Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology"

Transkript

1 1 2 Kamu istişaresi / TR / Şebeke Yönetmeiğinin ENTSO-E ie uyumaştırıması / Exce şabonu yorumarı İgii Yönetmeik Madde Paragraf At Paragraf Yorum sahibinin Tam Adı Yorum sahibinin bağı oduğu kuruuş Şebeke Yönetmeiği 20 2 Erkut ER FICHTNER Şebeke Yönetmeiği e.17.a.1 2 Erkut ER FICHTNER Yan Hizmeter Yönetmeiği MADDE 20 Sekonder Frekans Kontrou Transfer Zorunuuğu [Yeni Madde, EB Şebeke Kodu 34.Madde ie uyumaştırma] 1, 2 ve 3 Nafiz ÖZCAN Orijina metin Önerien metin Gerekçe For this purpose, connection and integration of generation pants with a tota output power of ess than 1500 MW The Maximum Primary Reserve Capacity may not be ess than 2% and more than 10% of the nomina power of the unit (1) Tüze kişier zorunu odukarı seconder frekans contro yediği miktarının tamamını veya bir kısmını, seconder frekans contro servisi imzaamış başka bir tüze kişiden temin edebiir. (2) Sekonder frekans kontro yedeği miktarının başka bir tüze kişiden temin edebimek için, tüze kişi sekonder frekans kontro hizmetini sekonder, frekans kontro hizmet anaşmasına göre sağamaıdır, ve zorunuuğun transfer edidiği tüze kişi Sistem operatörüne MMS you ie gün öncesinde en geç saat 18:30 a kadar bidirmeidir. (3) Sekonder frekans kontroüne iişkin yükümüüğün transferi Sistem İşetmecisi onayı ie birikte yürürüğe girer. For this purpose, connection and integration of generation pants with a tota instaed power of ess than 1500 MW The Maximum Primary Reserve Capacity may not be ess than 1% and more than 10% of the nomina power of the unit Wrong terminoogy Confict with minimum PFC reserve ratio. Pease state that new minimum imit is 1% (1) Üretim faaiyeti gösteren tüze kişier sağamaka yükümü Sekonder Frekans kontro yükümüüğü tıpkı Primer frekans odukarı sekonder frekans kontro rezerv miktarını kendi Kontro yükümüüğünde oduğu gibi Üretim faaiyeti gösteren adarına kayıtı üretim tesiserinden ya da bu Yönetmeikte tüze kişier adarına kayıtı üretim tesiserinden de beirtien usu ve esasar doğrutusunda üretim faaiyeti gösteren karşıayabimeidir. başka bir tüze kişiden sağayabiirer. (2) Sekonder frekans kontro yedeği miktarının kendi adarına kayıtı üretim tesiserinden ya da başka bir tüze kişiden temin edebimek için, kendisi veya tüze kişi sekonder frekans kontro hizmetini sekonder, frekans kontro hizmet anaşmasına göre sağamaıdır, ve zorunuuğun transfer edidiği kendi üretim tesisi veya tüze kişi Sistem operatörüne MMS you ie gün öncesinde en geç saat 18:30 a kadar bidirimeidir. (3) Sekonder frekans kontroüne iişkin yükümüüğün transferi Sistem İşetmecisi onayı ie birikte yürürüğe girer. Yorum tipi Yorumarın doğası Yorum dikkate aındı Technica Editoria Technica Editoria Editorya Cevap ve Gerekçesi Yorum cevabı RfG şebeke kodarı, " nomina güç", " kuruu güç" veya " kuruu kapasite" kavramarı için " Maksimum Kapasite" yi kuanır. Uyumaştırma amaçarı için, şebeke yönetmeiğinde sadece " Maksimum kapasite"kuanıacaktır. Bu yorum ENTSO-E kodu ie uyumaştırıma ie bağantıı değidir ve Türk Yönetmeikerinin mevcut revizyonu kapsamında değidir. Bu yorum, Yönetmeiğin ieride yapıacak başka revizyonunda ee aınacaktır. TEİAŞ için, bir yan hizmet anaşması imzaanması, üretim tesiseri tarafından sağanan tahsis, zamanama ve yedekerin izenmesi için bir ön koşudur. Sekonder frekans kontro hizmet anaşmasına yapıan atıf muhafaza edimeidir.ayrıca, orjina metin, primer frekans kontroü yükümüüğünün transferi ie igii oan 13. Maddenin aynıdır. Önerien Metin Şebeke yönetmeiğinde " nomina güç", " kuruu güç" veya " kuruu kapasite" " Maksimum kapasite" ie değişir. Önerien metin aınmadı. Önerien metin aınmadı. 3 Yan Hizmeter Yönetmeiği MADDE 48 Senkron kompansatör oarak çaışma hizmetinin ücretendirimesi 3 4 Nafiz ÖZCAN (3) Senkron kompanzasyon hizmeti sunumasına iişkin yatırım, işetme, bakım ve Sistem Kuanım ve İşetim Bedei maiyeterini yansıtan ayık senkron kompanzasyon hizmet bedei aşağıdaki formü uyarınca hesapanır. (4) Bu formüde geçen; h Uyguamada yeknesakığın sağanması ve eşit tarafar arasında ayrım gözetimemesini teminen tarafarca üzerinde mutabakata varıan katsayıyı, Senkron Kompanzasyon Hizmeti bedei formüünün Üretim şirketerinin tüm maiyeterini karşıayacak şekide yeniden düzenenmesi uygun oacaktır. Senkron kompansatör hizmeti sunumasına iişkin yatırım, işetme, bakım ve Sistem Kuanım ve İşetim Bedei maiyeterini yansıtan ayık senkron kompansatör hizmet bedeini hesapanmasında kuanıan h katsayısı maiyetin düşük çıkmasına yo açmakta ve pratikte Üreticiar Senkron Kompansatör hizmeti vermeerinden doayı zarara uğramaktadır. Bu nedene Senkron Kompanzasyon Hizmeti bedeinin Üretim şirketerinin tüm maiyeterini karşıayacak şekide yeniden hesapanması uygun oacaktır. Editorya Bu yorum ENTSO-E kodu ie uyumaştırıma ie bağantıı değidir ve Türk Yönetmeikerinin mevcut revizyonu kapsamında değidir. Bu yorum, Yönetmeiğin ieride yapıacak başka revizyonunda ee aınacaktır. Önerien metin aınmadı. 4 5 Eektrik Şebeke Yönetmeiği Eektrik Şebeke Yonetmeigi Annex 17 ANCILLARY SERVICES PERFORMANCE TEST PROCEDURES Ek 17 Yan Hizmeter Performans Test Prosedüreri E.17.A. PRIMARY FREQUENCY CONTROL PERFORMANCE TEST PROCEDURES E.17.B. SEKONDER FREKANS KONTROL PERFORMANS TEST PROSEDÜRLERİ Test Kabu Kritereri Test Kabu Kritereri Nafiz ÖZCAN Toga ARICA Azami Primer Frekans Kontro Rezerv Kapasitesi en az 15 Azami Primer Frekans Kontro Rezerv Kapasitesi en az 15 dakika dakika boyunca Şeki E.17.A.6 de gösterien toeransar boyunca Şeki E.17.A.6 de gösterien toeransar dahiinde dahiinde sürdürüebimeidir. Bu kriter değerendiriirken sürdürüebimeidir. Bu kriter değerendiriirken grafikteki yer grafikteki yer aan veri kayıt noktaarının en az %99 unun aan veri kayıt noktaarının en az %90 nının toerans sınırarı toerans sınırarı dahiinde yer aması yeteri kabu ediecektir dahiinde yer aması yeteri kabu ediecektir (18) TEİAŞ tarafından MYTM de buunan Otomatik Üretim Kontro (AGC) sistemi üzerinden test edien santra/bok/üniteye gönderien ayar değeri uyarınca, primer frekans kontro işetimi devre dışı iken yük ama hızı oranı testinde ( böüm b.2.) ede edien veriere göre ouşturuan santra/bok/ünitede gerçekeşen tepkinin grafiği aşağıdaki Şeki E.17.B.1. de gösterien toeransar dahiinde omak zorundadır. (18) TEİAŞ tarafından MYTM de buunan Otomatik Üretim Kontro (AGC) sistemi üzerinden test edien santra/bok/üniteye gönderien ayar değeri uyarınca, primer frekans kontro işetimi devre dışı iken yük ama hızı oranı testinde ( böüm b.2.) ede edien veriere göre ouşturuan santra/bok/ünitede gerçekeşen tepkinin grafiği aşağıdaki Şeki E.17.B.1. de gösterien toeransar dahiinde omak zorundadır. Yük ama/yük atma sırasında santra/bok/ünite tepkisi band araıkarı ik 90s içerisinde yük amada Pout=Pset +2%xPGN ie -1%xPGN band araığında, yük atmada Pout=Pset -2%xPGN ie +1%xPGN band araığında omaıdır. 90s sonrasında Pout=Pset +1%xPGN ie -1%xPGN band araığında, yük atmada Pout=Pset -1%xPGN ie +1%xPGN omak zorundadır. Mevcut Yönetmeikteki 99% kriteri çok yüksektir. Pratikte yapıan testerde üniteerin bu kriteri sağamaarı mümkün oamamaktadır.her ne kadar set değerinde çaışma sağanabise de,anaog sinyaerin öçümünde çevrese etkenerden kaynakı ouşan anık saınımar, bazı noktaarda öçümün %1'ik bandın dışına taşmasına sebep oabimektedir. Bu sebepe %99 kriteri uyguamada başarıması zor bir kriter oarak üreticieri zoramaktadır. Şebeke frekansını riske Mevzuatın yorumanmasında geçmiş dönemerde yaşanabiecek oası karışıkıkarın önenmesi amacıya ifadenin daha net beirenmesi karışıkığın önüne geçebiecek ve tester sırasında rezerv kapasitesi çaışmaarı daha sağıkı takip ediebiecektir. Ayrıca PFK testeri için kuanımakta oan grafiğin (Aşağıda) benzeri bir grafiğin SFK için de kuanımasını öneririz. Editorya Editorya Bu yorum ENTSO-E kodu ie uyumaştırıma ie bağantıı değidir ve Türk Yönetmeikerinin mevcut revizyonu kapsamında değidir. Bu yorum, Yönetmeiğin ieride yapıacak başka revizyonunda ee aınacaktır. Bu yorum ENTSO-E kodu ie uyumaştırıma ie bağantıı değidir ve Türk Yönetmeikerinin mevcut revizyonu kapsamında değidir. Bu yorum, Yönetmeiğin ieride yapıacak başka revizyonunda ee aınacaktır. Önerien metin aınmadı. Önerien metin aınmadı. 6 7 Eektrik Şebeke Yonetmeigi Eektrik Şebeke Yonetmeigi Madde Ufuk Candar FOYA Madde 50 2 a Ufuk Candar FOYA Sistem arızaarında; 400 kv ik ietim sisteminin bazı böümerinin, aşırı geriim korumasını harekete geçirecek geriim üst sınırı oarak beirenen 450 kv ye kadar aşırı geriime maruz kamasına izin veriebiir Geriim Araığı İşetim Süresi 0.85 pu pu 60 dakika 0.90 pu pu Sınırsız pu pu 20 dakika Tabo 6.1: Bu Tabo bir Güç Üretim Modüünün Ağdan bağantısı kesimeksizin Bağantı Noktasındaki nomina değerden sapan Geriimer için çaışabiir oacağı minimum zaman araıkarını göstermektedir. (pu değereri için Geriim esası 66 kv ia 300 kv (bu değerer hariç) arasındadır) Sistem arızaarında; 400 kv ik ietim sisteminin bazı böümerinin, aşırı geriim korumasını harekete geçirecek geriim üst sınırı oarak beirenen 420 kv ye kadar aşırı geriime maruz kamasına izin veriebiir Geriim Araığı İşetim Süresi 0.91 pu pu Sınırsız Tabo 6.1: Bu Tabo bir Güç Üretim Modüünün Ağdan bağantısı kesimeksizin Bağantı Noktasındaki nomina değerden sapan Geriimer için çaışabiir oacağı minimum zaman araıkarını göstermektedir. (pu değereri için Geriim esası 66 kv ia 300 kv (bu değerer hariç) arasındadır) Şebeke Yönetmeiği Ek-6'da Sistem Geriim Sınırarı 400 kv Panama için azami 420 kv-asgari 370 kv verimiştir. 400 kv İşetme için azami 420 kv-asgari 340 kv verimiştir. Madde 22'de bahsedien 450 kv, Ek-6'da tarifenen 400 kv azami İşetme imiterinin üzerinde oup, Madde 22'de verien 450 kv değeri için çaışma koşuarının igii yerere yazıması uygun oacaktır. Şebeke Yönetmeiği Ek-6'da Sistem Geriim Sınırarı 154 kv İşetme için azami 170 kv-asgari 140 kv verimiştir. Madde 50'de bahsedien Geriim Araığı 60 dakika için 0.85 pu pu oup, Ek-6'da tarifenen 154 kv asgari işetme imitinin atındadır; Geriim Araığı sınırsız için 0.90 pu pu oup, Ek-6'da tarifenen 154 kv işetme imiterinin az da osa dışındadır; Geriim Araığı 20 dakika için 1,118 pu pu oup, Ek-6'da tarifenen 154 kv azami işetme imitinin üzerindedir. Editorya Editorya Bu makae, kuanıcıya nomina değerden votajın mümkün oan en faza sapma hakkında kuanıcıya bigi vermektedir.bahsedimesi gerekmektedir. ENTSO-E şebeke kodarına göre, Kuanıcıar,420 kv ve 440 kv arasındaki bağantı noktasında hasar geriimi omadan en az 60 dakika boyunca dayanma yetisine sahip omaıdır. Bu değerin üzerinde bir geriim sapması hainde, kuanıcı tesisini koruma hakkına sahiptir. 154 kv ve 66 kvseviyesindeki geriim araıkarı,iec standartarı ie uyumu hae gemesi için değiştiriecektir. Ayrıca, pu değeri herhangi bir karışıkığı önemek amacıya kv değeri ie değiştiriecektir. Önerien metin aınmadı. Bu sebepe Madde 50'de verien p.u. değereri için çaışma koşuarının yeniden değerendirimesi uygun oacaktır. 8 Eektrik Şebeke Yonetmeigi Madde 50 2 a Ufuk Candar FOYA Geriim Araığı İşetim Süresi 0.85 pu pu 60 dakika 0.90 pu pu Sınırsız 1.05 pu pu 20 dakika pu dakika Tabo 6.2: Bu Tabo bir Güç Üretim Modüünün Ağdan bağantısı kesimeksizin Bağantı Noktasındaki nomina değerden sapan Geriimer için çaışabiir oacağı minimum zaman araıkarını göstermektedir. (pu değereri için Geriim esası 300 kv ia 400 kv arasındadır) Geriim Araığı İşetim Süresi 0.85 pu pu Sınırsız Tabo 6.2: Bu Tabo bir Güç Üretim Modüünün Ağdan bağantısı kesimeksizin Bağantı Noktasındaki nomina değerden sapan Geriimer için çaışabiir oacağı minimum zaman araıkarını göstermektedir. (pu değereri için Geriim esası 300 kv ia 400 kv arasındadır) Şebeke Yönetmeiği Ek-6'da Sistem Geriim Sınırarı 400 kv İşetme için azami 420 kv-asgari 340 kv verimiştir. Madde 50'de bahsedien Geriim Araığı 20 dakika için 1,05 pu pu oup, Ek-6'da tarifenen 400 kv azami işetme imitinin üzerindedir; Geriim Araığı 60 dakika için 1,0875 pu pu oup, Ek-6'da tarifenen 400 kv azami işetme imitinin üzerindedir. Bu sebepe Madde 50'de verien p.u. değereri için çaışma koşuarının yeniden değerendirimesi uygun oacaktır. Editorya 400 kv geriim araıkarı, herhangi bir karışıkığı önemek amacıya kv değer ie değiştiriecektir. Votage Range(kV) (connection to 400 KV system) Time period for operation (Generators and Demand) Comments minutes Same as previous requirement in pu(0,85 pu pu) Unimited Same as previous requirement in pu(0.90 pu pu) minutes Same as previous requirement in pu (1.05 pu pu) 9 Votage Range(kV) (connection to 400 KV system) Time period for operation (Generators and Demand) Comments minutes Same as previous requirement in pu(0,85 pu pu) Unimited Same as previous requirement in pu(0.90 pu pu) minutes Same as previous requirement in pu (1.05 pu pu)

2 Votage Range(kV) (connection to 400 KV system) Time period for operation (Generators and Demand) Comments minutes Same as previous requirement in pu(0,85 pu pu) Unimited Same as previous requirement in pu(0.90 pu pu) minutes Same as previous requirement in pu (1.05 pu pu) Eektrik Şebeke Yonetmeigi Madde 58 1 a Ufuk Candar FOYA Önerien geriim araığı (Bağantı Noktasında 300 kv ve 400 kv içeren geriim esası) ve işetim için minimum süre aşağıdaki gibidir: Geriim Araığı: 0.85pu pu, İşetim süresi: sınırsız Geriim Araığı: 1.05pu pu, İşetim süresi: 60 dakika Geriim Araığı: pu pu, İşetim süresi: 60 dakika Önerien geriim araığı (Bağantı Noktasında 300 kv ve 400 kv içeren geriim esası) ve işetim için minimum süre aşağıdaki gibidir: Geriim Araığı: 0.85pu pu, İşetim süresi: sınırsız Şebeke Yönetmeiği Ek-6'da Sistem Geriim Sınırarı 400 kv İşetme için azami 420 kv-asgari 340 kv verimiştir. Madde 58'de bahsedien Önerien Geriim Araığı 60 dakika için 1,05 pu pu oup, Ek-6'da tarifenen 400 kv azami işetme imitinin üzerindedir; Geriim Araığı 60 dakika için 1,0875 pu pu oup, Ek-6'da tarifenen 400 kv azami işetme imitinin üzerindedir. Editorya 400 kv geriim araıkarı, herhangi bir karışıkığı önemek amacıya kv değer ie değiştiriecektir. Votage Range(kV) Time period for operation Comments (connection to 400 (Generators and Demand) KV system) minutes Same as previous requirement in pu(0,85 pu pu) Unimited Same as previous requirement in pu(0.90 pu pu) minutes Same as previous requirement in pu (1.05 pu pu) Bu sebepe Madde 58'de verien p.u. değereri için çaışma koşuarının yeniden değerendirimesi uygun oacaktır. 10 Eektrik Şebeke Yonetmeigi Madde 58 1 a Ufuk Candar FOYA Önerien geriim araığı (Bağantı Noktasında 66 kv ve 300 kv içeren geriim esası) ve işetim için minimum süre aşağıdaki gibidir: Geriim Araığı: 0.85pu pu, İşetim süresi: sınırsız Geriim Araığı: 1.118pu pu, İşetim süresi: 20 dakika Önerien geriim araığı (Bağantı Noktasında 66 kv ve 300 kv içeren geriim esası) ve işetim için minimum süre aşağıdaki gibidir: Geriim Araığı: 0.91pu pu, İşetim süresi: sınırsız Şebeke Yönetmeiği Ek-6'da Sistem Geriim Sınırarı 154 kv İşetme için azami 170 kv-asgari 140 kv verimiştir. Madde 58'de bahsedien Önerien Geriim Araığı sınırsız için 0.85 pu pu araığı, Ek-6'da tarifenen 154 kv asgari işetme imitinin atındadır; Önerien Geriim Araığı sınırsız için 1,1 pu - 1,118 pu araığı, Ek-6'da tarifenen 154 kv azami işetme imitinin üzerindedir; Önerien Geriim Araığı 20 dakika için 1,118 pu - 1,15 pu araığı, Ek-6'da tarifenen 154 kv azami işetme imitinin üzerindedir. Editorya 154 kv ve 66 kvseviyesindeki geriim araıkarı,iec standartarı ie uyumu hae gemesi için değiştiriecektir. Ayrıca, pu değeri herhangi bir karışıkığı önemek amacıya kv değeri ie değiştiriecektir. Bu sebepe Madde 58'de verien p.u. değereri için çaışma koşuarının yeniden değerendirimesi uygun oacaktır. 11 Eektrik Şebeke Yonetmeigi Madde 6 15 d 400/154 kv yıdız-yıdız bağı ototransformatörerin primer ve sekonder sargıarının nötr noktaarı doğrudan toprakanır ve nötr noktaarı şat merkezinin toprakama şebekesine bağanır. 400 kv yi dağıtım sistemine bağayan yıdız üçgen transformatörerin primer sargıarının nötr noktası doğrudan, sekonder sargısı ise toprakama transformatörü üzerinden toprakanır. 154 kv yi dağıtım sistemine bağayan yıdız yıdız tersiyersiz transformatörerin primer sargıarının nötr noktası doğrudan, sekonder sargısının nötr noktası ise nötr direnci veya nötr reaktörü üzerinden toprakanır. 400/154 kv yıdız-yıdız bağı ototransformatörerin primer ve Dağıtım sisteminde kabo yatırımarının neden oduğu sekonder sargıarının nötr noktaarı doğrudan toprakanır ve nötr kapasitif akımarın kompanze edimesi amacı ie, Nötr direnç noktaarı şat merkezinin toprakama şebekesine bağanır. 400 uyguaması yerine Nötr Reaktör uyguamasına geçimesi kv yi dağıtım sistemine bağayan yıdız üçgen transformatörerin primer sargıarının nötr noktası doğrudan, sekonder sargısı ise toprakama transformatörü üzerinden toprakanır. 154 kv yi dağıtım sistemine bağayan yıdız yıdız tersiyersiz transformatörerin primer sargıarının nötr noktası doğrudan, sekonder sargısının nötr noktası ise nötr direnci veya nötr reaktörü üzerinden toprakanır. Bu yorum ENTSO-E kodu ie uyumaştırıma ie bağantıı değidir ve Türk Yönetmeikerinin mevcut revizyonu kapsamında değidir. Bu yorum, Yönetmeiğin ieride yapıacak başka revizyonunda ee aınacaktır. Önerien metin aınmadı Eektrik Şebeke Yonetmeigi Eektrik Şebeke Yonetmeigi Eektrik Şebeke Yonetmeigi Eektrik Şebeke Yonetmeigi Madde 6 15 e Madde 6 17 Madde 6 12 Geçici Madde kv sistemi dağıtım sistemine bağayan bir transformatörün sekonder sargısının nötr noktası 1000 A ik direnç veya nötr reaktörü üzerinden toprakanır Sistemde şönt kompanzasyon, şönt reaktörer ve şönt kapasitörere yapıır. Şönt reaktörer 400 kv seviyesinde hem hatta hem de baraya, havai hat omaması durumunda ise baraya bağanabiecek şekide tasaranır. 154 kv seviyesinde baraya bağanabiecek şekide ve 400/158 kv ototrafoarın tersiyer sargıarına bağanabiecek şekide tasaranır. Şönt kapasitörer ise 154 kv transformatör merkezerinin primer veya sekonder tarafındaki baraara tesis ediir. 400 kv sistemde tesis edien şönt reaktörerin standart kapasiteeri 420 kv geriim seviyesinde 72 MVAr, 97 MVAr, 121 MVAr, 145 MVAr, 183 MVAr ve MVAr dır.154 kv sistemde tesis edien şönt reaktörerin standart kapasiteeri ise 5 MVAr, 10 MVAr ve 20 MVAr dır. Şönt reaktörer 420 kv ve 170 kv sistem geriimerinde süreki çaışabiecek şekide tasaranır. Şönt reaktörer, ayarı oarak da tesis ediebiir.154 kv transformatör merkezerindeki 154 kv şönt reaktörer ve kapasitörer transformatör merkezinin kısa devre gücü ve harmonik rezonans riskeri hesapanarak tesis ediir. 154 kv transformatör merkezerindeki 25 MVA, 50 MVA, 100 MVA ve transformatörerin sekonder tarafındaki baraya güç faktörünün düzetimesi amacıya 5 MVAr, 10 MVAr ve 2x10 MVAr gücünde şönt kapasitör gruparı ve dinamik Direkt transformasyonun gereki oduğu haerde, 400 kv sistemi dağıtım sistemine bağayan transformatörer 400/33 kv ve 125 MVA oarak tasaranır. Transformatörün sekonderinin üçgen bağı oması durumunda bu transformatörer toprakama transformatörü kuanıarak toprakanır. 154 kv sistemi dağıtım sistemine bağayan bir transformatörün sekonder sargısının nötr noktası 1000 A ik direnç veya nötr reaktörü üzerinden toprakanır. Sistemde şönt kompanzasyon, şönt reaktörer ve şönt kapasitörere yapıır. Şönt reaktörer 400 kv seviyesinde hem hatta hem de baraya, havai hat omaması durumunda ise baraya bağanabiecek şekide tasaranır. 154 kv seviyesinde baraya bağanabiecek şekide ve 400/158 kv ototrafoarın tersiyer sargıarına bağanabiecek şekide tasaranır. Şönt kapasitörer ise 154 kv transformatör merkezerinin primer veya sekonder tarafındaki baraara tesis ediir. 400 kv sistemde tesis edien şönt reaktörerin standart kapasiteeri 420 kv geriim seviyesinde 72 MVAr, 97 MVAr, 121 MVAr, 145 MVAr, 183 MVAr ve MVAr dır.154 kv sistemde tesis edien şönt reaktörerin standart kapasiteeri ise 5 MVAr, 10 MVAr ve 20 MVAr dır. Şönt reaktörer 420 kv ve 170 kv sistem geriimerinde süreki çaışabiecek şekide tasaranır. Şönt reaktörer, ayarı oarak da tesis ediebiir.154 kv transformatör merkezerindeki 154 kv şönt reaktörer ve kapasitörer transformatör merkezinin kısa devre gücü ve harmonik rezonans riskeri hesapanarak tesis ediir. 154 kv transformatör merkezerindeki 25 MVA, 50 MVA, 100 MVA ve transformatörerin sekonder tarafındaki baraya güç faktörünün düzetimesi amacıya 5 MVAr, 10 MVAr ve 2x10 MVAr gücünde teknik etüd sonuçarına göre 20 Mvar gücüne kadar şönt kapasitör gruparı ve dinamik kompanzasyon/veya şönt reaktör sistemeri tesis ediir. Şönt kapasitörer, ve şönt Direkt transformasyonun gereki oduğu haerde, 400 kv sistemi dağıtım sistemine bağayan transformatörerin sekonderinin yıdız bağı,400/33 kv ve 125 MVA oarak tasaranır. GEÇİCİ MADDE (10) İetim sisteminde kuanımakta oan 400/33 kv ve 125 MVA yıdız /üçgen bağı mevcut indirici trafoar tarihine kadar TEİAŞ tarafında Madde 6(12) da beirtien kriterere uygun hae getiriir Dağıtım sisteminde kabo yatırımarının neden oduğu kapasitif akımarın kompanze edimesi amacı ie, Nötr direnç uyguaması yerine Nötr Reaktör uyguamasına geçimesi Dağıtım sistemindeki kabo yatırımarı nedeniye ouşan kapasitif cezaarın önüne geçimesinin temini amacı ie, şönt kapasitörere iave oarak, şönt rektörerinde tesis edimesi gerektiğini vurguamak amacı ie düzeneme yapımıştır. Şönt reaktör ve şönt kapasitör gruparının gücünün beirenmesi amacı ie, teknik etüd yapıması gerektiğide vurguanmıştır. Dağıtım şirketerinin kaite faktöreri oan SAİDİ SAİFİ hedeferini gerçekeştirimesi için TM er arası yük aktarımının kesintisiz sağanması tedarik sürekiiği açısından önemidir. Bu nedene TEİAŞ ın tüm trafoarının sekonder sargıarının yıdız bağı oması trafoar arası yük aktarımarının kesintisiz yapımasını sağayacaktır. Dağıtım şirketerinin kaite faktöreri oan SAİDİ SAİFİ hedeferini gerçekeştirimesi için TM er arası yük aktarımının kesintisiz sağanması tedarik sürekiiği açısından önemidir. Bu nedene TEİAŞ ın tüm trafoarının sekonder sargıarının yıdız bağı oması trafoar arası yük aktarımarının kesintisiz yapımasını sağayacaktır. Bu yorum ENTSO-E kodu ie uyumaştırıma ie bağantıı değidir ve Türk Yönetmeikerinin mevcut revizyonu kapsamında değidir. Bu yorum, Yönetmeiğin ieride yapıacak başka revizyonunda ee aınacaktır. Bu yorum ENTSO-E kodu ie uyumaştırıma ie bağantıı değidir ve Türk Yönetmeikerinin mevcut revizyonu kapsamında değidir. Bu yorum, Yönetmeiğin ieride yapıacak başka revizyonunda ee aınacaktır. Bu yorum ENTSO-E kodu ie uyumaştırıma ie bağantıı değidir ve Türk Yönetmeikerinin mevcut revizyonu kapsamında değidir. Bu yorum, Yönetmeiğin ieride yapıacak başka revizyonunda ee aınacaktır. Bu yorum ENTSO-E kodu ie uyumaştırıma ie bağantıı değidir ve Türk Yönetmeikerinin mevcut revizyonu kapsamında değidir. Bu yorum, Yönetmeiğin ieride yapıacak başka revizyonunda ee aınacaktır. Önerien metin aınmadı. Önerien metin aınmadı. Önerien metin aınmadı. Önerien metin aınmadı.

3 17/18/19/20/21 Eektrik Şebeke Yonetmeigi Eektrik Şebeke Yönetmeiği Madde 14 ( yeni madde 28) Geçici Madde 9 İetim sistemine doğrudan bağı tüketicier ve dağıtım isansına sahip tüze kişier tarafından; ayık oarak sistemden çekien endüktif reaktif enerjinin sistemden çekien aktif enerjiye oranı yüzde yirmiyi, ayık oarak sisteme verien kapasitif reaktif enerjinin sistemden çekien aktif enerjiye oranı ise yüzde onbeşi geçemez. (2) Birinci fıkranın uyguanmasında aşağıda yer aan esasar dikkate aınır: a) TEİAŞ transformatör merkezerinde 36 kv ve atı geriim seviyesinden bağı kuanıcıar için; aynı baradan birden faza kuanıcının besenmesi durumunda, kuanıcının sistemden çektiği endüktif veya sisteme verdiği kapasitif reaktif enerjinin aktif enerjiye oranının tespitinde, bu kuanıcının o barada öçüen aktif/reaktif enerjinin topamı aınarak değerendirme yapıır. Ancak, bir transformatör merkezinde aynı kuanıcının bağantısı birden faza ve farkı baraar ie gerçekeşiyor ise değerendirme, kuanıcı için her bir barada ayrı ayrı yapıır. b) İetim sistemine 36 kv üstündeki geriim seviyeerinden tek bir hat ie doğrudan bağı veya birden faza hat ie kuanıcı tesisindeki aynı baraya bağı kuanıcının birden faza öçüm noktası var ise, sistemden çekien endüktif veya sisteme verien kapasitif reaktif enerjinin aktif enerjiye oranının tespitinde, bu öçüm noktaarındaki aktif/reaktif enerjinin topamı aınarak değerendirme yapıır. İetim sistemine 36 kv üstündeki geriim seviyeerinden birden faza hat ie kuanıcı tesisindeki ayrı baraara doğrudan bağı kuanıcının sistemden çektiği endüktif veya sisteme verdiği kapasitif reaktif enerjinin aktif enerjiye oranının tespitinde ise, bu kuanıcının ietim sistemine bağı oduğu her bir bara için ayrı değerendirme yapıır. (3) İkinci fıkradaki esasar çerçevesinde öçüen topam ayık aktif enerji tüketimi dikkate aınarak hesapanan ayık Güç kaitesi izeme sistemi tesis edimeksizin işetmeye aınmış ietim sistemi kuanıcıarı, 1/7/2015 tarihine kadar bu Yönetmeiğin 9, 11 ve 13 üncü maddeerinde beirtien IEC A sınıfı öçüm standardına uyumu öçüm ve kayıt cihazarını tesis etmeke yükümüdür. Bu yükümüüğünü yerine getirmeyen kuanıcıara, bu Yönetmeiğin 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeerinde beirtien sınır değererin aşımasına iişkin bağantı ve sistem kuanım anaşmaarının igii hükümeri doğrutusunda işem tesis ediir. Reaktif enerjinin kompanzasyonu MADDE 14- (1) İetim sistemine doğrudan bağı tüketicier ve dağıtım isansına sahip tüze kişier tarafından; ayık oarak sistemden çekien endüktif reaktif enerjinin sistemden çekien aktif enerjiye oranı yüzde yirmiyi, ayık oarak sisteme verien kapasitif reaktif enerjinin sistemden çekien aktif enerjiye oranı ise yüzde onbeşi geçemez. (2) Birinci fıkranın uyguanmasında aşağıda yer aan esasar dikkate aınır: a) TEİAŞ transformatör merkezerinde 36 kv ve atı geriim seviyesinden bağı kuanıcıar için; aynı baradan birden faza kuanıcının besenmesi durumunda, kuanıcının sistemden çektiği endüktif veya sisteme verdiği kapasitif reaktif enerjinin aktif enerjiye oranının tespitinde, bu kuanıcının o barada öçüen aktif/reaktif enerjinin topamı aınarak değerendirme yapıır. Ancak, bir transformatör merkezinde aynı kuanıcının bağantısı birden faza ve farkı baraar ie gerçekeşiyor ise değerendirme, kuanıcı için her bir barada ayrı ayrı yapıır. b) İetim sistemine 36 kv üstündeki geriim seviyeerinden tek bir hat ie doğrudan bağı veya birden faza hat ie kuanıcı tesisindeki aynı baraya bağı kuanıcının birden faza öçüm noktası var ise, sistemden çekien endüktif veya sisteme verien kapasitif reaktif enerjinin aktif enerjiye oranının tespitinde, bu öçüm noktaarındaki aktif/reaktif enerjinin topamı aınarak değerendirme yapıır. İetim sistemine 36 kv üstündeki geriim seviyeerinden birden faza hat ie kuanıcı tesisindeki ayrı baraara doğrudan bağı kuanıcının sistemden çektiği endüktif veya sisteme verdiği kapasitif reaktif enerjinin aktif enerjiye oranının tespitinde ise, bu kuanıcının ietim sistemine bağı oduğu her bir bara için ayrı değerendirme yapıır. (3) İkinci fıkradaki esasar çerçevesinde; a) Öçüen topam ayık aktif enerji tüketimi dikkate aınarak hesapanan ayık ortaama güç miktarının; Güç kaitesi izeme sistemi tesis edimeksizin işetmeye aınmış ietim sistemi kuanıcıarı,31/12/2015 tarihine kadar bu Yönetmeiğin 9, 11 ve 13 üncü maddeerinde beirtien IEC A sınıfı öçüm standardına uyumu öçüm ve kayıt cihazarını tesis etmeke yükümüdür. Bu yükümüüğünü yerine getirmeyen kuanıcıara, bu Yönetmeiğin 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeerinde beirtien sınır değererin aşımasına iişkin bağantı ve sistem kuanım anaşmaarının igii hükümeri doğrutusunda işem tesis ediir. Dağıtım şirketerinin yönetiminde oan şebekeye özeike yeni düzenemeer kapsamında güneş,rüzgar, hidroik kaynakı isanssız üretim tesiseri bağanmaktadır. Kararı rejimde çaışamayan bu tür üretim tesiserinin özeike mevsimse değişikikerden doayı bağı odukarı şebekeye tedarik edecekeri enerji değişkenik göstermektedir. Mevsimse değişikikerden doayı, Yönetmeiğin mevcut haindeki 14. Maddesinin 3. fıkrasında tanımanan maksimum demant değerinin, sadece hesapamanın yapıacağı aydaki maksimum demant değeri yerine, hesapamanın yapıacağı aydan geriye dönük 12 ayık dönemin maksimum demantı omasının teknik açıdan daha uygun oacağı önerimektedir. Ayrıca TEİAŞ tarafından yeni tesis edierek kısmen devreye aınmış oan trafoarın düşük yükenmesi, orta geriim sistemdeki üreticierin mevsimse enerji üretimeri sonucu TEİAŞ merkezerinin düşük yükere yükenmesi, TEİAŞ tarafından trafo merkezerinde sıcak yedek oarak çaıştırıması sonucu düşük yükenmeer.vb. nedenere 1000 kw ık ayık ortaama güç değerinin atında reaktif ceza uyguamasından muaf tutuması önerimektedir. Mevcut Reaktif Ceza Hesapama kıavuzunda TEİAŞ trafo merkezerine müstaki hat ie bağı üreticierin anaşmaarını TEİAŞ ie yapmış omaarı hainde üretim tesisi sayacının değereri hesapamaarda dikkate aınırken, anaşmanın dağıtım isansı sahibi tüze kişisi ie yapıması hainde üretim tesisinin sayaç değereri hesapamaarda dikkate aınmamaktadır. TEİAŞ barasına direk bağı üretim tesiserinin TEİAŞ veya dağıtım isansı tüze kişi kuanıcısı omasının reaktif ceza hesapamaarında farkıığı omamaıdır. Zira bağantı noktasında fizikse bir değişikik söz konusu değidir. Bu nedene TEİAŞ barasına bağı üretim tesiserinin sayaç TEİAŞ merkezerinde güç kaite cihazarı montajarının yapımasının yanı sıra aynı yönetmeikte beirtien SCADA atyapısı için gereki oan fider konum bigierinin aınmasına dair kritererin TEİAŞ tarafından henüz beirenmemiş oması, aynı zamanda bu çaışmaarın sahada uyguanması sırasında pananan sürenin çeşiti nedenere uzayabieceği, anaizör montaj çaışmaarı, igii teekominikasyon kurum ve kuruuşarının habereşme atyapısının tesisi ve ietişim cihazarının tesis amacıya 2015 yıı sonuna kadar sürenin uzatıması uygun oacaktır. Bu yorum ENTSO-E kodu ie uyumaştırıma ie bağantıı değidir ve Türk Yönetmeikerinin mevcut revizyonu kapsamında değidir. Bu yorum, Yönetmeiğin ieride yapıacak başka revizyonunda ee aınacaktır. Bu yorum ENTSO-E kodu ie uyumaştırıma ie bağantıı değidir ve Türk Yönetmeikerinin mevcut revizyonu kapsamında değidir. Bu yorum, Yönetmeiğin ieride yapıacak başka revizyonunda ee aınacaktır. Önerien metin aınmadı. Önerien metin aınmadı. 22 Eektrik Şebeke Yönetmeiği Madde 18 1 TEİAŞ a ait bir çıkış dağıtım fideri kesicisinin açma süresi, ietimden dağıtıma indirici transformatörerin kısa devre dayanım süresi, transformatörün söz konusu fider üzerinden maruz kadığı kısa devre sayısı ve dağıtım merkezi ie TEİAŞ merkezi arasında meydana geebiecek en yüksek faz arası kısa devre akımı dikkate aınarak TEİAŞ tarafından beirenir. Kuanıcıarın TEİAŞ barasına bağı oan ik dağıtım merkezerine ait bir dağıtım fideri arızasında dağıtım fiderine ait röenin çaışması ve kesicinin açma süresi dahi omak üzere azami arıza temizeme süresi, faz-toprak arızaarı için azami 1,0 saniye, faz-faz arızaarında ise en yüksek kısa devre akımı için 0,14 saniyedir. 0,14 saniye, aşırı akım röeerinin ani akım röe koordinasyon değeridir. TEİAŞ a ait bir çıkış dağıtım fideri kesicisinin açma süresi, ietimden dağıtıma indirici transformatörerin kısa devre dayanım süresi, transformatörün söz konusu fider üzerinden maruz kadığı kısa devre sayısı ve dağıtım merkezi ie TEİAŞ merkezi arasında meydana geebiecek en yüksek faz arası kısa devre akımı ve dağıtım şirketinin röe koordinasyonu dikkate aınarak TEİAŞ ve Dağıtım Şirketerinin karşııkı oarak mutabakatı ie beirenir. Kuanıcıarın TEİAŞ barasına bağı oan ik dağıtım merkezerine ait bir hat dağıtım fideri arızasında hat dağıtım fiderine ait röenin çaışması zamanı faz-toprak arızaarı için azami 1,0 saniye, faz-faz arızaarında ise en yüksek kısa devre akımı için 0,14 saniyedir. Yönetmeiğin Madde 18-7 mevcut hai ie kendi içerisinde çeişkii oduğundan sistem işeticisi ve sistem kuanıcıarı tarafından farkı değerendirimekte ve mutabakat sağanamamaktadır. Bu yorum ENTSO-E kodu ie uyumaştırıma ie bağantıı değidir ve Türk Yönetmeikerinin mevcut revizyonu kapsamında değidir. Bu yorum, Yönetmeiğin ieride yapıacak başka revizyonunda ee aınacaktır. Önerien metin aınmadı. 23 Eektrik Şebeke Yönetmeiği Madde 18 7 TEİAŞ transformatör merkezerinin orta geriim barasındaki bara giriş, kupaj, transfer, hat fideri de dahi omak üzere tüm orta geriim fidererindeki; bara ayırıcı, kesici kontak bigierine uaşımasına, igii dağıtım şirketinin taebi hainde TEİAŞ tarafından izin veriir. TEİAŞ transformatör merkezerinin orta geriim barasındaki bara TEİAŞ Merkezerindeki ayırıcı ve kesici kontak bigieri, Dağıtım giriş, kupaj, transfer, hat fideri de dahi omak üzere tüm orta Şirketerinin SCADA sistemerine veri sağaması nedeniye, geriim fidererindeki; bara ayırıcı, kesici kontak bigierine TEİAŞ merkezerindeki ayırıcı ve kontak bigierindeki arızaarın uaşımasına, igii dağıtım şirketinin taebi hainde TEİAŞ TEİAŞ tarafından ivediike giderimesi önemidir. tarafından izin veriir. Söz konusu TEİAŞ Merkezerinin ayırıcı ve kesici kontak bigierindeki arızaarın, Dağıtım Şirket yetkiierince TEİAŞ yetkiierine ietidiği andan itibaren TEİAŞ tarafından 24 saat içerisinde gideriir. Bu yorum ENTSO-E kodu ie uyumaştırıma ie bağantıı değidir ve Türk Yönetmeikerinin mevcut revizyonu kapsamında değidir. Bu yorum, Yönetmeiğin ieride yapıacak başka revizyonunda ee aınacaktır. Önerien metin aınmadı for pubic consutation for pubic consutation b) - 1) 54 2 c) In the LFSM-U mode the Power Generating Modue sha be capabe of providing a power increase up to its Maximum Capacity With regard to fast acting additiona reactive Current injection in case of asymmetrica fauts the Reevant Network Operator in coordination with TEIAS sha have the right to introduce a requirement for asymmetrica Current injection In the LFSM-U mode the Power Generating Modue sha be capabe of providing a power increase up to its Maximum Avaiabe Capacity With regard to fast acting additiona reactive Current injection in case of asymmetrica fauts the Reevant Network Operator in coordination with TEIAS sha have the right to introduce a requirement for asymmetrica Current injection adapted to the technica capabiities of the specific generation technoogy This capabiity is reated with the wind which has to be avaiabe Depending the Generation technoogy imitations appy. Technica Technica Madde 49(2) " LFSM-U modunda Aktif Güç Frekans tepkisinin gerçek sevkiyatı, Güç Üretim Modüünün bu tepki tetikendiği andaki işetim ve ortam koşuarına bağıdır..." ibaresi mevcuttur. Üretim teknoojisi ie igii ( Güç Üretim Modüü ve Senkron Güç Üretim Modüü)öze şartar için bir ayırım dikkate ve uyguamaya RFG Şebeke koduna göre aınmıştır. Önerien metin ENTSO-E RfG kodu ie karşıaştırıdığında TEİAŞ'ın hakarını azatmaktadır. Metinde değişikik yok Önerien metin aınmadı for pubic consutation for pubic consutation for pubic consutation 54 3 b) 55 2 a) 55 3 f) without exceeding the designed transient rated vaues, at the eves to reach 100% of the nomina current if required...to insta a feature in the contro system which operates the Power Park Modue so as to suppy addittiona Active Power to the Network in order to imit the rate of change of Frequency foowing a sudden oss of infeed. With regard to power osciations damping contro, if required by TEIAS, a Power Park Modue sha be capabe of contributing to damping power osciations. The votage and reactive power contro characteristics of Power Park Modues sha not adversey affect the damping of power osciations. without exceeding the designed transient rated vaues, at the eves to reach 100% of the nomina current if required considering the generaton technoogy capabiities..to insta a feature in the contro system which operates the Power Park Modue at Point of Common Connection (PCC) so as to suppy addittiona Active Power to the Network in order to imit the rate of change of Frequency foowing a sudden oss of infeed. With regard to power osciations damping contro, if required by TEIAS, a Power Park Modue sha be capabe of contributing to damping power osciations as part of Anciary Services agreement. The votage and reactive power contro characteristics of Power Park Modues sha not adversey affect the damping of power osciations. Depending the Generation technoogy the response capabiities are different.annex 18 ast paragraph of section E.18.2 to be updated as this point This carifies that the requirement refers to the power pant eve and its interface with PCC This is an extra feature that has to be considered by the Power Pant Owner Technica Fundementa Technica Editoria Technica Fundementa Bu yorum ENTSO-E kodu ie uyumaştırıma ie bağantıı değidir ve Türk Yönetmeikerinin mevcut revizyonu kapsamında değidir. Bu yorum, Yönetmeiğin ieride yapıacak başka revizyonunda ee aınacaktır. Sentetik Ataeti sağamak için, bir inverter`s kontro edimesi gerekidir. Önerien metin kontro sisteminin Bağantı Noktasındaki koşuarı dikkate adığı yansıtmaıdır. Gene oarak, güç saınımarı sönümeme kontroü tüm C tipi PPM için gereki değidir. Yine de, bu nokta, bağantı sürerecinde TEİAŞ tarafından taep edidiği takdirde, projenin erken evreerinde proje geiştiricisi tarafından dikkate aınmaıdır. TEİAŞ tarafından taep edidiği takdirde, gücü saınımarı sönümeme kontrou bağantı için bir ön koşudur, yardımcı hizmet değidir. Önerien metin aınmadı...bağantı noktasında ani bir besenme kaybını takibenfrekans değişim oranının sınırandırıması için, Şebekeye ek Aktif gücün sağanması için kontro sistemine Power Park Modüünü çaıştıran bir özeik yereştirimesi. Güç saınım sönümeme kontroü ie igii oarak, bağantıdan önce TEİAŞ tarafından taep edidiği takdirde, Power Park Modü güç saınımarı sönümemesine katkıda buunacak kapasitede omaıdır. Power Park Modüerinin, geriim ve reaktif güç kontro özeikeri güç saınımarı sönümünü oumsuz etkiememeidir.

4 for pubic consutation for pubic consutation for pubic consutation for pubic consutation Draft Anciary Services Draft Anciary Services Draft baancing and settement d) Annex Annex Annex b Annex 18 sha be effective on the twentieth day foowing that of its pubication and sha ony appy to Existing Power Park Modues based on the wind energy connected to the distribution system having instaed capacity of 10MW and above as from the day of expiration of a 3 year period foowing the date of pubication of this This transient state shoud reach to the maximum reactive current support vaue within 60ms with 10%error margin This transient state shoud reach to the maximum reactive current support vaue within 60ms with 10%error margin The wind turbines shoud provide the frequency ranges and operating periods specified in the Artice 11 of this However, wind power based generation faciities sha be workabe at each point for the power factor vaues that are within the imits stated in Eectricity Market Grid Code. Annex 18 sha be effective on the twentieth day foowing that In Annex 18 Section E.18.1 it is mentioned that the reguation of its pubication and sha ony appy to Existing Power Park appies both to distribution and transmission connected Modues based on the wind energy connected to the distribution power pants and transmission system having instaed capacity of 10MW and above as from the day of expiration of a 3 year period foowing the date of pubication of this This transient state shoud reach to the maximum reactive current support vaue within 60ms after detection with 10%error margin This transient state shoud reach to the maximum reactive current support vaue within 60ms after detection with 10%error margin However, wind power based generation faciities sha be workabe at each point for the power factor vaues that are within the imits stated in Annex 18 of Eectricity Market Grid Code. Wind power based generation faciities that has anciary Wind power based generation faciities that have anciary service agreement with TEIAS regarding reactive power service agreement with TEIAS regarding reactive power contro contro sha not get paid in return for participating reactive sha not get paid in return for participating reactive power power contro indicated within the frame of Eectricity contro indicated within the frame of Annex 18 of Eectricity Market Grid and other generation faciities sha Market Grid and other generation faciities sha not not get paid in return for participating reactive power get paid in return for participating reactive power contro contro between 0.85 power factor of over-excited operation between 0.85 power factor of over-excited operation and 0.95 and 0.95 power factor of under-excited operation. power factor of under-excited operation. The foowing generation faciities sha be exempted from The foowing generation faciities sha be exempted from the the obigation of being a baancing entity, but may become a obigation of being a baancing entity, but may become a baancing entity upon the request of reated market baancing entity upon the request of reated market participant participant and the acceptance of such request by the and the acceptance of such request by the System Operator System Operator: considering the technica capabiities of generation unit: Depending the Generation technoogy the response capabiities are different and are reated on the event detection Depending the Generation technoogy the response capabiities are different Reference to the correct artice sha be done Wind based faciities sha compy with Annex 18 Depending the Generation technoogy there are capabiity imitations Technica Editoria Yes Technica Technica Fundementa Fundementa Technica Editoria Yes Technica Editoria No Technica Editoria No Technica İk metinde hata. Yeni metin için öneri yok. Yeni metin için öneri yok. İk metinde hata. Ony Existing wind based faciities sha compy with Annex 18. New wind based faciities sha compy with Part IV Section 1 of the Eectricity Market Grid Code. Initia wording appies to both Existing and new wind based faciities. Sadece mevcut rüzgar enerjisine dayaı tesiser Ek 18 ie uyumu omak zorunudur.yeni rüzgar enerjisine dayaı tesiser Eektrik Piyasa yönetmeiğinin IV. Böümünün sha. kısımı ie uyumu omaıdır. Orjina metin, hem mevcut hem yeni rüzgar enerjisine dayaı tesiseri kapsıyor. Dengeeme birimi oarak kabu edimesi için, üretim tesiseri, teknoojisi ne oursa osun,dengeeme ürünü için gereki oan şartarı sağamaıdır ( özeike sekonder yedek aktivasyonu ie igii oan şartar) Ek 18 yayımı takip eden yirminci günde yürürüğe girer ve sadece 10MW kuruu güç ve üstüne sahip, ietim ve dağıtım sistemine bağı mevcut rüzgar enerjisine dayaı Power Park Modüerine,bu yönetmeiğin yayımanmasından itibaren 3 yıık sürenin bitiminden itibaren uyguanır. Rüzgar türbüneri, bu yönetmeiğin 34. maddesindeki beirtien frekans araıkarını ve işetim süreerini sağamaıdır. Proposed wording not introduced. TEİAŞ ie yan hizmeter anaşması oan rüzgar enerjisine dayaı üretim tesiserine, reaktif güç kontroü ie igii oarak, Eekkrik piyasa yönetmeiği çerçevesinde oan reaktif güç kontroüne katıımı karşıığında ödeme yapımamaıdır, ayrıca diğer üretim tesiserine de 0.85 aşırı ikazı ve 0.95 düşük güç faktörü arasındaki reaktif güç kontroüne katıımarı karşıığında ödeme yapımamaıdır. Önerien metin aınmadı Yan Hizmeter Yönetmeiği 20 1 Emre Berki Dengeeme ve Uzaştırma Yönetmeiği Dengeeme ve Uzaştırma Yönetmeiği Dengeeme ve Uzaştırma Yönetmeiği Dengeeme ve Uzaştırma Yönetmeiği 9 c Emre Berki 4 Emre Berki 39 7 Onur Kıtay [Yeni Madde, ENTSO- E Eektrik Dengeeme Şebeke Kodu 23. Madde ie uyumaştırma 2 Onur Kıtay Akenerji Eektrik Akenerji Eektrik Akenerji Eektrik Akenerji Eektrik Akenerji Eektrik (1) Tüze kişier zorunu odukarı seconder frekans contro yediği miktarının tamamını veya bir kısmını, seconder frekans contro servisi imzaamış başka bir tüze kişiden temin edebiir. (2) Sekonder frekans kontro yedeği miktarının başka bir tüze kişiden temin etdebimek için, tüze kişi sekonder frekans kontro hizmetini sekonder, frekans kontro hizmet anaaşmasına göre sağamaıdır, ve zorunuuğun transfer edidiği tüze kişi Sistem operatörüne MMS you ie gün öncesinde en geç saat 18:30 a kadar bidirmeidir. c) Yenienebiir enerjinin Dengeeme ve Uzaştırmaya katıması koayaştırımaıdır. Gün içi piyasası kapı kapanış zamanı: Fizikse tesimatın bir saat öncesini, (7) TEİAŞ, maksimum ve minimum fiyatar için başangıç değeri sunacak veya maksimum ve minimum fiyatarda düzeneyici onay için değişikik yapacaktır. (2) Gerçek zamanı Dengeeme Kapasitesi sağama sözeşmesi oan Dengeeme Hizmeti Sağayıcısı, temin edien Dengeeme Enerjisi hacim tekiferini, gerçek zamanı dengeeme hüküm ve koşuarına uygun oarak, tekabü eden ürüner zaman süresi için ve gerçek zaman Dengeeme Enerjisi Kapanış Saatininden önce, ibraz etmeidir. Gerçek zamanda ouşabiecek arıza haerinde sekonder tutuamaması durumunda, yükümüüğün devri mümkün omaıdır. Maddedeki zaman kısıtı daha esnek bir şekide tekrar düzenenmeidir. Mevcut maddenin YEKDEM ie uyumu bir şekide neteştirimesi gerekidir. İki maddedeki zaman diimeri uyumu hae getirimeidir. (Gün için piyasası işemeri sonucunda fizikse tesimattan 1 saat önce gün içi piyasası kapanırken, kgüp ve dgp tekiferi değişikiğine Fizikse tesimattan 1.5 saat öncesine kadar izin verimektedir.) Mevcut yönetmeikte santraerin SFK hizmeti teknik atyapısı sağaması zorunu, fakat hizmete katıımı Gün öncesinde Sekonder taimatı aındığı esnada zorunu hae gemektedir. Ekenen 20. maddede, yükümüüğün 18:30'a kadar devri gereki esnekiği yaratmamaktadır. Ekenen madde öneri niteiğinde gibi gözükmektedir. Ancak bu önerinin yöntemi YEKDEM ie uyumu ve hangi şartarda sağanacağı açıkanmaıdır Madde 53/ı ie çeişmektedir.(ı) Bir saate iişkin gerçekeşen eşeşmeer sonucunda piyasa katıımcıarı dengeeme güç piyasasına daha önce sunmuş odukarı tekif miktararını ve KGÜP erini fizikse tesimattan bir buçuk saat öncesine kadar günceer. Ekenen 7.fıkranın, mevcut 6. fıkra ie benzer oduğu görümüştür. EKenen yeni fıkranın gerekçesi ve 6.fıkradan farkı açıkanmaıdır. Dengeeme Güç Piyasası'na katıımın zorunu oup omayacağı neteştirimeidir ve bir sözeşme imzaanacaksa bu sözeşme şirket bazında mı yoksa üretim birimi bazında mı oacak? Bu konuar açık ifadeere beirtimeidir. Yes Bu yorum, gün öncesi 18:30 dan gerçek zamana daha yakın operasyona izin vererek sekonder frekans kontro yükümüükerinin transfererine esnekik getirmeyi hedefemektedir. Bu yorum ENTSO-E kodu ie uyumaştırıma ie bağantıı değidir ve Türk Yönetmeikerinin mevcut revizyonu kapsamında değidir. Bu yorum, Yönetmeiğin ieride yapıacak başka revizyonunda ee aınacaktır. Yenienebiir enerji kaynakarının dengeemeye katıımı bu aşamadatürk Yönetmeikerine getirimediği için, ENTSO-E dengeeme kodunda, dengeemenin gene bir ikesi oduğu hade, bu değişikiğin iptaini öneririz. Bu yorum geçeridir. Yönetmeiğin 53. Madde i paragrafı uyaranmaıdır. Paragraf 7, paragraf 6 da ön görüdüğü gibi fiyat imiterindeki herhangi bir değişikiğin düzeneyici tarafından onayanması gerektiğini beirtiyor. Bu yorum geçeridir. Gerçekten de düzeneyici onayının Piyasa İşetmecisi tarafından istenmesi gerekmektedir, TEİAŞ tarafından deği. Değişikik uyarandı. Yan Hizmeter Yönetmeiği Madde 17 hükümerine göre, gerçek zamanı dengeeme (sekonder frekans kontro hizmeti) katıımı, bu maddede beirtien niteikere sahip üretim tesiseri için zorunudur. Bu yükümüük, TEİAŞ tarafından işetien tahsis sürecine katımak üzere TEİAŞ ie sekonder frekans kontro hizmet anaşması imzaanmasını içerir. Önerien metin aınmadı. İpta : "c) Yenienebiir enerji kaynakarının dengeeme ve uzaştırmaya katıımı koayaştırımaıdır." 53 ı) Bir saate iişkin gerçekeşen eşeşmeer sonucunda piyasa katıımcıarı dengeeme güç piyasasına daha önce sunmuş odukarı tekif miktararını ve KGÜP erini fizikse tesimattan bir buçuk saat öncesine kadar günceenir. 39 (7) Piyasa işetmecisi TEIAS, maksimum ve minimum fiyatar için başangıç değeri sunacak veya maksimum ve minimum fiyatarda düzeneyici onay için değişikik yapacaktır. Metinde değişikik yok 41 Dengeeme ve Uzaştırma Yönetmeiği [Yeni Madde, ENTSO- E Eektrik Dengeeme Şebeke Kodu 23. Madde ie uyumaştırma 3 Onur Kıtay Akenerji Eektrik (3) Gerçek zaman Dengeeme Kapasite tedarik sürecine katıan tüm Dengeeme Hizmeti Sağayıcıarı, tedarik sürecinin kapanış saatinden önce, dengeeme Kapasitesi hacim tekiferini ibraz etmei ve bunarı günceeme hakkı omaı.1 Ocak 2017 tarihinden itibaren, dengeeme Kapasitesi tekif fiyatarını, tedarik sürecinin kapanış saatinden önce günceeme hakarı oacaktır. Bu maddede beirtien DGP tekif fiyatı günceeme hakkı neye göre veriecek? Tekif günceeme için aranacak herhangi bir kriter oacak mı? Oacaksa bu kriterin doğruuğu nası kontro ediecek? Bu DGP tekif fiyatı günceeme hakkı, Eektrik piyasası Dengeeme kodu tarafından Dengeeme Hizmeti sağayıcıarına verimiştir. Türkiyede, TEİAŞ, Türkiye'de, TEİAŞ bu hakkı etkii kımak için 1 Ocak 2017 öncesinde geçeri yönetmeik hükümerine ekemek zorunda oacaktır. Metinde değişikik yok Tasak İhae Kuraarı Madde Sinan Tokmar Dengeeme ve Uzaştırma Yönetmeiği Madde 9.f Sinan Tokmar Akenerji Eektrik Akenerji Eektrik TEİAŞ ve ESO EAD ve TEİAŞ ve IPTO arasındaki Yıık ihae'ye ek oarak, Saatik İhae için de madde ekenebiir enterkonnekteer üzerindeki, takvim yıının ik günü saat 00:00 da başayıp, takvim yıının son günü saat 24:00 de biten eektrik transferi için FİH ere uygun oarak yapıan yıık İhaeer; f) TEIAŞ kendisi gerçek zamanı dengeeme hizmeti sunmaz. Gerçek zamanı dengeeme Sistem İşetmecisi tarafından yürütüür ve sistem işetmecisi oarak da TEİAŞ tanımanmış. Mevcut tanım maddesinin ve Madde 9.f'in anam karmaşası yaratmayacak şekide tekrar düzenenmesi gerekidir. Hem katiimciar hem de TEİAŞ için ekstra geir imkanı Yorum aakaı. Ancak, saatik ihaeeri gün öncesi piyasa mekanizmaarının bir parçası ve ihae kuraarına dahi değidir. Böye bir ihae, Eektrik Piyasası Dengeeme Yönetmeiğinin bir parçası oarak öngörümüştür. Gerçek zamanı dengeeme, sistem İşetmecisi oarak TEİAŞ tarafından gerçekeştiriir. Rea time baancing is performed by TEIAS as System Operator. Madde 9f e göre, TEİAŞ, bu gerçek zamanı dengeeme için aynı zamanda bir Dengeeme Servis Sağayıcısı oamaz(tersine, bazı AB ükeerinde, TSO'ar kendi depoama tesiserine sahiptir ve kendi kendi uusa düzenemeeri,kendi tesiseri ie dengeeme tekiferi sunmaarını mümkün kıar). Metinde değişikik yok Metinde değişikik yok 44

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruuşar) 2015 Yıı Tekif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/BGM Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com.

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com. ID!B Saygın Yemini Mai Müşavirik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Rapor N : SYMM 116/1795-184 BÜYÜME AMAÇLI HİsSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİşKİN

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik Eğitimin Kaitesinin Arttırıması Hibe Programı Hibe Uyguama Rehberi Temmuz 2014 Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik

Detaylı

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS 5. Uusararası İeri Teknoojier Sempozyumu (IATS 09), 1315 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BATI KARADENİZ SULARI HAVZASINDAKİ YÜZEY SUYU KALİTESİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ VE CLUSTER ANALİZİ

Detaylı

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM 3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM İLKOKULLAR İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KİTABI Şubat 2016 ISBN 978-605-83720-1-6 ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambaaj Atıkarı Değerendirme Vakfı 2016 Cenap Şahabettin

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Vatandaşın sağığı ve sağamığı her zaman üzerinde dikkate duruacak uusa sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever Eğitim

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme Markaama, kodama ve sistem çözümeri Şekereme Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz zorukarı biiyoruz Birçok farkı ambaaj türünü yönetmekten, havada uçuşan şeker parçacıkarının buunduğu bir ortamda

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. Kurumsa Uusararası KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. ULUSLARARASI KURUMSAL..... YONETIM ZIRVESI 15 Ocak 2013 Şirketerin Piyasa

Detaylı

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell cdc.de Amanca Kursarı ar ve Tariher 2009 Berin Kön Münih Radofze Gene Bigier Ön bigiye sahip kursiyerer kursarına her defasında, Pazartesi güneri başayabiirer. Kursun başangıcında bir seviye tespit sınavı

Detaylı

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ 1. ESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEİ İLE ÇİZİLESİ Yapı sistemerindeki herhangi bir mesnet tepkisinin veya kesit zorunun tesir çizgisinin kuvvet yöntemi ie çiziebimesi için,

Detaylı

www.sipos.de Im Erlet 2 D-90518 Altdorf ! SIPOS Aktorik GmbH Değişiklik yapma hakkı saklıdır Sipariş No.: Y070.021/TR SIPOS 5 Flash PROFITRON

www.sipos.de Im Erlet 2 D-90518 Altdorf ! SIPOS Aktorik GmbH Değişiklik yapma hakkı saklıdır Sipariş No.: Y070.021/TR SIPOS 5 Flash PROFITRON 0 Basım 0. Değişikik yapma hakkı sakıdır! SIPOS Aktorik GmbH Im Eret D-9058 Atdorf www.sipos.de Sipariş No.: Y070.0/TR K ısa k ıavuz SIPOS 5 Fash PROFITRON 70 70 Gene Bu k ısa k ıavuz, eğitimi kuan ıc

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi Dagıç DMDP Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi Dagıç Pompa DMD Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

Otomasyon Ürünleri Genel Bakış

Otomasyon Ürünleri Genel Bakış TR DE Ürüneri Gene Bakış Bir Bakışta Ürüneri Tanımama Sistemeri CIS CISA CISA - Mini Okuma Sistemi Okuma / Yazma Sistemi Okuma Sistemi Okuma / Yazma Sistemi Okuma Sistemi Okuma / Yazma Sistemi Gene Gövde

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMET PERFORMANS TESTLERİ. Ahmet Kürşad Çanakçı SGS Türkiye Endüstri Grup Müdürü 25 Nisan 2012

ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMET PERFORMANS TESTLERİ. Ahmet Kürşad Çanakçı SGS Türkiye Endüstri Grup Müdürü 25 Nisan 2012 ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMET PERFORMANS TESTLERİ Ahmet Kürşad Çanakçı SGS Türkiye Endüstri Grup Müdürü 25 Nisan 2012 Ajanda Yan Hizmetlerin Mevzuat Altyapısı Yan Hizmet Performans Testlerine Genel Bakış

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Brötje Kombiler

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Brötje Kombiler Brötje Kombier BRÖTJE EXTRA Serisi Premix Teknoojii Yoğuşmaı Kombier (Novadens Extra ) Teknik eri Tabosu Modeer EXTRA EXTRA 2 EXTRA EXTRA 42 EXTRA 4 Maksimum verim / (/0) 106.4 106. 106. 10. 10. Kısmi

Detaylı

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journa of the Facuty of gineering and Architecture of Gazi University it 28 No 1 151-159 2013 Vo 28 No 1 151-159 2013 ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL

Detaylı

TıbbiHızİstatistik. Prof.Dr.İhsan Halifeoğlu

TıbbiHızİstatistik. Prof.Dr.İhsan Halifeoğlu TıbbiHızİstatistik ve Oran Prof.Dr.İhsan Haifeoğu Sağık Hizmeterinde Kuanıan Hız ve Oranar Çeşiti sağık sorunarının ve sağık hizmeterinin somut oarak görüebimesi ve değerendiriebimesi amacıya birçok sağık

Detaylı

Değerlerin Önemi. W L = ILI«O ve W C = CE 2 0. W = f pdt R W t = j,*,, l öt. 2 l. i (o) -e (o) (la) (lb) (Ic)

Değerlerin Önemi. W L = ILI«O ve W C = CE 2 0. W = f pdt R W t = j,*,, l öt. 2 l. i (o) -e (o) (la) (lb) (Ic) UDK: 61.39 Devre Anaizinde Başangıç Şartan ve Nihaî özet: Devre anaizinde esas probem, Ohm ve Kirchhoff kanunarından faydaanarak, întegre - diferansiye denkemer diye adandırıan denge denkemerini ede etmek

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3144

Kullanım Kılavuzu 3144 MO0804-EA Kuanım Kıavuzu 3144 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ierde de bakabimek için e atında

Detaylı

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI Kurumsa Kasim 2013-01 BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU Rapor Hakkında; Bursa Kurumsa Yönetim Agı Araştırması Raporu, Türkiye Kurumsa Yönetim Derneği (TKYD)

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri Markaama, kodama ve sistem çözümeri İnşaat Mazemeeri 2 Neredeyse süreki çaışma süreeri, tozu ortamar ve aşırı sıcakık koşuarında sizin kadar çok çaışan bir kodama çözümüne ihtiyaç duyarsınız. Zoru ortamar

Detaylı

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14 Dag ç ar AL 6-7 -8-1 -14 SU KADAR DE ERL ALARKO, DALGIÇ POMPADA HER ZAMAN 1 NUMARA Aarko dag ç pompaar kuan m ve içme suyu aan nda Her an kuan ma haz r Dertsiz Yat r m k sa sürede geri ödeyen KES NT S

Detaylı

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar Ortak tepki: Öze istihdam büroarı ik konuşumaya başadığı andan itibaren Türkiye'deki işçi konfederasyonarının ortak tepkisini çekti. DİSK, Türk-İş, Hak-İş üç büyük konfederasyon kendi çizgieri doğrutusunda,

Detaylı

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDAN YARARLANIN HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever (Mahmutbey Cd.) S E R B E S T M U H

Detaylı

DENGELEME GÜÇ PİYASASI (DGP)

DENGELEME GÜÇ PİYASASI (DGP) DENGELEME GÜÇ PİYASASI (DGP) TEİAŞ MİLLİ YÜK TEVZİ MÜDÜRLÜĞÜ SERHAT METİN ANKARA, 18 EYLÜL 2014 GENEL BAKIŞ Gerçek Zamanlı Dengeleme Türkiye Elektrik Sistemi, Entso-e Bağlantısı sonrası dengeleme, Dengelemenin

Detaylı

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için Hiçbir hukuk kuraı omadığında, özgür konuşma suç oduğunda, çeşiti kutsa mazeretere işkence ve kötü muamee uyguamaarını hakı çıkarmak için başvuruduğunda, hiçbir e kitabı ya da prensip bireyeri koruyamaz.

Detaylı

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20 Doğa Gaz ve LPG'i Kombi Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI Üstün Özeiker TAMAMEN YENİ! Aarko Kombi satışarı içinde %60 ık paya ve 100.000 adete varan satışıya önemi bir yere sahip oan SERENA KOMBİ, en üstün

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 3 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28517 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 22/1/2003 tarihli

Detaylı

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.)

Detaylı

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir.

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir. Terma Özeiker Mazemeer ısı etkisi atında nası bir davranış sergierer? Isı özeikeri nası öçeriz ve tanımarız... -- ısı kapasitesi? -- terma uzama? -- ısı ietkenik? -- ısı şok direnci? Seramikerin, metaerin

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. MO0702-EA Kullanım Kılavuzu 3071

Tebrik. Genel Rehber. MO0702-EA Kullanım Kılavuzu 3071 MO0702-E Kuanım Kıavuzu 3071 Tebrik Bu CSIO saati seçtiğini için önceike sizi tebrik ederiz. Ürünümüzden tüm özeikeriye faydaanmak için ütfen bu kuanım kıavuzunu dikkate okuyunuz. Uyguamaar Bu saate yereştirien

Detaylı

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor.

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor. LUSN firması Saih Kozu tarafından 978 yıında Manisa'nın khisar içesinde tarım makinaarı imaatı ie faaiyeterine başamıştır. 000 yıında kaorifer kazanı üretimine adım atan firmamız, şu an.000 m² kapaı aan

Detaylı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı CI/SfB Ro8 (Aq) Eyü 2012 Geiştirimiş Yeni Temperi Cam Pikington Pyrocear Yangın Camı Pikington Pyrocear, yangın camı cephe: bütünük içeren tipik bir uyguama (E30) Pikington Pyrocear Yeni nesi Pikington

Detaylı

Yazanlar : w c. Ekran modülasyonlu C sınıfı bir RF yükseltici Şekil : l de gösterilmiştir. Şekil : l deki anod

Yazanlar : w c. Ekran modülasyonlu C sınıfı bir RF yükseltici Şekil : l de gösterilmiştir. Şekil : l deki anod UDK : 621.396.019 Düşük Güçü Vericierde Ekran Moiasyonunun Uyguanası ve Anod Modiiasyonu ie Ekonoik Mukayesesi Yazanar : Dr. Mustafa N. PARLAR (*) Atunkan HIZAL (**) Kuanıan Seboer : W nn w c ** i f E.V

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YÜK DENGELİ FORKLİFTLER 4 TEKERLİ, PNÖMATİK LASTİKLİ 1,5 3,5 ton S FD/FG15NT FG15ZNT FD/FG18NT FG18ZNT FD/FG20CNT FD/FG20NT FG20ZNT FD/FG25NT FG25ZNT FD30N, FG30NT FD35N, FG35NT Üstün performans...

Detaylı

Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler. Modlar İçin Referans Rehber. Bu Kılavuz Hakkında

Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler. Modlar İçin Referans Rehber. Bu Kılavuz Hakkında MO1004-EB Kuanım Kıavuzu 3202 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Uyguamaar Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

ARDIŞIK BAĞLI BİR İLETİM HATTI-KABLO SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN KISA DEVRE OLAYLARININ GEÇİCİ REJİM ANALİZİ: ARIZA YERİNİN ETKİSİ

ARDIŞIK BAĞLI BİR İLETİM HATTI-KABLO SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN KISA DEVRE OLAYLARININ GEÇİCİ REJİM ANALİZİ: ARIZA YERİNİN ETKİSİ ARDŞ AĞL İR İLETİM ATT-ALO SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN SA DEVRE OLAYLARNN GEÇİCİ REJİM ANALİZİ: ARZA YERİNİN ETİSİ Siyami DROĞLU M.Uğur ÜNVER, Eektrik-Eektronik Müendisiği öümü Sakarya Üniversitesi, 44, Sakarya

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi MO1503-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5446 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. TÜRKÇE Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. Zaman İşleyişi. Dijital Pusula/Termometre MO0806-EA KULLANIM KILAVUZU 3157. Bu Kılavuz Hakkında

Tebrik. Genel Rehber. Zaman İşleyişi. Dijital Pusula/Termometre MO0806-EA KULLANIM KILAVUZU 3157. Bu Kılavuz Hakkında MO0806-EA KULLAIM KILAVUZU 3157 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ieride de bakabimek için

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı? ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği

Detaylı

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ KAZANLAR

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ KAZANLAR KAZANLAR MULTIBLOC Serisi Tam Geçişi Düşük sıcak su teknoojisi ie yüksek verim verim sınıfı: Düşük su teknoojisi ie 0 çaışmada yüksek ısı verim tam geçiş ie düşük emisyon değereri, çevre dostu Termomix

Detaylı

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi Premiks Tam Yoğușmaı Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU GARANTi Üstün Özeiki Tam Yoğuşmaı Kombi Seradens Premiks tam yoğuşmaı kombi Seradens; Aarko nun en çok tercih edien kombisi

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık Markaama, kodama ve sistem çözümeri Otomotiv ve havacıık Üretim hatarınızda, kendine has zorukara karşıaştığınızı biiyoruz Otomotiv ve havacıık sektörerinde, söz konusu ürün kaitesi oduğunda hataara yer

Detaylı

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi MO1502-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5441 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Uyguamaar Saatinizin içerisinde yön ve ısı öçümerinin yapıabimesi için sensörer yereştirimiştir.

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Kombiler

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Kombiler Kombier BAYMAK Serisi Premix Teknoojii Yoğuşmaı Kombier (Duo Tec 242424) CBD (Cod Burner Door) Sistemi ie kapağın ısınması engeenerek ısı kayıparı azatıır. Hava gaz karışımı ön ısıtmasını yaparak daha

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor Bid in der Größe 215x70 mm einfügen İşetme Taimatı Axor İşareter ve Semboer d e İkaz hatıratması Çevre hatıratması! Oası araç hasararı i b İpucu Davranış taebi b Yapıması gereken işem (birçok b) É=É É=É

Detaylı

Y ö n e. Ko mi te. Komite ve Talepleri. Sonuç 39. MESLEK KOMİTESİ - YOLCU TAŞIMACILIĞI 39 TARİH KARAR Y

Y ö n e. Ko mi te. Komite ve Talepleri. Sonuç 39. MESLEK KOMİTESİ - YOLCU TAŞIMACILIĞI 39 TARİH KARAR Y Ko mi t 39 Tarih Komit v Tapri YSERİ 39 TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER 39 TARİH KARAR Y Y ö n Sonuç A 39 04.07.2013 TIR Karnri v Oda hizmt bdrinin krdi kartı i ödnbimsi Ödnbimktdir. d2 K bgrindki ytki

Detaylı

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Markaama, kodama ve sistem çözümeri Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz güçükeri biiyoruz Çeşiti ambaaj mazemeerini ve biçimerini yönetmekten yıkama sırasında aşırı

Detaylı

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82 İÇİNDEKİLER Avrupa Biriği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ ın Önsözü... 1 I. Giriş. 2 II. Konferans Programı... 3 III. Açıış Konuşmaarı... 4 IV. Yönetici Özeti... 25 V. Üst Düzey Yuvarak Masa

Detaylı

Yüksek Gerilim İşletmeciliği

Yüksek Gerilim İşletmeciliği Yüksek Gerilim İşletmeciliği Halil İbrahim KARADAĞ Yük Dağıtım Takım Yöneticisi Yüksek Gerilim ve Yük Tevzi Tanımı Gerilim seviyesi 1000V üzeri olan gerilimler yüksek gerilim olarak tanımlanır. Yük tevzi

Detaylı

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi Şeki.4: Robot koordinat sistemi.9.. Koordinat Sisteminin İfade Ediişi Koordinat sistemi, dikdörtgen, siindirik ve kutupsa koordinatara göre ayrı ayrı ifade ediir. Şeki.5: Koordinat tarifi Örnek : Dikdörtgen

Detaylı

Tebrik. Bu Kılavuz Hakkında. MO0602-EA Kullanım Kılavuzu 3043

Tebrik. Bu Kılavuz Hakkında. MO0602-EA Kullanım Kılavuzu 3043 MO0602-EA Kuanım Kıavuzu 3043 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ierde de bakabimek için e atında

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük DOI: 10.5961/jhes.2013.074 Yükseköğretim ve Biim Dergisi/Journa of Higher Education and Science Yükseköğretimde Akademik Özgürük Academic Freedom in Higher Education Tokay GEDİKOĞLU Öz Bu çaışmada akademik

Detaylı

Eres Söylemez Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara.

Eres Söylemez Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara. 0. ULUSAL MAKİNE TEORİSİ SEMPOZYUMU Seçuk Üniversitesi, Knya, Eyü 00 HAFİF UÇAKLAR İÇİN DÜZLEMSEL UÇUŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN KİNEMATİK SENTEZİ Yunus Akman Tasarım ve Geiştirme Müdürüğü, TAI, Türkiye Havacıık

Detaylı

1. (10) Makine Elemanlarının zamana göre değişen zorlamalara maruz kalması durumunda, sürekli mukavemet ve zaman mukavemeti nedir? Açıklayınız.

1. (10) Makine Elemanlarının zamana göre değişen zorlamalara maruz kalması durumunda, sürekli mukavemet ve zaman mukavemeti nedir? Açıklayınız. MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 1. Yarıyıiçi imtihanı 7/03/01 İmtihan müddeti: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof. Dr. Hikmet Kocabaş, Doç. Dr. Cema Baykara 1. (10) Makine Eemanarının zamana göre değişen zoramaara

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

TRAFO YAĞ GAZ ANALİZ (DGA), ONLİNE İZLEME VE ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ. İLK BİZ YAPTIK. Hala en iyisini biz yapıyoruz. 50 yılı aşkın DGA deneyimi.

TRAFO YAĞ GAZ ANALİZ (DGA), ONLİNE İZLEME VE ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ. İLK BİZ YAPTIK. Hala en iyisini biz yapıyoruz. 50 yılı aşkın DGA deneyimi. TRAFO YAĞ GAZ ANALİZ (DGA), ONLİNE İZLEME VE ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ İLK BİZ YAPTIK. Haa en iyisini biz yapıyoruz. 50 yıı aşkın DGA deneyimi. ONLİNE YAĞ GAZ ANALİZ ÇÖZÜNMÜŞ GAZ ANALİZİ DGA (DISSOLVED GAS

Detaylı

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis.

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis. Ev Bakımında ya da Huzur Everinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümer Emici Torbaar Duruama Gerektirmeyen Banyo www.ceanis.com Emici Torbaar Yatak Sürgüsü Kapaması Daha iyi dezenfeksiyon sağamak için,

Detaylı

SEKONDER KONTROL 18 AĞUSTOS 2009

SEKONDER KONTROL 18 AĞUSTOS 2009 SEKONDER KONTROL 18 AĞUSTOS 2009 FREKANS KONTROLU Primer Frekans Kontrolu Sekonder Frekans Kontrolu Tersiyer Kontrol Zaman Kontrolu FREKANS KONTROL DÖNGÜSÜ Kurulu Güç Toplam Kurulu Güç (2008): ~ 42 GW

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YŰK DENGELİ FORKLİFTLER 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1,5 3,5 ton S FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Maksimum verim ede etmek

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ RÜZGÂR SANTRALİ BAĞLANTILARI

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ RÜZGÂR SANTRALİ BAĞLANTILARI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ RÜZGÂR SANTRALİ BAĞLANTILARI Ercüment ÖZDEMİRCİ APK Daire Başkanlığı TEİAŞ Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 7-8 Kasım İstanbul ANA FAALİYET KONULARI Türkiye İletim Sistemi

Detaylı

Rüzgar Enerjisi Çalıştayı (Dağıtım Sistemine RES Bağlantıları)

Rüzgar Enerjisi Çalıştayı (Dağıtım Sistemine RES Bağlantıları) TÜRKİYE ELEKTRİK K DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ Rüzgar Enerjisi Çalıştayı (Dağıtım Sistemine RES Bağlantıları) 26 Kasım 2008 - ANKARA Olgun SAKARYA Elektrik MühendisiM 1 Dağıtım : Elektrik enerjisinin

Detaylı

Sivil Havacılıkta Ürün ve Organizasyon Sertifikasyonu

Sivil Havacılıkta Ürün ve Organizasyon Sertifikasyonu İk uçuşunu 29 Ağustos 2o13 tarihinde gerçekeştirmiş oan HürKuş-A uçağı ie Araık 2o13 itibarı ie 15 sortide yakaşık 8oo sorti uçuş gerçekeştirimiş oup Ağustos 2o15 ayında EASA dan Tip Sertifikası aınması

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 92 İstismar ve Şiddetin Kurbanarı Cinseiğin Ticarieşmesi : Kürese Sömürünün Yeni Boyutu İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - I HAZOP (Tehike

Detaylı

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği Uygulamaları Reaktif Güç Kontrolü Hizmetine İlişkin Ticari Esaslar

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği Uygulamaları Reaktif Güç Kontrolü Hizmetine İlişkin Ticari Esaslar Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği Uygulamaları Reaktif Güç Kontrolü Hizmetine İlişkin Ticari Esaslar Ankara, 13 Aralık 2010 Gündem Reaktif Güç Kontrol Hizmeti Tedarik Süreci Reaktif Güç Kontrol

Detaylı

BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ANALİZ HİZMET KATOLOĞU

BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ANALİZ HİZMET KATOLOĞU BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ANALİZ HİZMET KATOLOĞU Kuanııyor Mesai içi BİYOMÜHENDİSLİK ANALİZ HİZMET KATALOĞU 2013 Kod Deney Veya Hizmet Adı TL / Numune - Birim Fiyatı 1 MOLEKÜLER BİYOLOJİ, GENETİK ve MİKROBİYOLOJİK

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI İLK YARIYIL BASKETBOL ÖN ELEME GRUPLARI İÇİN GENEL ESASLARI 1. Amaç: Rektörük Kupası Turnuvaarı, Üniversitemiz öğrencieri arasındaki dostuk ve kardeşiği pekiştirmek,

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı ve yűk dengei forkifter 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1.5 3.5 ton FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Operatörün maksimum verim aması

Detaylı

EK 1 ENTERKONNEKTE ŞEBEKEDE KULLANILACAK İNDİRİCİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

EK 1 ENTERKONNEKTE ŞEBEKEDE KULLANILACAK İNDİRİCİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ EK ENTERKONNEKTE ŞEBEKEDE KULLANILACAK İNDİRİCİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ 2 EK 2 İLETİM HATLARINDA ÇAPRAZLAMA 380 kv ELEKTRİK İLETİM HATLARINDA ÇAPRAZLAMA A C B B A C C B A 0 yaklaşık

Detaylı

SICAK SU GRUBU. Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı

SICAK SU GRUBU. Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı AQUA KONFOR SİLİNDİRİK ELEKTRİKLİ TEROSİFONLAR TEZGA ALTI / TEZGA ÜSTÜ ELEKTRİKLİ TEROSİFONLAR Titanyum katkıı, çift kat emaye kapı çeik iç depo, uzun ömürü ve hijyeniktir

Detaylı

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journa of New Word Sciences Academy 2010, Voume: 5, Number: 2, Artice Number: 2A0042 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Müzeyyen Buut Özek eceived: Setember 2009 Bihter Daş Acceted: March

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi.

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 118 Dünyanın Bütün Irmakarı İş Sağığı ve Güveniğinde Yanıtıcı Sayıar Büyüteç: Bakanıkarın Yeniden Örgütenmesi Mardin Yaz Okuu Çağrımız Şu: Gençer,

Detaylı

Dağıtık Üretim Tesislerinin Şebeke Entegrasyonunda Yaşanabilecek Olası Problemler ve Entegrasyon Analizleri

Dağıtık Üretim Tesislerinin Şebeke Entegrasyonunda Yaşanabilecek Olası Problemler ve Entegrasyon Analizleri Dağıtık Üretim Tesislerinin Şebeke Entegrasyonunda Yaşanabilecek Olası Problemler ve Entegrasyon Analizleri Dr. Hasan Basri ÇETİNKAYA SIEMENS San. ve Tic. A.S. Infrastructure & Cities Smart Grid / Service

Detaylı

154 kv 154 kv. 10 kv. 0.4 kv. 0.4 kv. ENTERKONNEKTE 380 kv 380 kv YÜKSEK GERİLİM ŞEBEKESİ TRF. MERKEZİ ENDÜSTRİYEL TÜK. ORTA GERİLİM ŞEBEKESİ

154 kv 154 kv. 10 kv. 0.4 kv. 0.4 kv. ENTERKONNEKTE 380 kv 380 kv YÜKSEK GERİLİM ŞEBEKESİ TRF. MERKEZİ ENDÜSTRİYEL TÜK. ORTA GERİLİM ŞEBEKESİ ENTERKONNEKTE 380 kv 380 kv 154 kv YÜKSEK GERİLİM ŞEBEKESİ 154 kv 154 kv TRF. MERKEZİ 10 kv 34.5 kv ENDÜSTRİYEL TÜK. DAĞITIM ŞEBEKESİ ORTA GERİLİM ŞEBEKESİ KABLOLU 0.4 kv TRAFO POSTASI 0.4 kv BESLEME ALÇAK

Detaylı

Dört Çubuk Mekanizması Kullanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekanizması Tasarımı

Dört Çubuk Mekanizması Kullanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekanizması Tasarımı Uusararası Katıımı 7. Makina Teorisi Sempoumu, İmir, 4-7 Hairan 5 Dört Çubuk Mekaniması Kuanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekaniması Tasarımı A. İşbitirici * E. Atuğ İTÜ İTÜ İstanbu İstanbu Öet Kuşarın

Detaylı

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak & Geecek Trender Yeniikçiik ve geecek araşt rmaar dergisi Araık 2014 www.siemens.com.tr Laboratuvar ada Sürdürüebiir enerji, sadece eektrikten tasarruf etmek kadar basit bir iş deği. Danimarka nın Bornhom

Detaylı

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ SEÇİMLERE KATILIMIMIZ İki Topumu Radika So İşbiriği (Drasy/Eyem) farkı poitik aanardan geen ve aşağıdaki teme ekseneri kapsayan ortak bir siyasi öneride biraraya gemiş insanarın birikteiğinden ouşan bir

Detaylı

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ĐLETĐM SĐSTEMĐNDE RÜZGAR SANTRALI BAĞLANTILARI

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ĐLETĐM SĐSTEMĐNDE RÜZGAR SANTRALI BAĞLANTILARI TÜRKĐYE ELEKTRĐK ĐLETĐM SĐSTEMĐNDE RÜZGAR SANTRALI BAĞLANTILARI Mevlüt AKDENĐZ, Elif BĐNTAŞ, Mustafa ĐZGEÇ, Gül OKAN, Ercüment ÖZDEMĐRCĐ Türkiye Elektrik Đletim A.Ş (TEĐAŞ) ÖZET Ülkemizde son dönemde Rüzgar

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ NDE YAN HİZMETLER ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ İÇİN BİLGİLENDİRME SUNUMU (ÖZET)

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ NDE YAN HİZMETLER ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ İÇİN BİLGİLENDİRME SUNUMU (ÖZET) TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ NDE YAN HİZMETLER ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ İÇİN BİLGİLENDİRME SUNUMU (ÖZET) Yük. Elekrik-Elektronik Müh. Oğuz YILMAZ Başuzman Araştırmacı, TÜBİTAK oguz.yilmaz[at]tubitak.gov.tr

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri *

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri * DOI: 10.5961/jhes.2013.083 Hemşireik Lisans Öğrencierinin Probem Çözme ve Eeştire Düşünme Becerieri * Probem Soving and Critica Thinking Skis of Undergraduate Nursing Students * Yaçın KANBAY, Özgür ASLAN,

Detaylı

DÜŞEY AÇI VE EĞİK UZUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT BELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. AKARSU. ± σ ölçüleriyle ile P noktasının üç boyutlu konum

DÜŞEY AÇI VE EĞİK UZUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT BELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. AKARSU. ± σ ölçüleriyle ile P noktasının üç boyutlu konum DÜŞEY ÇI VE EĞİK UUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ OYUTLU KOORDİNT ELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. KRSU ongudak Karaemas Üniversitesi ongudak Mesek Yüksekokuu, Teknik rogramar öümü, 6700 ongudak, vakarsu@mynet.com Özet ±

Detaylı

www.ersa.com.tr Tebrik Genel Rehber Zaman İşleyişi MO1005-EA Kullanım Kılavuzu 3214

www.ersa.com.tr Tebrik Genel Rehber Zaman İşleyişi MO1005-EA Kullanım Kılavuzu 3214 MO1005-E Kuanım Kıavuzu 3214 Tebrik Bu CSIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Ürününüzden en iyi şekide yararanmak için bu e kıavuzunu dikkatice okuyarak, gerektiğinde tekrar bakmak için e atında

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Reaktif Güç Kontrolü Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Reaktif Güç Kontrolü Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Reaktif Güç Kontrolü Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Aralık 2010 İÇİNDEKİLER 1. GĠRĠġ VE TEMEL KAVRAMLAR... 2 2. REAKTĠF GÜÇ KONTROLÜ HĠZMETĠ... 5 3. SENKRON KOMPANSATÖR

Detaylı

Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Eseri Şahsen İfa Borcunun İstisnaları ile Birlikte Değerlendirilmesi*

Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Eseri Şahsen İfa Borcunun İstisnaları ile Birlikte Değerlendirilmesi* Eser Sözeşmesinde Yükenicinin Eseri Şahsen İfa Borcunun İstisnaarı ie Birikte Değerendirimesi* Evauation of Persona Performance of the Contractor in the Construction Contract and the Exceptiona of Persone

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı