.. YONETIGI KADlNLAR:..._,.. TURK SAVUNMA SANAYI ORNEGINDE BIR ANALIZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".. YONETIGI KADlNLAR:..._,.. TURK SAVUNMA SANAYI ORNEGINDE BIR ANALIZ"

Transkript

1 .. YONETIGI KADlNLAR:....._,.. TURK SAVUNMA SANAYI ORNEGINDE BIR ANALIZ Nurcan Özkaplan * Ufuk Serdaroğlu ** ABSTRACT This article is concerned with the complex and diverse relationship between gen der, careers and organisation. W e tried to explore the unseen barriers for career advancement of women employees who worked in a large-scale modern factory in Defence Industry, located in Ankara, Turkey. In order to explore the gendered processes and practices that shape women 's career paths, we carried out a workplace survey and conducted in-depth interviews. W e observed that there were informal barriers for women employees to climb career paths. Only a few women engineer jilled intermediate managerial positions and those women challenged their organizations in varied ways to co pe with those barriers. Keywords: gender studies, labour market discrimination, glass ceiling, gendered organizations, gendered workplace, job segregation by sex. Cinsiyete dayalı mesleki katmanlaşma, herhangi bir iş yerinin en belirgin ve en inatçı karakterlerinden birisi sayılabilir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, kadınların ve erkeklerin farklı sektörlerde ve farklı mesleklerde yoğunlaştığını görürüsünüz; bu durum genel olarak "kadın işi" ve erkek işi" ayrımı ile dile getirilir. Genelleştirirsek, kadınlar, "kadın işi" olarak adlandırılan hemşire, öğretmen, diyetisyen sekreter vb. olarak değişik işlerde çalışırken; erkekler teknik ya da entelektüel açıdan daha "donanımlı" kabul edilen işlerde, mühendis, bilgisayar programcısı, pilot vb. olarak çalışırlar. İşgücü piyasasındaki bu yatay mesleki katmanlaşmanın yanı sıra, dikey katmanlaşma açısından erkeklerin büyük bir yüzde ile üst düzey yönetici pozisyonlarını işgal ettiği de bilinen bir olgudur. Prof. Dr., Gazi Üniv., İ.İ.B.F., İktisat Bölümü ** Doç. Dr., Gazi.Üniv., İ.İ.B.F., İktisat Bölümü

2 781.L N ur_ca_n Ö_zk_a~p_la_n_-_U~fı~u_k_S_er_d_a_ro~ğ_lu işlerin ya da mesleklerin bu tür cinsiyete tabi bölümlenişi, kuşkusuz dinamik bir özellik gösterir; belirli bir zaman diliminde, belirli bir ülkede, bölgeden bölgeye kadın işi/erkek işi tanımı değişebileceği gibi, zaman içerisinde de tarihsel olarak kadın işi olan bir iş, erkeklerin çoğunlukla hakim olduğu bir meslek/iş ya da cinsiyetten arınmış, yansız (nötr) bir meslek/iş haline dönüşebilir. Örneğin lise öğretmenliği önceleri erkek işi iken, 1970'lerin sonundan itibaren erkeklerin terk ettiği ve kadınların büyük çoğunlukla çalıştığı bir kadın işi haline dönüşmüştür. Dikey katmanlaşma örneğini düşünürsek, 20 yıl öncesine göre dünyada artık daha çok sayıda kadın yönetici olduğu, ama hala azınlıkta kaldıkları gözlenen bir olgudur. Erkek dünyasında azınlıkta kalan kadın yöneticilerin konumu, uzun süre feministler tarafından ihmal edilmiştir (Wajman, 1996:260). Geçtiğimiz son 20 yılda ise, feminist literatürde kadın yöneticiler konusu, firma organizasyonundaki dönüşümün ve firma bazında eşitlikçi politikaların bir göstergesi olarak ele alınmaktadır. Kadın ve erkeklerin kariyer yollarında karşı karşıya kaldıkları koşulların analizi, genel olarak firmaların yaşadığı kurumsal dönüşümün dinamiklerini, organizasyonların toplumsal cinsiyetçi açıdan nasıl yapılandığı sorunsalı etrafında ele alınmaktadır (Halfard et a1.,1997: vii). Firmanın organizasyon yapısı ve kültürü ile toplumsal cinsiyet/cinsellik arasındaki karmaşık ilişki bazı analitik sorunlar doğurmaktadır. Toplumsal cinsiyetçi kimlik ve roller, kadınlık/erkeklik hali, cinsiyet rolleri ve cinsiyete dayalı işbölümü gibi pek çok kategorinin nasıl iç içe girdiği, aslında toplumsal cinsiyet kavramının kendisinin ve feminist teoride kullanılmasının nasıl dönüşüme uğradığı ile ilgilidir 1. Bu makale çerçevesinde, temel sorumuz araştırına birimimiz olan bu firmada kariyer yollarının toplumsal cinsiyetin dayattığı kimlik ve davranışlar etrafında nasıl inşa edildiği ile ilgilidir. Eşitsizlik ve iktidar ilişkileri içinde oluştuğunu düşündüğümüz bu kimlik özelliklerinin, ihmal edilebilir kadar az sayıdaki kadın yöneticinin çalışma hayatındaki pratiklerini nasıl etkilediğini araştırınak istedik. Toplumsal cinsiyet ile organizasyon etkileşimini şu perspektifken ele almaya çalıştık: i) toplumsal cinsiyet bir kategori olmaktan çok, bir süreç olarak kurgulanmıştır. 1 Toplumsal cinsiyet/cinsiyeticinsellik tartışmalarının feminist teorideki macerasını izlemek için bk.acar-savran(2004: )

3 Yönetici Kadmlar: Türk Savunma Sanayi Örneğinde Bir Analiz _ı 79 ii) toplumsal cinsiyet, organizasyonun (firmanın) temel yapısına bir eklenti değildir. Tam tersine, toplumsal cinsiyet, finnanın bürokratik yapısının ve sosyal ilişkilerinin "gömülü" bir özelliğidir. Yani çalışma hayatında avantajlı durumda olma ya da olumsuz koşullara tabi olma, sömürü ve kontrol ilişkileri, tepki ve duygusallık, anlamıandırma ve işyeri kimliği gibi süreçler ve pratikler, kadın ve erkeğe ait süreçler ve pratikler olarak bölünmüştür (Acker, 1990: 146). Dolayısıyla cinsiyet, bütün bu süreçlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak, cinsiyetlendirilmiş organizasyon yapısı ve organizasyon kültürü de, tamamen erkek özelliklerinin sabit, değişmez bir yansıması da değildir. iii) kadın işi/erkek işi ayrımı ve kariyer yollarının organizasyona içkin bazı semboller ve kültürel rollerle ilişkili olduğu açıktır. Ancak, kadın ve erkek çalışanların, işe girerken bu tip cinsiyetçi rol ve değerleri beraberinde getirmişler gibi ele alınması anlamlı olmaz; daha çok cinsiyetçi rol ve kimlikler sürekli olarak organizasyon bağlamında temsil edilmektedir denilebilir. işyerindeki yatay ve dikey katınanlaşmayı açıklayabilmek için kadın çalışanların deneyimleri bu anlamda önemlidir. Bu deneyim, kariyer perspektifleri için bazı stratejilerin geliştirildiği, taktik davranışların sergilendiği, zaman zaman çatışmacı, zaman zaman uzlaşmacı karakter gösteren dinamik ve karşılıklı etkileşim içindeki süreçler olarak ele alınmaya çalışıldı. Seçtiğimiz firmanın Savunma Sanayinde yer alması, bize iki tür açılım sağladı: birincisi,büyük ölçekli, modem bir fabrikada, AR-GE bölümünde prestijli işlerde çalışan mühendis/yüksek mühendis kadınlar için açılmış bir kariyer yolu vardı. Ancak, bu kariyer yolu kadın (orta ya da üst düzey) yönetici yaratacak kadar açık değildi. Öte yandan, mavi yakalı, teknisyen kadın işçilerin çalıştığı bir başka bölümde (Montaj ve Uçuş Hattı) ise ustabaşı/şef düzeyinde 2 kadın (orta düzey) yönetici vardı. Cinsiyete dayalı işbölümü çerçevesinde erkek mesleği olarak tanımlanan teknisyenlik ve mühendisliğin, bu işyeri özelinde kadınlara nasıl farklı bir kariyer yolu oluşturduğunu incelemek olası göründü. İkinci olarak, toplam 7 direktör ve 21 müdürün erkek, sadece 2 müdürün kadın olduğu bu erkek egemen işyerinin, teknisyen ve mühendis kadınların farklı sınıfsal ve toplumsal arka planlara sahip kadınlar olarak, farklı "hayatta kalmalkariyer yolu açma" stratejileri izleyip, izlemediklerini analiz etme olanağı sağlayacağını düşündük.

4 801.L N ur_c_an Ö_z_ka~p_la_n_-_U~fı~u_k_S_er_d_a_ro~ğ_lu Araştırmanın Yöntemi ve Firmanın Yapısı Araştırma sonuçlarımız, 2002 yılında Savunma Sanayinde faaliyet gösteren ve 1942 çalışanı olan bir fabrikada yapılan anket ve derinlemesine mülakat yöntemlerine dayanmaktadır. Toplam 314 kadın çalışanın %50'si anketimizi yanıtlamıştır. Ankette, demografik ve sosyo-kültürel bilgilerin toplanmasının yanı sıra, kadın çalışanların işyeri deneyimlerine ilişkin olarak, işe girişten başlayıp, işyerinde yasal doğum izninden işyerinde eğitim fırsatıarına kadar uzanan bir yelpazede, ayrımcılık yaşayıp yaşamadıklarını saptamaya çalıştık. Kadınların hemen hepsinin, bir kişi hariç, kadın oldukları için kariyer yükselmesinde bir sıkıntı yaşamadıklarını öğrendik. Daha sonra kariyer yükselmesinde farklı deneyimler yaşadıklarını düşündüğümüz, mühendis kadınların çoğunlukta olduğu AR-GE (Tasarım ve Mühendislik) bölümünden 6 kadın ve teknisyenierin çalıştığı Montaj ve Uçuş Hattı bölümünden 9 kadın ile derinlemesine mülakat yaptık. Firmanın organizasyon yapısına baktığımızda, 7 direktörlük ve 23 müdürlükten oluştuğunu gözlemledik. Kamu-yabancı özel sektör ortaklığı şeklinde çalışan firmada, Hukuk Müşavirliği ve Genel Koordinatörün Genel Müdüre bağlı olarak üst düzey yönetimi temsil eden hiyerarşik bir yapılanması vardı. 23 Bölüm müdürlüğünden, fırmanın temel faaliyet alanı olan savaş uçakları ve bazı hafif taşımacılık helikopterleri üretme faaliyetlerinin yer aldığı Üretim ve Malzeme Direktörlüğüne bağlı Montaj ve Uçuş Hattı İşleri Müdürlüğü firmanın en prestijli müdürlüğü idi. Tablo 1: Firına Personelinin Cinsiyete ve Pozisyona Göre Dağılıını Pozisyon Kadın Erkek Toplam sayı % sayı % Üst düzey yönetici Orta düzey yönetici Beyaz-yakalı Mavi-yakalı Hizmetli Toplam Kaynak: Firma verileri

5 _Y_ön_e_ti_ci_K_a_d_ın_la_r_: T_u_ r_k_s_a_vu_n_m_a_s_a_n_a, yi_o_ r_n_,eğ"-in_d_e_b_ir_a_n_a_liz Tablo.l 'de görüleceği gibi, firmada çalışanların kadın-erkek olarak dağılımı, hem dikey hem de yatay katınanlaşmaya işaret etmektedir. Toplam 31 üst düzey yöneticinin(genel müdür-direktör-müdür) sadece 2' si kadındır. Şef-ustabaşı statüsünde orta düzey 90 yöneticinin ise, 1/S'i kadındır. Bölümlerde çalışanların toplumsal cinsiyet açısından dağılımına baktığımızda, müdürü kadın olan iki bölümde göreli olarak daha fazla kadın çalıştığını saptadık; bu bölümlerde toplam çalışanların %50'den fazlası kadındı. Kadın çalışanların çoğunlukta olduğu bölümlerde kadınların yönetici pozisyonlara gelmesinin daha kolay olduğu söylenebilir. Daha da önemlisi, bu bölümlerde yürütülen faaliyetler, temel üretim faaliyetini destekleyici "hizmet" niteliğincieki işlere karşı gelmekteydi. Sözleşmeler ve Fiyat Belirleme Bölümü ile Bilgisayar Destek Bölümü, kadın müdür istihdamıyla yatay katınanlaşmaya bir örnek olarak gösterilebilir. Bunun dışında, fırma üretiminin kalbi olan Montaj ve Uçuş Hattı ile Malzeme ve Üretim Planlama Bölümlerinin yöneticileri erkek idi. Savunma Sanayi ve savaş uçaklan üretimi, erkeklere ait bir faaliyet olarak kurgulandığı için bu saptamalan doğal sonuçlar olarak kabul edebiliriz. Ancak, bu çok basit bir açıklama olarak, yine erkeklere ait olan Havacılık mühendisi kadınların bu erkek mesleğinde nasıl kariyer yapabildiklerini analiz etmemize yetmez. Bir başka ilginç saptama, fırmadaki cinsiyete dayalı işbölümünün beyazyakalı/mavi-yakah çalışanlar açısından yapılabilir. Beyaz-yakalı toplam 773 çalışanın 24'ü(%21,1) kadın iken, mavi-yakalı çalışanlar içinde kadınların oranı, beklendiği gibi ihmal edilecek kadar düşüktür: %3 'ün altında. Mavi-yakalı çalışanların üretim hattında yaptıklan işlerin "erkek işi" olduğu yönündeki toplumsal önyargı, bu beklentimizin temeliydi. Beyaz-yakalı çalışanlar kategorisinde, mühendis kadınların montaj hattıyla doğrudan ilgili bölümlerin dışında kalan, örneğin Yönetim Bilgi Sistemleri, Kalite Teminatı Sistemleri, Lojistik Planlama gibi bölümlerde ortalama %25 'den fazla temsil oranına sahip olduğunu gördük. Böylelikle, erkek mesleği olarak kabul edilen mühendis kategorisi açısından(özellikle makine, bilgisayar, elektrik ve havacılık mühendisliği), bu firma özelinde artık kadınların da giriş yapabildiği içsel bir işgücü piyasasının oluştuğunu söylemek mümkün gözükmektedir. Ancak kadın mühendislerin çoğunlukla çalışma olanağı bulduğu bölümler, erkeklere ait bir alan olarak yapılandırılan montaj üretim hattından çok, planlama ve tasarım gibi firmanın faaliyet hiyerarşisinde daha ikincil olan faaliyetleri icra etmektedir.

6 82 1 Nurcan Özkaplan - Ufıuk Serdarog"/u ' ~~----~ Kadın Mühendisler: Prestijli işler AR-GE departmanında toplaın 100 kişi çalışmaktaydı. Bu bölümde proje bazında alınan işler için parça dizaynı yapılmaktadır; daha genel olarak ürün geliştirme araştırmalarını destekleyecek temel becerileri geliştirme faaliyeti yürütülmektedir. 22 kadın çalışandan dönen anket sonuçlarına göre; kadınların büyük çoğunluğu yüksek okul ınezunu(havacılık mühendisi, makine mühendisi), yüksek lisans derecesini alınış, orta ve üst-orta gelir düzeyinden ailelerin çocukları olarak büyük kentte yetişmiş, yurt dışında işyeri eğitimi alınış, beyaz yakalı ya da firma terminolojisiyle "indirekt" pozisyonda çalışan kadınlardır(üretiınle ilgili mavi-yakalı teknisyen-teknikerler ise "direkt" pozisyonda tanımlanmaktadır). AR-GE de çalışan kadınların yarıya yakını evli ve çocuk sahibi olup, yaşları 22 ile 29 arasında değişmektedir. Evli olanların çoğunluğunun ınesleği kocasıyla aynıdır ve evli olan kadınların yarısının kocası ya aynı işyerinde çalışınaktadır ya da bir dönem aynı işyerinde çalışmış oldukları tespit edilmiştir. 22 anket içinden, geçmiş iş tecrübeleri olanları da dikkate alarak 6 kadın Mülakat yapılan kadınların çalışan seçilmiş ve derinlemesine ınülakat yapılmıştır. 4'ü evli, ı 'i bekar, biri ise boşanmış konumdadır; yaşları arasında değişmektedir. Evli olanların 3'ü tek çocukludur. 2'si havacılık mühendisi, 2'si makine mühendisi, ı 'i kimya mühendisi ı 'i ise endüstri meslek lisesi mezunu teknik ressaındır. Kadınlar bu işyerinde 2.5 ila ı2 yıl arasında değişen bir süredir çalışınaktadır ve AR-GE departmanındaki çalışına tecrübeleri 2-5 yıl arasında değişmektedir. Evli kadınların 3 'ünün kocası aynı işyerinde çalışmaktadır. 3 kadın çalışanın aynı işyerinde orta düzey(şeflik) yöneticilik deneyimi vardır. Anket sonuçlarına göre, kadınların büyük çoğunluğu kadın olmanın kariyer yolunda bir engel teşkil etmediğini ifade etmişlerdir. Yüz yüze ınülakatlar esnasında da, bu işyerinde hiçbir aynıncılığın söz konusu olmadığı, mevcut kariyer tıkanıklıklarının, organizasyon yapısından ve Türkiye'de yaygın bir uygulama olan, ileriemelerin bazı hısıın-akraba-torpil ilişkileri temel alınarak yapılmasından kaynaklandığı, dolayısıyla kadın -erkek ayrıınının kariyer yolunda bir önem taşımadığı ifade edilmiştir. Mülakat derinleştikçe ve sohbet koyulaştıkça bazı "sorunların" yaşandığı ortaya çıkınaya başlamıştır; ancak bu sorunlar ınülakat yapılan kadınlar açısından toplumsal cinsiyede bağlantılı görülmemektedir. Anketin diğer sonuçlarından birisi de, kadınların hemen hepsinin bu işyerine girişte, mezun oldukları eğitim kurumu ve yabancı dil bilgisinin önemli olduğunu vurgulamasıydı. Genel olarak çalışına nedenlerine ilişkin sorumın yanıtları arasında, "kendilerine ait bir kazançlarının olması" ile "kendilerini geliştirmek,

7 _Y_ön_e_tı_ ci_k_a_d_ın_la_~_ T_u_ r_k_s_a_vu_n_m_a_s_a_n_a~0_ö_ r_n~eğ~m_d_e_b_ir_a_n_a_l~.. l 83 tecrübe ve kariyer sahibi olmak" şeklinde fom1üle edilen iki cevap çoğunlukla işaretlenmişti. Ayrıca bu fim1ada çalışma nedenleri ise, "tatminkar ücret" kadar "havacılık sektörünü sevmek" ya da "huzurlu ve kadınlar için güvenli çalışına ortamı" şeklinde ifade edilen daha sübjektif faktörler tarafından açıklanabilınektedir. Böylelikle, kadınların bu işyerini ve genel olarak mühendislik ınesleğini bilinçli olarak seçtiklerini söyleyebiliriz. Bu bilinçli seçime bir ömek olarak, departmandaki tek bekar kadının sözlerini aktarabiliriz: ".. şehir-bölge planlama bölümünü bıraktım, eğitiminden hoşlanmamıştım. Havacılık mühendisliğinin prestiji var, çekici geldi, iyi ki bırakmışını diyorum şimdi... bu işte bence para ikinci planda.daha çok farklı bir iş olması nedeniyle havacılzğı seçtim. Yeni bir iş, biliyorsunuz kadınlar sürekli olarak öğretmenlik yapıyor, hemşirelik yapıyor, bankada memur oluyor... ama böyle bir iş bir kadın için çok ilginç". İşyerinde karşılaşılan en önemli sorunlardan birisini doğum izni kullanan kadınların erkek meslektaşlarından aldığı olumsuz tepkiler oluşturmaktadır. Bundan daha da önemli olarak, bölüm müdürlerinin yaptığı performans değerlemesinde doğum izni kullanma nedeniyle kariyer basamaklannda ilerleme kesintiye uğraınaktadır. Evli ve tek çocuk sahibi kimya mühendisi bir kadın yaşadıklarını şu şekilde aktardı: ".. doğum iznimi kullandığım ıçzn promosyon vermediler... bu tip şeylerle muhatap olmamam gerekirdi, çünkü doğum izni benim yasal hakkım, bunun bana karşı performans ta kullanılması inanılmaz bir şey... ". 