BELEDİYEMİZ TAŞIT FİLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELEDİYEMİZ TAŞIT FİLOSU"

Transkript

1 5. ULA IM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Belediyemiz birimlerinin günlü ve saatli araç ihtiyaçlar n n kar lanmas, hizmette kullan lan araçlar n Trafik Tescil i lerinin takip edilmesi, bu araçlar ve i makinelerinin tamir, bak m ve onar mlar n n yap lmas ile yedek parça, akaryak t ihtiyaçlar n n kar lanmas, sürücülü araç kiralanmas Müdürlü ümüz kadrosunda bulunan 15 Memur, 78 daimi yevmiyeli i çi ve 19 irket personelinin puantaj, maa, izin ve tüm özlük haklar, sosyal haklar n n i bar ve i disiplini içerisinde takibinin yap lmas a a da belirtilen toplam 112 nitelikli personel ile sa lanmaktad r. Müdürlü ümüzde olu turulan birimlerden be i Asfalt antiyesinde kurulu bulunan Atölyemizde ve Ambarda, Araç Sevk ve dare Birimi Yenido an mahallesi 1139 Sk. No:24/A adresindeki oto park alan m z n bulundu u yerde görev yapmaktad r. BELED YEM Z TA IT F LOSU ULA IM TEM ZL K FEN PARKLAR VETER NER TOPLAM KAMYON KAMYONET M N BÜS OTOBÜS 2 2 OTOMOB L ARAZ B NEK 2 2 AMBULANS 4 4 CENAZE OTOSU 1 1 P CK UP ÇÖP KAMYONU ÇÖP KAMYONET TIR DORSE TRAKTÖR MAK NES KMAL B R M : Belediyemizin ihtiyac olan ve al nmas dü ünülen ta tlar n teknik artnamelerinin haz rlanmas, atölye de yap lmas mümkün olmayan örne in hidrolik s k t rmal çöp araçlar n n kasa imalat, damperli kamyonlar m za yeni damper imalat, su tankeri, arasöz, vidanjör, akaryak t tankeri gibi d piyasada yapt r lmas gereken araçlar m z n teknik artnamelerinin haz rlanmas, takibi ve denetiminin yap lmas, Müdürlü ümüze müracaatlar halinde di er Müdürlüklere de teknik dan manl k verilmekte, bu ba lamda teknik artnameler haz rlanarak ilgili müdürlü e gönderilmektedir. Belediyemize yeni al nan 121 adet Muhtelif marka ve Model Ta t n garanti kapsam nda yetkili servislerinde bak m ve onar mlar n n yapt r lmas. Müdürlü ümüze Bak m ve onar m için gönderilen Motorlu hizmet araçlar n n Yedek parça, akü, lastik, oto boyas ve bunun gibi malzemelerin. Ambar Birimi stoklar ndan temin edilemeyen yedek parçalar ile di er malzemelerin say l hale Kanununun 19.Maddesi Aç k hale Usulü veya 22/d maddesi Do rudan temin kapsam nda Müdürlü ümüz taraf ndan Piyasadan al nan ve yapt r lan al mlar ile 4734 say l hale Kanununun 3/e kapsam nda D.M.O dan al mlar yap lmaktad r. 1

2 2008 Mali y l içerisinde kullan lmak üzere19.maddesi Aç k hale Usulüne ili kin yap lan i lemler; 1) Dizel Motor ya 15 W Kg, Dizel Motor ya 5 W Kg, Dizel Motor ya 10 W Kg, Dizel Motor ya 20 W Kg, Di li Ya 85 W Kg, Hidrolik Fren ya Dot Kg, Otomatik anz man Ya ATF Kg, Hidrolik Sistem Ya VG Kg, Antifriz TSE Kg, Süper Gres No Kg. 10 Kalem Madeni Ya al m i i. 2) 8 Kalem Tm 30, 34 Kalem Levend 80 TD, 35 Kalem Fatih 170, 7 Kalem Fatih 110, 18 Kalem Fatih 200, 4 Kalem Daf 1600, 13 Kalem Daf 2300, 4 Kalem Akü, 6 Kalem Fatih 220, 61 Kalem Genel den olu an Oto elektrik malzemesi al m i i. 3) 20 Kalem motor, 5 Kalem alt tak m, 14 Kalem anz man dan olu an Toplam 39 Kalem DAF Marka ta tlarda kullan lmak üzere oto yedek parças sat n al nmas i i. 4) 28 Kalem Fatih 110, 54 Kalem Fatih 170, 29 Kalem Fatih 200, 56 Kalem Fatih 220 den olu an Toplam 167 Kalem BMC marka Fatih Model ta tlara oto yedek parças sat n al nmas i i. 5) 167 Kalem BMC marka Levend 80 TD Model ta tlara oto yedek parças sat n al nmas i i Mali y l içerisinde kullan lmak üzere19.maddesi Aç k hale Usulüne ili kin yap lan i lemler; 1) Ocak-Mart 2009 dönemine ait 6 adet Binek Oto, 25 adet Cam kapal kasa kamyonet, 2 adet Tek s ra kabinli kamyonet, 16 adet Çift s ra kabinli kamyonet, 10 adet 9+1 ki ilik minibüs,10 adet S plakal 17+1 ki ilik midibüs, 2 adet S plakl 26 ki ilik otobüs, 4 adet Çift s ra koltuklu caml panel van, 2 adet D2 belgeli otobüs. Sürücülü ta t kiralanmas hizmet al m i i. 2) Ocak-Mart 2009 dönemine ait Lt K rsal Motorin, Lt Motorin, Kg Fuel-Oil No 4 3 Kalem Akaryak t sat nal nmas i i. 3) Ocak-Aral k 2009 Dönemi 304 Adet Ta t ve Makinesinin Zorunlu Karayollar Mali Sorumluluk Sigortas Yapt r lmas i i. 22/d maddesi Do rudan temin kapsam nda 1) 14 adet do rudan temin Mal Al m YTL 2) 45 adet do rudan temin Hizmet Al m YTL ve lemler kapsam nda ihale dosyalar bu birimiz taraf ndan düzenlenmi tir. Belediye hizmet araçlar n n kar m olduklar maddi hasarl kazalara. Belediyemiz ile Belediye- Sendikas aras nda yap lan Toplu Sözle mesi nin 72. Maddesine istinaden bilirki i olarak müdahale etmesi ve yasal süre içerisinde arac n nas l onar laca n n karar verilmesi. Hasar tespit raporlar n n düzenlenmesi, Trafik leri Birimi ile koordineli olarak ilgili Sigorta irketi ile irtibata geçilip meydana gelen kusur nispetinde hasar n kar lanmas sa lanarak, e er Belediyemiz oförü kusurlu ise ba l bulundu u kaza derne inden kar lanmas n n sa lanmas, oför hiçbir derne e ba l de ilse kendisinden tahsil edilmektedir. Hasarl araçlar Müdürlü ümüz taraf n onar larak ba l bulundu u hizmet birimine teslim edilirler. Belediyemiz ile Belediye- Sendikas aras nda yap lan Toplu i Sözle mesi nin 68. Maddesine istinaden. Belediyemiz çi personellerinin malik bulundu u 2

3 ve ikamet etti i ta n r ve ta nmaz mallar n Deprem, yang n, sel gibi tabii afetlere maruz kal nmas halinde taraf m zdan olu turulan Hasar tespit komisyonu raporuna istinaden mü tekilere gerekli yard m n yap lmas sa lan r. BAKIM ve ONARIM B R M : Müdürlü ümüz tüm konak belediyesi hizmet araçlar n n bak m onar m ve yenile tirme i lemlerini toplam 28 kadrolu 3 irket personel ile yürütmektedir. Müdürlü ümüz araç kabul bölümünde ar zal araçlar için toplam 540 adet i emri aç lm olup bunlardan 534 adedi ar zalar giderilerek kapat lm t r. Ar zalarla ilgili yedek parçalar tespit edildikten sonra atelye efli i ve usta ba n n denetiminde yedek parça ambar ndan standart talep formu düzenlenerek mevcut parçalar al n yor ambar da stokta olmayan parçalar ambar birim yetkilisi taraf ndan ikmal birimine talep ediliyor parçalar temin edilerek ar za gideriliyor D piyasada tamiri ve yap m gerektiren i ler için teknik artname düzenlenerek ikmal birimi taraf ndan piyasa ara t rmas yap larak piyasada yapt r lmaktad r Genel çal ma eklimiz ise; Muhtelif ar zalar için atelyemiz personeli bölümlere ayr lm t r. Bundaki amaç ar zalar konusunda personelin tecrübe kazanmas d r. Özellikle ar zalar n yo un oldu u motor ve yürüyen aksam ar zalar konusunda oldukça iyi yeti mi elaman m z mevcuttur. Ayr ca çöp araçlar na ait elektrik pnömatik ve hidrolik ar zalar na da müdahale edilebilmektedir. Ar zalar n genel da l m u ekildedir. MOTORHANE : 14 adet komple revizyon 146 adet k smi tamir. ALT TAKIM : 250 adet arac n muhtelif ar zalar giderildi. 80 adet arac n fren ar zalar giderildi. 80 adet arac n anzuman ar zalar giderildi. 90 adet arc n alt tak m ar zas giderildi. KAPORTA : 8 adet muhtelif marka araç komple topland 72 araca k smi onar m yap ld. BOYAHANE : 8 araç komple boyand. 30 araç k smen boyand. OTO ELEKTR K : Toplam 125 arac n muhtelif elektrik ar zalar giderildi RADYATÖRH ANE : 20 adet radyatör tamiri yap ld ROD BALANS : 40 arac n ön düzen ayar tap lm t r. KAYNAKHANE : Bu bölümümüzde muhtarl klardan ve müdürlüklerimizden gelen isteklerin yan s ra atelyemizin ihtiyaçlar da giderilmi tir. DÖ EMEHANE : 55 arac n dö emesi yenilendi ve k smen tamir edildi. Ayr ca müdürlüklerden gelen büro malzemesi onar mlar yap ld. SERV S : Bu bölümde tüm hizmet araçlar n n ya ve filtre de i imleri burada yap lmaktad r. 3

4 TORNA HANE : Gerek atelye içinden gerekse di er müdürlüklerden gelen istekler üzerine toplam 60 adet i emri ile imalat ve onar m yap lm t r. LAST K HANE : Bu bölümde muhtelif araçlar n lastik tamiri ve de i imi yap lmaktad r TRAF K LER B R M : Belediyemize ait tüm motorlu araçlar n ve i makinelerinin ruhsat i leri, ruhsat yenileme i leri,araçlar n fenni muayene ve egzoz gaz ölçümleri zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçelerinin yenilenmesi vize i leri,trafik belgesi,tescil belgesi,plaka de i im i leri,motor tetkik ve motor de i im i leri,araçlarda yap lan tadilat i lerindeki de i iklikleri ve tadilat proje i leri,trafik kazas na kar an araçlar n i lerinin takibinin yap lmas gibi i leri bu birimimiz yürütmektedir y l itibariyle Trafik leri Birimi taraf ndan gerçekle tirilen i ler: 1- Belediyemize ait 117 adet arac m z n araç muayeneleri (Vize) yapt r lm t r ,70 TL ödeme yap lm t r. 2- Belediyemize ait 229 adet arac m za y ll k egzoz (egzoz emisyon) muayeneleri yapt r lm t r ,00 TL ödeme yap lm t r. 3- Belediyemize ait 304 adet araç ve i makinesinin y ll k Zorunlu Mali Mesuliyet (Trafik) Sigortalar yapt r lm t r ,51 YTL ödeme yap lm t r adet Trafik Belgesi de i imi (Vize k sm dolan araçlar n ruhsat n n yenilenmesi) i leminin yap lm t r Y l süresince araçlar m z n kar m olduklar trafik kazalar na ait 16 adet dosyan n takibi yap lm t r. 6- Araçlar m zdan, ruhsatlar ve plakalar yenilenecek olanlar n zmir Trafik Tescil ubesi taraf ndan yenilenmesi için takibi, 7- Belediyemiz taraf ndan hurdaya ayr lmas na karar verilen 9 adet arac n hurdaya ayr lmas n n takibi yap lm t r. 8- Belediyemize ait 3 adet araç plakas n n al nmas n n takibi, 24 TL ödeme yap lm t r. 9-3 adet çift ruhsat de i imi Trafik Belgesi, Tescil Belgesi dolan ruhsatlarla beraber eski tip tescil belgelerinin yenilenmesinin takibi, 10- Tescil ve Trafik belgeleri de i imleri ile hurdaya ayr lan araçlarda kullan lmak üzere 889,00 TL lik ruhsat harcamas yap lm t r. 11- Yeni al nan araçlarda, Trafik ve Tescil Belgesi de i ecek araçlarda ve hurdaya ayr lacak araçlarda kullan lmak üzere (118 adet) EK-1 Formu için 47,20 YTL lik harcama yap lm t r. 12- Motor mukayese projesi için 200,60 YTL lik harcama yap lm t r. Tüm araçlar m z n Trafik ube Müdürlü ü,ta tlar Vergi Dairesi, oförler ve Otomobilciler Odas,Makine Mühendisleri Odas vb. Kurum ve Kurulu larla ilgili tüm i lemlerinin yürütülmesi için çal malar yap lm t r. DAR LER B R M : Memur ve i çi olarak çal anlar n özlük haklar ile puantaj i lemleri, birimimizce yerine getirilmektedir y l içinde birimimizce 1337 adet resmi evrak n kay tlar tutularak bilgisayara i lenmi tir.zab ta Müdürlü ünün ihtiyac olan 18 adet kamyonet ile Müdürlü ümüz ihtiyac olan bir adet kamyonet ve üç adet Minibüsün kiralanmas ile ilgili i ve i lemlerin yürütülmesi ve ayl k hakedi lerinin haz rlanmas bu birimimiz taraf ndan gerçekle tirilmi tir. Memur personele melbusat verilmesi ve i çi personellerin Toplu Sözle mesi hükümleri gere ince i elbisesi, ayakkab, yo urt, havlu, sabun vb. da t m birimizce 4

5 yap lm t r. çi, Memur puantajlar n n, senelik izinlerin, sa l k raporlar n n, güncel takibi sonunda ayl k puantajlara göre i çi ve memur maa çizelgelerinin haz rlanmas sa lanm t r. Elektrik, su, telefon, telsiz vb. kullan m ndan do an faturalar takip edilerek ödemeleri zaman nda yap lm t r. ARAÇ SEVK ve DARE B R M : Belediyemiz Müdürlüklerinin günlü ve saatli araç taleplerinin yan s ra, Vilayet, Kaymakaml k, Sivil Savunma, Seçim Kurulu araç talepleri bu Birimimizce kar lanarak hizmet verilmektedir. Belediyemizce düzenlenen Kültür ve Sanat etkinliklerinde, Kurban Bayram nda Türk Hava Kurumu emrine Kurban Derisi toplama i i için, zmir Enternasyonal Fuar n n aç l ndan kapan na kadar Vilayet Makam n n araç talepleri, Grup Sa l k Ba kanl nca düzenlenmi olan a kampanyas nda, Konak Belediye Spor Biriminin araç talepleri mevcut Resmi araçlar m za ilaveten ihale ile sürücülü olarak kiralanan 67 adet araç takviyesi ile tüm bu çal malar yap lm t r. Hafta sonlar yada mesai bitimi çal malarda gerekli programlar yap lm, aksakl klara yer vermeden yada olumsuzluklar en aza indirerek gereken yap lm t r. ehir d görevlerde ise, görevlendirilen araç ve sürücülerinin yasal takibi Araç Sevk ve dare Birimince programlanm araç plakalar belirlenip, gerekli Ba kan Olurlar ve Mülki Amir onaylar al narak araçlar haz r tutulmu sürücülerinde her türlü yolluk ücretleri, ihtiyaçlar yasal aç dan görev kâ tlar ve Ba kan Olurlar Araç Sevk ve dare Birimince haz rlanarak görevlerin yerine getirilmesinde sorun ya anmam t r y l faaliyetleri içinde Ba kanl k Makam n n çal ma programlar n n yo unlu unu ya ayan Özel Kalem Müdürlü ü, Sosyal Yard m leri Müdürlü ü, Bas n Yay n ve Halkla li kiler Müdürlü ü hizmetlerinde aç l, tören, tiyatro, konser vb ile di er müdürlüklerimizin faaliyet ve tüm etkinliklerinde araç talepleri yasal çerçevedeki her türlü isteklerin talebi kar lanm ve gereken Araç Sevk ve dare Birimi denetiminde yerine getirilmi tir. AMBAR B R M : Müdürlü ümüz Bünyesinde faaliyet göstermekte olan Ambar Birimimiz, Belediyemizin tüm araçlar n tamir ve bak m nda kullan lmakta olan malzemelerin giri leri ve ç k lar Bilgisayar Sistemi ile Birimimiz taraf ndan yap lmaktad r. Bu nedenle malzeme al mlar, bir sisteme oturtularak gerekli olan malzemeler yeteri kadar gerekli zamanda Müdürlü ümüz taraf ndan al nmakta olup, fazla ve lüzumsuz stoklar yap lmamaktad r. Gerekli olan malzemeler stok miktarlar azami seviyeye dü tükten sonra talep edilmektedir. Belediyemizin Temizlik leri, Fen leri, ba ta olmak üzere Müdürlüklerin ihtiyac olan, Yedek-parça, Motorin, Benzin, Madeni ya, Kalorifer yak t, Araç Lastikleri ve aküleri Müdürlü ümüz taraf ndan temin edilmektedir. Geçen y l içerisinde yedek parça ba ta olmak üzere Lastik, Madeni ya, bir düzene oturtulmu bulunmaktad r. Akaryak t al mlar ile da t m takip edilmektedir. Müdürlü ümüz bunlar gerçekle tirmek için 2008 y l içerisinde 6 adet aç k ihale usulü ile al mlar yap lm t r. 5

6 PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR DARE ULA IM H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü 2008 YILI HEDEF 2008 YILI GERÇEKLE ME HEDEFTEN SAPMA ( % ) STRATEJ K AMAÇ I : Belediyemiz araç, gereç ve i makinalar n n sa l kl bir ekilde çal mas n sa lamak ve Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesi için altyap çal malar na destek olmak. STRATEJ K HEDEF I.I : Yaz l ilan, pankart, levha ve benzeri i lerin günümüz artlar na uygun hale getirilmesi için vinil kesim atölyesinin hayata geçirilmesini sa lamak PERFORMANS HEDEF Bez pankart, tabele vb. ihtiyaçlar n tamam n yapabilmek. PERFORMANS GÖSTERGELER Faaliyet 1 Vinil kesim atölyesinin kurulmas. Tamamlanmas 100 Faaliyet 2 htiyaç duyulan ta t ve i makinaler n n al m. Faal araç say s n n % 7' si 100 Faaliyet 3 Mevcut ta t ve i makinalar n n faal halde tutulmas için yedek parça al m. Bak m, onar mlar n n yapt r lmas ve iyile tirilmesi. Bak m onar m yap lacak araç say s 540 Adet Faaliyet 4 Ekonomik ömrünü tamamlam ta tlar n yasal i lemleri yap larak hurdaya ayr lmas. Hurdaya ayr lan araç say s 51 Adet Faaliyet 5 Ula m hizmetlerinde kullan lmak üzere ta t kiralanmas. Hizmetleri kolayla t racak kadar Faaliyet 6 Akaryak t ve madeni ya al mlar. htiyaç kadar 89 Adet lt. akaryak t kg ya TOPLAM MAL KAYNAK HT YACI Faaliyet 1 Vinil kesim atölyesinin kurulmas ,00 Faaliyet 2 htiyaç duyulan ta t ve i makinaler n n al m ,00 Faaliyet 3 Mevcut ta t ve i makinalar n n faal halde tutulmas için yedek parça al m. Bak m, onar mlar n n yapt r lmas ve iyile tirilmesi , ,

7 Faaliyet 4 Faaliyet 5 Ekonomik ömrünü tamamlam ta tlar n yasal i lemleri yap larak hurdaya ayr lmas. Ula m hizmetlerinde kullan lmak üzere ta t kiralanmas. Maliyet gerektirmemi tir. hale ,00 Faaliyet 6 (Akaryak t ve madeni ya al mlar.) Belediyemiz ta t filosunun ve hizmet binalar n n akaryak t ve madeni ya ihtiyaçlar n n al m , ,00 14 Faaliyet 1 Tabela atölyesinde bulunun i çi personelin emekliye ayr lmas ndan dolay bu faaliyet gerçekle memi tir. Faaliyet y l nda ta t al m yap lmam t r. Faaliyet 3 Toplam 540 adet i emri aç ld ;14 motor yenilem, 160 k smi motor tamiri, araç yenileme (kaporta, boya,dö eme) 72 ta t n k smi do rultma i leri 30 ta t n boya i leri, 25 anz man, fren ve alt tak m ar zalar giderildi. 30 ta t n susta i i. 55 ta t n dö eme tamiri, 125 ta t n elektrik, 40 ta t n rot ile balans, 30 ta t n lastik tamiri, 20 ta t n radyötör tamir i leri yap ld DE ERLEND RME Faaliyet y l nda hurdaya ayr lan ve tasviye i lemleri tamamlanan 51 adet ta t ve i makinesi MKE Hurda letmeleri Müdürlü ü'ne teslim edilmi tir. Tasviye edilen 2 ta t bedelsiz devir yoluyla di er belediyelere sat lm t r. Faaliyet 5 a) 2008 y l içerisinde 77 ta t sürücülü olarak ihale edilmi olup, 67 adet ta t kiralanm t r. b) Müdürlü ümüz ve Zab ta Müdürlü ü hizmetlerinde kullan lmak üzere do rudan temin ile 22 ta t kiralanm t r. Faaliyet 6 Belediyemiz ta t filosunun ve hizmet binalar n n akaryak t ve madeni ya ihtiyaçlar (k rsal motorin, motorin, kur unsuz benzin, fuel oil no:4) kar lanm t r. 7