ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK"

Transkript

1 ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK e k o n o m i s t. c o m. t r fiubat 2011 Y l Say 2011/8 3 TL K.K.T.C. fiyat 3.75 TL Ford Otosan dan Çimsa ya, Bolu Çimento dan Kartonsan a, temettü aç s ndan yat r mc s n y llard r piflman etmeyen flirketlerin tam listesi y l nda yüksek temettü da tmas beklenen flirketler.

2 Sürdürülebilir fiehirler 2011 ÇEVRE, ULAfiIM, ALT YAPI, NOVASYON, ENERJ VE TRENDLER fiubat 2011 GAZ ANTEP GELECE N KONUfiTU Sürdürülebilir marka flehir konferans n n tüm sunumlar SIEMENS SÜRDÜRÜLEB L RL K ADINA NELER YAPIYOR? GEORG WILMS SIEMENS AG GAZ ANTEP, PHILEDELPHIA BÜYÜKLÜ ÜNDE B R KENT MARK HUGHES PENSILVANYA ÜN VERS TES GAZ ANTEP ARTIK B R DÜNYA fiehr OLMA YOLUNDADIR ASIM GÜZELBEY GAZ ANTEP BÜYÜKfiEH R BELED YE BAfiKANI SÜRDÜRÜLEB L RL KTE Y PLANLAMA ZORUNLU MEVLÜT KURBAN GAZ ANTEP VAL VEK L Ekonomist in ücretsiz ekidir.

3 SUNUM Sürdürülebilir marka flehir GAZ ANTEP gelece i için topland Capital ve Ekonomist dergileri taraf ndan Siemens sponsorlu unda düzenlenen Sürdürülebilir Marka fiehirler Gelece e Haz rlan yor toplant lar n n ilki Gelece imizi Konuflmak çin Toplan yoruz slogan yla Gaziantep te gerçeklefltirildi. 4 fiubat 2011 tarihinde Gaziantep Dedeman Oteli nde gerçeklefltirilen Sürdürülebilir Marka fiehir: Gaziantep toplant s, baflta Gaziantep Vali Vekili Mevlüt Kurban ve Gaziantep Büyükflehir Belediye Baflkan Dr. As m Güzelbey olmak üzere flehrin kamu, sanayi ve ticaret dünyas ndan önemli isimlerini bir araya getirdi fiubat 2011

4 T arih boyunca her dönemde ad ndan söz ettiren, geçmiflin ve bugünün marka flehri Gaziantep, mevcut ve potansiyel sanayi yat r mlar, sahip oldu u zengin tarih ve kültür dokusuyla hiç kuflkusuz dünyan n say l sürdürülebilir flehirleri aras nda. Capital ve Ekonomist dergileri taraf ndan Siemens sponsorlu unda düzenlenen Sürdürülebilir Marka fiehirler Gelece e Haz rlan yor bafll kl toplant n n ilki de bu sebeple Gaziantep'te gerçeklefltirildi. 4 fiubat 2011 tarihinde Gaziantep Dedeman Oteli nde gerçekleflen Sürdürülebilir Marka fiehir: Gaziantep bafll kl toplant ya, baflta Gaziantep Vali Vekili Mevlüt Kurban ve Gaziantep Büyükflehir Belediye Baflkan Dr. As m Güzelbey olmak üzere flehrin önemli isimleri kat ld. Yoksulluk flehirlerde olacak Toplant n n aç l fl konuflmalar n Siemens A.fi. Genel Müdürü Hüseyin Gelis le birlikte, Ekonomist ve Capital Dergileri Yay n Direktörü Rauf Atefl yapt. Gelis, yapt konuflmada, dünyan n her geçen gün de iflti ini ve geliflti ini, flehirlerin ise bu geliflimin tam ortas nda yer ald n ifade ederek, bugün dünyada flehirlerde yaflayan nüfusun k rsal kesimin üzerine ç kt na, Türkiye'de ise nüfusun yaklafl k yüzde 70'inin flehirlerde yaflad na iflaret etti. Gelis, bu konuda flunlar söyledi: Tarih boyunca flehirler sahip olduklar ekonomik güçle ülke ekonomilerinde büyük role sahip oldular. fiehirler, ekonominin itici gücü olmakla birlikte refah n da l m konusunda da büyük f rsatlar sergiliyor. Ne var ki, Dünya Bankas 'n n bir araflt rmas nda 2035 y l nda bafll ca yoksulluk bölgelerinin k rsal kesimler de il flehirler olaca öngörülüyor. fiehirler sefan n m yoksa cefan n m merkezi olacak diye kendimize sorabiliriz. Toplant da öne ç kan bafll klar Gaziantep in de dünyan n say l Sürdürülebilir fiehirleri aras na kat lmas için ilk ad m n at ld bu toplant n n ard ndan, flehrin enerji altyap s, temiz/at k su yönetimi, enerji verimlili i, ulafl m altyap s, emniyet ve güvenli i, spor tesisleri ve havaalanlar gibi önemli konular nda de iflim için çal flmalar n bafllamas. Gaziantep in ekolojik aç dan sürdürülebilirlikte ne durumda oldu unun bilinmesi için Siemens in ilk kez, Economist Intelligence Unit (EIU) ile birlikte gelifltirdi i, bir flehrin hem mevcut çevre performans n hem de sürdürmekte oldu u giriflimler ve hedefler yoluyla gelecekteki çevresel etkisini azaltmaya verdi i önemi ölçmeye yönelik bir çal flman n kent ölçe inde yap lmas. Gaziantep te e-yönetim sistemlerinin oluflturulmas, var olan sistemlerin modernizasyonuna ve dönüflümüne h z verilmesi. Kent ölçe inde sürdürülebilir yeflil bina say lar n n art r lmas. Kentteki sa l k kurumlar n n yeflil hastaneler konsepti çerçevesinde görüntüleme, terapi, sa l k hizmeti, IT ya da teflhiste en yeni teknolojilere kadar genifl bir alan kapsayan çal flmalara h z verilmesi. Kentin temiz su kaynaklar n n son teknolojilerle rehabilite edilmesi ve at k/temiz kontrolü için yeni sistemlerin oluflturulmas. Kent içi ve çevre ulafl m sistemlerinin sürdürülebilir ve kentsel geliflime paralel olarak kontrol edilebilir teknolojilerle sa l kl ve kullan fll hale getirilmesi için çal flmalar yap lmas. Siemens in inovatif kumanda ve kontrol sistemlerini, ak ll yaz l m tabanl video analiti ini ve güvenlik yönetimini birlefltiren Siveillance portföyü benzeri sistemlerin kent güvenli inde daha etkin hale getirilmesi. Kentin ihtiyaç duydu u enerji kaynaklar n n tamam na yönelik kontrollü ve yenilenebilir sistemlerin gelifltirilmesi ve kent sakinleri için çok daha tasarruflu ve çevre dostu enerji sistemlerinin oluflturulmas. Karar vericiler gelece e yön verirken teknolojik, çevreci ve politik bak fl aç lar n beraber düflünmek durumundalar. fiehirlerin artan ulafl m, sa l k, enerji gibi ihtiyaçlar na cevap verebilmenin sürdürülebilir flehirsel geliflimle mümkün oldu unu vurgulayan Gelis, fiehirler sürdürülebilir gelece in anahtar d r ve Siemens olarak biz en geliflmifl çevreci teknolojilerimiz ve çözümlerimizle daha yaflanabilir alanlar yaratma çabas nda hizmet etmeye haz r z dedi. Gaziantep, marka flehir oldu Hüseyin Gelis, tarihi bir kent olan Gaziantep'in bitmez tükenmez enerjisinin, giriflimci ruhunun Türkiye için bir örnek oldu unu, büyüme rakamlar ve geliflmifl sanayi altyap s n n bunu kan tlad n belirtti. Gaziantep Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan 20 fiubat

5 SUNUM Mehmet Aslan da, sürdürülebilirli in, üretim ve iliflkiler aç s ndan önemini belirterek, Gaziantep'in bu anlamda Anadolu nun önde gelen flehirlerinden oldu unu söyledi. Kentin 6-7 bin y ll k tarihine, bugün geldi i sanayi ve ticaretteki konumuna iflaret eden Aslan, Bunun alt nda bin y llar n birikimi var. Kültürel birikimle, büyük tarihsel süreç ve mücadeleyle ancak bu noktalara gelebilirsiniz. Biz öyle bir dinami iz ki, hep birlikte sadece flehrini düflünen de il bölgesinin ve ülkesinin vizyonunu gelifltirmeye yönelik bir anlay flla hareket ediyoruz. Bunun harekete geçmesinde Büyükflehir Belediye Baflkan m z, kültürde turizmde çok önemli at l mlar yapt. Güçlü bir kültür flehri Büyükflehir Belediye Baflkan As m Güzelbey de, Gaziantep'in lahmacun kebap flehrinden bugün sanayisi ile güçlü bir kültür flehrine do ru gitmeye bafllad n vurgulad. Güzelbey, Bütün bunlar n sonucunda Gaziantep kazanacak. Gaziantep'te bir taraftan bacalar tütecek, insanlar afl ve ifl bulacaklar di er taraftan kente gelen binlerce insan kültürel de erlerini görecek, tarihini için sürdürülebilirlik önemli bir model dedi. Gaziantep Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Nejat Koçer, ortak akl n baflar lar n n en önemli unsuru oldu unu ifade etti. Sürdürülebilir olmak için Gaziantep Sanayi Odas olarak 2003 y l nda Marka fiehir Gaziantep projesi ile yola ç kt klar n anlatan Koçer, 2003 y l nda marka tescili civar nda olan kentin 2011 y l na geldi imizde 12 bin 500 marka tescili oldu una dikkati çekti. Koçer, flunlar kaydetti: Bu fark ndal kla yola ç kt m zda bu vizyonun içine baflka fleyler eklememiz gerekiyordu; içine inovasyonu koyduk, Ar-Ge at l m bafllatt k, kalite ve ihracatla ilgili birçok projenin ard ndan ak ll sanayi projesini harekete geçirdik. Bunlar, sürdürülebilir olman n alt gerekleriydi. Bir flehrin sürdürülebilirli inde sanayinin markalaflmas tek bafl na yeterli de il. fiehrin di er dinamiklerinin de tan yacak. Bunlar için flehrin potansiyelini ortaya ç kar p, bunu sürdürülebilir süreç olarak de erlendirmek laz m diye konufltu. Toplant da söz alan Siemens AG den Georg Wilms, Siemens in dünyada hayata geçirdi i Sürdürülebilir fiehir uygulamalar ndan örnekler verirken, Pennsylvania Üniversitesi nden Prof. Mark A.Hughes ise Philadelphia da baflar yla uygulanan çal flmalar kat l mc larla paylaflt. Vali Vekili Mevlüt Kurban' n da kat ld toplant da, Gaziantep'in sanayileflmesinin ana temas olan ortak ak l anlay fl n n uygulay c s ve bu anlay fl n kent yönetimiyle kanaat önderleri aras nda hakim k l nmas n n mimar olan Sanko Holding Yönetim Kurulu Baflkan Abdulkadir Konuko lu'na Sürdürülebilirlik Ödülü verildi fiubat 2011

6 20 fiubat

7 SUNUM 6 20 fiubat 2011

8 Gaziantep in girişimci ruhu Türkiye için bir örnektir Hüseyin Gelifl (Siemens A.fi. Genel Müdürü) Dünyam z her geçen gün gelifliyor ve de ifliyor. fiehirlerse bu geliflimin tam ortas nda bulunuyor. Bugün dünyada, flehirlerde yaflayan nüfus k rsal kesimin üzerine ç km fl durumda. Ülkemizdeyse nüfusun yaklafl k yüzde 70 i flehirlerde yafl yor. Türkiye de 8 bin y ll k bir medeniyetin izlerini tafl yoruz. Tarih boyunca flehirler sahip olduklar ekonomik güçle ülke ekonomilerinde büyük güce sahip oldular. fiehirler ekonominin itici gücü ve refah n da l m konusunda da büyük f rsatlar sergiliyor. Ne var ki, Dünya Bankas n n bir araflt rmas nda 2050 y l nda bafll ca yoksulluk bölgelerinin k rsal kesimler de il flehirler olaca öngörülüyor. fiehirler cefan n m yoksa sefan n m merkezi olacak diye kendimize sorabiliriz. Karar vericiler gelece e yön verirken, teknolojik, çevreci ve politik bak fl aç lar n beraber düflünmek zorundalar. nsanlar flehirleri yaflayan bir organizmaya dönüfltürür. Bugün flehirlerin ulafl m, sa l k, enerji gibi artan ihtiyaçlar na cevap verebilmek sürdürülebilir flehirsel geliflimle mümkündür. fianghay da düzenlenen 2001 Expo nun ana temas daha iyi flehir, daha iyi yaflam idi. fiehirler sürdürülebilirli in anahtar d r ve Siemens olarak biz en geliflmifl çevreci teknolojilerimizle, çözümlerimizle daha yaflanabilir alanlar yaratma konusunda hizmet etmeye haz r z. Bu nedenle Siemens 20 fiubat

9 SUNUM olarak sürdürülebilir flehir konseptini gelifltirdik. Amac m z flehirlerin farkl ihtiyaçlar n makro bir gözle tan mlamak, çözüm önerilerini sunmak ve buna göre planlama ve yat r mlarla flehirleri çevreci ve gelecekte daha da yaflanabilir bir hale getirmektir. Neden Gaziantep? Gaziantep in tarihi ve kültürel zenginliklerini sizlere tekrar etmeme gerek yok. Ancak bu tarihi kentin bitmez tükenmez enerjisi, giriflimci ruhu Türkiye için bir örnektir. Büyüme rakamlar ve geliflmifl sanayi altyap s bunu kan tl yor. Bazen ngilizce kelimeler durumu tarif etmemize yard mc oluyor. Bu flehir di erleri için bence benchmark t r, yani örnektir. Marka flehir dedi imizde akl m za belirli simgeler gelir. Gaziantep bunlar aras nda bafl çeken flehirlerden biri. Gaziantep geliflen ihtiyaçlar do ru zamanda tespit etmekte, o yönde ilerlemektedir. Tekstilden yeni teknoloji dönemine geçifl bunun en iyi örne idir. Tarihi unutmadan bunu yapmak daha da önemlidir çünkü tarihimiz geçmiflimizdir, temelimizdir. Dile imiz bunun sadece Gaziantep ile s n rl kalmamas, di er flehirlerimize de örnek olmas. Vizyonu geniş bir kent Mehmet Aslan (Gaziantep Ticaret Odas Baflkan ) Sürdürülebilirlik konusu sadece büyük flehirler için geçerli bir kavram de il. Üretim yap yorsa, insan ve iliflkileri aç s ndan da çok önemli. Gaziantep bu alanda Anadolu daki belki de en önde gelen flehirdir. Gaziantep in, Türkiye nin bilinen tarihinden belki de daha eski bir tarihi var. Birçok tarihi kayna a göre ilk toplu yerleflim merkezidir Gaziantep. nsanlar n 6 ila 7 bin y ll k bir süre boyunca burada toplu yaflad na yönelik arkeolojik belgeler var. Gaziantep Mezopotamya n n bafllang c nda ve tüm tarih boyunca, sadece pekyolu zaman nda de il, daha önce de bu önemli konumu muhafaza etmifl. Bütün sayabilece iniz medeniyetler Gaziantep ten gelmedir: Persler, Sümerler, Bizansl lar, Osmanl lar, Türkler, Araplar ve Ermeniler Bu, kentin konumundan kaynaklan yor. Ancak bu konumun bir de dezavantaj var. Ekilebilir alan az olan bir flehir Gaziantep. Belki de tetikleyici sebep de budur. Gaziantep ekonomi ve sanayide neden bu kadar çok yol alm fl diye hep sorulur. Asl nda belki de cevap burada. Ekilebilir arazinin az olmas, burada yaflayan medeniyetlerin ve insanlar n baflka flehirlere geçmelerini tetikleyici bir neden olmufl. Bunun için kuzeyden güneye, do udan bat ya bütün medeniyetlerin kesiflme noktas olan Gaziantep te insanlar mutlaka bir fleyler üretmifl ve hayatiyetlerini devam ettirme konusunda uzmanlaflm fllar. Dolay s yla bugün bizim sanayi ve ticarette ulaflm fl oldu umuz nokta, Yahudi nin ticaretteki becerisinden Ermeni nin el sanat ndaki becerisine, Türk ün yarat c l k ve azmine kadar birçok ortak azmin ve çaban n kar fl m d r. Bu ba lamda sadece 1400 lü 1500 lü y llarda pekyolu üzerinde sat lan ürünlerin kompozisyonuna bakt n z zaman ki bunun belgeleri var, sfahan ile birlikte Gaziantep te el hal s, bak rc l k, kuyumculuk, dokumac l k mamulleri fazla ra bet gören ürünlerdir. Biz bu sanayiye ulaflt ysak, bunun alt nda y llar n birikimi var. Sanayileflme, zorlama ile olacak bir fley de il, büyük bir tarihi süreç ve mücadele ile yap labilecek bir fley. O yüzden sürdürülebilirlik aç s ndan Gaziantep bugün ulaflt noktaya bu tarihi özelliklerinin alt ndaki çok önemli bir dinami i ortaya koyarak gelmifltir; o da ortak vizyon. Biz burada öyle bir dinami iz ki, Türkiye ye model olabiliriz. Ortak bir vizyona sahip, sadece flehrinin de il bölgesinin ve ülkesinin vizyonunu gelifltirmeye yönelik bir anlay flla hareket eden bir flehrin çocuklar y z. Ayr ca öyle bir tarihi önemimiz var ki, Kurtulufl Savafl n n önünü açm fl ve bu anlamda dünyada gazilik unvan n elde etmifl bir flehrin çocuklar y z. Bütün bunlar n alt nda zoru yenmek, üretmek, y lmamak ve mutlaka daha ileri gitmek var. Biz çocuklar m za hiçbir zaman para ile para kazanmay ö retmeyiz. Biz çocuklar m za e er bir bakkal dükkân n z varsa onu market yap n deriz. Okuturuz, imkan sunar z, her türlü e itimi de veririz ve onu 8 20 fiubat 2011

10 yönlendiririz. Üretmeye, faydal olmaya, istihdam yaratmaya yönelik bir kültürün özelli idir bu. Gaziantep bu alanda irdelendi i zaman, bugün sadece sanayi ve ticaretiyle de il, çok daha genifl bir vizyonda turizm, kültür, sanat ve kongreleriyle Ortado u nun önde gelen bir merkezidir. Buna inan yoruz, bu do rultuda çal fl yoruz. Bu flartlar n bir ya da ikisinin eksik oldu u durumda sürdürülebilirli in devam n n mümkün olamayaca n düflünüyorum y ll k bir flehir, bugün bu vizyonlarla Türkiye nin önünü açmaya yönelik bir gayret içerisindeyse, sürdürülebilirlik konusunda da model bir flehirdir. Ar-Ge projelerinde yüzde 330 artış sağladık Nejat Koçer (Gaziantep Sanayi Odas Baflkan ) nsanlar n, flehirlerin, kurumlar n sürdürülebilir olmak için yola ç km fl olmas gerekir. Gaziantep 2003 y l nda Marka fiehir Gaziantep projesine bafllarken sanayisinin gelece ini, vizyonunu ve sadece o günü de il, y llar sonras n planlama ad na yola ç km flt y l nda Gaziantep in Cumhuriyet tarihinden o güne kadarki marka tescili 4 bin 200 civar ndayd. Bugün 2011 e geldi imizde marka tescili olan bir flehir pozisyonunda. Bu bir yola ç k fl, bir bilinç, bir fark ndal kt r. Bu vizyonun içerisine baflka fleyler de eklememiz gerekiyordu. Önce inovasyonu koyduk ve novasyon Vadisi Gaziantep projesini bafllatt k. Sonra Ar- Ge de Gaziantep at l m n bafllatt k. Hükümet, Tübitak bütçesine Türkiye nin en büyük rakam n koydu unda biz en fazla pay alan flehir olmak zorunday z dedik ve Ar- Ge de Gaziantep projesini Tübitak ile bafllatarak 3 y lda Ar-Ge projelerinde yüzde 330 art fl sa lad k. Bununla da yetinmedik. Kalite, ihracat ve d fl ticaretle ilgili birçok projede de yer ald k. Hemen ard ndan Ak ll Sanayi projesini harekete geçirdik. Sonuçta Gaziantep in daha katma de erli ürünler ortaya ç karmas için bir fark ndal k ve bilinç yaratmaya gayret ettik. Bütün bu çal flmalar m z Gaziantep sanayisinin gelecek vizyonu aç s ndan çok önemliydi. Bütün bunlar sürdürülebilir olman n altyap sal gerekleriydi. Biz Gaziantep Sanayi Odas olarak sanayimizin gelece i aç s ndan bu projelerin hepsini bir bir harekete geçirdik ve çal flmaya devam ediyoruz. Bir flehrin sürdürülebilirli inde sanayinin markalaflmas bir yere kadar yeterli. Bir yerden sonra o flehrin di er dinamiklerinin harekete geçmesi gerek. flte bu anlamda kültürde, turizmde ve buna ba l birçok de erde Büyükflehir Belediye Baflkan m z çok önemli at l mlar yapt. Marka flehir kavram n n sürdürülebilirli i aç s ndan çok kente de er katan projeler ortaya koydu. Birbirini destekleyen bu dinamikler gelecek aç s ndan da çok önemli. Sadece bir noktada markalaflman z ve bir noktada öne ç kman z bir yere kadar yeterli olabilir. Bir yerden sonra bütün dinamikler birbirini bütünlemeli, hepsi birbirini tamamlamal. Burada yazan bütün kavramlar, fikirler asl nda bizim flehir olarak y llard r savundu umuz fikirler. Herhangi bir kurum ya da kurulufl olarak de il, flehir olarak bu vizyonu hep birlikte savunmak zorunday z. Çünkü fikir, anlay fl ve proje ihraç eden, her anlamda Türkiye ye örnek bir flehiriz. Bu anlamda bugün bu toplant n n Gaziantep te yap lmas n çok anlaml buluyorum. Y llard r marka flehir kavram üzerine vermifl oldu umuz çaba ve gayretin, ortaya koydu umuz emeklerin bugün Türkiye ye örnek gösteriliyor olmas mutluluk verici bir durum. Bu yola devam edece iz. Bu yol çok uzun bir yol. Markalaflma süreci bitmeyen bir yolculuk. Sanayide markalaflma, elde etti imiz baflar lar, 2010 y l sonucu ihracatta, istihdamda, birçok alanda Gaziantep in ortaya koydu u performans; markalaflmada, inovasyonda ve Ar-Ge de de devam edecek. 20 fiubat

11 SUNUM Gaziantep artık bir dünya şehri olma yolundadır As m Güzelbey (Gaziantep Büyükflehir Belediye Baflkan ) Sürdürülebilirlik bizim aç m zdan son derece önemli. Gaziantep Belediyesi olarak AB projeleri yapt m zda karfl m za ç kan ilk kelime buydu. Bize, Projeniz çok güzel ama sürdürülebilir de il dendi. Demek ki bir yerde hata yap yoruz dedik. Olaylar yeni bafltan de erlendirmeye bafllad k. fiimdi sürdürülebilirli in ne kadar de erli oldu unu anlamaya bafllad k. Bir projeye bafllamak çok güzel, ama e er onun sonunu getiremiyorsan z o zaman durumu yeniden gözden geçirmeniz gerekli. Bugünkü toplant iflte bu aç dan son derece önemli. Bu toplant için Gaziantep in seçilmifl olmas bize gurur veriyor. Siemens in Gaziantep te çok büyük ifllerde imzas var. Yat r mlarda isimleri geçiyor. Özellikle teknoloji konusunda bir dünya devi oldu unu biz de kabul ediyoruz. Biz burada marka flehir Gaziantep in sürdürülebilirli ini tart flaca z. Gaziantep hepimizin bildi i gibi bir lahmacun, kebap flehrinden bugün sanayisiyle güçlü bir kültür flehrine do ru gitmeye bafllad. Bütün bunlar n sonucunda Gaziantep kazanacak. Gaziantep te bir taraftan bacalar tütecek, sanayi çal flacak, insanlar afl ve ifl bulacak; di er taraftan Gaziantep e gelen binlerce insan Gaziantep in kültürel de erlerini görecek, güzel tarihini tan yacaklar. Hedefimiz bütün bunlar için. Kültürel sürdürülebilirlik için var olan potansiyelimizi ortaya ç kar p onu sürdürülebilir hale getirmemiz laz m. Bunu sadece 3-5 tane tarihi eserin restorasyonuyla de il, geçmiflten gelece e uzanan bir süreç olarak de erlendirmeliyiz. Gaziantep Belediyesi olarak bütün kurumlarla çok ciddi iflbirli i yapmak durumday z. Gaziantep in bugün bu noktaya gelmesi; kültürde, sanatta, sanayide, sosyal ve ekonomik konularda kurumlar n pozitif diyalogundand r. Biz her konuyu ticaret odas baflkan m z, sanayi odas baflkan m z, de erli valimiz ve bu konuda söz sahibi insanlarla birlikte oturup birlikte gerçeklefltiren bir anlay fla sahibiz. Bugün Gaziantep sadece tarihi eser konusunda de il, teknoloji konusunda da büyük mesafeler kat ediyor. Özellikle yeni yap lan 5 inci organize sanayi bölgesi Gaziantep in ekonomik potansiyelini daha da art racak. Biz de Gaziantep Belediyesi olarak bütün bu yat r mlar destekliyoruz. Bütün yat r mc lar n önünü açmak için çal fl yoruz. Bunlar lafla de il, icraatla gösterilmek zorundad r. Siz sürdürülebilir bir marka flehri olmak yolundas n z. Ama flehrinizin bir trafik problemi varsa, her kavflakta araçlar 10 dakika bekliyorsa, e er trafikte bir keflmekefl varsa ne sürdürülebilir olmaktan ne de marka yaratmaktan bahsedebiliriz. fiehrin madde ba ml lar yla, güvenlikle ilgili sorunlar varsa yine bir marka flehri olmaktan bahsetmemek laz m. Onun için biz bunlar bir bütün olarak alg l yoruz. Bu bütün içerisinde sadece yat r mc lara de il, bu flehre gelen herkese hitap edecek, herkesi mutlu edecek argümanlar sunmak zorundas n z. nsanlar buraya art k kebap yemeye gelmezler, bunu kabul etmek laz m. Bugün lahmacunun, kebab nda alas, stanbul da da bulunmakta. Art k farkl fleyler sunmam z laz m. Nedir bunlar derseniz, tarihi eserlere sahip ç kmak, geçmifle sahip ç kmak burada öne ç k yor. Ama bu yeterli de il, müzeler açmak laz m. Bugün e er bu flehre gelen insanlar bir müze ihtiyac duyuyorsa, biz bunu yapmak zorunday z. Gençler ve çocuklar müze d fl nda birtak m beklentiler içine gireceklerdir. Bunlar için de bir Disneyland, bir botanik bahçesi, bir bilim merkezi, bir planetaryum ve bir hayvanat bahçesi önemli sunumlar. Bugün bunlar n hepsi Gaziantep te var ve bu yüzden insanlar Gaziantep i seçiyorlar. Biz iddia ediyoruz ki, Gaziantep art k bir dünya flehri olma yolundad r. Dünyan n de iflik yerlerindeki etkinliklere Gaziantep olarak gidip, stand aç p, etkinliklere kat l p kendimizi tan tmaya çal fl yoruz. Amerika dan Çin e, Kore den Japonya ya, ngiltere ye kadar her yerde kendimizi göstermeye çal fl yoruz. Güney Afrika n n bir yerinde bir fiubat 2011

12 yemek yar flmas varsa biz dünya çap nda mutfa olan bir flehir olarak buna mutlaka kat lmak istiyoruz. Kat l yoruz, yemeklerimizi, tatl lar m z orada tan tma imkan buluyoruz. Bunun sonucunda insanlar n Gaziantep e karfl bir ilgisi oluflmaya bafllad. Birçok önemli dergi gelip burada röportajlar yapmaya bafllad. Geçen sene Wall Street Journal da bir yaz ç kt. Dünyan n en h zl büyüyen 10 flehri aras nda Guangzhou, Nanjing ve Dubai ilk s ray ald. Bu hiçbirimiz için flafl rt c de il. Ama bunlar n ard ndan dokuzuncu s rada Gaziantep in bulunmas bizler aç s ndan son derece önemli oldu. Bu parametreler aras nda sadece nüfus art fl de il, h zl kentleflme, h zl sanayileflme de önemli yer tutmufltu. Ard ndan Washington Post ve The Economist dergisi gelip Gaziantep teki geliflimi ve bu de iflimin sürdürülebilirli ini test ettiler. Bugüne geldi imizde flunu iftiharla söyleyebiliriz ki Gaziantep art k kabu unu k ran bir dünya flehri oluyor. Dünyan n de iflik ülkelerinden insanlar gelip Gaziantep ile ilgili çal flmalar yap yorlar ve bunlar kendi sütunlar na yans t yorlar. Biz de kendimizi tan tmaya çal fl yoruz. Geçti imiz sene Avrupa Birli i nde (AB) Brüksel de Gaziantep in de iflen çehresini anlatma f rsat n bulduk. Özellikle AB bizzat beni davet etti. Bütün belediyelerden AB den para alamad klar konusunda flikayet gelirken, Türkiye de Gaziantep diye bir belediye ç km fl, AB den say s z miktarda fon kullanm fl. Bunlar n birço u hibedir dendi. Biz de bunlar anlatman n yan s ra AB Bölgeler Komitesi ni Gaziantep e davet ettik. lk defa Brüksel d fl nda, 21 Ekim tarihinde Gaziantep te AB bölgeler toplant s na ev sahipli i yapt k. Bunlara Gaziantep teki de iflimi, kültürel ve tarihi mekanlar n, ekonomik ve sosyal kültürel etkinliklerin hangi noktaya geldi ini anlatma f rsat bulduk. Bütün bunlar flehrimizin de iflen vizyonunun bir parças d r. The Economist Gaziantep e özel bir say ay rd. Gaziantep ile ilgili çok önemli ipuçlar n tüm dünyayla paylaflt. Sürdürülebilir olmak için hepimiz çabal yoruz, hepimiz gayret ediyoruz. De iflime önderlik edebilecek çok de erli bir vali ve ekibi, ticaret odas, sanayi odas, sanayiciler ve halk hep birlikte çal fl yoruz. Sürdürülebilirlikte iyi bir planlamanın zorunlu olduğu ortada Mevlüt Kurban (Gaziantep Vali Vekili) Sürdürülebilirli in içinde ekolojik dengenin, çevrenin, k sacas yeflilin, a ac n, içti imiz suyun, teneffüs etti imiz havan n, flu anda tüketti imiz her unsurun buna dahil oldu unu ifade etmek istiyorum. Bir kere sürdürülebilirlikte iyi bir planlaman n zorunlu oldu u ortada. E er ben Marmara Denizi nde tuttu um çupray, levre i, çinakopu benim çocuklar m da yiyebiliyorsa o zaman bu iflte bir sürdürülebilirlik vard r. Biz baz bal klar n neslini tüketiyorsak burada bir yanl fll k vard r demektir. O nedenle bir iflletmecimizin elde etti i bütün varl n harcamas ve hammadde gibi ihtiyaçlar için herhangi bir kaynak ay rmamas durumunda üretimini devam ettirememesi gibi; sosyal hayat m zda da her türlü kayna m z ölçülü, dikkatli ve gelecek nesillere ulaflacak flekilde planlayamazsak bu iflte hata yap yoruz demektir. Bundan sonraki biny llar boyunca da kullanaca m z su, teneffüs edece imiz hava, toprak ve çevre bizden sonrakilere de gerekli olacak. Ancak bu konuda insano lunun sicilinin temiz oldu unu söylemek çok zor. Çünkü do ada yok olup giden hayvan türlerinin kaç adet oldu unu bilemiyorum. Çocuklu umuzda su içti imiz p narlardan çocuklar m z n da su içip içemeyecekleri konusunda endiflelerim var. Burada bir yanl fll k var demektir. Bal k neslinde tükenme var, börtü böcekte azalma var. Özellikle a aç türlerinde azalma var. Bunlar n hepsi sürdürülebilirli in içinde olan unsurlar. Özellikle böyle bir toplant da Gaziantep in sanayicilerinin, ticaret erbab n n ve bütün Gaziantep in yöneticilerinin bir arada olmas insana gelecek hakk nda umut veriyor. Çünkü Türkiye de yanl fl tekrar edip durmak yerine, zarar n bir yerinden dönme vakti art k geldi. flletmelerimiz e er havaya kirli duman veriyorlarsa mutlaka filtre takmal lar. Sular m za zehirli at k veriyorlarsa art ma tesisi mutlaka çal flmal. O zaman bizler gelecek kuflaklara olan borcumuzu bir nebze yerine getirmifl oluruz ve bunun mutluluk ve bahtiyarl n yaflar z. Gaziantep imiz gerçekten bu konuda çok büyük çabalar içinde. Ben bu kenti tan maktan flahsen çok mutlu 20 fiubat

13 SUNUM oldu umu belirtmek isterim. Tarihi varl klar m z da bizim sürdürülebilirlik çal flmalar m z n kapsam na giriyor. Bizim simgemiz say lan Zeugma daki çingene k z mozai inin aln ndan ve çenesinden birer parçay kaç rm fl z, tahrip etmifliz. Ama en az ndan o k z m z bütün güzelli iyle hala burada durmakta. Daha sonraki nesiller de onu görebilmeli. Biz bu dünyay çocuklar m zdan emanet ald k. Emanet ald m z varl klar hasara u ratmadan onlara ulaflt rma yükümlülü ümüz var. Siemens sürdürülebilirlik adına neler yapıyor? Georg Wilms (Siemens AG) Siemens altyap ifline çok uzun y llar önce girmiflti y l nda ilk elektrikli lokomotifi ve yine 1930 lu y llar n sonunda ilk elektrikli araç olan Victoria y ürettik. Bu bizim tarihimizin bir bölümü. Bugün özellikle, Siemens olarak sürdürülebilirlik konusuyla ilgili olarak neler sundu umuzu anlatmak istiyorum. Biz de yenilikçi çözümler konusunda kendimizi dünyaya gösterme amac n tafl yoruz. Kurucumuz Werner Von Siemens in bir sözüne at fta bulunmak istiyorum: Ben bugün kar edece im diye gelece i satmam. flte daha o zaman bile sürdürülebilirlik bizim için görülen ve konuflulan bir kavramd. Siemens de bu sürdürülebilirlik flemsiyesi alt nda iki boyutu gündeme getiriyor: Biri içsel, di eri d flsal. çsel boyutuna bakt m zda biz kurumsal vatandafll k bilinci çerçevesinde toplumda sürdürülebilirlik ad na üzerimize düfleni yap yoruz. D flsal boyutuna bakt m zda ki üzerinde durdu umuz konu bu, müflterilerimize sunduklar m zla katk larda bulunuyoruz. Çevresel bir portföyümüz var. Bu portföy bizim toplam gelirimizin yüzde 36 s n oluflturuyor. Sürdürülebilirlik konusundan bahsederken sadece yeflil bir çevre konusunu gündeme getirmek, bugün için çok k s tl bir görüfl anlam na gelir. Dolay s yla biz de bu konuda aktif oldu umuz alanlar üçe bölüyoruz. Birincisi; yenilenebilir enerji. Günefl enerjisi veya rüzgar santralleri ve çevresel teknolojiler, portföyde en gizli k s md r. kincisi;, fabrika bacalar ndan ç kan egzoz gazlar ve zararl gazlar n temizlenmesi. Üçüncüsü; enerji verimlili i ve bizim tüketmeden gelecek nesillere aktaraca m z fleylerdir. Sürdürülebilirli in tan m na bakt m z zaman, yeflil ve çevrenin ötesine geçen bir portföy oldu unu görüyoruz. Bu da flehirlere sürdürülebilir olmalar için verdi imiz destektir. Dedi im gibi as l odak bu portföy üzerinde de il, bu konuya Siemens olarak nas l katk da bulunabiliriz, bunun için çal fl yoruz. Mega e ilimler defalarca dile getirildi: Bunlar demografik de iflim, kentselleflme ve üçüncüsü de iklim de iflikli i. Burada bizim için önemli olan, bir flehir bu konularla nas l bafla ç kacak ya da bu mega e ilimlerden ne flekilde etkilenecek sorular d r. fiehirdeki karar vericiler için bu konular ele almak, bu trendlerle bafla ç kmak ne anlama geliyor, bizim için önemli olan bu. Sürdürülebilirlik yeflil demek de ildir. Çevresel boyutun ötesinde rekabet edebilirlik ve vatandafllar n yaflam kalitesi de vard r. Bu üç boyut birbirinden ayr lamaz ve birbirini tamamlar. fiehirdeki karar vericiler için de iflte bu boyutlar birbirleriyle dengeli bir flekilde var olmal d r, birbirleriyle rekabet de etmelidir. Dolay s yla siz karar vericiler için de bu dengeyi bulmak son derece zorlu bir ifltir. Di er taraftan yeflil bir çevre yarat rken acaba hala iflletmeler için cazip bir yer olacak m y z sorusu ç k yor. Acaba bu iflletmeler baflka bir flehre gidecek mi? Veya gelir elde etmemiz gereken bir kaynak olarak iflletmeleri nas l çekece iz? Ama bir taraftan da çevreyi koruyaca z ve belirli bir yaflam kalitesi oluflturaca z. Dolay s yla sadece tek bir boyuta m odaklanmal y m sorusunun yan t, hay r. Tüm bu üç boyuta da odaklanmak gerekir. Dolay s yla Siemens olarak bizim aç m zdan sürdürülebilirlik bir denge kurmak anlam na geliyor. Biz de bu flehirden sorumlu olan karar vericilerin, yöneticilerin bu anlamda fiubat 2011

14 bütün boyutlardan sorumlu oldu unu ve sürdürülebilir geliflmenin bu dengeyi sa layarak bulunabilece ini düflünüyoruz. Az önce bahsetmifl oldu um alanlar n da ötesinde rekabet edebilirlik, çevrenin yaflam kalitesi içine biz karmafl kl da dahil ediyoruz. flin ekonomik, politik ve teknolojik boyutlar da var. Biz Siemens olarak bu konularda uzman oldu umuza ve teknolojik alanda katk da bulunaca m za inan yoruz. fiehirlerin bu karmafl k karar verme sürecinde yapmas gereken ilk ve en önemli fley finansal öncelikleri belirlemedir. Çünkü her zaman yap lmas gerekli fleyleri bir kerede bitirece iz diye bir durum olamayabiliyor. Al nan bir karar uzun vadede etkilerini gösterebiliyor. Sonuç olarak da teknolojik olarak yapm fl oldu unuz seçim bu noktada çok büyük önem tafl yor. Öyle teknolojiler seçmelisiniz ki, bu çözümler çok uzun y llar boyunca olumlu sonuçlar n vermeye devam etsin. Sadece önünüzdeki befl y l için de il, örne in toplu tafl mac l k projelerinin önümüzdeki 20 y l için size çözümler veriyor olmas laz m. Siemens olarak iflin teknolojik boyutuna bakt m z zaman karar vericileri bu seçimleri noktas nda desteklemeye çal fl yoruz. Teknoloji tercihleri ve sürdürülebilir geliflmeyi sa lamalar noktas nda çözümler öneriyoruz. Peki bunu nas l yap yoruz? Öncelikle araflt rmalar yap yoruz. 3 farkl araflt rma türü var. Alg araflt rmalar, karfl laflt rmal çal flmalar araflt rmalar ve uygulama araflt rmalar. Yapm fl oldu umuz alg araflt rmalar ndan bir tanesi de mega zorluklarla ilgili birkaç y l önce yapm fl oldu umuz araflt rma. Mega e ilimler; kentleflme, iklim de iflikli i, demografik de iflim gibi faktörleri göz önünde bulundurarak yapm fl oldu umuz bir çal flmayd. Karfl laflt rmal k yaslama araflt rmalar da bizim, flehirlerin flu anda hangi konumda bulunduklar n anlamalar için yapt m z araflt rmad r. Bir flehir olarak kendimi di er flehirlerle karfl laflt rd m zaman iyi bir konumda m y m ya da di erlerinden geri mi kal yorum sorular n n yan t n bulmak için yap yoruz. Mega e ilim araflt rmalar nda genel bir yaklafl m benimsedik. Bu mega e ilimlerin farkl altyap alanlar üzerinde ne gibi etkileri oldu unu belirlemeye çal flt k. Bir flehrin farkl altyap alanlar üzerinde, özellikle güvenlik noktas nda artan talep, suya duyulan ihtiyaç gibi tam kapsaml tüm altyap sistemleri için araflt rmalar yapt k. ki örnek verece im; birincisi trafik yo unlu u. Trafik yo unlu u insanlar n giderek hareketlili inin artmas üzerine daha büyük bir sorun teflkil etmeye bafll yor. Ama bu soruna e ilmeden önce bunun arkas ndaki boyutlar irdelememiz gerekiyor. flte bu noktada baz gerçeklerle, olgularla ve rakamlarla konunun incelemesini yap yoruz. Üç boyutta ele al yoruz. Yaflam kalitesi aç s ndan, ekonomik rekabet edilebilirlik aç s ndan ve çevre ve do al kaynaklar aç s ndan de erlendiriyoruz. Benzer flekilde yeralt sular na bakt m z zaman da yine farkl üç boyutta inceliyoruz. Ekonomik zararlar na bak yoruz. Yeralt sular n n Pekin de son 20 y lda yaklafl k 70 santimetre dibe do ru gitti ini görüyoruz. Bangkok ta bin kilometre bir alan her y l 5-10 santimetre daha çöküyor. Yeralt sular n n çok fazla çekilmesi yine bir baflka konu. Yaflam kalitesi aç s ndan bakt n zda su k tl flüphesiz çevresel bir konu. Karfl laflt rmal araflt rmalar noktas nda ne yap yoruz? Yapt m z çal flma Green City Index (Yeflil fiehir Endeksi) ve bizim Avrupa araflt rma birimiyle birlikte yapt m z, The Economist dergisinin bir birimidir. Farkl flehirlerdeki sürdürülebilir çal flmalar aras ndaki k yaslama için yapm fl oldu umuz bir çal flma. Karar verici mercilerin di er flehirlerle karfl laflt rma yap p kendi flehirleriyle ilgili ne gibi kararlar alabilecekleri konusunda yard mc olmak için yapt m z araflt rmalard r. Bu noktada sekiz temel alan var ve bu sekiz alanda da 30 farkl gösterge var. Sadece niceliksel de il, yani su tüketimi, enerji tüketimi gibi de il, niteliksel baz göstergeler de var. Mesela yeflil yönetiflim gibi. lgili flehirlerin belediye baflkanlar taraf ndan Avrupa n n sonuçlar çok olumlu bir flekilde alg land. Hangi konumda bulunurlarsa bulunsunlar en sonda yer alan en dezavantajl flehirler bile buradan çok fazla fley ö renebileceklerini, bu çal flmada neye öncelik vereceklerini gördüler. Özellikle di er flehirleri yakalamak ad na neler yapabiliriz, bunu gördüler. Çok baflar l oldu unu gördükten sonra Avrupa da tüm k talara yayd k bunu. Latin Amerika ülkelerinde, Asya da 14 fiubat itibar yla yay nlanacak. Almanya mart ay nda devam edece iz ve Afrika da haziran ay nda devam edece iz. Haziran ay nda Kuzey Amerika indeksiyle de bafllayaca z ve sonuç itibariyle de 100 den fazla flehri yeflil performans çerçevesinde de erlendirmifl olaca z. Ama çal flmalar m z burada noktalamayaca z. Bu endeks herkese aç k. Kimlere aç k? Tüm flehirlere aç k. Bu endekse dahil olmayan flehirlere de aç k. Ve kendini entegre etmek isteyen, ben bu endekste yer al rsam ne tür bir s ralamada yer alaca m diyen flehirlere de aç k ki bunun son uygulamalar ndan biri de Lahey. Üçüncü bölüm çal flmalar da bizim bir fark yarataca n, de er kataca n düflündü ümüz sürdürülebilirlik konusuna, uygulama araflt rmalar. Bir örnek vermek istiyorum. Londra da yapt m z çal flman n en kapsaml çal flma oldu unu söyleyebilirim. Burada karbondioksitin azalt lmas yönündeki hedeflere ulafl lmas dahilinde yap lan çal flmalara iliflkin. Hiç de flafl rt c olmayan bir sonuç var ki; Londra da karbondioksitin azalt lmas yönünde yap lan çal flmalarda ki eski binalar oldu unu biliyoruz. zolasyonu, restore edilmesi gibi baz yöntemlerle karbondioksitin azalt lmas mümkün. Ama burada tabi ki maliyetleri de düflünmemiz laz m. Böyle bir mali gücümüz var m ve bu masraf karfl layabilecek miyim? Burada gördük ki izolasyon en etkili olan yöntem. Ama bir yandan yal t m da en pahal s. Burada yine bir öncelik s ralamas yapmak için ki bizim Siemens olarak esas katk sa lamaya çal flt m z fleylerden bir tanesi, burada yat r m n geri dönüflünü hesapl yoruz ve bu noktada bakt m zda da yeflil alanlar n çok az oldu unu görüyoruz. H zland r c faktör olarak da 20 fiubat

15 SUNUM bakt n zda ayd nlatma daha büyük bir potansiyel var ve çok daha düflük bir maliyetle. lginç sonuçlar ç kt n görebiliyoruz. Yaln zca Londra da yap lmad bu çal flmalar. Bu noktada bir uzmanl m z n ve belirli bir tarihimizin oldu unu da belirtmek isterim. Önemli ifl merkezleri olan flehirlerde de yapt k. Çin de, Rusya da, Avrupa flehirlerinde ve talya da da havaalan nda tek bir proje baz nda da bu çal flmay gerçeklefltirdik. Yapm fl oldu umuz her fleyi gösteren ve yapm fl oldu umuz tüm vaatleri gerçeklefltirdi imizi gösteren ve sürdürülebilirlili in bu üç boyutunu iflin içine katan bir proje oldu unu düflündü üm bir örnek daha verece im. Yaflam kalitesi, çevre boyutu ve arazi kullan m n azalt yoruz bu proje sayesinde. Çevre ve maliyet, rekabet edilebilirlik, kurulu güç ve ayn zamanda çamur azalt m bunlar hep baflard m z fleyler. Yine trafik fl kland rma sistemi, LED fl kland rma sistemine geçifl Almanya da Freiburg flehrinde. Ve finans da performans kontrat ile gerçeklefltirilmifl. Tabi burada risk de al yoruz. fiehir tasarruf ediyor ve biz de performans sözleflmesi çerçevesinde riski al yoruz ve kendi kendini amorti ediyor bir anlamda bu proje. Binalara bakt n zda enerji verimlili i Berlin den bahsedelim söz gelimi. 164 tane kamu binas var. Özel bir flirket ile çal flmaya geçilmesiyle birlikte de ciddi bir tasarruf sa land n görebiliyoruz. Londra ya bir kez daha de inmek istiyorum. Yapm fl oldu umuz o çal flma ki çok uzun dönemde yürüttü ümüz çal flmalar var Londra da. Teknolojimizin farkl boyutlar n kullanan bir flehir. Özellikle karfl laflm fl oldu u zorluklarda bizim teknolojilerimizden istifade eden bir flehir Londra. Karbondioksit azatl m gibi çeflitli alternatifler ve çözümler ve yine özellikle flehrin belli bölgelerine gitti iniz zaman, flehir merkezine gitti iniz zaman, trafikte ekstra bir ücretin talep edildi i bir sisteme geçtiler. Tabi burada sonuçlar sadece karbondioksit de il ama sürdürülebilir geliflime. Sadece çevre aç s ndan bir geliflme sa lam fl olmuyor ayn zamanda trafi in h z n yüzde 37 oran nda art rm fl oldu. Cadde trafi i yüzde 20 oran n art yor ve seyahat eden kiflilerde yüzde 17 oran nda zamandan tasarruf ediyorlar. Dolay s yla biz belirtmifl oldu umuz tüm boyutlarda sürdürülebilir geliflim öneriyoruz. Gaziantep, Philadelphia büyüklüğünde bir kent Prof. Mark A. Hughes (Pennsylvania Üniversitesi) Sürdürülebilir kent üç fleyi baflar r. Birincisi sürdürülebilirlik bir kentin önceliklerini bir hizaya dizer. Yerel yönetimler çok büyük ve karmafl k yap lard r. Bazen de herkesi ayn istikamete götürmek bu yap land rmada güçleflir. Gaziantep teki durum nedir bilmiyorum ama Philadelphia da mesela yönetimin bir bölümü istedi iniz yönde ilerlemiyorsa bunlar atam yorsunuz. Belediye baflkan asl nda bir CEO de il. O atamaz. Sürdürülebilirlilik gündeminin bir parças da fludur: Bir dahili ifllev vard r sürdürülebilirli in. Öncelikleri düzgün bir s raya sokar ki hepsi ayn istikamette ilerlesin. kinci konu flu: bu kenti pazarlar. Bu bir d fl ifllerdir. Özellikle de kenti yat r mc lara pazarlar. Philadelphia için bakarsak marka ile ilgili, Gaziantep markas için çok ö retici bu. Philadelphia için bakarsak sürdürülebilirlilik çerçevemiz kapsam m z orada marka haline getirmek, orada Philadelphia kentini ve bunu 19 uncu yüzy l dünya ortam ndan al p, çünkü o dönemde yüzde 25 ini kaybetmiflti bu kent o s rada nüfusunun ve gelece in yeni bir kenti haline dönüfltürmek. Yat r mc lar n, hem flirketlerin, hem de yaflayanlar n kentle ilgili nas l düflündü ünü ortaya koymak. Nas l bir vizyonlar var ve bu yat r mc vizyonu nas l bizim vizyonumuzla örtüflür. Bu konuya bakmam z laz m. Üçüncü konu da flu: Sürdürülebilirlilik gündemi dedi imiz vakit bir kentle ilgili sürdürülebilirlikten bahsetti imiz zaman kaynaklar cezbeden baflka hükümetler kaynaklar cezp eder o kente tabi ki henüz yeteri kadar bilgim yok. Türkiye hakk nda bu bahsetti im konu nas l diye? Amerika ya bakt m zda kentler özellikle de büyük kentler geleneksel olarak hep kaynak talebinde bulunmufllard r devletlerden, merkezi hükümetten kaynak istemifllerdir ama bunu isterlerken ihtiyaca istinaden yapm fllard r. Baz yerlerdeki eksikliklerine istinaden. Ama sürdürülebilirli in yapt bu diyalogu de ifltirmek. Kentler kaynaklar n hükümetlerden, güçlerine ba l olarak çekiyorlar. Sürdürülebilirlilik gündeminin yapt fley fludur: Gelecekte diyelim ki sizin iflletmeniz, sizin enerji profiliniz çok daha önemli bir unsur haline gelecek mevkiinizle ilgili kararla. Yani ifli nerede yapmaya karar verdi inizde bunu do rudan veya dolayl olarak ne kadar enerji maliyeti getirdi ine ba l olacak hangi mevkide kuraca n z. ABD de kentler uluslararas hükümetlere taleplerde bulunuyorlar. Biz rekabetçi bir mevkiiyiz iflletmeniz için ABD de diyorlar. Gelecek bizde bizim bulundu umuz yere yat r m yap n 100 sene öncesinde oldu u gibi sene önce Philadelpia kenti en büyük hal ihracatç s yd dünyada ve en büyük hal ipli i üreticisiydi. Bugün Gaziantep galiba ayn üne sahip. 100 sene önce Philadelphia çok rekabetçi bir durumda bulunuyordu çünkü; merkezi yerler çok önem tafl yordu. Ama burada farkl l var Philadelphia n n 100 sene önce biz rekabet avantaj m z kaybettik. Yollalar, arabalar, ucuz enerji ve ev konusunda geldi imizde Philadelphia rekabet edemedi bu konularda. Ama sürdürülebilirlilik gündemine bakt m zda çeflitli argümanlar, kan tlar bir araya geliyor ve gündem flöyle diyor: Önümüzdeki y llarda yine rekabetçi bir konuma gelece iz diyor. Bu üç ana konu bahsetti im önceliklerimizin hizaya dizilmesini sa l yor. Bir markay hizaya çekiyor ve pazarlanmas n sa l yor. fiuna inan yorum ki bu nedenle bir flehrin sürdürülebilirlilik gündemine sahip olmas laz m. Philadelphia hikayesine bakarsak, flehirler çok fazla karbondioksit yayarlar. Bu fiubat 2011

16 karbondioksiti böldü ümüz zaman metrekare bafl na bakarsak, bu imaj bize flunu gösteriyor. Biz inflaatlar n üzerine odaklan yoruz. Çünkü binalar n bir rolü var. Su kullan m n n yüzde 12 si karbondioksit sal n mlar, at k üretimi çöplere gönderilen burada özellikle elektrik üretimi çok önemli. Philadelphia Gaziantep büyüklü ünde bir kent. 1,5 milyon insan yafl yor flehirde. Bir milyon da büyükflehir bölgesinde yafl yor. Alt nc büyük flehir ABD de. Ama nüfusun yüzde 23 ü fakir ve çok yafll ABD standartlar na göre. Çok eski evler var.2008 y l nda belediye baflkanl yar fl nda girdi inde sürdürülebilirli in önemine de inmeye bafllad Green Works. Philadelpiha n n üç amac var; enerji, çevre ve kapital. Bu bahsetti im unsurlar birlikte çal fl yor. Pek çok gayeye ayn anda ulaflabiliyorsunuz. 15 hedef var burada. Teknik nedenlerle de il ama siyasi nedenlerle. Mesela belediye baflkan 2015 y l na kadar flehir 15 ölçülebilir hedefe ulaflacakt r dedi. Bunun anlam nedir? Herkes, yani ticaret odas, iflletmeler vatandafllar hepsi ölçülebilecekler ne kadar baflar ya ulaflt lar diye. Bu çok büyük bir at l m seçilmifl bir yetkili için bunu söyleyebilmek. fiunu bilmek de çok önemli ki; Green Works tasarlan rken özel sektörden de çok bilgi ald m. lk yapt m z fley sürdürülebilirlik dan flmanl k kurulu kurduk. 21 üyesi vard bunun. 11 i bunlar n özel sektörden geliyordu. Ço unluktayd lar. ki nedenle. Bir, özel sektörün flunu görmesini istedik. Önce sorunlar m z halledelim, mesela hükümetin de il sadece, özel sektöründe ortak olmas n istedik kendi hedeflerine ulaflmada. Bu hedeflerin hepsi yönetimle ilgili de il. Ço unlu u kentle ilgili flartlarla ilgili. Kent çap nda ortaklar m z var bize bu amaçlar m za ulaflmada. Her birinin temsil etti i bu hedeflerin flu: farkl hedefleri temsil ediyorlar, küçük bir karne gibi bu. Yüzde 48 ini baflard k bu hedeflerin. Vatandafllara iflletmelere rapor veriyoruz. Kentin bu hedeflere ulaflmada hangi noktada olduklar na dair. Bütün bu hedeflere de iflik alanlarda ulaflmaya çal fl yoruz. Burada rapor verme iflini çok ciddiye al yoruz. Aynen bir flirketin hissedarlar na rapor vermesi gibi. Örneklerini vermek istiyorum bu hedeflerin. Birinci ele alaca m hedef, yeflil alanlar vatandafllar n 10 dakikal k yürüyüfl mesafesine denk getirmek. Maalesef gerçeklefltiremedik bu hedefi henüz. Bu hedefin anlam flu: Bunu yapmak için yeni park ve e lence alan oluflturmam z gerekiyor. Bu çok iddial bir hedefti. kinci hedefimiz ya mur suyunu kullanarak kanalizasyon taflmas n azaltmak. Bunun anlam 3 bin 200 ilave su geçirgenli i olan alan yaratmam z gerekiyor 2015 y l na kadar. Sonuçta sadece hükümetin de il, kent flartlar nda binalar n da enerji kullan m n yüzde 10 oran nda azaltmak 2015 y l na kadar. Bu da son derece iddial, ulafl lmas güç bir hedef. Philadelphia n n pek çok planlar var. Su plan m z var sa l k plan m z var. Yani bir bölgelendirme plan var. Green Works un yapmak istedi i plan flu: Sadece basit konular de il çok karmafl k konular da bir araya getirip hizaya sokmakt r. Ayn hizaya getirmektir. lk örnek flu andaki aç k alan hedefimiz. fiehirde birçok yer var ki çocuklar n, yafll lar n yürüyemeyece iz yerler görüyoruz çok fazla. Bunlar belirledik ve kaynaklar bu çöl dedi imiz alanlar n üzerinde odakl yoruz. Bunlar yeflil alana çevirmek istiyoruz. Hem ekonomik nedenlerle de önemli. Ayr ca sa l kl bir hayat tarz n n da önemsenmesini sa l yor. Bir okul bahçesini örnek verelim. Tamamen beton flu anda. Asfaltla kapl. Bunun etüdünü yap yoruz, bu alan yumuflatmaya çal fl yoruz yeni bir düzenleme yap yoruz bahçede. Bir a aç örtüsü oluflturuyoruz. Havay daha iyilefltirmifl oluyor tabi ki. Hava kalitesini iyilefltiriyor. kinci örne imiz Philadelphia hep su ile öne gelmifl bir kenttir. Hem bir liman olarak hem de ayr ca bir su kayna olarak. Biz nehir suyunu içiyoruz Philadelphiha da. Bu nedenle de kanalizasyon taflt nda çok kötü sonuçlar oluyordu hem kamu sa l aç s ndan, hem çevre aç s ndan çok kötü zararlar oluyordu. Çünkü temizlemeniz gerekiyor bu suyu kendi kanalizasyonunuz kirletmifl oluyor içme suyunuzu. Bu nedenle ya mur suyu plan m z var. 200 y l önce çok önemliydi su bakanl m z hala da önemlidir. Bütün küçük nehirler, küçük su kanallar bugün hepsinin üstü kapanm fl durumdad r. Bunlar borularla 20 fiubat

17 SUNUM kanalizasyona çevirdik. Bunun sonucunda su taflk nlar meydana geldi ve erozyonlar meydana geldi. Ayn zamanda tabi ki de içme suyunu da tehlikeye düflürdü. Yeni bir yaklafl m m z var flimdi su konusunda. Geleneksel yaklafl mdan uzak. Çok daha büyük borular gerekiyor. Mühendisler ne kadara mal olacak bu borular ayn zamanda ne kadar suyun geçebilece ini biliyorlar ama çok pahal ya mal oluyor büyük borular. Bizim yapt m z ise her ya mur damlas, kanalizasyona geçirmedi imiz her damla borudan geçirmedi imiz bir damla daha anlam na geliyor. Borular yerine yeflil altyap oluflturuyoruz. Bunlar a açlardan olufluyor, su geçirgenli i olan kald r mlar veya ya mur suyu varilleri kullan yoruz. Bu flekilde amac m za ulafl yoruz. Bunu 3 bin metrekareden fazla alan n suyunu absorbe edebilecek, bir inçlik suyu bir saat tutmas gerekiyor. Tüm bu teknikleri afla yukar 10 y ld r uygulad m z söyleyebilirim. Özellikle ABD de su borular yap m nda finansman modeli çok önemli. Burada çok iyi bir finansman modeli bir su ba oluflturuyor. Su flebekesi oluflturmaya çal fl yor. 3 milyar dolarl k bir tasarruf var. Bütçede çok ciddi bir tasarruf oluflturmufl oluyorsunuz. Tabi bunun yan nda baz ek getirileri, ek faydalar da var. Sadece su yönetiminin de ötesine geçen baz faydalar var. Baflka bir örnek de enerji hedeflerine ulaflmak. Philadelphia da çok ciddi bir bina kalabal var ve biz bu eski modelden enerji verimli modele geçmeye çal fl yoruz. Pek çok Amerikal bitiflik düzende olmayan birbirinden ayr, ba ms z küçük apartmanlarda, dairelerde yaflamaktad r. Bu hiç de verimli de ildir. Tüm bu kullan lan araziden dolay da tüm bu binalar ayr ayr infla etmekten dolay ve ciddi bir verimsizlik oldu unu söyleyebilirim enerji aç s ndan. Türkiye ABD nin önünde Philadelphia ya bakt m z zaman da bitiflik düzende evler oldu unu görüyoruz. Bu son derece verimli bir inflaat yap s duvarlar ortak kullan mda. Daha az izolasyona gerek duyuluyor, daha az enerjiye ihtiyaç duyuluyor, daha az araç kullan l yor. Ama flimdi bunu eski anlay fltan enerji verimli anlay fla geçirmemiz gerekiyor. Biz peki buradaki tezimizi nas l sunuyoruz? Bu yeflil binalar, eski binalar da olabilir, yeni binalar da olabilir, enerji kullan m na odaklan yoruz, karbondioksit emisyonu, su kullan m ve kat at k ve ulafl m masraflar n da azalt yoruz. San yorum Türkiye de 2017 de yeni bir mevzuat olacak binalar n enerji performans ile ilgili olarak. Biz buna enerji yasas veya inflaat yasas diyoruz ABD de. Ve enerji yasas baz kurallar ortaya koyuyor. E er bu kurallar ihlal eden binalar infla ederseniz o zaman yasay ihlal etmifl oluyorsunuz. Dolay s yla di er Avrupa endeksleri gibi çeflitli endeksleri kullan yoruz ki piyasada esneme yaflanabilsin ve politikan n yavafl yavafl bu tarafa do ru kaymas n ve sektörün daha iyi inflaata yönelmesini ve daha iyi binalar yapmas n sa lamaya çal fl yoruz. Ama bunu tabi hükümetin yapmas çok da kolay de il. Bu aflamada bakt n z da siz ABD nin çok çok önündesiniz Türkiye olarak. Çok da ifle yarad n söyleyemeyece imiz do rusal modeli kullan yoruz. Sektörleri, tasar mc lar, inflaatç lar, finansç lar sektöründe buluflturmaya çal fl yoruz. Siz bunu zaten çok iyi yap yorsunuz ama ABD de sizden örnek alaca m z pek çok taraf oldu unu söyleyebilirim. fiimdi bir de fluna de inmek istiyorum. C 40 Listesi dedi imiz bir liste var. Philadelphia da var, stanbul da var. Belki Gaziantep olarak bunu göz önünde bulundurabilirsiniz, bir öneri olarak tabi benim taraf mdan. Görünen o ki Gaziantep C 40 fiehirler Toplulu una ba l bir flehir olabilir. Çünkü burada yap lan yenilikçi çal flmalar aç kças bence bu liderlik grubunun üyesi olmay hak ettiren türden çal flmalar. fiehirler pek çok nedenden dolay çok önemli ortaklar. Nelerden mesela? Birincisi, ulusal hükümetler art k çok s n rl geliflmeler gösteriyor ve tüm bu mega trendleri buluflturabilecekleri tek bir sözleflme var Kopenhag Kriterlerinden bahsediyorum. Büyük bir sözleflmede buluflmaya çal fl yor. Ama bu esnada flehirler, bölgeler bir taraftan çok büyük ilerleme kaydediyor bu hedeflerle ilgili olarak. Bu tabi sadece bunun yerine geçen bir fley de il, farkl bir yaklafl mdan söz ediyorum. Günümüzden gelece e köprü Ulusal hükümetler ile bafllamak yerine, flehirleri takip etme felsefesi. fiehirler ve hükümetlerin takip edece i bir biçime dönüflüyor. Yani flehirler liderlik ediyor ve bu iflin kilit rolü flehirler oluyor. fiehirler çünkü yenilikçiler ve sorunu birebir yaflayan zaten flehirler. Bu aç dan bak ld nda Gaziantep te çok önemli bir örnek oldu unu düflünüyorum neler yap labilece ini ortaya koymak ad na. Sürdürülebilirlik gündemi sadece çevre de il sadece a açlar de il. Çok daha genifl bir sürdürülebilir gündemi oldu una inan l yor. Günümüzle gelecek aras nda bir köprü olarak görüyor Gaziantep. Çok fley söyledik sürdürülebilirlikle ilgili. Özellikle kaynaklar n da l m, çok fazla ve h zl harcama yapmamak gibi fleyler söyledik. Çok fazla kullanmamak, kaynaklar çok fazla tüketmemekten bahsettik. Tamam, buraya kadar anlaflt k. Ama buradaki herkesin bildi i bir fley var ki, d flar daki yaflanan bu büyüme, hem kamu hem özel sektördeki, bu odadaki herkes biliyor ki kaynaklar kullanmak sadece tüketmekten ibaret de il. Baz s da yat r ma gidiyor ve bazen öylesine önemli ki kaynaklar için yat r m yapmak. Bunu öyle bir flekilde yapmam z gerekiyor ki bu kaynaklardan gelecekte mahrum kalmayal m ve gelece imiz daha da iyi olsun. Dolay s yla bir miktar da yat r ma gidiyor. Akl m zdan ç karmamam z gereken bir fley var sürdürülebilirlikle ilgili. Mesela üflümek de il. Mesela karanl k bir odada olmak de il. Olay kaynaklar n z son derece verimli ve zekice kullanmak. Böylelikle daha az kaynakla birlikte gelecekte daha büyük bir de er yaratabilmek. San r m bizim en büyük sorumlulu umuz da gelece e karfl fiubat 2011

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Karbon Saydamlık Projesi - Türkiye Haziran 2010 KARBON SAYDAMLIK PROJESİ (CDP) TÜRKİYE. Haziran 2010 E-Bülten

Karbon Saydamlık Projesi - Türkiye Haziran 2010 KARBON SAYDAMLIK PROJESİ (CDP) TÜRKİYE. Haziran 2010 E-Bülten KARBON SAYDAMLIK PROJESİ (CDP) TÜRKİYE Haziran 2010 E-Bülten İÇERİK CDP YE YANIT VEREN ŞIRKETLERIN RAPORLARI TAMAMLANIYOR 2 CDP TÜRKİYE İTÜ NÜN SEMPOZYUMUNDAYDI 2 CDP NİN YENİ ÇALIŞMASI: TELEPRESENCE KARBON

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı