin ne ka dar ar ta ca ðý tah min e di le bi lir. Þu an da ya pýl ma ya ça lý þýl dý ðý gi bi, öð ren ci le ri be lir li za man lar da, be lir li yer ler de top la yýp, o kul çý ký þýn da tek rar be lir li yer ler de a i le le ri ne tes lim et mek söz ko nu su dur. Bu du rum da öð ren ci le rin ve ve li le rin ne ka dar zor luk çek tik le ri ni siz tah min e din. Di ðer ta raf tan i þin ma lî bo yu tu da ay rý bir hu sus tur. Ýþ te bu tür e ði ti me de ta þý ma lý eði tim a dý ný tak mýþ lar. A ta lar ne gü zel söy le miþ ler; Ta þý ma su i le de ðir men dön mez! Ya ni böy le tas ma lý, ta þý ma lý e ði tim ol maz ves se lâm. Pe ki o kur ya zar o ra ný nýn hâ lâ dü þük se vi ye de sey ret ti ði ül ke miz de, mec bu rî e ði tim ve öð re ti min beþ yýl dan se kiz yý la çý ka rýl ma sý nýn a sýl ga ye si ne i di ve ar ka pla nýn da ne ler var a ca ba? Ba na gö re bu dü zen le me ler, ye ni ye ti þen nes lin ka fa la rýn da mi li ta rist ru hu i yi ce pe kiþ tir mek, din den ve ma ne vi yat tan u zak laþ týr mak, ma zi siy le i yi ce za yýf la mýþ o lan bað la rý ný ta ma men ko par mak ga ye siy le ya pýl mýþ týr! Ni te kim bu dü zen le mey le 14 ya þýn bi ti mi ne ka dar Kur ân öð re ti mi ya sa ðý ge ti ril miþ tir. Bu i se in san ve va tan daþ lýk hak la rý na ya pý lan en bü yük ta ar ruz dur! Hu ku kî ol ma yan ve dev let gü cü nü a let e de rek ya pý lan bu hak sýz uy gu la ma la ra der hal son ve ril me li dir. Mec bu rî öð re tim müd de ti tek rar beþ yý la in di ril me li, do la yý sýy la Kur ân öð re ti min de yaþ sý nýr lan dý rýl ma sý zul mü ne son ve ril me li dir! KUR ÂN-I KE RÝM ÖÐ RE TÝ MÝ VE DÝN DERS LE RÝ Meþ hur Ýn gi liz fi zik çi si E ins te in Din siz i lim kör, i lim siz din i se to pal dýr der. Bu nun gi bi biz de Din siz e ði tim kör, e ði tim siz din de to pal dýr di ye bi li riz. A çýk ça i fa de et mek ge rek tir ki, bu gün o kul la rý mýz da a de ta din siz lik e sa sý na da ya lý o la rak bir e ði tim ve ril mek te dir. Bu nun en ba riz gös ter ge si de, nü fu su nun % 99 u Müs lü man o lan Ül ke miz de Kur ân-ý Ke rim ve Din ders le ri sa de ce Ý mam Ha tip Li se le rin de o ku tu lu yor. Di ðer o kul lar da o ku tul mak ta o lan Din Kül tü rü ve Ah lâk Bil gi si i se ih ti ya ca ce vap ver mek ten çok u zak týr! Çün kü, Din Kül tü rü a dý al týn da, Müs lü man lýk tan pek az bir ký sým i le di ðer ba týl i nanç lar dan (Brah ma nizm, Bu dizm, Put pe res lik ve sa ir gi bi ba týl i nanç lar dan) ko nu lar iþ len mek te dir. Bu da 12 Ey lül dar be si nin gü ya i yi lik a dý na dü zen le di ði bir tu zak týr! Ta ki ye ni ye ti þen ne sil din ve ma ne vi yat tan yok sun kal sýn, do la yý sýy la ma zi sin den ko pa rýl sýn! Hal bu ki hal ký mý zýn bü yük ço ðun lu ðu baþ ta Kur ân öð re ti mi ol mak ü ze re, men su bu ol du ðu Ýs lâm di ni i le il gi li bil gi le rin her ka de me de tah sil ya pan ço cuk la rý na öð re til me si ni is ti yor ki, bu da en te mel hak ký dýr! O hal de yet ki li ler den, hal ký mý zýn bu is te ði ni ye ri ne ge tir me si ni ta lep e di yo ruz. Ya pý la cak ye ni dü zen le me ler le yaþ sý ný rý ný kal dý rýp, her öð re tim ka de me sin de o ku tul mak ü ze re Kur ân-ý Ke rim, Din ve Ýs lâm Ah lâ ký ders le ri kon ma lý dýr. Hal ký mý zýn bü yük ço ðun lu ðu nun bu ar zu su nun mut la ka ye ri ne ge ti ril me si lâ zým dýr. Yok sa, i þi sav sak la ma ya ge ti re rek sa de ce Kur ân öð re ti mi i çin yaz ta til le rin de ço cuk la rý ca mi le re yön len dir mek, göz bo ya mak tan baþ ka bir þey de ðil dir. Çün kü, plan sýz, prog ram sýz ve ta ma men ba þý boþ o lup, ve rim li ol ma sý im kân sýz bir plan la ma dýr. O nun i çin bu i þi cid dî o la rak e le al mak za ma ný çok tan gel miþ tir! NOT: A raþ týr ma cý-ya zar Þük rü Bu lut, 11 Þu bat 2012 Cu mar te si, sa at da Ye ni As ya Vak fý se mi ner sa lo nun da Av ru pa ül - ke le rin de Ýs lâm De mok ra si si ko nu lu bir kon fe rans ve re cek tir. Ar ka daþ la rý mýz dan ge re ken has sa si ye ti gös ter me le ri ni is tir - ham e di yo rum.

12 9 OCAK 2012 PERÞEMBE 12 Ý LAN Y Bahçelievler'de kendi motoruyla gazete daðýtacak eleman aranýyor. 1,200 TL+SSK Tel: Gsm: TAZÝYE Kýynetli kardeþlerimiz Halil, Said, Abdurrahman, Ýsmet ve Nusret'in babasý, arkadaþýmýz Hüseyin Oral'ýn kayýnpederi, Þanlýurfa, Siverek eþrafýndan ehli hizmet aðabeyimiz; Hacý Kamil Küçükbayrak'ýn vefatýný öðrenmiþ bulunuyoruz. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Malatya Yeni Asya Okuyucularý KONFERANSA DAVET Konu : Avrupa Ülkelerinde Ýslam Demokrasi'si Konuþmacý : Þükrü Bulut (Araþtýrmacý Yazar) Tarih :11/02/ 2012 Cumartesi Saat:15:30 Organizasyon: Demokrat Eðitimciler Derneði Yer : Yeni Asya Vakfý Seminer Salonu Cemal Tosyalý Caddesi No:117 Süleymaniye / ÝSTANBUL Ýrtibat : Not: Hanýmlar için yer Ayrýlmýþtýr. Dosya No: 2011/550 Talimat. Örnek No : Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : 1- Hatay Ý li Dört yol Ýl çe si Ya ka cýk Kö yü 277 A da, 6 Par sel no lu ta þýn ma zýn ta ma mý nýn sa tý la rak pa ra ya çev ril me si ne ka rar ve ril miþ tir. Ýl gi li par sel ü ze rin de ze min + tek kat lý bi na var dýr. Her i ki kat top lam 200 m 2 'dir. Pen ce re ler de mir doð ra ma o lup de mir kor ku - luk lu dur. Yer ler Ka ro dur. Ze min kat yýp ran mýþ bir hal de o lup dýþ cep he si dö kül müþ tür. Be le di ye i mar pla nýn da ko nut a la ný dýr. Çev re sin de ya pý laþ ma var dýr. Ý mar Par se li du ru - mun da dýr. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 14:30-14:40 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Birinci a çýk ar týr ma gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Pa yas Be - le di ye si Mü za ye de Sa lo nu ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa - týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk - maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü Pa yas Be le di - ye si Mü za ye de Sa lo nu ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay - laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si, tel la li ye i le K.D.V.(...% 18...) a lý cý ya a it tir. Ay nýn - dan do ðan em lak bor cu sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tari hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin, yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m. 126) B: 7573 T. C. DÖRTYOL ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2012/1 Satýþ. Tapu Kaydý : UÞAK ili, EÞME ilçesi, ÝSTASYON mahallesi, 981 ada, 1 parsel, 46 Cilt, 4525 Say fa da ka yýt lý 4813 m 2 ar sa ni te li ðin de ki gay ri men ku- lün ký sýt lý ya a it 799/4812 his se si. Özellikleri : Gayrimenkul doðu-batý istikametinde % 4-6 arasýnda deðiþken mehilli, zemin taþlýk yapýda olup, üzerinde meþe aðaçlarý bulunmaktadýr. Ýmar Durumu : Arsa Satýþ Tarihi : 16/03/2012 Satýþ Saati : 14:00-14:10 Arasý Muhammen Bedel : ,00 TL Satýþ Þartlarý ; 1- Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Eþ me Ad li ye si Gi - riþ Sa lo nu ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Gay ri men kul Eþ me Sulh Hu kuk Mah ke me si nin ka ra rý ge re ðin ce ,00 TL. Mu ham men be del ve sa týþ mas raf la rý ný kar þý la ma sý þar týy la i ha le o lu nu cak týr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin yüz de 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç - me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpo tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin - de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de me mur lu ðu mu za bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak larý ta pu si ci li i - le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark - tan ve yüz de 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma - dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartna me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i - re de a çýk o lup gi de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma - ra sýy la me mur lu ðu mu za baþ vur ma la rý ge rek mek te dir. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. 30/01/2012 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de dahildir. (ÝÝKm.126) B: 7952 T. C. EÞME (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/4641 Talimat. SATILMASINA KARAR VERÝLEN TAÞINMAZIN CÝNSÝ, NÝTELÝÐÝ, KÝYMETÝ; ADEDÝ, ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLERÝ: Taþýnmaz ta pu da Ýs tan bul Ý li, Üm ra ni ye/1 Ýl çe si Çak mak Ma hal le si 34 Paf ta 102 A da 20 par sel Cilt No: 77 Say fa No: 7550 Ar sa Pa yý 12/100, Par sel Yü zöl çü mü 250,00 m 2, 1. Kat 5 no lu ba ðým sýz bö lüm o la rak ka yýt lý dýr. Taþýnmazýn adresi: Çakmak Mah. Albayrak Sk. No: 21'dir. TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU : Çakmak Mahallesi, Pafta (34), Ada (102), Parsel (20) numaralý taþýnmazla alakalý, Ýmar Durumu bilgilerine göre; tas dik ta rih li, 1/1000 öl çek li, Üm ra ni ye Re viz yon, Uy gu la ma Ý mar Pla nýn da, i kiz ni zam, H= m. (4 kat), ön bah - çe: 3,00 m., ar ka bah çe: 5.00 m. yan bah çe 3.00 m., ya pý lan ma þart la rý na sa hip Ko nut a la nýn da dýr. TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMU: Parsel üzerinde, bodrum kat, ze min kat, üç nor mal kat tan i ba ret, yak la þýk ye di yýl ön ce in þa e di len, Mi mar lýk hiz met le ri ne e sas I I I. Sý nýf B gru bu ya pý lar dan o lan, be to - nar me kar kas bir bi na var dýr. Bi na nýn kat a lan la rýn da i ki þer a det da i re bu lun mak ta dýr. Bah se ko nu 1. kat (5) no lu da i re, bi na nýn ön ta ra fý na cep he li, gi riþ ho lü, i ki o da, sa lon, mut fak, tu va let, ban yo ve bal kon ma hal le rin den i ba ret yak la þýk 70 m 2 a lan lý dýr. Bi na - nýn in þa sýn da stan dart ol du ðu ka bul e di len mal ze me ler kul la nýl mýþ o lup, o da ze min dö þe me le ri la mi nant, ýs lak ze min dö þe me le ri se ra mik mal ze mey le kap lan mýþ týr. Bi na müs ta kil sis tem li, do ðal gaz ya kýt lý ka lo ri fer li ý sýn ma tü rün de dir. Be le di ye alt ya pý hiz - met le ri nin bu lun du ðu böl ge de ki par sel dir. Taþýnmazýn muhammen bedeli: ,00 TL'dir SATIÞ ÞARTLARI : 1- Yukarýda açýk tapu kaydý, imar ve hâlihazýr durumu ve kýymeti belirtilen taþýnmazlarýn 1. AÇIK ARTIRMASI: günü saat 'da yapýlacaktýr. Bu açýk arttýrma da ta þýn maz la ra tak tir e di len de ðe rin % 60'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te - ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan di ðer a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný, ay rý ca sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk ma dý ðý tak tir de en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak kay dýy la; 2. AÇIK ARTIRMASI : gü nü, ay ný sa at ve ay ný yer de ya pý la cak týr. Bu a çýk art týr ma da sa tý þý is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lar var sa bu a la cak - lar top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý i le tak dir e di len de ðe rin % 40'ý ný geç me - si þar týy la en çok art tý ra na i ha le o lu nur. 2- Vergi Dairesi tarafýndan bildirilecek orandaki KDV, ihale damga pulu, tapu harcýnýn 1/2'si satýn alana ait olacaktýr. Tellaliye resmi ve birikmiþ emlak ve vergi borçlarý ile satýcý adýna tahakkuk edecek tapu harçlarý, satýþ bedelinden ödenir. 3- Açýk arttýrma ya ka týl mak is te yen le rin tak dir e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit pey ak çe si ya da bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz te mi nat mek tu bu nu ver me si ge rek mek te dir. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ði tak dir de ken - di si ne 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri lir. 4- Taþýnmazý sa týn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay - dý i le i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le sa týþ be de li ni der hal ve ya Ý ÝK. 130.mad. gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. Gay ri men kul ken di si ne i ha le o lu nan kim se müd de tin de pa ra yý ver mez se i ha le ka ra rý fe sih o lu na rak ken di sin den ev vel en yük sek tek lif te bu lu nan kim i se arz et miþ ol du ðu be del le al ma ya ra zý o lur sa o na, ra zý ol maz ve ya bu lun maz sa he men ar týr ma ya çý ka rý lýr. Bu ar týr ma il gi li le re teb lið e dil me - yip, yal nýz ca sa týþ tan en az ye di gün ön ce ya pý la cak i lan la ye ti ni lir. Bu ar týr ma da tek li - fin Ý ÝK. 129.mad. hü küm le re uy ma sý þar týy la ta þýn maz en çok ar tý ra na i ha le e di lir. 5- Haciz a la cak lý la rý i le, di ðer il gi li le rin, var sa ir ti fak sa hip le ri de da hil ol mak ü ze re bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný, fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge - ler i le 15 gün i çin de Mü dür lü ðü mü ze bil dir me le ri ge re kir. Ak si tak tir de, hak la rý ta pu si - ci li i le sa bit ol ma dýk ça, pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 6- Sa týþ be de li he men ya da ve ri len sü re i çin de ö den mez se Ý.Ý.K mad de si ge re - ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve te mer rüt fa i zin den a lý cý ve ke fil le ri so rum lu tu tu la cak, fark hiçbir hük me ge rek kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 7- Þartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüðümüzde herkesin görebilmesi için açýk olup masrafý verildiði taktirde isteyen alýcýya bir örnek gönderilebilir. 8- Satý þa iþ ti rak et mek is te yen le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et - miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur B: 7767 T. C. ÜMRANÝYE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZ SATIÞ ÝLAN) 2011/198 TLMT. Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: Taþýnmazýn Bilgileri : Uþak Ýli, Eþme Ýlçesi, Ýstasyon Mahallesi, 595 Ada, 1 Parsel, 22 Cilt, 2112 Sayfada kayýtlý tek katlý betonarme ev ve arsanýn borçluya ait 63/537 hissesi Taþýnmazýn Adresi : Eþme / UÞAK Taþýnmazýn Yüzölçümü : 537,00 m 2 Taþýnmazýn Özellikleri : Tek kat lý ko nut a maç lý kul la ný lan ya pý yýð ma sis tem le in þa e dil miþ o lup, pen ce re le ri ve ka pý la rý ah þap doð rama dan i mal e dil miþ, ça tý i se ah - þap o turt ma ü ze ri ki re mit ör tü sü i le kap lý va zi yet te dir. Ka das tral ve ri le re gö re ya pý a la - ný yak la þýk 125,00 m 2 o la rak be lir til miþ tir. Takdir Olunan Kýymeti : ,33 KDV Oraný : % Satýþ Günü : 20/03/2012 Salý 14:00-14:10 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 30/03/2012 Cuma 14:00-14:10 saatleri arasýnda Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarýda be lir ti len gün ve sa at te EÞ ME AD LÝ YE SÝ GÝ RÝÞ SA LO NU'nda a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rýda be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka - dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is - te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel - la li ye res mi, i ha le pu lu, 1/2 ta pu har cý ve mas raf la rý, KDV a lý cý ya a it tir. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr, i ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/198 sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc.Ýf.K.126) 30/01/2012 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27 B: 7951 T. C. EÞME / UÞAK ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) ZAYÝ Dosya No: 2011/1 D.Ýþ. Örnek No: 27* (Suþehri Ýcra Müdürlüðü) Satýl ma sý na ka rar ve ri len ta þýn maz lar sa tý la rak pa ra ya çev ri le cek tir, sa týl ma sý na ka - rar ve ri len ta þýn maz la rýn cin si, ni te li ði, kýy me ti, a de di, ö nem li ö zel lik le ri: 1) TAPU KAYDI : 1- SATILACAK TAÞINMAZIN ÖZELLÝKLERÝ : Taþýnmaz; Si vas i li, Su þeh ri Ýl çe si, Gö nü loð lu Ma hal le si, A ra So kak, 69 a da, 13 par sel - de ki 39,00 m 2 yü zöl çü mün de ki av lu lu ker piç ev vas fýn da ki ta þýn maz þe hir mer ke zin de sa týþ ka bi li ye ti yük sek i mar pla ný i çe ri sin de yer al mak ta dýr. Ta þýn maz ü ze rin de her han - gi bir i la ve ya pý yok tur. Taþýnmazýn Deðeri : ,00 TL tespit edilmiþ olup, bu bedel üzerinden satýþa çýkarýlmýþtýr. ÝMAR DURUMU: Suþehri Belediye Baþkanlýðýnýn tarih ve 285 sayýlý yazýlarýnda; taþýnmazýn þehir imar planýnda ( B-5) Bitiþik nizam 5 kat Ticari +Ýskan alaný olarak adlandýrýldýðý bildirilmiþtir. Satýþ þartlarý : 1- Taþýnmazýn 1. Satýþý tarihinde Pazartesi günü saat 10:00'dan 10.10'a kadar, Suþeh ri Ýc ra Da i re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la - mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le 29/03/2012 ta ri hin de Perþem be gü nü sa at 10:00dan 10:10'a ka dar, Su þeh ri Ýc ra Da i re sin de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr - ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý - ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki ar týr ma nýn be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re süre ve ri le bi lir. KDV, i ha le dam ga ver - gi si, ta pu a lým har cý ve ta þýn ma zýn tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler, ta pu sa tým har cý ve tel la li ye sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ði nce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/1 D.Ýþ sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ÝK m. 126) 17/01/2012 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Bu ör nek, bu Yö net me lik ten ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan Ör nek: 64'e kar þý lýk gel - mek te dir. B: 5486 T. C. SUÞEHRÝ SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝZALEÝ ÞUYUU MEMURLUÐU (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLÂNI ) n03/02/2012 tarihinde Nüfus Cüzdanýmý ve Sürücü Ehliyetimi Kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Utaþ nankara Üniversitesine ait Öðrenci Kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Arzu Yavuz / Ankara

13 Y AÝLE - SAÐLIK 9 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE 13 Ço cuk ta ki iþ tah sýz lý ðýn sebebi psiko lo jik o la bi lir UZ MA N PROF. DR. TÜR KAN DA ÐOÐ LU, ÇO CUK SAÐ LIK LI Ý SE ÝÞ TAH SIZ LI ÐI NIN NE DE NÝ PSÝ KO LO JÝK TÝR. YE ME ÐÝ NÝ YER SE YÝ YE CEK, YE MEZ SE IS RAR ET ME YÝN. E ÐER SÝZ IS RAR E DER SE NÝZ BÝR PSÝ KO LO JÝK ÝÞ TAH SIZ LIK OR TA YA ÇI KAR DE DÝ. ÇO CUK Sað lý ðý ve Has ta lýk la rý Uz ma ný Prof. Dr. Tür kan Da ðoð lu, ka dýn is tih da mý nýn art - tý rýl ma sý ve ka dýn la rýn iþ ha ya tý na ka týl ma sý a ma cýy la E sen ler Be le di ye si ta ra fýn dan ha ya - ta ge çi ri len KA DE ME (Ka dý ný Des tek le me ve Mes le ki E ði tim Mer ke zi) pro je si kap sa mýn da e ði tim a lan ka dýn la ra Ço cuk ge li þi mi i le il - gi li se mi ner ver di. E sen ler Be le di ye si Kon fe - rans Sa lo nu nda ger çek le þen se mi ne re top - lam 75 ka dýn ka týl dý. Se mi ne ri ve ren Ço cuk Ge li þi mi Uz ma ný Prof. Dr. Tür kan Da ðoð lu, ken di si hak kýn da ký sa ca bil gi ver dik ten son ra be bek ve ço cuk ba ký mý hak kýn da ko nuþ ma sý - na baþ la dý. Tür ki ye nin en faz la ih ti yaç duy - du ðu mes lek le rin ba þýn da Ço cuk ba ký mý ve yaþ lý/has ta ba ký mý nýn gel di ði ni söy le yen Prof. Dr. Da ðoð lu, Bun lar çok bü yük bir ih ti yaç. E sen ler Be le di ye si bu ko nu nun ü ze ri ne e ði li - yor ve siz le re bu ko nu da kurs lar ve ri yor. de - di. Bu gün Tür ki ye nin ha yal e de me ye ce ði bir ta kým im kân la ra ka vuþ tu ðu nu di le ge ti ren Da ðoð lu, ö zel lik le er ken do ðan pre ma tü re be bek le rin ya þa týl ma sý il gi li çok gü zel a þa ma - la rýn kat e dil di ði ni be lir te rek, bu ko nu da hem hal ký bil gi len dir me ye yö ne lik ça lýþ ma la - rýn ya pýl dý ðý ný, hem de dok tor la rýn da ha faz la ge liþ ti ril di ði ni vur gu la dý. ÇO CUK LA RI NI ZI BA BA LA RI NA ÞÝ KÂ YET ET ME YÝN Ço cuk ve Be bek ba ký mý i le il gi li dik kat e - dil me si ge re ken püf nok ta la rý an la ta rak ko - nuþ ma sý na de vam e den Da ðoð lu, e be veyn le - rin ço cuk la ra ba ðýr ma ma sý ve þid det uy gu la - ma ma sý ge rek ti ði ne dik kat çek ti. Ço cuk ge li - þi min de ço cu ðun be den sel ve zi hin sel ge li þi - mi nin çok ö nem li ol du ðu nu be lir ten Da ðoð - lu, ö zel lik le ha ným la ra ses le ne rek Ha ným lar, ço cuk la rý ný za se ni ba ba na söy le ye ce ðim ke - li me si ni as la kul lan ma yýn. Ço cuk la rý nýz la prob le mi si zin çöz me niz ge re ki yor. Ken di - ni ze gü ve nin. E ðer si zin çö ze me ye ce ði niz bir prob lem var sa o tu rup a i le ce çöz me ye ça lý - þýn de di. Ýs tan bul / Ye ni As ya Dü zen li eg zer siz i lâç gi bi YE MEK TEN SON RA EL LE RÝ NÝ YI KA MASINI ÖÐRETÝN Ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan din le yi ci ler den ge len so ru la rý ce vap la yan Da ðoð lu, bir din le yi ci nin 0-6 yaþ a ra sý ço cuk la ra hij yen ku ral la rý ný na sýl öð re te bi li rim? so ru su nu Sof ra da mut la ka bir el be zi bu lun du run ve el le ri ni ve að zý ný si lin. Ye mek son ra sýn - da da el le ri ni yý ka yýn. Ön ce o yun cak diþ fýr ça sýy la 3 ya þýn dan son ra da ma cun la diþ - le ri ni fýr ça la yýn di ye ce vap la dý. Da ðoð lu, bir baþ ka din le yi ci nin Ço cu ðum çok iþ - tah sýz, ye me ye mek is te mi yor, ne yap mam ge re ki yor? so ru su nu i se þöy le ce vap la - dý: Dün ya da iþ tah a çan bir iþ tah þu ru bu söz ko nu su de ðil. Ço cuk sað lýk lý i se iþ tah - sýz lý ðý nýn ne de ni psi ko lo jik tir. Ye me ði ni yer se yi ye cek, ye mez se ýs rar et me yin. Tek - lif var ýs rar yok. E ðer siz ýs rar e der se niz bir psi ko lo jik iþ tah sýz lýk or ta ya çý kar. AK TÝF Ya þam Der ne ði Baþ ka ný Prof. Dr. Hay dar De mi rel, bir çok has ta lýk tan ko run ma da ve sað lýk lý bir hayat i çin fi zik sel ak ti vi te nin çok ö nem li ol du - ðu nu be lir te rek, Her gün en az 30 da ki ka eg zer siz ya pýl ma lý dýr de di. De mi rel, eg zer siz i lâç týr slo - ga nýy la Tak sim Po int O tel de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, ha re ket siz bir hayat tar zý nýn çok cid dî sað lýk so run la rý ný be ra be rin de ge tir di ði ni i fa - de e de rek, in san la rýn 150 yýl ön ce gün de 30 bin a - dým dan da ha faz la sý ný a tar ken, bu nun sa na yi dev - ri mi nin ol du ðu yýl lar da 15 bin a dý ma ge ri le di ði ni, gü nü müz de i se 3 bin a dý ma bi le zor u la þýr ha le ge - lin di ði ni kay det ti. E ko no mik Ýþ bir li ði ve Kal kýn ma Ör gü tü (O ECD) ra por la rý na gö re; 2050 yý lýn da yaþ lý nü fu su en hýz lý ar ta cak ül ke ler den bi ri si nin de Tür ki ye ol du ðu nu di le ge ti ren De mi rel, Þim di fi zik sel ak ti vi te a lýþ kan lý ðý ný tüm top lum da kü çük yaþ lar da yay gýn laþ tý rýr sak, i ler le yen za man da yaþ lý - la rýn çe þit li has ta lýk lar la kar þý laþ ma ris ki ni de bü - yük öl çü de a zalt mýþ o lu ruz de di. Ýs tan bul / a a Kanser, kök hücreyle dur durul du ÝS VÝÇ RE LÝ bi lim a dam la rý, la bo ra tu var de ney - le rin de, lö se mi kök hüc re le ri nin ge li þi mi ni doð ru dan dur dur ma yý ba þar dý. Bern Ü ni ver si - te si týp fa kül te si on ko lo ji bö lü mü ve Ba sel Ü - ni ver si te si týp fa kül te si pa to lo ji bö lü mü uz - man la rý, fa re ler de, hüc re ge li þi mi ni sað la yan CD27 mo le kü lü nün ça lýþ ma sý ný en gel le ye rek, lö se mi kök hüc re le ri ne sin yal ak ta rý mý ný dur - ÞAR BON has ta lý ðý na yol a çan tok si ne du yar lý - ðýn ka lý tým sal ol du ðu ve ki þi den ki þi ye de ðiþ ti ði be lir len di. ABD nin Stan ford Ü ni ver si te si nden bi li m a dam la rý nýn, 243 ki þi den a lý nan hüc re ler ü ze rin de yap tý ðý ve A me ri kan PNAS der gi sin - de ya yým la nan a raþ týr ma so nuç la rý, ka tý lým cý - lar dan ü çü nün tok si ne ne re dey se hiç du yar lý ol ma dý ðý ný, di ðer ba zý ka tý lým cý la rýn du yar lý ðý - nýn i se 100 kat faz la ol du ðu nu gös ter di. ABD Sa vun ma Ba kan lý ðý ta ra fýn dan des tek le nen a - raþ týr ma nýn so nuç la rý nýn ye ni u lu sal gü ven lik tedbir le ri nin ya ný sý ra, A IDS e, sýt ma ya, cüz za - ME MO RÝAL Þiþ li Has ta ne si Ço cuk Sað lý ðý ve Has - ta lýk la rý Bö lüm Baþ ka ný Prof. Dr. Me tin Ka ra bö - cü oð lu, a raþ týr ma la rýn, ge re ðin den faz la C vi ta mi - ni al ma nýn sað lýk lý bi rey le ri has ta lýk lar dan ko ru - ma dý ðý ný or ta ya koy du ðu nu be lir te rek, ço cuk la ra ge rek ti ði ka dar mey ve ve seb ze ye di ril me si ge rek - ti ði ni bil dir di. Ka ra bö cü oð lu, yap tý ðý ya zý lý a çýk la - ma da, ço cuk lar da sýk gö rü len üst so lu num yo lu has ta lýk la rý na kar þý a lýn - ma sý ge re ken tedbir ler ve te - da vi yön tem le - ri hak kýn da bil gi ver di. An ne ve ba - ba la rýn ço - cuk la rý ný en sýk dok to ra gö tür dük le ri has ta lýk la rýn ba - þýn da üst so lu num yo lu en fek si yon la rý - nýn gel di ði ni be lir ten Ka ra bö cü oð lu, ço cuk la - rýn bir yýl da 6-8 de fa üst dur du. Böy le ce kan ser kök hüc re si nin ge li þi mi en gel len di. Tü mör im mü no lo ji uz ma ný Chris - ti an Schürch ve Cars ten Ri et her in a raþ týr ma - sý nýn so nu cu, The Jo ur nal of Cli ni cal In ves ti - ga ti on der gi sin de ya yým lan dý. Lö se mi kök hüc re le ri, uy gu la nan te da vi le rin ço ðu na kar þý di renç li ol du ðu i çin, sýk sýk kan ser te da vi nin ar dýn dan nüks e di yor. An ka ra / a a Tok si ne du yarlý lýk, ki þi ye gö re de ði þi yor ma, he pa ti te yol a çan lar gi bi bir çok ö lüm cül has ta lýk ya pý cý nýn (pa to jen) et ki si nin in san lar - da ki ba zý gen le re bað lý ol du ðu nu gös ter di ði ve ki þi den ki þi ye de ði þe bil di ði ne ý þýk tut tu ðu vur - gu lan dý. A raþ týr may la il gi li a çýk la ma ya pan Stan ford Ü ni ver si te si nden Dr. Da vid Rel man, ay ný mik ro or ga niz ma la rýn sebep ol du ðu en fek - si yo nun ba zý ki þi ler de fark lý et ki le ri ol du ðu nun da ha ön ce bi lin di ði ni an cak bu gü ne dek bu far kýn gen ler den mi yok sa çev re sel et ken ler den mi kay nak lan dý ðý nýn ay dýn la tý la ma dý ðý na dik - ka ti çek ti. Was hing ton / a a C vi ta mi ni nin faz la sý has ta lýk tan ko ru mu yor so lu num yo lu il ti ha bý ge çi re bil di ði ni, ö zel lik le yu - va ya ve ya o ku la ilk baþ la nan yýl lar da bu has ta lýk la - rýn da ha sýk gö rül dü ðü nü vur gu la dý. Ka ra bö cü oð - lu, an ne ve ba ba la rýn ço cuk la rý ný üst so lu num yo lu has ta lýk la rýn dan ko ru mak i çin tavsiye le ri ni de þöy - le sý ra la dý: An ne ve ba ba lar ço cuk has ta lan dý ðýn - da ge re ðin den faz la C vi ta mi ni i çe ren por ta kal, man da li na, li mon ye di rip, o nu kýþ bo yun ca has ta - lýk lar dan ko ru ya cak la rý na i na nýr lar. A raþ týr ma lar, ge re ðin den faz la C vi ta mi ni al ma nýn sað lýk lý bi rey - le ri has ta lýk lar dan ko ru ma dý ðý ný or - ta ya koy muþ tur. An ne ve ba - ba la rýn ço cuk la rý na ge rek - ti ði ka dar vi ta min, mey - ve ve seb ze ye dir me - le ri ye ter li dir. Ço - cuk ta a teþ var di ye ge rek siz ye re an - ti bi yo tik ve ril - me me li. Bir uz - ma na da ný þýl ma lý ve ço cu ðun has - ta lý ðý na gö re te - da vi uy gu lan - ma lý dýr. Ýs tan bul / aa An ti dep re san lar genç ler de in ti har ris ki ni ar ttýr mý yor A ME RÝ KA LI bi lim a dam la rý nýn yap týk la rý bir a raþ týr - ma ya gö re, an ti dep re san lar ço cuk ve genç ler de in ti har ris ki ni ar ttýr mý yor da a zalt mý yor da. So nuç la rý Arc hi - ves of Ge ne ral Psychi atry der gi si nin in ter net say fa sýn - da ya yým la nan me ta a na liz de, Chi ca go ü ni ver si te sin - den ka mu sað lý ðý uz ma ný, psi ki yat rist Ro bert Gib bons i le Co lum bi a ü ni ver si te sin den in ti har uz ma ný, psi ki - yat rist John Mann, 41 a raþ týr ma dan, ven la fak sin ve ya flu ok se tin et ken mad de le ri ni i çe ren i laç lar la te da vi gör müþ, 9000 in ü ze rin de genç, ye tiþ kin ve ge ri at rik has ta nýn ve ri le ri ni de ðer len dir di. Gib bons ve Mann, a raþ týr - ma la rýn da, i laç fir ma la rý ve U lu sal Ruh Sað lý ðý Ens ti - tü sün de gö rev li bi lim a - dam la rý nýn kýs men he - nüz ya yým lan ma mýþ ve - ri le ri ni de kul lan dý ve bütün has ta lar i çin u zun va de li ge li þim tab lo su çý - ka ra bil di. So nuç la rýn, has ta ve dok tor la rýn te da vi sü re cin de i lâç kul lan ma kor ku su nu yen me le ri - ne yar dým cý o la ca ðý ný um du ðu nu be lir ten Gib bons, en bü yük in ti har ris ki nin, te da vi e dil me yen ve ya teþ his e - dil me miþ dep res yon lar da bu lun du ðu nu kay det ti. A - raþ týr ma ay rý ca bir kez da ha in ti har e ði li mi ko nu su nun ne ka dar kar ma þýk ol du ðu nu gös ter di. A raþ týr ma, söz ko nu su i lâç la rýn ye tiþ kin ve yaþ lý lar da in ti har ris ki ni dü - þü rür ken, dep res yon be lir ti le ri ni a zalt ma la rý na rað men ne den ço cuk ve ye tiþ kin ler de bu ris ki dü þü re me di ði ne da ir fi kir ver me di. A me ri kan Gý da ve Ý lâç Da i re si (FDA), 15 E kim 2004 te, an ti dep re san ü re ten fir ma lar dan, i lâ cýn pros pek tü sü ne, ço cuk ve genç ler de in ti har ris ki ni ar ttý ra - bi le ce ði ne da ir u ya rý ek le me le ri ni ta lep et ti. FDA 2006 da bu ta le bi ni ge niþ le te rek, yaþ a ra lý ðý nýn da u ya rý da yer al ma sý ný sað la dý. FDA ilk u ya rý sý ný, 25 kli nik tes tin so - nu cun da in ti har ris kin de is ta tis ti ki o la rak az, an cak be lir - gin bir ar týþ gö rül me si ü ze ri ne yap mýþ tý. An ka ra / a a

14 14 9 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE SPOR Y FB: DE MÝ RÖ REN Ý DES TEK LE MÝ YO RUZ MANUEL FERNANDES ÝN CEZASI BÝTTÝ BE ÞÝK TAÞ TA kýr mý zý kart ce za sý ne de niy le son 2 lig ma çýn da for ma gi ye me yen Ma nu el Fer nan des, Si vass por kar þý sýn da ta kým da ki ye ri ni a la - cak. Si vass por ma çý ön ce si 2 fut bol cu sa rý kart ce za sý sý ný rýn da bu lu nu yor. 3 er sa rý kart la rý bu lu nan Si ma o Sab ro sa ve Ýb ra him To ra man, Si vas dep las ma nýn da da sa rý kart gör me le ri du ru mun da ce za lý o la cak ve Genç ler bir li ði ma çýn da for ma gi ye me ye cek. Hu go Al me i da, Rüþ tü Reç ber, Ro ber to Hil bert, Ýs ma il Köy ba þý, Ju li o Al ves, Meh met A u re li o ve A týnç Nu kan, sa kat lýk la rý dolayýsýyla Si vas dep las ma ný na gö tü rül me di. FE NER BAH ÇE Ku lü bü, in ter net si te sin den yap tý ðý a çýk la ma da, Ku lüp ler Bir li ði Vak fý top lan tý sý nýn ar dýn dan ko nu þu lan la rýn med ya ya yan sý ma sý na ve ger çe ði yan sýt ma yan ha ber le re tep ki gös ter di. Fe ner bah çe Ku lü bü nün bu tür ha ber le re da ir duy du ðu ra hat sýz lý ðýn da ha ön ce yö ne ti ci ler ta ra fýn dan de fa lar ca di le ge ti ril di ði i fa de e di len a çýk la ma da, top lan tý ya ka tý lan Fe ner bah çe Ku lü bü Baþ kan Ve ki li Ni hat Öz de mir ve as baþ kan Ci han Ka mer in, Be þik taþ Ku lü bü ve Ku lüp ler Bir li ði Vak fý Baþ ka ný Yýl - Yýl dý rým De mi rö ren dý rým De mi rö ren in, TFF baþ kan lý ðý na a day lý ðý ko nu su na da ir her han gi bir yo rum ve i fa de si ol ma dý ðý be lir ti le rek, Top lan tý nýn ar dýn dan ba sý na yan sý yan, yö ne ti ci le ri mi zin, Be þik taþ Ku lü bü Baþ ka ný Sa yýn Yýl dý rým De mi rö ren i, TFF baþ kan lý ðý i çin ö ner di ði ve Sa yýn De mi rö - ren in baþ kan lý ða a day ol ma sý ha lin de Fe ner bah çe yö ne ti mi nin ken di si ni des tek le ye ce ði i le il gi li ha ber ler doð ru de ðil dir. Yö ne ti ci le ri miz Sa yýn Ni hat Öz de mir ve Sa yýn Ci han Ka mer in, Sa yýn De mi rö ren in o la sý TFF baþ kan lý ðý ko nu su na da ir her han gi bir yo rum ve i fa de le ri ol ma mýþ týr. Top lan tý da Sa yýn Ci han Ka mer, Ku lüp ler Bir li ði ü ye le rin den bi ri nin baþ kan ol ma sý ko nu sun da, di ðer ü ye le rin gö rüþ be lirt me le ri ni ri ca et miþ, an cak Sa yýn De mi rö ren ya da bir baþ ka i sim ke sin lik le gün de me ge ti ril me miþ tir. Ku lü bü mü zün, böy le si bir ko nu da yö ne tim ku ru lu mu zun ka ra rý ol ma dan her han gi bir plat form da gö rüþ be lirt me si, ku lü bü mü zün bu ko nu da ki cid di ye ti ve has sa si ye ti ne ya kýþ maz. Hal böy le i ken, bu ko nu da ya pý lan ha ber le rin ger çek le bað daþ ma dý ðý ný ka mu o yu na ö nem le du yu ru ruz de nil di. Ye ner, Bu haf ta lar da baþ ka ka yýp ya þa mak is te mi yo ruz de di. Pu an kay bý na ta ham mü lü müz yok SPOR To to Sü per Lig de ya rýn sa ha sýn da Ga zi an teps por u ko nuk e de cek o lan Trab zons por da, ku lüp ge nel sek re te ri Ha san Ye ner, li gin so nu yak laþ týk ça pu an ka yýp la rý nýn te la fi si nin zor la þa ca ðý ný be lir te rek, 2Me di cal Park An tal yas por ma çýn da ki pu an kay bý mýz bi zim gi bi bir ta ký ma ya kýþ ma dý. Fut bol cu ar ka daþ la rý mýz da bu ma çý iz le dik le rin de bir öz e leþ ti ri mut la ka ya pa cak lar dýr. Ö zel lik le pu an ka yýp la rý nýn te lâ fi e dil me si nin zor du ru ma gel di ði bu haf ta lar da baþ ka ka yýp ya þa mak is te mi yo ruz de di. A LAN ZÝN HO YA DA TEK LÝF Ýç trans fer de bir çok o yun cu nun söz leþ me si ni u za tan bor doma vi li ku lüp, O nur un ar dýn dan Bre zil ya lý A lan zin ho ya da söz leþ me si nin u za týl ma sý ko nu sun da tek lif gö tür dü. Ye ner, A lan zi ho i le il gi li ge rek li tek lif le ri ni yap týk la rý ný be lir te rek, On lar da uy gun gö rür ler se u za ta ca ðýz. Þa yet on lar u zat ma yý ka bul et mez ler se op si yo nu muz tek ta raf lý var, söz leþ me si bit tik ten son ra bir yýl da ha op si yo nu nu u za ta ca ðýz di ye ko nuþ tu. Demirel: He def al týn ma day la TÜR KÝYE Bas ket bol Fe de ras yo nu Baþ ka ný Tur gay De mi rel, Tür ki ye yi bas ket bol da güç mer ke zi ha li ne ge tir me yi he def le dik le ri ni ve ar týk u lus la r a ra sý þam pi yo na lar da al týn ma dal ya ka zan mak is te dik le ri ni söy le di. Tur gay De mi rel, dün Con rad O tel de dü zen le di ði ve bas ket bol ca mi a sý nýn i le ri ge len le ri nin de ha zýr bu lun du ðu ba sýn top lan tý sýn da, fe de ras yo nun ye ni ku rum sal kim li ði ni, he def le ri ni a çýk la yýp, ye ni lo go su nu ta nýt tý. Fe de ras yon o la rak ge le cek dö nem de ki stra te jik pla ný ný ve yol ha ri ta sý na a çýk la yan De mi rel, gö re ve gel dik le rin de ver dik le ri söz le rin ta ma mý ný tut tuk la rý ný i fa de e de rek, Türk bas ket bo lu 20 yýl i çin de çok bü yük i ler le me kay det ti. Biz gö re ve gel di ði miz de Türk bas ket bo lu nu dün ya nýn en i yi ilk 10 ül ke si a ra sý na so ka ca ðý mý zý söy le dik. Þu an da FI BA sý ra la ma sýn da 6. du rum da yýz de di. Tür ki ye de ki ge rek er kek, ge rek ka dýn lig le ri nin Av ru pa nýn en ka li te li lig le ri ha li ne gel di ði ni an la tan De mi rel, bu or ga ni zas yon la rý da ha da ge liþ tir me yi is te dik le ri ni söy le di. Özel bir uçakla Sivas'a gelen Beþiktaþlý futbolcular, havaalanýnda taraftarlarýn yoðun ilgisiyle karþýlandý. Manuel Fernandes en çok ilgiyi gören futbolcu oldu. FO TOÐ RAF: A A Beþiktaþ Sivas ta yeni çýkýþ arýyor SPOR TOTO SÜPER LÝG'DE SON 3 MAÇINI KAYBEDEN BEÞÝKTAÞ, BU AKÞAM SÝVASSPOR MAÇIYLA KÖTÜ GÝDÝÞE "DUR" DEMEK ÝSTÝYOR. KARÞILAÞ- MA SAAT 18.00'DE BAÞLAYACAK VE MAÇI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK. SPOR To to Sü per Lig de son 3 ma çý ný yi ti ren Be þik taþ, bu ak þam Si vass por ma çýy la kö tü gi di þe dur de mek is ti yor. Sa ha sýn da bi le ði bü kül me yen Yi ði do lar i se se ri yi de vam et tir mek pe þin de o la cak. Si vas por i le Be þik taþ a ra sýn da 14. lig ran de vu su Si vas 4 Ey lül Sta dý nda oy na na cak. Kar þý laþ ma sa at de baþ la ya cak ve ma çý Cü neyt Ça kýr yö ne te cek. Son 3 maç ta 9 pu an yi ti ren ve 45 pu an la 3. sý ra da yer a lan Be þik taþ, Si vass por kar þý sýn da ga lip ge le rek çý ký þa geç me yi ve 14 Þu bat Sa lý gü nü dep las man da Por te kiz tem sil ci si Bra ga i le oy na ya ca ðý U E FA Av ru pa Li gi 2. tur ilk ma çý ön ce si mo ral bul ma yý he def li yor. Yi ði do la rýn e vin de bi le ði bü kül mü yor Si vass por un, e vin de 143 gün dür bi le ði bü kül mü yor. Lig de play-off a kal ma yý he def le yen Si - vass por, bu se zon lig de iç sa ha da yap tý ðý 13 maç ta 7 ga li bi yet ve 5 be ra ber lik el de et ti, e vin de sa de ce Es ki þe hirs por kar þý sýn da ye nik ay rýl dý. FO TOÐ RAF: A A Ga lip gel mek is ti yo ruz SÝVASS POR Tek nik Di rek tö rü Rý za Ça lým bay, Be þik taþ i le oy na ya cak la rý kar þý laþ ma nýn çok zor ge çe ce ði ni be lir te rek, Be þik taþ çok i yi bir ta kým, her tür lü ted bi ri mi zi a la ca ðýz. 3 ma çý üst üs te kay bet ti ler. Bu maç, on lar i çin de ay rý bir maç o la cak. O nun i çin biz de çok dik kat li o la ca ðýz, çok i yi bir þe kil de kon san tre o la ca ðýz de di. Lig de ö nü müz de ki gün ler de Be þik taþ ma çý da hil ol mak ü ze re, Fe ner bah çe, Genç ler bir li ði, Ga la ta sa ray ve Trab zons por i le 5 zor lu maç ya pa cak la rý na dik ka ti çe ken Ça lým bay, Bun la rýn hep si bi - zim ü ze ri miz de o lan ta kým lar. Ýn þal lah bun lar dan i yi bir þe kil de çýk tý ðý mýz tak tir de is te di ði miz ye re ge li riz. Be þik taþ ma çý da zor bir maç. Ek sik le ri var, Av ru pa Ku pa sý ma çý var di yor lar. A ma bu Be þik taþ i çin de çok ö nem li bir maç. Ar tý o Be þik taþ ta ký mý, is te di ði ka dar ek sik le ri ol sun, ne ti ce de Be þik taþ ta ký mý. Ya ni oy na ya ný, oy na ma ya ný her tür lü o yun cu ya sa hip ler. O ne den le bi zi çok zor lu bir mü ca de le bek li yor. Mer sin de oy na dý ðý mýz ma çýn da üs tü ne çý kýp bu ra dan i yi bir þe kil de ay rýl ma mýz ge re ki yor de di. BE ÞÝK TAÞ, SÝ VASS POR MA ÇINA HA ZIR Be þik taþ ýn Si vas ka fi le sin de þu fut bol cu lar yer al dý: Cenk Gö nen, U mut Ka ya, Ser can Ha cý oð lu, Ma nu el Fer nan des, Ýb ra him To ra man, To mas Si vok, Ve li Kav lak, Mus ta fa Pek te mek, Ek rem Dað, Ne cip Uy sal, Meh met Ak yüz, Si ma o Sab ro sa, Er san Gü lüm, Fi lip Ho los ko, Sid ne i, Fa bi an Ernst, E du, E ge men Kork maz, Tan ju Kay han. 26. haf ta nýn ha kem leri a çýk lan dý Ya rýn: Trab zons por-ga zi an teps por: Mus - ta fa Ka mil A bi toð lu. 11 Þu bat Cu mar te si: Genç ler bir li ði-mer sin Ýd man yur du: Ýl ker Me ral, Ga la ta sa ray-kay se - ris por: Öz gür Yan ka ya. 12 Þu bat Pa zar: Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di - yes por-an ka ra gü cü: Ça ða tay Þa han, Or dus por- Me di cal Park An tal yas por: Tol ga Öz kal fa, Sam - suns por-es ki þe hirs por: Hü se yin Gö çek, Ma ni - sas por-bur sas por: Kud du si Müf tü oð lu, Kar de - mir Ka ra büks por-fe ner bah çe: Fý rat Ay dý nus. Tür ki ye Yýl dýz la rý ný A rý yor or ga ni zas yo nu na 200 bin ka tý lým cý TÜR KÝYE NÝN en bü yük spor faaliyet le rin den bi ri ol ma sý plan la nan Tür ki ye Yýl dýz la rý ný A rý yor or ga ni zas yo nu, Ni san a yý nýn son haf ta sýn da ger çek leþ ti ri le cek. Ýs tan bul da dü zen le ne cek faaliyete, çe þit li spor dal la rýn da be ce ri si o lan a ma tör spor cu ço cuk la rýn ka tý la ca ðý ak ta rý lýr ken, ay rý ca çok sa yý da ço cu ða spor branþ la rý ný ta ný ma im kâ ný da sað la na ca ðý be lir til di. Top lam 4 gün ol ma sý plan la nan et kin lik te 200 bin ka tý lým cý nýn yer al ma sý nýn bek len di ði i fa de e dil di.

15 HABER Y 9 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE 15 A ÝLE ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý Ö zür lü ve Yaþ lý Hiz met le ri Genel Müdürlüðü yaþlýlara bakým hizmetleri konusunda yeni model oluþturuyor. YAÞLILARIN DA KREÞÝ OLACAK YAÞ LI LA RIN GÜN DÜZ VA KÝT GE ÇÝ RÝP AK ÞAM E VÝ NE DÖ NE BÝ - LE CE ÐÝ KREÞ GÝ BÝ ME KÂN LAR O LUÞ TU RU LA CA ÐI BÝL DÝ RÝL DÝ. A ÝLE ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý Ö zür lü ve Yaþ lý Hiz met le ri Ge nel Mü dü rü Dr. Ay lin Çift çi, yap tý ðý a çýk la ma da, yaþ lý la ra yö ne lik ba kým hiz met le ri ko nu sun da ye ni bir mo del o luþ tur mak i çin ça lýþ týk la rý ný be lirt ti. Ye ni ya pý la nan ba kan lýk ve ge nel mü dür lük o la rak be lir le dik le ri ön ce lik ler a ra sýn da yaþ lý la ra yö ne lik hiz met le rin ilk sý ra lar da yer a la ca ðý ný kay de den Çift çi, yaþ lý lý ðýn ilk kez bir ba kan lýk ça tý sý al týn da ve ge nel mü dür lük bün ye sin de ya pý lan dý ðý ný bil dir di. Bun dan son ra ki ya pý lan ma da yaþ lý bi rey le rin da ha çok ken di bu lun duk la rý or tam da ba rýn ma la rý ný des tek le me ye yö ne lik ça lýþ ma lar ya pa cak la rý ný i fa de e den Çift çi, ön ce lik li o la rak ev de des tek hiz me ti uy gu la ma sý ný ha ya ta ge çi re cek le ri ni kay det ti. Çift çi, bu uy gu la ma kap sa mýn da yaþ lý la rýn her tür lü ih ti ya cý nýn ken di ev le rin de kar þý la na ca ðý ný i fa de et ti. YAÞLILAR MAHALLESÝNDEN AYRILMAYACAK YAÞ LI LA RA a i le sin den, ma hal le sin den, çev re - sin den a yýr ma dan des tek hiz met le ri ve re cek le ri - ni be lir ten Çift çi, bu kap sam da yaþ lý la ra yö ne lik gün düz mer kez le ri o luþ tu ra cak la rý ný söy le di. Tür ki ye de 5 a det bu lu nan gün düz mer kez le ri sa yý sý ný ço ðal ta cak la rý ný di le ge ti ren Çift çi, Kü- çük ço cuk lar na sýl kre þe bý ra ký lý yor sa ay ný þe kil de yaþ lý ku lü bü ve ya yaþ lý kre þi di ye bi le ce ði miz mo - del ler le yaþ lý la rýn gün düz ge lip ak þam ya þa dý ðý or ta ma ye ni den dö ne bi le ce ði mer kez ler o luþ tu - ra ca ðýz. Tür ki ye de bu tür 5 mer kez var. Bu ra da - ki ça lýþ ma la rýn so nuç la rý ný de ðer len di re ce ðiz. Dr. Ay lin Çift çi Bu na gö re bu tür mer kez le rin sa yý sý ný art tý ra ca - ðýz. Faz la ta lep var de di. Yaþ lý la rýn da ha çok hu - zu re vi ve ya ba ký me vi gi bi bü yük mer kez ler de ba rýn dý ðý ný ha týr la tan Çift çi, ye - ni ya pý lan ma kap sa mýn da yaþ lý la rýn da ha kü çük ve ken di ken di ne ye te bil me im kân la rý na gö re sý nýf lan dý rýl mýþ mer kez ler o luþ tu ru la ca ðý ný bil dir di. Si lâh la rýn dü þün ce gü cüy le yö ne ti mi ne çok az za man kal dý n ÝN GÝLÝZ bi lim a dam la rý, be yin a raþ - týr ma la rý nýn o luþ tu ra ca ðý muh te mel teh li ke le re kar þý u yar dý. Ro yal So ci - ety den ya pý lan a çýk la ma da, bu a raþ týr - ma lar sa ye sin de çok da u zak ol ma yan bir za man da, in san sýz ha re ket e de bi len u çak ve di ðer si lâh sis tem le ri nin dü - þün ce gü cüy le yö ne ti le bi le ce ði ne dik - ka ti çe kil di. Bi lim a dam la rý ný, ö zel lik le as ke rî tek no lo ji a çý sýn dan ba kýl dý ðýn da, el de e di len so nuç la rýn kul la ný mýn da dik kat li o lun ma sý ko nu sun da u ya ran Ro yal So ci ety, hem hü kü met hem u - lus lar a ra sý top lu mun, an cak bi lim a - dam la rý nýn da bu a raþ týr ma la rýn as lýn - da ya rar lý so nuç la rý nýn za ra ra ve teh li - ke ye dö nüþ me me si ni sað la mak du ru - mun da ol du ðu nu bil dir di. Londra / aa Dün ya nýn en yaþ lý or ga niz ma sý keþ fe dil di n AK DE NÝZ DE ya þa yan dev de niz yo - sun la rý nýn, dün ya da ki en yaþ lý ya þa yan or ga niz ma ol du ðu keþ fe dil di. A vust - ral ya lý bi li m a dam la rý, Ýs pan ya dan Kýb - rýs a u za nan 3 bin 200 ki lo met re lik bir a lan da yap týk la rý a raþ týr ma da yak la þýk 40 de niz al tý bit ki si nin DNA ör nek le ri ni in ce le di. PLos O NE ad lý der gi de ya - yým la nan a raþ týr ma ya gö re, yak la þýk 200 bin yýl ön ce sin den ge len de niz yo - sun la rý, ha li ha zýr da bi li nen en yaþ lý or - ga niz ma. Da ha ön ce ya pý lan a raþ týr - ma lar da Taz man ya ya öz gü bir bit ki tü rü nün 43 bin ya þýn da ol du ðu bu - lun muþ tu. Ba tý A vus tral ya Ü ni ver si - te sin den Prof. Car los Du ar te, de niz yo su nu nun e þey siz ü re me i le ü re di ði i çin bu ka dar u zun sü re tü rü nü ko ru - muþ o la bi le ce ði ni söy le di. Prof. Du ar - te, ký yý ge li þi mi ve kü re sel ý sýn ma dolayýsýyla de niz yo sun la rý nýn da a zal - ma ya baþ la dý ðý ný söy le di. Çin de 7 ki lo luk be bek dün ya ya gel di n ÇÝN DE 7 ki lo luk be bek dün ya ya gel - di. He nan e ya le tin de ya þa yan 29 ya - þýn da ki ka dý nýn, Chun Chun a dý ve ri len 7,04 ki lo a ðýr lý ðýn da ki oð lu nu haf ta so - nu se zar yen le dün ya ya ge tir di ði bil di - ril di. An ne i le be be ðin sað lýk du ru mu - nun i yi ol du ðu be lir ti lir ken, Chun Chun un, muh te me len Çin de do ðan en a ðýr be bek ol du ðu i fa de e dil di. Bu a ra da be be ðin an ne ve ba ba sý nýn boy ve ki lo la rý nýn or ta la ma öl çü ler de ol du - ðu, ha mi le lik sü re ci nin de nor mal geç ti ði kay de dil di. Gu in nes Re kor lar Ki ta bý na gö re dün ya nýn en a ðýr be be ði 10,77 ki lo i le 1879 yý lýn da ABD nin O hi o e ya le tin de dün ya ya gel di, an cak 11 sa - at ha yat ta ka la bil di. Pekin / aa Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, Karacadað'ý ziyaret etti ve kayak yaptý. Ka ra ca dað, Do ðu nun U lu dað ý o la cak AHMET HAMDÝ ÇÝÇEK SÝVEREK ÞAN LI UR FA Va li si Ce la let tin Gü venç, Ek sik le ri gi de re cek ve Ka ra ca dað ý kýþ tu riz mi i çin ca zip ha le ge ti re ce ðiz. Ka ra ca dað, bu böl ge nin U lu dað ý o la cak de di. Va li Gü venç, Si ve rek Kay ma ka mý Mah mut Her san lý oð lu ve ku rum a mir le ri i le bir lik te, Si ve rek e 45 ki lo met re u zak lýk ta ki Ka ra ca dað Ka yak Mer ke zi ni zi ya ret et ti. Haf ta so nu nu Ka ra ca dað da ka yak ya pa rak ge çi ren va tan daþ lar la soh bet e den Va li Gü venç, mer kez de in ce le me ler de bu lu nup ek sik le ri ye rin de gör dü. Ö zel lik le haf ta son la rý böl ge il le rin den ge len yüz ler ce ki þi yi AV RU PA U zay A jan sý (E SA) nýn ke þif uy du su Mars Ex press, ký zýl ge ze gen de mil yar lar ca yýl ön ce var ol muþ i ki bü yük ok ya nu sa a it güç lü de lil ler top la dý ten bu ya na Mars Ex press uy du su nun ü ze rin de yer a lan ge liþ miþ yü zey al tý iz le me ve i yo nos fer din le me ra da rý (MAR - SIS), da ha ön ce be lir le nen ký yý la rýn ol du ðu böl ge de bir ok ya nus ta ba nýn da gö rü le cek tür de çö kel ti ler tes bit et ti. ABD de ki Ca li for ni a Ü ni ver si te si i le Fran sa da ki Gre nob le Ge ze gen ve As tro fi zik Ens ti tü sü (I PAG) dan bi lim a dam la rý nýn yak la þýk 2 yýl lýk a raþ týr ma sý na a ðýr la yan Ka ra ca dað ýn gü zel bir me kân ol du ðu nu söy le yen Va li Gü venç, da ha son ra ka yak ta kým la rý ný gi yip kay dý. Va li Gü venç, þun la rý söy le di: Böl ge de tek o lan ka yak mer ke zi Ka ra ca dað a ilk kez gel dim. Bu ra sý Tür ki ye de bir çok ka yak mer ke zin den da ha gü zel ze min ve pis te sa hip. Kar ka lýn cý lý ðý da ye te rin ce var. Ýn ce le me le ri miz de mer ke zi miz de ba zý ek sik lik le ri miz var, on la rý tesbit et tik. Bu ek sik le ri mi zi gi de re cek ve ö nü müz de ki yýl lar da Ka ra ca dað ýn kýþ tu riz mi a çý sýn dan da ha ca zip ha le gel me si i çin ge rek li ça lýþ ma la rý ya pa ca ðýz. Ya pý la cak ça lýþ ma lar i le Ka ra ca dað kýþ tu riz mi se ven le rin uð rak me kâ ný ve bu böl ge nin U lu dað ý o la cak týr de di. Mars ýn üzerinde iki okyanusun izine rastlandý gö re, ok ya nus lar dan bi ri si 4 mil yar yýl ön ce, di ðe ri i se 3 mil yar yýl ön ce Mars ýn ü ze rin de yer a lý yor du. A raþ týr ma ya ka tý lan bi lim a da mý Je re mi e Mo u gi not, Bu çö kel ti le rin buz i çer di ði ni dü þü nü yo ruz. El de et ti ði miz ve ri ler, bu ra da da ha ön ce bir ok ya nus ol du ðu na da ir güç lü de lil ler su nu yor de di. I PAG e ki bi nin li de ri Wlo dek Kof man i se, MAR SIS, Mars yü ze yi ni met re de rin li ðe ka dar in ce le di. Bu ta ba ka i çe ri sin de bir ok ya nu sa a it o la bi le cek ma ter yal ve tor tul la ra rast la dýk di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / ci han Ja pon dok tor At sus hi Mi ya za ki Tek no lo ji la bo ra tu va rý na Mi ya za ki nin is mi ve ril di VAN DA KÝ dep rem de ö len Ja pon dok tor At sus hi Mi ya za ki nin is mi, Ma ni sa da bir il köð re tim o ku lu nun tek no lo ji la bo ra tu va rý na ve ril di. Mi ya za ki nin is mi nin la bo ra tu va ra ve ril me si dolayýsýyla Se lim þah lar Er türk Ýl köð re tim O ku lun da tö ren dü zen len di. Tö re ne Ma ni sa Va li Yar dým cý sý Os man Ek þi, Ma ni sa Mil lî E ði tim Mü dü rü Mus ta fa Al týn soy, Ja pon ya nýn Ýs tan bul Baþ kon so los Ve ki li Ken ji As hi da, dep rem de ö len Mi ya za ki nin ay ný dep rem de en kaz al týn dan kur ta rý lan ar ka da þý Mi yu ki Kon nai i le Ja pon yar dým e ki bin den ü ye ler ka týl dý. Ja pon ya nýn Ýs tan bul Baþ kon so los Ve ki li Ken ji As hi da, Mi ya za ki nin a dý nýn tek no lo ji la bo ra tu va rý na ve ri li yor ol ma sýn dan bü yük o nur duy duk la rý ný söy le di. Manisa / aa

16

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BOSNA NIN HAFIZASI ESKÝ GÖRÜNÜMÜNE KAVUÞTU nhaberý SAYFA 4 TE ÇOCUKLARI ASKERE ALAN ÜLKELER UTANDIRILACAK nhaberý SAYFA 16 DA Vatan Þaþmaz: Ekrandaki müstehcen esprilere karþýyým/ 4 te 50 SÝVÝL TOPLUM

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı