ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK"

Transkript

1 ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK e k o n o m i s t. c o m. t r fiubat 2011 Y l Say 2011/8 3 TL K.K.T.C. fiyat 3.75 TL Ford Otosan dan Çimsa ya, Bolu Çimento dan Kartonsan a, temettü aç s ndan yat r mc s n y llard r piflman etmeyen flirketlerin tam listesi y l nda yüksek temettü da tmas beklenen flirketler.

2 Sürdürülebilir fiehirler 2011 ÇEVRE, ULAfiIM, ALT YAPI, NOVASYON, ENERJ VE TRENDLER fiubat 2011 GAZ ANTEP GELECE N KONUfiTU Sürdürülebilir marka flehir konferans n n tüm sunumlar SIEMENS SÜRDÜRÜLEB L RL K ADINA NELER YAPIYOR? GEORG WILMS SIEMENS AG GAZ ANTEP, PHILEDELPHIA BÜYÜKLÜ ÜNDE B R KENT MARK HUGHES PENSILVANYA ÜN VERS TES GAZ ANTEP ARTIK B R DÜNYA fiehr OLMA YOLUNDADIR ASIM GÜZELBEY GAZ ANTEP BÜYÜKfiEH R BELED YE BAfiKANI SÜRDÜRÜLEB L RL KTE Y PLANLAMA ZORUNLU MEVLÜT KURBAN GAZ ANTEP VAL VEK L Ekonomist in ücretsiz ekidir.

3 SUNUM Sürdürülebilir marka flehir GAZ ANTEP gelece i için topland Capital ve Ekonomist dergileri taraf ndan Siemens sponsorlu unda düzenlenen Sürdürülebilir Marka fiehirler Gelece e Haz rlan yor toplant lar n n ilki Gelece imizi Konuflmak çin Toplan yoruz slogan yla Gaziantep te gerçeklefltirildi. 4 fiubat 2011 tarihinde Gaziantep Dedeman Oteli nde gerçeklefltirilen Sürdürülebilir Marka fiehir: Gaziantep toplant s, baflta Gaziantep Vali Vekili Mevlüt Kurban ve Gaziantep Büyükflehir Belediye Baflkan Dr. As m Güzelbey olmak üzere flehrin kamu, sanayi ve ticaret dünyas ndan önemli isimlerini bir araya getirdi fiubat 2011

4 T arih boyunca her dönemde ad ndan söz ettiren, geçmiflin ve bugünün marka flehri Gaziantep, mevcut ve potansiyel sanayi yat r mlar, sahip oldu u zengin tarih ve kültür dokusuyla hiç kuflkusuz dünyan n say l sürdürülebilir flehirleri aras nda. Capital ve Ekonomist dergileri taraf ndan Siemens sponsorlu unda düzenlenen Sürdürülebilir Marka fiehirler Gelece e Haz rlan yor bafll kl toplant n n ilki de bu sebeple Gaziantep'te gerçeklefltirildi. 4 fiubat 2011 tarihinde Gaziantep Dedeman Oteli nde gerçekleflen Sürdürülebilir Marka fiehir: Gaziantep bafll kl toplant ya, baflta Gaziantep Vali Vekili Mevlüt Kurban ve Gaziantep Büyükflehir Belediye Baflkan Dr. As m Güzelbey olmak üzere flehrin önemli isimleri kat ld. Yoksulluk flehirlerde olacak Toplant n n aç l fl konuflmalar n Siemens A.fi. Genel Müdürü Hüseyin Gelis le birlikte, Ekonomist ve Capital Dergileri Yay n Direktörü Rauf Atefl yapt. Gelis, yapt konuflmada, dünyan n her geçen gün de iflti ini ve geliflti ini, flehirlerin ise bu geliflimin tam ortas nda yer ald n ifade ederek, bugün dünyada flehirlerde yaflayan nüfusun k rsal kesimin üzerine ç kt na, Türkiye'de ise nüfusun yaklafl k yüzde 70'inin flehirlerde yaflad na iflaret etti. Gelis, bu konuda flunlar söyledi: Tarih boyunca flehirler sahip olduklar ekonomik güçle ülke ekonomilerinde büyük role sahip oldular. fiehirler, ekonominin itici gücü olmakla birlikte refah n da l m konusunda da büyük f rsatlar sergiliyor. Ne var ki, Dünya Bankas 'n n bir araflt rmas nda 2035 y l nda bafll ca yoksulluk bölgelerinin k rsal kesimler de il flehirler olaca öngörülüyor. fiehirler sefan n m yoksa cefan n m merkezi olacak diye kendimize sorabiliriz. Toplant da öne ç kan bafll klar Gaziantep in de dünyan n say l Sürdürülebilir fiehirleri aras na kat lmas için ilk ad m n at ld bu toplant n n ard ndan, flehrin enerji altyap s, temiz/at k su yönetimi, enerji verimlili i, ulafl m altyap s, emniyet ve güvenli i, spor tesisleri ve havaalanlar gibi önemli konular nda de iflim için çal flmalar n bafllamas. Gaziantep in ekolojik aç dan sürdürülebilirlikte ne durumda oldu unun bilinmesi için Siemens in ilk kez, Economist Intelligence Unit (EIU) ile birlikte gelifltirdi i, bir flehrin hem mevcut çevre performans n hem de sürdürmekte oldu u giriflimler ve hedefler yoluyla gelecekteki çevresel etkisini azaltmaya verdi i önemi ölçmeye yönelik bir çal flman n kent ölçe inde yap lmas. Gaziantep te e-yönetim sistemlerinin oluflturulmas, var olan sistemlerin modernizasyonuna ve dönüflümüne h z verilmesi. Kent ölçe inde sürdürülebilir yeflil bina say lar n n art r lmas. Kentteki sa l k kurumlar n n yeflil hastaneler konsepti çerçevesinde görüntüleme, terapi, sa l k hizmeti, IT ya da teflhiste en yeni teknolojilere kadar genifl bir alan kapsayan çal flmalara h z verilmesi. Kentin temiz su kaynaklar n n son teknolojilerle rehabilite edilmesi ve at k/temiz kontrolü için yeni sistemlerin oluflturulmas. Kent içi ve çevre ulafl m sistemlerinin sürdürülebilir ve kentsel geliflime paralel olarak kontrol edilebilir teknolojilerle sa l kl ve kullan fll hale getirilmesi için çal flmalar yap lmas. Siemens in inovatif kumanda ve kontrol sistemlerini, ak ll yaz l m tabanl video analiti ini ve güvenlik yönetimini birlefltiren Siveillance portföyü benzeri sistemlerin kent güvenli inde daha etkin hale getirilmesi. Kentin ihtiyaç duydu u enerji kaynaklar n n tamam na yönelik kontrollü ve yenilenebilir sistemlerin gelifltirilmesi ve kent sakinleri için çok daha tasarruflu ve çevre dostu enerji sistemlerinin oluflturulmas. Karar vericiler gelece e yön verirken teknolojik, çevreci ve politik bak fl aç lar n beraber düflünmek durumundalar. fiehirlerin artan ulafl m, sa l k, enerji gibi ihtiyaçlar na cevap verebilmenin sürdürülebilir flehirsel geliflimle mümkün oldu unu vurgulayan Gelis, fiehirler sürdürülebilir gelece in anahtar d r ve Siemens olarak biz en geliflmifl çevreci teknolojilerimiz ve çözümlerimizle daha yaflanabilir alanlar yaratma çabas nda hizmet etmeye haz r z dedi. Gaziantep, marka flehir oldu Hüseyin Gelis, tarihi bir kent olan Gaziantep'in bitmez tükenmez enerjisinin, giriflimci ruhunun Türkiye için bir örnek oldu unu, büyüme rakamlar ve geliflmifl sanayi altyap s n n bunu kan tlad n belirtti. Gaziantep Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan 20 fiubat

5 SUNUM Mehmet Aslan da, sürdürülebilirli in, üretim ve iliflkiler aç s ndan önemini belirterek, Gaziantep'in bu anlamda Anadolu nun önde gelen flehirlerinden oldu unu söyledi. Kentin 6-7 bin y ll k tarihine, bugün geldi i sanayi ve ticaretteki konumuna iflaret eden Aslan, Bunun alt nda bin y llar n birikimi var. Kültürel birikimle, büyük tarihsel süreç ve mücadeleyle ancak bu noktalara gelebilirsiniz. Biz öyle bir dinami iz ki, hep birlikte sadece flehrini düflünen de il bölgesinin ve ülkesinin vizyonunu gelifltirmeye yönelik bir anlay flla hareket ediyoruz. Bunun harekete geçmesinde Büyükflehir Belediye Baflkan m z, kültürde turizmde çok önemli at l mlar yapt. Güçlü bir kültür flehri Büyükflehir Belediye Baflkan As m Güzelbey de, Gaziantep'in lahmacun kebap flehrinden bugün sanayisi ile güçlü bir kültür flehrine do ru gitmeye bafllad n vurgulad. Güzelbey, Bütün bunlar n sonucunda Gaziantep kazanacak. Gaziantep'te bir taraftan bacalar tütecek, insanlar afl ve ifl bulacaklar di er taraftan kente gelen binlerce insan kültürel de erlerini görecek, tarihini için sürdürülebilirlik önemli bir model dedi. Gaziantep Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Nejat Koçer, ortak akl n baflar lar n n en önemli unsuru oldu unu ifade etti. Sürdürülebilir olmak için Gaziantep Sanayi Odas olarak 2003 y l nda Marka fiehir Gaziantep projesi ile yola ç kt klar n anlatan Koçer, 2003 y l nda marka tescili civar nda olan kentin 2011 y l na geldi imizde 12 bin 500 marka tescili oldu una dikkati çekti. Koçer, flunlar kaydetti: Bu fark ndal kla yola ç kt m zda bu vizyonun içine baflka fleyler eklememiz gerekiyordu; içine inovasyonu koyduk, Ar-Ge at l m bafllatt k, kalite ve ihracatla ilgili birçok projenin ard ndan ak ll sanayi projesini harekete geçirdik. Bunlar, sürdürülebilir olman n alt gerekleriydi. Bir flehrin sürdürülebilirli inde sanayinin markalaflmas tek bafl na yeterli de il. fiehrin di er dinamiklerinin de tan yacak. Bunlar için flehrin potansiyelini ortaya ç kar p, bunu sürdürülebilir süreç olarak de erlendirmek laz m diye konufltu. Toplant da söz alan Siemens AG den Georg Wilms, Siemens in dünyada hayata geçirdi i Sürdürülebilir fiehir uygulamalar ndan örnekler verirken, Pennsylvania Üniversitesi nden Prof. Mark A.Hughes ise Philadelphia da baflar yla uygulanan çal flmalar kat l mc larla paylaflt. Vali Vekili Mevlüt Kurban' n da kat ld toplant da, Gaziantep'in sanayileflmesinin ana temas olan ortak ak l anlay fl n n uygulay c s ve bu anlay fl n kent yönetimiyle kanaat önderleri aras nda hakim k l nmas n n mimar olan Sanko Holding Yönetim Kurulu Baflkan Abdulkadir Konuko lu'na Sürdürülebilirlik Ödülü verildi fiubat 2011

6 20 fiubat

7 SUNUM 6 20 fiubat 2011

8 Gaziantep in girişimci ruhu Türkiye için bir örnektir Hüseyin Gelifl (Siemens A.fi. Genel Müdürü) Dünyam z her geçen gün gelifliyor ve de ifliyor. fiehirlerse bu geliflimin tam ortas nda bulunuyor. Bugün dünyada, flehirlerde yaflayan nüfus k rsal kesimin üzerine ç km fl durumda. Ülkemizdeyse nüfusun yaklafl k yüzde 70 i flehirlerde yafl yor. Türkiye de 8 bin y ll k bir medeniyetin izlerini tafl yoruz. Tarih boyunca flehirler sahip olduklar ekonomik güçle ülke ekonomilerinde büyük güce sahip oldular. fiehirler ekonominin itici gücü ve refah n da l m konusunda da büyük f rsatlar sergiliyor. Ne var ki, Dünya Bankas n n bir araflt rmas nda 2050 y l nda bafll ca yoksulluk bölgelerinin k rsal kesimler de il flehirler olaca öngörülüyor. fiehirler cefan n m yoksa sefan n m merkezi olacak diye kendimize sorabiliriz. Karar vericiler gelece e yön verirken, teknolojik, çevreci ve politik bak fl aç lar n beraber düflünmek zorundalar. nsanlar flehirleri yaflayan bir organizmaya dönüfltürür. Bugün flehirlerin ulafl m, sa l k, enerji gibi artan ihtiyaçlar na cevap verebilmek sürdürülebilir flehirsel geliflimle mümkündür. fianghay da düzenlenen 2001 Expo nun ana temas daha iyi flehir, daha iyi yaflam idi. fiehirler sürdürülebilirli in anahtar d r ve Siemens olarak biz en geliflmifl çevreci teknolojilerimizle, çözümlerimizle daha yaflanabilir alanlar yaratma konusunda hizmet etmeye haz r z. Bu nedenle Siemens 20 fiubat

9 SUNUM olarak sürdürülebilir flehir konseptini gelifltirdik. Amac m z flehirlerin farkl ihtiyaçlar n makro bir gözle tan mlamak, çözüm önerilerini sunmak ve buna göre planlama ve yat r mlarla flehirleri çevreci ve gelecekte daha da yaflanabilir bir hale getirmektir. Neden Gaziantep? Gaziantep in tarihi ve kültürel zenginliklerini sizlere tekrar etmeme gerek yok. Ancak bu tarihi kentin bitmez tükenmez enerjisi, giriflimci ruhu Türkiye için bir örnektir. Büyüme rakamlar ve geliflmifl sanayi altyap s bunu kan tl yor. Bazen ngilizce kelimeler durumu tarif etmemize yard mc oluyor. Bu flehir di erleri için bence benchmark t r, yani örnektir. Marka flehir dedi imizde akl m za belirli simgeler gelir. Gaziantep bunlar aras nda bafl çeken flehirlerden biri. Gaziantep geliflen ihtiyaçlar do ru zamanda tespit etmekte, o yönde ilerlemektedir. Tekstilden yeni teknoloji dönemine geçifl bunun en iyi örne idir. Tarihi unutmadan bunu yapmak daha da önemlidir çünkü tarihimiz geçmiflimizdir, temelimizdir. Dile imiz bunun sadece Gaziantep ile s n rl kalmamas, di er flehirlerimize de örnek olmas. Vizyonu geniş bir kent Mehmet Aslan (Gaziantep Ticaret Odas Baflkan ) Sürdürülebilirlik konusu sadece büyük flehirler için geçerli bir kavram de il. Üretim yap yorsa, insan ve iliflkileri aç s ndan da çok önemli. Gaziantep bu alanda Anadolu daki belki de en önde gelen flehirdir. Gaziantep in, Türkiye nin bilinen tarihinden belki de daha eski bir tarihi var. Birçok tarihi kayna a göre ilk toplu yerleflim merkezidir Gaziantep. nsanlar n 6 ila 7 bin y ll k bir süre boyunca burada toplu yaflad na yönelik arkeolojik belgeler var. Gaziantep Mezopotamya n n bafllang c nda ve tüm tarih boyunca, sadece pekyolu zaman nda de il, daha önce de bu önemli konumu muhafaza etmifl. Bütün sayabilece iniz medeniyetler Gaziantep ten gelmedir: Persler, Sümerler, Bizansl lar, Osmanl lar, Türkler, Araplar ve Ermeniler Bu, kentin konumundan kaynaklan yor. Ancak bu konumun bir de dezavantaj var. Ekilebilir alan az olan bir flehir Gaziantep. Belki de tetikleyici sebep de budur. Gaziantep ekonomi ve sanayide neden bu kadar çok yol alm fl diye hep sorulur. Asl nda belki de cevap burada. Ekilebilir arazinin az olmas, burada yaflayan medeniyetlerin ve insanlar n baflka flehirlere geçmelerini tetikleyici bir neden olmufl. Bunun için kuzeyden güneye, do udan bat ya bütün medeniyetlerin kesiflme noktas olan Gaziantep te insanlar mutlaka bir fleyler üretmifl ve hayatiyetlerini devam ettirme konusunda uzmanlaflm fllar. Dolay s yla bugün bizim sanayi ve ticarette ulaflm fl oldu umuz nokta, Yahudi nin ticaretteki becerisinden Ermeni nin el sanat ndaki becerisine, Türk ün yarat c l k ve azmine kadar birçok ortak azmin ve çaban n kar fl m d r. Bu ba lamda sadece 1400 lü 1500 lü y llarda pekyolu üzerinde sat lan ürünlerin kompozisyonuna bakt n z zaman ki bunun belgeleri var, sfahan ile birlikte Gaziantep te el hal s, bak rc l k, kuyumculuk, dokumac l k mamulleri fazla ra bet gören ürünlerdir. Biz bu sanayiye ulaflt ysak, bunun alt nda y llar n birikimi var. Sanayileflme, zorlama ile olacak bir fley de il, büyük bir tarihi süreç ve mücadele ile yap labilecek bir fley. O yüzden sürdürülebilirlik aç s ndan Gaziantep bugün ulaflt noktaya bu tarihi özelliklerinin alt ndaki çok önemli bir dinami i ortaya koyarak gelmifltir; o da ortak vizyon. Biz burada öyle bir dinami iz ki, Türkiye ye model olabiliriz. Ortak bir vizyona sahip, sadece flehrinin de il bölgesinin ve ülkesinin vizyonunu gelifltirmeye yönelik bir anlay flla hareket eden bir flehrin çocuklar y z. Ayr ca öyle bir tarihi önemimiz var ki, Kurtulufl Savafl n n önünü açm fl ve bu anlamda dünyada gazilik unvan n elde etmifl bir flehrin çocuklar y z. Bütün bunlar n alt nda zoru yenmek, üretmek, y lmamak ve mutlaka daha ileri gitmek var. Biz çocuklar m za hiçbir zaman para ile para kazanmay ö retmeyiz. Biz çocuklar m za e er bir bakkal dükkân n z varsa onu market yap n deriz. Okuturuz, imkan sunar z, her türlü e itimi de veririz ve onu 8 20 fiubat 2011

10 yönlendiririz. Üretmeye, faydal olmaya, istihdam yaratmaya yönelik bir kültürün özelli idir bu. Gaziantep bu alanda irdelendi i zaman, bugün sadece sanayi ve ticaretiyle de il, çok daha genifl bir vizyonda turizm, kültür, sanat ve kongreleriyle Ortado u nun önde gelen bir merkezidir. Buna inan yoruz, bu do rultuda çal fl yoruz. Bu flartlar n bir ya da ikisinin eksik oldu u durumda sürdürülebilirli in devam n n mümkün olamayaca n düflünüyorum y ll k bir flehir, bugün bu vizyonlarla Türkiye nin önünü açmaya yönelik bir gayret içerisindeyse, sürdürülebilirlik konusunda da model bir flehirdir. Ar-Ge projelerinde yüzde 330 artış sağladık Nejat Koçer (Gaziantep Sanayi Odas Baflkan ) nsanlar n, flehirlerin, kurumlar n sürdürülebilir olmak için yola ç km fl olmas gerekir. Gaziantep 2003 y l nda Marka fiehir Gaziantep projesine bafllarken sanayisinin gelece ini, vizyonunu ve sadece o günü de il, y llar sonras n planlama ad na yola ç km flt y l nda Gaziantep in Cumhuriyet tarihinden o güne kadarki marka tescili 4 bin 200 civar ndayd. Bugün 2011 e geldi imizde marka tescili olan bir flehir pozisyonunda. Bu bir yola ç k fl, bir bilinç, bir fark ndal kt r. Bu vizyonun içerisine baflka fleyler de eklememiz gerekiyordu. Önce inovasyonu koyduk ve novasyon Vadisi Gaziantep projesini bafllatt k. Sonra Ar- Ge de Gaziantep at l m n bafllatt k. Hükümet, Tübitak bütçesine Türkiye nin en büyük rakam n koydu unda biz en fazla pay alan flehir olmak zorunday z dedik ve Ar- Ge de Gaziantep projesini Tübitak ile bafllatarak 3 y lda Ar-Ge projelerinde yüzde 330 art fl sa lad k. Bununla da yetinmedik. Kalite, ihracat ve d fl ticaretle ilgili birçok projede de yer ald k. Hemen ard ndan Ak ll Sanayi projesini harekete geçirdik. Sonuçta Gaziantep in daha katma de erli ürünler ortaya ç karmas için bir fark ndal k ve bilinç yaratmaya gayret ettik. Bütün bu çal flmalar m z Gaziantep sanayisinin gelecek vizyonu aç s ndan çok önemliydi. Bütün bunlar sürdürülebilir olman n altyap sal gerekleriydi. Biz Gaziantep Sanayi Odas olarak sanayimizin gelece i aç s ndan bu projelerin hepsini bir bir harekete geçirdik ve çal flmaya devam ediyoruz. Bir flehrin sürdürülebilirli inde sanayinin markalaflmas bir yere kadar yeterli. Bir yerden sonra o flehrin di er dinamiklerinin harekete geçmesi gerek. flte bu anlamda kültürde, turizmde ve buna ba l birçok de erde Büyükflehir Belediye Baflkan m z çok önemli at l mlar yapt. Marka flehir kavram n n sürdürülebilirli i aç s ndan çok kente de er katan projeler ortaya koydu. Birbirini destekleyen bu dinamikler gelecek aç s ndan da çok önemli. Sadece bir noktada markalaflman z ve bir noktada öne ç kman z bir yere kadar yeterli olabilir. Bir yerden sonra bütün dinamikler birbirini bütünlemeli, hepsi birbirini tamamlamal. Burada yazan bütün kavramlar, fikirler asl nda bizim flehir olarak y llard r savundu umuz fikirler. Herhangi bir kurum ya da kurulufl olarak de il, flehir olarak bu vizyonu hep birlikte savunmak zorunday z. Çünkü fikir, anlay fl ve proje ihraç eden, her anlamda Türkiye ye örnek bir flehiriz. Bu anlamda bugün bu toplant n n Gaziantep te yap lmas n çok anlaml buluyorum. Y llard r marka flehir kavram üzerine vermifl oldu umuz çaba ve gayretin, ortaya koydu umuz emeklerin bugün Türkiye ye örnek gösteriliyor olmas mutluluk verici bir durum. Bu yola devam edece iz. Bu yol çok uzun bir yol. Markalaflma süreci bitmeyen bir yolculuk. Sanayide markalaflma, elde etti imiz baflar lar, 2010 y l sonucu ihracatta, istihdamda, birçok alanda Gaziantep in ortaya koydu u performans; markalaflmada, inovasyonda ve Ar-Ge de de devam edecek. 20 fiubat

11 SUNUM Gaziantep artık bir dünya şehri olma yolundadır As m Güzelbey (Gaziantep Büyükflehir Belediye Baflkan ) Sürdürülebilirlik bizim aç m zdan son derece önemli. Gaziantep Belediyesi olarak AB projeleri yapt m zda karfl m za ç kan ilk kelime buydu. Bize, Projeniz çok güzel ama sürdürülebilir de il dendi. Demek ki bir yerde hata yap yoruz dedik. Olaylar yeni bafltan de erlendirmeye bafllad k. fiimdi sürdürülebilirli in ne kadar de erli oldu unu anlamaya bafllad k. Bir projeye bafllamak çok güzel, ama e er onun sonunu getiremiyorsan z o zaman durumu yeniden gözden geçirmeniz gerekli. Bugünkü toplant iflte bu aç dan son derece önemli. Bu toplant için Gaziantep in seçilmifl olmas bize gurur veriyor. Siemens in Gaziantep te çok büyük ifllerde imzas var. Yat r mlarda isimleri geçiyor. Özellikle teknoloji konusunda bir dünya devi oldu unu biz de kabul ediyoruz. Biz burada marka flehir Gaziantep in sürdürülebilirli ini tart flaca z. Gaziantep hepimizin bildi i gibi bir lahmacun, kebap flehrinden bugün sanayisiyle güçlü bir kültür flehrine do ru gitmeye bafllad. Bütün bunlar n sonucunda Gaziantep kazanacak. Gaziantep te bir taraftan bacalar tütecek, sanayi çal flacak, insanlar afl ve ifl bulacak; di er taraftan Gaziantep e gelen binlerce insan Gaziantep in kültürel de erlerini görecek, güzel tarihini tan yacaklar. Hedefimiz bütün bunlar için. Kültürel sürdürülebilirlik için var olan potansiyelimizi ortaya ç kar p onu sürdürülebilir hale getirmemiz laz m. Bunu sadece 3-5 tane tarihi eserin restorasyonuyla de il, geçmiflten gelece e uzanan bir süreç olarak de erlendirmeliyiz. Gaziantep Belediyesi olarak bütün kurumlarla çok ciddi iflbirli i yapmak durumday z. Gaziantep in bugün bu noktaya gelmesi; kültürde, sanatta, sanayide, sosyal ve ekonomik konularda kurumlar n pozitif diyalogundand r. Biz her konuyu ticaret odas baflkan m z, sanayi odas baflkan m z, de erli valimiz ve bu konuda söz sahibi insanlarla birlikte oturup birlikte gerçeklefltiren bir anlay fla sahibiz. Bugün Gaziantep sadece tarihi eser konusunda de il, teknoloji konusunda da büyük mesafeler kat ediyor. Özellikle yeni yap lan 5 inci organize sanayi bölgesi Gaziantep in ekonomik potansiyelini daha da art racak. Biz de Gaziantep Belediyesi olarak bütün bu yat r mlar destekliyoruz. Bütün yat r mc lar n önünü açmak için çal fl yoruz. Bunlar lafla de il, icraatla gösterilmek zorundad r. Siz sürdürülebilir bir marka flehri olmak yolundas n z. Ama flehrinizin bir trafik problemi varsa, her kavflakta araçlar 10 dakika bekliyorsa, e er trafikte bir keflmekefl varsa ne sürdürülebilir olmaktan ne de marka yaratmaktan bahsedebiliriz. fiehrin madde ba ml lar yla, güvenlikle ilgili sorunlar varsa yine bir marka flehri olmaktan bahsetmemek laz m. Onun için biz bunlar bir bütün olarak alg l yoruz. Bu bütün içerisinde sadece yat r mc lara de il, bu flehre gelen herkese hitap edecek, herkesi mutlu edecek argümanlar sunmak zorundas n z. nsanlar buraya art k kebap yemeye gelmezler, bunu kabul etmek laz m. Bugün lahmacunun, kebab nda alas, stanbul da da bulunmakta. Art k farkl fleyler sunmam z laz m. Nedir bunlar derseniz, tarihi eserlere sahip ç kmak, geçmifle sahip ç kmak burada öne ç k yor. Ama bu yeterli de il, müzeler açmak laz m. Bugün e er bu flehre gelen insanlar bir müze ihtiyac duyuyorsa, biz bunu yapmak zorunday z. Gençler ve çocuklar müze d fl nda birtak m beklentiler içine gireceklerdir. Bunlar için de bir Disneyland, bir botanik bahçesi, bir bilim merkezi, bir planetaryum ve bir hayvanat bahçesi önemli sunumlar. Bugün bunlar n hepsi Gaziantep te var ve bu yüzden insanlar Gaziantep i seçiyorlar. Biz iddia ediyoruz ki, Gaziantep art k bir dünya flehri olma yolundad r. Dünyan n de iflik yerlerindeki etkinliklere Gaziantep olarak gidip, stand aç p, etkinliklere kat l p kendimizi tan tmaya çal fl yoruz. Amerika dan Çin e, Kore den Japonya ya, ngiltere ye kadar her yerde kendimizi göstermeye çal fl yoruz. Güney Afrika n n bir yerinde bir fiubat 2011

12 yemek yar flmas varsa biz dünya çap nda mutfa olan bir flehir olarak buna mutlaka kat lmak istiyoruz. Kat l yoruz, yemeklerimizi, tatl lar m z orada tan tma imkan buluyoruz. Bunun sonucunda insanlar n Gaziantep e karfl bir ilgisi oluflmaya bafllad. Birçok önemli dergi gelip burada röportajlar yapmaya bafllad. Geçen sene Wall Street Journal da bir yaz ç kt. Dünyan n en h zl büyüyen 10 flehri aras nda Guangzhou, Nanjing ve Dubai ilk s ray ald. Bu hiçbirimiz için flafl rt c de il. Ama bunlar n ard ndan dokuzuncu s rada Gaziantep in bulunmas bizler aç s ndan son derece önemli oldu. Bu parametreler aras nda sadece nüfus art fl de il, h zl kentleflme, h zl sanayileflme de önemli yer tutmufltu. Ard ndan Washington Post ve The Economist dergisi gelip Gaziantep teki geliflimi ve bu de iflimin sürdürülebilirli ini test ettiler. Bugüne geldi imizde flunu iftiharla söyleyebiliriz ki Gaziantep art k kabu unu k ran bir dünya flehri oluyor. Dünyan n de iflik ülkelerinden insanlar gelip Gaziantep ile ilgili çal flmalar yap yorlar ve bunlar kendi sütunlar na yans t yorlar. Biz de kendimizi tan tmaya çal fl yoruz. Geçti imiz sene Avrupa Birli i nde (AB) Brüksel de Gaziantep in de iflen çehresini anlatma f rsat n bulduk. Özellikle AB bizzat beni davet etti. Bütün belediyelerden AB den para alamad klar konusunda flikayet gelirken, Türkiye de Gaziantep diye bir belediye ç km fl, AB den say s z miktarda fon kullanm fl. Bunlar n birço u hibedir dendi. Biz de bunlar anlatman n yan s ra AB Bölgeler Komitesi ni Gaziantep e davet ettik. lk defa Brüksel d fl nda, 21 Ekim tarihinde Gaziantep te AB bölgeler toplant s na ev sahipli i yapt k. Bunlara Gaziantep teki de iflimi, kültürel ve tarihi mekanlar n, ekonomik ve sosyal kültürel etkinliklerin hangi noktaya geldi ini anlatma f rsat bulduk. Bütün bunlar flehrimizin de iflen vizyonunun bir parças d r. The Economist Gaziantep e özel bir say ay rd. Gaziantep ile ilgili çok önemli ipuçlar n tüm dünyayla paylaflt. Sürdürülebilir olmak için hepimiz çabal yoruz, hepimiz gayret ediyoruz. De iflime önderlik edebilecek çok de erli bir vali ve ekibi, ticaret odas, sanayi odas, sanayiciler ve halk hep birlikte çal fl yoruz. Sürdürülebilirlikte iyi bir planlamanın zorunlu olduğu ortada Mevlüt Kurban (Gaziantep Vali Vekili) Sürdürülebilirli in içinde ekolojik dengenin, çevrenin, k sacas yeflilin, a ac n, içti imiz suyun, teneffüs etti imiz havan n, flu anda tüketti imiz her unsurun buna dahil oldu unu ifade etmek istiyorum. Bir kere sürdürülebilirlikte iyi bir planlaman n zorunlu oldu u ortada. E er ben Marmara Denizi nde tuttu um çupray, levre i, çinakopu benim çocuklar m da yiyebiliyorsa o zaman bu iflte bir sürdürülebilirlik vard r. Biz baz bal klar n neslini tüketiyorsak burada bir yanl fll k vard r demektir. O nedenle bir iflletmecimizin elde etti i bütün varl n harcamas ve hammadde gibi ihtiyaçlar için herhangi bir kaynak ay rmamas durumunda üretimini devam ettirememesi gibi; sosyal hayat m zda da her türlü kayna m z ölçülü, dikkatli ve gelecek nesillere ulaflacak flekilde planlayamazsak bu iflte hata yap yoruz demektir. Bundan sonraki biny llar boyunca da kullanaca m z su, teneffüs edece imiz hava, toprak ve çevre bizden sonrakilere de gerekli olacak. Ancak bu konuda insano lunun sicilinin temiz oldu unu söylemek çok zor. Çünkü do ada yok olup giden hayvan türlerinin kaç adet oldu unu bilemiyorum. Çocuklu umuzda su içti imiz p narlardan çocuklar m z n da su içip içemeyecekleri konusunda endiflelerim var. Burada bir yanl fll k var demektir. Bal k neslinde tükenme var, börtü böcekte azalma var. Özellikle a aç türlerinde azalma var. Bunlar n hepsi sürdürülebilirli in içinde olan unsurlar. Özellikle böyle bir toplant da Gaziantep in sanayicilerinin, ticaret erbab n n ve bütün Gaziantep in yöneticilerinin bir arada olmas insana gelecek hakk nda umut veriyor. Çünkü Türkiye de yanl fl tekrar edip durmak yerine, zarar n bir yerinden dönme vakti art k geldi. flletmelerimiz e er havaya kirli duman veriyorlarsa mutlaka filtre takmal lar. Sular m za zehirli at k veriyorlarsa art ma tesisi mutlaka çal flmal. O zaman bizler gelecek kuflaklara olan borcumuzu bir nebze yerine getirmifl oluruz ve bunun mutluluk ve bahtiyarl n yaflar z. Gaziantep imiz gerçekten bu konuda çok büyük çabalar içinde. Ben bu kenti tan maktan flahsen çok mutlu 20 fiubat

13 SUNUM oldu umu belirtmek isterim. Tarihi varl klar m z da bizim sürdürülebilirlik çal flmalar m z n kapsam na giriyor. Bizim simgemiz say lan Zeugma daki çingene k z mozai inin aln ndan ve çenesinden birer parçay kaç rm fl z, tahrip etmifliz. Ama en az ndan o k z m z bütün güzelli iyle hala burada durmakta. Daha sonraki nesiller de onu görebilmeli. Biz bu dünyay çocuklar m zdan emanet ald k. Emanet ald m z varl klar hasara u ratmadan onlara ulaflt rma yükümlülü ümüz var. Siemens sürdürülebilirlik adına neler yapıyor? Georg Wilms (Siemens AG) Siemens altyap ifline çok uzun y llar önce girmiflti y l nda ilk elektrikli lokomotifi ve yine 1930 lu y llar n sonunda ilk elektrikli araç olan Victoria y ürettik. Bu bizim tarihimizin bir bölümü. Bugün özellikle, Siemens olarak sürdürülebilirlik konusuyla ilgili olarak neler sundu umuzu anlatmak istiyorum. Biz de yenilikçi çözümler konusunda kendimizi dünyaya gösterme amac n tafl yoruz. Kurucumuz Werner Von Siemens in bir sözüne at fta bulunmak istiyorum: Ben bugün kar edece im diye gelece i satmam. flte daha o zaman bile sürdürülebilirlik bizim için görülen ve konuflulan bir kavramd. Siemens de bu sürdürülebilirlik flemsiyesi alt nda iki boyutu gündeme getiriyor: Biri içsel, di eri d flsal. çsel boyutuna bakt m zda biz kurumsal vatandafll k bilinci çerçevesinde toplumda sürdürülebilirlik ad na üzerimize düfleni yap yoruz. D flsal boyutuna bakt m zda ki üzerinde durdu umuz konu bu, müflterilerimize sunduklar m zla katk larda bulunuyoruz. Çevresel bir portföyümüz var. Bu portföy bizim toplam gelirimizin yüzde 36 s n oluflturuyor. Sürdürülebilirlik konusundan bahsederken sadece yeflil bir çevre konusunu gündeme getirmek, bugün için çok k s tl bir görüfl anlam na gelir. Dolay s yla biz de bu konuda aktif oldu umuz alanlar üçe bölüyoruz. Birincisi; yenilenebilir enerji. Günefl enerjisi veya rüzgar santralleri ve çevresel teknolojiler, portföyde en gizli k s md r. kincisi;, fabrika bacalar ndan ç kan egzoz gazlar ve zararl gazlar n temizlenmesi. Üçüncüsü; enerji verimlili i ve bizim tüketmeden gelecek nesillere aktaraca m z fleylerdir. Sürdürülebilirli in tan m na bakt m z zaman, yeflil ve çevrenin ötesine geçen bir portföy oldu unu görüyoruz. Bu da flehirlere sürdürülebilir olmalar için verdi imiz destektir. Dedi im gibi as l odak bu portföy üzerinde de il, bu konuya Siemens olarak nas l katk da bulunabiliriz, bunun için çal fl yoruz. Mega e ilimler defalarca dile getirildi: Bunlar demografik de iflim, kentselleflme ve üçüncüsü de iklim de iflikli i. Burada bizim için önemli olan, bir flehir bu konularla nas l bafla ç kacak ya da bu mega e ilimlerden ne flekilde etkilenecek sorular d r. fiehirdeki karar vericiler için bu konular ele almak, bu trendlerle bafla ç kmak ne anlama geliyor, bizim için önemli olan bu. Sürdürülebilirlik yeflil demek de ildir. Çevresel boyutun ötesinde rekabet edebilirlik ve vatandafllar n yaflam kalitesi de vard r. Bu üç boyut birbirinden ayr lamaz ve birbirini tamamlar. fiehirdeki karar vericiler için de iflte bu boyutlar birbirleriyle dengeli bir flekilde var olmal d r, birbirleriyle rekabet de etmelidir. Dolay s yla siz karar vericiler için de bu dengeyi bulmak son derece zorlu bir ifltir. Di er taraftan yeflil bir çevre yarat rken acaba hala iflletmeler için cazip bir yer olacak m y z sorusu ç k yor. Acaba bu iflletmeler baflka bir flehre gidecek mi? Veya gelir elde etmemiz gereken bir kaynak olarak iflletmeleri nas l çekece iz? Ama bir taraftan da çevreyi koruyaca z ve belirli bir yaflam kalitesi oluflturaca z. Dolay s yla sadece tek bir boyuta m odaklanmal y m sorusunun yan t, hay r. Tüm bu üç boyuta da odaklanmak gerekir. Dolay s yla Siemens olarak bizim aç m zdan sürdürülebilirlik bir denge kurmak anlam na geliyor. Biz de bu flehirden sorumlu olan karar vericilerin, yöneticilerin bu anlamda fiubat 2011

14 bütün boyutlardan sorumlu oldu unu ve sürdürülebilir geliflmenin bu dengeyi sa layarak bulunabilece ini düflünüyoruz. Az önce bahsetmifl oldu um alanlar n da ötesinde rekabet edebilirlik, çevrenin yaflam kalitesi içine biz karmafl kl da dahil ediyoruz. flin ekonomik, politik ve teknolojik boyutlar da var. Biz Siemens olarak bu konularda uzman oldu umuza ve teknolojik alanda katk da bulunaca m za inan yoruz. fiehirlerin bu karmafl k karar verme sürecinde yapmas gereken ilk ve en önemli fley finansal öncelikleri belirlemedir. Çünkü her zaman yap lmas gerekli fleyleri bir kerede bitirece iz diye bir durum olamayabiliyor. Al nan bir karar uzun vadede etkilerini gösterebiliyor. Sonuç olarak da teknolojik olarak yapm fl oldu unuz seçim bu noktada çok büyük önem tafl yor. Öyle teknolojiler seçmelisiniz ki, bu çözümler çok uzun y llar boyunca olumlu sonuçlar n vermeye devam etsin. Sadece önünüzdeki befl y l için de il, örne in toplu tafl mac l k projelerinin önümüzdeki 20 y l için size çözümler veriyor olmas laz m. Siemens olarak iflin teknolojik boyutuna bakt m z zaman karar vericileri bu seçimleri noktas nda desteklemeye çal fl yoruz. Teknoloji tercihleri ve sürdürülebilir geliflmeyi sa lamalar noktas nda çözümler öneriyoruz. Peki bunu nas l yap yoruz? Öncelikle araflt rmalar yap yoruz. 3 farkl araflt rma türü var. Alg araflt rmalar, karfl laflt rmal çal flmalar araflt rmalar ve uygulama araflt rmalar. Yapm fl oldu umuz alg araflt rmalar ndan bir tanesi de mega zorluklarla ilgili birkaç y l önce yapm fl oldu umuz araflt rma. Mega e ilimler; kentleflme, iklim de iflikli i, demografik de iflim gibi faktörleri göz önünde bulundurarak yapm fl oldu umuz bir çal flmayd. Karfl laflt rmal k yaslama araflt rmalar da bizim, flehirlerin flu anda hangi konumda bulunduklar n anlamalar için yapt m z araflt rmad r. Bir flehir olarak kendimi di er flehirlerle karfl laflt rd m zaman iyi bir konumda m y m ya da di erlerinden geri mi kal yorum sorular n n yan t n bulmak için yap yoruz. Mega e ilim araflt rmalar nda genel bir yaklafl m benimsedik. Bu mega e ilimlerin farkl altyap alanlar üzerinde ne gibi etkileri oldu unu belirlemeye çal flt k. Bir flehrin farkl altyap alanlar üzerinde, özellikle güvenlik noktas nda artan talep, suya duyulan ihtiyaç gibi tam kapsaml tüm altyap sistemleri için araflt rmalar yapt k. ki örnek verece im; birincisi trafik yo unlu u. Trafik yo unlu u insanlar n giderek hareketlili inin artmas üzerine daha büyük bir sorun teflkil etmeye bafll yor. Ama bu soruna e ilmeden önce bunun arkas ndaki boyutlar irdelememiz gerekiyor. flte bu noktada baz gerçeklerle, olgularla ve rakamlarla konunun incelemesini yap yoruz. Üç boyutta ele al yoruz. Yaflam kalitesi aç s ndan, ekonomik rekabet edilebilirlik aç s ndan ve çevre ve do al kaynaklar aç s ndan de erlendiriyoruz. Benzer flekilde yeralt sular na bakt m z zaman da yine farkl üç boyutta inceliyoruz. Ekonomik zararlar na bak yoruz. Yeralt sular n n Pekin de son 20 y lda yaklafl k 70 santimetre dibe do ru gitti ini görüyoruz. Bangkok ta bin kilometre bir alan her y l 5-10 santimetre daha çöküyor. Yeralt sular n n çok fazla çekilmesi yine bir baflka konu. Yaflam kalitesi aç s ndan bakt n zda su k tl flüphesiz çevresel bir konu. Karfl laflt rmal araflt rmalar noktas nda ne yap yoruz? Yapt m z çal flma Green City Index (Yeflil fiehir Endeksi) ve bizim Avrupa araflt rma birimiyle birlikte yapt m z, The Economist dergisinin bir birimidir. Farkl flehirlerdeki sürdürülebilir çal flmalar aras ndaki k yaslama için yapm fl oldu umuz bir çal flma. Karar verici mercilerin di er flehirlerle karfl laflt rma yap p kendi flehirleriyle ilgili ne gibi kararlar alabilecekleri konusunda yard mc olmak için yapt m z araflt rmalard r. Bu noktada sekiz temel alan var ve bu sekiz alanda da 30 farkl gösterge var. Sadece niceliksel de il, yani su tüketimi, enerji tüketimi gibi de il, niteliksel baz göstergeler de var. Mesela yeflil yönetiflim gibi. lgili flehirlerin belediye baflkanlar taraf ndan Avrupa n n sonuçlar çok olumlu bir flekilde alg land. Hangi konumda bulunurlarsa bulunsunlar en sonda yer alan en dezavantajl flehirler bile buradan çok fazla fley ö renebileceklerini, bu çal flmada neye öncelik vereceklerini gördüler. Özellikle di er flehirleri yakalamak ad na neler yapabiliriz, bunu gördüler. Çok baflar l oldu unu gördükten sonra Avrupa da tüm k talara yayd k bunu. Latin Amerika ülkelerinde, Asya da 14 fiubat itibar yla yay nlanacak. Almanya mart ay nda devam edece iz ve Afrika da haziran ay nda devam edece iz. Haziran ay nda Kuzey Amerika indeksiyle de bafllayaca z ve sonuç itibariyle de 100 den fazla flehri yeflil performans çerçevesinde de erlendirmifl olaca z. Ama çal flmalar m z burada noktalamayaca z. Bu endeks herkese aç k. Kimlere aç k? Tüm flehirlere aç k. Bu endekse dahil olmayan flehirlere de aç k. Ve kendini entegre etmek isteyen, ben bu endekste yer al rsam ne tür bir s ralamada yer alaca m diyen flehirlere de aç k ki bunun son uygulamalar ndan biri de Lahey. Üçüncü bölüm çal flmalar da bizim bir fark yarataca n, de er kataca n düflündü ümüz sürdürülebilirlik konusuna, uygulama araflt rmalar. Bir örnek vermek istiyorum. Londra da yapt m z çal flman n en kapsaml çal flma oldu unu söyleyebilirim. Burada karbondioksitin azalt lmas yönündeki hedeflere ulafl lmas dahilinde yap lan çal flmalara iliflkin. Hiç de flafl rt c olmayan bir sonuç var ki; Londra da karbondioksitin azalt lmas yönünde yap lan çal flmalarda ki eski binalar oldu unu biliyoruz. zolasyonu, restore edilmesi gibi baz yöntemlerle karbondioksitin azalt lmas mümkün. Ama burada tabi ki maliyetleri de düflünmemiz laz m. Böyle bir mali gücümüz var m ve bu masraf karfl layabilecek miyim? Burada gördük ki izolasyon en etkili olan yöntem. Ama bir yandan yal t m da en pahal s. Burada yine bir öncelik s ralamas yapmak için ki bizim Siemens olarak esas katk sa lamaya çal flt m z fleylerden bir tanesi, burada yat r m n geri dönüflünü hesapl yoruz ve bu noktada bakt m zda da yeflil alanlar n çok az oldu unu görüyoruz. H zland r c faktör olarak da 20 fiubat