Adý Soyadý :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adý Soyadý :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :..."

Transkript

1 Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS TARİH Ödev Kitapçığı 1 (TS) Tarih Bilimine Giriþ Eski Çaðlarda Türkiye ve Çevresi Ýslam Öncesi Türk Tarihi Ýslam Tarihi ve Medeniyeti Türk Ýslam Tarihi Türkiye Tarihi (11 ve 14. Yüzyýllar) Ortaçaðda Avrupa Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ TARÝH ÖDEV KÝTAPÇIÐI Bu kitapçýðýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de olsa alýntý yapýlamaz. Metin ve sorular, kitapçýðý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemiyle çoðaltýlamaz yayýmlanamaz.

2 1. Tarihi olaylardan ders almak gerekir. Bu bilgi dikkate alýndýðýnda, I. Geleceðe yön verebilmek için geçmiþi anlamak gerekir. II. Günümüzdeki bazý olaylarýn nedenleri geçmiþteki olaylarla benzerlik gösterir. III. Tarihsel olaylar günümüzün koþullarýna göre yorumlanmalýdýr. yargýlarýndan hangilerinin ayný düþünceyi ifade ettiði savunulamaz? 2. Tarihi olaylarýn deneyi ve gözlemi yapýlamaz yargýsýný aþaðýdaki açýklamalardan hangisi destekler niteliktedir? A) Tarihi bilgiler,ancak belgelerle ispatlanabilir. B) Tarih, geçmiþte kalan ve tekrarý mümükün olmayan olaylarý ele alýr. C) Tarih, insanlarý ilgilendiren tüm olaylarý inceler. D) Ýnsanlýðýn geliþimi, yaþam þekli savaþlarý tarihi belgelerle günümüze aktarýlýr. E) Tarihi olaylar neden - sonuç iliþkisi içinde incelenir Türk toplumlarýnýn en eski takvimi On Ýki Hayvanlý takvimdi. - VIII. yüzyýldan itibaren Müslüman olmaya baþlayan Türkler Hicri takvimi kullanmaya baþlamýþlardýr. - Selçuklular döneminde Ýran a hakim olan Türkler burada Ýran ýn kullandýðý güneþ yýlý takvimini öðrenmiþler ve bu takvime göre Celali takvimini düzenlemiþlerdir. Verilen bu bilgiyle tarihin tanýmýnda yer alan ögeler birlikte deðerlendirildiðinde I. Neden ve sonuç iliþkisi II. Kültürel etkileþim III. Yer ve zaman kavramlarýndan hangileriyle baðlantý kurulabilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III LYS - Tarih Ödev Kitapçýðý 1 (TS) 2 4. I. Kitabeler II. Antropolojik bulgular III. Antlaþma metinleri IV. Heykel ve resimler Tarihi olaylarýn incelemesinde etkili olan yukarýdaki bulgulardan hangileri hem tarih öncesi hemde tarihi dönemlerin aydýnlatýlmasýnda etkili olmuþtur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 5. Tarih öðrenimini kolaylaþtýrmak isteyen tarihçiler olaylarý zamana, mekana ve konuya göre sýnýflandýrmýþtýr. Buna göre tarihin çaðlara ayrýlmasý, I. Zamana II. Mekana III. Konuya göre yapýlan sýnýflandýrmalardan hangileri ile iliþkilidir? 6. Geçmiþte yaþanan olaylarý inceleme, yorumlayabilme ve bu olaylarý günümüzdeki olaylarla karþýlaþtýrabilme olaylarýn öncelikle hangi özelliðinin dikkate alýnmasýný gerektirir? A) Nedenlerinin B) Kahramanlarýnýn C) Dönemin þartlarýnýn D) Günümüze yakýnlýðýnýn E) Benzer olaylarla ortak özelliklerinin 7. I. Tarihi tecrübeden yoksun olan milletler tarihin akýþýna yön veremezler. II. Tarih geçmiþ ile gelecek arasýnda bir köprüdür. III. Tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkumdur. Yukarýdaki yargýlardan hangileri, tarihin geçmiþten ders alarak geleceði yönlendirme konusundaki önemini vurgular? A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

3 8. Milat çizgisi ile ilgili aþaðýdaki bilgilerden hangisi yanlýþtýr? A) Yazýnýn icadý, milat takviminin baþlangýcý olarak kabul edilmiþtir. B) Milat tarihinden günümüze yaklaþtýkça tarihler sayýsal deðer olarak büyür. C) Milattan önceki iki olay arasýndaki yýl farkýný bulmak için çýkarma iþlemi yapýlýr. D) Milattan önceki tarihlerin sayýsal deðeri arttýkça, günümüzden daha eski bir tarihi belirtir. E) Milattan önceki bir olayla milattan sonraki bir olay arasýndaki yýl farkýný bulmak için toplama iþlemi yapýlýr. 9. Tarihçilerin araþtýrmalar sonucunda ortaya koyduðu yargýlar kesin ve deðiþmez nitelikte deðildir. Zamanla bu yargýlar geçerliliðini yitirerek yerini yeni gerçekliklere býrakabilir. Yukarýda ifade edilen durumun ortaya çýkmasý için; I. Olayý aydýnlatacak yeni belgelere ulaþýlmasý II. Olaylarýn zamana ve mekana göre sýnýflandýrýlmasý III. Olayla ilgili bilgilerin yanlýþlýðýnýn ispatlanmasý geliþmelerinden hangilerinin gerçekleþmesi zorunludur? 12. Bir tarihi olayda rolü olanlarýn katkýlarýnýn doðru olarak deðerlendirilmesi için aþaðýdakilerden hangisinin göz önünde tutulmasý gerekir? A) Olaylarýn geçtiði zamandaki koþullarýn B) Baþka olaylarla benzerliklerin C) Olayla ilgili deðiþik yorumlarýn D) Olaydan sonra kaç yýl geçmiþ olduðunun E) Eleþtirinin yapýlmýþ olduðu günün koþullarýnýn (1986/ÖSS) 13. Maden Devri insanlarý, önce bakýr, sonra tunç, daha sonra da demir devrini yaþamýþlardýr. Devirlerin bu sýraya göre yaþanmasý aþaðýdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) Ýklim koþullarýnýn deðiþtiðinin B) Giderek daha dayanýklý araçlarýn yapýldýðýnýn C) Ýnsanlarýn daðýnýk halde yaþadýðýnýn D) Madenlerin ayný zamanda bulunduðunun E) Yazýnýn geç bulunduðunun (1987/ÖYS) A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 10. Bir uygarlýk bölgesinde yapýlan kazýlarda aþaðýdakilerden hangisinin bulunmasý o dönemdeki insanlarýn Cilalýtaþ çaðýný yaþamakta olduklarýna kanýt olarak gösterilebilir? A) Kil tabletler B) Demirok uçlarý C) Saban D) Tunç heykeller E) Taþ baltalar 11. Anadolu uygarlýklarý tarihi çaðlara Mezopotamya uygarlýklarýndan sonra girmiþtir. yargýsýný aþaðýdaki olaylardan hangisi doðrular niteliktedir? A) Anadoluda kurulan ilk uygarlýðýn Hititler olmasý B) Anadoludaki ilk yazýlý belgelerin Mezopotamya dan gelen Asurlu tüccarlara ait olmasý C) Anadolu uygarlýklarý içinde yazýyý kullanan ilk uygarlýðýn Hititler olmasý D) Anadolu ile Mezopotamya arasýnda ticareti geliþtirmek için Kral Yolu nun yapýlmasý E) Çatalhöyük ün Anadolu daki en eski þehir yerleþkesi olmasý 14. Aþaðýdakilerden hangisi tarihi olaylarýn araþtýrýlmasýnda baþvurulan yollardan biri olamaz? A) Kronoloji ve coðrafyadan yararlanma B) Kaynak taramasý yapma C) Buluntularý inceleme D) Deney yapma E) Olaylar arasýnda iliþki kurma (1988/ÖSS) 15. Aþaðýdakilerden hangisinin oluþ zamaný diðerlerine göre daha belirgindir? A) Türkiye, Þubat ayýnýn 28 inde NATO ya girmiþtir. B) Atatürk, XIX. ve XX. yüzyýllarda yaþamýþtýr. C) Kars Antlaþmasý, Ekim ayýnýn birinci yarýsýnda imzalanmýþtýr. D) Yazý, günümüzden yaklaþýk beþ bin yýl önce bulunmuþtur. E) Türkiye, 1932 yýlýnda Milletler Cemiyeti ne üye olmuþtur. (1990/ÖSS) 3 LYS - Tarih Ödev Kitapçýðý 1 (TS)

