k;;'il,.ii,'ffi "yil;,.r,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "k;;'il,.ii,'ffi "yil;,.r,"

Transkript

1 i:r: -/6.4=*'* T.C. BAYINDIRLIK VE ISTLA.N fiai(anlt*i Ynpr tqleri GenelMtidiirlttfii A.NKAR.,TT s AY I : fi G , c8.09/ { ;3 f KOI\U : imalatgrfirmasegimleri ve Tr:sisatir;ierincle uyulmasrgereken hususlar, fi fi tu,\yis20u (B k;;'il,.ii,'ffi,fiil$ "yil;,.r, ii.ci: a)26, giinve B.O8.inc. Mak.Elkr.gb.h{d./329sayrhgen*igenriz. 'gtin 02.07,1993 ve b) YiG A sayiLgenelgemiz. giinve YIG.O c) / 564sayrhgenelgcrniz -"" giinve B,09.0.Y1G.0,12,00.06/07i08/l d) i sayrhgenelgemiz. giinve YiC.O.O0.OO e) I 5/5i sa;,ihgenelgerniz. giinve B.09,0.Y1G.A.1{.{)0.7184'2 sav;hgenelgemiz i iqlerinti.e grereken T:csisat uyuimastve uyguianmast husriilaria,iigili miiuferityazriai"rmiza ve a,;tljayrcrgenelgeierimizerafmen, rnevznata"/elerincer.ryrilmaci[rve gcrekli iitizii$in gtisterilmedifimerkezeinlikal edenbelgeve bilgiierclenanlaqiiilrakiaclir'.bu n*denieuygularr,arja ve uyuir:rasigerekcnliususianir meydanagelensorunlaringiderilinesi,birliliteliiiu riaflianrnasr yeni<ien indeya;'algcirtilmiiqriir'. belirlenmesr Bunagdre; a-) ihaieleribakanlifnrliz\,'eyabai'ln'3ii^irk r.eishaiifu{iidiirhikle*mizce l,aprlaniqler, yaprlip,ir.cirtroiluk b-) iliaieleriilgili yaltrrmcikunri*.ig';nca hi;ruru-1le,ri Ba;uuidrrirk ve iskan ya1..r I\4iidilrlukierince lani gier, c-) Erurauet ( 2836sa"yiii usuluyieynprlanigicr', Y;l,sanrn 81./a nraddesiil* gareyapileni;ier harig) indaolmak"izere; i:,apsarn A- imar.atqi FinMA snqimi-epj: 1-Yukancla genelgeierrrniz bcliftilen( ;r,b,c,ci,c,i') iptai edilerekbu geneig,:niu ytiriiriiifie girdifi tarihtenitibarenfirnrasegimiyapriniarni; iglrr ve uyulmlsrgereken hususlalbu genelge de[erlenclirilerelc kapsamtnda soitugianciuii:r.caktir. 2-Ekteki b:ls.ciebefiitifep malt!1a ve eiektriit tesi\atr irnalatiairnaa;t ir;ralaterfirir,;i s,:,;imleririliltiffiiliti"l*rl.i tvip, igieii <;enelmuriliriugr.i) irrafrndanyaprlacairtrr. firytu:1el--iig_ey5;sg*n"j*jj.t.-dirigfeli.,itpilaealiiir.f.-eti,eiiiirei!:t-y*p-an$tn:qigril seci:ni ile -tesfiti.-vg"rpkabsiie..te-niiiri sahibriotdufl biiclen bakuniririin.ay.ru-",g.qhisii1p qgl.qt piyasa.fi"yatr, {tula {nmadansadecebir tenegirlefgrientlirrneye almacak-'.ir. - 4-Ekli 'iiste drqrn<iaki segiirretabi malzerrieleii'rimalatgrfirrna s,e.qirnieri Valili[inizce (llavriiddklq-lp*en,lyludiirlueri, y"apr.l*eaktirgerekyaiiiipiniz.ce'yapriacali" seqirnlerdeierekse rne$91y",.9$ipipd-eki,gkii,i].pjed.e-.b1i,lig.ilcn makinevc,el,*ktrik. tesisabimalatianigin en a;etig teklif fu{eikee defierlenclirmeye airnaraksonuglandirrlacair.trr. hthiiianiinalatierln. iigil,iolargh. i,e:tkisinde 6)

2 *,ris-fimaxs-"ex*xua.rka*ic.er-b,py-elr,*unaill..k$*ql $ogqgg+"yggi"gdjglgisn ve p{gsngk[uslas"*ekleggr &*m.g.ikf.9.'g$nc. legqklir-,1bj1im -fi ar.,listetirinde.,. bulunmavil ' -" dr;l ":--^ imala_!"lgi*j[*apggdeuftyarlandrrrl*r+ietoiu V#ifa$.",1laL1g..b,ulgpflp'{.ul.e,e.*t",TJ_ "-_=._ -sssj"m-l.ari,; itin.o-d,eqpsi, ve "insatairn t;j;j;"ffifid,;t;ieekiietirilmesi ri,_,--^-silgdetsr..fim"e dikkate"pilggg\jiif.ps.11niqgv.?.ip',?jgt "-^Yv'\rvvr:^^'r^'lv'Y! sqaqlnl.uygunotu.akt_*k]ii';ai"""k ii..'' -f,rma-se.si{i{-e:inde tetlif,,ygr,en hatinde tekli_f lg]nle-ru,inal.q}_e:. -S.iniJ-"veiiii' _o-lglamalarr..,,.,-..,u-,_,93!l1t,r. 'uutunma;; et.{l1li.^tmalatlar igin ilgili fi-rmaiardan ahnmrpsatrpu. Belgesi zorunludur,. *-". t;genel lvltidtirliiliimtizce,teklif edilen firmalar uygun gdnilmedisitakdirde,yiiklenici ^ ve.lst(ln Miidiirliigiinebagkave en az ig ayn firmadanaldrfr teklifleri yeniden :#*?Hi ' 8- Firmasegimidosyasmtn dflzenleqqresi ve dosyadabulunmasrgerekenevqaklarek-2'de actklanmts olun.bunagoredegerlendirme yaprlaraksonuglarr merkezegoriderilecektir. 9- Imalatcr"fl+la segim iqlemi y.aprlmadan imilata gegiimeyecek,kesinlikle imalat ve ' l i";-^--ar' -*.*=- " - - t l _-t " -. - rhzaratociernesiyaprlmayacaktrr. / t B- TESISATISLENiNOEUYULIV{ASI GEREKENHUSUSLAR: ;,.. 1- Bakanhfirmrzcadtizenlenen lvltidtirltidi.i)ie iskail tvtridtiri dtizenlenendzel projelere 99.: _yeiq\an projeleriile ValiliEinizse(Bayrndrrtrlivg rnm& iizereiig (3) takrmhalindebakanh pararutgmzcat n Ttz izni4tnmaaan gdq4tg,gulana(rlp11g1g! prqglgrb-dg BakanlfioluruAinm;d;n zamanzamansoz konusu defiieikiikler yaprlarak,yiiksekmaliyetli imalatlar olugmakta ve projeler kegif bedeli ^ dahilinde bitiriiememektedir. Bu nedenle; Bakanhgmrza gonderilen piojelere uyulmasi zomnludur..,.,- ikiik ve ilaveiiislere kahp kalmadr[r,igin -- kesif hazrrlanarak m siiresini etkiievip _._._-.: ::, -ri r' i-j'.._--.tiim projeve evraklarda )f 0- tsg1g!{mrza gdnderilecek Bayrndrrirkv e IskanMUdti ggirni i ie i Miidtlr0ntin imzasrve tltemizce(elaytndrrirkve iskan lvltidtirliiffi) tanzim ve tasdik olunan tadilat veva adaptasyon projeleriiin.r;kanh-ermrzca u ggneq1_lalin{g*gp3yb 2 takrmvaliliqiniee t)l Indrri I k ve Iskar Mtdlrflgg!,rlgendgill eqsk, _U_"qq! l_tpktgtt. i *'4i&?py_,e,rml4t$elqlklkl_err_lqin:sryne, t'*q tglu iln:l*-1y1:&lllgplgt ni kencl i kurumlarma ( ActaletB^k"trl Bs&s!g,l4iili 8,, itter.&gl*, E LMudgrjgAq,*Jerrd Mriauiiiir{i.-Una; utanherv.b) +roq1gelel$qm veyatlnmcr kurumtarafincla' [!]a!1ege]lg e4*i;ffiiza6gp6uffi :{. 5-)B$anhftmrzrnizni ahnn ahnmak uurrc kaydryla 1 5-)ts$anirfrmrzrn yq.{rp-rqjq!-e_ri. p-rg.llgl-e'fl.y_g- -..._ lfaj\+rjl4 1Ep.{aq(;#.e.prJiet-er,, J(lylrd,vd' : lqv-!.4c-p.r-!jerc[2 +aapesya"q + Valilifinizcediizenlenen cizeiprojel prol9t9r islprvalilicinizq--qdb,al:n4r4&n]q.lagl4glqliipri)tasdikini rnriteakipuygul y{gy"krjy-?ssir:gsj-9li:ly-e:lryse,rerig takrm halindebakanh[rmrza jol'"-u\td;re- sdnailiecaftii:

3 gonderilecek 6-) Bakanhfltmtza kegiflerderul}u2}}2tarih ve 323sayrirgenelgemize proje numaraslbelirtilecektir. mutlakauyulacakve keqiflerde Onanmiglerineait keqiflerdeise; gerekgg raporuve ygtrrlmctkurulugunisteklerinigdsterirbelgegonderiiecektir " 7-) UygulamadaEatcantifrmifeiiirii-FffiarlnfiE tercih edilecek;zaruri durumlarda ozelfiyatlaruygulanacak ancak;firmasegimimerkezyetkisindeolanozel imalatlann analizleri Bakanh[rmnca onaylanqadanhake$rglegg yg _h_"-fle$_ef bif_gdg!qg!onufryqy_q-"*_ Y,{PrlmaYacaktrr. ***""-"'8:)"-Miiifak yapan firmalann son zamanlardahavalandrrma, ve gamagrrhane Klima, yaprmrnda Medikalgazv.b. tesisitlarrnur imalatgrfirma olarakbakanh[rmrza gonderildi[itesbiti yaprlgirq ozengosterilmesi -- glup,_bg!![ 6-Tltikigerensegimlere 1. l-) EotolJfiil gonii#iiitn&;frhrda;tst;mn f nrail a$esl l gorevl ve miktarr tam olarak tarif edilecek Sanayi velveya Ticaret Odalanndantasdikindensonra haarlanacaktrr. li ) Valiliklerince(Bayrndrrhk ve iskanmiidiiittigti;hazrrlanacak fiyat analizleriher imalatigin yapm kogullanndaevsaftve irnalattam olaraktarif edilerekeksiksizolarak ayrl ayn yaprlacak, doldurulup(i.i9takrm)onayigin Bakanhfrmrza gonderilecektir. 11-) I-lakediqlerde makinave elektriktesisatlanna ait ozel ve Birim Fiyat Tarifli oiarak segimetabi imalat var ise Bakanh[rmrzca yaprlanimalatqrfirma segimyazilanve onayhfiyat analizleri,metraj,atagman,yegil defter. stire uzatrmkararlan,imalatve ihzaratiq programlan, imalatdefiqikliklerivarsbimalatolurlan,tartrve ihzarattutanaklanmutiakabulunacaktrr, Mukayeselikeqiflerde metrajfi gonderilecektir. genelgenin Bilgi ahnmastnt,bu gofialtrlarak ilgili btittinpersonele imzakarqrhsrverilmesini, ve buna ait genelge takip formunun merkeze gdnderilmesini,hatah uygulamalardanilgili personelle birliktettim yetkiiilerindesorumlututulacafrnrn ve haklanndayasaliglemyaprlaca[rmn bilinmesinive gereginintakibinionemlericaederim EKLER; yaprlacak EK- I Firrnasegimimerkezde imalatlaraait liste (3 sayfa) EK-2imalatgrfirma segimdosyasrrun ve dosyasrnda di.izenlenrnesi bulun-masr gerekenevraklar(2 Sayfa) EK- 3 imalatgrfirma on segirnformu(1 sayfa)

4 (EK-1/1) MERKEzDE secimi ynpn.l,cak olan nlnxrnir, Tusisa,rt iunlar lisrnsi nlpntliix rrsisau J sirind nivnr xo : isin ciirsi : t-; 0ZEL Birim fiyat kitabrnda bulunmayan fatura bedeli iizerinden yaptrnlan ttim dzel imalatlar. 2-) Asansdrler (Redtikttirlii, hidrolik ve ozel asansorler ) 3-) Dizel elektrojen gruplan, otomatik devreye girme beyni, senkranizasyon tertibatr 4-) ISDN Sayrsal Telefon Santrallan 5-) dahili kapasiteden biiytik elektronik tip tam otomatik telefon santrallarr 6-) S Adresli tip yangrn algrlama sistemleri (Yangrn algrlama santrallan ve dedektorleri) 4= :-L q

5 (EK -tlz) MAKNA TESISATI 1) Ozel Birim fiyat kitabrnda'bulunmayan fatura bedeli iizerinden yaptrllan tiim d'zel imalatlar segimi merkezde yaprlacaktrr. HAVALANDIRMA KLiMA TESISAU Birim Fi_vat No : AA0 258, AA 275.4A A i. ISIN UINSI : gl.'*e* Radyal vantilatrir veya aspiratorler Aksiyal vantilatrir veya aspiratorler Santral rsrtrcrlarr Santral sofutucularr icat Nemlendiriciler Komple yatrk su so[utmah kondenserleri klima santralr Paket sofuk su rireticileri Torba filtre 'hil.. A i;l.r*.. i "..r-,u ". {, o o., it, i e4 1". k'11',"14**' -, ' '-4 ' * O?';' i F.T..-""1 't'"'l* - G t- 1 t..,!a ' i'-r' "'1r;,.i. i",q.i.l,r" ".ie,+ g ss s Kompres0rler s So[uk su iiretici gruplar Kondenserler Su sofutma kuleleri Buharlaqmah {init hava so$utuculan Su ve salamura so$utuculan 565,000 Sofuk sulu veya salamura tinit hava so$utucularr HASTANE TESISATI Ytiksek basrng diiqiiriicti ikinci basrng dtig{inicti Oksijen ve vakum prizleri Alann tesisatr Vakum deposu Vakum pompasl Prizler Ytksek basrng dtigtirtici.i lkinci basrng diigiiriicii Azot protoksit prizleri lrl $q--c=l J -'\ '<= (^/ Y

6 MUTFA.K TESiSATI (EK: 1/3) BiRIM FIYAT NO : _J , , A qama$rrrrenn rnsisatr Srcak yemek tevzi bankolarr Srcaklik dolaplarr : Hamur yofurma makinasr Sebze dolrama makinasr Patatesoyma makinasr Et kryma makinalan * mikserler Universal mutfak makinasr Ekmek kesme ve dilimleme makinasr Sofutma dolaplan Fritozler Devirme tertibatlr tavalar Frrrnlar Izgaralar Si.it kaynatma kazanr Yopurt mayalama dolabr Bulagrk yrkama makinalan Yernek pigirme ocafr (Kuzine) + Baskiiller + Qay ocaklan Qcip ri[utme makinasr 'i o5.ooo Qamaqrr yrkama makinalarr + Otm. Yrkama ve srkma makinalan Qamaqrr srkma makinalarr Silindirik i.itiiler + Banth ve kurutmah tittiler Pres iitii Qamaqrr kaynatma kazanlan Qamaqrr kurutma makinalan Qamaqtr kurutma odalan Eti.iv cihazr <\ ---<_: n/ ^l

7 (EK-z/2) 4. FIR}VIALARA SANAYI VE TICARET BAKANLIGnqce VERILEN BELGELER lesaxsor ve reneraron rirna seqimi icil isienijcteidrrrol, 4-1 a. Sanayi ve Ticaret Bakanhfr imalat belgeleri, b: Sanayi ve Ticaret Bakanhfi sicil belgeieri, Sanayi ve Ticaret :, Bakanhfr marka tescil belgeleri, Belgelerin gegerli oldufu vize tarihierine dikkat edilecektir. 4-2 Birim Fiyat taritlerinde Sanayi ve Ticaret Bakanh[r belgesi istenen makina tesisarr imalatlanna ait belgeler bulunacaktrr. 5- YETK1Li SATICI BELGELERI : Teklif veren firmalar, imalatgr firmalann yetkili satrcrsr olduklannl tevsik eden bel gelerini vereceklerdir. 6. FOTOKOPI EVRAKLAR : Fotokopi evraklartn asillanna uygun olduklan valilifiinizce (Bayrndrrlk ve iskan Mridiirhifr.i ) onaylanacaktrr. 7. REFEPANS LISTELERI : Firmalarrn bu gtine kadar yaptrlan igleri gosteren referans listeleri bulunacaktrr.(ilgili kurumlardan ahnacak iq bitirme belgeleri var ise grinderilecektir. I - FIer tig firmarunda segim evraklan eksiksiz ve 3 takrm olarak Bakanh[rmrza (yapr iqieri Genel Mtidtirliifti ) gonderilecektir. 2- Evraklar, finna ytiklenici ile kontrol mi.ihendisi tarafindan mutlaka incelenerek kagelenecek,imzalanacak ve gerekge raporu Bayrndrrhk ve Iskan Mudiini tarafindan tarih belirtiierek brzzat onaylanacaktrr. 3- imzasrz ve ustilune uygun olmayan evraklar het hangi bir iqlem yaprlmadal iade edilecektir. l-_.-ysliliei$7+-el93glegeg!aye 6Tt pro.ieter B syrukleilgp fl rnra secim eyrakl " arr h44{l*gg3[ryid9:iji!9kril. [/rr U -a;. n/ V' t_/ // $1111re fft{gglryg"j jrryj.q,",_ p...gci-i1i9. v".9pil,{i!q9g 9-o_ffal,ryghtq,

8 (EK-2/1) va DosyASTNDA FiRMAsnqtui tqix nt-rzenlenmrsi BULUNMASIGEREKENEVRAKLAR 1- GEREKQERAPORU Sozkonusuimalatrn,iqin 1. keqfindeve projesinde bulunupbulunmadifr,bakanirfiziki durumubelirmrzeayaprlantip projeisehangitip projeninuygulandtfrve ingaatrn ilk keqfetesirigosterilecektir. tilecektir.ilk keqfindebulunmuyorsa iitt<kegfindeve projeyaptrnlmasrna liizumve zarurethasrlolanimalatlarigin Basonradan sinde bulunmayrp ahnacakuygungoriigyazlsrfotokopisiile birlikteyailnmcrkuruluquniste[i kanhfrmrzdan yaptrrimasrna ltizumve zarurethastlolanimalatlaraait istekyaztstda iizerinesoruadan grinderilecektir.) veyatadiiat)uygungdn$ yazlsltarihve sayrsr) Uygulamaprojesi(adaptasyon (Tercihsebepleri, agrklanacak servis Ayncaimaiatgrfirmalanntercihsebepleri pargadurumu,kullanrmozellikleri,teslimsi.iresi,garanti stiresiv.b.gibi) imkanr,yedek ve Bayrndrrhkve iskan ve gerekgeraporuilgili kontrolcadtizenlenip,imzalanacak Miidiiriinceonaylanacaktir. 2. TEKLIFYAZILARI Firmalarrnteklif yazrlarinda, vergimiikellefno'su, a) Tarih,sayr,ba[h bulundufuvergidairesi, r'i. D) l$rnaol, detayhteknikozellikieri, c) Segimiyaprlacakmalzemeninkapasitesi, d) Kullanrlacakmalzemelerinmarka,tip ve modelleri, e; ithal malzemekullanrldr[rndaimal ve ithal edidikleri iilke adr, f) '/edek pargatemin garantisi(en az on yrlhk), g) Servis,garanti,teslim stiresibelirtiiecektir. h) Firmalarteklif yazrlannrnasrllannrdagondereceklerdir. i) Ayrrca finnalar teklif ettikleri malzemeleribaytndrrhkve iskan Bakanh[r Makina ve (ozel veya ithal ise tasdikli ozel teknik Elektlik ile ilgili teknik gartnamelerine gartnanresine) Sanayive Ticaret Bakanhfr Yonetmeli[ine (Asansorfirma teklifinde),...no'lubirim Fiyattariflerineuygunolaraktesisetmeyi,yedek pargalannren az 10 yrl silreylebedelimukabiliteminetmeyi,gegicikabuldenitibaren... yrl si.ireile bakrm ve onarlmrnrbedelsizyapmaylgarantive taahhiitedeceklerdir. k) Firma segimiyaprlacakimalatlarlailgili uygulamaprojeleriil Mtidiirliigrince onaylandrktan sonrasoz konusuimalatrnbulundu[upaftaiar(1 niisha) teklif dnsyalanna ekienecektir. : 3. TEKNIK PROSPEKTUSTTR Kuilanrlan tiim malzemelerigin al'rr ayn detayhteknik prospekttislerive/veyaimalat resimleri bulunacaktrr.(ithalmalzemelereait teknik prospekttislertilrkge olacaktrr.)aynca proje kapasitesiprospektusiizerindeiqaretlenerek firma, y0klenici ve kontrol rntihendisi tarafindanimza edilecekve kaqeienecektir..n W<\ It U -A'L

9 v! : (EK-3) T.C....it i BAyTNDIRLTK ve isxax uuntrru,ilgti SAYI : ioxu : irnalatgr Firma On Segimi BAYINDIRLIK VE istax BAKANLIGI YAPr igleni GENEL uuounl-ucu (TesisatDairesi Bagkan I r[r) igin Adr :._i lgin Kegif Bedeli : Iqin Yiiklenicisi : Malzemenin cinsi ve rizellikleri : F'.T.No: a b Malzemenin Cinsi proje Kapasitesi Ader d f: Teklif alrnan firmalar l: A.imalatgr firma ismi 2: B.,,,,,, 3: C.,,,,,,. 4:D.,<.tr"" --/ J. D ' t,,,,t 0n inceleme neticesi uygun gortilen imalatgr firmalar (Gerekge raporu eklidir) l: A. imalatgr firma ismi 2:C 3 : E. " " ',' ' t, tt rt imalatgr firma segiminin yaprlarak Mi.idiirli.ipijmtize bildirilmesini arz ederirn. valilikqe iuze EKi : 3 er adet gerekge raporu,teklif yazrsr, prospektiis ve kalrte bergesi. (Miidiirlii[iintize segim igin gdnderilecek 6n yazr 6rne$i olup aynca dn yazr yazrlmaslna gerek yoktur.) 4\