T.C. İŞ KURUMU. Yücel KARAKOYUN İstihdam ve Meslek Uzmanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İŞ KURUMU. Yücel KARAKOYUN İstihdam ve Meslek Uzmanı"

Transkript

1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLG VENLİK K BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM M KURULLARI Yücel KARAKOYUN İstihdam ve Meslek Uzmanı 1

2 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim E Kurulları İl İstihdam Kurulları ve İl l Mesleki Eğitim E Kurulları 5763 sayılı Kanunun 21. Maddesi ile birleştirilerek, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim E Kurulları oluşturulmu turulmuştur. tur. 2

3 Kurulun Oluşumu umu Valinin başkanlığında, Belediye başkanı, Büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediye başkanı veya genel sekreteri ya da genel sekreter yardımcısı İl özel idaresi genel sekreteri, İl milli eğitim müdürü, İl l sanayi ve ticaret müdürü, m İŞKUR il müdürü, m İl l ticaret ve sanayi odası başkan kanı veya başkanlar kanları, İşçi i konfederasyonlarından ndan birer temsilci, İşveren konfederasyonlarından ndan birer temsilci, Sakatlar Konfederasyonundan bir temsilci, İl l esnaf ve sanatkârlar odaları birliği i başkan kanı, Üniversiteden bir temsilci. 3

4 Kurulun Amacı Yerel inisiyatifi harekete geçirerek, katılımc mcı bir anlayış ışla, il düzeyinde d istihdam politika ve stratejilerini belirlemek, yerel eylem planlarını hazırlamak ve uygulanmas masını takip etmek. 4

5 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim E Kurulunun Görevleri G - I İl l düzeyinde d istihdam ve mesleki eğitim e politikalarını oluşturmak, İstihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizlii sizliği önleyici tedbirleri belirlemek, İşgücü ve mesleki eğitim e ihtiyacını belirlemek üzere işgücüi piyasası analizleri yapmak, İl l düzeyinde d işgücüi piyasası bilgi sistemi ile izleme de değerlendirme erlendirme sistemini kurmak, uygulamak, Milli Eğitim E Bakanlığı ığınca gönderilen g mesleki eğitim e çerçeve eve programlarının n işgücüi piyasası araştırma rma sonuçlar larına göre g ve ilin ihtiyaçlar ları doğrultusunda düzenlenmesi d için i in görüşg bildirmek, 5

6 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim E Kurulunun GörevleriG revleri-ii Mesleki eğitim e uygulamalarında ortaya çıkan uyuşmazl mazlıkların çözümüne yardımc mcı olmak, Mesleki eğitim, e işgücüi ve istihdam konularında nda kurum ve kuruluşlardan lardan gelecek görüşg ve önerileri incelemek, değerlendirmek erlendirmek ve sonuçland landırmak, İşgücü ihtiyaç analizleri sonuçlar larını da dikkate alarak, ilde bulunan tüm t m mesleki ve teknik eğitim e veren okul veya kurumların n bünyesinde b yer alacak alan ve dalların belirlenmesi, Kısa, orta ve uzun vadede ilin mesleki ve teknik eğitim e okul yatırımlar mlarının n planlanması,, eğitimi e yapılacak alan ve dalları belirleyerek, MEB na görüş sunmak, Çocuk çalıştırılmasının önüne ne geçilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmak, 6

7 Kurul Toplantılar ları Kurul; her yıl y l Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında toplanır. Ayrıca, başkan kanın çağrısı üzerine olağan anüstü de toplanabilir. Kurul, üye sayısının n salt çoğunluğu u ile toplanır. Toplantı tarihi, gündemi ve yeri Kurul üyelerine, toplantı tarihinden on gün önce hazırlanan dokümanlarla birlikte sekreterya tarafından bildirilir Bir önceki toplantıda alınan kararların uygulama sonuçlarına ilişkin hususlar toplantı gündemlerinde yer alır 7

8 Toplantılara lara Katılım İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin toplantılarda larda bulunamayacağı zamanlarda yerine katılacak kişi İŞKUR il müdürlüğüne bildirilir Üyelerin mazeretsiz olarak kurul, yürütme y kurulu ve denetleme kurulu toplantılar larına üst üste iki kez katılmamalar lmamaları hâlinde bu durum başkan tarafından kurumlarına bildirilir Bir yıl içerisinde mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmayan üyenin yerine yeni üye görevlendirilmesi kurumlarından istenir Herhangi bir nedenle üyeliği sona erenler, onbeş gün içinde İŞKUR il müdürlüğüne bildirilir 8

9 Kurul Kararları Kararları bağlay layıcıdır. Kurul, alınan kararlara ilişkin eylem planı hazırlar, sorumlu kurum ve kuruluşlar ları belirler, uygulamaları ve sonuçlar larını takip eder. Kurul tarafından her yıl y l faaliyet raporu düzenlenir. d Rapor izleyen yılın y Şubat ayı içerisinde Kuruma ve Mesleki Eğitim E Kurulunda değerlendirilmek erlendirilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı ığına gönderilir. g Kurumca hazırlanan nihai rapor Kurum Yönetim Y Kurulunca değerlendirildikten erlendirildikten sonra Mart ayı içerisinde ilgili bakanlıklara klara gönderilirg 9

10 Kurulun Organizasyon Yapısı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Yürütme Kurulu Denetim Kurulu Ayrıca Kurul hizmetlerinin görülmesine g yardımc mcı olan Kurul Sekreteryası da bulunmaktadır.

11 Yürütme Kurulunun Oluşumu umu Beş kişiden iden oluşan yürütme y kurulu, kurulun icra organıdır İŞKUR il l müdürlm rlüğü ve il millî eğitim müdürlm rlüğü Yürütme Kurulunun zorunlu üyesidir. Bunlar dışıd ışındaki diğer üç kurum ve kuruluş,, kurul üyesi olan kurum ve kuruluşlar lar arasından iki yılda bir, kurulun ilk olağan an toplantısında, nda, toplantıya katılanlar lanların n salt çoğunluğu u ile belirlenir Ayda iki kez bir önceki toplantıda belirlenen gün g n ve saatte toplanır. İhtiyaç olması halinde olağan anüstü de toplanabilir Yürütme Kurulu, işletmelerin i sektörel düzeyde ihtiyaç duyduğu u konular başta olmak üzere, il düzeyinde d istihdam ve eğitim e konularında nda inceleme ve araştırma rma yapmak üzere alt komisyonlar oluşturulmas turulmasını Kurula önerebilir 11

12 Yürütme Kurulunun Görevleri G - I İstihdam ve mesleki eğitim e politikası oluşturulmas turulması için in gerekli bilgi ve dokümanlar manları hazırlamak İşgücü piyasası araştırmalar rmaları temelinde yerel düzeyde d istihdam ve mesleki eğitim e politika önerilerini belirlemek Mesleki ve teknik eğitim e uygulamalarında ndaki uyuşmazl mazlıkların çözümünde Kurula görüşg ve öneriler sunmak MEB tarafından gönderilen g mesleki ve teknik eğitim e çerçeve eve programlarının n işgücüi piyasası araştırma rma sonuçlar larına göre, g ilin ihtiyaçlar ları doğrultusunda düzenlenmesi d için i in Kurula görüşg ve öneriler sunmak Mesleki ve teknik eğitim, e işgücüi ve istihdam konularında nda kurum ve kuruluşlardan lardan gelen görüşg ve öneriler doğrultusunda gerekli çalışmaları yaparak Kurula görüşg sunmak 12

13 Yürütme Kurulunun Görevleri G - II Kurul tarafından alınan kararlar ile il düzeyinde d ilgili kurum ve kuruluşlar ların n uygulayacağı tedbirlerin uygulanmasını izlemek, gerektiğinde inde kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak Kurulda alınan kararlara ilişkin eylem planları hazırlayarak Kurulun onayına sunmak Eylem planları doğrultusunda sorumlu kuruluşlar lar tarafından hazırlanan faaliyet planlarının n uygulanmasını izlemek, sonuçlar ları hakkında Kurula bilgi vermek Milli Eğitim E Md. ve Kurumun hazırlad rladığı işgücü yetiştirme tirme faaliyet planlarını inceleyip Kurul onayına sunmak Kurul toplantılar ları için in gündem g hazırlamak Yıllık k faaliyet raporlarını hazırlayarak Kurulun onayına sunmak 13

14 Denetim Kurulu Kurul başkan kanının n onayı ile İŞKUR İl l MüdürlM rlüğü, İl l Milli Eğitim E Müdürlüğü ve Kurul üyesi konfederasyonları temsilen belirlenecek birer üyeden oluşur ur Milli Eğitim E Bakanlığı ve Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla yla işgücüi yetiştirme tirme faaliyetlerini kurul başkan kanının n onayı ile denetler Denetimler en az üç üye ile yapılır Denetim kurulunca hazırlanan denetim raporları İl Müdürlüğüne ve yapılacak ilk toplantıda Kurula sunulur 14

15 Sekreterya Kurulun sekreterya hizmetleri, İl l MüdürlM rlüğü ile İl Millî Eğitim MüdürlM rlüğünce kendi görev g alanları ile sınırlı olmak üzere müştereken m yürütülüry Kurulun toplantı organizasyonlarına na ilişkin sekreterya hizmetleri İŞKUR il müdürlm rlüğü tarafından yürütülür 15

16 Yeni Düzenlemeden Beklenen Fayda İşsizlikle mücadelede m başar arı, İstihdamı geliştirerek il/ülke lke ekonomisine katkı, İnsan kaynaklarının n geliştirilmesine destek, Eğitim ve istihdam ilişkisine katkı, Yerelde güçg üçlendirilmiş sosyal diyalog mekanizması. 16

17 Kurullarda Alınan Bazı Kararlar Denetim ve Yürütme Y Kurullarının n oluşturulmas turulması Yıllık İşgücü Eğitim Planlarının n oluşturulmas turulması İl l düzeyinde d ihtiyaç duyulan mesleklerin tespiti TYÇP P başlat latılması Ortaöğretim retim ve yüksek y okullarda işi arama becerileri eğitimleri verilmesi İstihdam garantili kursların n açılmasa lmasının n artırılmas lması amacıyla özel sektör r işyerleriyle i diyalogun artırılmas lması İl l düzeyinde d işsizlik i ve istihdama yönelik y araştırmalar rmaların yapılabilmesi için i in üniversitelerle işbirlii birliği Girişimcilik imcilik programlarının n düzenlenmesi d için i in il düzeyinde d kurumlara arası işbirliği İl l düzeyinde d açılmasa lması öngörülen bazı mesleki ve teknik eğitim bölümlerinin b tespiti 17

18 Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Valinin bizzat toplantılara lara başkanl kanlık k yapmaması Toplantılara lara tam katılım m sağlanmamas lanmaması Üyelerin toplantılara lara hazırl rlıklı ve aktif katılmamas maması, Kurumları adına karar alıcı konumda olmayanların n katılımı, Kanun da ismen belirtilmesine rağmen kurum ve kuruluşlar ların üst düzey d yetkililerinin (il müdürü, m, başkan vs.) katılım m göstermemesig Kurulun sorumlu olduğu u alanların n daha çok İŞKUR ve MEB in asli görevi g gibi görülmesig Toplantılar ların, daha çok mesleki eğitim e ve işgücüi yetiştirmeye tirmeye ilişkin İŞKUR ve MEB önerilerinin görüşülüp g karara bağland landığı bir biçime ime dönüşmesid 18

19 Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar İşçi i ve işveren i kesimi temsilcilerinin özellikle denetim kuruluna ve denetimlere aktif katılım m gösterememelerig İşgücü piyasasına ilişkin il düzeyinde d kullanılabilecek labilecek verilerin temininin zorluğu Sayı ve nitelik açısından a Kurullarda alınan kararlara ilişkin çalışmaları yapacak yeterlikte personel bulunmaması Alınan bazı kararların n uygulanmasının, n, kurumlar arası işbirliği i kültk ltürünün n zayıfl flığı nedeniyle zorlaşmas ması Kursların n denetimi sırass rasında karşı şılaşılan güçg üçlükler (araç sıkıntısı gibi) Kurul toplantılar larının n 3 ayda bir yapılmas lması Yürütme Kurulu toplantılar larının n ayda 2 kez yapılmas lması Üyelere ödenmesi öngörülen ücretlerle ilgili yasal düzenlemedeki sıkınts ntı 19

20 TEŞEKKÜRLER Yücel KARAKOYUN İstihdam ve Meslek Uzmanı 20

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6)

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Ekonomi Bakanlığından: SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Amaç MADDE 1- (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) (1) Bu Tebliğin amacı, Bakanlıkça belirlenen

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1: Bu çalışma yönergesinin amacı, İzmir Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve çalışma

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. a) Bu Yönergenin amacı, gerekli

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 3624 Kabul Tarihi: 12.4.1990 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih:20.04.1990 Sayı: 20498 Amaç

Detaylı

KENT KONSEYLERİ EL KİTABI

KENT KONSEYLERİ EL KİTABI KENT KONSEYLERİ EL KİTABI HAZIRLAYAN M. Semih PALA BURSA KENT KONSEYİ BAŞKANI KENT KONSEYLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ İLÇELERDE / İLLERDE / BÜYÜKŞEHİRLERDE KENT KONSEYİNİN KURULMASI, SEÇİMLERİNİN YAPILMASI

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun Oluşumu ve Seçimi Kurum un işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) adet Üye den oluşan Yönetim Kurulu

Detaylı

Bozcaada Alaybey Mahallesi Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

Bozcaada Alaybey Mahallesi Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi BOZCAADA KENT KONSEYİ ALAYBEY MAHALLESİ MECLİSİ KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM-Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde-01. Amaç : Bu Yönergenin amacı; Bozcaada Kent Konseyinin 12.09.2014 tarih

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki

Detaylı

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI İLE HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI İLE HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI İLE HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI Ankara-2013 İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5402 Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25881 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER

Detaylı

Vedat LAÇİNER * Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Vedat LAÇİNER * Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SOSYAL DİYALOG PERSPEKTİFİNDE ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ THE NATIONAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COUNCIL FROM A SOCIAL DIALOG PERSPECTIVE Vedat LAÇİNER * 1 Özet: Kişilerin kendilerini ilgilendiren

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARININ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALİŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARININ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALİŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARININ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALİŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 23.11.2003/25298 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

Hakem Yönergesi - 2 -

Hakem Yönergesi - 2 - HAKEM YÖNERGESİ Hakem Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 HAKEM KURULLARI 6 5. MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) 6 5.1. Kuruluşu 6 5.2. Kurul Üyelerinde

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı