BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi belgesi almak üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin gerçekleştirilmesi için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir. 2. TANIMLAR Belgelendirme Komitesi: Genel Müdür tarafından atanan komitedir. Proks tarafından belgelendirilecek kuruluşların denetimlerine ait raporları değerlendirerek belgelendirme ile ilgili tüm kararları almaya yetkilidir. Denetim Ekibi: Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak, kuruluşların yönetim sistemini, ilgili standarda göre inceleyip değerlendirmek üzere atanmış, Proks denetim görevlileri arasından seçilen, Proks çalışma esaslarına uygun olarak görev yapan ve geçici olarak teşkil edilen ekiptir. Denetim ekibindeki görevlilerin sayısı, kuruluşun çalışan sayısına, büyüklüğüne, ürün, proses çeşitliliğine ve ilgili standarda göre değişebilir. Gerekli görülen durumlarda, sektör ile ilgili teknik uzman, denetim ekibi içinde yer alabilir. GGYS: Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi HACCP Planı: HACCP planı, bir ürün ağacı veya hizmet için benzer tehlikeler, benzer üretim teknolojileri ve ilgili olduğu yerlerde benzer depolama teknolojileri olan yerlerde tehlike analizi anlamındadır. Çok Sahalı Kuruluş: Kuruluşun merkez ofisine yasal yollarla bağlı, merkez ofisin sürdürdüğü yönetim sistemine dahil ve merkezin talebi doğrultusunda düzeltici faaliyet yapabilecek yerler saha, bu sahalara sahip kuruluşlar da çok sahalı kuruluşlardır(iaf MD:1). Bu sahalarda proseslerin birbiriyle aynı türden olması veya benzer yöntemlerle sürdürülmesi gerekliliği de bulunmaktadır. 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR FR.01 Belgelendirme Başvuru Formu FR.02 Başvuru Gözden Geçirme Formu FR.03 Teklif ve Müşteri No İzleme Formu FR.04 Belgelendirme Teklifi FR.05 Belgelendirme Sözleşmesi FR.06 Denetim Programı FR.07 Denetim Planı FR.08 Denetim Ekibi Bilgilendirme Formu FR.09 Açılış/Kapanış Toplantısı Formu FR.10 Denetim Bulguları Formu FR.11 Uygunsuzluk Bildirim Formu FR.12 Aşama 1 Denetim Raporu FR.13 Denetim Raporu FR.14 Değerlendirme ve Karar Formu FR.15 Gözetim Denetimi Bildirim Formu FR.16 Yeniden Belgelendirme Denetimi Bildirim Formu PR /14

2 FR.17 Belgelendirilmiş Kuruluşlar Veri Tabanı PR.03 Denetim Prosedürü TL.01 Denetim Süreleri Belirleme Talimatı ISO/IEC ISO/TS TÜRKAK R TÜRKAK R UYGULAMA 4.1. Belgelendirme Başvurusu Başvuruların Alınması Belgelendirme için başvurular, Belgelendirme Başvuru Formu ile şahsen veya elektronik ortamda (faks, veya Proks web sitesi üzerinden) alınır Başvuruların Gözden Geçirilmesi Belgelendirme başvuruları, Planlama Sorumlusunda toplanır. Planlama Sorumlusu, Belgelendirme Başvuru Formunu, Başvuru Gözden Geçirme Formu oluşturarak, gözden geçirmesi amacı ile Belgelendirme Müdürüne iletir. Belgelendirme başvurularının kabul edilmesi için, yönetim sistem(ler)inin asgari olarak 2 ay uygulanmış olması gerekmektedir. Belgelendirme Müdürü, ilgili kuruluşun başvurusunu, yönetim sistem(ler)inin uygulama süresi ve aşağıdakileri sağlamak üzere, Başvuru Gözden Geçirme Formu doğrultusunda gözden geçirir ve uygunsa onaylar: a) Başvuran kuruluş ve yönetim sistemi hakkındaki bilgilerin, denetimin gerçekleştirilmesi için yeterli olması, b) Belgelendirme şartlarının açık bir şekilde tarif edilmesi, dokümante edilmesi ve başvuran kuruluşa verilmiş olması, c) Proks ile başvuran kuruluş arasında bulunan anlayış farklarının çözümlenmesi, d) Proks un belgelendirme hizmeti verebilmesi için yeterlilik ve kabiliyete sahip olması (Akredite belgelendirme taleplerinde kuruluşun EA kodu veya kategori, başvuru yapılan EA ve NACE kodu ile ilgili kategori kapsamında, Denetçi ve Teknik Uzman kapasitesi gibi), e) İstenen belgelendirme kapsamı, başvuran kuruluşun faaliyet sahası ve sayısı, denetimlerin yapılması için gerekli olan zaman ve belgelendirme faaliyetlerini etkileyen diğer hususlar (dil, güvenlik şartları, tarafsızlığa olan tehditler gibi). f) Denetimleri üstlenme kararları için gerekçelendirme kayıtlarının tutulması. Bu gözden geçirme sırasında, eğer kuruluşun EA ve NACE kodları ile ilgili kategorilere uygun Denetçi, Teknik Uzman veya belgelendirme kararında görev alacak personel mevcut değilse, bu personel ve sahip olmaları gereken yeterlilik, Başvuru Gözden Geçirme Formunda belirtilerek temini sağlanır. Bu aşamada, denetim gün süreleri ile varsa denetim gün sürelerinde yapılan azaltma veya arttırmalar, Başvuru Gözden Geçirme Formunda açıklanır. PR /14

3 Teklif Verilmesi Belgelendirme Müdürü tarafından yapılan gözden geçirme ve onay sonucunda, Planlama Sorumlusu tarafından, ilgili kuruluş için teklif hazırlanır ve başvuru sahibine iletilir. Planlama Sorumlusu, teklif numarasını, Teklif ve Müşteri No İzleme Formu doğrultusunda belirler. Verilen teklifi kabul eden kuruluşa, Planlama Sorumlusu tarafından, Teklif ve Müşteri No İzleme Formu doğrultusunda 0001 den başlayan sıra numaraları doğrultusunda Müşteri No verilir. Planlama Sorumlusu tarafından, başvuru aşamasında istenen belge ve dokümanları da içeren bir yazı hazırlanarak kuruluşa bildirilir. Başvuru aşamasında kuruluştan, aşağıda belirtilen belge ve dokümanlar istenir: Yönetim sistem(ler)i dokümanları (El Kitabı ve prosedürler) Sözleşmeleri imzalayacak yetkiliye ait imza sirküleri veya imza beyanı Sicil gazetesi kopyası Vergi Levhası Faaliyet Belgesi Yasal mevzuatla ilgili izin belgeleri (Gıda İşletmesi Kayıt/Onay Belgesi, çevre ile ilgili izinler vb.) Sözleşme Yapılması Belgelendirme başvurusunun kesinleştirilmesinden sonra, Planlama Sorumlusu tarafından, 2 nüsha olarak Belgelendirme Sözleşmesi hazırlanır. 2 nüsha olarak hazırlanan Belgelendirme Sözleşmesi, Planlama Sorumlusu tarafından kuruluşa gönderilir. Belgelendirme Sözleşmesinin her 2 nüshası da, kuruluş imza yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra Proks a gönderilir. 2 nüsha hazırlanan Belgelendirme Sözleşmesi, kuruluş imza yetkilisi tarafından imzalanıp geri gönderildikten sonra, Proks imza yetkilisi tarafından da imzalanır. İmzalanan Belgelendirme Sözleşmesinin, bir nüshası kuruluşa gönderilir, bir nüshası da kuruluşun dosyasında saklanır Kapsam Değişikliği Başvurusu Proks, belgelendirmenin kapsamının genişletilmesi için yapılan başvurunun cevaplandırılmasında, genişletmenin yapılıp yapılamayacağını belirlemek için bir fizibilite çalışması yapar ve bunun için gerekli olan denetim faaliyetlerine karar verir. Kapsam genişletme için verilen teklifi kabul eden kuruluşta, kapsam genişletme denetimi planlanır ve gerçekleştirilir. Kapsam genişletme, uygun durumlarda, gözetim denetimi ile birlikte gerçekleştirilebilir. Talep kapsam daraltma ise denetim gerçekleştirilmeden yeni sertifika düzenlenir Adres Değişikliği Başvurusu Kuruluşların adres değişikliği başvurusu olması durumunda, teklifi kabul eden kuruluş, bir üretim kuruluşu ise veya sunulan hizmet için ilgili adreste hizmet üzerinde etkisi olan bir faaliyet gerçekleştiriliyorsa ve ilgili referans standardın gerekleri açısından bir değişiklik olması ihtimali söz konusu olursa adres değişikliği denetimi planlanır. PR /14

4 4.2. Denetim Programının Hazırlanması Denetim programı, belgelendirmesi gerçekleştirilecek kuruluşların, yönetim sistem(ler)inin tüm şartlarının ispatlanmasını gerektiren denetim faaliyetlerini içeren tüm belgelendirme çevirimi için, ilgili standard(lar) baz alınarak oluşturulur. Denetim programı, iki-aşamalı ilk denetim, birinci ve ikinci yıllarda gözetim denetimi ve üçüncü yılda sertifikanın son geçerlik tarihinden önce yeniden belgelendirme denetimini içerir. Üç yıllık belgelendirme çevrimi, belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararı ile başlar. Denetim programının ilk kez oluşturulmasında, denetimlerin sonrasında veya müşterilerle ilgili oluşan değişiklikler sonrasında yapılacak herhangi bir düzenlemede, müşteri kuruluşun büyüklüğü, yönetim sisteminin, ürünlerin ve proseslerin kapsamı ve karmaşıklığı, bunların yanı sıra yönetim sisteminin etkinliği ve önceki denetimlerin sonuçları göz önüne alınır. Denetim Programı, Planlama Sorumlusu tarafından, başvuruların tamamlanıp sözleşmelerin yapılmasından sonra oluşturulur ve Belgelendirme Müdürü tarafından onaylanır Denetimlerin Planlanması Genel Proks bünyesinde gerçekleştirilecek denetimler, Planlama Sorumlusu tarafından; Başvuruların durumu, Gözetim ve yeniden belgelendirme denetimleri ile diğer kısa süreli denetimler, EA ve NACE kodları ve ilgili kategoriler, Denetçi ve teknik uzmanların durumları, Kuruluşların talepleri, dikkate alınarak planlanır İlk Belgelendirme Denetimlerinin Planlanması ISO 9001, ISO ve ISO ilk belgelendirme denetimleri, Aşama 1 ve Aşama 2 şeklinde olmak üzere, (2) iki aşamalı olarak planlanır. ISO 9001 ve ISO ilk belgelendirme denetimlerinde, Aşama 1 denetiminin tamamının veya en azından bir kısmının, müşterinin sahasında gerçekleştirilmesine karar verilebilir. Bu amaçla: ISO 9001 ve ISO ilk belgelendirme denetimleri için, Planlama Sorumlusu tarafından, TÜRKAK R doğrultusunda, kuruluşun dahil olduğu risk grubu belirlenir. ISO 9001 için: En Yüksek Risk Grubu ve Yüksek Risk Grubu, ISO için; En Yüksek Risk Grubu, Yüksek Risk Grubu ve Orta Risk Grubu içerisinde yer alan kuruluşlarda, Aşama 1 denetiminin müşterinin sahasında gerçekleştirilmesi şarttır. ISO 9001 için; Orta Risk Grubu ve Düşük Risk Grubu, ISO için; Düşük Risk Grubu nda yer alan kuruluşlarda, Aşama 1 denetimi müşterinin sahasına gitmeden de gerçekleştirilebilir. ISO ilk belgelendirme denetimlerinde, Aşama 1 denetimi, müşterinin sahasında gerçekleştirilir. Aşama 1 denetiminin süresi, toplam denetim süresinin 1/3 ü, Aşama 2 denetiminin süresi, toplam denetim süresinin 2/3 ü olacak şekilde planlanır. PR /14

5 Aşama 1 ve Aşama 2 denetimleri arasındaki süre 6 aydan fazla olmamalıdır. Daha uzun sürelerde Aşama 1 denetimi tekrar yapılmalıdır. İlk belgelendirme denetimlerinin (2) iki aşamasının da müşterinin sahasında gerçekleştirileceği durumlarda, öncelikle Aşama 1 denetimi için tarih ve denetim ekibi belirlenerek, teyit edilmesi amacıyla, genel olarak denetimden (2) iki gün önce, Planlama Sorumlusu tarafından, Denetim Planı ilgili kuruluşa bildirilir. Aşama 1 ile Aşama 2 denetimleri arasındaki zamana karar verirken, Aşama 1 denetiminde belirlenen, problemli olan alanların çözümünde müşterinin ihtiyaçları göz önüne alınır. Proks da Aşama 2 denetimi için düzenlemelerini gözden geçirir. Aşama 1 denetiminin tamamlanmasını takiben, Aşama 2 denetimi için tarih ve denetim ekibi belirlenerek, teyit edilmesi amacıyla, genel olarak denetimden (2) iki gün önce, Planlama Sorumlusu tarafından, Denetim Planı ilgili kuruluşa bildirilir Gözetim Denetimlerinin Planlanması Gözetim denetimleri, en azından yılda 1 kez gerçekleştirilir. İlk belgelendirmeyi takip eden ilk gözetim tarihi, Aşama 2 denetiminin son gününden 12 ay sonrasını geçmeyecek şekilde belirlenir. Gözetim denetimleri, yukarıda belirlenen prensip doğrultusunda, kuruluşlar izlenmek suretiyle planlanır. Gözetim denetimleri, Planlama Sorumlusu tarafından, 12 aylık periyodun dolmasından (2) iki ay önce denetim tarihi belirlenerek, Gözetim Denetimi Bildirim Formu ile teyit edilmesi amacıyla ilgili kuruluşa bildirilir. Gözetim denetimleri planlanırken, belgelendirilmiş müşterinin yönetim sisteminin, verilen belgelendirmenin esas alındığı standardla ilgili belirli şartları sağladığının tayini için aşağıdaki konular ile ilgili bilgi alınabilir: a) Proks tarafından, belgelendirilmiş müşteriye, belgelendirme ile ilgili hususlar hakkında sorular sorulmasını, b) Müşterinin işlemleri hakkında (Örn. Promosyon materyali, web sitesi) beyanlarının gözden geçirilmesi, c) Müşteriden dokümanları ve kayıtları sağlamasını istemesi (Kağıt ve elektronik ortam üzerinde), d) Belgelendirilmiş müşterinin performansının diğer yollarla izlenmesi. Daha sonra, üzerinde uzlaşılan denetim tarihi için, denetim ekibi belirlenerek, teyit edilmesi amacıyla, genel olarak denetimden (2) iki gün önce, Planlama Sorumlusu tarafından, Denetim Planı ile ilgili kuruluşa bildirilir Yeniden Belgelendirme Denetimlerinin Planlanması Yeniden belgelendirme denetimlerinin tarihi, sertifika geçerlilik süresi baz alınarak belirlenir. Yeniden belgelendirme denetimleri, yukarıda belirlenen prensip doğrultusunda izlenmek suretiyle planlanır. Sertifika geçerlilik süresi bitecek kuruluşlara, sertifika geçerlilik süresi bitmeden (4) dört ay önce, yeniden belgelendirme denetimi tarihi belirlenmek üzere, Planlama Sorumlusu tarafından hazırlanan Yeniden Belgelendirme Denetimi Bildirim Formu ilgili kuruluşa bildirilir. Daha sonra üzerinde uzlaşılan denetim tarihi için, denetim ekibi belirlenerek, teyit edilmesi amacıyla, genel olarak denetimden (2) iki gün önce, Planlama Sorumlusu tarafından, Denetim Planı ilgili kuruluşa bildirilir. Yeniden belgelendirme denetimi faaliyetleri, yönetim sisteminde, müşteride veya yönetim sisteminin işlem gördüğü şartlarda önemli değişiklikler olduğu zaman (Ör. Mevzuatta değişiklikler) Aşama 1 denetimi gerektirebilir. Böyle bir durumda, PR /14

6 öncelikle Aşama 1 denetimi için tarih belirlenerek, teyit edilmesi amacıyla, Planlama Sorumlusu tarafından, Denetim Planı ilgili kuruluşa bildirilir. Aşama 1 ile Aşama 2 denetimleri arasındaki zamana karar verirken, Aşama 1 denetiminde belirlenen, problemli olan alanların çözümünde müşterinin ihtiyaçları göz önüne alınır. Proks da Aşama 2 denetimi için düzenlemelerini gözden geçirir. Aşama 1 denetiminin tamamlanmasını takiben, Aşama 2 denetimi için tarih ve denetim ekibi belirlenerek, teyit edilmesi amacıyla, genel olarak denetimden (2) iki gün önce, Planlama Sorumlusu tarafından, Denetim Planı ilgili kuruluşa bildirilir Kısa Süreli Denetimlerinin Planlanması Proks, şikâyetleri araştırmak, değişikliklere cevap vermek veya askıya alınmış müşterilerin takibi için kısa süreli denetimler gerçekleştirebilir. Bu gibi durumlarda Proks; a) Hangi şartlarda kısa süreli ziyaretlerin gerçekleştirileceğine dair şartları belgelendirilmiş müşteriye, Belgelendirme Sözleşmesi ile bildirmekte ve bu ziyaretler için önceden müşteriyi haberdar etmektedir, b) Müşterinin, denetim ekibi üyelerine itiraz şansı olmayacağı için, denetim ekibinin atanmasında daha dikkatli olmalıdır. Kapsam değişikliği denetimleri için, bir gözetim denetimiyle birlikte veya ayrı bir denetimle gerçekleştirileceği konusunda uzlaşma sağlanır. Üzerinde uzlaşılan duruma göre, ilgili kuruluşta bir gözetim denetimi veya referans standardın tüm ilgili maddeleri üzerinde denetim yapılacak şekilde planlama yapılır. Adres değişikliği durumlarında denetim yapılması gerektiğinde, ilgili kuruluşta, referans standardın adres değişikliğinden etkilenebilecek tüm maddeleri ile ilgili denetim yapılacak şekilde planlama yapılır. Takip denetimleri, kuruluş tarafından, düzeltici faaliyet(ler)in tamamlandığının yazılı olarak bildirimi dikkate alınarak planlanır. Düzeltici faaliyet(ler)in tamamlanma süresi (3) üç ayı geçtiği takdirde, kuruluşun tüm sistemi yeniden değerlendirilecek şekilde planlama yapılır. Takip denetimleri, belgelendirilecek/belgelendirilmiş kuruluş tarafından, düzeltici faaliyetlerin kapatılması için belirlenen süre sonunda kabul edilmemesi durumunda, makul ve mücbir sebepler söz konusu ise Belgelendirme Müdürü kararı ile en çok üç (3) ay ve bir (1) defa ertelenebilir. Kısa süreli denetimler, teyit edilmesi amacıyla, genel olarak denetimden (2) iki gün önce, Planlama Sorumlusu tarafından, Denetim Planı ile ilgili kuruluşa bildirilir Denetim Sürelerinin Belirlenmesi Denetimlerin planlanması aşamasında, denetimlerin tam ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli süre belirlenirken, çalışan sayısı, denetim tipi ve kapsamı yanında, aşağıdaki durumlar göz önüne alınır: a) İlgili yönetim sistemi standardının şartları, b) Büyüklük ve karmaşıklık, c) Teknolojik ve düzenleyici içerik, d) Yönetim sistemi kapsamındaki aktivitelerden herhangi birinin dış kaynaklara aktarımı, e) Önceki denetimlerin sonucu, f) Çok sahalı durumlar, PR /14

7 g) Yerleşim özellikleri. Tüm denetimlerde, denetim tiplerine göre kaç adam/gün denetim yapılacağı ve denetim gün sürelerinde yapılacak azaltma veya arttırmalar, Denetim Süreleri Belirleme Talimatı doğrultusunda yapılır. GGYS denetim sürelerinde hiçbir şekilde azaltma yapılamaz. Takip denetimlerinin süresi, uygunsuzluk kategorilerine bağlı olarak, belgelendirme denetim süresini geçmeyecek şekilde ve düzeltici faaliyet(ler)in sayısı dikkate alınarak belirlenir. Kapsam ve adres değişikliği denetimlerinin süresi, bu denetimlerin nasıl gerçekleştirileceği (Bir gözetim denetimi gibi) konusundaki karar doğrultusunda belirlenir Çok Sahalı Kuruluşların Denetimleri Müşterinin çeşitli sahalarda aynı faaliyetleri kapsayan yönetim sistemi denetimi için çok sahalı örnekleme alındığında, Proks, yönetim sisteminin uygun denetimini sağlamak için, bir örnekleme programı uygulamaktadır. Belgelendirme, gözetim veya yeniden belgelendirme denetimi yapılacak çok sahalı kuruluşlar için örnekleme sayıları, aşağıdaki gibi hesaplanır: 1. Örneklemeler için seçilecek sahaların, en azından %25 i rastgele seçilir. 2. Örneklemeler seçilirken aşağıdaki kriterler göz önüne alınır: - Sahaların iç denetimleri ve yönetimin gözden geçirme veya bir önceki denetim sonuçları, - Alınan şikayetler ve şikayetler ile ilgili gerçekleştirilen düzeltici/önleyici faaliyetler, - Sahaların büyüklükleri (Dikkate değer olanları), - Vardiyalı çalışmalar ve dokümantasyon, - Yönetim sisteminin karmaşıklığı ve sahalarda yönetilen prosesler, - Son sertifikasyon denetiminden sonra ortaya çıkan değişiklikler, - Yönetim sistemi olgunluğu ve organizasyon hakkındaki bilgi, - Çevre yönetim sistemleri için; çevresel konular, çevre boyutları ve etkileri, - Yasal şartlar, dil ve kültür farklılıkları, - Sahaların coğrafik dağılımı. 3. Örneklemeler aşağıdaki gibi seçilir: Aşağıda kullanılan denklemler, düşük orta risk grubunda olan ve sahalarda, çalışan sayısı 50 den az olan işletmeler içindir. Ziyaret edilecek minimum saha sayısı; x: Saha sayısı, y: Denetim gerçekleştirilecek saha sayısı İlk Belgelendirme: y= x (Çıkan sonuç bir üst tamsayıya yuvarlanır) Gözetim: y=0,6 x (Çıkan sonuç bir üst tamsayıya yuvarlanır) PR /14

8 Yeniden Belgelendirme: y=0,8 x (Çıkan sonuç bir üst tamsayıya yuvarlanır) Örnek Hesaplama: Hiyerarşik yapıda olan bir organizasyon(merkez ofis, ulusal ofis, bölgesel ofis, yerel ofis) 1 Merkez Ofis: Her denetim döngüsünde ziyaret edilir.(ilk, gözetim, yeniden belgelendirme) 4 Ulusal Ofis, Örnekleme= 2: en az 1 i rastgele 27 Bölgesel Ofis, Örnekleme= 6: en az 2 si rastgele 1700 Yerel Ofis, Örnekleme= 42: en az 11 i rastgele Örnekleme uygulamasının gerekçeleri, her müşteri için dokümante edilmektedir. İşletmelerin sayısı (merkez büro hariç) (1) İlk denetim için örnekleme sayısı (2) Gözetim denetimi için örnekleme sayısı* (3) Belge yenileme denetimi için örnekleme sayısı (4) 1-2 %100 (hepsi) Hepsi Hepsi * * * * * * * * * * * * * * * > 400 en az 21 en az 13 en az 17 * Notlar (5) Örnekleme işletmelerin en az % 25 i rastgele seçilmelidir. Geri kalanı ise belli bir zaman dilimi için olabildiğince nitelik farklılığı gösteren işletmeler arasından seçilmelidir.,çok Sahalı Kuruluşların Denetimlerinin Planlanması Çok sahalı kuruluşların, etkin bir GGYS ilk belgelendirme denetimi için, aşağıdaki durumlar dikkate alınmalıdır: Örneklenen sahaların iç denetim bulgularının değerlendirilmesi kuruluşun tüm sahalarının iç denetim bulgularına eşit sayılabilir. Yılda en az 1 kez merkez, GGYS nin denetimini gerçekleştirmelidir. Yılda en az 1 kez örneklenen sahalarda gözetim denetimi gerçekleştirilmelidir. PR /14

9 Örneklenen her sahanın denetim bulguları mevcut sistemin göstergesi olarak değerlendirilmeli ve buna istinaden yapılacak faaliyetler ve durumlar yazılı hale getirilmelidir. Tüm sahalar aynı faaliyette ve aynı ülkede olmalıdır. Tüm sahalar bir merkez tarafından kontrol altında tutulmakta ve ISO standardına göre yönetilmelidir. Her sahada belgelendirmeden önce 3 yıl içerisinde iç denetim gerçekleşmiş olmalıdır. Belgelendirme sonrasında, belgelendirme periyodunda her saha için iç denetim gerçekleştirilmelidir. İç denetimler ISO standardına göre yapılmalıdır. Seçilmiş sahalardaki denetim bulguları tüm sistemin tamamlayıcısı olarak değerlendirilmeli ve düzeltme buna göre uygulanmalıdır. Her denetim için rapor yazılmalıdır. Bu raporlar, kuruluşun kullandığı ön gereksinim programlarını, referanslarını, kullanılan HACCP kriterlerini, HACCP takımı hakkında yorumları ve GGYS ile ilgili diğer konuları içermelidir. A, B, G, H, J kategorilerinde yer alan kuruluşlar için; 1. Saha sayısı 20 ye kadar olan kuruluşlar için tüm sahalar denetlenmelidir. 2. Saha sayısı 20 den fazla olan kuruluşlar için, aşağıdaki tablo doğrultusunda çok sahalı kuruluş denetimleri uygulanmalıdır. Toplam Tesis Sayısı x 1 ile 20 arasında nin üzerindeki tesis sayısı Denetim edilecek ilave tesis sayısı Denetim edilecek tesis sayısı x Kategorisi C, D, E, F, I, K, L ve M olan kuruluşlar için, tüm sahalar denetlenmelidir. Bu durum tüm denetimler için geçerlidir. Takip denetimlerinde, takip denetimi gereği belirlenen tüm sahalar denetlenmelidir. Gözetim denetimlerinde, belgelendirme denetimlerindekinin 1/3 ü oranında saha sayısı denetlenmelidir. Yeniden belgelendirme denetimlerinde, belgelendirme denetimlerindekinin 2/3 ü oranında saha sayısı denetlenmelidir. Proks, çoklu saha belgelendirmesinde örneklemenin en az %25 ini rastgele yapar. İlk belgelendirme denetiminde, kuruluşun merkez ofisi denetime mutlaka dahil edilir. Diğer sahaların seçimi ise proseslerin sahalar arası ilişkisine, kritik proseslerin hangi sahalarda olduğuna veya en fazla prosese sahip olan sahaya bakılarak rastgele yapılır. Eğer kuruluşun belgelendirmeye konu olan faaliyetlerini yürüttüğü tüm sahaları aynı zamanda denetim için hazır değilse kuruluştan belgelendirmeye konu olacak sahaların hangileri olduğu öğrenilir ve planlama bu sahalara göre yapılır. PR /14

10 Denetim Ekibinin Belirlenmesi Denetim ekibi belirlenirken dikkate alınacak hususlar aşağıda verilmiştir: ü Denetim yapılacak kuruluşun EA ve NACE kodu ile ilgili kategoriler, ü Denetim hedefleri, kapsamı, kriterleri ve tahmini süresi, ü Denetimin kombine/entegre denetim olma durumu, ü Denetim ekibinin denetim yapılan faaliyetten/kuruluştan bağımsızlığı ve çıkar çatışması, ü Denetimin yapıldığı dil ve denetlenenin sosyal ve kültürel özellikleri. Tüm denetim tiplerinde, görevlendirilecek denetim ekibi oluşturulurken, denetim ekibinden en az bir Denetçi, kuruluşun faaliyet alanı ile ilgili EA ve NACE kodunda ya da ilgili kategoride atanmış olmalıdır. Bunun sağlanamadığı durumlarda ekipte, kuruluşun faaliyet alanı ile ilgili EA ve NACE kodunda ya da ilgili kategoride atanmış Teknik Uzman(lar) görevlendirilir. Denetim yapılacak kuruluşta, son (2) iki yıl içinde eğitim veren, danışmanlık yapan veya çıkar çatışması söz konusu olan Başdenetçi, Denetçi veya Teknik Uzman, denetim için görevlendirilemez. Takip denetimleri için denetim ekibi belirlenirken, uygulanabildi i durumlarda uygunsuzlu u yazan denetçinin uygulanamadı ı durumlarda bir önceki denetim ekibinden en az bir ki inin takip denetimi ekibinde bulunması sa lanır. Uygunsuzlu a göre saha ile ilgili uzmanlık gerekti inde uygun atanmı denetçi olmaması durumunda denetim ekibinde teknik uzman bulundurulur Denetim Planının Hazırlanması Denetim Planı, görevlendirilen Başdenetçi tarafından, denetim ekibinde yer alan Denetçi ve Teknik Uzmanların, uzmanlık alanları ile ilişkili ürün/hizmet/proses veya standard maddelerini denetlemelerini sağlayacak şekilde oluşturulur. Denetim Planı, her bir denetçinin bağımsız olarak, günlük asgari 8 saatlik denetim gerçekleştirmesini esas alacak şekilde oluşturulur. Zorunlu durumlarda denetim süresi, 1 gün için en çok 2 saat uzatılabilir. Denetim/gün süresine aday denetçiler dahil edilmez. Denetim Planı oluşturulurken, yemek için verilen ara ve kuruluşun sahaları arasında harcanan ulaşım zamanları, denetim süresine dahil edilmez Denetim Öncesi Kuruluşların ve Denetim Ekibinin Bilgilendirilmesi Denetimler öncesinde denetim gerçekleştirilecek kuruluşa, yukarıda ilgili başlıklar altında belirlenen şekilde, denetim ekibinde görev alacak Denetçiler ve Teknik Uzmanların adlarının yer aldığı bir Denetim Planı iletilir. Bu şekilde, denetim tarihleri ve denetim ekibi üzerinde müşteri kuruluş ile önceden mutabakat sağlanır. Proks, müşteriye herhangi bir Denetçi (Başdenetçi, Denetçi, Dış Denetçi) veya Teknik Uzmanın görevlendirilmesi ile ilgili itirazlarına ve geçerli bir itiraz olduğu durumlarda, ekibin yeniden düzenlemesine yetecek kadar süre önceden, istendiği takdirde denetim ekibinin üyeleri için gerekli geçmiş bilgilerini de sağlar. Kuruluş, makul sebeplerle denetim ekibi üyelerinde değişiklik talebinde bulunursa, Planlama Sorumlusu tarafından, yazılı gerekçe sunmaları istenir. Bu uygulama tüm denetimler için geçerlidir. Makul sebeplere örnek olarak, çıkar çatışması durumları (bir denetim ekibi üyesinin kuruluşun eski çalışanı olması veya PR /14

11 kuruluşa danışmanlık hizmeti vermiş olması gibi) veya daha önceki ahlaki olmayan davranışlar gösterilebilir. Kuruluşlardan, denetimi teyit ettiklerini belirten bilgi alındığında, Planlama Sorumlusu tarafından, görevlendirilen denetim ekibi üyeleri, Denetim Ekibi Bilgilendirme Formu gönderilerek bilgilendirilir. Denetim ekibinin bilgilendirilmesi ve kuruluşa ulaşma gibi faaliyetlerin koordinasyonundan Başdenetçi sorumludur Denetimlerin Gerçekleştirilmesi Denetimlerin gerçekleştirilmesi ve raporlanması, Denetim Prosedürüne göre yürütülür Değerlendirme ve Belgelendirme Kararı Denetim ekibinin hazırladığı rapor son karar olmayıp, Belgelendirme Komitesine görüş niteliğindedir. Denetimler sonrasında, tespit edilmiş olan majör ve minör uygunsuzlukların tamamen kapatıldığı garanti altına alınmadan, belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararı için, Belgelendirme Komitesine öneride bulunulmaz. Uygunsuzlukların tamamen kapatıldığının teyit edilmesinden sonra; Aşama 1 Denetim Raporu -Aşama 1 denetimi sahada ise- Aşama 1 Denetim Planı -Aşama 1 denetimi sahada ise- Aşama 1 Açılış/Kapanış Toplantısı Formu Denetim Bulguları Formu -Varsa- Uygunsuzluk Bildirim Formları Aşama 2 Denetim Planı Aşama 2 Açılış/Kapanış Toplantısı Formu -Varsa- Düzeltme/düzeltici faaliyetlere ilişkin kayıtlar Belgelendirme Komitesine sunulur. Belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararları için gerekli kayıtların Belgelendirme Komitesine sunulması, Planlama Sorumlusu tarafından yapılır. Belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararlarını alan kişi ve komite üyelerinin, denetim gerçekleştirenlerden farklı olması esastır. Belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararlarını alan kişi ve komiteler, karar almadan önce aşağıdakileri teyit eder: a) Denetim ekibi tarafından sağlanan bilgilerin, belgelendirme şartları ve belgelendirme kapsamı açısından yeterliliği, b) Aşağıdakileri gösteren tüm uygunsuzluklar için, denetim ekibinin düzeltme ve düzeltici faaliyetleri gözden geçirdiği, kabul ettiği ve doğruladığı: 1) Yönetim sistem standardının bir veya daha çok şartının yerine getirilemediği, 2) Müşterinin yönetim sistemi ile ilgili hedeflenen çıktılara ulaşmak yeteneğine dair önemli şüphelerin oluştuğu durumlar. c) Diğer uygunsuzluklar için müşterinin planlanan düzeltme ve düzeltici faaliyetlerini gözden geçirdiği ve kabul ettiği. PR /14

12 Belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararları için Değerlendirme ve Karar Formları, Planlama Sorumlusu tarafından hazırlanır. Belgelendirme Komitesi, Değerlendirme ve Karar Formu ile ilgili kuruluşun dosyasında yapılan gözden geçirme ve değerlendirme sonucunda, ilgili kuruluşun belgelendirilmesi veya yeniden belgelendirilmesi doğrultusunda karar alır. Belgelendirme Komitesi, belgelendirme kararını; denetim bulgularının, sonuçlarının ve diğer ilgili bilgilerin (kamu bilgileri, müşterinin denetim raporu hakkındaki yorumları) değerlendirilmesini temel alarak verir. Belgelendirme Komitesi, yeniden belgelendirme hakkındaki kararları, yeniden belgelendirme denetimi sonuçlarına, belgelendirme periyodu boyunca sistemin gözden geçirilmesine ve belgelendirme kullanıcılarından gelen şikayetlere dayanarak vermektedir. Belgelendirme Komitesinde yapılan gözden geçirme ve değerlendirme sonucunda, muallakta kalan, detaylı bilgi gerektiren durumlarda, raporu hazırlayan Başdenetçiden bilgi talep edilebilir. Bu durumlarda kuruluşa ait karar, sonraya bırakılır. Belgelendirme Müdürü, Başdenetçi ile iletişim kurarak gerekli bilgilere ulaşılmasını sağlar. Denetimin gerçekleştirilemediği durumlarda alınan karar, Belgelendirme Müdürü tarafından, bir yazı ile ilgili kuruluşa bildirilir. Belgelendirme Komitesinin belgelendirmeye ilişkin olumsuz kararı veya belgelendirmenin sürdürülmesine engel bir durum tespiti sonrası, Belgelendirme Müdürüne ilgili kuruluştan, söz konusu sebepleri ortadan kaldırması ve takip denetimi talebinde bulunması için, yazılı olarak başvurması istenir. İlk belgelendirme, yeniden belgelendirme ve takip sebebiyle yapılan denetimler için, Belgelendirme Komitesinin olumlu kararı sonrası, Değerlendirme ve Karar Formları, Belgelendirme Komitesi ve alınan kararın Proks adına sahiplenilmesi amacıyla Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanır Sertifikanın Düzenlenmesi Belgelendirme Komitesi ve Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanan Değerlendirme ve Karar Formları, sertifikaların düzenlenmesi amacıyla Planlama Sorumlusuna iletilir. Düzenlenen sertifikada, aşağıda belirtilen bilgiler yer alır: 1. Yönetim sistemi belgelendirilen müşterinin adı, coğrafi yeri (veya merkez bürosunun coğrafi yeri ve çok işletmeli belge kapsamındaki işletmeler), 2. Sertifikanın ilk yayın tarihi, yayın tarihi, geçerlilik tarihi ve belgelendirme periyodu, 3. Yeniden belgelendirme döngüsüyle tutarlı ilk yayın tarihi ve belgelendirme periyodu, 4. Tanımlama kodu (Sertifika No), 5. Belgelendirilmiş müşterinin denetiminde kullanılan standard ve/veya hüküm ifade eden doküman, yayın ve/veya revizyon numarası, 6. Uygulanabilir olduğunda, ürün (hizmet de dahil), proses vb. ile ilgili belgelendirme kapsamı 7. Proks in adı, adresi ve logosu, diğer logolar (ör. Akreditasyon sembolü), 8. Belgelendirmede kullanılan standard veya hüküm ifade eden dokümanın gerektirdiği diğer bilgiler, 9. Revize edilmiş belgelendirme dokümanının yayınlanması durumunda, revize edilmiş doküman ile herhangi önceki PR /14

13 kullanılmaz dokümanı ayırt edecek yol. Çok sahalı kuruluşların sertifikalarında, -gereken durumlarda- belgelendirilmesi uygun görülmüş bütün sahaların adresleri, sertifika üzerinde veya sertifika ekinde belirtilebilir. Kuruluş yazılı talepte bulunduğu takdirde Proks, her saha için, kapsamın yer aldığı birer sertifika eki hazırlayıp kuruluşa iletebilir. Sertifikaların kodlanması için uygulanacak yöntem aşağıda verilmiştir: X XX XXXX Mü teri No Yıl Yönetim Sistemi Kodu Yönetim Sistemi Kodları: Q E F B O C H Kalite Yönetim Sistemi Çevre Yönetim Sistemi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Helal Gıda Yönetim Sistemi Düzenlenen sertifikalar, Belgelendirme Müdürü koordinasyonunda, Genel Müdür veya yetkilendirilen diğer personel(ler) tarafından imzalanır. Proks da kalmak üzere fotokopisi alınır ve ilgili kuruluşun dosyasına takılır. Sertifikalarda, İlk Onay Tarihi olarak, belgelendirme karar tarihi yazılır. Sertifikanın geçerlilik süresi Geçerlilik Tarihi kısmına yazılır. Sertifikanın bitiş süresi ise Bitiş Tarihi kısmına yazılır. Sertifikanın kapsam ve adres değişikliği sebebiyle yeniden yayınlanması gereken durumlarda, Yeniden Düzenlenme Tarihi yazılır. Sertifikanın geçerlilik ve bitiş süresi için, İlk Onay Tarihi baz alınır. Kuruluşun sertifikası, düzenlenen faturanın kuruluş tarafından ödenmesini takiben, kargo aracılığı ile gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir. Sertifika düzenlenen kuruluşlar, Planlama Sorumlusu tarafından, Belgeli Kuruluşlar Veri Tabanı na kaydedilir Belgelendirmenin Sürdürülmesi Proks, müşterinin yönetim sistemi standardı şartlarını yerine getirmeye devam ettiğini göstermesini esas alarak belgelendirmeyi sürdürür. PR /14

14 Daha ileri bir bağımsız gözden geçirme olmadan, Başdenetçinin olumlu sonuç belirtmesine dayanarak, müşterinin belgelendirmesi sürdürülebilir. Bu amaçla, gözetim, kapsam veya adres değişikliği denetimleri ve unvan değişikliği denetimleri için Değerlendirme ve Karar Formları, Planlama Sorumlusu tarafından hazırlanır. Gözetim, kapsam veya adres değişikliği sebebiyle yapılan denetimlere ait denetim raporları ve ekleri ile Değerlendirme ve Karar Formları, Planlama Sorumlusu tarafından Belgelendirme Müdürüne iletilir. Belgelendirme Müdürü tarafından yapılan değerlendirme sonrası, uygun görülen gözetim, kapsam veya adres değişikliği denetimleri ve unvan değişikliği denetimleri için Değerlendirme ve Karar Formları imzalanır ve sertifikaların basılması amacıyla Planlama Sorumlusuna iletilir. Belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesine yol açabilecek uygunsuzluklar belirlenmesi durumunda Başdenetçi, belgelendirmenin sürdürülüp sürdürülmeyeceğini belirlemek üzere, ilgili denetim raporu ve eklerinin, Belgelendirme Komitesinde ele alınmasını talep edebilir. Rev. No. Revizyon Tarihi REVİZYON BİLGİLERİ Revizyon İçeriği 0 -- İlk yayın Madde güncellendi Bilgi güvenliği yönetim sistemi kodlamasının eklenmesi ve sertiifika formatının revize edilmesi nedeniyle prosedür yeniden yayınlandı Çok sahalı kuruluşların denetlenmesine ilişkin bilgiler güncellendi Madde e majör uygunsuzlukların takip denetiminde görevlendirilecek denetçi yetkinliği ile ilgili ekleme yapıldı. HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAY GENEL MÜDÜR PR /14

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org AMAÇ: Bu prosedürün amacı; DHBTS.OIC/SMIIC1 Helal Sertifikasyon belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar standardı kapsamında, DHB ye Helal Sertifikasyon belgesi almak üzere başvuruların alınması,

Detaylı

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS ye yönetim sistemi belgesi

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS ye yönetim sistemi belgesi

Detaylı

İŞ GELİŞTİRME PROSEDÜRÜ

İŞ GELİŞTİRME PROSEDÜRÜ 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı ICS tarafından yürütülen pazarlama, iş geliştirme, teklif ve sözleşme yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için uygun ve tutarlı bir yöntem oluşturmaktır. 2 KAPSAM Bu

Detaylı

EN 10210-1 Belgelendirme Programı

EN 10210-1 Belgelendirme Programı TÜV AUSTRIA TURK EN 10210-1 Belgelendirme Programı 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Rev 01 10.06.2016 Belgelendirme Programı EN ISO/IEC 17067 standart şartlarını

Detaylı

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli.

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli. 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, kaynakçı belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO / IEC 17024 personel belgelendirme standardı ile ilgili belgelendirme metot standardına uygun olarak gerçekleştirilmesini tanımlamaktır.

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; belgelendirme başvuruların alınması ve belgelendirmenin gerçekleştirilmesi için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir. 2. TANIMLAR Belgelendirme Komitesi: Genel Müdür tarafından

Detaylı

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR. UFR.02 Belgelendirme Başvuru Formu. UFR.03 Belgelendirme Talebi İnceleme Formu

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR. UFR.02 Belgelendirme Başvuru Formu. UFR.03 Belgelendirme Talebi İnceleme Formu 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi ve ürün belgesi almak üzere başvuruların alınması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi ve teslim

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1 / 6 YAYIN İ REV. NO REV. İ AÇIKLAMA 01.10.2002 8 23.09.2013 İtiraz, şikayet ve anlaşmazlık tanımları tekrar gözden geçirilerek tanımlamalar düzenlendi. Gelen başvurunun hangi durumlarda Belgelendirme

Detaylı

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011 TALİMAT Doküman No Yayın Tarihi 15/10/2005 Ücretlendirme Talimatı Revizyon No 10 Son Rev.Tarihi 07/02/2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir.

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 2. TANIMLAR İtiraz: Uygunluk değerlendirmesi amaçlı yeniden denetim kararı için, belgelendirme kuruluşu veya akreditasyon

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ PCA nın denetim, belgelendirme, operasyonel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve/veya müşterilerle ilgili (belge ve logo kullanma gibi) yazılı veya sözlü gelen şikayet ve itirazların uygun bir

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 5 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1.0 Amaç: Bu prosedürün amacı, müşterilerden, belgelendirme faaliyetleri veya muayene faaliyetleri konusunda diğer kesimlerden alınan şikayetler ve itirazlara yapılacak işlemlerin belirlenmesi,

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 4 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 4 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

İTU SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE İPTALİ PROSEDÜRÜ

İTU SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE İPTALİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ İTU Yönetmeliği ve kriterleri kapsamında bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri kapsamında ve ilgili alt kapsamlarda belgeli firmaların belgesinin askıya alınması, geri çekilmesi, kapsamının

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi.

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi. Sayfa No 1/5 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni - 05 02.01.12 06 05.09.13 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ EN 45011 referanslara eklendi. Sürecin işleyişi ile ilgili sorumluluklar

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

SİSTEMER tarafından verilecek tüm denetim faaliyetleri için ücretlendirmeyi kapsar.

SİSTEMER tarafından verilecek tüm denetim faaliyetleri için ücretlendirmeyi kapsar. 1. AMAÇ SİSTEMER Belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirme başvurusunda bulunan firmalara belgelendirme faaliyetleri için uygulanacak olan ücret ve ödeme şartlarını belirlemektir. 2. TANIMLAR VE

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 17021 standardı kapsamında TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin

Detaylı

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi Dr. Füsun Zehra ÖZKAN, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Başkent Üniversitesi

Detaylı

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI 1.0. AMAÇ Bu talimatın amacı, Sealcert tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi logolarını kullanma esaslarını açıklamaktır

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR. UFR.02 Belgelendirme Başvuru Formu. UFR.03 Belgelendirme Talebi İnceleme Formu

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR. UFR.02 Belgelendirme Başvuru Formu. UFR.03 Belgelendirme Talebi İnceleme Formu 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi ve ürün belgesi almak üzere başvuruların alınması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi ve teslim

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011 TALİMAT Medikal Ücretlendirme Talimatı Doküman No MD-T-070/01 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 2 Son Rev.Tarihi 01.12.2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi

Detaylı

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME VE ÜCRETLENDİRME TALİMATI

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME VE ÜCRETLENDİRME TALİMATI 1.0. AMAÇ Alberk QA TECHNIC in gerçekleştireceği ücretlerinin nasıl tayin edileceğinin belirlenmesi. 2.0. KAPSAM Belgelendirme, Yeniden Belgelendirme, Ön İnceleme, Gözetim, Takip ve Kapsam İncelemelerini

Detaylı

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 4.2.3 denetim Planı eklenmiş, Şikâyet ve İtirazın komitesinin üyelerinin özelliklerinde değişiklik yapıldı. 28.12.2012 02 4.1.2 maddesi revize

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure Doküman No KARTEPE-P6 Yayın Tarihi 10 Eyl. 2016 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi - Revizyon No: Revizyon Tarihi: Bölüm

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Pendik / İstanbul VD:... Ticaret Sicil Müdürlüğü / Sicil No:.. OSEM-SS-10001 OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ Teklif

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

BELGELENDİRME SÜRECINDE ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

BELGELENDİRME SÜRECINDE ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMSİLCİSİ KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMSİLCİSİ GENEL MÜDÜR YAYIN TARİHİ 15.11.2016 KONTROLLÜ KOPYA KONTROLSÜZ KOPYA REVİZYON TAKİBİ HAZIRLAYAN REV

Detaylı

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 YAYIN TARİHİ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, GOLDCERT e gelen şikayet, itiraz, öneri, talep, bildirim, memnuniyet gibi her türlü geribeslemenin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R10.09 AKREDİTASYON DENETİMLERİ İÇİN DENETİM SÜRELERİNİN (ADAMGÜN) HESAPLANMASI REHBERİ Rev.01 01-2008 Genel Bu Rehber, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyon denetimleri için görevlendirilen

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ Terimler Tarifler Belgelendirme: Ürünlerle, proseslerle, sistemlerle veya kişilerle ilgili üçüncü taraf doğruluk beyanı. Gözetim: Uygunluk beyanının geçerliliğinin sürdürülebilmesi için esas alınan uygunluk

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Formu Revizyon No 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Revizyon Tarihi 16.10.2006 14.11.2006 16.02.2007 15.10.2007 07.04.2008 02.01.2010 01.03.2011 01.06.2012 03.09.2013 Revizyon Sebebi ve Yeri

Detaylı

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi.

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Onaylayan 1 1 10.4.2017 T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ Değişiklik Notu Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. anketi İlgili

Detaylı

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. Sayfa: 1/6 1. ROYALCERT logosu, ROYALCERT tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 2. ROYALCERT tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, ilgili akreditasyon

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; BQS tarafından yürütülmekte olan sistem belgelendirme faaliyetlerine yönelik itiraz ve şikâyetler ile belgeli kuruluşlar hakkında yapılan itiraz ve şikâyetlerde

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

Adam Gün: bir denetçinin denetme için harcayacağı 1 günlük zaman dilimidir. Bir Denetim Günü tipik olarak 8 saatlik normal çalışma günüdür.

Adam Gün: bir denetçinin denetme için harcayacağı 1 günlük zaman dilimidir. Bir Denetim Günü tipik olarak 8 saatlik normal çalışma günüdür. 1. AMAÇ Bu talimat, denetim ekibinin dokümante edilmiş yönetim sistem uygulamalarını yeterli şekilde denetleyebilmesi için gerekli zamanı belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 2. KAPSAM: Tüm Yönetim Sistemlerini

Detaylı

Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü

Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü P-08, Revizyon 12, 07.08.2015 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Zorlu Center, Teras Evler, Daire:11, BBN:309 Levazım-Beşiktaş/İSTANBUL

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: MYK Ulusal Yeterliliklerinde mesleki yeterlilik belgesi almak üzere ÇELİK AKADEMİ BELGELENDİRME EĞİTİM LTD. ŞTİ. ye başvuran adaylara başvuru aşamasından belgelendirme aşamasına ve belge yenilenmesine

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedür bireysel ve grup sertifikasyonu kapsamında ITU belgelendirmesi için USB ye yapılan başvurunun nasıl değerlendirileceğini açıklar. Olası kontrol ve sertifikasyon başvurusundan alınacak

Detaylı

ÜCRETLENDİRME TALİMATI

ÜCRETLENDİRME TALİMATI 1.AMAÇ: UDEM den yönetim sistemi belgelendirmesi hizmeti alan kuruluşlara uygulanacak ücretlendirmenin tarif edilmesidir. 2. KAPSAM: Bu talimat TS EN ISO/IEC 17021, ISO 22003 standardının gerekliliklerine

Detaylı

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Kontrol Eden: Oktay KOZANOĞLU Onaylayan: Bülent ÖZBEY Doküman No: P07-P09/Revizyon No:01/Tarih:01.02.2015 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı CERTURK e yönetim sistemi belgelendirmesi

Detaylı

SİSTEM BELGELENDİRME MÜRACAATLARI PROSEDÜRÜ

SİSTEM BELGELENDİRME MÜRACAATLARI PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, sistem belgelendirme faaliyetleri kapsamında NQS ye gelen yeni belgelendirme ve belge transferi müracaatlarının alınması, gözden geçirilerek uygunluğunun ve kabul

Detaylı

T5 TETKİK SÜRESİ BELİRLEME TALİMATI DETERMINATION OF THE AUDITING TIME INSTRUCTION

T5 TETKİK SÜRESİ BELİRLEME TALİMATI DETERMINATION OF THE AUDITING TIME INSTRUCTION 1. Amaç Tetkik tipleri ve kuruluş yapısı dikkate alındığında tetkikler için harcanacak adam/gün sayılarını ve ücretlerini belirlemektir. 2. Kapsam Belgelendirme, Yeniden Belgelendirme, Ön Tetkik, Aşama

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin,

Detaylı

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı; PCA SERTİFİKASYON da yönetim sistemleri belgelendirmesinin başvurunun alınması aşamasından belgenin verilmesine kadar nasıl yapılacağının tanımlanmasıdır. 2.0 KAPSAM PCA tarafından

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYONUN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PROSEDÜR Doküman No.: P702 Revizyon No: 05 Yürürlük Tarihi: 02.01.2012

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 03.01.2012 01 04.03.2013 2.SORUMLULUKLAR maddesi Bu prosedürün uygulanmasından Yönetim Temsilcisi, kontrol etmekten Genel Müdür sorumludur. yerine Bu prosedürün

Detaylı

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 Revizyon Formu Doküman Adı : Yayın Tarihi : Revize Edilen Bölüm: Doküman No. Yayın No. İlk Revizyon No: Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 01 02 11.11.2009 01.04.2011 TRB YENİ

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ PCA nın denetim, belgelendirme, operasyonel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve/veya müşterilerle ilgili (belge ve logo kullanma gibi) yazılı veya sözlü gelen şikayet ve itirazların uygun bir

Detaylı

KURUL KARARLARI. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 1

KURUL KARARLARI. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 1 KURUL KARARLARI Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 1 Kamu idarelerinde yürütülmekte olan iç denetim faaliyetlerinin kalitesinin arttırılması

Detaylı

ŞİKÂYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDURU

ŞİKÂYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDURU YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 04.03.2013 2.SORUMLULUKLAR maddesi -Bu prosedürün uygulanmasından Yönetim Temsilcisi, kontrol etmekten Genel Müdür sorumludur. Yerine -Bu prosedürün

Detaylı

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ Sayfa No : 1 / 6 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 6 1. Amaç ve Kapsam Bu prosedürün

Detaylı

Şikayet Ve İtiraz Prosedürü

Şikayet Ve İtiraz Prosedürü DOk.No : PR-10-07 Rev.Tar. :17.07.2017 Rev. No : 02 Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM Milimetrik in yürütmekte olduğu belgelendirme faaliyetlerine dair ilgili kuruluş veya taraflardan gelebilecek şikayet

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 YÖNETİM

Detaylı

GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi

GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ŞİKAYET YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 06 İçerik değişikliği (Sayfa 2) 25.08.15 N. Bolat Ö. Akçam 05 İçerik ve logo değişikliği

Detaylı

Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b) Açıklama olmaksızın Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılabilir (*d)

Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b) Açıklama olmaksızın Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılabilir (*d) 1. ROYALCERT logosu, ROYALCERT tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 2. ROYALCERT tarafından belge almaya hak kazanan firmalar, ROYALCERT logosu,

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET TEKLİFİ

PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET TEKLİFİ Sayın [İlgili Kişi] [Müşteri] [Şehir] Tel: [Müşteri Telefon] Faks: [Müşteri Faks] E-mail: [Kişi Mail] PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET TEKLİFİ Teklif No: End-Tk.[Teklif No] Rev. No: 0 Teklif Tarihi: [Teklif

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1. Amaç ve kapsam Bu prosedür, TS EN ISO/IEC 17024:2012 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi ve MYK şartları kapsamında, TİAD MTM bünyesinde belgelendirme faaliyetlerindeki tarafsızlığı yönetmek, olası

Detaylı

PROSEDÜR BELGELENDİRME

PROSEDÜR BELGELENDİRME 1. AMAÇ Bu prosedür; Yönetim Sistemi Standardlarına göre NAVİGA tarafından yapılacak belgelendirme faaliyetlerinde uygulanacak olan yöntem ve metotları vermek üzere geliştirilmiştir. 2. KAPSAM Bu prosedür;

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM TALİMATI

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM TALİMATI Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ Bu talimatın amacı; müşteri şikâyetlerinin nerede- nasıl alınacağı ve ön incelemenin ne şekilde yapılması gerektiği, şikâyetlerin kapatılması ve müşteri memnuniyetinin hangi yollarla

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO : 1/10 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; personel belgelendirmesi için belgelendirme başvurularının alınması, değerlendirilmesi, belgelendirme kararının alınması ve belge düzenlenmesi için

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. TANIMLAR... 2 4. REFERANS DOKÜMANLAR... 2 4.1. Formlar... 2 4.2. Diğer Dokümanlar... 2 5. UYGULAMA... 3 5.1. İtirazlar... 3 5.1.1. Genel Sistem... 3 5.1.2. İtiraz

Detaylı

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md.

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md. TALİMAT Medikal Logo Kullanım Talimatı Doküman No MD-T-080/02 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 0 Son Rev.Tarihi - Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN

Detaylı

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Audit and Certification Procedure

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Audit and Certification Procedure DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Audit and Certification Procedure Doküman No KARTEPE-P14 Yayın Tarihi 10 Eyl. 2016 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi - Revizyon No: Revizyon Tarihi: Bölüm Açıklama: 00 -

Detaylı

SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI

SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI AMAÇ: Bu talimat 132 sayılı Kanuna dayanılarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından yürütülen Sistem Belgelendirme Faaliyetlerinde uygulanacak ücretlerle ilgili şartları

Detaylı

Revizyon Takip Sayfası

Revizyon Takip Sayfası Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : 0 Sayfa 1 / 6 Revizyon Takip Sayfası Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sayfa no Revizyon Madde Numarası ve Nedeni NOT: Sayfanın yetmediği durumlarda ek sayfalar kullanılabilir

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Sayfa 1 / 5 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 2 5. Uygulama 2 5.1 Müşteri ile İlk Temas ve Müracaat Formunun Doldurulması ve Gözden Geçirilmesi 2 5.2 Teklifin / Sözleşmenin Hazırlanması,

Detaylı

PROSEDÜR BELGELENDİRME

PROSEDÜR BELGELENDİRME 1. AMAÇ Bu prosedür; Yönetim Sistemi Standardlarına göre NAVİGA tarafından yapılacak belgelendirme faaliyetlerinde uygulanacak olan yöntem ve metotları vermek üzere geliştirilmiştir. 2. KAPSAM Bu prosedür;

Detaylı

BELGELENİRME YÖNETİM PROSEDÜRÜ

BELGELENİRME YÖNETİM PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Talep edilen belgenin kararının verilmesi, belgelerin verilmesi, belge kapsamı ve geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HELAL BELGELENDİRME USUL VE ESASLARI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HELAL BELGELENDİRME USUL VE ESASLARI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HELAL BELGELENDİRME USUL VE ESASLARI Yönetim Kurulu Karar No : 10/07/2014 tarih ve XIX/60/271 Yürürlük Tarihi : 10/07/2014 Revizyon Karar No : 12/05/2016 tarih ve XX/52-248

Detaylı

16UY İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2 SINAV ŞARTNAMESİ

16UY İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 16UY0253-2 İnşaat İşçisi Seviye 2 adayının; iş sağlığı güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve inşaatlarda çalışabilecek alt yapıya kavuşması için; Adayların sahip olması gereken

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN AYFER YILAN ONAYLAYAN NİZAMETTİN ZENGİN 1. AMAÇ SOLİD tarafından yürütülmekte olan Sınav ve Belgelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak kuruluşlardan

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50-236 sayılı

Detaylı

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No. 1/5 1. REFERANSLAR TS EN ISO/IEC 17024 standardı Madde 9.8 ve 9.9 2. AMAÇ Bu prosedür; şikayet ve itirazın alınması, geçerli kılınması, araştırılması ve buna karşın gerçekleştirilecek faaliyetlerin

Detaylı

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. Sayfa: 1/6 1. ROYALCERT logosu, ROYALCERT tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 2. ROYALCERT tarafından belge almaya hak kazanan firmalar, ROYALCERT

Detaylı

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ USB nin İTU ile ilgili yapmakta olduğu belgelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak kuruluşlardan veya ilgili taraflardan gelen yazılı veya sözlü gelen şikayet, anlaşmazlık veya itirazların değerlendirme

Detaylı

LOGO KULLANMA TALİMATI

LOGO KULLANMA TALİMATI 1. AMAÇ TCS BELGELENDİRME Sistem Belgelendirme Müdürlüğü tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi için akreditasyon kuruluşu

Detaylı

S&Q MART. Personel Belgelendirmesi İçin. 1 Giriş

S&Q MART. Personel Belgelendirmesi İçin. 1 Giriş 1 Giriş İçerik 1. Giriş 2. Genel Personel Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar 3. Belgelendirme Süreci 4. Belgelendirmenin Devamlılığı 5. Bütçelendirme 6. Belge ve Belge İşareti Kullanım Kuralları 7. Sertifikanın

Detaylı

TITRE. ECOCERT Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. Organik Tarım (TR) Sertifikasyon Programı

TITRE. ECOCERT Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. Organik Tarım (TR) Sertifikasyon Programı TR-TD01(ORG) v06tr TITRE ECOCERT Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. Organik Tarım (TR) Sertifikasyon Programı ECOCERT 184 Sok. No:60/3 Bornova-İZMİR www.ecocert.com.tr Tel: +90 232 343 43 60 - Fax: +90

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME

PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa : 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, başvuru sahibi, aday, belgelendirilmiş veya belge hakkı verilmeyen kişi ve onların işverenlerinden veya diğer bir kesimden belgelendirme faaliyetlerine yönelik

Detaylı

Akreditasyon Denetimleri için Denetim Sürelerinin (Adam/Gün) Hesaplanması Rehberi

Akreditasyon Denetimleri için Denetim Sürelerinin (Adam/Gün) Hesaplanması Rehberi R10.09 Revizyon No : 03 Yürürlük Tarihi : 20.10.2015 Akreditasyon Denetimleri için Denetim Sürelerinin (Adam/Gün) Hesaplanması Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: İhsan Emre BİLİCİ Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUSAL YETERLİLİKLERİN GÜNCELLENMESİ VE YAPILAN GÜNCELLEMELERİN SINAV VE BELGELENDİRME SÜREÇLERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve Kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı