AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA"

Transkript

1 AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý Editörler Prof. Dr. Rasim Deniz Doç. Dr. Rahmi Nurhan Çelik Yazarlar Prof. Dr. Rasim Deniz Doç. Dr. Rahmi Nurhan Çelik Doç. Dr. Hakan Kutoðlu Y. Doç. Dr. M. Tevfik Özlüdemir Dr. Coþkun Demir Dr. Ýbrahim Kýnýk Katký Verenler Prof. Dr. Tevfik Ayan Prof. Dr. N. Necla Uluðtekin Doç. Dr. Ali Kýlýçoðlu Dr. Ömür Demirkol Yük. Müh. Sedat Bakýcý TMMOB HARÝTA ve KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI Ankara 2008

2 Tasarým, Teknik Hazýrlýk ve Baský Ýþkur Matbaacýlýk Kaðýtçýlýk San. ve Tic. Ltd. Þti Ankara ISBN:

3 Önsöz Bilindiði üzere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü nün baðlý olduðu Devlet Bakanlýðý nýn oluru ile 1988 yýlýnda yayýmlanan Büyük Ölçekli Harita Yapým Yönetmeliði yürürlüðe konulmuþtur. Ancak söz konusu Yönetmelik aðýrlýklý olarak Tescile Konu Harita ve Planlar çerçevesinde iþletilmekteydi. Bilim ve teknolojideki hýzlý ilerleme, mekansal/konumsal bilgiler, veri standartlarý iþletimi ve yönetimi gibi geliþmelerin sürece girmesiyle mevcut Yönetmeliðin yetersiz kaldýðý ve geliþmelere uyum saðlayamadýðý belirgin þekilde hissedilmiþtir. Yönetmeliðin güncelleþtirilmesi amacýyla 1998 yýlýnda, Odamýz ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðün'ce çalýþmalar baþlatýlmýþ, 2000 yýlý itibarýyla da kamu kurum ve kuruluþlarý ile üniversitelerin çalýþmalara katýlmalarý sonucu konu daha geniþ bir platforma taþýnmýþtýr. Bakanlýklararasý Harita Ýþlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu'nun (BAHÝKPK) gündemine getirilen Yönetmeliðin güncelleþtirilmesi çalýþmalarýnda, Odamýz sekreterya görevini üstlenmiþtir. Kamu kurum ve kuruluþlarý, üniversiteler ve özel sektörden katýlýmlar çerçevesinde etkin bir çalýþma programý hayata geçirilmiþtir. Sonuca giderken çalýþmalara katýlan tüm birimlerinden gelen görüþlerin ortaklaþtýrýlmasýna özen gösterilmiþtir. Çalýþmalarýn ana vurgusu ise yayýmlanacak olan Yönetmeliðin tüm kamu kurum ve kuruluþlarý ile yaþamýn her alanýnda kullanýlmasýnýn zorunluluk haline getirilmesiydi. Bunun için de Yönetmeliðin Bakanlar Kurulu Kararý ile yayýmlanmasý gerekmekteydi. Hazýrlanan Yönetmelik, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði adýyla Bakanlar Kurulunun 23/06/2005 tarih ve 2005/9070 sayýlý kararýyla, 15 Temmuz 2005 tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Yönetmeliðin yürürlüðe girmesiyle meslek alanýmýzda önemli bir adým atýlmýþtýr. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði'nin genel olarak; büyük ölçekli (1/5000 ve daha büyük) mekânsal/konumsal bilgilerin ve haritalarýn üretiminde ülke genelinde standardýn saðlanmasý, konumsal/mekansal bazlý hizmetlerin çaðdaþ normlarla ve iletiþim çaðýna uygun bir iþleyiþle devamlýlýðýnýn yaratýlmasý, sektörümüzde meydana gelen deðiþimler doðrultusunda uygulanabilir bir araç olarak yerini almasý, üretimin tek elden izlenmesi ve sektörde hizmet tekrarýnýn önlenmesi, birçok meslektaþýmýz için uygulamada yaþanan sýkýntýlarda bir rehber görevini görmesi, büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve haritalardaki konum bilgilerinin, Türkiye Ulusal Temel GPS Aðý koordinat sistemine dayalý üç boyutlu kartezyen koordinatlar (X,Y,Z) veya GRS80 elipsoidinde jeodezik koordinatlar (enlem, boylam, elipsoit yüksekliði) ile Türkiye Ulusal Düþey Kontrol Aðý-1999 a dayalý Helmert ortometrik yüksekliklerin (H), yersel, uydu ve uzay, inersiyal, fotogrametrik teknikler kullanýlarak sayýsal, çizgisel ve fotografik olarak elde edilmesi, Coðrafî Bilgi Sistemlerine altlýk oluþturacak biçimde ulusal veri deðiþim formatýnda derlenmesi, bilgi teknolojileri ve kartografik tekniklerle görselleþtirilmesi amaçlarýna hizmet edeceðine olan inancýmýz tamdýr. Aklýn ve bilim ýþýðýnýn yol göstericiliði ilkesiyle hareket eden Odamýz, her zaman olduðu gibi bu sürecin içinde ve dinamiðinde yerini almýþtýr ve almaya devam edecektir. Odamýz ve kurumlar arasýndaki ciddi bir birliktelik sonucunda üretilen Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði, Açýklamalý ve Örneklemeli baskýsýný siz deðerli üyelerimize sunmaktan onur duyduðumuzu belirtmek isteriz. Umarýz tüm meslektaþlarýmýz ve diðer mühendis ve mimarlar ülke kalkýnmasý, toplum ve kamu yararýna yönelik hizmetler üretirken bu çalýþmadan yararlanacaklardýr. Kitaba emeði geçen herkese, özellikle Odamýz Jeodezi Komisyonu Baþkaný ve üyelerine sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgi ve saygýlarýmýzla Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý, 40. Dönem Yönetim Kurulu, Nisan 2008 Ankara -3-

4 HKMO 40. DÖNEM KURULLARI HKMO YÖNETÝM KURULU ASIL Baþkan Ali Fahri ÖZTEN 2.Baþkan Fazlý Yaþar ÇETÝNTAÞ Genel Sek. Ertuðrul CANDAÞ Genel Say. Asiye Ülkü KUTLU Örgüt. Sek. Ufuk Serdar ÝNCÝ Üye Timur Bilinç BATUR Üye Özgür KARATAÞ YEDEK Hüseyin GÜL Ayhan BÝNGÖL Ömer AKTAÞ Mustafa Kürþat ÇETÝNER Melik SARAÇ Metin EREL Ýlyas KÜÇÜKTOPANA HKMO DENETLEME KURULU ASIL Oktay GAZÝOÐLU Salih SUÝÇMEZ Güzide UZUN Hayriye ÞENDÝÇ Gürkan ÖZ Murat SULU Ayhan YÜKSEKKAYA YEDEK Ayhan AKYÜZ Seyfullah DEMÝRKAYA Emin ÖZGÜR Derviþ ÖNEN Mahir DOÐAN Barýþ YILMAZER Hasan Tahsin BOSTANCI HKMO ONUR KURULU ASIL Halil KAYNARCA M. Tevfik ÖZLÜDEMÝR Fikret NERGÝZ Servet KARAMAN Zeynel Abidin ÖZTÜRK YEDEK Suat ATAY Talip KIRAN Zafer BEYDÝLLÝ Mahmut GÜLTEKÝN Ahmet Ayhan DEVECÝ TMMOB YÖNETÝM KURULU ASIL Nail GÜLER YEDEK Haydar YILMAZ Sedat DOÐAN -4-

5 Editörlerden; Harita Mühendisliði uygulamalarýnýn çoðunluðu aðýrlýklý olarak kamu yararýnýn gözetildiði uygulamalardýr. Bu uygulamalar için geliþtirilen standartlar, yasalarla korunur ve uygulanýr. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði anýlan türden standartlarý içeren temel yasal düzenlemelerden biridir. En önemli görevlerinden biri mesleðin onurunu ve deðerini korumak ve onu doðru bir biçimde toplumun yararýna kullanmak olan biz mühendislerin bu Yönetmelikle belirlenen standart ve yöntemleri doðru ve noksansýz uygulanmalarýný saðlamak, mesleki sorumluluk ve etik deðerlerimizin bir gereðidir. Yönetmeliðin anlaþýlmasý, doðru ve noksansýz uygulamanýn koþullarýndan biridir. Bu amaçla, yönetmelik yayýnlandýktan sonra öncelikle bir açýklamalý-örneklemeli yönetmelik yayýnýnýn gerçekleþtirilmesi çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr. Bu kapsamda Yönetmeliðin hazýrlanmasýna katkýda bulunan kamu sektörü, özel sektör ve üniversitelerin katkýlarý istenmiþtir. Buna ek olarak; uygulamada ortaya çýkan problemlerin belirlenmesi, çözümlerinin araþtýrýlmasý süreci de baþlatýlmýþtýr. Bu süreçte tüm meslekdaþlarýmýza görev düþmektedir. Uygulamada; açýklanmasý gereken, yanlýþ anlaþýlabilen veya farklý yorumlanabilen, noksan olan ve eklenmesi gereken hususlarýn Oda ya bildirilmesi, ortak ve oydaþlýðý olan çözümlerin saðlanmasý açýsýndan önemlidir yýlýnda yürürlüðe giren Büyük Ölçekli Haritalarýn Yapým Yönetmeliðinden sonra 2005 yýlýnda yürürlüðe giren bu Yönetmeliðin bu ilk açýklamalý-örneklemeli baskýsý, basýmýna kadar gerçekleþtirilen mesleki kamuoyu deðerlendirmelerine dayanmaktadýr. Bu süreçte ülke genelinde Oda Þubelerimizin etkinlik alanýnda ondan fazla seminer ve konferans düzenlenerek meslektaþlarýmýzýn üzerinde durduðu ve açýklanmasýný istediði maddeler tespit edilmiþ ve bu baskýda özellikle bu konular ve maddeler üzerinde ayrýntýyla durulmuþtur. Baský sürencini daha fazla geciktirmemek için Maddelere iliþkin olabilecek diðer açýklamalar sonraki baskýlara býrakýlmýþtýr. Dolayýsýyla süreç içerisinde açýklama ve örnekleme çalýþmalarý ve özellikle yönetmelik eklerinin güncelleme ve iyileþtirme çalýþmalarý devam ettirilecektir. 15 Temmuz 2005 tarihli Yönetmeliðin ve bu açýklamalý-örneklemeli baskýsýnýn mesleðimize yararlý olmasý dileklerimizle. Prof. Dr. Rasim Deniz Doç. Dr. Rahmi Nurhan Çelik -5-

6 Yönetmelik Komisyonundan, Yönetmelik komisyonu, Þubat 2001 de çalýþmalarýna baþladý. Hazýrlanan taslak mesleki kamuoyunda tartýþmaya açýldý. Bakanlýklararasý Harita Ýþlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu nun Haziran 2002 deki toplantýsýnda görüþüldü ve yasal sürecin baþlatýlmasý kararý alýndý ve 15 Temmuz 2005 tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýnlanarak yürürlüðe girdi. Komisyon çalýþmalarýný; - Jeodezi Komisyonu - Fotogrametri Komisyonu - Format, Detay ve Öznitelik Kataloðu Hazýrlama Komisyonu olarak yürüttü. Oda Genel Merkezinde yapýlan toplantýlar katký verecek herkese açýk olarak yapýldý. Tüm maddeler tartýþýldý, irdelendi ve; - doðruluk - güvenirlik - uygulanabilirlik - mesleðini insan kaynaðý ve bilgi birikimi - ülkedeki alet ve donaným ve jeodezik altyapý dikkate alýnarak, oydaþlýkla benimsendi. Bu yönetmeliðin 1988 Yönetmeliðinden önemli farklýlýklarý ve getirdiði yenilikler þunlardýr: 1- Yönetmelik yüksek çözünürlüklü (büyük ölçekli) coðrafi/mekansal verimin yazýlýmdan baðýmsýz bir veri platformunda toplanmasýný amaçlar. Bu çerçevede; yersel, uydu, fotogrametrik tekniklerle yüksek doðrulukta ve güvenirlikte temel orijinal sayýsal harita ve harita bilgilerinin üretilmesine yönelik veri ve süreç standartlarý ile birlikte Ulusal Veri Deðiþim Formatý (UVDF), Detay Öznitelik Katoloðu ve bu katalogla iliþkilendirilmiþ Özel Ýþaretleri de içerir. 2- Yönetmelik te temel jeodezik altyapý - Referans Koordinat Sistemi : ITRF (TUTGA), - Jeodezik Datum : GRS-80 - Düþey Datum : TUDKA + GRS-80 göre tanýmlý GEOÝT alýnmýþtýr. Üretilen konum bilgisi, i- Kartezyen koordinatlar (X,Y,Z) ve ortometrik yükseklik (H) veya geoit yüksekliði (N) veya ii- Jeodezik koordinatlar (B,L,h) ve ortometrik yükseklik (H) veya geoit yüksekliði (N) - Hýz vektörleri Vx, Vy, Vz olacaktýr. Böylece, dinamik jeodezik að yönetimi benimsenmiþtir. -6-

7 3- Mevcut jeodezik altyapý olarak; - Türkiye Ulusal Temel GPS Aðý (TUTGA) - Türkiye Ulusal Düþey Kontrol Aðý (TUDKA) - Türkiye Geoidi (TG99, TG03) 4- Að sýklaþtýrmasýnda, hiyerarþik að yapýsý belirlenmiþ, üretim ve kontrol sürecinin optimizasyonu amaçlanmýþtýr. GPS çalýþmalarýnda en büyük baz 20 km nin altýnda tutularak ticari yazýlýmlarla güvenilir hesaplamalarýn yapýlabilmesi saðlanmýþtýr. 5- Sayýsal (dijital) fotogrametri ile birlikte, analitik fotogrametri de uygulamaya alýnmýþ, analog veya sayýsal kameralarýn kullanýlmasý benimsenmiþtir 6- Üretilen haritalarýn üretim maliyetleri yanýnda, kullaným maliyetleri de dikkate alýnmýþ ve haritalarýn üretimde kullanýlan kontrol noktalarýna dayalý olarak kullanýlmasýnýn saðlayacaðý güvenirlik, doðruluk ve ekonominin gerektirdiði bir kontrol noktasý yoðunluðu öngörülmüþtür. Yersel veya fotogrametrik tekniklerle üretilen tüm haritalarda ayný kontrol noktasý yoðunluðunun olmasý benimsenmiþtir. 7- Bu yönetmelik minimum standartlarý ve bunun için gereken süreçleri amaçlamaktadýr. Gereksinimlerine baðlý olarak, bu standartlarýn altýnda kalmamak koþuluyla standartlar detaylandýrýlabilir ve yükseltilebilir. Kadastro çalýþmalarý da bu çerçevede düzenlenecek yönergelerle yürütülecektir. 8- Yönetmeliðin teknolojiye ve gereksinimlere baðlý olarak en hýzlý deðiþebilecek olan EK lerinin geliþtirilmesi ve yenilenmesi yetkisi TKGM ne verilmiþtir. Yönetmelik komisyonuna katkýda bulunan Kurumlar ve bu kurumlarý temsilen toplantýlara katýlanlar (en az 3 toplantýya katýlmýþ olanlar), katýlým sayýlarýna baðlý olarak bir sonraki sayfada verilmiþtir. Emeði geçenlere, meslekdaþlarýmýz adýna teþekkür ediyorum. Prof. Dr. Rasim Deniz Yönetmelik Komisyonu Baþkaný -7-

8 Bakanlýklararasý Harita Ýþlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmelik Komisyonuna Katkýda Bulunan Kurumlar ve Temsilcileri Kurum Adý Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri Harita Genel Komutanlýðý Ýller Bankasý Kültür Bakanlýðý Orman Genel Müdürlüðü HKMO Özel Sektör Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Üniversiteler ÝTÜ YTÜ ZKÜ MNG NETCAD ÝÞLEM GIS ÝNTEGRAPH GRAFTEK GEOCAD Katýlýmcýlar Ýhsan Büyükdemirci Enver Þapçýlar Ali Sönmez Coþkun Demir Mustafa Ata Ali Kýlýçoðlu Oktay Aksu Abdullatif Aslýhan Mesut Özmen M. Kürþat Çetiner Salih Suiçmez M.K.Yertutan Cemil Candaþ Ertem Akgündüz Hüseyin Ülkü Rahmi N. Çelik Erdal Akdað Ýbrahim Kýnýk Avri Fiþ Ziya S. Karan Cevat Yaman Ahmet Özkan Ali Tunalý Kadir Ceylan Ýbrahim Tonoz Sedat Bakýcý Hüseyin Hoþafçý S. Nurbaki Ünsür Rasim Deniz Ahmet Yaþayan Þenol Kuþçu Ziya Sönmez Serdar Ak Erdinç Ertuþ Salih Aydemir Emin Bank Kuntay Gülenç Gökhan Eke Hakan Karagöz Hakan Karabay Ali Çanak Komisyonu Jeodezi Jeodezi Jeodezi Sekreterya, Jeodezi Jeodezi Fotogrametri Jeodezi Jeodezi Jeodezi Jeodezi Jeodezi Jeodezi Jeodezi Ev sahibi, Jeodezi Jeodezi, Format, Katalog Jeodezi Jeodezi Jeodezi Fotogrametri, Jeodezi Jeodezi Jeodezi Fotogrametri Koordinatör, Jeodezi Fotogrametri Jeodezi Fotogrametri Koordinatör -8-

9 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa Önsöz... 3 Editörlerden...5 Yönetmelik Komisyonu ndan...6 I. Bölüm : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Yetki ve sorumluluk, Yükümlülük Madde II. Bölüm : Tanýmlar, Kýsaltmalar, Sýnýflandýrma ve Numaralandýrma Madde III. Bölüm : Jeodezik Çalýþmalar Madde IV. Bölüm : Detay Ölçmeleri Madde V. Bölüm : Fotogrametrik Çalýþmalar Madde VI. Bölüm : Çizim Ýþleri Madde VII. Bölüm : Dönüþümler Madde VIII. Bölüm : Uygulama (Aplikasyon) Madde IX. Bölüm : Kontrol Ýþleri Madde X. Bölüm : Arþivleme Madde XI. Bölüm : Telif Haklarý ve Koordinasyon Madde XII. Bölüm : Çeþitli Hükümler Madde Ekler: Ek-1 : Detay Öznitelik Kataloðu...87 Ek-2 : Ulusal Veri Deðiþim Formatý (UVDF) Ek-3 : Harita Özel Ýþaretleri Sýnýflarý Ek-4 : Nokta Tesisleri Ek-5 : GPS Ölçme ve Kayýt Karnesi Ek-6 : Nokta Röper Krokileri Ek-7 : Kenar Ýndirgeme Tablosu Ek-8 : Ölçü Krokisi Örneði Ek-9 : Pafta Bölümlendirmesi Örneði Ek-10 : Yer Seçim Kanavasý Ek-11 : TUTGA Koordinat ve Hýzlarýnýn Jeodezik Amaçlý Çalýþmalarda Kullanýlmasýna Ýliþkin Ek Örnekler EK-12 : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü þablonlarý EK-13 : Ýller Bankasý Genel Müdürlüðü þablonlarý

10 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði BÝRÝNCÝ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliðin amacý; a) Büyük ölçekli (1/5000 ve daha büyük) mekânsal (coðrafî) bilgilerin ve haritalarýn üretiminde ülke genelinde standardýn saðlanmasýný, üretimin tek elden izlenmesini ve sektörde hizmet tekrarýnýn önlenmesini, b) Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve haritalardaki konum bilgilerinin, Türkiye Ulusal Temel GPS Aðý koordinat sistemine dayalý üç boyutlu kartezyen koordinatlar (X, Y, Z) veya GRS80 elipsoidinde jeodezik koordinatlar (enlem, boylam, elipsoit yüksekliði) ile Türkiye Ulusal Düþey Kontrol Aðý-1999 a dayalý Helmert ortometrik yüksekliklerin (H), yersel, uydu ve uzay, inersiyal, fotogrametrik teknikler kullanýlarak sayýsal, çizgisel ve fotografik olarak elde edilmesini, coðrafî bilgi sistemlerine altlýk oluþturacak biçimde ulusal veri deðiþim formatýnda derlenmesini, bilgi teknolojileri ve kartografik tekniklerle görselleþtirilmesini saðlamaktýr. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluþlarý ile gerçek ve tüzel kiþilerce üretilen ve üretilecek olan mekânsal bilgilerin elde edilmesi, derlenmesi, analiz edilmesi, coðrafî veri tabanýnda saklanmasý, görselleþtirilmesi, araziye uygulanmasý ve sayýsal elektronik ortamlarda iletimine iliþkin teknik esaslarý kapsar. Hukukî dayanak Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayýlý Harita Genel Komutanlýðý Kanunu nun 4 üncü maddesi, 3045 sayýlý Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Kuruluþu ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanun un 2 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendi ile 26 ve 28 inci maddeleri, 3194 sayýlý Ýmar Kanunu nun 7 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendi ile 38 inci maddesi ve 3402 sayýlý Kadastro Kanunu nun 47 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (d) bendi uyarýnca hazýrlanmýþtýr. Yetki ve sorumluluk Madde 4 - Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve haritalarýn kamu kurum ve kuruluþlarý ile gerçek veya tüzel kiþilerce üretilmesi veya ürettirilmesi durumlarýnda, proje kapsamýnda olsa bile, yetki ve sorumluluk yasal yetkiyi haiz bir jeodezi ve fotogrametri (harita, harita ve kadastro) mühendisi tarafýndan üstlenilir. Haritalarýn özel sektöre ürettirilmesi durumunda 3194 sayýlý Ýmar Kanunu nun 44 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (j) bendinde belirtilen Yönetmelik esas alýnýr. -10-

11 Yükümlülük Madde 5 - Büyük ölçekli coðrafî bilgileri ve orijinal (temel) haritalarý üreten ve ürettiren, bu haritalara entegre olacak biçimde coðrafî bilgileri üreten ve kullanan kuruluþlar, bu Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdür. Orijinal (temel) harita veya harita bilgisi: Doðrudan ölçmelere dayanýlarak üretilen harita veya bilgidir. -11-

12 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði ÝKÝNCÝ BÖLÜM Tanýmlar, Kýsaltmalar, Sýnýflandýrma ve Numaralandýrma Tanýmlar Madde 6 - Bu Yönetmelikte geçen; Mekânsal (Coðrafî) bilgi: Yer yuvarýna baðlý bir koordinat sisteminde tanýmlanan konum ve bu konumla doðrudan veya dolaylý olarak iliþkilendirilen bilgiyi, Proje alaný: Büyük ölçekli harita ve harita bilgilerinin üretileceði alaný, Sýklaþtýrma alaný: Proje alaný sýnýrlarýný en az 2.5 km aþan alaný, Kontrol noktasý: Arazide tesis edilen koordinatlarý ve/veya yüksekliði jeodezik yöntemlerle belirlenen noktalarýn genel adýný, Fotogrametrik nokta: Zeminde tesisi yapýlan koordinatlarý ve yüksekliði fotogrametrik nirengi yöntemiyle belirlenen noktayý, ifade eder. Kýsaltmalar Madde 7 - Bu Yönetmelikte geçen kýsaltmalar aþaðýda verilmiþtir. GPS (Global Positioning System): Global Konum Belirleme Sistemi ITRF (International Terrestrial Reference Frame): Uluslararasý Yersel Referans Aðý ITRF 96: 1996 yýlýnda güncellenmiþ ITRF ETRF (European Terrestrial Reference Frame): Avrupa Yersel Referans Aðý GRS80 (Geodetic Reference System): Uluslararasý Jeodezi ve Jeofizik Birliði nin 1979 yýlýnda benimsediði aþaðýda parametreleri verilen eþ potansiyelli elipsoit ile tanýmlanan Jeodezik Referans Sistemi 1980 a = m, J2 = f = 1 / , w = x rad s -1, GM = x 10 9 m 3 s -2 TUTGA : Türkiye Ulusal Temel GPS Aðý TUTGA99A : Güncellenmiþ Türkiye Ulusal Temel GPS Aðý 1999 (TUTGA-99) TUSAGA : Türkiye Ulusal Sabit GPS Aðý TUDKA : Türkiye Ulusal Düþey Kontrol Aðý TUDKA99 : 1999 yýlýnda güncelleþtirilen TUDKA TG99A : Güncellenmiþ Türkiye Jeoidi 1999 (TG99A) ED50 : 1950 Avrupa Datumu: Hayford elipsoidine dayalý, parametreleri a = m, f =1/297.0 dir. UTM : Universal Transversal Mercator BÖHYY : 31 Ocak 1988 tarihli ve sayýlý Resmî Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe konulan Büyük Ölçekli Haritalarýn Yapým Yönetmeliði RINEX : Alýcýdan Baðýmsýz Deðiþim Formatý -12-

13 Madde 1 ve madde 7 de tanýmlanan jeodezik altyapýnýn ISO TC 211, standartlarýna göre aþaðýdaki biçimde düzenlenir. Jeodezik Altyapý Sistemlerinin Tanýmlarý Tanýmlama elemaný Deðeri Referans koordinat sistemi Kýsa Adý : TUTGA Referans koordinat sistemi adý : Türkiye Ulusal Temel GPS Aðý I. Koordinat sisteminin adý : ITRF Geçerli olduðu alan : Dünya Datum : ITRF96 Datum tipi : Jeodezik Datum gerçekleme tarihi (epok) : Elipsoit kimliði : GRS80 Elipsoit büyük yarý ekseni (a) : m Elipsoit þekli : Gerçek Elipsoit basýklýðýnýn tersi (1/f) : Koordinat sistemi adý : Kartezyen koordinat sistemi Koordinat tipi : Kartezyen (X, Y, Z) Koordinat boyutu : 3 Koordinat eksen doðrultusu (X) : Elipsoidin merkezinden ekvatorla Greenwich meridyeninin kesiþme noktasýna doðru (+) Koordinat eksen doðrultusu (Y) : Elipsoidin merkezinden diðer iki eksene de dik olarak doðuya doðru (+) Koordinat eksen doðrultusu (Z) : Elipsoitin merkezinden coðrafi kuzey kutba doðru (+) II. Koordinat sisteminin kýsa adý : TUDKA Koordinat sisteminin adý : Türkiye Ulusal Düþey Kontrol Aðý Datum : TG99 Datum tipi : Düþey Elipsoit : GRS80 Datum baðlantýsý : Antalya Geçerli olduðu alan : Türkiye Koordinat sistem kimliði : Ortometrik yükseklik Koordinat sistem tipi : Gravite iliþkili Koordinat boyutu : 1 Koordinat eksen adý : Yükseklik Koordinat eksen doðrultusu : Yukarýya Koordinat birimi : metre -13-

14 Sýnýflandýrma Madde 8 - Bu yönetmelikte noktalarýn hiyerarþik sýnýflandýrýlmasý: a) Uzay ve uydu teknikleriyle oluþturulan üç boyutlu aðlarýn ve noktalarýn derecelendirilmesi aþaðýdaki gibidir : 1) A Derece Aðlar ve Noktalar : Global (ITRF, WGS84) ve bölgesel (ETRF) aðlar ve noktalarýdýr. 2) B Derece Aðlar ve Noktalar : Uluslararasý veya bölgesel aðlara dayalý ulusal GPS aðý ve noktalarýdýr (TUTGA). 3) C Derece Aðlar ve Noktalar : B derece aðýn sýklaþtýrýlmasý ile oluþan aðlardýr ve aþaðýdaki alt dereceli að ve noktalardan oluþur: 4) C1 Derece Aðlar ve Noktalar : Üst derecedeki aðlara dayalý, baz uzunluðu km olan að ve noktalarýdýr (Ana GPS Aðý ve noktalarý: AGA). 5) C2 Derece Aðlar ve Noktalar : Üst derecedeki aðlara dayalý, ortalama kenar uzunluðu 5 km olan að ve noktalarýdýr (Sýklaþtýrma GPS Aðý ve Noktalarý: SGA). 6) C3 Derece Aðlar ve Noktalar : Üst derecedeki aðlara dayalý, en büyük baz uzunluðu 3 km olan að ve noktalarýdýr (Alým için Sýklaþtýrma Aðý ve Noktalarý: ASN). 7) C4 Derece Aðlar ve Noktalar : Üst derecedeki aðlara dayalý poligon aðý ve noktalarý ile poligon baðlanabilen fotogrametrik noktalardýr. b) Türkiye Yatay Kontrol (Nirengi) Aðý ve bu aða dayalý olarak yersel tekniklerle üretilen aðlarýn derecelendirilmesi aþaðýdaki gibidir : 1) I. Derece Að ve Noktalar: Kenar uzunluðu km olan noktalar. 2) II. Derece Að ve Noktalar: Kenar uzunluðu km olan noktalar. 3) III. Derece Að ve Noktalar: Kenar uzunluðu 4-15 km olan noktalar ile BÖHYY ye göre oluþturulan ortalama 5 km kenar uzunluðundaki III. Derece aðlar ve noktalarý. 4) IV. Derece Að ve Noktalar: BÖHYY ye göre oluþturulan ara, tamamlayýcý ve dizi nirengi noktalarý. 5) V. Derece Að ve Noktalar: Poligon aðlarý ve noktalarý. c) Türkiye Ulusal Düþey Kontrol (Nivelman) Aðý ve bu aða dayalý olarak oluþturulan düþey kontrol aðlarýnýn derecelendirilmesi aþaðýdaki gibidir : 1) I. Derece Nivelman Aðý ve Noktalarý: Ülke Nivelman Aðý ve Noktalarý. 2) II. Derece Nivelman Aðý ve Noktalarý: Ülke Nivelman Aðý ve Noktalarý. 3) III. Derece Nivelman Aðý ve Noktalarý: En çok 40 km uzunluðundaki luplarla üst dereceli aðlara dayalý sýklaþtýrma aðý ve noktalarý. Ana Nivelman Aðý. -14-

15 4) IV. Derece Nivelman Aðý ve Noktalarý: En çok 10 km uzunluðundaki luplarla üst dereceli aðlara dayalý sýklaþtýrma aðý ve noktalarý. Ara Nivelman Aðý. 5) V. Derece Nivelman Aðý ve Noktalarý: Poligon ve tamamlayýcý nivelman aðý ve noktalarý. Numaralandýrma Madde 9 - Noktalarýn numaralanmasýnda (poligon ve nivelman noktalarý hariç) 1/ ölçekli pafta alaný esas alýnýr. Numaralar sekiz basamaktan oluþur. Ýlk üç basamak 1/ ölçekli pafta numarasýný, kalan beþ basamak nokta türünü ve numarasýný gösterir. Numaralar, kuzeyden baþlayarak saat yönünde verilir. Ayný 1/ ölçekli pafta içinde birden fazla grup iþ yapýldýðýnda numaralama bir önceki çalýþmada verilen son numaradan itibaren baþlatýlýr. Koordinasyon Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünce saðlanýr. Sýklaþtýrma yapan veya yaptýran kurum ve kuruluþ çalýþma bölgesindeki 1/ ölçekli paftalara giren C1, C2 ve C3 noktalarýna ait son nokta numarasýný TKGM den alýr ve tesis ettiði noktalara ait nokta numaralarýný bir indeks dâhilinde TKGM ye teslim etmekle yükümlüdür. Nokta türlerine göre numaralama aþaðýdaki þekilde yapýlýr: a) AGA noktalarý Bu noktalar, dördüncü basamak 1 olmak üzere beþinci basamaktan itibaren den baþlayarak numaralanýr (Örnek: G ). b) SGA noktalarý Bu noktalar, dördüncü basamak 2 olmak üzere beþinci basamaktan itibaren den baþlayarak numaralanýr (Örnek: G ). AGA ve SGA ya dâhil edilen mevcut TUTGA ve TUSAGA nokta numaralarý aynen kullanýlýr, uyuþumlu olduðu belirlenen yatay kontrol ve düþey kontrol noktalarý için eski numarasý payda olarak verilir (Örnek: G /7213 veya G /134-DN2). c) Alým için sýklaþtýrma noktalarý Bu noktalar, dördüncü basamak 3 olmak üzere beþinci basamaktan itibaren den baþlayarak numaralanýr (Örnek: G ). d) Fotogrametrik noktalar Bu Yönetmelik esaslarýna uygun olarak üretilen fotogrametrik noktalar, dördüncü basamak 4 olmak üzere beþinci basamaktan itibaren den baþlayarak numaralanýr (Örnek: G ). e) GPS nivelmaný noktalarý Geometrik nivelman baðlantýsý yapýlan AGA, SGA noktalarý ve ASN için nokta numarasý, dört ve beþinci basamak sýrasýyla 1H, 2H ve 3H olmak üzere altýncý basamaktan itibaren 001 den baþlayarak numaralanýr (Örnek: G251H004, G252H005 veya G253H006). -15-

16 f) Poligon noktalarý Bu noktalar, proje bazýnda ilk karakter P olmak üzere 1 den itibaren numaralanýr (Örnek: P1). Ek ve yenileme çalýþmalarýnda yeni poligon noktalarýna eski numaralarýn devamý verilir. Yardýmcý alým noktasý (kör poligon) dayanaðý poligon numarasýnýn sonuna (/) iþareti eklenerek numaralanýr (P1/1). g) Nivelman noktalarý Bu noktalar, proje bazýnda ilk iki karakter ana nivelman noktalarý için AN, ara nivelman noktalarý için RN, yardýmcý nivelman noktalarý için YN olmak üzere 1 den itibaren numaralanýr (Örnek: AN1, RN1, YN1). Ek ve yenileme çalýþmalarýnda yeni nivelman noktalarýna eski numaralarýn devamý verilir. Nivelman aðýna dâhil edilen TUDKA99 nokta numaralarý aynen kullanýlýr. Jeodezik kontrol noktalarý; detay ve öznitelik kataloguna göre veya numaralarýna göre de sorgulanabilir. -16-

17 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Jeodezik Çalýþmalar Uzay ve uydu teknikleriyle TUTGA nýn sýklaþtýrýlmasý Madde 10 - Bu Yönetmelik kapsamýnda hesaplanacak koordinatlar, en son güncellenmiþ TUTGA ya baðlý, GRS80 elipsoidi ve Transversal Mercator (TM) izdüþümünde üç derecelik dilim esasýna göre belirlenir yýllarý arasýnda tesisi tamamlanan TUTGA nýn koordinatlarý ITRF96 datumunda ve epoðunda tanýmlanmýþtýr Marmara ve Düzce depremleri sonrasýnda deprem bölgesi için epoðu tanýmlanmýþtýr. TUTGA nýn 1999 sonrasýnda birçok noktasýnda yapýlan güncelleme ölçmeleri sonrasýnda epoðu tanýmlanmýþtýr. Her ne kadar TUTGA nýn datumu ITRF96 olarak belirlenmiþ olsa da tanýmlanan epoklar özellikle noktalara ait koordinat bileþenlerinin hýz vektörleri için yeni baþlangýç referans zamanlarý, diðer bir deyiþle yeni datumlar anlamýna gelmektedir. Yapýlan çalýþmalarda hangi epoðun kullanýlacaðý idare tarafýndan mutlaka belirtilmeli ve üretilen haritalarda koordinat bilgileriyle birlikte epok bilgisi (meta veri olarak) mutlaka verilmelidir. Yönetmeliðin yürürlüðe giriþ tarihinin 15 Temmuz 2005 olduðu deðerlendirilirse harita üretimlerinin bu tarihten sonra en son günlenmiþ epoðunda yapýlmasý uygun olacaktýr. Bununla beraber bundan sonra tanýmlanacak epoklarýn kullanýmýnda kurumlarýn üretimlerinin uyum saðlamasý için mutlaka eþgüdümlü çalýþmasý gerekmektedir. Bu nedenle TUTGA için kullanýlacak epoðun ulusal düzeyde tüm kurumlar için geçerli bir karar ile belirlenmesi en uygun çözüm olacaktýr. C1 derece Ana GPS Aðý AGA nýn oluþturulmasý Madde 11 - TUTGA ile sýklaþtýrma alanýnda bulunan noktalar arasýndaki baðlantýyý saðlayan C1 dereceli Ana GPS Aðý (AGA) noktalarý, km uzunluðundaki baðýmsýz bazlardan elde edilen en fazla dört kenarlý geometrik þekillerden oluþturulur. Baz uzunluðunun 20 km'yi geçmesi durumunda ilgili idarenin görüþü alýnýr. AGA noktalarý; a) I., II. ve dengelenmiþ III. derece Ülke Yatay Kontrol (Nirengi) Aðý noktalarýndan, b) BÖHYY ye göre oluþturulmuþ III. derece nirengi aðý noktalarýndan, c) Yerel aðlarýn (Ülke sistemine baðlý olmayan) yüksek dereceli noktalarýndan, d) Sýklaþtýrma alanýna 20 km den yakýn, her durumda en az iki TUTGA noktasý ile önceden tesis edilmiþ C1 dereceli noktalardan olmak üzere toplam en az üç noktadan, e) Yeni tesis edilecek noktalardan seçilir. Bu maddenin (a), (b) ve (c) bentleri yeni yapýlan çalýþmalarýn önceki çalýþmalarla saðlýklý, doðru ve güvenilir biçimde iliþkilendirilebilmesi için çok önemlidir. Bu nedenle bu bentlerde tanýmlanan ortaklýklarýn mümkün olduðunca fazla sýklýkta ve uygun bir daðýlýmda saðlanmasýna að tasarýmlarýnda özen gösterilmelidir. Bu maddenin -17-

18 (d) bendi TUTGA nýn büyük ölçekli harita üretim ve uygulama çalýþmalarýnda doðru, güvenilir ve konforlu bir altlýk olarak kullanýlabilmesi için; tasarýmý yapýlan sýklaþtýrma aðýnýn datumunun belirlenmesini saðlar. AGA nokta yeri seçimi Madde 12 - AGA nokta yeri seçiminde aþaðýdaki esaslar dikkate alýnýr. a) Çevrede uydu sinyallerini yansýtacak yüzeyler (duvar, su yüzeyi, çatý ve benzeri yapýlar) bulunmamalýdýr. b) Anten yüksekliðinden geçen ufkun 15 o üzerinde aðaç, bina ve benzeri engeller bulunmamalýdýr. c) Yakýnlarda GPS sinyallerini etkileyecek yüksek gerilim hatlarý, radyo, televizyon, GSM veya radar iletiþim antenleri ve benzeri tesisler bulunmamalýdýr. d) Özellikle araç ile kolay ulaþýlabilir olmalýdýr. e) Saðlam zeminde uzun süre güvenilir olarak kalabilecek kamu arazileri, parklar, yeþil alanlar gibi günün her saati girilip çýkýlabilecek yerlerde olmasýna dikkat edilmelidir. Yer seçim kanavasý düzenlenir ve bu kanavada C1 dereceli noktalar gösterilir. Tesis iþlemi, yer seçim kanavasýnýn ilgili idarece onayýndan sonra baþlatýlýr. Yer seçim kanavasý örneði için Ek-10 a bakýnýz. AGA nokta tesisi Madde 13 AGA nokta tesisinde; a) Eski (mevcut) noktalarýn zemin tesisleri aynen korunur. b) Yeni AGA noktalarý Ek- 4'teki gibi tesis edilir. AGA noktalarýnýn GPS tekniðiyle ölçülmesi Madde 14 - AGA ölçmelerinde; a) Çift frekanslý, ayný anda en az altý uydudan kayýt yapabilen, jeodezik GPS alýcýlarý kullanýlýr. b) Oturumlar hâlinde gerçekleþtirilecek statik ölçmelerde; Uydu sayýsý: En az dört adet, Kayýt süresi: En az iki saat, Kayýt aralýðý: 15 saniye veya daha az, Uydu yüksekliði: En az 15 o, alýnýr. c) Oturumlar komþu istasyonlar arasýnda plânlanýr ve bu oturumlar arasýnda en az bir baz veya iki komþu nokta ortak alýnýr. d) Her oturumda, GPS ölçüsü yapýlan noktalarda Ek-5'teki ölçme ve kayýt karnesi düzenlenir. e) Anten yüksekliði ölçüye baþlamadan önce ve sonra olmak üzere iki kez mm inceliðinde ölçülür. f) ITRF96 koordinatlarý bilinmeyen ve pilye tesisi olmayan noktalarda anten yüksekliði en az 10 cm farklý olacak biçimde iki oturum yapýlýr. -18-

19 GPS gözlemlerinde oturum ölçme kampanyasýnda kullanýlan GPS alýcýlarýnýn eþ zamanlý gözlemlerini ifade etmektedir. Ýki oturumun birbiriyle iliþkilendirilebilmesi ve yersel að geometrisinin doðru oluþturulabilmesi için bir oturumdan diðer oturuma geçerken oturumlar arasý geometrik baðlantýnýn oluþturulmasý gerekir. Bu maddenin (c) bendi, bu baðlantýyý saðlamak için düzenlenmiþtir. n adet GPS alýcýsý ile yapýlan bir oturumda (n-1) adet baðýmsýz baz elde edilebilir. Bu nedenle, özellikle sýnýrlý sayýda GPS alýcýsý ile planlanan GPS kampanyalarýnýn her oturumunda hangi baðýmsýz bazlarýn çözüleceðine iliþkin bir oturum planlamasý yapýlmasý gerekir. Dolayýsýyla aðýn tasarýmý kapsamýnda üretilen kanavada iþaretlenen bazlara göre GPS oturumlarý planlanmalýdýr. Bu maddenin (e) bendinde tanýmlanan anten yüksekliðinin gözlem öncesi ve sonrasý ölçülmesin gerekliliðin nedeni; Uygulamada ortaya çýkacak anten yüksekliðinin ölçülmesinin unutulmasýnýn önlenmesi, yanlýþ anten yüksekliði ölçmelerinin önüne geçilmesidir. Anten yüksekliðinin anten faz merkezinden ölçülmesi gerekmektedir. GPS antenlerinde anten faz merkezinin bulunduðu yer elektriksel bir merkez olmasý dolayýsýyla gözle görülemeyeceðinden üretici firmalar, anten faz merkezine uzaklýðý laboratuvar koþullarýnda belirlenmiþ ve anten donanýmýnýn üzerinde görsel olarak algýlanabilen iþaretlemeler kullanýrlar. Arazide anten yükseklikleri bu iþaretlerden ölçülür ve firmalarýn saðladýðý ve bu iþaretten anten faz merkezine olan sabit uzaklýklar bu ölçü deðerine eklenerek anten yüksekliði belirlenir. Anten yüksekliklerinin nasýl ölçülmesi gerektiði alýcýlarýn kullaným kitapçýklarýnda açýk ve net olarak tarif edilmektedir. Bununla beraber uygulamada birçok problem anten yüksekliðinin doðru ölçülmemesi nedeniyle ortaya çýkmaktadýr. Bu nedenle arazide görev alacak elemanlarýn anten yüksekliðinin nasýl ölçüleceði konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Ayrýca arazi elemanlarý pilye, sehpa, jalon vb. tesis ve donanýmlar kullanýldýðýnda anten yüksekliðini nasýl ölçecekleri konusunda da özenle eðitilmelidir. AGA GPS ölçülerinin deðerlendirilmesi Madde 15 - AGA GPS ölçülerinin deðerlendirilmesinde; a) TUTGA koordinatlarý, ölçme epoðuna (T) kaydýrýlýr ve deðerlendirmede kullanýlýr. Epok kaydýrma iþlemi, noktalarýn depremden etkilenen bölge içinde olup olmadýðýna göre farklýlýk gösterir. 1) Depremden etkilenmeyen bir bölgedeki epok kaydýrma için, eþitliði kullanýlýr. Burada T o, TUTGA referans epoðu, V X, V Y, V Z deprem öncesi hýzlardýr. -19-

20 2) Depremden etkilenen bölge içinde yer alan TUTGA noktalarýnýn deprem sonrasýnda bir T ölçü epoðundaki koordinatlarý, bölgede deprem sonrasý TUTGA koordinatlarý ve hýzlarý belirli ise eþitliði ile hesaplanýr. Burada T d deprem sonrasý TUTGA koordinatlarýnýn belirlendiði epok, V X, V Y, V Z deprem sonrasý nokta hýzlarýdýr. TUTGA noktalarýnýn koordinatlarý hýz vektörleriyle birlikte verilmektedir. Bu hýz vektörleri noktalara iliþkin koordinat bileþenlerinin yýllýk hýzlarýný göstermektedir. Bununla beraber bu hýz vektörlerinin hangi epok için tanýmlanmýþ olduðu bilgisi de çok önemlidir; çünkü nokta koordinatlarýnýn ölçme epoðuna taþýnmasý bu referans epok bilgisine doðrudan baðlýdýr. Referans epoklarý yýl biriminde tanýmlanýr/verilir. Örneðin , ve epoklarý sýrasýyla *365= 1 Ocak 1998 i; *366= 13 Haziran 2000 i ve *365=1 Ocak 2005 i ifade etmektedir. Dolayýsýyla örnek olarak 15 Temmuz 2005 tarihli bir ölçme epoðunun yýl birimine çevrilmesi istenirse 2005+( )/365= olur. Maddenin (a) bendinin 1. paragrafýnda verilen matris incelenirse, T ve T 0 olmak üzere iki zaman bileþeni görülecektir. Burada T ölçme epoðunu (yukarýdaki açýklamada ) T0 ise referans epoðunu (yukardaki açýklamada , ya da ) ifade etmektedir. Matriste verilen ve X, Y, Z ve V x, V y, V z elemanlarý olan vektörler zamana baðlý vektörlerdir ve sýrasýyla noktanýn üç boyutlu Kartezyen koordinat bileþenlerini ve ayný noktaya ait üç boyutlu Kartezyen koordinatlarýn hýz bileþenlerini ifade etmektedir. Bu matris eþitliði 15 Temmuz 2005 ( ) tarihli bir GPS ölçme kampanyasýnýn deðerlendirilmesinde kullanýlmak istenirse ve hýz bileþenleri epoðunda verilmiþse aþaðýdaki sonuçlar elde edilir. Maddenin (a) bendinin 2. aþamasýnda verilen matris incelenirse T 0 yerine T d nin kullanýldýðý görülür. Burada T d deprem sonrasý epoðu ifade etmektedir epoðu ve depremlerden sonra yayýnlanmýþ iki epok bulunmaktadýr. Bu epoklar sýrasýyla ve epoklarýdýr. Bu matrisle hesap söz konusu olduðunda yapýlmasý gereken, epok olarak çalýþýlan bölgenin depremsellik durumuna baðlý olarak deprem sonrasý kullanýlmak amacýyla yayýnlanmýþ epoklardan birinin kullanýlmasýdýr. -20-

21 Bu matris eþitliði deprem görmüþ bir bölgede 15 Temmuz 2005 ( ) tarihli bir GPS ölçme kampanyasýnýn deðerlendirilmesinde kullanýlmak istenirse ve hýz bileþenleri epoðunda verilmiþse, koordinatý ve bu koordinata iliþkin hýzlarý belli bir nokta için aþaðýdaki sonuçlar elde edilir. Tüm bu bilgilere ek olarak; Ek-11 de verilen örneklerde incelenmelidir. Ek-11 de verilen örnek bilgiler Harita Genel Komutanlýðýnýn resmi internet sitesinde kullanýcýlarýn bilgilenmesi için hazýrlanmýþ bir çalýþmadýr. b) AGA, ölçme anýndaki koordinatlarý bilinen ve sabit alýnan bir noktaya dayalý olarak zorlamasýz veya serbest dengelenir. Bu dengeleme sonucunda, aðda uyuþumsuz baz olup olmadýðý bir matematik istatistik yöntemle test edilir. Bu yönetmeliðin 11 inci maddesinde açýklanan geometrik koþulu bozan uyuþumsuz bazlar varsa, yeniden hesaplanýr veya yeniden ölçülerek dengeleme hesabý tekrarlanýr. Her baðýmsýz bazýn DX, DY, DZ bileþenleri ile bunlarýn standart sapmalarý sdx, sdy, sdz hesaplanýr ve sonuçlar, sdx, sdy, sdz ± (10 mm + 1 ppm) olmalýdýr. Aþaðýda baz bileþenleri ve bunlarýn doðruluklarý ile hata sýnýrlarýnýn verildiði bir örnek yer almaktadýr. Baþlangýç Bitiþ DX (m) DY (m) DZ (m) F211H006 F F F F F F F211H006 F211H009 F20-G003 F201H007 F20-G sdx (mm) sdy (mm) sdz (mm) Maks. sdx (mm) Maks. sdy (mm) Maks. sdz (mm) c) TUTGA noktalarýnýn, AGA nýn zorlamasýz veya serbest dengeleme sonucu bulunan koordinatlarý ile ölçme anýndaki verilen koordinatlarý arasýnda iki boyutlu (2D) veya üç boyutlu (3D) benzerlik dönüþümü yapýlýr ve ölçek uyuþumu bir matematik istatistik yöntemle test edilir. Ölçek faktörü l, 1-l ± 3 ppm olmalýdýr. Aksi durumda ilgili idarenin görüþü alýnýr. -21-

22 Aþaðýda bu konuya iliþkin bir örnek verilmiþtir. Tek Noktaya Dayalý Koordinatlar Ölçü Epoðuna Ötelenmiþ Koordinatlar Nokta No X' (m) Y' (m) Z' (m) X" (m) Y" (m) Z" (m) E19-G001 F20-G001 F20-G003 F22-G001 F22-G002 F23-G001 G19-G Transformasyon modeli Orijin Ötelemeler Dönüklükler Ölçek Faktörü Molodensky-Badekas x 0 = m y 0 = m z 0 = m d x = m d y = m d z = m R x = " R y = " R z = " 1-l= ppm d) AGA, ölçme anýndaki TUTGA koordinatlarý deðiþmez alýnarak dengelenir. Dengeleme sonucunda nokta jeodezik koordinatlarý (j, l, h) ve standart sapmalarý (s j, s l, s h) hesaplanýr. Bu hesap sonucunda; s j, s l, ± 3.0 cm, s h ± 5.0 cm olmalýdýr. Aþaðýda bu konuya iliþkin bir örnek yer almaktadýr. Nokta No Enlem ( ²) Boylam ( ²) h (m) s j (m) s l (m) s h (m) E201 F19-G002 F20-G002 F N N N N E E E E e) Ýstatistik güven düzeyi 1-a = 0.95 alýnmalýdýr. C2 derece Sýklaþtýrma GPS Aðý SGA nýn oluþturulmasý Madde 16 - SGA, sýklaþtýrma alaný içindeki; a) I., II. ve dengelenmiþ III. derece ülke nirengi aðý noktalarý, b) BÖHYY ye göre oluþturulmuþ III. derece yüzey aðý noktalarý, c) Yerel yatay kontrol aðlarýnýn yüksek dereceli noktalarý, d) Yeni tesis edilecek noktalar, ile oluþturulur. Madde 11 için verilen açýklamalar bu madde için de geçerlidir. -22-

23 SGA nokta yeri seçimi Madde 17 - SGA nokta yeri seçiminde; bu yönetmeliðin 12 nci maddesindeki esaslara ek olarak, eðer C3 dereceden nokta sýklaþtýrmasý ayný proje kapsamýnda yapýlmayacak ise her nokta ayný veya üst dereceden bir baþka að noktasýný görmelidir. Seçilen C2 dereceli noktalar bu yönetmeliðin 12 nci maddesinde belirtilen yer seçim kanavasýnda gösterilir. Madde 12 için verilen açýklamalara ek olarak, burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri C3 derece sýklaþtýrma çalýþmasýnýn baðýmsýz olarak yapýlmasý durumudur. Bu durumda tasarýmý yapýlan að noktalarýnýn her birinin diðer að noktalarýndan en az birini görmesi gerektiði dikkate alýnarak að tasarýmý yapýlmalýdýr. SGA nokta tesisi Madde 18 - SGA noktalarýnýn tesisinde; a) Eski noktalarýn zemin tesisleri aynen korunur. b) Yeni SGA noktalarý Ek-4 teki gibi tesis edilir. SGA noktalarýnýn GPS tekniðiyle ölçülmesi Madde 19 - SGA ölçmelerinde; a) Tek veya çift frekanslý, ayný anda en az altý uydudan kayýt yapabilen jeodezik GPS alýcýlarý kullanýlýr. b) Statik ölçme yöntemi uygulanýr. Uydu sayýsý: En az dört adet, Kayýt aralýðý: 15 saniye veya daha az, Uydu yüksekliði: En az 15 o, Kayýt süresi: Pilyeler arasý bazlarda tek oturumda 45 dakika (tek frekanslý alýcýlar için 60 dakika), ITRF96 koordinatlarý bilinmeyen ve pilye tesisi olmayan noktalarda anten yükseklikleri en az 10 cm farklý 30 dakikalýk (tek frekanslý alýcýlar için 45 dakika) iki oturum, þeklinde düzenlenir. c) Her sýklaþtýrma aðý noktasý, TUTGA veya AGA noktalarýndan 15 km'yi geçmeyen en az iki baðýmsýz baz ile belirlenir. d) Her noktada, Ek-5 te verilen ölçme ve kayýt karnesi düzenlenir. SGA GPS ölçülerinin deðerlendirilmesi Madde 20 - SGA GPS ölçüleri; a) SGA noktalarýný TUTGA ve AGA noktalarýna baðlayan bazlar, tekli veya oturum baz çözümü ile deðerlendirilir. b) TUTGA ve AGA noktalarýnýn ölçme epoðundaki koordinatlarý deðiþmez alýnarak, SGA noktalarýnýn ölçme epoðundaki jeodezik koordinatlarý (j, l, h) ve standart sapmalarý (s j, s l, s h) farklý zamanlarda yapýlan kayýtlarýn birlikte deðerlendirilmesiyle hesaplanýr. Deðerlendirme sonucunda; s j, s l, ± 3.0 cm, s h ± 5.0 cm olmalýdýr. -23-

24 Madde 15 (d) için verilen açýklamalarýn benzeri bu madde için de geçerlidir. AGA ve SGA nokta koordinatlarýnýn kullanýlmasý Madde 21 - AGA ve SGA noktalarýnýn T epoðundaki koordinatlarý, bundan sonraki tüm deðerlendirmelerde kullanmak üzere baþlangýç epoðuna (T o) kaydýrýlýr. Bu iþlem noktalarýn depremden etkilenen bölge içinde olup olmamasýna göre farklýlýk gösterir. Bunun için AGA ve SGA nokta hýzlarý, TUTGA nokta hýzlarýndan enterpolasyonla hesaplanýr. a) Depremden etkilenmeyen bir bölgede AGA ve SGA nokta koordinatlarýný referans epoðuna kaydýrmak için, eþitliði kullanýlýr. b) Depremden etkilenen bölgede referans epoðu T 0=T d alýnýr ve AGA ve SGA nokta koordinatlarýný T d epoðuna kaydýrmak için, eþitliði kullanýlýr. C1 ve C2 derece noktalarýnýn ölçme epoðundaki (T) koordinatlarýnýn referans epoðundaki (T o) koordinatlara dönüþtürülmesi, TUTGA noktalarý ve daha önceden hýzlarý bilinen noktalardaki (C1, C2 derece) hýzlardan hesaplanýr. Bunun için aþaðýdaki uygulamalardan biri de kullanýlabilir. 1- Üç noktadan lineer enterpolasyonla nokta hýzlarýnýn bulunmasý: Sýklaþtýrma alaný, hýzlarý bilinen noktalarýn oluþturduðu üçgenlerle kaplanýr. Her üçgenin içine düþen C1 ve C2 derece noktalarýn hýzlarý bu üçgenin köþe deðerlerinden yararlanarak bulunur. Bir üçgende; üç noktanýn projeksiyon koordinatlarý (Y 1, X 1), (Y 2, X 2), (Y 3, X 3) ve hýzlarý (V x, V y, V z) 1,2,3 biliniyor ise bu üçgenin içindeki bir noktanýn (Y p, X p) hýzlarý; -24-

25 V PX,Y,Z = + + (X2 - XP)(Y3 - Y2)(Y2 - YP)(X3 - X2) (X 2 - X 1)(Y 3 - Y 2)(Y 2 - Y 1)(X 3 - X 2) (X 3 - X P)(Y 1 - Y 3)(Y 3 - Y P)(X 1 - X 3) (X 3 - X 2)(Y 1 - Y 3)(Y 3 - Y 2)(X 1 - X 3) (X 1 - X P)(Y 2 - Y 1)(Y 1 - Y P)(X 2 - X 1) (X 1 - X 3)(Y 2 - Y 1)(Y 1 - Y 3)(X 2 - X 1) olarak bulunur. Örnek: TUTGA Koordinatlarý ve hýzlar (T 0 epoðunda) V 1X,Y,Z V 2X,Y,Z V 3X,Y,Z Nokta No Saða (m) Yukarý (m) V x (m/y) V y (m/y) V z (m/y) E29-G001 E30-G001 E30-G Hýzlarý bulunacak noktalarýn koordinatlarý Nokta No Saða (m) Yukarý (m) E E303H E29-G001, E30-G001, E30-G002 noktalarýndan oluþan üçgen içindeki E nolu noktanýn hýzlarý; koordinat verileri yerine konarak; V PX,Y,Z = 0, V 1X,Y,Z + 0, V 2X,Y,Z + 0, V 3X,Y,Z deðerlerinden V P,X= m/y, V P,Y= m/y, V P,Z= m/y olarak bulunur. 2- Üç veya daha fazla noktadan yararlanarak V (X, Y) = A + B y + C x iki deðiþkenli polinom yardýmýyla hýz alaný modellenebilir. Burada, Y, X projeksiyon koordinatlarý alýnarak dizayn matrisi; 1 1 Y 1 Y 2 X 1 X 2 A= A 1 Y 3 X 3 X=... B C 1 Y n X n oluþturulur (n=nokta sayýsý), her hýz bileþeni için en küçük kareler yöntemine göre; -25-

26 X X, Y, Z =(A T A) -1 A T V X, Y, Z ile A, B, C katsayýlarý bulunur ve V X, Y, Z = A X, Y, Z + B X, Y, Z Y + C X, Y, Z X ile A, B, C katsayýlarý bulunur ve olarak hesaplanýr. Örneðin; yukarýdaki örnekteki üç TUTGA noktasý için; A= den hýz alanlarý; V X = Y X V Y = Y X V Z = Y X bulunur ve E noktasýnýn projeksiyon koordinatlarý ile V X = m/y, V Y = m/y, V Z = m/y bulunur. Hýz deðerlerinin hesabýnda, örneðin denize yakýn yerlerde kýyýya yakýn TUTGA noktalarýnýn bulunmamasý gibi zorunluluklar olmadýkça ekstrapolasyon yapýlmamalýdýr. Çünkü hýz alanýnýn polinomlarla modellendirilmesinde, dayanak noktalarýnýn dýþýnda polinomun davranýþý beklenmeyen sonuçlar verebilir. Hýzlarýn hesabý, eðer ardýþýk hýz deðerleri varsa hýzlarýn geçerli olduklarý zaman aralýðý dikkate alýnarak adým adým yapýlmalýdýr. Fay hatlarýnýn çevresindeki hýz hesabýnda üçgenlemeye dikkat edilmelidir. Hattýn her iki tarafýndaki hattý kesen noktalar yerine ayný taraftaki noktalar kullanýlmalýdýr. Bu bölgelerde, hýz hesabýnda yer bilimcilerden de destek alýnmasý uygun olacaktýr. C3 derece aðlarýn ve noktalarýnýn (ASN) GPS tekniðiyle oluþturulmasý Madde 22 - ASN noktalarýnýn oluþturulmasýnda aþaðýdaki esaslara uyulur. a) C3 derece alým için sýklaþtýrma noktalarý, alým için sýklaþtýrma alanýnda, en az bir C1, C2, C3 derece noktayý görecek, poligon dizilerine çýkýþ verecek ve en büyük kenar uzunluðu 3 km olacak biçimde, bu Yönetmeliðin 16 ncý maddesindeki hususlar dikkate alýnarak seçilir. Seçimi yapýlan C3 derece noktalar bu Yönetmeliðin 12 nci maddesinde belirtilen yer seçim kanavasýna iþaretlenir. b) Alým için sýklaþtýrma noktalarý Ek-4 teki gibi tesis edilir. c) ASN noktalarýnýn ölçülmesinde çift veya tek frekanslý en az 6 uydudan eþ zamanlý kayýt yapabilen jeodezik GPS alýcýlarý kullanýlýr. d) ASN ölçmeleri statik veya hýzlý statik yöntemle gerçekleþtirilir ve aþaðýdaki parametreler esas alýnýr. -26-

27 Uydu sayýsý: En az dört adet, Kayýt aralýðý: 15 saniye veya daha az, Uydu yüksekliði: En az 10 o, Kayýt Süresi: 5 km ye kadar bazlarda 20 dakika (tek frekanslý alýcýlar için 30 dakika), 5 km den büyük bazlarda her bir km için 3 dakika (tek frekanslý alýcýlar için 5 dakika) ilâve süreler ile en fazla 10 km ye kadar bazlarýn ölçümü, þeklinde belirlenir. e) ASN, TUTGA, AGA ve SGA noktalarýndan en az iki baðýmsýz baz ile belirlenir. f) Her oturumda, GPS ölçüsü yapýlan noktalarda Ek-5'teki ölçme ve kayýt karnesi düzenlenir. g) ASN koordinatlarý, baðlantý noktalarýnýn baþlangýç epoðundaki koordinatlarý deðiþmez alýnarak hesaplanýr. Alým için Sýklaþtýrma Noktalarýnýn (ASN) koordinatlarý AGA ve SGA noktalarýnýn koordinat hesaplarýndan farklý olarak ölçme epoðunda deðil baþlangýç epoðunda hesaplanýr. Bu hesaplama aþamasýnda ASN noktalarýnýn baðlý olduðu TUTGA, AGA ve SGA noktalarýnýn baþlangýç epoðundaki koordinatlarý sabit alýnarak dengeleme hesabý yapýlýr. Bu hesap sonucunda ASN noktalarýnýn koordinatlarý doðrudan baþlangýç epoðunda bulunmuþ olur. h) Ýki bazdan ayrý ayrý hesaplanan koordinatlar arasýndaki farklar 5 cm yi geçemez. Aksi hâlde ölçmeler tekrarlanýr. ý) C3 derece noktalar, C2 derece noktalar ile birlikte deðerlendirilebilir. Bu durumda bu yönetmeliðin 20 nci maddesinin (b) bendi geçerlidir. C3 derece noktanýn hýzlarý TUTGA nokta hýzlarýna dayalý olarak enterpolasyonla bulunur. C1, C2 ve C3 dereceli noktalar ilgili idarenin onayý alýnarak birlikte deðerlendirilebilir. Ortometrik yükseklik belirleme Madde 23 - Sýklaþtýrma alaný içindeki AGA ve SGA noktalarý ile ASN nin Helmert ortometrik yükseklikleri, bu Yönetmeliðin 41 veya 42 nci maddelerinde açýklanan þekilde hesaplanan jeoit yüksekliði (N) kullanýlarak, H=h-N eþitliðiyle bulunur. Burada h, elipsoit yüksekliðidir. C3 derece aðlarýn ve noktalarýn yersel tekniklerle oluþturulmasý Madde 24 - C3 derece alým için sýklaþtýrma aðlarý ve noktalarý B, C1, C2 ve GPS ölçme teknikleriyle oluþturulan C3 derece noktalara baðlý olarak; karýþýk kestirme, açý kenar aðý, dizi nirengi veya dizi nirengi aðlarý biçiminde oluþturulabilir. Görüþ olanaklarýnýn az olduðu yerlerde dýþ merkez gözlemleri plânlanabilir. Kestirme noktalarýnda, ufka uygun daðýlmýþ en az üç noktadan çýkýþ saðlanmalýdýr. a) Eski noktalarýn tesisleri aynen korunur. Ancak, yeni C3 derece noktalar Ek- 4 teki biçimde tesis edilir ve Ek-6 daki biçimde röperlenir. b) Þeritsel çalýþmalarda oluþturulacak dizi nirengilerin en büyük kenar uzunluðu 1.5 km yi, dizinin toplam uzunluðu 7 km'yi geçmemelidir. -27-

28 c) Görüþ olanaðý saðlayan minare, kule, yüksek binalar üzerindeki iþaretler, yöneltme amaçlarý için kullanýlabilir. Bu durumda bu amaçla seçilen noktalar, röper krokilerinde tanýmlanarak uygun daðýlmýþ en az dört noktadan doðrultu gözlemleriyle kestirilir. d) Kenarlar, ölçme doðruluðu ± (5 mm + 5 ppm) ve daha iyi olan aletlerle karþýlýklý olarak iki kez ölçülür. Alet ve iþaret yükseklikleri cm inceliðinde ölçülür. e) Kenar ölçüleri Ek-7 de verildiði biçimde GRS80 elipsoidine ve izdüþüm düzlemine indirgenir. Ýndirgenmiþ kenarlar arasýndaki farkýn kenar uzunluðuna oraný 1/50000 den büyük olamaz. f) Doðrultu gözlemleri DIN e göre yatay açý ölçme doðruluðu 6 cc (2 ) ve daha iyi olan aletlerle dörder seri olarak yapýlýr. g) C3 derece noktalarýn koordinatlarý, baðlantý noktalarýnýn koordinatlarý deðiþmez alýnarak; kenar ve doðrultular için belirlenen uygun aðýrlýklarla en küçük kareler yöntemiyle tek nokta ya da að olarak birlikte dengelenerek bulunur. Hesaplanan nokta konum doðruluklarý; bu maddenin (c) bendinde belirtilen noktalar için ± 7 cm den, diðer noktalar için ± 5 cm den büyük olamaz. h) Ana, ara veya yardýmcý nivelman aðý içine alýnamayan C3 derece noktalarýnýn Helmert ortometrik yükseklikleri karþýlýklý trigonometrik veya geometrik nivelman yöntemiyle belirlenir. Daha sonra uygun jeoit yükseklikleri kullanýlarak noktalarýn elipsoit yükseklikleri h=h+n ile elde edilir. Poligon iþleri Madde 25 - Detay noktalarýnýn yersel yöntemlerle ölçülmesi için C1, C2, C3 derece noktalara dayalý poligon dizileri oluþturulur. a) Poligon dizilerinin seçimi, ölçülmesi ve deðerlendirilmesi, ana, ara ve yardýmcý poligon geçkileri olarak plânlanabileceði gibi, poligon aðlarý biçiminde de plânlanabilir. Toplam ana geçki uzunluðu en çok 1600 m, ara geçki uzunluðu en çok 1000 m ve yardýmcý geçki uzunluðu en çok 600 m alýnýr. Yerleþik olmayan alanlarda zorunlu durumlarda geçki uzunluklarý ilgili idarenin görüþü alýnarak bu deðerlerin en çok 1.5 katý olabilir. En büyük kenar uzunluðu 500 m yi geçmemelidir. Seçilen noktalar ve plânlanan dizi veya aðlar için bir seçim kanavasý düzenlenir. b) Seçim kanavasýnýn ilgili idarece onayýndan sonra, poligon noktalarý Ek-4 teki gibi tesis edilir ve Ek-6 daki biçimde röperlenir. GPS tekniðiyle poligon ölçmeleri Madde 26 - Poligon noktalarýnýn koordinatlarý C1, C2, C3 derece noktalara dayalý olarak statik, hýzlý statik, kinematik veya gerçek zamanlý (real time) kinematik yöntemlerden biriyle belirlenebilir. a) Statik ve hýzlý statik gözlemlerde; Uydu sayýsý: En az beþ adet, Uydu yükseklik açýsý: En az 10 o, Veri toplama aralýðý: 10 saniye veya daha az, Baz uzunluðu: En fazla 5 km, Gözlem Süresi: En az 7 dakika, alýnýr. -28-

29 Gözlemler, en az iki referans noktasýna dayalý yapýlýr. Hesaplanan nokta konum doðruluðu yatayda ve düþeyde ± 8 cm'yi geçemez. b) Ölçme sonrasý veya ölçme anýnda olmak üzere poligon noktalarýnýn konumlarý kinematik yöntemlerle belirlenebilir. Her poligon noktasýnda, aþaðýdaki koþullarý saðlayacak þekilde ve farklý zamanlarda en az iki kez GPS gözlemi (iki oturum) yapýlýr. Ýki oturumdan elde edilen izdüþüm koordinatlarý ve elipsoit yükseklikleri arasýndaki farklar 7 cm'den fazla olamaz. Uydu sayýsý: En az beþ adet, Uydu yükseklik açýsý: Minimum 10 o, Veri toplama aralýðý: 5 saniye veya daha az, Referans noktasýna uzaklýk : En fazla 5 km, Gözlem süresi: Her noktada en az 5 epok, Oturumlar arasý zaman: En az bir saat, alýnýr. Yersel tekniklerle poligon ölçmeleri Madde 27 - Yersel tekniklerle poligon ölçmelerinde aþaðýdaki esaslara uyulur. a) Poligon kenarlarý, ölçme doðruluðu ± (5 mm + 5 ppm) veya daha iyi olan elektronik uzaklýk ölçerlerle karþýlýklý iki kez ölçülür. Bu ölçmelerde alet ve iþaret yükseklikleri cm inceliðinde ölçülür. b) Çelik þerit metre ile poligon kenarý ölçmek için ilgili idarenin izni alýnýr. Çelik þerit metre ile ölçülecek en büyük poligon kenarý uzunluðu 150 m yi geçemez. Tüm kenarlar Ek-7 de verildiði biçimde GRS80 elipsoidine ve izdüþüm düzlemine indirgenir. Ýndirgenmiþ ölçüler arasýndaki fark 3 cm yi geçmemelidir. c) Doðrultular DIN e göre yatay açý ölçme doðruluðu ± 10 cc (3 ) ve daha iyi olan aletlerle iki yarým seri olarak ölçülür. d) Poligon noktalarýnýn koordinatlarý; en küçük kareler yöntemiyle dengelenerek veya klâsik koordinat hesaplama yöntemiyle belirlenebilir. e) En küçük kareler yöntemiyle dengelemede, doðrultu gözlemleri ve kenar ölçmeleri için uygun aðýrlýk seçimi yapýlýr. Uygun bir test yöntemiyle uyuþumsuz ölçüler araþtýrýlýr. Ýstatistik güven düzeyi 1-a=0.95 alýnmalýdýr. Nokta konum doðruluðu ± 8 cm yi geçemez. f) Bütün geçkilerdeki klâsik koordinat hesaplarýnda açý kapanma, enine ve boyuna hata sýnýrlarý; ve enine ve boyuna hatalar; -29-

30 eþitlikleriyle hesaplanýr. Burada; n : Baþlangýç ve son noktalar dâhil kýrýk nokta sayýsý, f x, f y : Geçkideki koordinat kapanma hatalarý, B, C : Geçkideki baþlangýç ve son noktalardýr. Poligon geçkilerinde, F B > f B, F Q > f Q, F L > f L olmalýdýr. Açý kapanma hatasý kýrýlma açýlarýna eþit olarak ve koordinat kapanma hatalarý kenar uzunluklarý ile orantýlý olarak daðýtýlýr. g) Poligon noktalarý arasýndaki yükseklik farklarý bu Yönetmeliðin 34 ilâ 39 uncu maddelerindeki esaslara göre geometrik nivelman veya karþýlýklý trigonometrik nivelmanla belirlenir. Düþey açý ölçmesi DIN e göre düþey açý ölçme doðruluðu ± 10 cc (3 ) veya daha iyi olan aletlerle en az bir seri olarak ölçülür. Trigonometrik nivelmanla elde edilen iki yükseklik farký arasýndaki fark 3 cm yi geçmemelidir. h) Poligon noktalarýnýn Helmert ortometrik yükseklikleri, trigonometrik yükseklik farklarý kullanýlarak yüksekliði geometrik nivelmanla belirlenen noktalara dayalý olarak hesaplanýr. Toplam geçki uzunluðu 1600 m ve geçki kapanmasý 5 cm/km'yi geçmemelidir. Ara ve yardýmcý poligon yükseklikleri, ana poligon noktalarýnýn yüksekliklerine dayalý olarak hesaplanýr. Poligon aðlarýnýn yükseklikleri, bir bütün olarak uygun daðýlmýþ en az 4 noktaya dayalý olarak dengeleme ile de hesaplanabilir. ý) Poligon noktalarýnýn elipsoit yükseklikleri, bu Yönetmeliðin 41 veya 42 nci maddesinde belirtilen þekilde hesaplanan jeoit yüksekliði (N) ve Helmert ortometrik yükseklik (H) deðerleriyle h = H + N ile hesaplanýr. -30-

31 Helmert ortometrik yüksekliklerinin belirlenmesi Madde 28 - Noktalarýn Helmert ortometrik yükseklikleri geometrik nivelman, trigonometrik nivelman veya GPS nivelmaný yöntemlerinden biriyle belirlenir. TUDKA99 un sýklaþtýrýlmasý Madde 29 - Proje alanýnda, TUDKA99'un I. ve II. derece noktalarýna dayalý III. derece nivelman aðý (Ana Nivelman Aðý=ANA) oluþturulur. TUDKA99 noktalarý geçki kontrolü yapýlarak kullanýlýr. TUDKA99 noktalarýna dayalý olarak daha önceden oluþturulan aðlardaki yüksek dereceli noktalarý dayanak noktasý olarak almak için ilgili idarenin onayý alýnýr. Baðlantý nivelmaný Madde 30 - Sýklaþtýrma alanýnda TUDKA99'un I. veya II. derece noktalarý yoksa, bu aða baðlantýyý saðlayacak baðlantý nivelmaný yapýlýr. Baðlantý nivelmaný, hassas geometrik nivelman veya GPS nivelmaný yöntemiyle yapýlabilir. a) Hassas geometrik nivelman ile baðlantý: Baðlantý nivelman geçkisi, en az iki TUDKA99 noktasýna baðlý olarak, km aralýklý nivelman noktalarý ile oluþturulur. b) GPS nivelmaný ile baðlantý: Proje alanýnýn 20 km ye kadar yakýnýndan geçen I. veya II. derece nivelman geçkisinin bulunmamasý durumunda; bir nivelman noktasýndan baþlayarak, baþka bir nivelman noktasýna dayanacak þekilde uzaklýklarý 15 km yi geçmeyecek þekilde bir geçki oluþturulur ve C1 derece doðruluðunda ölçülür. Ancak I. veya II. derece nivelman geçkisinin, proje alanýna 20 km den yakýn olmasý halinde de arazi eðiminin %25 ten fazla ve ulaþýmýn güç olduðu durumlarda, ilgili idarenin görüþü alýnarak GPS nivelmaný baðlantýsý yapýlabilir. ITRF96 koordinat baðlantýsý en az C3 dereceli noktaya yapýlýr ve elipsoid yükseklikleri minumum zorlamalý dengeleme ile bulunur. Bu noktalar ana nivelman noktasý olarak tesis edilir ve numaralandýrýlýr. TG99A kullanýlarak bu noktalar arasýnda Helmert ortometrik yükseklik farký DH=Dh-DN elde edilir. GPS nivelman geçkisi için hesaplanan toplam Helmert ortometrik yükseklik farký ile TUDKA99 yüksekliklerinden hesaplanan yükseklik farký arasýndaki fark dh; olmalýdýr. Burada; S oluþturulan poligon geçkisi uzunluðu, Dh=h 2 - h 1 ve DN= N 2 - N 1 olarak alýnýr. Daha sonra TUDKA99 noktalarýna dayalý olarak tek boyutlu dengeleme yapýlarak proje bölgesine Helmert ortometrik yükseklik taþýnýr. Baðlantýnýn farklý nivelman hatlarýndaki RS ler arasýnda olmasý gerekir. Ayný nivelman hattýnda, birbirine yakýn RS lerin kullanýlmasý güvenirliði azaltacaktýr. Baðlantý biçimi için önerilen bir model aþaðýdaki þekilde gösterildiði gibi olabilir. -31-

32 Baðlantýda kullanýlan RS lerin olurunca birbirinden uzak olmasý tercih edilmelidir. Bu nedenle RS1-RS3 veya RS1-RS4 baðlantý nivelman yollarý en uygundur. RS1-RS2 gibi tek yönlü baðlantýlar zorunluluk olmadýkça yapýlmamalýdýr. Ana nivelman aðý Madde 31 - Ana nivelman aðý, proje alanýný kapsayacak þekilde, çevresi 40 km yi aþmayan luplar biçiminde düzenlenir. Nivelman geçkileri hassas geometrik nivelman yapýlabilecek yollar üzerindeki C3 ve daha yüksek dereceli noktalar ve poligon noktalarý ile bölgede önceden tesis edilen nivelman aðlarýnýn yüksek dereceli noktalarýný içerecek þekilde seçilir. Geçki üzerindeki nokta sýklýðý en çok 1.5 km olmalýdýr. Seçimi yapýlan noktalar için bir seçim kanavasý düzenlenir. Seçim kanavasý onaylandýktan sonra, yeni noktalar Ek-4 teki biçimde tesis edilir ve Ek-6 daki biçimde röperlenir. Ara nivelman aðý Madde 32 - Ara nivelman aðý, baþý ve sonu ana nivelman aðý noktalarýna baðlý toplam uzunluðu 10 km'yi geçmeyen nivelman geçkileri veya en az iki ana nivelman noktasýný içeren ve toplam uzunluðu 10 km yi geçmeyen luplar biçiminde plânlanýr. Geçki üzerindeki nokta sýklýðý 750 m m olmalýdýr. Seçimi yapýlan ana nivelman noktalarý bu Yönetmeliðin 31 inci maddesinde belirtilen seçim kanavasýnda gösterilir. Yeni noktalar, Ek-4 teki biçimde tesis edilir ve Ek-6 daki biçimde röperlenir. Nivelman ölçüsü Madde 33 - Baðlantý nivelmaný, ana ve ara nivelman aðýndaki yükseklik farklarýnýn belirlenmesinde, gidiþ-dönüþ nivelmaný yapýlýr ve gidiþ-dönüþ nivelmanýyla yükseklik farkýnýn ± 1.5 mm/km veya daha iyi duyarlýkla belirleyebilen nivo ve miralar kullanýlýr. Ayrýca aþaðýdaki hususlar dikkate alýnýr: a) Çift mira ve mira altlýklarý (papuçlar, çarýklar) kullanýlýr. b) Alet kurma sayýsý çift olur. c) Nivolarýn ana eksen koþullarý ve miralarýn düzeçleri kontrol edildikten sonra ölçmelere baþlanýr. -32-

33 d) Mira okumalarý; tek bölümlü miralarda; G I I G sýrasýyla çift bölümlü miralarda G ý I ý I ýý G ýý sýrasýyla veya benzer yöntemlere uygun yapýlýr. Buradaki G geri mira okunmasý, I ileri mira okunmasý, I ana mira bölümü, II yardýmcý mira bölümü anlamýndadýr. Altý çizgili okumalarda nivo miraya yöneltildiðinde düzeç kontrol edilir. e) Mira okumalarý 0.1 mm ye kadar kaydedilir. f) Miradaki en küçük orta çizgi okumasý 0.5 m alýnýr. g) Alet mira uzaklýðý en fazla 50 m alýnýr. Yardýmcý nivelman noktalarý Madde 34 - Proje alaný içinde, her dereceden nivelman noktalarýnýn yoðunluðu yerleþim bölgelerinde ortalama m aralýklarla ve diðer bölgelerde ortalama m aralýklarla olmalýdýr. Bu yoðunluðu yeterince saðlamak için yardýmcý nivelman noktalarý (RS) tesis edilir. Bu noktalar; bu Yönetmeliðin 31 inci maddesinde belirtilen seçim kanavasýnda gösterilir, Ek-4 e göre tesis edilir ve Ek-6 daki biçimde röperlenir. Nivelman nokta konumlarý Madde 35 - Proje alanýndaki yatay koordinatlarý hassas olarak belirlenmemiþ nivelman noktalarýnýn koordinatlarý ± 15 cm doðrulukta belirlenir. Yardýmcý nivelman noktalarýnýn ölçümü Madde 36 - Yardýmcý nivelman noktalarýnýn yükseklikleri, ana ve ara nivelman noktalarýna baðlý nivelman geçkilerinde gidiþ-dönüþ nivelmaný ile olabildiðince poligon noktalarýndan geçilerek belirlenir. Bu nivelmanda, gidiþ - dönüþ nivelmanýyla yükseklik farkýný ± 2.5 mm/km veya daha iyi doðrulukla belirleyebilen nivo ve miralar kullanýlýr. Nivelman yolunun uzunluðu baðlantý noktalarý arasýndaki geometrik uzunluðun 2 katýný geçemez. Nivelman gidiþ-dönüþ kapanma deðerleri Madde 37 - Gidiþ dönüþ nivelmanýnda bulunan kapanma deðeri (w), Ana ve baðlantý nivelmanýnda : Ara nivelmanda : Yardýmcý nivelmanda : olmalýdýr. Burada S, km biriminde nivelman yolunun uzunluðu, DH iki nokta arasýndaki yükseklik farkýdýr. Nivelman yolu üzerindeki ardýþýk noktalar arasýnda bu kontrol yapýlýr. Nivelman lup kapanma deðerleri Madde 38 - Gidiþ dönüþ yükseklik farklarýnýn ortalamalarýndan hesaplanan lup kapanmalarý (w L), -33-

34 Ana nivelmanda : Ara nivelmanda : olmalýdýr. Burada L, km biriminde nivelman lup uzunluðudur. -34-

35 Kanavasý verilen nivelman aðýna iliþkin ölçüler lup bazýnda aþaðýda verilmektedir. Madde 37 ye göre gidiþ ve dönüþ deðerleri arasýndaki fark, S nivelman yolu uzunluðu olmak üzere koþulunu saðlamalýdýr. LUP 1 Nivelman hattý Gidiþ (m) Dönüþ (m) Fark (mm) Hata sýnýrý (mm) Ortalama DH (m) Nivelman Yolu (km) DN124-6 AN2881 AN2965 AN2969 AN2564 AN2970 AN2964 AN2955 AN2961 AN2953 AN2109 AN2957 AN2881 AN2965 AN2969 AN2564 AN2970 AN2964 AN2955 AN2961 AN2953 AN2109 AN2957 DN w 1 (mm) = LUP 2 Nivelman hattý Gidiþ (m) Dönüþ (m) Fark (mm) Hata sýnýrý (mm) Ortalama DH (m) Nivelman Yolu (km) AN2971 AN2970 AN2964 AN2955 AN2961 AN2953 AN2109 AN2957 AN2946 AN2160 AN2947 AN2941 AN2954 AN2963 DN2-13 DN2-13 AN2971 AN2970 AN2964 AN2955 AN2961 AN2953 AN2109 AN2957 AN2946 AN2160 AN2947 AN2941 AN2954 AN w 2 (mm) =

36 LUP 3 Nivelman hattý Gidiþ (m) Dönüþ (m) Fark (mm) Hata sýnýrý (mm) Ortalama DH (m) Nivelman Yolu (km) AN2946 AN2160 AN2947 AN2941 AN2925 AN2912 AN2927 AN2160 AN2947 AN2941 AN2925 AN2912 AN2927 AN w 3 (mm) = LUP 4 Nivelman hattý Gidiþ (m) Dönüþ (m) Fark (mm) Hata sýnýrý (mm) Ortalama DH (m) Nivelman Yolu (km) AN2925 AN2912 DN2-6 AN2917 AN2935 AN2949 AN2963 AN2954 AN2941 AN2941 AN2925 AN2912 DN2-6 AN2917 AN2935 AN2949 AN2963 AN w 4 (mm) = LUP 5 Nivelman hattý Gidiþ (m) Dönüþ (m) Fark (mm) Hata sýnýrý (mm) Ortalama DH (m) Nivelman Yolu (km) AN2917 AN2935 AN2949 AN2963 DN2-13 AN2958 AN2937 AN2923 AN2913 AN2935 AN2949 AN2963 DN2-13 AN2958 AN2937 AN2923 AN2913 AN w 5 (mm) = LUP 6 Nivelman hattý Gidiþ (m) Dönüþ (m) Fark (mm) Hata sýnýrý (mm) Ortalama DH (m) Nivelman Yolu (km) AN2937 AN2923 AN2913 AN2908 AN2921 AN2938 AN2951 AN2958 AN2958 AN2937 AN2923 AN2913 AN2908 AN2921 AN2938 AN w 6 (mm) =

37 Çizelgeden gidiþ-dönüþ deðerlerþ farklarýndan 1 km lik nivelman yolu için, gidiþ-dönüþ ortalama yükseklik farklarýnýn karesel ortalama hatasý = ±1.8 mm/km olarak bulunur. Bu eþitlikte d gidiþ ve dönüþ ölçüleri arasýndaki farký, S nivelman yolu ve n ise ölçü sayýsýdýr. Bu örnekte luplarýn ortak ölçüleri çýkarýldýktan sonra kalan ölçü sayýsý 40 týr. Madde 38 e göre lup kapanmalarýnýn kontrolü ve deðerlendirilmesi aþaðýdaki gibi gerçekleþtirilir. Lup No S (km) Kapanma w (mm) Hata sýnýrý (mm) Normlandýrýlmýþ kapanma (mm/km) ± 70.3 ± 75.8 ± 61.4 ± 67.0 ± 62.7 ± 64.6 ± ± 9.30 ± 5.18 ± 5.30 ± ± Toplam m 0 d = ± 9.61 mm Kapanmalardan hesaplanan birim ölçünün karesel ortalama hata deðeri aþaðýdaki eþitlikten hesaplanmýþtýr. Çizelgeden lup kapanmalarýnýn hata sýnýrý içinde olduðu görülmektedir. Lup kapanmalarýndan hesaplanan m 0 d dýþ presizyonun gösterimidir. Ýç ve dýþ presizyonun birbirine yakýn çýkmasý ideal durumdur. Bu uygulamadaki sonuçlar arasýndaki fark ölçülerde sistematik bir etkinin bulunduðunu göstermektedir. Dengelemede, aþaðýdaki tabloda verilen, birinci derece ülke nivelman noktalarýnýn ortometrik yükseklikleri deðiþmez alýnmýþtýr. Uyuþumsuz ölçü testi uygulanmýþ ve uyuþumsuz ölçü olmadýðý görülmüþtür. Nokta No DN124-6 DN2-13 DN2-6 Helmert Ortometrik Yüksekliði (m) Ortalama yükseklik farklarýnýn aðýrlýklarý nivelman yollarýnýn tersi alýnarak hesaplanmýþ ve gerçekleþtirilen dengeleme iþleminde m 0 = ±9.88 mm/km ve en büyük nokta yükseklik doðruluðu m H = ±22.2 mm olarak elde edilmiþtir. m 0 d ile dengeleme sonucu -37-

38 bulunan m 0 deðerlerinin birbirine yakýn elde edilmesi, aðýn ölçülerinin verilen nokta yükseklikleriyle uyuþumunu göstermektedir. Aksi durumda, nokta yüksekliklerinin güvenirliðinin de test edilmesi gerekir. Nivelman ölçülerinin deðerlendirilmesi Madde 39 - Ana, ara ve yardýmcý nivelman aðý, ayrý ayrý veya birlikte uygun aðýrlýklandýrma ile gidiþ-dönüþ yükseklik ortalamalarý ölçü ve bir nokta deðiþmez alýnarak, zorlamasýz veya serbest dengelenir ve uygun testlerle uyuþumsuz ölçüler ayýklanýr. Ýstatistik güven düzeyi 1-a=0.95 alýnmalýdýr. Aðda uyuþumsuz ölçü kalmayýncaya kadar dengeleme, uyuþumsuz ölçü testi ve ölçü tekrarýna devam edilir. TUDKA99 noktalarýnýn, oluþturulan nivelman aðý ile uyuþumlu olup olmadýðý test edilir ve uyuþumlu TUDKA99 noktalarýnýn yükseklikleri deðiþmez alýnarak, topluca veya ana, ara ve yardýmcý nivelman aðlarý ayrý ayrý dengeleme ile bu aðlardaki noktalarýn Helmert ortometrik yükseklikleri hesaplanýr. Ýstatistik güven düzeyi 1-a=0.95 alýnmalýdýr. GPS nivelmaný yöntemiyle Helmert ortometrik yükseklik belirleme Madde 40 - GPS ile bulunan elipsoit yüksekliðinden Helmert ortometrik yüksekliklere dönüþüm için Türkiye Jeoidi (TG99A) veya yerel GPS nivelman jeoidi kullanýlarak GPS nivelmaný uygulanýr. Mevcut Jeoidin (TG99A) kullanýlmasý Madde 41 - TG99A nýn proje alanýnda kontrolü/iyileþtirilmesi için 200 km 2 ye kadar en az dört nokta ve buna ek olarak her 200 km 2 ye bir nokta olacak þekilde uygun daðýlmýþ noktalar belirlenir. Bu noktalar C1 derece doðrulukta ölçülür ve Ulusal Düþey Kontrol Aðýna geometrik nivelman ile baðlantýsý yapýlarak Helmert ortometrik yükseklikleri belirlenir. Ölçülerde bu Yönetmeliðin 33 üncü maddesindeki esaslar uygulanýr. Düþey kontrol noktalarýnýn geçki kontrolü yapýlýr. Geçki kontrolünde baðlantý ve ana nivelman için belirlenen kriterler esas alýnýr. Yüksekliði bilinen noktalar arasýndaki Helmert ortometrik yükseklik farký ile GPS ve TG99A dan bulunacak Helmert ortometrik yükseklik farký arasýndaki fark DH; olmalýdýr. Burada S, km biriminde nivelman yolunun uzunluðudur. Noktalarýn Helmert ortometrik yüksekliklerinin hesaplanmasýnda aþaðýdaki yollardan biri izlenir. a) Noktalar arasý elipsoit yükseklik farklarý (Dh) ve jeoit yükseklik farklarýndan (DN) yararlanarak her baz vektörü için DH = Dh - DN eþitliði ile bulunacak Helmert ortometrik yükseklik farklarý, bir nivelman að dengelemesinde ölçü olarak alýnarak, Helmert ortometrik yüksekliði bilinen noktalara dayalý olarak dengelenir ve noktalarýn Helmert ortometrik yükseklikleri bulunur. Serbest dengeleme sonucunda birim aðýrlýklý -38-

39 ölçünün standart sapmasý (1 km lik yoldaki yükseklik farkýnýn standart sapmasý) ± 10 mm den büyük olmamalýdýr. b) Helmert ortometrik ve elipsoit yüksekliði bilinen dayanak noktalarýnda; N=h-H eþitliði ile hesaplanan jeoit yükseklikleri ile TG99A jeoit yükseklikleri (N TG99A) arasýndaki farklar uygun bir yüzey ile modellendirilir, TG99A jeoit düzeltmesi (dn) bütün noktalarda belirlenir ve Helmert ortometrik yüksekliði H=h-(N TG99A+dN) eþitliðiyle doðrudan hesaplanýr. Yerel GPS nivelman jeoidinin oluþturulmasý ve kullanýlmasý Madde 42 - Sýklaþtýrma alanýný kaplayacak biçimde, elipsoit yükseklikleri (h) GPS ile, Helmert ortometrik yükseklikleri (H) geometrik nivelman ile belirlenen bir Jeoit Dayanak Noktalarý Aðý oluþturulur. Jeoit dayanak noktalarýnýn oluþturulmasýnda aþaðýdaki esaslar dikkate alýnýr: a) C1, C2 ve C3 dereceli GPS aðý ile ana ve ara nivelman aðýnýn ortak noktalarý alýnmalýdýr. b) Kütle daðýlýmýný karakterize eden yerlerde (takeometrik alýma benzer biçimde, su toplama ve daðýtma çizgileri üzerinde, tepe ve çukurlarda ve benzeri yerlerde) mutlaka noktalar olmalýdýr. c) En az nokta yoðunluðu; 20 km 2 ye kadar 6 nokta ve bundan sonraki her 15 km 2 ye 1 nokta olmalýdýr. d) Jeoit dayanak noktalarý Ek-4 teki biçimde tesis edilir. e) Jeoit dayanak noktalarýnýn koordinatlarý en az C2 dereceli nokta esaslarýna göre, Helmert ortometrik yükseklikleri ise ana veya ara nivelman aðý ölçme esaslarýna göre belirlenirler. Ancak proje alanýnýn 30 km 2 den küçük olmasý durumunda, jeoid dayanak noktalarý ilgili idarenin onayý alýnarak C3 derece nokta esaslarýna göre belirlenebilir. f) Eðimin % 20 den fazla ve ulaþýmýn güç olduðu jeoit dayanak noktalarýnýn Helmert ortometrik yükseklikleri, ilgili idarenin onayý alýnarak, ana ve ara nivelman noktalarýndan geometrik nivelman veya hassas trigonometrik nivelman tekniðiyle yapýlan baðlantý ölçmeleriyle belirlenebilir. 1) Geometrik nivelman, gidiþ-dönüþ nivelmanýyla yükseklik farkýnýn ± 2.5 mm/km veya daha iyi duyarlýkla belirleyebilen nivo ve miralarla yapýlýr. 2) Hassas trigonometrik nivelman tekniði ile yükseklik farklarý; metrelik parçalarla ve gidiþ-dönüþ olarak belirlenir. 3) Geometrik nivelman ve hassas trigonometrik nivelmanda, nivelman geçkisinin toplam uzunluðu 2.5 km yi geçemez ve gidiþ-dönüþ yükseklikleri arasýndaki kapanma deðeri (dh); olmalýdýr. -39-

40 g) Jeoit dayanak noktalarýnýn jeoit yüksekliklerinin uyuþumu, yükseklik doðruluklarýnýn dikkate alýndýðý bir istatistik yöntemle test edilir. Uyuþumsuz noktalarýn elipsoit ve Helmert ortometrik yükseklikleri yeniden belirlenir. Ýstatistik güven düzeyi 1-a=0.95 alýnmalýdýr. Uyuþum doðruluðu (s) ± 5 cm'den daha iyi olmalýdýr. h) Geoit dayanak noktalarýnýn N=h-H baðýntýsý ile bulunan jeoit yükseklikleri, bu yüksekliklerin deðiþmeyeceði algoritmalar kullanýlarak modellendirilir. Geoit yükseklikleri grid veri olarak düzenlenip kullanýlabilir. Bir noktanýn geoit yüksekliði modelden doðrudan veya en az üç noktadan enterpolasyon ile hesaplanýr. Geoit yüksekliklerinin modellenmesine iliþkin bir örnek aþaðýda verilmektedir. Proje alaný 25 km 2 olan bölgede sýklaþtýrma alanýna taþacak biçimde topoðrafyayý da dikkate alarak 15 GPS/Nivelman dayanak noktasý tesis edilmiþtir. Koordinat ve yükseklik özet çizelgesi aþaðýdadýr. Nokta No Saða Y (m) TUTGA Yukarý X (m) Elipsoidal Yükseklik h (m) TUDGA Ortometrik Yükseklik H (m) Geoit Yüksekliði N=h-H E303H E303H E303H E303H E303H E303H E303H E303H E303H E303H E303H E303H E303H E303H E303H Y o = X o = Geoit yüksekliklerini modellemek ve bu modelden grid geoit verisi üretmek için birçok yöntem geliþtirilmiþtir. Burada, basitliði ve sonradan proje bölgesine yapýlacak ekleme durumunda sürekliliði saðlayabilme nedenleriyle eki deðiþkenli polinomla lokal geoidin modellenmesi örnek olarak açýklanacaktýr. Örnekteki noktalar, uyuþumsuz nokta testiyle test edilerek uyuþumu belirlenen noktalardýr. Ýki deðiþkenli polinomun genel açýlýmý ile geoit yüksekliði; N=A 0+A 1Y+A 2X+A 3Y 2 +A 4YX+A 5X 2 +A 6Y 2 +A 7Y 2 X+A 8YX 2 +A 9X

41 olarak ifade edilir. Polinomun derecesi, dayanak noktalarýnýn sayýsýna (n) baðlý olarak belirlenir. Örnekte 15 nokta vardýr. Eðer 3. derece açýlým seçilirse bilinmeyen sayýsý 10 olur ve böylece serbestlik derecesi 5 olur. Buna göre her dayanak noktasý için; V i=a 0+A 1Y i+a 2X i+a 3Y i 2 +A 4Y ix i+a 5X i 2 +A 6Y i 3 +A 7Y i 2 X i+a 8Y ix i 2 +A 9X i-n i i=1,...,n düzeltme denklemi yazýlýr. Buna göre en küçük kareler yöntemiyle dengeleme yapýlarak A 0, A 1,... polinom katsayýlarý bulunur. Düzeltme denkleminde, doðrudan noktalarýn Saða (Y) ve Yukarý (X) deðerleri kullanýlabilir. Ancak küçük bölgelerde büyük katsayýlar matrislerinin kondüsyonlarýný zayýflatýr. Bu nedenle düzeltme denklemlerinde DY i= Y i Y 0 (km), DX i= X i X 0 (km) deðerlerinin kullanýlmasý sonuçlarýn sayýsal doðruluðu açýsýndan önerilir. Bilinmeyenler; X=(A T A) -1 A T l ile bulunur. Burada; A 0 1 DY 1 DX 1 DY 1 2 DY 1DX 1 DX DX 1 3 N 1 A 1 1 DY 2 DX 2 DY 2 2 DY 2DX 2 DX DX 2 3 N 2 X=. A= =.. A DY n. DX n. DY n 2. DY ndx n. DX n DX n 3. N n olur. Dayanak noktalarýnýn geoit yükseklikleri için farklý aðýrlýklar hesaplanarak da dengeleme yapýlabilir. Yukarýdaki geoit yükseklikleri eþit aðýrlýklý varsayýlarak dengelenmiþ ve A 1 ve A 2 katsayýlarýnýn istatistik açýdan anlamlý olmadýðý görülmüþtür. Bu iki bilinmeyen modelden çýkarýlmýþ ve dengeleme tekrarlanmýþtýr. Polinom katsayýlarý; A 0 = ± A 3 = ± A 4 = ± A 5 = ± A 6 = ± A 7 = ± A 8 = ± A 9 = ±

42 ve uyuþum doðruluðu; m o = ±0.026 m bulunmuþtur. m o <50 mm olduðundan madde 42 g ye uygundur. Sonuçlara uygun olarak proje alanýnýn geoit modeli; N=A 0+A 3DY 2 +A 4DYDX+A 5DX 2 +A 6DY 3 +A 7DY 2 DX+A 8DYDX 2 +A 9DX 3 olur. Proje alaný için bu model doðrudan kullanýlarak, her saða yukarý deðeri bilinen noktanýn geoit yüksekliði modelden hesaplanabilir. Ayrýca, DY=0.5-1 km, DX=0.5-1 km alýnarak, proje alanýnýn 0.5 km veya 1 km aralýklarla grid jeoit verisi üretilebilir. Bu durumda, konumu bilinen nokta hangi gridin içinde ise, bu noktanýn geoit yüksekliði grid köþe deðerlerinden lineer enterpolasyonla hesaplanýr. Örneðin; Saða = m ve Yukarý = m olan bir noktanýn geoit yüksekliði; DY = Y Y o = 1 km, DX = X X o = 1 km alýnýr ve N = m olarak bulunur. Bu modelin doðruluðu, kontrol ölçmeleri ile belirlenmelidir (Madde: 92 Geoidin Kontrolü). Arazide proje alanýna uygun daðýlmýþ noktalarýn GPS/Nivelman la geoit yükseklikleri ve modelden geoit yükseklikleri bulunur. Her iki yükseklik arasýndaki farklardan geoit yüksekliklerinin doðruluklarý hesaplanýr. Uyuþum doðruluðunun (m o) iç doðruluðu (presizyonu) ifade ettiði bilinmelidir. Lokal geoit modeli sadece elde edildiði proje alaný için geçerlidir. Bu alanýn dýþýndaki noktalarýn geoit yüksekliklerinin hesabýnda kullanýlamaz. Sabit (sürekli) GPS istasyonlarý ve kullanýlmasý Madde 43 - Herhangi bir amaç için tesis edilmiþ sabit (sürekli) GPS istasyonlarýndan elde edilen veriler, aþaðýda belirtilen minimum koþullarý saðlamasý durumunda bu Yönetmelik kapsamýnda kullanýlabilir. a) A, B veya C1 derece nokta kategorisine girecek koordinat doðruluðuna sahip olmalýdýr. b) Pilye veya eþdeðer stabiliteye sahip bir tesis üzerine monte edilmiþ anteni olmalýdýr. c) Tesisi saðlam zeminde, maksimum uydu görüþüne uygun olmalý ve çoklu yansýma etkisi bulunmamalýdýr. d) Sürekli çalýþan jeodezik amaçlý çift frekanslý GPS alýcýsýna ve antenine sahip olmalýdýr. e) Alýcýsý bir saniye veya daha sýk aralýklý veri toplama, bu verileri depolama, saklama, arþivleme ve gerektiðinde istenilen geçmiþ zaman dilimine ait veri dosyasýný RINEX formatta üretebilme özelliðine sahip olmalýdýr. -42-

43 f) Ýstasyona ait günlük verilere (en az 30 saniye aralýkta toplanmýþ) Ýnternet aracýlýðýyla ulaþýlma olanaðý olmalýdýr. g) Ýstasyonun bu yönetmelik kapsamýnda kullanýlabileceði ile ilgili standartlarý (istasyonun koordinatýnýn kategorisi, hýz vektörleri, ürettiði verinin standardý, doðruluðu ve güvenilirliði) gösteren onay belgesi iki yýlda bir Harita Genel Komutanlýðýndan alýnmalýdýr. -43-

44 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Detay Ölçmeleri Detay ölçmeleri Madde 44 - Detay ölçmeleri ve numaralandýrma aþaðýdaki esaslara göre yapýlýr. a) Ölçülecek detaylarýn tanýmlarý, kodlarý, bu detaylara iliþkin kaydedilecek öznitelikler ve kodlarý ile detay noktalarýnýn numaralanmasý Ek-1'deki esaslara göre yapýlýr. b) Eþ yükseklik eðrisi çizimi için gerekli detay noktalarý da ölçülür. Bu detay noktalarý uygun daðýlýmda ve en az 25 nokta/ha yoðunlukta olmalýdýr. Arazinin topoðrafik durumunun belirlenebilmesi için gereken desen ve karakteristik noktalar ile yol ve sokaklarýn eðimini belirleyecek kadar nokta da ölçülür. c) Parsel, bina, mühendislik tesisleri ve benzeri detaylarýn alýmýnda, yerleþik alanlarda 150 m yi geçen cepheler üzerinde her 150 m için, yerleþik olmayan alanlarda 250 m yi geçen cepheler üzerinde her 250 m için bir detay noktasý ölçülür. d) Detay noktalarý, kendisine en yakýn C derece noktalardan veya serbest istasyon noktalarýndan ölçülür. Zorunlu hâllerde, C derece noktalara baðlý yardýmcý alým noktasý (kör poligon) kullanýlabilir. Bu noktalarýn tesisi ilgili idarenin onayýna baðlýdýr. Yardýmcý alým noktasýndan yapýlan detay ölçmeleri, her noktadan alýnan en az iki detay noktasý bir baþka C derece noktadan ölçülerek kontrol edilir. Detay ölçme doðruluðu Madde 45 - Detay noktalarýnýn, izdüþüm koordinatlarý ile belirlenen yatay konum doðruluðu (s x 2 +s y 2 ) 1/2 ±7 cm ve Helmert ortometrik yükseklik doðruluðu (s H) ±7 cm olarak elde edilecek biçimde; elektronik takeometri, prizmatik alým ile nivelman, GPS ile detay ölçmeleri veya benzer doðruluðu saðlayan teknikler ve yöntemler kullanýlabilir. Elektronik takeometride gözlem uzaklýðý 500 m yi geçemez. Yerleþik alanlarda, bir binada yükseklik farký en fazla olan en az iki nokta olacak biçimde nokta yoðunluðu azaltýlabilir. Ölçülen uzunluklar GRS80 elipsoidine ve izdüþüm düzlemine indirgenir. GPS ile detay ölçme Madde 46 - GPS ile kinematik konum belirleme teknikleri kullanýldýðýnda, gerçek zamanlý veya sonradan deðerlendirmek üzere detay noktalarý ölçülebilir. Kinematik GPS yöntemlerinde bu Yönetmeliðin 45 inci maddesinde belirtilen konum doðruluðunu -44-

45 saðlayacak uzaklýkta bulunan sabit GPS istasyonlarýndan veya bölgeye en yakýn C derecede veya poligon noktalarý üzerine ölçme süresince kullanýlmak üzere kurulmuþ GPS referans istasyonlarýndan yararlanýlabilir. Detay alýmýnda, kullanýlan gezici alýcý ile konumu belirlenen noktalar, çoklu yansýma etkisi en az noktalar olmalýdýr. Bina köþesi, aðaç gövdesi, telefon, elektrik direkleri ve benzeri GPS ile doðrudan detay alýmý yapýlmamalýdýr. Bu yöntemle ölçme yapýldýðýnda aþaðýdaki kurallara uyulur: Uydu Sayýsý: En az beþ adet, Veri Toplama Aralýðý: Beþ saniye veya daha az, Uydu Yükseklik Açýsý: En az 10 o, Referans Noktasýna Uzaklýk : En fazla beþ km, Kayýt Süresi: En az üç epok, olmalýdýr. Detay ölçmelerinde cephe kontrolü Madde 47 - Parsel, ada, bina, mühendislik tesislerinin asal noktalarýnýn konumlarý, cephe çekilerek veya cephe çekiminin mümkün olmadýðý durumlarda bir baþka noktadan yapýlacak alýmlarla kontrol edilecek biçimde belirlenir. Ölçülerden hesaplanan ile cephelerin ölçüm deðeri arasýndaki fark d; d = S formülü ile bulunan miktardan fazla olamaz. Burada; S, metre biriminde cephe uzunluðu ve d, metre birimindedir. Ýki baðýmsýz ölçüden hesaplanan izdüþüm koordinatlarý arasýndaki farklar dx, dy ve Helmert ortometrik yükseklikler arasýndaki farklar dh; dx, dy, dh 8 cm olmalýdýr. Detay ölçü krokisi Madde 48 - Ölçme esnasýnda, kontrol noktalarýný, ölçülecek detaylarý, detay noktalarý arasýndaki geometriyi (topolojiyi), teknik ve yöntemin gerektirdiði ölçüleri gösteren, 297x420 (DIN-A3 formunda) boyutlarýndaki basýlý kâðýtlara yaklaþýk ölçekte ve kuzeye yönlendirilmiþ bir ölçü krokisi çizilir. Ölçü krokilerindeki tüm detay ve öznitelik bilgileri, Ek-3'teki kodlarý ve/veya özel iþaretleri ile gösterilir. Ayrýca, ölçü krokileri fihristi ve komþu kroki numaralarý da ölçü krokisinde belirtilir (Ek-8). Ölçü krokileri, arazide elektronik ortamlarda da hazýrlanabilir. Detay noktalarýnýn koordinatlarý Madde 49 - Detay noktalarýnýn izdüþüm koordinatlarý ve Helmert ortometrik yükseklikleri cm inceliðinde hesaplanýr. -45-

46 Serbest istasyon yöntemi ile alým Madde 50 - Alýmý yapýlmýþ detay noktalarýna dayalý olarak koordinatlarý ve yüksekliði hesaplanan serbest istasyon noktalarýndan da alým yapýlabilir. Bu durumda, dayanak noktasý olarak kullanýlacak detay noktalarýnýn, beton bloklarla (ada, parsel köþe noktalarý ve benzeri) veya duvara dübel, çivi ve benzeri ile tesis edilmiþ ve en az iki kontrol noktasýndan alýmý yapýlmýþ olmasý gerekir. Serbest istasyon noktasýnýn koordinatlarý ve yüksekliði, koordinat ve yükseklik uyuþumu test edilmiþ ve uygun daðýlýmda olan en az dört noktaya, bir tam seri yatay ve düþey açý ölçmesi ve uzunluk ölçmeleri ile hesaplanýr. Uyuþum testlerinde koordinat farklarý (dx, dy) ± 10 cm'yi ve yükseklik farklarý (dh) ± 10 cm'yi geçmemelidir. Serbest istasyon noktasýnýn nokta konum doðruluðu (s p = (s x 2 + s y 2 ) 1/2 ) ± 7 cm ve ortalama yükseklik doðruluðu s H = ± 7 cm'den büyük olmamalýdýr. Serbest istasyon noktasýnýn baðlantý noktalarýna uzaklýðý 500 m yi geçemez. Serbest istasyon noktalarý poligon noktalarý gibi numaralandýrýlýr. Bu noktalarýn tesisi ilgili idarenin onayýna baðlýdýr. -46-

47 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði BEÞÝNCÝ BÖLÜM Fotogrametrik Çalýþmalar Temel yaklaþým ve genel ilkeler Madde 51 - Büyük ölçekli haritalarýn sayýsal fotogrametri yöntemiyle yapýmýnda sayýsal fotogrametri esas alýnmakla birlikte, analitik fotogrametri yöntemi de uygulanabilir. Hava fotoðraflarý yüksek nitelikli analog veya ayný nitelikte sayýsal (digital) hava kameralarý ile çekilir. Bu fotoðraflarýn çekiminde GPS desteði benimsenmiþtir. Sonuç ürün, ulusal veri standartlarý ile uyumlu grafik veri (vektör) dosyalarý ve bu dosyalardan çizilen, yine ulusal semboller ve özel iþaretler kataloglarýna uygun, ulusal pafta sisteminde çizgisel haritadýr. Fotogrametrik sayýsallaþtýrma, binalarýn dýþ çatý sýnýrlarýna göre yapýlýr. Binalarýn zemin çizgileri ile sýk meskûn alanlarda ayýrt edilemeyen bitiþik düzendeki binalarýn ayýrým çizgilerinin, daha sonra yapýlacak kapsamlý bir arazi bütünlemesi ile tamamlanabileceði varsayýlmýþtýr. Sayýsal (dijital) kameralarýn kullanýlmasýnýn benimsenmesine karþýlýk, bu kameralarýn üretimi ve kullanýlmasýna iliþkin standartlar geliþtirilme aþamasýndadýr (Haziran 2002 itibariyle). Yersel veya fotogrametrik yöntemlerle belirlenen detay noktalarýnýn konum doðruluklarý ve ortometrik yükseklik doðruluklarý aynýdýr ve madde 45 de verilmiþtir. Sayýsal kameralarýn kullanýlmasýnda da bu doðruluk en belirleyici standarttýr. Ayrýca, uygulamanýn Madde 94 teki kontrol koþullarýný da saðlamasý gerekir. Kontrol noktalarý Madde 52 - Proje alanýndaki tüm TUTGA, C1 ve C2 derece noktalarý kontrol noktasý olarak alýnýr. Kinematik GPS yöntemi kullanýldýðýnda, blok köþelerinde ve çapraz kolonlarýn baþ ve sonunda kontrol noktalarý tesis edilir. Kinematik GPS yönteminin uygulanmamasý durumunda, bu noktalara ek olarak, blok çevresinde fotoðraf çekim bazýnýn iki katýný, blok içinde de bazýn dört katýný geçmeyecek þekilde yeni kontrol noktalarý oluþturulur. Bu noktalarýn koordinatlarý ve yükseklikleri, C3 derece noktalar olarak bu yönetmeliðin 22, 23 ve 24 üncü maddelerindeki esaslara göre belirlenir. Fotoðraflarýn tüm dýþ yöneltme elemanlarýnýn bulunmasýný saðlayabilecek geliþmiþ bir kinematik GPS sistemi (GPS-IMU ve benzeri) kullanýlmasý durumunda, harita yapým alanýndaki tüm TUTGA, C1 ve C2 derece noktalar, denetleme noktalarý olarak alýnýr. -47-

48 Hava iþaretleri Madde 53 - Bütün kontrol noktalarýna, varsa uygulama noktalarýna, gerektiðinde taþýnmaz mal ve orman sýnýr kýrýk noktalarýna, fotoðraf çekiminden önce hava iþaretleri yapýlýr. Hava iþaretlerinin simetri merkezleri, ilgili yer noktasý ile çakýþtýrýlýr. Pilye biçimindeki kontrol noktalarýna, pilye plâtformu üzerine ya da merkez dýþý bir konuma yapýlabilir. Merkez dýþý olmasý durumda iþaret merkezinin koordinatlarý pilye noktasýna göre 1-2 cm doðrulukla ve yer ölçme yöntemleri ile bulunmalýdýr. Hava iþaretleri açýk alanlara yapýlýr. Bu iþaretlerin en az 60º lik bir görüþ açýsýna sahip olmasý gerekir. Bu görüþ konisi içinde bina, aðaç gibi herhangi bir engel olmamalýdýr. Yeterli görüþ olmayan kritik durumlarda bu iþaret çatý ve benzeri yüksek noktalara yapýlabilir. Bu durumdaki iþaret, yersel ölçmelerle yakýnýndaki noktalara, bu noktalar ile ayný doðruluk derecesine sahip olacak þekilde baðlanýr ve koordinatlarý bulunur. Hava iþaretleri, zemin noktalarýnýn üzerinin ve yakýn çevresinin boyanmasý ya da geçici plâkalar takýlmasý suretiyle oluþturulur. Bu iþaretler daire veya kare biçimindedir. Fotoðraf üzerinde D=50 mikrometre olacak biçimde (Þekil-13) arazi büyüklükleri hesaplanýr. Bu iþaretlerin daha iyi görülebilmesi için farklý renkte dýþ çevreler oluþturulabilir, uygun uzunlukta üç ya da dört kol takýlabilir. Hava iþaretleri beyaz ya da yakýn çevresi ile zýt bir renktedir. Fotoðraf ölçekleri Madde 54 - Düþey fotoðraf ölçekleri yapýlacak harita ve ortofoto ölçeðine baðlý olarak belirlenir. Bu ölçeklerin 1/5000 olmasý durumunda fotoðraf ölçeði 1/16000 den, 1/2000 olmasý durumunda 1/10000 den, 1/1000 olmasý durumunda da 1/5000 den küçük olamaz. 1/500 ölçekli haritalarýn yapýmý için de fotoðraf ölçeði 1/3500 den küçük olamaz. Uçuþ plâný Madde 55 - Uçuþ plânlarý 1/25000 ölçekli haritalar üzerinde ve/veya sayýsal ortamda düzenlenir. Uçuþ çizgileri doðu-batý ya da kuzey-güney doðrultusunda ve olabildiðince paftalarýn orta çizgileri ile çakýþacak þekilde düzenlenir. Zorunlu durumlarda uçuþ çizgileri çapraz doðrultuda da olabilir. Sahillerde ve kinematik GPS uygulamalarýnda destek görevi yapacak, çapraz yönde ve normal kolonlara dik yönde ek kolonlar oluþturulur. Uçuþ plânlarýnda, yapýlacak haritalarýn pafta sýnýrlarý, uçuþ çizgileri, uçuþ yükseklikleri gösterilir. Sayýsal uçuþ plânlarýnda ise fotoðraf çekimi noktalarýnýn yaklaþýk X, Y, Z koordinatlarý bulunur. Topoðrafik durum nedeni ile ortaya çýkabilecek bindirme sorunlarý, uçuþ plânýnýn hazýrlandýðý altlýk üzerinde denetlenerek gerekli önlemler alýnýr ve uçuþ plânlarýnda düzeltmeler yapýlýr. -48-

49 Hava kamerasý Madde 56 - Hava fotoðraflarýnýn çekiminde; 1/5000 ölçekli harita yapýmýnda odak uzaklýðý yaklaþýk 15 cm ve fotoðraf boyutlarý 23 cm x 23 cm olan geniþ açýlý kameralar, diðer büyük ölçekli fotoðraf çekiminde ise odak uzaklýðý yaklaþýk 30 cm ve fotoðraf boyutlarý 23 cm x 23 cm olan normal açýlý kameralar kullanýlýr. 1/5000 ölçekli ortofoto harita üretiminde normal açýlý kameralar da kullanýlabilir. Normal açýlý kameralar ile fotoðraf çekiminde bu kameralarýn görüntü yürümesini düzeltici bir sisteminin bulunmasý gerekir. Kamera mercek sisteminin ýþýnsal distorsiyonu fotoðrafýn hiçbir yerinde 10 mikrometreyi geçmemeli, mercek ayýrma gücünün aðýrlýklý ortalamasý da 50 çizgi çifti/mm veya daha fazla olmalýdýr. Hava kameralarý, her uçuþ mevsiminden önce kurum olanaklarý ile kontrol edilir. Ayrýca her üç yýlda bir, ya da adet fotoðraf çekiminden sonra fabrika düzeyinde bakýmý ve kalibrasyon ölçüleri yaptýrýlýr. Film Madde 57 - Fotoðraf çekiminde siyah/beyaz, ya da üç katmanlý doðal renkli negatif veya pozitif filmler kullanýlýr. Bu filmler estar, polyester ve benzeri bazlý, kaliteli, 0.10 mm kalýnlýðýnda olmalýdýr. Ayýrma güçleri, yüksek kontrastlý nesnelerde 80, düþük kontrastta ise 40 çizgi çifti/mm dir. Fotoðraf çekiminde kullanýlacak filmler son kullanma tarihini geçmemelidir. Fotoðraf çekimi Madde 58 - Uçuþ görevi, nisan ilâ eylül döneminde uçuþ plânýna uygun olarak bulutsuz bir havada, yerel öðle zamanýndan yaklaþýk iki saat önceki ve sonraki zaman aralýðýnda gerçekleþtirilir. Bu dönemin dýþýnda zorunlu hâllerde, ilgili idarenin onayý alýnarak fotoðraf çekimi yapýlabilir. Fotoðraf çekimi arasýnda güneþin yükseklik açýsý 30º den daha büyük olmalýdýr. Uçuþlarýn plânlanan biçimde gerçekleþtirilmesi için GPS denetimli, uçuþ sisteminden de yararlanýlýr. Fotoðraf çekim noktalarýnýn plânlanan durumdan olan farklarý fotoðraf ölçeðinde 2 cm yi geçmemelidir. Kamera ekseninin düþey doðrultudan sapmalarý da 5 gradý geçmemelidir. Fotoðrafik banyo ve baský iþleri Madde 59 - Pozlanmýþ negatif filmlerin banyosu yüksek kontrast saðlayýcý uygun fotoðrafik banyo sývýlarý ile yapýlýr. Bu banyo malzemelerinin taze olmalarý gerekir. Kurutma sýcaklýðý 60º C yi geçmeyecek þekilde, nem oranýna uygun olarak belirlenir. Negatiflerden kontakt baský yöntemi ile elde edilecek diyapozitifler için, kalýnlýðý mm olan ayýrma gücü yüksek, polyester veya daha iyi malzemeden yapýlmýþ -49-

50 filmler kullanýlýr. Bunlarýn düzgünlük hatasý 12 mikrometreyi geçmemelidir. Yüksek kontrastlý olan bu malzemeler pozlama sýrasýnda kontrast dengelemesine de olanak saðlamalýdýr. Fotoðraflarýn taranmasý Madde 60 - Fotoðraflar, fotogrametrik tarayýcý sýnýfýna giren tarayýcýlarla sayýsallaþtýrýlýr. Tarama iþlemi rulo biçimindeki negatif filmlerden ya da diyapozitiflerden yapýlýr. Piksel büyüklüðü 30 mikrometreden daha büyük olmamalýdýr. Radyometrik çözünürlük en az 8 bit (256 gri düzeyi) olmalýdýr. Fotogrametrik tarayýcýnýn geometrik doðruluðu ve radyometrik çözünürlüðü, güvenilir bir merkez tarafýndan denetlenmiþ ve bir kalibrasyon raporu ile sonuçlandýrýlmýþ olmalýdýr. Geometrik doðruluk üç mikrometreyi geçmemelidir. Fotogrametrik nirengi Madde 61 - Fotogrametrik nirengi, olabildiðince kare ya da düzgün dikdörtgen biçimli, bloklar biçiminde uygulanýr. Kinematik GPS ile belirlenen izdüþüm merkezlerinin koordinatlarý blok dengelemede kullanýlýr. Hava fotoðrafý alýmý anýnda GPS-IMU (Inertial Measurement Unit) ve benzeri uydu ölçüm tekniklerine dayalý yöntemler kullanýlarak, resim dýþ yöneltme parametrelerinin doðrudan belirlenmesi durumunda, fotogrametrik nirengi ölçüm ve hesap yöntemleri kullanýlmaksýzýn oluþturulacak modelde, denetleme noktalarýnda yapýlacak ölçümlerin konum ve yükseklik doðruluðu resim ölçeðinde 30 mikrometreyi geçmemelidir. Fotogrametrik nirengi ölçmeleri Madde 62 - Fotogrametrik nirengi ölçmeleri, kullanýlan fotogrametrik sistemin saðladýðý olanaklara göre tam otomatik veya yarý otomatik yapýlabileceði gibi, doðrudan operatör tarafýndan da yapýlabilir. Ýç yöneltmede en az dört çerçeve iþaretinin ölçüsü yapýlýr. Piksel koordinatlarýndan fotoðraf koordinat sistemine dönüþüm, afin dönüþümü yöntemi ile çerçeve iþaretlerinin kalibrasyon raporunda verilen koordinatlar kullanýlarak yapýlýr. Dönüþümün ortalama hatasý 7 mikrometreyi, hiçbir noktadaki artýk hata 10 mikrometreyi geçmemelidir. Karþýlýklý yöneltme en az 8 nokta ile gerçekleþtirilir. Yöneltme sonunda bulunacak hata hiçbir noktada 8 mikrometreyi, bu hatalarýn ortalamasý da 5 mikrometreyi geçmemelidir. Modellerin ve kolonlarýn birbirine baðlanmasý için ikisi modelin kenarýnda biri ortasýnda olmak üzere en az üç baðlama noktasý alýnýr. -50-

51 Çapraz ve dik kolonlar, her modelde en az dört nokta olmak üzere, baðlantý noktalarý ile ilgili kolonlara baðlanýr. Otomatik ya da yarý otomatik eþleþtirme algoritmalarý en az piksel büyüklüðünün üçte biri oranýnda eþleþtirme iþlemini gerçekleþtirmelidir. Model alanýndaki baðlama noktalarý ile birlikte varsa kontrol ve uygulama noktalarýnýn da koordinatlarý ölçülür. Analitik fotogrametri uygulanmasý durumunda baðlantý noktalarýnýn koordinatlarý üç mikrometre doðruluðundaki analitik aletlerde ölçülür. Fotogrametrik nirengi deðerlendirmesi Madde 63 - Fotogrametrik nirengi ölçüleri bloklar hâlinde dengelenerek fotoðraflarýn dýþ yöneltme elemanlarý bulunur. Blok dengeleme ýþýn demetleri yöntemine göre yapýlýr. Blok dengelemede sonuçlarý iyileþtirici ek parametreler de kullanýlabilir. Analitik fotogrametri durumunda baðýmsýz model yöntemine göre de dengeleme yapýlabilir. Blok dengeleme sonunda elde edilecek koordinat ortalama hatalarý 8 mikrometreyi geçmemelidir. Baðýmsýz model yöntemine göre yapýlacak blok dengeleme sonucunda da, konum ortalama hatasý 10 mikrometreyi, yükseklik ortalama hatasý ise 15 mikrometreyi geçmemelidir. Blok dengelemesi sonunda hazýrlanacak bir indeks haritada kontrol noktalarý, izdüþüm merkezleri, fotoðraflarýn ve kolonlarýn konumlarý gösterilir. Bu indekste gerçekleþen ileri ve yan bindirmeler, komþu bloklar ile baðlantýyý saðlayacak denetim noktalarý gösterilir. Fotogrametrik nirengi dengelemesinden, varsa çýkarýlan noktalar da bu kanavada gösterilir. Stereo deðerlendirme Madde 64 - Fotogrametrik nirengi dengelemesi sonunda elde edilen yöneltme elemanlarý ile mutlak yöneltmesi yapýlmýþ stereo modellerden üç boyutlu deðerlendirme yapýlýr. Stereo deðerlendirme, stereo modelin net alanýnda yapýlýr. Analitik stereo deðerlendirme aletlerinde stereo deðerlendirme yapýlacaksa bu aletlerin ölçme duyarlýðý üç mikrometre veya daha iyi, geometrik doðruluklarý da beþ mikrometre veya daha iyi olmalýdýr. Sayýsallaþtýrma Madde 65 - Stereo modelden yapýlacak deðerlendirme, Ek-1 de verilen Detay ve Öznitelik Katoloðu na göre yapýlacak sayýsallaþtýrmadan oluþur. -51-

52 Eþ yükseklik eðrisi çizimi Madde 66 - Yerleþim alanlarýnýn dýþýndaki alanlarda arazinin topoðrafik durumu eþ yükseklik eðrileri ile gösterilir. Eþ yükseklik eðrileri otomatik, yarý otomatik ya da operatör tarafýndan doðrudan çizilebilir. Otomatik ve yarý otomatik çizimde arazinin morfolojik yapýsýný belirleyen özellikler dikkate alýnýr. Eþ yükseklik eðrileri ile gösterilemeyen düz arazilerde ve yerleþim yerleri içerisindeki boþ alanlarda, yükseklikler kot noktalarý ile gösterilir. Eþ yükseklik eðrileri çiziminde bu Yönetmeliðin 81 inci maddesindeki esaslar uygulanýr. Yerleþik alanlar ve yollarda harita üzerinde yaklaþýk 2 cm de bir, çatý ve teraslarda ise uygun köþelere yükseklik deðerleri verilir. Veri tabaný ve veri dosyalarý Madde 67 - Stereo sayýsallaþtýrma sonunda elde edilen veriler, Ek-2 de verilen Ulusal Veri Deðiþim Formatý na uygun olarak dosyalanýr. Bütünleme Madde 68 - Ýlk çizimlerde belirlenen eksiklikler, stereo modelde görülemeyen ya da doðru olarak yorumlanamayan ayrýntýlar yersel ölçmelerle arazide bütünlenir. Pafta çizimi Madde 69 - Arazi bütünlemesi tamamlanmýþ paftalarýn çizimi, bu Yönetmeliðin dördüncü bölümündeki esaslara göre yapýlýr. Ortofoto Madde 70 - Siyah / beyaz ve renkli ortofoto üretimi için normal veya geniþ açýlý hava kameralarý kullanýlýr. Bu haritalar da ulusal pafta bölümleme sistemine uygun olarak üretilir. Fotoðraftan ortofotoya büyütme oraný beþten fazla olmamalýdýr. Ortofoto üretiminde kullanýlacak görüntünün piksel boyutlarý 25 mikrometre veya daha küçük olmalýdýr. Gerekli yükseklik bilgileri stereo modelden otomatik, yarý otomatik ya da operatör tarafýndan elde edilebilir. Varsa mevcut haritalardaki eþ yükseklik eðrilerinden sayýsal yükseklik modeli türetilebilir. Sayýsal yükseklik modeli aralýðý, arazinin topoðrafik yapýsýna baðlý olarak; 1/2000 ve 1/5000 ölçeðinde m, 1/1000 ölçeðinde ise m dir. Ýki veya daha fazla ortofotonun birleþtirilmesi durumunda ortak alanda radyometrik düzeltme yapýlýr. Ortofoto altlýðý olarak ölçek koruyan, resim okuma ve yorumlamasýný kolaylaþtýrýcý özelliklere sahip malzemeler kullanýlýr. -52-

53 Büro kontrol iþleri Madde 71 - Ölçü ve deðerlendirmelere dayalý kontroller örnekleme yöntemi ile yapýlýr. Kartografik iþlerin kontrolünde haritalarýn tamamý denetlenir. Yapýlacak kontroller: a) Fotogrametrik nirenginin kontrolü, b) Stereo deðerlendirmenin kontrolü, c) Paftalarýn kartografik kontrolü, d) Arazi kontrolleri. Fotogrametrik nirenginin kontrolü Madde 72 - Fotogrametrik nirengi kapsamýnda yapýlacak kontroller: a) Yöneltmelerin ve ölçülerin kontrolü: Ýç yöneltme, karþýlýklý yöneltme, model ve kolon baðlama, kontrol noktalarýnýn ölçümü. b) Fotogrametrik nirenginin kontrolü: Blok dengeleme sonuçlarý, ortalama hatalar, artýk hatalar, dengelemeden çýkarýlan noktalar, izdüþüm merkezlerine getirilen düzeltmeler, yöneltme elemanlarý dosyasý, ayrýca kontrol noktalarýnýn seyreltilmesi ya da bloklarýn parçalara ayrýlarak veya yeni bloklar oluþturarak yapýlacak dengelemeler ile kontroller yapýlýr. Stereo deðerlendirmenin kontrolü Madde 73 - Stereo deðerlendirme kapsamýnda yapýlacak kontroller: a) Model yöneltmeleri: Yöneltmelerin, ilgili blok dosyalarýna uygunluðu, model kenarlaþmalarý. b) Bütünlük: Stereo modelden sayýsallaþtýrýlan ayrýntýlarýn bütünlüðünün kontrolü. c) Doðruluk: Ayrýntý noktalarýnýn kontrol amaçlý sayýsallaþtýrýlmasý ve sayýsal harita ile karþýlaþtýrýlmasý. d) Yükseklik doðruluðu: Nokta yükseklikleri ve eþ yükseklik eðrilerinin kontrol amaçlý ölçülmesi ve sayýsal harita yükseklikleri ile karþýlaþtýrýlmasý. Paftalarýn kartografik kontrolü Madde 74 - Kartografik kontrol kapsamýnda yapýlacak kontroller þunlardýr: a) Semboller ve özel iþaretlerin ulusal standartlara uygunluðu, b) Pafta kenarlaþmalarý, c) Pafta çizgileri, pafta adý, indeksi ve çerçeve bilgileri, d) Yükseklik bilgilerinin ve eþ yükseklik eðrilerinin kartoðrafik kontrolü, e) Çizimlerin geometrik kontrolü. Arazi kontrolü Madde 75 - Fotogrametrik harita üretiminin her aþamasýnda kontrol edilerek üretilen paftalarýn, arazide de kontrolleri yapýlýr. Arazi kontrolü, bu Yönetmeliðin 94 ve 96 ncý maddelerine göre yapýlýr. -53-

54 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði ALTINCI BÖLÜM Çizim Ýþleri Pafta bölümleme ve adlandýrma Madde 76 - Pafta bölümlemesinde, 1/5000 ölçekli ülke standart topoðrafik haritalarýn pafta bölümlemesi esas alýnýr. 1/5000 ölçekli paftadan, pafta kenarlarý iki eþit parçaya ayrýlmak suretiyle 4 e bölünerek 1/2000 ölçekli paftalar, 1/2000 ölçekli paftadan, pafta kenarlarý iki eþit parçaya ayrýlmak suretiyle 4 e bölünerek 1/1000 ölçekli paftalar, 1/1000 ölçekli paftadan, pafta kenarlarý iki eþit parçaya ayrýlmak suretiyle 4 e bölünerek 1/500 ölçekli paftalar oluþturulur. 1/5000 ölçekli paftalarýn bölünmesiyle oluþturulan 1/2000, 1/1000, ve 1/500 ölçekli paftalarýn köþe koordinat deðerleri ve paftalarýn adlandýrýlmasý Ek-9 da gösterildiði gibidir. Pafta altlýðý Madde 77 - Pafta altlýklarý; genleþme katsayýsý ile /C o aralýðýnda ve kalýnlýðý mm arasýnda olan, kurþun kalemle çizime elveriþli, özel mürekkebi ile çizgi veya yazý yazýldýðýnda çizim yüzeyinde daðýlma veya kalkma yapmayan, kýrýlma veya yýrtýlmaya dayanaklý ve saydam malzemeden yapýlmýþ olmalýdýr. Pafta boyutlarý Madde 78 - Pafta altlýðý boyutlarý; 1/5000 ölçeði için 50 cm x 70 cm, 1/2000, 1/1000 ve 1/500 ölçekleri için 70 cm x 90 cm dir. Pafta kontrolü Madde 79 - Paftalar, kontrol ve kabulü yapan ilgili idarenin kontrol mühendisince imzalanýr ve ilgili idarenin yetkilisince de onaylanýr. Pafta kenar bilgileri Madde 80 - Pafta kenar bilgileri aþaðýdaki esaslara göre düzenlenir: a) Pafta çizim alanýný belirleyen kenar çizgileri, paftanýn kuzey-güney ve doðu-batý kenarlarýnda olabildiðince eþit boþluk kalacak biçimde belirlenir. Kareler aðý 100 mm aralýklarla çizilir. b) Pafta kenar çizgileri, dolu doðru parçasý olarak kareler aðý kesim noktalarý 5 mm'lik artý iþaretleri biçiminde ± 0.1 mm ortalama hata ile 0.18 mm kalýnlýðýnda çizilecektir. Hata hiçbir zaman ± 0.3 mm'yi aþmamalýdýr. Pafta kenarlaþma hatasý, kareler aðý boyunda en çok 0.3 mm olmalýdýr. -54-

55 c) Pafta numaralarý, paftalarýn üst kenar çizgisine paralel ve 10 mm yukarýsýna, pafta üst kenar çizgisini ortalayacak þekilde 7 mm yükseklikte dik harfler ve rakamlar ile yazýlýr. d) Komþu pafta numaralarý, 3 mm yükseklik harf ve rakamlar ile komþu olduðu pafta kenar çizgisine paralel, 3 mm dýþýnda ve pafta kenar çizgisini ortalayacak biçimde yazýlýr. e) Kareler aðýnýn kesiþme noktalarýnýn koordinat deðerleri, okuma yönü büyüme doðrultusunda olmak üzere (X) deðerleri paftanýn sol kenar boþluðunda, (Y) deðerleri paftanýn alt kenar boþluðunda ve eksenlerine dik yönde 2.5 mm yükseklikte dik rakamlarla yazýlýr. f) Paftanýn sol üstünde 30 mm x 40 mm boyutunda komþu pafta indeksi gösterilir ve paftanýn adý yazýlýr (Ek-10). Pafta Çizimi Madde 81 - Pafta çizimi aþaðýdaki esaslara göre yapýlýr: a) Tüm noktalar hesaplanan koordinat deðerlerine göre paftaya konur. b) Ek-1'de açýklanan tüm detaylar ve öznitelikler, Ek-3'teki özel iþaretler ve açýklamalara uygun olarak paftalara çizilir. c) Eþ yükseklik eðrileri, arazinin engebe durumunu belirleyecek þekilde, 1/5000 ölçekte 5 m, 1/2000 ölçekte 2 m, 1/1000 ve 1/500 ölçeklerde 1 m aralýklarla çizilir. d) Eþ yükseklik eðrilerinin çiziminde en yakýn noktalarýn yükseklikleri esas alýnýr. e) Eþ yükseklik eðrileri 0.13 mm kalýnlýðýnda, her beþ yükseklik eðrisinde bir 0.25 mm kalýnlýðýnda çizilir. f) Arazi eðimine göre eþ yükseklik eðrileri arasýnýn 2 mm den az olmasý durumunda yalnýz kalýn, 20 mm den fazla olmasý durumunda aralarýna kesik çizgilerle bir yardýmcý eðri çizilir. g) Kalýn çizilmiþ eðriler üzerinde, her 200 mm de bir býrakýlacak boþluklara, arazinin artan eðimi doðrultusunda olmak üzere, haritanýn okuma ve kullanýmýný kolaylaþtýracak þekilde, eðrinin yükseklik deðeri yazýlýr. h) Eþ yükseklik eðrileri yol, nehir, kanal, ark ve benzeri çift çizgili detaylar ile þev sýnýrlarýný, bina ve benzeri kapalý detaylarý kesmez. ý) Arazi topoðrafyasýný tamamlamada yardýmcý olacak, tepe, çukur, þev, dip ve üstlerindeki karakteristik noktalar ile gerekli görülen diðer noktalar paftada iþaretlenerek yükseklik deðerleri dm'ye kadar yazýlýr. j) Çizimde nokta konum doðruluðu ± 0.2 mm'den daha iyi olmalýdýr. k) Çizimi kontrol edilen paftalar ölçü krokileri dikkate alýnarak, parsel sýnýr çizgileri 0.3 mm kalýnlýðýnda siyah renkte mürekkeplenir. Kadastral amaçlý ölçülerde parsellerin köþe ve kýrýk noktalarýna balastro veya bilgisayar destekli çizim sistemi ile 0.75 mm çapýnda küçük daireler çizilir. Bina ve yapýlar özel iþaretlerdeki gibi gösterilir ve resmî binalarýn uygun yerlerine adlarý yazýlýr. l) Çizimler pafta kenar çizgilerine kadar yapýlýr, çizim kontrolü yapýldýktan sonra kesin çizim yapýlýr. -55-

56 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði YEDÝNCÝ BÖLÜM Dönüþümler ED50-TUTGA dönüþümü Madde 82 - ED50 ile TUTGA arasýndaki dönüþümler aþaðýdaki esaslara göre yapýlýr: a) ED50 ile TUTGA arasýndaki dönüþümde; B, C1, C2, C3 dereceli að noktalarý ile, Türkiye Ulusal Yatay (Nirengi) Kontrol Aðýnýn I., II. ve dengelenmiþ III. derece noktalarý, BÖHYY ye göre tesis edilmiþ III. derece yüzey aðý ve bu noktalarýn bulunamamasý durumunda alým için sýklaþtýrma noktalarý ortak nokta olarak seçilir. En az ortak nokta sayýsý; 200 km 2 ye kadar dört nokta ve buna ilâveten her 200 km 2 için bir fazla nokta olarak hesaplanýr. b) Yerel aðlar ile TUTGA arasýndaki dönüþümde; B, C1, C2, C3 derece að noktalarý ile yerel aðlarýn yüksek dereceli noktalarý ortak nokta olarak seçilir. En az ortak nokta sayýsý 4 tür. c) Dönüþüm yöntemi olarak; iki veya üç boyutlu, afin veya benzerlik dönüþüm yöntemleri, polinomlarla dönüþüm, enterpolasyon veya sonlu elemanlarla dönüþüm ve benzeri bilimsel literatürde yer almýþ yöntemlerden en uygun olaný kullanýlýr. d) Seçilen ortak noktalarýn ED50 veya lokal sistemdeki koordinatlarý ile TUTGA koordinatlarý arasýndaki uyuþum bir istatistik test ile araþtýrýlýr ve uyuþumsuz noktalar ayýklanýr. Ýstatistik güven düzeyi 1-a=0.95 alýnmalýdýr. Sonuç uyuþum doðruluðu (s o) ± 9 cm'den iyi ve en büyük koordinat düzeltmesi ± 14 cm'den küçük olmalýdýr. e) Uyuþumlu ortak dönüþüm noktalarý, uygun daðýlýmda ve bu noktalarýn oluþturduðu dýþ çerçeve proje alanýnýn en az %60 ýný kaplamalýdýr. f) Elli hektara kadar olan alanlarýn mevcut büyük ölçekli plânlarý ile TUTGA arasýndaki dönüþümler için detay noktalarýnýn ölçülerden hesaplanan koordinatlarý kullanýlabilir. Elli hektara kadar alanlarda dönüþümde tercihen ortak kontrol noktalarý (nirengi, poligon) ile birlikte iyi iþaretlenmiþ ortak detay noktalarý da kullanýlabilir. Her iki sistemde, ölçü krokilerinden yararlanarak detay noktalarýnýn doðru ve güvenilir koordinatlarý hesaplanýr ve bu deðerler, dönüþümde kullanýlýr. g) Bir koordinat sisteminde ifade edilmeden grafik ölçmeler için oluþturulmuþ lokal aðlarýn bütünlüðü saðlanabiliyorsa, önce bu að noktalarýnýn tanýmlanacak yerel sistemde koordinatlarý hesaplanmalý daha sonra dönüþüme tâbi tutulmalýdýr. Dönüþümden önce nokta uyuþum testi uygulanýr ve istatistik güven düzeyi 1-a=0.95 alýnýr. Uyuþumlu ortak nokta yoðunluðu 5 nokta/ha olmalýdýr. Uyuþum doðruluðu (s o) ± 9 cm'den ve en büyük koordinat düzeltmesi ± 14 cm'den küçük olmalýdýr. Aksi durumlarda ilgili idarenin görüþüne baþvurulur. -56-

57 h) Dönüþümde, uygun ortak noktalarýn bulunmamasý durumunda; ED50 ile TUTGA arasýndaki dönüþüm için iki sistem arasýnda Türkiye boyutunda yatay konum farklarýný (Dj= j TUTGA99 - j ED50 ; Dl=l TUTGA99 - l ED50) içeren 3 ' x3 ' aralýklý grid veriden yararlanarak noktalarýn konumuna baðlý olarak hesaplanan düzeltme deðerleri, sistemler arasý dönüþümler için doðrudan kullanýlýr. ý) Dönüþüm parametreleri sadece proje alaný için geçerlidir, ekstrapolasyon uygulanmaz. ED50 den dönüþtürülmüþ TUTGA sistemindeki koordinatlar nokta sýklaþtýrmasýnda kullanýlamaz. j) Proje alanýnýn aktif fay zonlarýnda bulunmasý durumunda ITRF96 ile ED50 arasýndaki dönüþüm iþlemi ilgili idarenin görüþü alýnarak özel olarak gerçekleþtirilir. Dönüþüm doðruluðu genel olarak: i- Ortak noktalarýn sayýsý ve daðýlýmý (yoðunluðu ve kapladýklarý alanýn büyüklüðü) ii- Ortak noktalarýn her iki sistemdeki konum doðruluklarý ve iii- Kullanýlan dönüþüm modeline baðlýdýr km 2 ye bir ortak nokta düþecek biçimde tüm sýklaþtýrma alanýna daðýlmýþ ortak noktalarla yapýlacak dönüþüm bu yönetmelik kapsamýnda minumum koþullarý saðlayacaktýr. Nokta sayýsýnýn artmasý hem dönüþümün doðruluðunu hem kullaným olanaðýný, hem de kullanýlacak alternatif modelleri arttýrýr. Örneðin iki boyutlu dönüþümde serbestlik derecesi en az 4 olan bir çözüm amaçlandýðýnda, 4 ortak noktaya yalnýzca benzerlik dönüþümü uygulanabilirken, 5 ortak noktaya ona ilaveten afin dönüþümü de uygulanabilmektedir. Dönüþümde, öncelikle yüksek dereceden noktalar tercih edilmelidir. Dönüþümlerde, noktalarýn derecelerine uygun aðýrlýklarla dikkate alýnmasý gerekir. Özellikle nokta uyuþum testinin sonuçlarý dikkatlice irdelenmelidir. Ýçinde I., II., III.,... dereceden noktalarýn bulunduðu bir dönüþümde, I. Derece bir noktanýn uyuþumsuz çýkmasý, eðer bu nokta çevresinde lokal bir zemin hareketi yoksa, jeodezinin hiyerarþik að yapýsý yaklaþýmý ile çeliþir. Özellikle fay hatlarý çevresindeki dönüþümlerde, tektonik hareketler nedeniyle noktalar yer deðiþtirmiþtir. Bu yer deðiþtirme genelde öteleme biçiminde olur. Ancak bu öteleme fayý kesen kenarlarda ölçek deðiþimi olarak da ortaya çýkar. Bu fiziksel durumu tanýmlayan bir dönüþüm modeli seçilmelidir. ED50 ile ITRF96 nýn referans elipsoidlerinin büyük eksenleri (a) farklýdýr. Bu her yönde ölçek farký oluþturur. Ýki elipsoidin basýklýklarý (f) arasýndaki fark da enleme baðlý ölçek deðiþimine neden olur. Helmert transformasyonu gibi tek ölçekli dönüþümlerde, bu iki farklý ölçek etkisi tek ölçek olarak ortaya çýkacaktýr. -57-

58 ED50 ve ITRF96 Arasýnda Datum Dönüþümü Jeodezik koordinat sistemleri arasýndaki dönüþüm iliþkisi teorik olarak 2 boyutlu veya 3 boyutlu benzerlik (Helmert) dönüþümleriyle saðlanýr. Ancak ölçme ve hesap modellerinden kaynaklanan sistematik ve sistematik olmayan hatalar ve/veya çevresel etkenler (örneðin jeodinamik zemin hareketleri) nedeniyle jeodezik aðlar distorsiyona uðramýþ olabilirler. Böylesi bir durumda benzerlik dönüþümleri yeterli dönüþüm duyarlýðý saðlayamayabilir. Bu durumda distorsiyonlarý modellemek için problemin niteliðine baðlý olarak alternatif dönüþüm yöntemlerine baþvurulabilir. Bir datum dönüþümü probleminde, Dönüþüm parametrelerinin hesabýnda kullanýlacak ortak noktalarýn, çalýþma alanýný çevrelemesine ve bu alana olabildiðince homojen daðýlmasýna Ortak nokta sayýsýnýn, seçilen dönüþüm modelindeki parametre sayýsýnýn iki katý kadar serbestlik derecesi saðlayacak kadar olmasýna dikkat edilmelidir. Noktalarýn homojen daðýlýmlý olup olmadýðýna sezgisel olarak karar vermek güç olabilir. Çünkü, homojenlik kýstasý uygulanacak dönüþüm modeline baðlý olarak deðiþim gösterebilir. Bu bakýmdan ortak noktalarýn, dönüþüm modeline baðlý güvenirliklerinin incelenmesi tavsiye edilir. Elde edilen güvenirliklerin seviyelerinin altýnda kalmamasýna özen gösterilmelidir. Aksi durumda, söz konusu güvenirlik deðerlerini saðlayacak yeni bir ortak nokta grubu oluþturulmasý tavsiye edilir. Güvenirlik hesabýna örnek aþaðýda gerçekleþtirilen 2 boyutlu Helmert ve afin dönüþüm uygulamalarýnda verilmektedir. Datum dönüþümü örnek uygulamalarý için, Ýstanbul ili Metropolitan Nirengi aðýnýn 10 noktasý seçilmiþtir. Bu noktalarýn hem ED50 datumunda hem de ITRF96 da koordinatlarý bulunmaktadýr (Tablo 1). Þekil 1 de söz konusu noktalarýn daðýlýmý görülmektedir. Þekil 1: Örnek uygulama noktalarý -58-

59 Tablo 1 ED50 Koordinatlarý ITRF96 Koordinatlarý** Nokta No j ( ²) l ( ²) H* (m) j ( ²) l ( ²) h (m) *Ortometrik yükseklikler **ITRF96 Kartezyen koordinatlarýndan GRS80 elipsoidine göre hesaplanmýþlardýr. Projeksiyon Düzleminde 2 Boyutlu Dönüþüm ITRF koordinatlarý orjinal olarak X, Y, Z Kartezyen koordinatlarýyla verilirler. Projeksiyon düzleminde dönüþüm için, söz konusu Kartezyen koordinatlarýn 3 lik Gauss-Krüger veya 6 lik UTM koordinatlarýna çevrilmesi gereklidir. ED50 datumundaki Türkiye Ulusal Yatay Kontrol Aðý noktalarýnýn koordinatlarý zaten projeksiyon düzlemi koordinatlarýyla ifade edildiðinden herhangi bir çevrime ihtiyaç duymazlar. Örnek uygulama için seçilen noktalarýn, 27 dilim orta meridyenine göre Gauss-Krüger projeksiyon koordinatlarý verilmektedir (Tablo 2). Tablo 2 Nokta No ED50 Koordinatlarý ITRF96 Koordinatlarý Yukarý Saða Yukarý Saða Helmert (benzerlik) Dönüþümü ED50 datumundan ITRF96 ye Benzerlik dönüþümü; (1) -59-

60 genel eþitliði ile tanýmlanýr. Burada t x ve t y x ve y eksenleri boyunca öteleme, e dönüklük ve k ölçek parametresidir. Söz konusu eþitlik, k cos e = a ve k sin e = b kýsa gösterimleri kullanýlarak (2) doðrusal hale getirilir. Eþitlik 2 doðrusal olduðundan, En Küçük Kareler Yöntemi (EKKY) ile parametre tahmininde doðrudan doðruya kullanýlabilir. Parametre tahmini için Eþitlik 2, ortak nokta koordinatlarý kullanýlarak, aþaðýdaki gibi matris-vektör formunda düzeltme denklemleri þeklinde düzenlenir. (3) Her bir ortak nokta, bu eþitliðe iki yeni düzeltme denklemi ilave edecektir. Eþitlikten görüldüðü üzere, oluþan fonksiyonel model Dolaylý Ölçüler Dengelemesini gerektirir. Bu baðlamda aranan dönüþüm parametreleri kofaktörler matrisi ile, eþitliðinden elde edilir. Bilinmeyenler vektöründeki a ve b yardýmcý parametrelerinden ölçek ve dönüklük parametreleri (4) (5), e = arctan (b/a) (6) ile bulunabilirler. Elde edilen parametrelerin Eþitlik 3 te yerine koyulmasýyla düzeltmeler bulunur. Bu düzeltmeler yardýmýyla birim ölçünün ve bilinmeyenlerin karesel ortalama hatalarý aþaðýdaki gibi hesaplanýr:, n = nokta sayýsý (7) (8) -60-

61 Uygulama I Parametre hesabý: Tablo 2 deki ortak nokta koordinatlarýyla Eþitlik 3 ten: -61-

62 Tablo 3: Dönüþtürülmüþ koordinatlar ve düzeltmeleri: Nokta No Yukarý X (metre) Saða Y (metre) v x (metre) v y (metre) Duyarlýk ve güven hesaplarý: (Bütün ölçülerin güvenirliði 0.50 nin üzerindedir. Bu durum ortak noktalarýn, Helmert dönüþümü için uygun bir daðýlýma sahip olduðunu göstermektedir.) Uyuþumsuz ölçü testi: POPPE yöntemine göre düzeltmelerin test deðerleri eþitliðinden bulunur. Tablo 4 Nokta No v x (metre) T x v y (metre) T y

63 POPPE test tablosundan serbestlik derecesi f=16 ve bilinmeyen sayýsý u=4 için karþýlaþtýrma deðeri 2.73 olarak elde edilir. Buna göre tablodaki bütün düzeltmeler uyuþumludur. Afin dönüþümü Afin dönüþümünün en genel halinde, x ve y eksenleri için ayrý ölçek ve dönüklük parametreleri düþünülür: (9),, ve kýsa gösterimleriyle doðrusal eþitliði elde edilir. Buna göre, düzeltme denklemleri aþaðýdaki gibi oluþur: (10) (11) Düzeltme denklemleri oluþturulduktan sonra, bilinmeyenler vektöründe yer alan parametreler, Helmert dönüþümünde olduðu gibi elde edilir. Yardýmcý deðiþkenlerden, ölçek ve dönüklük parametreleri aþaðýdaki gibi hesaplanýr:,,, (12) Birim ölçünün karesel ortalama hatasý için Eþitlik 7 þeklinde düzenlenir. (13) -63-

64 Uygulama II Parametre hesabý: Tablo 2 deki ortak nokta koordinatlarýyla Eþitlik 3 ten: -64-

65 Dönüþtürülmüþ koordinatlar ve düzeltmeleri: Tablo 5 Nokta No Yukarý X (metre) Saða Y (metre) v x (metre) v y (metre) Duyarlýk ve güven hesaplarý: (Güvenirlik deðerleri genel anlamda yeterlidir. Fakat, Helmert dönüþümüne oranla güvenirlik deðerlerinin düþüþ gösterdiðine dikkat edilmelidir.) Uyuþumsuz ölçü testi: POPPE yöntemine göre düzeltmelerin test deðerleri eþitliðinden bulunur. -65-

66 Tablo 6 Nokta No v x (metre) T x v y (metre) T y POPPE test tablosundan serbestlik derecesi f=14 ve bilinmeyen sayýsý u=6 için karþýlaþtýrma deðeri 2.68 olarak elde edilir. Buna göre tablodaki bütün düzeltmeler uyuþumludur. Kollokasyon yöntemiyle Helmert dönüþümü Helmert dönüþümü kollokasyon yöntemiyle gerçekleþtirilmek istenirse Eþitlik 3 ün sað tarafýnda, model sapmalarý (sistematik hatalar) için s x ve s y sinyallerinin varlýðý düþünülür. (14) Bu durumda bilinmeyenlerin çözümü aþaðýdaki gibi gerçekleþtirilir: (15) (16) (düzeltmelerin ters aðýrlýk matrisi) (17) (x-koordinat bileþeni sinyallerin ters aðýrlýk matrisi elemanlarý) (18) (y-koordinat bileþeni sinyallerin ters aðýrlýk matrisi elemanlarý) (19) d ij ilgili noktalar arasýndaki mesafedir. d x ve d y sinyallerin-mesafe korelasyonunun derecesini belirleyen katsayýlarýdýr. Bu katsayýlarýn uygun deðerlerininin bulunmasý için, bunlara baþlangýçta keyfi deðerler verilir. Her defasýnda bir koordinat çifti çýkarýlýp -66-

67 kollokasyon yinelenir ve çýkarýlan koordinat çiftinin prediksiyonu yapýlýr. Prediksiyon deðerlerinin mevcut koordinatlardan farklarý alýnýr ve bu farklarla kestirim gücünü belirleyen bir karesel ortalama hata (k.o.h.) belirlenir. En küçük k.o.h. yý veren d x ve d y deðerleri elde edilinceye kadar bu iþlem tekrarlanýr. Elde edilen deðerlerle yukarýda eþitlikleri verilen parametre tahmini gerçekleþtirilir. Dönüþüm parametreleri belirlendikten sonra, ortak noktalara ait sinyaller (20) ile bulunur. Birim ölçünün k.o.h. sý ise (21) ile elde edilir. Parametre tahmininde yer almayan yeni bir noktanýn ED50 koordinatlarý ITRF e dönüþümü için gerekli olan sinyaller eþitliðiyle hesaplanýr. Burada matrisinin elemanlarý, yeni noktanýn parametre tahmininde kullanýlan noktalarla arasýndaki korelasyon deðerlerinden oluþur ve bu deðerler 18 ve 19 nolu eþitliklerin yeni nokta için düzenlenmesiyle elde edilir: (22) (x-koordinat bileþeni sinyallerin ters aðýrlýk matrisi elemanlarý) (y-koordinat bileþeni sinyallerin ters aðýrlýk matrisi elemanlarý) p= 1,...,m (yeni nokta no) i= 1,...,n (ortak nokta no) Uygulama III Katsayýlar matrisi A ve mutlak terimler vektörü l Helmert dönüþümünde verildiði gibidir. Ýteratif çözüm uygulanarak d x = 7 ve d y = 10 olarak belirlenmiþtir. -67-

68 Dönüþtürülmüþ koordinatlar, düzeltmeleri ve sinyalleri: Tablo 7 Nokta No Yukarý X (metre) Saða Y (metre) v x (metre) v y (metre) s x (metre) s y (metre)

69 Duyarlýk hesaplarý: Uyuþumsuz ölçü testi: Kollokasyon yönteminin yapýsý gereði POPPE testi için gerekli q v ivi deðerlerini elde etmek uzun bir iþlem dizisi gerektirdiðinden, düzeltmelere test deðerleri daha basit eþitliðinden bulunan data snooping testi uygulanmýþtýr. Tablo 8 Nokta No v x (metre) T x v y (metre) T y Bütün düzeltmelerin test büyüklüðü, data snooping için karþýlaþtýrma deðeri olan 3 ten küçüktür. Sonuç olarak ölçüler uyuþumludur. Elipsoidal coðrafi koordinatlarla polinomal dönüþüm Coðrafi koordinatlarla polinomal dönüþüm eþitliði ile ifade edilebilir. Burada; (23) (24) n = ortak nokta sayý (25) -69-

70 k = derece-radyan dönüþümünü de içeren keyfi bir ölçek katsayýsýdýr. Söz konusu dönüþüm eþitliðinin bilinmeyen polinom katsayýlarý, ortak noktalar yardýmýyla, Eþitlik 5 de verilen Dolaylý Ölçüler Dengelemesi çözümünden elde edilir. Elde edilen parametrelerle hesaplanacak baðýl koordinatlar, ED50 datumundaki mevcut koordinatlarla aþaðýdaki gibi toplanarak ITRF koordinatlarý hesaplanýr. Uygulama IV Uygulamada yararlanýlan coðrafi koordinatlar Tablo 1 de verilmektedir. Parametre hesabý: Serbestlik derecesinin dönüþüm parametreleri sayýsýnýn iki katý olmasýna özen gösterilirse, 10 adet ortak nokta için en çok ikinci dereceden polinomlarla çözüme gidilmelidir. Bu durumda dönüþüm eþitliði aþaðýdaki 12 parametreyi içerecektir. (26) Çözüm kolaylýðý bakýmýndan, a ve b katsayýlarý tahmini için iki ayrý dengeleme iþlemi gerçekleþtirilebilir. a polinomal katsayýlarýnýn çözümü: (27) p ve ile Eþitlik 22 den: -70-

71 ile yay saniyesi biriminde; Dönüþtürülmüþ koordinatlar ve düzeltmeleri: Yukarýda bulunan a katsayýlarý Eþitlik 25 de yerine koyulur ve saniye biriminde Dj enlem farklarý elde edilir. Elde edilen enlem farklarý, mevcut ED50 koordinatlarýyla aþaðýdaki gibi toplanarak ITRF sistemine dönüþtürülmüþ koordinatlar bulunur. Tablo 9 da bu yolla elde edilen ortak nokta enlemleri ve düzeltmeleri görülmektedir. Tablo 9 Nokta No j ( ²) v j (²)

72 Duyarlýk hesaplarý: Uyuþumsuz ölçü testi: POPPE yöntemine göre düzeltmelerin test deðerleri eþitliðinden bulunur. Tablo 10 Nokta No v j (²) T j POPPE test tablosundan serbestlik derecesi f=4 ve bilinmeyen sayýsý u=6 için karþýlaþtýrma deðeri 1.94 olarak elde edilir. Buna göre tablodaki bütün düzeltmeler uyuþumludur. b polinomal katsayýlarýnýn çözümü: Katsayýlar matrisi A, a polinomal katsayýlarýnýn hesabýndakiyle aynýdýr. Dolayýsýyla bilinmeyenlerin kofaktörler matrisi Q xx ayný olacaktýr. ile yay saniyesi biriminde; -72-

73 Dönüþtürülmüþ koordinatlar ve düzeltmeleri: Yukarýda bulunan b katsayýlarý Eþitlik 25 de yerine koyulur ve saniye biriminde Dl boylam farklarý elde edilir. Elde edilen boylam farklarý, mevcut ED50 koordinatlarýyla aþaðýdaki gibi toplanarak ITRF sistemine dönüþtürülmüþ koordinatlar bulunur. Tablo 11 de bu yolla elde edilen ortak nokta enlemleri ve düzeltmeleri görülmektedir. Tablo 11 Nokta No l ( ²) v l (²) Duyarlýk hesaplarý: Uyuþumsuz ölçü testi: POPPE yöntemine göre düzeltmelerin test deðerleri eþitliðinden bulunur. -73-

74 Tablo 12 Nokta No v l (²) T l POPPE test tablosundan serbestlik derecesi f=4 ve bilinmeyen sayýsý u=6 için karþýlaþtýrma deðeri 1.94 olarak elde edilir. Buna göre tablodaki bütün düzeltmeler uyuþumludur. -74-

75 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði SEKÝZÝNCÝ BÖLÜM Uygulama (Aplikasyon) Uygulama iþleri Madde 83 - Uygulamalar aþaðýdaki esaslara göre yapýlýr. a) Uygulama, yersel veya uydu tekniklerinden yararlanýlarak yapýlabilir. b) Uygulama, kontrol noktalarýna dayalý olarak yapýlýr. Kontrol noktalarýnýn bulunmamasý durumunda, bu Yönetmelik esaslarý çerçevesinde sýklaþtýrma yapýlýr. c) Mülkiyet sýnýrlarýnýn aplikasyonu ve mülkiyete iliþkin yer gösterme iþlemleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünün belirleyeceði esaslar çerçevesinde yapýlýr. d) Plân ve projelerin zemine uygulanmasý için uygulama plânlarý veya krokileri hazýrlanýr. e) Uygulamada gereken koordinat dönüþümleri bu Yönetmelik esaslarý çerçevesinde yapýlýr. f) Uygulama, fiziksel (arazi) yüzeye dönüþtürülmüþ deðerlerle yapýlýr. g) Yersel tekniklerle gerçekleþtirilecek uygulamalarda, uzunluk ölçme doðruluðu ± (5 mm + 5 ppm) ve daha iyi, açý ölçme doðruluðu DIN e göre ± 10 cc (3 ) ve daha iyi olan elektronik takeometreler kullanýlýr. Uygulama uzunluðu 500 m yi geçemez. h) GPS ile uygulamada jeodezik GPS alýcýlarý kullanýlýr. En büyük baz uzunluðu 5 km'yi geçemez. ý) Ada köþelerinin proje ana eksen ve karakteristik noktalarýnýn (aliyman üstü noktalar, some noktasý, To, TF ve benzeri noktalar) uygulamalarý; 1) Eðer yersel teknikler kullanýlýyor ise, en az üç kontrol noktasýnýn oluþturduðu iki ayrý nokta çiftinden, 2) Uydu teknikleri kullanýlýyor ise, en az iki kontrol noktasýndan koordinatlarla yapýlýr. Ýki aplikasyon noktasý arasýndaki uzaklýk 5Êcm'yi geçmemelidir. j) Diðer noktalarýn uygulamalarý, koordinatlarla veya proje karakteristik noktalarýna dayalý olarak lokal aplikasyon yöntemleriyle, kontrollü olarak yapýlýr. k) Bir projenin karakteristik noktalarýna iliþkin aplikasyon deðerleri araziye uygulanýr. Röleve ölçüleri yapýlýr ve bu ölçüler projenin hesaplamalarýnda veri olarak kullanýlýr. -75-

76 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði DOKUZUNCU BÖLÜM Kontrol Ýþleri Kontrol iþleri sorumluluðu Madde 84 - Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve orijinal temel haritalarýn üretiminin kontrolü, jeodezi ve fotogrametri (harita, harita ve kadastro) mühendislerinin sorumluluðunda yapýlýr. Üretim kontrolü Madde 85 - Üretim kontrolü aþaðýdaki esaslara göre yapýlýr. a) Üretimlerin kontrolünde; 1) Noktalarýn röper ve tesislerinin uygunluðu, 2) Ölçülerin ve ölçü krokilerinin doðruluðu, 3) Koordinat ve yüksekliklerin doðruluðu, 4) Görselleþtirmenin doðruluðu, 5) Ölçme, deðerlendirme ve arþivleme aþamalarýnda düzenlenmesi gereken belge ve çizelgelerin tamlýðý ve formatlara uygunluðu incelenir. b) Kontrolde, en az üretimdeki nitelikte ve incelikte olan aletler, ölçme ve deðerlendirme yöntemleri kullanýlýr. c) Kontrol çalýþmalarýnýn sonucu, kontrol ölçülerini, hesaplarýný, karþýlaþtýrmalarý ve deðerlendirmeleri içeren bir teknik raporla belgelenir. d) Kontrol iþleri, proje zaman plânýna göre, her çalýþma aþamasýnýn gerçekleþtirilmesi esnasýnda ya da bitimini takiben yapýlýr. Yer seçimi, nokta tesisi ve röperlerin kontrolü Madde 86 - Tüm yeni tesis edilen noktalardan, proje alanýna uygun daðýlmýþ olan C1, C2, C3 derece noktalarýn %30 unun, poligon noktalarýnýn %5 inin tesisleri veya röperleri kontrol edilir. GPS tekniðiyle sýklaþtýrmanýn kontrolü Madde 87 - C1, C2 ve C3 derece GPS bazlarýndan, her derecenin proje alanýna uygun daðýlmýþ %10 u GPS tekniðiyle yeniden ölçülür ve deðerlendirilir. Baz bileþenlerindeki farklar (d DX, d DY, d DZ); C1 derece için, d DX, d DY, d DZ ± (20mm+2ppm) C2 ve C3 derece için, d DX, d DY, d DZ ± (30mm+3ppm) olmalýdýr. -76-

77 GPS tekniðiyle poligon kontrolü Madde 88 - GPS tekniðiyle ölçülen poligon noktalarýndan proje alanýna uygun daðýlmýþ en az %5 inin GPS tekniðiyle izdüþüm koordinatlarý ve elipsoit yükseklikleri bulunur. Koordinat ve yükseklik farklarý 10 cm yi geçemez. Ayrýca tüm noktalar için; baðýntýsý ile bulunan ds lerin ortalamasý 7 cm'den fazla olamaz. Burada; dx, dy izdüþüm koordinat farklarýný göstermektedir. Yersel tekniklerle yapýlan sýklaþtýrmalarýn GPS ve kenar ölçmeleriyle kontrolü Madde 89 - Yersel tekniklerle oluþturulan C3 derece noktalardan, proje alanýna uygun daðýlmýþ en az %10 unun GPS tekniðiyle izdüþüm koordinatlarý ve elipsoit yükseklikleri bulunur. Elipsoit yükseklikleri ve modelden bulunan yüksekliklerden Helmert ortometrik yükseklikleri (H) hesaplanýr. Ýzdüþüm koordinat farklarý (dx, dy) ve Helmert ortometrik yükseklik farklarý (dh) 10 cm'den fazla olamaz. Ayrýca tüm noktalar için, bu Yönetmeliðin 88 inci maddesindeki baðýntý ile bulunacak ds ve dh lerin ortalamasý 7 cm'den fazla olamaz. GPS ile kontrolün yapýlmamasý durumunda, yersel tekniklerle oluþturulan C3 derece aðlarýn ve noktalarýn proje alanýna uygun daðýlmýþ kenarlarýnýn en az %10 u elektrooptik uzaklýk ölçerlerle ölçülür ve ölçüler izdüþüm yüzeyine indirgenir. Bu kenarlarýn dengeleme sonucu elde edilen izdüþüm yüzeyindeki deðerleri ile kontrol ölçü deðerleri arasýndaki farklarýn kenar uzunluðuna oraný 1/25000 den fazla olamaz. Yersel tekniklerle oluþturulan poligon aðlarýnýn ve poligon dizilerinin kontrolü Madde 90 - Yersel tekniklerle oluþturulan poligon aðlarýnýn ve poligon dizilerinin kontrolü, bu Yönetmeliðin 88 inci maddesindeki veya aþaðýdaki esaslara göre yapýlýr. a) Poligon noktalarýndan, proje alaný içine uygun daðýlmýþ en az %5 inin izdüþüm koordinatlarý (kutupsal olarak) ve Helmert ortometrik yükseklikleri (trigonometrik olarak), C1, C2 ve C3 derece noktalara dayalý olarak, bu noktalardan 750 m uzaklýk içinde görülebilen poligon noktalarýna, uzunluk ölçme doðruluðu ± (5mm + 5ppm)ve daha iyi, açý ölçme doðruluðu DIN e göre ± 10 cc (3 ) ve daha iyi olan aletlerle, uzunluk ölçmesi ve bir tam seri yatay ve düþey açý ölçmesi ile hesaplanýr. b) Noktalarýn izdüþüm koordinatlarýnýn farklarý 10 cm yi ve Helmert ortometrik yükseklik farklarý 15 cm yi geçemez. Ayrýca noktalar için, bu Yönetmeliðin 88 inci maddesindeki baðýntý ile bulunacak ds lerin ortalamasý 7 cm'den ve dh larýn mutlak deðerlerinin ortalamasý 10 cm'den büyük olamaz. c) Proje alanýna uygun daðýlmýþ poligon noktalarýnýn en az %5 inin konumu ve yükseklikleri bu noktalardan geçirilecek poligon dizilerinin ölçülmesi ve deðerlendirilmesi ile de kontrol edilebilir. Bu durumda, yukarýdaki hata sýnýrlarý geçerlidir. -77-

78 Nivelman kontrolü Madde 91 - Proje alaný içindeki nivelman noktalarýnýn her dereceden uygun daðýlmýþ en az %5 inin yükseklik farklarý ölçülür. Ölçülmüþ veya dengelenmiþ yükseklik farklarý ile kontrolden bulunan yükseklik farký arasýndaki farklar (dh); Ana nivelman aðý için; Ara nivelman aðý için; Poligon ve RS nivelmaný için; olmalýdýr. Yerel GPS nivelman jeoidinin kontrolü Madde 92 - Proje alanýna uygun daðýlmýþ 20 km 2 ye kadar 2 ve bundan sonraki her 30 km 2 ye 1 nokta seçilerek, bu noktalarýn ana nivelman aðýndaki esaslara göre Helmert ortometrik yükseklikleri (H) ve C2 derece GPS ölçmeleri ile elipsoit yükseklikleri (h) bulunur. Buradan N=H-h ile bulunan jeoit yükseklikleri ile proje alaný için belirlenen modelden bulunan jeoit yükseklikleri arasýndaki farklar 10 cm'den fazla olamaz. Madde : 42 de jeoitin modellenmesi ve iç doðruluðunun hesabý verilmektedir. Jeoitin dýþ doðruluðu, ile bulunur. Burada; e= N ö - N m N ö = Noktanýn ortometrik yüksekliði N nivelman ve elipsoidal yüksekliði k GPS ölçmeleriyle bulunur ve N ö =h-n den hesaplanan deðer, N m = Madde: 42 ye göre oluþturulan modele noktanýn koordinatlarý konularak hesaplanan deðer, n= Kontrol noktasý sayýsý alýnýr. Kontrol noktalarýnýn proje alanýnýn sýnýrlarýna yakýn seçilmesi kontrolün güvenliðini arttýrýr. Detay tamlýðýnýn kontrolü Madde 93 - Deðiþik detay özelliði bulunan alanlarda, tüm alanýn en az %5 inin ölçü krokileri arazideki detaylarla karþýlaþtýrýlarak Ek-1'de verilen Detay ve Öznitelik Kataloðu na göre gereken detay ve öz niteliklerin ölçülüp ölçülmediði, kontrol edilir. Ayrýca ölçü kayýtlarýnýn bu kataloða ve Ek-2'de verilen formatlara uygun olup olmadýðý kontrol edilir. GPS, yersel veya fotogrametrik yöntemlerle ölçülen detaylarýn konum kontrolü Madde 94 - GPS tekniðiyle, yersel veya fotogrametrik yöntemlerle ölçülen detay noktalarýnýn konum doðruluklarýnýn kontrolü aþaðýdaki yöntemlerden biriyle gerçekleþtirilebilir. -78-

79 a) Proje alanýna uygun daðýlmýþ, paftada ve arazide kesin belirli detay noktalarýnýn en az %5 inin izdüþüm koordinatlarý ve elipsoit yükseklikleri GPS tekniðiyle bulunur. Elipsoit yüksekliði ve jeoit modelinden H=h-N ile Helmert ortometrik yükseklik hesaplanýr. b) Ýzdüþüm koordinatlarý arasýndaki farklar (d x, d y) ± 15 cm yi geçemez. Ayrýca tüm noktalar için, bu Yönetmeliðin 88 inci maddesindeki baðýntý ile bulunacak ds lerin ortalamasý ve Helmert ortometrik yükseklik farklarýnýn mutlak deðerlerinin ortalamasý 10 cm den büyük olamaz. c) Proje alanýna uygun daðýlmýþ detay noktalarýnýn %5 inin izdüþüm koordinatlarý ve Helmert ortometrik yükseklikleri elektronik takeometri yöntemiyle belirlenir. Ýzdüþüm koordinatlarý arasýndaki farklar ± 15 cm yi ve Helmert ortometrik yükseklikleri arasýndaki farklarý ± 15 cm yi geçemez. Ayrýca tüm noktalar için; bu Yönetmeliðin 88 inci maddesindeki baðýntý ile bulunacak ds lerin ortalamasý 10 cm den ve Helmert ortometrik yükseklik farklarýnýn mutlak deðerlerinin ortalamasý 10 cm den fazla olamaz. Çizimin kontrolü Madde 95 - Çizimin amacýna uygunluðu, pafta açýmý ile yazý, çizgi ve sembollerin Ek-3'te verilen sembollere uygunluðu kontrol edilir. Deðiþik detay özelliði bulunan alanlarda, proje alanýna uygun daðýlmýþ paftalarýn en az %10'u arazideki detaylarla karþýlaþtýrýlarak, detaylarýn tamamýnýn paftada bulunup bulunmadýðý ve eþ yükseklik eðrileri ile topoðrafyanýn uyuþup uyuþmadýðý kontrol edilir. Kesit kontrolü Madde 96 - Kesit kontrolü, yersel ve fotogrametri yöntemi ile yapýlan paftalarda yüksekliði bilinen iki kontrol noktasý arasýnda aþaðýdaki þekilde kesitler alýnarak yapýlýr. a) Harita alaný içinde uygun daðýlýmda ve deðiþik eðimli yerlerde kesitler alýnýr. b) Kesit doðrultusu üzerinde, arazi eðimine baðlý olarak 5-20 m aralýklarla noktalar alýnarak bunlara, nivelman ya da elektronik aletlerle yükseklik taþýnýr. c) Bu noktalarýn ölçülen ve eþ yükseklik eðrilerinden hesaplanan yükseklikleri arasýndaki farklarýn %90 ý, eþyükseklik eðrisi aralýðýnýn 1/3 ünden, %10 u da bir düzeç eðrisi aralýðýnýn 1/2 sinden fazla olamaz. d) Fotogrametrik yöntemle bulunan karakteristik nokta yüksekliklerinin, arazi ölçmeleri ile bulunan deðerinden farký eþyükseklik eðrisi aralýðýnýn 1/6 sýný geçmemelidir. Eksikliklerin tamamlanmasý ve yanlýþlarýn düzeltilmesi Madde 97 - Kontrol sýrasýnda saptanan eksiklikler tamamlanýr, yanlýþlýklar kaynaðý bulunarak düzeltilir. Kontrol kapsamýnýn geniþletilmesi Madde 98 - Yapýlan kontrollerde iþin doðruluðu hakkýnda tereddüt uyanýrsa, bu Yönetmeliðin 84 ilâ 96 ncý maddelerinde belirtilen miktarlara bakýlmaksýzýn kontrol yaygýnlaþtýrýlýr. -79-

80 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði ONUNCU BÖLÜM Arþivleme Arþivlemenin amacý Madde 99 - Bu Yönetmeliðe göre kurulacak arþivin amacý, ülke düzeyinde büyük ölçekli mekânsal bilgi sistemlerinin oluþturulmasý hedefine yönelik olarak büyük ölçekli haritalara ait bilgi ve belgelerin, harita yapan ve yaptýran kurum ve kuruluþlarca geliþen teknolojinin olanaklarýndan da yararlanarak arþivlenmesi, hizmete sunulmasý ve mükerrer harita yapýmý ile kaynak israfýnýn önlenmesidir. Arþivlemede yetki ve sorumluluklar Madde Harita yapýmýna yönelik hava fotoðrafý alýmlarý ile askerî yasak bölgeler kapsamýna giren harita ve harita bilgilerinin üretimi, temini ve kullanýmý konularýnda, 31/8/1994 tarihli ve sayýlý Resmî Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe konulan Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliði nde belirtilen esaslara uyulur. a) Bu Yönetmelik kapsamýna giren haritalara iliþkin bilgi ve belgeler harita yapan veya yaptýran kuruluþlarýn merkez ve/veya taþra birimlerinde arþivlenir. Hava filmlerinin orijinalleri, kýymetlendirme faaliyetlerini müteakip, Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliði hükümleri gereðince Harita Genel Komutanlýðýna gönderilir. b) Harita yapan veya yaptýran kuruluþlar, haritanýn yapýmýna iliþkin bilgi ve belgeleri uygun düzende arþivlemek ve hizmete hazýr bulundurmakla yükümlüdür. Sayýsal olarak üretilen veya elde edilen bilgi ve belgeler, ayný zamanda, Ek-2 deki esaslara uygun olarak sayýsal ve elektronik ortamlarda arþivlenir. c) Kurumlar, bu Yönetmelik kapsamýnda üretilen harita bilgi ve belgelerinin elektronik ortamlarda bir kopyasýný, Ek-2 deki veri deðiþim formatýna uygun olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðüne iletmekle yükümlüdür. d) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü mevcut jeoidin ve TUTGA-ED50 dönüþümlerin iyileþtirilmesi ve güncellenmesi için bu Yönetmelik kapsamýnda üretilen GPS nivelmaný noktalarýna iliþkin GPS ve geometrik nivelman ölçüleri ve hesaplama sonuçlarý ile ED50 yatay kontrol noktalarýnda yapýlan GPS ölçüleri ve deðerlendirme sonuçlarýný manyetik ortamda Harita Genel Komutanlýðýna ve talep olmasý durumunda, araþtýrma çalýþmalarýnda kullanýlmak üzere üniversitelerin ilgili birimlerine aktarmakla yükümlüdür. -80-

81 Arþivlenecek belgeler Madde Harita yapan veya yaptýran kuruluþlar tarafýndan aþaðýdaki belgeler arþivlenir: a) Kontrol noktalarý ve röper krokileri, b) Kontrol noktalarý kanavalarý, c) Açý, kenar ve nivelman ölçü çizelgeleri ve çýktýlarý, d) GPS verileri [ham veri (alýcý formatý) ve RINEX veri], e) GPS ölçme kayýt çizelgesi, f) GPS gözlem plâný (kinematik gözlemler için ölçü güzergâh plâný), g) Dengeleme ve hesap sonuçlarý, h) Koordinat özet çizelge ve çýktýlarý, i) Ölçü krokileri, j) Detay noktalarýna ait ölçü ve koordinat çizelge veya çýktýlarý, k) Haritalarýn aslý ve kopyalarý, l) Yapým ve kontrol ve onay raporlarý. -81-

82 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði ONBÝRÝNCÝ BÖLÜM Telif Haklarý ve Koordinasyon Telif haklarý Madde Bu Yönetmelik kapsamýnda üretilecek harita bilgi ve belgelerinin telif ve iktibas haklarý üreten kiþi ya da kuruluþa aittir. Üreticinin haklarý saklý kalmak kaydýyla, daha önce üretilmiþ sayýsal ve basýlý harita ve harita bilgilerinden yararlanmak suretiyle üretilen ve bunlardan baðýmsýz olmayan ve üretenin üretme amacýna iliþkin özelliklerini taþýyan sayýsal ve basýlý harita ve harita bilgilerinin haklarý bunlarý üreten kiþi ya da kuruluþa aittir. Ancak, harita ve harita bilgisi üreten kuruluþlar, proje alanlarýyla sýnýrlý kalmak kaydýyla, düzenleyecekleri protokoller çerçevesinde karþýlýklý bilgi deðiþimi yapabilirler. Harita ve harita bilgileri, hak sahibi kuruluþ ile talep sahibi kuruluþ ya da kiþi arasýnda yapýlacak protokol çerçevesinde telif hakký saklý kalmak kaydýyla, eðitim ve öðretim amaçlý yayýnlar ile ticarî yayýn ve broþürlerde kullanýlabilir. Üretimin izlenmesi Madde Ülke kaynaklarýnýn uygun kullanýmý ve tekrarlý üretimi önlemek için harita ve harita bilgilerinin üretimleri izlenir ve eþ güdüm hâlinde yürütülür. Koordinasyon ve izleme faaliyetleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü bünyesinde ilgili diðer kurumlarla koordine edilerek yürütülür. Üretim izleme faaliyetlerine iliþkin esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünce belirlenir. Haritasý ya da harita bilgileri üretilen ve üretilecek alanlarýn kayýtlarý ve indeksleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünce tutulur ve izlenir. Bu bilgilerin bir kopyasý talep edilmesi durumunda diðer ilgili kurumlara verilir. Plânlama aþamasýnda baþvuru Madde Bakanlýklar, kamu kurum ve kuruluþlarý ile belediyeler plânlama aþamasýnda çalýþma yapýlacak alana iliþkin bilgileri almak için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðüne baþvurmakla yükümlüdürler. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü, plânlanan alanýn daha önce sayýsal ve basýlý harita bilgilerinin üretilip üretilmediði, bunlara ya da çalýþmalara iliþkin bilgi ve dokümanlarýn nereden saðlanabileceði, baþka kuruluþlarýn programýnda olup olmadýðý gibi konularý en geç yedi iþ günü içinde inceleyerek sonuçlandýrýr. Kayýt ve numara alma Madde Bakanlýklar, kamu kurum ve kuruluþlarý ile belediyeler, yapýmý tamamlanan harita ve harita bilgilerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðüne kaydettirmek ve proje kayýt numarasý almakla yükümlüdürler. -82-

83 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði ONÝKÝNCÝ BÖLÜM Çeþitli Hükümler Madde Bu yönetmelik kapsamýnda; a) Harita yapan ya da yaptýran kuruluþlar kendi ihtiyaçlarýný da göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliðe uygun olmak kaydýyla harita ölçeðini belirleyebilirler. b) Tescile konu olmayan 10 hektardan küçük ve 10 km çevresinde kontrol noktasý olmayan alanlarda, ilgili idarenin iznine baðlý olmak kaydýyla çalýþmalar lokal olarak yapýlabilir. Harita yapan ve yaptýran kuruluþlar, bu Yönetmelikle belirtilen koordinat sistemi ve pafta bölümü uygulamasýna geçilebilmesi için gerekli iþlemleri yapmakla yükümlüdürler. Harita yapan ya da yaptýran kuruluþlar bu Yönetmelikte öngörülen temel kriterlerin gerisinde olmamak koþuluyla, bu Yönetmeliðin uygulanmasýný kolaylaþtýrmak amacýyla esaslar belirlemeye yetkilidirler. Bu yönetmelik kapsamýndaki tüm jeodezik çalýþmalarda, kamu kurum ve kuruluþlarý ile özel sektör kuruluþlarý tarafýndan kurulan ve teknik yeterliliði Türk Standartlarý Enstitüsü tarafýndan onaylanan standartlara uygun Deney ve Kalibrasyon Lâboratuvarlarý ve Test Aðlarý nda iki yýlda bir kontrol ve kalibrasyonu yapýlarak, uygunluk belgesi alýnmýþ aletler kullanýlýr. Ülke genelinde tüm ölçülerde ve ayarlarda doðruluk ve güvenilirlik tarih ve 3516 sayýlý ölçüler ve ayar kanunu ile saðlanmaktadýr. Bu kanunda ölçü aletleri için; Ýlk muayene Periyodik muayene Ani muayene Þikayet muayenesi Kontrol muayenesi baþlýklarý altýnda kontroller tanýmlanmaktadýr. Bu yönetmelikteki kontrol ve kalibrasyon periyodik muayene kapsamýndadýr. Ölçme aletlerinin ilk kontrolleri, mühendisin gözetiminde aleti kullananýn araziye çýkmadan önce yapacaðý kontrollerdir. Uluslararasý Ölçmeciler Birliði FIG; kara kutu teknolojisinin hakim olduðu günümüzde, aleti üreten firmanýn alet sahibini, aleti kullananýn, çalýþmalarý kontrol edenin, HKMO nun ve Kamu nun ayrý ayrý sorumluluklarý olduðunu vurgulamaktadýr. Mühendis, ölçünün doðruluðunu ve güvenirliðini güvence altýna almalýdýr. Bu mesleki sorumluluðun ve etiðin bir gereðidir. -83-

84 Bu yönetmelik kapsamýnda jeodezik çalýþmalarda kullanýlan aletlerin periyodik kontrollerinde aþaðýdaki parametrelerin belirlenmesi uygundur: Elektronik takeometreler; Açý ölçme ünitelerinin Yatay açý ölçme doðruluðu (DIN e göre) Düþey açý ölçme doðruluðu (DIN e göre) Uzunluk ölçme ünitelerinin Sýfýr noktasý eki deðeri (alet-yansýtýcý için) Modülasyon frekansý (veya ölçeði) Kenar ölçme doðruluðu Teodolitler Yatay ve düþey açý ölçme doðruluklarý (DIN e göre) Nivolar ve miralar 1 km lik nivelman yolunda yükseklik farký belirleme doðruluðu (nivo-mira için) GPS alýcýlarý Çalýþma kontrolü, konum belirleme doðruluðu Faz merkezinin koordinatlarý Bu yönetmelikte geçen TUTGA, TUDKA, TG99A ve ED50 (I. ve II. derece nirengi aðý) ile TUTGA arasýndaki koordinat dönüþüm bilgilerini güncellemek için ek çalýþmalarý yapmak ve kullanýcýlara güncel bilgileri sunmak Harita Genel Komutanlýðýnýn sorumluluðundadýr. Bu Yönetmelikte deðiþiklik yapýlmasý, yeni maddeler eklenmesi veya çýkartýlmasý, Bakanlar Kurulunun onayýyla olur. Bu Yönetmeliðin eki olan format, þekil, çizelge, örnek ve özel iþaretlerin geliþen teknolojinin gerekleri doðrultusunda deðiþtirilmesi veya yeniden düzenlenmesi, Bakanlýklararasý Harita Ýþlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulunun görüþleri doðrultusunda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünün baðlý olduðu Bakanlýðýn yetkisindedir. Harita ve plânlara ait iþaretlerin korunmasý Madde Harita ve plânlara ait kamu hizmetlerine özgü iþaretlerin korunmasýnda, 155 sayýlý Harita ve Plânlara Ait Ýþaretlerin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve 27 Temmuz 1971 tarihli ve sayýlý Resmî Gazete de yayýmlanan 155 Sayýlý Kanuna Göre Hazýrlanan Harita ve Plânlara Ait Ýþaretlerin Korunmasý Hakkýndaki Yönetmelik hükümleri gereðince, harita ve plânlara ait kamu hizmetlerine özgü iþaretleri yerinden çýkartanlar, yerinden oynatanlar, tanýnmaz hâle getirenler ile ilgili makamlardan izin almaksýzýn yerini deðiþtirenler Türk Ceza Kanunu nun ilgili maddeleri uyarýnca cezalandýrýlýr. Ayrýca bu iþaretlerin yeniden tesisi ve iyileþtirilmesi için ilgili makamlarca yapýlan ya da yapýlmasý gereken tüm masraflarý tazmin ederler. -84-

85 Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliðin yürürlüðe girdiði tarihten önce baþlamýþ iþler Büyük Ölçekli Haritalarýn Yapým Yönetmeliði ne göre tamamlanabilir. Geçici Madde 2 - Büyük Ölçekli Haritalarýn Yapým Yönetmeliði ne dayalý þartname ve izahnamelere göre yapýlmýþ olup da, bu Yönetmeliðin yürürlüðe konulmasýndan sonra yapýlacak iþlerde yararlanýlacak tesislerin, bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun duruma getirilmesinin sakýncalý olmasý durumunda anýlan tesisler aynen kullanýlýr. Geçici Madde 3 - Köylerdeki tesis kadastrosu yapýmý için bu Yönetmeliðin yayýmýndan itibaren iki yýl içerisinde baþlatýlacak çalýþmalar, Büyük Ölçekli Haritalarýn Yapým Yönetmeliði ne göre yapýlabilir. Yürürlük Madde Bu Yönetmelik yayýmý tarihinde yürürlüðe girer. Yürütme Madde Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. -85-

86 -86-

87 EK-1 Detay ve Öznitelik Kataloðu -87-

88 -88-

89 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK-1 Detay ve Öznitelik Kataloðu Detay Sýnýfý Tablosu Detay Sýnýf Kodu AR BR DN DY HA IA KN KY MA PA YA Detay Sýnýf Adý ARAZÝ ÖRTÜSÜ BÝTKÝ ÖRTÜSÜ DETAY NOKTASI DEMÝRYOLU VE TESÝSLERÝ NAKÝL HATLARI VE HABERLEÞME TESÝSLERÝ HÝDROGRAFÝ ÝDARÝ ALAN/SINIR/MERKEZ KONTROL NOKTALARI KARAYOLLARI VE TESÝSLERÝ MÜLKÝYET ALANI PROJE ALANI YAPILAR -89-

90 Detay Sýnýfý Tablosu Detay Sýnýf Kodu Detay Kodu Detay Adý AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR BR BR BR BR BR BR BR BR DN DN DN DN BOÞ ALAN TEK KAYA SIRA KAYA HENDEK SET ÞEV (DOLMA) ÞEV (YARMA) MADEN OCAÐI HÖYÜK EÞ YÜKSEKLÝK EÐRÝSÝ KOKURDAN YEÞÝL ALAN ORMAN SINIRI YANGIN ÖNLEME ÞERÝDÝ BÜYÜK MÜNFERÝT AÐAÇ TEK AÐAÇ TEK ÇALI SIRA AÐAÇ YEÞÝL ÇÝT TELEFON DÝREÐÝ ELEKTRÝK DÝREÐÝ LAMBA / AYDINLATMA DÝREÐÝ VÝNÇ DN 0005 ABÝDE DN 0006 HEYKEL DN DN TRAMVAY / TROLEYBÜS DÝREÐÝ TRAFÝK SÝNYALÝ DN DN DN DN GÖZLEM ÝSTASYONU REKLAM PANOSU TAÞ SÜTUN ÇAN KULESÝ ÜZERÝNDE HERHANGÝ BÝR DETAY OLMAYAN ALAN ARAZÝ ÜZERÝNDE BELÝRLÝ BÝR ÞEKÝLDE BULUNAN TEK KAYA ARAZÝ ÜZERÝNDE BELÝRLÝ BÝR ÞEKÝLDE BULUNAN SIRA KAYA GEÇÝÞÝ ENGELLEMEK ÝÇÝN, ARAZÝDE ÝNSAN ELÝYLE AÇILMIÞ SULU VEYA SUSSUZ DAR VE UZUN KAZINTI UZUN TOPRAK VEYA DÝÐER MALZEME YIÐINI ÝNÝÞLÝ YER, BAYIR YOL, DEMÝRYOLU, KANAL VE BENZERÝ TESÝSLERE GEÇÝÞ SAÐLAMAK ÝÇÝN YERYÜZEYÝNDE YAPILAN KAZI KAZILARAK MADEN CEVHERÝ ÇIKARILAN YER BÝR YERALTI MEZAR ODASININ ÜZERÝNÝ ÖRTEN TOPRAK YIÐININDAN OLUÞAN YAPAY TEPE TOPOÐRAFYANIN YÜKSEKLÝK EÐRÝLERÝ YÜKSEK ZEMÝNLE ÇEVRÝLÝ ALÇAK ARAZÝ BÝTKÝ ÖRTÜSÜYLE ÇEVRÝLÝ ALAN ORMAN ALANININ SINIRI YANGINI ÖNLEMEK ÝÇÝN ORMAN ÝÇERSÝNDE OLUÞTURULAN BÝTKÝDEN ARINDIRILMIÞ ALAN TEK, AYRI, KENDÝ BAÞINA OLAN BÜYÜK AÐAÇ TEK, AYRI, KENDÝ BAÞINA OLAN AÐAÇ TEK, AYRI, KENDÝ BAÞINA OLAN ÇALI YANYANA DÝZÝLÝ BÝRDEN FAZLA AÐAÇ BÝR ÇÝT, BÝR SINIR VEYA BÝR RÜZGAR ENGELÝ OLARAK YETÝÞTÝRÝLEN ÇALI DÝZÝSÝ ELEKTRÝK SÝNYAL HATTINI TAÞIYAN DÝREK BÝR ENERJÝ NAKÝL HATTINI DESTEKLEMEK ÝÇÝN KULLANILAN DÝREK VEYA PÝLON ARAZÝ ÜZERÝNDE BULUNAN AYDINLATMA ELEMANI ÇEÞÝTLÝ MALZEME VE EÞYAYI KALDIRMAK, ÝNDÝRMEK VEYA KAYDIRMAK ÝÇÝN KULLANILAN, BÝR DESTEK YAPISI ÜZERÝNDE DÖNEBÝLEN, KAYABÝLEN MAKÝNE ÖNEMLÝ BÝR OLAYIN YA DA BÜYÜK BÝR ÝNSANIN ANISINI YAÞATMAK ÜZERE DÝKÝLEN GÖZE ÇARPACAK BÜYÜKLÜKTE ANIT ÖNEMLÝ BÝR OLAYIN YA DA BÜYÜK BÝR ÝNSANIN ANISINI YAÞATMAK ÜZERE DÝKÝLEN GÖZE ÇARPACAK BÜYÜKLÜKTE HEYKEL TRAMVAY / TROLEYBÜS ARAÇLARINA ELEKTRÝK VERMEK AMACIYLA DÝKÝLEN DÝREKLER DEMÝRYOLU VE KARAYOLUNDA TRAFÝÐÝ DÜZENLEME AMACIYLA YERLEÞTÝRÝLMÝÞ OLAN GÖRSEL UYARI ARAÇLARI METEOROLOJÝK TAHMÝN VEYA DÝÐER AMAÇLARLA KURULMUÞ OLAN MERKEZLER YOL KENARLARINDA TESÝS EDÝLEN ÇEÞÝTLÝ BOYUTLARDAKÝ PANOLAR ANTÝK HARABE VEYA DÝÐER SEBEPLERLE ARAZÝDE YER ALAN ÝNSAN YAPISI NESNELER GENELLÝKLE SÝVRÝ BÝR UÇLA BÝTEN VE BÝR BÝNANIN ÇATISINA DÝKÝLEN YAPI -90-

91 Detay Sýnýfý Tablosu Detay Sýnýf Kodu Detay Kodu Detay Adý DN DN DN DN DN DN DN DN DN MAÐARA POMPA ÝSTASYONU PETROL KUYUSU PETROL KULESÝ HUDUT TAÞI FABRÝKA BACASI BEKÇÝ KULUBESÝ TELEFON KULUBESÝ RÖGAR KAPAÐI DN 0022 TELEFON SANTRALÝ DN DN DN DN DN DN DN MÝNARE BAYRAK DÝREÐÝ PERÝ BACASI MADEN YERÝ KM TAÞI VEYA LEVHASI YANGIN VANASI BENZÝN ÝSTASYONU DY DY DY DY DEMÝRYOLU HEMZEMÝN GEÇÝT ALT GEÇÝD ÜST GEÇÝD DY DY DY DY DY DY KÖPRÜ MENFEZ TRAMVAY VE METRO HATTI METRO GÝRÝÞ, ÇIKIÞI ÝSTASYON RAMPA DY HA 0011 MAKAS BÝNASI NAKÝL HATTI BÝR YAMACA YA DA KAYA ÝÇÝNE DOÐRU UZANAN GENÝÞÇE KOVUK PETROL BORU HATLARINDA AKIÞI ARTTIRAN MERKEZLER ÝLE AKARYAKIT DAÐITIM NOKTALARINA VERÝLEN ÝSÝM PETROL SONDAJI AMACIYLA TESÝS EDÝLEN KUYU PETROL SONDAJI AMACIYLA TESÝS EDÝLEN SEYYAR VEYA SABÝT KULE ÖLÇÜLMÜÞ SINIR ÇÝZGÝSÝNÝN KONUMUNU BELÝRLEYEN ÝÞARET SANAYÝ TESÝSLERÝNDE EMÝSYONU DÜÞÜRMEK ÝÇÝN DÝKÝLEN YÜKSEK BACA VEYA BACALAR KORUMA GÖREVLÝLERÝ ÝÇÝN ÝNÞA EDÝLEN KULÜBE ANKESÖRLÜ TELEFON TESÝSÝ AMACIYLA ÝNÞA EDÝLEN KULÜBE KANALÝZASYONLARA MÜDAHALE AMACIYLA YÜZEYDE TESÝS EDÝLEN VE RÖPERLEME AMACI ÝLE KULLANILABÝLEN KAPAK TELEFON HATLARININ DÜZENLENMESÝ AMACI ÝLE ARAZÝDE VEYA ÞEHÝR ÝÇÝNDE ÇEÞÝTLÝ BOYUTLARDA ÝNÞA EDÝLEN KULÜBE ORADA BÝR CAMÝ OLDUÐUNU BELÝRTEN VE ÜZERÝNDE EZAN OKUNAN YÜKSEK YAPI BAYRAK ASMAK ÝÇÝN HAZIRLANMIÞ UZUN DÝREK KOLAYCA AÞINABÝLEN TAÞ VE KAYALARDAN OLUÞMUÞ, SÝVRÝ KULE VEYA PÝRAMÝT GÖRÜNÜÞLÜ YER BÝÇÝMÝ ARAZÝDEKÝ MADENLERÝN YER YÜZÜNE ÇIKTIÐI ALAN BELLÝ BÝR NOKTADAN VEYA BÖLGEDEN OLAN MESAFEYÝ GÖSTEREN HAT CADDE VE SOKAKLARDA YANGIN ANINDA KULLANILMAK ÜZERE TESÝS EDÝLEN SABÝT SU VANALARI ARAÇLARIN BENZÝN, YAÐ GÝBÝ ÝHTÝYAÇLARINI KARÞILAYAN, YOLCULARA DÝNLENME VE ALIÞ-VERÝÞ ÝMKANI VEREN TESÝS, BENZÝNLÝK TREN VEYA TRAMVAYLARIN ÜZERÝNDE HAREKET ETTÝÐÝ RAY VEYA BÝRBÝRÝNE PARALEL RAYLAR KARAYOLUYLA AYNI DÜZEYDE OLAN TREN YOLU GEÇÝDÝ DEMÝRYOLU TRAFÝK AKIMINI KESMEMEK ÝÇÝN DEMÝRYOLUNUN ALTINDAN GEÇÝRÝLEN YOL DEMÝRYOLU TRAFÝK AKIMINI KESMEMEK ÝÇÝN DEMÝR YOLUNUN ÜZERÝNDEN GEÇÝRÝLEN KÖPRÜ BÝÇÝMÝNDEKÝ ÜSTÜ AÇIK YOL SU, ÇUKUR VE BENZER ENGELLER ÜZERÝNDEN GEÇÝÞÝ SAÐLAMAK AMACIYLA YAPILMIÞ ÝNSAN YAPISI BÝR YOL, DEMÝRYOLU VEYA SETÝN ALTINDAN GEÇEN KANAL VEYA DRENAJ TRAMVAY VE METRONUN ÜZERÝNDE HAREKET ETTÝÐÝ RAY METRONUN GÝRÝÞÝ, METRONUN ÇIKIÞI TREN DURAÐI MALZEME YÜKLEME VE BOÞALTMA ÝÇÝN FARKLI YÜKSEKLÝKTEKÝ SEVÝYELER ARASINDA YAPILMIÞ EÐÝMLÝ YAPIT TREN YOLUYLA AYNI DÜZEYDE OLAN TREN YOLU GEÇÝDÝ HER TÜRLÜ AKIÞKAN (PETROL, AKARYAKIT) MATERYALÝN BÝR YERDEN DÝÐER BÝR YERE NAKLÝ ÝÇÝN KULLANILAN BORU HATTI -91-

92 Detay Sýnýfý Tablosu Detay Sýnýf Kodu Detay Kodu Detay Adý HA HA TRAFO SOME NOKTASI HA HA HA HA HA BRANÞMAN NOKTASI ELEKTRÝK SANTRALÝ HABERLEÞME ÝSTASYONU ANTEN ÞEBEKE TELEFERÝK (TELEKABÝN) HA HA HA HA TELEFERÝK (TELESÝYEJ) PÝLON DOÐALGAZ DAÐITIM ÝSTASYONU VANA HA NÜKLEER ENERJÝ VE NÜKLEER ETKÝ ALANI AKARSU ÇEÞME PINAR KUYU KANAL 0006 KANALET 0007 SU SÝFONU 0008 SU YOLU SU YOLU KÖPRÜSÜ HAVALANDIRMA BACASI SU DEPOSU SU KULESÝ SU YOLU TÜNELÝ HAVUZ SARNIÇ ÞEHRÝN ELEKTRÝK AKIMINI SAÐLAYAN TRANSFORMATÖR KURULUÞU HER TÜRLÜ GEÇKÝNÝN (KARAYOLU, DEMÝRYOLU, SU YOLU (AÇIK/KAPALI) ENERJÝ NAKÝL HATTI, BORU HATTI) KIRIK NOKTALARINA VERÝLEN ÝSÝM BÝR ENERJÝ NAKÝL HATTINDAN AYRILAN AYNI DEÐERDEKÝ DÝÐER BÝR HATTIN AYRILMA NOKTASI ELEKTRÝK ÜRETÝMÝ AMACIYLA KURULMUÞ OLAN TESÝSLER HER TÜRLÜ HABERLEÞME AMACI ÝLE KURULMUÞ MERKEZ VEYA ÝLETÝM ÝSTASYONLARI RADYO TELEVÝZYON YAYINI AMACI ÝLE TESÝS EDÝLEN VERÝCÝ TESÝSLER BÝRBÝRÝNDEN UZAK ÝKÝ YÜKSEK YER ARASINDA, HAVADA GERÝLMÝÞ BÝR VEYA BÝRKAÇ KABLO ÜZERÝNDE KAYARAK HAREKET EDEN ASILI TAÞIT KAYAK MERKEZLERÝNDE ULAÞIMIN SAÐLANMASI AMACI ÝLE KULLANILAN HAVAÝ HAT TABANI BÝR METRE KAREDEN BÜYÜK OLAN ENERJÝ TAÞIMA DÝREKLERÝ DOÐALGAZ DAÐITIMI YAPILAN MERKEZ PETROL, DOÐALGAZ GÝBÝ YANICI MADDELERLE BORULARLA SULARIN NAKLÝNDE KULLANILAN KONTROL NOKTALARI NÜKLEER ENERJÝ VE NÜKLEER ETKÝ ALANI YATAÐINDA AKAN SU GENEL KULLANIM ÝÇÝN DÜZENLENMÝÞ VE BÝR OLUK YA DA MUSLUKTAN AKITILAN SU HAZNESÝ SUYUN YER ALTINDAN YER ÜSTÜNE ÇIKTIÐI DOÐAL DELÝK SIVI VEYA GAZ ÇIKARILMASI AMACIYLA YERYÜZEYÝ VEYA DENÝZ YATAÐI ÜZERÝNDE AÇILMIÞ DELÝK BAZI BÖLGELERÝ SULAMAK, KURUTMAK AMACIYLA VEYA GEMÝLERÝN ÝÞLEMESÝNE ELVERÝÞLÝ, ÝNSAN ELÝYLE AÇILMIÞ SU YOLU BAZI BÖLGELERÝ SULAMAK, KURUTMAK AMACIYLA VEYA GEMÝLERÝN ÝÞLEMESÝNE ELVERÝÞLÝ, ÝNSAN ELÝYLE AÇILMIÞ KÜÇÜK SU YOLU KANALETTE AKAN SUYUN YOL, DEMÝRYOLU, SU YATAKLARI GÝBÝ DOÐAL VE YAPISAL ENGELLERDEN GEÇÝRÝLMESÝ ÝÇÝN ZEMÝN ALTINDA YAPILMIÞ KÜÇÜK SU GEÇÝDÝ UZAK BÝR KAYNAKTAN ÇIKAN SUYU GENELLÝKLE YERÇEKÝMÝNDEN YARARLANARAK TAÞIMAYA YARAYAN BORU VEYA YAPAY KANAL KANALAR ÜZERÝN ÝNÞA EDÝLEN KÖPRÜLER ENDÜSTRÝYEL TESÝSLERDE VEYA TÜNELLERDE VENTÝLASYON AMACI ÝLE KULLANILAN BACALAR SU MUHAFAZASI AMACI ÝLE KULLANILAN YER ALTI VE ÜSTÜ TESÝSLERÝ SUYUN ABONELERE KOLAY DAÐITIMI AMACI ÝLE KULLANILAN YÜKSEK KULELER BARAJ VE BENZERÝ YAPILARDA ÝNÞAAT ALANINI KORUMAK ÝÇÝN AKARSUYUN YÖNÜNÜ DEÐÝÞTÝRMEKTE KULLANILAN TÜNELLER SUYUN TOPLANDIÐI ÜSTÜ AÇIK, ÝNSAN YAPISI, ÇEVRÝLÝ ALAN YAÐMUR SUYUNUN TOPLANMASI VE DEPOLANMASI ÝÇÝN KULLANILAN YAPI -92-

93 Detay Sýnýfý Tablosu Detay Sýnýf Kodu Detay Kodu Detay Adý ÝSTÝKAMET OKU DENÝZ VE GÖL KIYISI HÝDROGRAFÝK ALAN ÇAÐLAYAN KANAL KAPAÐI BENT DALGAKIRAN/MENDÝREK MAHMUZ LÝMAN / ÝSKELE KIYI DUVARI / RIHTIM DENÝZ FENERÝ 0027 DALGAKIRAN IA IA IA IA KN SABÝT ÞAMANDIRA KABLO YERÝ DÜDEN SUDA KAYA AKIM GÖZLEM ÝSTASYONU ÝDARÝ ALAN ÝDARÝ SINIR ÝDARÝ MERKEZ SORUMLULUK ALANI YER KONTROL NOKTASI KY KY 0002 KÖPRÜ/VÝYADÜK KARAYOLU KY KY KY KY KY KY MENFEZ REFÜJ KALDIRIM OTOPARK KAVÞAK MEYDAN YAPAY VE DOÐAL YAPILARDA YÖN BELÝRTMEK AMACIYLA KULLANILAN ÝÞARET DENÝZ VEYA GÖLÜN KARA ÝLE OLAN SINIRI YER ALTI SU SEVÝLERÝNÝN GÖSTERÝLDÝÐÝ ÖZEL AMAÇLI HARÝTALAR KÜÇÜK BÝR AKARSUYUN, ÇOK YÜKSEK OLMAYAN BÝR YERDEN DÖKÜLÜP AKTIÐI YER, KÜÇÜK ÞELALE KANAL VEYA KANALETLERÝN KORUNMASI AMACI ÝLE ÜZERLERÝNE KAPATILAN ÇOÐUNLUK BETONDAN ÝMAL EDÝLEN KAPAKLAR BÝR AKARSU ÜZERÝNDE SU TOPLAMA VEYA SU AKIÞINI KONTROL ETMEK ÝÇÝN YAPILAN DAÝMÝ TESÝS, ENGEL DALGAKIRANLA YAPILMIÞ LÝMAN AKARSULAR ÜZERÝNDE SUYUN HIZINI KESMEK VE ÝSTÝKAMETÝNÝ DEÐÝÞTÝRMEK ÝÇÝN YAPILMIÞ YARIM BENT DENÝZ ARAÇLARININ YANAÞTIRILIP RAMPA EDÝLEBÝLMESÝ ÝÇÝN YAPILAN SUYA DOÐRU UZATILMIÞ YAPI GEMÝLERÝN BAÐLANARAK EMNÝYETE ALINDIÐI YER (KIYIDAN AÇIKTA BELÝRGÝN BÝR YER DE OLABÝLÝR) KIYILARIN TEHLÝKELÝ YERLERÝNDE, BAZI KAYA VE ADACIKLARIN ÜZERÝNDE GECELERÝ DENÝZ TAÞITLARINA YOL GÖSTEREN, TEPESÝNDE GÜÇLÜ BÝR IÞIK KAYNAÐI OLAN FENER KIYI VE LÝMANLARDA SU ULAÞIM ARAÇLARININ BARINMALARI, YÜKLEME VE BOÞALTMA ÝÞLEMLERÝNÝN KOLAYLAÞTIRILMASI, DALGA TESÝRÝNDEN KORUNMASI AMACIYLA YAPILMIÞ TESÝS DENÝZDE UYARI AMACI ÝLE BÝR NOKTAYA TESÝS EDÝLEN SABÝT DUBA ÝKÝ KIYI ARASINDA KARÞIDAN KARÞIYA GEÇEN KABLOLARIN KIYIDA SUYA GÝRDÝÐÝ YER KAPALI HAVZA VE KOKURDANLARDAN SULARIN YER ALTINA AKIÞINI SAÐLAYAN DOÐAL DELÝK SUDA SEYRÜSEFERE ENGEL TEÞKÝL EDEN, SU YÜZEYÝNDE VEYA SU YÜZEYÝNE YAKIN TAÞLAR, KAYALAR AKARSULARIN YILLIK REJÝMLERÝNÝ TESPÝT ETMEK ÝÇÝN KURULAN GÖZLEM ÝSTASYONU BÝR DETAYI (ÜLKE, BÖLGE, ÝL VE BENZERÝ) ÇEVRELEYEN SINIR ÝÇERÝSÝNDE KALAN ALAN ÝDARÝ ALAN SINIRI ÝDARÝ ALANIN MERKEZÝ BÝR ÝDARENÝN SORUMLULUK SAHASINA GÝREN ALAN HARÝTA YAPIMINDA DAYANAK NOKTASI OLARAK KULLANILAN, KOORDÝNATLARI VE KOTLARI HASSAS OLARAK TESBÝT EDÝLMÝÞ, YERYÜZÜNDE FÝZÝKSEL OLARAK BELLÝ ÝÞARETLERLE BELÝRLENMÝÞ NOKTALAR SU, ÇUKUR VE BENZER ENGELLER ÜZERÝNDEN GEÇÝÞÝ SAÐLAMAK AMACIYLA YAPILMIÞ ÝNSAN YAPISI YERLEÞÝM YERLERÝNÝ BÝRBÝRÝNE BAÐLAYAN, KARAYOLU VASITALARI ÝÇÝN ELVERÝÞLÝ TOPRAK, ASFALT, ÞOSE GÝBÝ YOL BÝR YOL, DEMÝRYOLU VEYA SETÝN ALTINDAN GEÇEN KANAL VEYA DRENGAJ TAÞITLARIN ÇOK GEÇTÝÐÝ YOLLARDA YAYALARIN KARÞIDAN KARÞIYA GEÇMESÝ ÝÇÝN YOLUN ORTASINDA DÜZENLENMÝÞ KALDIRIM, ORTA KALDIRIM YOLLARDA TAÞLARLA YAPILAN DÖÞEME MOTORLU TAÞITLARIN BELLÝ BÝR SÜRE ÝÇÝN BIRAKILDIÐI YER AKARSU, YOL GÝBÝ UZAYIP GÝDEN ÞEYLERÝN KESÝÞTÝKLERÝ VEYA BÝRLEÞTÝKLERÝ YER ALAN, SAHA -93-

94 Detay Sýnýfý Tablosu Detay Sýnýf Kodu Detay Kodu Detay Adý KY KY KY KY KY KY ALT GEÇÝT ÜST GEÇÝT TÜNEL OTOBÜS DURAÐI ÞARAMPOL BANKET KY KY KY KY KY MA MERDÝVEN BÜZ KOÞU PARKURU YOL PÝSTÝ SIÐ GEÇÝT YERÝ ADA MA 0002 PARSEL MA MA MA PA PA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA MÜLKÝYET SINIRI PARSEL KÖÞE NOKTASI ÝRTÝFAK HAKKI PROJE ALANI SÝT ALANI YAPIÊ/ÊYERLEÞÝM ALANI EÐÝTÝM TESÝSÝ SANAYÝ TESÝSÝ ÝÞ YERÝ SOSYAL TESÝS DÝNÝ YAPI SPOR TESÝSÝ TARIM VE HAYVANCILIK ASKERÝ TESÝS HAVA ALANI PÝSTÝ TRAFÝK AKIMINI KESMEMEK ÝÇÝN BÝR YOLUN ALTINDAN GEÇÝRÝLEN YOL TRAFÝK AKIMINI KESMEMEK ÝÇÝN BÝR YOLUN ÜSTÜNDEN GEÇÝRÝLEN KÖPRÜ BÝÇÝMÝNDE ÜSTÜ AÇIK YOL HER ÝKÝ UCU AÇIK, ÇOÐUNLUKLA BÝR YOL VEYA DEMÝRYOLUNUN GEÇTÝÐÝ YER ALTI VEYA SUALTI GEÇÝTÝ OTOBÜSLERÝN YOLCU ALMAK VE ÝNDÝRMEK ÝÇÝN KULLANDIKLARI YER KARAYOLLARININ KENARINDA YOL DÜZEYÝNDEN AÞAÐIDA KALAN BÖLÜM ÞEHÝRLERARASI YOLLARIN ÝKÝ TARAFINDA YAYALARIN YÜRÜMESÝNEVE TAÞITLARIN TRAFÝÐÝ AKSATMADAN DURABÝLMESÝNE YARAYAN ÇAKILVEYA TOPRAK YOL ALT VE ÜST GEÇÝTLERE BAÐLANTI ÝÇÝN YAPILAN YAPI GENÝÞLÝÐÝ 1 METREDEN AZ OLAN SU GEÇÝTLERÝNE VERÝLEN AD (KÜÇÜK MENFEZ) KOÞU VE YÜRÜYÜÞ AMACIYLA YAPILMIÞ PARKUR KARAYOLU ÜZERÝNDE UÇAKLARIN ACÝL DURUMDA ÝNEBÝLMESÝ ÝÇÝN YAPILAN ÖZEL PÝST YOL DETAYININ SU DETAYI ÝLE KESÝÞTÝÐÝ YERLERDE BULUNAN VE ULAÞIMI ENGELLEMEYEN YOL KESÝMÝ KADASTRO YAPILDIÐI ZAMAN YA DA ÝMAR PLANI UYGULAMASI ÝLE OLUÞAN VEYA OLUÞMUÞ, ÇEVRESÝ DOÐAL (NEHÝR) VEYA ÝNSAN YAPISI (YOL) DETAYLARLA ÇEVRÝLÝ ALAN ÝLK TESÝS KADASTROSU VEYA ÝMAR UYGULAMASI ÝLE OLUÞAN KADASTRO VEYA ÝMAR ADASI ÝÇERÝSÝNDE KALAN MÜLKÝYETÝ TESCÝLLÝ EN KÜÇÜK BÝRÝM ALAN TAÞINMAZI OLUÞTURAN SINIR PARSELÝ OLUÞTURAN KÖÞE NOKTALARI BAÐ BAHÇE GÝBÝ ALANLARDAN BELÝRLÝ BÝR YOLDAN GEÇÝÞ HAKKI PROJE YAPILACAK ALAN TARÝHSEL YA DA KÜLTÜREL OLARAK KORUNMAYA ALINMIÞ, YAPILAÞMA YASAÐININ OLDUÐU ALAN ÝKAMET AMAÇLI YAPILAR EÐÝTÝM AMAÇLI YAPILAR SANAYÝ AMAÇLI YAPILAR ÝÞ YERÝ AMAÇLI YAPILAR DÝNLENME, EÐLENME AMAÇLI YAPILAR DÝNÝ AMAÇLI YAPILAR SPOR AMAÇLI YAPILAR TARIM VE HAYVANCILIK AMAÇLI YAPILAR ASKERÝ AMAÇLI YAPILAR HAVA TAÞITLARININ ÝNÝP KALKMASI ÝÇÝN TESÝS EDÝLMÝÞ PÝST VE YAPILARI ÝÇEREN ALAN -94-

95 Öznitelik Tablosu Öznitelik Kodu ADA_NUMARASI ADI_NUMARASI ADRES_1_IL ADRES_2_ILCE ADRES_3_KOY ADRES_4_MAH ADRES_5_CAD ADRES_6_SOK ADRES_7_BNO ADRES_8_KNO ADRES_9_MEVKI ALT_GABARI DEBISI DEPREM_KATSAYI DERECESI DERINLIGI DURUMU DUSUNCELER ESKI_ADI GENISLIGI GOSTERIM HAT_SAYISI ISINMA_TURU ITIRAZ_DURUMU ITIRAZ_NEDENI KAPASITESI KAT_ADEDI KAT_ALANI KOT_DEGERI KULLANIM_TURU MALIK MALZEME NITELIK_01 NITELIK_02 NITELIK_03 NITELIK_04 NITELIK_05 NOKTA_SAYISI NUFUSU OLCU_HESAP_FARK OLCU_KROKISI OLCU_YONTEMI OLUSUMU ROPER_KROKISI SERIT_SAYISI TABAN_ALANI Öznitelik Tanýmý ADA DETAYININ NUMARASI DETAYIN ADI YA DA NUMARASI BAÐLI BULUNULAN ÝLÝN KODU BAÐLI BULUNULAN ÝLÇENÝN KODU BAÐLI BULUNULAN KÖYÜN KODU BAÐLI BULUNULAN MAHALLE BAÐLI BULUNULAN MEYDAN / BULVAR / CADDE ADI BAÐLI BULUNULAN CADDEDEN BAÐIMSIZ SOKAK ADI BAÐLI BULUNULAN BÝNA NUMARASI BAÐLI BULUNULAN BAÐIMSIZ BÖLÜM / KAPI NUMARASI YARDIMCI BÝLGÝ OLARAK BAÐLI BULUNULAN SÝTE / SEMT / MEVKÝ ADI KÖPRÜ DETAYININ ALT GABARÝ BÝLGÝSÝ SUYUN AKMA HIZI BÝNANIN DEPREME DAYANIKLIK KATSAYISI YER KONTROL NOKTASININ SEVÝYESÝ (KODLU) DETAYIN DERÝNLÝK BÝLGÝSÝ DETAYIN DURUMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝ (KODLU) DÜÞÜNCELER DETAYIN ESKÝ ADI DETAYIN GENÝÞLÝK BÝLGÝSÝ DETAYIN ÖLÇEÐE BAÐLI OLARAK GÖSRERÝMÝ (KODLU) DEMÝRYOLU HAT SAYISI BÝNANIN ISINMA TURU (KODLU) PARSELÝN ÝTÝRAZLI OLUP OLMADIÐI (KODLU) ÝTÝRAZLI DETAYIN ÝTÝRAZ NEDENÝNE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ (KODLU) DETAYIN KAPASÝTESÝ ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝ KAKS / TAKS SONUCU VEYA PLÂNLA OLUÞTURULAN YAPI ADASI ÜZERÝNDE BELÝRTÝLEN MAKSÝMUM KAT ADEDÝ BÝNANIN KAT ALANI (KAKS) DETAYIN KOT DEÐERÝ (Z DEÐERÝ)(KODLU) TAÞINMAZI KÝMÝN KULLANDIÐINA DAÝR BÝLGÝ (KODLU) TAÞINMAZIN MALÝK BÝLGÝSÝ OLARAK MERNÝS NUMARASI DETAYIN YAPI MALZEMESÝ ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝ PARSEL CÝNSÝ BÝLGÝSÝ (KODLU) BÝTKÝ ÖRTÜSÜ CÝNSÝ BÝLGÝSÝ (KODLU) ENERJÝ ALANI CÝNSÝ BÝLGÝSÝ (KODLU) YER KONTROL NOKTASI CÝNSÝ BÝLGÝSÝ (KODLU) HÝDROGRAFÝ DURUMU BÝLGÝSÝ (KODLU) DETAYI OLUÞTURAN NOKTA SAYISI DETAYIN NÜFUS BÝLGÝSÝ DETAYIN ÖLÇÜLEN VE HESAPLANAN DEÐERLERÝ ARASINDAKÝ FARK DETAYIN ÖLÇÜ KROKÝSÝ DETAYIN ÖLÇÜM YÖNTEMÝ (KODLU) PARSELÝN OLUÞUM YÖNTEMÝ DETAYIN RÖPER KROKÝSÝ DETAYIN ÞERÝT SAYISI (GERÇEK DEÐER) BÝNANIN OTURDUÐU TABAN ALANI (TAKS) -95-

96 Öznitelik Tablosu Öznitelik Kodu TAPU_YUZOLCUMU TARIH TECVIZ_DURUMU TECVIZ_SINIRI TESIS_DURUMU TIP01 TIP02 TIP03 TIP04 TIP05 TIP06 TIP07 TIP08 TIP09 TIP10 TIP11 TIP12 TIP13 TIP14 TIP15 TIP16 TIP17 TIP18 TIP19 TIP20 TIP21 TIP22 TIP23 TIP24 TIP25 TIP27 TIP28 TIP29 TIP30 TIP31 TIP32 TIP33 TIP34 TIP35 TIP36 URETEN_KURUM URETIM_YONTEMI UST_GABARI UZUNLUGU X_KOORDINATI X_TOLERANS Öznitelik Tanýmý DETAYIN TAPU YÜZÖLÇÜMÜ DETAYLA ÝLGÝLÝ KURULUÞ TARÝHÝ, TESÝS TARÝHÝ, ÖLÇÜ TARÝHÝ GÝBÝ TARÝHSEL BÝLGÝ DETAYIN ÖLÇÜ VE HESAPLA BULUNAN DEÐERÝN TECVÝZ ÝÇÝNDE OLUP OLMADIÐINA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ (KODLU) DETAYA ÝLÝÞKÝN TECVÝZ SINIRI YER KONTROL NOKTALARINDAKÝ TESÝS ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝ VERÝR KARAYOLU DETAY TÝPLERÝ REFÜJ TÝPLERÝ OTOPARK TÝPLERÝ KAVÞAK TÝPLERÝ HEMZEMÝN GEÇÝT TÝPLERÝ HÝDROGRAFÝ TÝPLERÝ HABERLEÞME DETAY TÝPLERÝ ÝDARÝ ALAN / SINIR / MERKEZ TÝPLERÝ SORUMLULUK ALAN TÝPLERÝ MÜLKÝYET SINIR TÝPLERÝ EÐÝTÝM TESÝS TÝPLERÝ ÝÞ YERÝ TÝPLERÝ KONUT TÝPLERÝ SOSYAL TESÝS TÝPLERÝ DÝNÝ YAPI TÝPLERÝ SPOR ALANI TÝPLERÝ SANAYÝ TESÝS TÝPLERÝ TARIM HAYVANCILIK TESÝS TÝPÝ BÝTKÝ ÖRTÜSÜ TÝPLERÝ ARAZÝ ÖRTÜSÜ TÝPLERÝ VÝNÇ TÝPLERÝ LAMBA TÝPLERÝ GÖZLEM ÝSTASYONU TÝPLERÝ YER KONTROL NOKTASI TÝPLERÝ ÝRTÝFAK HAKKI TÝPLERÝ KISITLAMA TÝPLERÝ PROJE ALANI TÝPLERÝ SÝT ALANI TÝPLERÝ MADEN OCAÐI TÝPLERÝ EÞ YÜKSEKLÝK EÐRÝSÝ TÝPLERÝ TRAFO TÝPLERÝ ÝSTASYON TÝPLERÝ KUYU TÝPLERÝ DETAYIN KAYNAK KARAKTERÝSTÝK KATEGORÝSÝ DETAYIN YAPI ÞEKLÝ DETAYI ÜRETEN KURUM (KODLU) DETAYIN ÜRETÝM YÖNTEMÝ (KODLU) KÖPRÜ DETAYININ ÜST GABARÝ BÝLGÝSÝ DETAYIN UZUNLUÐU DETAYIN X KOORDÝNAT DEÐERÝ DETAYIN X KOORDÝNATI ÝÇÝN TOLERANS DEÐERÝ -96-

97 Öznitelik Tablosu Öznitelik Kodu Y_KOORDINATI Y_TOLERANS YAKIT_TURU YONU YUKSEKLIGI Z_KOORDINATI Z_TOLERANS ZEMIN_DURUMU ZEMIN_KONTROLU Öznitelik Tanýmý DETAYIN Y KOORDÝNAT DEÐERÝ DETAYIN Y KOORDÝNATI ÝÇÝN TOLERANS DEÐERÝ BÝNADA KULLANILAN YAKIT TÜRÜ (KODLU) YOLUN TRAFÝK YÖNÜ (KODLU) DETAYIN ZEMÝNDEN OLAN YÜKSEKLÝK BÝLGÝSÝ DETAYIN Z KOORDÝNAT DEÐERÝ DETAYIN Z KOORDÝNATI ÝÇÝN TOLERANS DEÐERÝ DETAYIN ZEMÝNDEKÝ DURUMU (TOPRAK ALTI, TOPRAK ÜSTÜ) DETAYIN ZEMÝN KONTROLU YAPILIP YAPILMADIÐINA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝSÝ (KODLU) -97-

98 Detay Sýnýf Kodu Detay ve Ýlgili Öznitelikler Tablosu AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR BR BR BR BR BR BR BR BR BR DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN Detay Kodu Öznitelik Kodu TIP20 TIP30 KOT_DEGERI TIP31 NITELIK_02 TIP19 TIP22 TIP21 ADI_NUMARASI TIP23 ADI_NUMARASI ADI_NUMARASI ADI_NUMARASI ADI_NUMARASI DURUMU -98-

99 Detay Sýnýf Kodu Detay ve Ýlgili Öznitelikler Tablosu DN DN DN DY DY DY DY DY DY DY DY DY DY DY DY DY DY DY DY HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA Detay Kodu Öznitelik Kodu ADI_NUMARASI ADI_NUMARASI ADI_NUMARASI DURUMU HAT_SAYISI TIP05 ADI_NUMARASI ADI_NUMARASI ADI_NUMARASI DURUMU UZUNLUGU ADI_NUMARASI DURUMU ADI_NUMARASI ADI_NUMARASI TIP07 ZEMIN_DURUMU TIP32 TIP33 ADI_NUMARASI DEBISI DERINLIGI GENISLIGI NITELIK_05 TIP06 GOSTERIMI NITELIK_05 TIP35 NITELIK_05 TIP35 NITELIK_05 NITELIK_05 TIP34-99-

100 Detay Sýnýf Kodu Detay ve Ýlgili Öznitelikler Tablosu IA IA IA IA IA IA IA Detay Kodu Öznitelik Kodu TIP35 GENISLIGI GOSTERIMI UZUNLUGU YUKSEKLIGI GENISLIGI UZUNLUGU YUKSEKLIGI ZEMIN_DURUMU ALT_GABARI GENISLIGI MALZEME UZUNLUGU ZEMIN_DURUMU YUKSEKLIGI GENISLIGI KAPASITESI KULLANIMI UZUNLUGU YUKSEKLIGI TIP06 ADI_NUMARASI TIP06 ADI_NUMARASI TARIH TIP08 ADI_NUMARASI TARIH TIP08 UZUNLUGU -100-

101 ADI_NUMARASI ESKI_ADI NUFUSU TARIH TIP08 TIP08 ADI_NUMARASI DERECESI KOT_DEGERI NITELIK_04 ROPER_KROKISI TARIH TESIS_DURUMU TIP24 URETEN_KURUM URETIM_YONTEMI X_KOORDINATI Y_KOORDINATI Z_KOORDINATI ADI_NUMARASI ALT_GABARI DURUMU GENISLIGI KOT_DEGERI MALZEME TIP36 UST_GABARI UZUNLUGU ADI_NUMARASI DURUMU MALZEME SERIT_SAYISI TARIH TIP01 YONU TIP02 TIP03 TIP04 ADI_NUMARASI ADI_NUMARASI ADI_NUMARASI ALT_GABARI TIP36 UST_GABARI ADI_NUMARASI Detay Sýnýf Kodu Detay ve Ýlgili Öznitelikler Tablosu IA IA IA IA IA IA KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY Detay Kodu Öznitelik Kodu -101-

102 ALT_GABARI GENISLIGI TIP36 UZUNLUGU ADI_NUMARASI TIP03 ADI_NUMARASI TARIH ADA_NUMARASI ADI_NUMARASI ITIRAZ_DURUMU ITIRAZ_NEDENI MALIK NITELIK_01 NOKTA_SAYISI OLCU_HESAP_FARK OLCU_KROKISI OLUSUMU TAPU_YUZOLCUMU TECVIZ_DURUMU TECVIZ_SINIRI ITIRAZ_DURUMU ITIRAZ_NEDENI OLCU_HESAP_FARK TECVIZ_DURUMU TECVIZ_SINIRI TIP10 URETIM_YONTEMI UZUNLUGU ADI_NUMARASI OLCU_YONTEMI TARIH URETEN_KURUM URETIM_YONTEMI X_KOORDINATI X_TOLERANS Y_KOORDINATI Y_TOLERANS Z_KOORDINATI Z_TOLERANS Detay Sýnýf Kodu Detay ve Ýlgili Öznitelikler Tablosu KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA Detay Kodu Öznitelik Kodu -102-

103 ZEMIN_KONTROLU TIP25 ADI_NUMARASI DUSUNCELER TARIH TIP28 ADI_NUMARASI DUSUNCELER TARIH TIP29 ADRES_1_IL ADRES_2_ILCE ADRES_3_KOY ADRES_4_MAH ADRES_5_CAD ADRES_6_SOK ADRES_7_BNO ADRES_8_KNO ADRES_9_MEVKI DEPREM_KATSAYISI ISINMA_TURU KAT_ADEDI KAT_ALANI MALZEME TABAN_ALANI TIP13 YAKIT_TURU ADI_NUMARASI DUSUNCELER KAT_ADEDI MALZEME TIP11 ADI_NUMARASI DUSUNCELER KAT_ADEDI MALZEME TIP17 ADI_NUMARASI DUSUNCELER KAT_ADEDI MALZEME TIP12 ADI_NUMARASI DUSUNCELER KAT_ADEDI MALZEME TIP14 Detay Sýnýf Kodu Detay ve Ýlgili Öznitelikler Tablosu MA MA PA PA PA PA PA PA PA PA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA Detay Kodu Öznitelik Kodu -103-

104 Detay ve Ýlgili Öznitelikler Tablosu Detay Sýnýf Kodu YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA Detay Kodu Öznitelik Kodu ADI_NUMARASI DUSUNCELER KAT_ADEDI MALZEME TIP15 ADI_NUMARASI DUSUNCELER KAT_ADEDI MALZEME TIP16 ADI_NUMARASI DUSUNCELER KAT_ADEDI MALZEME TIP18 ADI_NUMARASI ADI_NUMARASI -104-

105 Öznitelikler Deðer Tablosu Öznitelik Kodu DERECESI DERECESI DERECESI DERECESI DERECESI DERECESI DERECESI DERECESI DERECESI DERECESI DURUMU DURUMU DURUMU DURUMU DURUMU DURUMU DURUMU DURUMU DURUMU DURUMU DURUMU GOSTERIMI GOSTERIMI HAT_SAYISI HAT_SAYISI ISINMA_TURU ISINMA_TURU ISINMA_TURU ISINMA_TURU ISINMA_TURU ISINMA_TURU ITIRAZ_DURUMU ITIRAZ_DURUMU ITIRAZ_NEDENI ITIRAZ_NEDENI ITIRAZ_NEDENI ITIRAZ_NEDENI ITIRAZ_NEDENI ITIRAZ_NEDENI ITIRAZ_NEDENI KOT_DEGERI KOT_DEGERI KOT_DEGERI KOT_DEGERI KOT_DEGERI KULLANIMI KULLANIMI Öznitelik Deðer Kodu Öznitelik Deðeri NCÝ DERECE (ED-50) 2 NCÝ DERECE (ED-50) 3 NCÜ DERECE (ED-50) 4 NCÜ DERECE (ED-50) 5 NCÝ DERECE SIFIRINCI DERECE (TUTGA) C1 (TUTGA) C2 (TUTGA) C3 (TUTGA) C4 (FOTOGRAMETRÝK NOKTA VE POLÝGONLARININ ALT NOKTASI) YASAL DURUMUNA UYGUN YASAL DURUMUNA UYGUN DEÐÝL ARZÝ ÞAHSÝ ÝNÞA HALÝNDE HARAP TERKEDÝLMÝÞ FAAL / ÝÞLER / SAÐLAM KAPALI / ÝÞLEMEYEN ÞEKLÝ BELLÝ BELÝRSÝZ ÖLÇEÐE SIÐAN ÖLÇEÐE SIÐMAYAN TEK HAT ÇÝFT HAT KLÝMA SOBA KALORÝFER KAT KALORÝFERÝ MERKEZÝ ISITMA ELEKTRÝK ÝTÝRAZLI ÝTÝRAZSIZ MALÝÐE ÝTÝRAZ SINIRA ÝTÝRAZ YÜZÖLÇÜME ÝTÝRAZ MALÝK VE SINIRA ÝTÝRAZ MALÝK VE YÜZÖLÇÜME ÝTÝRAZ SINIR VE YÜZÖLÇÜME ÝTÝRAZ MALÝK, SINIR VE YÜZÖLÇÜME ÝTÝRAZ GEOMETRÝK NÝVELMAN KOTU TRÝGONOMETRÝK NÝVELMAN (PREZÝSYONLU) TRÝGONOMETRÝK NÝVELMAN (KONVANSÝYONEL) ORTOMETRÝK KOT ELÝPSOÝDAL KOT MALÝK KENDÝSÝ KÝRALIK -105-

106 Öznitelikler Deðer Tablosu Öznitelik Kodu KULLANIMI KULLANIMI KULLANIMI KULLANIMI KULLANIMI MALZEME MALZEME MALZEME MALZEME MALZEME MALZEME MALZEME MALZEME MALZEME MALZEME MALZEME MALZEME MALZEME MALZEME MALZEME MALZEME MALZEME MALZEME MALZEME MALZEME MALZEME MALZEME NITELIK_01 NITELIK_01 NITELIK_01 NITELIK_01 NITELIK_01 NITELIK_02 NITELIK_02 NITELIK_02 NITELIK_02 NITELIK_02 NITELIK_02 NITELIK_03 NITELIK_03 NITELIK_03 NITELIK_04 NITELIK_04 NITELIK_04 NITELIK_04 NITELIK_04 NITELIK_04 Öznitelik Deðer Kodu Öznitelik Deðeri 03 TAHSÝS 04 ÝÞGAL (ÝNÞAATSIZ KULLANIM) 05 ÝÞGAL (ÝNÞAAT YAPARAK) 06 (HAVUZ) SULAMA / DÝNLENDÝRME 07 (HAVUZ) YÜZME 01 (YAPI) AHÞAP 02 (YAPI) BETON 03 (YAPI) KARGÝR 04 (YAPI) KARKAS 05 (YAPI) KERPÝÇ 06 (YAPI) TAÞ 07 (YAPI) DEMÝR 08 (YAPI) ÇELÝK 09 (KARAYOLU) ASFALT 10 (KARAYOLU) BETON 11 (KARAYOLU) PARKE 12 (KARAYOLU) TOPRAK 13 (KARAYOLU) STABÝLÝZE 14 (KARAYOLU) ÇAKIL 15 (KARAYOLU) BETON PLAK 16 (KARAYOLU) MOZAÝK PARKE 17 (KARAYOLU) KÝLÝT TAÞI 18 (KARAYOLU) ADÝ PARKE TAÞI 19 (KARAYOLU) OCAK TAÞI 20 (KARAYOLU) KAROSÝMEN 21 (KARAYOLU) ÖZEL RÖLYEF DESENLÝ PLAKA 22 (KARAYOLU) GRANÝT TAÞ 01 (PARSEL CÝNSÝ) ARAZÝ 02 (PARSEL CÝNSÝ) TARLA 03 (PARSEL CÝNSÝ) BAÐ 04 (PARSEL CÝNSÝ) BAHÇE 05 (PARSEL CÝNSÝ) ORMAN 10 (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) YAPRAÐINI DÖKEN 11 (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) YAPRAÐINI DÖKMEYEN 12 (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) KARIÞIK ORMAN 13 (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) YANMIÞ ORMAN 14 (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) ÝÐNE YAPRAKLI 15 (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) GENÝÞ YAPRAKLI 20 (ENERJÝ ALANI) ELEKTRÝK DÝREÐÝ 21 (ENERJÝ ALANI) ELEKTRÝK SANTRALI 22 (ENERJÝ ALANI) ENERJÝ NAKÝL HATTI 30 (YER KONTROL NOKTASI) ANA 31 (YER KONTROL NOKTASI) ARA 32 (YER KONTROL NOKTASI) TAMAMLAYICI 33 (YER KONTROL NOKTASI) DÝZÝ 34 (YER KONTROL NOKTASI) YARDIMCI 35 (YER KONTROL NOKTASI) KÖR -106-

107 Öznitelikler Deðer Tablosu Öznitelik Kodu NITELIK_04 NITELIK_04 NITELIK_05 NITELIK_05 OLCU_YONETIMI OLCU_YONETIMI OLCU_YONETIMI OLCU_YONETIMI OLCU_YONETIMI OLCU_YONETIMI OLCU_YONETIMI OLCU_YONETIMI OLCU_YONETIMI OLCU_YONETIMI OLCU_YONETIMI OLCU_YONETIMI OLUSUMU OLUSUMU OLUSUMU OLUSUMU OLUSUMU OLUSUMU OLUSUMU OLUSUMU OLUSUMU OLUSUMU OLUSUMU OLUSUMU TECVIZ_DURUMU TECVIZ_DURUMU TESIS_DURUMU TESIS_DURUMU TESIS_DURUMU TESIS_DURUMU TESIS_DURUMU TESIS_DURUMU TIP01 TIP01 TIP01 TIP01 TIP01 TIP01 TIP01 TIP01 TIP01 TIP01 TIP01 Öznitelik Deðer Kodu Öznitelik Deðeri (YER KONTROL NOKTASI) MADENÝ DUVAR RÖPERÝ (YER KONTROL NOKTASI) CAMÝ, KULE, TERAS ÜSTÜNDE NOKTA (HÝDROGRAFÝ) SULU (HÝDROGRAFÝ) KURU BÝLÝNMÝYOR ELEKTRONÝK TAKEOMETRE PRÝZMATÝK OPTÝK MEKANÝK TAKEOMETRE FOTOGRAMETRÝK GPS PLÂNÇETE ÖLÇÜ DEÐERLERÝNDEN EKRANDAN SAYISALLAÞTIRMA MANUEL SAYISALLAÞTIRMA HARÝTADAN MÝNKALE ÝLE OKUMA HARÝTADAN TRÝFOLÝ ÝLE AÇI MESAFE OKUYARAK ÝLK TESÝS ÝMAR UYGULAMASI ÝFRAZ TEVHÝD TOPLULAÞTIRMA 2B UYGULAMASI YOLA TERK YOLDAN ÝAS MAHKEME KARARI MERA KADASTROSU KAMULAÞTIRMA AFET KADASTROSU TECVÝZ ÝÇÝNDE TECVÝZ DIÞINDA PÝLYE TAÞ NÝVELMAN RÖPERÝ ÇÝVÝ TESÝSSÝZ BRONZ (KARAYOLU) OTOYOL (KARAYOLU) DEVLET YOLU (KARAYOLU) ÝL YOLU (KARAYOLU) ÖZEL YOL (KARAYOLU) BÝSÝKLET YOLU (KARAYOLU) PATÝKA (KARAYOLU) HAM YOL (KARAYOLU) CADDE (KARAYOLU) ÇIKMAZ SOKAK (KARAYOLU) SOKAK (KARAYOLU) KOÞU YOLU -107-

108 Öznitelikler Deðer Tablosu Öznitelik Kodu TIP01 TIP01 TIP01 TIP01 TIP01 TIP01 TIP01 TIP01 TIP02 TIP02 TIP03 TIP03 TIP03 TIP04 TIP04 TIP04 TIP04 TIP04 TIP05 TIP05 TIP06 TIP06 TIP06 TIP06 TIP06 TIP06 TIP06 TIP06 TIP06 TIP06 TIP06 TIP06 TIP07 TIP07 TIP07 TIP07 TIP07 TIP07 TIP07 TIP07 TIP07 TIP07 TIP08 TIP08 TIP08 TIP08 TIP08 Öznitelik Deðer Kodu Öznitelik Deðeri (KARAYOLU) BAÐLANTI YOLU (KARAYOLU) TARLA YOLU (KARAYOLU) SERVÝS YOLU (KARAYOLU) BÖLÜNMÜÞ ANA ARTER (KARAYOLU) BÖLÜNMEMÝÞ ANA ARTER (KARAYOLU) KÖY YOLU (KARAYOLU) SERT SATIHLI YOL (KARAYOLU) TOPRAK YOL (REFÜJ) YÜKSELTÝLMÝÞ (REFÜJ) ALÇALTILMIÞ (OTOPARKÊ/ÊOTOBÜS DURAÐI) AÇIK (OTOPARKÊ/ÊOTOBÜS DURAÐI) KAPALI (OTOPARK) KATLI (KAVÞAK) T ÞEKLÝNDE (KAVÞAK) DÖRTLÜ (KAVÞAK) YONCA (KAVÞAK) KATLI (KAVÞAK) Y ÞEKLÝNDE (HEMZEMÝN GEÇÝT) BARÝYERLÝ (HEMZEMÝN GEÇÝT) BARÝYERSÝZ (HÝDROGRAFÝ) AKARSU (HÝDROGRAFÝ) NEHÝR (HÝDROGRAFÝ) DERE (HÝDROGRAFÝ) ÇAY (HÝDROGRAFÝ / KIYI) SABÝT (HÝDROGRAFÝ / KIYI) DEÐÝÞKEN (HÝDROGRAFÝK ALAN) DENÝZ (HÝDROGRAFÝK ALAN) GÖL / GÖLETÊ/ÊBARAJ (HÝDROGRAFÝK ALAN) ÇELTÝK (HÝDROGRAFÝK ALAN) BATAKLIK (HÝDROGRAFÝK ALAN) GEÇÝCÝ GÖL (HÝDROGRAFÝ) KURU DERE (HABERLEÞME) TELEFON HATTI (HABERLEÞME) RADYO / TV HATTI (HABERLEÞME) ELEKTRÝK HATTI (HABERLEÞME) YÜKSEK GERÝLÝM HATTI (HABERLEÞME) ORTA GERÝLÝM HATTI (HABERLEÞME) ALÇAK GERÝLÝM HATTI (HABERLEÞME) BORU HATTI (HABERLEÞME) KANALÝZASYON (HABERLEÞME) RAYLI NAKÝL HATTI (HABERLEÞME) GSM BAZ ÝSTASYONU (ÝDARÝ ALAN / SINIR / MERKEZ) ÜLKEÊ/ÊDEVLET (ÝDARÝ ALAN / SINIR / MERKEZ) BÖLGE (ÝDARÝ ALAN / SINIR / MERKEZ) ÝL (ÝDARÝ ALAN / SINIR / MERKEZ) ÝLÇE (ÝDARÝ ALAN / SINIR / MERKEZ) BUCAK -108-

109 Öznitelikler Deðer Tablosu Öznitelik Kodu TIP08 TIP08 TIP08 TIP08 TIP09 TIP09 TIP09 TIP09 TIP10 TIP10 TIP10 TIP10 TIP10 TIP10 TIP10 TIP10 TIP10 TIP11 TIP11 TIP11 TIP11 TIP11 TIP11 TIP11 TIP11 TIP11 TIP11 TIP11 TIP11 TIP12 TIP12 TIP12 TIP12 TIP12 TIP12 TIP12 TIP12 TIP12 TIP12 TIP12 TIP12 TIP12 TIP12 TIP12 TIP12 TIP12 TIP12 Öznitelik Deðer Kodu Öznitelik Deðeri (ÝDARÝ ALAN / SINIR / MERKEZ) KÖY (ÝDARÝ ALAN / SINIR / MERKEZ) MAHALLE (ÝDARÝ ALAN / SINIR / MERKEZ) BELEDÝYE (ÝDARÝ ALAN / SINIR / MERKEZ) MÜCAVÝR ALAN (SORUMLULUK ALANI) TAPU KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ (SORUMLULUK ALANI) KADASTRO MÜDÜRLÜÐÜ (SORUMLULUK ALANI) TAPU SÝCÝL MÜDÜRLÜÐÜ (SORUMLULUK ALANI) KADASTRO ÞEFLÝÐÝ (MÜLKÝYET SINIRI) ÇÝT (MÜLKÝYET SINIRI) TEL ÖRGÜ (MÜLKÝYET SINIRI) PARMAKLIK (MÜLKÝYET SINIRI) DUVAR (MÜLKÝYET SINIRI) ÇÝFT DUVAR (MÜLKÝYET SINIRI) ÝSTÝNAT DUVARI (MÜLKÝYET SINIRI) TONÇ (MÜLKÝYET SINIRI) DUVAR ÜZERÝ TEL ÖRGÜ (MÜLKÝYET SINIRI) DUVAR ÜZERÝ PARMAKLIK (YAPI / EÐÝTÝM TESÝSÝ) ANAOKULU (YAPI / EÐÝTÝM TESÝSÝ) ÝLKOKUL (YAPI / EÐÝTÝM TESÝSÝ) ÝLKÖÐRETÝM OKULU (YAPI / EÐÝTÝM TESÝSÝ) KREÞ (YAPI / EÐÝTÝM TESÝSÝ) LÝSE (YAPI / EÐÝTÝM TESÝSÝ) ORTAOKUL (YAPI / EÐÝTÝM TESÝSÝ) ÖÐRENCÝ YURDU (YAPI / EÐÝTÝM TESÝSÝ) ÜNÝVERSÝTE (YAPI / EÐÝTÝM TESÝSÝ) YÜKSEK OKUL (YAPI / EÐÝTÝM TESÝSÝ) EÐÝTÝM TESÝSÝ (YAPI / EÐÝTÝM TESÝSÝ) DERSHANE (YAPI / EÐÝTÝM TESÝSÝ) ÞOFÖR EÐÝTÝM ALANI (YAPI / ÝÞYERLERÝ) AKARYAKIT DEPOLAMA TESÝSLERÝ (YAPI / ÝÞYERLERÝ) AKARYAKIT VE BAKIM ÝSTASYONU (YAPI / ÝÞYERLERÝ) ASMA KATLI DÜKKAN (YAPI / ÝÞYERLERÝ) ASMA KATLI ÝÞYERÝ (YAPI / ÝÞYERLERÝ) ASMA KATLI MAÐAZA (YAPI / ÝÞYERLERÝ) BÜRO (YAPI / ÝÞYERLERÝ) ÇAY OCAÐI (YAPI / ÝÞYERLERÝ) ÇEKME KATLI DÜKKAN (YAPI / ÝÞYERLERÝ) ÇEKME KATLI ÝÞYERÝ (YAPI / ÝÞYERLERÝ) ÇEKME KATLI MAÐAZA (YAPI / ÝÞYERLERÝ) DEPO (YAPI / ÝÞYERLERÝ) DEPOLU DÜKKAN (YAPI / ÝÞYERLERÝ) DEPOLU MAÐAZA (YAPI / ÝÞYERLERÝ) DÜKKAN (YAPI / ÝÞYERLERÝ) FIRIN (YAPI / ÝÞYERLERÝ) GARAJ (YAPI / ÝÞYERLERÝ) HÝPERMARKET (YAPI / ÝÞYERLERÝ) LOKANTA -109-

110 Öznitelikler Deðer Tablosu Öznitelik Kodu TIP12 TIP12 TIP12 TIP13 TIP13 TIP13 TIP13 TIP13 TIP13 TIP13 TIP13 TIP13 TIP13 TIP13 TIP13 TIP14 TIP14 TIP14 TIP14 TIP14 TIP14 TIP14 TIP14 TIP14 TIP14 TIP14 TIP14 TIP14 TIP14 TIP14 TIP14 TIP14 TIP14 TIP14 TIP14 TIP14 TIP14 TIP14 TIP14 TIP14 TIP14 TIP14 TIP14 TIP15 TIP15 TIP15 TIP15 Öznitelik Deðer Kodu Öznitelik Deðeri (YAPI / ÝÞYERLERÝ) MAÐAZA (YAPI / ÝÞYERLERÝ) PÝDE FIRINI (YAPI / ÝÞYERLERÝ) PLAZA (YAPI / KONUT) ABÝDE (YAPI / KONUT) BÝNA / MESKEN (YAPI / KONUT) DEPOLU KONUT (YAPI / KONUT) DUBLEKS KONUT (YAPI / KONUT) RESMÝ BÝNA (YAPI / KONUT) KALE (YAPI / KONUT) KULE (YAPI / KONUT) MESKEN (YAPI / KONUT) TARÝHÝ HARABE (YAPI / KONUT) TRÝPLEKS KONUT (YAPI / KONUT) SUNDURMA (YAPI / KONUT) YERLEÞÝM ALANI (YAPI / SOSYAL TESÝS) ÇOCUK BAHÇESÝ (YAPI / SOSYAL TESÝS) EÐÝTÝM VE DÝNLENME TESÝSÝ (YAPI / SOSYAL TESÝS) FUAR VE FESTÝVAL ALANI (YAPI / SOSYAL TESÝS) GARAJ (ÜCRETSÝZ) (YAPI / SOSYAL TESÝS) SIÐINAK (YAPI / SOSYAL TESÝS) HAYVANAT BAHÇESÝ (YAPI / SOSYAL TESÝS) HELÝKOPTER PÝSTÝ (YAPI / SOSYAL TESÝS) ÝSKELE (YAPI / SOSYAL TESÝS) KAMPÝNG ALANI (YAPI / SOSYAL TESÝS) KAPLICA (YAPI / SOSYAL TESÝS) KONAKLAMA ALANI (YAPI / SOSYAL TESÝS) KÜLTÜR MERKEZÝ (YAPI / SOSYAL TESÝS) LÝMAN (YAPI / SOSYAL TESÝS) MÝLLÝ PARK (YAPI / SOSYAL TESÝS) OTEL (YAPI / SOSYAL TESÝS) OTO TERMÝNAL ÝÞLETMESÝ (YAPI / SOSYAL TESÝS) PANAYIR YERÝ (YAPI / SOSYAL TESÝS) PANSÝYON (YAPI / SOSYAL TESÝS) PARK (YAPI / SOSYAL TESÝS) PAZAR YERÝ (YAPI / SOSYAL TESÝS) PÝKNÝK ALANI (YAPI / SOSYAL TESÝS) PÝLAJ (YAPI / SOSYAL TESÝS) RAYLI TAÞIMA ÝSTASYONU (YAPI / SOSYAL TESÝS) SÝNEMA (YAPI / SOSYAL TESÝS) TATÝL KÖYÜ (YAPI / SOSYAL TESÝS) TÝYATRO (YAPI / SOSYAL TESÝS) YEÞÝL SAHA (YAPI / SOSYAL TESÝS) DÝÐER SOSYAL TESÝSLER (YAPI / DÝNÝ ALAN) CAMÝ / MESCÝD (YAPI / DÝNÝ ALAN) HAVRA (YAPI / DÝNÝ ALAN) KÝLÝSE (YAPI / DÝNÝ ALAN) TÜRBE -110-

111 Öznitelikler Deðer Tablosu Öznitelik Kodu TIP15 TIP15 TIP15 TIP15 TIP15 TIP15 TIP16 TIP16 TIP16 TIP16 TIP16 TIP16 TIP16 TIP16 TIP16 TIP16 TIP16 TIP16 TIP16 TIP16 TIP16 TIP16 TIP17 TIP17 TIP17 TIP17 TIP17 TIP17 TIP17 TIP17 TIP18 TIP18 TIP18 TIP19 TIP19 TIP19 TIP19 TIP19 TIP19 TIP19 TIP19 TIP19 TIP19 TIP19 TIP19 TIP19 TIP19 Öznitelik Deðer Kodu Öznitelik Deðeri (YAPI / DÝNÝ ALAN) ÝSLÂM MEZARLIÐI (YAPI / DÝNÝ ALAN) HRÝSTÝYAN MEZARLIÐI (YAPI / DÝNÝ ALAN) MUSEVÎ MEZARLIÐI (YAPI / DÝNÝ ALAN) TEK MEZAR (ÝSLÂM) (YAPI / DÝNÝ ALAN) TEK MEZAR (HRÝSTÝYAN) (YAPI / DÝNÝ ALAN) TEK MEZAR (MUSEVÎ) (YAPI / SPOR ALANI) BASKETBOL SAHASI (YAPI / SPOR ALANI) BUZ PATENÝ SAHASI (YAPI / SPOR ALANI) FUTBOL SAHASI (YAPI / SPOR ALANI) BASKETBOL SAHASI (YAPI / SPOR ALANI) BUZ PATENÝ SAHASI (YAPI / SPOR ALANI) GOLF SAHASI (YAPI / SPOR ALANI) HALI SAHA (YAPI / SPOR ALANI) HÝPODROM (YAPI / SPOR ALANI) KAPALI SPOR SALONU (YAPI / SPOR ALANI) KOÞU PARKURU (YAPI / SPOR ALANI) SPOR KOMPLEKSÝ (YAPI / SPOR ALANI) TENÝS KORTU (YAPI / SPOR ALANI) VOLEYBOL SAHASI (YAPI / SPOR ALANI) YÜZME HAVUZU (YAPI / SPOR ALANI) KAYAK PÝSTÝ (YAPI / SPOR ALANI) DÝÐER SPOR ALANLARI (YAPI / SANAYÝ TESÝSÝ) ELEKTRÝKLÝ DEÐÝRMEN (YAPI / SANAYÝ TESÝSÝ) FABRÝKA (YAPI / SANAYÝ TESÝSÝ) ÝMALÂTHANE (YAPI / SANAYÝ TESÝSÝ) RAFÝNERÝ (YAPI / SANAYÝ TESÝSÝ) SULU DEÐÝRMEN (YAPI / SANAYÝ TESÝSÝ) YELLÝ DEÐÝRMEN (YAPI / SANAYÝ TESÝSÝ) RADYO / TV BÝNASI (YAPI / SANAYÝ TESÝSÝ) AKARYAKIT DEPOLAMA TESÝSLERÝ (YAPI / TARIM VE HAYVANCILIK TESÝSÝ) SERA (YAPI / TARIM VE HAYVANCILIK TESÝSÝ) TAHIL SÝLOSU (YAPI / TARIM VE HAYVANCILIK TESÝSÝ) AÐIL (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) ORMAN (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) SEBZE BAHÇESÝ (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) BAÐLIK (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) BAÐ VE BAHÇE (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) BAHÇE (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) ÇAY BAHÇESÝ (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) ÇAYIR (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) FÝDANLIK (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) FINDIKLIK (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) FISTIKLIK (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) HARAP BAÐ (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) HARMAN YERÝ (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) KAMIÞLIK (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) KAVAKLIK -111-

112 Öznitelikler Deðer Tablosu Öznitelik Kodu TIP19 TIP19 TIP19 TIP19 TIP19 TIP19 TIP19 TIP19 TIP19 TIP19 TIP19 TIP19 TIP19 TIP19 TIP19 TIP19 TIP20 TIP20 TIP20 TIP20 TIP20 TIP20 TIP20 TIP20 TIP20 TIP20 TIP20 TIP20 TIP20 TIP20 TIP20 TIP21 TIP21 TIP22 TIP22 TIP23 TIP23 TIP23 TIP23 TIP23 TIP23 TIP23 TIP23 TIP23 TIP24 TIP24 TIP24 Öznitelik Deðer Kodu Öznitelik Deðeri (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) TARLA (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) KIÞLAK (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) MERA (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) MEYVALIK (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) OTLAK (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) SERA (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) SÖÐÜTLÜK (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) SULAK BAÞI (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) ÇALILIK (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) PALAMUTLUK (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) TURUNÇGÝL BAHÇESÝ (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) YAYLAK (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) YILGINLIK (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) ZEYTÝNLÝK (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) GÜL BAHÇESÝ (BÝTKÝ ÖRTÜSÜ) SAZLIK (ARAZÝ ÖRTÜSÜ / ÞEKLÝ) ÇÖPLÜK (ARAZÝ ÖRTÜSÜ / ÞEKLÝ) ÇORAK (ARAZÝ ÖRTÜSÜ / ÞEKLÝ) DERE YATAÐI (ARAZÝ ÖRTÜSÜ / ÞEKLÝ) ORTA MALI (ARAZÝ ÖRTÜSÜ / ÞEKLÝ) HALÝ ARAZÝ (ARAZÝ ÖRTÜSÜ / ÞEKLÝ) KAYALIK (ARAZÝ ÖRTÜSÜ / ÞEKLÝ) TAÞLIK (ARAZÝ ÖRTÜSÜ / ÞEKLÝ) KUMLUK (ARAZÝ ÖRTÜSÜ / ÞEKLÝ) LAVLI / LEÇELÝK (ARAZÝ ÖRTÜSÜ / ÞEKLÝ) TRAVERTEN (ARAZÝ ÖRTÜSÜ / ÞEKLÝ) BLOK KAYA (ARAZÝ ÖRTÜSÜ / ÞEKLÝ) HEYELAN BÖLGESÝ (ARAZÝ ÖRTÜSÜ / ÞEKLÝ) ÜST KENARI BELÝRSÝZ ÞEV (ARAZÝ ÖRTÜSÜ / ÞEKLÝ) ALT KENARI BELÝRSÝZ ÞEV (ARAZÝ ÖRTÜSÜ / ÞEKLÝ) DÝK ÞEV (DETAY NOKTASI / VÝNÇ) SABÝT (DETAY NOKTASI / VÝNÇ) RAYLI (DETAY NOKTASI / LAMBA) SOKAK / CADDE LAMBASI (DETAY NOKTASI / LAMBA) PÝST IÞIKLANDIRMA LAMBASI (DETAY NOKTASI / GÖZLEM ÝSTASYONU) MAREOGRAF (DETAY NOKTASI / GÖZLEM ÝSTASYONU) METEOROLOJÝ (DETAY NOKTASI / GÖZLEM ÝSTASYONU) TRAFÝK KONTROL (DETAY NOKTASI / GÖZLEM ÝSTASYONU) AÐIRLIK KONTROL (DETAY NOKTASI / GÖZLEM ÝSTASYONU) GÖZETLEME KULESÝ (DETAY NOKTASI / GÖZLEM ÝSTASYONU) ARAÇ MUAYENE (DETAY NOKTASI / GÖZLEM ÝSTASYONU) VERGÝ KONTROL (DETAY NOKTASI / GÖZLEM ÝSTASYONU) SABÝT GPS ÝSTASYONU (DETAY NOKTASI / GÖZLEM ÝSTASYONU) AKIM GÖZLEM ÝSTASYONU (YER KONTROL NOKTASI) NÝRENGÝ (YER KONTROL NOKTASI) POLÝGON (YER KONTROL NOKTASI) NÝVELMAN / RS -112-

113 Öznitelikler Deðer Tablosu Öznitelik Kodu TIP24 TIP24 TIP24 TIP24 TIP24 TIP25 TIP25 TIP27 TIP27 TIP27 TIP27 TIP27 TIP27 TIP27 TIP27 TIP28 TIP28 TIP28 TIP28 TIP28 TIP28 TIP28 TIP28 TIP28 TIP28 TIP28 TIP28 TIP28 TIP28 TIP29 TIP29 TIP29 TIP29 TIP29 TIP29 TIP29 TIP30 TIP30 TIP30 TIP30 TIP30 TIP30 TIP31 TIP31 TIP31 TIP32 TIP32 Öznitelik Deðer Kodu Öznitelik Deðeri (YER KONTROL NOKTASI) TUTGA (YER KONTROL NOKTASI) ITRF96 / TUDKA99 (YER KONTROL NOKTASI) ED 50 NOKTASI (YER KONTROL NOKTASI) GRAVÝMETRÝ (YER KONTROL NOKTASI) GPS (ÝRTÝFAK HAKKI) YOL GEÇÝT HAKKI (ÝRTÝFAK HAKKI) BORU HATTI (KISITLAMA) GEÇÝT HAKKI (KISITLAMA) ÜST HAKKI (KISITLAMA) KAYNAK HAKKI (KISITLAMA) ÝNTÝFA HAKKI (KISITLAMA) KANAL (KISITLAMA) KANALET (KISITLAMA) ARK (KISITLAMA) KUYU (PROJE ALANI) KAMULAÞTIRMA PROJE ALANI (PROJE ALANI) ÝMAR UYGULAMASI PROJE ALANI (PROJE ALANI) BARAJ ÝNÞAATI PROJE ALANI (PROJE ALANI) TOPLULAÞTIRMA PROJE ALANI (PROJE ALANI) YOL ÝNÞAATI PROJE ALANI (PROJE ALANI) ENERJÝ NAKÝL HATTI PROJE ALANI (PROJE ALANI) MADEN ÝÞLETME ALANI (PROJE ALANI) TARIM GELÝÞTÝRME PROJE ALANI (PROJE ALANI) SULAMA ÝNÞAATI PROJE ALANI (PROJE ALANI) MERA ALANLARININ TESBÝTÝ ÇALIÞMASI (PROJE ALANI) TESÝS KADASTROSU (PROJE ALANI) YENÝLEME ÇALIÞMASI (PROJE ALANI) DOÐAL GAZ BORU HATTI (PROJE ALANI) DOÐAL GAZ ÇEVRÝM SANTRALÝ (SÝT ALANI) 1.DERECE ARKEOLOJÝK SÝT ALANI (SÝT ALANI) 2.DERECE ARKEOLOJÝK SÝT ALANI (SÝT ALANI) 3.DERECE ARKEOLOJÝK SÝT ALANI (SÝT ALANI) 1.DERECE DOÐAL SÝT ALANI (SÝT ALANI) 2.DERECE DOÐAL SÝT ALANI (SÝT ALANI) 3.DERECE DOÐAL SÝT ALANI (SÝT ALANI) KURUL KARARI ÝLE OLUÞAN SÝT ALANI (MADEN) KÝREÇ OCAÐI (MADEN) KUM OCAÐI (MADEN) MADEN SAHASI (MADEN) TAÞ OCAÐI (MADEN) TOPRAK OCAÐI (MADEN) DÝÐER MADEN OCAKLARI (EÞ YÜKSEKLÝK EÐRÝSÝ) ANA (EÞ YÜKSEKLÝK EÐRÝSÝ) ARA (EÞ YÜKSEKLÝK EÐRÝSÝ) YARDIMCI (HABERLEÞME / TRAFO) MERKEZ TÝP (HABERLEÞME / TRAFO) HÜCRE TÝP -113-

114 Öznitelikler Deðer Tablosu Öznitelik Kodu TIP32 TIP33 TIP33 TIP33 TIP34 TIP34 TIP34 TIP35 TIP35 TIP35 TIP35 TIP36 TIP36 TIP36 TIP36 TIP36 TIP36 URETEN_KURUM URETEN_KURUM URETEN_KURUM URETEN_KURUM URETEN_KURUM URETEN_KURUM URETEN_KURUM URETEN_KURUM URETEN_KURUM URETEN_KURUM URETEN_KURUM URETEN_KURUM URETEN_KURUM URETEN_KURUM URETIM_YONTEMI URETIM_YONTEMI URETIM_YONTEMI URETIM_YONTEMI URETIM_YONTEMI URETIM_YONTEMI URETIM_YONTEMI YAKIT_TURU YAKIT_TURU YAKIT_TURU YAKIT_TURU YAKIT_TURU YAKIT_TURU YAKIT_TURU YAKIT_TURU YAKIT_TURU Öznitelik Deðer Kodu Öznitelik Deðeri (HABERLEÞME / TRAFO) AÇIK TÝP (HABERLEÞME / ÝSTASYON) RADYO / TELSÝZ (HABERLEÞME / ÝSTASYON) RADAR (HABERLEÞME / ÝSTASYON) TV (HÝDROGRAFÝ / KUYU) TULUMBALI (HÝDROGRAFÝ / KUYU) SERENLÝ (HÝDROGRAFÝ / KUYU) ARTEZYEN (ÇEÞME / PINAR / KUYU) TAZE SU / ÝÇÝLEBÝLÝR (ÇEÞME / PINAR / KUYU) MÝNERAL (ÇEÞME / PINAR / KUYU) ALKALÝN (ÇEÞME / PINAR / KUYU) TUZ (KÖPRÜ /VÝYADÜK / ÜST GEÇÝT) KEMERLÝ (KÖPRÜ / VÝYADÜK / ÜST GEÇÝT) YÜZER KÖPRÜ / DUBALI (KÖPRÜ / VÝYADÜK / ÜST GEÇÝT) KÝRÝÞLÝ (KÖPRÜ / VÝYADÜK / ÜST GEÇÝT) ASMA (KÖPRÜ / VÝYADÜK / ÜST GEÇÝT) KALKAR (KÖPRÜ / VÝYADÜK / ÜST GEÇÝT) SÖKÜLEBÝLÝR TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜÐÜ HARÝTA GENEL KOMUTANLIÐI ÝLLER BANKASI DSÝ TCK BAYINDIRLIK VE ÝSKÂN BAKANLIÐI BELEDÝYE KÖY HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TARIM VE KÖY ÝÞLERÝ BAKANLIÐI GAP ÝDARESÝ ELEKTRÝK ÝÞLERÝ ETÜD ÝDARESÝ BOTAÞ TEDAÞ BELÝRSÝZ YERSEL KUTUPSAL YERSEL PRÝZMATÝK FOTOGRAMETRÝK SAYISAL GRAFÝK GPS TAKEOMETRÝK SIVI YAKIT DOÐAL GAZ KÖMÜR ELEKTRÝK GÜNEÞ ENERJÝSÝ TEZEK GAZ YAÐI TERMAL ODUN -114-

115 Öznitelikler Deðer Tablosu Öznitelik Kodu YONU YONU ZEMIN_DURUMU ZEMIN_DURUMU ZEMIN_KONTROLU ZEMIN_KONTROLU Öznitelik Deðer Kodu Öznitelik Deðeri TEK YÖN / TEK TARAF ÇÝFT YÖN / TEK TARAF TOPRAK ÜSTÜ TOPRAK ALTI YAPILDI YAPILMADI -115-

116 Ýþaret Üretim Tablosu Ýþaret Kodu Ýþaret Tanýmý * : GERÇEK DEÐER ANLAMINDA KULLANILMIÞTIR. ANA EÞYÜKSEKLÝK EÐRÝSÝ ARA EÞYÜKSEKLÝK EÐRÝSÝ YARDIMCI EÞYÜKSEKLÝK EÐRÝSÝ KOT NOKTASI EÞ YÜKSEKLÝK EÐRÝSÝ KOTU KOKURDAN SERT SATIHLI YOL TOPRAK YOL PATÝKA KALDIRIM KENARI BORDÜR TAÞ YAPILMAKTA OLAN YOL BÝSÝKLET YOLU MERDÝVEN KARAYOLU ALT GEÇÝTÝ KARAYOLU ÜST GEÇÝTÝ (ÜSTÜ AÇIK) KARAYOLU ÜST GEÇÝTÝ (ÜSTÜ KAPALI) KARAYOLU TÜNELÝ OTOBÜS DURAÐI (AÇIK) OTOBÜS DURAÐI (KAPALI) YOL NUMARASI KÖPRÜ / VÝYADÜK BÜZ MENFEZ YAPILMAKTA OLAN KÖPRÜ ÞARAMPOL KOÞU YÜRÜYÜÞ PARKURU DEMÝRYOLU YAPILMAKTA OLAN DEMÝRYOLU HEMZEMÝN GEÇÝT METRO (TOPRAK ALTI) TRAMVAY / METRO (TOPRAK ÜSTÜ) YÜKLEME PLATFORMU DEMÝRYOLU MAKASI YATAÐI GENÝÞ SULU DERE (ÖLÇEÐE SIÐAN) Detay Sýnýf Kodu AR AR AR KN AR AR KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY DY DY DY DY DY DY DY Detay Kodu Veri Tabanýndan Üretim (TIP31=1) (TIP31=2) (TIP31=3) (KOT=*) (KOT=*) (TIP01=17) (TIP01=18) (TIP01=6) (DURUM=5) (TIP01=5) (TIP03=1) (TIP03=2) (TIP03=1) (TIP03=2) (ADI_NUMARASI=*) (DURUM=5) (DURUM=5) (NITELIK_05=40) -116-

117 Ýþaret Üretim Tablosu Ýþaret Kodu Ýþaret Tanýmý YATAÐI DAR SULU DERE (ÖLÇEÐE SIÐMAYAN) YATAÐI GENÝÞ KURU DERE (ÖLÇEÐE SIÐAN) YATAÐI DAR KURU DERE (ÖLÇEÐE SIÐMAYAN) ÇEÞME (ÖLÇEÐE SIÐAN) ÇEÞME (ÖLÇEÐE SIÐMAYAN) PINAR KUYU TULUMBA ARTEZYEN SERENLÝ KUYU KANAL (ÖLÇEÐE SIÐAN) KANAL (ÖLÇEÐE SIÐMAYAN) SULAMA CETVELÝ KANALET SU SÝFONU TOPRAK ÜSTÜ SU YOLU TOPRAK ALTI SU YOLU SU YOLU KÖPRÜSÜ (ÖLÇEÐE SIÐAN) SU YOLU KÖPRÜSÜ (ÖLÇEÐE SIÐMAYAN) HAVALANDIRMA BACASI SU DEPOSU SU KULESÝ SU YOLU TÜNELÝ (ÖLÇEÐE SIÐAN) SU YOLU TÜNELÝ (ÖLÇEÐE SIÐMAYAN) HAVUZ SARNIÇ ÝSTÝKAMET OKU DENÝZ VE GÖL KIYISI DEÐÝÞEN KIYI GEÇÝCÝ GÖL ÇELTÝK BATAKLIK ÇAÐLAYAN KANAL KAPAÐI BENT Detay Sýnýf Kodu Detay Kodu Veri Tabanýndan Üretim (NITELIK_05=40) (NITELIK_05=41) (NITELIK_05=41) (GOSTERIMI=1) (GOSTERIMI=2) (TIP34=1) (TIP34=3) (TIP34=2) (GOSTERIMI=1) (GOSTERIMI=2) SADECE GÖSTERÝMDÝR (ZEMIN_DURUMU=1) (ZEMIN_DURUMU=2) (GOSTERIMI=1) (GOSTERIMI=2) (GOSTERIMI=1) (GOSTERIMI=2) (TIP06=8) (TIP06=9) (TIP06=15) (TIP06=13) (TIP06=14) -117-

118 Ýþaret Üretim Tablosu Ýþaret Kodu Ýþaret Tanýmý GÖLET / BARAJ DALGAKIRAN / MENDÝREK MAHMUZ ÝSKELE KIYI DUVARI VE RIHTIM DENÝZ FENERÝ ÞAMANDRA DÜDEN TELEFON HATTI TOPRAK ÜSTÜ TELEFON TOPRAK ALTI RADYO TV HATTI TOPRAK ÜSTÜ RADYO TV HATTI TOPRAK ALTI ELEKTRÝK HATTI TOPRAK ÜSTÜ ELEKTRÝK HATTI TOPRAK ALTI YÜKSEK GERÝLÝM HATTI BORU HATTI ZEMÝN ÜSTÜ BORU HATTI ZEMÝN ALTI KANALÝZASYON RAYLI NAKÝL HATTI TRAFO MERKEZ TÝPÝ, ÝNDÝRÝCÝ TRAFO (HÜCRE TÝPÝ) TRAFO (AÇIK TÝP) SOME NOKTASI BRANÞMAN NOKTASI ELEKTRÝK SANTRALI RADYO TELSÝZ ÝSTASYONU RADAR ÝSTASYONU TV ÝSTASYONU ANTEN ÞEBEKE TELEFERÝK (TELEKABÝN) TELEFERÝK (TELESÝYEJ) ÞERARE PÝLON DOÐAL GAZ DAÐITIM ÝSTASYONU VANA Detay Sýnýf Kodu HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA Detay Kodu Veri Tabanýndan Üretim (TIP06=11) (TIP07=1 AND ZEMIN_DURUMU=1) (TIP07=1 AND ZEMIN_DURUMU=2) (TIP07=2 AND ZEMIN_DURUMU=1) (TIP07=2 AND ZEMIN_DURUMU=2) (TIP07=3 AND ZEMIN_DURUMU=1) (TIP07=3 AND ZEMIN_DURUMU=2) (TIP07=4) (TIP07=7 AND ZEMIN_DURUMU=1) (TIP07=7 AND ZEMIN_DURUMU=2) (TIP07=8) (TIP07=9) (TIP32=1) (TIP32=2) (TIP32=3) (TIP33=1) (TIP33=2) (TIP33=3) SADECE GÖSTERÝMDÝR -118-

119 Ýþaret Üretim Tablosu Ýþaret Kodu Ýþaret Tanýmý NÜKLEER ENERJÝ VE NÜKLEER ETKÝ ALANI DEVLET SINIRI ÝL SINIRI ÝLÇE SINIRLARI BUCAK SINIRI KÖY SINIRI BELEDÝYE SINIRI MÜCAVÝR ALAN SINIRI MADEN ÝÞLETME SINIRI MÜLKÝYET SINIRI ÝTÝRAZLI MÜLKÝYET SINIRI ÝRTÝFAK HAKKI ÇÝT, BÝR TARAFA AÝT ÇÝT, ÝKÝ TARAFA AÝT TEL ÖRGÜ, BÝR TARAFA AÝT TEL ÖRGÜ, ÝKÝ TARAFA AÝT PARMAKLIK, BÝR TARAFA AÝT PARMAKLIK, ÝKÝ TARAFA AÝT SINIR VE AÝDÝYET AYRIMI YERÝ ÝÞARETÝ DUVAR ÇÝFT DUVAR ÝSTÝNAT DUVARI TONÇ (BÝR TARAFA AÝT) TONÇ (ÝKÝ TARAFA AÝT) AÝDÝYET ÝÞARETÝ SÝT ALANI SINIRI MÝLLÝ PARK SINIRI MESKEN (KONUT), BÝNA RESMÝ BÝNA OKUL RADYO TV BÝNASI FABRÝKA ÝMALATHANELER CAMÝ-MESCÝD TÜRBE Detay Sýnýf Kodu HA IA IA IA IA IA IA IA PA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA PA YA YA YA YA YA YA YA YA YA Detay Kodu Veri Tabanýndan Üretim (TIP08=1) (TIP08=3) (TIP08=4) (TIP08=5) (TIP08=6) (TIP08=8) (TIP08=9) (TIP28=7) (ITIRAZ_DURUMU=1) (TIP10=1 AND YONU=1) (TIP10=1 AND YONU=2) (TIP10=2 AND YONU=1) (TIP10=2 AND YONU=2) (TIP10=3 AND YONU=1) (TIP10=3 AND YONU=2) SADECE GÖSTERÝMDÝR (TIP10=4) (TIP10=5) (TIP10=6) (TIP10=7 AND YONU=1) (TIP10=7 AND YONU=2) SADECE GÖSTERÝMDÝR (TIP14=14) (TIP13=2) (TIP13=5) (TIP11=10) (TIP17=7) (TIP17=2) (TIP17=3) (TIP15=1) (TIP15=4) -119-

120 Ýþaret Üretim Tablosu Ýþaret Kodu Ýþaret Tanýmý KÝLÝSE HAVRA ÝNÞA HALÝNDE BÝNA SUNDURMA SERA TAHIL SÝLOSU (ÖLÇEÐE SIÐAN) TAHIL SÝLOSU (ÖLÇEÐE SIÐMAYAN) AKARYAKIT TANKI (ÖLÇEÐE SIÐAN) AKARYAKIT TANKI (ÖLÇEÐE SIÐMAYAN) AÐIL OTOPARK DEÐÝRMEN (ELEKTÝRÝKLÝ) DEÐÝRMEN (SU ÝLE ÇALIÞAN) DEÐÝRMEN (YELLE ÇALIÞAN). HAVAALANI PÝSTÝ HELÝKOPTER PÝSTÝ SPOR TESÝSÝ KALE-HÝSAR (SAÐLAM) KALE-HÝSAR (HARAP) TARÝHÝ HARABE (ÞEKÝL BELLÝ) TARÝHÝ HARABE (ÞEKLÝ BELLÝ OLMAYAN) HARAP YERLEÞÝM ALANI MEZARLIK (ÝSLÂM) MEZARLIK (HRÝSTÝYAN) MEZARLIK(MUSEVÎ) TEK MEZAR(ÝSLÂM) TEK MEZAR(HRÝSTÝYAN) TEK MEZAR(MUSEVÎ) ORMAN SINIRI YAPRAÐINI DÖKEN AÐAÇ (GRUP) YAPRAÐINI DÖKMEYEN AÐAÇ (GRUP) ÇALILIK MEYVALIK BAÐLIK ZEYTÝNLÝK Detay Sýnýf Kodu YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA KY YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA YA BR BR BR BR BR BR BR Detay Kodu Veri Tabanýndan Üretim (TIP15=3) (TIP15=2) (TIP13=2 AND DURUM=5) (TIP13=11) (TIP18=1) (TIP18=2 AND GOSTERIMI=1) (TIP18=2 AND GOSTERIMI=2) (TIP17=8 AND GOSTERIMI=1) (TIP17=8 AND GOSTERIMI=2) (TIP18=3) (TIP17=1) (TIP17=5) (TIP17=6) (TIP14=7) (TIP13=6 AND DURUM=8) (TIP13=6 AND DURUM=6) (TIP13=9 AND DURUM=10) (TIP13=9 AND DURUM=11) (TIP13=12 AND DURUM=6) (TIP15=5) (TIP15=6) (TIP15=7) (TIP15=8) (TIP15=9) (TIP15=10) (NITELIK_02=10) (NITELIK_02=11) (TIP19=23) (TIP19=18) (TIP19=3) (TIP19=28) -120-

121 Ýþaret Üretim Tablosu Ýþaret Kodu Ýþaret Tanýmý FINDIKLIK FISTIKLIK TURUNÇGÝL BAHÇESÝ ÇAY BAHÇESÝ GÜL BAHÇESÝ SEBZE BAHÇESÝ ÇAYIR SAZLIK KAMIÞLIK KARIÞIK ORMAN YANMIÞ ORMAN FÝDANLIK YANGIN ÖNLEME ÞERÝDÝ PARK BAHÇE BÜYÜK MÜNFERÝT AÐAÇ (ÝÐNE YAPRAKLI) BÜYÜK MÜNFERÝT AÐAÇ (GENÝÞ YAPRAKLI) TEK AÐAÇ TEK ÇALI YEÞÝL ÇÝT TEK KAYA SIRA KAYA TAÞLIK KUMLUK SUDA KAYA (ÖLÇEÐE SIÐAN) SUDA KAYA (ÖLÇEÐE SIÐMAYAN) HEYELAN GÖÇÜK BÖLGESÝ LAVLI LEÇELÝK ARAZÝ TRAVERTEN BLOK KAYA HENDEK (ÖLÇEÐE SIÐAN) HENDEK (ÖLÇEÐE SIÐMAYAN) SET (ÖLÇEÐE SIÐAN) SET (ÖLÇEÐE SIÐMAYAN) ÞEV (YARMA) ÞEV (DOLMA) Detay Sýnýf Kodu BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR Detay Kodu Veri Tabanýndan Üretim (TIP19=9) (TIP19=10) (TIP19=25) (TIP19=6) (TIP19=29) (TIP19=2) (TIP19=7) (TIP19=30) (TIP19=13) (NITELIK_02=12) (NITELIK_02=13) (TIP19=8) (TIP19=5) (NITELIK_02=14) (NITELIK_02=15) (TIP20=7) (TIP20=8) (GOSTERIMI=1) (GOSTERIMI=2) (TIP20=12) (TIP20=9) (TIP20=10) (TIP20=11) (GOSTERIMI=1) (GOSTERIMI=2) (GOSTERIMI=1) (GOSTERIMI=2) -121-

122 Ýþaret Üretim Tablosu Ýþaret Kodu Ýþaret Tanýmý ÞEV ALT KENARI BELÝRSÝZ ÞEV ÜST KENARI BELÝRSÝZ DÝK ÞEV ÞEVLE GÖSTERÝLEN OCAK (KUM, TAÞ, KÝREÇ, KÝL, TUÐLA) HÖYÜK (ÖLÇEÐE SIÐMAYAN) TELEFON DÝREÐÝ ELEKTRÝK DÝREÐÝ CADDE VE SOKAK LAMBASI PÝST IÞIKLANDIRMA LAMBASI VÝNÇ (SABÝT) VÝNÇ (RAYLI) ABÝDE HEYKEL TRAMVAY TROLEYBÜS DÝREÐÝ KARA VE DEMÝRYOLU TRAFÝK SÝNYALÝ MAREOGRAF ÝSTASYONU REKLAM PONOSU TAÞ SÜTUN METEOROLOJÝ ÝSTASYONU TRAFÝK KONTROL ÝSTASYONU AÐIRLIK KONTROL ÝSTASYONU ÇAN KULESÝ MAÐARA POMPA ÝSTASYONU PETROL KUYUSU PETROL KULESÝ HUDUT TAÞI (DEVLET) GÖZETLEME KULESÝ FABRÝKA BACASI BEKÇÝ KULÜBESÝ TELEFON KULÜBESÝ RÖGAR KAPAÐI TELEFON SANTRALI MÝNARE BAYRAK DÝREÐÝ Detay Sýnýf Kodu AR AR AR AR AR DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN Detay Kodu Veri Tabanýndan Üretim (TIP20=14) (TIP20=13) (TIP20=15) (GOSTERIMI=2) (TIP22=1) (TIP22=2) (TIP21=1) (TIP21=2) (TIP23=1) (TIP23=2) (TIP23=3) (TIP23=4) (TIP23=5) -122-

123 Ýþaret Üretim Tablosu Ýþaret Kodu Ýþaret Tanýmý PERÝ BACASI MADEN (ÝÞLEYEN) MADEN (ÝÞLEMEYEN) MADEN GÝRÝÞÝ KM TAÞI VEYA LEVHASI YANGIN VANASI BENZÝN ÝSTASYONU NÝRENGÝ NOKTASI POLÝGON NOKTASI YARDIMCI POLÝGON NOKTASI NÝVELMAN NOKTASI DUVAR MADENÝ RÖPERÝ NÝRENGÝ NOKTASI NUMARASI VE KOTU POLÝGON NOKTASI NUMARASI VE KOTU YARDIMCI POLÝGON NOKTASI NUMARASI VE KOTU NÝVELMAN NOKTA NUMARASI VE KOTU MADENÝ DUVAR RÖPERÝ NUMARASI VE KOTU BUCAK VE KÖY ADI VE NUMARASI CADDE VE YOL ADI VE NUMARASI YAPI ÝSÝMLERÝ YÖRE ÝSÝMLERÝ UNSUR ÝSÝMLERÝ KAT ADEDÝ ADA NUMARASI PARSEL NUMARASI DENÝZ ÝSÝMLERÝ GÖL-NEHÝR ÝSÝMLERÝ ÇAY-DERE ÝSÝMLERÝ Detay Sýnýf Kodu DN DN DN DN DN DN DN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN IA KY YA IA YA MA MA Detay Kodu Veri Tabanýndan Üretim (DURUM=8) (DURUM=9) (TIP24=1) (TIP24=2) (TIP24=2 AND NITELIK_04=34) (TIP24=3) (NITELIK_04=36) (TIP24=1 AND ADI_NUMARASI=* AND KOT=*) (TIP24=2 AND ADI_NUMARASI=* AND KOT=*) (TIP24=2 AND NITELIK_04=34 AND ADI_NUMARASI=* AND KOT=*) (TIP24=3 AND ADI_NUMARASI=* AND KOT=*) (NITELIK_04=36 AND ADI_NUMARASI=* AND KOT=*) (TIP08=5 OR 6 OR 7 AND ADI_NUMARASI=*) (TIP01=8 OR 9 AND ADI_NUMARASI=*) (ADI_NUMARASI=*) (ADI_NUMARASI=*) SADECE GÖSTERÝMDÝR (KAT_ADEDI=*) (ADA_NUMARASI=*) (ADI_NUMARASI=*) (TIP06=10 AND ADI_NUMARASI=*) (TIP06=11 OR 2 AND ADI_NUMARASI=*) (TIP06=3 OR 4 AND ADI_NUMARASI=*) -123-

124 -124-

125 EK-2 Ulusal Veri Deðiþim Formatý (UVDF) -125-

126 -126-

127 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK-2 ULUSAL VERÝ DEÐÝÞÝM FORMATI (UVDF) 1. GENEL AÇIKLAMALAR Aþaðýda veri deðiþim formatýna ait XML þemasý ayrýntýlý olarak anlatýlmýþtýr. Bu formatýn tasarýmýnda göz önüne alýnan temel kriterler: Zengin geometrik eleman desteði sunmalý ve nokta, çizgi, alan, spiral, yazý ve bunlarýn oluþturduklarý gruplar desteklenmeli, Jeodezik noktalar desteklenmeli, Arazi ölçümlerinde kullanýlan ara veriler desteklenmeli (yatay açý, düþey açý, mesafe, kot farký ve benzeri veriler), Ýstenildiðinde her türlü elemana ait kullanýcý tanýmlý öznitelik bilgileri de veri tabanýndan baðýmsýz olarak aktarýlabilmeli, Haritalarýn aktarýlmasý sýrasýnda kartoðrafik kalite bozulmamalý, Olabildiðince geniþ bir kullanýcý kitlesini ve uygulamayý desteklemeli, Kolay uygulanabilirlik ve geniþletilebilirlik için XML ile tanýmlanmalýdýr. Bu dokümanda ayrýntýlý açýklamasý verilen ve UVDF (Ulusal Veri Deðiþim Formatý) olarak adlandýrýlan formata ait XML þemasý yukarýda verilen kriterlerin tümüne uymaktadýr. Þema sayýsal olarak adresinden edinilebilir. Dokümanýn temel düzeninde XML etiketleri baz alýnmýþ ve her bir bölümde etiket kullanýmý anlatýlmýþtýr. 2. TEMEL TANIMLAR Bu bölümde açýklanan etiketler þemanýn pek çok yerinde kullanýlmýþtýr. VTES (Veri Tabaný Eriþim ve Sembol Kodu) Veri Tabaný Eriþimi ve Semboloji olarak kullanýlacak bölüm; Sýnýf (Alfanümerik): Tabloya Eriþim Bilgisi, ID (Tamsayý): Veri Tabanýndaki Ýlgili Kayýda Eriþim, Kod (Alfanümerik): Geometrinin Sembol Kodu. Geçerli sembol kodlarý, öznitelik havuz (havuz.xml) dosyasýnda bulunmaktadýr. UVDF verisi yazan ve okuyan yazýlýmlar, geometrilerin sembol kodlarýný havuz.xml dosyasýndan kontrol etmelidir. Koor Tipi (Koordinat Tipi) tüm objeler için standarttýr

128 Y (Sayý): Saða Deðer X (Sayý): Yukarý Deðer Z (Sayý): Yükseklik Deðeri AlanTipi (Poligonlar için Alan Tipi) Alan ve Boþluk Alanlar için standarttýr. Koor (Koordinat Tipi): Alan ve Boþluk Alanlarýn koordinat tanýmýnýn yapýldýðý bölüm. Bknz. TEMEL TANIMLAR, Koor Tipi. 3. UVDF Geometri tanýmlamalarý için Kök Obje DOSYA BÝLGÝLERÝ Proje ve dosya ile ilgili bilgilerin tutulduðu bölüm. Projeksiyon bilgileri de bu bölümde tutulur Katalog Dosyasý Adý (Alfanümerik) Bu bölüme oluþturulan dosyanýn uyumlu olduðu detay öznitelik kataloðunun adý yazýlýr Özel Proje Bilgileri (Alfanümerik) Proje özel bilgilerini tutmak için ayrýlmýþ bölüm. Girilecek birden fazla bilgi % (yüzde) karakteri ile ayrýlmýþ olmalýdýr. % ile ayrýlmýþ bölümler dosyanýn kullanýlacaðý kuruma göre deðiþebilir Dosya Adý (Alfanümerik, 64) Bu bölüme oluþturulan dosyanýn hangi projenin sonucu olduðu yazýlýr Dosya Tarihi (Tarih) Dosyanýn oluþturulma tarihinin yazýldýðý bölüm. XML için Tarih Formatý YYYY-AA-GG þeklinde olmalýdýr Dosya Sahibi (Alfanümerik, 64) Projeyi hazýrlayan firma, kurum ya da kiþi bilgilerinin yazýldýðý bölüm Dosya Açýklama (Alfanümerik) Bu bölüme projenin hazýrlanmasý sýrasýnda kullanýlan programlarýn isimleri ve sürümleri yazýlýr Ölçek (Sayý) Bu bölüme, oluþturulan dosyanýn ölçek bilgisi yazýlýr. Varsayýlan deðer 1000 olarak belirlenmiþtir

129 Yazýlým XML dosyasýnýn üretildiði program ile ilgili bilgiler Adý (Alfanümerik, 20) XML in üretildiði programýn adý Sürümü (Alfanümerik, 10) XML in üretildiði programýn sürümü Projeksiyon Bilgileri Projeksiyon ile ilgili bilgilerin bulunduðu bölüm Projeksiyon Modeli ( PROJEKSÝYON COÐRAFÝ YOK ) deðerlerinden birini alabilir Projeksiyon Adý (Alfanümerik) Üretimde kullanýlan projeksiyon sisteminin adý Projeksiyon Parametreleri (Sayý) Projeksiyon parametreleri yazýlýr. Sýfýr ile onbeþ (0-15) arasýnda parametre tanýmlanmýþtýr. Kullanýlan projeksiyonun parametreleri, bu 15 parametre içerisinde uygun olan yerlere yazýlýr Datum Datum ile ilgili bilgilerin bulunduðu bölüm Datum Adý (Alfanümerik) Üretimde kullanýlan Datum un adý yazýlacaktýr. Kullanýlabilecek datum tipleri aþaðýdaki gibidir: KULTN : Kullanýcý tanýmlý WGS84 : World Geodetic System 1984 GRS80 : Global Referans Sistemi 1980 EUR-M : European Datum 1950 (Mean 3 Param) Datum Parametreleri (Sayý) Üretimde kullanýlan Datum un parametreleri yazýlýr GEOMETRÝ BÝLGÝLERÝ Projede kullanýlan her türlü geometrinin tanýmlandýðý bölüm. Geometri XML i içerisinde sonsuz geometri kümesi bulunabilmektedir. Bunun nedeni aþaðýda KULLANIM TÝPÝ bölümünde açýklanmýþtýr

130 KULLANIM TÝPÝ Geometri tiplerinin tanýmlandýðý bölüm TÝP 3 farklý tip geometri ( NORMAL GRUP BLOK ) kullanýlmaktadýr. Tip belirtilmemiþse NORMAL tip olduðu varsayýlýr Normal Tip Ýçerisinde Çok Parçalý Geometri ve Blok objesi olmayan geometrilerin tanýmlandýðý bölümdür. Yani her bir obje diðer objelerden baðýmsýzdýr ve her bir obje için ayrý VTES tanýmlanmaktadýr Grup Tip GRUP tipi Çok Parçalý Geometri yi tanýmlayabilmek amacýyla hazýrlanmýþ bir geometri tipidir. GRUP tipi seçilerek tanýmlanan geometrilerde VTES grup içerisindeki her bir objeye verilebileceði gibi bir obje grubuna da verilmektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta; birden fazla Çok Parçalý Geometri için birden fazla Geometri tanýmý yapýlmasý gereklidir Blok Tip BLOK objelerini tanýmlamak için oluþturulmuþ bir yapýdýr. Blok objelerini tanýmlamak için Geometri Tipi = Blok seçilir ve Geometri bölümünde bloðun geometrisi tanýmlanýr. Tanýmlanan Bloklar, Blok Kümesi ile kullanýlýr. Ayrýntýlý bilgi için Bknz: Örnek Proje Blok Adý (Alfanümerik) Blok için verilen isim deðeri

131 Jeodezik Nokta Kümesi Jeodezik Noktalarýn geometrisinin tanýmlandýðý bölüm. Tüm Jeodezik Noktalar bu küme içerisinde tanýmlanýr. Bir geometri içerisinde birden fazla Jeodezik Nokta Kümesi olabilir, tek þart sýralý olmasýdýr Jeodezik Nokta Jeodezik Noktalarýn geometri tanýmlarýnýn bulunduðu bölüm Sýnýf Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES ID Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES Kod Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES Koor Jeodezik Noktalarýn koordinat tanýmýnýn yapýldýðý bölüm. Bknz. TEMEL TANIMLAR, Koor Tipi Açý Varsa Jeodezik Noktadaki sembolün (özellikle RS Sembolleri için) açý deðeri. Deðer girilmemiþ ise 0 (Sýfýr) kabul edilir Detay Adý (Alfanümerik) Jeodezik Noktanýn Adý (olmasý zorunludur) Derecesi (Integer) Örnek olarak aþaðýdaki deðerlerinden birini alabilir. Öznitelik Deðeri 1 NCÝ DERECE 2 NCÝ DERECE 3 NCÜ DERECE 4 NCÜ DERECE 5 NCÝ DERECE A DERECE B DERECE C DERECE -131-

132 Tip 24 (Integer) Örnek olarak aþaðýdaki deðerlerinden birini alabilir. Öznitelik Deðeri (YER KONTROL NOKTASI) NÝRENGÝ (YER KONTROL NOKTASI) POLÝGON (YER KONTROL NOKTASI) NÝVELMAN / RS (YER KONTROL NOKTASI) TUTGA (YER KONTROL NOKTASI) ITRF96 / TUDKA Ölçü Þekli Üretim Kodu (Integer) Örnek olarak aþaðýdaki deðerlerinden birini alabilir. Öznitelik Deðeri YERSEL KUTUPSAL YERSEL PRÝZMATÝK FOTOGRAMETRÝK SAYISAL GRAFÝK Tesis Kodu (Integer) Örnek olarak aþaðýdaki deðerlerinden birini alabilir. Öznitelik Deðeri PÝLYE TAÞ NÝVELMAN RÖPERÝ ÇÝVÝ TESÝSSÝZ Üretim Tarihi (Tarih) Jeodezik Noktanýn üretim tarihi. XML için Tarih Formatý YYYY-AA-GG þeklinde olmalýdýr Üretici Kodu (Integer) Örnek olarak aþaðýdaki deðerlerinden birini alabilir. Öznitelik Deðeri TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜÐÜ HARÝTA GENEL KOMUTANLIÐI ÝLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ DEVLET SU ÝÞLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ BAYINDIRLIK VE ÝSKÂN BAKANLIÐI TARIM VE KÖYÝÞLERÝ BAKANLIÐI BELEDÝYE -132-

133 Yüksekliði Ortometrik (H) ya da elipsoid (h) yükseklik deðeri Ortometrik Yükseklik Üretim Kodu (Integer) Örnek olarak aþaðýdaki deðerlerinden birini alabilir. Öznitelik Deðeri GEOMETRÝK NÝVELMAN KOTU TRÝGONOMETRÝK NÝVELMAN (PREZÝSYONLU) TRÝGONOMETRÝK NÝVELMAN (KONVANSÝYONEL) Nokta Kümesi Detay Noktalarýn geometrisinin tanýmlandýðý bölüm. Tüm Detay Noktalar bu küme içerisinde tanýmlanýr. Bir geometri içerisinde birden fazla Detay Nokta Kümesi olabilir, tek þart sýralý olmasýdýr Nokta Noktalarýn geometri tanýmlarýnýn bulunduðu bölüm Sýnýf Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES ID Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES Kod Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES Koor Noktalarýn koordinat tanýmýnýn yapýldýðý bölüm. Bknz. TEMEL TANIMLAR, Koor Tipi Adý (Alfanümerik) Noktanýn Adý (olmasý zorunludur) Açý (Sayý) Varsa noktadaki sembolün açý deðeri. Varsayýlan deðer 0 (Sýfýr) olarak belirlenmiþtir Çoklu Çizgi Kümesi Çizgi ve Çoklu Çizgilerin (en az 2 noktasý olan) geometrisinin tanýmlandýðý bölüm. Tüm Çizgi ve Çoklu Çizgiler bu küme içerisinde tanýmlanýr. Bir geometri içerisinde birden fazla Çoklu Çizgi Kümesi olabilir, tek þart sýralý olmasýdýr

134 Çoklu Çizgi Çizgi ve Çoklu Çizgi geometri tanýmlarýnýn bulunduðu bölüm Sýnýf Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES ID Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES Kod Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES Koor Çizgi ve Çoklu Çizgilerin koordinat tanýmýnýn yapýldýðý bölüm. Bknz. TEMEL TANIMLAR, Koor Tipi Poligon Kümesi Alanlarýn (en az dört noktadan oluþan, son noktasý ilk noktasý üzerinde kapanan alan) geometrisinin tanýmlandýðý bölüm. Tüm Poligonlar bu küme içerisinde tanýmlanýr. Bir geometri içerisinde birden fazla Poligon Kümesi olabilir, tek þart sýralý olmasýdýr Poligon Alanlarýn geometri tanýmlarýnýn bulunduðu bölüm Sýnýf Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES ID Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES Kod Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES Alan Alan ya da içinde Boþluk Alanlar tanýmlý ise, Dýþ Alanýn tanýmlarýnýn bulunduðu bölüm. Bknz. TEMEL TANIMLAR, Alan Tipi Boþluk Alan Alan içindeki Boþluk Alanlarýn tanýmlarýnýn yapýldýðý bölüm. Bknz. TEMEL TANIMLAR, Alan Tipi

135 Yazý Kümesi Yazý geometrisinin tanýmlandýðý bölüm. Tüm Yazýlar bu küme içerisinde tanýmlanýr. Bir geometri içerisinde birden fazla Yazý Kümesi olabilir, tek þart sýralý olmasýdýr Yazý Yazýlarýn geometri tanýmlarýnýn bulunduðu bölüm Sýnýf Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES ID Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES Kod Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES Koor Yazýlarýn koordinat tanýmýnýn yapýldýðý bölüm. Bknz. TEMEL TANIMLAR, Koor Tipi Metin (Alfanümerik) Yazýnýn kendisi Açý (Sayý) Varsa, yazýnýn yatay eksen ile yaptýðý açýnýn deðeri. Deðer girilmemiþ ise 0 (Sýfýr) kabul edilir Boyut (Sayý) Yazýnýn milimetre cinsinden yükseklik deðeri Geniþlik Faktörü (Sayý) Yazý için geniþleme ve daralma faktörü, geniþleme ve daralma yok ise varsayýlan deðeri 1 (Bir) Dayama Noktasý (Sayý) Y, X Þeklinde (Örn: 1,3) yazýnýn uygulama noktasý. Önce Y Deðeri sonra X Deðeri, ile ayrýlmýþ

136 Font (Alfanümerik) Yazýnýn fontu Daire Kümesi Daire/Yay geometrisinin tanýmlandýðý bölüm. Tüm Daire ve Yaylar bu küme içerisinde tanýmlanýr. Bir geometri içerisinde birden fazla Daire Kümesi olabilir, tek þart sýralý olmasýdýr Daire Daire ve Yay larýn geometri tanýmlarýnýn bulunduðu bölüm Sýnýf Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES ID Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES Kod Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES Koor Daire/Yay merkezinin koordinat tanýmýnýn yapýldýðý bölüm. Bknz. TEMEL TANIMLAR, Koor Tipi r (Sayý) Daire ya da Yay ýn yarýçap deðeri Baþlangýç Açýsý, Bitiþ Açýsý (Sayý) Daire ise boþ býrakýlacak, Yay ise Yay ýn Baþlangýç ve Bitiþ açýsýnýn deðeri

137 Yon (String) Daire ya da Açý geometrisindeki hat tipinin yönü. CCW ya da CW deðerlerinden biri olabilir. Özellikle güzergâh tipi tanýmlamalarda, Daire ya da Açý geometrisinin yönü ile hat tipinin yönü ayný olmayabilir; Yön=CCW ise normal taným; hat tipi objenin solunda, Yön=CW ise ters taným; patern saðda olarak kabul edilir Klotoid Kümesi Klotoid geometrisinin tanýmlandýðý bölüm. Tüm Klotoidler bu küme içerisinde tanýmlanýr. Bir geometri içerisinde birden fazla Klotoid Kümesi olabilir, tek þart sýralý olmasýdýr Klotoid Klotoidlerin geometri tanýmlarýnýn bulunduðu bölüm Sýnýf Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES ID Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES Kod Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES Koor 1, Koor 2 Klotoid in Baþlangýç ve Bitiþ koordinatlarýnýn tanýmýnýn yapýldýðý bölüm. Bknz. TEMEL TANIMLAR, Koor Tipi r (Sayý) Klotoid in yarýçap deðeri L (Sayý) Klotoid in uzunluk deðeri Ovel (Sayý) Ovel baþlangýç uzunluk deðeri

138 Üçgen Kümesi Üçgen geometrisinin tanýmlandýðý bölüm. Tüm Üçgenler bu küme içerisinde tanýmlanýr. Bir geometri içerisinde birden fazla Üçgen Kümesi olabilir, tek þart sýralý olmasýdýr Üçgen Üçgenlerin geometri tanýmlarýnýn bulunduðu bölüm Sýnýf Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES ID Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES Kod Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES Koor 1, Koor 2, Koor 3 Üçgen in Köþe koordinatlarýnýn tanýmýnýn yapýldýðý bölüm. Bknz. TEMEL TANIMLAR, Koor Tipi Kutu Kümesi Kutu Objelerin geometrisinin tanýmlandýðý bölüm. Tüm Kutu Objeleri bu küme içerisinde tanýmlanýr. Bir Geometri içerisinde birden fazla Kutu Kümesi olabilir, tek þart sýralý olmasýdýr Kutu Kutu Objelerinin geometri tanýmlarýnýn bulunduðu bölüm Sýnýf Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES ID Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES Kod Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES Koor 1 Kutu Objesinin Sol Alt Köþe koordinat tanýmýnýn yapýldýðý bölüm. Bknz. TEMEL TANIMLAR, Koor Tipi

139 Koor 2 Kutu Objesinin Sað Üst Köþe koordinat tanýmýnýn yapýldýðý bölüm. Bknz. TEMEL TANIMLAR, Koor Tipi Açý (Sayý) Kutu Objesinin yatay eksen ile yaptýðý açý deðeri Blok Kümesi Blok Objelerinin geometrisinin tanýmlandýðý bölüm. Tüm Blok Objeleri bu küme içerisinde tanýmlanýr. Bir Geometri içerisinde birden fazla Blok Kümesi olabilir, tek þart sýralý olmasýdýr Blok Blok Objelerinin geometri tanýmlarýnýn bulunduðu bölüm Sýnýf Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES ID Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES Kod Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES Koor Blok Objesinin uygulama noktasýnýn koordinat tanýmýnýn yapýldýðý bölüm. Bknz. TEMEL TANIMLAR, KoorTipi Açý (Sayý) Blok Objesinin açý deðeri Büyütme Katsayýsý (Sayý) Blok Objesinin büyüklük deðeri Blok Adý (String) Blok Objesinin ID Deðeri, her Blok Tipi için özgün olmak zorundadýr

140 4. TABLOLAR Tablo tanýmlamalarý için Kök Obje Adý (Alfanümerik) Tablonun isim bilgisinin tanýmlandýðý bölüm Açýklama (Alfanümerik) Tablo ile ilgili açýklama bilgilerinin tanýmlandýðý bölüm Sýnýf Bilgisi Tablonun ait olduðu sýnýf ile ilgili bilgilerin tutulduðu bölüm Sýnýf Adý Geometri objeleri ve tablo arasýndaki baðlantý, sýnýf adý ile saðlanmaktadýr. Geometri ile tablo arasýnda bir baðlantý varsa geometri objesinin VTES bölümündeki Sýnýf bilgisi ile bu deðerin ayný olmasý gerekmektedir Sýnýf Açýklama Sýnýf ile ilgili ek açýklama. Ýsteðe baðlý Baðlantý Kolon Adý Tabloda kullanýlan baðlantý kolonunun adý. Geometri objelerinin VTES bölümündeki ID deðerinin hangi kolondaki bilgiyi gösterdiði, bu alandaki kolon adý ile belirtilir Kolon Tanýmlarý Tablonun kolonlarý hakkýndaki bilgiler bu bölümde tutulur. Her kolon tanýmý için bir Kolon bölümü olmalýdýr Kolon Kolon bilgilerinin tanýmlandýðý bölüm. Bu bölümde, kolon isimleri ve tipi tanýmlanýr Adý (Alfanümerik) Kolonun adý Tanýmý (Alfanümerik) Kolonun tanýmý. Kullanýlacak tanýmlar ve açýklamalarý aþaðýdaki tabloda verilmiþtir. Kolon isimlerindeki geçersiz karakter kullanýmý ve veri uzunluðunda, tablonun oluþturulduðu veri tabanýnýn kabul kriterleri esas alýnýr

141 Tanýmý Açýklama Axx Alfanümerik L Uzun Tamsayý S Kýsa Tamsayý M Mantýksal R Reel Sayý D Tarih Z Tarih ve Saat P Para Birimi Bxx Binary Nxx Not KODLU Öznitelik havuzunda bu kolonun alabileceði deðerler önceden tanýmlanmýþ (enumerated) Bilgi: xx Tamsayý olarak verinin uzunluðunu ifade eder. Kolon kullanýmlarýnda standart saðlamak için bir kolon havuzu oluþturulmuþtur. Bu havuzda detay ve öznitelik kataloðundaki detaylar, öznitelikler ve varsa olabilecek öznitelik deðerleri tanýmlanmýþtýr. Eðer tanýmlanan kolon havuzdan alýnan bir kolon ve bu kolonun alabileceði deðerler önceden belirtilmiþ ise (örn. ISINMA_TURU), kolon tipine KODLU yazýlmalýdýr. Kolonda kullanýlan isim, havuzda belirtilen isimle ayný olmalýdýr. UVDF verisi yazan ve okuyan yazýlýmlar, kolon tipinin havuzdan gelmesi durumunda, kolondaki verilerin havuz tanýmlarýna uygun olup olmadýðýný kontrol etmelidir Katalog (Boolean) Kolonun havuzdan alýnýp alýnmadýðý bilgisi. 0 (false): kolon havuzdan deðil, serbest kolon tanýmý 1 (true): kolon havuzdan geliyor, kolon tipi ve satýrlarda bu kolona ait deðerler yazýlýrken ve okunurken kontrol edilmeli Satýrlar Bu bölümde sözel veriler tanýmlanmaktadýr. Sözel verilerin aktarýmý için sadece Satýr Tipi taným kullanýlmaktadýr Satýr Öznitelik verileri için Satýr Tipi veri tanýmý. Satýrlardaki veriler kolonlar halinde satýra yazýlmalýdýr. Kolon bölümleri için K etiketi kullanýlmalýdýr. Verileri yazarken ve okurken, kolon tanýmlarýndaki sýra izlenmelidir. Örnek bir uygulama aþaðýda verilmiþtir: -141-

142 <KolonTanýmlarý> <Kolon> <Adý>OKUL_ID</Adý> <Tanýmý>L</Tanýmý> <Katalog>0</Katalog> </Kolon> <Kolon> <Adý> OKUL _ADI</Adý> <Tanýmý>A20</Tanýmý> <Katalog>0</Katalog> </Kolon> <Kolon> <Adý>ÖÐRENCÝ_SAYISI</Adý> <Tanýmý>L</Tanýmý> <Katalog>0</Katalog> </Kolon> </Kolon Tanýmlarý> <Satýrlar> <Satýr> <K>1</K> <K>OKUL 1</K> <K>350</K> </Satýr> <Satýr> <K>10002</K> <K>OKUL 2</K> <K>121</K> </Satýr> </Satýrlar> 5. RASTER Raster tanýmlamalarý için Kök Obje Dosya Raster dosyanýn adý. Raster dosya, XML dosyasý ile ayný dizin içerisinde bulunmalýdýr Ref Koor Cift Raster ve Harita koordinatlarýnýn tanýmlandýðý bölüm. Minimum 4 çift nokta tanýmlanmasý gerekmektedir. Raster ve Harita üzerindeki koordinatlar Y ve X olarak ( 3. Boyut hariç) verilmektedir

143 Harita Koor Raster üzerindeki bir noktanýn harita üzerindeki gerçek koordinat deðeri. Bknz. TEMEL TANIMLAR, Koor Tipi Raster Koor Raster in sol alt köþesi referans (0,0) alýnarak belirlenmiþ olan piksel koordinatýdýr. Bknz. TEMEL TANIMLAR, Koor Tipi. 6. GÖZLEM Gözlem tanýmlamalarý için Kök Obje Yatay Kenar Düþey Açý Yatay Kenar ve Düþey Açý verilerinin ölçülmüþ olmasý durumunda kayýtlarýn yazýlacaðý bölümdür. Durulan, Bakýlan ve Ölçülen bilgileri ayný dosya içerisinde birden fazla olabilir. Bu durumda mutlaka Durulan, Bakýlan ve Ölçülen sýralamasýnýn korunmasý gerekmektedir Durulan Durulan nokta ile ilgili bilgilerin yazýldýðý bölüm Nokta Adý (Alfanümerik, 10) Durulan Noktanýn adý Yatay Açý (Sayý) Durulan Noktada Yatay Açý bilgisi. 0 (Sýfýr) yazýlýr Düþey Açý (Sayý) Durulan Noktada Düþey Açý bilgisi. 0 (Sýfýr) yazýlýr Yatay Mesafe (Sayý) Durulan Noktada Yatay Mesafe bilgisi. 0 (Sýfýr) yazýlýr Alet Reflektör Yüksekliði (Sayý) Alet Yüksekliði bilgisi Bakýlan Durulan nokta bilgisinden sonra, Bakýlan nokta bilgisi yazýlýr Nokta Adý (Alfanümerik, 10) Bakýlan Noktanýn adý

144 Yatay Açý (Sayý) Yatay Açý bilgisi Düþey Açý (Sayý) Düþey Açý bilgisi Yatay Mesafe (Sayý) Yatay Mesafe bilgisi Alet Reflektör Yüksekliði (Sayý) Reflektör Yüksekliði bilgisi Ölçülen Bakýlan nokta bilgisinden sonra, o istasyondan ölçümü yapýlan tüm noktalar sýra ile yazýlýr Nokta Adý (Alfanümerik, 10) Ölçülen Noktanýn adý Yatay Açý (Sayý) Yatay Açý bilgisi Düþey Açý (Sayý) Düþey Açý bilgisi Yatay Mesafe (Sayý) Yatay Mesafe bilgisi Alet ReflektörYüksekliði (Sayý) Reflektör Yüksekliði bilgisi Eðik Kenar Düþey Açý Eðik Kenar ve Düþey Açý verilerinin ölçülmüþ olmasý durumunda kayýtlarýn yazýlacaðý bölümdür. Durulan, Bakýlan ve Ölçülen bilgileri ayný dosya içerisinde birden fazla olabilir. Bu durumda mutlaka Durulan, Bakýlan ve Ölçülen sýralamasýnýn korunmasý gerekmektedir Durulan Durulan nokta ile ilgili bilgilerin yazýldýðý bölüm Nokta Adý (Alfanümerik, 10) Durulan Noktanýn adý yazýlýr

145 Yatay Açý (Sayý) Durulan Noktada Yatay Açý bilgisi. 0 (Sýfýr) yazýlýr Düþey Açý (Sayý) Durulan Noktada Düþey Açý bilgisi. 0 (Sýfýr) yazýlýr Eðik Mesafe (Sayý) Durulan Noktada Eðik Mesafe bilgisi. 0 (Sýfýr) yazýlýr Alet Reflektör Yüksekliði (Sayý) Alet Yüksekliði bilgisi Bakýlan Durulan nokta bilgisinden sonra, Bakýlan nokta bilgisi yazýlýr Nokta Adý (Alfanümerik, 10) Bakýlan Noktanýn adý Yatay Açý (Sayý) Yatay Açý bilgisi Düþey Açý (Sayý) Düþey Açý bilgisi Eðik Mesafe (Sayý) Eðik Mesafe bilgisi Alet Reflektör Yüksekliði (Sayý) Reflektör Yüksekliði bilgisi Ölçülen Bakýlan nokta bilgisinden sonra, o istasyondan ölçümü yapýlan tüm noktalar sýra ile yazýlýr Nokta Adý (Alfanümerik, 10) Ölçülen Noktanýn adý Yatay Açý (Sayý) Yatay Açý bilgisi Düþey Açý (Sayý) Düþey Açý bilgisi

146 Eðik Mesafe (Sayý) Eðik Mesafe bilgisi Alet Reflektör Yüksekliði (Sayý) Reflektör Yüksekliði bilgisi Yatay Mesafe Kot Farký Yatay Mesafe, Kot Farký verilerinin ölçülmüþ olmasý durumunda kayýtlarýn yazýlacaðý bölümdür. Durulan, Bakýlan ve Ölçülen bilgileri ayný dosya içerisinde birden fazla olabilir. Bu durumda mutlaka Durulan, Bakýlan ve Ölçülen sýralamasýnýn korunmasý gerekmektedir Durulan Durulan nokta ile ilgili bilgilerin yazýldýðý bölüm Nokta Adý (Alfanümerik, 10) Durulan Noktanýn adý Yatay Açý (Sayý) Durulan Noktada Yatay Açý bilgisi. 0 (Sýfýr) yazýlýr Yatay Mesafe (Sayý) Durulan Noktada Yatay Mesafe bilgisi. 0 (Sýfýr) yazýlýr Kot Farký (Sayý) Durulan Noktada Kot Farký bilgisi. 0 (Sýfýr) yazýlýr Alet Reflektör Yüksekliði (Sayý) Alet Yüksekliði bilgisi Bakýlan Durulan nokta bilgisinden sonra, Bakýlan nokta bilgisi yazýlýr Nokta Adý (Alfanümerik,10) Bakýlan Noktanýn adý Yatay Açý (Sayý) Yatay Açý bilgisi Yatay Mesafe (Sayý) Yatay Mesafe bilgisi

147 Kot Farký (Sayý) Kot Farký bilgisi Alet Reflektör Yüksekliði (Sayý) Reflektör Yüksekliði bilgisi Ölçülen Bakýlan nokta bilgisinden sonra, o istasyondan ölçümü yapýlan tüm noktalar sýra ile yazýlýr Nokta Adý (Alfanümerik, 10) Ölçülen Noktanýn adý Yatay Açý (Sayý) Yatay Açý bilgisi Yatay Mesafe (Sayý) Yatay Mesafe bilgisi Kot Farký (Sayý) Kot Farký bilgisi Alet Reflektör Yüksekliði (Sayý) Reflektör Yüksekliði bilgisi Enkesit Enkesit verilerinin ölçülmüþ olmasý durumunda kayýtlarýn yazýlacaðý bölümdür. Kilometre ve o kilometredeki kesit noktalarýnýn alt alta gelecek þekilde sýralamanýn korunmasý gerekmektedir Kesit Kesiti Baþlýk Satýrý ve Nokta Satýrý olmak üzere iki bölüm halinde tanýmlanýr Enkesit Baþlýk Satýrý Bu bölümde her kesitte deðiþecek olan Kesit Numarasý ve Kilometre bilgisi bulunmaktadýr Kesit No (Alfanümerik) Enkesitin numarasý Km (Sayý) Enkesitin kilometresi

148 Enkesit Nokta Satýrý Her kesitte minimum 2 nokta bulunmalýdýr Mesafe (Sayý) Enkesit Noktasýnýn eksene olan mesafesi; sol taraf negatif (-), sað taraf pozitif (+) iþaretlidir Kot Farký (Sayý) Enkesit noktasýnýn kot (Z) deðeri Nokta Kodu (Alfanümerik, 6) Enkesit Noktasýnýn açýklamasý. 7. EK AÇIKLAMALAR Þev taramalarýnýn tarama çizgileri kartoðrafik kaliteyi korumak için grup olarak saklanmalýdýr. Bu durum yalnýzca þevler için geçerlidir. Resmi bina ve benzeri detaylar için kullanýlan taramalar veri olarak saklanmamalýdýr. Okuma sýrasýnda gerekli tarama ve benzeri çizgiler otomatik olarak oluþturulabilir. Kod (VTES) deðeri olarak BÖHYY kodlarý da kullanýlabilir. Katalogdaki kodlardan ayýrmak için baþýna * eklemek gerekmektedir. Örn. *805 gibi. Dosyalarýn pafta bazlý olmasýna gerek yoktur. Bunun aksine, olmamasý önerilir

149 EK-3 Harita Özel Ýþaretleri Sýnýflarý -149-

150 -150-

151 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK-3 HARÝTA ÖZEL ÝÞARETLERÝ SINIFLARI 0000 EÞYÜKSEKLÝK EÐRÝLERÝ VE KOD NUMARALARI 0200 KARAYOLLARI VE TESÝSLERÝ 0400 DEMÝRYOLU METRO TRAMVAY VE TESÝSLERÝ 0600 HÝDROÐRAFÝK BÝLGÝLER 0800 NAKÝL HATLARI VE HABERLEÞME TESÝSLERÝ 1000 SINIRLAR 1200 YAPILAR 1400 BÝTKÝ ÖRTÜSÜ VE TARIM ALANLARI 1600 TAÞLIK VE KAYALIKLAR 1800 ÞEVLER 2000 TAMAMLAYICI ÝÞARETLER 2400 KONTROL NOKTALARI ÝÞARETLERÝ 2600 YAZI VE RAKAM ÝÞARETLERÝ YARARLANMA NOTU: 1. Nokta iþaretlerinin merkezleri üzerlerinde gösterilmiþtir. 2. Çizgi iþaretlerinde, iþaret oluþturulurken iþaretin baþlangýcý olarak sol taraf, iþaretin bitimi olarak sað taraf düþünülür. 3. Ýþaret kütüphanelerinde çizgi iþaretler oluþturulurken yukarýdaki yön kavramý dikkate alýnýr

152 -152-

153 -153-

154 -154-

155 -155-

156 -156-

157 -157-

158 -158-

159 -159-

160 -160-

161 -161-

162 -162-

163 -163-

164 -164-

165 -165-

166 -166-

167 -167-

168 -168-

169 -169-

170 -170-

171 -171-

172 -172-

173 -173-

174 -174-

175 -175-

176 -176-

177 -177-

178 -178-

179 -179-

180 -180-

181 -181-

182 -182-

183 -183-

184 -184-

185 -185-

186 -186-

187 -187-

188 -188-

189 -189-

190 -190-

191 -191-

192 -192-

193 -193-

194 -194-

195 -195-

196 -196-

197 -197-

198 -198-

199 -199-

200 -200-

201 -201-

202 -202-

203 EK-4 Nokta Tesisleri -203-

204 -204-

205 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK-4 NOKTA TESÝSLERÝ -205-

206 -206-

207 -207-

208 EK: 4 YERALTI NÝVELMAN TESÝSÝ -208-

209 EK-5 GPS Ölçme ve Kayýt Karnesi -209-

210 -210-

211 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK-5 GPS ÖLÇME VE KAYIT KARNESÝ -211-

212 -212-

213 EK-6 Nokta Röper Krokileri -213-

214 -214-

215 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK-6 NOKTA RÖPER KROKÝLERÝ -215-

216 -216-

217 EK-7 Kenar Ýndirgeme Tablosu -217-

218 -218-

219 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK-7 KENAR ÝNDÝRGEME TABLOSU -219-

220 -220-

221 EK-8 Ölçü Krokisi Örneði -221-

222 -222-

223 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK-8 ÖLÇÜ KROKÝSÝ ÖRNEÐÝ -223-

224 -224-

225 -225-

226 -226-

227 EK-9 Pafta Bölümlendirmesi Örneði -227-

228 -228-

229 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK-9 PAFTA BÖLÜMLENDÝRMESÝ ÖRNEÐÝ -229-

230 -230-

231 EK-10 Pafta Örneði -231-

232 -232-

233 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK-10 PAFTA ÖRNEÐÝ -233-

234 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK-10 YER SEÇÝM KANAVASI -234-

235 EK-11 TUTGA Koordinat ve Hýzlarýnýn Jeodezik Amaçlý Çalýþmalarda Kullanýlmasýna Ýliþkin Örnek -235-

236 -236-

237 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK - 11 TUTGA KOORDÝNAT VE HIZLARININ JEODEZÝK AMAÇLI ÇALIÞMALARDA KULLANILMASINA ÝLÝÞKÝN EK ÖRNEKLER HGK tarafýndan satýþý yapýlan TUTGA koordinat ve hýzlarýnýn bu yönetmelik kapsamýndaki jeodezik çalýþmalarda kullanýlmasýnda karþýlaþýlabilecek olasý sorunlardan kaçýnmak amacýyla, konu aþaðýdaki örnek üzerinde kýsaca açýklanmýþtýr. Aþaðýdaki örnekte tüm noktalarýn deprem öncesi ve deprem sonrasý koordinatlarýnýn epoðunda verildiði kabul edilmiþtir. Kosismik hesaplama çalýþmalarýnda tabloda verilen depremler dikkate alýnmýþtýr. No Deprem Tarih Büyüklük Adana-Ceyhan Mw6.2 Ýzmit Mw7.5 Düzce Mw7.2 Çerkeþ Mw6.1 Sultandað Mw5.9 Sultandað Mw6.1 Urla Mw5.6 Bingöl Mw6.4 Deprem öncesi koordinatlar: Deprem etkisine maruz kalmayan noktalarýn koordinatlarý ile deprem etkisine maruz noktalarýn depremden önceki koordinatlarý ifade etmektedir.(tektonik yerdeðiþtirme) -237-

238 Kosismik etki: Deprem öncesi ve sonrasý koordinatlarý olan noktalar için referans epoðunda hesaplanmýþ olup, deprem öncesi ve sonrasý hýz farklýlýklarýndan kaynaklanan etkileri de içermektedir. HGK tarafýndan verilen deðerlerdeki kosismik etkiler sadece bilgi amaçlý olup, noktalarýn deprem sonrasý ve deprem öncesi koordinatlarý ayrý sayfalar halinde verilmektedir. Deprem sonrasý koordinatlarý olan noktalar, aþaðýdaki eþitlikle istenilen epokta hesaplanarak kullanýlmalýdýr. t epoðundaki koordinatlarýn hesaplanmasý: X TUTGA(t) = X TUTGA(2005.0) + v TUTGA.(t ) Örnek: A. HGK dan alýnan deðerler depremlerden etkilenmemiþ bir noktaya aitse, tek bir koordinat/hýz çýktýsý verilmektedir. Örneðin, Muðla daki Knidos noktasýnda aþaðýdaki þekilde tek bir koordinat/hýz deðeri bulunmaktadýr. KNID Bu tür bir noktada, örneðin epoðundaki koordinatlar X TUTGA(t) = X TUTGA(2005.0) + v TUTGA.( ) Eþitliði kullanýlarak hesaplanabilir. B. HGK dan alýnan deðerler depremlerden etkilenmiþ bir noktaya aitse iki farklý koordinat/hýz çýktýsý verilmektedir. Örneðin, Marmara Ereðlisi noktasýnda aþaðýdaki þekilde iki ayrý koordinat ve hýz deðeri bulunmaktadýr. Verilen deðerlerde tektonik etki (kosismik yer deðiþtirme) de bulunmasýna raðmen sadece bilgi amaçlýdýr. Þekilde görüldüðü gibi tektonik etki sadece deprem anýný kapsamadýðýndan (deprem sonrasý postsismik etkiler de bulunduðundan) yayýn epoðunda (2005.0) hesaplanmýþtýr. Deprem öncesi: MAER Deprem sonrasý: MAER

239 epoðundaki kosismik(tektonik) yer deðiþtirme: dx = ( ) þeklinde kolayca hesaplanabilir. Özel bir uygulama için tektonik yerdeðiþtirme herhangi bir epokta hesaplanmak istenirse, deprem öncesi ve sonrasý koordinatlar ayrý ayrý epok kaydýrýlarak farký alýnmalýdýr. C. Sonuç olarak, HGK dan alýnan deðerler depremlerden etkilenmiþ bir noktaya aitse iki farklý koordinat/hýz çýktýsý verilmektedir. Hesaplamalarda, deprem sonrasý koordinatlar ve hýzlar kullanýlmalýdýr. Listede verilen Ko-sismik yer deðiþtirmeler (dx dy dz) ifadesi sadece bilgi amaçlýdýr ve özel konular dýþýnda hesaplamalarda kullanýlmamalýdýr

240 -240-

241 EK-12 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Tarafýndan Bu Yönetmelik Kapsamýnda Yapýlan Ýþlerin Tesliminde Ýstenen Belgeler -241-

242 -242-

243 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK - 12 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Tarafýndan Bu Yönetmelik Kapsamýnda Yapýlan Ýþlerin Tesliminde Ýstenen Belgeler 1- ANA AÐ (TUTGA-C1-C2) ÇIKTILARI ONAYLI TUTGA DEÐERLERÝ (HGK DAN ALINAN) TUTGA OLCU EPOÐU KAYDIRMA HESABI ANA KANAVA ANA LUP KAPANMALARI SERBEST DENGELEME 3 BOYUTLU UYUÞUM TESTÝ DAYALI DENGELEME ÖLÇÜ EPOÐU KOORDÝNATLARI (GRÝD, KARTEZYEN, COÐRAFÝ) REFERANS EPOÐU KOORDÝNATLARI (GRÝD, KARTEZYEN, COÐRAFÝ) HIZ HESABI RAPORU 2- DÝZÝ (C3) ÇIKTILARI DÝZÝ KANAVA DAYALI DENGELEME REFERANS EPOÐU KOORDÝNATLARI (GRÝD, KARTEZYEN, COÐRAFÝ) HIZ HESABI RAPORU 3- POLÝGON (C4) ÇIKTILARI (KÖY KÖY ALINACAK) REFERANS EPOÐU GRÝD KOORDÝNATLARI 4- ITRF96-ED50 DATUMLARI ARASI DÖNÜÞÜM PARAMETRESÝ HESABI ÇIKTILARI DÖNÜÞÜMDE KULLANILAN ANA NÝRENGÝ NOKTALARININ ONAYLI DEÐERLERÝ (HGK-TKGM DEN ALINAN) ITRF96-ED50 DATUMLARI ARASINDA YAPILAN DÖNÜÞÜM HESABI 5- NÝVELMAN VE TG03ÜN ÝYÝLEÞTÝRMESÝ HESABI ÇIKTILARI NÝVELMAN HESABINDA KULLANILAN RS NOKTALARININ ONAYLI DEÐERLERÝ (HGK-TKGM DEN ALINAN) GPS NIVELMANI VE GEOMETRÝK NÝVELMAN HESAP ÇIKTILARI SONUÇ HESAP ÇIKTILARI (TUM NOKTALARIN ORTOMETRÝK YÜKSEKLÝKLERÝ) 6- KONTROL ÖLÇÜLERÝ ÇIKTILARI -243-

244 ARÞÝV DÜZENLEMESÝ A) 1 / lik Dosyalara Konulacak Belgeler 1- Ýþ indeksi 2- Nokta Kanavasý 3- Onaylý Son Numaralar (Bölge Müdürlüklerinden Alýnacak) 4- Yapým Kontrol Onay Raporlarý 5- Koordinat Özet Çizelgesi - TKGM - A4 Formatý - Sýralý Koordinat Özet Cetveli B) Hesaplar 1- Ýþ Ýndeksi 2- Sýralý Koordinat Özet Cetveli (TUTGA, C1-C2-C3 Sýklaþtýrma Noktalarý) 3- GPS Ölçü Kayýt Çizelgesi 4- C1, C2, C3 Sýklaþtýrma Noktalarý GPS Oturum Planý 5- Lup Kapanmalarý 6- Uyuþum Testi 7- Serbest Dengeleme Çýktýlarý 8- Dönüþüm Parametreleri (ITRF 96-ED 50) 9- Nokta Röperleri C) Nivelman 1- Nivelman Koordinat Çizelgesi 2- Geometrik Nivelman Ölçüleri 3- Uyuþumsuz Ölçüler Testi 4- Geometrik Nivelman Dengeleme Çýktýlarý 5- GPS Nivelmaný Ölçü Kayýt Çizelgesi 6- GPS Nivelmaný Oturum Planý 7- Lup Kapanmalarý 8- Tek Noktaya Dayalý Serbest Dengeleme 9- Dengeleme Koordinat Özet Çizelgesi (Kartezyen ve Grid) 10-Yüzey Hesabý: - GPS Nivelman Aðýna Göre Dengeleme Hesabý (TG03) - Ýkinci veya Üçüncü Dereceden Yüzey Aðý Hesabý D) Kanavalar 1- Yer Seçim ve C3 Görüþ Kanavasý, (Köy Sýnýrlarý Gösterilecek) (3 Adet Þeffaf) 2- C1, C2, C3 GPS Oturum Kanavasý ve Ölçü Planý (3 Adet Þeffaf) 3- Geometrik ve GPS Nivelman Kanavasý ve Ölçü Planý (3 Adet Þeffaf) -244-

245 E) Manyetik Ortam (3 Adet CD) 1- Tüm Ýþi Kapsayan Bilgiler (Hesaplar, Nivelman, Kanavalar vb.) 2- HGK Sistem Formatý 3- TKGM-A4 Sistem Formatý AÇIKLAMALAR A) Kanavalar : 1-1/ ölçekli açýlýmlý olacak. 2- Ýsmi 1/ olarak yazýlacak. 3-1 / ölçekli bölümlemeli olacak ve isimleri yazýlacak. 4- Antetli ve kontrol mühendislerince onaylý olacak. 5- Kanavalarda lejand ve GPS ölçü oturum planlarý bulunacak. B) Dosyalar : 1-1 / lik dosyalar 2 þer adet hazýrlanacak. 2- Hesap ve Nivelman Dosyalarý 1 cilt, 1 klasör halinde getirilecek

246 -246-

247 GENEL MÜDÜRLÜÐÜMÜZE YAPILAN BAÞVURULAR ÜZERÝNE AÞAÐIDAKÝ AÇIKLAMALARIN YAPILMASI GEREKLÝ GÖRÜLMÜÞTÜR. JEODEZÝK FORMATLARA ÝLÝÞKÝN EK AÇIKLAMALAR; 1- Daha önce Genel Müdürlüðe (Üretim Ýzleme Merkezine) teslim edilecek dokümanlara iliþkin yapýlan açýklamalar yürürlükte olup, jeodezik belgelere iliþkin düzenlenen format çizelgelerinin a4 çýktýlarýnýn excel de verilmemesinin yaný sýra istenilen bilgi ve belgelerin fazla olmasý nedeniyle, (excel de) yeniden düzenlenmiþ olup, jeodezik veriler aþaðýda belirtildiði þekilde düzenlenecektir. Bunlar ; Harita Genel Komutanlýðý tarafýndan istenilen format. Yalnýzca sayýsal ortamda teslim edilecektir. Genel Müdürlüðümüz (Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Baþkanlýðý) tarafýndan istenilen format. Yalnýzca sayýsal ortamda teslim edilecektir. Genel Müdürlüðümüz (Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Baþkanlýðý) tarafýndan istenilen formatýn A4 kaðýdýna göre düzenlenmiþ þekli. Sayýsal ve bunun kaðýt çýktýsý olarak teslim edilecektir. 2- Genel Müdürlüðümüz (Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Baþkanlýðý) tarafýndan istenilen jeodezik bilgilere iliþkin çizelgelerde; Proje Numarasý: boþ býrakýlacaktýr. Pafta adý bölümü:1/5000 lik haritasý olan yerlerde 1/5000 lik adý, olmayan yerlerde 1/25000 lik adý yazýlacaktýr. Coðrafi koordinatlar derece, dakika, saniye olarak örneðe uygun yazýlacaktýr. Niteliðine noktanýn derecesi (TUTGA,AGA,SGA vb), Ek bilgiye nivelmanlý vb. bilgi konulacaktýr. Tesis edilen nokta eski nirengi noktasý ise(ed-50 koordinatlý), bu ortak noktanýn numarasý yazýlacaktýr. Bilgi Ýçin: Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Baþkanlýðý Harita, Harita Bilgileri ve Askeri Coðrafya Þube Müdürlüðü : e-posta: - - TEL : (312) (312) (312)

248 NOKTA NO... ÝÞÝNE AÝT NÝRENGÝ KOORDÝNAT ÖZET CETVELÝ ITRF 96 SAÐA DEÐER YUKARI DEÐER h-elýpsoýt HELMERT ORTOMETRÝK H PAFTA 1 /

249 1/ lik Adý N44 N44 N44 N45 N45 N45 N46 N46 N46 N47 N47 N47 M46 M46 M46 M47 M47 M47 Yazýldýðý Tarih : Hazýrlayan : Ýmzasý : ÖRNEK SON NUMARALAR LÝSTESÝ Nokta Adý Baþlangýç No Bitiþ No Nokta Sayýsý AGA (C1) SGA (C2) ASN (C3) AGA (C1) SGA (C2) ASN (C3) AGA (C1) SGA (C2) ASN (C3) AGA (C1) SGA (C2) ASN (C3) AGA (C1) SGA (C2) ASN (C3) AGA (C1) SGA (C2) ASN (C3) - N442 N443 N451 N452 N453 N461 N462 N463 N471 N472 N473 M461 M462 M463 M N442 N N N452 N N N N N471 N N M M462 M M Yapýmcý Firma/Kuruluþ Kontrol Eden : Ýmzasý : Ýlgili Kurum Ýlgili Kad. Müd

250 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FOTOGRAMETRÝ VE GEODEZÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI... PROJESÝ TUTGA SIKLAÞTIRMA NOKTALARI ÖZET CETVELÝ 1/ ÖLÇEKLÝ PAFTA ADI : ESKÝÞEHÝR J26-a ÜRETÝM YILI : 2005 PROJE NO : Datum : ITRF96 Elipsoid : GRS80 Referans Epoku : Dilim Orta Meridyeni ve Geniþliði : 30-3 Nokta No. Nokta Adý Pafta Adý COÐRAFÝ KOORDÝNATLARI STANDART SAPMALARI PROJEKSÝYON KOORDÝNATLARI ENLEM BOYLAM s j s l s h SAÐA YUKARI Ý241 Kervansaray Tepesi Ý24-a , ,9721 AGA-NÝV Niteliði Ek Bilgi Nokta ED-50 Tesis Yapýmcý KARTEZYEN KOORDÝNATLARI ÝNTER-SÝSMÝK HIZLARI Elipsoid Ortametrik No. Nok.No. Türü Kuruluþ X Y Z vx vy vz Yüksekliði Yüksekliði Ý Pilye TKGM , , , , ,7826 DÜZENLEYEN: Tarih : Adý Soyadý : Görevi : Ýmzasý : PROJE MÜDÜRÜ: Tarih : Adý Soyadý : Firmasý : Ýmzasý : KONTROL MÜHENDÝSÝ Tarih : Adý Soyadý : Görevi : Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Baþkanlýðý Ýmzasý : -250-

251 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FOTOGRAMETRÝ VE GEODEZÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI... PROJESÝ TUTGA SIKLAÞTIRMA NOKTALARI ÖZET CETVELÝ 1/ ÖLÇEKLÝ PAFTA ADI : ESKÝÞEHÝR J26-a ÜRETÝM YILI : 2005 PROJE NO : Datum : ITRF96 Elipsoid : GRS80 Referans Epoku : Dilim Orta Meridyeni ve Geniþliði : 30-3 Nokta No. Nokta Adý Pafta Adý COÐRAFÝ KOORDÝNATLARI STANDART SAPMALARI PROJEKSÝYON KOORDÝNATLARI ENLEM BOYLAM s j s l s h SAÐA YUKARI J261 Aðasar Tepe J26-a , ,865 AGA AGA-NÝV. SGA SGA-NÝV. ASN Niteliði Ek Bilgi Nokta No. ED-50 Nok.No. Tesis Türü J Pilye B.Blok-Sig. Kaya.Bronz Yapýmcý KARTEZYEN KOORDÝNATLARI ÝNTER-SÝSMÝK HIZLARI Elipsoid Ortametrik Kuruluþ X Y Z vx vy vz Yüksekliði Yüksekliði TKGM , , , , ,458 DÜZENLEYEN: Tarih : Adý Soyadý : Görevi : Ýmzasý : PROJE MÜDÜRÜ: Tarih : Adý Soyadý : Firmasý : Ýmzasý : KONTROL MÜHENDÝSÝ Tarih : Adý Soyadý : Görevi : Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Baþkanlýðý Ýmzasý : -251-

252 -252-

253 EK-13 Ýller Bankasý Genel Müdürlüðü Tarafýndan Bu Yönetmelik Kapsamýnda Yapýlan Ýþlerin Tesliminde Ýstenen Belgeler -253-

254 -254-

255 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK - 13 Ýller Bankasýnýn Ýþ Tesliminde Ýstediði Belgeler ve Þablonlar Teslim edilecek belgeler ve haritalar Aþaðýdaki dokümanlar Bankaya teslim edilir. 1) Paftalar ve kanavalar: Bankaya teslim edilen hesap ciltleri ile 1/1 000 ve 1/5 000 ölçekte polyester veya ayný nitelikteki þeffaf levhalara çizilen haritalar, harita mühendisi olmak kaydý ile þirket ortaðý veya anahtar teknik personelden biri tarafýndan imzalanýr. (Üçer adet ozalit kopyalarýyla birlikte.) 2) Arazi ölçülerine ait belgeler (ciltlenmiþ olarak) 2.1. Nivelman ölçüleri 2.2. GPS ölçme-kayýt çizelgesi 3) Orijinal hesap aslý aþaðýda belirtilen sýraya göre tanzim edilip, ciltli ve cilt kapaðý içine cep yapýlýp nirengi,poligon,nivelman kanava kaðýt çýktýlarý konacak.ön cilt kapaðýna A4 ebatlarýnda pafta lejantý yapýþtýrýlacaktýr Cildin içindekileri belirten bir fihrist (Bilgisayar çýktýsý) 3.2. Rapor (Ek-11 ) 3.3. Pafta isimleri belirtilmiþ Koordinat ve ortometrik kot özet cetvelleri Nirengi koordinat özet cetvelleri Poligon koordinat özet cetvelleri Tahdit köþe koordinat özet cetvelleri Nivelman noktasý kot özet cetvelleri (Koordinatlý olacak.) Banka harici kurumlardan alýnan onaylý koordinat ve kot özet cetvelleri 3.4. Dengelenen nirengi aðý hesap grafiði Kartezyen,coðrafik, izdüþüm koordinatlarý (ölçü ve referans epoðunda) 3.5. Dengeleme hesaplarý:(c1,c2,c3 dereceli nirengi sýrasýyla) Minimum zorlamalý dengeleme hesaplarý Uyuþumsuz ölçüler testi Baðýmsýz baz bileþenlerinin standart sapmalarý Koordinat uyuþum testi ve ölçek faktörü Dayalý dengeleme hesabý Düzeltmelerin karesel ortalama hatalarý,dengelemeden sonra bir ölçünün ortalama hatasýnýn hesabý, jeodezik noktalarýn standart sapmalarý Dönüþüm hesaplarý (Kot ve Koordinat) 3.6. GPS ile kot taþýma hesabý -255-

256 3.7. Geoit dayanak nokta hesabý ve poligonlarýn kotlandýrýlmasý 3.8. Poligon kenar ölçü özet çizelgeleri (Kliþede; yatay ve düþey açý,eðik,elipsoit ve izdüþüm düzlemindeki kenarlar,alet ve yansýtýcý yükseklikleri,durulan ve bakýlan noktalarýn ortometrik kotlarý) 3.9. Poligon hesaplarý Nivelman hesaplarý (ana,ara ve yardýmcý sýrasýyla) Dengelenen nivelman aðý hesap grafiði Minimum zorlamalý dengeleme ve uyuþumsuz ölçüler testi Nivelman noktalarý uyuþum testi ve dayalý dengeleme Nirengi ve poligon kotlarý özet cetvelleri Nirengi,nivelman,poligon ve tahdit köþe noktalarý (Tahdit köþe noktalarý ayný zamanda nirengi veya poligon noktalarý ise ayrýca konulmayacaktýr.) röper krokileri Cilt sayfasýnýn 500 den fazla olmasý halinde röper krokileri ayrý ciltlenmelidir. 4. Özet cildi (3 nüsha) Hesap aslýnýn sýrasýna göre düzenlenmiþ fotokopisi olacaktýr. 5. Röper cildi ayrý yapýlacaksa koordinat özet çizelgesi baþýna konur. 6. Meskun ve gayri meskun sahalarýn detay ölçüleri sýrasýnda tanzim edilen fihristli detay ölçü kroki orijinalleri ve meskun detay krokilerinin bir adet fotokopisi 7. Manyetik ortamda (CD) aþaðýdaki klasör yapýsýnda teslim edilecek dosyalar (Bu klasör yapýsý bozulmadan gerektiðinde alt klasörler oluþturulabilir.) -256-

257 CD ÝÇERÝÐÝ -257-

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

EK-11 TUTGA Koordinat ve Hýzlarýnýn Jeodezik Amaçlý Çalýþmalarda Kullanýlmasýna Ýliþkin Örnek -235- -236- Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK - 11 TUTGA KOORDÝNAT VE HIZLARININ

Detaylı

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin Tarih Sayısı 15/7/2005 25876 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

Detaylı

HARİTA TEKNİKERLİĞİ DERS NOTU

HARİTA TEKNİKERLİĞİ DERS NOTU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 015 HARİTA TEKNİKERLİĞİ DERS NOTU BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak,

Detaylı

Yönetmelik. V. N. ÇUBUKÇU Devlet Bakanı A.AKSU İçişleri Bakanı R.AKDAĞ Sağlık Bakanı. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği

Yönetmelik. V. N. ÇUBUKÇU Devlet Bakanı A.AKSU İçişleri Bakanı R.AKDAĞ Sağlık Bakanı. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği Karar Sayısı : 2005/9070 Yönetmelik Ekli Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı nın 29/4/2005 tarihli ve 684 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

Sayfa 1 / 20 Karar Sayısı : 2005/9070 Yönetmelik Ekli Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı nın 29/4/2005 tarihli ve 684 sayılı yazısı

Detaylı

DSİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİMİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

DSİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİMİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğü DSİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİMİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ MAYIS 2007

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ 4575 BÜYÜK ÖLEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/6/2005 o : 2005/9070 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/4/1925 o : 657 26/9/1984 o : 3045 3/5/1985 o : 3194

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİSİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİSİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİSİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Deniz (Seyir) haritaları

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Tuþat E., Turgut B., GPS Ýle Bir Að Çalýþmasý hkm 2005/2 Sayý 93 Koordinat Koordinat + Datum Koordinat + Datum + Epok Koordinat + Datum + Epok + Doðru

Tuþat E., Turgut B., GPS Ýle Bir Að Çalýþmasý hkm 2005/2 Sayý 93 Koordinat Koordinat + Datum Koordinat + Datum + Epok Koordinat + Datum + Epok + Doðru hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/2 Sayý 93 www.hkmo.org.tr GPS Ýle Bir Að Çalýþmasý Ekrem TUÞAT 1, Bayram TURGUT 2 Özet Bu çalýþmada günümüzün konum belirlemeye yönelik en geliþmiþ

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGNMETRÝ - I MF TM LYS 8 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

JEODEZİK ÖLÇMELER DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE

JEODEZİK ÖLÇMELER DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE JEODEZİK ÖLÇMELER DERSİ Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE REFERANS (KOORDİNAT) SİSTEMLERİ VE DATUM 1. Hafta Ders Notları REFERANS (KOORDİNAT) SİSTEMLERİ VE DATUM Referans (Koordinat)

Detaylı

JDF 116 / 120 ÖLÇME TEKNİĞİ / BİLGİSİ II POLİGONASYON

JDF 116 / 120 ÖLÇME TEKNİĞİ / BİLGİSİ II POLİGONASYON JDF 116 / 120 ÖLÇME TEKNİĞİ / BİLGİSİ II POLİGONASYON Yrd. Doç. Dr. HÜSEYİN KEMALDERE Jeodezik Noktaların Sınıflandırması (BÖHHBÜY-Md:8) Noktaların sınıflandırılması aşağıdaki şekildedir: a) Uzay ve uydu

Detaylı

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği 7. POLİGON 7.1. GENEL BİLGİ Bir bölgenin harita veya planının yapılabilmesi için, yeryüzünde konumu sabit ve koordinatları bilinen noktala ihtiyaç vardır. Bu noktalar, genel olarak nirengi noktaları ve

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI

KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI 49 50 TMMOB Harita ve Kadastro Üçüncü Oturum (31 Mart 2003, Pazartesi) Gençlerin Gözüyle HKM Oturum Yöneticisi Özgür AVCI Konuþmacýlar Seçkin ODABAÞI Taylan ÖCALAN Hüseyin TOPAN

Detaylı

GPS ÝLE DETAY ALIMINDA GPSSÝT ÝN YERÝ VE UYGULAMA SONUÇLARI GPSSIT IN DETAIL MEASUREMENT BY GPS AND APPLICATION RESULTS ÖZET Ý.KALAYCI 1, Ö.ÇORUMLUOÐLU 1, A.CEYLAN 1 Günümüz teknolojisi, konumsal verilerin

Detaylı

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97).

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97). 1-) GPS Ölçülerinin Yapılması Ölçülerin yapılacağı tarihlerde kısa bir süre gözlem yapılarak uydu efemerisi güncelleştirilmiştir. Bunun sonunda ölçü yapılacak bölgenin yaklaşık koordinatlarına göre, bir

Detaylı

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý katýlmayan firma ya da kurumumuz oldu. Benim kayýtlarýma göre teknik toplantý 14 defa yapýldý. Rasim Hocam 19 dedi, zannediyorum, bizim dýþýmýzda da deðerlendirme toplantýlarý yapýldý, ben onlarý kayýtlarýma

Detaylı

KAMULAġTIRMA HARĠTA ve HARĠTA BĠLGĠLERĠ ÜRETĠMĠ TEKNĠK ġartnamesġ

KAMULAġTIRMA HARĠTA ve HARĠTA BĠLGĠLERĠ ÜRETĠMĠ TEKNĠK ġartnamesġ T.C ENERJĠ ve TBĠĠ KYNKLR BKNLIĞI DEVLET SU ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLĞÜ Emlak ve KamulaĢtırma Dairesi BaĢkanlığı KMULġTIRM HRĠT ve HRĠT BĠLGĠLERĠ ÜRETĠMĠ TEKNĠK ġrtnmesġ MYIS 2007 2 DSİ KMULŞTIRM HRİT ve HRİT

Detaylı

M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME BİLGİSİ II Poligon İstikşafı ve Yerüstü Tesisleri, Poligon Ölçüsü ve Türleri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF120 ÖLÇME BİLGİSİ II DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli CEV 361 CBS ve UA Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli 1 Yerin Şekli Ekvator çapı: 12756 km Kuzey kutuptan güney kutuba çap: 12714 km

Detaylı

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I 1. Çember Denklemi: Analitik düzlemde merkezi M(a, b) ve yarýçapý r birim olan çemberin denklemi, (x - a) 2 + (y - b) 2 = r 2 (x - a) 2 + y 2 = r 2

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN Yerin Şekli

CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN  Yerin Şekli CEV 361 CBS ve UA Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli 1 Yerin Şekli Ekvator çapı: 12756 km Kuzey kutuptan güney kutuba çap: 12714

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/2 Sayý 93 www.hkmo.org.tr Klasik Yöntemlerle Üretilmiþ Kontrol Noktalarýnýn (Poligon Noktalarýnýn) GPS Koordinatlarý ile Karþýlaþtýrýlmasýna Ýliþkin

Detaylı

JEODEZİK AĞLARIN TASARIMI (JEODEZİK AĞLARIN SINIFLANDIRILMASI, TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİK AĞLARI)

JEODEZİK AĞLARIN TASARIMI (JEODEZİK AĞLARIN SINIFLANDIRILMASI, TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİK AĞLARI) JEODEZİK AĞLARIN TASARIMI (JEODEZİK AĞLARIN SINIFLANDIRILMASI, TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİK AĞLARI) 3.hafta, Ders 2 Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA, 2007 Yrd. Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI, 2017 Yeryüzünün bütününün

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS HİZMET İÇİ EĞİTİM MART 2015 İSTANBUL TAPU VE KADASTRO II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SUNUM PLANI 1- Jeodezi 2- Koordinat sistemleri 3- GNSS 3 JEODEZİ Jeodezi; Yeryuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile zamana

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Haritası yapılan bölge (dilim) Orta meridyen λ. Kuzey Kutbu. Güney Kutbu. Transversal silindir (projeksiyon yüzeyi) Yerin dönme ekseni

Haritası yapılan bölge (dilim) Orta meridyen λ. Kuzey Kutbu. Güney Kutbu. Transversal silindir (projeksiyon yüzeyi) Yerin dönme ekseni 1205321/1206321 Türkiye de Topografik Harita Yapımı Ölçek Büyük Ölçekli Haritalar 1:1000,1:5000 2005 tarihli BÖHHBYY ne göre değişik kamu kurumlarınca üretilirler. Datum: GRS80 Projeksiyon: Transverse

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Kuzey Kutbu. Yerin dönme ekseni

Kuzey Kutbu. Yerin dönme ekseni 1205321/1206321 Türkiye de Topoğrafik Harita Yapımı Ölçek Büyük Ölçekli Haritalar 1:1000,1:5000 2005 tarihli BÖHHBYY ne göre değişik kamu kurumlarınca üretilirler. Datum: GRS80 Projeksiyon: Transverse

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/2 Sayý 97 www.hkmo.org.tr Haritacýlýkta Alan Hata Sýnýrý Formülleri Ve Ýrdelenmesi Seyfettin GENCER 1 Özet Teknolojik geliþmelerden en iyi faydalanabilmek

Detaylı

GPS/INS Destekli Havai Nirengi

GPS/INS Destekli Havai Nirengi GPS/INS Destekli Havai Nirengi GPS/INS (IMU) destekli hava nirengide izdüşüm merkezi koordinatları (WGS84) ve dönüklükler direk ölçülür. İzdüşüm merkezi koordinatları kinematik GPS ile ölçülür. GPS ile

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak DÜŞEY MESAFELERİN YÜKSEKLİKLERİN

Detaylı

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir?

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir? 8. SINI ÜÇGN YRII NR TTi YÜSÝ üçgenin köþesinden kenarýna ait dikme inþa ediniz. yný iþlemi köþesinden kenarýna ve köþesinden kenarýna da uygulayýnýz. areli kaðýda çizilmiþ olan üçgenin kenarýna ait yüksekliði

Detaylı

JDF 242 JEODEZİK ÖLÇMELER 2. HAFTA DERS SUNUSU. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE

JDF 242 JEODEZİK ÖLÇMELER 2. HAFTA DERS SUNUSU. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE JDF 242 JEODEZİK ÖLÇMELER 2. HAFTA DERS SUNUSU Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE 3 boyutlu uzayda Jeoit Z Y X Dünyaya en uygun elipsoid modeli ve yer merkezli dik koordinat sistemi Ülkemizde 2005

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/2 Sayý 97 www.hkmo.org.tr Büyük Ölçekli Verilerde Yol Eksenlerinin Üçgenleme Yöntemiyle Otomatik Olarak Oluþturulmasý Hüseyin Zahit SELVÝ 1, Öztuð

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

ARAZİ ÇALIŞMASI 1 YÖNERGESİ

ARAZİ ÇALIŞMASI 1 YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI 1 YÖNERGESİ HAZIRLAYANLAR ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI JEODEZİ ANABİLİM DALI İSTANBUL- 2016 A- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Harita Projeksiyonları

Harita Projeksiyonları Harita Projeksiyonları Bölüm Prof.Dr. İ. Öztuğ BİLDİRİCİ Amaç ve Kapsam Harita projeksiyonlarının amacı, yeryüzü için tanımlanmış bir referans yüzeyi üzerinde belli bir koordinat sistemine göre tanımlı

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol den :... LYS GOMTRİ Ödev Kitapçığı 1 (M-TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve þkenar Üçgen Üçgende

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ULUSAL STANDART TOPOGRAFİK HARİTA PROJEKSİYONLARI

ULUSAL STANDART TOPOGRAFİK HARİTA PROJEKSİYONLARI ULUSAL STANDART TOPOGRAFİK HARİTA PROJEKSİYONLARI Doç.Dr. Türkay GÖKGÖZ http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/gokgoz İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Kartografya Anabilim Dalı BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

Çepni M.S., Deniz R., Sonlu Elemanlar Yönteminin Dönüþümlerde Kullanýlmasý hkm 2005/2 Sayý 93 jeodezik aðlarýn mutlak doðruluðu içinde dönüþüm yöntemi

Çepni M.S., Deniz R., Sonlu Elemanlar Yönteminin Dönüþümlerde Kullanýlmasý hkm 2005/2 Sayý 93 jeodezik aðlarýn mutlak doðruluðu içinde dönüþüm yöntemi hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/2 Sayý 93 www.hkmo.org.tr Sonlu Elemanlar Yönteminin Dönüþümlerde Kullanýlmasý Murat Selim ÇEPNÝ 1, Rasim DENÝZ 2 Özet Uluslararasý referans sistemleri

Detaylı

ÖZET JEODEZÝK GPS AÐLARINDA DUYARLIK VE GÜVEN ANALÝZÝ M. YALÇINKAYA 1, K. TEKE 1, T. BAYRAK 2 Kentsel teknik hizmetler, kadastral çalýþmalar yada deformasyonlarý belirleme gibi farklý kullaným amaçlarý

Detaylı

CBS. Projeksiyon. CBS Projeksiyon. Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi 2010, EZB

CBS. Projeksiyon. CBS Projeksiyon. Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi 2010, EZB Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Elipsoid şeklindeki dünyanın bir düzlem üzerine indirilmesi ve koordinatlarının matematiksel dönüşümleridir. Harita üç şekilde projeksiyonu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Hakan AKÇIN* SUNU Ali ihsan ŞEKERTEKİN

Hakan AKÇIN* SUNU Ali ihsan ŞEKERTEKİN AÇIK İŞLETME MADENCİLİĞİ UYGULAMALARINDA GNSS ÖLÇÜLERİNDEN YÜKSEKLİK FARKLARININ GEOMETRİK NİVELMAN ÖLÇMELERİNDEN YÜKSEKLİK FARKLARI YERİNE KULLANIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA Hakan AKÇIN* SUNU Ali

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak sayfası İÇİNDEKİLER 6. ÜNİTE İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM VE FNKSİYNLAR İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler... 4 a + b + c = 0 Denkleminin Genel Çözümü... 5 7 Karmaşık Sayılar... 8 4 Konu Testleri

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı