T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ"

Transkript

1 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK SERMAYE PİYASASINDA MENKUL DEĞERLER ANALİZİ VE PİYASA ZAMANLAMASI ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ EMRE ÖZDEMİR ANKARA, 2007

2 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK SERMAYE PİYASASINDA MENKUL DEĞERLER ANALİZİ VE PİYASA ZAMANLAMASI ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ EMRE ÖZDEMİR TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. MEHMET ARSLAN ANKARA, 2007 (Fotokopi ile Çoğaltılabilir)

3 T.C. At~llm Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Mudurlu~u'ne Emre OZDEMiR'e ait Turk Sermaye Piyasaslnda Menkul Degerler Analizi ve Piyasa Zamanlamasl Etkinlioinin Olqulmesi ad11 ~allqma, jurimiz taraflndan Finansman Anabilim Dallnda YUKSEK LISANS TEZi olarak kabul edilmigtir. Baqkan Uye J~ +dk&r eh-dt/

4 ÖZET TÜRK SERMAYE PİYASASINDA MENKUL DEĞERLER ANALİZİ VE PİYASA ZAMANLAMASI ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ Portföy performansının ölçülmesi yatırımın ve yatırım yöneticisinin analistin ne kadar başarılı olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Performans tek değişkenli veya boyutlu bir olgu olmayıp, risk getiri düzleminde karşılaştırılan bir değerlendirme kriteri olması nedeniyle, üstlenilen risk açısından gerçek başarıyı ölçen önemli bir yönetim aracı görevi üstlenmektedir. Yapılan çalışmada Ocak Aralık 2006 arasındaki 4 yıllık dönemdeki veriler esas alınarak analistler tarafından önerilen ve fiilen gerçekleştirilen portföylerin performansı literatürde öngörülen ve yoğun olarak kullanılan; Sharpe endeksi,m 2, Treynor endeksi ve Jensen endeksi açısından hesaplanmış ve İMKB 100 endeks getirisi ve Kurumsal Yatırımcılar derneği tarafından oluşturulan Benchmark portföy getirilerine ilişkin aynı kriterler açısından karşılaştırılmıştır. Bu kriterlere ilave olarak, Ortalama getiri, Standart sapma ve Çarpıklık değerleri de hesaplanarak karşılaştırma farklı bir boyuttan incelenmiştir. Analistlerin performasını istatistiksel olarak ölçmek amacıyla da, analistlerce oluşturulan/tavsiye edilen portföy getirileri ile Benchmark portföy getirileri arasında ANOVA testi uygulanmıştır. Analiz sonucu elde edilen bulgular analistlerin Benchmark portföylere karşı istikrarlı bir başarısının olmadığı tespit edilmiştir. ii

5 ABSTRACT THE ANALYSIS OF SECURITIES IN THE CAPITAL MARKETS OF TURKEY AND MEASURING THE EFFECTIVENESS OF MARKET TIMING ACTIVITY The Portfolio performance is important to be measured, since it reflects how the investment and the investment manager analyst are successful. Performance, which is not a phenomenon with a single variable or dimension, has an important role as a management tool that factually measures the success resulting from the risks faced, since it is an appraisal criterion that is compared in terms of risk and return. In this study, the performance of portfolios formed and suggested by analysts are calculated based on the data including four years between the dates January 2003 and December 2006 using Sharpe index, M 2, Treynor index and Jensen index that are used intensively in the literature and the results are compared with IMKB 100 index return by means of the same criterion concerning Benchmark portfolio returns which are formed by Institutional Investors Society. In addition to these criteria, the average return, standard deviation and distortion values are calculated and examined through a different perspective. In order to measure the performance of the analysts statistically, ANOVA test is applied between Benchmark portfolio returns and returns of portfolios formed/recommended by analysts. The results of the analysis show that analysts do not have consistent performance against Benchmark portfolios. iii

6 İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... viii KISALTMALAR...xi I. BÖLÜM: GİRİŞ...1 II. BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR Finansal Piyasa Katılımcıları ve İşleyiş Mekanizması Finansal Piyasaların Sınıflandırılması Para ve Sermaye Piyasaları Birincil ve İkincil Piyasalar Organize ve Tezgah Üstü Piyasalar Ulusal ve Uluslararası Piyasalar Spot ve Vadeli Piyasalar Opsiyon Piyasaları Futures (Vadeli) Piyasalar HİSSE SENETLERİ Hisse Senetlerinin Yasal Çerçevesi Hisse Senetlerinin Ekonomik Önemi Hisse Senetlerinde Bilanço Üzerinden Tanımlanan Değer Kavramları Nominal Değer Defter Değeri Tasfiye (Likidasyon) Değeri İşleyen Teşebbüs Değeri BORSALAR Menkul Kıymet Borsalarının Gelişimi Dünya Borsalarının Tarihi Gelişimi A.B.D.'de Borsaların Gelişimi Almanya'da Borsanın Gelişimi Fransa'da Borsanın Gelişimi İngiltere'de Borsaların Gelişimi Türkiye'de Borsanın Tarihi Gelişimi Osmanlı Dönemi Cumhuriyet Dönemi Menkul Kıymetler Borsalarının Ekonomik İşlevleri iv

7 III. BÖLÜM: MENKUL KIYMET ANALİZİ VE SEÇİMİ FİNANSAL ANALİZ Finansal Analizde Amaçlar Finansal Analiz ve Piyasa Etkenliği TEKNİK ANALİZ Teknik Analiz Araçları Destek ve Direnç Kavramları Trend Trend Çizgileri Trend Kanalları Dow Teorisi ve Teknik Analiz Dow Teorisinin Varsayımları Hareketli Ortalamalar Yöntemi Momentum TEMEL ANALİZ Ekonomi Analizi Öncü Göstergeler Eşzamanlı Göstergeler Geçikmeli Göstergeler Ekonometrik Model Sektör Analizi Sektörün Hayat Seyri Sektörün Ekonomik Konjonktürle İlişkisi Firma (İşletme) Analizi FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Yüzde Yöntemi İle Analiz Trend Analizi Rasyo Analizi Likidite Durumunun Analizinde Kullanılan Oranlar (Likidite Oranları) Çalışma Durumunun Analizinde Kullanılan Oranlar (Faaliyet Oranları) Mali Yapı Analizinde Kullanılan Oranlar Karlılık Oranları Yatırım Danışmanlığı IV. BÖLÜM: MENKUL KIYMET YATIRIMINDA RİSKLER RİSK VE BEKLENEN GETİRİ Sistematik Risk Unsurları Enflasyon (Satın Alma Gücü) Riski v

8 Faiz Oranı Riski Piyasa Riski Kur (Kambiyo) Riski Kredi Riski Likidite Riski Sistematik Olmayan Risk Unsurları Finansal Risk İş Riski Yönetim Riski RİSK VE GETİRİNİN ÖLÇÜLMESİ Bireysel Menkul Kıymet Yaklaşımı Olasılık Dağılımı Beklenen Getirinin Hesaplanması Standart Sapma ve Varyans Kovaryans Korelasyon Katsayısı Portföy Yaklaşımı Beta Katsayısı Beta Katsayısının Hesaplanması Portföy Beta Katsayısı Portföyün Beklenen Getirisi Portföyün Beklenen Riski V. BÖLÜM : PİYASA ZAMANLAMASI PORTFÖY PERFORMANSI VE DEĞERLENDİRİLMESİ PORTFÖY VERİLERİ Yatırım Fonlarının Getirileri Risksiz Faiz Oranları Getirileri Piyasa Endeksi Getirileri ANALİZ YÖNTEMLERİ Varyans Analizi Regresyon Analizi Tek Değişkenli Regresyon Analizi Kuadratik Regresyon Analizi Ortalama (Getiri) ve Standart Sapma (Risk) Çarpıklık PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Yönetici Özellikleri ve Performans İlişkisi vi

9 Standart Sapmayı Esas Alan Ölçütler Sharpe Endeksi M 2 Performans Ölçütü Betayı Esas Alan Ölçütler Treynor Endeksi Jensen Endeksi Zamanlama Testi VERİLEN DEĞERLENDİRİLMESİ VI. BÖLÜM: SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA vii

10 TABLO VE ŞEKİLLER Tablo 1 : İ Menkul Kıymetinin ve Pazarın Getirisi Tablo 2 : Yılı Portföylere göre Sharpe Performans Sıralaması Tablo 3 : 2003 Yılı Portföylerin Sharpe Endeksi Tablo 4 : 2004 Yılı Portföylerin Sharpe Endeksi Tablo 5 : 2005 Yılı Portföylerin Sharpe Endeksi Tablo 6 : 2006 Yılı Porfföylerin Sharpe Endeksi Tablo 7 : Yılı Portföylere göre M 2 Performans Sıralaması Tablo 8 : 2003 Yılı Portföylere göre M 2 Performans Sıralaması Tablo 9 : 2004 Yılı Portföylere göre M 2 Performans Sıralaması Tablo 10 : 2005 Yılı Portföylere göre M 2 Performans Sıralaması Tablo 11 : 2006 Yılı Portföylere göre M 2 Performans Sıralaması Tablo 12 : Yılı Portföylere göre Treynor Performans Sıralaması Tablo 13 : 2003 Yılı Portföylere göre Treynor Performans Sıralaması Tablo 14 : 2004 Yılı Portföylere göre Treynor Performans Sıralaması Tablo 15 : 2005 Yılı Portföylere göre Treynor Performans Sıralaması Tablo 16 : 2006 Yılı Portföylere göre Treynor Performans Sıralaması Tablo 17 : Yılı Portföylere Göre Jensen Performans Sıralaması Tablo 18 : 2003 Yılı Portföylere göre Jensen Performans Sıralaması Tablo 19 : 2004 Yılı Portföylere göre Jensen Performans Sıralaması Tablo 20 : 2005 Yılı Portföylere göre Jensen Performans Sıralaması Tablo 21 : 2006 Yılı Portföylere göre Jensen Performans Sıralaması Tablo 22 : Ov1 Tukey s B Testi Tablo 23 : Bm1 Tukey s B Testi Tablo 24 : Ov2 Tukey s B Testi Tablo 25 : Bm2 Tukey s B Testi Tablo 26 : Ov3 Tukey s B Testi Tablo 27 : Bm3 Tukey s B Testi Tablo 28 : Ov4 Tukey s B Testi Tablo 29 : Ov5 Tukey s B Testi viii

11 Tablo 30 : Ov6 Tukey s B Testi Tablo 31 : Ov7 Tukey s B Testi Tablo 32 : Ov8 Tukey s B Testi Tablo 33 : Ov9 Tukey s B Testi Tablo 34 : Ov10 Tukey s B Testi Tablo 35 : Ov11 Tukey s B Testi Tablo 36 : Ov12 Tukey s B Testi Tablo 37 : Ov13 Tukey s B Testi Tablo 38 : Ov14 Tukey s B Testi Tablo 39 : Ov15 Tukey s B Testi Tablo 40 : Ov1 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 41 : Ov2 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 42 : Ov3 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 43 : Ov4 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 44 : Ov5 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 45 : Ov6 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 46 : Ov7 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 47 : Ov8 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 48 : Ov8 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların istatistiksel Analizi Tablo 49 : Ov 9 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 50 : Ov10 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 51 : Ov11 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 52 : Ov12 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 53 : Ov13 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 54 : Ov14 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 55 : Ov15 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Şekil 1 : Finansal Piyasaların İşleyişi... 5 Şekil 2 : Hisse Senedi Fiyat Trendleri Şekil 3 : Sektör Hayat Seyri Şekil 4 : Risk Bileşenleri ix

12 Şekil 5 : İ Menkul Kıymetinin Pazarla İlişkisi Şekil 6 : A Yatırımcısını Portföyünün Muhtemel Getiri Oranları x

13 KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği CAPM : Capital Asset Pricing Model DİBS : Devlet İç Borçlanma Senetleri FVDM : Finansal Varlık Değerleme Modeli GSMH : Gayri Safi Milli Hasıla GSYİH : Gayri Safi Yurtiçi Hasıla İMKB : İstanbul Menkul Kıymet Borsası MÖ : Milattan Önce NAFTA : North Atlantic Free Trade Area (Kuzey Atlantik Serbest Ticaret Bölgesi) NASDAQ : National Association of Security Dealers Automated Quotation System SEC : Security Exchange Commission SPK : Sermaye Piyasası Kurulu SWOT : Strengths, Weakness, Opportunities and Threats TTK : Türk Ticaret Kanunu xi

14 1 I. BÖLÜM: GİRİŞ Dünyadaki uygulamalara paralel olarak Türkiye de yatırımcılara alternatif yatarım imkanları sunmak üzere kurulan İMKB bu fonksiyonunu ne kadar başarı ile yerine getirdiğini test etmeye yönelik çalışmalar sürekli artmaktadır. Hisse senetleri ve genel anlamda borsada yapılan yatırımların nasıl belirlendiği ne gibi kıstasla ele aldığı gibi sorulara tatmin edici cevap arayışları. Bu cevap arayışları sonucu oluşan kanaatler hem bireysel yatırımcılar hem de makro düzeyde kaynak tahsisinin doğru ve kesintisiz yapılması için bilimsel kıstaslara dayalı, bireysel öncelik ve kırılganlıkları dikkate alan ve değer yaratmaya odaklı mali sistemin oluşturulmasında önemli görevler yerine getirmektedirler. Bu sürecin en önemli unsuru ise piyasa ve yatırım uzmanı olan analistlerdir. Menkul değer analizlerin doğruluğu ve getiri üzerindeki etkisi, analiz yapılırken karşılaşılan zorlukları ve bu analizi yapan analistlerin satıcılar üzerindeki etkisi sistematik bir şekilde analiz etmek gerekir. Finansal analizler ve finansal analistler benzer şekilde menkul değerlerde fiyatın oluşmasında ve mübadelenin gerçekleşmesinde önemli rol oynarlar. Analistler ve menkul kıymet aracıları, bazen aynı kişilerden de oluşabilmekte iseler de, piyasa katılımcıları üzerinde önemli yönlendirme etkisine sahiptirler. Aracı kurumlar, hem kurumsal işlemleri ve portföylerine yönelik menkul kıymet seçimi hem de bağımsız yatırımcılara yatırım danışmanlığı yapmak üzere analistleri bünyelerinde istihdam ederler. Buradaki temel beklenti ve varsayım analistlerin profesyonel olarak çok az sayıda firmayı takip edip bütün ihtimalleri daha gerçekçi düzeylerde değere yansıtabileceklerine olan inançtır. Bunu yaparken sıradan istedikleri ücretten daha fazla faydayı yaratarak, yatırımcılara değer yaratarak, ticari varlıklarını sürdürebilmektedirler. Analistlerin ne kadar başarılı oldukları, diğer bir ifadeyle ne kadar pozitif değer yarattıklarının da belirlenmesi sistemin ve bu sistemde önemli bir yeri olan aracı kuruluşların kendilerinden beklenen fonksiyonları yerine getirebilmeleri açısından kritik bir önem arz etmektedir.

15 2 II. BÖLÜM 2.1. FİNANSAL PİYASALAR Bir ekonomide fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki iletişimi sağlayan, fon akımlarını düzenleyen kurumlar ve finansal araçlar ile bunları düzenleyen hukuki ve idari kurullardan oluşan yapı finansal piyasa olarak tanımlanır. Finansal piyasalar en genel anlamıyla, ekonomide fon fazlası olan taraflarla fon açığı olan tarafların bir araya geldiği yapı ve süreçler olarak tanımlanmaktadır. Finansal varlıkların alım-satımı finansal piyasalarda gerçekleşmektedir. Finansal varlıkların finansal piyasalar dışında da alım-satımı yapılabilmekle birlikte, birçok ekonomide finansal varlıklar söz konusu piyasalarda yaratılmakta ve bunların alım-satımı da bu piyasalarda gerçekleşmektedir. Finansal araçlar veya varlıklar fiziki mallardan farklı olarak, taşıyıcısına direkt olarak bir hizmet sağlamaz,genellikle finansal varlıkları satan (fon talep eden) kurumların varlıkları üzerinde bir talep hakkı doğururlar. Finansal varlık,bir hisse senedi niteliğinde ise bir ortaklık ilişkisi doğurur,tahvil niteliğinde ise alacak ilişkisi doğurur. Bu piyasalarda genellikle menkul kıymet,(hisse senedi,tahvil,bono) işlem görmektedir. Finansal piyasaların üç temel ekonomik fonksiyonu daha vardır 1 : Birincisi, alıcı ve satıcı bu piyasalarda karşı karşıya gelmesi nedeniyle alım-satımı yapılan finansal varlığın fiyatının oluşmasına yardımcı olmasıdır. Finansal pazarlardan fon talep edenlerin güdüleri fon arz edenlerin talep ettikleri getiri oranına göre belirlendiğinden, ekonomide fonların finansal varlıklar arasında nasıl dağılacağı konusundaki ipuçları finansal piyasalarda ortaya çıkmaktadır. 1 Gürel Konuralp, Sermaye Piyasaları, Alfa Basım,İstanbul, 2005,s.15

