Öncelikle beni bu önemli konferansa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öncelikle beni bu önemli konferansa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Transkript

1 Öncelikle beni bu önemli konferansa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin Ek 1. Protokol ün 1. maddesi mülkiyet hakkını korumaktadır. «Mülkiyetin Korunması» başlıklı bu madde öncelikle kişilerin sahip oldukları mallarını devletin keyfi müdahalelerinden korumayı amaçlamaktadır. Diğer bir deyişle mülkiyet hakkını garanti altına almaktadır. AİHM e mülkiyet davalarını incelerken Sporrong ve Lönroth kararıyla üç kural prensibini getirmiştir: İlk kural mülkiyete saygı ilkesidir. Bu genel kuraldır. İkinci kural kişilerin mülkiyet haklarından hangi koşullarda mahrum bırakılabileceğini gösterir. Üçüncü kural ise devletlerin mülkiyet hakkını kamu yararı için ne şekilde düzenleyebileceklerini anlatmaktadır. AİHM nin genel yaklaşımı üç kuralın birbirinden kopuk okunayamayacağı şeklindedir. Her koşulda : Devletin müdahaleleri : 1) Yasayla öngörülen koşullara uygun olmalıdır 2) Kamu yararı amacına yönelik olmalıdır

2 3) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin tamamına egemen olan orantılılık ve ölçülülük ilkelerine uygun olmalıdır. Diğer bir anlatımla başvurulan araç ile güdülen amaç arasında makul bir oran ve adil bir denge korunmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olay incelemesi yaparken ilk önce malvarlığı haklarına bir müdahale olup olmadığına bakar. Bu şu demektir: Kişinin malvarlığından elde etmeyi umduğu menfaate dokunan, bundan tamamen ve kısmen yararlanmasını engelleyen bir durumun bulunması gerekir. Tabi ki bu olumsuz durumun ortaya çıkmasına kamusal otoritelerin eylem veya işlemlerinin sebep olması gerekmektedir. Yasallık prensibi gereği malvarlığı haklarına yapılan bir müdahale, ulusal hukuka uygun olmalıdır. Mülkiyet hakkının kaybedilmesi sonucu doğuran müdahalenin yasallık ilkesinin gereklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan bir karar Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı davasında verilmiştir (9 ocak 2007). Başvurucu Vakıf, Lozan Antlaşması (24 temmuz 1923) kapsamında azınlık vakfı statüsündedir. { Antlaşmanın 40. maddesinde şu hüküm yer almıştır: "Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk uyrukları, hem hukuk bakımından hem de uygulamada, öteki Türk uyruklarıyla aynı işlemlerden ve aynı güvencelerden yararlanacaklardır. Özellikle, giderlerini kendileri ödemek üzere, her türlü hayır kurumlarıyla, dinsel ve sosyal kurumlar, her türlü okullar ve buna benzer öğretim ve eğitim kurumları kurmak, yönetmek ve denetlemek ve buralarda kendi dillerini serbestçe kullanmak ve dinsel ayinlerini serbestçe yapma konularında eşit hakka sahip olacaklardır." }

3 Başvurucu, Vakıflar kanununa göre, 1934 yılında taşınmaz malvarlıklarına ilişkin mülkiyet beyanında bulunmuştur ve 1958 yıllarında ise yeni mülkler edinmiş ve tapu sicilinde adına tescil ettirmiştir. Ancak 1992 yılında Hazine başvurucuya karşı dava açmış ve başvurucunun bu taşınmazların mülkiyetini kazanamayacağını savunmuştur. Davayı inceleyen mahkeme, azınlık statüsündeki bir vakfın ilk mal beyanında belirttiği taşınmazlara ilave olarak yeni taşınmaz mal mülkiyetini kazanması için bu durumu ayrıca 1934 yılında yaptığı mal beyanında belirtmiş olması gerektiği, 1934 beyanında söz konusu malların belirtilmemiş olması gerekçesiyle de başvurucu vakfın yeni mal edinme ehliyetinin bulunmadığına hükmetmiştir. Uyuşmazlığı inceleyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi öncelikle yasanın açık, kesin, herkesçe anlaşılabilir ve öngörülebilir olup olmadığını incelemiştir. Olayda Vakıf Kanununun hiçbir maddesi azınlık vakıflarının kuruluş mal beyanından sonra başka taşınmaz edinmesini yasaklar nitelikte değildir. Başvurucunun taşınmazı edindiği yıllarda hiçbir hukuki engel bulunmadığından, başvurucunun 40 sene sonra mülkiyet hakkını kazanmasının engellenmesi devlet müdahalesinin yasal temele dayanması prensibine uygun düşmemektedir ve mülkiyet hakkının ihlalini teşkil etmektedir. Kamu yararı prensibi, müdahalenin keyfi yapılmasını önlemeye yöneliktir. Bu James ve diğerleri /Birleşik Krallık kararında açıkça dile getirilmiştir. Mahkemeye göre : Toplumların ihtiyaçlarını doğrudan bilmeleri sebebiyle kamu yararının belirlenmesinde ulusal merciler uluslararası bir mahkemeye göre daha uygun konumdadırlar.

4 Kamu yararının nasıl sağlanacağının belirlenmesi siyasi, ekonomik ve sosyal birçok konu ile ilgili olduğundan, bunu gerçekleştirmek için yapılacakların belirlenmesinde devletin geniş takdir yetkileri vardır. Bu konuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Keçecioğlu (n 37546/02), 8 nisan 2008 tarihli kararı önemlidir. İstanbul Beyoğlu'ndaki 3 katlı binalarının haksız yere kamulaştırıldığını öne süren başvurucular iç hukukta sonuç alamayınca AİHM ye başvurmuşlardır. AİHM incelemesinde, gerçektende Haliç in rehabilitasyonu çerçevesinde yapılan kamulaştırma içerisinde yer alan binayla ilgili kamu yararına yönelik gereken işlemlerin 21 yıldır yapılmadığını görmüştür ve bu geçen sürenin kabul edilemeyecek kadar uzun olduğundan yola çıkarak Ek 1. Protokol ün 1. maddesi nin ihlal edildiğine karar vermiştir. Bu karar çerçevesinde Türkiye'nin (başvuruculara taşınmazın değerine tekabül eden) 2 milyon euro maddi tazminat ödenmesine hükmedilmiştir. Yine kamu yararı prensibiyle ilgili Beneficio Capella ve Motais de Narbonne içtihadı çerçevesinde Türkiye ile ilgili verilen Karaman kararı (15 ocak 2008) çok önemlidir. Bu kararlarda şu prensip belirlenmiştir : Devletin kamu yararı sebebine dayanarak kamulaştırdığı bir taşınmazın bu amaçla kullanılmaması halinde, taşınmazı eski malikine iade etmesi gerektiği benimsenmiştir. Karaman kararında başvurucular, müşterek malik oldukları taşınmazlarının ifrazı için Belediyeye başvurmuşlardır. Düzenleme ortaklık payı düşüldükten sonra kalan taşınmazın 3165 m2 lik kısmında Belediye tarafından sağlık tesisi kurulması amacıyla başvurucular ve Belediye anlaşırlar ve başvurucular bu kısmın mülkiyetini Belediyeye rızaen devrederler. Ancak Belediye sadece 1000 m2 lik kısmını sağlık tesisi inşası amacıyla Hazineye devreder m2 lik kısmını üçüncü kişiye satar ve 127m2 lik kısmını Belediye adına tescil eder.

5 Bunun üzerine başvurucular, Belediye adına tescil edilen kısmın tapusunun iptali ve üçüncü kişiye satılan kısım için de tazminat istemiyle Belediye aleyhine dava açarlar. İlk derece mahkemesi önce başvurucuları haklı bulsa da, Yargıtay mülkiyetin Belediyeye rızaen devredilmesi karşısında şartla devrin söz konusu olamayacağı gerekçesiyle kararı bozmuştur. İlk derece mahkemesi bu karara uymuştur. İç hukukta davaları reddedilen başvurucular, Avrupa İnsan Hakları Makhkemesi önünde davalarını kazanmışlardır. Mahkeme, olayda taşınmazın kamu yararı amacıyla kullanılmamasından dolayı mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Orantılılık prensibi, toplumun genel menfaatinin gerekleri ile bireyin temel haklarının korunması zorunluluğu arasında adil bir denge kurması gerektiğini belirtmektedir. Genel prensip şudur: mülkiyetinden yoksun bırakma şeklindeki bir müdahale ancak karşılığında malın değeriyle makul şekilde ilişkili bir tazminat ödenmesi halinde orantılı kabul edilmektedir. Malvarlığına getirilen müdahalenin yarattığı olumsuz etkilerin giderimi için verilen karşılığın takdirinde, olayın somut özellikleri hassasiyetle dikkate alınmalıdır. I. Kamulaştırma Gerçekten de, kamulaştırma davalarında ön plana çıkan asıl sorun orantılılık prensibine aykırı hareket edilmesidir. Bu durum özellikle kamulaştırma sonrası tazminat hesaplamalarında ortaya çıkmaktadır. Burada tazminatın miktarına ilişkin ölçü, kural olarak malın piyasa değeri ile makul şekilde orantılı olmasıdır. Sizlere birkaç örnek kararla mahkemenin konuyu nasıl incelediğini anlatmaya çalışacağım :

6 Kamulaştırma da orantılılık yani adil denge konusu Yetiş kararında incelenmiştir (6 temmuz 2010). Bildiğiniz gibi yıllarca enflasyonun yüksek olduğu dönemde, geciken kamulaştırma ödemelerinden dolayı Aka / Akkuş kararları çerçevesinde AİHM önünde ihlal kararlarıyla boğuşan Türkiye de kamulaştırma kanunu değişmiştir (Kabul tarihi: 24 nisan 2001 / Resmi gazetede yayınlanma tarihi: 5 mayıs 2001). Ayrıca anayasanın 46. maddesinde de değişiklik yapılmıştır ve herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en uygun faiz uygulanır denmiştir. Yeni kamulaştırma konusunun ele alındığı Yetiş kararında mahkeme, Türkiye nin mülkiyet hakkını ihlal ettiği sonucuna varmıştır. İdare, m2 lik yüzölçümüne sahip olan bir taşınmazı, bir otoyol kesitinin inşaatı için kamulaştırmaya karar verir. İdare, 27 Mayıs 2002 tarihli bir dilekçeyle Ulukışla Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açar. Davanın amacı, kamulaştırma tazminatının belirlenmesini ve ihtilaflı arazinin tapu siciline idare adına kaydedilmesini sağlamaktır. İki bilirkişi raporu ve bir ek rapor alındıktan sonra Ulukışla Asliye Hukuk Mahkemesi arazinin rayiç bedelini bilirkişilerin görevlendirildikleri tarih itibariyle olarak belirler. İdare bu ödemeyi 22 Kasım 2002 tarihinde yapar. Mülkiyetin kesin olarak el değiştirdiğini açıklayan, ancak kamulaştırma tazminatı tutarına itiraz yolunu açık bırakan Ulukışla Asliye Hukuk Mahkemesi, 26 Kasım 2002 tarihli kararında, gecikme faizleri eklenmemiş kamulaştırma tazminatının başvuruculara ödenmesine hükmeder. Mahkeme ayrıca ihtilaflı mülkün tapu siciline idare adına kaydedilmesine karar verir. 18 Kasım 2003 tarihinde Yargıtay, bilirkişi raporlarının, verilecek tazminat tutarını doğrudan etkileyen hatalar içerdiği gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin kararını bozar. Tekrar bilirkişi raporları alınır ve sonuç olarak idare başvuruculara 23 aralık 2004 tarihinde ek olarak lira öder. 12 Mayıs 2005 tarihinde, Yargıtay başvurucuların temyiz itirazını reddeder ve ilk derece mahkemesinin kararını onar. Başvurucular Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvururlar.

7 Mülkiyete saygı haklarının ihlal edildiğini ileri sürmekte ve yetkili mercilerin ödemeyi yaptığı tarihte arazilerinin gerçek değerini yansıtan bir tazminat alamadıklarını savunmaktadır. Bu bağlamda, başvurucular taşınmazlarının rayiç bedelinin belirlendiği tarih ile kamulaştırma tazminatının ödendiği tarih arasında uzun bir sürenin geçtiğini ve tazminat tutarında ortaya çıkan değer kaybını düzeltecek bir mekanizmanın bulunmaması dolayısıyla mülkiyet haklarının ihlal edildiğini öne sürmektedir. Mahkeme esasa ilişkin incelemesinde şöyle demiştir : Kamulaştırma tazminatının değer kaybına dayalı şikâyet konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kullanılan yöntemler ile izlenen amaç arasında makul bir orantılılığın varlığından ve başvuranlara ölçüsüz bir yük bindirilmediğinden emin olmalıdır. Bu bağlamda AİHM, her türlü mülkiyete saygı hakkı ihlalinin toplumun genel menfaatleri ile bireyin temel haklarının korunması arasında «adil bir denge» gözetmesi gerektiğini hatırlatmaktadır. İhtilaflı tedbirin istenen «adil dengeye» saygı gösterip göstermediğini ve özellikle başvuranlar üzerine orantısız bir yük bindirip bindirmediğini belirlemek için, ulusal yasalarda öngörülen tazminat düzenlemelerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu bağlamda AİHM, mülkün gerçek değeriyle orantılı makul bir tazminat ödenmediği müddetçe, bir mülkten mahrum bırakmanın genelde aşırı bir ihlal teşkil ettiğini daha önce de söylemiştir. Mevcut davada, başvuranlar kamulaştırma tazminatını, biri asliye hukuk mahkemesinde görülen davanın ilk bölümü sonunda ve diğeri aynı mahkemede görülen ikinci yargılama sonunda olmak üzere iki defada aldıklarından, AİHM bu iki bölümü ayrı ayrı incelemek gerektiği kanaatine varmaktadır. a) Yargılamanın birinci bölümü Mahkeme davanın açıldığı tarih ile kararın açıklandığı tarih arasında geçen dönemde enflasyon ortalamasının yıllık % 31,5 olduğunu kaydetmektedir. Başvurucuların kamulaştırma tazminatı % 14,68 oranında değer kaybetmiştir. Hükümet, bu değer kaybının başvurucuların karar tarihine kadar arazinin sahibi olarak kalmakla telafi ettiklerini savunmaktadır. Oysaki hükümetin iddialarının aksine, başvurucuların taşınmazı yargılama süresince kullanmadıklarını gözlemlemektedir. Bilirkişi raporlarından açıkça anlaşılacağı üzere, idare, iç hukuku hiçe sayarak kamulaştırılan araziye el koymuş ve tazminat belirleme davası devam ederken inşaat çalışmalarını başlatmıştır.

8 Üstelik AİHM, yargılamanın özenle sürdürülmesinin ve taşınmazın yargılama sürecinde kamulaştırmaya maruz kalan kişiler tarafından kullanılmaya devam edilmesinin, tek başına, her zaman kamulaştırma tazminatının uğradığı değer kaybını telafi etmeyeceği kanaatini taşımaktadır. Ayrıca söz konusu tazminatın bu dönemde gözlemlenen enflasyona nispetle hissedilir derecede değer kaybetmemiş olması gerekir. Mevcut davada bu değer kaybı % 14, 68 oranındadır. Dolayısıyla burada önemli bir değer kaybı söz konusudur ve arazinin başvurucular tarafından kullanıldığı kabul edilse bile, bunun tek başına telafiye yetmeyeceği aşikârdır. Arazinin tamamı için yıllık net gelir kamulaştırma tazminatının yaklaşık % 6'sını temsil etmektedir. Mevcut davada, arazinin altı ay boyunca kullanıldığı kabul edilse bile bu yalnızca % 3 lük bir orana tekabül eder ve bu oran % 14,68 olan değer kaybını karşılamaya yetmez. Özetle kamulaştırma tazminatının dava açıldığı tarihteki değeri ile ödendiği tarihteki değeri arasında gözlemlenen farkın gecikme faizlerinin eklenmemesinden kaynaklandığı kanaatine varılmıştır. Bu fark, adil dengeyi bozarak, başvurucular üzerine orantısız ve aşırı bir yük bindiği sonucunun çıkmasına neden olmaktadır. b) Yargılamanın ikinci bölümü Başvurucular, davanın açıldığı tarih ile ikinci kararın ilan edildiği tarih arasında geçen dönemde yıllık enflasyon oranı % 15 olduğu halde gecikme faizlerinden yoksun bırakılmışlardır. İki yıl yedi ay kadar süren bu dönemde ek kamulaştırma tazminatı böylece yaklaşık % 43 oranında değer kaybına uğramıştır. Bu oran kabul edilemeyecek bir orandır ve başvurucuların mülkiyet hakkı ihlal edilmiştir. Mahkeme sonuç olarak şunu söylemiştir : Bu tür ihlal kararlarının çıkmaması için en uygun düzeltme yargılama süresi ile enflasyon etkileşimi sonucu kamulaştırma tazminatının uğradığı değer kaybını dikkate alacak bir mekanizmanın Türk hukuk sistemine entegre edilmesidir. Bu hedefe ulaşmak için örneğin, böylesi bir değer kaybını önlemek amacıyla, gecikme faizlerinin uygulanması ya da, bu yapılamadığı takdirde, ilgili şahsın uğradığı kayıp oranında tazminat öngörülmesi uygun bir düzeltme olacaktır. Yine tazminat hesaplama yöntemine ilişkin, Türkiye yi doğrudan ilgilendiren ve büyük dairenin verdiği Kozacıoğlu kararı (19 şubat 2009) çok önemlidir.

9 Bu dava kamulaştırma tazminatının hesaplanmasında nizalı taşınmazın mimari ve tarihi özellikleri ile enderliğinin hiç dikkate alınmamasına ilişkindir. Olayda ilk derece mahkemesi binanın değerini hesaplarken mimari, tarihi ve kültürel özelliklerini göz önünde bulundurmuştur ancak Yargıtay bu kararı bozmuştur. AİHM, kamulaştırma tazminatı hesaplanırken taşınmazın özellikleri göz önüne alınmış olsaydı, başvuranların çok daha yüksek bir tazminat meblağı alacaklarına dikkat çekmiş ve kanundan kaynaklanan kıymet takdir sisteminin devlete açık bir avantaj sağladığı gerekçesiyle ihlal kararı vermiştir. Yine ulusal otoriteler tarafından belirlenen değerin düşük olmasına ilişkin diğer bir karar Yıltaş Yıldız Turistik Tesisleri kararıdır (24 nisan 2003). Kamulaştırma bedeliyle ilgili bilirkişi raporları doğrultusunda yerel mahkeme kamulaştırma tazminatını 22 milyar olarak belirleseler de, Yargıtay bu kararı bozuyor ve verilen tazminat 3 milyara düşüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise bilirkişi raporları aldıktan sonra bu tazminat miktarının orantısız ve adli dengeyi bozan bir miktar olduğunu kabul edip, ihlal kararı vermiştir. Bir de düzenleme ortaklık payı konusu var tabii. İmar kanununun 18. maddesi uyarınca düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında düzenleme ortaklık payı düşülebilir denmekte. Ancak bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabii tutulan arazi ve arsaların düzenlenmeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkını geçemez. Göksel Tütün Anonim Şirketi kararında (22 eylül 2009) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davada % 31 olan DOP kesinti oranının yapılan düzenlemeler sonucu değer artışına karşılık olduğuna karar vermiş ve başvuruyu kabul edilemez bulmuştur. Ancak % 40 gibi yüksek bir oran karşısında mahkeme yeni bir başvuru geldiğinde yine menfaatler arasında adil denge korunmuş mu inceleyecek ve yapılan

10 düzenlemenin taşınmaza ne ölçüde değer kazandıracağını değerlendirecektir. Papachelas c. Grèce ([GC], n o 31423/96, 54, CEDH 1999-II)) II. Kamulaştırmasız Mülkiyet Kaybı Dilerseniz öncelikle Fiili el atma konusundan bahsedelim. Özel mülkiyete konu malvarlığına ulusal hukukta öngörülen kamulaştırma usulüne uymaksızın fiilen el atılarak kişinin hakkından mahrum bırakılması kuşkusuz mülkiyet hakkına getirilen ağır bir müdahaledir (Papamichalopoulos, Carbonara, Scordino III ve Sarıca kararları). Sarıca kararı (27 Mayıs 2010) Türkiye açısından bu konuyla ilgili yazılmış önemli prensip kararlardan biridir yılında Sarıca ailesine ait olan topraklar askeri eğitim sahası olarak kullanılmaya başlanıyor. Sarıca ailesi kamulaştırma yapılır umuduyla yıllarca bekliyor. Ancak, 2001 tarihinde Savunma Bakanlığı, arazinin 1983 yılından beri kesintisiz olarak Kara Kuvvetleri tarafından işgal edilmekte olduğunu ve maliklerinin de dava açıp bu işgale itiraz etmediklerini öne sürerek 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 38. maddesine dayanarak tapunun iptal edilmesi ve gayrimenkulün hazine adına tescil edilmesi için yetkili Asliye Hukuk Mahkemesi önünde dava açıyor. Başvurucular ise bu haksız müdahaleye karşı Mahkemeden tazminat istiyorlar. Mahkeme Kanunun 38. maddesinde öngörülen şartların oluşmadığına karar veriyor ve idareyi tazminat ödemeye mahkûm ediyor. Yargıtay ise davaya konu olan alanın kamu hizmetine tahsis edildiğini ve ilgili taşınmazın 20 yıldan fazla zamandır kesintisiz şekilde kamu yararı sebebiyle işgal edildiği gerekçesine dayanarak kararı bozuyor. Bu sırada 10 Nisan 2003 yılında (Resmi Gazete de yayınlanma tarihi : 4 Kasım 2003), Anayasa Mahkemesi, 38. maddenin anayasaya uygun olmadığına karar veriyor ve bu maddeyi iptal ediyor (Bu hususla ilgili AİHM nin 20 temmuz 2004 tarihli I.R.S. kararı da var). İlk derece mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin kararı üzerine Sarıca ailesini haklı buluyor ve kendilerine tazminat ödenmesine hükmediyor ve bu karar Yargıtay tarafından onanıyor.

11 Konu Sarıca ailesi tarafından AİHM e taşınır : Kamulaştırmasız el atmanın hukuksal bir işlem olmadığını ve iç hukukta böyle bir uygulamaya yeterince ceza verilmediğinden yakınırlar. AİHM bu önemli prensip kararında şöyle demiştir : Kamulaştırmasız el atma nın haksız ve hukuka uygun olmayan bir eylem olduğunu hatırlatmıştır. Tazminat bedelinin belirlenmesinde, hesap tarzı bakımından, Kamulaştırma Kanunu'nun değer biçme yöntemine ilişkin hükümlerinin kıyasen uygulanıyor olması Mahkemece doğru bulunmuştur. Ancak, kamulaştırmasız el atma nedeniyle verilen tazminat alacağına Anayasanın 46. maddesinde öngörülen devlet alacaklarına uygulanan en yüksek faiz oranlarının uygulanmaması eleştirilmiştir. Mahkeme kararında, ödenmeyen kamulaştırma alacaklarına uygulanan bu maddenin niçin kamulaştırmasız el atma nedeniyle verilen tazminata uygulanmadığına anlam verememiştir. Ve Mahkeme böyle bir durumun kamulaştırmasız el atmaları arttıracağından duyduğu endişeyi dile getirmiştir. Mahkemeye göre, tazminat niteliğinde olan kamulaştırmasız el atmaya dayalı dava sonucu hükmedilen meblağlar, Anayasa'nın 46. maddesinin son fıkrasının kapsamı dışında kalmamalıdır ve bu meblağlara iç hukukta karar kesinleştikten sonra kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanması gerekmektedir. Sonuç itibariyle, Mahkeme, korunan mülkiyet hakkının ihlal edildiği sonucuna varırken, özellikle kamulaştırma prosedürüne alternatif oluşturan böyle bir yola idare tarafından kesinlikle başvurulmaması gerektiğinin altını ısrarla çizmiştir. Diğer bir anlatımla, devletler hukuksal düzenlemelerin getirdiği garantilerden uzaklaşmaktan kaçınmalıdırlar. Kamulaştırma yapılmadan hukuki yollarla gerçekleşen mülkiyet kayıpları : Bildiğiniz gibi kişinin mülkiyet hakkını kaybetmesi, kamulaştırma ve fiili el atma dışında çeşitli hukuki yollar ile de gerçekleşebilir. Örneğin hukuka uygun olarak kazanılmış bir taşınmazın daha sonra Kıyı Şeridinde yer aldığı ve aslında tapulanamaz kamu malı olduğu gerekçesiyle tapusunun iptal edilmesi AİHM önünde konu olmuştur (N.A. ve diğerleri 11 ekim 2005 tarihli kararı ).

12 Olayda Alanya sahil bölgesinde yapılan kadastro çalışması sonunda başvurucular adına taşınmaz tapuya tescil edilmiştir. Başvurucular turizm bakanlığından yatırım sertifikası alarak otel inşaatına başlarlar. Ancak Hazine, deniz kıyı şeridinde yer alan taşınmazın bu niteliğiyle özel mülkiyete konu olamayacağı gerekçesiyle, tapu iptal davası açar ve kazanır. Mülkiyetini bu şekilde kaybeden başvurucular tapulama işleminin yanlış yapılması ve sicilin tutulmasındaki kusur sebebiyle idare aleyhine tazminat davası açmışlarsa da, davaları reddedilmiştir. AİHM yerleşik içtihadı uyarınca, mülkiyet kaybı sonucunu doğuran bir müdahale olduğu zaman malın değeriyle orantılı bir tazminat ödenmesi gerektiğini hatırlatmıştır. Mahkeme, İç Hukukta tazminat ödenmemesini, tek başına kamu yararı ile haklı çıkarılamaz nitelikte orantısız ve başvuruculara aşırı bir yük oluşturduğuna karar vermiştir. Aynı şekilde, tapulu özel mülklerin, orman alanında kaldığı gerekçesiyle tapularının, hiçbir tazminat verilmeden, iptal edilmesi örneğin Turgut ve diğerleri davasında konu edilmiştir (8 temmuz 2008). Olayda başvurucular 20. yüzyılın başlarından itibaren tapu siciline tescilli olarak ve Cumhuriyet ten sonra da 1960 lı yıllarda kendilerine verilen tapu senetlerine dayanarak taşınmazlarını kullanmışlardır. Ancak yıllar içerisinde yapılan orman kadastrosu sonucunda bu taşınmazın orman sınırları içerisinde kaldığı ve özel mülkiyete tabi olamayacağı iddasıyla Hazine adına tescili için dava açılmıştır. Bu dava esnasında başvurucuların mülkiyet hakları konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamasına rağmen, Yargıtay ın ormanların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu ve her ne şekilde olursa olsun orman sınırları içerisinde kalan taşınmazların özel mülkiyete konu olamayacağı şeklindeki içtihadı neticesinde başvurucuların taşınmazlarına ait tapuların iptal edilmesi kesinleşmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, devletlerin çevreyi ve ormanları koruyarak toplumun genel menfaatlerine uygun davrandıklarını ancak bunu yaparken bireysel haklara getirilen müdahalelerin orantısız olmaması gerektiğini ifade etmiştir. Olayda, başvurucuların hakları tamamen ortadan kaldırılmasına karşın, tazminat gibi hiçbir telafi imkânından yararlandırılmamış olmaları, devlet tarafından başvurucuların mülkiyet hakkına getirilen müdahalenin orantısız derecede ağır olması sonucunu doğurmaktadır.

13 Köktepe davasında da Mahkeme, aynı gerekçelerle orman arazisi olarak nitelendirilen yerin sahipleri tarafından kullanılma olanağı kalmadığından dolayı mülkiyet hakkı ihlali sonucuna varmıştır (22 temmuz 2008). Yine Bölükbaş davasında (9 şubat 2010) Mahkeme, 1924 yılındaki mübadeleyle Selanik'ten getirilerek İstanbul Kemerburgaz'a yerleştirilen ailelere iskan tapusuyla verilen arazilerin Belgrad Ormanına dahil edilmesi sonucu ortaya çıkan sorunların çözülmemesinde Türkiye yi haksız bulmuştur. Arazilerini ellerindeki tapuya güvenerek rahatça ekip biçen kişilerin daha sonra bölgenin Orman Koruma Alanına girmesiyle işgalci durumuna düşmeleri Orman İdaresinin tapularını geçersiz sayması sebebiyetiyle ceza almaları ve kendilerine kamulaştırma yapılıp herhangi bir bedel ödenmemesi veya özdeş taşınmaz verilmemesi mahkemece ihlal sebepleri olarak görülmüştür. Tüm bu davalarda mahkeme hukuk güvenliği açısından tapu kaydının önemini vurgulamıştır. Bu davalarda verilen tazminat, genelde alınan bilirkişi raporları sonrası rayiç bedel prensibi üzerinden hesaplanmaktadır. Temel Conta kararı (14 eylül B / 6831 numaralı kanun). Kıyı şeridiyle ilgili AİHM nin verdiği karar sonrası iç hukukta Yargıtay içtihadını değiştirmiş ve şu kararı vermiştir : Medeni Kanunun maddesinin yorumunda tapu sicilinin tutulmasından ve bundan doğan zararlardan devletin sorumlu olacağı ilkesi benimsenmiştir. Devletin sorumluluğu kusursuz sorumluluktur. Bu gelişmeler üzerine AİHM, Hüseyin Ak ve diğerleri kararında (11 nisan 2011) tazminat almak için artık iç hukuk yollarının etkili olduğuna karar vermiştir. Orman davalarıyla ilgili ise hükümete göre tazminat alabilmek için artık iç hukukta etkili bir hukuk mekanizması vardır. (2009 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kusursuz sorumluluk). Ancak AİHM iç hukuk yollarının yeterince etkili olup olmadığı konusunda henüz kararını vermemiştir. Ancak yakın bir sürede mahkeme bu konuyu inceleyecektir. Önemli hususlardan biri de idari yargıda ıslah konusudur. Mahkeme Okçu / Türkiye, 21 Temmuz 2009 kararında bu konuyu incelemiştir.

14 Bir başvurucu, idareye karşı, 1991 yılında, idare mahkemesi önünde, maddi ve manevi tazminat olmak üzere toplam TRL istemli tam yargı davası açıyor. Yargılama sırasında davacının zararını tespit amacıyla bilirkişi incelemesi yaptırılmış, 8 Kasım 2002 tarihinde verilen bir raporla başvurucunun zararı TL olarak tespit edilmiştir. İlgili raporu dayanak alan ilk derece mahkemesi, başvurucu lehine karar vermiş, ancak kararında bilirkişi raporuna atıf yapmakla beraber talepten fazlasına hükmedemeyeceğini belirtmiştir. Dolayısıyla, idareye başvuru tarihi olan 30 Eylül 1991 tarihinden itibaren yasal faiz yürüttüğü maddi tazminatın başvurucuya ödenmesine karar verilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından merkez bankasının verilerine göre yapılan hesaba göre Danıştay tarafından 13 Mart 2007 de onanan karar kesinleştiği tarihte başvurucunun hak kazandığı toplam rakam yaklaşık 373 Euro ya tekabül etmekteydi. Oysa 1991 yılında dava açtığı zaman istediği toplam maddi ve manevi tazminatın karşılığı Euro idi. AİHM, başvurucunun 1991 yılında dava açarken istediği TL tazminatın o tarihteki gerçek değeri ile 2007 yılında karar kesinleştiği zamanki gerçek değeri arasında uçurum olduğunu vurgulamıştır. AİHM ne göre ve bu aşırı orantısızlık ve ilgilinin zararını telafi etmek için başvurabileceği etkili bir iç hukuk yolunun olmaması, başvurucunun menfaatleri ile toplumsal menfaatler arasındaki dengeyi başvurucu aleyhine bozmuş ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin ihlaline yol açmıştır. Bu kararla ayrıca 16 Haziran 2008 tarihli Anayasa Mahkemesi nin konuya yaklaşımını eleştiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bu tür davalarda makul sürenin aşılmasından ve istenen tazminatın aşırı değer kaybetmesinden dolayı, ödeme

15 yükümlülüğünde bulunan idarenin ödemesi gerekenden daha az tazminat ödeyerek haksız kazanç elde ettiği vurgusunu yapmıştır. Hükümet ek dava açılabileceğini öne sürse bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İdari Yargılama Usulü Kanunu 13. maddesi gereğince böyle bir davanın zamanaşımı nedeniyle reddedileceğinin açık olduğunu belirtmiştir. Başvurucunun Borçlar Kanunu 105 anlamında bir dava açabileceği iddiasına gelince; AİHM böyle bir yolun Türk idare hukuku tarafından öngörülmediğini vurgulamış ve hükümetin bu iddiasını da reddetmiştir. Peki, yeni ihlalleri ortadan kaldıracak tedbirler nelerdir : Özel hukukta olduğu gibi, idare hukukunda da, dava sırasında ıslah kurumu uygulamasına geçilmelidir. Ayrıca, ıslah kurumu yanında ek dava açabilme imkânı da sağlanmalıdır. Taşınmazların kullanımına yönelik kısıtlamalar AİHM nin son zamanlarda önüne sık gelen dava çeşitlerinden biri de imar hukuku düzenlemeleridir. Örneğin, bir taşınmaz imar planında lise alanı olarak ayrılıyor ancak kamulaştırma yapılmıyor. Başvurucular taşınmazdan yararlanma ve kullanma olanağının kalmadığından yakınıyorlar. İç hukukta dava konusu taşınmazın imar planında lise alanında kaldığı kabul ediliyor ancak fiilen el atılmadığı gereğince kamulaştırmasız el atma davasının reddine karar veriliyor. Burada karşılaşan en önemli sorun (imar kanununun 10. maddesinde belediyelerin, imar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 3 ay içinde bu planı uygulamak üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlayacaklarını belirtmiş ise de) kanunda bu planların tümünün hangi süre içinde programa alınarak uygulanacağına ilişkin bir kurala yer verilmemiş olmasıdır.

16 Bu belirsizlik, kişilerin mülkiyet hakları üzerinde süresi belli olmayan bir sınırlamaya neden olduğu, kişisel yarar ile kamu yararı arasındaki dengeyi bozarak mülkiyet hakkını kullanılmaz hale getirdiği ve hakkın özüne dokunan bir nitelik taşıdığı yönünde karar alan AİHM, Sporrong ve Lönnroth kararında olduğu gibi Türkiye ye karşı açılan Hakan Arı davasında da ihlal sonucuna varmıştır (7 Aralık 2011 tarihinde alınan bu karar 11 ocak 2011 tarihinde yayınlanmıştır). Yargıtay Genel Kurulu, 15 aralık 2010 tarihli kararında, uzun yıllar programa alınmayan imar planının idarece pasif ve suskun kalarak fiilen hayata geçirilmemesinin, taşınmaza bir müdahale olduğunu ve bu müdahalenin mülkiyet hakkının özüne dokunan niteliğe sahip olduğunu ifade etmiştir ve kamulaştırmasız el atma hükümlerinin uygulanması gerektiğini dile getirmiştir Ayrıca, Danıştay ile ilgili AİHM önünde şu sorunlar ön plana çıkmaktadır. - Fakirlik kağıdı, vergi dairesinden alınan yazı ve belediyeden başvurucuların gayrimenkulü yoktur belgesine rağmen, avukat ile temsil edilenlerin adli yardım mekanizmasından yararlanamamaları sorun teşkil etmektedir (mahkemeye erişim hakkı, 6. maddenin ihlali, Mehmet ve Suna Yiğit / Türkiye başvurusu 17 temmuz 2007). - Danıştay Savcısının görüşlerinin başvuruculara tebliğ edilmemesi, başvurucuların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesi bakımından nizalı yargılanma haklarının ihlalidir (Meral Kararı 27 kasım 2007) Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR ŞEHRİBAN COŞKUN VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası:2014/11376)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR ŞEHRİBAN COŞKUN VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası:2014/11376) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR ŞEHRİBAN COŞKUN VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası:2014/11376) Karar Tarihi: 20/7/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucular

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET SELÇUK - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 13090/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET SELÇUK - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 13090/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET SELÇUK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 13090/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 10 Haziran 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAMAN VE BEYAZIT - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 73739/01) KARAR STRAZBURG

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAMAN VE BEYAZIT - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 73739/01) KARAR STRAZBURG CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAMAN VE BEYAZIT - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 73739/01) KARAR STRAZBURG 4 Temmuz 2006 İşbu karar AİHS nin 44 2 maddesinde belirtilen

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

A V R U P A K O N S E Y Đ

A V R U P A K O N S E Y Đ CONSEIL DE L EUROPE A V R U P A K O N S E Y Đ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE NUSRET ERDEM -TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no:34490/03) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 30 Kasım 2010 Đşbu karar kesindir.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

KIYI KENAR ÇİZGİSİ İÇERİSİNDE KALDIĞI GEREKÇESİYLE TAPUSU İPTAL EDİLEN MALİKLERİN TAZMİNAT HAKKI

KIYI KENAR ÇİZGİSİ İÇERİSİNDE KALDIĞI GEREKÇESİYLE TAPUSU İPTAL EDİLEN MALİKLERİN TAZMİNAT HAKKI KIYI KENAR ÇİZGİSİ İÇERİSİNDE KALDIĞI GEREKÇESİYLE TAPUSU İPTAL EDİLEN MALİKLERİN TAZMİNAT HAKKI GİRİŞ Kıyılar, herhangi bir tahsis işlemine gerek kalmaksızın herkesin ortak kullanımına ait olan sahipsiz

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

CON S EI L D E KONSEYĐ

CON S EI L D E KONSEYĐ CON S EI L D E L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE SENAŞ SERVĐS ENDÜSTRĐSĐ A.Ş. - TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 19520/02) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 21 Ekim 2008 Đşbu

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 16 Haziran 2009 İşbu karar

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) Hazırlayan: Mustafa Volkan ULUÇAY Danıştay Tetkik Hakimi KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ İşbu karar AİHS nin 44/2

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler Mülkiyet Hakları *Mülkiyet davalarına ilişkin yargılamalar özel haklar ve yükümlülükler açısından belirleyici olması nedeniyle m.6/1 kapsamındadır.

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI I- TEMEL İLKELER Yasa hükümleri çerçevesinde oluşturulan Yargıtay kararlarıyla, asgari ücretlerin uygulanma koşulları belirlenmiş ve bazı ilkeler ortaya

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE. (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. 10 Mart 2009

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE. (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. 10 Mart 2009 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 10 Mart 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA Grup Adı : 9.GRUP Grup Konusu : KAMULAŞTIRMA ve KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI Grup Başkanı : Ramazan BOZTEPE

Detaylı

CON S EI L D E KONSEYĐ

CON S EI L D E KONSEYĐ CON S EI L D E L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ Safiye FĐL (32146/03) Memduh ÇOLAK (32151/03) Cem GÜZELCAN (32152/03) Kemal AKTÜRK (32157/03) Barış ATBAŞI (32158/03) Nadir Baki ÇEVĐK

Detaylı

COU N CI L OF KONSEYĐ

COU N CI L OF KONSEYĐ COU N CI L OF EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜMÜŞOĞLU VE DĐĞERLERĐ - TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 40/02, 41/02 ve 42/02) KARAR STRAZBURG 18 Mart 2008 Đşbu karar AĐHS

Detaylı

Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı www.pwc.com.tr Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Vergi ve Hukuk Bülteni 20 Mart 2015 Finansal Sektör Anayasa Mahkemesi kararı ve vergilendirmeye

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YAVUZ ve diğerleri -TÜRKİYE DAVASI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YAVUZ ve diğerleri -TÜRKİYE DAVASI CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YAVUZ ve diğerleri -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 9923/05, 13021/05, 13186/05, 13809/05, 13810/05, 14622/05, 14650/05, 14662/05,

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KÖKSAL VE DURDU TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 27080/08 ve 40982/08) KARAR STRAZBURG 15 Haziran

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE ADNAN ÖZDEMĐR -TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no:4574/06)

CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE ADNAN ÖZDEMĐR -TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no:4574/06) Biçimlendirilmiş: Genişlik: 21 cm, Yükseklik: 29,7 cm, Đlk sayfa üstbilgisinde farklı CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE ADNAN ÖZDEMĐR -TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KAHRAMAN KORKMAZ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:47354/99 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KAHRAMAN KORKMAZ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:47354/99 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KAHRAMAN KORKMAZ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:47354/99 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 23 Ocak 2007 İşbu karar AİHS nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2014/9315 Karar No : 2015/9212

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2014/9315 Karar No : 2015/9212 Anahtar Sözcükler: Nisbi vekalet ücreti, maktu vekalet ücreti, hak arama özgürlüğü, mahkemeye erişim hakkı Özet: Gerçekte hak edilen tazminat miktarı kestirilemeyen, çözümü davanın her iki tarafı için

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE BEŞERLER YAPI SAN. VE TĐC. A.Ş. / TÜRKĐYE (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayrıresmi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 16.12.2013/216-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 21.11.2013 tarihli ve 2013/4413 Başvuru

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR (Başvuru no.30384/08) Selim KARADAĞ VE DĠĞERLERĠ/TÜRKĠYE Selim KARADAĞ ve diğerleri/türkiye davasında; Başkan Guido Raimondi,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ APOSTOLİDİ VE DİĞERLERİ- TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:45628/99) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ (ADİL TATMİN) STRAZBURG

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ APOSTOLİDİ VE DİĞERLERİ- TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:45628/99) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ (ADİL TATMİN) STRAZBURG CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ APOSTOLİDİ VE DİĞERLERİ- TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:45628/99) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ (ADİL TATMİN) STRAZBURG 24 Haziran 2008 İşbu karar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01) COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:75834/01) KARAR STRAZBURG 20 Mayıs

Detaylı

(Başvuru no: 3197/05) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG. 20 Ekim 2009

(Başvuru no: 3197/05) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG. 20 Ekim 2009 CONSEIL DE L EUROPE A V R U P A K O N S E Y Đ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE ÖZERMAN VE DĐĞERLERĐ - TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 3197/05) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 20 Ekim 2009 Đşbu karar

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE TOK VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:37054/03, 37082/03, 37231/03 ve 37238/03 )

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE TOK VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:37054/03, 37082/03, 37231/03 ve 37238/03 ) CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE TOK VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:37054/03, 37082/03, 37231/03 ve 37238/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 20

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ KANĐOĞLU VE DĐĞERLERĐ - TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no:44766/98, 44771/98 VE 44772/98)

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ KANĐOĞLU VE DĐĞERLERĐ - TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no:44766/98, 44771/98 VE 44772/98) CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ KANĐOĞLU VE DĐĞERLERĐ - TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no:44766/98, 44771/98 VE 44772/98) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 11 Ekim 2005 Đşbu karar

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ KADRĐYE YILDIZ VE DĐĞERLERĐ- TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 73016/01)

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ KADRĐYE YILDIZ VE DĐĞERLERĐ- TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 73016/01) CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ KADRĐYE YILDIZ VE DĐĞERLERĐ- TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 73016/01) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 10 Ekim 2006 Đşbu karar AĐHS nin 44

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

A V R U P A K O N S E Y Đ OF EUROPE AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ DÖRDÜNCÜ DAĐRE. (Başvuru no /99) KARAR STRAZBURG.

A V R U P A K O N S E Y Đ OF EUROPE AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ DÖRDÜNCÜ DAĐRE. (Başvuru no /99) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE A V R U P A K O N S E Y Đ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ DÖRDÜNCÜ DAĐRE Pınar GÜNGÖR/TÜRKĐYE (Başvuru no. 46745/99) KARAR STRAZBURG 6 Mart 2007 T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2007. Bu gayrıresmi

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. MEHMET MÜBAREK KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:7035/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBOURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. MEHMET MÜBAREK KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:7035/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBOURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ MEHMET MÜBAREK KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:7035/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBOURG 20 Ekim 2005 İşbu karar AİHS nin 44 2. maddesinde

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

6552 sayılı Yasa nın 100. maddesi ile 2942 sayılı Yasa nın 22. maddesinin değiştirilmesinin Anayasa ya aykırılığı sebepleri;

6552 sayılı Yasa nın 100. maddesi ile 2942 sayılı Yasa nın 22. maddesinin değiştirilmesinin Anayasa ya aykırılığı sebepleri; 6552 sayılı Yasa nın 100. maddesi ile 2942 sayılı Yasa nın 22. maddesinin değiştirilmesinin Anayasa ya aykırılığı sebepleri; 1-) Anayasa nın 2. maddesindeki hukuk devletinin unsurlarından biri de adil

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ N.A. VE DİĞERLERİ- TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:37451/97) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 11 EKİM 2005

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ N.A. VE DİĞERLERİ- TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:37451/97) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 11 EKİM 2005 CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ N.A. VE DİĞERLERİ- TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:37451/97) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 11 EKİM 2005 İşbu karar Sözleşme nin 44 2. maddesinde

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/33) Karar Tarihi: 19/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Serruh KALELİ : Burhan

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2011/8152 Karar No : 2013/2702. Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Karşı Taraf (Davalı) : Vekili :

T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2011/8152 Karar No : 2013/2702. Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Karşı Taraf (Davalı) : Vekili : ULUSLARARASI SÖZLEŞME İmar planında yol ve otopark olarak belirlenen ve 5 yıllık imar programına alınmaması sonucu kamulaştırılmayan taşınmazın bedelinin, keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak belirlenmesi

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZÖHRE AKYOL/TÜRKİYE (Başvuru no. 28668/03) KARAR STRAZBURG. 4 Kasım 2008

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZÖHRE AKYOL/TÜRKİYE (Başvuru no. 28668/03) KARAR STRAZBURG. 4 Kasım 2008 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZÖHRE AKYOL/TÜRKİYE (Başvuru no. 28668/03) KARAR STRAZBURG 4 Kasım 2008 Sözkonusu karar AİHS nin 44/2 maddesi uyarınca kesinlik

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE Cemile BOZOĞLU (AKARSU) ve Diğerleri Türkiye (Başvuru no. 787/03) Kabuledilebilirliğe İlişkin

Detaylı

A V R U P A K O N S E Y Đ

A V R U P A K O N S E Y Đ CONSEIL DE L EUROPE A V R U P A K O N S E Y Đ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÖKSEL TÜTÜN TĐCARET VE SANAYĐ A.Ş. -TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no:32600/03) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 22 Eylül

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE TURGUT VE DİĞERLERİ -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 1411/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ. (adil tatmin) STRAZBURG

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE TURGUT VE DİĞERLERİ -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 1411/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ. (adil tatmin) STRAZBURG CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE TURGUT VE DİĞERLERİ -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 1411/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ (adil tatmin) STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1)

15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1) 15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1) Hüseyin KOÇAK B a ş m ü f e t t i ş İmar plânı bulunmasına karşın henüz 3194 sayılı İmar Yasasının 18 inci maddesi gereğince uygulama yapılmamış

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE NACARYAN VE DERYAN - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:19558/02 ve 27904/02 )

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE NACARYAN VE DERYAN - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:19558/02 ve 27904/02 ) CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE NACARYAN VE DERYAN - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:19558/02 ve 27904/02 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ (adil tatmin) STRAZBURG 24

Detaylı

KAMULAŞTIRMA HUKUKUNDA MALİKİN GERİ ALMA HAKKI

KAMULAŞTIRMA HUKUKUNDA MALİKİN GERİ ALMA HAKKI EREN SOLMAZ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı KAMULAŞTIRMA HUKUKUNDA MALİKİN GERİ ALMA HAKKI S.S. Onar İdare Hukuku ve İlimleri Arşivi Yayın No: 2016/1 İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Başvuru n o 43627/09 Misak HAÇĐKOĞLU/TÜRKĐYE STRAZBURG

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Başvuru n o 43627/09 Misak HAÇĐKOĞLU/TÜRKĐYE STRAZBURG ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR Başvuru n o 43627/09 Misak HAÇĐKOĞLU/TÜRKĐYE STRAZBURG 25 Haziran 2013 2 HAÇĐKOĞLU/TÜRKĐYE KARARI Misak Haçikoğlu / Türkiye davasında, Başkan Dragoljub Popović, Yargıçlar Paulo Pinto

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KAHYAOĞLU VE DİĞERLERİ / TÜRKİYE (Başvuru No.37203/05) KARAR STRAZBURG 31 Mayıs 2016 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde

Detaylı

Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016

Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016 Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016 Konu: Anayasa Mahkemesi nin adil ve mülkiyet hakkının ihlal edilip edilmediğine ilişkin değerlendirmelerini içeren bireysel başvuru kararı. Özet: İdarece verilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK)

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) Hukuk Davaları Rehberi adlı eser, isminden de anlaşılacağı üzere dava esası üzerine kurulmuştur. Uygulamada en çok karşılaşılan dava türleri mümkün olduğunca

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru No. 26065/06 HALİL CEYLAN / TÜRKİYE Başkan, András Sajó, Yargıçlar, Işıl Karakaş, Helen Keller, Paul Lemmens, Egidijus

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13364)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13364) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13364) Karar Tarihi: 5/1/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucular

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

10 Mart 2016 Perşembe Günü Saat 09:30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları BİRİNCİ BÖLÜM

10 Mart 2016 Perşembe Günü Saat 09:30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları BİRİNCİ BÖLÜM 15/3/2016 10 Mart 2016 Perşembe Günü Saat 09:30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları BİRİNCİ BÖLÜM S. No B. No Başvuru Konusu Sonuç 1. 2013/3050 2. 2013/5880 3. 2013/6297 4.

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 25 Kasım 2011 Nr.ref: RK 162/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 24/09 Başvurucular Shaqir Prevetica Priştine Belediye Mahkemesinin CI. Nr. 46/02 sayı ve 10 Eylül 2002 tarihli kararının; Priştine

Detaylı

Üyeler: Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz PAKSÜT Recep KÖMÜRCÜ Celal Mümtaz AKINCI

Üyeler: Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz PAKSÜT Recep KÖMÜRCÜ Celal Mümtaz AKINCI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası : 2013/28 Karar Tarihi : 25/2/2015 Başkan: Alparslan ALTAN Üyeler: Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz PAKSÜT Recep KÖMÜRCÜ Celal Mümtaz

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

A V R U P A K O N S E Y Đ

A V R U P A K O N S E Y Đ CONSEIL DE L EUROPE A V R U P A K O N S E Y Đ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE YARDIMCI vd. -TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru numaraları: 5605/02, 5639/02, 5649/02, 6339/02, 9600/02, 16393/02 ve 16404/02)

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ETEM KARAGÖZ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 32008/05) KARAR STRAZBURG 15 Eylül 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İKİNCİ DAİRE BAYAR / TÜRKİYE (NO.5) KARAR STRAZBURG. 25 Mart 2014

İKİNCİ DAİRE BAYAR / TÜRKİYE (NO.5) KARAR STRAZBURG. 25 Mart 2014 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE BAYAR / TÜRKİYE (NO.5) (Başvuru No. 55197/07) KARAR STRAZBURG 25 Mart 2014 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 24 Aralık 2012 Nr. Ref.: RK 333/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 164/11 Başvurucu Jetullah Mustafa Yüksek Mahkeme nin Rev. 538/2008 sayı ve 28 Haziran 2011 tarihli hakkında anayasal

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Hakan Arı/Türkiye Davası, Kamulaştırma Olanağının Kalmaması

Anahtar Kelimeler : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Hakan Arı/Türkiye Davası, Kamulaştırma Olanağının Kalmaması Protokol ün 1. maddesinin gerekleri ile bağdaşmadığından, sözkonusu hüküm ihlal edildiğini belirtmiştir. Bu durumda; taşınmazlarını "imar yolu" ve "yeşil alan" olarak kullanılması için bedelsiz olarak

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ KARAR ALİ KARAALANLI BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2013/1308) Karar Tarihi: 10/6/2015

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ KARAR ALİ KARAALANLI BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2013/1308) Karar Tarihi: 10/6/2015 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR ALİ KARAALANLI BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2013/1308) Karar Tarihi: 10/6/2015 R.G. Tarih- Sayı: 18/9/2015-29479 İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan : Alparslan

Detaylı

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI 1. Aşağıdakilerden hangisi bir iptal davasında iptal nedeni değildir? a) Đdari işlemin yetkisiz bir makam tarafından yapılması b) Đdari işlemin dayandığı sebebin hukuka aykırı

Detaylı

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme.

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Sağ parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sol serçe parmağımızla SHİFT'i kullanıyoruz. Sol parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sağ serçe

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİNİN AĞIR KUSURU TAZMİNAT--VATANDAŞIN DEVLETE KARŞI SORUMLULARDAN RÜCU İSTEMİ HAKKI

KAMU GÖREVLİLERİNİN AĞIR KUSURU TAZMİNAT--VATANDAŞIN DEVLETE KARŞI SORUMLULARDAN RÜCU İSTEMİ HAKKI T.C DANIŞTAY 5.DAİRESİ ESAS NO:2007/7369 KARAR NO:2008/3234 KARAR TARİHİ:3.6.2008 KAMU GÖREVLİLERİNİN AĞIR KUSURU TAZMİNAT--VATANDAŞIN DEVLETE KARŞI SORUMLULARDAN RÜCU İSTEMİ HAKKI Özet RÜCU MEKANİZMASININ

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ ZİYA ÇEVİK TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru No:19145/08) 21 Haziran 2011

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ ZİYA ÇEVİK TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru No:19145/08) 21 Haziran 2011 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ ZİYA ÇEVİK TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No:19145/08) 21 Haziran 2011 HAZIRLAYAN EKREM ÖZÜBEK I. GİRİŞ Çalışmanın amacı, 01-05/09/2014 tarihlerinde Hakimler ve

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE EYÜP AKDENİZ -TÜRKİYE DAVASI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE EYÜP AKDENİZ -TÜRKİYE DAVASI AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE EYÜP AKDENİZ -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:11011/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 2 Şubat 2010 USUL Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan (11011/05) no

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru no: 3869/04) STRAZBURG. 27 Ekim 2009

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru no: 3869/04) STRAZBURG. 27 Ekim 2009 COUNCIL OF EUROPE AV R U P A KONSEYİ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE EFENDĐOĞLU TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 3869/04) KARAR STRAZBURG 27 Ekim 2009 Đşbu karar AĐHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı