Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi"

Transkript

1 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi Burhan FERHANO LU stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal Diffüz Büyük B hücreli lenfomalar(dbbhl), NHL lar n en genifl subtipini oluflturur. Görülme s kl yaklafl k y lda 2.9/ civar ndad r.who klasifikasyonu primer mediastinal büyük B hücreli,primer effüzyon lenfomalar,intravaskülar büyük B hücreli lenfomalar da DBBHL lar bafll alt nda toplamaktad r.(1)hastalar n yaklafl k 1/3 ü ekstranodal prezentasyon ile baflvurur. Do rudan DBBHL histolojisi ile karfl m za ç kabildi i gibi daha önce var olan indolen bir lenfomadan transforme olabilir. Evre I hastalar n %56 s ekstranodal DBBHL d r. Moleküler çal flmalar nodal ve ekstranodal hastal n farkl genetik orijinleri oldu unu ortaya koymufl ve bu nedenle farkl antiteler olabilece i düflünülmüfltür (2). Ekstranodal hastal k ile; lenfoman n evreleme prosedüründen sonra bir veya birden fazla ekstranodal tutulumun olmas na karfl n nodal tutulumun olmamas veya çok az olmas ifade edilmektedir KL N K PREZENTASYON DBBHL lar median 60 yafl(14-98)civar nda görülürler.erkeklerde biraz daha s k rastlan r ve E/K görülme oran 1.2 dir.dbbhl tüm lenfomalar n yaklafl k 1/3 ünü oluflturur.buna karfl m Mediastinal Büyük B Hücreli Lenfomalar (MBBHL) tüm lenfomalar n %2 kadar n oluflturur. Yaklafl k DBBHL hastalar n n %55 i MBBBHL da ise %66 s tan esnas nda erken evre (evre I/II) olduklar tespit edilir.hastalar n 1/3 ünde prezentasyonda B semptomlar vard r.ekstranodal tutulum ile baflvuran hasta oran DBBHL da %71, MBBHL da ise %56 oran ndad r.birden fazla ekstranodal tutulum DBBHL hastalarda %28-29,MBBHL da ise %19 civar ndad r. Bulky hastal k ile baflvuran oran DBBHL da serilere göre %30-%72 aras nda de iflirken MBBHL da %52 oran nda görülür.hastalar n tan an nda 1/3 ü IPI (International Prognostic Index) 0-1 (düflük risk hasta grubu) bulunurken IPI 2/3 olanlar %45; 4/5 olanlar ise hastalar n % 19 unu olufltururlar.mbbhl da ise düflük IPI(0/1) skoruna sahip hasta oran %52 civar ndad r.kemik li i tutulumu DBBHL lar n tan an nda % 16 MBBHL lar n sadece %3 de bulunur (Tablo1). Michael B.Moller ve arkadafllar n n(3) yapt araflt rmada ekstranodal hastal olanlar n daha yafll hastalardan olufltu u,performanslar n n daha düflük oldu u,buna karfl n LDH ile de erlendirilen tümör yükünün ve B semptomlar n n daha az görüldü ünü ortaya koymufltur. Keza ekstrano- 54

2 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi FERHANO LU B. dal hastal k varl nda hastalar n büyük bir ço unlu unun evre I+IV te topland (tüm hastalar n %87 si) dikkati çekmektedir (Tablo 2). EKSTRANODAL TUTULUM CNS TUTULUMU: Nodal prezentasyonun % 5-15 de CNS tutulumu görülür. Bu hastalarda kemik ili i tutulumu daha s kt r.genelde agresif seyir söz konusudur. Epidural,testis, paranasal tutulum, orbita tutulumu ile birliktelik daha s kt r. CNS tutulumu spinal kord kompresyonu, leptomeningeal tutulum ve veya intraserebral mass lezyonu fleklinde karfl m za ç kar.spinal kord kompresyonu s rt a r s, alt ekstremitelerde güç kayb, parezi veya paraliziye neden olur.leptomeningeal yay l m kraniyal sinir paralizi, meningeal irritasyon bulgular - na neden olur. ntraserebral kitle ise bafla r s, letalji,papilla ödemi, fokal nörolojik bulgular veya epileptik ataklar ile dikkati çeker. DBBHL primer beyin lenfomas lokalizasyonu ile de karfl m za ç - kabilir. Özellikle bat ülkelerinde HIV pozitifli i ile birlikte olup agresif seyir gösterir. Lenfomada nadir de olsa myastenia gravis,serebellar dejenerasyon,periferik nöropati,transvers myelit gibi paraneoplastik nörolojik tablo ortaya ç kabilir (4,5,6). DBBHL da sekonder CNS tutulumunun proflaksi gerektirecek s kl kta olmad n gösteren retrospektif de erlendirme yeni yay nlanm flt r.bu çal flmada 60 yas üstü DBBHL 339 hastan n tedavi sonras takip döneminde 20 hastada CNS tutulumu görüldü ü,cns tutulumunun yafla göre düzeltilmifl IPI ile korrele etti i ve Rituximab n CNS e diffüzyonundaki güçlük nedeniyle CNS tutulumunu engelliyemedi i gösterilmifltir (30 fiekil 1: Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomada Ekstranodal tutulum alanlar GASTRO NTEST NAL TUTULUM NHL lar n % 15 ini veya ekstranodal lokalizasyonun % n gastrointestinal tutulum oluflturur.en s k görülen histolojik pattern DBBHL d r.olgular n % 5 i primer gastrik lenfoma fleklinde dikkati çeker. nce barsak tutulumu gastrik tutulumdan sonra ikinci s ray al r ço unlukla multifokal dir ve Waldeyer halkas tutulumu ile birlikte görülür.rektum ve Kolon tutulumu daha az görülür. ORB TA TUTULUMU Orbita tutulumu NHL l lar n <% 1 de görülür.dbbhl histolojik olarak s kl k s ras na göre foliküler lenfomay izler.(7) Leptomeningeal tutulum veya CNS tutulumu ile birlikte olabilir. 55

3 FERHANO LU B. Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi PARANASAL S NUS TUTULUMU Frontal,maksiler, etmoid, sfenoid sinüsleri tutar.a r,fasiyal bölgede flifllik,epistaksis,üst solunum yolu obstrüksiyonu rinore ye neden olabilir.dbbhl en s k görülen histolojidir.cns yay l m nedeniyle kemoterapiyi takiben radyoterapi ve CNS proflaksisi önerilmektedir.(8) TEST S TUTULUMU Testiste a r s z flifllik ile kendisini gösterir.dbbhl en s k rastlanan histolojiyi oluflturur.(8) AKC ER TUTULUMU Hogkin hastal n n aksine (%11.6) de NHL da daha seyrek görülür (% 3.7 ) Vena Kava Superior Sendromu ile prezentasyon ;Tüm lenfomalar n % 3.9 unda, DBBHL lar n % 7 sinde görülür.lenfoblastik lenfomada bu oran % 21 ile en yüksektir. Plevral Efuzyon;(direk invazyon veya ductus torasikus,lenfatik infiltrasyon)ileri evre hastalarda nadir olmayan bir komplikasyondur.(8) KARD YAK KOMPL KASYON.Myokart infiltrasyonu nadirdir.radyoterapiye ba l perikardit,premature koroner problemi,akut tümör release ba l aritmi karfl lafl labilecek kadiyak komplikasyonlardand r. DBBHL da Ekstranodal tutulum alanlar ve s kl yukar da gösterilmifltir (9).Bu oranlar n referans al nan seriye göre de iflebilece i bilinmelidir. DBBHL DA PROGNOST K PARAMETRELER Hastal n prognozu 1) IPI (Enternasyonal Prognostik ndeks) 2Morfolojik veriler 3) mmünfenotipleme özellikleri 4) Moleküler (mikroarray analizleri )özelliklere göre de iflir. IPI bilindi i gibi yafl (<60,>60), serum LDH (normal veya yüksek), Ann Arbor s n flamas (evre I/II,III/IV), Ekstranodal tutulum ( 1,>1), Performans (ECOG 0,1 veya 2-4) olarak belirlenen 5 farkl parametreye göre tayin edilmektedir.yafl 60 n alt nda olanlar için yafl d fllanarak 4 parametreye dayal (yafla göre düzeltilmifl) prognostik parametreler ortaya konmufltur. Morfolojik olarak DBBHL lar Sentroblastik, mmünoblastik,t cell/histiositten zengin ve,anaplastik büyük B hücreli olmak üzere 4 gruba ayr l rlar.bu morfolojik gruplar aras nda hastalar n yaflam süresi aç s ndan bir fark bulunmam flt r.buna karfl immunoblast içermeyen alt gruplar n prognozunun daha iyi oldu una dair veriler vard r.(11) IPI n n tek bafl na hastalar prognostik aç dan farkl gruplara ay rma özelli i çok güçlü olmad ndan DBBHL da prognostik öneme sahip çeflitli parametreler gözden geçirilmifltir.bcl-2 protein ekspresyonunun IPI skorundan ba ms z olarak hastal k seyrini olumsuz etkiledi i çeflitli klinik çal flmalar ile gösterilmifltir.t(14/18) olmaks z n bcl-2 nin lenfoma dokusunda eksprese oldu u bilinmektedir.(12).shaeron L.Barrans ve ark.araflt rmas (13) IPI ve bcl-2 nin ba ms z prognostik parametreler oldu u,p53 ekspresyonunun ise böyle bir öneme sahip olmad n göstermifltir.orta risk IPI ya sahip hastalarda bcl-2 pozitifli i %28 hastay IPI yüksek risk ile uyumlu yaflam süresi ile eflde er bir duruma getirmektedir. Buna karfl n IPI orta risk grubunda olup olup bcl-2 negatif olan hastalar GC(germinal center) fenotipi tafl d klar nda prognostik aç dan IPI düflük risk grup ile uyumlu prognoza sahip olmakta. mmunhistokimyasal yöntemlerle prognozu belirleyen çal flmalardan birinde Yamaguchi ve ark.lar CD 5(+) DBBHL n n CD5(-) olanlara göre daha ileri yaflta ve kad nlarda daha s k görüldü ünü,daha kötü prognostik parametrelerle birlikte oldu u( kötü performans,yüksek LDH,ileri evre,ve s k birden fazla ekstranodal tutulum ) ve daha kötü prognoza sahip olduklar n göstermifllerdir.(14) Sakata ve ark.yeni yay nlanan çal flmalar nda DBBHL lar n % 50 sinin Matrix Metalloproteinase 9 ekspresse etti i ve bu ekspresyonu göstermiyen ayn histolojik grup hastaya göre daha kötü prognoza sahip oldu u gösterilmifltir.(15) Henüz yay nlanan bir di er araflt rma da IL-10 geninin IL G allelini tafl yan DBBHL l hastalar n prognozunun daha iyi oldu u gösterilmifltir.(50) DBBHL gerek morfolojik gerekse klinik davran fl biçimi aç s ndan heterojen bir hastal k oldu u dikkati çekince yap lan ilk gen ekspresyon profili çal flmalar ile kemoterapi yan tlar ve total yaflam süreleri farkl iki subgrubun varl n göstermifltir.bunlardan birincisi;normal germinal merkez B lenfosit benzeri (GCB) gen karakteristi i tafl yan grup di eri ise Aktive B cell benzeri (ABC) gen profili tafl yan gruptur.(16). Daha sonra cdna mikroarray kullan larak GCB benzeri,abc benzeri ve 56

4 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi FERHANO LU B. 3.tip gen ekspresyon profili olan DBBHL varl ortaya konmufltur.(17) GCB grubunun ABC grubuna göre daha iyi yaflam süresine sahip oldu u gösterilmifltir. 3.tip gen profili de heterojen bir grup olup ABC grubu gibi kötü prognoza sahiptir. Rutin hasta takibinde moleküler yöntemlerin uygulama güçlü ü nedeniyle immunhistokimyasal yöntemler ile bu genetik profile uygun gruplar n oluflturulmas sa lanm flt r. Nitekim Hans ve ark.(18) çal flmas CD10, bcl-6 ve MUM 1 monoklonalleri kullan larak iki genetik farkl grubu ay rabilmifllerdir. Bunlar içinde CD10 (+) veya CD 10 ve bcl-6 pozitifli i gösteren DBBHL lar GCB grubu olarak de erlendirilmifl CD10 ve bcl-6 negatifli i olanlar ise Non GCB grubu olarak de erlendirilmifltir. MUM1 plasma hücreleri ve B hücre geliflmesinin daha ileri geliflme evresinde pozitifleflti inden, MUM 1 pozitifli i gösterenler ABC grubu olarak yorumlanm flt r. CD10 (-) buna karfl n bcl-6 pozitif olan olgularda MUM 1 pozitifli i ABC grubuna negatifli i ise GCB grubuna iflaret etmektedir. Ayn çal flma GCB grubunun 5 y ll k sa kal m n %76 non-gcb grubunu ise % 34 bulmufltur.(p<0.01). bcl-2 ve cyclin D2 ekspresyonu non-gcb grubunda olumsuz prognoza iflaret etmektedir. MED AST NAL BÜYÜK B-HÜCREL LENFOMA Mediastinal Büyük-B Hücreli Lenfoma (MBBHL) daha çok genç kad nlarda görülür. Öksürük,gö üs a r s, dispne,venöz obstruksiyon a yol açar. Tümör üst-ön mediastenden orijinini al r. Timusu ve komflu dokular infiltre etme e ilimi vard r.agresif Lenfomalar n %5 i, tüm lenfomalar n % 2 si MBBHL d r. Burkitt veya lenfoblastik Lenfoma s kl na yak n s kl kta görülür. Median görülme yafl tir. Vena Kava Superior sendromu olgular n % 30 da görülür.disfaji,ses k s kl,kad nlarda bilateral meme fliflli i, frenik sinir paralizisine de neden olabilir. Tan an nda akci er,plevra,perikart invazyonu görülebilir. Uzak yay l m,kemik ili- i tutulumu, ekstratorasik tutulum ola an de ildir. Buna karfl n hastal k nükslerde karfl m za karaci er,böbrek, santral sinir sistemi gibi hematojen yay l m bulgular yla ç kabilirse de kemik ili i tutulumu nadirdir.(19,20)tan esnas nda %70 hastada,nükslerde ise %93 hastada ekstranodal tutulum varl gösterilmifltir. MBBHL da BCL-6 mutasyonunun ve BCL-2 nin yoklu u moleküler düzeyde DBBHL dan ay r m n sa lar. B hücre reseptör sinyal kaskat n düflük düzeyde ekspresse etmesi, IL-13 ekspresyonunun yüksek düzeyde oluflu, ve di er ekspresyon paternleri ile di er DLBCL dan farkl oldu u ve klasik Hodgkin s ile ayn patterni gösterdi i ortaya konmufltur (21). NTRAVASKÜLER BÜYÜK B HÜCREL LEN- FOMA Nadir görülen DBBHL subtiplerinden biri olup küçük damar lümenlerinde lenfomatöz hücrelerin varl ile karakterizedir. ntravasküler lenfomatozis,anjiotropik büyük hücreli lenfoma olarak ta adland r l r.farkl ekstranodal lokalizasyonla (Santral sinir sistemi, deri, akci er, böbrek, sürrenal, ve kemik ili i) prezante olur. Demans, fokal nörolojik bulgular, deride nodül veya plak, nefrotik sendrom, atefl, hipertansiyon görülebilir. Hastalar n yaklafl k %9 unda B semptomlar görülür.otoimmun hemolitik anemi, lökopeni, pansitopeni, dissemine intravasküler koagülasyon görülebilecek hematolojik parametrelerdir. Neoplastik hücrelerin konaklama reseptörlerindeki anormallikten intravasküler ço alma patterni gösterdikleri düflünülür.genellikle agresiv bir seyir söz konusudur ve kemoterapiye yan t al nmaz.tan da gecikmede bir ölçüde tedavinin baflar s z olmas ndan sorumludur. Sadece deriye lokalize ve daha iyi prognoza sahip formu tan mlanm flt r (1). PR MER EFFÜZYON LENFOMA Primer effüzyon lenfoma büyük B hücreli lenfomalar içinde genellikle tümör kitlesi olmaks z n seröz effüzyon ile karfl m za ç kan neoplasmd r.ço- unlukla immün yetersizlik zemininde geliflir ve s kl kla Human Herpes Virus 8(HHV8)/Kaposi Sarkoma Herpes Virus (KSHV) ile birliktedir. HIV pozitif genç-orta yafl homoseksüel erkeklerde görülür.hiv negatif kiflilerdede olabilir.plevral,perikardiyal,peritoneal kaviteleri tutar. Genellikle tek seröz boflluk tutulumu söz konusudur.di er tutulum bölgeleri G S, yumuflak doku ve di er ekstranodal tutulum alanlar d r. Klinikte adenomegali ve organomegali olmaks - z n effüzyonlar n varl ile karfl m za ç kar.baz hastalarda Kaposi sarkomunun önceden varl söz konusudur.nadiren multisentrik Castleman ile 57

5 FERHANO LU B. Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi birlikte olabilir. Effüzyonda IL-6 ve IL-10 düzeyi yüksektir.prognoz tedavi olsun olmaks z n kötüdür ve genelde 6 aydan k sa yaflam flans vard r.(1) LENFADENOMEGAL L HASTAYA TANISAL YAKLAfiIM ngiliz Hematoloji Derne inin bu konuda haz rlad guideline örnek al narak afla daki tablo da özetlenmifltir.ann Arbor evrelemesi ve lenfoma tan s alm fl hastalarda rutin yap lmas gereken tetkikler keza afla daki iki tabloda ayn kaynak kullan larak haz rlanm flt r. Lenfoma Komitesi tüm kliniklerde kullan lmak üzere lenfoma dosyas ve veri taban n kullan ma uygun hale getirmifltir D FFÜZ BÜYÜK B HÜCREL LENFOMA TEDA- V S DBBHL tedavisini afla daki bafll klar alt nda incelemek uygun olacakt r. 1) ERKEN EVRE HASTALARIN TEDAV S 2) LER EVRE GENÇ HASTA TEDAV 3) NÜKS HASTALARIN TEDAV S 4) PR MER REFRAKTER HASTA TEDAV S ERKEN EVRE D FFUZ BÜYÜK B HÜCREL LENFOMADA TEDAV SWOG un Miller ve ark.taraf ndan yay nlanan randomize çal flmas (22) evre I/II, IPI düflük risk hastalarda 3-4 kür CHOP kemoterapisi ve hemen ard ndan yap lan tutulu alan radyoterapinin kemoterapiye göre yaflam süresi ve progresyonsuz yaflam süresini uzatt n n gösterilmesinden sonra bu tedavi yaklafl m standart tedavi seçene i olmufltur. Kombine tedavi uygulamas ile %90 a yak n kür flans elde edilmektedir. Bulky hastal k (çap >10 cm lenfadenomegalinin varl veya mediastinal kitle çap gö üs transvers çap n n >1/3 oldu- u durumlar) varl nda veya IPI orta-yüksek veya yüksek riskin varl nda erken evrede de tedaviye yaklafl m standart ileri evre fleklinde (6-8 kurs CHOP + rezidü kitleye veya bulky hastal a tutulu alan RT) olmal d r. Bu standart bilginin ve yaklafl m n aksine Frans z Çal flma Grubunun Lugano Lenfoma toplant - s nda sundu u çal flmalar nda, 60 yafl ndan genç ve IPI skoru (yafla göre düzeltilmifl) 0 olan hastalarda yap lan ve 3 kür ACVBP + ard fl k konsalidasyon tedavisinin 3 kür CHOP + Tutulu olan radyoterapiden daha üstün oldu u gösterilmifltir (23). Bu çal flma özellikle Bulky hastal olanlarda ve Evre II hastalarda KT kolunun belirgin avantaj n ortaya koymufltur. Özetliyecek olursak CHOP uygulaman n kolayl da dikkate al narak erken evre ve Bulky hastal olmayan, IPI skoruna göre düflük riskli hastalarda 3 kür CHOP ve tutulu alan radyoterapinin hala standart bir tedavi yaklafl m olabilece ini düflünmekteyim. 58

6 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi FERHANO LU B. Bu verilerle,düflük riskli bir hastay daha toksik rejimlerle agresif bir tedaviye tabi tutmak yersiz bulunurken, orta-yüksek ve yüksek riskli bir hastada agresif tedavi önermek kaç n lmaz olabilcektir.bu amaçla literatürde yer alan yeni tedavi modaliteleri; 1) Yeni farkl tedavi rejimlerinin denenmesi 2) Koloni stimüle edici ajanlar ile tedavi yo unlu unun artt r lmas 3) Kemoterapi ile radyoterapinin kombine edilmesi 4) Monoklonal ajanlar n tedavi yo unlu unu artt rmak amac yla ilave edilmesi 5) Kök hücre destekli kemoterapi seçenekleri olarak s ralanabilir. LER EVRE D FFÜZ BÜYÜK B HÜCREL LENFOMADA TEDAV SWOG un ECOG ile birlikte yürüttü ü randomize çal flmalarla CHOP un 3. jenerasyon rejimlerden etkinlik aç s ndan fark n n olmad, buna karfl daha az toksik ve maliyeti düflük tedavi rejimi oldu unun kan tlanmas ve bu sonucun di er araflt rmalarla teyit edilmesi ad geçen tedavi modalitesinin agresif NHL da en iyi birinci basamak tedavi rejimi oldu unu kan tlam flt r (24,25,26). CHOP un alt n standart kemoterapi rejimi olmas na karfl n tüm agresif lenfomalar n %50 si kür flans bulabilmektedir. Bu durumda yap lmas gereken, kötü prognoza sahip subgruplar n belirlenerek bu gruplara farkl tedavi seçeneklerinin denenmesidir. International Non-Hodgkin s Lymphoma Prognostic Index binlerce lenfomal hastan n tedavi öncesi prognozunu belirleyen kriterleri içermekte ve prediktif bir model oluflturmaktad r (27) 1) Yeni farkl tedavi rejimlerinin denenmesi: Frans z Lenfoma Çal flma Grubunun yeni yay nlanan ve ileri yaflta (61-69 yafl) ve en az yafla göre düzeltilmifl 1 olumsuz kriteri olan hastalar n al nd randomize araflt rmada bir kola ACVBP + ard fl k kemoterapi di er kola da konvansiyonel CHOP kemoterapisi verildi inde ACVBP kolunda CR % 58 CHOP kolunda % 56 (p=0.5),5 y ll k hastal ks z yaflam %39,%29 (p=0.005) ve total yaflam %46,% 38 (p=0.036) aç s ndan ACVBP kolu lehine sonuçlanm flt r. Ayn çal flma ACVBP kolunun daha toksik oldu unu ortaya koymufltur.bu rejimin (ACVBP) poliklinik koflullar nda uygulanamayacak olmas (yüksek doz Mtx) rejimin yayg nlaflmas aç - s ndan sorun yaratabilmektedir.(28) 2) Koloni Stimüle Edici Ajanlar ile Tedavi Yo unlu unun Artt r lmas SWOG un yeni yay nlanan çal flmas nda her yafl, Evre II bulky veya evre III/IV, performans 2 olan agresif NHL l hastalara konvansiyonel CHOP kemoterapi rejimi G-CSF deste i ile iki haftal k intervallerle uyguland nda progresyonsuz yaflam (5 y l) %41ve total yaflam (5 y l) %60 bulunmufl ve bu veriler ile üç hafta aral kl kemoterapi alan tarihi kontrollere göre %14 total yaflam avantaj elde edilmifltir (31). Ancak CHOP un iki haftal k uygulama ile 3 haftal k uygulama sonuçlar n n do rudan karfl laflt r ld di er çal flmalarda progresyonsuz yaflam ve total yaflam aç s ndan bir fark bulunmam flt r (32,33) 3) Kemoterapi ile radyoterapinin kombine edilmesi Az say da hastan n de erlendirildi i randomize çal flmada bulky hastal k bölgesine kemoterapi 59

7 FERHANO LU B. Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi sonras tutulu alan radyoterapinin eklenmesinin yaflam süresi ve hastal ks z yaflam süresine olumlu etkisi gösterilmifltir(34)bu konuda da daha genifl çal flmaya ihtiyaç vard r. 4) Kemoterapi ve Monoklonal Antikor kombinasyonlar Coiffier ve arkadafllar n n 60 yas üstü DBBHL da CHOP ile Rituximab+CHOP(R-CHOP) kombinasyonu karfl laflt r lm fl ve R-CHOP un yaflam süresi,hastal ks z yaflam üzerine belirgin etkisinin gösterilmesi üzerine 60 yafl üstü DBBHL da R- CHOP standart tedaviyi oluflturmufltur.(35). Ayn çal flma DBBHL da kötü prognostik parametre olarak kabul edilen bcl-2 ekspresyonunu ve bu grup hastan n tedaviye yan t n incelemifltir. Bu çal flmada hastalar n %66 s n n bcl-2 ekspresse etti i gösterilmifltir.bcl- 2(+) hastalar n R-CHOP a yan tlar %78 iken CHOP a yan tlar %60, 2 y l k yaflam R-CHOP grubunda %67 CHOP grubunda ise % 48(p=0.04) bulunmufl buna karfl bcl-2 negatif grupta her iki tedavi seçene i aras nda farkl l - n olmad gösterilmifltir. Bu çal flma Rituximab n bcl-2 nin oluflturdu u tedavi direncini ortadan kald rd n düflündürmektedir.(36) flaretlenmemifl monoklonal antikorlar n (Rituimab) NHL daki baflar s nedeniyle monoklonal antikorlara radyoisotop eklenerek ba land tümör dokusunun daha etkin ortadan kald r lmas hedeflenmifltir.bu amaçla lenfoma tedavisinde radyoaktif iflaretli iki ajan onay alm flt r.bunlardan biri Yitriyum 90 ile iflaretli (Y90-ibritumumab;Zevalin) di- eri ise Iyot 131 ile iflaretli (I 131-tositumomab; Bexxar) olan d r.her iki ajan da öncelikle indolen lenfoma tedavisinde kullan lmaktad r.radyoaktif iflaretli monoklonallar (RIM) giderek agresif lenfoma tedavisinde de denenmektedir.bu amaçla RIM ler kemoterapiyi takiben konsalidasyon amaçl (örne in CHOP sonras ) kullan ld gibi BEAM ile yap lan otolog kök hücre transplantasyonunda nüksler s k oldu undan BEAM e ilave edilerek kullan lm fl ve yan t oran n n artt tespit edilmifltir.bu çal flmalar RIM lerin toksisitesinin az ve etkinli inin oldu unu göstermifl olup bu konuda randomize çal flmalar n gereklili i ortaya ç km flt r.(51) KÖTÜ PROGNOST K LER EVRE AGRES F LENFOMALARDA KÖK HÜCRE DESTEKL YÜK- SEK DOZ KEMOTERAP YAPILMALI MI? Gianni nin kötü prognostik ileri evre agresif lenfomalarda kök hücre destekli yüksek doz kemoterapinin progresyonsuz yaflam aç s ndan avantaj oluflturdu unu göstermesi(37) Frans zlar n (38)) LNH çal flmas n n retrospektif de erlendirilmesi ve yüksek riskli hastalarda kök hücre destekli kemoterapinin avantaj n n yay nlanmas ile dikkatler bu konuya çevrilmifl iken son y llarda EORCT (39),Gisselbrecht,Kaiser,Martelli nin üst üste yay nlanan randomize çal flmalar ile avantaj olmad n n kan tlanmas (40,41,42) ile kötü prognostik hasta grubunda dahi konsalidasyon amaçl kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi uygulamas ndan uzaklafl lm flt r. NÜKS HASTALARDA TEDAV Agresif Lenfomalarda nüks eden ve kemoterapi sensitif olan hastalarda en iyi tedavi seçene i kök hücre destekli yüksek doz tedavi olmal d r.bunu kan tlayan ilk çal flma PARMA çal flmas d r.(43). ki kür DHAP a yan t veren nüks NHL l hastalar bu çal flma ile 4 kür DHAP(kemoterapi kolu) veya kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi fleklinde randomize edildiklerinde;5 y ll k progresyonsuz yaflam,total yaflam %46 ya karfl %12 ve %53 e karfl % 32 ile kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi lehine sonuçlanm flt r. Ayn çal flman n verilerinin analizinde IPI n n kemoterapi kolunda öneminin devam etmekte oldu u buna karfl n transplantasyon kolunda IPI n n prognoza etkisinin ortadan kalkt gösterilmifltir.(44).bu çal flma nüks ve kemoterapi sensitif hastalarda vakit kaybedilmeden kök hücre destekli yüksek doz tedavi flans n n verilmesi gerekti inin ortaya koymaktad r. Kendi klini imizde de uygulama tamamem bu flekilde olmaktad r. Diffuz büyük B hücreli Lenfomada tümör reduktif tedavide ne kullan lmal d r? sorusu giderek önem kazanmaktad r. kinci seçenek tedavi seçimi kök hücre mobilizasyonu aç s ndan da önem kazanmaktad r.afla daki tablo 2. seçenek tedavi rejimlerini karfl laflt rmaktad r. Yeni yay nlarda Diffuz Büyük Hücreli Lenfomada R-ICE n (Rituximab ICE) nüks veya primer refrakter DBBHL da ikinci seçenek tedavi olabilece ini göstermektedir (45) Nüks NHL da tedavi seçeneklerinden biri Allogeneik kök hücre transplantasyonudur. Ancak bu 60

8 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi FERHANO LU B. tedavi seçene inde graft versus lenfoma etkisiyle sa lanan avantaj tedaviye ba l erken mortalite ile ortadan kalkt ndan otolog kök hücre nakline (OKHN) göre bir avantaj sa layamam flt r.bu nedenle OKHN ne ra men nüks eden olgulara düflünülmekte ve non-myeloablatif kök hücre nakli ile erken mortalite azalt lma a çal fl lmaktad r. PR MER REFRAKTER LENFOMADA TEDAV Randomize çal flmalar n olmay fl nedeniyle,kök hücre destekli yüksek doz kemoterapinin primer refrakter agresif lenfomadaki rolü bilinmemektedir.abmtr sonuçlar na göre bu grubun prognozunu belirleyen en önemli kriter ikincil kemoterapiye hassas olup olmamalar d r (46). Primer refrakter NHL da ikincil tedavilere yan t verileri aras nda büyük farkl l klar n varl dikkat çekicidir.örne in Prince ve ark.serisinde yan t %45 iken Josting ve ark.lar n n belirledi i yan t oran %15 olmufltur( 47,48).Primer refrakter lenfomada bir di er tedavi seçene i allogeneik kök hücre transplantasyonudur(akht).akht da transplant ile iliflkili mortalitenin %30 u aflmas nedeniyle non-myeloablatif kök hücre transplantasyonu ile mortalitenin azalt lmas ancak graft versus lenfoma etkisi ile primer refrakter hastalar n prognozunun düzeltilmesi düflünülmüfltür.bu amaçla Robinson ve ark.yay nlad EBMT sonuçlar na dikat edecek olursak 2 y ll k progresyonsuz yaflam n %12.9 düzeyinde oldu- u ve kemorezistan hastalarda donör lökositi verilemeden progresyonun gerçekleflti i dikkati çekmektedir (49). KAYNAKLAR 1. Jaffe,E.S.,Haris,N.L.,Stein,H.&Vardiman,J.W.World Health Organization Classification of Tumours.Pathology and Genetics of Tumours of Haemotopoetic and Lymphoid Tissues IARC Pres,Lyon 2. Clark,H.M.,Jones,D.B. & Wright,D.H.Cytogenetic and molecular studies of t(14;18) and t(14;19) in nodal and extranodal B-cell lymphoma.journal of Pathology, 1992;166: Michael B.Moller,Niels T.Pedersen and Bjarne E.Christensen. Diffuse large B-cell lymphoma:clinical implications of extranodal versus nodal presentation- a population-based study of 1575 cases. British Journal of Haematology, 2004; 124, Herman TS,Hammond N,Jones SE,et al. nvolvement of the central nervous system by non-hodgkin s Lymphoma:The Soutwest Oncology Group experience.cancer.1979;43: Recht L,Straus DJ, Cirrincioni C,et all:central nervous system metastasis from non-hodgkin s lymphoma:treatment and prophylaxis.am J Med : Mackintosh FR, Colby TV, Podosky WJ et all:central nervous system involvement in non_hodgkin s lymphoma:an analysis 0f 105 cases.cancer. 1982;49: S.Bhatia,A.C.Paulino,J.M.Buatti et all.curative radiotherapy for primary orbital lymphoma.int.j.radiation Oncology Biol.Phy.2002;54: K.A.Foon & R.I.Fisher;Lymhomas,In:William s Haematology.Beutler E,Lichtman MA,Coller B,Kipps TJ,Eds.5th edition Mc Graw Hill, T.N.Shenkier,N.Voss,R.Fairey,R.D.Gascoyne,P.Hoskins et all. Brief Chemotherapy and Involved Region Irradiation for Limited_Stage Diffuse Large Cell Lymphoma:An 18-Year Experience From the British Columbia Cancer Agency.JClin Oncol.2002;20: Shipp MA.,Harrington,DP.,Armitage JP.,Banadonna G et al.n Engl J Med 1993;329: Diebold,J.R.Anderson,J.O.Armitage et all.diffuse Large B-cell Lymphoma:A Clinicopathologic Analysis of 444 Cases Classified According to the Updated Kiel Classification.Leukemia&Lymphoma,2002;43: Hill ME,MacLennan KA,Cunningham DC.et all.prognostic significance of BCL-2 expression and BCL-2 major breakpoint region rearrangement in diffuse large cell non-hodgkin s lymphoma:a British National Lymphoma Investigation Study.Blood.1996; 88: S.L.Barrans,Ian Carter,R.G.Owen et all.germinal center phenotype and bcl-2 expression combined with the International Prognostic Index improves patient risk stratification in diffuse large B-cell lymphoma.blood.2002;99: M.Yamaguchi,M.Seto,M.Okamoto et all.de novo CD 5(+) diffuse large B-cell lymphoma : a clinicopathologic study of 109 patients.blood.2002;99: K.I.Sakata,M.Satoh,M.Someya et all.expresion of Matrix Metalloproteinase 9 is a Prognostic Factor in Patients with Non-Hodgkin Lymphoma.Cancer.2004;100: Alizadeh AA,Eisen MB,Davis RE,et al:distinc types of diffuse large B-cell lymphoma identified by gene expression profiling.nature,2000;403: Rosenwald A,Wright G,Chan WC,et al.the use of molecular profiling to predict survival after chemotherapy for diffuse large B-cell lymhoma.n.engl J Med. 2002; 346: Christine P.Hans,Dennis D.Weisenburger,Timothy C.Greiner et all.confirmation of the molecular classification of diffuse large B-cell lymphoma by immunohistochemistry using a tissue microarray. Blood.2004;103: Thomas Barth,Frank Leithauser,Stefan Joos et all.mediastinal(thymic)large B-cell lymphoma:where do we stand? Lancet,2002;3: Koen van Besien,Mohammed Kelta,and Pranay Bahaguna.Primary Mediastinal B-Cell Lymphoma:A Review of Pathology and Management.Journal of Clinical Oncology,2001;19: Kerry J.Savage,Stefano Monti,Jefery L.Kutok et all.the molecular signature of mediastinal large B-cell lymphoma differs from that of diffuse large B-cell lymphomas and shares features with classical Hodgkin s lymphoma. Blood, 2003; 102: Miller TP,Dahlberg S,Cassady JR,et al:chemoterapy alone compared with chemotherapy plus radiotherapy for localised intermediate and high grade non_hodgkin s lymphoma.n.engl J Med.1998;339: F.Reyes,E.Lepage,J.N.Munck et all.superiority of ACVBP regimen over a combined treatment with three cycles of CHOP followed by involved-field radiotherapy in low risk localised aggressive non-hodgkin s lymphoma:the 61

9 FERHANO LU B. Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi LNH93-1 study.lugano Lymhoma congress,2002.abstract. 24. Fisher RI,Gaynor ER,Dahlberg S et all:comparison of a standart regimen (CHOP) with three intensive chemotherapy regimens for advanced non-hodgkin s lymphoma.n.eng J Med.1993;328: Gordon LI,Harrington D,Anderson J et al:comparison of a second generation combination chemotherapeutic regimen (m-bacod) with a standart regimen (CHOP) for advanced diffuse non_hodgkin s Lymphoma.N Engl J Med 1992;327: Cooper IA,Wolf MM,Robertson TI,et al.randomised comparison of MACOP-B and CHOP in patients with intermediate grade non-hodgkin s Lymphoma.J Clin Oncol 1994:12; The International Non-Hodgkin s Lymphoma Prognostic Factors Project:A predictive model for aggressive non- Hodgkin s Lymphomas.N Engl J Med.1993;329: H.Tilly,E.Lepage,B.Coiffier et al.intensive conventional chemotherapy (ACVBP regimen) compared with standart CHOP for poor prognosis aggressive non_hodgkin s lymphoma.blood.2003;102: J.O.Armitage and D.D.Weisenburger.New Approach to Classifying Non-Hodgkin s Lymphomas:Clinical Features of the Major Histologic Subtypes.Journal of Clinical Oncology.1998;16: Feugier P,Virion JM,Tilly H et all.incidence and risk factors for central nervous system occurrence in elderly patients with diffuse large-b-cell lymphoma: Influence of rituxima.ann Oncol.2004;15: D.W.Blayney,M.L.LeBlanc,T.B.Grogan et all.dose Intense Chemotherapy every 2 weeks with Dose-Intense Cyclophosphamide,Doxorubicine,Vincristine and Prednisolone may improve survival in intermediate and High grade Lymphoma:A Phase II study of the Soutwest Oncology Group(SWOG 9349). J Clin Oncol. 2003; 21: Wunderlich A.,Kloess,M.,Reiser,M., et all.practicability and acute hematological toxicity of 2-and 3-weekly CHOP and CHOEP results from the NHL-B trial of the German High-Grade Non-Hodgkin s Lymphoma Study Group (DSHNHL), Ann.Oncol. 2003;14: Hotta,T., Shimakura,Y.,Ishizuka,N.,et all.randomised phase III study of standart CHOP(s-CHOP) versus biweekly CHOP (Bi-CHOP)in aggressive non_hodgkin s Lymphoma (NHL):Japan Clinical Oncology Group Study, JCOG 9809,Proc. Am. Soc. Clin. Oncol.2003; 22:565(Abstact 2271) 34. Aviles A,Delgado S,Nambo MJ,Alatriste S,Diaz MJ.Adjuvant raditherapy to sites of previous bulky disease in patients with stage IV diffuse large cell lymphoma.int J Radiat Oncol Biol Phys 1994; 30: Coiffier B,LepagebE,Briere J et all.chop chemotherapy plus Rituximab compared with CHOP alone in elderly patients with diffuse large-b cell lymphoma.n Engl J Med.2002;346: N.Mounier,J.Briere,C.Gisselbrecht et all.rituimab plus CHOP (R-CHOP) overcomes bcl-2 associated resistance to chemotherapy in elderly patients with diffuse large B cell lymphoma.blood 2003;101: A.M.Gianni,M.Bregni,S.Siena et all.high dose chemotherapy and autologous bone marrow transplantation compared with MACOP-B in aggressive B-cell lymphoma.n.engl J Med 1997;336: C.Haioun,E.Lepage,C.Gisselbrecht et all.survival benefit of high dose therapy in poor risk aggressive Non-Hodgkin s Lymphoma: Final analysis of the prospective LNH 87-2 protocol. A Groupe d Etude des Lymphomes de l Adulte study.j Clin Oncol 2000; 18: K.Nelemans,HC.Zagonel V,Anastasopoulou A et all.standart chemotherapy with or without high-dose chemotherapy for aggressive non-hodgkin s lymphoma: randomised phase III EORCT study.j Natl Cancer Inst 2001;93(1): Gisselbrecht C,Lepage E,Molina T et all.shortened first line high dose chemotherapy for patients poor prognosis aggressive lymphoma.j Clin Oncol.2002;15:20(10) Kaiser U,Uebelacker,Abel U et all.randomised study to evaluate the use of high-dose therapy as part of primary treatment for Aggressive Lymphoma.J Clin Oncol. 2002; 20: Martelli M,Gherlinzoni F,Renzo AD et all.early autologous stem-cell transplantation versus conventional chemotherapy as front-line therapy in high risk,aggressive non-hodgkin s lymphoma:an Italian multicenter randomised trial.j Clin Oncol.2003; 21: Philip T,Guiglielmo C,Hagenbeek A et al.autologous bone marrow transplantation as compared with salvage chemotherapy in relapses of chemotherapy sensitive non_hodgkin s lymphoma. N Engl J Med. 1995;333: Blay J,Gomez F,Sebban C et all.the International Prognostic index correlates to survival in patients with aggressive lymphoma in relapse;analysisi of the PARMA trial.parma Group.Blood 1998;92: T.Kewalramani,A.Zelenetz,S.D.Nimer et all.rituimab anr ICE(RICE) as second-line therapy prior to autologous stem cell transplantation for relapsed or primary refractory diffuse large B-cell lymphoma.blood.prepublished online,january 22, Vose J,Zhang MJ,Rowlings P et al.autologous transplantation for diffuse aggressive non-hodgkin s lymphoma in patients never achieving remission:a report the autologous blood and marrow transplant registry.j Clin Oncol 2001;19: Prince HM,Crump M,Imrie K et al.intensive therapy and autotransplant or patients with an incomplete response to front line therapy for lymphoma.ann Oncol 1996;7: A.Josting,M.Reiser,U.Rueffer et al.treatment of progressive Hodgkin s and aggressive Non-Hodgkin s Lymphoma:Is there a chance for cure?.j Clin Oncol 200;18: Robinson SP,Goldstone AH,Mackinnon S et al.chemoresistant or aggressive lymphoma predicts for apoor outcome following reduced-intensity allogeneic progenitor cell transplantation an analysis from the lymphoma working party of the European Group for Blood and Bone Marrow Transplantation. Blood, 2002;100: E.L.Maranda,L.Baseggio,J.Bienvenue.The interleukin 10 gene promotor polymorphismus influence the clinical outcome of diffuse large B cell lymphoma.blood first edition paper,prepublished online, Dec 30, R.Marcus.Current Treatment Options in Aggressive Lymphoma.Leukemia &Lymphoma, 2003;44:

Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomalarda Son 10 Yıldaki Gelişmeler. Dr Dilek Dinçol Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji B.D.

Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomalarda Son 10 Yıldaki Gelişmeler. Dr Dilek Dinçol Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji B.D. Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomalarda Son 10 Yıldaki Gelişmeler Dr Dilek Dinçol Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji B.D. Sunum Planı Histopatolojik sınıflandırma Prognostik faktörler Tedavideki gelişmeler

Detaylı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı LENFOMALARDA RADYOTERAPİ Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı HL EPİDEMİYOLOJİ ve ETYOLOJİ Olguların çoğunluğu 15-30 yaş arası Kadın /Erkek: 1/1,5 Noduler

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Mediastinal Gray Zone/ (DBBH Hodgkin) Lenfomalar

Mediastinal Gray Zone/ (DBBH Hodgkin) Lenfomalar Mediastinal Gray Zone/ (DBBH Hodgkin) Lenfomalar Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD Antalya 12.05.2012 3.Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi 36 hastanın retrospektif incelemesi Histolojik görüntü

Detaylı

MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Sinan Yavuz Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Acıbadem Adana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü Peripheral T Cell Lymphoma

Detaylı

Agresif Hodgkin D fl Lenfomada Güncel Tedavi

Agresif Hodgkin D fl Lenfomada Güncel Tedavi Agresif Hodgkin D fl Lenfomada Güncel Tedavi Burhan FERHANO LU stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal Agresif Lenfoma Bafll Alt nda Toplanan Antiteler

Detaylı

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Hodgkin Lenfoma Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Thomas Hodgkin (1798-1866) Hodgkin lenfoma (HL); 1832 yılında Sir

Detaylı

(İlk iki harfleri - TR)

(İlk iki harfleri - TR) VET-A Kayıt Tarihi:. /. /.. THD Veritabanları Lenfoma Veritabanı Hasta Kayıt Formu VET-A HEKİM BİLGİLERİ 1. Merkez 2. Hekim HASTA BİLGİLERİ 3. Hasta Kodu Sistem tarafından otomatik olarak verilecektir

Detaylı

Lenfomalarda Kök Hücre Transplantasyonu

Lenfomalarda Kök Hücre Transplantasyonu Muhit ÖZCAN Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal LENFOMALARDA OTOLOG HEMATOPETIK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU Hodgkin Hastal nda Otolog Kök Hücre Transplantasyonu:

Detaylı

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30 25 Araştırma Periferik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız. Tek Merkez Deneyimi PERIPHERAL BLOOD STEM CELL TRANSPLANTATION FOR LYMPHOMA PATIENTS. SINGLE CENTER EXPERIENCE Selda KAHRAMAN

Detaylı

Primer Ekstranodal Lenfomalar: Klinik Özelliklerinin Nodal Lenfomalarla Karş laşt r lmas

Primer Ekstranodal Lenfomalar: Klinik Özelliklerinin Nodal Lenfomalarla Karş laşt r lmas TÜRK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ MAKALE /ARTICLE The Turkish Journal of Hematology and Oncology Primer Ekstranodal Lenfomalar: Klinik Özelliklerinin Nodal Lenfomalarla Karş laşt r lmas Doğan UNCU*, Nuriye

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Dr. Fikret ARPACI Liv Hospital ANKARA 6. Ulusal Lenfoma/Myeloma Kongresi 9-12 Nisan 2015 ANTALYA 1. Primer Refrakter veya Progressif

Detaylı

NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK HEMATOLOJİ BD

NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK HEMATOLOJİ BD NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK AÜTF HEMATOLOJİ BD HODGKĠN HASTALIĞI Hodgkin, modern tedavilerle, % 85-90 kür sağlanan bir hastalıktır. Buna rağmen, % 10-20

Detaylı

OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN

OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN Otolog kök hücre ile yüksek doz kemoterapi malign hastalıkların büyük bir bölümüne karşı etkilidir. İlk başarılı otolog hematopoetik

Detaylı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı FDG-PET in agresif Non-Hodgkin lenfomaların tedavi öncesi

Detaylı

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Dr. Mert Başaran İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Mayıs 2013, Antalya, Side GELİŞMELER TEDAVİ SEÇİMİ MOPP ABVD BEACOPP GEÇ TOKSİSİTENİN AZALTILMASI RT alan ve dozunun

Detaylı

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ A C I B A D E M Ü N İ V E R S İ T E S İ T I P F A K Ü L T E S İ İ Ç H A S T A L I K L A R I A N A B İ L İ M D A L I A C I B A D E M A D A N A H A S T A N E

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

Düşük dereceli B-hücreli Hodgkin-dışı lenfomalardan oluşan olgu sunumları OLGU IV

Düşük dereceli B-hücreli Hodgkin-dışı lenfomalardan oluşan olgu sunumları OLGU IV Düşük dereceli B-hücreli Hodgkin-dışı lenfomalardan oluşan olgu sunumları OLGU IV Dr. Süheyla Uyar Bozkurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.B.D Olgu Sunumu 60 yaş, K Aksiller lenfadenopati

Detaylı

Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi

Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi Dr. Burhan Ferhanoğlu Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi 5.Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi 24-27 Nisan 2014 Belek/Antalya

Detaylı

Araştırma 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 21-26

Araştırma 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 21-26 21 Araştırma Tek Merkez Deneyimi: Folliküler Lenfomalı Olgularımızın Retrospektif Değerlendirmesi SINGLE CENTER EXPERIENCE: RETROSPECTIVE ANALYSIS OF FOLLICULER LYMPHOMA Abdullah KATGI 1, Aybüke OLGUN

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

HODGKİN DIŞI LENFOMALAR. Dr Mustafa ÇETİN 2004-2005 Kayseri

HODGKİN DIŞI LENFOMALAR. Dr Mustafa ÇETİN 2004-2005 Kayseri HODGKİN DIŞI LENFOMALAR Dr Mustafa ÇETİN 2004-2005 Kayseri 1 Hodgkin Dışı Lenfomalar Genellikle lenf nodlarından ve bazende herhangi bir organdan köken alan heterojen bir grup B veya T hücre malignitesidir.

Detaylı

Dr. Zafer Gülbaş. Anadolu Sağlık Merkezi (John Hopkins Afiliye), Kocaeli, Türkiye e-posta: Zafer.gulbas@anadolusaglik.org.

Dr. Zafer Gülbaş. Anadolu Sağlık Merkezi (John Hopkins Afiliye), Kocaeli, Türkiye e-posta: Zafer.gulbas@anadolusaglik.org. TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HematoLog 2013: 3 2 Dr. Zafer Gülbaş Anadolu Sağlık Merkezi (John Hopkins Afiliye), Kocaeli, Türkiye e-posta: Zafer.gulbas@anadolusaglik.org Anahtar Sözcükler Lenfoma, Transplantasyon,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal. Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal. Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Solid Tümörlerde Hematopoetik Kök Hücre Nakli Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors Serhan Küpeli 1 1 Çukurova Üniv. Tıp Fakültesi,

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

Hodgkin Dışı Lenfomada Radyoterapi

Hodgkin Dışı Lenfomada Radyoterapi Dr. Mahmut ÖZŞAHİN Lozan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyo-Onkoloji Servisi, İsviçre Hodgkin dışı lenfomalar (NHL) çok heterojen bir hastalık grubudur. Sürekli olarak değişiklik gösteren tedavi

Detaylı

AGRESİF B HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ

AGRESİF B HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ AGRESİF B HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ Dr. Evren Özdemir Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi 20.04.2013 International Prognostic Index (IPI) Patients of all ages Age Performance status Lactate dehydrogenase

Detaylı

Hodgkin Lenfoma ve Non-Hodgkin Lenfoma Hastalarında ESHAP ve R-ESHAP Kemoterapilerinin Mobilizasyon Etkinliği Açısından Karşılaştırılması

Hodgkin Lenfoma ve Non-Hodgkin Lenfoma Hastalarında ESHAP ve R-ESHAP Kemoterapilerinin Mobilizasyon Etkinliği Açısından Karşılaştırılması 155 Araştırma Hodgkin Lenfoma ve Non-Hodgkin Lenfoma Hastalarında ESHAP ve R-ESHAP Kemoterapilerinin Mobilizasyon Etkinliği Açısından Karşılaştırılması A COMPARISON OF ESHAP WITH R-ESHAP CHEMOTHERAPY REGIMEN

Detaylı

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTEYE EKLENENLER SIRA NO İLAÇLAR

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 RT nin yeri varmı? RT endike ise doz ve volüm? Hangi teknik? Kurtarma tedavisinde RT?

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ 1988 MK DEDEMAN HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KURULUŞ : 1998 HASTANESİ KURU KURULUŞ 1998 OTOLOG KÖK HÜCRE NAKİLLERİ

Detaylı

Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif. Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif. Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif allogeneik nakil Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK GİRİŞ Hodgkin lenfoma iyi prognostik özellikteki vakaların %90 ı ileri evre

Detaylı

Hodgkin Lenfoma erken evre sistemik tedavi. Dr. Mert Başaran İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

Hodgkin Lenfoma erken evre sistemik tedavi. Dr. Mert Başaran İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Hodgkin Lenfoma erken evre sistemik tedavi Dr. Mert Başaran İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Erken Evre Hodgkin Hastalığı Risk Tanımlamasındaki Farklılıklar May 12 1 Erken Evre Hodgkin Hastalığında

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

TARTIŞMACILAR Doç. Dr. Abdullah Büyükçelik Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D.

TARTIŞMACILAR Doç. Dr. Abdullah Büyükçelik Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. TARTIŞMACILAR Doç. Dr. Abdullah Büyükçelik Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. Doç. Dr. Halil Kavgacı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. BAŞKANLAR Prof. Dr.

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Adjuvan Kemoterapi Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Rudolph Carl Virchow 13/10/1821-5/9/1902 Adjuvan Tedaviye İhtiyacı Olan Mide Kanserleri D1 veya D2, ama mutlaka

Detaylı

Erken Evre Meme Kanserinde Adjuvan Kemoterapi ve Hormonal Tedavi Uzm. Dr. Hande Turna

Erken Evre Meme Kanserinde Adjuvan Kemoterapi ve Hormonal Tedavi Uzm. Dr. Hande Turna . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 105-109 Erken Evre Meme Kanserinde Adjuvan Kemoterapi ve Hormonal Tedavi Uzm. Dr. Hande

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Non-Hodgkin Lenfomada Prognostik Parametreler

Non-Hodgkin Lenfomada Prognostik Parametreler ULUSLARARAS HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ MAKALE /ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Non-Hodgkin Lenfomada Prognostik Parametreler Doğan UNCU, Hüseyin ABALI, Nuriye ÖZDEMİR, Burçin

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli Dr. Gülsan Türköz Sucak 1 Hodgkin Lenfoma Çoklu kemoterapi ve/veya radyoterapi ile erken evre hastaların % 90 ı, ileri evre hastaların ise % 70 inde şifa sağlanabiliyor

Detaylı

Folliküler Lenfomalar Rehberliğinde Patolog-Klinisyen Ekibinin Gerçeğe Yolculuğu. Dr. Tülay Tecimer Acıbadem Sağlık Grubu

Folliküler Lenfomalar Rehberliğinde Patolog-Klinisyen Ekibinin Gerçeğe Yolculuğu. Dr. Tülay Tecimer Acıbadem Sağlık Grubu Folliküler Lenfomalar Rehberliğinde Patolog-Klinisyen Ekibinin Gerçeğe Yolculuğu Dr. Tülay Tecimer Acıbadem Sağlık Grubu 2. LENFOMA MYELOMA KONGRESİ, ANTALYA, 16 Nisan 2011 Lenfoma olgularının doğru değerlendirilmesi,

Detaylı

Lenfomada Radyoterapinin Yeri ve Endikasyonlar - NHL

Lenfomada Radyoterapinin Yeri ve Endikasyonlar - NHL Lenfomada Radyoterapinin Yeri ve Endikasyonlar - NHL Enis ÖZYAR Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dal Son derece heterojen özellik gösteren Non- Hodgkin Lenfomalar n (NHL)

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar KLL de tanı sırasında ortanca yaş 65 dir. %40 < 60 yaş %12

Detaylı

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Günün Menüsü 1. Adjuvan Radyoterapi Rasyonel/Kanıt Kimin için? Doz? Toksisite Androjen Deprivasyonu 2.Kurtarma Radyoterapisi

Detaylı

OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI

OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI P8 OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI Neslihan Mandacı Şanlı 1, Esen Karakuş 1, Gökmen Zararsız 2, Leylagül Kaynar 1, Bülent Eser, 1 Mustafa

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji KHDAK Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof Dr Ali Ünal Dr Leylagül Kaynar Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisinde en önemli hedef; - Başlangıçta uygulanan remisyon indüksiyon tedavisi ile

Detaylı

HODGKİN LENFOMA (HL)

HODGKİN LENFOMA (HL) ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 HODGKİN LENFOMA (HL) V. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 65 66 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 HODGKİN LENFOMA (HL) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HODGKİN LENFOMA (HL) Sıklık

Detaylı

LOKOREJYONAL REKÜREN ve UZAK METASTAZ SONRASI SİSTEMİK TEDAVİ Dr.Mehmet Aliustaoğlu Lokal nüks: Aynı taraf göğüs duvarında hastalığın görülmesi Bölgesel nüks: Genellikle aksiler veya supraklivikular ve

Detaylı

Non-Hodgkin Lenfoma Vakalar m z n Klinik Özelliklerinin De erlendirilmesi

Non-Hodgkin Lenfoma Vakalar m z n Klinik Özelliklerinin De erlendirilmesi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Non-Hodgkin Lenfoma Vakalar m z n Klinik Özelliklerinin De erlendirilmesi Gülsüm E. PAMUK*, Ferda

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

26. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ HEMATOPATOLOJİ ANTALYA, Dr.Nazan Özsan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İzmir

26. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ HEMATOPATOLOJİ ANTALYA, Dr.Nazan Özsan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İzmir 26. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ HEMATOPATOLOJİ ANTALYA, 2016 Dr.Nazan Özsan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İzmir 53 yaşında, E Eylül 2015 te karında şişlik batında asit gece terlemesi,

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

İnoperabl Evre III ve Evre IV Malign Melanomda İmmünoterapi TOG Malin Melanom ve Deri kanserleri grubu. Prof Dr Melek Köksal Erkişi

İnoperabl Evre III ve Evre IV Malign Melanomda İmmünoterapi TOG Malin Melanom ve Deri kanserleri grubu. Prof Dr Melek Köksal Erkişi İnoperabl Evre III ve Evre IV Malign Melanomda İmmünoterapi TOG Malin Melanom ve Deri kanserleri grubu Prof Dr Melek Köksal Erkişi Amaçlar KT ile kemosensitif tümör kitlesi ufaltılmış hastalara immünoterapi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Engrafman- Tanım Mutlak nötrofil sayısının > 0.5 x 10 9 /L olduğu ardışık

Detaylı

EKSTRANODAL BAŞ-BOYUN LENFOMALARINDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: TEK MERKEZ SONUÇLARI

EKSTRANODAL BAŞ-BOYUN LENFOMALARINDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: TEK MERKEZ SONUÇLARI Gazi Tıp Dergisi / Gazi Medical Journal 2007: Cilt 18: Sayı 1: 9-14 ARAŞTIRMA - RESEARCH ARTICLE EKSTRANODAL BAŞ-BOYUN LENFOMALARINDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: TEK MERKEZ SONUÇLARI Diclehan ÜNSAL,

Detaylı

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF )

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Neyran Kertmen, Sercan Aksoy, Mustafa Cengiz, Gözde Yazıcı, Özge Keskin, Taner Babacan,

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

MULTİPL PLAZMASİTOMLA SEYREDEN PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI

MULTİPL PLAZMASİTOMLA SEYREDEN PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI MULTİPL PLAZMASİTOMLA SEYREDEN PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI PROF. DR. RAUF HAZNEDAR Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İlik dışı plazmasitomlar ; Plazma hücre hastalıklarının

Detaylı

Kemik tümörleri. Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD

Kemik tümörleri. Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD Kemik tümörleri Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD OSTEOSARKOM TEDAVİSİNDE KEMOTERAPİ Sarkomlu çocukların 5 yıllık sağkalım sonuçlarında zamanla belirgin iyileşme elde edilmiştir From: Arndt C and

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON 1 Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE Teknik Alan YÖNELİK BİR FORMÜLASYON Buluş, bcl2 baskılama işleviyle anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyon

Detaylı

Mantle-cell Lenfoma. Son 10 Yılda Neler Değişti? Dr. İbrahim Barışta

Mantle-cell Lenfoma. Son 10 Yılda Neler Değişti? Dr. İbrahim Barışta Mantle-cell Lenfoma Son 10 Yılda Neler Değişti? Dr. İbrahim Barışta Antalya, 22 Mayıs 2010 Germinal Merkez ve B Hücreli Lenfoma bcl-6 p53 Ölüm bcl-6 inaktif bcl-6 aktif GM bcl-2 inaktif myc (+) Normalde

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

Mantle Hücreli Lenfoma. Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mantle Hücreli Lenfoma. Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantle Hücreli Lenfoma Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantle Hücreli Lenfomada Epidemiyoloji Olgun B hücreli Hodgkin dışı lenfomadır Tüm Hodgkin dışı lenfomaların % 6-7 sini

Detaylı

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi?

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Akışı Giriş Lokal ileri

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloi B.D. Allojeneik kök hücre nakli kür şansı veren tedavi seçeneği Dirençli hastalık/yüksek

Detaylı

Cerrahi Dışı Tedaviler

Cerrahi Dışı Tedaviler KÖTÜ HUYLU YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ Cerrahi Dışı Tedaviler Dr.Selami ÇAKMAK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 50 den fazla yumuşak doku sarkomu tipi Kaynaklandığı doku, Klinik gidişat, Görülme yaşı, Agresifliği,

Detaylı

Hodgkin dışı lenfoma yeni kanser olgularının

Hodgkin dışı lenfoma yeni kanser olgularının Hodgkin Dışı Lenfomada (HDL) Kanıta Dayalı Yaklaşımlar Haluk TEZCAN North Idoha Cancer Center, ABD Hodgkin dışı lenfoma yeni kanser olgularının %4 ünü oluşturmakta ve bu groubun altıncı sırasında yer almaktadır.

Detaylı

Kemik metastazlarında reirradiasyon

Kemik metastazlarında reirradiasyon Kemik metastazlarında reirradiasyon Dr. Yasemin Bölükbaşı Amerikan Hastanesi-MD Anderson Radyasyon Onkolojisi Merkezi, Metastaz Mekanizması External beam radiotherapy in metastatic bone pain from solid

Detaylı

LENFOMADA ERKEN YAPILAN PET/CT TEDAVİYE YÖN VERİR Mİ?

LENFOMADA ERKEN YAPILAN PET/CT TEDAVİYE YÖN VERİR Mİ? 1 LENFOMADA ERKEN YAPILAN PET/CT TEDAVİYE YÖN VERİR Mİ? O. Meltem Akay Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi 13-15 Mart 2015, Çeşme Giriş 2 Son 2-3 dekadda,

Detaylı

Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi

Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi 14.04.2017 Dr. Ebru YILMAZ İstanbul Üniveristesi İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Neden evreleme yapıyoruz? Prognostik bilgi Hastalık

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI Prof. Dr. Rejin KEBUDİ İ.Ü., Cerrahpaşa T. F., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. & İ.Ü., Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematolojik-Onkoloji B.D. ÇOCUKLUK

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı