DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)"

Transkript

1 DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI ltibari ALE DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN FORM KAPSAMINDAK! HUSUSLARA ALASKAN CAR! DURUMUNU TAM VE DOGRU OLARAK YANSITTI6INI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN FAALIYETLERI ALE MALI VE HUKUKI DURUMU HAKKINDA BlLGILENMESINI TEMIN EDECEOANI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHUT EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOGRULUGUNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AcIKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFULU ANLAMINA GELMEZ. (1) 30 / 06 / 2015 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu harig olmak Uzere Sermaye Piyasasi Kurulu 'nun tarih ve saydi Resmi Gazete 'de yayimlanan Seri:V, No:77 sayili Araci Kuruluglarin Kamuyu Aydinlatma Esaslarina tli;kin Tebli^inin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (a) bendi uyarinca 03 / 07 / 2015 tarihinde DESTEK MENKUL DEGERLER A.S. tarafindan duzenlenmigtir. (1) 30 / 06 / 2015 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu harig olmak i zere Sermaye Piyasasi Kurulu 'nun tarih ve sayili Resmi Gazete 'de yayimlanan Seri:V, No:77 sayili Araci Kurulu; larin Kamuyu Aydinlatma Esaslarina 1Ii kin Tebliginin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (a) bendi uyarinca 03 / 07 / 2015 tarihinde DESTEK MENKUL DEGERLER A.$. tarafindan duzenlenmi tir. :K MENK11L,Q4 RL Levant - om ' -. K:13 3UI / Sh.1 Taahhut

2 I INDEKILER TAAHHUTNAME A. TANITICI - BILGILER -- Tablo I Merkez Disc - Orgutlere * (Sube, Irtibat BUrosu, Acente) Iliskin Bilgiler Tablo II a Yetki Belgelerine Iliskin Bilgiler Tablo II b Borsa Uvehk Tarihi ve IMKB'de Faaliyet Gosterilen Pazar/Pivasalara Iliskin Bilgiler Tablo III Ortakhk Yapisi Tablo IV a. YOnetim Kurulu Uveleri ve Genei MUdiir Tab!O IV. b. Sermave Pivasasi Faalivetleri Ile Ilgili lmza Yetkisine Sahip Sahislar Tablo V 1Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fonlan B HUKUKI DURUMA ILISKIN BILGILER... A.S. ve... A.$.'nin Ortaklari, Yoneticileri ve Cahsanlan Hakkinda SPK, IMKB ve TSPAKB Tablo VI/a. Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uvaulanan Idarl Para Cezalan Tablo VI/b. A S 'ne IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yil Zarfinda Uygulanan Diner Disiplin Cezalan Tablo VII Tabl o VIII Cari Ozsermavenin %5'ini Asan Davalara Iliskin Bilgiler Serma a Pi asasi Kurulu Tarafindan... A.$. ve... A.$.'nin Ortaklan Yoneticileri ve ali anlari Alevhine Son Iki Yd Zarfinda Acilan Ceza Davaaan C. _MALI DURUMA ILISKIN BILGILER Tablo IX j.../.../ 201. Tarihli Mali Tablolara Iliskin Banimsiz Denetci GorUsU Tablo X Tablo XI / / 201 Tarihli Bilanco ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplari /.../ 201. Tarihli Sermave Yeterlilini Tablolanna Iliskin Banimsiz Denetci Gorusu TabI XII Tablo XIII D. A.$.'nin.../.../ 201. Tarihli Sermaye Yeterlilini Tablolara Temel YUkUmlUlukleri Karsisindaki Durumu A.S. nin Temel Sermave Yeterlilini Verilerinin TeblO He OngorUlen YUkumIulUkler Karsisindaki Durumunun Denerlendirilmesi... A.S.'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK JACIKLANMASINI ISTEDIOI DICIER HUSUSLAR BEYAN VE IMZA STEl NW H " GERLER A.^. c c n HSlok K:13 ianbul / Sh.2 Icindekiler

3 A. TANITICI BiLGiLER 1. Arac, Kurumun Ticaret Unvam DESTEK MENKUL DEGERLER A.$. 2. ^ Kurulu;Tarihi Ticaret Siciline Tescil Edildioi Yer ; ISTANBUL 4Ticaret Sicil No ; i kez Adresi LEVENT MH. COMERT SK. YAPI KREDI PLAZA C BLOK KAT:13 BE$IKTA$-ISTANBUL 4.+Ileti;im Bilgileri Telefon No FaksNo C,a7n Merkezi S. Internet Adresi lwww.destekmenkul.com.tr 6., E poste Adresi ku l.com. tr 7. 1 Kayith Olunan Vergi Dairesi BE$IKTA$ STF.P NKUL / Sh.3 Tanitici Bilgiler

4 S. Merkez Dip Orgiitlere (Sube, Irtibat Biirosu, Acente) Ili kin Bilgiler: Tablo I - Merkez Di i Org Utlere IIi kin Bilgiler Faaliyete Baglamasma I Merkez Diu IIi;kin izin Miidiir/ Sorumlunun Telefon Faks Orgut Adi Tarihi Adres Adi ve Soyadi Numarasi Numarasi ANKARA IRTIBAT Ankara Ticaret Merkezi, BUROSU Kizdirmak mh k No:3 IBORAY GETIN L5I ankava..ankara ANTALYA IRTIBAT Deniz Mh. Konyaalti cd BUROSU k. Arat Ap. No:2/7 "asa.anta BELGIN SAHIN _ Tabloya IIi;kin Alama: DE Tfi, t:'1 N / Sh.4 Merkez Disi Orgutler

5 9. Sahip Olunan Yetki Belgesi/ Belgeleri ve Istanbul Menkul Kiymetler Borsaslnda (IMKB) Faaliyet Gosterilen Pazar/ Piyasalar : TABLO II/a - Yetki Belgelerine Ili;kin Bilgiler Sahip Olunan Yetki Belgeleri Verili; Tarihi Sayisi Alim Satima Aracilik Yetki Belgesi 09/06/ PortfUy Yoneticiligi Yetki Belgesi 11/06/ I Sermaye Piyasasi Araclarmin Kredili Ahm, Aciga Sati5 ve OdOnc Alma ve Verme I5lemleri Belgesi Tiirev Araslarin Alim Satimina Aracilik Yetki Belgesi - Vadeli I^lem ve Opsiyon Borsasi A.$.'de KaldiraSli Ahm Satim I lemleri Yetki Belgesi (Piyasa Yapicisi) Tablo II/ b - Borsa Uyelik Tarihi ve IMKB 'de Faaliyet Gosterilen Pazar/ Piyasalara Ilkin Bilgiler Borsa Uyesi Olunmasina Ilifkin IMKB Yonetim Kurulu'nun Karar Tarihi : 08/07/2010 Fiilen Faaliyet Gosterilen Pazar ve Piyasalar Hisse Senetleri Piyasasi 1V1 NKKUL DI G IER / Sh.5 Yetki Belgeleri ve Pazar -Piyasa

6 10. Ortakhk, Yonetim Yapisi ve Araci Kurumda Sermaye Piyasasl Faaliyetleri he Ilgili Olarak imza Yetkisine Sahip $ahislara Ili;kin Bilgiler: Tablo III - Ortaklik Yapisi Ortagin Ticaret Unvani / Adi So a DESTEK FAKTORING A.$.. _ ALTUNC KUMOVA NURDAN GULC^EuK Y di Pay Tutari Oran %) ,79' 98,24198% ,471 1,75078% 1.810,74-1 0,00724% Tabloya Ili; kin ASiklama: Tablo III/a - Araci Kurum Sermayesinin Dogrudan veya Dolayli Olarak % 10'undan Fazlasina Sahip Olan TOzel Ki;i Ortaklarin Ortaklik Yapisi 1. TUzel Kill Orta in Ticaret Unvam : DESTEK FAKTORING A.5. Ortagm Ticaret Unvam / Adi Soyadi Pay Tutari (TL) Oran % -- t - Altuns KUMOVA { ^^ ,00 99,99999% Ali OZCAN 1,00 0,00000% oz Or AKAYOGLU 1,001 0,00000% - Azize Binnur UZMAN 1,001 0,00000% Ebru KUMOVA 1,00 0,00000% To lam , 1000/0 2. Tuzei Ki Ortagm Ticaret Unvam Orta m Ticaret Unvam/Adi Soyadi# Pay Tutari (TL) Oran (( L Toplam,00^ 0% ^3... Tuzei Ki i Ortam Ticaret Unvam. Ortam Ticaret Unvam /Adi Soyadi Pay Tutari TL) Oran (% Toplam / Sh.6 Ortaklik Yapisi