4 16. Ýlk çað toplumlarýna ait, I. Alfabe, II. Takvim, III. Yazý, kültür unsurlarýndan hangilerinin kullanýmý belirli bir coðrafya ile sýnýrlý kalmamýþtýr? A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 17. Sümerler, Urgakina Kanunlarýný hazýrlayarak bilinen ilk yazýlý kanunlarý oluþturmuþlardýr. Hititler ise hazýrladýklarý kanunlarý ceza, borç, ticaret hukuku gibi bölümlere ayýrmýþtýr. Bu bilgilere göre; I. Hititler, Sümerler den daha geniþ bir coðrafyaya hakim olmuþlardýr. II. Hititlerde çok uluslu bir toplum yapýsý oluþmuþtur. III. Hitit kanunlarý Sümer kanunlarýna göre daha fazla geliþmiþtir. yargýlarýndan hangilerine ulaþýlamaz? 18. Ýlkçað Anadolu medeniyetleri ile ilgili bazý bilgiler þunlardýr: Frigyalýlar; Türkiye ye Boðazlar yoluyla gelmiþler, Batý Anadolu ya yerleþmiþlerdir. Ýyonyalýlar; Yunanistan da yaþayan Akalar ýn bir kýsmýnýn Batý Anadolu ya yerleþmeleri sonucunda büyük bir uygarlýk kurmuþlardýr. Urartular; Asya kökenli Hurri kabileleri tarafýndan MÖ. IX. yüzyýlda Van Gölü ve çevresinde kurulmuþtur. Yukarýdaki bilgiler Anadolu ile ilgili, I. Kültürel ve medeniyet açýsýndan farklý toplumlarýn sentezi olma, II. Göç ve istila hareketleriyle karþý karþýya olma, III. Anadolu dýþýndaki uygarlýklarý etkileme durumlarýndan hangilerine kanýt olarak gösterilebilir? LYS - Tarih Ödev Kitapçýðý 1 (TS) Antalya yakýnlarýndaki Beldibi, Belbaþý ve Karain maðaralarýnda yapýlan kazýlarda Yontma Taþ Devri nde burada yaþayan insanlarýn çakmak taþýndan el baltalarý, taþ aletler, hayvan heykelcikleri yaptýklarý, maðara duvarlarýna av sahneleri ve hayvan figürleri çizdikleri görülmüþtür. Buna göre, Antalya yöresi için aþaðýdaki yargýlardan hangileri söylenebilir? A) Ölümden sonra hayatýn devam edeceðine inanmýþlardýr. B) Tarih öncesi dönemleri sýrasýyla yaþamýþlardýr. C) Ateþi bulmuþlardýr. D) Basit aletler yapmýþlardýr. E) Yerleþik yaþama geçmiþlerdir. 20. Konya Çatalhöyük te yapýlan kazýlarda tarýma, ticarete ve sanayiye dayalý bir ekonominin varlýðýný gösteren kalýntýlar bulunmuþtur. Buna göre yapýlan kazýlarda elde edilen; I. Çatalhöyük te üretilmeyen eþyalara rastlanmasý II. Bakýrdan yapýlmýþ tabaklara rastlanmasý III. Kil tabletlerin bulunmasý bilgilerinden hangileri Çatalhöyük te ticaret yapýldýðýna kanýt olarak gösterilebilir? 21. Babil Kralý Hammurabi döneminde görülen; I. Kentlerin, merkeze baðlý valilerce yönetilmesi II. Kralýn yargýçlarýnýn, ellerindeki hammurabi yasalarýyla hareket etmeleri III. Kentlerden merkeze sürekli, rapor, merkezden kentlere ise denetçiler gönderilmesi geliþmelerinden hangilerinin merkeziyetçi yönetimi güçlendirmeye yönelik olduðu söylenebilir? D) II ve III E) I, II ve III

5 22. Babillerin en güçlü hükümdarlarýndan biri olan Hammurabi, Sümer kanunlarýný geliþtirip sistematik bir hale getirerek Hammurabi kununlarýný hazýrlamýþ, adaleti ve sosyal düzeni korumaya çalýþmýþtýr. Tanrý-kral anlayýþýný reddederek gücünü dinden deðil dünyevi - somut unsurlardan almak istemiþ, bu amaçla güçlü bir ordu kurmuþtur. Hammurabi nin bu çalýþmalarý, Babiller ile ilgili aþaðýdakilerden hangisinin kanýtý deðildir? A) Askeri teþkilatlanmaya önem vermiþlerdir. B) Yönetimin halka karþý sorumluluk bilinci geliþmiþtir. C) Dini alanda hoþ görüye yer verilmemiþtir. D) Yönetimde laik bir anlayýþ temel alýnmýþtýr. E) Mezopotamya daki diðer uygarlýklardan etkilenmiþlerdir. 23. Eski Mezopotamya ve Mýsýr kavimleri gibi Hititlerde de adalet kavramý güneþle sembolleþtirilmiþtir. Mükliyet hakký Sümerler de olduðu gibi güvence altýna alýnmýþtý. Diðer doðu kanunlarýna göre daha insancýldý. Hammurabi Kanunlarýndaki gibi kýsas prensibi yoktu. Ölüm cezasý nadiren uygulanýrdý. Buna göre Hitit hukuk sistemi ile ilgili olarak, I. Diðer uygarlýklarda görülen kanunlarla ortak özelliklere sahip olduðu II. Demokratik bir yönetim anlayýþýný öngördüðü III. Ýlk yazýlý hukuk sistemi olduðu, yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 24. Eski bir yerleþme yerinde yapýlan araþtýrmada topraðýn en alt katýndan en üst katýna doðru sýrayla, yontma taþ, cilalý taþ, bakýr, tunç ve demirden yapýlmýþ araçlara rastlanmýþtýr. Sadece bu bilgiler dikkate alýndýðýnda, bu yerleþme yerinde yaþayanlar için aþaðýdakilerden hangisinin doðru olup olmadýðý belli deðildir? A) Demiri iþlemesini en son öðrendikleri B) Uygarlaþmalarýnýn tarihsel geliþmeye uygun olduðu C) Topraktan eþya yapmakta ilerlemiþ olduklarý D) Ýlk araçlarýný taþlardan yaptýklarý E) Ýþledikleri ilk metalin bakýr olduðu (1985/ÖSS) 25. Ýlk Çað da Mýsýr da mimari eserler daha çok taþtan yapýldýðý halde Mezopotamya da kerpiç ve tuðladan yapýlmýþ, taþ, Mýsýr a nazaran daha az kullanýlmýþtýr. Yalnýz bu bilgiyle aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlabilir? A) Mezopotamya taþ iþçiliði dalýnda Mýsýr ýn etkisinde kalmýþtýr. B) Mezopotamya da sanattan çok bilime önem verilmiþtir. C) Mezopotamya mimarisinde dinî duygu ve düþüncelerin etkisi olmuþtur. D) Coðrafi durum ve yaþayýþ þartlarýnýn farklý olmasý sanatta etkili olmuþtur. E) Taþýn mimaride kullanýlmasý yapýlarýn tarihî açýdan deðerlendirilmelerini kolaylaþtýrmýþtýr. (2008/ÖSS) 26. Hattuþaþ ta bulunan ve Hititlerle Mýsýrlýlar arasýnda yapýlan Kadeþ Barýþý ile ilgili olan metinde, antlaþmaya Hitit Kralý III. Hattuþili nin mühürü yanýnda, Hitit Kraliçesi Pudahepa nýn mühürü de basýlmýþtýr. Bu bilgi aþaðýdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) Antlaþmanýn eþit koþullar altýnda yapýldýðýnýn B) Ýki devletin yöneticileri arasýnda akrabalýk kurulduðunun C) Antlaþmanýn uzun süre yürürlükte kalacaðýnýn D) Kraliçenin, devlet iþlerinde söz sahibi olduðunun E) Eski Anadolu da, yasalarýn kadýnlarý koruduðunun (6 Haziran 1999) 27. Ýlkçaðda Mýsýr da tarým ürünlerinden alýnan verginin belirlenmesi matematiðin, Nil nehrinin taþma zamanýnýn hesaplanmasý astronominin, Nil sularýnýn taþmasýyla bozulan arazi sýnýrlarýnýn yeniden saptanmasý ise geometrinin geliþmesinde etkili olmuþtur. Yukarýda verilen bilgilere dayanarak aþaðýdaki genellemelerin hangisine ulaþýlabilir? A) Ýhtiyaçlar insanlarý bilimsel çalýþmaya yönlendirmiþtir. B) Coðrafi konum tarýmda verimliliði etkilemiþtir. C) Doða olaylarý kontrol altýna alýnmýþtýr. D) Ýnsanlarýn yerleþik hayata geçmesinin bir nedeni tarýmdýr. E) Ýnsanlar arasýnda kültür benzerlikleri vardýr. (1995) 5 LYS - Tarih Ödev Kitapçýðý 1 (TS)

6 28. Orta Asya Türkleri tarihin çeþitli dönemlerinde Orta Asya yý terkederek Hindistan dan Avrupa ya kadar geniþ bir sahaya göç etmiþlerdir. Yalnýzca bu bilgilere bakýlarak I. Göçler sonrasýnda bazý Türk boylarý benliklerini yitirmiþtir. II. Türk nüfusunun coðrafi daðýlým sahasý geniþlemiþtir. III. Göçlerin ortaya çýkýþýnda ekonomik ve sosyal etkenler önemli bir yer tutmuþtur. yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 29. Kut; Ýslamiyet ten önceki Türk devletlerinde Tanrý tarafýndan Hükümdar ailesinin bütün fertlerine verildiði kabul edilen devlet yönetme yetkisidir. Buna göre Kut anlayýþýnýn Türk devletlerinde, I. Sosyal devlet anlayýþýnýn engellenmesi II. Taht kavgalarýnýn ortaya çýkmasý III. Ülke topraklarýnýn hanedanýn ortak malý sayýlmasý durumlarýndan hangilerine neden olduðu savunulabilir? 30. Hun Ýmparatoru Mete Han, Çin i vergiye baðlamasýna raðmen Türklerin Çin de yerleþimini yasaklamýþtýr. Bu yasaðýn konulmasýnda, I. Çin in verimli topraklara sahip olmasý II. Çin kültürü içinde Türklerin asimile olabileceði düþüncesi III. Çin de savaþçýlýðýn çok geliþmemiþ olmasý düþüncelerinden hangileri etkili olmuþtur? 31. Ýslam Öncesi Türk Devletleri nde merkeziyetçi bir devlet anlayýþý görülmez yargýsý, I. Ülkenin ikili teþkilatlanmalar ile yönetilmesi II. Boy beylerinin iç iþlerinde serbest hareket etmesi III. Yönetme yetkisinin hükümdara Tanrý tarafýndan devredilmesi durumlarýndan hangileri ile kanýtlanabilir? LYS - Tarih Ödev Kitapçýðý 1 (TS) Göktürkler ulusal niteliklere önem veren bir Ýslam Öncesi Türk Devleti dir. diyen bir tarihçi Göktürkler in aþaðýdaki özelliklerinden hangisini bu görüþüne kanýt olarak gösteremez? A) 38 harfli Göktürk alfabesini hazýrlamalarýný B) Çin esareti altýnda benliklerini kaybetmemelerini C) Türk adýný devlet adý olarak kullanmalarýný D) Merkeziyetçi olmayan bir anlayýþ ile yönetilmelerini E) Türk dilini geliþtirmelerini 33. Ýslamiyet öncesinde Türkler in Kurgan adý verilen mezalarýndan, süs eþyalarý silahlar ve at koþum takýmlarý gibi bir takým buluntular çýkartýlmýþtýr. Bu durum Türkler de; I. Sanat anlayýþý geliþmiþtir. II. Yerleþik hayata baþlamýþlardýr. III. Ahiret inancý vardýr. IV. Farklý inançlarýn etkisinde kalýnmýþtýr. yargýlarýndan hangilerini kanýtlamaz? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) II ve III E) III ve IV 34. Türklerde ordu - millet anlayýþý benimsenmiþtir. Buna göre, I. Devletin ikiye bölünerek yönetilmesi II. Eli silah tutan her erkeðin asker kabul edilmesi III. Kadýnlarýn askere alýnmamasý durumlarýndan hangilerinin bu anlayýþýn sonucu olduðu söylenemez? D) I ve III E) II ve III 35. Kut inancýna göre hükümdar yönetme yetkisini Tanrýdan devralýr, kan yolu ile de oðullarýna devrederdi. Halkýn huzurunu refahýný ve mutluluðunu saðlamak hükümdarlarýn tanrýya karþý taþýdýðý bir sorumluluk idi. Türk Devletleri nde görülen bu anlayýþ, aþaðýdaki sonuçlardan hangisini ortaya çýkartmamýþtýr? A) Hükümdar çocuklarý arasýnda kavgalarýnýn yaþanmasýný B) Sosyal devlet anlayýþýnýn geliþmesini C) Hükümdarlarýn saygýnlýðýnýn artmasýný D) Hanedan yönetiminin ortaya çýkmasýný E) Göçebe yaþam tarzýnýn yaygýnlaþmasýný

7 36. Uygur Türkleri, baþta Budizm olmak üzere çeþitli dinlere baðlý deðiþik kültürlerle iliþki kurduklarý halde, dini terimlerin bile Türkçe karþýlýklarýný kullanmaya özen göstermiþlerdir. Uygurlar bu davranýþlarýyla aþaðýdakilerden hangisini korumaya çalýþmýþlardýr? A) Toprak bütünlüðünü B) Yönetim biçimlerini C) Milli benliklerini D) Toplumda eþitlik anlayýþýný E) Eski inanç sistemlerini (1995) 37. Türklerin göçebe bir hayat tarzýndan yerleþik toplum düzenine geçmeleri, beraberinde pek çok deðiþiklik getirmiþtir. Aþaðýdakilerden hangisinin bu deðiþikliklerden biri olduðu savunulabilir? A) Ticaret yapmalarý B) Sanata ilgi duymalarý C) Ekip biçme aletlerine sahip olmalarý D) Topluluklar halinde yaþamalarý E) Kendilerine özgü dilleri kullanmalarý (2006/I. Bölüm) 38. Göktürk hükümdarý Bilge Kaðan þehirlerin surlarla çevrilmesi, Budizm ve Taoizm in tanýtýlmasý gibi konularý Meclise getirmiþ, fakat bu görüþler Mecliste reddedilmiþtir. Bu bilgiye dayanarak Göktürklerle ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz? A) Hükümdar bazý inanç sistemlerinin bilinmesini istemektedir. B) Mecliste sadece belli konular tartýlýþmaktadýr. C) Hükümdarýn Meclise sunduðu her öneri kabul edilmemektedir. D) Hükümdar demokratik bir tutum içindedir. E) Hükümdar þehirlerin korunmasýný istemiþtir. (1996) 39. Hazar Devleti yöneticilerinin Museviliði kabul etmelerine raðmen, halk arasýnda Müslüman, Hýristiyan ve Þamanist olanlar da vardý. Halk arasýndaki davalara Musevi, Müsüman, Hýristiyan ve Þamanistlerden oluþan bir hakimler kurulu bakýyordu. Bu durum, Hazar Devleti nde aþaðýdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) Kurucularýnýn Musevi olduðunun B) Halk arasýndaki davalarýn hýzlý sonuçlandýrýldýðýnýn C) Yöneticilerinin seçim yoluyla görevlendirildiðinin D) Adalet ve hoþgörünün egemen olduðunun E) Halk arasýndaki sorunlarýn dinsel nitelikli olduðunun (1996) 40. Göktürklerle ilgili bilgilerden bazýlarý þunlardýr: I. Ýlk kez Türk adýný taþýyan kavim olarak ortaya çýkmýþlardýr. II. Doðu batý olmak üzere iki koldan yönetilmiþlerdir. III. Kendilerine özgü yazýya geçmiþlerdir. IV. Orta Asya da devlet kurmuþlardýr. V. Hükümdarlarý, komþu ülke hanedanlarýyla akrabalýk kurmuþtur. Bu bilgilerden hangilerine dayanarak Göktürkler de ulusçu bir devlet anlayýþý olduðu söylenebilir? A) I ve III B) II ve III C) II ve IV D) III ve IV E) IV ve V (1998) 41. Selenga Nehri ile Baykal Gölü kýyýlarýnda yapýlan kazýlarda, Hunlar Dönemi nde yapýlmýþ I. Sulama kanallarý II. Tahýllarý saklamak için özel olarak açýlmýþ çukurlar III. Tahýllarý öðütmek için kullanýlan taþlar IV. Saban demirleri ve oraklar bulunmuþtur. Bu buluntulardan hangileri, Hunlar Dönemi nde tarým yapýldýðýnýn doðrudan kanýtýdýr? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve III D) I ve IV E) II, III ve IV (2001) 42. Çin den baþlayýp Orta Asya yý aþarak Akdeniz ve Karadeniz de sona eren Ýpek Yolu nun Orta Asya da kurulan Türk devletlerinin bir süre denetiminde olmasý bu devletleri, I. ekonomik açýdan geliþme II. Orta Asya siyasetinde söz sahibi olma III. tarýma ticaretten daha fazla önem verme durumlarýndan hangileri yönünde etkilediði savunulabilir? (YGS-2010) 7 LYS - Tarih Ödev Kitapçýðý 1 (TS)

8 43. Mekke de Ýslamiyetin yayýlmasý ile birlikte çok tanrýlý dinlere ait putlarýn bulunduðu Kabe ye Arap dünyasýndan yönelen ziyaretler azalabilir ve Mekke ticareti zarara uðrayabilirdi. Bu durum aþaðýdakilerden hangi grubunun Ýslamiyete karþý çýkmasýna neden olmuþtur? A) Yahudilerin B) Hýristiyanlarýn C) Kölelerin D) Mekke li zenginlerin E) Bizans ve Sasani yöneticilerinin 44. Ýslamiyet putperestliði tamamen ortadan kaldýrmýþ ve yok saymýþ, ancak diðer ilahi dinlere inananlarýn belli þartlarda kendi din ve inanýþlarýnda devamýna ise müsade etmiþtir. Bu durum Ýslam devletlerinde; I. hoþgörülü yönetim, II. cizye vergisi, III. demokratik seçimler uygulamalarýndan hangilerini beraberinde getirmiþtir? 45. Hz. Muhammed in ölümünden sonra Arap Yarýmada-sý ndaki dini ve siyasi birliðin korunmasý amacýyla bir takým tedbirler alýnmýþtýr. Buna göre; I. Yalancý peygamberlerin ortadan kaldýrýlmasý II. Kabile isyanlarýnýn bastýrýlmasý III. Ýslam ordularýnýn Suriye ve Irak a yönlendirilmesi geliþmelerinden hangileri bu amaca yönelik tedbirler arasýnda gösterilemez? D) I ve III E) II ve III 46. Hicret olayýndan sonra kurulan Ýslam Devleti nin devlet bakaný ayný zamanda peygamber olan Hz. Muhammed olmuþtur. Bu bilgilere bakýlarak aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlabilir? A) Arap Yarýmadasý nda siyasi birliðin saðlandýðý B) Laik devlet anlayýþýnýn baþladýðý C) Siyasi ve dini yetkilerin tek elden yürütüldüðü D) Halifeliðin saltanat þekline dönüþtüðü E) Ýslam Devleti nin gelirlerinin arttýðý LYS - Tarih Ödev Kitapçýðý 1 (TS) Bedir Savaþý ndan sonra, ele geçirilen esirlerin bir kýsmý Müslümanlara okuma - yazma öðretmeleri koþuluyla serbest býrakýlmýþtýr. Hz. Muhammed in bu uygulamasý aþaðýdakilerden hangisinin bir göstergesi olabilir? A) Ýslamiyetin eðitime önem verdiðinin B) Müslümanlarýn taarruz gücüne ulaþtýðýnýn C) Ýslam dünyasýnda mezhep ayrýlýklarýnýn baþladýðýnýn D) Mekkelilerin Müslümanlarla son kez savaþtýðýnýn E) Ýslamiyet in yeni alanlara yayýldýðýnýn 48. Dört Halife Dönemi nde görülen; I. Tercüme faaliyetlerinin artmasý II. Halifelerin seçimle iþbaþýna gelmesi III. Ülkenin yönetim birimlerine ayrýlmasý geliþmelerinden hangileri Ýslam kültürünün farklý kültürlerle etkileþim halinde olduðuna kanýt olarak gösterilebilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 49. Emeviler devrinde I. Yezid den itibaren halifelik babadan oðula gecerek, saltanat þekline dönüþmüþtür. Bu durum; I. Taht kavgalarýnýn baþlamasý II. Seçimle iþ baþýna gelme döneminin sona ermesi III. Ayný soydan gelenlerin iþ baþýna geçmeye baþlamasý geliþmelerinden hangilerine neden olmuþtur? D) I ve III E) I, II ve III 50. Fethedilen yeni ülkelerin etkisiyle Ýslam devletlerinde; I. Kültürel etkinlikler II. Temel hukuk anlayýþý III. Ýnanç sistemi durumlarýndan hangilerinin deðiþtiði söylenebilir? D) II ve III E) I, II ve III

9 51. Emeviler Arap ýrkýndan olmayý Müslüman olmaktan öncelikli kabul etmiþlerdir. Buna göre Emevilerin; I. Arap olmayan Müslümanlarý meval (köle) saymalarý II. Ýlk Arap - Ýslam parasýný bastýrmalarý III. Arapçayý resmi dil ilan etmeleri uygulamalarýndan hangileri yukarýdaki özelliklerine uygunluk gösterir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 52. Hicretten sonra Hz. Muhammed Medine halkýnýn savaþlara kimlerin katýlacaðýna karar verme yetkisinin kendisine ait olduðunu, Müslüman olsun olmasýn herkesin eþit haklara sahip olacaðýný dýþ baskýlara karþý birlikte hareket edileceðini duyurmuþtur. Bu duyuru aþaðýdakilerden hangisine bir kanýt olabilir? A) Hicretin, yeni bir takvimin baþlangýcý kabul edildi-ðine B) Yeni bir devletin temellerinin atýlmakta olduðuna C) Ülke savunmasýnýn Müslümanlara býrakýldýðýna D) Askerliðin meslek haline getirildiðine E) Askeri ve siyasi iþlerin birbirinden ayrýldýðýna (1992/ÖSS) 53. I. Hz. Ebubekir döneminde görevlendirilen bir heyet, Kur an surelerini toplamýþtýr. II. Hz. Osman zamanýnda Kur an ýn düzenlemesi yapýlmýþtýr. III. Düzenlenen Kur an, çoðaltýlarak çeþitli yerlere gönderilmiþtir. Yukarýdakilerden hangileri, Kur an ýn özgün halinin bozulmasý, deðiþik biçimlerinin ortaya çýkmasý tehlikesini kesin olarak önlemiþtir? (2000/ÖSS) 54. Abbasilerde Halife Mutasým dan sonra devlet yönetiminde Türklerin etkisi giderek artmýþ, Türk komutanlar istediklerini halife yapmaya, istemediklerini indirmeye baþlamýþ ve bu komutanlar bazý eyaletleri de kendi aralarýnda paylaþmýþtýr. Bu durumun aþaðýdakilerden hangisini gösterdiði savunulabilir? A) Siyasal birliðin çözüldüðünü B) Saltanat sisteminin dikkate alýndýðýný C) Türklerin Abbasiler Döneminde Ýslamiyet i kabul ettiklerini D) Mutasým Döneminde sýnýrlarýn çok geniþlediðini E) Abbasilerin kendilerinden önceki devletlerin etkisinde kaldýðýný (2009/ÖSS) 55. Sami dillerinden olan Arapça Ýslamiyetten önce Arabistan Yarýmadasý yla sýnýrlý iken Ýslamiyetten sonra önem kazanmýþ ve islam dünyasýnda ortak bir dil durumuna gelmiþtir. Aþaðýdakilerden hangisinin bu durumun nedenleriden biri olduðu savunulamaz? A) Arapçanýn Kur an dili olmasý B) Fetihler yoluyla Arapçanýn geniþ alanlara yayýlmasý C) Arapçanýn Emeviler Döneminde resmî dil olarak kabul edilmesi D) Ýslamiyeti kabul edenlerin sayýsýnýn artmasý E) Emeviler Döneminde Araplarýn Arap olmayan müslümanlardan üstün tutulmasý (YGS-2010) 56. Müslüman Araplarýn baþka kavimler üzerinde üstünlük kurma çabasý Emeviler zamanýnda en üst düzeye ulaþmýþtýr. Bu duruma tepki olarak Emeviler zamanýnda baþlayan, Abbasiler zamanýnda güçlenen ve Ýslam dünyasýnýn çeþitli halklarýnýn kendi kimlik arayýþlarýný kamçýlayan Þuubiye adý verilen bir akým doðmuþtur. Aþaðýdakilerden hangisinin bu akýmýn sonuçlarýndan biri olduðu savunulamaz? A) Ýslam ülkelerinde farklý kültürlerin geliþmesi B) Halklarýn kendi tarihine, diline ve sanatýna sahip çýkmasý C) Müslüman halklar arasýnda sürtüþmelerin çýkmasý D) Ýslamiyet in yayýlmasýnýn hýzlanmasý E) Halklarýn etnik yapýlarýyla ilgili araþtýrmalar yapýlmasý (2005/ÖSS) 9 LYS - Tarih Ödev Kitapçýðý 1 (TS)

10 57. Tarihi süreç içerisinde pek çok farklý dine karþý hoþgörülü bir tutum sergileyen Türkler, Emeviler döneminde, Araplarýn milliyetçi tutumlarýndan dolayý Müslümanlýða þiddetle karþý çýkmýþ, Abbasiler döneminde ise Ýslam Devleti nde ümmetçi, hoþgörülü bir anlayýþýn benimsenmesi üzerine Ýslamiyet i benimseyerek Ýslam Devleti nde önemli görevler üstlenmiþlerdir. Buna göre Türkler in Ýslamiyet i benimsemesinde, I. Türklerin hakimiyet alanýnýn geniþlemesi II. Ýslam Devleti ndeki yönetim anlayýþýnýn deðiþmesi III. Türkler deki sosyal devlet anlayýþýnýn güçlenmesi durumlarýndan hangileri etkili olmuþtur? 58. Gazne Devleti sýnýrlarý içinde halkýn, farklý dinlere inanmasý, farklý dilleri konuþmasý, kültürel ve geleneksel yapýlarýnda farklýlýklar taþýyor olmasý devletin; I. Çok uluslu yapýda örgütlenmesi, II. Hoþgörülü bir anlayýþla yönetilmesi, III. Siyasal birliðe önem vermemesi özelliklerinden hangilerini taþýdýðýnýn göstergesidir? 59. Karahanlýlarýn yýkýlýþýnda Gazneliler ile yaptýklarý savaþ Gaznelilerin yýkýlýþýnda Selçuklular ile yaptýklarý savaþ etkili olmuþtur. Buna göre, I. Türk devletleri arasýnda siyasal birlik saðlanamamýþtýr. II. Askeri baþarasýzlýklar devletlerin yýkýlýþýnda etkili olmuþtur. III. Türk islam dünyasýnda hakimiyet mücüdelesi vardýr. yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir? LYS - Tarih Ödev Kitapçýðý 1 (TS) Türklerin Ýslamiyet i kabul etmeleri, Ýslam dünyasýnýn dýþ saldýrýlara karþý korunmasýnda Türk devletlerinin görev üstlenmesini saðlamýþtýr. Buna göre; I. Gazneli Mahmut un ve Tuðrul Bey in Baðdat ý Büveyhoðullarýnýn iþgalinden kurtarmasý II. Türkiye Selçuklularýnýn Yassýçimen Savaþý ný kazanmasý III. Timur un Altýn Orda Devleti ni yýkmasý geliþmelerinden hangileri bu duruma örnek olarak gösterilebilir? 61. Talas Savaþý sýrasýnda Müslüman Araplarla iþbirliði yapan Türkler, Çin in Orta Asya ya yayýlmasýný engellemiþtir. Bu durum; I. Türkler arasýnda Ýslamiyet in yayýlmasý II. Abbasilerin, Türklerin askerlik birikiminden yararlanmasý III. Türklerin Anadoluya göç etmesi geliþmelerinden hangilerine neden olmuþtur? 62. I. Harzemþahlar II. Hazarlar III. Selçuklular Yukarýdaki devletlerin hangilerinde ikta sistemi uygulanmýþtýr? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) I ve III E) II ve III (2005/ÖSS) 63. Mýsýr da, yüzyýllar arasýnda Türk yönetim sisteminin, Türk kültürünün ve Türk unsurunun yerleþmesinde aþaðýdakilerden hangisi etkili olmuþtur? A) Þeybaniler B) Memluklar C) Anadolu Selçuklularý D) Harzemþahlar E) Akkoyunlular (2007/ÖSS

11 64. Ýslam medeniyetinin geliþmesinde Türklerin büyük katkýlarý vardýr. Türklerin týp alanýnda Ýslam medeniyetine en büyük katkýsýný aþaðýdaki bilim adamlarýndan hangisi saðlamýþtýr? A) Harezmi B) Birûni C) Farabi D) Gazali E) Ýbni Sina (2007/ÖSS) 65. Eþi Mümtaz Mahal in anýsýna Hindistan daki Tac Mahal i yaptýran Þah Cihan, aþaðýdaki Türk devletlerinden hangisinin hükümdarýdýr? A) Babür B) Ýhþidler C) Memlük D) Karahanlý E) Tulunoðullarý (2006/ÖSS - Sos-2) 66. Karahanlýlar Devleti, aþaðýdaki özelliklerden hangisiyle Göktürk Devleti nden ayrýlýr? A) Türkler tarafýndan kurulmuþ olmasý B) Ýslam dinini kabul etmesi C) Doðu ve Batý diye ikiye ayrýlmasý D) Asya da kurulmuþ olmasý E) Türk kültürünü anlatan yapýtlara sahip olmasý (1992/ÖYS) 67. Aþaðýdakilerden hangisi Timur Devleti nin kurulmasýný kolaylaþtýrmýþtýr? A) Haçlý Savaþlarýnýn sona ermesi B) Büyük Selçuklu Devleti nin yýkýlmasý C) Babürlüler Devleti nin yýkýlmasý D) Çaðatay Devleti nin zayýflamasý E) Oðuzlarýn Kayý Boyu nun Anadolu ya gelmesi (2007/ÖSS) 68. Aþaðýdaki geliþmelerin hangisinde Karluklarýn etkisi vardýr? A) Avrupa da kurulan Avar Devleti nin yýkýlmasýnda B) Çin in Orta Asya ya egemen olmasýnda C) Ýstanbul un Sasanilerle birlikte kuþatýlmasýnda D) Hun Devleti nin ikiye ayrýlmasýnda E) Talas Savaþý ný Müslümanlarýn kazanmasýnda (2009/ÖSS) 69. Selçuklularda deðiþik topluluklarýn çocuklarý küçük yaþta alýnarak özel olarak yetiþtirilir ve yeterli olgunluða geldiklerinde askere alýnýrlardý. Bu sisteme gulam sistemi denilirdi. Selçuklulardaki bu sistemin Osmanlýlardaki karþýlýðý aþaðýdakilerden hangisidir? A) Timar B) Kapýkulu C) Millet D) Ýltizam E) Sâliyane (2008/ÖSS) 70. I. Utbî II. Yusuf Has Hacip III. Farabi Ýlk Türk-Ýslam Devletleri Döneminde yetiþen yukarýdaki bilim adamlarýndan hangilerinin Ýslam ve Avrupa medeniyetinin geliþmesinde eserleriyle katkýlarý olmuþtur? D) I ve III E) I, II ve III (2009/ÖSS) 71. Karluklar, Müslüman olmamalarýna karþýn, Ýslam ordusuyla birleþip 751 yýlýnda Talas ta Araplarýn yanýnda savaþa girmiþler; Çin in yenilgiye uðratýlmasýnda önemli rol oynamýþlardýr. Karluklarýn, Araplarý Talas Savaþý nda desteklemelerinde, I. Ýslam Devleti nde saltanat sisteminin devam etmesi, II. Çin in Orta Asya daki Türk egemenliðine son ermek istemesi, III. Türgiþ Devleti nin yýkýlmýþ olmasý durumlarýndan hangileri etkili olmuþtur? (2006/ÖSS - Sos-2) 11 LYS - Tarih Ödev Kitapçýðý 1 (TS)

12 72. Anadolu Selçuklu hükümdarlarýnýn, Antalya ve Sinop liman þehirlerini fethetmeleri Kýbrýs ve Venedik krallýklarý ile uluslararasý antlaþmalar imzalamalarý Anadolu da ulaþým aðýný güçlendirmeleri faaliyetleri aþaðýdaki hedeflerden hangisine yöneliktir? A) Ticareti geliþtirmek B) Siyasal birlik kurmak C) Merkezi otoriteyi güçlendirmek D) Devlet teþkilatýný geliþtirmek E) Üretimin sürekliliðini saðlamak 73. Anadolu Selçuklularý döneminde yaþanan; I. Antalya ve Alanya nýn fethedilmesi II. Doðu Anadolu daki kalelerin güçlendirilmesi III. Kýrým ýn liman þehri olan Suðdak ýn alýnmasý geliþmelerinden hangilerinin ticari etkinlikleri geliþtirme amacýna yönelik olduðu savunulabilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 74. I. Mesut döneminde görülen; II. Haçlý seferinde Haçlýlarýn maðlup edilmesi Devlet kurumlarýnýn oluþturulmasý Daniþmentlilerle mücadele etmesi geliþmelerine bakýlarak, aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz? A) Türk siyasi birliðinin saðlanmaya çalýþýldýðý B) Ýdari yapýlanmaya gidildiði C) Batýdan gelen tehlikelerle mücadele edildiði D) Ýslam aleminin koruyuculuðunun üstlenildiði E) Kaybedilen yerlerin geri alýnmak istendiði 75. Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili I. Devlet merkezinin Ýznik den Konya ya taþýnmasý II. Anadolu daki Türk yerleþimine kesinlik kazandýran Miryokefalon Savaþý nýn yapýlmasý III. Hükümdarlarýn kendi adýna hutbe okutup para bastýrmasý geliþmelerinden hangileri devletin tam baðýmsýz örgütlenmesi ile doðrudan iliþkilidir? D) I ve III E) II ve III LYS - Tarih Ödev Kitapçýðý 1 (TS) Anadolu Selçuklularý Anadolu ya hakim olduktan sonra bölgeye birçok cami, medrese, han, hamam ve kervansaray inþa etmiþlerdir. Bu bilgilere bakýlarak Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili; I. Anadolu yu bayýndýr hale getirdikleri II. Anadolu nun Türkleþmesine katký saðladýklarý III. Ticarete önem verdikleri çýkarýmlarýndan hangilerine ulaþýlabilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 77. Anadolu Selçuklu Devleti nde görülen, I. Edebiyat dilinin Farsça olmasý II. Ülkenin hanedanýn ortak malý olarak görülmesi III. Ýkta sisteminin uygulanmasý özelliklerinden hangileri Ýran kültüründen etkilenildiðinin kanýtýdýr? 78. Anadolu Selçuklu Devleti nde, I. Ýkta sisteminin uygulanmasý II. Gümrük vergilerinde indirim yapýlmasý III. Kervansaraylarýn inþa edilmesi geliþmelerinden hangilerinin amacý ticareti geliþtirmek deðildir? D) I ve II E) I ve III 79. Halkýn devlete olan baðlýlýðýný ve güvenini artýrmak koþulu ile ele geçirdiði topraklardaki egemenliðini kalýcý kýlmak isteyen Anadolu Selçuklu hükümdarlarý bu amaçla, I. Hoþgörü politikasýný uygulamak II. Sosyal devlet anlayýþýný benimsemek III. Haçlý Seferleri ile mücadele etmek faaliyetlerinden hangilerini gerçekleþtirmiþlerdir?

13 80. Harzemþahlar ile yapýlan Yassýçemen Savaþý Baba Ýshak Ýsyaný Devlet yöneticileri arasýndaki iktidar mücadelesi Kösedað Savaþý öncesinde ortaya çýkan ve Anadolu Selçuklu Devleti ni zayýflatan geliþmelerden bazýlarý yukarýda verilmiþtir. Buna göre, I. Siyasi istikrar II. Toplumsal birlik-beraberlik III. Hukuk anlayýþý konularýndan hangileri ile ilgili yaþanan olumsuzluklar, Selçuklular ýn Moðollar a karþý aldýðý yenilgiye zemin hazýrlamýþtýr? A) Yalnýz I B) I ve II C) I ve III 81. Anadolu Selçuklularýnda bir görevden ayrýlan kiþinin elindeki ikta topraklarý o göreve getirilen yeni kiþiye verilirdi. Bu bilgiden hareketle; I. Devlet topraðýnýn özel mülkiyet olmadýðý II. Ýkta topraklarýnýn maaþ karþýlýðý verildiði III. Ýkta topraklarýnýn sadece köylülere verildiði çýkarýmlarýndan hangilerine ulaþýlabilir? 84. Bizans ýn Anadolu da siyasi üstünlüðünün sona ermesi Türklerin Anadolu ya kesin olarak yerleþmesi geliþmeleri aþaðýdaki savaþlardan hangisinin sonuçlarý arasýndadýr? A) Ankara B) Otlukbeli C) Miryokefalon D) Yassý-Çimen E) Malazgir (2008/ÖSS) 85. XIII. yüzyýlýn ilk yarýsýnda Anadolu da, Selçuklu þehzadeleri arasýnda taht kavgalarýnýn olmasý Beyliklerin ortaya çýkmasý aþaðýdakilerden hangisinin sonuçlarý arasýndadýr? A) Katvan Savaþý B) Yassýçemen Savaþý C) Kösedað Savaþý D) Miryokefalon Savaþý E) Dorileon Savaþý (1997/ÖYS) 82. Anadolu Selçuklularý ticaret yollarýnýn ele geçirilmesine önem vermiþlerdir. Aþaðýdakilerden hangisi Anadolu Selçuklularýnýn bu yaklaþýmýnýn sonuçlarýndan biri deðildir? A) Kervan ticaretinin yaygýnlaþmasý B) Kervansaraylara ihtiyaç duyulmasý C) Ýkta sisteminin kurulmasý D) Þehirciliðin önem kazanmasý E) Ülkenin stratejik önem kazanmasý (1995/ÖYS) 83. Anadolu Selçuklularý Döneminde Ahi teþkilatý þehirlerde, I. ticaret, II. zanaat, III. sosyal alanlarýndan hangilerinde söz sahibi olmuþtur? (2008/ÖSS) 86. Aþaðýdakilerden hangisi Anadolu da kurulan ilk Türk beyliklerinin özelliklerinden biri deðildir? A) Büyük Selçuklular tarafýndan yýkýlmalarý B) Malazgirt Savaþý nýn kazanýlmasýndan sonra kurulmalarý C) Anadolu nun bayýndýr hale getirilmesinde etkili olmalarý D) Egemen olduklarý bölgelerde Ýslamiyet i yaymaya alýþmalarý E) Kurduklarý yerleþim yerlerine Türkçe isimler vermeleri ve Anadolu yu Türkleþtirmeye çalýþmalarý (2006/ÖSS Sos-2) 87. Anadolu Selçuklularý nda ikta adý verilen toprak yönetim sistemi Osmanlýlarda geliþtirilerek düzenli bir þekilde uygulanmýþtýr. Osmanlýlarda uygulanan bu toprak yönetim sistemi aþaðýdakilerden hangisidir? A) Dirlik B) Aþar C) Yurtluk D) Mukataa E) Vakýf (1996/ÖYS) 13 LYS - Tarih Ödev Kitapçýðý 1 (TS)

14 88. Haçlý Seferleri nin düzenlenmesinde, Avrupalýlar ýn Doðu nun zenginliðinden faydalanma isteði Bizans ýn Türk ilerleyiþine karþý Avrupa dan yardým istemesi Kilisenin dini propagandalar ile halký kýþkýrtmasý sebepleri etkili olmuþtur. Bu durum göz önünde bulundurularak; I. Seferlerin düzenlenmesinde siyasi sebepler de etkili olmuþtur. II. Kilisenin halk üzerindeki etkisi güçlüdür. III. Ekonomik hedefler, askeri ve siyasi politikalarý etkilemiþtir. yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir? 89. Ýngiltere de 1215 te ilan edilen Magna Charta (Büyük þart), ile ilgili olarak, I. yönetimle halk arasýnda karþýlýklý haklar belirlenmiþtir. II. uygulamalarda yasalarýn üstünlüðü ilkesi benimsenmiþtir. III. devletin ulusal bir nitelik taþýmasý zorunluluðu ortaya çýkmýþtýr. yargýlarýndan hangileri doðrudur? 90. Avrupa ekonomisinde Ortaçað ýn sonlarýna doðru ticaret önem kazanýrken topraða dayalý zenginlik etkisini kaybetmeye baþlamýþtýr. Bu geliþmeye baðlý olarak I. Krallarýn yetkilerinin sýnýrlandýrýlmasý II. Burjuva sýnýfýnýn önem kazanmaya baþlamasý III. Kilisenin yönetim üzerindeki etkisinin artmasý sonuçlarýndan hangilerinin ortaya çýkmasý beklenebilir? LYS - Tarih Ödev Kitapçýðý 1 (TS) Ortaçað Avrupasý nda Papalar, krallara taç giydirmiþ ve böylece egemenliklerinin tanrýsal olduðu vurgulanmýþtýr. Buna bakýlarak Ortaçað la ilgili, I. Siyasi otoriteler dini etkenlerle güçlendirilmiþtir. II. Laik devlet anlayýþý yoktur. III. Din adamlarý siyasi yapýyý etkilemiþlerdir. yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir? 92. Ýslam dünyasý üzerine yapýlan IV. Haçlý Seferi sonunda Katolik Haçlýlar Ýstanbul da Latin Ýmparatorluðunu kurarken þehirleri yaðmalanan Ortodokslar Ýznik, Mora ve Trabzon a giderek yeni devletler kurmuþlardýr. Buna göre; I. Hýristiyanlýkta mezhep birliði saðlanmýþtýr. II. Haçlý seferleri amacýndan sapmýþtýr. III. Bizans Ýmparatorluðunun siyasi ömrü uzamýþtýr. yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir? 93. Ortaçað da Katolik kilisesi doðrudan bir siyasi yetkiye sahip olmamasýna raðmen siyasallaþmýþtýr. Bu yargý, Kilise nin; I. Sanatsal ve bilimsel çalýþmalarýn skolastik düþünce vasýtasý ile sýnýrlandýrýlmasý II. Papa nýn krallarý aforoz etme yetkisine sahip olmasý III. Kilise nin kendi mülkiyetinde geniþ topraklara sahip olmasý IV. Enterdi yetkisi ile kilisenin bir ülkeyi topluca dinden çýkartma hakkýna sahip kýlýnmasý özelliklerinden hangileri ile doðrudan desteklenmektedir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

15 94. Avrupa toplumlarýnda Katolik Kilisesi ne baðlýlýk, Haçlý Savaþlarýndan sonra eski gücünü kaybetmiþtir. Bu durum aþaðýdakilerin hangisinde etkili olmuþtur? A) Hýristiyanlarýn Kudüs ü kutsal yer saymasýnda B) Feodal rejimlerin kurulmasýnda C) Kavimlerin yer deðiþtirmesinde D) Mezhep savaþlarýnýn sona ermesinde E) Özgür düþünce ortamýnýn oluþmasýnda (1993) 95. Aþaðýdakilerden hangisi, Ortaçað boyunca siyasi varlýðýný sürdürmüþtür? A) Karahanlýlar Devleti B) Gazneliler Devleti C) Sasaniler Devleti D) Bizans Devleti E) Eyyubiler Devleti (1989/ÖYS) 96. Ortaçað Avrupasý nda Katolik Kilisesi, dini haklarýn yaný sýra dünyevi haklara da sahipti. Düþünce alanýnda, kilisenin koyduðu kurallar geçerliydi ve bunlara aykýrý düþünceleri dile getirmek mümkün deðildi. Bu durumun aþaðýdakilerden hangisini engellediði savunulabilir? A) Katolik Kilisesi nin varlýðýný sürdürecek önlemler almasýný B) Kiþisel yaratýcýlýðýn ön plana çýkmasýný C) Sanat alanýnda iþlenen konularýn sýnýrlý olmasýný D) Din adamlarýnýn krallar üzerinde etkili olmasýný E) Yöneticilerle din adamlarý arasýnda sorun çýkmasýný (2004) 97. Ortaçað da Avrupa toplumlarýnýn soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere sýnýflara ayrýlmasý aþaðýdakilerden hangisini göstermektedir? A) Þehirli sýnýfýn ticaretle uðraþtýðýný B) Halk arasýnda eþitsizlik olduðunu C) Din adamlarýnýn yetkilerine göre sýnýflara ayrýldýðýný D) Halkýn yaþam düzeyinin yüksek olduðunu E) Halk arasýnda belli mesleklere önem verildiðini (1993) 98. Haçlý Seferleri sonunda derebeylerin çoðu ülkelerine geri dönememiþtir. Dönenler ise maddi güçleri kalmadýðýndan, topraklarýný, nüfuzlarýný ve ordularýný kaybetmiþlerdir. Bu durum Avrupa da aþaðýdakilerden hangisine ortam hazýrlamýþtýr? A) Toplumda eþitliðin yaygýnlaþmasýna B) Siyasi yapýnýn deðiþmesine C) Ekonomik kalkýnmanýn hýzlanmasýna D) Tarýmýn önem kazanmasýna E) Sýnýf farklarýnýn ortaya çýkmasýna (1998) 99. Aþaðýdakilerden hangisi Avrupa da feodalitenin kurulmasýna ortam hazýrlayan etkenlerden biridir? A) Haçlý Savaþlarý B) Coðrafi Keþifler C) Rönesans Hareketleri D) Kavimler Göçü E) Reform Hareketleri (1988/ÖYS) 100.Aþaðýdakilerden hangisi, Haçlý Savaþlarýnýn Türk-Ýslam dünyasýnda meydana getirdiði önemli sonuçlardan biri deðildir? A) Anadolu Selçuklu Devleti nin zayýflamasý B) Suriye ve Filistin topraklarýnýn harap olmasý C) Avrupalýlarýn Ortadoðu yu yakýndan tanýmalarý D) Türklerin Ýslam dünyasýndaki önemlerinin artmasý E) Anadolu daki Türklerin Ýslamiyeti kabul etmeleri (1987/ÖYS) 15 LYS - Tarih Ödev Kitapçýðý 1 (TS)

16 DERSHANELERÝ LYS TARÝH ÖDEV KÝTAPÇIÐI - 1 CEVAP ANAHTARI 1 - C 21 - E 41 - D 61 - D 81 - D 2 - B 22 - C 42 - D 62 - D 82 - C 3 - E 23 - A 43 - D 63 - B 83 - E 4 - D 24 - C 44 - D 64 - E 84 - C 5 - A 25 - D 45 - C 65 - A 85 - C 6 - C 26 - D 46 - C 66 - B 86 - A 7 - E 27 - A 47 - A 67 - D 87 - A 8 - A 28 - B 48 - A 68 - E 88 - E 9 - D 29 - E 49 - E 69 - B 89 - D 10 - C 30 - B 50 - A 70 - C 90 - B 11 - B 31 - D 51 - A 71 - B 91 - E 12 - A 32 - D 52 - B 72 - A 92 - B 13 - B 33 - C 53 - D 73 - D 93 - D 14 - D 34 - D 54 - A 74 - E 94 - E 15 - E 35 - E 55 - E 75 - C 95 - D 16 - E 36 - C 56 - D 76 - E 96 - B 17 - D 37 - C 57 - B 77 - A 97 - B 18 - D 38 - B 58 - D 78 - A 98 - B 19 - D 39 - D 59 - E 79 - D 99 - D 20 - A 40 - A 60 - A 80 - D E 16

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2.

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2. Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 1. İnsan ve Tarih 2. Tarihin Konusu 3. Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi 4. Tarih Biliminin

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bozkır hayatının başlıca Bu Türklerin kültürün bilinen önemli en eski gıda ekonomik faaliyetleri neler

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88 KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88 İslam Devleti nin Tarihi Tarihsel gelişmeler 622 de Medine ye hicretle başlar Hz. Muhammed ve ilk halife

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

İnsanlar İLK defa BALIKÇILIĞA YONTMA TAŞ (PALEOLİTİK) devrinde başlamıştır.

İnsanlar İLK defa BALIKÇILIĞA YONTMA TAŞ (PALEOLİTİK) devrinde başlamıştır. T A R İ H T E İ L K L E R İLKÇAĞ TARİHİ Tarih öncesinin İLK Devri KABATAŞ devridir. İLK araçlar YONTMA TAŞ (PALEOLİTİK) devrinde yapılmıştır. İLK RESİM ve HEKEL Yontma Taş (Paleolitik) devrinde yapılmıştır.

Detaylı

Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı II. Dönem Ortak Sınavları

Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı II. Dönem Ortak Sınavları A A 9. Sınıf Biyoloji Dersi A Grubu Soruları 1. Canlılar büyüme, gelişme ve enerji gereksinimlerini karşılamak için öncelikli olarak aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştirmek zorundadır? A. Üreme

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy ÖN SÖZ Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testinde önemli bir yeri olan Tarih bölümündeki 30 soruyu uygun bir süre zarfında ve

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir.

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Akadlar,Babiller,Asurlular ve Elamlılar Video Ders Anlatımı AKADLAR M.Ö. 2350 2150 Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Samiler tarafından Orta Mezopotamya da Kral Sargon

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF YILLIK PLANI 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGR DERSİ 6. SINIF YILLIK PLANI SÜRE ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM)

LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM) LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM) Permütasyon Kombinasyon Binom Açýlýmý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

Büyük göç adı verilen bu göç sonrasında çeşitli devletler kurdular. Bunlar:

Büyük göç adı verilen bu göç sonrasında çeşitli devletler kurdular. Bunlar: Ünite 3 Orta Asya Türk Tarihi Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Tarihin en eski ve devamlı topluluklarından olan Türkler, yaklaşık dört bin yıllık geçmişleri boyunca Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında birçok

Detaylı

ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ

ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ 1. Bir bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkarılan, I. yazılı belgeler, II. tarım araçları, III. damga ve mühürler 4.

Detaylı

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ 13 ŞUBAT - 1- Erken Dönem İslam Mimarlığı İslam Mimarlığı 20 ŞUBAT - 2- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Camiler 27 ŞUBAT - 3- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Medreseler,

Detaylı

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 TOLUNOĞULLARI Tolunoğlu Ahmet tarafından Mısır da kurulmuştur. Abbasiler bu devlete

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

1) Tarih Bilimine Giriş

1) Tarih Bilimine Giriş 1) Tarih Bilimine Giriş Tarihin Tanımı İnsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyoekonomik yapılarını neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek inceleyen,

Detaylı

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu > Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Aşağıda tarihteki 23 Türk devleti hakkında bilgiler verilmiştir. Türkler'in bugüne değin kurmuş oldukları devletlerin

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Konular *Emeviler Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum. Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Kaynaklar *İrfan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB 05 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

TARİH DENEME GENEL KÜLTÜR. kpss ÖSYM. Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Serkan Aksoy. Gerçek Sınav Tadında...

TARİH DENEME GENEL KÜLTÜR. kpss ÖSYM. Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Serkan Aksoy. Gerçek Sınav Tadında... kpss 2014 GENEL KÜLTÜR ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. TARİH Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 30 DENEME Serkan Aksoy Gerçek Sınav Tadında... Serkan AKSOY KPSS TARİH 30 DENEME

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YUNAN ANADOLU MEZAPOTAMYA İRAN MISIR HİNT ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI GENEL ÖZELLİKLERİ: 1- Genellikle iklim

Detaylı

ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ

ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ TÜRKLERİN ANADOLU YU VATAN EDİNMESİ Anadolu nun Keşfi: *Büyük Selçuklu Devleti döneminde Tuğrul ve Çağrı Bey dönemlerinde Anadolu ya keşif akınları yapılmış ve buranın yerleşmek

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

ORTA ÇAĞ TARİHİ. Editör Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN

ORTA ÇAĞ TARİHİ. Editör Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN ORTA ÇAĞ TARİHİ Editör Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN Bölüm Yazarları Doç. Dr. Abdullah KAYA Doç. Dr. Bekir BİÇER Doç. Dr. Murat KEÇİŞ Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAĞLAM Yrd. Doç. Dr. Emrullah KALELİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları ORTAÖĞRETİM TARİH Öğretmenin Ders Notları II ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH (Öğretmenin Ders Notları) EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Faruk KARA Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın

Detaylı

Tarihin Çeşitleri Hikayeci Tarih: Nakilci tarih yazımıdır. Eski Yunan Tarihçisi Heredot'la başlar.

Tarihin Çeşitleri Hikayeci Tarih: Nakilci tarih yazımıdır. Eski Yunan Tarihçisi Heredot'la başlar. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ Tarihin Tanımı Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek, belgeler ışığında objektif

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar Avrupa Tarihi Konuyla ilgili kavramlar Aforoz: Katolik mezhebinde papa ve kiliseye karşı gelenlerin kilise tarafından dinden çıkarılmasıdır. Burjuva: Avrupa da soylular ve köylülerden farklı olarak ticaretle

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur.

1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur. 1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur. a) Tutsaklık düzeni b) Üretim artığının sağlanması c) Uzmanlaşmış zanaatçı sınıfı

Detaylı

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR Prof. Dr. Ýlter TURAN 63 TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR GÝRÝÞ Prof. Dr. Ýlter TURAN Türk-Rus iliþkileri tarih boyunca rekabetçi bir zeminde geliþmiþ,

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

İçindekiler. 1. Ünite TARİH BİLİMİ. 2. Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU ve İLK UYGARLIKLAR. 3. Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ. 4. Ünite İSLAM TARİHİ ve UYGARLIĞI

İçindekiler. 1. Ünite TARİH BİLİMİ. 2. Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU ve İLK UYGARLIKLAR. 3. Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ. 4. Ünite İSLAM TARİHİ ve UYGARLIĞI İçindekiler 1. Ünite TARİH BİLİMİ 1. Bölüm : Tarih Bilimine Giriş... 5 2. Bölüm : Tarih Yazıcılığı ve Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları...13 2. Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU ve İLK UYGARLIKLAR 1. Bölüm : Tarihî

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHNESÝ 7. SINIF DENEME SINVI / 12. SYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Renk sözcüðü, öncül cümleye neþe, mutluluk anlamlarýný katmaktadýr. Bu nedenle sözcük mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr. Yanýt

Detaylı

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten Türkiye'nin En Çok Satan TARİH ten Editör: Suat DÜZ Zehra SAVAŞ ÖZTÜRK Selami REİSOĞLU KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Arzu Batur Dizgi-Grafik Tasarım: Didem Kestek Kapak Tasarımı: Didem Kestek

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine 2007y ý l ý ü l k e - m i z için bir ol-mak ya da olmamak savaþýna sahne olacaða benziyor. AKP, çeþitli kesimlerden gelen uya-rýlara raðmen ülkemizi bir is-lâm devletine dönüþtürme tutkusundan vazgeçmedi,

Detaylı

COĞRAFİK UYGARLIKLAR. Mezopotamya ya kurulmuş devletler: Sümerler, Akadlar, Babiller, Assurlar ve Elamlılar dır. SÜMERLER AKADLAR ASSURLAR BABİLLER

COĞRAFİK UYGARLIKLAR. Mezopotamya ya kurulmuş devletler: Sümerler, Akadlar, Babiller, Assurlar ve Elamlılar dır. SÜMERLER AKADLAR ASSURLAR BABİLLER COĞRAFİK Mezopotamya, günümüz sınırlarına göre çoğu Irak ta bulunan ve arabistana kadar uzanan dar ve uzun bir platodur. Dicle ve Fırat nehirlerin arasına kurulmuş bu yer varlığının en önemli kısımlarını

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 11. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Bir sözcüðü, A seçeneðinde eþit, ayný anlamýnda kullanýlmýþtýr: Nasýl isterseniz, benim için hepsi ayný (eþit). 5. A,

Detaylı

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ a. Türk Göçleri ve Sonuçları Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan

Detaylı

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden Tarih Öncesi Devirlerde Anadolu Video Ders Anlatımı TARİH ÖNCESI DEVİRLERDE ANADOLU Türkiye tarih öncesi devirlerde üzerinde birçok medeniyet kurulan çok önemli bir yerleşim merkeziydi. Ülkemizin tarihi

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ ZAMAN VE TAKVİM

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ ZAMAN VE TAKVİM ZAMAN VE TAKVİM Takvim zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metoduna takvim adı verilir. DİKKAT: Takvimlerin ortaya çıkmasında insanların ekonomik uğraşları önemlidir. UYARI: Hicri takvimin başlangıcı

Detaylı

İktisat Tarihi II. IV. Hafta

İktisat Tarihi II. IV. Hafta İktisat Tarihi II IV. Hafta İnsan Bilgisinde Devrim - devam Çağdaş yabanlarda olduğu gibi eski çağlarda tıp kuramının özü büyüydü. II. Devrimden sonra Babil de doktorlar aynı zamanda rahipti. Mısır da

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 16. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Silkelemek sözcüðü; 1. cümlede üstündeki þeyleri düþürmek, 2. cümlede kuvvetle sarsmak, 3. cümlede etkilemek ve 4. cümlede

Detaylı

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE G ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. II. binin sonlarında, nda, boğazlar üzerinden Anadolu'ya olan Deniz Kavimleri GöçG öçleri köklk klü değişikliklere ikliklere neden olur. Anadolu'nun

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

TÜRK MİMARLIK TARİHİ

TÜRK MİMARLIK TARİHİ düzen ve anlam düzen ve anlam Bartolomeu Velho,1568 düzen ve anlam düzen ve anlam düzen ve anlam düzen ve anlam düzen ve anlam düzen ve anlam ideal olanı bulmak ideal olanı bulmak Bu dünya benim tasarımımdır.

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-364-239-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım,

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-318-850-6 Kitapta

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz?

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? 1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? A) Hastalanınca doktora gitmek. B) Evde kısık sesle müzik dinlemek. C) Kütüphanede kitap okumak. D)

Detaylı

Komisyon LYS4 TARİH - COĞRAFYA2 - FELSEFE İLE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN

Komisyon LYS4 TARİH - COĞRAFYA2 - FELSEFE İLE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN Komisyon LYS4 TARİH - COĞRAFYA2 - FELSEFE İLE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN 978-605-318-827-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

İSLAM TARİHİ İSLAMİYET DOĞDUĞU YILLARDA DÜNYANIN GENEL DURUMU

İSLAM TARİHİ İSLAMİYET DOĞDUĞU YILLARDA DÜNYANIN GENEL DURUMU İSLAM TARİHİ İSLAMİYET DOĞDUĞU YILLARDA DÜNYANIN GENEL DURUMU AVRUPA KITASI'NIN DURUMU Toplumsal eşitsizlik üzerine kurulan bu düzen içinde halk, farklı toplumsal sınıflara ayrılmıştır: Soylular (Senyörler):

Detaylı

TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ

TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ KONU:DÖRT HALİFE DÖNEMİ HAZIRLAYANLAR URAL DOĞUKAN ÇAĞIRKAN FATİH OĞRAŞ GÖKAY BOLATCAN ERDEM USLU KAYNAKÇA:www.eba.gov.tr/video/izle/video4f55bd30030fd DÖRT HALİFE DÖNEMİ

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1

İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1 İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1 1. Bazı Türk devletlerinin Hazar ve Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göçler yapması, I. merkeziyetçi anlayışın güç kazanması, II. Avrupa'da etnik ve siyasal sorunlar yaşanması,

Detaylı

TARİH 1.

TARİH 1. TARİH 1 16.02.2017 ARİF ÖZBEYLİ ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ... VE,TARİH YAZIYLA BAŞLAR TARİHİ ÖNCESİ DEVİRLER Taş Devri (MÖ.600.000-5500) Kalkolitik Dönem (MÖ.5500-2500) Maden Devri

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TARİH SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TARİH SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TARİH SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde 30. yıl Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-318-503-1 Kitapta yer alan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2.

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2. YGS PİANALİTİK KONU LERİ COĞRAFYA 1. Doða ve Ýnsan 27 Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri 2. Harita ve Ölçek 28 Göçlerin Mekânsal Etkileri 3. Haritalarda Yüzey Þekillerinin Gösterilmesi 29 Geçmiþten Günümüze

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf. 81-122. Osmanlı İmparatorluğu: Genel Bir Bakış 1243 Kösedağ Savaşı sonucunda İran İlhanlıları n tabi

Detaylı