Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi"

Transkript

1 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi Burhan FERHANO LU stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal Diffüz Büyük B hücreli lenfomalar(dbbhl), NHL lar n en genifl subtipini oluflturur. Görülme s kl yaklafl k y lda 2.9/ civar ndad r.who klasifikasyonu primer mediastinal büyük B hücreli,primer effüzyon lenfomalar,intravaskülar büyük B hücreli lenfomalar da DBBHL lar bafll alt nda toplamaktad r.(1)hastalar n yaklafl k 1/3 ü ekstranodal prezentasyon ile baflvurur. Do rudan DBBHL histolojisi ile karfl m za ç kabildi i gibi daha önce var olan indolen bir lenfomadan transforme olabilir. Evre I hastalar n %56 s ekstranodal DBBHL d r. Moleküler çal flmalar nodal ve ekstranodal hastal n farkl genetik orijinleri oldu unu ortaya koymufl ve bu nedenle farkl antiteler olabilece i düflünülmüfltür (2). Ekstranodal hastal k ile; lenfoman n evreleme prosedüründen sonra bir veya birden fazla ekstranodal tutulumun olmas na karfl n nodal tutulumun olmamas veya çok az olmas ifade edilmektedir KL N K PREZENTASYON DBBHL lar median 60 yafl(14-98)civar nda görülürler.erkeklerde biraz daha s k rastlan r ve E/K görülme oran 1.2 dir.dbbhl tüm lenfomalar n yaklafl k 1/3 ünü oluflturur.buna karfl m Mediastinal Büyük B Hücreli Lenfomalar (MBBHL) tüm lenfomalar n %2 kadar n oluflturur. Yaklafl k DBBHL hastalar n n %55 i MBBBHL da ise %66 s tan esnas nda erken evre (evre I/II) olduklar tespit edilir.hastalar n 1/3 ünde prezentasyonda B semptomlar vard r.ekstranodal tutulum ile baflvuran hasta oran DBBHL da %71, MBBHL da ise %56 oran ndad r.birden fazla ekstranodal tutulum DBBHL hastalarda %28-29,MBBHL da ise %19 civar ndad r. Bulky hastal k ile baflvuran oran DBBHL da serilere göre %30-%72 aras nda de iflirken MBBHL da %52 oran nda görülür.hastalar n tan an nda 1/3 ü IPI (International Prognostic Index) 0-1 (düflük risk hasta grubu) bulunurken IPI 2/3 olanlar %45; 4/5 olanlar ise hastalar n % 19 unu olufltururlar.mbbhl da ise düflük IPI(0/1) skoruna sahip hasta oran %52 civar ndad r.kemik li i tutulumu DBBHL lar n tan an nda % 16 MBBHL lar n sadece %3 de bulunur (Tablo1). Michael B.Moller ve arkadafllar n n(3) yapt araflt rmada ekstranodal hastal olanlar n daha yafll hastalardan olufltu u,performanslar n n daha düflük oldu u,buna karfl n LDH ile de erlendirilen tümör yükünün ve B semptomlar n n daha az görüldü ünü ortaya koymufltur. Keza ekstrano- 54

2 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi FERHANO LU B. dal hastal k varl nda hastalar n büyük bir ço unlu unun evre I+IV te topland (tüm hastalar n %87 si) dikkati çekmektedir (Tablo 2). EKSTRANODAL TUTULUM CNS TUTULUMU: Nodal prezentasyonun % 5-15 de CNS tutulumu görülür. Bu hastalarda kemik ili i tutulumu daha s kt r.genelde agresif seyir söz konusudur. Epidural,testis, paranasal tutulum, orbita tutulumu ile birliktelik daha s kt r. CNS tutulumu spinal kord kompresyonu, leptomeningeal tutulum ve veya intraserebral mass lezyonu fleklinde karfl m za ç kar.spinal kord kompresyonu s rt a r s, alt ekstremitelerde güç kayb, parezi veya paraliziye neden olur.leptomeningeal yay l m kraniyal sinir paralizi, meningeal irritasyon bulgular - na neden olur. ntraserebral kitle ise bafla r s, letalji,papilla ödemi, fokal nörolojik bulgular veya epileptik ataklar ile dikkati çeker. DBBHL primer beyin lenfomas lokalizasyonu ile de karfl m za ç - kabilir. Özellikle bat ülkelerinde HIV pozitifli i ile birlikte olup agresif seyir gösterir. Lenfomada nadir de olsa myastenia gravis,serebellar dejenerasyon,periferik nöropati,transvers myelit gibi paraneoplastik nörolojik tablo ortaya ç kabilir (4,5,6). DBBHL da sekonder CNS tutulumunun proflaksi gerektirecek s kl kta olmad n gösteren retrospektif de erlendirme yeni yay nlanm flt r.bu çal flmada 60 yas üstü DBBHL 339 hastan n tedavi sonras takip döneminde 20 hastada CNS tutulumu görüldü ü,cns tutulumunun yafla göre düzeltilmifl IPI ile korrele etti i ve Rituximab n CNS e diffüzyonundaki güçlük nedeniyle CNS tutulumunu engelliyemedi i gösterilmifltir (30 fiekil 1: Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomada Ekstranodal tutulum alanlar GASTRO NTEST NAL TUTULUM NHL lar n % 15 ini veya ekstranodal lokalizasyonun % n gastrointestinal tutulum oluflturur.en s k görülen histolojik pattern DBBHL d r.olgular n % 5 i primer gastrik lenfoma fleklinde dikkati çeker. nce barsak tutulumu gastrik tutulumdan sonra ikinci s ray al r ço unlukla multifokal dir ve Waldeyer halkas tutulumu ile birlikte görülür.rektum ve Kolon tutulumu daha az görülür. ORB TA TUTULUMU Orbita tutulumu NHL l lar n <% 1 de görülür.dbbhl histolojik olarak s kl k s ras na göre foliküler lenfomay izler.(7) Leptomeningeal tutulum veya CNS tutulumu ile birlikte olabilir. 55

3 FERHANO LU B. Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi PARANASAL S NUS TUTULUMU Frontal,maksiler, etmoid, sfenoid sinüsleri tutar.a r,fasiyal bölgede flifllik,epistaksis,üst solunum yolu obstrüksiyonu rinore ye neden olabilir.dbbhl en s k görülen histolojidir.cns yay l m nedeniyle kemoterapiyi takiben radyoterapi ve CNS proflaksisi önerilmektedir.(8) TEST S TUTULUMU Testiste a r s z flifllik ile kendisini gösterir.dbbhl en s k rastlanan histolojiyi oluflturur.(8) AKC ER TUTULUMU Hogkin hastal n n aksine (%11.6) de NHL da daha seyrek görülür (% 3.7 ) Vena Kava Superior Sendromu ile prezentasyon ;Tüm lenfomalar n % 3.9 unda, DBBHL lar n % 7 sinde görülür.lenfoblastik lenfomada bu oran % 21 ile en yüksektir. Plevral Efuzyon;(direk invazyon veya ductus torasikus,lenfatik infiltrasyon)ileri evre hastalarda nadir olmayan bir komplikasyondur.(8) KARD YAK KOMPL KASYON.Myokart infiltrasyonu nadirdir.radyoterapiye ba l perikardit,premature koroner problemi,akut tümör release ba l aritmi karfl lafl labilecek kadiyak komplikasyonlardand r. DBBHL da Ekstranodal tutulum alanlar ve s kl yukar da gösterilmifltir (9).Bu oranlar n referans al nan seriye göre de iflebilece i bilinmelidir. DBBHL DA PROGNOST K PARAMETRELER Hastal n prognozu 1) IPI (Enternasyonal Prognostik ndeks) 2Morfolojik veriler 3) mmünfenotipleme özellikleri 4) Moleküler (mikroarray analizleri )özelliklere göre de iflir. IPI bilindi i gibi yafl (<60,>60), serum LDH (normal veya yüksek), Ann Arbor s n flamas (evre I/II,III/IV), Ekstranodal tutulum ( 1,>1), Performans (ECOG 0,1 veya 2-4) olarak belirlenen 5 farkl parametreye göre tayin edilmektedir.yafl 60 n alt nda olanlar için yafl d fllanarak 4 parametreye dayal (yafla göre düzeltilmifl) prognostik parametreler ortaya konmufltur. Morfolojik olarak DBBHL lar Sentroblastik, mmünoblastik,t cell/histiositten zengin ve,anaplastik büyük B hücreli olmak üzere 4 gruba ayr l rlar.bu morfolojik gruplar aras nda hastalar n yaflam süresi aç s ndan bir fark bulunmam flt r.buna karfl immunoblast içermeyen alt gruplar n prognozunun daha iyi oldu una dair veriler vard r.(11) IPI n n tek bafl na hastalar prognostik aç dan farkl gruplara ay rma özelli i çok güçlü olmad ndan DBBHL da prognostik öneme sahip çeflitli parametreler gözden geçirilmifltir.bcl-2 protein ekspresyonunun IPI skorundan ba ms z olarak hastal k seyrini olumsuz etkiledi i çeflitli klinik çal flmalar ile gösterilmifltir.t(14/18) olmaks z n bcl-2 nin lenfoma dokusunda eksprese oldu u bilinmektedir.(12).shaeron L.Barrans ve ark.araflt rmas (13) IPI ve bcl-2 nin ba ms z prognostik parametreler oldu u,p53 ekspresyonunun ise böyle bir öneme sahip olmad n göstermifltir.orta risk IPI ya sahip hastalarda bcl-2 pozitifli i %28 hastay IPI yüksek risk ile uyumlu yaflam süresi ile eflde er bir duruma getirmektedir. Buna karfl n IPI orta risk grubunda olup olup bcl-2 negatif olan hastalar GC(germinal center) fenotipi tafl d klar nda prognostik aç dan IPI düflük risk grup ile uyumlu prognoza sahip olmakta. mmunhistokimyasal yöntemlerle prognozu belirleyen çal flmalardan birinde Yamaguchi ve ark.lar CD 5(+) DBBHL n n CD5(-) olanlara göre daha ileri yaflta ve kad nlarda daha s k görüldü ünü,daha kötü prognostik parametrelerle birlikte oldu u( kötü performans,yüksek LDH,ileri evre,ve s k birden fazla ekstranodal tutulum ) ve daha kötü prognoza sahip olduklar n göstermifllerdir.(14) Sakata ve ark.yeni yay nlanan çal flmalar nda DBBHL lar n % 50 sinin Matrix Metalloproteinase 9 ekspresse etti i ve bu ekspresyonu göstermiyen ayn histolojik grup hastaya göre daha kötü prognoza sahip oldu u gösterilmifltir.(15) Henüz yay nlanan bir di er araflt rma da IL-10 geninin IL G allelini tafl yan DBBHL l hastalar n prognozunun daha iyi oldu u gösterilmifltir.(50) DBBHL gerek morfolojik gerekse klinik davran fl biçimi aç s ndan heterojen bir hastal k oldu u dikkati çekince yap lan ilk gen ekspresyon profili çal flmalar ile kemoterapi yan tlar ve total yaflam süreleri farkl iki subgrubun varl n göstermifltir.bunlardan birincisi;normal germinal merkez B lenfosit benzeri (GCB) gen karakteristi i tafl yan grup di eri ise Aktive B cell benzeri (ABC) gen profili tafl yan gruptur.(16). Daha sonra cdna mikroarray kullan larak GCB benzeri,abc benzeri ve 56