7 Tablo IV a - Yonetim Kurulu U eleri ve Genel Mudur Adi ve wadi Gorevii Altunc KUMOVA Yonetim Kurulu Ba;kani Azize Binnur UZMAN Yonetim Kurulu U es Y _ Tuna YILMAZ Yonetim Kurulu Uyesi Tuna i Genel Mudur Tablo a Ili kin A iklama : Yonetim Kurulu U yelerinin Atanmasma Iii kin Genel Kurul Karan Tescil Tarihi TTSG (*) IlanTarihi _ TTSG Sayisi M Tablo IV/ b - Sermaye Piyasasi Faali etleri he II ili Imza Yetkisine Sahip ahislar Adi ve Soyadi Gorevi Altuns KUMOVA Yonetim Kurulu Ba;kani Azize Binnur UZMAN Yonetim Kuruluesi Tuna YILMAZ Yonetim Kurulu Uyesi-Genel Mudur Kerim TOSUN Mali ve Idari Idler Muduru Fazil YALCIN Fon Muduru Ismail ERDOGAN Mah I;ler Yoneticisi Cevher I$GOREN IS Kontrol Uzmani ^ Tabloya Ili;kin ASiklama: Imza Sirkulerinin Tescil ve Ilam Imza Sirkulerinin Tescil Tarihi TTSG (*) - Ilan, Tarihi TTSG Sayisi (*) TTSG: Turklye Ticaret Sicili Gazetesi / Sh.7 Yonetim Yapisi - Imza Yetkisi

8 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/ Fonlarma Iii;kin Bilgiler: Tablo V - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/ Fonlari Yatmm Fonunun Unvani Fon Kurucusunun Unvani Fon YSneticisinin Unvani DESTEK MENKUL DE ERLER A.5S. GOLDENHORN DESTEK MENKUL DE^,ERLER A.5. DESTEK MENKUL DEoERLER A.$. SERBEST YATIRIM FOND / Sh.8 Yatirim Fonlari

9 1. Son Iki Yd Zarfinda SPK, IMKB ve Turkiye Sermaye Piyasasl Araci Kurulu;Iarl Birligi (TSPAKB ) Tarafindan DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.' ne ve DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'nin Ortaklarl, Yoneticileri ve call;anlarina Uygulanan idari Para Cezalari He IMKB ve TSPAKB Tarafindan DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'ne Uygulanan Diger Disiplin Cezalari I Tablo VI/ a - Destek Menkul Degerler A.$. ve Destek Menkul Degerler A.$.'nin Ortaklan, Yoneticileri ve galigan-la -ri Hakkmd SSPK, IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uygulanan idari Para Cezalan ere Se ve an ara ezasi Uygulayan Kurum Uygulanmasma Ili;kin Karar Uygulanan Gen,-ek/Tiizel Ki;i Tarihi YOKTUR Idari Para Cezasi Son Duruma Ili;kin Tutan (TL) Acpklama Tablo VI/ b - Destek Menkul Degerler A.$.'ne IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda U ygulanan Diger Disiplin Cezalan Uygulayan Kurum YOKTUR Konusu DIsip in Cezasi Uygu anmasma I14kin Karar Tarihi SPK Nezdinde Itiraz Edilip Edilmedigi -} Nihai Karar DESTE / Sh.9 Hukuki Durum (1)

10 2. DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara Ili;kin Bilgiler Tablo VII - Cad Ozsermayenin %5'ini Aran Davalara Ili;kin Bilgiler Destek Menkul Degerler A.$.'nin Davadaki Durumu Dava Konusu ( Degeri He birlikte ) (Davah/Davaa) YOKTUR Dava Asdma Tarihi Davada Gelinen Son A;amamn Ozetlenmesi Tabloya Ili;kin Asiklama 3. Son Iki Yd Zarflnda Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan Destek Menkul Degerler A.$. ve Destek Menkul Degerler A.$.'nin Ortaklarl, Yoneticileri ve call;anlarl Aleyhine Agilan Ceza Davaaarl.a./.V VAL& - x..l.ayt rryasasi nuruiu arannaan oestek Menkul Degerler A.$. ve Destek Menkul Degerler A.$.'nin Ortaklan, Yoneticileri ve cahpnlan Aleyhine Son Iki Yd Zarfmda Asdan Ceza Davalan Hakkinda Sus Duyurusunda Bulunulan Gen,-ek/Tuzef Ki*i YOKTUR Hakkinda Sus Duyurusunda Bulunulan Gersek/TUzel Ki;inin Araa Kurumla Olan Ili;kisi Sus Duyurusuna Konu Nil Kurul Karar Tarihi Davada Gelinen Son A;amamn Ozetienmesi T STE:% / Sh.10 Hukuki Durum (2)

11 C. MALI DURUMA ILISKIN BILGILER 1. Baglmslz DenetSi GorU gleri ve Bilango ve Gelir Tablosuna Ili;kin Ana Hesap Gruplan / 03 / 2015 Tarihli Mali Tablolara Ili;kin Bagimsiz DenetSi Gori u Tablo IX - 31/ 03/2015 Tarihli Mali Tablolara Ili;kin Bagimsiz DenetSi Goru;ii Ba imsiz Denetime Konu E i en Mai Ta o arm Hang! Teblige/Tebliglere Gore Hazirland,is g Ba imsa Denetimden GeSmemigtir. Bagimsiz Denetimi Ya an Kurulu un Ticaret Unvam: Ba imsiz Denet i Goru u LTabloya Ili;kin ASiklama: / 03 / 2015 Tarihli Bilango ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan Tablo X'da yer alan bilango ve gelir tablosu verileri SPK hokumlerine gore di zenlenen mall tablolar esas ahnmak suretiyle hazirlanmi5tir. Tablo x - 31 / 03 / 2015 Tarihli BilanSo ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan Bagimsu: Denetimden Baglmslz Denetimden Ana Hesa p Grubu Adi Geymi; Gegmi.5 Tutan TL Tutan TL 1. DONEN VARLIKLAR II. DURAN VARLIKLAR III. AKTIF -TOP LAMI IV. KISA VADELI BOR LAR ' V. UZUN VADELI BORC^LAR VI. OZ SERMAYE VII. PASIF TOPLAMI VIII. DONEM KARL (ZARARI) IX. NET DONEM KARI ZARARI Tabloya Ili;kin Agiklama: FSTFIJ N ENKLIL / Sh.11 Bagimsiz Denetim ve Mali Tablo

12 2. Temel YUkumIUIUkler Itibarl He 30/ 06 / 2015 Tarihli Sermaye Yeterlili i Tablolarl Tarihll Sermaye Yeterlili i Tablolanna fli kin Ba rmsiz Denet i G6r0 U Tablo XI - 3:0/06/2015 Tarihli Serma a Yeterlili i Tablolanna I li kin ea imsrz D enet i G6rG U Ba rmso: Denetimi Yapan Kurulu;un Ticaret Unvam: Ba rmsn: Denetimden G LBa imsiz Denet eymem i; Ur, s igsru; U:.. "- Tabloya Ili;kin ASiklama: e e u e er m r ye e r r1101 a o an em YOUMICijklerl Kar;ismdaki Durumu SERMAYE YETERLILI TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABILECE CE$ LI R SKLERI SERI:V, NO:34 SAYILI " ARACI KURUMLARIN SERMAYELERINE VE SERMAYE YETERLILIdi±NE ILI$KIN ESASLAR TEBLIM" OLCOTLERI CERCEVESINDE VE BELLI VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLILIOiI UYGULAMASI SERMAYE PIYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RISKINI TESPIT VE TAKIP ETMEKTE KULLANDIt`I ARACLARDAN SADECE BIRISINI TE$KIL ETMEKTEDIR. TABLODAKI VERILERfN BELLI SIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMESI ARACI KURUM FAALIYETLERININ RISK ICERMEDIOif ANLAMINA GELMEMEKTEDIR. SOz KONUSU VERILERIN BELLI SIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESI ISE ARACI KURUMUN MALI DURUMUNDA SADECE TEBLIda OLCOTLERI CERCEVESINDE SIR SIHHATSIZLIK OLDUdU ANLAMINA GELMEKTEDIR. Tablo XII - Destek Menkul De erler A..'nin Tarihli Serma a Yeterlili i 7ablolan Temel 7utan TL a da Oram (%) 1 Mevzuata U uniuk A. Sermaye Yeterlili Tabani Fazlasi/A I I (TLL_ U undur B. an Ozserma _,' e_ 3 FaFazl si A i i L _ Uygundur --- C Genel Bor4lanma Smin S?k^- _. _ 77 00% U undur D. Likidae Yukum Orani % -- _-- -- E. Odenmi Serma a Fazlasi A i i L _ " y - -_._"." $.500 U undur ^Tabloya li{kin A jkl mw. (2) Sermaye yeterllli*i tablolari temel yukomloloklerine ill;kin detayli agikiamalar "Aracr Kurumlar Tarafmdan DUzenlenecek Kamuyu Aydmlatma Formu "nun "Sermaye Yeterlili ( i 7ablolan Temel YOkumlulUklerine Ili;kin Asiklamalar " bblomonde yer almaktadir. (3) 30/06/ 2015 tarihi itiban He Sirketimizin sahip oldu*u yetki belgelerine kar ; dik ge len ca rt lozsermaye tutan 10, asgari TL'dir. Ei, MENKUL DtGIRLER A / Sh. 12 Sermaye Yeterliligi Tablosu (1)

13 Tablo XIII - Destek Menkul Deoerler A.$'nin Temel Sermaye Yeterlili*i Verilerinin Teblid lie ngarulen Yukumlulukler Kar;isindaki Durumunun De9erlendirilmesi _ 4. Araa Kurumun Temel Sermaye Yeterlili9i Verilerinin Tamamen/Kismen Teblili Ile bn gonilen' YukumiOlOklere Tamamen/Klsmen Uygun Olup Olmadi I: B. Tebli He On 5r0len YOkumluluklere Akmhk/Avkinhklar Olu^mu5aL- 61 Han i ukoml610 e A kmh in Orta a ikb i ve A kink Tut.,, a da Oram % Han i Yukumlulu e A kirili in Orta a ikb i Tutan TL a da Orani % Tamamen Uygundur B2)_AykinhkJAykmhklann Ortaya Cikmasindaki Neden[Nedenler. C. Aykinhk/Aykirdiklann Giderilmesi ISin Ahnan Tedbirler: Tabloya tli;kin Asiklama: SERMAYE YETERL LI I TABLOLARI TEMEL YUKUMLULUKLERINE ILI$KIN ACIKLAMALAR ASat)ida yer alan agiklamalar Araci Kurumlar Tarafindan DOzenlenecek Kamuyu Aydinlatma Formunun C 2.2. BolUmOnde yer alan Tablo XII'deki sermaye yeterlilioi sonuslannln daha iyi anla5ilabilmesini teminen verilmektedir. 1) Sermaye Yeterlili i Tabam : Seri:V, No:34 sayili Araci Kurumlann Sermayelerine ve Sermaye Yeterliligine Ili;kin Esaslar Tebligi uyannca sermaye yeterlili}i tabani, ozsermayeden duran varliklar ve ili5kili ki5i ve kurumlardan olan alacaklann indirilmesi suretiyle bulunan tutarl ifade eder. Ayni Teblijln 8 inci maddesi uyarinca araci kurumlarn sermaye yeterlili6i tabanlarl; sahip olduklan yetki belgelerine tekabul eden asgari ozsermayeleri, risk karsdi i toplami ve deierleme gononden onceki son OS ayda olu5an faaliyet giderleri kalemlerinin herhangi birinden az olamaz. 2) Asgari 6zsermaye : Ozsermaye, Seri:V, No:34 sayih Tebli uyarinca, odenmi5 sermaye, emisyon primi, yeniden degerleme deoer arti5 fonu, yasal yedekler, stato yedekleri, ozel yedekler, olajanusto yedekler, differ yedekler ve net donem kart/zarari kalemleri toplamindan gecmi5 ydlar zararinin do;olmesi suretiyle hesaplanan tutarl ifade eder. Asgari ozsermaye yukumlulu00, araa kurumlann sahip olduklari yetki belgelerine gore sahip olmak zorunda olduklan ozsermayenin asgari tutanni ifade eder. Andan tutar Seri:V, No:34 sayih Tebli6lin 7 inci maddesi uyarlnca her yil Kurul tarafindan belirlenir. Asgari ozsermaye fazlasi ise, araa kurumun ozsermayesinin asgari ozsermaye tutanni a5an kismini ifade eder. 3) Genel Borglanma Siniri: Seri :V, No:34 saydi Teblibin 9 uncu maddesi uyarinca, arao kurumlann bilangoda yer alan tom kisa ve uzun vadeli borclan toplami, sermaye yeterlili6i tabanlannin 15 katini a5amaz. 4) Likidite YukumiUIUOu : Seri:V, No:34 saydi TebliMn 10 uncu maddesi uyarinca, araci Kurumlar en az kisa vadeli borslan kadar d6nen varlik bulundurmak zorunda olup, likidite orani donen varliklarin klsa vadeli borslara bolunmesi suretiyle elde edilir. Antlan oran l'den kusiik olamaz. 5) Asgari 6denmi; Sermaye: Seri:V, No:34 saydi Tebli^'in 7 nci maddesi uyarinca araa kurumiarin asgari ozsermaye tutannin en az %251 kadar odenmi$ veya gkardmi$ sermayeye sahip olmalari zorunluluounu ifade eder / Sh. 13 Sermaye Yeterliligi Tablosu (2)

14 D. DESTEK MENKUL DEdERLER A.$.'NIN HUKUKi VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILI$KIN OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDIth DICER HUSUSLAR Yoktur i F.s, LIENKUL 0EGEI? / Sh.14 Ek Aciklamalar

15 MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHILINDE BU FORMDA YER ALAN BILGILERIN GERcEaE UYGUN OLDUdUNU VE FORMUN $IRKETIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA! L!$KIN CAR! DURUMUNU TAM VE DO6RU OLARAK YANSITTI6INI BEYAN EDERIZ. Yetkili imzalar Destek Menkul De9erler A.$. Yonetim Kurulu Uyesi Destek Menkul Deoerler A.$. Genel MUdi ru AdiSoyadi Kerim TOSUN Ad,Soyadi Tuna YILMAZ Gorevi Mali ve idari I5ler Muduru Gorevi Genel MUdur Imza Imza Unvan Mali ve Idari I ler MUdUrO Unvan Genel Mudur Adres Yapi Kredi Plaza C Blok Kat:13 Levent ISTANBUL Adres Yapi Kredi Plaza C Blok Kat:13 Levent ISTANBUL / Sh. 15 Beyan ve Imza