16 3 Finansal piyasaların İkinci ekonomik fonksiyonu ise, finansal varlığı satmak isteyen yatırımcı için ona uygun bir mekanizma sunmasıdır. Bu sayede finansal pazarlar, koşullar zorladığında yada satmanın avantajlı olduğu durumlarda yatırımcı için çok önem taşıyan likidite imkanı sağlamaktadır. Ancak, bütün finansal pazarlarda aynı derecede bir likiditeden söz edilemeyeceğinin de belirtilmesi gerekir. Zaten finansal piyasalar arasındaki farklılıkları belirleyen unsurlardan biri de onların sahip oldukları likidite dereceleridir. Finansal piyasaların üçüncü ekonomik fonksiyonu da işlem maliyetlerini azaltmış olmasıdır. Etkin bir finansal piyasada, finansal varlığın fiyatı, pazar katılımcılarının tümünün elde etmiş olduğu bilgileri kapsadığından bilgi edinme maliyeti de oldukça düşürülmüş olacaktır. Finansal piyasalar tam rekabetin geçerli olmadığı piyasalardır. Her birinde farklı koşullar,faiz oranları,kredi ve katılma olanaklarının geçerli olduğu çeşitli yan piyasalar vardır. 1 Ekonomik birimler sağladıkları birikimleri yatırımlarda veya plasman işlemlerinde kullanıp kullanmama konusunda kesin karara varmadan önce öteki piyasalarda da birikimlerine verilecek fiyatları karşılaştırmak isterler. İşte bu çeşitli piyasalarda verilecek fiyatlar birikimi yapan ekonomik birimin seçim kararını etkiler. 2 Finansal piyasalar : fon arz edenlerle,fon talep edenler ve iki tarafı bir araya getiren aracı kurumlardan oluşur. Bununla birlikte düzenleyici nitelikte kamu kurumlarının da (örneğin Türkiye de SPK = Sermaye Piyasası Kurulu,Amerika da SEC=Security Exchange Commission) bu piyasaların önemli bir unsurunu belirtmek gerekir.ayrıca fon arz ve talebinin karşılaşma süresinin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaya çalışan aracı kuruluşlar,borsalar,takas saklama 1 Atilla Gönenli, İşletmelerde Finansal Yönetim,II.Basım,İstanbul,1978, George Petits-Dutailis, Le Credit et les Banques Paris, 1964,S.39 2 Atilla Gönenli, İşletmelerde Finansal Yönetim,II.Basım,İstanbul,1978, Piere Vigreux, Le Marche Financiere,Toulouse, 1951, S.64

17 4 kurumları gibi kurumları kurumlar yanında,yatırımcıların tam,doğru ve zamanında bilgi almalarına yardımcı olan bağımsız denetim şirketleri ve derecelendirme kurumları ve ekonomi basını da bu piyasaların önemli unsurları arasındadır Finansal Piyasa Katılımcıları ve İşleyiş Mekanizması Finansal piyasa katılımcıları; hane-halkı, özel sektör işletmeleri, kamu, kamuya ait kuruluşlar, yerel yönetimler ve belediyeler, uluslararası bireysel yada kurumsal yatırımcılar olabilir. Yukarıda sayılan katılımcılar finansal pazarlardan fon talep edebilecekleri gibi aynı zamanda fon arz eden birimler de olabilirler. Fon talep ettikleri zaman, finansal varlık ihraç ederek fon arz edenlere topladıkları fonların karşılığında finansal varlıkları verirler. Bir başka anlatımla finansal varlıklar, ekonomide fonların fon arz edenlerden (tasarruf sahiplerinden) fon talep edenlere (yatırımcılara) akışını sağlayan belgeler ya da menkul kıymetlerdir. Fon talep ve arzının karşılaştığı piyasaya finansal piyasa denilmektedir. Tüketimlerinin üzerinde gelire sahip olan kişilerin (tasarruf edenler) fonların, harcamalarının altında gelire sahip olan kişilerin (yatırım yapanlar) eline geçmesine yardımcı olan piyasa mekanizması bu fon alışverişini sağlamaktadır. 2 Bir ekonominin sağlıklı işlemesi, fonların tasarruf edenlerden yatırımcılara doğru etkin bir şekilde akışını sağlayacak düzeyde işlevsel olarak etkin finansal piyasaların varlığına dayanmaktadır. Fonların etkin akışı sağlanamazsa ekonomi fonksiyonunu yerine getiremez. 3 1 Güven Sayılgan,, Finansal Piyasalar ve Finansman Teknikleri,Turhan Kitapevi,Ankara,2004,s.5 2 Konuralp,s.16 3 Gürel Konuralp, Sermaye Piyasaları, Alfa Basım,İstanbul,2005 Brigham,Eugene F., Gapenski,Louis G. Financial Management, Theory and Practice,6.Baskı,The Dreyden Pres,1991,S.66

18 5 FON FAZLASI OLAN EKONOMİK BİRİMLER Hane Halkı İşletmeler Devlet FON AÇIĞI OLAN EKONOMİK BİRİMLER Hane Halkı İşletmeler Devlet Fon Finansal Varlıklar FİNANSAL ARAÇLAR Ticari Bankalar Yatırım Bankaları Sigorta Şirketleri Sosyal Güvenlik Kuruluşları Emeklilik Fonları Yatırım Ortaklıkları Yatırım Fonları Aracı Kurumlar (Broker lar ve Dealer lar) Diğer Finansal Varlıklar Fon Şekil 1 : Finansal Piyasaların İşleyişi 1 Şekil 1.'de verilen finansal piyasaların işleyişi ile ilgili şema'dan da görüldüğü gibi fonlar, fon fazlası olanlarda fon açığı olanlara finansal varlıklar aracılığı ve bir takım finansal aracılar yardımı ile akar. Bu bağlamda, fonların akışını iki şekilde sınıflandırmak mümkündür 2 : 1. Fonların doğrudan Transferi : Fon arz edenlerle fon talep edenler karşılıklı birbirini bulup, araya herhangi bir finansal aracı kuruluş girmeyen fonların transfer edilmesi şeklini tanımlar. Günümüzde çok sık rastlanılmamakla birlikte bu tür doğrudan transfer de mümkündür. 1 Konuralp,s.17 2 Konuralp,s.17-18

19 6 Doğrudan finasmanda,finansman ilişkisi her ne kadar tanım gereği doğrudan da olsa,bu süreci çabuklaştırmak ve ona etkinlik kazandırmak için bazı kurumlar aracılık yapmaktadır.bu kurumlar genel olarak; Broker,Dealer ve Yatırım Bankası veya bankerdir Fonların Dolaylı Transferi: Fonların herhangi bir finansal aracı kuruluş yardımı ile fon arz edenlerle fon talep edenler arasındaki transferini açıklanmaktadır. Fonların dolaylı transferinde, özelliği itibariyle yatırım bankaların ve aracı kurumların aracılığını diğer finansal aracı kuruluşlardan ayırmak mümkündür. Bu tip kuruluşlar firmaların ihraç ettiği hisse senedi ve tahvilleri halka satmada aracılık ederler. Bazen de, ihracın tamamını kendileri satın alıp daha sonra bunları nihai alıcılara (yatırımcılara) satarlar. Dolayısıyla, finansal varlıklar hiç şekil değiştirmeden tasarrufçulara transfer edilir. Yatırım ortaklıkları, yatırım fonları, emeklilik fonları ve sigorta şirketlerinde ise kendi ihraç etmiş oldukları finansal varlıkları tasarruf sahiplerine satarak topladıkları fonlarla profesyonelce çeşitlendirme sağlayacak şekilde portföy yöneticiliği yaparlar. Finansal piyasalara fon sunanlar diğer kişilere devrettikleri fonların karşılığında fon talebinde bulunanlardan bir belge almaktadırlar. Bu belgeye genel olarak finansal varlık adı verilmektedir. 2 Finansal varlıklar alacak hakkı tanımlayan finansal varlıklar ve ortaklık hakkı tanımlayan finansal varlıklar olmak üzere iki grupta incelenebilir. Belli başlı finansal varlıklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 3 Alacak Hakkı Tanımlayan Finansal Varlıklar : 1 Mehmet Baha Karan, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi,Gazi Kitabevi, Ankara, 2001,s Konuralp,s.18 3 Konuralp,s.18

20 7 a. Finansal Aracı Kuruluşların İhraç Ettiği Finansal Varlıklar Tasarruf Mevduat Sertifikası (Bankalar) Hayat Sigortası Poliçeleri (Sigorta şirketleri) Banka Bonoları (Yatırım Bankaları) b. Kamu Kesiminin İhraç Ettiği Finansal Varlıklar Devlet Tahvili Hazine Bonosu Gelir Ortaklığı Senetleri c. Özel Kesimin İhraç Ettiği Finansal Varlıklar Tahvil Finansman Bonosu Ortaklık Tanımlayan Finansal Varlıklar : Hisse Senetleri (Doğrudan ortaklık hakkı tanımlarlar) Yatırım Fonları (Yatırım fonları, içinde hisse senedi bulunduruyorsa dolaylı olarak da olsa ortaklık hakkı tanımlarlar) Finansal varlıkların bu görevleri yerine getirebilmek için finansal piyasaların etkin bir işleyişe sahip olması gerekmektedir. Finansal piyasaların oluşması ve gelişmesi için temel koşullar,piyasanın güven verici bir şekilde ve açıklık ilkesine uygun olarak çalışması ile tasarruf sahiplerinin (Yatırımcıların) haklarının korunmasıdır. Bu görevlerin başarılı bir şekilde yerine getirilebilmesi için bütün menkul çeşitlerinin halka arzını ve satışını düzenlemek ve denetlemek,halka arz olunan menkul kıymetlere ilişkin bilgilerin tam ve gerçeğe uygun olarak açıklanmasını sağlamak üzere sermaye piyasasını etkin bir şekilde denetleyecek bir kurum oluşturulmalıdır. Amerika Birleşik Devletler inde SEC,

21 8 Türkiye de SPK bu görevleri yerine getiren kuruluşlardır.ayrıca menkul kıymetlerin alınıp satıldığı (likiditenin sağlandığı) borsaların kurulması ve fiyatın etkin bir şekilde çalışmasına elverişli bir ortamın varlığı sermaye piyasalarının fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri bakımından diğer koşullar olarak belirtilebilir Finansal Piyasaların Sınıflandırılması Gelir (Kaynak) fazlası olan ekonomik birimlerin kaynaklarını,gereksinmesi olan (kaynak açığı bulunan) birimlere sunması finansal piyasaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 2 Finansal piyasaları işlevleri ve fonların süreleri gibi çeşitli kriterlere göre sınıflandırmak mümkündür. 3 Finansal literatürde en çok yapılan sınıflandırmalar aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz Para ve Sermaye Piyasaları Finansal piyasalar sağlanan fonların sürelerine göre para piyasaları ve sermaye piyasaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Para piyasaları genellikle bir yıla kadar olan kısa süreli fon arz ve talebinin karşılaştığı, sermaye piyasaları ise bir yıldan uzun süreli fonların arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. Para piyasaları işletmelerin genellikle işletme sermayesi ihtiyaçlarını, sermaye piyasaları ise sabit sermaye yatırımlarının finansmanı için başvurdukları finansal piyasalardır. Ayrıca, para ve sermaye piyasalarının enstrümanları da birbirinden farklılık gösterir. Bir yıldan kısa vadeli tasarruf hesapları, çek, bono( hazine ve finansman bonoları), poliçe, repo sözleşmeleri, vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri ve ticari senetler para piyasası enstrümanları arasında sayılabilir. Sermaye piyasası 1 Sayılgan,s.9 2 Cevat Sarıkamış, Sermaye Pazarları,Genişletilmiş 4.Basım Alfa Yayın Dağıtım Yayın No:213,İstanbul,2000,s.1 3 Konuralp,s.19

22 9 enstrümanları ise, tahvil ve hisse senedi gibi vadesi bir yılı aşan finansal varlıklardır. Para piyasaları ; işlemlerin yapıldığı mekana bağlı olarak da yurtiçi ve yurtdışı para piyasaları olarak ayrılıyor. Yurtiçi piyasalar,ulusal parayla yapılan işlemlerle sınırlandırılıyor. Örneğin yalnızca TL işlemlerinin yapıldığı TL İnterbank,Türkiye nin yurtiçi para piyasası olarak tanımlanıyor. Euromarket piyasası yurtdışı para piyasalarının en güzel örneğini oluşturur. 1 Para piyasalarının genel kabul görmüş temel özellikleri ; Bu piyasalar iyi örgütlenmiş bir kurumsal yapıya sahip bulunuyor. İyi eğitilmiş piyasa deneyimleri olan profesyoneller işlem yapıyor. Piyasada işlem yapan katılımcıların çok yüksek. Bu nedenle normal koşullarda işlemler teminat istenmeden yapılıyor. Para piyasalarında işlem gören ürünler büyük ölçüde standart aşmış oluyor. Ancak katılımcılara uygun ürünleri de piyasa da bulmak mümkün olabilir. Sermaye Piyasaları ; işlem gören araçlar sermaye araçları, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır. Menkul kıymetler ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden,yatırım aracı olarak kullanılan,dönemsel gelir getiren,misli nitelikte,seri halde çıkarılan ibareleri aynı olan ve şartları kurulca belirlenen kıymetli evraklardır. Önemli özelliklerinden menkul kıymetlerin kıymetli evrak sınıfına girmesi,onlarda hakkın senede bağlı olduğu,senetten ayrı olarak herhangi bir hak iddia edilemeyeceği ve hakkın senede bağlı olduğu,senetten ayrı olarak devredilemeyeceği anlamını taşımaktadır. 2 1 Sadi Uzunoğlu, Para ve Döviz Piyasaları, Literatür Yayıncılık,İstanbul 2003,s.28 2 Konuralp,s.31

23 10 Para ve sermaye piyasalarının önemli farkları 1 ; Farkları Para Piyasaları Sermaye Piyasaları 1.Süre yönünden Kısa süreli Uzun süreli 2.Kullanma yönünden Dönen Varlık Finansmanı Duran Varlık Finansmanı 3.Kaynak yönünden Birikim sahipleri.,vadesiz,resmi Birikim sahipleri,vadeli Ticari,Tasarruf mevduatı Resmi,Ticari ve Tasa.Mevd. 4.Araç Yönünden Ticari Senetler Pay senedi,tahvil diğerleri 5.Faiz oranı yönünden Düşük Düşük Birincil ve İkincil Piyasalar Para ve sermaye piyasası araçlarının nerelerde işlem gördüğü konusu bu sınıflandırmanın temelini oluşturmaktadır. Birincil piyasalar, menkul kıymetlerin ilk olarak ihraç edildiği piyasalardır. Örneğin hazinenin yeni bono veya tahvil ihraç etmesi ya da bir şirketin yeni hisse senedi ihraç etmesi birincil piyasa işlemidir. Birincil piyasalar, finansal aracı çıkaran kuruluştan başlayarak taşınır değerlerin aracılar yardımıyla satışının yapıldığı piyasalardır. 2 Sermaye piyasasında alıcı ile satıcının ilk kez doğrudan karşılaştıkları piyasa birincil piyasalardır. Bu bakımdan birincil piyasalar, anonim ortaklıkların kuruluşu veya sermaye artırımları sırasında yada yatırım ihtiyaçları için çıkarılan pay senetleri veya tahvillerin toptan satıldığı piyasalar olmaktadır. 3 İlk defa ihraç dışındaki mevcut hisse senetleri ile hazine kâğıtlarının kişi ve 1 Ali Akdemir, İşletme Bilimlerine Giriş, Kütahya Üniversite Kitabevi, Kütahya,1998,s.13 2 Bozkurt Ünal, Menkul Kıymet Yatırımların Yönetimi,İktisat Bankası Eğitim Yayınları No:4,İstanbul,1988,s.16 3 Ali Akdemir, İşletme Bilimlerine Giriş, Kütahya Üniversite Kitabevi, Kütahya,1998 Allen- Meunier Dauphin, Le Jeu L Epargne et De I Investissement De I Industrial,Paris,1969,s.49

24 11 işletmeler tarafından alım satımına konu olduğu piyasa ise ikincil piyasalardır. Yeni kurulan veya daha önce kurulmuş bulunan işletmelere ait var olan pay senedi veya tahvillerin alınıp satıldığı piyasalardır. 1 Türkiye de ikincil piyasalarda menkul kıymet alımı satımı büyük ölçüde menkul kıymetler borsasının dışında oluşan, tezgah üstü pazarların şeklindedir. Bunun sebebi bir kısım hisse senetlerinin borsaya kota edilmemiş olması ve dolayısıyla bunlara borsada işlem yapılamaz olması, borsanın sadece İstanbul da bulunması ve herkesin borsaya girmemesi, finansal varlıkların değer artışıyla ilgili vergileme hükümleri hisse senedi pazarının borsa dışına kaymasına sebep olmuştur. 2 İkincil piyasaların en önemli kurumları menkul kıymet borsaları ve finansal aracı kuruluşlardır. İkincil piyasalarda sermaye piyasasına yeni menkul kıymet arz edilmez; mevcut menkul kıymetler el değiştirirler. Dolayısıyla ikincil piyasalarda menkul kıymetler el değiştirdiğinde, bu menkul kıymetleri ihraç etmiş kurumlara fon girişi söz konusu olmamaktadır. Birincil piyasalarda bir menkul kıymet bir kez el değiştirirken, ikincil piyasalardaki alım satımların bir sınırı yoktur. 3 Ülkede, birincil piyasaların gelişmesinde ikincil piyasaların büyük önemi vardır. Birincil piyasalarda ellerinde menkul değer bulunan yatırımcılar ve aracı kurumlar bunları ikincil piyasalarda istedikleri zaman paraya çevirme imkanına sahiptirler. Burada küçük yatırımcıların menkul değerleri arz, küçük tasarrufların yatırımlara yönelmesi bu piyasada gerçekleşmektedir. İkincil piyasadaki bir tıkanma, derhal etkisini birincil piyasada gösterir, firma ve kamu kurumlarının uzun vadeli fon tedariki zorlaşır. 1 Yılmaz Karakoyunlu, Kamu Kesimin Sermaye Piyasasından Bekleyişleri,Odtü Semineri,1974,s.4 2 Özcan Ertuna, Finansal Kurumlar, Verso A.Ş. Yayınları 2. baskı, İstanbul, 1986, s Sarıkamış,s.5