SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland"

Transkript

1 SECIM 11 N SAN 2014 Cuma YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor GÜNCEL HOB ATÖLYES projesi tamamland Ankara Kalk nma Ajans n n Sosyal Kalk nma Mali Destek Program 2012 teklif ça r s kapsam nda Ankara genelinde 113 proje içerisinden desteklenmeye hak kazanan Hobi Atölyesi projesinin kapan fl toplant s ö rencilerin ve velilerin kat l m yla gerçeklefltirildi. HABER 2. SAYFADA ALTINDA Sincan da birlik ve beraberlik yeme i Yerel seçimlerinin ard ndan ilçedeki olumlu atmosfer Sincan fiehir Stadyumu nda düzenlenen birlik ve beraberlik yeme i ile devam etti vatandafl n ayn sofrada bulufltu u yemekte, Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna ya da ilgi oldukça büyüktü. HABER 2. SAYFADA Alt nda n yeni meclisi topland Yerel seçimler sonras yeniden oluflan Alt nda Belediyesi Belediye Meclisi yeni dönemdeki ilk toplant s n gerçeklefltirdi. Belediye Baflkan Veysel Tiryaki baflkanl ndaki yeni dönemin ilk toplant - s nda, Meclisi Baflkanvekilleri, Divan Kâtip Üyeleri ve Encümen Üyeleri seçildi. HABER 13. SAYFADA Gönüllü Akademisi Keçiören için çal fl yor 13 TE Yenimahalle Konukevi 300 kifliyi a rlad 16 DA Baflkan Tuna bulvar çal flmas n inceledi 13 TE Tamer Karahan Bugün 2 de S NCAN TEMIZLIGI Ankara Büyükflehir Belediyesi, baharla birlikte 30 Mart yerel seçimlerinde caddelere, elektrik direklerine, camlara ve panolara yap flt r lan, as lan milyonlarca seçim afiflini ve pankart n topluyor. H A B E R Litvanyal e itimciler KIZILCAHAMAM DA AB projelerindeki baflar lar yla ad ndan s kça söz ettiren K z lcahamam lçe Milli E itim Müdürlü ü, e itim sistemimizi Litvanyal lara tan t yor. Litvanya Kaunas Bölgesi E itim Merkezi nden 14 pedagog ve ö retmen üç gün boyunca K - z lcahamam okullar n ziyaret ederek e itim sistemimizi tan - yacak. lçe Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan daha önceden yürütülen TALIS projesi kapsam nda May s 2012 de K z lcahamam ziyaret eden ve projelerdeki baflar s na hayran kalan Kaunas Bölgesi E itim Merkezi yöneticilerinin iste i üzerine gerçekleflen proje, AB Hayat Boyu Ö renme Leonardo da Vinci program taraf ndan desteklenmekte. HABER 3. SAYFADA B A B I A L KIZILCAHAMAM Mamak Meclisi ilk kez topland Adem Yavuz Irgato lu GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz MAMAK Bugün 3 te T w i t t e r twitter.com/olaygazetesi06 GÜNCEL Mamak Belediye Meclisi yerel seçimlerinin ard ndan, belediye meclis salonunda ilk kez topland. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül baflkanl ndaki meclis toplant s eksiksiz kat l mla gerçekleflirken, gündemdeki maddeler de görüflülerek karara ba land. Tüm meclis üyelerine birlikte hizmet etme ça r s nda bulunan Akgül, meclisin befl y l n sonuna kadar güzel geçmesini ve birlikte güzel hizmetlere imza atmay temenni etti. HABER 4. SAYFADA F A C E B O O K OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ Abdullah Cengiz Bugün 13 te Ankaral lar n sa l kl ve estetik bir kent ortam nda yaflamas n hedefleyen Büyükflehir Belediyesi Kent Esteti i Daire Baflkanl ekipleri, k fl flartlar nda ve seçim döneminde kirlenen Baflkent i bahara haz rlamak için çal flmalar n aral ks z sürdürüyor. 510 K fi L K EK P Türkiye de ilk kez Ankara Büyükflehir Belediyesi bünyesinde oluflturulan Kent Esteti i Daire Baflkanl n n gündüz ve gece gruplar ndan oluflan 510 kiflilik temizlik ekibi, Baflkent in ortak yaflam alanlar nda 24 saat k fl sonras temizlik ve bak m n yap yor. Caddeleri ve kald - r mlar yol süpürme araçlar ile süpüren Kent Esteti i ekipleri, s k s k kald r mlar bas nçl su ile y kayarak da temizliyor. SEÇ M AF filer 30 Mart yerel seçimlerinin ard ndan Ankara daki elektrik direklerine, duvarlara, a açlara, camlara ve panolara as lan, yap flt r lan seçim afiflleri ve pankartlar n indirmek için de Büyükflehir Belediyesi yo un bir çal flma yürüttü. Yasa gere i seçim yasaklar n n bafllad saatte afifl ve pankartlar indirmeye bafllayan Büyükflehir ekipleri, milyonlarca afifl ve pankart n as ld cadde ve bulvarlarda seçim sonras na kalan temizlik çal flmalar n aral ks z sürdürdü. HABER 16. SAYFADA fiehit Aste men ad n n verildi i okulda an ld fiehit Aste men Sertaç Uzun için, Elmada da ad n n verildi i okulda anma töreni düzenlendi y l nda Bitlis te, terör örgütü mensuplar nca döflenen may n n infilak etmesi sonucu flehit düflen Aste men için Sertaç Uzun Anadolu Teknik Lisesi ve Mesleki ve Teknik E itim Merkezi Okul bahçesinde tören düzenlendi. HABER 2. SAYFADA Etimesgut un yeni meclisi belirlendi HABER 3. SAYFADA ELMADA ET MESGUT

2 ANKARA Sincan da birlik ve beraberlik yeme i NESR N ERENER Y erel Seçimlerinin ard ndan Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sincan fiehir Stadyumu nda vatandafllarla ayn sofrada bir araya geldi. Yerel seçimlerinin ard ndan ilçedeki olumlu atmosfer Sincan fiehir Stadyumu nda düzenlenen birlik ve beraberlik yeme i ile devam etti vatandafl n ayn sofrada bulufltu u yemekte, Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna ya da ilgi oldukça büyüktü. Vatandafllarla ayn sofrada yemek yiyip foto raflar çektiren BUGÜN /2 KATEM Hobi Atölyesi projesi tamamland Ankara Kalk nma Ajans ile K z lcahamam Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nin iflbirli iyle hayata geçirilen HOB ATÖLYES projesinin kapan fl toplant s yap ld. MUHAMMED MESUT KEÇEC A nkara Kalk nma Ajans n n Sosyal Kalk nma Mali Destek Program 2012 teklif ça r s kapsam nda Ankara genelinde 113 proje içerisinden desteklenmeye hak kazanan Hobi Atölyesi projesinin kapan fl toplant s na ilçe protokolü, okullardan temsilciler, ö renci ve veliler kat ld. Proje koordinatörlü ünü Müdür Baflyard mc s. Gürkan Hazar n yapt proje kapsam nda; Kendisini ifade etme güçlü ü yaflayan, Özgüven problemi olan, Ders baflar s düflük, Okula devam sorunu yaflayan, madde ba ml l e ilimi bulunan, anne babas ayr olan ö renciler ve ailelerine atölye ortam nda e itimler verildi. Ö rencilerin yetenekleri do rultusunda ebeveynleriyle birlikte, haz rlanan dört farkl atölyede kaliteli zaman geçirmeleri sa land. Atölyelerde Tuna ya miniklerde yo un ilgi gösterdi. Birlik ve beraberlik Ankara S cakl k uzaktan kumandal araba, bot, uçak ve robot yap ld. Bu atölyelerde ö renciler kreatif yeteneklerini sergileme imkan bularak mesajlar n n verildi i yemekte, kazan lan seçimin mutlulu u da H CR 11 Cemaziye l Ahir 1435 RUM 29 Mart 1430 msak :04 48 Günefl :06 17 Ö le :12 58 YARIN özgüven kazand lar, yeni arkadafll klar edinerek, ailesiyle birlikte kaliteli zaman geçirdiler. Yine proje kapsam nda ergen psikolojisi, etkili iletiflim konular nda seminerler verildi. diye konufltu. Kapan fl toplant s nda konuflan Okul Müdürü Kadir Yaman okul hakk nda genel bilgiler verdi. Okulda uygulanan projelere de inen Kadir Yaman proje faaliyetlerinin ö rencilere ve okula kazand rd ivmeye dikkat çekti. Kapan fl sunusunu Hamit Semizin yapt toplant da ö rencilerin haz rlad ürünler büyük ilgi gördü. Litvanya dan ülkemize Mesleki ve Teknik E itimi incelemek üzere gelen 14 kiflilik e itimci ekibinde kat ld toplant yap lan ikramla son buldu. yafland. Tüm vatandafllara ilgilerinden dolay çok teflekkür eden Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Sincan m z için gerçekten tarihi bir günü yafl yoruz. Binlerce vatandafl m zla birlikte ayn sofrada bulufltuk ve birlik beraberli imizi kutlad k. Sincan m z için el ele çok güzel hizmetlere imza ataca z. dedi. Sincan Belediyesine bu organizasyon için teflekkür eden Esra Özdemir; Bu yemek bizim birlik ve beraberli imizi bir kez daha gözler önüne serdi. Belediye Baflkan m za bu yemek için çok teflekkür ediyoruz. dedi. TÜRK YE DE HAVA DURUMU kindi :16 33 Akflam :19 27 Yats :20 48 fiehit Aste men ad n n verildi i okulda an ld fi ehit Aste men Sertaç Uzun için, Elmada da ad n n verildi i okulda anma töreni düzenlendi y l nda Bitlis te, terör örgütü mensuplar nca döflenen may n n infilak etmesi sonucu flehit düflen Aste men için Sertaç Uzun Anadolu Teknik Lisesi ve Mesleki ve Teknik E itim Merkezi Okul bahçesinde düzenlenen törene; Belediye Baflkan Gazi fiahin, lçe Garnizon Komutan Albay Ahmet Keleflo lu, lçe Milli E itim Müdürü Hüseyin Omaç, lçe Müftüsü Faruk Turhan, lçe Daire Amirleri, fiehit Sertaç Uzun un ailesi, Elmada fiehit Aileleri Sosyal ve Yard mlaflma Derne i Baflkan ve Üyeleri, ö retmenler ve ö renciler kat ld. Sayg duruflu ve stiklal Marfl n n okunmas ile bafllayan anma program, okul Müdürü Sakin Ç plak n konuflmas ile devam etti. lçe Müftülü ü nce fiehit Sertaç Uzun ve tüm flehitler için okunan Hatim-i flerif in duas lçe Müftüsü Faruk Turhan taraf ndan yap ld. Okul ö rencileri taraf ndan haz rlan p sunulan Her fley Vatan için adl skeçler ve Sertaç Te menim adl fliir ve türküler kat l mc lar duyguland rd. Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin; Allah bu millete, bu devlete, buradaki flehit aileleri ve gazilere baflka ac yaflatmas n. Vatan, milleti u runa canlar n feda eden aziz fiehitlerimizi rahmetle an yoruz. Allah flehitlerimizin flefaatine nail eylesin. Makamlar ve mekanlar n cennet eylesin. dedi. Tamer Karahan AfiK-I EFSUN DÜfiLER M B R HÜLYADA... Bak yine buluflma saatimiz geldi,kad n m... Karanl kta,çok uzaktan gelen sesin kulaklar mda... Seni seyrediyorum kad n m..! Bir met cezir yafl yor,yüre im... Gözlerim kapal,bir düfle bafll yorum.. Dudak izlerin avuç içlerimde... Sen fark nda de ilsin Oysa ben, hülyaday m bu gece..!!! Nerdesin kad n m...? stanbul yaln z,odam yaln z... Utan yorum düfllerimden ve kendimden... Sesini duyuyorum kad n m, Hala sana do ru geliyorum... Senin,kaybetti in bir aflk denizine demir at yorum yüre inde..!!! Yüre imdeki hayk rmalar dinliyorum.. Küçük bir düflün,engin hülyas nda... Ufkun hazz n yafl yor,gözlerim... Yeni bir sabah geliyor,can m... Sen,düfllerime kanat ç rpan melek... Yedi tepeden seni seyrediyorum...!!! En büyük hazinemsin sen benim, kad n m... Senin nefesini içime çekerek, ci erlerime kokunu veriyorum.. Sen tenimin ateflsin,kad n m... Dudaklar n,beni sana ça r rken, Ben korkuyorum kendimden.. Bir öpücük konduruyorum gö üslerine... Alevin sar yor yine hücrelerimi... Acaba bu düfl,bir kaç sat ra s ar m kad n m... Kelimelerime sessizli i ö retiyorum,beynime seni... Her harf gözlerimden düflüyor,beyaz ka d n sat r aralar na... Kokunu bir gün duyar m y m acaba...? Bildi im tek fley kad n m, Seni Seviyorum...!

3 Çi demim Derne i nde söylefliler sürüyor NECAT PARMAK çinde bulundu umuz dönemde insanlar n Ç i demim Derne i taraf ndan mahalle sakinlerini bilgilendirmek ve bilinçlendir- olumlu iletiflimin ipuçlar n n verildi i söylefliye birbirini anlamas n n öneminin vurguland ve mek, bilgi birikimi ve tecrübelerini birbirleriyle paylaflmak amac yla düzenlenen söylefli- Sekreteri Erdinç Kahraman taraf ndan Tülay 50 nin üzerinde mahalleli kat ld. Dernek Genel ler h z kesmeden devam ediyor. Bu haftan n konuflmac s Hacettepe Üniversitesi E itim Bilim- Kahraman da tüm kat l mc lara teflekkür etti ve Üstünda a teflekkür belgesi ve çiçek verildi. leri Fakültesinden Dr.Tülay Üstünda oldu ve bu tür toplant lar n, mahalle sakinlerinden gelen Birbirimizi Anlamak ve letiflimde puçlar istekler do rultusunda çeflitlenerek devam edece ini konusunda kat l mc larla paylafl mlarda bulundu. bildirdi. ANKARA /3 projelerindeki baflar lar yla ad ndan s kça söz ettiren K z lcahamam lçe Milli E itim Müdürlü ü, e itim sistemini Litvanyal lara tan t yor. Litvanyal e itimciler KIZILCAHAMAM DA TAK fienyurt L itvanya Kaunas Bölgesi E itim Merkezinden 14 pedagog ve ö retmen üç gün boyunca K z lcahamam okullar n ziyaret ederek e itim sistemimizi tan yacaklar. lçe Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan daha önceden yürütülen TALIS projesi kapsam nda May s 2012 de K z lcahamam ziyaret eden ve projelerdeki baflar s na hayran kalan Kaunas Bölgesi E itim Merkezi yöneticilerinin iste i üzerine gerçekleflen proje AB Hayat Boyu Ö renme Leonardo da Vinci program taraf ndan desteklenmekte. Ziyaret boyunca e itimcilere lçe Milli E itim Müdürlü ü Ar-Ge Birimi Uluslararas Projeler Koordinatörü ve mam Hatip Ortaokulu Müdür Yard mc s Mehmet Nuri Öztürk efllik edecek. Ankara da Milli E itim Bakanl n da ziyaret edecek olan misafirler cumartesi günü ülkemizden ayr lacak. Misafir kurumunun yöneticilerinden Laimute Ruzgiene üç y l önce bafllayan iflbirli ini devam ettirmekten çok memnun olduklar n ve yeni projelerde iflbirli i yapmak istediklerini söyledi. E itimin sorunlar bak m ndan kendilerinin de Türkiye ile benzer sorunlara sahip olduklar n bu sorunlar n afl lmas nda yap lan iflbirli i ve tecrübe paylafl m n n önemli yard m olaca na inand n belirtti. Termal sular na ve do as na hayran kald klar K z lcahamam tekrar ziyaret etmek istediklerini Türk arkadafllar n da Litvanya da a rlamaktan onur duyacaklar n söyledi. AB Etimesgut un yeni meclisi belirlendi E timesgut Belediye Baflkan Enver Demirel baflkanl nda toplanan Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplant s n yapt. MHP nin 12, AKP nin 18, CHP nin 7 meclis üyesiyle temsil edildi i Etimesgut Belediye Meclisi, ilk toplant s nda çal flma organlar n seçti. Gizli oy aç k say m usulüyle yap lan seçimler sonucunda meclis baflkanvekilli ine Mesut fiahingöz, (AKP) Metin Çevrim (MHP); daimi encümen üyeliklerine Cemalettin Dinç (MHP), Mustafa Tinç (AKP), Ayten Akp nar (CHP); divan katipliklerine ise mdat Baflbilen (MHP), fiinasi Dündar (MHP), Zekai Arslan (AKP), Zeynep Kaya (AKP) seçildiler. Belediye Meclisi ayr ca 18 çal flma ve ihtisas komisyonlar n da belirledi. Çal flma organlar n n belirlenmesinin ard ndan gündem maddeleri yeni komisyonlara havale edildi. Baflkan Demirel, tüm meclis üyelerine yeni görevlerinde baflar lar dileyerek, nflallah hep birlikte güzel hizmetlere imza atar z dedi. lk toplant da yeni meclis üyelerinin heyecanl olduklar gözlendi. Adem Yavuz IRGATO LU Minik bedenlerin katilleri Son günlerde Türkiye de yaflanan oylalar yürekleri bir kez daha da lad. Vicdans zlar bir kez daha deflifre etti. Ama kaybolan yine minik canlar oldu. Minicik bedenler vicdans z, ahlaks zlar nedeniyle topra a verildi. Masum yavrular sebepsiz yere hayattan kopart ld. Mevsimler bahar yaflarken, o aileler sonbahar n kurakl n, belki de k fl n en sert ayaz n yaflad, hissetti ve bizlere hissettirdi. Türkiye bahar yafl yordu. stanbul da lala dikme zaman yd. Herkes seferber olmufltu flehrini güzellefltirmek, bahar doya doya yaflamak için. Çünkü bahar do an n yeniden canland, tabiat n, Allah n bahfletti i güzelliklerle donat ld bir mevsimdir. Umutlar n yeflerdi i, yaflam n renklendi i zaman dilimidir. Bünyesinde zenginli i, çeflitlili i, canl l bar nd r r. Çeflit çeflit bitki, a aç birlikte yaflamaya bafllar. Ayn sudan beslenip, ayn toprakta kök salar. Fakat insano lu bunu bir türlü baflaram yor. Birlikte yaflamay kavrayam yor. flte son günlerde yaflananlar da bunlardan birkaç. fiiddet, taciz, tecavüz, cinnet Ac haberler ard ard na geliyor. Hat rlayacaks n z Türkiye nin gündeminde kaybolan Pamir bebek haberi vard. Herkes seferber oldu onu bulmak için hat rlad n z de il mi stanbul Sar yer de kaybolan Pamir bebek, 27 saat sonra evlerinin yan bafl ndaki havuzun içinde ne yaz k ki ölü bulundu. Oysa bir umut tafl n - yordu yüreklerde. Anne babas n n tek evlad yd. Hayalleri vard. Ama olmad Pamir bebek ölü bulundu. Arkas nda soru iflaretleri b rakarak. Türkiye Pamir bebe in ac s n unutamadan bir baflka ve daha vahflice ifllenmifl katliam haberiyle yüzleflti. Bu kez adres Kars t. 9 afl ndaki Mert Ayd n babas na sefertas götürürken kay plara kar flt. Ve Mert de Pamir bebek gibi ölü bulundu. As l dehflet bundan sonra ortaya ç kmaya bafllad. Mert in otopsi raporuna göre küçük çocu a tecavüz edilmifl, taflla vurulup, telle bo ulmufl. Bu kelimeleri böyle s ralamak inan n o kadar zor ki. Vicdan yoksunu bu insanlar n yaflatt ac y yazarken, onu hissetmek imkâns z. Hele ölümler üzerinden karfl laflt rma yapmak daha da zor. Ama bir çocu a tecavüz ederek onu hunharca katletmek hangi vicdan sahibinin kabul edece i bir durumdur? Bu olaylar ilk de il. Son da olmayacak. Ahlak n kaybetmifl insanlar n bulundu u toplumlar her zaman diken üstündedir. Bugün Mert e yap lan dün de baflkalar na yap ld. Hat rlar m s n z bilmem y l Eylül ay nda Aksaray n Sultanhan kasabas ndaki Yunus Emre lkö retim Okulu 3. S n f ö rencisi 9 yafl ndaki I.S ye de tecavüz edilmiflti. flte minik bedenler böyle kirletiliyor. Yuvalara tarifi imkâns z ac lar b rak l yor. Küçücük çocuklar n katilleri aram zda dolafl yor. Sorumluluklar m z yerine getirmiyoruz. Önce kendimizi sonra da birbirimizi denetle(ye)miyoruz. Kaybeden yine bizler oluyor. Bu suçlara bulaflm fl kiflileri ibreti alem olsun diye en a r cezalarla cezaland rmak laz m. Ailelerin korkulu rüyas, minik bedenlerin katillerin, Allah yavrular m zdan uzak tutsun.

4 ANKARA 4 M amak Belediye Meclisi yerel seçimlerinin ard ndan, belediye meclis salonunda ilk kez topland. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül baflkanl ndaki meclis toplant s eksiksiz kat l mla gerçekleflirken, gündemdeki maddeler de görüflülerek karara ba land. Tüm meclis üyelerine birlikte hizmet etme ça r s nda bulunan Akgül, meclisin befl y - K fl mevsiminin zorlu flartlar na ra men Keçiören semt pazaryerlerinde al flverifl yo unlu u yaflan yor. Zab ta ekipleri de bu yo unlu a paralel olarak pazaryeri denetimlerini art rarak sürdürüyor. Pazaryerlerine gelen vatandafllar n al flverifl keyfini yaflamalar için çal flan zab ta ekipleri, ilçede haftan n her günü de iflik semtlerde kurulan 39 semt pazar n denetimden geçiriyor. Zab ta ekipleri tüm pazaryerlerini sabah kurulumundan akflam kald r lmas na kadar, genel düzen ve temizlik, pazarc esnaf n n k l k-k yafeti, yaka kimlik kartlar, fiyat etiketleri, ölçü - tart aletleri vb. aç lardan kontrole tabi tutuyor. Pazar denetimlerine zab ta ekipleri ile birlikte kat lan Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, göreve geldi i 2009 y l nda Zab ta Müdürlü ü bünyesinde Pazar Büro Amirli i ad alt nda bir birim oluflturarak tüm pazarc esnaf n kay t alt na ald n ve her esnafa bir sicil numaras verdi ini ifade etti. Asfalt çizim makinesiyle yeniden çizilen pazaryerlerinde esnaflar n çal flma alanlar n n belirlendi ini belirten Baflkan Ak, Her esnaf n tezgâh numaras n tezgâh alanlar n n önüne okunur flekilde yazarak, pazaryerinde al flverifl yapan vatandafllar n kimden ve kaç numaral tezgâhtan al flverifl yapt n bilir hale gelmesini sa lad k. Ayr ca semt pazarlar nda al flverifl yapan ve ald ürünün a rl ndan flüphelenen vatandafllar m z n bu flüphelerini gidermek amac yla istisnas z tüm semt pazaryerlerimizin de iflik noktalar na elektronik teraziler yerlefltirdik. Tüm pazarc esnaf m z n elektronik terazi kullanmas n sa lad k, bu terazilerin kontrol ve muayenelerini bulunduklar yerde yapt k. Kontrol ve muayenesi yap lan terazilere güvenilirli ini belgeleyen bandrol uygulamas n bafllatt k dedi. Pazaryerlerinin temizli ine de önem verdiklerine dikkat çeken Baflkan Ak, pazarc esnaf na akflam tezgâhlar n toplad ktan sonra çöp at klar n koymalar için Keçiören Belediyesi nce yapt r lan çöp pofletlerini da tt klar n kaydetti. Baflkan Ak, pazar yerlerinde genel huzuru bozan, kurallara uymamakta srarc davran fl sergileyen, vatandafllar m za kötü muamelede K azan Belediyesi Meclisi yeni dönemin ilk toplant s n Belediye Baflkan Lokman Ertürk ün baflkanl nda yapt. Belediye Baflkan Lokman Ertürk Meclis'in aç l fl nda yapt konuflmada meclis çal flmalar n n hay rl olmas n dileyerek Görevde bulundu umuz 10 y l içerisinde Kazan n temel sorunlar n çözdük. Kazan' geliflmifllik s ralamas nda Ankara'n n d fl ilçeleri içerisinde 1. yapt k. Türkiye genelinde ise 30. s raya kadar ç - kard k. Bundan sonra da yeni dönemde sizlerle birlikte ilçemize en iyi hizmeti yapman n gayreti içinde olacak, Kazan' çok daha yükseklere tafl yaca z. Geçmifl dönemde birlikte çal flt m z meclisimizin eski üyelerine yapt klar hizmetlerden dolay teflekkür ediyorum. Yine bizlerden önce Belediye Baflkanl, Meclis üyeli i görevlerinde bulunarak Kazan'a hizmet etmifl olan herkese teflekkür ediyor, ebediyete intikal etmifl olanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da uzun ve sa l kl ömürler diliyorum. dedi. Toplant da Ahmet Ceylan 1. Baflkan Vekilli ine, Bekir Medet 2. Baflkan Vekilli ine seçilirken, meclisin en genç üyelerinden Derya Ovac kl ile Altu Yücelen Özcü geçici divan katipli ine seçildi. Encümen üyeliklerine ise Hüseyin Bayar ve Muhsin Koca 1 y ll na seçildi. Üçer üyeden oluflan 5 ihtisas komisyonu için de seçimler yap ld. Bay nd rl k mar ve simlendirme Komisyonu'na; H.Bekir Ünüvar, Altu Yücelen Özcü, smail Karatafl, Hukuk Tarifeler nceleme ve Araflt rma Komisyonu'na; Ümit Ertürk, Muhsin Koca, Mehmet Ünal, Ulafl m, Sa l k ve Esnaf Komisyonu'na; Ahmet Ceylan, Volkan Toraman, Pafla Sümer, Plan ve Bütçe Komisyonu'na; Hasan Öztürk, Bekir Medet, Aytekin Do an, E itim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'na; Hüseyin Bayar, Derya Ovac kl, Ali Ar seçildi. Kazan Belediye Meclisi 10 Ak Parti'li, 5 Milliyetçi Hareket Parti'li olmak üzere toplam 15 üyeden olufluyor. Keçiören Belediyesi zab ta ekipleri, lçe de farkl semtlerde haftan n her günü kurulan 39 pazaryerini aral ks z denetliyor. Denetimler sonucu, semt pazarlar huzurlu al flveriflin adresi haline geldi. Keçiören de huzurlu al flverifl Kazan Meclisi topland Mamak Meclisi ilk kez topland bulunan, ba rarak sat fl yapan, argo kelimeler kullanan pazarc esnaflar na göz yummad klar n ve bu tür davran fllarda bulunan esnaflar n yerlerini iptal ederek tezgahlar n kapatt klar n söyledi. Üzeri kapal pazaryerlerini ise ses ve ayd nlatma sisteminin yan s ra güvenlik kameralar ile donatt klar n dile getiren Baflkan Ak, Yapt m z daha birçok yeniliklerle tüm Türkiye ye model oldu umuz gibi yurtd fl ndan da bir çok ülkeden ziyaretçi ak n na u rad k. Keçiören için ne yapsak azd r. Çünkü Keçiörenli vatandafllar m z hizmetlerin en iyisine lay kt r diye konufltu. l n sonuna kadar güzel geçmesini ve birlikte güzel hizmetlere imza atmay temenni etti. Akgül, Mamak için yeni bir kent kimli i oluflturacak projelere birlikte imza atal m dedi. Nisan ay 1. birleflim 1. oturumu Akgül baflkanl nda en genç üyelerin geçici kâtipli inde oluflan divan nezaretinde gündem maddelerini görüfltü. Gündem maddeleri gere i gizli oylama ile Meclis birinci baflkanvekilli ine Erdal Ak, ikinci baflkanvekilli ine Ali Ayd n, kâtip üyeli ine asil Ayfle Ekici ve Serpil Zülfikaro lu seçildi. Encümen üyelerinin belirlenerek, komisyon seçimlerinin de gerçekleflti i meclis toplant s n n ard ndan Akgül, meclis üyeleri ve birim müdürleri ile tan flma ve kaynaflma yeme inde bir araya geldi. Mamak a hizmet noktas nda partilerin birleflece ini kaydeden Akgül, tüm meclis üyelerimizin destek ve katk lar n bekliyoruz dedi. ASELSAN, k z lötesi dedektör üretti ANKARA CHA A SELSAN ve Ortado u Teknik Üniversitesi nin iflbirli iyle 15 y ld r yürütülen çal flma meyvesini verdi. Türkiye, kendi optik ve k z lötesi dedektörünü üretmeyi baflard. 15 y l boyunca birlikte çal flan ASELSAN ve Ortado u Teknik Üniversitesi, sonunda optik ve k z lötesi dedektörü üretmeyi baflard. Böylelikle yurtd fl na olan ba ml l k sona erdi. Türkiye bu dedektörleri üretebilen dünyada beflinci ülke oldu. Dedektörlerin seri üretiminin yap laca ASELSAN tesisleri ise düzenlenen törenle aç ld. Do ada, eksi 273 santigrat derecede s ya sahip olan tüm varl klar belirli bir dalga boyunda fl n yay yor. Gece ve kötü hava koflullar nda, insan gözü ile gözükemeyen varl klar termal kameralar görüntülüyor. Yaklafl k 20 y ldan bu yana termal kamera tasarlay p üreten ASELSAN bu sistemlerin gözü olarak tan mlanabilecek k - z lötesi dedektörleri, yeni kurulan tesisinde tamamen milli imkanlarla üretmeyi baflard. ASELSAN K z lötesi Dedektör Üretim Tesisleri nin aç l fl düzenlenen törenle yap ld. Törene, Milli Savunma Bakan smet Y lmaz, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k ve ASEL- SAN Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Canbolat TSK mensuplar ve ilgili ODTÜ personeli kat ld. Törende konuflan Milli Savunma Bakan smet Y lmaz, dedektörlerin seri üretiminin yap lmas n n Türkiye nin ileri teknolojide geldi ini gösterdi ine iflaret etti. TSK n n güçlenebilmesi için ileri teknoloji ile desteklenmesi gerekti inin alt n çizen Y lmaz, Hedefimiz ülkemizin teknolojik yeterlili ini yükseltmektir. Ar-Ge ye daha fazla kaynak ay rmak gerekiyor. Bu sonsuz yürüyüflü devam ettirmek gerekiyor. dedi. Savunma sanayi Ar-Ge sine y lda 1.2 milyar dolar ayr ld bilgisini de veren Y lmaz, bu bilinçle savunma sanayinin gelifltirilmesi için Ar- Ge ayr lan pay n art r lmas gerekti ini vurgulad. Türkiye nin birçok firmas n n uluslararas arenada rekabet etme seviyesine geldi ine dikkat çeken Y lmaz, flöyle devam etti: Türkiye de dünyada milli termal kamera üreten 6. ülke konumuna yükselmifltir. Savunma sanayi ihracat nda 36 milyar dolar hedefe ulaflabilmek için katma de eri daha fazla üretmemiz gerekiyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikret Ifl k da konuflmas nda, yüksek teknolojiye dayal bir üretim tesisi aç ld ndan dolay gururlu olduklar n belirterek, Bu bizim aç m zdan gurur verici. Bu kadar stratejik bir ürünün seri üretim tesisinde bulunmak gurur verici. Ar-Ge projesinin seri üretime geçirilmesi sevindirici. Son 10 y ld r Ar-Ge ye yat r mlar yap yoruz. fiu üretim tesisi, üniversite kamu sanayi iflbirli inin en güzide örneklerinden birisi. Bu projelerin hayata geçirilmesinde kritik önemde. Türkiye nin ihtiyaç duydu u iflbirli i bu. Bu gün geldi imiz noktay küçümsememek durumday z. diye konufltu. Törenin ard ndan Bakan smet Y lmaz ve Fikri Ifl k üretimin yap laca tesisleri gezdi.

5 Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Lütfi Elvan, son 12 y lda kara ulaflt rmas na harcanan rakam n 100 milyar liray buldu unu kaydetti. ANKARA (AA) B akan Elvan, Karayollar Genel Müdürlü ü nde düzenlenen Karayollar 64. Bölge Müdürleri Toplant s n n aç l fl nda yapt konuflmada, kalk nman n ve geliflmenin dinamiklerinden birinin eriflebilirlik oldu- unu belirterek, tafl mac l n eriflebilirli in en önemli unsurlar ndan biri oldu unu söyledi. Dünyada de iflim ve dönüflümün artt, rekabetin güçlendi i bir ortamda karayolu tafl mac l - na yap lacak yat r m n önemine iflaret eden Elvan, 2002 y l öncesinde Türkiye nin bu anlamda geliflmekte olan ülke standartlar nda bile de ilken, son 12 y lda yap lan yat r mlarla geliflmifl ülke standard na kavufltu unu kaydetti. Bunun beria n n stanbul seferleri tekrar bafll yor MADR D (CHA) spanyol havayollar beria, geçen sene krizdeyken kald rd Madrid- stanbul seferlerine tekrar bafll yor.20 Haziran da ilk uçuflu gerçeklefltirecek olan beria, Türk Havayollar (THY) ve Pegasus un oldu- u pazara daha fazla rekabeti beraberinde getirecek. spanyol flirketi, stanbul un yan - s ra Santo Domingo ve Atina seferlerini de yeniden bafllat yor te kemer s kma politikas uygulayan beria, 3 noktaya uçufllar n tekrar bafllamas n yeniden yap lanma sayesinde ulafl lan verimlili e ba l yor. stanbul a günlük bir sefer bafllatan beria n n, Santo Domingo ya haftada 5 ve Atina ya sadece yaz aylar nda uçufl gerçeklefltirece i kaydedildi. Öte yandan, ucuz tafl mac l k yapmak amac yla kurulan beria Express in de Amsterdam a uçufl bafllataca bilgisi verildi. da siyasi ve ekonomik istikrarla gerçeklefltirildi ini dile getiren elvan, Son 12 y lda kara ulaflt rmas na harcanan rakam 100 milyar liray buldu diye konufltu. Çal flmalarda, karayollar nda rahat ve konforlu seyahat imkan - n n amaçland n ancak, bundan önce dikkate al nmas gereken konunun yat r m oldu unu bildiren Elvan, yap lacak yat r m n ülkenin geliflmesine, rekabet gücünün artmas na katk sa layaca n ifade etti. Bu konu üzerinde hassasiyetle durulmas gerekti ini belirten Elvan, Biz ekonomimizi daha da güçlendirmek, rekabet gücümüzü art rmak, maliyetleri daha da afla- ya çekmek istiyoruz. Karayollar na yap lacak yat r mlar, bu 3 konunun gerçekleflmesinde önemli etken olacakt r diye konufltu. Yap lacak yat r mlarda trafik yo unluklar n n dikkate al nmas n isteyen Elvan, ileriye yönelik y ll k trafik yo unlu una yönelik projeksiyonlar n yap lmas gerekti ini dile getirdi. Yap lacak çal flmalarda birinci önceliklerini makul bir ödenekle 2014 y l nda bitirilecek projeler ile yap-ifllet-devret modeliyle gerçeklefltirilecek projelerin oluflturaca n ifade eden Elvan, ikinci önceliklerinin ise 2015 y l nda bitirilecek projelerin makul bir ödenekle tamamlanmas gerekti ini anlatt. Projeler haz rlan rken daha titiz davran lmas n isteyen Elvan, 2 AMASYA (AA) T ürkiye nin önemli elma üretim merkezlerinden Amasya da so- uk hava depolar nda tutulan elmalar, baflta Ortado u ülkeleri olmak üzere komflu ülkelere ihraç ediliyor. Kentte depolarda bekletilen yaklafl k 30 bin ton elma, talep üzerine Ürdün, Irak, Lübnan, M s r ve ran a sat l yor. Amasya da meyve üretimi yapan, ayr ca 7 bin ton kapasiteli so uk hava deposu sahibi Macit Okur, AA muhabirine yapt aç klamada, baflta Irak olmak üzere Arap co rafyas - na elma ihracat n n son dönemde h z kazand n söyledi. Arap bahar nedeniyle Ortado u ve Afrika ya son y llarda istenilen düzeyde elma ihracat yapamad klar n ifade eden Okur, flöyle konufltu: Arap bahar n n etkilerinin azalmas ile Irak ve Lübnan a, ayr ca ran a her gün bir t r elma göndermeye bafllad k. Bu hareketlili in devam n temenni ediyoruz. 7 bin ton kapasiteli çal fl yoruz. Bunun üçte biri Amasya elmas d r. Bir s k nt - m z yok, her fley yolunda, çiftçimizin yüzü gülmeye bafllad. Ürününü depolarda bekleten çiftçimiz böylece meyvesini en güzel flekilde de erlendiriyor. Okur, Amasya il merkezinde so uk hava depolar nda bekleyen elman n erimeye bafllad n, ihracat n artarak devam etmesini umduklar n kaydetti. Ortado u dan daha çok elma ihracat yap lmas yönünde talep oldu unu anlatan Okur, Arap ülkeleri daha çok elma ihracat ile ilgili bask yap yor. Ürdün, Irak, Lübnan ve M s r, a rl kl olarak elma talep ediyor. Biz de bu talebe karfl l k vermeye çal fl yoruz dedi. Okur, ihracat n daha çok golden, starking ve granny smith çeflitlerinde yap ld n sözlerine ekledi. Elma üreticisi Ömer Balkar ise il merkezinde yaklafl k 30 bin ton elman n so uk hava depolar nda bekletildi ini belirterek, ihracat n bafllamas ile depolarda bulunan elmalar n de erlendirildi ini ifade etti. ç pazar d fl nda elma ihracat n n üreticiyi mutlu etti ini belirten Balkar, Elma ihracat ile hasad n ard ndan depolarda bekletilen elma sto u erimeye bafllad. ç pazar n d fl nda özellikle Irak a gönderilen elma, üreticinin yüzünü güldürüyor. Mart ay nda sadece Irak a yaklafl k 40 t r elma sevk edildi diye konufltu. Balkar, elman n boyutuna göre kilogram n n 0,5 ile 1,20 bine yak n üzerinde çal fl lan proje var. Projelerin tamamlanma sürelerini daha da k saltmam z gerekiyor. Bundan hem Karayollar Genel Müdürlü ü hem yüklenici hem vatandafl kazanacak. Ak ll Ulafl m Sistemlerini daha da yayg nlaflt rmal y z, geri dönüflüme hassasiyet göstermeliyiz, kaynaklar n kullan m nda hassasiyet göstermek gerekiyor. Belirsizli in ortadan kalkt, fleffaf, hesap verebilir bir çal flma anlay fl herkesi sevindirir diye konufltu. Bakan Elvan, son 12 y lda yap lan çal flmalarda eme i geçen herkese teflekkür etti. Bas n mensuplar n n Youtube a yönelik eriflim engeline iliflkin sorular üzerine Bakan Elvan, Telekomünikasyon letiflim Baflkanl - n n (T B) mahkeme kararlar n uygulad n söyledi. Karayollar Genel Müdürü Cahit Turhan ise insanlar n beklentisi do rultusunda uluslararas standartlara uygun yol yap m n n en önemli öncelikleri oldu unu belirtti. Genel Müdürlü ün toplam 65 bin 740 kilometrelik yol a na ulaflt n bildiren Turhan, kazalarda 2000 y l nda yüzde 0,77 olan yol kusurunun yap lan yat r mlar n ard ndan yüzde 0,57 seviyelerine indi ini kaydetti. Turhan, 2014 y l nda ise 836 kilometre bölünmüfl yol, 850 kilometre tek platformlu yol yap m ile 2 bin 759 kilometre bitümlü s - cak kar fl m kaplama ve 13 bin 47 sathi kaplama yap m ve onar m yap laca n ifade etti. lira aras nda de iflti ini bildirdi. Amasya G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Cahit Gülbay da kent genelinde geçen y l bin 530 hektarl k alanda 33 bin 516 ton elma üretildi ini söyledi. Amasya ad yla özdeflleflmifl elma üretiminin ço alt lmas için çeflitli çal flmalar yapt klar n ifade eden Gülbay, Özellikle misket elmas n n üretiminin artmas için üreticimiz çeflitli projelerle desteklenmekte dedi. Gülbay, flunlar kaydetti: Ortado u pazar n n hareketlenmesi ile üreticinin yüzü gülmeye bafllad. Üreticilerden ve so uk hava deposu iflletmelerinden edindi imiz bilgilere göre geçen y l hasad yap lan ve so uk hava depolar nda bekletilen kaliteli yaklafl k 30 bin ton elman n büyük bölümü ihracatla eritiliyor. Cahit Gülbay, Amasya dan baflta elma ve kiraz olmak üzere kaliteli ürünlerin ihrac n n sürdü ünü sözlerine ekledi. /5 EKONOM Son 12 y lda kara ulaflt rmas için 100 milyar lira harcand Ortado u, Amasya elmas yiyor Aspir'den elde edilen ya n kalitesi zeytinya na yak n YOZGAT (CHA) T ürkiye nin bitkisel ya aç n kapat p, d fla ba ml l ktan kurtulabilmesi amac yla G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl taraf ndan desteklenen aspir bitkisinden elde edilen s v ya n kalitesinin zeytinya na yak n oldu u belirtildi. Orta Anadolu Bölgesi nde nadasa b rak - lan alanlar n, bitkisel s v ya n hammaddesi aspir ekimi yap larak üretime, ekonomiye kazand r lmas na yönelik çal flmalar do rultusunda, bu y l Yozgat ta yaklafl k 50 bin dekar n üzerindeki tar m alan nda ekim yap ld. Yozgat G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Ziyaeddin Özdemir, sözleflmeli çiftçilere ait tar m alanlar nda, kurumun deste i ile gerçeklefltirilen ekim çal flmalar n denetledi, çal flmalar hakk nda bilgi ald. Yozgat ta bu y l ilk kez an za ekim çal flmas bafllat ld n hat rlatan Özdemir, geçti imiz y l aspir ekiminin 6 bin dekarl k alanda yap ld n, olumlu sonuç al nmas n n ard ndan bu y l 50 bin dekar n üzerinde bir alanda aspir ekiminin yap lmas na yönelik çiftçilerle sözleflme yap ld n söyledi. Aspir bitkisinin hem Yozgat için hem de Orta Anadolu Bölgesi aç s ndan önemli oldu unun alt n çizen Özdemir, aspirden elde edilen s v ya n kalitesinin zeytinya na yak n oldu unu ve aspir ya n n 9 kez k zartmada kullan lmas na ra men özelli- inin bozulmad n kaydetti. Yozgat ta tar m alanlar n n bir y l ekilip, ertesi y l nadasa b - rak ld n, bunun da ekonomiye ciddi zararlar verdi ine dikkat çeken Özdemir, "Çiftçimizin nadasa b rakt alanlara aspir ekimi yap lmas n destekliyoruz. Böylece, nadasa b rak lan tar m alanlar m z ekonomiye kazand r p, çiftçimizin de gelir düzeyini art rmaktay z." dedi. Türk tekstil ihracatç lar ndan Polonya ata ZM R (CHA) A vrupa Birli i (AB) nin önemli haz r giyim ürünleri tedarikçisi konumunda olan Polonya ya Türkiye nin tekstil ve hammaddeleri ihracat n artt rmak isteyen Ege Tekstil ve Hammaddeleri hracatç lar Birli i, May s 2014 aras nda Varflova flehrine sektörel ticaret heyeti organizasyonu düzenleyecek. Türk tekstil ve hammaddeleri ihracatç lar, Polonyal haz r giyim, kumafl ithalatç lar ve toptanc firmalar yla ikili ifl görüflmeleri yapacak. Polonya n n, Sovyetler Birli i döneminde bütün Do u Bloku ülkeleri ve özellikle Rusya n n haz r giyim ürünleri tedarikçisi oldu unu vurgulayan Birlik Yönetim Kurulu Baflkan Sabri Ünlütürk, bu gelene i sürdürdü- ünü, günümüzde de AB ülkelerinin önemli haz r giyim tedarikçilerinden birisi konumunda oldu unu kaydetti. Buna paralel olarak önemli bir tekstil ve hammaddeleri ithalatç s oldu una iflaret eden Ünlütürk, Polonya, 2012 y l nda gerçeklefltirdi i 1,12 milyar dolar tutar ndaki tekstil ve hammaddeleri ihracat na karfl l k olarak 3,31 milyar dolar tutar nda tekstil ve hammaddeleri ithalat gerçeklefltirdi. Polonya n n tekstil ve hammaddeleri ithalat, 2009 dan 2012 y l sonuna kadar yüzde 20 oran nda art fl gösterdi. Önümüzdeki dönemde bu art fl n devam etmesini bekliyoruz. Ege Bölgesi nin bu art fla katk s istenilen düzeyde de il. Polonya, bizler için hedef pazar konumunda. dedi. Türkiye nin Polonya ya 2013 y - l nda 275 milyon dolar tutar nda tekstil ve hammaddeleri ihraç etti ine dikkat çeken Ünlütürk, flöyle devam etti: Türkiye nin bu pazardaki pay yüzde 8. Sürekli kaliteli ve h zl hammadde temini ihtiyac olan Polonya da, ülkemizin pazar pay n n gerçeklefltirilecek do ru ba lant larla önümüzdeki dönemde artabilece i düflünüyoruz. Türkiye, Polonya n n tekstil ve hammaddeleri ithalat nda Almanya, Çin ve talya n n ard ndan dördüncü s rada bulunuyor. Euro bölgesinde sürmekte olan ekonomik krize ra men Polonya pazar ndaki pazar pay m z her y l artmakta ve önümüzdeki dönemde de bu art fl n h zlanaca n öngörüyoruz. Organizasyon kapsam nda Polonya n n tekstil merkezi olan Lodz da yap lacak ikili ifl görüflmeleriyle Türk tekstil ve hammaddeleri ihracatç s firmalar n, bu ülkenin önde gelen ithalatç lar ve haz r giyim üreticileriyle biraraya getirilmesi hedefleniyor. Organizasyonun verimli geçmesi için profesyonel bir dan flmanla çal fl lacak. Organizasyon esnas nda firmalar n ürünlerini sergilemesine de imkân sa lanacak.