SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland"

Transkript

1 SECIM 11 N SAN 2014 Cuma YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor GÜNCEL HOB ATÖLYES projesi tamamland Ankara Kalk nma Ajans n n Sosyal Kalk nma Mali Destek Program 2012 teklif ça r s kapsam nda Ankara genelinde 113 proje içerisinden desteklenmeye hak kazanan Hobi Atölyesi projesinin kapan fl toplant s ö rencilerin ve velilerin kat l m yla gerçeklefltirildi. HABER 2. SAYFADA ALTINDA Sincan da birlik ve beraberlik yeme i Yerel seçimlerinin ard ndan ilçedeki olumlu atmosfer Sincan fiehir Stadyumu nda düzenlenen birlik ve beraberlik yeme i ile devam etti vatandafl n ayn sofrada bulufltu u yemekte, Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna ya da ilgi oldukça büyüktü. HABER 2. SAYFADA Alt nda n yeni meclisi topland Yerel seçimler sonras yeniden oluflan Alt nda Belediyesi Belediye Meclisi yeni dönemdeki ilk toplant s n gerçeklefltirdi. Belediye Baflkan Veysel Tiryaki baflkanl ndaki yeni dönemin ilk toplant - s nda, Meclisi Baflkanvekilleri, Divan Kâtip Üyeleri ve Encümen Üyeleri seçildi. HABER 13. SAYFADA Gönüllü Akademisi Keçiören için çal fl yor 13 TE Yenimahalle Konukevi 300 kifliyi a rlad 16 DA Baflkan Tuna bulvar çal flmas n inceledi 13 TE Tamer Karahan Bugün 2 de S NCAN TEMIZLIGI Ankara Büyükflehir Belediyesi, baharla birlikte 30 Mart yerel seçimlerinde caddelere, elektrik direklerine, camlara ve panolara yap flt r lan, as lan milyonlarca seçim afiflini ve pankart n topluyor. H A B E R Litvanyal e itimciler KIZILCAHAMAM DA AB projelerindeki baflar lar yla ad ndan s kça söz ettiren K z lcahamam lçe Milli E itim Müdürlü ü, e itim sistemimizi Litvanyal lara tan t yor. Litvanya Kaunas Bölgesi E itim Merkezi nden 14 pedagog ve ö retmen üç gün boyunca K - z lcahamam okullar n ziyaret ederek e itim sistemimizi tan - yacak. lçe Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan daha önceden yürütülen TALIS projesi kapsam nda May s 2012 de K z lcahamam ziyaret eden ve projelerdeki baflar s na hayran kalan Kaunas Bölgesi E itim Merkezi yöneticilerinin iste i üzerine gerçekleflen proje, AB Hayat Boyu Ö renme Leonardo da Vinci program taraf ndan desteklenmekte. HABER 3. SAYFADA B A B I A L KIZILCAHAMAM Mamak Meclisi ilk kez topland Adem Yavuz Irgato lu GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz MAMAK Bugün 3 te T w i t t e r twitter.com/olaygazetesi06 GÜNCEL Mamak Belediye Meclisi yerel seçimlerinin ard ndan, belediye meclis salonunda ilk kez topland. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül baflkanl ndaki meclis toplant s eksiksiz kat l mla gerçekleflirken, gündemdeki maddeler de görüflülerek karara ba land. Tüm meclis üyelerine birlikte hizmet etme ça r s nda bulunan Akgül, meclisin befl y l n sonuna kadar güzel geçmesini ve birlikte güzel hizmetlere imza atmay temenni etti. HABER 4. SAYFADA F A C E B O O K OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ Abdullah Cengiz Bugün 13 te Ankaral lar n sa l kl ve estetik bir kent ortam nda yaflamas n hedefleyen Büyükflehir Belediyesi Kent Esteti i Daire Baflkanl ekipleri, k fl flartlar nda ve seçim döneminde kirlenen Baflkent i bahara haz rlamak için çal flmalar n aral ks z sürdürüyor. 510 K fi L K EK P Türkiye de ilk kez Ankara Büyükflehir Belediyesi bünyesinde oluflturulan Kent Esteti i Daire Baflkanl n n gündüz ve gece gruplar ndan oluflan 510 kiflilik temizlik ekibi, Baflkent in ortak yaflam alanlar nda 24 saat k fl sonras temizlik ve bak m n yap yor. Caddeleri ve kald - r mlar yol süpürme araçlar ile süpüren Kent Esteti i ekipleri, s k s k kald r mlar bas nçl su ile y kayarak da temizliyor. SEÇ M AF filer 30 Mart yerel seçimlerinin ard ndan Ankara daki elektrik direklerine, duvarlara, a açlara, camlara ve panolara as lan, yap flt r lan seçim afiflleri ve pankartlar n indirmek için de Büyükflehir Belediyesi yo un bir çal flma yürüttü. Yasa gere i seçim yasaklar n n bafllad saatte afifl ve pankartlar indirmeye bafllayan Büyükflehir ekipleri, milyonlarca afifl ve pankart n as ld cadde ve bulvarlarda seçim sonras na kalan temizlik çal flmalar n aral ks z sürdürdü. HABER 16. SAYFADA fiehit Aste men ad n n verildi i okulda an ld fiehit Aste men Sertaç Uzun için, Elmada da ad n n verildi i okulda anma töreni düzenlendi y l nda Bitlis te, terör örgütü mensuplar nca döflenen may n n infilak etmesi sonucu flehit düflen Aste men için Sertaç Uzun Anadolu Teknik Lisesi ve Mesleki ve Teknik E itim Merkezi Okul bahçesinde tören düzenlendi. HABER 2. SAYFADA Etimesgut un yeni meclisi belirlendi HABER 3. SAYFADA ELMADA ET MESGUT

2 ANKARA Sincan da birlik ve beraberlik yeme i NESR N ERENER Y erel Seçimlerinin ard ndan Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sincan fiehir Stadyumu nda vatandafllarla ayn sofrada bir araya geldi. Yerel seçimlerinin ard ndan ilçedeki olumlu atmosfer Sincan fiehir Stadyumu nda düzenlenen birlik ve beraberlik yeme i ile devam etti vatandafl n ayn sofrada bulufltu u yemekte, Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna ya da ilgi oldukça büyüktü. Vatandafllarla ayn sofrada yemek yiyip foto raflar çektiren BUGÜN /2 KATEM Hobi Atölyesi projesi tamamland Ankara Kalk nma Ajans ile K z lcahamam Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nin iflbirli iyle hayata geçirilen HOB ATÖLYES projesinin kapan fl toplant s yap ld. MUHAMMED MESUT KEÇEC A nkara Kalk nma Ajans n n Sosyal Kalk nma Mali Destek Program 2012 teklif ça r s kapsam nda Ankara genelinde 113 proje içerisinden desteklenmeye hak kazanan Hobi Atölyesi projesinin kapan fl toplant s na ilçe protokolü, okullardan temsilciler, ö renci ve veliler kat ld. Proje koordinatörlü ünü Müdür Baflyard mc s. Gürkan Hazar n yapt proje kapsam nda; Kendisini ifade etme güçlü ü yaflayan, Özgüven problemi olan, Ders baflar s düflük, Okula devam sorunu yaflayan, madde ba ml l e ilimi bulunan, anne babas ayr olan ö renciler ve ailelerine atölye ortam nda e itimler verildi. Ö rencilerin yetenekleri do rultusunda ebeveynleriyle birlikte, haz rlanan dört farkl atölyede kaliteli zaman geçirmeleri sa land. Atölyelerde Tuna ya miniklerde yo un ilgi gösterdi. Birlik ve beraberlik Ankara S cakl k uzaktan kumandal araba, bot, uçak ve robot yap ld. Bu atölyelerde ö renciler kreatif yeteneklerini sergileme imkan bularak mesajlar n n verildi i yemekte, kazan lan seçimin mutlulu u da H CR 11 Cemaziye l Ahir 1435 RUM 29 Mart 1430 msak :04 48 Günefl :06 17 Ö le :12 58 YARIN özgüven kazand lar, yeni arkadafll klar edinerek, ailesiyle birlikte kaliteli zaman geçirdiler. Yine proje kapsam nda ergen psikolojisi, etkili iletiflim konular nda seminerler verildi. diye konufltu. Kapan fl toplant s nda konuflan Okul Müdürü Kadir Yaman okul hakk nda genel bilgiler verdi. Okulda uygulanan projelere de inen Kadir Yaman proje faaliyetlerinin ö rencilere ve okula kazand rd ivmeye dikkat çekti. Kapan fl sunusunu Hamit Semizin yapt toplant da ö rencilerin haz rlad ürünler büyük ilgi gördü. Litvanya dan ülkemize Mesleki ve Teknik E itimi incelemek üzere gelen 14 kiflilik e itimci ekibinde kat ld toplant yap lan ikramla son buldu. yafland. Tüm vatandafllara ilgilerinden dolay çok teflekkür eden Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Sincan m z için gerçekten tarihi bir günü yafl yoruz. Binlerce vatandafl m zla birlikte ayn sofrada bulufltuk ve birlik beraberli imizi kutlad k. Sincan m z için el ele çok güzel hizmetlere imza ataca z. dedi. Sincan Belediyesine bu organizasyon için teflekkür eden Esra Özdemir; Bu yemek bizim birlik ve beraberli imizi bir kez daha gözler önüne serdi. Belediye Baflkan m za bu yemek için çok teflekkür ediyoruz. dedi. TÜRK YE DE HAVA DURUMU kindi :16 33 Akflam :19 27 Yats :20 48 fiehit Aste men ad n n verildi i okulda an ld fi ehit Aste men Sertaç Uzun için, Elmada da ad n n verildi i okulda anma töreni düzenlendi y l nda Bitlis te, terör örgütü mensuplar nca döflenen may n n infilak etmesi sonucu flehit düflen Aste men için Sertaç Uzun Anadolu Teknik Lisesi ve Mesleki ve Teknik E itim Merkezi Okul bahçesinde düzenlenen törene; Belediye Baflkan Gazi fiahin, lçe Garnizon Komutan Albay Ahmet Keleflo lu, lçe Milli E itim Müdürü Hüseyin Omaç, lçe Müftüsü Faruk Turhan, lçe Daire Amirleri, fiehit Sertaç Uzun un ailesi, Elmada fiehit Aileleri Sosyal ve Yard mlaflma Derne i Baflkan ve Üyeleri, ö retmenler ve ö renciler kat ld. Sayg duruflu ve stiklal Marfl n n okunmas ile bafllayan anma program, okul Müdürü Sakin Ç plak n konuflmas ile devam etti. lçe Müftülü ü nce fiehit Sertaç Uzun ve tüm flehitler için okunan Hatim-i flerif in duas lçe Müftüsü Faruk Turhan taraf ndan yap ld. Okul ö rencileri taraf ndan haz rlan p sunulan Her fley Vatan için adl skeçler ve Sertaç Te menim adl fliir ve türküler kat l mc lar duyguland rd. Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin; Allah bu millete, bu devlete, buradaki flehit aileleri ve gazilere baflka ac yaflatmas n. Vatan, milleti u runa canlar n feda eden aziz fiehitlerimizi rahmetle an yoruz. Allah flehitlerimizin flefaatine nail eylesin. Makamlar ve mekanlar n cennet eylesin. dedi. Tamer Karahan AfiK-I EFSUN DÜfiLER M B R HÜLYADA... Bak yine buluflma saatimiz geldi,kad n m... Karanl kta,çok uzaktan gelen sesin kulaklar mda... Seni seyrediyorum kad n m..! Bir met cezir yafl yor,yüre im... Gözlerim kapal,bir düfle bafll yorum.. Dudak izlerin avuç içlerimde... Sen fark nda de ilsin Oysa ben, hülyaday m bu gece..!!! Nerdesin kad n m...? stanbul yaln z,odam yaln z... Utan yorum düfllerimden ve kendimden... Sesini duyuyorum kad n m, Hala sana do ru geliyorum... Senin,kaybetti in bir aflk denizine demir at yorum yüre inde..!!! Yüre imdeki hayk rmalar dinliyorum.. Küçük bir düflün,engin hülyas nda... Ufkun hazz n yafl yor,gözlerim... Yeni bir sabah geliyor,can m... Sen,düfllerime kanat ç rpan melek... Yedi tepeden seni seyrediyorum...!!! En büyük hazinemsin sen benim, kad n m... Senin nefesini içime çekerek, ci erlerime kokunu veriyorum.. Sen tenimin ateflsin,kad n m... Dudaklar n,beni sana ça r rken, Ben korkuyorum kendimden.. Bir öpücük konduruyorum gö üslerine... Alevin sar yor yine hücrelerimi... Acaba bu düfl,bir kaç sat ra s ar m kad n m... Kelimelerime sessizli i ö retiyorum,beynime seni... Her harf gözlerimden düflüyor,beyaz ka d n sat r aralar na... Kokunu bir gün duyar m y m acaba...? Bildi im tek fley kad n m, Seni Seviyorum...!

3 Çi demim Derne i nde söylefliler sürüyor NECAT PARMAK çinde bulundu umuz dönemde insanlar n Ç i demim Derne i taraf ndan mahalle sakinlerini bilgilendirmek ve bilinçlendir- olumlu iletiflimin ipuçlar n n verildi i söylefliye birbirini anlamas n n öneminin vurguland ve mek, bilgi birikimi ve tecrübelerini birbirleriyle paylaflmak amac yla düzenlenen söylefli- Sekreteri Erdinç Kahraman taraf ndan Tülay 50 nin üzerinde mahalleli kat ld. Dernek Genel ler h z kesmeden devam ediyor. Bu haftan n konuflmac s Hacettepe Üniversitesi E itim Bilim- Kahraman da tüm kat l mc lara teflekkür etti ve Üstünda a teflekkür belgesi ve çiçek verildi. leri Fakültesinden Dr.Tülay Üstünda oldu ve bu tür toplant lar n, mahalle sakinlerinden gelen Birbirimizi Anlamak ve letiflimde puçlar istekler do rultusunda çeflitlenerek devam edece ini konusunda kat l mc larla paylafl mlarda bulundu. bildirdi. ANKARA /3 projelerindeki baflar lar yla ad ndan s kça söz ettiren K z lcahamam lçe Milli E itim Müdürlü ü, e itim sistemini Litvanyal lara tan t yor. Litvanyal e itimciler KIZILCAHAMAM DA TAK fienyurt L itvanya Kaunas Bölgesi E itim Merkezinden 14 pedagog ve ö retmen üç gün boyunca K z lcahamam okullar n ziyaret ederek e itim sistemimizi tan yacaklar. lçe Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan daha önceden yürütülen TALIS projesi kapsam nda May s 2012 de K z lcahamam ziyaret eden ve projelerdeki baflar s na hayran kalan Kaunas Bölgesi E itim Merkezi yöneticilerinin iste i üzerine gerçekleflen proje AB Hayat Boyu Ö renme Leonardo da Vinci program taraf ndan desteklenmekte. Ziyaret boyunca e itimcilere lçe Milli E itim Müdürlü ü Ar-Ge Birimi Uluslararas Projeler Koordinatörü ve mam Hatip Ortaokulu Müdür Yard mc s Mehmet Nuri Öztürk efllik edecek. Ankara da Milli E itim Bakanl n da ziyaret edecek olan misafirler cumartesi günü ülkemizden ayr lacak. Misafir kurumunun yöneticilerinden Laimute Ruzgiene üç y l önce bafllayan iflbirli ini devam ettirmekten çok memnun olduklar n ve yeni projelerde iflbirli i yapmak istediklerini söyledi. E itimin sorunlar bak m ndan kendilerinin de Türkiye ile benzer sorunlara sahip olduklar n bu sorunlar n afl lmas nda yap lan iflbirli i ve tecrübe paylafl m n n önemli yard m olaca na inand n belirtti. Termal sular na ve do as na hayran kald klar K z lcahamam tekrar ziyaret etmek istediklerini Türk arkadafllar n da Litvanya da a rlamaktan onur duyacaklar n söyledi. AB Etimesgut un yeni meclisi belirlendi E timesgut Belediye Baflkan Enver Demirel baflkanl nda toplanan Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplant s n yapt. MHP nin 12, AKP nin 18, CHP nin 7 meclis üyesiyle temsil edildi i Etimesgut Belediye Meclisi, ilk toplant s nda çal flma organlar n seçti. Gizli oy aç k say m usulüyle yap lan seçimler sonucunda meclis baflkanvekilli ine Mesut fiahingöz, (AKP) Metin Çevrim (MHP); daimi encümen üyeliklerine Cemalettin Dinç (MHP), Mustafa Tinç (AKP), Ayten Akp nar (CHP); divan katipliklerine ise mdat Baflbilen (MHP), fiinasi Dündar (MHP), Zekai Arslan (AKP), Zeynep Kaya (AKP) seçildiler. Belediye Meclisi ayr ca 18 çal flma ve ihtisas komisyonlar n da belirledi. Çal flma organlar n n belirlenmesinin ard ndan gündem maddeleri yeni komisyonlara havale edildi. Baflkan Demirel, tüm meclis üyelerine yeni görevlerinde baflar lar dileyerek, nflallah hep birlikte güzel hizmetlere imza atar z dedi. lk toplant da yeni meclis üyelerinin heyecanl olduklar gözlendi. Adem Yavuz IRGATO LU Minik bedenlerin katilleri Son günlerde Türkiye de yaflanan oylalar yürekleri bir kez daha da lad. Vicdans zlar bir kez daha deflifre etti. Ama kaybolan yine minik canlar oldu. Minicik bedenler vicdans z, ahlaks zlar nedeniyle topra a verildi. Masum yavrular sebepsiz yere hayattan kopart ld. Mevsimler bahar yaflarken, o aileler sonbahar n kurakl n, belki de k fl n en sert ayaz n yaflad, hissetti ve bizlere hissettirdi. Türkiye bahar yafl yordu. stanbul da lala dikme zaman yd. Herkes seferber olmufltu flehrini güzellefltirmek, bahar doya doya yaflamak için. Çünkü bahar do an n yeniden canland, tabiat n, Allah n bahfletti i güzelliklerle donat ld bir mevsimdir. Umutlar n yeflerdi i, yaflam n renklendi i zaman dilimidir. Bünyesinde zenginli i, çeflitlili i, canl l bar nd r r. Çeflit çeflit bitki, a aç birlikte yaflamaya bafllar. Ayn sudan beslenip, ayn toprakta kök salar. Fakat insano lu bunu bir türlü baflaram yor. Birlikte yaflamay kavrayam yor. flte son günlerde yaflananlar da bunlardan birkaç. fiiddet, taciz, tecavüz, cinnet Ac haberler ard ard na geliyor. Hat rlayacaks n z Türkiye nin gündeminde kaybolan Pamir bebek haberi vard. Herkes seferber oldu onu bulmak için hat rlad n z de il mi stanbul Sar yer de kaybolan Pamir bebek, 27 saat sonra evlerinin yan bafl ndaki havuzun içinde ne yaz k ki ölü bulundu. Oysa bir umut tafl n - yordu yüreklerde. Anne babas n n tek evlad yd. Hayalleri vard. Ama olmad Pamir bebek ölü bulundu. Arkas nda soru iflaretleri b rakarak. Türkiye Pamir bebe in ac s n unutamadan bir baflka ve daha vahflice ifllenmifl katliam haberiyle yüzleflti. Bu kez adres Kars t. 9 afl ndaki Mert Ayd n babas na sefertas götürürken kay plara kar flt. Ve Mert de Pamir bebek gibi ölü bulundu. As l dehflet bundan sonra ortaya ç kmaya bafllad. Mert in otopsi raporuna göre küçük çocu a tecavüz edilmifl, taflla vurulup, telle bo ulmufl. Bu kelimeleri böyle s ralamak inan n o kadar zor ki. Vicdan yoksunu bu insanlar n yaflatt ac y yazarken, onu hissetmek imkâns z. Hele ölümler üzerinden karfl laflt rma yapmak daha da zor. Ama bir çocu a tecavüz ederek onu hunharca katletmek hangi vicdan sahibinin kabul edece i bir durumdur? Bu olaylar ilk de il. Son da olmayacak. Ahlak n kaybetmifl insanlar n bulundu u toplumlar her zaman diken üstündedir. Bugün Mert e yap lan dün de baflkalar na yap ld. Hat rlar m s n z bilmem y l Eylül ay nda Aksaray n Sultanhan kasabas ndaki Yunus Emre lkö retim Okulu 3. S n f ö rencisi 9 yafl ndaki I.S ye de tecavüz edilmiflti. flte minik bedenler böyle kirletiliyor. Yuvalara tarifi imkâns z ac lar b rak l yor. Küçücük çocuklar n katilleri aram zda dolafl yor. Sorumluluklar m z yerine getirmiyoruz. Önce kendimizi sonra da birbirimizi denetle(ye)miyoruz. Kaybeden yine bizler oluyor. Bu suçlara bulaflm fl kiflileri ibreti alem olsun diye en a r cezalarla cezaland rmak laz m. Ailelerin korkulu rüyas, minik bedenlerin katillerin, Allah yavrular m zdan uzak tutsun.

4 ANKARA 4 M amak Belediye Meclisi yerel seçimlerinin ard ndan, belediye meclis salonunda ilk kez topland. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül baflkanl ndaki meclis toplant s eksiksiz kat l mla gerçekleflirken, gündemdeki maddeler de görüflülerek karara ba land. Tüm meclis üyelerine birlikte hizmet etme ça r s nda bulunan Akgül, meclisin befl y - K fl mevsiminin zorlu flartlar na ra men Keçiören semt pazaryerlerinde al flverifl yo unlu u yaflan yor. Zab ta ekipleri de bu yo unlu a paralel olarak pazaryeri denetimlerini art rarak sürdürüyor. Pazaryerlerine gelen vatandafllar n al flverifl keyfini yaflamalar için çal flan zab ta ekipleri, ilçede haftan n her günü de iflik semtlerde kurulan 39 semt pazar n denetimden geçiriyor. Zab ta ekipleri tüm pazaryerlerini sabah kurulumundan akflam kald r lmas na kadar, genel düzen ve temizlik, pazarc esnaf n n k l k-k yafeti, yaka kimlik kartlar, fiyat etiketleri, ölçü - tart aletleri vb. aç lardan kontrole tabi tutuyor. Pazar denetimlerine zab ta ekipleri ile birlikte kat lan Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, göreve geldi i 2009 y l nda Zab ta Müdürlü ü bünyesinde Pazar Büro Amirli i ad alt nda bir birim oluflturarak tüm pazarc esnaf n kay t alt na ald n ve her esnafa bir sicil numaras verdi ini ifade etti. Asfalt çizim makinesiyle yeniden çizilen pazaryerlerinde esnaflar n çal flma alanlar n n belirlendi ini belirten Baflkan Ak, Her esnaf n tezgâh numaras n tezgâh alanlar n n önüne okunur flekilde yazarak, pazaryerinde al flverifl yapan vatandafllar n kimden ve kaç numaral tezgâhtan al flverifl yapt n bilir hale gelmesini sa lad k. Ayr ca semt pazarlar nda al flverifl yapan ve ald ürünün a rl ndan flüphelenen vatandafllar m z n bu flüphelerini gidermek amac yla istisnas z tüm semt pazaryerlerimizin de iflik noktalar na elektronik teraziler yerlefltirdik. Tüm pazarc esnaf m z n elektronik terazi kullanmas n sa lad k, bu terazilerin kontrol ve muayenelerini bulunduklar yerde yapt k. Kontrol ve muayenesi yap lan terazilere güvenilirli ini belgeleyen bandrol uygulamas n bafllatt k dedi. Pazaryerlerinin temizli ine de önem verdiklerine dikkat çeken Baflkan Ak, pazarc esnaf na akflam tezgâhlar n toplad ktan sonra çöp at klar n koymalar için Keçiören Belediyesi nce yapt r lan çöp pofletlerini da tt klar n kaydetti. Baflkan Ak, pazar yerlerinde genel huzuru bozan, kurallara uymamakta srarc davran fl sergileyen, vatandafllar m za kötü muamelede K azan Belediyesi Meclisi yeni dönemin ilk toplant s n Belediye Baflkan Lokman Ertürk ün baflkanl nda yapt. Belediye Baflkan Lokman Ertürk Meclis'in aç l fl nda yapt konuflmada meclis çal flmalar n n hay rl olmas n dileyerek Görevde bulundu umuz 10 y l içerisinde Kazan n temel sorunlar n çözdük. Kazan' geliflmifllik s ralamas nda Ankara'n n d fl ilçeleri içerisinde 1. yapt k. Türkiye genelinde ise 30. s raya kadar ç - kard k. Bundan sonra da yeni dönemde sizlerle birlikte ilçemize en iyi hizmeti yapman n gayreti içinde olacak, Kazan' çok daha yükseklere tafl yaca z. Geçmifl dönemde birlikte çal flt m z meclisimizin eski üyelerine yapt klar hizmetlerden dolay teflekkür ediyorum. Yine bizlerden önce Belediye Baflkanl, Meclis üyeli i görevlerinde bulunarak Kazan'a hizmet etmifl olan herkese teflekkür ediyor, ebediyete intikal etmifl olanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da uzun ve sa l kl ömürler diliyorum. dedi. Toplant da Ahmet Ceylan 1. Baflkan Vekilli ine, Bekir Medet 2. Baflkan Vekilli ine seçilirken, meclisin en genç üyelerinden Derya Ovac kl ile Altu Yücelen Özcü geçici divan katipli ine seçildi. Encümen üyeliklerine ise Hüseyin Bayar ve Muhsin Koca 1 y ll na seçildi. Üçer üyeden oluflan 5 ihtisas komisyonu için de seçimler yap ld. Bay nd rl k mar ve simlendirme Komisyonu'na; H.Bekir Ünüvar, Altu Yücelen Özcü, smail Karatafl, Hukuk Tarifeler nceleme ve Araflt rma Komisyonu'na; Ümit Ertürk, Muhsin Koca, Mehmet Ünal, Ulafl m, Sa l k ve Esnaf Komisyonu'na; Ahmet Ceylan, Volkan Toraman, Pafla Sümer, Plan ve Bütçe Komisyonu'na; Hasan Öztürk, Bekir Medet, Aytekin Do an, E itim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'na; Hüseyin Bayar, Derya Ovac kl, Ali Ar seçildi. Kazan Belediye Meclisi 10 Ak Parti'li, 5 Milliyetçi Hareket Parti'li olmak üzere toplam 15 üyeden olufluyor. Keçiören Belediyesi zab ta ekipleri, lçe de farkl semtlerde haftan n her günü kurulan 39 pazaryerini aral ks z denetliyor. Denetimler sonucu, semt pazarlar huzurlu al flveriflin adresi haline geldi. Keçiören de huzurlu al flverifl Kazan Meclisi topland Mamak Meclisi ilk kez topland bulunan, ba rarak sat fl yapan, argo kelimeler kullanan pazarc esnaflar na göz yummad klar n ve bu tür davran fllarda bulunan esnaflar n yerlerini iptal ederek tezgahlar n kapatt klar n söyledi. Üzeri kapal pazaryerlerini ise ses ve ayd nlatma sisteminin yan s ra güvenlik kameralar ile donatt klar n dile getiren Baflkan Ak, Yapt m z daha birçok yeniliklerle tüm Türkiye ye model oldu umuz gibi yurtd fl ndan da bir çok ülkeden ziyaretçi ak n na u rad k. Keçiören için ne yapsak azd r. Çünkü Keçiörenli vatandafllar m z hizmetlerin en iyisine lay kt r diye konufltu. l n sonuna kadar güzel geçmesini ve birlikte güzel hizmetlere imza atmay temenni etti. Akgül, Mamak için yeni bir kent kimli i oluflturacak projelere birlikte imza atal m dedi. Nisan ay 1. birleflim 1. oturumu Akgül baflkanl nda en genç üyelerin geçici kâtipli inde oluflan divan nezaretinde gündem maddelerini görüfltü. Gündem maddeleri gere i gizli oylama ile Meclis birinci baflkanvekilli ine Erdal Ak, ikinci baflkanvekilli ine Ali Ayd n, kâtip üyeli ine asil Ayfle Ekici ve Serpil Zülfikaro lu seçildi. Encümen üyelerinin belirlenerek, komisyon seçimlerinin de gerçekleflti i meclis toplant s n n ard ndan Akgül, meclis üyeleri ve birim müdürleri ile tan flma ve kaynaflma yeme inde bir araya geldi. Mamak a hizmet noktas nda partilerin birleflece ini kaydeden Akgül, tüm meclis üyelerimizin destek ve katk lar n bekliyoruz dedi. ASELSAN, k z lötesi dedektör üretti ANKARA CHA A SELSAN ve Ortado u Teknik Üniversitesi nin iflbirli iyle 15 y ld r yürütülen çal flma meyvesini verdi. Türkiye, kendi optik ve k z lötesi dedektörünü üretmeyi baflard. 15 y l boyunca birlikte çal flan ASELSAN ve Ortado u Teknik Üniversitesi, sonunda optik ve k z lötesi dedektörü üretmeyi baflard. Böylelikle yurtd fl na olan ba ml l k sona erdi. Türkiye bu dedektörleri üretebilen dünyada beflinci ülke oldu. Dedektörlerin seri üretiminin yap laca ASELSAN tesisleri ise düzenlenen törenle aç ld. Do ada, eksi 273 santigrat derecede s ya sahip olan tüm varl klar belirli bir dalga boyunda fl n yay yor. Gece ve kötü hava koflullar nda, insan gözü ile gözükemeyen varl klar termal kameralar görüntülüyor. Yaklafl k 20 y ldan bu yana termal kamera tasarlay p üreten ASELSAN bu sistemlerin gözü olarak tan mlanabilecek k - z lötesi dedektörleri, yeni kurulan tesisinde tamamen milli imkanlarla üretmeyi baflard. ASELSAN K z lötesi Dedektör Üretim Tesisleri nin aç l fl düzenlenen törenle yap ld. Törene, Milli Savunma Bakan smet Y lmaz, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k ve ASEL- SAN Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Canbolat TSK mensuplar ve ilgili ODTÜ personeli kat ld. Törende konuflan Milli Savunma Bakan smet Y lmaz, dedektörlerin seri üretiminin yap lmas n n Türkiye nin ileri teknolojide geldi ini gösterdi ine iflaret etti. TSK n n güçlenebilmesi için ileri teknoloji ile desteklenmesi gerekti inin alt n çizen Y lmaz, Hedefimiz ülkemizin teknolojik yeterlili ini yükseltmektir. Ar-Ge ye daha fazla kaynak ay rmak gerekiyor. Bu sonsuz yürüyüflü devam ettirmek gerekiyor. dedi. Savunma sanayi Ar-Ge sine y lda 1.2 milyar dolar ayr ld bilgisini de veren Y lmaz, bu bilinçle savunma sanayinin gelifltirilmesi için Ar- Ge ayr lan pay n art r lmas gerekti ini vurgulad. Türkiye nin birçok firmas n n uluslararas arenada rekabet etme seviyesine geldi ine dikkat çeken Y lmaz, flöyle devam etti: Türkiye de dünyada milli termal kamera üreten 6. ülke konumuna yükselmifltir. Savunma sanayi ihracat nda 36 milyar dolar hedefe ulaflabilmek için katma de eri daha fazla üretmemiz gerekiyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikret Ifl k da konuflmas nda, yüksek teknolojiye dayal bir üretim tesisi aç ld ndan dolay gururlu olduklar n belirterek, Bu bizim aç m zdan gurur verici. Bu kadar stratejik bir ürünün seri üretim tesisinde bulunmak gurur verici. Ar-Ge projesinin seri üretime geçirilmesi sevindirici. Son 10 y ld r Ar-Ge ye yat r mlar yap yoruz. fiu üretim tesisi, üniversite kamu sanayi iflbirli inin en güzide örneklerinden birisi. Bu projelerin hayata geçirilmesinde kritik önemde. Türkiye nin ihtiyaç duydu u iflbirli i bu. Bu gün geldi imiz noktay küçümsememek durumday z. diye konufltu. Törenin ard ndan Bakan smet Y lmaz ve Fikri Ifl k üretimin yap laca tesisleri gezdi.

5 Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Lütfi Elvan, son 12 y lda kara ulaflt rmas na harcanan rakam n 100 milyar liray buldu unu kaydetti. ANKARA (AA) B akan Elvan, Karayollar Genel Müdürlü ü nde düzenlenen Karayollar 64. Bölge Müdürleri Toplant s n n aç l fl nda yapt konuflmada, kalk nman n ve geliflmenin dinamiklerinden birinin eriflebilirlik oldu- unu belirterek, tafl mac l n eriflebilirli in en önemli unsurlar ndan biri oldu unu söyledi. Dünyada de iflim ve dönüflümün artt, rekabetin güçlendi i bir ortamda karayolu tafl mac l - na yap lacak yat r m n önemine iflaret eden Elvan, 2002 y l öncesinde Türkiye nin bu anlamda geliflmekte olan ülke standartlar nda bile de ilken, son 12 y lda yap lan yat r mlarla geliflmifl ülke standard na kavufltu unu kaydetti. Bunun beria n n stanbul seferleri tekrar bafll yor MADR D (CHA) spanyol havayollar beria, geçen sene krizdeyken kald rd Madrid- stanbul seferlerine tekrar bafll yor.20 Haziran da ilk uçuflu gerçeklefltirecek olan beria, Türk Havayollar (THY) ve Pegasus un oldu- u pazara daha fazla rekabeti beraberinde getirecek. spanyol flirketi, stanbul un yan - s ra Santo Domingo ve Atina seferlerini de yeniden bafllat yor te kemer s kma politikas uygulayan beria, 3 noktaya uçufllar n tekrar bafllamas n yeniden yap lanma sayesinde ulafl lan verimlili e ba l yor. stanbul a günlük bir sefer bafllatan beria n n, Santo Domingo ya haftada 5 ve Atina ya sadece yaz aylar nda uçufl gerçeklefltirece i kaydedildi. Öte yandan, ucuz tafl mac l k yapmak amac yla kurulan beria Express in de Amsterdam a uçufl bafllataca bilgisi verildi. da siyasi ve ekonomik istikrarla gerçeklefltirildi ini dile getiren elvan, Son 12 y lda kara ulaflt rmas na harcanan rakam 100 milyar liray buldu diye konufltu. Çal flmalarda, karayollar nda rahat ve konforlu seyahat imkan - n n amaçland n ancak, bundan önce dikkate al nmas gereken konunun yat r m oldu unu bildiren Elvan, yap lacak yat r m n ülkenin geliflmesine, rekabet gücünün artmas na katk sa layaca n ifade etti. Bu konu üzerinde hassasiyetle durulmas gerekti ini belirten Elvan, Biz ekonomimizi daha da güçlendirmek, rekabet gücümüzü art rmak, maliyetleri daha da afla- ya çekmek istiyoruz. Karayollar na yap lacak yat r mlar, bu 3 konunun gerçekleflmesinde önemli etken olacakt r diye konufltu. Yap lacak yat r mlarda trafik yo unluklar n n dikkate al nmas n isteyen Elvan, ileriye yönelik y ll k trafik yo unlu una yönelik projeksiyonlar n yap lmas gerekti ini dile getirdi. Yap lacak çal flmalarda birinci önceliklerini makul bir ödenekle 2014 y l nda bitirilecek projeler ile yap-ifllet-devret modeliyle gerçeklefltirilecek projelerin oluflturaca n ifade eden Elvan, ikinci önceliklerinin ise 2015 y l nda bitirilecek projelerin makul bir ödenekle tamamlanmas gerekti ini anlatt. Projeler haz rlan rken daha titiz davran lmas n isteyen Elvan, 2 AMASYA (AA) T ürkiye nin önemli elma üretim merkezlerinden Amasya da so- uk hava depolar nda tutulan elmalar, baflta Ortado u ülkeleri olmak üzere komflu ülkelere ihraç ediliyor. Kentte depolarda bekletilen yaklafl k 30 bin ton elma, talep üzerine Ürdün, Irak, Lübnan, M s r ve ran a sat l yor. Amasya da meyve üretimi yapan, ayr ca 7 bin ton kapasiteli so uk hava deposu sahibi Macit Okur, AA muhabirine yapt aç klamada, baflta Irak olmak üzere Arap co rafyas - na elma ihracat n n son dönemde h z kazand n söyledi. Arap bahar nedeniyle Ortado u ve Afrika ya son y llarda istenilen düzeyde elma ihracat yapamad klar n ifade eden Okur, flöyle konufltu: Arap bahar n n etkilerinin azalmas ile Irak ve Lübnan a, ayr ca ran a her gün bir t r elma göndermeye bafllad k. Bu hareketlili in devam n temenni ediyoruz. 7 bin ton kapasiteli çal fl yoruz. Bunun üçte biri Amasya elmas d r. Bir s k nt - m z yok, her fley yolunda, çiftçimizin yüzü gülmeye bafllad. Ürününü depolarda bekleten çiftçimiz böylece meyvesini en güzel flekilde de erlendiriyor. Okur, Amasya il merkezinde so uk hava depolar nda bekleyen elman n erimeye bafllad n, ihracat n artarak devam etmesini umduklar n kaydetti. Ortado u dan daha çok elma ihracat yap lmas yönünde talep oldu unu anlatan Okur, Arap ülkeleri daha çok elma ihracat ile ilgili bask yap yor. Ürdün, Irak, Lübnan ve M s r, a rl kl olarak elma talep ediyor. Biz de bu talebe karfl l k vermeye çal fl yoruz dedi. Okur, ihracat n daha çok golden, starking ve granny smith çeflitlerinde yap ld n sözlerine ekledi. Elma üreticisi Ömer Balkar ise il merkezinde yaklafl k 30 bin ton elman n so uk hava depolar nda bekletildi ini belirterek, ihracat n bafllamas ile depolarda bulunan elmalar n de erlendirildi ini ifade etti. ç pazar d fl nda elma ihracat n n üreticiyi mutlu etti ini belirten Balkar, Elma ihracat ile hasad n ard ndan depolarda bekletilen elma sto u erimeye bafllad. ç pazar n d fl nda özellikle Irak a gönderilen elma, üreticinin yüzünü güldürüyor. Mart ay nda sadece Irak a yaklafl k 40 t r elma sevk edildi diye konufltu. Balkar, elman n boyutuna göre kilogram n n 0,5 ile 1,20 bine yak n üzerinde çal fl lan proje var. Projelerin tamamlanma sürelerini daha da k saltmam z gerekiyor. Bundan hem Karayollar Genel Müdürlü ü hem yüklenici hem vatandafl kazanacak. Ak ll Ulafl m Sistemlerini daha da yayg nlaflt rmal y z, geri dönüflüme hassasiyet göstermeliyiz, kaynaklar n kullan m nda hassasiyet göstermek gerekiyor. Belirsizli in ortadan kalkt, fleffaf, hesap verebilir bir çal flma anlay fl herkesi sevindirir diye konufltu. Bakan Elvan, son 12 y lda yap lan çal flmalarda eme i geçen herkese teflekkür etti. Bas n mensuplar n n Youtube a yönelik eriflim engeline iliflkin sorular üzerine Bakan Elvan, Telekomünikasyon letiflim Baflkanl - n n (T B) mahkeme kararlar n uygulad n söyledi. Karayollar Genel Müdürü Cahit Turhan ise insanlar n beklentisi do rultusunda uluslararas standartlara uygun yol yap m n n en önemli öncelikleri oldu unu belirtti. Genel Müdürlü ün toplam 65 bin 740 kilometrelik yol a na ulaflt n bildiren Turhan, kazalarda 2000 y l nda yüzde 0,77 olan yol kusurunun yap lan yat r mlar n ard ndan yüzde 0,57 seviyelerine indi ini kaydetti. Turhan, 2014 y l nda ise 836 kilometre bölünmüfl yol, 850 kilometre tek platformlu yol yap m ile 2 bin 759 kilometre bitümlü s - cak kar fl m kaplama ve 13 bin 47 sathi kaplama yap m ve onar m yap laca n ifade etti. lira aras nda de iflti ini bildirdi. Amasya G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Cahit Gülbay da kent genelinde geçen y l bin 530 hektarl k alanda 33 bin 516 ton elma üretildi ini söyledi. Amasya ad yla özdeflleflmifl elma üretiminin ço alt lmas için çeflitli çal flmalar yapt klar n ifade eden Gülbay, Özellikle misket elmas n n üretiminin artmas için üreticimiz çeflitli projelerle desteklenmekte dedi. Gülbay, flunlar kaydetti: Ortado u pazar n n hareketlenmesi ile üreticinin yüzü gülmeye bafllad. Üreticilerden ve so uk hava deposu iflletmelerinden edindi imiz bilgilere göre geçen y l hasad yap lan ve so uk hava depolar nda bekletilen kaliteli yaklafl k 30 bin ton elman n büyük bölümü ihracatla eritiliyor. Cahit Gülbay, Amasya dan baflta elma ve kiraz olmak üzere kaliteli ürünlerin ihrac n n sürdü ünü sözlerine ekledi. /5 EKONOM Son 12 y lda kara ulaflt rmas için 100 milyar lira harcand Ortado u, Amasya elmas yiyor Aspir'den elde edilen ya n kalitesi zeytinya na yak n YOZGAT (CHA) T ürkiye nin bitkisel ya aç n kapat p, d fla ba ml l ktan kurtulabilmesi amac yla G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl taraf ndan desteklenen aspir bitkisinden elde edilen s v ya n kalitesinin zeytinya na yak n oldu u belirtildi. Orta Anadolu Bölgesi nde nadasa b rak - lan alanlar n, bitkisel s v ya n hammaddesi aspir ekimi yap larak üretime, ekonomiye kazand r lmas na yönelik çal flmalar do rultusunda, bu y l Yozgat ta yaklafl k 50 bin dekar n üzerindeki tar m alan nda ekim yap ld. Yozgat G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Ziyaeddin Özdemir, sözleflmeli çiftçilere ait tar m alanlar nda, kurumun deste i ile gerçeklefltirilen ekim çal flmalar n denetledi, çal flmalar hakk nda bilgi ald. Yozgat ta bu y l ilk kez an za ekim çal flmas bafllat ld n hat rlatan Özdemir, geçti imiz y l aspir ekiminin 6 bin dekarl k alanda yap ld n, olumlu sonuç al nmas n n ard ndan bu y l 50 bin dekar n üzerinde bir alanda aspir ekiminin yap lmas na yönelik çiftçilerle sözleflme yap ld n söyledi. Aspir bitkisinin hem Yozgat için hem de Orta Anadolu Bölgesi aç s ndan önemli oldu unun alt n çizen Özdemir, aspirden elde edilen s v ya n kalitesinin zeytinya na yak n oldu unu ve aspir ya n n 9 kez k zartmada kullan lmas na ra men özelli- inin bozulmad n kaydetti. Yozgat ta tar m alanlar n n bir y l ekilip, ertesi y l nadasa b - rak ld n, bunun da ekonomiye ciddi zararlar verdi ine dikkat çeken Özdemir, "Çiftçimizin nadasa b rakt alanlara aspir ekimi yap lmas n destekliyoruz. Böylece, nadasa b rak lan tar m alanlar m z ekonomiye kazand r p, çiftçimizin de gelir düzeyini art rmaktay z." dedi. Türk tekstil ihracatç lar ndan Polonya ata ZM R (CHA) A vrupa Birli i (AB) nin önemli haz r giyim ürünleri tedarikçisi konumunda olan Polonya ya Türkiye nin tekstil ve hammaddeleri ihracat n artt rmak isteyen Ege Tekstil ve Hammaddeleri hracatç lar Birli i, May s 2014 aras nda Varflova flehrine sektörel ticaret heyeti organizasyonu düzenleyecek. Türk tekstil ve hammaddeleri ihracatç lar, Polonyal haz r giyim, kumafl ithalatç lar ve toptanc firmalar yla ikili ifl görüflmeleri yapacak. Polonya n n, Sovyetler Birli i döneminde bütün Do u Bloku ülkeleri ve özellikle Rusya n n haz r giyim ürünleri tedarikçisi oldu unu vurgulayan Birlik Yönetim Kurulu Baflkan Sabri Ünlütürk, bu gelene i sürdürdü- ünü, günümüzde de AB ülkelerinin önemli haz r giyim tedarikçilerinden birisi konumunda oldu unu kaydetti. Buna paralel olarak önemli bir tekstil ve hammaddeleri ithalatç s oldu una iflaret eden Ünlütürk, Polonya, 2012 y l nda gerçeklefltirdi i 1,12 milyar dolar tutar ndaki tekstil ve hammaddeleri ihracat na karfl l k olarak 3,31 milyar dolar tutar nda tekstil ve hammaddeleri ithalat gerçeklefltirdi. Polonya n n tekstil ve hammaddeleri ithalat, 2009 dan 2012 y l sonuna kadar yüzde 20 oran nda art fl gösterdi. Önümüzdeki dönemde bu art fl n devam etmesini bekliyoruz. Ege Bölgesi nin bu art fla katk s istenilen düzeyde de il. Polonya, bizler için hedef pazar konumunda. dedi. Türkiye nin Polonya ya 2013 y - l nda 275 milyon dolar tutar nda tekstil ve hammaddeleri ihraç etti ine dikkat çeken Ünlütürk, flöyle devam etti: Türkiye nin bu pazardaki pay yüzde 8. Sürekli kaliteli ve h zl hammadde temini ihtiyac olan Polonya da, ülkemizin pazar pay n n gerçeklefltirilecek do ru ba lant larla önümüzdeki dönemde artabilece i düflünüyoruz. Türkiye, Polonya n n tekstil ve hammaddeleri ithalat nda Almanya, Çin ve talya n n ard ndan dördüncü s rada bulunuyor. Euro bölgesinde sürmekte olan ekonomik krize ra men Polonya pazar ndaki pazar pay m z her y l artmakta ve önümüzdeki dönemde de bu art fl n h zlanaca n öngörüyoruz. Organizasyon kapsam nda Polonya n n tekstil merkezi olan Lodz da yap lacak ikili ifl görüflmeleriyle Türk tekstil ve hammaddeleri ihracatç s firmalar n, bu ülkenin önde gelen ithalatç lar ve haz r giyim üreticileriyle biraraya getirilmesi hedefleniyor. Organizasyonun verimli geçmesi için profesyonel bir dan flmanla çal fl lacak. Organizasyon esnas nda firmalar n ürünlerini sergilemesine de imkân sa lanacak.

6 /6 DIfi HABERLER FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- P utin le görüflmesinde bas na aç klamada bulunan Kral Abdullah, lk gündemimiz Suriye de bar fl süreci ile ilgili. Ülkelerimiz krizin bar flç l yollarla çözülmesini istiyor dedi. Rusya Devlet Baflkan Putin e daveti vesilesi ile teflekkür eden Ürdün Kral, Moskova y bir kez daha ziyaret etmekten memnuniyet duyuyorum. Iki ülke ve kiflisel güzel iliflkilerimizi bir kez daha teyit etmek benim için onur. ifadelerini kulland. Rusya n n bölgede artan rolüne dikkat çeken ve kritik konular Rusya Devlet Baflkan ile müzakere etti ini kaydeden Abdullah, Yine önemli konular görüflmek üzere Moskova ya geldim. fleklinde konufltu. PUT N VE KRAL ABDULLAH MOTORLA RUSYA YI GEZECEK Moskova ya hofl geldiniz! diyerek sözlerine bafllayan Putin de yapt Rusya ve Ürdün aras nda uzun LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel: ORHAN NUR KÜLAHCIO LU BANGKOK (CHA)- süreden bu yana dostluk, karfl l kl sayg ve iki ülkenin de ç kar na olacak flekilde iliflkilerin geliflti ini söyledi. Ortodo u nun kompleks sorunlar n n çözümüne katk s nedeni ile Kral Abdullah a teflekkür eden Putin, Rusya y bafltan sona motosikletle gezme plan n sordu. Kral Abdulah da geziyi birlikte yapabilecekleri önerisinde bulundu. Putin de Bunu düflünece im karfl l n verdi. TAA, Washington da yine Türk rüzgar estirdi Tayland da eylemlere "su molas?" verilecek T ayland' n baflkenti Bangkok'da hükümet karfl t eylemlere su festivali nedeniyle ara verilecek. Halk n Demokratik Reform Komitesi (PDRC) ve hükümet karfl t göstericilerin lideri Suthep Thaugsuban, Nisan 2014 tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek olan su festivali (Songkran) nedeni ile yapt aç klamada, Nisan günleri aras nda herhangi bir Putin, Ürdün Kral Abdullah la Suriye de bar flç l çözüm için anlaflt HSAN DENL, SEZA KALAYCI / WASHINGTON (CHA)- Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, Ürdün Kral 2. Abdullah la Suriye krizini görüfltü ve sorunun bar flç l yollardan çözümü konusunda mutabakata vard. gösterinin olmayaca n belirtti. Tayland'da en tehlikeli tatillerin bafl nda gelen su festivali, her y l ülke genelinde çeflitli etkinliklerle kutlan yor. Su bayram (Songkran) olarak da bilinen bu özel günde, eline su tabancalar n ve fliflelerini alan halk, çevrede gördü ü herkesi slat yor. Ülkenin en s cak günlerinin yafland bu dönemde, insanlar ferahlamak için birbirinin üzerine su at yor. Bu, ayn zamanda sayg anlam na da geliyor. Festival ayr ca geleneksel Tayland takvimine göre yeni y la denk geliyor. Muhalefet lideri Suthep Thaugsuban, su festivali kutlamalar ndan sonra gösterilerin devam edece ini ve amaçlar na ulaflana kadar mücadele edeceklerini söyledi. Protestocular, Thaksin Shinawatra n n kardefli olan Baflbakan Yingluck Shinawatra hükümetinin istifas n talep ediyor ve hükümetin Halk Konseyine devredilmesini istiyor. Rus istihbarat : Kay p Malezya uça kaç r ld, rehineler Pakistan da yeralt nda OSMAN EROL PEK N (CHA)- R usya medyas, 32 gündür kay p Malezya Havayollar na ait yolcu uça n n kaç - r ld ve rehinelerin Pakistan da yerin alt nda tutuldu unu ileri sürdü. Rusya n n Sesi radyosunun haberine göre, Rusya istihbarat servisinden otorite sahibi bir kaynak, Moskovskiy Komsomolets gazetesine demecinde, Malezya Havayollar 'na ait Boeing 777 tipi yolcu uça n n Hiç lakapl bir adam taraf ndan kaç r ld n iddia etti. Di- er baz ülkelerin istihbaratlar n n da ayn görüflte oldu unu belirtti. Radyonun haberinde, ad n n aç klanmas n istemeyen ayn kaynak, Boeing pilotlar n, içinde toplam 239 kiflinin bulundu u Malaysia Airlines (Malezya Havayolar ) flirketine ait MH-370 sefer say l uça kaç rmaya zorlayan kiflinin ad n n Hiç (lakap) oldu unu, suç ortaklar hakk nda henüz hiçbir fley bilinmedi- ini iddia etti. Söz konusu kaynak, "Boeing- 777 de bulunan 20 Asyal özel uzman daha mart ay nda Pakistan daki yeralt s naklardan birine götürüldü. Uzman rehineler aras nda bir Japon var. Uçak yolcular hâli haz rda sa salim ve Afganistan n Kandahar flehrinin güneydo usunda da l k bir bölgede bulunuyorlar. Baz ülkelerin istihbaratlar da ayn görüflte. dedi. Uça n kaç r ld na yönelik iddialar daha önce de gündeme gelmifl ve uça- n ran da olabilece i ileri sürülmüfltü. 8 Mart'ta Kuala Lumpur dan Pekin e giderken radardan kaybolan ve 32 gündür haber al namayan Malezya Havayollar 'na ait MH370 sefer say l uça n arama çal flmalar sürüyor. Ancak tüm arama çal flmalar na ra men uça n enkaz yada kara kutusuna ait net bir bulgu bulunmufl de il. Son olarak Çin ve Avustralya, uça n kara kutusuna ait olabilece i düflünülen sinyal ald klar n aç klam fl ancak bunlar n da teyide muhtaç oldu u belirtildi. Uça a ait kara kutunun pilinin bir ay süreyle sinyal verebildi i ancak bu sürenin bitti- i, dolay s yla uça n kara kutusunu bulma umutlar n n çok az oldu u ifade ediliyor. T ürki Amerikan Birli i (TAA) n n bu y l dördüncüsünü düzenledi i kurultay görkemli bir resepsiyon ile bafllad. Yirmiye yak n ABD li milletvekili ile iki senatörün kat ld resepsiyonda konuflan vekiller, demokrasi, e itim ve bar fl konular na vurgu yapt. Bugün gün boyu yap - lacak olan panellerin ard ndan akflam düzenlenecek olan gala program na, ABD li milletvekili ve senatörlerin yan s ra çok say da bakan yard mc s ve bürokrat n kat lmas bekleniyor. Kürsüye gelen her milletvekili Türkiye ile ABD aras ndaki iliflkilerin hem tarihi hem de günümüze bakan yönüne dikkat çekerek, iki ülke aras ndaki dostlu- un dünyaya kataca olumlu de erler üzerinde durdu. Amerika n n en önemli oditoryumlar ndan Andrew W. Mellon da gerçekleflen resepsiyona, Senatör Bob Menendez ile Senatör Joe Donnelly de ifltirak etti. TAA Baflkan Faruk Taban n aç l fl konuflmas n n ard ndan geceye kat lan milletvekilleri kürsüye ç karak tek tek söz ald. Gecenin en renkli konuflmalar ndan birine Teksas Milletvekili Al Green imza att. Seçim bölgem olan Teksas taki Türk-Amerikal dostlar m benim için çok önemli; benimle birlikteler ve onlar sayesinde bugün ben de sizlerin aras nday m. diye sözlerine bafllayan Green, Ortakl k iyidir, iliflkiler iyidir ama dostluk daha da iyidir. Bizim bugün burada yapt m z birkaç y l önce kurulan dostlu umuzun nesillere aktar - m d r. Dostluk, siyasi, politik çalkant lar n, ekonomik inifl-ç k fllar n yaflanmas na karfl n bizi birlikte tutan fleydir. Her fley ters yüz olsa da dostlu umuz bizleri hep bir arada tutacak de erimizdir. Biz dostlu umuzu yaflatarak dünyada yard ma ihtiyaç duyan insanlara birlikte daha güçlü yard m elini uzatabiliriz. diye konufltu. New York Milletvekili Hakeem Jeffries ise Biliyorsunuz ülke genelinde ö rencileri bulunan ve e itimde büyük baflar ya sahip Amity Okulu benim seçim bölgemde. diye hat rlatmada bulundu. Türk insan n n New York flehrinin mozai ini oluflturan en önemli yap lardan biri oldu unu dile getiren Jeffries flöyle konufltu; Türkler, çal flkan, aile ve ahlaki de erleri güçlü, içinde bulundu u topluma adaptasyon sorunu yaflamayan bir millet. Amerika ve dünya genelinde Türklerin, Türkiye ile ABD aras ndaki siyasi, ekonomik, kültürel iliflkilerin önemini anlam fl, ve bu iliflkilerin gelifltirilmesi için katk da bulunduklar n görüyorum. Bu insanlara hizmet etmek benim için ayr cal kt r. HARMONY OKULLARI TEKSAS DA NANILMAZ BAfiARILARA MZA ATIYOR Teksas Milletvekili Henry Cuellar, Bildi iniz gibi Harmony Okulu Teksas eyaletinde inan lmaz baflar lara imza at yor. Gençlerimizin, çocuklar m z n e itimine yapt katk dan dolay Harmony Türk-Amerikan okuluna teflekkür ediyorum. ifadelerini kulland. Sözlerine devam eden Cuellar, Tarihi zenginli i bir tarafa, Türkiye, Do u ile Bat medeniyetlerinin din, kültür ve dil ikliminde harika bir ülke olarak kurulmufltur. diye konufltu. Vekil Cuellar konuflmas nda Hakan fiükür e futbol dünyas na ve iki ülke parlamenterleri aras nda dostlu un geliflmesine bulundu u katk dan dolay teflekkür etti.söz alan California Milletvekili Loretta Sanchez ise Biz büyük hayaller kurar, büyük düflünürüz ve bu nedenle Türkiye yi çok seviyoruz. Türkiye yi sevmemiz için birçok neden var. Öncelikle bu etkinli i düzenleyenler aras nda benim bölgemden gelen Türk-Amerikal lar var ve onlar farkl ülkelerden milletvekillerini bir araya getirerek bizlerin birbirini tan mas na ve ortak çal flmalar na imkân verdi. Biz de sa lad n z bu imkân daha güçlü iliflkilerin kurulmas için f rsata dönüfltürece iz. ifadelerini kulland. Pennsylvania Milletvekili Scott Perry ise Türkçe Merhaba diyerek bafllad konuflmas nda, Türkiye bir liderlik örne i sunuyor. Dünyada da bu alanda yerini alm fl bir ülke. Amerikal lar sizleri seviyor çünkü ifl hayat n zdaki gayret, özgürlüklere katk n z ve aç k pazar gibi de erler iki ülke aras ndaki iliflkilerin daha da ileri boyutlara tafl nmas n sa layacak. dedi.

7 Yozgat ta 4 kilo esrarla yakalanan bir kifli tutukland FERHAT ÖZER YOZGAT (CHA)- Y ozgat n Sorgun lçesinde Jandarma ekipleri, bir yolcu otobüsünde yapt aramada 4 kilo kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili bir kifli tutukland. Yozgat l Jandarma Komutanl KOM fiube Müdürlü ü Narkotik Köpek Timi ile Sorgun lçe Jandarma Komutanl taraf ndan ortaklafla düzenlenen esrar operasyonunda, bir yolcu otobüsünde 4 kilo esrar ele geçirildi. Erzurum dan T.C. KEÇ ÖREN BELED YE BAfiKANLI I MAR VE fieh RC L K MÜDÜRLÜ Ü LAN zmir e gitmekte olan otobüse yolcu olarak binen bir kifliye ait valizde esrar oldu u ihbar n alan Sorgun lçe Jandarma Komutanl ekipleri, yapt klar yol kontrolünde belirlenen yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, yapt klar aramada F.K.(32) isimli yolcuya ait valizde 4 kilo kubar esrar ele geçirdi. Gözalt na al nan F.K. yap lan sorgulaman n ard ndan ç kar ld mahkeme taraf ndan tutuklanarak Yozgat E Tipi Cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruflturma devam ediyor. Say : M.06.3.KEÇ.0-13/ Konu: ada 11 parsel hakk nda Afla da konusu, mevkii, imar ada parsel numaras yaz l imar plan tadilat na ait onama ifllemleri tamamlanarak Müdürlü ümüz ilan panosunda tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süre ile ask ya ç kart lm flt r. KONUSU MEVK ONAY TAR H Hasköy Mah ada 11 Hasköy Mahallesi Keçiören Belediye Meclisi'nin numaral parsel iliflkin plan tadilat tarih ve 628 say l karar, Ankara Büyükflehir Belediye Meclisi'nin tarih ve 398 say l karar (BASIN-4777)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. S NCAN 3. CRA DA RES 2013/14 TLMT. TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün. saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca- : flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 08/04/ hale Tarihi : 21/05/2014 günü, saat 10:15-10:20 aras. 2. hale Tarihi : 10/06/2014 günü, saat 10:15-10:20 aras. hale Yeri : ADL YE MEZAT SALONU Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 % BZ 2336 Plakal, 2009 Model, FIAT Marka, F OR NO CARGO 1.3 ACTUAL Tipli, Araç gri renkli, panelvan tipli olup, arka camlar yoktur. Sol çamurlukta ezik mevcut, teybi var, ön cam çatlak. BASIN-4751 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. ANKARA 25. CRA DA RES 2013/13395 ESAS TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci an rman n afla da belirtilen gün, saal ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine isteki i bulunmad taklirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca- na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i: gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numarras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 08/04/ hale Tarihi : 04/06/2014 günü, saat 10:04-10:07 aras. 2. hale Tarihi : 30/06/2014 günü, saat 10:04-10:07 aras. hale Yeri : ANKARA ADL YES BELED YE MEZAT 3.SALONU (Ankara Adliyesi arkas oto park içi S hhiye/ankara) Takdir Fdilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) % EY 2368 Plakal Model, PEUGEOT Marka 1OFD Motor No'lu. VF3AB811SCB fiasi No'lu. 06 EY 2368 plakal peugeot 2012 model kapal kasa kamyonet beyaz renk muhtelif yerleri çizik anahtar ve ruhsat mevcut VASITANIN BULUNDU U YED EM N ve ADRES KARDEfiLER OTO GARAJI: Y.Turan Mah. Kaz m Karabekir cad. No:72/82 ANKARA BASIN-4800 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Aile çi fiiddetle Mücadele ve Çocuk fiube Müdürü Jandarma Binbafl Gürkan Eker, 2013 y l nda jandarma bölgesinde gerçekleflen aile içi fliddet olaylar nda 5 bin 863 kad n hakk nda tedbir karar ç kar ld n söyledi. 8 bin jandarma kad na yönelik fliddetin önlenmesi için görev yap yor MUZAFFER SALCIO LU KONYA - B inbafl Eker, yaklafl k 8 bin jandarma personelinin kad na yönelik aile içi fliddetin önlenmesi için görev yapt n dile getirdi. Jandarma Genel Komutanl taraf ndan Kad na Yönelik Aile çi fiiddetin Önlenmesi Projesi kapsam nda yürütülen koordinasyon ve fark ndal k yaratma seminerinin Konya organizasyonu yap ld. Dedeman Otel de düzenlenen semire kat lan Konya Jandarma Bölge Komutan Tu general Dr. Güray Alpar Kad na Yönelik fiiddetle Mücadelede Jandarman n rolü bafll kl bir sunum yapt. Tu general Alpar, konuflmas nda, kad n n korunmas için Anayasal olarak baz güvenceler verildi ini, Jandarma Genel Komutanl n n bu amaçla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ile bir iflbirli i protokolü imzalad n hat rlatt. Tu general Alpar, bu protokolün imzalanmas n n Avrupa Birli i raporlar nda çok olumlu bir flekilde yer ald n ifade etti. Alpar, kad na yönelik fliddetin yaln zca güvenlik güçleriyle önlenemeyece ine dikkat çekerek devletin çeflitli kurumlar yla olan iflbirli inin önemine dikkat çekti. 8 B N JANDARMA KADINA fi DDET N ÖNLENMES Ç N ÇALIfiIYOR Aile çi fiiddetle Mücadele ve Çocuk fiube Müdürü Jandarma Binbafl Gürkan Eker, Kad na yönelik aile içi fliddetin önlenmesi projesi ve jandarma faaliyetleri bafll kl bir sunum yapt. Binbafl Eker, kad na yönelik fliddetle mücadeleyi daha etkin bir flekilde yönetebilmek için Jandarma Genel Komutanl karargah nda Aile çi fiiddetle Mücadele ve Çocuk fiube Müdürlü ü kuruldu unu söyledi. Türkiye de 14 ilde ise l Jandarma Komutanl n n Asayifl fiube Müdürlü ü bünyesinde Çocuk ve Kad n K s m Amirli i kuruldu u bilgisini veren Binbafl Eker, yaklafl k 8 bin jandarma personelinin kad na yönelik aile içi fliddetin önlenmesi için görev yapt n dile getirdi. Jandarma Genel Komutanl bünyesinde çocuk ve kad n k s m amirliklerinin 81 il genelinde yayg nlaflt rmas çal flmalar n n devam etti ini söyledi. JANDARMA BÖLGES NDE 5 B N 863 KADINA KORUMA TEDB R Jandarma görev alan ndaki bölgelerde geçti imiz y l 13 bin 551 aile içi fliddet olay yafland n aktaran Binbafl Eker, Bu olaylarda 15 bin 19 kad n ma dur olmufl, ma dur olanlardan 5 bin 863 kad n hakk nda tedbir karar ç kar lmas sa lanm flt r. dedi. /7 GÜNCEL YAfiAM Çocuklar Türk okulunda okuyan Kenyal Bakan: Çok sayg n kurumlar VEDAT DEN ZL ANKARA (CHA)- K enya Cumhurbaflkan ndan sonra Kenyal Bakan'dan da ülkesindeki Türk Okullar 'na övgü dolu sözler geldi. Bakan Balala, "Türk Lisesi nden birisine benim iki k z m devam ediyor. Çok sayg n kurumlar." dedi. Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün daveti üzerine Türkiye ye bir resmi ziyaret gerçeklefltiren Kenya Cumhurbaflkan Uhuru Kenyatta dan sonra Kenya n n Madencilikten Sorumlu Devlet Bakan Najib Balala dan da Türk Okullar 'na övgü dolu sözler geldi. Türk-Kenya ortakl bir flirketin Ankara fiubesi nin aç l fl na kat lan Kenyal Bakan, Cihan Haber Ajans na (Cihan) aç klamalarda bulundu. ki k z n n Türk ifladamlar n n öncülü ünde aç lan okullara gitti ini gururla anlatan Madencilikten Sorumlu Devlet Bakan Balala, ülkesindeki Türk Okullar için "Türkiye nin Kenya ya farkl alanlar nda yat r mlar mevcut. Baflar l olduklar sektörlerin bir tanesi de e itim alan. Özellikle Türk Lisesi çok iyi ifllere imza at yor. Yedi kadar flubesi olan Türk Lisesi nden birisine de benim iki k z m devam ediyor. Çok sayg n kurumlar." de- erlendirmesinde bulundu. Bursa Milletvekili Tayan, kurakl Meclis e tafl d ADEM EL TOK BURSA (CHA) - Ülke çap nda ya fl azl nedeniyle etkili olan kurakl k Bursa çiftçisini de olumsuz etkiledi. CHP Bursa Milletvekili Turhan Tayan, baflta bu day olmak üzere baz ürünlerde zorunlu olarak sulamaya bafllanmas ve ilerleyen günlerde bafllayacak sulama için mevcut su rezervinin yetersiz olmas n TBMM gündemine tafl d. Tayan, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker e, Bakanl k olarak kurakl k sebebi ile ortaya ç kan bu durum için yol gösterici bir ürün planlamas var m d r? dedi. Baflta Ç narc k, Babasultan, Bo azköy gibi sulama amaçl barajlar n ve tüm göletlerde su seviyelerinin yüzde 30 un alt nda oldu unu belirten Tayan, flunlar söyledi: Yeralt sular nda düflüfl vard r. Yaz bafl nda ya acak ya murlar n ise bu day, domates gibi ürünlere hastal k getirme riski vard r. negöl de Babasultan Baraj hala sulama flebekesine kavuflamam flt r. negöl de Halhalca Göleti su seviyesi yüzde 30 dur. Taze fasulye ekimi ve sulamas nda sorun vard r. negöl Kurflunlu Göleti yine dolmam flt r. Seviye yüzde 30 dur. Bu göletten 4 bin 500 dönüm modern çilekçilik tehlikededir. negöl Eymir Göleti dip yapm flt r. 3 bin dönüm çilek ve meyve sulamas n n imkân kalmam flt r. Yine negöl fiipali Göleti 2 bin dönüm ay çekirde i, patates ve pancar üretimini karfl larken bu y l su seviyesinin yetersizli i üretimi riske sokmufltur. Yeniflehir de Bo azköy Baraj ndan yap lmas öngörülen sulama maalesef sulama flebekesi tamamlan p devriye girmedi inden imkans zd r. Öte yandan Yeniflehir de yer alt sulama tesisi, 55 bin dönüm arazi yaz sulamas için henüz devreye al nmam flt r. KAYIP B S n f ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. ADEM ALKAN KIZILCAHAMAM LÇES YANIK ÖZBEKLER KÖYÜ ÖZBEKLER MAHALLES, GÜZELLEfiT RME KALKINMA VE SOSYAL YARDIM DERNE GENEL KURUL LANI Derne imiz ola an Genel Kurul Toplant s, Cumartesi günü saat da Köyümüz köy Kona nda yap laca ; ço unlu un sa lanamamas halinde toplant n n Cumartesi günü ayn yer ve saatte, yap laca üyelerimize duyurulur. Muharrem KALENDER Dernek Baflkan GÜNDEM: 1. Aç l fl ve Sayg Duruflu 2. Yoklama 3. Divan teflkili 4. Yönetim ve Denetim Kurullar n n oluflmas ve Aklanmas 5. Yönetim ve Denetim Kurullar n n Seçimi 6. Dilek ve temenniler, 7. Kapan fl. (Olay-9 )

8 Akyurt fiahin Yefliltepe Mah. Çubuk Cad. No:28/A Akyurt(Jandarma Karfl s ) Akyurt Ard ç Talatpafla Bulvar No:49/C Samanpazar Alt nda Bu ra Ziraat Mah. 655.Sok.(Eski 15.Sok) No:26/B Alt nda Çal flkan Cumhuriyet Meydan Yeni Belediye flhan No:7-8 Ayafl Ayafl Mesut Dikiciler Sok. No:7 Beypazar Beypazar Gülsevin Yukar Ayranc Mah.Elçi Sok.No:24/B Çankaya Mithatpafla Plus Kavakl dere Mah. Tunal Hilmi Cad. No:70/5 Çankaya Çankaya Coflkun Kumrular Sok. No:8/E K z lay Çankaya Göksenin Kazakistan Cad. (4.cad) No:105/C Bahçelievler Çankaya Çubuk K br s Cad. No:10/A Çubuk Çubuk Damla Su Kemalpafla Mah. Cumhuriyet Cad. So uk P nar Sok. No:4 Elmada Elmada Cengiz stasyon Mah. Sa l k Sok. No:1/E Hasano lan/elmada Elmada Bahad r Kaz m Karabekir Mah. Kelo lan Sok. No:74/A Etimesgut Etimesgut Zeytin O uzlar Mah Sok. No:7/1 Etimesgut Etimesgut Tuna Tunahan Mah. 254.Sok. No:8/B-2 Etimesgut Etimesgut Zirve Psikolog Kaymak: Sürekli yasaklar konulan çocukta olumsuz davran fllar artar G.O.P. Mah. Ankara Cad. No:108/A Gölbafl Gölbafl Mutlu Yeni Mah. Ordu Cad. Mutlu Sok. No:11/A Güdül Güdül Sümer Medrese Mah. Pazar Sok. No:6 Haymana Haymana Sa l k Ankara Cad. No:42/D Kalecik Kalecik Neslihan ATATÜRK MAH. 29 MAYIS CAD.NO:80/A Kazan Ahyar Kuflca z Mah. Gün Sazak Cad. No:139/B Keçiören Keçiören BURSA (CHA) P sikolog Dilek Kaymak, "Sürekli yasaklar konularak, elefltirilerek, çocuk aile içinde yok say larak bir tutum gelifltirilen bu ailelerde çocuklar genellikle elefltirilen olumsuz davran fl n katlanarak yapar." dedi. Bursa Büyükflehir Belediyesi nin Hayat Hastanesi iflbirli iyle düzenlendi i Anne-Baba Okulu e itimleri ncirli Kültür Merkezi nde bafllad. Alan nda uzman isimlerin 6 hafta boyunca verece i 6 haftal k e itimlerin ilk dersinde Psikolog Dilek Kaymak, kat l mc lara anne baba tutumlar n n çocu un davran fllar nda etkisi hakk nda bilgiler verdi. Aile içi iletiflimde tutumlar n nas l olmas gerekti i konusuna de inen Kaymak, anne baba olarak yap lan hatal davran fllar n çocuklar üzerinde b rakt olumsuz etkilerden flcan Güçlükaya Mah. Zileliler Sok. No: 12/B Keçiören Keçiören Emregül A.E lence Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Mart Sok. No:5/H Etlik Keçiören Yurdum Yayla Mah. fiehit Mustafa Erciyes Cad. No:23/A Keçiören Fatih Karfl yaka Mah. Ankara Cad. No:31/D K z lcahamam K z lcahamam Gürkan Karfl yaka Mah. Cumhuriyet Cad. No:3 Lalahan-Mamak Mamak Umudum Durali Al ç Mah. 988.Sok. örnekler verdi. Aile tutumlar ndan bahseden Kaymak, "Sürekli yasaklar konularak, elefltirilerek, çocuk aile içinde yok say larak bir tutum gelifltirilen bu ailelerde çocuklar genellikle elefltirilen olumsuz davran fl n katlanarak yapar. Hatalar n görmek yerine çocu un olumlu davran fl - n görürsek, o davran fl da yine artmaya bafllar. Çocu a genelde 'hay r' denmez ve her istedi i yap l r. SA LIK /8 'Yapay kalp' buluflu Prof. Oran'a Cenevre'den alt n madalya getirdi Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Bülent Oran n Kal c Total Yapay Kalp Cihaz buluflu, dünya fikri mülkiyet örgütü World ntellectiual Property Organization (WIPO) taraf ndan sviçre nin Cenevre kentinde düzenlenen ve 45 ülkeden 700 den fazla buluflun tan t ld 42. Cenevre Uluslararas Bulufllar Fuar nda alt n madalya ile ödüllendirildi. Bulufl, ayr - ca Romanya Sibiu Üniversitesi Rektörlü ü ve ran Patent Kurumu taraf ndan da özel ödüle lay k görüldü. ANKARA (AA) A kne tedavisinde gelifltirilen üç yeni etken madde, antibiyotik kullanmaks z n sorunun ortadan kalkmas n sa l yor. Günefl koruyucu kremlerin ya da nemlendiricilerin içine konabilen etken maddelerin bulundu u ürünler ile akne tedavisi yap l rken, akne sonras izler de azalt l yor. Dünyada farmakoloji alan nda çok say da çal flmaya imza atan ve alana iliflkin 16 patentli ürün gelifltiren talyan Bilim insan Dr. Gianfranco de Paoli Ambrosi, AA muhabirine yapt aç klamada, aknelerin dermatolojide en s k karfl lafl lan sorunlar aras nda yer ald n belirterek, genellikle adolesan ça daki gençlerde ve 30 lu yafllardaki yetiflkin kad nlarda görüldü ünü söyledi. Aknenin oluflumunda, cildin afl r ya üretimi, cilt hücrelerinin fazla üretimi ve propioni bakterium aknes (PBA) diye isimlendirilen bakterinin etken oldu unu ifade eden Ambrosi, d fl faktörlerin bafl nda stresin geldi ini dile getirdi. Ambrosi, polikistik over gibi hormonlar n etkilemifl oldu u hastal klar n da akneye neden olabildi inin alt n çizerek, Bu yüzden akne tedavisinde hem dermatolog hem jinekolog ile iflbirli i gerekebilir dedi. Çevresel etkenlere ba l olarak oluflabilen klorakne (chloracne) ise d fl alerjenlerden kaynakland na, baz kimyasal ve kozmetik içeriklere ba l da ortaya ç kabildi ine iflaret eden Ambrosi, kozmetik aknesi halinde ise bu ürünlerin içinde yer alan aktif içeriklerin etkili olabildi ini söyledi. Ambrosi, aknenin geçici bir sa l k sorunu olarak görülmemesi, mutlaka etkenin ne oldu unun tespit edilmesi gerekti inin alt n çizerek, genellikle aknenin fliddetli hale geldi inde hekime baflvuruldu unu anlatt. Tedaviye geç bafllan lmas n n sorunun ortadan kald r lmas n zorlaflt rd n dile getiren Ambrosi, Sorun en fliddetli düzeye geldi inde dermatolo a baflvurulmaktad r. Bu da hem tedaviyi güçlefltirmekte, tedavi süresinin uzamas na yol açmakta, hatta çok daha kuvvetli ilaçlar n kullan lmas n gerektirmektedir. Ayr ca geç kal nm fl tedaviler sonras nda iz kalmaktad r diye konufltu. Ambrosi, hem aknenin ç kt sürecin hem akne sonras ciltte kalabilen izlerin kiflinin psikolojisini olumsuz etkileyebildi ini belirtti. Günümüzde dermatologlar n akneyi tedavi edebilmek için cilde sürülen ya da a zdan al nan tablet fleklinde ilaçlar n bulundu unu anlatan Ambrosi, her ilac n oldu u gibi akne tedavisinde kullan lan ilaçlar n da baz yan etkilerinin olabildi ini söyledi. Ambrosi, ilaçlar n fliddetine göre de iflmekle birlikte vücudun dengesini de ifltirebilen etkilere yol açabildi ini vurgulayarak, flunlar kaydetti: Aknenin oluflum sebeplerini hedef alan, hem topikal hem de oral al nan birçok de iflik alternatif var. No:12/20-A Mamak Mamak Dostluk Okullar Cad. No:1/20 Kartaltepe - Mamak Mamak Nall han Alia a Mah. Bursa Cad. No:36 Nall han Nall han Kardelen fientepe Mah. Hasan Polatkan Cad. No:17/A Polatl Polatl Güleryüz Merkez Mah. Yeniflehir Sok. No:18/10 Pursaklar Pursaklar Malazgirt Malazgirt Mah. Yaflar Kemal Cad. NO:52/A-B Sincan Sincan KONYA (CHA) B ulufl, özellikle kalp yetmezli- i geliflmifl ve art k kalp nakli program na al nm fl hastalar için gelifltirildi. Buluflla, hastaya cerrahi giriflimle yapay kalp yerlefltirilmesi hedefleniyor Nisan 2014 tarihleri aras nda sviçre nin Cenevre kentinde 42 ncisi düzenlenen Cenevre Uluslararas Bulufllar Fuar nda bu y l Türk Patent Enstitüsü taraf ndan ülkemizi temsilen 3 bulufl yer ald. Yaklafl k 45 ülkeden 700 den fazla buluflun tan t ld fuarda, Selçuk Üniversitesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Bülent Oran n Kal c Total Yapay Kalp Cihaz kendi kategorisinde birincilik ödülüne lay k görüldü. Fuarda ayr ca Prof. Dr. Bülent Oran n bulufluna Romanya Sibiu Üniversitesi Rektörlü ü ve ran Patent Kurumu taraf ndan da özel ödül verildi. Fuarda oldukça ilgi gören Prof. Dr. Oran ve buluflu, baz bilimsel nitelikli konferanslardan da çok say da davet ald. Kategorisinde alt n madalya kazanan Kal c Total Yapay Kalp Cihaz adl buluflu hakk nda bilgi veren Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Bülent Oran, Bulufl özellikle kalp yetmezli i geliflmifl ve art k kalp nakli program na al nm fl hastalar için gelifltirildi. Hastan n kalbine cerrahi giriflimle yerlefltirilecek olan yapay kalp cihaz, tüm avantaj ve dezavantajlar dikkate al narak tasarland. Buluflta ayr ca gerekli olan enerjinin kablosuz enerji aktar m ile sa lanmas öngörüldü ü için cihaz n enerji tüketimi oldukça az ve y llarca hastalara yüksek yaflam kalitesi sunmas öngörüldü. Bu bulufl, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesindeki PADES (Patent Destek Program ) taraf ndan da desteklendi. Çal flmamda bana destek olan PADES baflta olmak üzere tüm kurum ve kiflilere yürekten teflekkür ederim. dedi. Akneler antibiyotiksiz ürünlerle tedavi ediliyor Ancak bunlar n tedavi yararlar n n yan s ra baz yan etki veya zay fl klar da göz önünde bulundurulmal. Örne in, akne tedavisinde en çok kullan lan antibiyotiklerden olan eritromisin, bakterilerin direnç gelifltirmesi nedeni ile art k 30 y l önce oldu u kadar etkili olam yor. Komedonlar n yo un oldu u akneyi tedavi etmek için kullan lan retinoik asit türevleri; cildi soyarak günefle hassasiyet yaratt klar ve ciltte k zar kl k ve alerjilere neden olabildikleri için kullan mlar k s tlanabiliyor. Ancak bu ilaçlar dermatologlar n hala akneye karfl en güçlü silahlar olarak görünüyor. Bilim insan Dr. Ambrosi, ilaç d fl nda akne tedavisine yönelik çal flmalar yürütüldü ünü anlatarak, flunlar kaydetti: T bbi cihaz (Medical Device) tan mlanan yeni kategorisi içinde yer alan ürünler ile tedavi seçenekleri araflt r ld ve bu kapsamda ürünler gelifltirildi. Bu ürünler, herhangi bir yan etkiye neden olmaks z n özellikle hafif ve orta seviye aknenin tedavisine kolayl k sa l yor ve güvenli kullan labiliyor. leri seviye aknede ise di er akne tedavileri ile kombine kullanmak mümkün olabiliyor. Akne tedavisinde kullan lan 3 yeni etken madde bulunuyor. Bunlar, ayn formülde kombine kullan ld klar zaman aknenin 3 temel etkeni olan afl r sebum, afl r hücre üretimi ve bakteriler üzerinde etkili oluyor. Bu yeni etken maddeler içinde yer alan Trietilsitrat ve Etillinolate ile afl r sebum, afl r hücre üretimi, bakteriler ve enflamasyon üzerinde etki sa lan rken; GT-Peptide 10 ise bakteriler ve enflamasyon üzerinde baflar sa l - yor. GT-Peptide 10 a bakterilerin direnç gelifltirmesi mümkün olmuyor. Bu içerikler; kremler, losyonlar, günefl koruyucular gibi kolayca kullan labilen ürünler içinde rahatl kla yer al yor ve yan etkisiz biçimde akne tedavisinde görev yap yorlar. Bu etken maddelerin bulundu u peelingler de sayesinde de akne tedavisinin h zland n belirten Ambrosi, Hatta son zamanlarda özellikle s rt ve gö üsteki akneler için de özel peeling solüsyonlar kullan lmaya bafllad ki; 1 ay sonras nda gözle görülür iyileflmeler bafllarken, 3 ayda dikkat çekici sonuçlar almak mümkün olabiliyor aç klamas nda bulundu. Akne izlerinin yok edilmesinde en güçlü tedavilerden birinin peelingler oldu unu belirten Ambrosi, güçlü asitler ile yap lan (TCA-triklorasetik asit) peeling uygulamalar - n n mutlaka dermatoloji uzmanlar nca yap lmas gerekti ini bildirdi. Ambrosi, bunun d fl nda yine dermatologlar taraf ndan yap lan mikro i ne uygulamalar Dermaroller veya e-dermastamp metotlar ile akne izlerinin tedavi edilebildi ini söyledi. Temelli ST KLAL MAH. HÜRR - YET CAD.NO:30/B TEMEL- L Sincan U urum Ahi Evran Mah Cad. No:20/15 Sincan Sincan Süha Ulubatl Hasan Mah. Candan Sok. No:1/2 Fatih/Sincan Sincan Pafla Ankara Cad. Cumhuriyet Sok. No:4/20 fiereflikoçhisar fiereflikoçhisar Gordion Ankaral lar Cad. Gordion Al flverifl Merkezi No:B1-L019 Yenimahalle Yenimahalle Aybala

9 Türkiye'nin her yerinde enerji verimlili ini anlatacaklar TEKNOLOJ /9 Milli savafl uça 100. y lda göklerde olacak Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve Eskiflehir Kent Konseyi Enerji Verimlili i Çal flma Grubu, Türkiye'nin enerjideki d fla ba- ml l n azaltmak, ekosistemi korumak amac yla imzalanan protokol kapsam nda enerji verimlili i ve yenilenebilir enerji, gönüller taraf ndan ülkenin her yerinde aktar lacak TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI ESK fieh R (AA) AÜ Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Alper Çabuk, AA muhabirine yapt - aç klamada, temel amaçlar n çevreye tehdit olmayan, çevrenin tehdit etmedi i insan yerleflimlerini infla etmek oldu unu kaydetti. nsanlar n çevreyi tehdit ettikçe afetlerin de insanl tehdit etti ini vurgulayan Çabuk, flöyle konufltu: "Son y llarda giderek artan küresel iklim de ifliklilerine ba l afetler yaflan yor. 21. yüzy lda insanlar en çok tehdit edecek afet, küresel iklim de ifliklilerine ba l afetler olacak. Türkiye ciddi anlamda bir kurakl k ve tar msal kurakl k tehdidiyle karfl karfl ya kalabilir. Burada sorumluluk hepimize düflüyor. Yenilenebilir enerjiye a rl k vermezsek küresel iklim de ifliklerinin hayat m zda önemli yeri olacak. Biz çevreyi tehdit ettikçe çevre de bizi tehdit edecek. Bu gelecek hepimizin gelece idir. Yenilenebilir enerjiyi kullan rsak Türkiye hem ekonomisi hem de ekolojisi daha güçlü bir ülke haline gelecek. Türkiye, bunun bilincine varmal d r. Enerji verimlili i konusunda ortak çal flmalar yapmak için Eskiflehir Kent Konseyi Enerji Verimlili i Çal flma Grubu ile üniversitemiz aras nda bir protokol imzaland. Üniversitemizin rektörü Prof. Dr. Naci Gündo an, bu konuya duyarl l k gösterdi. AÜ'deki gençlerimiz çevre ve enerji verimlili i gönüllüsü olarak Türkiye'nin her yerine bu bilinci tafl yacak." Eskiflehir Kent Konseyi Enerji Verimlili i Çal flma Grubu Baflkan brahim Üremifl ise yaklafl k 5 y l önce kurduklar grubun Eskiflehir'de enerji verimlili i konusunda vatandafllar, ö rencileri bilinçlendirmek için çal flmalar yapt klar n anlatt. Derneklere, BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA okullara, bir çok sivil toplum kurulufluna giderek enerji verimlili i ve yenilenebilir enerjiyi aktard klar na de inen Üremifl, flunlar söyledi: "Yaklafl k 3 y l öncesinde 'enerji yönetimli okullar' ad alt nda bir proje bafllatt k. Buna EYOCAN ad n verdik. Okullarda, yenilenebilir enerji kulüplerinin kurulmas n sa lad k. Eskiflehir Valili i ve Eskiflehir l Milli Müdürlü ü ile EYO- CAN Projesi protokolü imzalad k. 14 ilçedeki 470 okulda yenilenebilir enerji kaynaklar n n kurulmas n sa lad k. AÜ Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü aras nda enerji kaynaklar, enerji verimlili i, yenilenebilir enerji kaynaklar n n kullan lmas konular nda, ö renci, veli, ö retmen ve akademisyenlerle ortak izleme, bilinçlendirme ve uygulama çal flmalar n günümüz bilim ve teknolojik imkanlardan yararlanarak yap lmas konusunda ortak çal flmalar yürütülmesine imkan sa lanmas amac yla bir protokol düzenlendik." Enerji Verimlili i Çal flma Grubu Üyesi Bülent Erkul da enerji verimlili- inin toplumun alt kesimlerine yaymak için okullar adeta bir k lcal damar gibi gördüklerini bunun için de üniversitelerin gözard edilemeyece ini anlatt. Eskiflehir Kent Konseyi Kültür Sanat Çal flma Grubu Baflkan Nihal Ba c ise enerji verimlili i konusunda ilkokul ö rencileriyle haz rlad klar tiyatro oyununu farkl okullarda izlenime sunduklar n dile getirdi. Enerji Verimlili i Çal flma Grubu Üyesi Y lmaz Yörü de uzun zamand r okullarda enerji verimlili i konusunda çal flmalar yapt klar n bildirdi. Enerji Verimlili i Çal flma Grubu Üyesi Canan Canbek ise baz okullar n geri dönüflümle ekonomilerine katk sa lad n ve yenilenebilir enerjide geri dönüflümün önemli oldu unu söyledi. ESK fieh R (AA) T ürk Havac l k ve Uzay Sanayii Afi (TUSAfi) taraf ndan 2.5 y l önce bafllat lan Milli Muharip Uçak Projesi'nde taslak tasar m ve fizibilite çal flmalar n n tamamland, ilk uçufl tarihi olarak Cumhuriyetin 100. kurulufl y l dönümü olan 2023'ün hedeflendi i bildirildi. TUSAfi Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll, AA muhabirine yapt aç klamada, Milli Muharip Uçak Projesi'nin yaklafl k 2.5 y l önce bafllat lan bir çal flma oldu unu belirterek, Savunma Sanayii cra Komitesinden bununla ilgili karar n ç kt n söyledi. Dörtkafll, bir sonraki nesil muharip uça n TUSAfi' n önderli inde Türkiye'de tasarlanmas ve üretilmesine yönelik bir proje oldu unu anlatarak, flunlar kaydetti: " lk 2 y l fizibilite haz rlama süresiydi. Bununla ilgili Savunma Sanayii Müsteflarl ile bir sözleflme gerçeklefltirdik ve raporumuzu teslim ettik. Bundan sonraki safha için müsteflarl m zdan görev bekliyoruz. lk uçufl olarak 2023'ü hedefliyoruz ama tüm sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmas ve envantere girmesi 2030'lardan sonras için hedefleniyor. Dolay s yla Türk Silahl Kuvvetlerinin, Türk Hava Kuvvetlerinin envanterinde önce F16'larla birlikte ilerleyen dönemde ise F16'lardan sonra görev yapacak bir muharip uçaktan bahsediyoruz." Dörtkafll, söz konusu uçakla ilgili taslak tasar m ve fizibilitenin tamamland n ifade ederek, flöyle devam etti: "Fizibilite raporunda de iflik alternatifleri idareye teslim ettik. Savunma Sanayii Müsteflarl bunu Türk Hava Kuvvetleri ile de erlendiriyor. Nihai cevaplar almad k ama bu uçak bir sonraki nesil özelliklerine sahip olacak. Görünmezlik özelli i daha fazla olacak. Harekat yar çap etkinli- i ve içerdi i teknolojiler ve milli unsurlar aç s ndan 2035'lerde ve daha sonraki boyunca görev yaparken herhangi zafiyet de il üstünlük yaratacak özelliklerini belirliyoruz. Bununla ilgili tasar m ve fizibilite tamamland, flu an karar aflamas nda." Soldan sa a 1. Lavanta çiçe inden yap lan ispirtolu esans... S cakl art r lmak yoluyla bir cisim kat durumdan s v duruma geçmek, zeveban etmek Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanlar vurma veya yakalama ifli... Yazma, kitabet, kompozisyon (eski)... Çeflitli renk ve büyüklükteki karelerden oluflan (desen veya kumafl) Bir ifl, bir düflünce s ras n, düzeyini gösteren resim, yaz, plan... Entari yap lmaya uygun (kumafl) Çocu u olan kad n, anne... Danan n kesilip parçalanm fl eti... Büyük, yetiflkin, yafll, kart (halk a z ) Kireç, tafl, tahta vb. maddeleri sertlefltirmek üzere silikata bat rmak fiehir... Kokmufl hayvan ölüsü... nci çiçe i Teknik, sanayi, endüstri... fien, rahat (eski)... Çok büyük, ulu (eski) Bir fleyin birdenbire hat rland n veya kavrand n anlatan bir söz... Baz mobilya kilitlerinin içinde bulunan, birbirinin benzeri fakat farkl ölçüdeki uçlar yayl kilit eleman... Bay nd rl k... Türk alfabesinin beflinci harfinin ad, okunuflu Kuzey Anadolu da lar n n ormanlar nda yetiflen, toprak alt nda bilek kal nl nda kökü bulunan çok y ll k ve otsu bir bitki... S k dokunmufl bir tür pamuklu kumafl... tme ifli Foto rafç l kta, radyografide ve sinemac l kta resim çekmek için kullan lan, selülozdan, saydam, bükülebilir flerit... Çizgi... Et, ekmek, peynir vb.nde parça, lokma, dilim (halk a z ) Anlay fls zl k, kal n kafal l k, bönlük (eski)... Vurufl, çarp fl Kar fl k renkli, çok renkli, alaca... Alakalanmak ifli fiama ile yap lm fl... ta amiri (eski) fiiflelenmifl baz içeceklerin kapaklar n açmaya yarayan araç... Sa görü Ayk r lamak ifli... Erkeklerin cinsel organ ndan salg lanan madde, er suyu, bel, atm k... Yukar dan afla ya 1. Dar ve kal nca tahta... Tuhaflaflmak ifli Öndelik... Geri dönen (eski)... Gam dizisinde "sol" ile "si" aras ndaki ses Y ld r m (eski)... At dörtnala sürmek (halk a z ) Baba... Lenf dü- ümlerinde ç kan ve lenfositlerden oluflan urlar n tümü... Birbirini kesen iki yüzey veya ayn noktadan ç kan iki yar m do runun oluflturdu u geometrik biçim, zaviye Maydanozgillerden, çay rlarda yetiflen ve hayvanlara yem olarak verilen, baflakç klar tek çiçekli küçük bir bitki... Köpek... Pedavra (eski) Toryum elementinin simgesi... Lüle tafl... Hal dokuyan veya satan kimse Bo a gürefli, yar fl, oyun vb. gösteriler yap lan alan... Karfl l ks z, paras z, emeksiz, caba... Alüminyum elementinin simgesi Ayak direyerek... Kaba ve hoyrat bir biçimde iterek, zorla Resmî geciktirme, moratoryum... Eksiksiz, kesintisiz Tutturgaç... Geleneksel olarak yay - lan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim de ifltiren alegorik bir anlat m olan halk hikâyesi, mitos... Sancak (eski) Dinlenme durumundaki kas n normal gerginli i... Kalsiyum elementinin simgesi... Yönetimsel Birden sonra gelen say n n ad... Amerikanc l k Element veya bileflikleri oluflturan ve onlar n özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde... ki çenekliler s n f n n baklagiller familyas ndan beyaz çiçekleri olan, ac olan taneleri suda tatl laflt r larak yenilen bir y ll k otsu bitki, ac bakla, delice bakla, gâvur baklas, koyun baklas, kurt baklas, m s r baklas, yaban baklas, Yahudi baklas Çukur yer (halk a z )... Azarlama sözü (halk a z )... Kayakta dengeyi veya h z sa lamak, beyzbol, hokey, kriket gibi sporlarda itmek veya vurmak amac yla kullan lan sopa Kekemeleflmek ifli... Ans z n ortaya ç kan

10 YAfiAM YAS N KILIÇ ANKARA (CHA)- /10 Acil de ilse, 5 lira katk pay ödeyecek B akanl k, bel a r s, nezle grip hali ve kulak ak nt s gibi acil müdahale gerektirmeyen rahats zl klar yeflil alana alarak acil serviste tedavi olan kiflilerden 5 lira ücret alacak. Kamu hastaneleri kurumuna günlük ayakta baflvuran hasta say s n n 766 bin, acil servise gelen say s n n ise 232 bin oldu unu belirten Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Baflkan Prof. Dr. Ali hsan Dokucu, "Acil servislerde yap lan acil olmayan hastalar n katk pay vermesi gibi bir uygulama söz konusu. Gündüz herhangi bir özel hastaneye baflvuran kifli 12 lira katk pay veriyor. Bu kifli yine özel hastanenin acil servisine baflvurursa 12 lira ödeyecek. Bizim hastanemize baflvururlarsa 5 lira bir ilave katk pay verecek." diye konufltu. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Baflkan Prof. Dr. Ali hsan Dokucu, 'Acil Sa l k Hizmetlerinde Yeflil Alan Uygulamas ' konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amac yla bas n toplant s düzenledi. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu nun Balgat taki merkez binas nda düzenlenen toplant da konuflan Dokucu, acil sa l k hizmetlerinin acil servislerde yerine getirilen bir hizmet oldu unu ve gelen hasta gruplar n n gelifl sebebi ve muayene bulgular na göre kendi s n flamas içinde sar -k rm z ve yeflil olarak 3 renkte de erlendirildi ini söyledi. Hastalar n acil sa l k hizmetlerinde kabul edilifl bulgular ve laboratuvar sonuçlar n n s n fland r ld bir yap n n söz konusu oldu unu anlatan Dokucu, Buradaki yap lanmadan hareketle 2012 tarihindeki genelge ile acil sa l k hizmetlerinin bir k s m hastalar ndan ücret al nmas söz konusuydu. Bakanl n son genelgesi bunlarla alakal bir noktay bir miktar daha de ifltirerek yeflil hasta olarak belirtilen hasta grubunun tamam ndan ücret al nmas katk pay al nmas ile alakal bir emri söz konusu. Bu konuda sadece Sa l k Bakanl n n de il Sosyal Güvenlik Kurumu nun uygulamalar ile irtibatl. Diye konufltu. Acil sa l k hizmetlerinden ücret al nmamas n n genel geçer bir kural oldu unu ve hali haz rda da devam eden bir süreç oldu unu hat rlatan Dokucu, "Hastanelerimize baflvuran tüm hastalar n acil servise baflvuran tüm hastalar n kabulü de erlendirmesi laboratuvar ve klinik olarak de erlendirilmesi ve hastal n sonuçland r lmas ASELSAN Yönetim Kurulu Baflkanl 'na Hasan Canpolat seçildi BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Çöpe at lan bebek davas nda müebbet karar ç kt KOCAEL (CHA)- K ocaeli'nin Gölcük ilçesinde geçen y l ocak ay nda iddiaya göre, 15 yafl ndaki k z fi.o. nun do um yapmas na yard m eden ve bebe i çöp konteynerine atan anne S.O. ile k z fi.o. hakk nda görülen dava karara ba land. K za 15 y l, k z n annesine ise müebbet hapis cezas verildi. ddiaya göre ilçede ikamet eden fi.o., yafl t olan lise ö rencisi S.Y. ile iliflkiye girdi. Bu iliflkiden hamile hald. fi.o. ile annesi Sevda O. hamileli i gizli tuttu. Anne Sevda O. k z na evde do um yapt rd. Ancak k z n n kanamas durmay nca Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kald rd. Doktorlar yapt klar muayene sonucu çocu un do um yapt n belirleyince polise haber verdi. Polis anneyi gözalt na ald. Verilen ifadeler ve yap lan Sa l k Bakanl, acil servislere baflvuranlar n yüzde 70 inin acil olmad n n tespit edilmesi üzerine k rm z - sar -yeflil alan uygulamas na geçti. yine bakanl m z hastanelerinde, özel hastanelerde ve üniversite hastanelerinde hali haz rda devam eden bir süreçtir bunda bir de ifliklik yok. Bir tak m hastalar n kabulü bir k s m hastalar n reddi söz konusu de il. Ancak gelen hastalar de erlendirildikten sonra yeflil hasta olarak kabul edilen hasta grubundan katk pay al nmas fluan ki genelge ile karara ba lanan bir unsurdur. fieklinde konufltu y l nda kamu hastaneleri kurumuna toplamda günlük ayaktan baflvuran hasta say s n n 766 bin, acil servise gelen say s n n ise 232 bin oldu unu hat rlatan Dokucu, Gelen her 4 hastadan birden fazlas acil servislerde de erlendiriliyor. Bunlar nda önemli bir k sm mesai sonras saat 17 den sonra saatleri aras na y lm fl durumda. Bir zaman yönetimi sorunu ile karfl karfl yay z. Biz acil servislerimiz yap s ve hasta profiline bak ld nda özellikle sar ve k rm z alanlar bu yo un yeflil hasta bask s ndan dolay ma dur oldu u ve bir k s m hastalar n sa l k hizmetini yerinde almakla almamak gibi bir risk alt nda oldu u ile ilgili de erlendirilme yap ld ve bu mihvalde al nan yeni bir ölçüdür bu." aç klamas nda bulundu. araflt rmalar s ras nda çöp konteynerinde bir bebek cesedi bulundu. Olay n ard ndan adliyeye sevk edilen anne Sevda O. tutukland, k z fi.o. nun ise tutuksuz yarg lanmas na karar verildi. Kocaeli 1. A r Ceza Mahkemesi'nde süren dava karara ba land. Dava sonucu tutuksuz yarg lanan san k fi.o.'ya 15 y l, anne Sevda O. ya ise temyiz yolu aç k olmak üzere müebbet hapis cezas verildi. Bakan slam: Üst düzey yöneticilerin yüzde 9,3'ü kad n MEVLÜT KAZAN ANKARA (CHA) - A ile ve Sosyal Politikalar Bakan Ayflenur slam, toplumda bireysel güçlenmelerin kad n ve erkek aras nda daha fazla f rsat eflitli i sa lanmas n n anahtar oldu unu söyledi. slam, "Üst düzey yöneticilerinin yüzde 90,7 si erkek, yüzde 9,3'ü kad n." dedi. " fl Hayat nda Toplumsal Cinsiyet Eflitli i ve Kad n Temsili" konulu programa Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Ayflenur slam, Giriflimci fl Kad nlar ve Destekleme Derne i (ANG KAD) Genel Baflkan Renan Ceylan, Finlandiya Büyükelçisi Nina Vaskunlahti ve davetliler kat ld. Türkiye de kad nlar n ifl gücüne kat l m oranlar n n istedikleri seviyeye henüz ulaflmad n ama son y llarda ciddi art fllar görülmekte oldu unu belirten slam, "2004 y l nda yüzde 20,8 olan kad n istihdam oran, 2013 y l nda yüzde 27,1 olmufltur. Yine 2004 te kad nlar n ifl gücüne kat lma oran yüzde 23,3 iken, 2013 y l sonu itibariyle yüzde 30,8 e yükselmifltir." diye konufltu. "HEDEF, KADINLARIN ST HDAM ORANINI ARTIRMAK" Kalk nma Plan n n temel amac toplumsal cinsiyet eflitli i yaklafl m n n benimsendi i bir iflgücü piyasas n n oluflturulmas oldu unu ifade eden slam, "Kaliteli, hesapl ve kolay eriflilebilir krefl ve okul öncesi e itim imkânlar n n yayg nlaflt r lmas ile birlikte kad nlar n iflgücüne kat l m oran n n plan dönemi sonuna kadar yüzde 34,9, istihdam oran n ise yüzde 31 e yükseltilmesi hedeflenmektedir." dedi. "KAMU ÇALIfiANLARININ YÜZDE 37 S KADIN" Devlet Personel Baflkanl verilerine göre Türkiye de kamu çal flanlar n n kad n oran yüzde 37 oldu unu söyleyen slam, "fiubat 2012 verilerine göre üs düzey yöneticilerinin yüzde 90,7 si erkek, yüzde 9,3 kad n. Yalova dan 1 kad n Vali, 470 Vali yard mc s ndan 6 kad n, 860 Kaymakam n 21 i kad n, 241 Kaymakam aday n n 3 ü kad n. Türkiye de sadece 1 kad n müsteflar var, oda Aile ve Sosyal Politikalar Müsteflar. Bakanl klarda 3 kad n müsteflar yard mc s, ba l kurumlar ve bakanl k bünyesinde görev yapan Genel Müdürlerde 6's kad n." fleklinde konufltu. TURAN TEMEL S VAS (CHA) - M illi Savunma Bakan smet Y lmaz n dan flman Doç. Dr. Hasan Canpolat, Askeri Elektronik Sanayi'nin (ASELSAN) yönetim kurulu baflkanl na seçildi. Milli Savunma Bakan Dan flmanl - n yürüten Canpolat, basamaklar h zla t rmanmaya devam ediyor. ASELSAN Yönetim Kurulu yeniden düzenlendi. Yönetim Kurulu Baflkanl 'na Hasan Canpolat, Baflkan Vekilli ine ise Murat Üçüncü getirildi. Genel Kurul'da, 9 yönetim kurulu üyesinin 6's de iflti. Oral Erdo an, Ziya Akbafl ve Celalettin Döver, ba ms z yönetim kurulu üyesi olurken Mustafa Murat fieker, Ahmet Kesik, Ahmet Can Çevik ve Nilüfer Özdo an, yönetim kurulu üyesi olarak atand. HASAN CANPOLAT K MD R? 1963 y l nda do an Doç. Dr. Hasan Canpolat, çiflleri Bakanl Mahalli dareler Genel Müdürlü ünde fiube Müdürlü ü, Mülkiye Baflmüfettiflli i, çiflleri Bakanl Strateji Merkezi Baflkanl görevlerinde bulundu y l nda Sivas Valili i görevine atanan ve 3 y l burada görev yapan Canpolat' n çal flmalar Sivasl lar n gönlünü kazand. Sivas Kent Meydan projesinin mimar da olan Canpolat, Sivas n geliflmesi anlam nda bir çok çal flmaya imza att y l nda Denizli Valili ine atanan Hasan Canpolat, 2008 y l nda Merkez Valili i daha sonra ise çiflleri Bakanl Müsteflar Yard mc l görevine getirildi. K sa bir süre Müsteflar Vekilli i de yapan Canpolat, bürokratlar aras nda baflar s ile ad ndan söz ettirerek 2012 y l nda Milli Savunma Bakan smet Y lmaz taraf ndan Bakan Dan flmanl na atand. 2012'de Kamu Yönetimi alan nda Doçent ünvan alan Canpolat, basamaklar h zla t rmanarak geçti imiz y l Savunma Sanayi ile ilgili askeri malzeme üreten ASEL- SAN n Yönetim Kurulu Üyeli ine getirildi. ASEL- SAN Yönetim Kurulu Baflkan olan Canpolat n bu görevi Mart 2015'e kadar yürütece i kaydedildi. Hasan Canpolat, Halen ORSAM (Ortado u Stratejik Araflt rmalar Merkezi) taraf ndan yay nlanan Ortado u Analiz Dergisi Yay n Kurulu ve B GMEV (Bosna ile liflkileri Gelifltirme Merkezi Vakf ) Yönetim Kurulu Üyeli i görevlerini sürdürüyor.

11 Alman turizmciler, seyahat uyar s na tepki gösterdi ALMANYA - A lman turizm profesyonelleri, hükümetin turistlere yapt fiarm El-fieyh'i boflalt n uyar s na tepki gösterdi. Turizmciler, resmi bir seyahat uyar s olmamas na ra men müflterilerini Sinai bölgesinden uzaklaflt rmak zorunda kald klar n söyledi. Alman Hükümeti'nin fiubat ay nda, Sinai Yar madas 'na karfl uyar da bulunmas sonucunda yüzlerce turist evlerinde dönmüfl, ço u tur operatörü de Nisan sonuna kadar M s r turlar n iptal etmifllerdi. Alman tur operatörleri ise bu tavsiyenin resmi bir seyahat uyar s olmad için belirsiz oldu unu fakat bu uyar n n müflterileri evlerine döndürmekten baflka çare b rakmad n söyledi. Almanya'n n önde gelen bir tur operatörünün yetkilisi, bildirinin zay f oldu unu belirterek "Bir taraftan bu yaln zca bir tavsiyedir ama di er taraftan da bu tavsiyeyi hayata geçirmek zorunda kald k ve müflterilerimizi evlerine döndürdük" dedi. DER Touristik Cologne Genel Müdürü Sören Hartmann, bir ülkenin güvenli i tatilcileri oradan uzaklaflt rmay gerektirecek durumdaysa, uygun bir seyahat uyar s n n yap lmas n n do ru oldu unu söylerken, FTI'nin sahibi Dietmar Gunz, "Bazen D fliflleri Bakanl 'nda çifte standart uyguland hissine kap l yorum. TUR ZM /11 MSC Preziosa gemisi, Türkiye ç k fll turlar na bafllad T ürkiye'de 2005 y l ndan bu yana Arkas Holding ortakl ile faaliyet gösteren MSC Cruises filosunun yeni gemisi MSC Preziosa, Türkiye ç k fll turlar na bafllad. Geminin, zmir ve stanbul'a 180 bin yolcu getirmesi bekleniyor. sim annesi Sophia Loren olan Avrupa'n n en büyük kruvaziyer gemisi MSC Preziosa, 9 Nisan Çarflamba günü stanbul'a ilk defa u rayarak Türk yolcular n ald. Geminin stanbul'a ilk defa gelifli nedeniyle düzenlenen gemi tan t m davetine TURSAB Baflkan Baflaran Ulusoy, MSC Cruises Türkiye Genel Müdürü Necla Tuncel, geminin kaptan Guiliano Bossi, stanbul Liman Baflkan Hüseyin Gani Aygün ve Vali Yard md s Emin Çolak ile bas n mensuplar ve seyahat acente yetkilileri de kat ld. MSC Preziosa, yaz sezonu süresince her hafta stanbul ve zmir ç k fll Ege-Adriyatik tur yapacak. Gemi, 09 Nisan - 29 Ekim tarihleri aras nda her sal zmir'den ve her çarflamba stanbul'dan yolcular n alarak Dubrovnik, Venedik, Bari, Katakolon, zmir ve stanbul rotas n izleyecek y l nda 23 bin Türk yolcuyu a rlayan MSC Cruises Türkiye'nin 2014 hedefi 25 bin Türk yolcu a rlamak. MSC Cruises Türkiye Genel Müdürü Necla Tuncel BU YIL TÜRK YE'YE 200 B N KRUVAZ YER YOLCUSU GELECEK MSC Preziosa gemisi, y l boyunca toplam 30 sefer u rak yapaca zmir ve stanbul'a 180 bin turist getirecek. Düzenli u raklara ek olarak MSC Cruises filosunun di er gemilerinin de dönem dönem yapaca u raklarla Türkiye'ye y l boyunca 200 bin kruvaziyer yolcusu gelecek. MSC Preziosa gemisi ile 1 hafta tam pansiyon konaklamal Ege- Adriyatik turunun kifli bafl fiyatlar 549 Avro'dan bafll yor. TÜRKÇE H ZMET SUNULACAK MSC Cruises Türkiye Genel Müdürü Necla Tuncel, gemiyi tan tt toplant da Türkçe hizmetlerin, özellikle ilk defa gemi yolculu una ç kacak olan yolcular için önemine de inerek, "Amerika'da ve Avrupa'da uzun y llard r yerleflmifl olan gemi seyahatleri art k Türkiye'de de tatilcilerin ve geziseverlerin planlar nda yer al yor. Yolcular n rahatl ve keyifli bir seyahat geçirmeleri amac yla, di er gemilerde olmayan birçok RÖNTGEN C HAZLARI VE F LM BANYO C HAZLARI (YEDEK PARÇA DAH L) BAKIM ONARIM H ZMET ALIMI NUMUNE E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES - ANKARA SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU Röntgen Cihazlar Ve Film Banyo Cihazlar (Yedek Parça Dahil) Bak m Onar m Hizmeti Al m hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Ankara Numune E itim Ve Araflt rma Hastanesi, Ülkü Mah. No: 5 Talatpafla Bulvar, Samanpazar ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi :https://ekap.kik.gov. tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : 1 Kalem, 12 Ay Süre ile, T bbi Cihaz Bak m Onar m Hizmeti, Hizmet Al m. Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Ankara Numune E itim Ve Araflt rma Hastanesi Radyoloji Klinikleri Ve Ba l Semt Poliklinikleri. c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer : Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Sat n Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Ülkü Mah., No: 5, Talatpafla Bulvar Samanpazar -Alt nda /ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu iflin yerine getirilmesi için al nmas zorunlu olan ve ilgili mevzuat nda o ifl için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Sat fl sonras servis, bak m ve onar m hizmetlerine iliflkin olarak afla da belirtilen belgelerden birinin sunulmas yeterli olacakt r: a) Sat fl Sonras Hizmetleri Yeterlilik Belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, ilgili Bakanl k taraf ndan tespit ve ilan edilen, kullan m ömrü süresince imalatç -üretici ve/veya ithalatç lar taraf ndan verilmesi zorunlu montaj, bak m, onar m hizmetleri için, yeterli teknik kadro, tak m, teçhizat ile ilgili Bakanl kça belirlenen miktarlarda yedek parça bulundu unu gösteren ve firman n unvan ile merkez adresine göre düzenlenen ve ihale tarihi itibariyle geçerlili i olan belge. b) TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi: lgili Türk standard na ve/veya Türk Standartlar Enstitüsü taraf ndan haz rlanm fl olan kriterlere uygunlu unu gösteren, akdedilen sözleflme ile kullan labilen ve ihale tarihi itibariyle geçerlili i olan belge Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Resmi lanlar Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Bu ihalede, "Radyoloji Cihazlar n n Bak m ve/veya Onar m flleri"ne ait belgeler benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Liras ) karfl l Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Sat n Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Ülkü Mah., No: 5, Talatpafla Bulvar Samanpazar -Alt nda /ANKA- RA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Sat n Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Ülkü Mah., No: 5, Talatpafla Bulvar Samanpazar -Alt nda /ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n-4764) (www.bik.gov.tr) Türkçe hizmeti gemilerimizde uyguluyoruz. Yolcular m za Türkçe rehber eflli inde turlar, gemide çeflitli alanlarda hizmet veren Türk personel, Türkçe menü, günlük Türkçe program, Türk TV kanal, Türk kahvalt taba, Türk kahvesi, rak, tavla gibi ayr cal kl hizmetler sunuyoruz" dedi. TURSAB Baflkan Baflaran Ulusoy ise "Sabah uyand mda, Karaköy Liman 'na gemi yanaflt n gördü ümde çok mutlu oluyorum. Bu gemilerin gelifli turizm ad na çok sevindirici. Gönül ister ki 365 gün stanbul'a bir gemi gelsin" seklinde konufltu. 4 bin 345 yolcu ve bin 390 mürettebat tafl yan MSC Preziosa, 333 metre uzunlu unda ve 68 metre yüksekli inde. Geminin yap m için 30 bin ton çelik, 300 km boru km elektrik kablosu kullan lm fl. Turizmde Marmaray bereketi B ir günde ortalama 110 bin yolcu tafl yan Marmaray, Anadolu Yakas 'ndaki turizmi de hareketlendirdi. Denizalt ndan geçifli merak ettikleri için turistlerin Marmaray' deneyimledi ini belirten turizmciler, bölgede Avrupa'dakinin benzeri 'walking' turlar bafllatt. Ramada stanbul Asia Hotel Genel Müdürü Nevzat Ahmet Çelebi, "Marmaray' n sa lad ulafl m kolayl yla Anadolu Yakas, konaklamak için f rsat oldu" dedi. An Tur Yönetim Kurulu Baflkan Veli Çilsal da Marmaray' n turistlerde merak uyand rd n ve deneyimlemek için kullan ld n söyledi. Çilsal, "Marmaray' n bölge otellerindeki doluluk oranlar n da yüzde 20 art rd n vurgulayan Çilsal, "Anadolu Yakas otellerindeki oda fiyatlar Avrupa'ya oranla daha uygun. Marmaray, metro, metrobüs gibi ulafl m kolayl klar buraya talebi her geçen gün daha da art r yor" diye konufltu. Antonino Turizm Yöneticisi Atilla Tuna, Marmaray ile birlikte Anadolu Yakas 'nda 'walking (yürüyüfl) turlar ' bafllatt klar n söyledi. Tuna, " stanbul'daki yerli-yabanc turistlere Beyo lu, Sultanahmet, Niflantafl gibi noktalarda walking turlar düzenliyoruz. fiimdiye kadar hiç Anadolu Yakas 'na geçmedik çünkü günübirlik olan bu turlarda turistin trafikte zaman kaybetmesini istemiyorduk. Marmaray' n aç lmas yla aradaki mesafenin 5 dakikaya düflmesi de bizi cesaretlendirdi.üsküdar-kad köy aras nda turlara bafllad k. Yo un ilgi görüyoruz" dedi.

12 KÜLTÜR/SANAT /12 Türkmenistan' n el yazmalar na Türkiye'den destek Mendil kapmaca ANKARA (AA) T ürk flbirli i ve Koordinasyon Ajans Baflkanl (T KA) ile Türkmenistan limler Akademisi Milli Elyazmalar Enstitüsü aras nda Milli Elyazmalar Enstitüsünde toplanan eserlerinin yeniden kütüphanelere kazand r lmas amac yla iflbirli i bafllad bildirildi. T KA'dan yap lan yaz l aç klamaya göre, gerçeklefltirilecek iflbirli i kapsam nda ilk olarak, Türkmen halk n n alim flairi Mahtumkulu Firaki'nin do umunun 290. y l münasebetiyle 2014'te yap lacak kutlama ve etkinliklere hediye olarak büyük flairin fliirlerinin derlendi i nadir kitaplardan olan "Mollanepes"'in elyazma nüshas n n t pk bas m yap lacak. Söz konusu iflbirli i kapsam nda, ilgili eserin Türkmen uzmanlar ile birlikte bas ma haz rlanmas, Milli Elyazmalar Enstitüsü uzmanlar n n e itimi, kitaplar n muhafazas, dijitallefltirilmesi ve kataloglanmas konular nda iflbirli i imkanlar - n görüflmek ve programlamak amac yla Kültür Bakanl Yazma Eserler Kurumu Baflkanl Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir fiahin'in T KA taraf ndan Türkmenistan'da görevlendirildi i belirtildi. "subway surf"e karfl STANBUL (AA) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Mendil kapmaca", "sos", "adam asmaca", "c z r b z r", "ipli top", "dokuz kiremit", "üç tafl", "ortada s çan", "lastik atlama" ve kum sekse i" gibi herkesin çocuklu unda oynad ama günümüz koflullar nda "subway surf", "su ve atefl", "league of legends", "loft saga", "Angry Birds", "Futbol Manager", Fifa", "candy crush", "flappy bird" ve "real racing" gibi internet oyunlar - n n ön plana ç kmas yla unutulmaya yüz tutan geleneksel çocuk oyunlar kitapta topland. Ç ocukluk hat ralar ndan yola ç kan yazar Erol Erdo an, büyüklerini dinleyerek, akademik araflt rmalar ve hemflehri derneklerindeki kaynaklar inceleyerek, 15 y lda yaklafl k 700 geleneksel çocuk oyununu derledi. stanbul Büyükflehir Belediyesi Kültür Afi, Erdo an'a çal flmas n kitaplaflt rmay teklif etti. Erdo an' n çal flmas içinden 100 oyun "Top Oyunlar ", "Tafl Oyunlar ", "Kumsal Oyunlar ", " pmendil Oyunlar ", "Kelime Oyunlar " olarak yay mland. Erdo an, AA muhabirinin sorular n, çocuklar n geleneksel oyunlar oynad Büyük Reflit Pafla lkokulu'nun bahçesinde cevaplad. Çocukluk hat ralar ndaki ve çocuklar yla oynad oyunlar anlatan Erdo an, kitab yazma nedenini, "Bir baba olarak çocuklar mla oyun oynayarak güzel vakit geçiriyordum. Çevreden de 'çocuk oyunlar unutuluyor' fleklinde yak nmalar geliyordu. Bu nedenle geleneksel çocuk oyunlar n derlemeye karar verdim" ifadeleriyle aç klad. Sorumluluk duygusuyla bafllayan bu çabas n n, toplumsal sorumlulu a dönüfltü ünü dile getiren Erdo an, geleneksel çocuk oyunlar n n unutulmamas, topluma ve çocuklara kazand r lmas amac yla çal flmas n geniflletti ini, yaklafl k 700 oyunu arflivine ald n, nas l oynand na iliflkin metinler yazd n söyledi. stanbul Büyükflehir Belediyesi Kültür Afi'den bu çal flmas n sinem Büyük Budapeflte Oteli Bir otelde kap görevlisi olarak çal - flan Gustave H. ile lobi görevlisi Mustafa, çok s k arkadaflt rlar. Bir gün otelde görevdeyken paha biçilemez bir Rönesans eseri çal n r üstelik aile yadigar olarak servet de erindedir. kili kendi hayatlar ndaki bu önemli savafl n mücadelesini verirken, d flar da ise bir ça de iflmektedir A V ZYONA YEN G REN F LMLER Rio 2 Mavili gayet evcil bir kufltur, fakat Harika çocuklar n n kufltan çok insan gibi davrand klar n belirtmektedir ve çocuklar hiçbir zaman kufl olman n nas l oldu unu bilmeyebilirler. Bu sebeple ait olduklar yere dönmeye karar verirler. Mavili seyahate ç kmak için biraz gönülsüzdür fakat Harika'y üzmemek için gitmeyi kabul eder. Amazonlara do ru tüm aile ve yak n dostlar uçmaya bafllarlar. Ormana vard klar nda Harika'n n senelerdir görmedi i babas ve arkadafllar yla karfl lafl rlar fakat Amazonlarda büyük bir tehlike vard r, insanlar orman keflfetmifllerdir ve ifller bir anda sarpa sarar kitaplaflt rma teklifi gelince çok sevindi ini ifade eden Erdo an, arflivindeki 700 çocuk oyundan 100'ünü kitaplaflt rd n belirtti. Erdo an, di er oyunlar da peyderpey kitaplaflt raca n kaydetti. Geleneksel çocuk oyunlar yla günümüzün modern oyunlar aras ndaki farklara dikkati çeken Erol Erdo an, flu de erlendirmelerde bulundu: "Çocuklu umuzun oyunlar daha toplumsal, bugünkü oyunlar ise daha bireysel. Çocuklu umuzun oyunlar daha dayan flmac, esnek kurallara tabii, bugünkü daha yar flmac ve keskin kurallara tabii, fliddete dönük ve savafl mc. Ayr ca geleneksel çocuk oyunlar nda çevremizdeki her nesne oyun arac na dönüflebiliyor ve ailecek oynanabiliyor. Yoldaki bir tafl, a ac n bir dal, yaprak, iplik, halat, bir mendil... Modern oyunlarda ise oyunlar n arac n n özel olarak imal edilmesi gerekiyor. Geleneksel çocuk oyunlar çocu a dayan flmay, paylaflmay, yard mlaflmay, arkadafll, dostlu u, çevreyle temas kurmay ö retti i için pedolojik, e itim ve kültürel anlamda de erlidir. Binlerce y ll k miras olarak günümüze ulaflan geleneksel çocuk oyunlar kültüre, folklora, dine, çevre ve do aya ait birçok unsuru bar nd rmaktad r." Yazar Erol Erdo an, günümüzdeki internet oyunlar n n çocuklar için tehlike oluflturmad - n ifade ederek, flu bilgileri verdi: "Çocuklara internetten vazgeçme ça r s yapmak baflar l bir giriflim de ildir. Çocuklara 'b rak interneti soka a ç k' demek yerine, çocu un internette vakit geçirmesini sa l kl flekilde sa lamak laz m. Ancak çocu un soka a ç - karak oyun oynamas n da baflarmam z laz m. Anne, baba ve ö retmen, çocu a birlikte oyun oynama istedi ini dile getirerek yaklaflmal. Bunu da eski ve geleneksel oyunlarla modern oyunlar karfl karfl ya koymadan baflarmak gerekiyor. Yoksa çocu a, ' nternetten s k lmad n m?' diye sordu- umuzda 'hay r" diyecektir. nternet ve televizyonda çocu un sevdikleriyle bizim onlarda görmek istediklerimizi, birbirinin düflman gibi karfl karfl ya koymadan bu ifli baflarmal y z. Ebeveynler ve ö retmenler çocuklar, 'Oyun oynam yorsun' diyerek suçlamak yerine, bu iflleri birlikte yapmal. O zaman bu oyunlar, geleneksel ve eski olmaktan ç k p, güncel ve yaflayan oyunlar haline gelip, topluma kazand r lm fl olacak." nkara Hayat Sana Güzel stanbul un büyük inflaat flirketlerinden birisinin sahibi olan Azmi, Güneydo u Anadolulu toprak a as çok zengin bir ailenin o ludur. Do du u topraklar n geleneklerine s k s k ya ba l d r. Güzel efli ve o luyla birlikte, yolunda giden mutlu bir evlili e sahiptir. Behiye, efline sad k, yafllar nda haval bir sar fl nd r. Anadolu yaflant s ndan stanbul flehir yaflant s na Azmi den daha kolay adapte olmufl cemiyet hayat na kat lm fl ve kocas yla uyum içinde yaflayan al flverifl merakl s bir kad nd r. Kaptan Amerika: K fl Askeri S.H.I.E.L.D. üyesi bir arkadafl sald r ya u ray nca Steve, dünyay tehlikeye atan bir entrika a n n içine çekilir. Kara Dul (Black Widow) ile güçlerini birlefltiren Kaptan Amerika, kendisini susturmak için gönderilen profesyonel katillerle savafl rken bir yandan da giderek geniflleyen bir komployu ortaya ç karmak için çabalamaktad r. Bu kötü niyetli oyunun foyas meydana ç k nca Kaptan Amerika ve Kara Dul yeni arkadafllar Falcon'dan yard m isterler.

13 Yenimahalle Konukevi 300 kifliyi a rlad ANKARA/13 Yenimahalle Belediyesi, Onkoloji Hastanesi nde tedavi gören hasta ve hasta yak nlar n n konaklama ihtiyac n gideriyor. Belediye Konukevi nde bu güne kadar yaklafl k 300 kifliyi a rland. S incan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sincan merkezini Eskiflehir Yoluna ba layacak olan 50 metrelik bulvar n yol çal flmalar n yerinde inceledi. Eskiflehir Yolu ile Sincan merkezi birbirine ba layarak Sincan n geliflimini h zland rmay amaçlayan Baflkan Tuna, yol çal flmalar ndaki son durum hakk nda A nkara n n tek kanser hastanesi olan Onkoloji Hastanesi yan nda bulunan ve geçti imiz flubat ay nda hizmete giren misafirhane, flehir d fl ndan gelip günlerce hastane bahçesinde beklemek zorunda kalan hasta yak nlar n n bar nma sorununu çözdü. fiu ana kadar yaklafl k 300 kiflinin konaklad misafirhanede hali haz rda ise 50 kifli kal yor. 4 bin 600 metrekare alana infla edilen misafirhane birer, ikifler, üçer kiflilik oda seçenekleri ile istenilen konforu sunuyor. Banyodan televizyona kadar her ayr nt - n n düflünüldü ü merkezde ayr ca restoran, internet kafe ve otopark da yer al yor. 128 yatak kapasiteli merkez, hasta yak nlar na s cak bir yuva bilgi ald. flçilerle sohbet eden Baflkan Tuna, Gündelik ifllerle zaman kaybetmek yerine Sincan m z n gelece ine yat r m yap yoruz. dedi. Vatan Caddesi ile Eskiflehir Yolunu birbirine ba layacak bulvar çal flmas vatandafl taraf ndan da büyük takdir topluyor. Sincanl lar n hayal olarak nitelendirdi i bulvar yak nda Sincanl lar n hizmetine aç lacak. Bulvar n Sincan a çok büyük de er kataca n Y erel seçimler sonras yeniden oluflan Alt nda Belediyesi Belediye Meclisi yeni dönemdeki ilk toplant s n gerçeklefltirdi. 30 Mart Yerel Seçimleri nde seçilen belediye meclis üyeleri, Belediye Baflkan Veysel Tiryaki baflkanl nda yeni dönemin ilk toplant s nda bir araya geldi. Söz konusu toplant da, Meclisi Baflkanvekilleri, Divan Kâtip Üyeleri ve Encümen Üyeleri seçildi. Bu seçimlere göre Alt nda Belediyesi 1. Baflkanvekili Mehmet Emin Ayaz, 2. Baflkanvekili Bilgin Satar oldu. Belediye Meclisi Divan Kâtipliklerine Ülkü Özayd n, Muhammet Budak, Seval K l ç ve Bayram Memiflo ullar getirildi. Encümen Üyeleri ise smail Yurto lu, Selma Araç ve Edip Balc olarak belirlendi. oluyor. yi günde, kötü günde herkesin yan nda olduklar n vurgulayan Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, hasta ve hasta yak nlar n ma dur etmemek için çaba gösterdiklerini belirtti. Sosyal belediyecilik anlay - fl ile büyük baflar lara imza att klar n ve yerel seçimlerde ipi gö üslediklerini kaydeden Yaflar, Onkoloji Hastanesi önünde insanlar günlerce, haftalarca, aylarca hatta y llarca tedavi gören yak nlar - n n sa l na kavuflmas n bekliyor. Misafirhanemizde ihtiyaç sahibi vatandafllar m - z a rlaman n gururunu yafl - yoruz. Onlar n derdine derman olabildiysek ne mutlu bize diye konufltu. Misafirhanede konaklayan hasta ve hasta yak nlar Yaflar a verdi i hizmetlerden ötürü teflekkür etti. Tesisin Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, yeni dönemin ilk meclis toplant s n n hay rlara vesile olmas n diledi. Tiryaki, tüm meclis üyelerine baflar - lar dileyerek, geliflen bir Alt nda için hep birlikte çal flacaklar n söyledi. Birlik ve beraberli in önemine de de inen Baflkan Tiryaki, Ankara da rekor bir oyla seçildiklerini hat rlatarak, Türkiye ye örnek olmay sürdüreceklerini belirtti. hastaneye yak n olmas n n kendileri için büyük kolayl k oldu unu söyleyen vatandafllar, Yaflar a selam gönderdi. Afyon dan gelerek fl n tedavisi gördü ünü ifade eden Ahmet Seyfettin Nurcu, hizmetten son derece memnuniyet duydu unu belirtti. Nurcu, Misafirhane 5 y ld zl otelle eflde erde. Yemekleri leziz ve tesis çok temiz. Her fley dört dörtlük dedi. Ifl n tedavisi görmek için Bolu dan gelen Hamiyet Aydo an ise, Misafirhanenin aç laca n duydu umda çok sevinmifltim. Kalacak yerim olmad için çok zorluk çekiyordum. Art k s cak bir yuvam var. Personel herkese çok iyi davran yor. Allah Say n Yaflar a uzun ömürler versin. Daha uzun y llar hizmet etmesini diliyorum fleklinde konufltu. Baflkan Tuna, Sincan daki bulvar çal flmas n inceledi Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Selahaddin ALTUNBAfi GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet FAT H KARACA Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: DA ITIM: Akda t m (Abdulgani AKDA ) Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz belirten Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Sincan m z h zla gelifliyor ve büyüyor. Bu büyümeye ba l olarak nüfusumuzda h zla art yor. Biz bu büyümenin önünü açmak ve ileride karfl laflabilece imiz sorunlar flimdiden öngörüp çözüme kavuflturmak için çal fl yoruz. Sincan m z bir Keçiören olmayacak. Ulafl m, alt yap s ve kentleflmesi ile Ankara n n bir y ld z haline gelecek. dedi. Alt nda n yeni meclisi topland DD A YOK ABDULLAH CENG Z GERMEYE VE HAKARETE DEVAM MI? 30 Mart seçimleri öncesi bafllayan hakaret, iftira, karalama, küçük görme, suçlama ne ac d r ki devam ediyor. Suçlan lan konularda hukuk ifllemezken, al - nan çok oylarla temize ç k ld hesab yap lmaktad r. Oysa bu sonuca az c k inanc olanlar da inanmazlar. Çünkü insan n suçlulu u ya da suçsuzlu u hukukun karfl s nda ispatlanmad kça temize ç kmak ya da suçlanmak de iflmez bir kurald r. Bu kural memleketimize ait bir durum olmay p tüm insanl k için geçerli bir kurald r. Kaderin ac tecellisine bak n ki hak, hukuk, adalet diyenler böyle k vrak bir ç k flla ifli sahili selamete ç kard klar n zannediyorlar. Ede dursunlar Adli lahi kimse için yanl fl yapmaz terazidir. Toplum seçim havas nda gerilen bu havadan rahats z m? Kanaatimce rahats z. Her ne kadar iktidar partisi %46 gibi bir rakamla yerel seçimlerde baflar l olduysa da geride, nerdeyse tüm seçmenlerin %20 sine yak n sand a gitmemifl; %57 si ise olanlara hak vermemifl. Bu oranlar görüp kucaklayacak bir bak fl aç s olmazsa memlekette huzur yakalamak imkâns zd r. 52 milyon küsur seçmeni hesaplad m zda geriye nerdeyse 30 milyon muhalefet kal yor. Nas l bununu hesaba katmadan baflar ve galibiyet hesaplar yap l r. Elbette iktidar partisi seçimden baflar l ç kt ve muhalefet yenildi. Bunu inkâr etme ya da manipüle niyetimiz yoktur. Ancak bu gerçekleri görmemezlikten gelmez. fiayet bu hesaba kat lmadan cumhurbaflkanl a ç kma hesaplar yap l rsa büyük bir yan lg ya düflülmüfl olur, diye düflünüyorum. Çünkü cumhurbaflkanl makam tüm toplumu kucaklama ve tarafs z görme makam d r. Dilerim ülkemizin selameti için böyle bir sona gidilsin. Seçim meydanlar nda savrulan tehdit ve cezaland rma yöntemleri aynen devam etmekte: nlerine girece iz, yok edece iz, yaflatmayaca z, hayat hakk tan mayaca z vb. Bunlar düflünüp ülke insan n bir birine k rd rmak isteyenlere haydi koyla gelsin(!). Camia diye hedefe oturtulanlar geçmiflten beri flunu demiyorlar m? fiayet kanunsuzluk, hukuksuzluk yaparak yasa d fl ifllere bulaflanlar varsa bulup mahkemeye ç kar n. Yoksa tüm sevenleri ve gönül verenleri, beni elefltirdiler, bana oy vermediler, muhalefetle ifl birli i yapt lar vb. ithamlarla hedefe oturtup cezaland rmaya kalkarsan z, unutmay n ki kaybedersiniz. Ben yanl fl yapm flsam evdeki eflimin, çocuklar m n ne suçu olabilir? Dünyan n hangi hukukunda böyle bir fley olabilir? Lütfen dini baz alan ve o do rultuda toplumdan oy devflirenler biraz vicdan n za dan fl n. Yoksa efli iman etmeyen Hz. Lut u(a.s), ayn flekilde karfl s nda olan o lu ve han m için Nuh (a.s) suçlama gibi bir yanl fl inan fla kendimizi kapt rm fl oluruz. Velev ki o lu ya da bir baflka yak n h rs zl a, yolsuzlu a bulaflm fl bir evlattan baban n sorumlu olamayaca gibi Yeter ki böyle bir durumda yanl fl yapan babaya evlat, yanl fl yapan evlada da baba arka ç kmad sürece Lütfen bu suçlamalarda bulunanlar tarafs z ve adil bir mahkemede suçlamalara ve yanl fllara ad kar flanlar bulup cezaland rs nlar tüm toplumu, özellikle de tüm cemaati suçlu gösterme gafletinden vazgeçsinler. Yoksa toplumu germeler devam edip duracakt r. Kaybeden yine de ülkemiz, insan m z, Ümmeti Muhammed(a.s.) olacakt r. Bu vebale bulaflanlar da Allah n(c.c) mutlak adaletinden kendilerini kurtaramayacaklard r. Bu germelerin ve tehditlerin sonucu olacak ki bugün( ) TBMM de muhalefet partisi genel baflkan na fiili sald r oldu. Do rusu bu sald r y k n yorum. Haks z sald r nerden, ne flekilde gelirse gelsin k n yorum. fi k ve insani de ildir. Ancak bu sürece gelene kadar mecliste olanlar bakmak laz m. Bizzat seçip meclise gönderdi imiz -sözüm ona milletin temsilciler, örnek kiflilikler- kimseler benzer tav rlarla bir birlerine sald rmad lar m? At lan yumruklar, havada uçuflan tekmeleri, küfür ve hakaretleri unuttuk mu? Nas l unutaca z, kim unutur?

14 11 NİSAN 2014 CUMA ANKARA - Başka Bir Okul Mümkün Derneğinin (BBOM) eğitimde farklılık yaratmak için ortaya koyduğu modeli uygulamak isteyen aileler, eğitimciler ve gönüllüler, Ankara'da Eylül 2014'te kendi okullarını açmaya hazırlanıyor. Adını öğrencilerinin vereceği okul, "demokratik yönetim", "ekolojik duruş", "alternatif eğitim" hedefleyen BBOM'nin ikinci okulu olacak. İlki Eylül 2013'te Bodrum'da "Mutlu Keçi" adıyla kurulan BBOM okulu gibi Ankara'daki okul da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak eğitim verecek. "Başka Bir Okul Mümkün Ankara Kooperatifi"nin Eğitim Koordinatörü Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tülin Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BBOM'nin "demokratik yönetim", "ekolojik duruş", "alternatif eğitim"i hedef alan modeliyle Ankara'da bir okul açmak için bir süredir çalışma yürüttüklerini anlattı. Şener, çocuk haklarını destekleyen, çocukların doğuştan gelen meraklarını, yaratıcılıklarını ve özgüvenlerini besleyen, ekolojik dengeye saygılı bir okul ve eğitim ortamı sunacak BBOM programının çocuklara, eşitlik, özgürlük, farkındalık, empati gibi değerler ve yetkinlikler kazandırmayı hedeflediğini söyledi. Böylece çocuklar arasındaki rekabeti, kıyaslamayı, başarısızlık duygusunun azaltılacağını vurgulayan Şener, şöyle konuştu: "Okul, ortak akıl ve emekle zenginleşen bir eğitim modeli geliştirerek yaşadığımız coğrafyaya özgü bilimsel temelli bir çözüm üretmeyi hedefleyen Başka Bir Okul Mümkün Derneğinin ikinci okulu olacak. İlki Eylül 2013'te Bodrum'da Mutlu Keçi' adıyla kurulan BBOM okulu gibi Ankara'daki okul da Milli Eğitim KARS (AA) Kars'ta bir grup okul servisi sürücüsü kaybolduktan sonra cesedi bir tabyada bulunan 9 yaşındaki Mert Aydın'ın öldürülmesini protesto etti. Sabah saatlerinde öğrencileri okullarına bıraktıktan sonra bir araya gelen 70 okul servisi sürücüsü, araçlarının camlarına Mert Aydın'ın fotoğraflarını yapıştırdı. Daha sonra Faik Bey Caddesi Okul servisi sürücüleri Mert için eylem yaptı üzerinde eyleme başlayan sürücüler, korna çalarak Cumhuriyet Meydanı'na, daha sonra Aydın'ın İstasyon Mahallesi'nde bulunan evinin önüne geldi. Burada Aydın için bir iş yerinde kurulan taziye yerine gelen sürücüler, çocuğun ailesine başsağlığı diledikten sonra buradan ayrıldı. İstasyon Mahallesi'ndeki Barış Apartmanı'nda oturan 9 yaşındaki Alternatif eğitim için okul açacaklar Bakanlığına bağlı olarak eğitim verecek. Alternatif bir eğitim modelini hayata geçirecek bu okul, kar amacı gütmeyecek ve sahibi aileler olacak. Toplumsal çözüm odaklı ve çocuk merkezli alternatif bir eğitim modeline inanan aileler, iki ay önce BBOM Ankara Eğitim Kooperatifini kurarak İncek'te bulunan bir ilkokulu 10 yıllığına kiraladı. Okullarını önümüzdeki eğitim öğretim yılına hazırlamak amacıyla yoğun bir çalışma yürüten kooperatif üyesi ailelere farklı kesim ve meslekten yüzlerce kişi de gönüllü olarak destek veriyor. Okul meclisi ile eğitmenler, çalışanlar ve çocuklar tarafından, katılımcı bir anlayışla yönetilecek okulun sahibi ise hukuki olarak kooperatif üyesi olan aileler olacak." Okulda eylül ayında başlanacak eğitime anasınıfı, ilkokul bir ve ikinci sınıflarla başlanmasının planlandığını bildiren Şener, okulun ilk yıl en fazla 60 öğrenciyle açılacağını belirtti. Mert Aydın, Faik Bey Caddesi'nde bulunan amcasının iş yerine pazar günü öğleden sonra yemek götürmüş, yemeği bıraktıktan sonra bir daha görülmeyen Aydın'ın ailesi polis merkezine giderek çocuklarının kaybolduğu ihbarında bulunmuştu. Mert Aydın'ın cesedi önceki gün akşam saatlerinde Karadağ Mahallesi'ndeki eski bir tabyanın yakınlarında bulunmuştu. BAŞKENT TİCARET REHBERİ Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 İskitler/Ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: Şube: İvedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vakıf Çarşısı No. 22/A-1 Ulus/ANKARA Tel: Şube: Şehit Teğmen Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Tel: Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 İvedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 Colin Kazım, İngiltere'de suçlu bulundu LONDRA (AA) dönemde, Brighton Hove Albion ile oynanan karşılaşmada, tribünlere Colin Bursaspor'da forma giyen oynadıkları maçta taraftarlara yönelik yönelik birkaç kez eşcinsellere gön- Kazım-Richards, İngiltere'de "homofobik" hareketlerde bulunderme yapan hareketlerde bulun- GAZETE GÜNLÜK SİYASİ oynadığı bir maçta "homofobik" duğu gerekçesiyle açılan davanın duğu iddia edildi. Colin Kazım'ın bu hareketler yaptığı gerekçesiyle duruşması Brighton kentinde hareketleri sadece şakalaşmak açılan davada suçlu bulundu. görüldü. amacıyla yaptığını ve niyetinin Milli futbolcunun Blackburn Duruşmada, 27 yaşındaki futbolcunun geçen yıl şubat ayında belirtildi. 11 NİSAN 2014 CUMA ayrımcılık olmadığını ifade ettiği SPOR Rovers'ta kiralık forma giydiği /15 "Demir golcü" Chahechouhe T.C. ANKARA 4. İCRA DAİRESİ 2012/10268 ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazia bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 02/04/2014 1, İhale Tarihi : 22/04/2014 günü, saat 11:00-11:03 arası. 2. İhale Tarihi : 13/05/2014 günü, saat 11:00-11:03 arası. İhale Yeri : ANKARAADLİYESİ 1 NOLU MEZAT SALONU No Takdir Edilen Değeri TL Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 06 F 1343 Plakalı 2011 Model, PEUGEOT Marka RCZYEARLİNG 1,6 THPOTM. tipli Beyaz (Kutup) renkli teybi ve anahtarı var, sağlam çiziği yok. Otomobil (Kupe) Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar T.C. SİNCAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO:2013/369 Esas İLAN Sincan 2, Asliye Hukuk Hakimliği nin 03/04/2014 tarih 2013/369 Esas ve 2014/84 Karar sayılı ilamı ile; Davanın kabulüne, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Çatak Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı, TC kimlik numaralı Mikdat SERTTAŞ ın Mikdat olan ön adının Mithat olarak nüfusa TASHİHEN TES- CİLİNE karar verilmiştir. İlan olunur. 08/04/2014 Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi nin gün ve 498 sayılı kararı ile onaylanan, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi Kd.2659 ve 2678 no lu parselleri ve yakın çevresini kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı Başkanlığımız ilan panosunda 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar KARS KAĞIZMAN İLÇESİ VE ÇEVRE KÖYLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI Kütük numaralı Kars Kağızman İlçesi ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneğimizin İlk Olağan Genel Kurul toplantısı 27/04/2014 tarihinde saat de Demet Mahallesi (10, Cadde Eski) 361. Sokak No:17/23 Yenimahalle/Ankara adresinde yapılacaktır. Yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantımız ise 04/05/2014 tarihinde çoğunluk aranmaksızın aynı adres ve aynı saatte yapılacaktır. İlgililere ve üyelere duyurulur. YÖNETİM KURULU GÜNDEM 1- Yoklama, Açılış ve Saygı duruşu 2- Divan Başkanlığı oluşturulması, 3- Geçici Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi 4- Geçici Yönetim Kurulu Mali Bilançosunun okunması görüşülmesi ve kabulü 5- Geçici Yönetim Kurulunun ibrası 6- Üyelik aidatlarının görüşülüp karara bağlanması 7- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi 8- Dilek ve öneriler kapanış. ANKARA (AA) Gol krallığı yarışında 13 golle Galatasaraylı Burak Yılmaz ve Gençlerbirliği'nden Stancu ile ilk sırayı paylaşan Sivassporlu Aatif Chahechouhe, 28 dakika hariç, oynanan tüm dakikalarda çime ayak basarak, Spor Toto Süper Lig'in 28 haftası itibarıyla "en fazla süre alan" futbolcu oldu. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, mevkileri gereği sakatlanma riski daha düşük kaleciler hesaba katılmadığında, her takımın 2 bin 520 dakika (28 haftax90 dakika) oynadığı 28. hafta sonunda 2 bin 400 dakika ve üstünde sahada kalan yalnızca 10 futbolcu var Ḣem "teknik direktörlerin vazgeçilmezleri"ni hem de "sakatlık nedir bilmeyen" isimleri göstermesi bakımından önem taşıyan listenin tepesinde, gol krallığında da zirvede bulunan Sivasspor'un Faslı golcüsü Aatif Chahechouhe yer aldı. Galatasaraylı Burak Yılmaz ve Gençlerbirliği'nden Bogan Stancu ile 13'er golle gol krallığının zirvesinde bulunan Chahechouhe, 28 haftanın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. 27 yaşındaki futbolcu, oyundan çıktığı 7. haftadaki Gençlerbirliği, 12. haftadaki Galatasaray, 16. haftadaki Akhisar Belediyespor, 17. haftadaki Kardemir Karabükspor, 25. haftadaki Trabzonspor ve 27. haftadaki Gaziantepspor karşılaşmalarında toplam 28 dakika dinlenebildi. Toplam 2 bin 492 dakika sahada kalan Chahechouhe, geride kalan 28 haftada Spor Toto Süper Lig'in "en fazla süre alan" futbolcusu unvanını aldı. Chahechouhe'yi, 2 bin 466 dakika süre alan Kayseri Erciyesspor'un sağ beki Cem Can ve sahada kaldığı 2 bin 457 dakikada 10 gol kaydeden Akhisar Belediyespor'un Senegalli forveti Baye Oumar Niasse takip etti. En fazla sahada kalan 10 futbolcu arasına "Üç Büyükler" diye bilinen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sadece bir oyuncunun yer alması dikkati çekti. Fenerbahçe'nin Hollandalı kanat oyuncusu Dirk Kuyt, Beşiktaşlı Gökhan Töre, Galatasaraylı Wesley Sneijder ve takım arkadaşları Bruno Alves ile Moussa Sow'un aksine hiçbir maç kaçırmadı. 28 hafta boyunca Ersun Yanal'ın ilk 11'inin değişmez ismi Kuyt, 33 yaşında olmasına rağmen 4 karşılaşma haricinde tüm maçlarda 90 dakika süre aldı. Kuyt, sonradan oyundan alındığı 4 karşılaşma hesaba katıldığında yalnızca 88 dakika kaçırdı. Şampiyon Sofuoğlu, İspanya'da tozu dumana katacak... SAKARYA (AA) Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın ikinci ayağını oluşturan İspanya yarışında, yenilenen motosikleti ve aksesuarlarıyla sezonun ilk birinciliğini hedefliyor. Avustralya'da düzenlenen sezonun ilk yarışında düşerek etabı tamamlayamayan ve puan alamayan Sofuoğlu, şampiyonanın ikinci ayağını oluşturan İspanya Aragon Pisti'ndeki yarışa iddialı hazırlanıyor. Son 1,5 ayını kendi pistinde antrenman yaparak geçiren Sofuoğlu, yenilenen motoru ve aksesuarlarıyla sezonun ilk birinciliği için 13 Nisan Pazar günü piste çıkacak. Sofuoğlu, AA muhabirine İspanya'daki yarışı kazanarak sürücüler klasmanında üst sıralara yükselmek istediğini söyledi. Sezonun ilk yarışının ardından verilen arada çok antrenman yaptığını ve çeşitli yarışlara katıldığını anlatan Sofuoğlu, formunu koruduğunu ifade etti. Sofuoğlu, puan sıralamasında üste çıkabilmek için bu yarışın çok önemli olduğunu belirterek, "Şimdilik her şey yolunda moral bozukluğu var elbette. O yarışa da çok iyi hazırlanmıştım, antrenmanları ve sıralama turlarını da birinci bitirmiştim. Yarışı da önde götürmeme rağmen piste akan yağ nedeniyle düştüm ve yarış dışı kaldım" diye konuştu. Şampiyonanın en iddialı pilotlarından olduğuna işaret eden Sofuoğlu, her yarışı kazanabilecek kapasitede olduğunu aktardı. "İnşallah İspanya yarışını kazanarak kendimi göstermeye başlayacağım" diyen Sofuoğlu, "Sabırsızlıkla bu yarışı bekliyorum, benim için çok önemli. Hazırlık sürecini iyi geçirdim. Türkiye'de de bazı yarışlara katıldım zaten. Kendimi formda tutmak için katıldım bu yarışlara" ifadesini kullandı. Sofuoğlu, ikinci yarış için bazı düzenlemelere gidildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "İlk yarışın ardından takımda da bazı değişiklikler yaptık. Bir mekanikeri değiştirdik, eksikliklerimizi giderdik ve artık yarışı bekliyoruz. Her şey dört dörtlük hazır. Motosikletime yeni dizayn yapıldı, yarış elbisem değiştirildi, kaskıma kadar her şey değişti. geçer ve ilk birinciliğimi alırım. İlk yarışta takımdan memnun değildim, geçen sezonun dizaynı kullanılıyordu ama artık değişti. İstediğim gibi oldu her şey ve ikinci yarışta ilk birinciliğimi almak için yarışacağım." Sofuoğlu, ikinci yarışın düzenleneceği Aragon Pisti'ni sevmesine rağmen bazı şansızlıklar nedeniyle son iki yarıştan puan çıkaramadığını anlattı. İlk olarak 2012'de Aragon Pisti'nde yarışa çıktığını ve yarışı birinci götürmesine rağmen rakibine kafa attığı gerekçesiyle diskalifiye edildiğini belirten Sofuoğlu, geçen yıl yapılan yarışta da frenlerinin tutmaması nedeniyle puan çıkaramadığını söyledi. Aragon Pisti'nde ilk birinciliğini almak istediğini dile getiren Sofuoğlu, "Bir türlü nasip olmadı orada birincilik. Bu yıl yapılacak yarışı kazanırım inşallah ve üzerimdeki bu şansızlığı atarım. Bu yarışı kazanmak benim için şart. İlk yarışta kaybettiğim puanları telafi etmem gerekiyor çünkü ben şampiyona pilotuyum. Şampiyonluğa yarışan bir pilotum ve puanlar benim için çok önemli. Aragon'da da inşallah ilk adımı ata-

16 11 N SAN 2014 Cuma YIL:40 SAYI: Büyükflehir Belediyesi, baharla birlikte 30 Mart yerel seçimlerinde caddelere, elektrik direklerine, camlara ve panolara yap flt r lan, as lan milyonlarca seçim afiflini ve pankart n topluyor. ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Gönüllü Akademisi Keçiören için çal fl yor Yaz YORUM lahi fl k makaleleriyle M. Kemal Pilavo lu Yaz dizileriyle Dr. Mehmet S lay Ankara da bahar ve seçim temizli i K eçiören Belediyesi nin destekleri ile kurulan Gönüllü Akademisi, genç, yafll ve çocuk her kesimden insana verdi i e itimlerle sivil toplum kurulufllar na destek oluyor. Gönüllü Akademisi toplumsal sorunlara birlikte çözüm üretmek, kiflilerin yetenekleri ölçüsünde bilgi, beceri ve deneyimlerini karfl l ks z olarak baflkalar na aktarmalar n sa lamak amac yla profesyonel gönüllülerin yetifltirilmesi için e itim ve uygulama çal flmalar yap yor. Ankara da bulunan 14 üniversite ile ortaklafla Topluma Hizmet Derslerini organize edip faaliyetler yürüten Akademi, e itim verdi i gönüllüleri Ankara da ve Keçiören de bulunan sivil toplum örgütlerine de yönlendiriyor. Akademi kuruldu u tarihten bugüne 500 gönüllü kifliye e itim vererek farkl sivil toplum kurulufllar na yönlendirdi. Gönüllü Akademisi e itim çal flmalar n n yan s ra Keçiören de yaflayan maddi durumu yetersiz ailelere yönelik Kardefl Aile Projesini de hayata geçirmek üzere faaliyetler yürütüyor. Engellilere yönelik çal flmalara da imza atan Akademi, uluslararas etkinliklerde stand aç yor. Ayr ca Emekliler Platformu ile ortaklafla yürüttü ü çal flmalarla, gönüllü olmak isteyen emeklileri Keçiören Belediyesi nin sosyal faaliyet gösterdi i alanlara yönlendiriyor. Kenyal Bakan n çocuklar Türk okulunda okuyor ANKARA CHA K enya n n Madencilikten Sorumlu Devlet Bakan Najib Balala'dan da ülkesindeki Türk Okullar 'na övgü dolu sözler geldi. Bakan Balala, "Türk Lisesi nden birisine benim iki k z m devam ediyor. Çok sayg n kurumlar." dedi. Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün daveti üzerine Türkiye ye bir resmi ziyaret gerçeklefltiren Kenya Cumhurbaflkan Uhuru Kenyatta dan sonra Kenya n n Madencilikten Sorumlu Devlet Bakan Najib Balala dan da Türk Okullar 'na övgü dolu sözler geldi. Türk-Kenya ortakl bir flirketin Ankara fiubesi nin aç l fl na kat lan Kenyal Bakan, Cihan Haber Ajans na (Cihan) aç klamalarda bulundu. ki k z n n Türk ifladamlar n n öncülü ünde aç lan okullara gitti ini gururla anlatan Madencilikten Sorumlu Devlet Bakan Balala, ülkesindeki Türk Okullar için "Türkiye nin Kenya ya farkl alanlar nda yat r mlar mevcut. Baflar l olduklar sektörlerin bir tanesi de e itim alan. Özellikle Türk Lisesi çok iyi ifllere imza at yor. Yedi kadar flubesi olan Türk Lisesi nden birisine de benim iki k z m devam ediyor. Çok sayg n kurumlar." de erlendirmesinde bulundu. TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Tamer Karahan Ziya Demirel Yalç n çyer A nkaral lar n sa l kl ve estetik bir kent ortam nda yaflamas n hedefleyen Büyükflehir Belediyesi Kent Esteti i Daire Baflkanl ekipleri, k fl flartlar nda kirlenen Baflkent i bahara haz rlamak için çal flmalar n aral ks z sürdürüyor. Türkiye de ilk kez Ankara Büyükflehir Belediyesi bünyesinde oluflturulan Kent Esteti i Daire Baflkanl - n n gündüz ve gece gruplar ndan oluflan 510 kiflilik temizlik ekibi, Baflkent in ortak yaflam alanlar nda 24 saat k fl sonras temizlik ve bak m n yap yor. Caddeleri ve kald r mlar yol süpürme araçlar ile süpüren Kent Esteti i ekipleri, s k s k kald r mlar bas nçl su ile y - kayarak da temizliyor. Büyükflehir Belediyesi nin kent temizlik ekiplerinin y kama çal flmalar nda su tankerleri kullan larak cadde ve bulvarlarda vatandafllar n yo un olarak kulland otobüs duraklar çevreleri, semt pazarlar, Toptanc Hal gibi yerler de kirlilikten ar nd r l yor. Ankaral lar n tertemiz bir güne merhaba demeleri için cadde, bulvar ve kald - r mlarda çal flmalar n gecegündüz sürdüren Kent Esteti i Dairesi yetkilileri, Baflkent te temizlik faaliyetlerinin 24 saat durmaks z n Kenan Ergen Erol Da l Abdullah Cengiz Deniz Tan k devam etti i bilgisini verdiler. 30 Mart yerel seçimlerinin ard ndan Ankara daki elektrik direklerine, duvarlara, a açlara, camlara ve panolara as lan, yap flt r lan seçim afiflleri ve pankartlar n indirmek için de Büyükflehir Belediyesi yo un bir çal flma yürüttü. Yasa gere i seçim yasaklar n n bafllad saatte afifl Kartal Göktan Muhammed Aslan ve pankartlar indirmeye bafllayan Büyükflehir ekipleri, milyonlarca afifl ve pankart n as ld cadde ve bulvarlarda seçim sonras na kalan temizlik çal flmalar n aral ks z sürdürdü. Büyükflehir Belediyesi Zab ta Daire Baflkanl yetkisi ve denetiminde gerçekleflen afifl ve pankart temizli ini ise Kent Esteti i Dairesi Baflkanl na ba l Nazan Bozdemir Fazl K l nç ekipler gerçeklefltiriyor. Gündüz saatlerinde trafik önlemleri al narak gerçeklefltirilen çal flmalarda Büyükflehir Belediyesi Kent Esteti i Dairesi ne ba l 50 personelden oluflan 15 ekip Ankara n n befl girifl bulvar nda da siyasi partilerin propaganda afifllerini indirdi. Ayd nlatma direklerine impeks ad verilen sepetlerle yükselerek tek tek siyasi partilerin bez afifllerini indiren Kent Esteti i Dairesi ekipleri bir taraftan da direklere yap flt r lan afiflleri de bas nçl su ile söktü. Sadece siyasi partilerin de il muhtar adaylar n n da seçim yar fl nda kulland klar afifllerle renkli bir kampanya dönemini geride b rakan Baflkent te kilometrelerce yolda yap lan çal flmalarla kent esteti i yeniden eski haline getirildi. Yetkililer temizlik çal flmalar n n devam etti i bölgelerden toplanan afifl ve pankartlar n da geri dönüflüme gönderildi ini ifade ettiler. Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu M. Recep Tiryaki Mehmet Akif Duman

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 13 Ocak 2014 Salı günü saat 14.00 te toplandı. Yoklama ve açılışın yapılmasının

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Şampiyon, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Şampiyon, Başkan Kocadon u ziyaret etti Şampiyon, Başkan ziyaret etti Kocadon u Türkiye Karate Milli takımında yer alan, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü sporcusu Dünya Şampiyonu Kayra Sezgin ve Antrenörü Fatih Uzunlulu, Bodrum Belediye Başkan

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 28 MÜDERRĠSOĞLU, Adnan YAVAN, Ömer IġIK, Mevlüt NERKĠZ,YaĢar ATAMAL, Bayram KILAVUZ, Tevfik AYYARKIN katıldılar. Üyelerden Remzi RuĢen AYAN, Hüseyin TAġAR ve Sadullah YILDIRIM katılmadılar.

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı