- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?"

Transkript

1 - MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? (2004/3) A) Fon B) Özkaynak C) Nakit D) Kâr E) Net işletme sermayesi 7.Aşağıdakilerden hangisi bilançonun bölümlerinden biri değildir? A) Ödenmiş Sermaye B) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar C) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar D) Duran Varlıklar E) Dönen Varlıklar 2.Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun oran analizi üzerinde doğuracağı etkilerden biri değildir? A) Kâr dağıtım oranlarının düşmesi B) Stoklar Toplamı/ Dönen Varlıklar Toplamı oranının düşmesi C) Likidite oranlarının azalması D) Toplam Borçlar/ Toplam Aktifler oranının yükselmesi E) Enflasyon ortamlarında genellikle kârlılık oranlarının nominal olarak yükselmesi 8.Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloları hazırlamanın temel amaçlarından biri değildir? A) İşletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi sağlamak B) Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak C) Varlık ve kaynaklardaki değişiklikler hakkında bilgi sağlamak D) Devletin vergilendirme politikalarına yardımcı olmak E) Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak (Aktif Kârlılık Oranı x Dağıtılmayan Kârlar Oranı) 3.Yukarıdaki formül aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Kâr dağıtımoranını B) İçsel büyüme oranını C) Paybaşına kâr oranını D) Paybaşına temettü oranını E) Aktif devir hızı oranını 4.Bir işletmeye ait bilgiler aşağıdaki gibidir: Satışların Maliyeti : TL Net Satışlar : TL Ortalama Stok : TL Bu bilgilere ve satışların maliyetine göre yapılan hesaplamada işletmenin stok devir hızı ne kadardır? A) 42 B) 30 C) 24 D) 12 E) 10 5.Aşağıdakilerden hangisi kredi değerlendirmelerinde kullanılan 5K yaklaşımından biri değildir? A) Kârlılık B) Kapasite C) Kefil veya kefalet D) Kapital E) Koşullar 6.Aşağıdakilerden hangisi fon kullanımı yaratmaz? A) Duran varlıkların tutarındaki artışlar B) Ödenen temettüler C) Gelecek yıllara ait gelirlerdeki azalışlar D) Sermayedeki azalışlar E) Ödenen vergi ve benzerleri 9-Bir işletmeye ait bilgiler aşağıdaki gibidir: Ödenmiş Sermaye : TL Sermaye : TL Dönem Net Kârı : TL Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin II. temettü tutarı kaç TL dir? A) B) C) D) E) Bir işletmeye ait bilgiler aşağıdaki gibidir: Net Satışlar : TL Ortalama Alacaklar : TL Ortalama Stokta Kalma Süresi : 30 gün Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin ortalama tahsilat süresi kaç gündür? A) 30 B) 28 C) 26 D) 20 E) Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloları hazırlamanın temel amaçlarından biri değildir? (2005/1) A) Devletin vergilendirme politikalarına yardımcı olmak B) İşletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi sağlamak C) Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak D) Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak E) Varlık ve kaynaklardaki değişiklikler hakkında bilgi sağlamak

2 12."Analitik bilanço" sınıflandırması aşağıdaki gruplardan hangisinin kapsamındadır? A) Şekilsel bakımdan B) Kapsam bakımından C) Finansal tablolar analizi bakımından D) İşletme bakımından E) Vergi hukuku bakımından 19. Aktif Kârlılık Oranı x Dağıtılmayan Kârlar Oranı Bu oran aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Likidite oranı B) İçsel büyüme oranı C) Nakit oran D) Cari oran E) Dönem kârı oranı 13.Aşağıdakilerden hangisi gerçek bir fon kaynağı değildir? A) Sermaye artırımı B) Gelecek yıllara ait gelirler hesabındaki azalışlar C) Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar D) Hisse senedi ihraç primleri E) Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar 14.Aşağıdakilerden hangisi bir nakit girişidir? A) Ödenen temettüler B) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar C) Ödenen vergi ve benzerleri D) Alınan krediler E) Satışlarınmaliyeti 15.Aşağıdakilerden hangisi kâr dağıtım tablosunun düzenlenme amaçlarından biri değildir? A) Ayrılan yedeklerin hesaplanması B) Dönem kârının nelerden oluştuğunun gösterilmesi C) Şirketlerin hisse başı kârının hesaplanması D) Hisse başı temettü tutarının hesaplanması E) Ödenecek vergilerin hesaplanması 16.Yönetim analizlerinde işletmenin hangi durumu hakkında saptama yapılamaz? A) Finansal durum B) Kârlılık C) Likidite D) Verimlilik E) Yönetimin performansı 17.Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabı değildir? A) Özkaynak hesapları B) Aktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar C) Yabancı kaynak hesapları D) Aktif hesaplar E) Gelir ve gider hesapları 18.İşletmenin kaldıraç oranının artması aşağıdakilerden hangisini de artırmaktadır? A) Likidite yapısını B) Varlık yapısını C) Finansman riskini D) Kaynak yapısını E) Kârlılık durumunu 20-Bir işletmeye ait bilgiler aşağıdaki gibidir: Ödenmiş Sermaye : YTL Sermaye : YTL Dönem Net Kârı : YTL Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin II. temettü tutarı kaç YTL dir? A) 500 B) C) D) E) Aşağıdakilerden hangisi fon kullanımı yaratmaz?(2005/2) A) Gelecek yıllara ait gelirlerdeki azalışlar B) Ödenen temettüler C) Sermayedeki azalışlar D) Duran varlıkların tutarındaki artışlar E) Ödenen vergi ve benzerleri 22.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? A) Nakit oran B) Fon kaynağı C) Nakit kullanımı D) Cari oran E) Net işletme sermayesi 23.Belirli bir tarihte, tarihi değerle muhasebeleştirilmiş olan varlıkların muhasebe kayıtlarına göre hesaplanan değerine ne ad verilir? A) Maliyet bedeli B) Piyasa değeri C) Defter değeri D) Emsal bedeli E) Nominal değer 24.Aşağıdakilerden hangisi borsa performans oranlarından biri değildir? A) Paybaşına temettü oranı B) Paybaşına kâr oranı C) Fiyat/ kazanç oranı D) Ortalama etkinlik süresi oranı E) Kâr dağıtım oranı

3 25. 5 K kuralına göre aşağıdakilerden hangisi işletme yönetiminin güvenilirliğini ve dürüstlüğünü ifade eden kavramdır? A) Koşullar B) Karakter C) Kefil D) Kapital E) Kapasite 26.Aşağıdakilerden hangisi özkaynaklar değişim tablosunda kesinlikle yer almaz? A) Hisse senedi İhraç primleri B) 20xx yılı dönem net kârı C) Duran varlık satış kârları D) Özel fonlardan aktarılan kısım E) İştirak kazançları 27.Hisse başına kâr hesaplamasında kullanılan formül aşağıdakilerden hangisidir? A) Net kâr (Vergi sonrası kâr)/ Hisse senedi sayısı B) Hisse senedi sayısı/ Dönem kârı C) Dönem kârı/ Hisse senedi ihraç primleri D) Net kâr (Vergi öncesi kâr)/ Hisse senedi sayısı E) Hisse senedi sayısı/ Net kâr (Vergi sonrası kâr) 28.Ortaklara verilecek birinci temettü tutarı tekdüzen hesap planında hangi hesapta izlenir? A) Dönem Net Kârı Hesabında B) Olağanüstü Yedekler Hesabında C) Ortaklara Borçlar Hesabında D) Özel Fonlar Hesabında E) Personele Borçlar Hesabında 29. ve 30. sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Dönen varlıklar YTL Duran varlıklar YTL Uzun vadeli yabancı kaynaklar YTL Kısa vadeli yabancı kaynaklar YTL 29.Bu bilgilere göre işletmenin cari oranı yüzde kaçtır? A) 0,58 B) 0,71 C) 1,25 D) 1,66 E) 1,75 30.Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin net çalışma sermayesi kaç YTL dir? A) B) C) D) E) Stokları elde etmek için kullanılan nakdin; stokların satılması ve alacakların tahsil edilmesinden sonra tekrar nakde dönüşmesi için ortalama kaç gün gerektiğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir? (2005/3) A) Likidite oranı B) Ortalama stok değişim oranı C) Stok devir hızı oranı D) Ortalama etkinlik süresi E) Ortalama stokta kalma süresi 32.İşletmenin geçmişteki 5-10 yıllık dönemlerine ait finansal tablo verilerinden hareket ederek geleceğe yönelik ilişkileri belirlemeye olanak sağlayan analiz tekniğine ne ad verilir? A) Yatırım analizi B) Dikey analiz C) Statik analiz D) Oran analizi E) Eğilim yüzdeleri 33.Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun oran analizi üzerinde doğuracağı etkilerden biri değildir? A) Likidite oranlarının azalması B) Kâr dağıtım oranlarının düşmesi C) Enflasyon ortamlarında genellikle kârlılık oranlarının nominal olarak yükselmesi D) Stoklar Toplamı/ Dönen Varlıklar Toplamı oranının düşmesi E) Toplam Borçlar/ Toplam Aktifler oranının yükselmesi 34.Aşağıdakilerden hangisi finansal verilerin çeşitliliğine göre yapılan analiz türüdür? A) Dinamik analiz B) Statik analiz C) İç analiz D) Yatırım analizi E) Kredi analizi 35."Kredi pazarlık doğrusu"nun aşağıdaki analiz türlerinden hangisinde var olduğu kabul edilir? A) Yönetim analizlerinde B) Yatırım analizlerinde C) Dikey analizlerde D) Kredi analizlerinde E) İçsellik analizinde 36.Trend analizinde, diğer yıllardaki hesap tutarlarının oranlanacağı hesapların bulunduğu yıl ne olarak isimlendirilir? A) Geçmiş dönem B) Baz yıl C) Önceki dönem D) İlgili yıl E) Cari yıl

4 37.İşletmenin stok bağımlılık oranı yüksek ise aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A) Kâr marjlarının düşürülmesi B) Pazarlama etkinliğinin arttırılması C) Satışların arttırılması D) Stok devir hızının arttırılması E) Daha çok stok almaya yönelinmesi 38.Alacak devir oranının hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi temel alınırsa sonuç daha açıklayıcı olur? A) Ticari alacaklar B) Ortalama alacaklar C) Şüpheli ticari alacaklar D) Senetli alacaklar E) Senetsiz alacaklar 39.Bir üretim işletmesinin aktiflerinin %66' sı döner varlıklardan, %34' ü de duran varlıklardan oluşuyorsa, bu durum aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Varlık yapısının olumlu olduğunu B) Otofinansman yoluyla kendini finanse ettiğini C) Yatırımlar içindeki likit yapısının güçlü olduğunu D) İşletmenin bir ticaret işletmesi görünümü verdiğini E) Borç ödeme gücünün yeterli olduğunu 40.İşletmenin brüt satış kârı net satışların %39' u iken, olağan kârının %83 olması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Kârın ağırlıklı olarak yan faaliyetlerden elde edildiğini B) Satışlarının esnekliğini C) Satılanmalınmaliyetinin azalışını D) Kârın ana faaliyet konusundan elde edildiğini E) İşletme faaliyetlerinin verimliliğini 41.Aşağıdakilerden hangisi kâr dağıtım tablosunun düzenlenme amaçlarından biri değildir? (2006/1) A) Ödenecek vergilerin hesaplanması B) Şirketlerin hisse başı kârının hesaplanması C) Ayrılan yedeklerin hesaplanması D) Hisse başı temettü tutarının hesaplanması E) Dönem kârının nelerden oluştuğunun gösterilmesi 42.Trend veya eğilim yüzdeleri tekniği için en uygun analiz türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Statik analiz B) Yönetim analizi C) Dış analiz D) Dinamik analiz E) İç analiz 43."Stok Bağımlılık Oranı" hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? A) Alacaklar B) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar C) Hazır Değerler D) Menkul Kıymetler E) Stoklar 44.Bir işletmenin borsa değerinin defter değerinden düşük olması ne anlama gelmektedir? A) Yasa dışı işlemleri olduğu B) Kârlılığının istenilen düzeyde olmadığı C) Borç ödemede zorluklar yaşadığı D) Dağıtılmamış kârların verimli kullanılmadığı E) Likit yapısının zayıf olduğu 45.Hisse senedi yatırımları için karşılaştırma kriteri olarak kullanılan oran aşağıdakilerden hangisidir? A) Fiyat-kazanç oranı B) Paybaşına kâr oranı C) Kâr dağıtım oranı D) İçsel büyüme oranı E) Paybaşına temettü oranı 46.Aşağıdakilerden hangisi oran analizinde göz önüne alınması gereken ilkelerden biri değildir? A) Enflasyon B) Oranların bir araç olarak kabul edilmesi C) Yorumda diğer açıklayıcı oranların da kullanılması D) Sadece işletmeye ait oranların kullanılması E) Mevsimlik hareketlerin dikkate alınması 47.İşletmenin duran varlıkları toplam varlıkların %50 'si kadarken, sürekli sermayesinin de %50 olması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Varlık yapısının güçlü olduğunu B) Duran varlıkların tamamının uzun vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini C) Duran varlıkların tamamının özkaynaklarla finanse edildiğini D) Kaynak dağılımının yabancı kaynak ağırlıklı olduğunu E) Sermayenin yetersiz olduğunu 48.Satışların maliyetinin net satışların %80'i oranında gerçekleşmesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Rekabet avantajını kaybettiğini B) Satış iadelerinden gelen kalitesizliği C) Satış iskontolarının yüksekliğini D) Faaliyet giderlerinin kârı azaltıcı etki yarattığını E) Brüt kâr marjının azaldığını

5 49.Anonim şirketlerde I. Temettü tutarının kadardır? A) Ödenmiş sermayenin %5'i B) Dönemkârının %5'i C) Vergi sonrası dönemkârının %50'si D) Ödenmiş sermayenin %20'si E) Vergi öncesi dönemkârının %25'i 50.İşletmenin stok bağımlılık oranı yüksek ise aşağıdaki önlemlerden hangisini alınmalıdır? A) Stok elde bulundurma maliyetini azaltmak B) Kâr marjını düşürmek C) Satışları yavaşlatmak D) Pazarlama etkinliklerini azaltmak E) Daha çok borçlanarak stoklarını artırmak 51.Ticari yaşamın gereklerine ve muhasebe kuramı ve uygulamalarına göre hazırlanan bilançolara ne ad verilir?(2006/2) A) Analitik bilanço B) Konsolide bilanço C) Ticari bilanço D) Mali bilanço E) İşletme bilançosu 52.Aşağıdakilerden hangisi satışların maliyeti içinde yer almaz? A) Satılan ticari mallar maliyeti B) Satılan hizmet maliyeti C) Diğer satışların maliyeti D) Satılan mamullerin maliyeti E) Satış iadeleri ne 53.Aşağıdakilerden hangisi nakit çıkışı değildir? A) Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları B) Ödenen vergi ve benzerleri C) Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri D) Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit E) Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları 54.Nakit akış tablosunun düzenlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur? A) Gelir tablosuna B) Kapanış bilançosuna C) Özkaynak değişimtablosuna D) Açılış bilançosuna E) Kâr dağıtımtablosuna 55.Personele ödenecek temettüler aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? A) Ortaklara borçlar B) Yasal Yedekler C) Diğer Kâr Yedekleri D) Personele borçlar E) Satışlar Net Kâr (Vergi Sonrası Kâr) / Hisse Senedi Sayısı 56.Bu formül aşağıdakilerden hangisinin hesaplanmasında kullanılmaktadır? A) Hisse başına kârın B) Hisse başına temettünün C) Yönetim kuruluna payın D) II. Tertip yasal yedeklerin E) Ortaklara payın " Hazır Değerler + Menkul Kıymetler / Kısa Vadeli Yab.Kay.Toplamı" 57-Bu formül aşağıdaki oranlardan hangisinin hesaplanmasında kullanılmaktadır? A) Stok bağımlılık oranının B) Cari oranın C) Likidite oranının D) Nakit oranının E) Fon karşılama oranının 58.Toplam Özkaynaklar/ Pasif Toplamı Oranının %40'ın altına düşmesi ne anlama gelir? A) İşletmenin sermayesinin yeterli hale geldiği B) İşletmenin kâr dağıtamayacağı C) İşletmenin finansman riskinin arttığı D) İşletmenin sermaye artırımına yöneldiği E) İşletmenin varlıklarının zayıflığı 59.Fiyat/Kazanç Oranının yüksekliği ne anlama gelir? A) İşletmenin sermaye yetersizliği çektiği B) Pay başına kârlar düşükken bile hisse senedi fiyatının yüksek olduğu C) İşletmenin zarar ettiği D) İşletmenin borçlanmaya gideceği E) İşletmenin yeterli kârlılığa ulaşamadığı 60.Aşağıdakilerden hangisi bilanço kalemlerinden biri değildir? A) Kasa B) Çıkarılmış tahviller C) Dönemkârı D) Banka kredileri E) İştirakler 61.Nakit oranının, genel olarak % kaç olması yeterli kabul edilir?(2006/3) A) 5 B) 20 C) 40 D) 50 E) 100

6 62.Hazır değerler ve menkul kıymetler çıkarıldıktan sonra kalan kısa vadeli yabancı kaynakların stokların kaç katı olduğunu gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir? A) Alacak devir hızı B) Ortalama tahsilat süresi C) Stok bağımlılık oranı D) Nakit oranı E) Stok devir hızı " Ortalama Stokta + Ortalama Tahsilat Kalma Süresi Süresi" 63.Bu formül ile aşağıdaki oranlardan hangisi hesaplanır? A) Ortalama etkinlik süresi B) Ortalama tahsilat süresi C) Stok bağımlılık oranı D) Ortalama stokta kalma süresi E) Alacak devir hızı oranı 64.İşletmenin Toplam Aktifler / Ödenmiş Sermaye Oranı' nın artması ne anlama gelmektedir? A) Varlık yapısının kuvvetli olduğu B) Borç ödeme gücünün yetersiz olduğu C) Özkaynak ağırlıklı bir finansman modeline sahip olduğu D) Faiz yükünün arttığı E) Borç ağırlıklı bir finansman modeline doğru kaydığı Olağan Kâr / Net satışlar 65.formülü ile aşağıdaki oranlardan hangisi hesaplanmaktadır? A) Faaliyet kârlılığı oranı B) Olağan kârlılık oranı C) Net kârlılık oranı D) Dönem kârlılığı oranı E) Brüt satış kârlılığı oranı 66.İşletmenin dönen varlıklarında %40 oranında artış, duran varlıklarında ise %103 oranında bir artış olması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) İşletmenin üretimini arttırmaya yöneldiği B) İşletme sermayesinin fazla olduğu C) İşletmenin duran varlıklar ağırlıklı varlık edinme politikası izlediği D) İşletmenin nakte ihtiyaç duyduğu E) İşletmenin dönen varlıklarını elden çıkarmaya çalıştığı 67.Sektördeki rekabetin arttığını ve rekabet koşullarının ağırlaştığını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir? A) Satışların maliyetinin artması B) Özkaynakların artması C) Faaliyet giderlerinin düşme eğiliminde olması D) Satış indirimlerinin hızla artış göstermesi E) Dönen varlıkların azalması 68.Paybaşına temettü oranı hangi grup oranlar içinde yer alır? A) Kârlılık durumu oranları B) Borsa performans oranları C) Likidite durumu oranları D) Finansal durumoranları E) Faaliyet etkinliği oranları 69.Faiz giderleri ve kur farkı giderleri, gelir tablosunun hangi grubunda yer alır? A) Finansman giderlerinde B) Faaliyet giderlerinde C) Olağandışı gider ve zararlarında D) Satılan malın maliyetinde E) Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlarda 70.Bir işletmede cari oran aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Faiz yükünü B) Kârlılık durumunu C) Kaynak yapısını D) Kısa vadeli borç ödeme gücünü E) Kâr dağıtma kabiliyetini 71.Aşağıdakilerden hangisi finansal verilerin çeşitliliğine göre yapılan analiz türüdür?(2007/1) A) Kredi analizi B) Dinamik analiz C) Statik analiz D) Yatırım analizi E) İç analiz 72.Personele ödenecek temettüler aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? A) Satışlar B) Personele borçlar C) Diğer Kâr Yedekleri D) Yasal Yedekler E) Ortaklara borçlar

7 İşletmenin 1. yılda satışlarının maliyeti YTL iken 2. yılda satışların maliyeti gerçekleşmemiştir. 73.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bu değişmeyi ifade etmektedir? A) %100'lük ve YTL bir azalış vardır. B) YTL bir azalış vardır. Azalan yüzdesi yoktur. C) YTL bir değişim ve %36 lık bir azalış vardır. D) Bu kalem, bu tekniğe göre hesaplanamaz. E) Satışların maliyetinin yüksekliği kârı azaltmaktadır. 74.İşletmenin dönen varlıkları %50 oranında artış gösterirken, kısa vadeli yabancı kaynaklarının %25 oranında azalması ne anlama gelir? A) Borçlarının özkaynaklarından az olduğu B) Otofinansman gücünün arttığı C) Kısa vadeli borç ödeyebilme kabiliyetinin arttığı D) İşletmenin kârlılığının arttığı E) İşletmenin kârı dağıtmayıp sermayeye eklediği İşletmenin 1.yıldaki faiz karşılama oranı 1,61 iken 2.yılda faiz karşılama oranı 0,50 olarak gerçekleşmiştir. 75.Bu durum aşağıdaki ifadelerden hangisi ile açıklanır? A) Faiz giderleri azalmıştır. B) Maliyetler yükselmiştir. C) Otofinansmana ağırlık verilmiştir. D) İşletme faizsiz borçlanma yoluna gitmiştir. E) Faiz giderlerini karşılamada sorun yaşanmaktadır. 76.Aşağıdakilerden hangisi stok bağımlılık oranı hesaplamasında kullanılmaz? A) Hazır değerler B) Stoklar C) Ticari alacaklar D) Kısa vadeli yabancı kaynaklar E) Menkul kıymetler 77.Aşağıdaki oranlardan hangisi hisse senedi yatırımları için bir karşılaştırma kriteri olarak kullanılmaktadır? A) Pay başına kâr oranı B) Pay başına temettü oranı C) Kâr dağıtımoranı D) Fiyat-kazanç oranı E) Piyasa değeri/defter değeri oranı 78.Nakit akış tablosu hangi esasa göre düzenlenmektedir? 79.Aşağıdakilerden hangisi bir nakit çıkışı değildir? A) Sermaye artışından sağlanan nakitler B) Ödenen vergi ve benzerleri C) Ödenen temettüler D) Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları E) Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 80.Net işletme sermayesindeki değişim tablosu düzenlenirken aşağıdakilerden hangisi temel alınır? A) ToplamYabancı Kaynaklar / Özkaynaklar B) Dönen Varlıklar / Pasif Toplam C) Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar D) Aktif Toplam / Pasif Toplam E) Aktif Toplam / Özkaynaklar 81.Stokları elde etmek için kullanılan nakdin; stokların satılması ve alacakların tahsil edilmesinden sonra tekrar nakde dönüşmesi için ortalama kaç gün gerektiğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?(2007/2) A) Stok devir hızı oranı B) Ortalama stok değişim oranı C) Ortalama etkinlik süresi D) Likidite oranı E) Ortalama stokta kalma süresi 82.Aşağıdakilerden hangisi bilançonun uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alır? A) Ödenmiş Sermaye B) Yasal Yedekler C) İştiraklerden Temettü Gelirleri D) Hisse Senetleri E) Çıkarılmış Tahviller 83.Aşağıdakilerden hangisi fon kullanımı yaratmaz? A) Ödenen vergi ve benzerleri B) Gelecek yıllara ait gelirlerdeki azalışlar C) Ödenen temettüler D) Sermayedeki azalışlar E) Duran varlıkların tutarındaki artışlar 84.Aşağıdakilerden hangisi bilanço kalemlerinden biri değildir? A) Dönemkârı B) Kasa C) Banka kredileri D) Çıkarılmış tahviller E) İştirakler A) Tahakkuk esası B) Maliyet esası C) Sermaye esası D) Kâr esası E) Nakit esası

8 Olağan Kâr / Net satışlar 85.formülü ile aşağıdaki oranlardan hangisi hesaplanmaktadır? A) Faaliyet kârlılığı oranı B) Olağan kârlılık oranı C) Net kârlılık oranı D) Dönem kârlılığı oranı E) Brüt satış kârlılığı oranı Bir işletmenin; cari oranı 2,5, likidite oranı 1,5 ve stokları da YTL dir. 86.Bu bilgilere göre işletmenin dönen varlıkları kaç YTL dir? A) 500 B) C) D) E) I. Trend analizinin doğru sonuç verebilmesi için baz yılının istikrarlı bir yıl olarak seçilmesi gerekir. II. Mukayeseli tablolar analizinde doğru değerlendirme yapabilmek için oranların yanında hesapların mutlak değerleri de göz önünde bulundurulmalıdır. III. Dikey yüzdelere göre gelir tablosu analiz edilirken dönem net kârı tutarı 100 kabul edilir. 87.Finansal tabloların analizi ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I,II ve III 88.Satışların maliyeti tablosunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri B) Yarı Mamul Kullanımı C) Genel YönetimGiderleri D) Direkt İşçilik Giderleri E) Genel ÜretimGiderleri 89.Aşağıdakilerden hangisi oran analizinde göz önünde tutulması gereken faktörlerden biri değildir? A) Oranlar değerlendirilirken mevsimlik ve konjonktür hareketlerinin etkileri dikkate alınmalıdır. B) Analizde anlamsız oranlar kullanılmamalıdır. C) Oranlar yorumlanırken, fiyat düzeyindeki değişiklikler dikkate alınmamalıdır. D) Oranlar, çeşitli kaynaklardan sağlanan ek bilgilerin ışığı altında yorumlanmalıdır. E) Oranların hatalı bir şekilde yorumlanmasından kaçınılmalıdır. 90.Aktiflerin işletme sahiplerince ne oranda finanse edildiğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir? A) (Dönen Varlıklar - Gayrimenkuller) / Aktif Toplamı B) Özkaynaklar / Aktif Toplamı C) (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar - Gayrimenkuller) / Aktif Toplamı D) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Pasif Toplamı E) Özkaynaklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Kasa 50 YTL Bankalar 100 YTL Ticari Alacaklar 300 YTL Stoklar 200 YTL Satıcılar 100 YTL Cari borçlar 400 YTL 91.Bu bilgilere göre işletmenin likidite oranını aşağıdaki işlemlerden hangisi değiştirmez?(2007/3) A) Ticari alacakların 50 YTL tutarındaki kısmının tahsil edilmesi B) 30 YTL tutarında kredili mal alınması C) Bankadan 100 YTL kullanılarak uzun vadeli borcun ödenmesi D) 20 YTL tutarında peşin mal satılması E) 20 YTL tutarında kredili mal satılması 92.Üretilen mamül maliyeti YTL, satılan mamül maliyeti YTL olan bir işletmede dönem sonu stoku YTL ise dönem başı stoku kaç YTL dir? A) B) C) D) E) Asit test oranı 1 olarak hesaplanan işletmenin; dönen varlıkları YTL ve kısa vadeli yabancı kaynakları YTL ise işletmenin stok tutarı kaç YTL dir? A) B) C) D) E) Aşağıdakilerden hangisi fon kaynaklarından biri değildir? A) Uzun vadeli ticari borçlarda artış B) Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar C) Olağan kâr D) Duran varlıkların satışı E) Hisse senetleri ihraç primleri

9 95.Dikey yüzdeler analiz tekniğine göre; gelir tablosunda yer alan kalemler aşağıdakilerden hangisine oranlanmaktadır? A) Brüt satışlara B) Dönemnet kârına C) Faaliyet kârına D) Dönemkârına E) Net satışlara 96.Dikey yüzdeler analiz tekniğine göre, brüt satış kârının dikey yüzdesi 0,20 olan bir işletmenin, net satışlarının tutarı YTL ise satışların maliyeti tutarı kaç YTL dir? A) B) C) D) E) Bir işletmenin geçmiş dönemlerinin ortalaması ile cari dönemi karşılaştırma amacıyla finansal tablolarını analiz etmesi durumunda; aşağıdaki standartlardan hangisinin kullanılması daha uygun olacaktır? A) Bütçe standartlarının B) Sektör standartlarının C) Sanayi standartlarının D) Tarihi standartların E) İdeal standartların 98.Özkaynak finansmanının yapısının bir bütün olarak görülebildiği ve bu yapı üzerinde etkili olan kalemlerin dönemsel değişimlerinin işletme bakımından doğurabileceği etkilerin değerlendirildiği tablo aşağıdakilerden hangisidir? A) Fon AkımTablosu B) Net İşletme Sermayesindeki Değişim Tablosu C) Özkaynak DeğişimTablosu D) Nakit AkımTablosu E) Bilanço 99.Kısa vadeli borçların ödenmesi için mevcut stokların kaç katı daha satış yapılması gerektiğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir? A) Faiz karşılama oranı B) Stok bağımlılık oranı C) Alacak devir hızı oranı D) Ortalama stokta kalma süresi E) Stok devir hızı oranı 100.Net işletme sermayesi ile ilgili olan aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Net işletme sermayesi arttıkça, işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücü artar. B) Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farktır. C) Dönen varlıkları ifade eden "işletme Sermayesi nden farklı bir anlam taşımaktadır. D) İşletmenin gelir tablosundan hareketle hesaplanır. E) Kısa vadeli yabancı kaynaklar dışındaki tüm kaynakları ifade eden sürekli sermayeden farklı bir anlamtaşımaktadır. I. Cari oranı sektör ortalamasına göre yüksek ancak likidite oranı düşük olan bir işletmede sektör ortalamasına göre daha fazla stok bulunmaktadır. II. Alacak devir hızı 6 olan bir işletmede ortalama tahsilat süresi 60 gündür. III. Nakit oranı işletmenin stoklarına ve alacaklarına hiç dokunmadan diğer varlıklarla, kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösterir. 101.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?(2008/1) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Dönem net kârı YTL Ödenecek vergi ve diğer yasal yükümlülükler YTL Kısa ve uzun vadeli borçlanma giderleri YTL 102.Bu bilgilere göre işletmenin faiz karşılama oranı kaçtır? A) 3,5 B) 4 C) 4,5 D) 5 E) Aşağıdakilerden hangisi gerçek bir fon çıkışı gerektirmeyen giderler arasında yer almaz? A) Gelecek aylara ait giderlerin döneme ait kısmı B) Reeskont faiz giderleri C) Konusu kalmayan karşılıklar D) Karşılık giderleri E) Gelecek yıllara ait gelirler hesabındaki azalışlar

10 104.Aşağıdakilerden hangisi faaliyet etkinlik oranlarından biri değildir? A) Alacak devir hızı oranı B) Asit test oranı C) Ortalama tahsilat süresi oranı D) Aktif devir hızı oranı E) Stok devir hızı oranı 105.Net satışları YTL ve ortalama alacakları YTL olan işletmenin alacaklarının ortalama tahsil süresi kaç gündür? A) 160 B) 150 C) 140 D) 120 E) 115 Bir işletmenin yılları arası net satışları ve stoklarıyla ilgili bilgileri aşağıdaki gibidir: Net Satışlar Stoklar Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? A) Stoklar satış yoluyla eritilememektedir. B) Peşin satışlara fazla ağırlık verilmektedir. C) Stok giderlerini azaltıcı bir politika izlenmektedir. D) İşletme yönetimince iyi bir stok politikası yürütülmektedir. E) Kredili satışlara fazla ağırlık verilmektedir. 107.Bir işletmenin, brüt satışları YTL, satıştan indirimleri YTL, satışlarının maliyeti YTL ve faaliyet giderleri YTL ise faaliyet kârına ilişkin dikey yüzde kaç olur? A) %20 B) %21,93 C) %22 D) %22,33 E) %23, İşletmenin günlük nakit gereksinimlerini karşılayabilme gücü aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Özkaynaklarını B) Sermaye yapısının gücünü C) Yatırımların kârlılığını D) Likidite gücünü E) Borç ödeme gücünü 109.Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun, oran analizi üzerinde doğuracağı etkilerden biri değildir? A) Dönen varlık toplamı / toplam aktifler oranının yükselmesi B) Likidite oranlarının düşmesi C) Likidite oranlarının yükselmesi D) Kısa vadeli yabancı kaynaklar / toplam aktifler oranının yükselmesi E) Stoklar toplamı / dönen varlıklar toplamı oranının yükselmesi 110.Hisse senetleri borsada işlem görmeyen halka açık anonim şirketlerin I. Temettü tutarları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Yedek akçeye eklenirler B) Sermayeye eklenebilirler. C) Nakden dağıtılmak zorundadırlar. D) Hisse senedi biçiminde dağıtabilirler. E) Nakden dağıtılma zorunluluğu yoktur. 111-Stokları elde etmek için kullanılan nakdin; stokların satılması ve alacakların tahsil edilmesinden sonra tekrar nakde dönüşmesi için ortalama kaç gün gerektiğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?(2004/2) A) Stok devir hızı oranı B) Ortalama stok değişim oranı C) Ortalama etkinlik süresi D) Likidite oranı E) Ortalama stokta kalma süresi 112-Brüt satış kârlılığı oranı 0,50 olan bir işletmenin net satışları toplamı TL ise, brüt satış kârı kaç TL'dir? A) B) C) D) E) Bir işletmenin brüt satışları TL, satıştan indirimleri TL, satışların maliyeti TL ve faaliyet giderleri TL ise faaliyet kârına ilişkin dikey yüzde kaç olur? A) 42 B) 45 C) 50 D) 54 E) 65

11 114-Aşağıdakilerden hangisi bilançonun uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alır? A) Ödenmiş Sermaye B) Yasal Yedekler C) İştiraklerden Temettü Gelirleri D) Hisse Senetleri E) Çıkarılmış Tahviller 118-Aşağıdakilerden hangisi faaliyet etkinliği oranlarından biri değildir? A) Stok devir hızı oranı B) Aktif devir hızı oranı C) Alacak devir hızı oranı D) Ortalama etkinlik süresi E) Fiyat/Kazanç oranı Dönem Net Kârı / Hisse Senedi Sayısı 115-Formülü ile aşağıdakilerden hangisi hesaplanır? A) Hisse başı temettü B) Sermaye devir hızı C) Pay başına temettü oranı D) Kâr dağıtım oranı E) Pay başına kâr oranı 116-Aynı finansal tablonun aynı dönemine ait verilerinin kendi aralarında oranlanması yoluyla uygulanan analiz türüne ne ad verilir? A) Yatırım analizi B) Yatay analiz C) Eğilim yüzdeleri tekniği D) Dikey analiz E) Trend analizi 117-Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabı değildir? A) Gelir ve gider hesapları B) Yabancı kaynak hesapları C) Özkaynak hesapları D) Aktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar E) Aktif hesaplar 119-İşletmenin geçmiş dönemlerine ait finansal tablo verilerinden hareket ederek geleceğe yönelik ilişkileri belirlemeye olanak sağlayan analiz tekniğine ne ad verilir? A) Yatırım analizi B) Statik analiz C) Eğilim yüzdeleri D) Dikey analiz E) Oran analizi 120-Aşağıdakilerden hangisi "kaldıraç oranı" olarak adlandırılır? A) Toplam Aktifler / Maddi Duran Varlıklar B) Toplam Yabancı Kaynaklar / Toplam Kaynaklar C) Ödenmiş Sermaye / Öz kaynaklar D) Toplam Yabancı Kaynaklar / Net Satışlar E) Dönen Varlıklar / Toplam Kaynaklar

12 1) E 2) B 3) B 4) D 5) A 6) C 7) A 8) D 9) B 10)E 11)A 12)C 13)D 14)D 15)B 16)E 17)E 18)C 19)B 20)B 21)A 22)E 23)C 24)D 25)B 26)E 27)A 28)C 29)C 30)A 31)D 32)E 33)D 34)C 35)D 36)B 37)E 38)B 39)D 40)A 41)E 42)D 43)A 44)D 45)A 46)D 47)D 48)E 49)A 50)B 51)C 52)E 53)D 54)C 55)B 56)A 57)D 58)C 59)B 60)C 61)B 62)C 63)A 64)E 65)B 66)C 67)D 68)B 69)A 70)D 71)E 72)B 73)A 74)C 75)E 76)C 77)D 78)E 79)A 80)C 81)C 82)E 83)B 84)A 85)B 86)E 87)D 88)C 89)C 90)B 91)B 92)E 93)A 94)B 95)E 96)A 97)D 98)C 99)B 100)D 101)E 102)D 103)C 104)B 105)D 106)A 107)A 108)D 109)C 110)C 111)C 112)B 113)C 114)E 115)E 116)D 117)A 118)E 119)C 120)B

FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ ÇIKMIŞ SORULAR

FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ ÇIKMIŞ SORULAR FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 26. Bir işletmeye ait bazı veriler aşağıdaki gibidir: Hesap Kalemleri Türk Lirası Brüt satış kârı 60.000 Net satışlar 100.000 Dönen varlıklar

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Kârlılık Durumu Oranları İşletmenin değişik ölçütlere göre kârlılık düzeylerini

Detaylı

Mali Analiz Teknikleri

Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablo analizi (Yatay Analiz) Yüzde Analizi (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) Oran Analizi ORAN ANALİZİ Bir işletmenin mali tablolarında yer

Detaylı

Çıkmış Soruların Konulara Göre Dağılımı

Çıkmış Soruların Konulara Göre Dağılımı 1 2 3 4 Değerli SMMM Adayı, Finansal Tablolar Analizi ile ilgili olarak verilen bu sorular sınav analizlerine göre değerlendirilmiş olup, çıkması muhtemel konular baz alınarak hazırlanmıştır. Finansal

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

MUHASEBE TARAMA SORULARI

MUHASEBE TARAMA SORULARI MUHASEBE TARAMA SORULARI TARAMA 01 NET ÇALIŞMA SERMAYESİ 1. Net çalışma sermayesi pozitif olan bir işletme kredili mal almıştır. İşletmenin net işletme sermayesi bu işlemden nasıl etkilenir? A) Azalır

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Kullanılan muhasebe yöntemlerinin kısa bir. (5-10 yılı kapsayan mali tablo bilgileri, özellikle finansal planlama için) Varsa denetçilerin raporu.

Kullanılan muhasebe yöntemlerinin kısa bir. (5-10 yılı kapsayan mali tablo bilgileri, özellikle finansal planlama için) Varsa denetçilerin raporu. Finansal Analiz Finansal Analiz Doç.Dr. Oktay Taş 1 Finansal Analiz Bir işletmenin Faaliyetleri sonucu oluşan finansal tabloların incelenmesi değerlendirilmesi sürecidir. Đşletmenin faaliyet sonuçlarının,

Detaylı

2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 02 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 02 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 02 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve ticaret A.Ş nin 31.12.2013 tarihli Bilançosu aşağıdaki

Detaylı

YETERLİLİK Finansal Tablolar Analizi Soru01

YETERLİLİK Finansal Tablolar Analizi Soru01 01. ZTE işletmesine ait 4 yıllık mali durum ve 2017 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren tablolar ekli listede sunulmaktadır. İşletmeye ait aşağıdaki verilmiş olan bilgileri hesaplayıp, yorumlayınız. (a)

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 3 Temmuz 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre düzenlenen (Çok Kademeli Rapor Tipi-Özet-Ayrıntılı)

Detaylı

VARLIK KULLANIM ORANLARI

VARLIK KULLANIM ORANLARI 1 VARLIK KULLANIM ORANLARI ALACAK DEVİR HIZI İşletmenin alacaklarını ne kadar süre içinde tahsil ettiğini gösterir. Alacak devir hızının yüksekliği olumlu bir durumu yansıtır. Yüksek devir hızı çalışma

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR Soru 1: ABC sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR Soru 1: ABC sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.304.904.212 1.606.048.714 1- Kasa 14 18.864 37.347 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.937.834.876 1.356.733.446 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Referansları 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.475.052 Finansal Yatırımlar 7 20.933 Ticari Alacaklar - İlişkili

Detaylı

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 1 MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ Mali analiz, bir işletmenin mali durumunun ve mali yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için, mali tablo kalemlerindeki değişikliklerin, aralarındaki ilişkilerin,

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

Trend Analizi işletmenin mali tablolarında yer alan kalemlerin zaman içerisinde göstermiş oldukları eğilimlerin saptanması ve incelenmesidir.

Trend Analizi işletmenin mali tablolarında yer alan kalemlerin zaman içerisinde göstermiş oldukları eğilimlerin saptanması ve incelenmesidir. TREND ANALİZİ Trend Analizi işletmenin mali tablolarında yer alan kalemlerin zaman içerisinde göstermiş oldukları eğilimlerin saptanması ve incelenmesidir. Böylece varlıkların verimliliği, borçlanma eğilimi,

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

TEST 01 MALİ TABLOLAR - BİLANÇO

TEST 01 MALİ TABLOLAR - BİLANÇO M UHASEB E 1. Finansal Tablolarda yer alan her bir unsurda meydana gelen artış ve azalışların izlendiği çizelgeye ne ad verilir? A) Gelir B) Gider C) Hesap D) Hesap Planı E) Mizan 2. Finansal nitelikteki

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları

Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2011 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.12.2011 31.12.2010 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 27 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar GELİR TABLOSU : Bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu geliri elde

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 29 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar FON AKIM TABLOSU Fon Akım Tablosu, işletmenin belirli bir dönemde fon kaynaklarını ve bunları

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

Nakit ve Nakit Benzerleri

Nakit ve Nakit Benzerleri 31 MART 2013 TARİHLİ KONSOLİDE ÖZET BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.145.727 48.005.315 Nakit ve Nakit Benzerleri 5 7.743.929

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

01 OCAK 31 ARALIK 2017 VE 2016 DÖNEMLERİNE AİT AYRINTILI BİLANÇO V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş (Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir) Bağımsız

01 OCAK 31 ARALIK 2017 VE 2016 DÖNEMLERİNE AİT AYRINTILI BİLANÇO V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş (Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir) Bağımsız 01 OCAK 31 ARALIK 2017 VE 2016 DÖNEMLERİNE AİT AYRINTILI BİLANÇO V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş (Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir) Bağımsız denetimden Geçmemiş Geçmemiş 31.12.2017 31.12.2016 AKTİF

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2012 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2012 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO 31 ARALIK 2012 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 48,005,315 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 6,123,634 9,340,897

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8 DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1.

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 29 Haziran 2014 Pazar 13.30-15.00 SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli

Detaylı

1999 YILI BİLANÇO VERİLERİ:

1999 YILI BİLANÇO VERİLERİ: 1999 YILI BİLANÇO VERİLERİ: Kasa Hesabı; 640.000, Serbest Menkul Değerler Hs.; 3.200.000, 2000 Yılı Vadeli Banka Kredileri; 3.200.000, Kayıtlı Sermaye 30.000.000, İndirilecek KDV; 1.400.000, Arsa ve Araziler;

Detaylı

XYZ ŞİRKETİ BİLANÇOSU (TL) A K T İ F (VARLIKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler 1. Kasa 2. Alınan Çekler 3. Bankalar 4.

XYZ ŞİRKETİ BİLANÇOSU (TL) A K T İ F (VARLIKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler 1. Kasa 2. Alınan Çekler 3. Bankalar 4. XYZ ŞİRKETİ 31.12017 BİLANÇOSU (TL) A K T İ F (VARLIKLAR) 2016 2017 I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler 1. Kasa Alınan Çekler 3. Bankalar Verilen Çek ve Ödeme Emirleri 5. Diğer Hazır Değerler B. Menkul

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2015 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULARI 29 Kasım 2015 Pazar 13:30 15:00 SORU 1: Ek te yer alan (A) Anonim Şirketi nin 2010-2014 dönemine ilişkin

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 3. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 3 Finansal Tabloların Analizi FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ ORAN ANALİZİ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ DİKEY

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler BİLANÇO (YTL) Bağımsız Denetim'den (SERİ:XI, NO:25 - KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2007 31.12.2006 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 428.809.920 395.453.587 Hazır Değerler 4 71.608.033 17.756.494

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Oran Analizi Tekniği Oran analizi tekniği, finansal tablolarda yer alan ve aralarında

Detaylı

Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2015. Bağımsız Denetimden. 31 Aralık 2014. Notlar VARLIKLAR

Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2015. Bağımsız Denetimden. 31 Aralık 2014. Notlar VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar Sınırlı Denetimden 30 Haziran 2015 Bağımsız Denetimden 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 463.884.115 251.667.612 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

Referansları. Dönen Varlıklar

Referansları. Dönen Varlıklar KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Mart 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 66.717.958 71.561.401 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 2.506.979

Detaylı

YÜZDE YÖNTEMİ İLE (Dikey) ANALİZ

YÜZDE YÖNTEMİ İLE (Dikey) ANALİZ 1 YÜZDE YÖNTEMİ İLE (Dikey) ANALİZ Belli bir döneme ait mali tablolarda bulunan kalemlerin toplam veya grup içindeki oransal büyüklüğünü incelemek için dikey yüzde analizi yapılır. Bilançoların dikey yüzde

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

2019/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI

2019/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI 2019/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI SORU: X Ticaret İşletmesi nin muhasebe dönemine ilişkin işlemleri aşağıdaki gibidir; 1. İşletme, 230.000

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜNDEKİ DEĞİŞİM MUHASEBE Bugün FİNANS Geçmiş Destek Rolü ağırlıklı Defter Kayıtlarının tutulması Finansal Tabloların Raporlanması Finansal Anlaşmaların

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2008 Yılı 01/01/2008 31/12/2008 2008 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 3 1.2. YÖNETİM ve DENETLEME KURULLARI 5 1.3. ÜST YÖNETİM 5 1.4. İNSAN KAYNAKLARI

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 30 Eylül 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Geçmiş Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 539.816.777 251.667.612 Nakit ve nakit benzerleri 5 228.001.128

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.775.262.937 3.504.676.959 1- Kasa 14 54.840 62.857 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.388.494.332 3.105.334.647 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 415,619,719 340,737,486 1- Kasa 646 544 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 399,206,049 321,015,151 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

Dönen Varlıklar

Dönen Varlıklar KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR Cari Dönem İncelemeden Önceki Dönem Bağımsız Denetimden 3 Haziran 212 31 Aralık 211 Dönen Varlıklar 64.422.811 71.561.41 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.927.68 1.719.334 Finansal

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren üç aylık dönem Sona eren altı aylık dönem m. 30 Haziran 2012 30 Haziran 2011 30 Haziran 2012 30 Haziran 2011 Faiz

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 31.03.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 467.618 548.065 1- Kasa 1.299 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 466.319 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

2015/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Kasım 2015-Pazar 13:30-15:00

2015/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Kasım 2015-Pazar 13:30-15:00 2015/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Kasım 2015-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: Ek te yer alan (A) Anonim Şirketi nin 2010-2014 dönemine ilişkin eğilim

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

Genel Muhasebe - II. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Genel Muhasebe - II. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Genel Muhasebe - II Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin gelirlerin, giderlerin,

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2018 01.01.2017 31.03.2018 31.03.2017 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.220.458,21 6.434.479,22-3,33% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.217.110,05 6.407.405,61 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602 -Diğer

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Yatırım Politikası Temel Politikalar-Bilanço Dönen İşletme Varlık Sermayesi Duran Varlık Sabit

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 771.817.698 739.798.890 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 573.084.935 586.948.648 4- Verilen Çekler

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 904.312.219 739.798.890 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 664.479.204 586.948.648 4- Verilen Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen Çekler

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2012 A- Brüt satışlar 823.017.968,57 875.905.247,46 805.263.661,69 1- Yurtiçi satışlar 718.585.063,60 805.602.932,74 679.219.636,06 2- Yurtdışı satışlar 104.432.904,97

Detaylı