12 yıldır bu şirkette çalışan ve ustabaşı(forınen) olarak alt kademe yöneticilik deneyimi olan 37 yaşındaki makine mühendisi bir kadın ise doğum izni nedeniyle yaşadıklarını şu şekilde aktarıyor: "aşağıda (montaj hattında) doğum izni alan kadınlara karşı çok ciddi bir tepki vardı diğer erkek arkadaşlardan; üstelik aynı olayları (kendi) karılarında yaşamış erkek arkadaşlardan; 'onun işini biz yapıyoruz' diye.. böyle terbiyesizce şeyler oldu.. toplumda henüz doğum yapan bir kadının zamana ihtiyacı olduğu, çocuğunu büyütmesi için ona belirli bir zaman verilmesi gerektiği fikri anlaşılmamış.. ben terfi, maddi ödül gibi şeyler almadım, çünkü ben doğum yaptığım için cezalandmldzm... bu olay üstüne, kaldıranıadığım için bölüm değiştirdi/n. " Patriarkal ideolojinin evli ve çocuk sahibi olan kadınların kariyer ilerlemesi üzerinde kurumsal bir kontrolü mümkün kıldığını söylemek mümkün. Mülakat

8 84 ~ N_u_r_ca_n_o_ _zk_a~p_la_n_-_u~fı_u_k_s_er_d_ar_o~ğl_u esnasında bazı kadınlar, anne olmayı, 1 yıllık kariyer ilerlemesine mal olacağı için ertelediklerini ifade etmişlerdi. Kadının anne olarak üstlenmesi gerektiği düşünülen sorumluluklarının bu firınada, kariyer perspektifleri açısından sakıncalı bulunduğu açıktır. Proje bazında üstlenilen işlerin sürekliliği açısından, işverenin erkek çalışanları tercih ettiği ve bu tercihin nonnal ve doğal kabul edildiği, pek çok kadın tarafından vurgulamnıştı. Dolayısıyla, kadınların kariyer yapma ile çocuk sahibi olma üzerine tercih yaparken, bir ikilemle karşı karşıya kaldıkları ve bu ikilemi yaşamanın kendileri açısından "doğal" görüldüğü saptanabilir; zira " istikrar" ve "işyerine bağlılık" gibi nitelikler işyerinde harcanan hizmet süresiyle doğrudan bağlantılı olarak algılanmaktadır ve bu niteliklerin erkeklere mahsus olduğu yaygın olarak kabul edilen bir olgudur. Kadınların kariyer ilerlemesinde karşılaştıkları diğer önemli engel, yurt dışında verilen fi.m1aya özgü eğitim programlarından yararlanmadaki eşitsizliktir. Finna bünyesinde, yeni işe girenlere o bölümde yapılan işlerin anlatıldığı "oryantasyon" eğitiminin yanı sıra, işyerinde periyodik eğitim, teknik eğitim, sertifıkasyon eğitimi ve yabancı dil eğitimi verilmektedir. Evli ve çocuk sahibi olan kadınlara yurt dışı görev verilmemesi, kadınların çoğunun dile getirdiği bir saptama oldu. Yurt dışı göreve gidenler arasında hiçbir evli ve çocuklu kadının olmaması buna kanıt olarak gösterilmekteydi. Yurt dışı görevlendirıne, kariyer geliştinnede önemli bir avantaj sağladığı için, genellikle erkeklerin tekelinde bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Gerek anket sonuçlarından gerekse mülakat yapılan kadınlardan elde edilen bulgulara göre, oryantasyon eğitimi dışında ve belirli görev alanlarına dönük kısa süreli yurt dışı eğitim imkanları dışında; kariyer geliştimıeye dönük, uzmanlık bilgisini artıracak eğitim, danışmanlık hizmetleri ve atölye çalışmalarına ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkınaktadır. Yurt dışı eğitime gideceklerin belirlenmesinde işyeri amirleri, yani erkek müdürler belirleyici olduğu için, pek çok kadın," neden yurt dışına gidemediniz?" sorusuna "amirime sonm" diye yanıt verınekteydi. 12 yıllık ış deneyimi olan Makine mühendisi kadının tepkisi bu saptamayı doğrulamaktadır: "Evli ve çocuk sahibi olduğu için yurt dışı eğitime gidemiyor. ben bunu duyuyorum.. neden?onun kararını sen veremezsin, bella" benim kocam ben yurt dışındayken çocuğuma bakacak... bu kararın arkasında yatan mantığı anlamaya imkan yok. Ama evli ve çocuklu bir erkeğin yurt dışına gitmesi gerekse, nedense hiçbir sorun yok". 30 yaşında, Makine mühendisi, boşanmış bir kadının söyledikleri, evli ve çocuklu olmamanın daha sorunsuz bir iş hayatı garanti etmediğini gösterdi:

9 _Y_ön_e_tı_ ci_k_a_d_ın_la_r_:t_u_"r_k_s_a_vu_n_m_a Sa_n_a~yi_O_.. r_n~eğ~in_d_e_b_ir_a_n_a_liz l 85 "Bekarzm, müdürünıü yemeğe davet etsem, olmaz... ama evli olsam, olabilirdi, yükselmek için bir avantaj olabilirdi". Bekar olmasının evli olmaya göre bazı toplumsal beklentileri ve değer yargılarını harekete geçirdiğinin farkında olmasına rağmen, aynı kadın AR-GE bölümüne has bir kariyer tıkanınası yaşandığını, fabrikanın bu bölümü "asalak" gibi gördüğünü, çünkü hiyerarşik olarak üretim ve montaj hattındaki işlerin daha önemli olarak algılandığını vurguladı. Bu bölümde, müdür ve bölüm koordinatörlüğü dışında orta kademe yöneticilik olarak tanımlanabilecek şef, proje yöneticisi ve ekip lideri adı altında 3 kadro tanımlanmaktadır. Firmanın iş organizasyonuna bağlı olarak, üretim ve montaj hattındaki işlerin daha prestijli olduğu ve bu bölümlerde çalışanların kariyer yollarının daha açık olduğu ifade edilmişti; ancak Montaj ve Uçuş Hattı bölümünde yaptığımız mülakatlar sonucu, ustabaşı(fom1an), montaj lideri ve şef biçiminde tanımlanan orta düzey yöneticilik kadrolarının da tıkalı olduğu anlaşıldı. AR-GE bölümünde mülakat yaptığımız ve proje yönetici olarak yöneticilik deneyimi olan tek kadın, Havacılık mühendisi, evli ve 1 çocuklu idi. Kendisi, yönetici kavramını "çekirdekten yetişip, işi iyi bilen ve insanlarla iyi ilişki kuran" birisine yakıştırdığını söyledi. Tecrübeli bir eleman olmasına rağmen, şeflik önerisini kabul etmemiş, çünkü "iğreti duracaktı üstümde.." diye açıkladı. Kendisini işle ilgili diyaloglar konusunda yetersiz hissettiğini ve çok sabırlı davranamadığını da ilave etti. Ayrıca, kocasıyla aynı iş yerinde çalışmanın getirdiği sıkıntıları da anlattı: "eski işyerimde açıkça yüzüme karşı şunu söylediler:seni bu işyerine kocan daha rahat çalışsın diye aldık, mesaiye kalması sorun olmaz diye". Bu bölümde kocasıyla bir zamanlar aynı işyerinde çalışmış ya da halen çalışınayı sürdüren çok sayıda kadının ortak duygularını öğrendik. Genel olarak, bu kadınlar kendilerini evde ve işte ikincil pozisyonda hissettiklerini söylediler. İyi eğitim almış olmanın ve kocalarıyla aynı işi yapmalarının bir farklılık yaratınadığını ve kadın olmanın dayattığı geleneksel anne ve eş rollerine ilişkin beklentilerin baskısını hep yaşadıklarını söylediler: "benim ücretim kocamınkine eşittir, lademde de aynzyız, duygu ve düşüncelerimiz büyük bir uyum içindedir, evde hiçbir sorunumuz yok ama kocamın işi her şeyden önce gelir.. eve geç gelme haklana sadece o sahiptir". Mülakat esnasında, yönetici/müdür kategorilerinin nasıl çağrışıın yaptığını da sorduk. Mülakat yapılan kadınlar içinde toplumsal cinsiyetçi kimliğin kariyer

10 86 I.L N ur_c_an Ö_z_ka~p_la_n_-_U~fı~u_k_S_er_d_a_ro~ğ_lu geliştirme pratiklerindeki belirleyiciliğinin farkında olan, 37 yaşındaki Makine mühendisi, yönetici tipolojisinin genel kabul gören eril özelliklerini çarpıcı bir şekilde betimledi: "burada kadından beklenen, sessiz olmak, hanım hanımcık olmak, çok kısık sesle, yumuşak sesle, 'efendim' diyerek(konuşmak)... bir itirazınız olsa bile, onları ineitmeyecek bir biçimde, onların önemli olmalarını engellemeyecek bir biçimde ve hatta mümkünse onları daha da pohpohlayarak konuşursanız, kısmen yükselme şansınız olabilir... tarz, üslup, tavır.. bunlar çok önemli... ben bunu anladım ama geç oldu." isyanını da, yine etkileyici bir biçimde ifade etti: " kadınların yükseleceğine inanıyorum ama belli bir seviyeye kadar; 'kadın müdür olmamalı, öyle top değil.. kadın annedir, evinin kadınıdır ', genelde bu görüş hakim... bana anneler gününde, dünya kadınlar gününde kart yollama(genel müdürlüğe söylüyor)... firsat eşitliği yarat, yeter!" Yönetici tanımının geleneksel içerimi nedeniyle, kadınların bir bölümü yönetici olmak istemediklerini beyan etmişlerdir. Yönetici tanımının çağrıştırdıkları genel olarak şu şekildedir: yetkin, insan ilişkileri iyi, insanlarla araya mesafe koyabilen, işi iyi bilen, kişileri motive eden, insanlara iş yaptırabilen( otorite), ekip çalışmasına inanan, efendi olan, yetenekli, kıdemli, gelişmelere açık, sorun çıkartmayan biri. Görüldüğü gibi, yöneticilik tanımı, işi iyi bilmek ve ekip çalışmasına inanmak ve gelişmelere açık olmak gibi, göreli demokratik-katılımcı bir tipolojiden; sadece yetenek, efendi olma ve sorun çıkannama gibi daha kişilik özelliklerine bağlı geleneksel-otoriter bir tipolojiye kadar geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Bazı kadınlar, erkeklerin tartışma anlarında daha etkin olabildiklerini ve bu nedenle kendilerini yeterli hissetmediklerini söyledi. Bu nedenle kariyer, yöneticilik ve etkili konuşma gibi alanlarda eğitime ihtiyacı olduklarını düşünenler de vardı. Sonuçta, mentör olarak adlandırılan, ast-üst ya da usta -çırak ilişkisi çerçevesinde çalışanların iş perfonnanslarını yükseltmek için gerekli deneyim aktanını ve yol gösterme pratiklerini taşıyan mekanizmaların eksikliği de, kadınların yönetici olma istek ve düşüncelerini baltaladığı anlaşılmıştır. Kadın mentör, kadın astıarına kariyederinde yardımcı olarak, bir rol modeli oluşturabilir ve aynı zamanda kendisinin daha üst kademelere ulaşmasında çift yönlü bir etki yaratabilir. Ancak, mentörlük yapacak kadın sayısı, yani orta ve alt düzey yönetici sayısı çok azdır; ve kadın-erkek mentörlüğün farklı olacağı -yani erkek yönetici daha iyidir-

11 _Y_ön_e_ti_d_K_a_d_ın_w_~_ T_u_ r_k_s_a_vu_n_m_a_s_a_n_a~0_0_ r_ne~ğ~in_d_e_b_ir_a_n_a_üz.. l 87 konusundaki ataerkil düşüncenin de organizasyona hakim olduğunu varsayarsak, kadınların kariyer geliştirınedeki görüıunez engellerin varlığını daha iyi betimleyebiliriz. Mühendis kadınların kariyer maceralarına ilişkin son ömeğiıniz, Elektrik mühendisi, 17 yıllık iş deneyimine sahip, evli ve çocuk sahibi bir kadındı. Bilgisayar Destek bölümünün müdürü olarak üst düzey kadın yöneticilerin deneyimine şöyle ışık tuttu: "kadın olmamdan dolayı hiçbir zorluk yaşamadım. Çünkü özel hayatımda kariyerimi engelleyecek hiçbir şeyin olmasına izin vermedim. Doğum iznim/e ilgili her şeyi önceden ayarladım. Benim tamjimdan eğitilen meslektaşım, benim doğum yapmamdan sonra, benim yokluğumda işleri idare etti. Süt iznimi kullanmadım, öğle yemeklerinde bebeğimi enızirmeye gittim. Dolayısıyla, anne olmamdan dolayı herhangi bir iş kaybı olmadı, her şey zamanında yürüdü. Kuşkusuz, ikinci çocuktan vazgeçmem benim kariyer yapmam ın duygusal maliyeti olarak ele alınabilir". Kadınlar her zaman ev ve iş arasındaki yükümlülükleri/sınırlan bir tür pazarlık süreciyle düzenlemeye çalışırken, erkeklerin hiçbir zaman böyle yapmak zorunda olmamaları, işyeri pratiği açısından çok hayatidir. Artan sayıda erkek artık ev işi/çocuk bakımı gibi kadınlara özel faaliyetleri paylaşmakta ya da bir kısmını kısmen üstlenmektedir; ancak bu işlerin çoğunluğu yine kadının üstündedir ve ev/iş hayatının tüm organizasyonunu yine büyük çoğunlukla çalışan kadınlar yapmaktadır. Mühendis kadınların hemen hepsi iş yükünün fazlalığından ve kendilerine ayıracak boş zamanın kalmamasından şikayetçi idi. Bilgisayar Destek bölümünün müdürü, kendisini kariyer-yönelimli olarak tanımladı; mesleki tecrübesi, mesleki donanıını ve yabancı dil düzeyi sayesinde müdür olduğunu düşündüğünü söyledi. 34 kişinin yönetici olarak mesleki enforınasyonu her zaman astıarı ile paylaştığını ve geri besleme etkisine önem verdiğini vurguladı; ancak son sözün ve sorumluluğun kendisinde olduğunu da ekledi. Montaj Hattında Kadın işgücü: Kadın Teknisyenler Firmanın verilerine göre, imalat, nihai montaj ve parça/komponent üretimi, firmanın toplam faaliyet hacminin %85'ini oluşturınaktadır. Bu faaliyeti yürüten 6 bölümden biri olan Montaj ve Uçuş Hattı bölümünde, temel olarak kablo üretimi ile uçakların nihai montaj işlemleri yapılmaktadır. 395 mavi-yakalı çalışanın 19'u

12 881.L- N ur_c_an Ö_z_ka~p_w_n_-_U~fı~u_k_S_e_rd_a_ro~ğ~w kadındır. 2' si kadın olan 7 beyaz-yakalı mühendis ve 2'si(şef ve montaj lideri) kadın olan 13 yönetici de aynı bölümde çalışmaktadır. 23 kadından dönen anketler ve 9 kadın ile yaptığımız mülakatlar bu bölüme ilişkin gözlemlerimizi zenginleştirdi. Kadın çalışanların yaşları arasında değişirken, bir kişi hariç hepsi evli ve çocuklu idi. Bu bölümde, kablo üretimi dışında kalan işler, yapılan işin doğası gereği, teknik ve fiziksel özellikleri gerektirdiği için erkek işi olarak kabul edilmekteydi. Kablo üretimi ise kadın işi olarak tanımlanmıştı. Mülakatlardan çıkan en etkileyici izlenim, kadın teknisyenierin bu mesleği seçerken aile büyüklerinden aldıkları desteğin onların çalışma hayatlarındaki önemi idi. İşçi babaların kızları olarak üniversiteye gim1e olanaklarının hemen hiç olmaması, onları baba/amca teşviki ile meslek yüksek okuhanna yönlendirmişti: "amcam meslek yüksek okuluna gidersem, iş bulma şansımlll olacağını söyledi, ancak ben kızılnın üniversiteye gitmesini isterim". anlattı: 14 yıllık kıdemi olan bir başka teknisyen kadın bu mesleği nasıl seçtiğini şöyle "işçi sınıfina dahil bir babanzn kızı olarak, babanı lisede bana elektrikelektronik bölümüne gitmem için ısrar etti.. çünkü Türkiye 'de teknisyen olarak iş bulmak her zaman kolaydır.. çok farklı bir iş olmasına rağmen, ben sevdim". Montaj ve Uçuş Hattı bölümündeki kablo işinin(kablo üretimi ve kabloların hames denilen panolara yerleştirilmesi) bir zamanlar erkek işi iken kadın işine dönüştüğünü öğrendik. Bu süreçte, işçi babaların, tipik erkek işi olan teknisyenliği sosyo-ekonomik koşullar nedeniyle kızıanna tavsiye etmesinin rolü de yadsınamaz. Hem işverenlerin, hem de erkek iş arkadaşlarının tercihierindeki çakışma, kadın işgücüne olan talebi bu kablo işinde artırınış görünüyor. Kablo işinin neden kadın işi olduğunu sorduk: ".. lıanımların titizliği, yumuşaklığı, ince iş yapma açısından hassasiyeti var, sabırla ilgili, bu nedenle kadınlar tercih ediliyor. Bir yöneticimiz bize şöyle demişti: 'kab/oları ki/im gibi dokuyorsunuz '. Bu çok hoşuma gitmişti. " Bir başka açıklama ise şöyleydi: "kablo işi kadınlar için uygun çünkü ellerimiz erkeklerinkinden daha küçük, dantel örer gibi bir iş.. çok detay iş. Biz kadınlar ayrıntılı işleri çok iyi biliriz".

13 _Y_ön_e_tt_ o_ K_a_d_m_la_r_: _T u_ r_k_s_a_vu_n_m_a_sa_n_a:.._yi_o_ r_n...:eğ::...in_d_e_b_ir_a_n_a_liz Kimi fiziksel özellikler(küçük eller) ve sabır, ince işe dayanıklılık gibi kimi becerilerin bu işin gereklerini yerine getirme açısından nasıl zaman içinde(bir zamanlar erkek işi idi) bir standart olduğu oldukça önemli; ayrıca bu niteliklerin nasıl ve hangi süreçler sonunda kadmlara mahsus yapılandırıldığı da. Bu noktada bu işin kariyer, ücret ve çalışma koşulları açısmdan nasıl diğer montaj işlerinden farklılaştığına bakmak anlamlı olabilir; zira erkeklerin terk ettiği işin nasıl cazip olmaktan çıktığını da analizimize dahil etmiş oluruz. Bu konuda, bölümdeki tek bekar kadın olan Havacılık mühendisinin gözlemleri açıklayıcı oldu. Kendisinin ilk işi idi ve eğitimine uygun olarak Montaj hattmda çalışmayı ummasına rağmen, kablo işi ile ilgili olarak işe almdığmı açıkladı: "benim işim kariyer açısından açık değil, kendini mesleki olarak geliştirme şansına sahip değilsin. İşyeri dışarzdan izole edilmiş durumda, kapalı devre çalışıyorsun ve bu kablo işi için işgücü talebi çok düşük... erkekler bu yüzden tercih etmiyor. İş ten ayrılırsan dışarıda daha iyi bir pozisyon da bulamazsın." Kariyer perspektifi düşük olan işleri erkekler terk ettikçe, kablo işinde olduğu gibi işin "kadın işi" haline gelmesi süreci hızianıyor diyebiliriz. Havacılık mühendisi kadma, neden montaj işinin erkek işi olarak kabul edildiğini de sorduk, zira kendisi çok istemesine rağmen montaj hattmda işe alınmamıştı: "burada hiçbir iş bana göre fiziksel güç istemiyor... ama her şr;yden önce ortamda çok az kadın var, ikincisi işyeri aslında hangar olduğu için yazları çok sıcak olur. Erkek işçileri ti şortlarını çıkararak çalışırlar. Benim için fark etmez ama, hatta bu durumun benim için sorun olmayacağını mülakat esnasında da söyledim, ama onlar anlamadılar". İşierin toplumsal cinsiyetçi yapılanmasında, kadın cinselliğinin ve bedeninin de rolü olduğu, dünyada ve Türkiye'de montaj hattındaki işlerde çok az sayıda kadın işçi olmasmın bir tesadüf olmadığını göstem1ekte. Acaba erkek işçiler yarı çıplak çalışırken. neden kadm işçilerle aynı ortaında olmaktan rahatsızlık duyuyorlar? Acaba yarı çıplak olmak bir şekilde cinselliği çağrıştırdığı için mi kadınların varlığı dayanılmaz olarak algılanıyor? Bu soruları kablo işinin şefi olan ve 15 yıllık iş deneyimine sahip, Elektrik mühendisi mülakatçımıza yönelttik: "uçağın içinde, o dar alanda, montaj yaparken insan vücudu tuhaf pozisyonlarda çalışmak zorunda, ters durumda çalışmanız gerekebilir, eğilip. Bu tip durumlar bayanlara uygun düşünülmüyor. Sanırım, fiziksel bir faktör var, erkek kadın birlikte çalzşabilecekleri bir ortam olarak düşünülmüyor, kadının orası burası görünür diye belki(gülüyor) ".