4 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi FERHANO LU B. 3.tip gen ekspresyon profili olan DBBHL varl ortaya konmufltur.(17) GCB grubunun ABC grubuna göre daha iyi yaflam süresine sahip oldu u gösterilmifltir. 3.tip gen profili de heterojen bir grup olup ABC grubu gibi kötü prognoza sahiptir. Rutin hasta takibinde moleküler yöntemlerin uygulama güçlü ü nedeniyle immunhistokimyasal yöntemler ile bu genetik profile uygun gruplar n oluflturulmas sa lanm flt r. Nitekim Hans ve ark.(18) çal flmas CD10, bcl-6 ve MUM 1 monoklonalleri kullan larak iki genetik farkl grubu ay rabilmifllerdir. Bunlar içinde CD10 (+) veya CD 10 ve bcl-6 pozitifli i gösteren DBBHL lar GCB grubu olarak de erlendirilmifl CD10 ve bcl-6 negatifli i olanlar ise Non GCB grubu olarak de erlendirilmifltir. MUM1 plasma hücreleri ve B hücre geliflmesinin daha ileri geliflme evresinde pozitifleflti inden, MUM 1 pozitifli i gösterenler ABC grubu olarak yorumlanm flt r. CD10 (-) buna karfl n bcl-6 pozitif olan olgularda MUM 1 pozitifli i ABC grubuna negatifli i ise GCB grubuna iflaret etmektedir. Ayn çal flma GCB grubunun 5 y ll k sa kal m n %76 non-gcb grubunu ise % 34 bulmufltur.(p<0.01). bcl-2 ve cyclin D2 ekspresyonu non-gcb grubunda olumsuz prognoza iflaret etmektedir. MED AST NAL BÜYÜK B-HÜCREL LENFOMA Mediastinal Büyük-B Hücreli Lenfoma (MBBHL) daha çok genç kad nlarda görülür. Öksürük,gö üs a r s, dispne,venöz obstruksiyon a yol açar. Tümör üst-ön mediastenden orijinini al r. Timusu ve komflu dokular infiltre etme e ilimi vard r.agresif Lenfomalar n %5 i, tüm lenfomalar n % 2 si MBBHL d r. Burkitt veya lenfoblastik Lenfoma s kl na yak n s kl kta görülür. Median görülme yafl tir. Vena Kava Superior sendromu olgular n % 30 da görülür.disfaji,ses k s kl,kad nlarda bilateral meme fliflli i, frenik sinir paralizisine de neden olabilir. Tan an nda akci er,plevra,perikart invazyonu görülebilir. Uzak yay l m,kemik ili- i tutulumu, ekstratorasik tutulum ola an de ildir. Buna karfl n hastal k nükslerde karfl m za karaci er,böbrek, santral sinir sistemi gibi hematojen yay l m bulgular yla ç kabilirse de kemik ili i tutulumu nadirdir.(19,20)tan esnas nda %70 hastada,nükslerde ise %93 hastada ekstranodal tutulum varl gösterilmifltir. MBBHL da BCL-6 mutasyonunun ve BCL-2 nin yoklu u moleküler düzeyde DBBHL dan ay r m n sa lar. B hücre reseptör sinyal kaskat n düflük düzeyde ekspresse etmesi, IL-13 ekspresyonunun yüksek düzeyde oluflu, ve di er ekspresyon paternleri ile di er DLBCL dan farkl oldu u ve klasik Hodgkin s ile ayn patterni gösterdi i ortaya konmufltur (21). NTRAVASKÜLER BÜYÜK B HÜCREL LEN- FOMA Nadir görülen DBBHL subtiplerinden biri olup küçük damar lümenlerinde lenfomatöz hücrelerin varl ile karakterizedir. ntravasküler lenfomatozis,anjiotropik büyük hücreli lenfoma olarak ta adland r l r.farkl ekstranodal lokalizasyonla (Santral sinir sistemi, deri, akci er, böbrek, sürrenal, ve kemik ili i) prezante olur. Demans, fokal nörolojik bulgular, deride nodül veya plak, nefrotik sendrom, atefl, hipertansiyon görülebilir. Hastalar n yaklafl k %9 unda B semptomlar görülür.otoimmun hemolitik anemi, lökopeni, pansitopeni, dissemine intravasküler koagülasyon görülebilecek hematolojik parametrelerdir. Neoplastik hücrelerin konaklama reseptörlerindeki anormallikten intravasküler ço alma patterni gösterdikleri düflünülür.genellikle agresiv bir seyir söz konusudur ve kemoterapiye yan t al nmaz.tan da gecikmede bir ölçüde tedavinin baflar s z olmas ndan sorumludur. Sadece deriye lokalize ve daha iyi prognoza sahip formu tan mlanm flt r (1). PR MER EFFÜZYON LENFOMA Primer effüzyon lenfoma büyük B hücreli lenfomalar içinde genellikle tümör kitlesi olmaks z n seröz effüzyon ile karfl m za ç kan neoplasmd r.ço- unlukla immün yetersizlik zemininde geliflir ve s kl kla Human Herpes Virus 8(HHV8)/Kaposi Sarkoma Herpes Virus (KSHV) ile birliktedir. HIV pozitif genç-orta yafl homoseksüel erkeklerde görülür.hiv negatif kiflilerdede olabilir.plevral,perikardiyal,peritoneal kaviteleri tutar. Genellikle tek seröz boflluk tutulumu söz konusudur.di er tutulum bölgeleri G S, yumuflak doku ve di er ekstranodal tutulum alanlar d r. Klinikte adenomegali ve organomegali olmaks - z n effüzyonlar n varl ile karfl m za ç kar.baz hastalarda Kaposi sarkomunun önceden varl söz konusudur.nadiren multisentrik Castleman ile 57

5 FERHANO LU B. Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi birlikte olabilir. Effüzyonda IL-6 ve IL-10 düzeyi yüksektir.prognoz tedavi olsun olmaks z n kötüdür ve genelde 6 aydan k sa yaflam flans vard r.(1) LENFADENOMEGAL L HASTAYA TANISAL YAKLAfiIM ngiliz Hematoloji Derne inin bu konuda haz rlad guideline örnek al narak afla daki tablo da özetlenmifltir.ann Arbor evrelemesi ve lenfoma tan s alm fl hastalarda rutin yap lmas gereken tetkikler keza afla daki iki tabloda ayn kaynak kullan larak haz rlanm flt r. Lenfoma Komitesi tüm kliniklerde kullan lmak üzere lenfoma dosyas ve veri taban n kullan ma uygun hale getirmifltir D FFÜZ BÜYÜK B HÜCREL LENFOMA TEDA- V S DBBHL tedavisini afla daki bafll klar alt nda incelemek uygun olacakt r. 1) ERKEN EVRE HASTALARIN TEDAV S 2) LER EVRE GENÇ HASTA TEDAV 3) NÜKS HASTALARIN TEDAV S 4) PR MER REFRAKTER HASTA TEDAV S ERKEN EVRE D FFUZ BÜYÜK B HÜCREL LENFOMADA TEDAV SWOG un Miller ve ark.taraf ndan yay nlanan randomize çal flmas (22) evre I/II, IPI düflük risk hastalarda 3-4 kür CHOP kemoterapisi ve hemen ard ndan yap lan tutulu alan radyoterapinin kemoterapiye göre yaflam süresi ve progresyonsuz yaflam süresini uzatt n n gösterilmesinden sonra bu tedavi yaklafl m standart tedavi seçene i olmufltur. Kombine tedavi uygulamas ile %90 a yak n kür flans elde edilmektedir. Bulky hastal k (çap >10 cm lenfadenomegalinin varl veya mediastinal kitle çap gö üs transvers çap n n >1/3 oldu- u durumlar) varl nda veya IPI orta-yüksek veya yüksek riskin varl nda erken evrede de tedaviye yaklafl m standart ileri evre fleklinde (6-8 kurs CHOP + rezidü kitleye veya bulky hastal a tutulu alan RT) olmal d r. Bu standart bilginin ve yaklafl m n aksine Frans z Çal flma Grubunun Lugano Lenfoma toplant - s nda sundu u çal flmalar nda, 60 yafl ndan genç ve IPI skoru (yafla göre düzeltilmifl) 0 olan hastalarda yap lan ve 3 kür ACVBP + ard fl k konsalidasyon tedavisinin 3 kür CHOP + Tutulu olan radyoterapiden daha üstün oldu u gösterilmifltir (23). Bu çal flma özellikle Bulky hastal olanlarda ve Evre II hastalarda KT kolunun belirgin avantaj n ortaya koymufltur. Özetliyecek olursak CHOP uygulaman n kolayl da dikkate al narak erken evre ve Bulky hastal olmayan, IPI skoruna göre düflük riskli hastalarda 3 kür CHOP ve tutulu alan radyoterapinin hala standart bir tedavi yaklafl m olabilece ini düflünmekteyim. 58

6 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi FERHANO LU B. Bu verilerle,düflük riskli bir hastay daha toksik rejimlerle agresif bir tedaviye tabi tutmak yersiz bulunurken, orta-yüksek ve yüksek riskli bir hastada agresif tedavi önermek kaç n lmaz olabilcektir.bu amaçla literatürde yer alan yeni tedavi modaliteleri; 1) Yeni farkl tedavi rejimlerinin denenmesi 2) Koloni stimüle edici ajanlar ile tedavi yo unlu unun artt r lmas 3) Kemoterapi ile radyoterapinin kombine edilmesi 4) Monoklonal ajanlar n tedavi yo unlu unu artt rmak amac yla ilave edilmesi 5) Kök hücre destekli kemoterapi seçenekleri olarak s ralanabilir. LER EVRE D FFÜZ BÜYÜK B HÜCREL LENFOMADA TEDAV SWOG un ECOG ile birlikte yürüttü ü randomize çal flmalarla CHOP un 3. jenerasyon rejimlerden etkinlik aç s ndan fark n n olmad, buna karfl daha az toksik ve maliyeti düflük tedavi rejimi oldu unun kan tlanmas ve bu sonucun di er araflt rmalarla teyit edilmesi ad geçen tedavi modalitesinin agresif NHL da en iyi birinci basamak tedavi rejimi oldu unu kan tlam flt r (24,25,26). CHOP un alt n standart kemoterapi rejimi olmas na karfl n tüm agresif lenfomalar n %50 si kür flans bulabilmektedir. Bu durumda yap lmas gereken, kötü prognoza sahip subgruplar n belirlenerek bu gruplara farkl tedavi seçeneklerinin denenmesidir. International Non-Hodgkin s Lymphoma Prognostic Index binlerce lenfomal hastan n tedavi öncesi prognozunu belirleyen kriterleri içermekte ve prediktif bir model oluflturmaktad r (27) 1) Yeni farkl tedavi rejimlerinin denenmesi: Frans z Lenfoma Çal flma Grubunun yeni yay nlanan ve ileri yaflta (61-69 yafl) ve en az yafla göre düzeltilmifl 1 olumsuz kriteri olan hastalar n al nd randomize araflt rmada bir kola ACVBP + ard fl k kemoterapi di er kola da konvansiyonel CHOP kemoterapisi verildi inde ACVBP kolunda CR % 58 CHOP kolunda % 56 (p=0.5),5 y ll k hastal ks z yaflam %39,%29 (p=0.005) ve total yaflam %46,% 38 (p=0.036) aç s ndan ACVBP kolu lehine sonuçlanm flt r. Ayn çal flma ACVBP kolunun daha toksik oldu unu ortaya koymufltur.bu rejimin (ACVBP) poliklinik koflullar nda uygulanamayacak olmas (yüksek doz Mtx) rejimin yayg nlaflmas aç - s ndan sorun yaratabilmektedir.(28) 2) Koloni Stimüle Edici Ajanlar ile Tedavi Yo unlu unun Artt r lmas SWOG un yeni yay nlanan çal flmas nda her yafl, Evre II bulky veya evre III/IV, performans 2 olan agresif NHL l hastalara konvansiyonel CHOP kemoterapi rejimi G-CSF deste i ile iki haftal k intervallerle uyguland nda progresyonsuz yaflam (5 y l) %41ve total yaflam (5 y l) %60 bulunmufl ve bu veriler ile üç hafta aral kl kemoterapi alan tarihi kontrollere göre %14 total yaflam avantaj elde edilmifltir (31). Ancak CHOP un iki haftal k uygulama ile 3 haftal k uygulama sonuçlar n n do rudan karfl laflt r ld di er çal flmalarda progresyonsuz yaflam ve total yaflam aç s ndan bir fark bulunmam flt r (32,33) 3) Kemoterapi ile radyoterapinin kombine edilmesi Az say da hastan n de erlendirildi i randomize çal flmada bulky hastal k bölgesine kemoterapi 59

7 FERHANO LU B. Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi sonras tutulu alan radyoterapinin eklenmesinin yaflam süresi ve hastal ks z yaflam süresine olumlu etkisi gösterilmifltir(34)bu konuda da daha genifl çal flmaya ihtiyaç vard r. 4) Kemoterapi ve Monoklonal Antikor kombinasyonlar Coiffier ve arkadafllar n n 60 yas üstü DBBHL da CHOP ile Rituximab+CHOP(R-CHOP) kombinasyonu karfl laflt r lm fl ve R-CHOP un yaflam süresi,hastal ks z yaflam üzerine belirgin etkisinin gösterilmesi üzerine 60 yafl üstü DBBHL da R- CHOP standart tedaviyi oluflturmufltur.(35). Ayn çal flma DBBHL da kötü prognostik parametre olarak kabul edilen bcl-2 ekspresyonunu ve bu grup hastan n tedaviye yan t n incelemifltir. Bu çal flmada hastalar n %66 s n n bcl-2 ekspresse etti i gösterilmifltir.bcl- 2(+) hastalar n R-CHOP a yan tlar %78 iken CHOP a yan tlar %60, 2 y l k yaflam R-CHOP grubunda %67 CHOP grubunda ise % 48(p=0.04) bulunmufl buna karfl bcl-2 negatif grupta her iki tedavi seçene i aras nda farkl l - n olmad gösterilmifltir. Bu çal flma Rituximab n bcl-2 nin oluflturdu u tedavi direncini ortadan kald rd n düflündürmektedir.(36) flaretlenmemifl monoklonal antikorlar n (Rituimab) NHL daki baflar s nedeniyle monoklonal antikorlara radyoisotop eklenerek ba land tümör dokusunun daha etkin ortadan kald r lmas hedeflenmifltir.bu amaçla lenfoma tedavisinde radyoaktif iflaretli iki ajan onay alm flt r.bunlardan biri Yitriyum 90 ile iflaretli (Y90-ibritumumab;Zevalin) di- eri ise Iyot 131 ile iflaretli (I 131-tositumomab; Bexxar) olan d r.her iki ajan da öncelikle indolen lenfoma tedavisinde kullan lmaktad r.radyoaktif iflaretli monoklonallar (RIM) giderek agresif lenfoma tedavisinde de denenmektedir.bu amaçla RIM ler kemoterapiyi takiben konsalidasyon amaçl (örne in CHOP sonras ) kullan ld gibi BEAM ile yap lan otolog kök hücre transplantasyonunda nüksler s k oldu undan BEAM e ilave edilerek kullan lm fl ve yan t oran n n artt tespit edilmifltir.bu çal flmalar RIM lerin toksisitesinin az ve etkinli inin oldu unu göstermifl olup bu konuda randomize çal flmalar n gereklili i ortaya ç km flt r.(51) KÖTÜ PROGNOST K LER EVRE AGRES F LENFOMALARDA KÖK HÜCRE DESTEKL YÜK- SEK DOZ KEMOTERAP YAPILMALI MI? Gianni nin kötü prognostik ileri evre agresif lenfomalarda kök hücre destekli yüksek doz kemoterapinin progresyonsuz yaflam aç s ndan avantaj oluflturdu unu göstermesi(37) Frans zlar n (38)) LNH çal flmas n n retrospektif de erlendirilmesi ve yüksek riskli hastalarda kök hücre destekli kemoterapinin avantaj n n yay nlanmas ile dikkatler bu konuya çevrilmifl iken son y llarda EORCT (39),Gisselbrecht,Kaiser,Martelli nin üst üste yay nlanan randomize çal flmalar ile avantaj olmad n n kan tlanmas (40,41,42) ile kötü prognostik hasta grubunda dahi konsalidasyon amaçl kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi uygulamas ndan uzaklafl lm flt r. NÜKS HASTALARDA TEDAV Agresif Lenfomalarda nüks eden ve kemoterapi sensitif olan hastalarda en iyi tedavi seçene i kök hücre destekli yüksek doz tedavi olmal d r.bunu kan tlayan ilk çal flma PARMA çal flmas d r.(43). ki kür DHAP a yan t veren nüks NHL l hastalar bu çal flma ile 4 kür DHAP(kemoterapi kolu) veya kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi fleklinde randomize edildiklerinde;5 y ll k progresyonsuz yaflam,total yaflam %46 ya karfl %12 ve %53 e karfl % 32 ile kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi lehine sonuçlanm flt r. Ayn çal flman n verilerinin analizinde IPI n n kemoterapi kolunda öneminin devam etmekte oldu u buna karfl n transplantasyon kolunda IPI n n prognoza etkisinin ortadan kalkt gösterilmifltir.(44).bu çal flma nüks ve kemoterapi sensitif hastalarda vakit kaybedilmeden kök hücre destekli yüksek doz tedavi flans n n verilmesi gerekti inin ortaya koymaktad r. Kendi klini imizde de uygulama tamamem bu flekilde olmaktad r. Diffuz büyük B hücreli Lenfomada tümör reduktif tedavide ne kullan lmal d r? sorusu giderek önem kazanmaktad r. kinci seçenek tedavi seçimi kök hücre mobilizasyonu aç s ndan da önem kazanmaktad r.afla daki tablo 2. seçenek tedavi rejimlerini karfl laflt rmaktad r. Yeni yay nlarda Diffuz Büyük Hücreli Lenfomada R-ICE n (Rituximab ICE) nüks veya primer refrakter DBBHL da ikinci seçenek tedavi olabilece ini göstermektedir (45) Nüks NHL da tedavi seçeneklerinden biri Allogeneik kök hücre transplantasyonudur. Ancak bu 60

8 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi FERHANO LU B. tedavi seçene inde graft versus lenfoma etkisiyle sa lanan avantaj tedaviye ba l erken mortalite ile ortadan kalkt ndan otolog kök hücre nakline (OKHN) göre bir avantaj sa layamam flt r.bu nedenle OKHN ne ra men nüks eden olgulara düflünülmekte ve non-myeloablatif kök hücre nakli ile erken mortalite azalt lma a çal fl lmaktad r. PR MER REFRAKTER LENFOMADA TEDAV Randomize çal flmalar n olmay fl nedeniyle,kök hücre destekli yüksek doz kemoterapinin primer refrakter agresif lenfomadaki rolü bilinmemektedir.abmtr sonuçlar na göre bu grubun prognozunu belirleyen en önemli kriter ikincil kemoterapiye hassas olup olmamalar d r (46). Primer refrakter NHL da ikincil tedavilere yan t verileri aras nda büyük farkl l klar n varl dikkat çekicidir.örne in Prince ve ark.serisinde yan t %45 iken Josting ve ark.lar n n belirledi i yan t oran %15 olmufltur( 47,48).Primer refrakter lenfomada bir di er tedavi seçene i allogeneik kök hücre transplantasyonudur(akht).akht da transplant ile iliflkili mortalitenin %30 u aflmas nedeniyle non-myeloablatif kök hücre transplantasyonu ile mortalitenin azalt lmas ancak graft versus lenfoma etkisi ile primer refrakter hastalar n prognozunun düzeltilmesi düflünülmüfltür.bu amaçla Robinson ve ark.yay nlad EBMT sonuçlar na dikat edecek olursak 2 y ll k progresyonsuz yaflam n %12.9 düzeyinde oldu- u ve kemorezistan hastalarda donör lökositi verilemeden progresyonun gerçekleflti i dikkati çekmektedir (49). KAYNAKLAR 1. Jaffe,E.S.,Haris,N.L.,Stein,H.&Vardiman,J.W.World Health Organization Classification of Tumours.Pathology and Genetics of Tumours of Haemotopoetic and Lymphoid Tissues IARC Pres,Lyon 2. Clark,H.M.,Jones,D.B. & Wright,D.H.Cytogenetic and molecular studies of t(14;18) and t(14;19) in nodal and extranodal B-cell lymphoma.journal of Pathology, 1992;166: Michael B.Moller,Niels T.Pedersen and Bjarne E.Christensen. Diffuse large B-cell lymphoma:clinical implications of extranodal versus nodal presentation- a population-based study of 1575 cases. British Journal of Haematology, 2004; 124, Herman TS,Hammond N,Jones SE,et al. nvolvement of the central nervous system by non-hodgkin s Lymphoma:The Soutwest Oncology Group experience.cancer.1979;43: Recht L,Straus DJ, Cirrincioni C,et all:central nervous system metastasis from non-hodgkin s lymphoma:treatment and prophylaxis.am J Med : Mackintosh FR, Colby TV, Podosky WJ et all:central nervous system involvement in non_hodgkin s lymphoma:an analysis 0f 105 cases.cancer. 1982;49: S.Bhatia,A.C.Paulino,J.M.Buatti et all.curative radiotherapy for primary orbital lymphoma.int.j.radiation Oncology Biol.Phy.2002;54: K.A.Foon & R.I.Fisher;Lymhomas,In:William s Haematology.Beutler E,Lichtman MA,Coller B,Kipps TJ,Eds.5th edition Mc Graw Hill, T.N.Shenkier,N.Voss,R.Fairey,R.D.Gascoyne,P.Hoskins et all. Brief Chemotherapy and Involved Region Irradiation for Limited_Stage Diffuse Large Cell Lymphoma:An 18-Year Experience From the British Columbia Cancer Agency.JClin Oncol.2002;20: Shipp MA.,Harrington,DP.,Armitage JP.,Banadonna G et al.n Engl J Med 1993;329: Diebold,J.R.Anderson,J.O.Armitage et all.diffuse Large B-cell Lymphoma:A Clinicopathologic Analysis of 444 Cases Classified According to the Updated Kiel Classification.Leukemia&Lymphoma,2002;43: Hill ME,MacLennan KA,Cunningham DC.et all.prognostic significance of BCL-2 expression and BCL-2 major breakpoint region rearrangement in diffuse large cell non-hodgkin s lymphoma:a British National Lymphoma Investigation Study.Blood.1996; 88: S.L.Barrans,Ian Carter,R.G.Owen et all.germinal center phenotype and bcl-2 expression combined with the International Prognostic Index improves patient risk stratification in diffuse large B-cell lymphoma.blood.2002;99: M.Yamaguchi,M.Seto,M.Okamoto et all.de novo CD 5(+) diffuse large B-cell lymphoma : a clinicopathologic study of 109 patients.blood.2002;99: K.I.Sakata,M.Satoh,M.Someya et all.expresion of Matrix Metalloproteinase 9 is a Prognostic Factor in Patients with Non-Hodgkin Lymphoma.Cancer.2004;100: Alizadeh AA,Eisen MB,Davis RE,et al:distinc types of diffuse large B-cell lymphoma identified by gene expression profiling.nature,2000;403: Rosenwald A,Wright G,Chan WC,et al.the use of molecular profiling to predict survival after chemotherapy for diffuse large B-cell lymhoma.n.engl J Med. 2002; 346: Christine P.Hans,Dennis D.Weisenburger,Timothy C.Greiner et all.confirmation of the molecular classification of diffuse large B-cell lymphoma by immunohistochemistry using a tissue microarray. Blood.2004;103: Thomas Barth,Frank Leithauser,Stefan Joos et all.mediastinal(thymic)large B-cell lymphoma:where do we stand? Lancet,2002;3: Koen van Besien,Mohammed Kelta,and Pranay Bahaguna.Primary Mediastinal B-Cell Lymphoma:A Review of Pathology and Management.Journal of Clinical Oncology,2001;19: Kerry J.Savage,Stefano Monti,Jefery L.Kutok et all.the molecular signature of mediastinal large B-cell lymphoma differs from that of diffuse large B-cell lymphomas and shares features with classical Hodgkin s lymphoma. Blood, 2003; 102: Miller TP,Dahlberg S,Cassady JR,et al:chemoterapy alone compared with chemotherapy plus radiotherapy for localised intermediate and high grade non_hodgkin s lymphoma.n.engl J Med.1998;339: F.Reyes,E.Lepage,J.N.Munck et all.superiority of ACVBP regimen over a combined treatment with three cycles of CHOP followed by involved-field radiotherapy in low risk localised aggressive non-hodgkin s lymphoma:the 61

9 FERHANO LU B. Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi LNH93-1 study.lugano Lymhoma congress,2002.abstract. 24. Fisher RI,Gaynor ER,Dahlberg S et all:comparison of a standart regimen (CHOP) with three intensive chemotherapy regimens for advanced non-hodgkin s lymphoma.n.eng J Med.1993;328: Gordon LI,Harrington D,Anderson J et al:comparison of a second generation combination chemotherapeutic regimen (m-bacod) with a standart regimen (CHOP) for advanced diffuse non_hodgkin s Lymphoma.N Engl J Med 1992;327: Cooper IA,Wolf MM,Robertson TI,et al.randomised comparison of MACOP-B and CHOP in patients with intermediate grade non-hodgkin s Lymphoma.J Clin Oncol 1994:12; The International Non-Hodgkin s Lymphoma Prognostic Factors Project:A predictive model for aggressive non- Hodgkin s Lymphomas.N Engl J Med.1993;329: H.Tilly,E.Lepage,B.Coiffier et al.intensive conventional chemotherapy (ACVBP regimen) compared with standart CHOP for poor prognosis aggressive non_hodgkin s lymphoma.blood.2003;102: J.O.Armitage and D.D.Weisenburger.New Approach to Classifying Non-Hodgkin s Lymphomas:Clinical Features of the Major Histologic Subtypes.Journal of Clinical Oncology.1998;16: Feugier P,Virion JM,Tilly H et all.incidence and risk factors for central nervous system occurrence in elderly patients with diffuse large-b-cell lymphoma: Influence of rituxima.ann Oncol.2004;15: D.W.Blayney,M.L.LeBlanc,T.B.Grogan et all.dose Intense Chemotherapy every 2 weeks with Dose-Intense Cyclophosphamide,Doxorubicine,Vincristine and Prednisolone may improve survival in intermediate and High grade Lymphoma:A Phase II study of the Soutwest Oncology Group(SWOG 9349). J Clin Oncol. 2003; 21: Wunderlich A.,Kloess,M.,Reiser,M., et all.practicability and acute hematological toxicity of 2-and 3-weekly CHOP and CHOEP results from the NHL-B trial of the German High-Grade Non-Hodgkin s Lymphoma Study Group (DSHNHL), Ann.Oncol. 2003;14: Hotta,T., Shimakura,Y.,Ishizuka,N.,et all.randomised phase III study of standart CHOP(s-CHOP) versus biweekly CHOP (Bi-CHOP)in aggressive non_hodgkin s Lymphoma (NHL):Japan Clinical Oncology Group Study, JCOG 9809,Proc. Am. Soc. Clin. Oncol.2003; 22:565(Abstact 2271) 34. Aviles A,Delgado S,Nambo MJ,Alatriste S,Diaz MJ.Adjuvant raditherapy to sites of previous bulky disease in patients with stage IV diffuse large cell lymphoma.int J Radiat Oncol Biol Phys 1994; 30: Coiffier B,LepagebE,Briere J et all.chop chemotherapy plus Rituximab compared with CHOP alone in elderly patients with diffuse large-b cell lymphoma.n Engl J Med.2002;346: N.Mounier,J.Briere,C.Gisselbrecht et all.rituimab plus CHOP (R-CHOP) overcomes bcl-2 associated resistance to chemotherapy in elderly patients with diffuse large B cell lymphoma.blood 2003;101: A.M.Gianni,M.Bregni,S.Siena et all.high dose chemotherapy and autologous bone marrow transplantation compared with MACOP-B in aggressive B-cell lymphoma.n.engl J Med 1997;336: C.Haioun,E.Lepage,C.Gisselbrecht et all.survival benefit of high dose therapy in poor risk aggressive Non-Hodgkin s Lymphoma: Final analysis of the prospective LNH 87-2 protocol. A Groupe d Etude des Lymphomes de l Adulte study.j Clin Oncol 2000; 18: K.Nelemans,HC.Zagonel V,Anastasopoulou A et all.standart chemotherapy with or without high-dose chemotherapy for aggressive non-hodgkin s lymphoma: randomised phase III EORCT study.j Natl Cancer Inst 2001;93(1): Gisselbrecht C,Lepage E,Molina T et all.shortened first line high dose chemotherapy for patients poor prognosis aggressive lymphoma.j Clin Oncol.2002;15:20(10) Kaiser U,Uebelacker,Abel U et all.randomised study to evaluate the use of high-dose therapy as part of primary treatment for Aggressive Lymphoma.J Clin Oncol. 2002; 20: Martelli M,Gherlinzoni F,Renzo AD et all.early autologous stem-cell transplantation versus conventional chemotherapy as front-line therapy in high risk,aggressive non-hodgkin s lymphoma:an Italian multicenter randomised trial.j Clin Oncol.2003; 21: Philip T,Guiglielmo C,Hagenbeek A et al.autologous bone marrow transplantation as compared with salvage chemotherapy in relapses of chemotherapy sensitive non_hodgkin s lymphoma. N Engl J Med. 1995;333: Blay J,Gomez F,Sebban C et all.the International Prognostic index correlates to survival in patients with aggressive lymphoma in relapse;analysisi of the PARMA trial.parma Group.Blood 1998;92: T.Kewalramani,A.Zelenetz,S.D.Nimer et all.rituimab anr ICE(RICE) as second-line therapy prior to autologous stem cell transplantation for relapsed or primary refractory diffuse large B-cell lymphoma.blood.prepublished online,january 22, Vose J,Zhang MJ,Rowlings P et al.autologous transplantation for diffuse aggressive non-hodgkin s lymphoma in patients never achieving remission:a report the autologous blood and marrow transplant registry.j Clin Oncol 2001;19: Prince HM,Crump M,Imrie K et al.intensive therapy and autotransplant or patients with an incomplete response to front line therapy for lymphoma.ann Oncol 1996;7: A.Josting,M.Reiser,U.Rueffer et al.treatment of progressive Hodgkin s and aggressive Non-Hodgkin s Lymphoma:Is there a chance for cure?.j Clin Oncol 200;18: Robinson SP,Goldstone AH,Mackinnon S et al.chemoresistant or aggressive lymphoma predicts for apoor outcome following reduced-intensity allogeneic progenitor cell transplantation an analysis from the lymphoma working party of the European Group for Blood and Bone Marrow Transplantation. Blood, 2002;100: E.L.Maranda,L.Baseggio,J.Bienvenue.The interleukin 10 gene promotor polymorphismus influence the clinical outcome of diffuse large B cell lymphoma.blood first edition paper,prepublished online, Dec 30, R.Marcus.Current Treatment Options in Aggressive Lymphoma.Leukemia &Lymphoma, 2003;44:

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Emin KANSU Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Hematopoietik Stem Hücre Transplantasyonu Ünitesi I. G R fi VE TANIMLAR

Detaylı

Kronik Hepatit B ve Delta

Kronik Hepatit B ve Delta Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 67-78 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2008) 29, 2276-2315 doi:10.1093/eurheartj/ehn310 ESC KLVUZLR kut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu vrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) kut Pulmoner Emboli Tan ve Tedavisi Görev

Detaylı

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

Yafll l kta K r lganl Anlamak

Yafll l kta K r lganl Anlamak DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2011; 3: 130-137 Gelifl Tarihi/Received: 16/06/2011 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 20/06/2011 Understanding Frailty in the Elderly Sevgi Aras, Murat Varl, Teslime Atl Ankara

Detaylı

Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan

Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan 48 Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2007;35(1):48-56 Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan A new inotropic agent in the treatment of decompensated

Detaylı

NODAL DİFFÜZ BÜYÜK B- HÜCRELİ LENFOMA

NODAL DİFFÜZ BÜYÜK B- HÜCRELİ LENFOMA T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt NODAL DİFFÜZ BÜYÜK B- HÜCRELİ LENFOMA OLGULARINDA ZAP-70 EKSPRESYONUNUN MORFOLOJİK VARYANT

Detaylı

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Atipik Antipsikotik Kullanan Hastalarda Ailede Diyabet Öyküsü Olmas n n Glikoz Metabolizmas Üzerine Olan Etkisi

Detaylı

Sistemik skleroz hastalar nda mevcut kapilleroskopik bulgular ve hastal k tutulumlar aras iliflkinin de erlendirilmesi

Sistemik skleroz hastalar nda mevcut kapilleroskopik bulgular ve hastal k tutulumlar aras iliflkinin de erlendirilmesi Klinik Araflt rma / Clinical Research Article RAED Dergisi 2014;6(2):48 52 2014 RAED doi:10.2399/raed.14.81300 Gelifl tarihi / Received: Ocak / January 20, 2015 Kabul tarihi / Accepted: Mart / March 3,

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

Küme Bafl A r s CLUSTER HEADACHE. Key words: Cluster headache, diagnosis, treatment.

Küme Bafl A r s CLUSTER HEADACHE. Key words: Cluster headache, diagnosis, treatment. Türk Aile Hek Derg 2006; 10(3): 117-122 Derleme Review Küme Bafl A r s CLUSTER HEADACHE smet M. Melek 1, Esra Okuyucu 1, Taflk n Duman 2 Özet Küme bafl a r s birkaç hafta boyunca; her gün ya da günde birkaç

Detaylı

ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA)

ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA) ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA) Ayfle BATIREL 1, Serap GENÇER 1, Serdar ÖZER 1 AKUT FAZ YANITI Akut faz yan t (AFY) doku hasar, enfeksiyon

Detaylı

Çok kesitli bilgisayarl tomografi koroner anjiyografi: Genel ilkeler, teknik ve klinik uygulamalar

Çok kesitli bilgisayarl tomografi koroner anjiyografi: Genel ilkeler, teknik ve klinik uygulamalar 29 Çok kesitli bilgisayarl tomografi koroner anjiyografi: Genel ilkeler, teknik ve klinik uygulamalar Multislice computerized tomography coronary angiography: general principles, technique and clinical

Detaylı

Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S. EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY

Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S. EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY Hacer DEN Z ARISU* Emin TÜRKÖZ Oya BALA ÖZET Amaç: Bu çal flman

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi Yatakl Psikiyatri Servisinde Uygulanan Somatik Tedaviler Aras nda Elektrokonvülzif Tedavinin Yeri

Bir Üniversite Hastanesi Yatakl Psikiyatri Servisinde Uygulanan Somatik Tedaviler Aras nda Elektrokonvülzif Tedavinin Yeri Araflt rmalar/researches A. Y ld z, N. Gökmen, K. Turgut, G. Yücel, Z. Tunca Bir Üniversite Hastanesi Yatakl Psikiyatri Servisinde Uygulanan Somatik Tedaviler Aras nda Elektrokonvülzif Tedavinin Yeri Ayflegül

Detaylı

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 19-35 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

Araflt rmalar/researches L. Befliro lu, F. U uz, M. Sa lam, M. Y. A argün, R. Aflk n, A. S. Çilli

Araflt rmalar/researches L. Befliro lu, F. U uz, M. Sa lam, M. Y. A argün, R. Aflk n, A. S. Çilli Araflt rmalar/researches L. Befliro lu, F. U uz, M. Sa lam, M. Y. A argün, R. Aflk n, A. S. Çilli Otojen ve Reaktif Obsesyonlara Sahip Obsesif Kompulsif Hastalarda Psikofarmakolojik Tedaviye Yan t Lütfullah

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1 TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 1 Dr. Teoman Soysal 1 - Dr. Ahmet Emre E kazan 2 1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi - - lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi Sami ÖZGÜR*, Fatma ÇILDIR PEL TO LU** Özet Bu çal flmada Transpozisyon Didaktik Teorisinden

Detaylı

Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi

Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi The Effect of Different

Detaylı

Bedensel belirtilerin klinik de erlendiriminde önemli bir ayr nt : Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler

Bedensel belirtilerin klinik de erlendiriminde önemli bir ayr nt : Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 31-38 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.08.031 Bedensel belirtilerin klinik de erlendiriminde önemli bir ayr nt : Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler An

Detaylı

Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli?

Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli? Perinatoloji Dergisi 2011;19(3):123-129 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20110193005 doi:10.2399/prn.11.0193005 Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli? Güler Üstün 1, Merlinda Alufl

Detaylı

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu - - Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu Mustafa ÖZDEN* Özet Bu araflt rman n amac, konu alan bilgisinin miktar n n ve niteli inin

Detaylı

Gaziantep li Do um Hastanesi nde Karyotip Analizi Amac ile Amniyosentez ve Koryon Villus Örneklemesi Yap lan 268 Olgunun Retrospektif Analizi

Gaziantep li Do um Hastanesi nde Karyotip Analizi Amac ile Amniyosentez ve Koryon Villus Örneklemesi Yap lan 268 Olgunun Retrospektif Analizi Perinatoloji Dergisi 2011;19(3):130-136 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20110193006 doi:10.2399/prn.11.0193006 Gaziantep li Do um Hastanesi nde Karyotip Analizi Amac ile Amniyosentez ve Koryon Villus

Detaylı

Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar

Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar 66 Derleme / Review Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar Relationship Between Dizziness and Anxiety: New Clinical Syndromes Elif ONUR, Tunç ALKIN Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi

Detaylı

Kifliler Aras Tepkisellik ndeksi: Empatinin Çok Boyutlu Ölçümü

Kifliler Aras Tepkisellik ndeksi: Empatinin Çok Boyutlu Ölçümü 04-27/7/07 18:58 Page 119 Kifliler Aras Tepkisellik ndeksi: Empatinin Çok Boyutlu Ölçümü Alper Engeler*, L. lhan Yarg ç** * Abant zzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Uygulamal

Detaylı

Portföy Optimizasyonunda Alt K smi Moment ve Yar -Varyans Ölçütlerinin Kullan lmas

Portföy Optimizasyonunda Alt K smi Moment ve Yar -Varyans Ölçütlerinin Kullan lmas Özet Portföy Optimizasyonunda Alt K smi Moment ve Yar -Varyans Ölçütlerinin Kullan lmas Güven SAYILGAN* Arma De er MUT** Portföy optimizasyonu, esas olarak getirinin maksimize edilmesi ve riskin minimize

Detaylı