Fatîn DAVUD HÂTİMETÜ L- EŞ ÂR (FATÎN TEZKİRESİ) Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇİFÇİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fatîn DAVUD HÂTİMETÜ L- EŞ ÂR (FATÎN TEZKİRESİ) Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇİFÇİ"

Transkript

1 Fatîn DAVUD HÂTİMETÜ L- EŞ ÂR (FATÎN TEZKİRESİ) Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇİFÇİ

2 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3218 KÜLTÜR ESERLERİ 469 ISBN e-posta: Bu kitap internet ortamında ilk kez yayımlanmaktadır. 1

3 Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇİFTÇİ nin Özgeçmişi yılında Ağrı-Diyadin-Boyalan köyünde doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini Diyadin Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulunda tamamladı yılında Malazgirt Alparslan lisesini bitirdi de Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Mayıs 1993 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Eylül 1994 te İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalında yüksek lisansa başladı. Fatîn Davud un Hâtimetü l-eş âr adlı tezkiresinin metin transkripsiyonunu yaparak Ekim 1996 da mezun oldu. Kasım 1997 de askere gitti. Şubat 1998 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı anabilim dalında doktoraya başladı. Bu programa iki yıl devam ettikten sonra YÖK ün çıkarmış olduğu 35. Maddeye istinaden Türkçe Eğitimi alanında doktora yapmak üzere Nisan 2001 de geçici kadro nakliyle Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsünde göreve başladı. Mart 2007 de doktorasını tamamlayıp Yüzüncü Yıl Üniversitesine geri döndü. Şu anda Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapıyor. 2

4 Özet Sâlim ve Safâyî tezkirelerine zeyil olarak yazılan Fatin Tezkiresi, H.1271 de kaleme alınmıştır. Hâtimetü l-eş ar adı verilen eser Sultân Abdulmecid zamanına dek yetişen şâirleri ihtiva etmektedir. Kütüphanelerde yapılan araştırmalarda eserin aslına rastlanmamıştır. Öte yandan pekçok kütüphanede eserin matbu (taşbasması) nüshaları bulunmaktadır. Haluk İpekten, Şuara Tezkireleri adlı eserinde, Tezkirenin asıl nüshasının Viyana Milli Kütüphanesi 1243 (Flügel, Cat. II. 402) te kayıtlı olduğunu belirtmektedir. Tezkirenin başında altı sayfalık bir takriz bölümü vardır. Takriz kısmından sonra tezkirenin asıl bölümü geliyor. Fatîn, tezkireye hamdele ve salvele ile başlıyor. Bunu takiben şiirin faziletini anlatır. Fatîn, diğer tezkirecilerin aksine şâirin bir gazelini veya bir-iki beyitlik şiirini yazdıktan sonra, biyografisini anlatıyor. Biyografileri genelde dar tutmuştur. Çalışmada, tezkirenin metin transkrpsiyonu yapılmıştır. Tezkire günümüz imlasına göre okunmuştur. Hâl trecemelerinde bazı kelimelerde çok gerekmedikçe ayn harfi kullanılmamıştır. Ancak şiirde vezin gereği bu kelimelerde ayn harfi kullanılmak zorunda kalınmıştır. Son eklerde (zarf-fiillerde) sesli harfler vav ile yazılmışsa bunlar asıllarına uygun olarak okunmuştur. (Gösterüp, idüp, eyleyüp vb.) Okunamaz durumda olan veya okunmasında sıkıntı yaşanan bazı kelime veya kelime grupları orijinal şekilleriyle verilmiştir. Okunmasında tereddüt yaşanan kelimelerin önüne soru işareti konulmuştur. Kelimelere getirilen Farsça son ekler bitişik yazılmış, ön ekler ve terkipler (bileşik kelimeler) ise tire (-) ile ayrılmıştır. Abstract Fatîns Tezkire were written in addition to tezkire of Sâlim and Safâyî written in H The work named Hâtimetü l-eş ar contains poets who lived in the era of Sultan Abdülmecid. According to the researches the original work has not been found in libraries. On the other hand printed copies of work exist in many libraries. Haluk İpekten says that original copy of the Tezkire exists in National Library of Viyana 1243 (Flügel, Cat. II. 402). The begining of the Tezkire consist of six pages called as takriz section. After takriz section the main section of Tezkire comes. Fatîn starts to Tezkire with hamdele and salvele. Folloving this, he tells the merit of the poem. Contrary to the other tezkire writters, Fatin having written an ode or one one or two couplets of the poets, he tells their biographies. Biographies are usually held short. In this study, transkription of the text of tezkire has been performed. Tezkire has been read according to today's spelling. If not to necessary, in some words the letter ayn has not been useed in biografies of poems. However, ayn letter had to be used in need of rhythm. If the vokals has been written by vav in the final attachments (in gerundium), they have been read originally. (for example: Gösterüp, idüp, eyleyüp ec.). Some words or group of words which couldn t or hardly be read have been written in their original form. A question mark has been put after the indecipheraple words. While Persian suffixes have been attached to the words, prefixes and compound words have been seperated by a hyphen (-). 3

5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 GİRİŞ 6 FATÎN DAVUD UN HAYATI VE EDEBÎ ŞAHSİYETİ 6 ESERLERİ 7 DÎVÂN 7 HÂTİMETÜ L-EŞ ÂR 8 SONUÇ 12 KAYNAKÇA 13 DİZİN 14 TAKRÎZ 41 TEZKİRE-İ HÂTİMETÜ L-EŞ ÂR 46 HARF-I ELİF 48 TEMMET 451 4

6 ÖN SÖZ Hâtimetü l-eş âr, Fatîn Davud tarafından yazılmış en hacimli şuarâ tezkiresidir. Toplam 672 şâiri ihtiva eder. Her şeye rağmen Hâtimetü l-eş ar, edebiyat târihi için önemli bir kaynak hüviyetini taşımımaktadır. Meclisi vâlâ azâsı Subhi Bey, çoktandır layıkıyla bir şu arâ tezkiresi tertîb edilmediği için son devir şâirlerin çoğunun unutulduğuna ve yazdıklarının kaybolduğuna işaret ederek Hâtimetü l-eş âr ın bu bakımdan yapacağı hizmete dikkat çeker. Fatîn, kendisinden önceki tezkire sahiplerinin aksine şâirleri hiçbir elemeye tabi tutmadan, bir târih mısraı olanları dahi tezkiresine dâhil etmiştir. Gördüğümüz kadarıyla Fatîn, tanınmayan bazı şâirleri yersiz bir şekilde yüceltirken Nedim gibi tanınan meşhûr şâirlerin haklarını ise teslim etmemiştir. Bu yüzden zamânla çok tenkitlere maruz kalmıştır. Başka husûsiyetlerden dolayı da tenkit edilen Fatîn tezkiresi herşeye rağmen iyice tetkik edilerek değerlendirilmelidir. Birtakım kusurlarından dolayı ehemmiyetsiz görülmemeli. Zira Sâlim Efendi nin bıraktığı yerden kendisine kadarki devrede yaşayan şâirlerin hepsini bir arada vermek hem de her sınıftan tespit ettiği şâirler ve onlardan seçtiği şiir örnekleriyle o dönemde Eski Türk Şiiri nin yayıldığı alanı ve kimler tarafından temsil edildiğini gözler önüne sermektedir. Tezkireye bir de bu nazarla bakılmalıdr. Fatîn in bu hizmetine rağmen sadece rabia rütbesine yükselmek için bu tezkireyi kaleme aldığı söylentileri ise fazla ehemmiyet arz etmiyor. Çalışmam esnasında hiçbir yardımını esirgemeyen hocam Prof. Dr. Sayın Hasan Kavruk a; Prof. Dr. Sayın Yaşar Aydemir e teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca çalışmamın her aşamasında, göstermiş olduğu sabır ve hoşgörüsünden dolayı eşime teşekkür ederim. 5

7 GİRİŞ FATÎN DAVUD UN HAYATI VE EDEBÎ ŞAHSİYETİ Fatîn Davud 1229(1814) te Drama da doğmuştur. Babası Drama ayanından Hacı Halid Bey dir. Hayâtı hakkında başlıca bilgiler, oğlu Râsim tarafından Dîvânı nın başına konulan hâl tercemesinden ibârettir. Asıl adı Davud dur. Fatîn Efendi 1243 (1827/28) te Mısır da bulunan amcası Mehmed Hüsrev Bey in yanına giderek sekiz sene orada kalmış. Girdiği bu yeni ve farklı kültür merkezinin elverişli şartları içinde tahsilini ilerleterek eli kalem tutacak dereceye varan Fatîn, aynı çevrede bulunan şâirlerle tanıştığı gibi ilk şiir denemelerini de burada ortaya koymaya başladı. Kâhire ye gelen Kandiyeli Sâlih Râcih Efendi den ders görmüştür (1836) de İstanbul a gelerek, divan-ı hümâyûn kaleminin mühimme-nüvisligine tayin olunmuş ve kalemin ananesine göre, kendisine Fatîn mahlası verilmiştir. Daha sonra sadâret mektubu kalemine giren Fatîn Efendi nin bilemediğimiz bir sebepten dolayı, bu vazifeden ayrılmak mecburiyetinde kalması onu çok üzmüş ve bu memûriyeti tekrar elde etmek için muhtelif teşebbüslerde bulunmuş ise de hiç bir netice elde edememiştir (1848) te ticarethane-i âmirede ilamat odasına mukabeleci tayin edilen Fatîn Efendi, Sâlim ve Safâyî tezkirelerine zeyil olarak yazdığı Hâtimetü l-eş ar adlı tezkireye mukâfat olarak rabia rütbesine terfi ettirilmiştir. Fatîn Efendi, tutulduğu Göğüs darlığı hastalığından kurtulamayarak, 8 safer 1283 (1867) te ölmüş ve Göksu deresi sırtlarındaki kabristana defnedilmiştir. Daha Mısır da iken şiir ve edebiyatla iştigale başlayan Fatîn, İstanbul a geldikten sonra, devrinin genç ve ihtiyar şâirleri ile tanışır ve o muhitin tesiri ile kasîdeler, târihler, gazeller ve şarkılar yazmağa başlar. Ölümünden sonra oğlu Rasim Efendi tarafından toplanıp dîvâan şekline konulan ve 1288 de İstanbul da bastırılan manzumeleri onun hayâtı ve muasırları ile olan münasebetleri hakkında malumat vermektedir. Kâzım (Pâşâ), Hakkı Arif, Nihad Bey ve Saffet Efendi gibi muasırlarına nazîreler yazan şâirin bilhassa Senih Efendi ve Ziyâ Bey (Ziyâ Pâşâ) ile samimi dost olduğu, onlar ile müşterek yazdığı gazellerden ve onların şiirlerine yaptığı nazîrelerden anlaşılıyor. Senih Dîvânı nın tabına târih düşüren Fatîn in Dîvânı basıldığı zamân Senih Efendi de ona târih söylemiştir. Ebuzziya Tevfik Bey Nümûne-i Edebiyat da Ziyâ Pâşâ dan bahs ederken bâb-ı âliye devama başlayıp da zamânının erbâb-ı irfanı ile düşüp kalktığı sırada şuarâdan tezkire sahibi Fatîn Efendi merhûmla da muarefe peydâ eder. Kendi itirafına göre inşa-ı nazma iktidârı ondan sonra kuvvet bulur. 1 demektedir. Fatîn Davud da; Hazret-i mir-i Ziyâ ya pey-rev olmazdım Fatîn Tab -ı mevzûnum gazel-gûlukta mâhir olmasa 2 beyti ile bunu adeta tasdik ediyor. Devrinde, şâir sıfatı ile oldukça şöhret kazanmış, edebiyat dünyasının önde gelen simaları arasında görülmüştür. Başta Şinasi olmak üzere çağdaşlarınca kendisinden şâir-i meşhûr, şâir-i nâdire-gû, şuarâ-yı benâm diye bahsedilen ve hatta bazı şarkıları muasır bestekârlar tarafından bestelenen Fatîn, sanat bakımından o kadar da değerli bir şâir değildir. 1 İnal, İbnülemin M. K, Son Asır Türk Şâirleri, C.1, s. 567, Dergâh Yayınları, İstanbul a.g.e. 6

8 Dikkat olsa belki kâtiblikten isnaddır bana Her hususta sâhib-i irfân ararsan işte ben Bir işim yok saçma sözler söylemekten maâda Bir acep Mecnûn-ı sergerden ararsan işte ben Tab -ı nâ-hemvar ile arz-ı kemâl itme Fatîn Kuvvet ister şâiri üstâd-ı kâmil etmege kabilinden olan sözleriyle hak-şinaslık gösterdiğini anlıyoruz. İnal 3 Bir gece fakirhanemizde Hersekli Ârif Hikmet Bey ve bazı edîbler ve şâirlerle sohbet edilirken şâir Fıtnat Hânım ın mufassal tercüme-i hâlini yazacağımı söylediğimde hüzzârdan biri Tezkire-i Fatîn i mehaz olarak tavsiye ettmesiyle Fatîn de fıtnat yoktur demiştim. Bu sözü Hersekli merhum, pek ziyâde takdîr etmişti. demektedir. Bütün bunlara rağmen edebiyat târihinde adının unutulmamasının tek sebebi, son şuarâ tezkiresini yazmış olmasıdır. Ben her ne kadar şâir-i mâhir değilsem Akrânıma nisbetle benim de hünerim var 4 beytinde söylediği gibi şâir-i mâhir değilse de akranına nisbetle hüner-ver olduğu müsellemdir. Şiir denilebilecek sözler söylememiş ise de emsâli şâirler arasında yalnız o (mükemel-nâkıs her ne ise) ortaya bir tezkire-i şuarâ koymuştur ki târih-i edebiyat ile iştigal edenler için -az çok- bir faide temin eder. 5 ESERLERİ DÎVÂN: Şiirleri, ölümünden sonra oğlu Rasim tarafından Fatîn Dîvânı adıyla bastırılmıştır. Dîvân ın ilk sayfasında şâirin kısa bir özgeçmişi yer almaktadır. Fatîn, Dîvânı na esma-i hüsnadan olan Mecîd ism-i şerifine dâir bir mesnevi ile başlar. Bu mesneviden sonra bir na t, Begli Sultan için bir kasîde, Abdülmecid Han ın cülus-ı hümâyûnu ve doğumu için yazılmış birer târih görüyoruz. Kasâid başlığı altında sırasıyla Kâmil Pâşâ, Sami Pâşâ, Fahreddin Efendi, hazine-i hümâyûn kethüdası (ismi belirtilmemiş) için yazdığı kasîdeler yer alamaktadır. İbtida-i tevârih başlıklı bölümde ise yaklaşık 220 târih bulunmaktadır. Bu bölüm hacim itibariyle divanın mühim bir kısmını teşkil etmektedir. İbtida-i gazeliyât adlı bölümde 166 gazeli, iki de müstezadı vardır. Tahmis başlığı altında da iki tahmisi bulunuyor. İbtida-i şarkiyât kısmında 14 şarkısı, bir sitayiş bir de lügâzı mevcuttur. Kıtaat başlığı altında 17 kıta, ebyat başlığı altında 21 beyit, mısra başlığı altında da 2 mısra kayıtlıdır. En son sayfada ise Senih Efendi nin bu eser için yazdığı üç târih yer alıyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi kütphanesinde bulduğumuz Dîvîn, 3 Cemaziye l-evvel sene 1288 de İstanbul da bastırılmıştır. 3 a.g.e.s a.g.e.s a.g.e. s

9 HÂTİMETÜ L-EŞ ÂR: Fatîn, Sâlim ve Safâyî tezkirelerine zeyil olarak kaleme aldığı Hâtimetü l-eş âr adlı eserine H.1135=M.1722 den Sultân Abdulmecid zamanına dek yetişen şâirleri almıştır. Fatîn böyle davranmakla Râmiz Tezkiresiyle ondan sonrakileri ya görmemiş ya da onlara değer vermemiştir. Ahmet Cevdet de Sâlim in bıraktığı yerden devam eden eserin ahlâf ile eslâf arasında bağ kurduğunu ve bu yönden teşekkürü hâiz bir eser olduğunu belirtir. Gerek Subhi Bey, gerek Ahmet Cevdet in Sâlim Tezkiresi nden sonra yazılan diğer tezkirelerden 6 bahsetmeyişleri ve Fatîn in de bu tezkire sahiplerinin hâl tercemelerinde bu eserlerin varlığından haber vermeyişi, Hâtimetü l-eş âr yazılırken zikr olunan bu tezkirelerin henüz bilinmediğini gösteriyor. Birçok şâirin ay ve gününe kadar doğum târîhlerini belirtmesi ve memuriyetleri yanında hayatlarındaki mühim olayları târîhleriyle birlikte vermesi, bu bilgilerin bizzat bu şâirler tarafından kendisine gönderildiği intibaını uyandırır. Fatîn, tezkirenin başında; İbtida-i saltanat-ı seniyye-i Osmâniye den bin yüz otuz beş târihlerine kadar güzerân iden şuarânın terceme-i ahval ve bazı eş âr-ı rengîn-meallerini câmi erbâb-ı maârif taraflarına müteaddid tezkireler tertîb ve tanzîm olunmuş ve muahharen Tezkiretü ş-şuarâ tertîb ve tanzîmine muvaffak olmuş olan sudûr-ı izamdan Mirza-zâde Sâlim Efendi ile ecille-i ricâl-i devlet-i âliyeden Safâyî Efendi merhûmlar tezkirelerini bin yüz otuz beş târihlerinde resîde-i hüsn-i hitâm iderek hatm-ı kelâm eylemiş olduklarından târih-i mezkûreden asr-ı maârif-hasr-ı cenâb-ı şehriyâriye gelinceye degin işbu cisr-i fenâdan nüzhetserâ-yı bekâya mürûr u ubûr iden şuarâ ile muassır olduğumuz şuarâ-yı şi r-ârânın haklarında dahi tezkire-gûne bir eser tertîbi bazı ashab-ı kemâl taraflarından bu abd-i hakîr Fatîn-i pürtaksîre emr u ilhah buyrulmuş diyor. Burada, Sâlim ile Safâyî Efendilerin hatm-ı kelâm eylediklerini söyledimesi de Fatîn in, Râmiz tezkiresi ile ondan sonraki tezkireleri görmediğini gösteriyor. Hatta bazı şâirlerin tercüme-i hâllerini yazarken terceme-i hâli Sâlim Efendi Tezkiresi nde dahi mukayyetdir demesi de bu iddiayı kuvvetlendiriyor. Buna rağmen onlara değer vermemiş olduğuna dair açık bir kapı bırakmada fayda vardır. Böyle bir tezkireyi yazmayı hiçbir zamân kendisi istememiştir. Ashâb-ı kemâlin emr u ilhahlarına binaen bu tezkireyi yazmıştır. Bu tarz ifadeleri, bu tür eserleri vücûda getiren insanların hemen hepsinde bulabildiğimiz için bunun öylesine söylenmiş bir söz olduğuna hükmedebiliriz. Müellif bu yolla ya tevâzu etmek istemiştir ya da kendi meziyyet ve kabiliyetini başkaları vasıtasıyla ıspatlamak istemiştir. Şi r ile me lûf ve marûf olup irtihal-ı dâr-ı bekâ iden ashâb-ı maârif ile mevcûd olan şuarâ-yı belâğat-pîrânın mümkün mertebe terceme-i ahval ve bazı eş âr-ı rengin-mealleriyle o sırada genc u mâr u gül ü hâr u gam u şâdi be-hemend mısraı müfâdınca şâir geçinen bir takım herze-tırazların dahi bazı güftâr-ı zihk-âsârını sebt u kayd eylemesinden anlaşılıyor ki asıl şâirlerle beraber, ömrü boyunca bir-iki beyit ya da bir-iki târih mısraını yazan bazı kimselerin tercüme-i hallerine de tezkirede yer vermiş. Bunların biyografilerinin sonunda şi r ile şöhreti yoktur, bazı eş ârı olduğu mervîdir, bâlâda mestûr olan mısra-ı târihinden başka eş ârı manzûr-ı âcizî olmamışdır türünden bilgiler vermektedir. Tezkire nin başında altı sayfalık bir takriz bölümü vardır. Takriz kısmından sonra tezkirenin asıl bölümü geliyor. Fatîn, tezkireye hamdele ve salvele ile başlıyor. Bunu takiben 6 Silahdarzâde-Tezkire-i Şuara, 1204; Esrâr Dede-Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye, 1211; Âkif-Miratı Şi r, 1211; Şefkat-Tezkire-i Şuara, 1229; Es ad-bağçe-i Safâ-endûz, 1251, Ârif Hikmet-Tezkire-i Şuara,

10 şiirin faziletini anlatır. Bu anlatım, bu tarz eserlerin hemen hepsinde mevcuttur. Daha sonra Kâb bin Züheyr in Hz. Peyganber e sunduğu kasîdeden dolayı Hz. Peyganber in de ona hırkasını hediye ettiğini ve zikrolunan hırka-i şerîfenin Dersaâdet e şeref-i nakline kasîde-i mezkûre sebeb-i müstakil olmuş olduğundan nâzım-ı müşârün-ileyhin isrinde bulunmak ümmüye-i hâlisesiyle selâtin-i izâm hazerâtından bazıları sâha-i şi re rağbet ettiklerini ve bu yolla şöhret sahibi olduklarını belirtiyor. Bilhassa Sultan III. Ahmet Hân ile asr-ı maârifhasr-ı mülûkâneleri şuarâsını teşvîk u terğîb niyet-i halîsesiyle şiir yazan Sultan III. Selîm Hân ın şiirlerinden örnekler veriyor. Daha sonra Sâlim Efendi ile Safâyî Efendilerin tezkireleriyle bu yolda hatm-ı kelâm eylediklerini, bazı ashab-ı kemâl in emriyle bu tezkireyi kaleme aldığını dile getiriyor. Bütün bunlardan sonra tezkirenin çatısını oluşturan hâl tercemeleri bölümüne geçiyor. Fatîn, diğer tezkirelerin aksine önce şâirin bir gazelini veya bir-iki beyitlik şiirini yazdıktan sonra, biyografisini anlatıyor. Birkaç istisna hariç biyografileri dar tutmuştur. Önce şâirin babasını, sonra memleketini, ana hatlarıyla hayatını, görevlerini ve eserlerini yazar. Bazı şâirlerin şiirlerini kafiye ve redif uygunluğu bakımından tenkid edip yapılan yanlışlıkları nazara verimştir. Hâtimetü l-eş âr neşredilkten birbuçuk sene sonra müellifi, eserin yeni bir baskısını hazırlamak ve üzerinde bilgi bakımından birtakım ilâve ve düzeltmelerde bulunmak gereğini hissetmiş. Bu maksatla Ceride-i Havâdis gazetesine 7 verdiği ilanda, kitapta terceme-i hâline yer vermediği şâirlerin hâl tercemelerini ve şiirlerinden örnekler göndermelerini ister. Ayrıca biyografilerinde mevcut hata ve noksanlıkların giderilemesi için doğru bilgilerin bildirilmesini; örnek olarak verilen şiirlerin değiştirilmesini isteyenlerin, başka şiirlerini yollamalarını ister. Fakat onun bu teşebbüsü neticesiz kalır. Onun bu girişiminden yedi sene sonra Şinasi Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayınladığı 8 bir makalesinde eserin, bazı mühim kusurlarının düzeltilmesi için Fatîn Davud un isteği üzerine işin sorumluluğunu üzerine aldığını, yapmayı şart koştuğu bazı değişiklikleri kabul ettiğine dair ondan bir senet aldığını, meclis-i umûmîye-i maârif tarafından da bunu tasdik eden bir vesika düzenlendiğini belirtiyor. Fatîn Efendi ile Şinasi nin verdikleri ilanlara baktığımızda, Hâtimetü l-eş âr ın yeniden neşri için Fatîn Efendi yapmak istediği yeniliklerle Şinasi nin yapmak istediği yenilikler arasında önemli bir fark vardır. Fatîn Efendi yi yeni bir neşre zorlayan düşüncelerin başında adi bir kâğıt üzerine yapıldığından dolayı silik ve yer yer okunmaz hale gelen bu taşbasması yerine daha kaliteli bir kâğıda ve matbaa harfleri ile yazılmış güzel bir baskısını yapmak arzusu gelmektedir. Şinasi nin amacı ise bazı nüfûz ve mevki sahibi birtakım kimseler hakkında yazılan mübalağalı ifadeleri çıkartmak, edebî meselelere ait açıklayıcı bilgilere yer vermek, lafız ve ma nâdaki muhtemel yanlışlıkları düzeltmek ve tezkireyi bir hâl tercemesinden ziyade çeşitli edebî meseleleri tertışan bir eser hâline getirmektir. Müellifin gazeteye verdiği anket mahiyetindeki ilanda istediği hususlar şunlardır; 9 a- Evvelki baskıda tezkireye girmemiş olanların hâl tercemeleri ile şiirlerinden birkaç nümunenin gönderilmesi. b- İlk telifte tezkireye dâhil olan şahısların o zanamdan bu yana hâl tercemelerinde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi. c- Hâl tercemelerinde hata yapılmış olan kimselerin, bunları işaret ve tashih etmeleri. 7 Cerîde-i Havâdis, nr. 802, 8 Muharrem Tasvir-i Efkâr, nr. 135, 27 Rabiülahir Akün, Ömer Faruk. Şinasi'nin Bu Güne Kadar Ele Geçmeyen Fatîn Tezkiresi Baskısı. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.11, s.76, İstanbul

11 d- Şiirlerine örnek olarak verilmiş olan parçayı değiştirmek isteyenlerin bunun yerine seçecekleri bir başka manzumeyi göndermeleri. Şinasi nin ise yeni baskıda yapmak istediği değişiklikler şunlardır; 10 a- Tezkireye muhtelif edebi bahisler hakkında haşiye ve izahların konulması lazımdır. b- Her biri bir söz rüşveti mahiyetinde olan mübalağalı hüküm ve ifadeler tamamen çıkarılmalıdır. c- Tezkire de asıl değer verilmesi gereken şey, her şâirin ilim, fen ve sanat gibi muhtelif kültür sahalarında gösterdiği kabiliyet ve meydana koyduğu eserler ile umuma yani cemiyette olan hizmetlerinin belirtilmesidir. d- Tezkire de şâirlerden örnek olarak alınan manzumelerden intihal eseri olduğu anlaşılanlar gösterilmelidir. e- Nihayet tezkirenin ifâde ve mânâ yanlışları bakımından da düzeltilmesi gerekir. Aşağıda verilen örnekler karşılaştırıldığında 1271 baskısıyla Şinasi baskısı arasındaki farkı ve Şinasi nin neler yapmak istediğini daha rahat görebiliriz baskısı medîne-i İzmir de tennûre-bend-i hân-kah-ı vücûd olup Dersaâdet e bi lmuvâsala Köprülüzâde müteveffâ Mustafa Pâşâ nın dâiresine dehâlet ve bir müddet sonra mahrûsa-ı Edirne ye azîmet eyleyüp tarîkat-ı aliyye-i Mevleviyyeye intisâb ile mahrûsa-i mezbûrede vâki Murâdiye Dergâhı hademesi silkine dâhil olarak tekrâr Dersaâdet e avdet ve birçok vakt ikâmetten sonra âsitân-ı saâdet-âşiyân-ı hazret-i pîr (kudduse sırrıhu l-münîre) rû-mâl-ı ubûdiyyet olmak üzere Konya ya azîmet ve bir müddet ol bârgâh-ı feyz-iktinâhda edâ-yı hizmet eyleyerek bin iki yüz târîhinde Kütahya da kâin Arguniye nâm hân-kah meşîhatine revnak-tırâz-ı irşâd olup elli sene müddet hân-kah-ı mezkûrda şeyh bulunduğu hâlde imrâr-ı vakt u saat eyleyüp bin iki yüz kırk sekiz târîhinde tâir rûhu lânegâh-ı fenâdan pervâz ile nahl-ı Tûbâ da âşiyân-sâz olmuştur. Şinasi Baskısı İzmir de mütevellid olup Dersâadet e bilmuvâsala bir müddet Köprülüzade müteveffa Mustafa Pâşâ nın dairesinde ikametten sonra Edirne ye azîmet eyleyüp tarîkatı Mevleviyyeye intisab ve Muradiye Dergâhı hademesi silkine insilak ile Dersaadet e avdet ve bir aralık Konya ya azîmet ve müddeti medîde ikametle bin yüz iki tarihinde Kütahya da kâin Arguniye dergâhı meşihatine nâil olup elli sene mürurunda ki bin yüz kırk sekiz tarihinde dârı bekâya müntakil olmuştur baskısı yüz altmış yedi târîhinde rüznamçe-i evvel mansıbına ve yüz altmış sekiz târîhinde ol vaktin ta bîrâtı vechile şıkk-ı evvel defterdârlığı memûriyet-i behiyyesine memûr ve ta yîn buyrulmuş iken sene-i merkûma hilâlinde âzim-i huld-i berîn olmuştur. Mûmâ-ileyh mukaddemâ medîne-i Siroz a nefy u ib âd olunarak bâlâda muharrer olan makta beytini nazm u inşâd eyledigi reîsülküttâb Vâsıf Efendi merhûmun eser-i himmeti olan târîhde mutâlaa-güzâr-ı âcizî olmuştur. 10 a.g.m. s

12 Şinasi Baskısı yüz altmış sekiz tâîrihinde ol vaktin ta birâtı vechile şıkk-ı evvel memuriyetine ta yîn olunmuş ve sene-i merkûme hilâlinde dâr-ı bekâya rihlet eylemiştir. Siroz a nefy u iclâsında bâlâda muharrer olan makta beytini inşâd eyledigi Vâsıf Tarihinde mukayyeddir baskısı Egriboz muhâfızlığına revnak-bahşâ ve ba dehû cezîre-i Girid de vâki Hanya mansıbına ve muahharen mansıbı Kandiye eyâletine tebdîl olunup yüz otuz sekiz târîhinde kendisi debdebe-i vezâretden ibâ iderek mansıb-ı mezkûrdan istifâ itmiş olduğundan rütbe-i vezâretin uhdesinden sarf u tahvîliyle eyâlet-i mezkûre mahsûlü tekaüdlük vechile kendisine ihsân ve i tâ buyrulup o sûretle Resmo nâm mahallde imrâr-ı subh u mesâ itmekte iken bin yüz otuz dokuz sâlinde azm-ı dâr-ı bekâ eylemiştir. Şinasi Baskısı Egriboz muhafızlığına ve ba dehu Hanya ve oradan Kandiye mansıblarına nâil ve yüz otuz sekiz târîhinde terk-i dağdağa-i vezâretle Resmo nam mahallde imrâr-ı vakt u saat etmekte iken bin yüz otuz dokuz sâlinde dâr-ı bekâya müntakil olmuştur. Ömer Faruk Akün, Şinasinin yeni baskısı için Tertip ve baskı hatalarından uzak, mükemmel bir baskı hususiyeti gösteren yeni baskının, süt beyaz renkte çok iyi cinsten kalınca kâğıt üzerine nesih matbaa hurufatı ile dizilmiş dörder sayfalık formalar halinde olduğunu; mukaddime kısmına ait ilk dört sahife ile, aradan sahifeler eksik olmak üzere, eserin baştan 52 sahifeden ibaret olup 1271 baskısının 57. sahifesine kadar olan kısmına tekabül ettiğini söylemektedir 11. Yeni baskıda 9 yeni hal tercümesine yer verlmiş ve 8 şâirin de ilk baskıdaki şiirleri çıkarılarak yerlerine yeni manzumeler konulmuştur Akün, Ömer Faruk. Şinasi'nin Bu Güne Kadar Ele Geçmeyen Fatîn Tezkiresi Baskısı. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.11, s.67-98, İstanbul Akün, Ömer Faruk. Şinasi'nin Fatîn Tezkiresi Baskısındaki Yeni Biyografik Bilgiler. Türkiyât Mecmûası. C. 14, s. 279,281 İstanbul

13 SONUÇ Hâtimetü l-eş âr, basıldığı tarihten itibaren edebiyat tarihi için önemli bir kaynak hüviyetini taşımıştır. 672 şâiri ihtiva etmekle edebiyatımızın en hacimli tezkiresi olma özelliğini kazanmıştır. Kendi devri için tek kaynak olmasına rağmen gene de çok fazla abartılmamalıdır. Şâir olan olmayan pek çok kişiyi tezkirede görebiliriz. Fatin, tanıdığı şairlere yersiz bir biçimde değer vermiştir. Buna karşılık hakettiği değeri bulamayan şâirler de mevcuttur. Pek çok şâiri birkaç satırlık bilgi ile geçiştirmiştir. Bu yüzden zamanla çok tenkitlere maruz kalmıştır. Fatin Tezkiresi, gerek baskı kalitesi, gerek basıldığı kâğıdın kalitesi açasından son derece kötü bir şekilde bastırılmıştır. Pekçok yerde mürekkebinin dağılmış olması harflerin iç içe girmesine sebep olmuş ve okunamaz hâle getirmiştir. Fatîn in, Şinasi ile beraber başlatmış oldukları yeni baskı eğer bitirilmiş olsaydı hiç şüphesiz ki yapılan bütün eleştirilerden kurtulmuş olacaktı. Edebiyat tarihi için de çok önemli bir eser olma özelliğini hakkıyla kazanmış olacaktı. Eserin yazma nüshasını getirtmek için bazı girişimlerimiz oldu fakat bu nüshayı getirtmemiz mümkün olmadı. Dolayısıyla çok hatalı ve kötü bir baskı olan matbu metin üzerinde çalışmak zorunda kaldık. Eserin tek metne dayalı olması ve birçok yerin okunamaz hâlde bulunması sağlıklı bir oukumaya engel teşkil etmiş ve olası hatalara sebebiyet vermiştir. 12

14 KAYNAKÇA Akün, Ömer Faruk, İslam Ansiklopedisi, (Fatîn maddesi) Diyânet Yayınları. İstanbul Akün, Ömer Faruk, Şinasi nin Bugüne Kadar Ele Geçmeyen Fatîn Tezkiresi Baskısı. TDED. C.11 İstanbul Akün, Ömer Faruk, Şinasi nin Fatîn Tezkiresi Baskısındaki Yeni Biyografik Bilgiler. Türkiyât Mecmûası. C. 14. İstanbul Cerîde-i Havâdis, nr. 802, 8 Muharrem 1273 Develioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara 1993 İnal, İbnülemin M. K, Son Asır Türk Şairleri. C.1, Dergâh Yayınları. İstanbul İpekten, Prof. Dr. Haluk, Şu arâ Tezkireleri, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum Köprülü, Orhan Fuad, İslam Ansiklopedisi, (Fatîn Efendi maddesi) Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, C. 4 Ankara Levent, Agâh Sırrı, Türk Edebiyâtı Târîhi.C.I. Türk Târîh Kurumu Yayınları, Ankara 1988 Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî Divan Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. 1-2, MEB Yayınları, Ankara 2000 Onan, Ahmet Talat, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara Pala, İskender, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, C. I-II,, Akçağ Yayınları, Ankara 1989 Redhous, Sir James W., Turkish and English Lexicon, Çağrı Yayınları, İstanbul 1992 Şemsettin Sami, Kâmûs-ı Türkî (3. Baskı), Çağrı Yayınları, İstanbul 1989 Tarakçı, Celal, Tanzimat Edebiyatı Metinleri-1, Erzurum Tasvir-i Efkâr, nr. 135, 27 Rabiülahir

15 DİZİN âbâd, 424 Abbas Efendi, 102 Abbas Nâil Pâşâ, 386 Abbas Pâşâ, 91, 119, 244, 345 Abdî, 217, 297, 434 Abdî Beg, 371 Abdî Efendi, 296, 297 Abdî Pâşâ, 134 abd-i zelîl, 165 Abdulahad Efendi, 147 Abdulaziz Efendi, 306 Abdulazîz Efendi, 309, 310, 359 Abdulazîz Râkım Beg, 163 Abdulbâki Efendi, 103, 441 Abdulhâdi Efendi, 441 Abdulhâdi Efendizâde, 309 Abdulhak, 296 Abdulhak Efendi, 296 Abdulhalîm Efendi, 115, 375 Abdulhalîm Gâlib Pâşâ, 322 Abdulhalîm Hasîb Efendi, 101 Abdulhalîm Neyyir Dede, 425 Abdulhamîd Hân-ı Gâzi, 212, 330 Abdulkerîm Efendi, 276 Abdulkerîm Fâik Efendi, 328 Abdulkerîm Müfîd Efendi, 380 Abdulkerîm Nûrî Efendi, 422 Abdullah Efendi, 115, 128, 173, 314, 414 Abdullah Hilmî Ded, 113 Abdullah Hilmî Efendi, 112 Abdullah Kâmil Pâşâ, 96 Abdullah Nâilî Pâşâzâde, 419 Abdullah Nidâyî Efendi, 178 Abdullah Ra fet Begefendi, 138 Abdullah Râmiz Pâşâ, 164 Abdullah Re fet Beg, 139 Abdullah Salâhî Efendi, 266 Abdullatif Subhî Beg, 259 Abdulmecîd Hân, 330 Abdulmecîd Hân-ı Gâzi, 41 Abdurrahîm Efendi, 278, 429 Abdurrahim Fâiz Efendi, 238 Abdurrahîm Fâiz Efendi, 324 Abdurrahîm Şerîf Efendi, 241 Abdurrahman Ağa, 249 Abdurrahman Fehmî Efendi, 340 Abdurrahman Rahmî Efendi, 166, 167 Abdurrahman Rif at Beg, 186 Abdurrahman Sâmi Pâşâ, 214, 259 Abdurrezzâk Nevres Efendi, 417 Abdusselâm Selâmî Efendi, 228 Abdülbâki Efendi, 64 Abdülhamîd Ziyâ Beg, 271 Abdülkerîm Efendi, 221 Abdülmecîd, 188 Abdülmecîd Hân, 236 Abdülmecîd Hân-ı Gâzi, 42 Abdülnâfi Efendi, 394 Abdüşşekûr Hâkim Efendi, 95 âb-ı hayât, 130 âb-ı hayâtı, 314 âb-ı hayvân, 121 âb-rûlar, 76 Adana, 115, 315, 416 Adana da, 65, 123, 196, 217, 365, 394, 416 Adıyaman, 186 âfet, 232 âfet-i tannâz, 163 âfet-i yektâya, 178 âfet-resân, 109 Afif, 317 Afyon, 341 Aga Hüseyin Pâşâ, 369 Ağa Hüseyin Pâşâ, 202, 438 Ağakapısı, 164 ağyâr, 130, 159, 249, 340 ağyâra, 119 âhen-dil, 255 âh-ı intizâr, 260 Ahısha, 228 Ahısha ya, 81 Ahıshalı Osmân Efendi, 104, 121, 355 Ahi Çelebi, 178 Ahmed Ârif Hikmet Begefendi, 112 Ahmed Atâ Beg, 315 Ahmed Âtıf Beg, 289 Ahmed Bahaeddin Münîr Efendi, 383 Ahmed Bedrî Efendi, 65 Ahmed Beg, 279 Ahmed Câmî Efendi, 86 Ahmed Cevdet Efendi, 89, 90 Ahmed Dürrî Efendi, 133 Ahmed Efendi, 60, 118, 121, 147, 321, 397 Ahmed Es ad Efendi, 56 Ahmed Fahreddin Efendi, 333 Ahmed Fethî Pâşâ, 250, 294 Ahmed Hamdî Efendi, 115 Ahmed Hâmid Efendi, 96 Ahmed Hasîb Efendi, 101 Ahmed Hayâtî Efendi, 118 Ahmed İzzet Beg, 301 Ahmed İzzet Pâşâ, 304, 338 Ahmed Kâmil Efendi, 355 Ahmed Kâmilî Efendi, 405 Ahmed Kuddûsî Efendi, 57 Ahmed Lütfü Efendi, 364 Ahmed Meşhûrî Efendi, 378 Ahmed Midhat Efendi, 375 Ahmed Muhtar Hamdî Efendi, 116 Ahmed Naîm Efendi, 416 Ahmed Nazîf Beg, 410 Ahmed Nazîf Efendi, 413 Ahmed Nedîm Efendi, 400 Ahmed Neylî Efendi, 425 Ahmed Pâşâ, 49, 142, 155, 160, 449 Ahmed Râgıb Efendi, 162 Ahmed Râsim, 157 Ahmed Râsim Efendi, 157 Ahmed Râşid Efendi, 158 Ahmed Râtıb Pâşâ, 141 Ahmed Refi Efendi, 190 Ahmed Reşîd Efendi, 177,

16 Ahmed Rızâ Nasfet Efendi, 408 Ahmed Sabîh Efendi, 260 Ahmed Sâib Efendi, 253 Ahmed Şâkir Pâşâ, 119, 234 Ahmed Şefkatî Efendi, 243 Ahmed Şerîf Efendi, 330 Ahmed Şevkî Efendi, 249 Ahmed Tevfîk Beg, 79 Ahmed Tevhîd Efendi, 77 Ahmed Vâcid Efendi, 45, 427 Ahmed Vahdet Efendi, 332 Ahmed Vahîd Efendi, 432 Ahmed Vâsıf Efendi, 427 Ahmed Vecdî Ağa, 429 Ahmed Vesîm Efendi, 433 Ahmed Zihnî Efendi, 329 Ahmed Zîver Efendi, 202 Ahmed Zühdî Efendi, 200 Ahmedi l-kudûrî, 227 Ahmediye meydânı, 207 Ahmedü n-neccârî, 189 Ahmet Cevded Efendi, 89 Ahsen-i takvîm, 333 âhû, 122, 139 Ahvâl-i Târîhiye, 89 Ahyolu kazâsı, 171 Akadalızâde Ahmed Hâtim Efendi, 71 Akçakaranlık, 313 Akhisar, 434 Akidetü s-sofya, 222 Âkif, 290, 291, 292 Âkif Efendi, 292 âkil, 370 Akka, 161 Akka Kal ası, 330 Akovalızade Ahmed Hâtem Efendi, 120 Aksaray, 203, 314 Aksaray da, 420, 422 Akşehir, 178 Aktaş tekyesi, 266 Alanya, 154 Alay Köşkü, 411 Alemdâr Mustafa Pâşâ, 164 âlem-tâba, 401 Ali, 139, 163, 292, 293, 294, 295, 332 Âl-i Abâ, 349, 422 Ali Ağa, 106 Ali Baba, 227 Ali Beg, 199, 283 Ali Behçet Efendi, 189, 316 Ali Efendi, 49, 271, 293, 295, 313, 364 Ali Efendi tekyesi, 333 Ali El-Mansûrî, 293 Ali Eşref Efendi, 58 Ali Fethî Efendi, 308, 332, 392 Ali Hâtif Efendi, 439 Ali İzzet Pâşâ, 299 Ali Kemâlî Efendi, 361 Ali Meselî Efendi, 368 Ali Muhlis Beg, 374 Ali Nakşî Efendi, 363 Ali Nâmık Pâşâ, 73, 395 Ali Nutkî Dede, 409 âl-i Osmân, 236 Ali Pâşâ, 48, 188 Ali Pâşâ câmi-i şerîfi, 162 Ali Râik, 141 Ali Râik Efendi, 141 Ali Remzi Efendi, 196 âl-i Resûl, 276 Ali Rıf at Beg, 185 Ali Rızâ Beg, 180 Ali Rızâ Efendi, 181, 229, 305 Ali Rızâ Pâşâ, 174, 180, 232, 417, 421 Ali Rızâ Pâşâ, 87, 116 Ali Zihnî Efendi, 200 Alişâh Harezmî, 309 Allah, 147 Amasya, 155 Amasya kazâsı, 172 Amasya da, 172 Amasya ya, 117 Amid, 373 Amid de, 60, 61, 99, 158 Âmir, 296 Âmir Beg, 296 Amr, 113 anber, 76, 235 anberfâm, 247 andelîb, 74, 190, 254 Andelîb, 100 Ankara, 68, 87, 169, 321, 322 Ankara kazâsı, 85, 103, 221 Ankara da, 221, 418 Ankara ya, 221 Ankaravîyyü l-asl, 350 Antakya, 251, 292, 426 Antakya da, 384 Antalya kazâsı, 194 Arab câmi-i şerîfi, 50 Arabgir, 145 Arabgirî Zîver Efendi, 406 Arabî Ârif Beg, 281 Arabistan, 105, 113, 156, 282 Arabiyyü l-ibâre, 118 Arabzâde Sadullah Efendi, 222 Arguniye, 80 Arguniye hân-kahı, 122 Arhos, 49, 415 Ârif, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 Ârif Beg, 112, 152, 283, 315 Ârif Begefendi, 281 Ârif Efendi, 58, 159, 240, 261, 278, 323, 347 Ârif Hikmet Begefendi, 139, 302 Aristo, 176 Arnabud Halîl Pâşâ, 428 arşı sadâ, 258 arûs, 286 arz u semâ, 171 arz-ı niyâz, 173 Arzûmend, 148 Asâ, 68 asfûr, 236 Âsım, 193, 276, 284, 285, 286, 287 Âsım Efendi, 98, 105, 271, 287, 419 Âsım Efendi nin, 57 15

17 Âsım İsmâil Efendi, 285 âşık, 123, 217, 224 Âşık Pâşâ, 198 âşıkân, 128 âşık-ı vâreste, 96 âşinâ, 128 Âşir Efendi, 69, 336, 396 âşüfte, 232 Ata, 272, 313, 314 Atâ, 315, 316 Atâ Beg, 315 Atâ Efendi, 316 Atbâzârı, 414 Atbâzârı na, 414 ateşbârına, 174 Ateş-i aşkı, 69 ateş-i aşkınla, 59 ateş-i sûzân, 400 Âtıf, 288, 289 Âtıf Efendi, 288, 384 Atina, 347 Avâmil Risâlesi, 235 Avarin kal ası, 62 âvâz, 245 Avnî Efendi, 318 Avrupa, 360 Ayanos, 332 Ayasofya, 56 Ayasofya câmi-i şerîfi, 86 Ayasofya-i kebîr, 118 Ayaş, 103, 130, 345 Ayaş kazâsı, 221, 373 Aydın, 336, 383 Aydın eyâleti, 160, 294 Aydın a, 202 Aydınoğlu tekyesi, 53 Aydos, 103 Ayıntab, 105, 392, 419 Ayıntab mutasarrıflığı, 419 Ayıntab da, 105, 157, 319, 374, 384, 392, 419 Ayıntab dan, 98, 383 Ayıntab ın, 92, 174, 392 Âyine-i cemâl, 111 âyîne-i dîdâr, 103 âyîne-i ruhsâr, 352 Ayişe Sultân, 308 Aynı Zafer, 186 Ayni, 170 Aynî, 319 Aynî Efendi, 156, 163 Ayvalık, 218 âzerde, 211 Azîz, 309, 310 Azîzî, 310 Azmî, 308 Azurnik, 105 Bâb-ı Âli, 430 bâde, 120, 247 bâde-hâr, 101 bâde-i firkat, 293 bâde-i şîrin, 379 Bâde-i şîşe, 55 bâde-i telh, 212 bâd-ı bahâr, 153 bâd-ı hevâ, 161 bâd-ı nigîn, 356 bâd-ı sabâ, 370 bâd-ı seher, 73 Bafra, 144 bâğbân, 154 Bağdâd, 73, 181, 202, 229, 299, 304, 363, 417 Bağdâd eyâleti, 140, 181, 327 Bağdâd eyâletine, 132 Bağdâd Mevlevîhânesi, 309 Bağdâd vâlisi, 156, 160, 174, 181, 185, 232, 401, 421 Bağdâd a, 101, 154, 160, 174, 201, 239, 249, 298, 356, 417, 421 Bağdâd da, 118, 132, 309, 327 Bağdâd-ı behişt-âbâd a, 95 Bağdâdiyyü l-asl, 242, 328, 427 bâğ-ı Cennet, 59 bâğ-ı cihân, 116 bâğ-ı cinân, 73 Bâğ-ı dehr, 57 Bâğ-ı hüsün, 105 bâğ-ı îrem, 116 bahâr, 66 Bahar-efkâr, 302 Baharistân, 235 Bahariye, 397 Bahâyî Efendi, 381 Bahçekapısı, 169 Bahçesaray, 382 bahr-ı gamım, 163 Bahr-ı Sefîd, 373 Bahr-ı Sefîd boğazı, 431 Bahr-ı Siyâh, 105, 189, 406 Bahr-ı Siyâh boğazı, 321 Bahrî Efendi, 65 bahr-i yem, 63 baht-ı siyâh, 233, 243 Baht-ı siyâh, 111 baht-ı siyâhım, 225, 337 Bakırcılar kethüdâsı, 402 Bâki Efendi, 64 Balcızâdeyi, 217 Balıkesir, 321, 386 Balıkesir de, 266 bâlîn, 131 Baltacı Mehmed Pâşâ, 48 Bandırmalı, 442 Banyoluka, 323 bârı girân, 211 Bâr-ı girân, 162 bâr-ı günahdan, 366 Barla, 171 Battal Pâşâ, 275 Bayram Çelebi, 363 Bebek, 313 Bed u nîk, 155 bedehşân, 156 Begli Ârif Beg, 300 begligçi, 288 Begligçi İzzet Beg, 300 Behçet Efendi, 71, 329 Behçet-nâme,

18 Behzâd, 207 Bekir Pâşâ, 403 Belâgat-ı İlm-i Arûz, 332 Belgırad, 157, 218, 222, 241, 297, 327, 331, 372 Belgırad kalesi, 137 Belh, 201 Belîğ Efendi, 120 bendegan, 188 bendeler, 120 berbâd, 232 berdâr, 448 berg u bâr, 201 beriyyetü ş-şam, 121 berk-i âhım, 402 Berlin, 41, 215, 269, 347, 360 Beşiktaş, 412, 418, 422, 433 Beşiktaş ta, 179, 434 Beşir Ağa câmi-i şerîfi, 98 beyâbâna, 361 Beyânü l-ünvân, 89 Beypazarı, 221 Beyt-i Mukaddes, 115 beytûtet, 251 beytü l-hazan, 362 beyze-i surha, 132 bezm-ârâ, 204 bezm-i adû, 441 bezm-i elestiz, 189 bezm-i fenâda, 79 bezm-i İlahî, 169 Bezm-i uşşâk, 104 Bîcân Sultân Hazretleri, 280 bîdâr, 169, 337 bigâne, 242 bîgâne, 300, 335, 370 bîgâne-hû, 95 Bikârhisârı, 329 bilâd-ı Beşare, 432 Bilâl-ı Habeşî, 181 Bilecik, 60, 197, 236 billûr, 286, 287 Billûr, 301 bîmâr, 104, 235 bîm-i seylden, 74 bî-nevâ, 449 Bingâzi, 291 Binkal a, 430 bî-pâyân, 136 bî-pervâ, 160 Bister-i hicrân, 48 bister-i nâz, 123 bîsütûn, 125 Bîsütûn, 124, 242 Bitlis, 377 bî-vefâlık, 432 Boğdan, 156, 242, 331 Bolu, 155, 266, 321, 326 Bolu sancağı, 127 Bor, 57 Bosna, 132, 137, 228, 292, 298, 303, 322, 390, 395, 409, 431 Bosna eyâleti, 169 Bosna da, 323 Bosna ya, 331 Bosnevî, 303 Bozcaada, 115, 142 Bozdoğan Kemeri, 208 Bozok, 290, 321, 386 Bozoklu, 141 Buhâra, 201 Buhârî-i Şerîf, 112 Bulak, 143 bûm-ı gumûma, 67 Burgaz, 182 Burusa, 42, 58, 59, 117, 134, 190, 305, 344, 390, 429 Burusa kâdısı, 366 Burusa kazâsı, 106, 362 Burusa mevleviyyetine, 87, 180, 240, 256, 405 Burusa da, 70, 71, 91, 101, 102, 103, 111, 114, 135, 138, 150, 152, 162, 181, 187, 197, 209, 223, 227, 238, 252, 255, 276, 298, 305, 316, 318, 319, 333, 340, 347, 365, 368, 380, 402, 409, 429, 438, 441 Burusa dan, 230 Burusa ya, 102, 103, 111, 188, 194, 195, 203, 284, 297, 373, 415, 417, 431 Burusevî, 111, 309, 329 Burusevî Abdulhâdî Efendi, 61 Burusevî Osmân Efendi, 194 Burusevî Osmân İzzet Efendi, 59 Burûsevî Şeyh Emîn Efendi, 433 Burusevî Şeyh Emîn Efenedi, 405 bûse-i gül-fam, 371 Buselik, 302 bûseye, 125 bûy-ı izâr, 363 bûy-ı safâ, 425 bûy-ı vefâ, 224 bühtân, 276 Bükreş, 291 bülbül, 60, 170, 197, 223, 346, 354 bülbülân, 402 bülbülâsâ, 420 bülbüle, 78, 215 bülbül-ı şeydâ, 321 bülbül-i şûrîde, 370 Bülbül-misâl, 122 bürhân, 442 Bürhanü l-kifâye, 309 büryân, 246 büt, 132 büt-i Çin, 58 Büyükdere, 335 Cafer Efendi, 87 câha, 348 câm, 134 câme, 240 câm-ı Cem, 58, 386 câm-ı Cem i, 79 Câm-ı Muzaffer, 258 câm-ı şarâb, 253 câmi-i Muhammediye, 103 cânân, 442 Canbaziye, 436 cângâh, 260 cân-ı cihân, 103 cân-ı nâ-tüvân,

19 cânib-i Eflak, 291 cânib-i İran a, 167 cânib-i Kırım, 382 Cânik kazâsı, 339 Cânik sancağı, 116 Cânikli, 275 cân-sûz, 400 Câvid Beg, 86 Câzim Efendi, 85 Cebbârzâde Süleymân Beg, 290 Cebbârzâde Süyelmân Beg, 386 Cebeciler, 321 Cebeciler kitâbeti, 293 Cedvel-i Aşere-i Mübeşşere, 222 Cedvel-i Eimme-i İsna Aşer, 222 cefâ, 171 cefakâr, 249 cefâ-pîşe, 242 Celâl Pâşâ, 119 Celâleddin-i Mavlânâ, 163 Celîl Rüşdü Efendi, 170 Cem, 239 Cemâleddin Uşşâkî Efendi, 266 Cenâb-ı Abdulmecîd, 45 cenâb-ı Hannân, 275 ceng u cidâl, 128 Cennet-mekân Sultân Selîm Hân-ı Sâlis, 268 Cerîde-i Havâdis, 93, 295 Cerrah Kâmil Efendi, 355 Cerrah Şâkir Efendi, 236 Cerrahbaşı Şâkir Efendi, 355 Cerrahpâşâ câmi-i şerîfi, 436 Cerrahpâşâlı Hamdî Efendi, 244 Cevdet Efendi, 49, 91, 210, 382 cevr, 57, 246 cevr-i gerdiş, 435 cevr-pîşe, 356 Ceyhun, 238 Ceylanlı El-hâc Mustafa Pâşâ, 427 ceyş, 273 ceyş-i neşât, 79 Cezâr Ahmed Pâşâ, 161 Cezâyir-i Bahr-i Sefîd, 62 Cezâyirli Hasan Pâşâ, 169 cezîre-i Girid, 143, 297, 341, 343, 431 cezîre-i İstanköy, 309 cezîre-i Kavala, 164 cezîre-i Kıbrıs, 113, 126, 278 cezîre-i Kıbrısi de, 287 cezîre-i Kıbrısi ye, 286 cezîre-i Kırım da, 167 cezîre-i Mora ya, 49 cezîre-i Muhammed, 123 cezîre-i Rodos, 142, 237, 268, 382 cezîre-i Rodos a, 102, 330 cezîre-i Sakız, 325, 431 cezr u med, 180 Cibrîl, 115 Cidde vâlisi, 230, 405 Cidde ye, 162 Cidde-i ma mûre, 64 Cidde-i muazzam a, 304 Cidde-i muazzama, 105 ciger-sûz, 261 cihân, 140, 250 cilve, 248 cilveger, 406 cilve-rîz, 137 Cisr-i Erkene, 310 Cizre, 360 cûd u sehâ, 311 cûy, 133 cûybâr, 217, 365 cünûn, 226 cürm, 246 cüvânân, 128 Çâh-ı Nahşeb, 398 çâker, 248 çâk-ı girîbân, 362 Çâk-ı sînem, 110 Çanakkal ası, 209 çarh, 230 Çarh-ı aşka, 63 çarh-ı felek, 174 çarsû, 230 Çarşanbabâzârı, 120, 375 Çarşanbalı Hâcı Mollazâde, 226 Çarşanbazâde Es-seyid Mehmed Saîd Efendi, 225 çâryek, 192 Çatalca, 114 Çatladıkapı, 433 Çavuşzâde, 329 Çavuşzâde Abdulazîz Efendi, 210 Çavuşzâde câmii, 448 Çelebi, 184 Çelebi Efendi, 293 Çelebi Hüseyin Rıf at Efendi, 184 Çelebi Mehmed Efendi, 284 Çelebi Mehmed Saîd Efendi, 430 Çelebi Seyyid Ali Efendi, 318 Çelebiyân, 448 Çelebiyân-ı zî-şândan, 278 Çelebizâde Âsım Efendi, 58, 74 Çelebizâde Şeyhülislâm İsmâil Âsım Efendi, 284 çemenzâr, 249 çerh-i denî, 116 Çerkes El-hâc Mustafa Efendi, 266 Çerkes Mustafa Efendi, 418 Çerkes Osmân Pâşâ, 124 Çerkesiyyü l-asl, 209 Çermen kasabası, 144 çeşme-i Horhor, 242 çeşm-i âhû, 393 çeşm-i dil, 66 çeşm-i giryânım, 359 çeşm-i mestâne, 328 Çeşm-i mestin, 76 çeşm-i şeh-bâz, 327 çeşmi-i kâfûr, 75 Çeşmîzâde, 173 Çıldır, 304, 322 Çınarlı Çeşme, 426 Çırçır, 314 Çırçırlı Atâ Efendi, 314 Çiçekli Şerîfî, 241 Çilpi Ebûbekir Efendi,

20 Çilpi El-hâc Muhammed Efendi, 445 Çilpi Es-seyyid Muhammed Saîd Hemdem Efendi, 445 çîn-i girih, 299 Çinîli Hamam, 250 Çorlulu Ali Pâşâ, 48 Çorum, 155 Çukacızâde İbrâhim Fehmî Efendi, 340 dâğdâr, 150 dâğ-ı hasret, 141 dâğ-ı hecr, 247 dâğ-ı mihr, 162 Dağıstan, 117 dahme, 232 Dâmâd İbrâhim Pâşâ, 48, 262, 429 Dâmâd Mehmed Pâşâ, 299 dâmen, 126 dâmen-i ikbâla, 417 dâm-ı zülf, 261 dâm-ı zülfe, 432 Dâniş Beg, 101, 131 Darende, 119 Darıca, 66 Dâvud Pâşâ, 132, 178, 181 Dâyezâde Cûdî Efendi, 91 dehânı, 113 Dehân-ı goncada, 66 dehânın, 97 Deli Refi, 191 dendân, 128 Denizli, 236 derbeder, 134 derd-i bî-şumârım, 346 derd-i ser, 417 dermân, 349 derviş, 126 Derviş Ahmet Dede, 133 Derviş Begzâde Mustafa Beg, 186 Derviş Efendi, 338 Derviş Pâşâ, 339 Derviş Pâşâzâde Mehmed Beg, 418 deryâ, 126, 133 deryâ-yı gurbet, 55 deryâ-yı nûra, 415 dest-i kazâdan, 355 deşt, 174 devâ, 274 Devhatü l-küttâb, 397 Devhatü l-meşâyih, 221, 310, 383 devlet-i hüsnü, 77 Devletşâh Tezkiresi, 343 Devr-i Cem, 60 Dımışk, 78 Dımışk a, 160 Dırama, 119, 183, 373 Dırama kasabası, 283 Dırama kazâsı, 353 Dıramalı Hasan Haydar Pâşâ, 158 Dırbâz Ağa, 187 dîdâr, 138, 411, 448 dîde-i giryân, 46 Dihkân, 126 dil-ârâ, 418 Dilâver Ağazâde Ömer Vahîd Efendi, 430 dilber, 240 dilber-i nev-reste, 59 dil-beste, 49, 143, 293, 366 dildâr, 138, 364, 377 dil-fikâra, 271 dil-i ağyâr, 400 dil-i âvâre, 179 dil-i Hârût, 337 dil-i nâlân, 243 dil-i nâ-şâd, 125 dil-i şeydâ, 96, 100, 158 dil-i zârın, 249 dil-rübâ, 365, 399 Dil-rübâlar, 81 Dimetoka, 268, 275 dîvâne, 189, 263, 375 dîvânelik, 125 Dîvân-ı Şevket, 129 Dîvân-ı Türkîye, 376 Diyarbekir, 73, 158, 364 Diyarbekir eyâleti, 364 Diyarbekir eylâtine, 104 Diyarbekir mahkemesinde, 411 Diyarbekir mevleviyyetine, 240 Diyarbekir de, 99, 191, 223, 266, 312, 356, 361, 369 Diyarbekir e, 441 Diyarbekirli, 421 diyâr-ı Acem, 399 Dördüncü Sultân Mustafa, 308 Drama, 123 dûd-ı âh, 399 dûd-ı siyâh, 362 Duhan gümrügü, 264 dûzaha, 351 Dürr Mekki Efendi, 381 Dürri, 133 Dürrî, 134 Dürrî Ahmed Fevzî Pâşâ, 250 dürr-i girân-mâye, 414 dürûğ, 226 düşvâr, 159 Ebâ Eyyûb Ensârî, 61, 228 Ebezâde Abdurrahman Efendi, 59 ebrû, 222 ebrû-kemân, 59 ebrû-yı siyeh, 404, 416 Ebu Eyyûb Ensârî, 64 Ebû l-bekâ-i Kûfî, 330 Ebûbekir Efendi, 235, 389, 409 Ebûbekir Garîbî Efendi, 323 Ebûbekir Kâni Efendi, 357 Ebûbekir Pâşâ, 212 Ebûbekir Râtıb Efendi, 142 Ebûbekir Rıf at Efendi, 185 Ebulfeth, 332 Ebulfeth Sultân Mehmed Hân-ı Gâzi, 266 Ebûzer Gıfârî, 426 Edhem Pertev Efendi, 339 Edhem Şahîdî Beg, 252 Edîb, 51 Edirne, 76, 88, 157, 175, 176 Edirne eyâleti, 182, 373 Edirne eyâletinde, 144,

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

Detaylı

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...9 ÖNSÖZ...11 GİRİŞ...13 BİRİNCİ BÖLÜM BANDIRMALIZÂDE HÂŞİM BABA HAYATI VE ESERLERİ 1. HAYATI...15 2. ESERLERİ...17 2.1. Divan...17 2.2. Vâridât...17 2.3. Ankâ-yı Meşrık...17 2.4.

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 472 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 472 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları KLASİK ÜSLUP Günlük konuşma diline ait unsurların yoğun bir şekilde kullanıldığı folklorik üslup, klasik estetiğin derinlik ve zarafetinden yoksun olması sebebiyle basit bulunmuş, folklorik üslubun yüzeyselliğine

Detaylı

Müşterek Şiirler Divanı

Müşterek Şiirler Divanı Müşterek Şiirler Divanı Yazar İ. Hakkı Aksoyak ISBN: 978-605-9247-54-2 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 1000 Adet Yayınları Yayın No: 228 Web: grafikeryayin.com Kapak ve Sayfa Tasarımı Baskı ve Cilt Grafik-Ofset

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

EDEBİYAT. Celâleddîn Ergûn Çelebi GENC-NÂME HAZİNE KİTABI

EDEBİYAT. Celâleddîn Ergûn Çelebi GENC-NÂME HAZİNE KİTABI EDEBİYAT Celâleddîn Ergûn Çelebi GENC-NÂME HAZİNE KİTABI GENC-NÂME HAZİNE KİTABI DÜN BUGÜN YARIN YAYINLARI, 2016 DBY: 20 Edebiyat: 3 ISBN: 978-605-4635-15-3 Sertifika No: 18188 Birinci Baskı: İstanbul,

Detaylı

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Sayf a No Koskada Kızıltaş mahallesi Mehmed şeriki Ali A.DV.d 827 s.4-5 Aksaray da Camcılar Câmii Halil Kalfa ve şakirdi 3 nefer A.DV.d 827 s.4-5 Hüsrev Paşa

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Hz. Muhammed (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi I.BÖLÜM Dua Şehitler için Salâ Okunması Ehl-i Beyt Muhabbeti Sinevizyon Gösterimi Açılış Konuşmaları:

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2016 2017 884 0 884 999 0 999 1.110 0 1.110 2018 A) DEVAM EDEN PROJELER I 884 0 884 a) 2016'den Sonraya Kalanlar 884 0 884 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

24 İle Yeni Vali Atandı

24 İle Yeni Vali Atandı 24 İle Yeni Vali Atandı Valililer kararnamesinin açıklanmasıyla birlikte 24 ile yeni vali atanırken, 36 ilin valisi de kendi arasında yer değiştirdi. 01.06.2016 / 10:00 Valiler kararnamesi imzalandı. 24

Detaylı

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR NO ADI SOYADI BABA ADI İKAMET YERİ TELEFON NUMARASI EMAİL ADRESİ İMZA 1 Ahmet ÇİFTÇİ Abdülaziz Güngören-İSTANBUL 0212

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa Alkan

Doç. Dr. Mustafa Alkan Doç. Dr. Mustafa Alkan, Manisa nın Kula ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa da tamamladı. 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Öğrenim Şekli Dili Burs Büyük 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Çanakkale Devlet 6 6 SAY 27802316 29506409

Detaylı

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Hat sanatı denilince öncelikle Kur an-ı Kerim harfleri ile yazılmış güzel yazı sanatı akla gelir. Bu sanat, Kur an harflerinin

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE ÜNİVERSİTE YIL 2015_2016 YATAY GE BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.02.2016 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 18.01.2016 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.01.2016

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına)

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) 15-17 Kasım 2012 DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Edebiyat ve Sanat Topluluğu ile Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu tarafından

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

SULTAN VELED DİVANI (ÇEV. PROF. DR. VEYİS DEĞİRMENÇAY) ŞEYDA ARISOY

SULTAN VELED DİVANI (ÇEV. PROF. DR. VEYİS DEĞİRMENÇAY) ŞEYDA ARISOY SULTAN VELED DİVANI (ÇEV. PROF. DR. VEYİS DEĞİRMENÇAY) ŞEYDA ARISOY Divan yazma Anadolu da 13. ve 19. yüzyıllar arasında görülen şairlerin değişik nazım türlerinde kaleme alınmış şiirlerini bir araya topladıkları

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN:

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN: HİKMET YURDU DÜŞÜNCE-YORUM Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi DOI NUMBER: 10.17540 Hakemli Bilimsel Dergi İmtiyaz Sahibi Ali Duman-Abdurrahman Kasapoğlu Yazı İşleri Abdurrahman Kasapoğlu-Mustafa Bulut-İbrahim

Detaylı

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014)

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) Tarih: 27 Haziran 2014 Cuma Teravih Saati 22.40 22.40 Nizamettin Sevil Nuri Osmaniye Camii İmamı Tarih: 28 Haziran 2014

Detaylı

Şeyhülislamlar kaynakçası

Şeyhülislamlar kaynakçası Şeyhülislamlar kaynakçası Sayıoğulları, R. S. (1991). Türk Ta'lik Yazı Ekolünün Doğuşunda Şeyhülislam Veliyüddin Efendi. (). "Osmanlı Devleti'nin Değerli Şeyhülislamlarından Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi".

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 KISALTMALAR...13 Türk Edebiyatı Tarihi Muhtırası na Dair...15 Türk Edebiyatı Tarihi Muhtırası...20 Türk Dili...20 Türk Yazıları...20 Eski Türk Şairlerinin Vazifeleri...21 Elde Bulunan

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülhamid El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülhamid El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülhamid El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülhamid Nesebi: Es-Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Soyundandır) Doğum yeri:muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü Babası: Es-Seyyid Eş-Şeyh

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ Avrupa Birliği İlişkileri 2015'DE OLUŞAN 2015'E GÖRE HESAPLANAN 2016 KON. BİLGİLERİ 2015'DE 202510185 İstanbul Vakıf İstanbul Bilgi Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Tam Burslu İng. TM2 381,584 36.700

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Mehmet AKKUŞ. Prof. Dr. İslam Tarihi ve Sanatları. makkus2@hotmail.com

KİŞİSEL BİLGİLER. Mehmet AKKUŞ. Prof. Dr. İslam Tarihi ve Sanatları. makkus2@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: Unvan: Mehmet AKKUŞ Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Balıkesir/ 1955 Bölüm: İslam Tarihi ve Sanatları Tel: E-Posta: makkus2@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ Köy : SEYDİLER Abn No TC Kimlik No Adı Soyadı Baba Adı Köy Mevki Ada Parsel Bitki Slm Şekli Alan Tutar 1535

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL.)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL.) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL.) 25.200 0 25.200 28.489 0 28.489 31.648 0 31.648 A) ETÜD-PROJE İŞLERİ I 100 0 100 a) 2016'te Bitenler 100 0 100 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 100 0 100

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Proje ANA EYLEM 1 - PROGRAM ÜLKELERİ ile ÖĞRENCİ ve PERSONEL (KA103) Yükseköğretim Kurumları Ders Verme Hareketliliği Faaliyeti Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR DİYARBAKIR VALİLİĞİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI ONUR KURULU

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR DİYARBAKIR VALİLİĞİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI ONUR KURULU İLETİŞİM Tel: 0412 2411000 Dahili 8247-8260-8245 Web: http://www.dicle.edu.tr/turk-dili-veedebiyati-bolumu-suleyman-nazif-ve-saidpasa-sempozyumu e- posta: snazifsempozyumu@dicle.edu.tr SEMPOZYUM KURULLARI

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

TÜKİYEDEKİ YÜZDELERİ 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5314 7,327533 2 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2716 3,745122 3 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2310 3,185284

TÜKİYEDEKİ YÜZDELERİ 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5314 7,327533 2 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2716 3,745122 3 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2310 3,185284 2014/2015 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI SIRALAMA ÜNİVERSİTELER ÖĞRENCİ SAYILARI TÜKİYEDEKİ YÜZDELERİ 1 İSTANBUL 5314 7,327533 2 ANADOLU 2716 3,745122 3 MARMARA 2310 3,185284 4 ULUDAĞ 2235 3,081866 5 ANKARA

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 80,65671 80,65671 110010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 79,69237

Detaylı

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi Lisans_KODU UniversiteAdi FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru OkulBirincisiKontenjani OBKTabanPuan OBKTavanPuan 102710387 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı.

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı. B130214028 Nil ÜSTER OSMANLI MEDRESELERİ Medrese, Müslüman ülkelerinde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adıdır. Medrese kelimesi Arapça ders kökünden gelir. Medreselerde ders

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

Bu bölüm ile ilgili eksik ya da yanlış yazılan bölümler var ise lütfen site yöneticisi ile irtibata geçer misiniz? 1. ALAYLAR

Bu bölüm ile ilgili eksik ya da yanlış yazılan bölümler var ise lütfen site yöneticisi ile irtibata geçer misiniz? 1. ALAYLAR Beldelerde ve köylerde yüzyıllardan beri değişmeyen bir gelenek vardır. İnsanlar soy isimlerinden ziyade mensubu olduğu sülalenin ismi ile anılır ve bilinirler. Her ailenin bir ismi vardır. Aileler; sülale

Detaylı

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu T.C KARAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM M ÜDÜRLÜĞÜ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ SIRA T.C KİMLİK NO ADI SADI GÖREV 1 ERCAN ATAĞAN Beden Eğitimi GÖREV YERİ -ERMENEK / (747769) -

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

YL 17% DR 83% Dokuz Eylül Üniversitesi 33% Diğer Üniversiteler 67%

YL 17% DR 83% Dokuz Eylül Üniversitesi 33% Diğer Üniversiteler 67% DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖYP KAPSAMINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİME DEVAM EDEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİME DEVAM EDEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ KADRO DAĞILIMI Kadrosununu Bulunduğu

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811 Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ R.G.Tarih:

Detaylı

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır.

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ 2012-2016 SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. PROGRAM ADI 2017 kont BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) DEVLET

Detaylı

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.A.P.K. 0000000/

Detaylı