32. SAYI EYLÜL 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.uyanis.com.tr 32. SAYI EYLÜL 2007"

Transkript

1 32. SAYI EYLÜL 2007

2 Gezi Deneme Roman Babil den Tac Mahal e roman tadýnda bir gezi kitabý yahut benzersiz bir seyahatname Edebiyat, dil, kültür ve sanat üzerine yazýlmýþ sohbetlerle gündemi deðiþtirecek bir kitap 4.baský Mustafa Miyasoðlu nun Ýngilizce ye de çevrilen romaný Eyüp Sultan dan Mevlâna ya giden iki ailenin tarihi izlerdeki yolculuk serüveni Derleme Üstad Necip Fazýl hakkýnda uzmanlarýn deðerlendirmeleriyle Mustafa Miyasoðlu nun yorumlarý. 6.baský Þiir, hikâye ve roman çalýþmalarýndan sonra þimdi de inceliklere tutkun bir þairin birbirinden güzel deneme ve incelemeleri Yeni Yalnýzlýk Rüyasý ný okurken, gerçek ve hayal arasýnda gidip gelecek, güzel bir yolculuða çýkacaksýnýz Yeni Hikâye Ýki ihtilal ve iki muhtýra döneminin ironik durumlarýný ustaca anlatan hikâyeler Okuyucusunu hayal ve fantezi dünyasýna götüren bir þairin nefis hikâyeleri Yeni Amerika ya edebiyatý öðreten, modern hikâyenin kurucusu sayýlan Edgar Allan Poe nun en güzel hikâyeleri Dili ve anlatýmýyla dikkati çeken hikâyelerden oluþan çarpýcý bir ilk kitap 3.baský Ömer Seyfeddin in diline dokunulmadan özenle seçilmiþ 120 hikâye ve bir piyesten oluþan ve her birinin arkasýnda yabancý kelimeleri içeren küçük sözlüðüyle 5 ciltlik bu eþsiz setin kütüphanelerde bulunmamasý bir kayýptýr ÝNTERNETTEN SÝPARÝÞ ÝÇÝN: www. kitapyurdu.com / ideefixe.com / kibo.com.tr / kitapalemi.com / netkitap.com / kitapciniz.net / antoloji.com / yeterkiiste.com Yay-Dað Kitap Yayýn Daðýtým Yerebatan Cad. Çatalçeþme Sokak Üretmen Han No: Caðaloðlu / Ýstanbu Tel: Faks:

3 ÝÇÝNDEKÝLER E Y L Ü L Kardelen Tanýtým Kardelen Özel Haber Seçme Haberler Ýl Ýl Türkiye Erzincan Meyveler Meyve Suyu Rehberi Osmanlý Padiþahlarý Murat Hüdavendigar Takvim Ekim Ayý Kronolojisi Saðlýk Dengeli Beslenmenin Kurallarý Dua Kerim Görüþleriniz Bizim Ýçin Önemli * Kâh bilimsel geliþmelerden, kâh muhteþem özelliklerle donatýlmýþ bitki ve hayvan dünyasýndan, kâh güncel haberlerden, kâh geçmiþ tarihimizden, kâh fazilet ve ahlâk derslerinden demetler sunan KAR- DELEN seçkisini beðeniyle takip ediyor, devamýný diliyorum Samet KUVEL - Ýstanbul Ýnternet iletiþim hizmetleri ve marka tescil danýþmaný! * Kardelen seçkisinin hazýrlanmasý, belki hepimizin beklediðinden uzun sürdü. Hepimiz yeni yerler tanýdýk. Belki tanýdýðýmýz yerlerin baþka bilinmeyen özelliklerini fark ettik. Bir yeri tanýrken diðer bir yerin o yerle olan baðlantýsýný öðrendik. Türk yemeklerinin ne kadar çok çeþitli olduðunu ve insanýnýn ne kadar da köklü bir tarihe sahip olduðunu öðrendik. Kýsaca kardelen seçkisinde Türkiye'mizi daha yakýndan tanýdýk. Bu çalýþmada emeði geçen deðerli arkadaþým A.Bilgehan ARIKAN'A çok teþekkür ediyorum. Bu seçkiyi daha çok insan ile paylaþmasýný temenni ediyorum. Umarým emeðinin karþýlýðýný alýr. Baþarýlarýnýn devamýný dilerim. Tuðrul ZENGÝNLER - Ýstanbul Ýstanbul - Çemberlitaþ'ta Fýrat Kültür Merkezi'nde bilgi iþlem sorumlusu olarak 1 buçuk senedir, görev yapmaktayým. 21 yaþýndayým, Merter'de ikamet etmekteyim.! * Kardelen Seçkisi amacýna ulaþmýþ bilgi verici manevi duygularýmýzý hatýrlatan birçok yaþ gurubuna hitap eden bir vasýtadýr. Bu seçkiye katkýsý olan herkese teþekkür ediyorum. Nagihan ARSLAN - Ýstanbul Mimar Asistaný Her türlü görüþlerinizi adresine gönderebilirsiniz...3..

4 KARDELEN ÖZEL KARDELEN SEÇKÝSÝ ÞUBAT AÐUSTOS 2007 KONU BAÞLIKLARI K A R D E L E N S E Ç K Ý S Ý Þubat 2005 te faaliyete baþlayan KAR- DELEN SEÇKÝSÝ internetten derlenerek hazýrlanmaktadýr. Tarih, coðrafya, edebiyat, kültür-sanat, ilginç bilgiler, karikatür gibi konu baþlýklarý altýnda kimi zaman güleceðiniz, kimi zaman hüzünleneceðiniz, kimi zaman ibret alacaðýnýz yazý ve resimlerle KARDELEN SEÇKÝ- SÝ hayatýnýzýn bir parçasý olacak. Her türlü görüþlerinizi adresine gönderebilirsiniz.! Münir Nurettin Selçuk! Diplomalýnýn Mantýðý ve Bir Teklif! Helikopter Böceði! Hidayete Davet! Coca Cola Ve Faydalarý!!!! Ýnterneti Türkler Bulsaydý! Týkandý Baba! Dünyanýn En Gizemli On Nesnesi! Osmanlý da Kullanýlan Futbol Terimleri! Mülâkaat - Yaman ARIKAN! Þeytan ve Dostlarý! Çeçenistan ýn Tarihçesi! Yârim Ýstanbul u Mesken Mi Tuttun?! Bir Müddet Zeytin Yiyeceðiz! Ak Yüzlü Unakýtan! Derin Devlet: DOSTLUK! Baklavayý Neden Rumlara Kaptýrdýk?! Ýnsan Denen Bir Saray! Türk Polisinin Ýl Ýl Dert Haritasý! Muhtarlýk Seçimleri! Baþbakaný En Çok Terleten Radyo Her türlü görüþlerinizi adresine gönderebilirsiniz...4..

5 SEÇME HABERLER E Y L Ü L Eðitim: Üniversiteye son fýrsat Saðlýk: D vitamini eksikliði kadýnlarda büyük risk ÖSYM, öðretim yýlý için merkezi yerleþtirme sonuçlarýna göre yapacaðý ek yerleþtirme kontenjanlarý belli oldu. Boþ kalan, yerleþtirilen adaylarýn kayýt yaptýrmamasý nedeniyle boþalan ve 2007-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu yayýnlandýktan sonra açýlan yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarý için yapýlacak ek yerleþtirmede, önlisansta 48 bin 753 ve lisansta 18 bin 954 olmak üzere toplam 67 bin 707 boþ kontenjan bulunuyor. Süre uzatýlmayacak Üniversitelere ek yerleþtirme tercih baþvurularý, 1-4 Ekim 2007 tarihleri arasýnda internet üzerinden yapýlacak. Bu süre kesinlikle uzatýlmayacak. Adaylar, 2007-ÖSYS Yükseköðretim Programlarýna Ek Yerleþtirme Kýlavuzu nu belirtilen tarihler arasýnda ÖSYM nin Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinden 3 YTL karþýlýðýnda satýn alabilecekler ve ÖSYM nin internet sitesinde de görebilecekler. Posta ile merkeze gönderilen tercih formlarý iþleme alýnmayacak. (Türkiye) Türkiye Osteoporoz Derneði nin yaptýðý araþtýrma, Türkiye de kadýnlarýn yüzde 76.7 sinde D vitamini eksikliði görüldüðünü ortaya koydu. Araþtýrmanýn sonuçlarýna göre, osteoporoz tedavisinde kadýnlarýn yarýsý D vitamini eksikliðini giderme yollarýný bilmiyor. Küresel bir problem olan D vitamini yetersizliði, özellikle menopoza baðlý kemik erimesi görülen kadýnlarda önemli problemlere sebep olabiliyor. Türkiye Osteoporoz Derneði Baþkaný Prof. Dr. Özlem Peker, Osteoporoz özellikle menopoz sonrasý kadýnlarý yakýndan ilgilendiren çok önemli bir halk saðlýðý problemidir dedi. D vitamininin birçok hekim tarafýndan hastalara önerildiðini söyleyen Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Merih Sarýdoðan, ise hastalarýn bu tavsiyelere istikrarlý bir þekilde uymadýðýný söyledi. Yeterli D vitamini takviyesini doðal yollardan almak ise hiç kolay deðil. Yeterli D vitamini takviyesi için haftada 140 adet yumurta, 52,5 litre süt, 14 porsiyon ton balýðý ya da 14 porsiyon sardalya tüketmek gerekiyor. Dünyada her yýl 1,7 milyon kalça kýrýðý vakasý bildiriliyor. Bunlarýn yaný sýra bir yýl içinde kalça kýrýðý yaþayan beþ kadýndan biri hayatýný kaybeder-..5..

6 ken, bu hastalarýn tamamýnýn hastanede yatmasý gerekiyor. (Türkiye)! Bilim-Teknik: Ýlk BluRay kaydedici piyasaya çýktý! Beta-VHS savaþýný; yeni nesil DVD formatlarý BluRay ve HD-DVD ile bize yaþatan Sony ve Toshiba cephesinden yeni haberler var. Sony, geçtiðimiz hafta düzenlenen bir etkinlikte dünyanýn ilk televizyondan BluRay formatýna kaydeden cihazlarýný tanýttý. HD kaydeden BDZ-X90, BDZ-L70, BDZ-T70 ve BDZ-T50 kodlu ürünlerde 250 ile 500 GB arasýnda deðiþen kapasiteli sabit diskler de bulunuyor. En pahalý modelin fiyatý 1752 Dolar olarak belirlendi. (netgazete)! Eðitim: Üniversitelere ek yerleþtirme yapýlacak Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖS- YM), öðretim yýlý için merkezi yerleþtirmede boþ kalan, yerleþtirilen adaylarýn kayýt yaptýrmamasý sebebiyle boþalan ve 2007-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu yayýnlandýktan sonra açýlan yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarýna ek yerleþtirme yapýlacaðýný bildirdi. Buna göre adaylar, Ek Yerleþtirme Kýlavuzu nu 1-4 Ekim 2007 tarihleri arasýnda ÖSYM nin Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinden 3 YTL karþýlýðýnda satýn alabilecekler ve ÖSYM nin internet sitesinde görebilecekler. Adaylar, kýlavuz ücreti ile tercihlerini Baþvuru Merkezi aracýlýðýyla yaptýklarýnda ödeyecekleri 3 YTL tutarýndaki hizmet ücreti dýþýnda baþka bir ücret ödemeyecek. Öte yandan Anadolu Üniversitesinin Açýk Öðretim Fakültesi nde öðretim yapan Ýktisat, Ýþletme ve Açýköðretim Fakültelerine de, 2007 ÖSS sonucunda yerleþtirilen adaylarýn kayýt iþlemleri 24 Eylülde baþlayacak. (Türkiye)! Eðitim: Ders zili çaldý..6.. Yaklaþýk 15 milyon ilk ve ortaöðretim öðrencisi ile 600 bin öðretmen 3 ay süren tatilin ardýndan dün ders baþý yaptý. Ýlköðretim ve liselerde 15 milyon öðrenci için eðitim-öðretim yýlýnýn ilk ders zili dün çaldý. Yaklaþýk 15 milyon öðrenci ile 600 bin öðretmen ders baþý yaptý.

7 Öðrenciler ve aileleri, 3 aylýk yaz tatilinin ardýndan dün sabah saatlerinde okul yollarýna düþtü. Tatilin ardýndan okulun ilk gününde arkadaþlarýna ve öðretmenlerine kavuþan öðrencilerin oldukça heyecanlý olduklarý gözlendi. Aileler, çocuklarýný ilk günde yalnýz býrakmayarak onlara destek oldu eðitim-öðretim yýlýnýn ilk dönemi 25 Ocak 2008 tarihinde sona erecek, ikinci dönem ise 11 Þubat 2008 Pazartesi günü baþlayacak eðitim-öðretim yýlý 13 Haziran 2008 de sona erecek. (Türkiye)! Saðlýk: Baþ aðrýsýna balonlu tedavi Sinüzit hastalýðý sebebiyle aþýrý baþ aðrýsý çekenlere sevindirici haber. Ýzmir Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kulak Burun Boðaz Kliniði Þefi Doç. Dr. Mehmet Ziya Özüer, Amerika ya giderek eðitimini aldýðý usulle sinüsleri balonla geniþleterek tedavi ettiklerini kaydetti. Doç. Dr. Özüer, daha kýsa sürede iyileþme imkaný veren yöntemi þöyle anlattý: Vücudumuzdaki üç büyük sinüse girilerek, bir kýlavuz tel yerleþtiriyoruz. Telin etrafýna sarýlý balon kateteri, sinüse girdikten sonra þiþiriyoruz. Balon açýlýnca basýnç uygulanýyor ve sinüsün aðzýndaki týkanýklýk açýlmýþ oluyor. Genellikle bir saat süren operasyonun ertesi günü hasta taburcu olabiliyor. (Türkiye) Kültür: Ramazan heyecaný baþladý Ramazan ayýnýn yaklaþmasýyla birlikte müftülükler yurt genelinde hazýrlýklarýna baþladý. Müftülükler, camilerde temizlik, bakým ve onarým çalýþmalarýna hýz verirken, din adamlarýna eðitim seminerleri veriliyor, halka yönelik dini programlar için hazýrlýklar yapýlýyor. Samsun Müftülüðünce, kadrosu olmayan camilere imam görevlendirilecek ve din adamlarýna hizmet içi seminerleri verilecek. Emekli din görevlileri, ilahiyat fakültesi öðretim üyeleri, imam hatip lisesi öðretmenlerinden de destek alýnacak. Müftülük tarafýndan ayrýca ay boyu yazýlý ve görsel basýnda ramazan ayýna iliþkin yayýnlar yapýlacak. Ýþte bazý illerdeki ramazan hazýrlýklarý: Adana: Müftü Ýsmail Barýþ, vaazlarýn merkezi sistemle bütün camilerde duyulacaðýný bildirdi. Antalya: Müftü Yardýmcýsý Muammer Ayan, 5 ya da 6 camide hatimle teravih namazý kýldýrýlacaðýný açýkladý. Balýkesir: Müftü Vekili Bahtiyar Adýþen, bütün camilerde ramazan ayý boyunca günde 2 vaaz verileceðini, Kadir gecesinde ise özel program yapýlacaðýný söyledi. Bursa: Müftü Vekili Mustafa Uyar, talep gelmesi durumunda yerel radyo ve televizyonlardaki dini programlara da katýlacaklarýný bildirdi. Çanakkale: Müftü Kamil Baran, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyelerinin ramazan ayý boyunca Merkez Cami den verecekleri vaazýn bütün camilerden dinlenebileceðini belirtti...7..

8 Diyarbakýr: Müftü Yardýmcýsý Nihat Sevil, ilk etapta kent merkezinde bulunan camilerin bakým ve onarýmýnýn yapýlacaðýný belirtti. Erzurum: Camilerdeki merkezi sistem aracýlýðýyla vaazlar verilecek. Her gün iftar sohbeti Gaziantep: Müftülük tarafýndan bir yerel televizyonda Ýl Müftüsü Ýsmail Canbolat tarafýndan her gün iftar sohbetleri yapýlacak. Kocaeli: Müftü Hikmet Kutlu, ramazan ayýnda personel sýkýntýsý yaþamamak için 133 imam hatip lisesi mezunu ile 43 Kuran kursu öðreticisinin, sözleþmeli olarak atanmasý maksadýyla iþlemlerin tamamlandýðýný söyledi. Konya: Müftü Mustafa Kutlu, bütün camilerde vakit namazlarý öncesinde ve sonrasýnda belirli saatlerde vaaz, hatim ve mukabele programlarý düzenlediklerini belirtti. K KARDELEN / EYLÜL..8..

9 Çok Amaçlý Program Cd si / ERZÝNCAN D oðu Anadolu Bölgesi nde Fýrat ýn yukarý kýsmýnda yer alan Erzincan, Anadolu nun en eski kültür merkezlerinden birisidir. Tarihi ipek yolu güzergahýnda yer alan kent Hitit, Urartu, Med, Pers, Hellen, Roma egemenliðinde kalmýþ, Malazgirt Zaferinden sonra Türk ve Osmanlý hakimiyetine geçmiþtir. Erzincan kültürel zenginliði kadar doðal güzellikleri, coðrafyasý, mutfaðý ve alýþveriþ olanaklarý ile tam bir turizm cennetidir. ÝLÇELER Erzincan ilinin ilçeleri; Çayýrlý, Ýliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refatiye, Trecan ve Üzümlü dür. Çayýrlý: Erzincan a 114 km mesafede olan ilçenin hangi tarihte kurulduðu bilinmemektedir. Ýlçedeki gezip görülecek yerler 1219 tarihinde Karslý Tahir Usta tarafýndan yapýlmýþ, duvarlarý yontma taþlarla örülü, tavaný ahþap oymalarla süslenmiþ bir konak, keþiþ daðý üzerinde bulunan ve bir doða harikasý olan Aygýr krater gölü, Büyük Yayla gölü, Yedi Göller ve Kartallý köyü gölüdür. Ýliç: Erzincan a 153 km uzaklýkta bulunan ilçenin ilk yerleþim tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ýliç in köylerinde çok sayýda höyük ve tarihi yapý kalýntýlarý bulunmaktadýr. Bunlarýn çoðunda bilimsel kazý ve araþtýrmalar yapýlmýþtýr. Altýntaþ köyünde, Romalýlara ve daha sonraki dönemlere ait olan çok sayýda kalýntýlar bulunmaktadýr. Kemah: Erzincan a 52 km uzaklýktaki ilçede gezip görülecek yerler arasýnda Kemah Kalesi, Gülabibey Çeþme ve Hamamý, Melik Gazi Türbe ve Zaviyesi, Tugay Hatun Kümbeti, Ali Baba Türbesi, Gözcü Baba Türbesi, Hacý Mahmut Bey Çeþmesi, Alaattin Bey Çeþmesi gibi tarihi eserler ile Buz Maðarasý ve Soðuksular mesire yeri bulunmaktadýr. Kemaliye: Erzincan a 194 km uzaklýktaki, Keban Baraj Gölü kýyýsýnda güzel bir vadi içinde kurulmuþtur. Ýlçede gezilip görülecek yerler arasýnda Endiçi Kalesi, Roma Mezarlýðý gibi tarihi kalýntýlar ile Topkapý Camii, Orta Cami bulunmaktadýr. Ayrýca ilçenin Ocak köyünde, Selçuklu Osmanlý mimarisinin özelliklerini gösteren Hýdýr Abdal Sultan Türbesini sayabiliriz. Otlukbeli: 1473 te Fatih Sultan Mehmet ile Akkoyunlu Hükümdarý Uzun Hasan arasýndaki Otlukbeli Savaþý Erzincan a 142 km uzaklýkta bulunan bu ilçede yapýlmýþtýr. Ýlçe merkezinin 6 km kuzeybatýsýnda olan traverten þeddi (Maden sularýnýn oluþturduðu traverten þeddi) gölünün oluþumu günümüzde halen devam etmektedir. Otlukbeli Gölü nün en önemli özelliði, çanaðýnýn ve oluþumunun göl türleri içerisinde günümüze kadar bilinenlerin içerisinde dünyada tek tip oluþudur. Göl, bu özelliðinden dolayý, doðal anýt olarak da nitelendirilmektedir. Refahiye: Erzincan a 71 km uzaklýktadýr. Ýlçedeki gezip görülecek yerler arasýnda Kutlutepe, Kutsal Kaya, Kadýköy Kilisesi, Merkez Cami, Köroðlu Maðarasý, Bal kaya, Refahiye Ormanlarý ve Dumanlý Yaylasýný sayabiliriz. Ayrýcý il merkezine 42 Km. uzaklýkta, Yýldýrým Akbulut Kayak Tesisleri hizmet vermektedir. Üzümlü: Erzincan a 23 km. uzaklýktadýr. Ýlçede gezip görülecek yerler arasýnda Akkoyunlu Cami, Hacý Nutullah Cami gibi tarihi kalýntýlar ile Þeyh Karpuz Maðarasý, Aygýr Gölü, Hýdýrellez Gölü, Bayýrbað Deðirmenönü Mesire alaný ve karakaya Çermik Mesire alanýný sayabiliriz. Tercan: Erzincan a 88 km uzaklýktadýr. Ýlçede gezip görülecek yerler arasýnda Kefrenci Tapýnaðý, Pekeriç (Çadýrkaya kalesi), Kötür Köprüsü ile Orta Çað Türk mimarisinin en ilginç ve önemli eseri kervansaray, hamam, mescit ve türbeden oluþan Mama Hatun külliyeyi sayabiliriz. NASIL GÝDÝLÝR? Karayolu: Terminale þehir içi olmuþ ve otobüs hattýyla ulaþmak mümkündür. Demiryolu: Tren garýna þehir içi dolmuþ ve otobüs hattýyla ulaþmak mümkündür. Erzincan Divriði..9..

10 arasýnda günlük tren seferleri bulunmaktadýr. Ayrýca Doðu Ekspresi her gün çalýþmaktadýr. Havayolu: Erzincan Havaalaný nýn il Merkezine uzaklýðý 7 km. dir. Havalimanýna ulaþým þehir içi taksileriyle yapýlmaktadýr. GEZÝLECEK YERLER Müzeler Erzincan Müzesi Örenyerleri Altýntepe: Þehir merkezine 15 km. uzaklýkta, Erzincan-Erzurum karayolunun 100 m. kuzeyinde yer almaktadýr. Günümüze kadar ulaþabilmiþ en saðlam Urartu þehirlerinden birisidir yýlýnda yapýlan bilimsel kazý ve araþtýrmalarda iç içe iki kale duvarý ile korunan tapýnak - saray kompleksi, mezarlar, konutlar ve çok sayýda arkeolojik eserler ortaya çýkarýlmýþtýr. Höyükte bulunan ve MÖ. 8. yüzyýla ait eserler arasýnda, fildiþi ve madeni eþyalar, miðfer ve kalkanlar, seramikler ve duvar resimleri bulunmaktadýr. Çivi yazýlý tunç eþyada, kral adlarý bulunmuþtur. Urartu sanatýnýn parlak dönemine ait yüksek düzeyli eserler Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi nde sergilenmektedir. Altýntepe buluntularýnda tanrý, insan, hayvan figür ve motifleri önemli yer tutmaktadýr. Altýntepe kalýntýlarý, tapýnak-saray kompleksi, sütunlu kabul salonu, açýk hava tapýnaðý, üç adet mezar ve depo binasýndan oluþmaktadýr. Kaleler Kemah Kalesi: Anadolu nun en eski ve tabii kalelerinden biri olan Kemah Kalesinin kuruluþu, Hitit-Urartu dönemine kadar uzanmaktadýr. Sarp kayalar üzerinde kurulu olan Kalenin, iç içe iki yapýsý olup, çevresi surlarla çevrilidir. Cami, Türbe ve Külliyeler Ýlde yer alan Terzibaba Türbesi, Hýdýr Abdal Sultan Türbesi ve Melik Gazi Türbesi görülmeye deðer turistik çekim merkezleridir. Kemah ilçesindeki Gülabibey Cami günümüzde halen kullanýlmaktadýr. Mama Hatun Külliyesi: Tercan ilçesindedir. Saltukoðullarý Hükümdarý II. Ýzzettin in kýzý olan Mama Hatun, Tercan da Orta Çað Türk mimarisinin en ilginç ve önemli eseri kervansaray, hamam, mescit ve kendi türbesinden oluþan büyük bir külliye inþa etmiþtir. Kiliseler Abrenk Kilisesi: Tercan ilçesinin Üçpýnar Köyü yakýnlarýnda bulunan kilisenin giriþ kapýsý üzerinde 1854 tarihi geçmektedir. Kilise ile birlikte bir þapel ve iki tane de dikili taþ bulunmaktadýr. Bu taþlar mimarisi ve bezemesiyle dikkat çekip XII. Yüzyýldan sonra Selçuklu Prensi Nasurettin dönemiyle tarihlenen kitabeler taþýrlar. Mesire Yerleri Otlukbeli Gölü: Otlukbeli Gölü nün en önemli özelliði çanaðýnýn ve oluþumunun göl türleri içerisinde günümüze kadar bilinenlerin içerisinde dünyada tek tip oluþudur. Göl, bu özelliðinden dolayý doðal anýt olarak nitelendirilmektedir. Otlukbeli Gölü Erzurum Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu kararý ile doðal sit alaný ilan edilerek, koruma altýna alýnmýþtýr. Girlevik Çaðlayaný: Erzincan ýn 29 km güneydoðusunda Çaðlayan Beldesi nde bulunan þelale, doðal serinliði ve güzelliði ile ünlü bir mesire yeridir. Suyun kýþýn donmasýyla oluþan sarkýtlarda týrma

11 nýcýlýk, yazýn soðuk sularýnda serinleme imkaný sunan Girlevik Çaðlayaný, birçok yerli ve yabancý turisti bölgeye çekmektedir. Aygýr Gölü: Keþiþ Daðý üzerinde buluna Göl, tabiat güzelliðinin yaný sýra, krater gölü özelliðine de sahip olan piknik ve dinlenme yeridir. Kayak Merkezleri Akbulut Kayak Merkezi: Erzincan a 42 km. u- zaklýktaki, Sakaltutan mevkiinde yer alan Yýldýrým Akbulut Tesislerinde, yýlýn 5 ayýnda kar kayaðý yapma imkaný vardýr. Bolkar Kayak Merkezi Kaplýcalar Ekþisu: (Böðert Maden Suyu) Ýl merkezine 11 km. uzaklýktaki bölgede bulunan ve Ekþisu adý verilen böðert maden suyu, saðlýk yönünden oldukça önem taþýmaktadýr. Maden suyu; anemi, karaciðer, mide, baðýrsak ve safra yollarý hastalýklarýna iyi gelmektedir.ekþisu yakýnýndaki kaplýca, 33 derecelik ýsýya sahiptir. Su banyosu þeklinde kullanýlan kaplýca suyu, romatizma, cilt, damar sertliði ve kalp rahatsýzlýklarýna iyi gelmektedir. Kaplýca 12 adet kapalý havuz ile halkýn hizmetindedir. Maðaralar Buz Maðaralarý: Kemah ilçesinin Ayranpýnar köyündedir. Maðaranýn içinde büyük buz kütleleri ve buzlarýn oluþturduðu sarkýt ve dikitler bulunmaktadýr. Ala Maðarasý: Kemaliye ilçesinin kuzeydoðusunda bulunan maðaranýn içinde dehliz ve kanallar bulunmaktadýr. Köroðlu Maðarasý: Refahiye ilçesinin Altköy mevkiinde bulunan maðaraya taþ merdivenlerle çýkýlmaktadýr. Sportif Etkinlikler Avcýlýk: Erzincan ili, av kaynaklarý ve av türü bakýmýndan zengindir. Tilki, sansar, kýnalý keklik, kum kekliði, tavþan, ada tavþaný, býldýrcýn, kaya güvercini, tahtalý, üveyik, yaban ördekleri, sakarca kazý, kýzkuþu, karatavuk, kurt, yaban domuzu gibi av hayvanlarý bulunmaktadýr. Yamaç Paraþütü: Ýl merkez Küçük Çakýrman Köyü mevkiinde ve Yaylabaþý beldesi Ergan tepesinde yapýlmaktadýr. Rafting ve Su Kayaðý: Erzincan Ýl Merkezine 40 km. mesafede Fýrat Nehri nin bir kolu olan Karasu ve Sarýsu dereleri rafting sporuna elveriþlidir. Rafting parkuruna ulaþým kolay olup, Erzincan-Erzurum karayolu üzerindedir. Genellikle Mayýs-Haziran aylarýnda yapýlmaktadýr. Erzincan Barajý nda ve Tercan ilçesi Tercan baraj Gölü nde su kayaðý yapýlabilir. Erzincan Barajý þehir merkezine 16 km. mesafede, þehrin Güneybatýsýndadýr

12 Doða Yürüyüþü: Merkez Yaylabaþý Belediyesinden baþlatýlan Munzur Melan yaylasý; Karakaya Beldesinden baþlatýlan Tekçam-Keþiþ daðlarý Aygýr gölü - Esence zirvesi; Karakaya beldesinden baþlatýlýp Sarýgöller istikametinde Keþiþ daðlarý Aygýr gölü ve Esence zirvesi; Çayýrlý Esendoruk köyünden baþlatýlan Keþiþ Yedigöller - Esence zirvesi; Çayýrlý - Turan çayýrý Aksu deresinden baþlatýlan Keþiþ daðlarý Yedigöller bölgesi - Esence zirvesi uygun parkurlardýr. COÐRAFYA Erzincan ili genellikle daðlar ve platolarla kaplýdýr. Dað sýralarý arasýndaki çukurlarda yer alan ovalar ve düzlükler boðazlarla birbirine baðlanmýþ durumdadýr. Ovalar ile dað sýralarý arasýna akarsularca yarýlmýþ, dalgalý platolar yerleþmiþtir. Erzincan da ve Tercan çevresinin genel bitki örtüsü steptir. Yüksek daðlarýn üzerinde çalýlýklara ve meþeliklere rastlanýr. Erzincan ýn batýsýnda yer alan ve özellikle Refahiye den baþlayýp Kemah, Kemaliye çevresine kadar çam koruluklarý, meþelikler ve çalýlýklara geniþ ölçüde rastlanmaktadýr. Ýlin en büyük akarsuyu Karasu Irmaðýdýr. Erzincan karasal iklim özelliðine sahiptir. Erzincan çevre illere göre daha uzun ve sýcak yaz mevsimi yaþamaktadýr. TARÝHÇE Tarihi Ýpek Yolu üzerinde yer alan Erzincan, yüzyýllar boyu canlý bir tarihi ve kültürel yaþam sürmüþtür. Tunç Çaðý ndan beri bir yerleþim olduðu tespit edilen Erzincan, U- rartu, Med, Pers, Helen, Roma ve Bizans egemenliðinde kalmýþtýr den sonra Türklerin eline geçerek Mengücek, Selçuklu ve Eretna dönemlerini yaþamýþtýr yýlýndaki Otlukbeli Savaþý ile Osmanlý hakimiyetine girdi. I. Dünya Savaþýnda iþgale uðrayan Erzincan 13 Þubat 1918 de Türk Ordusu tarafýndan kurtarýldý. NE YENÝR? Yöre mutfaðý yemek türleri bakýmýndan zengindir. Bunlarýn çoðunluðunu hamur iþleri oluþturur. Eþgili, kesme çorba (un çorbasý) yaprak sarma baþlýca yemek türleridir. Ayrýca su böreði ve özellikle kete ve tatlýlar çokça tüketilen hamur iþleridir. Erzincan dan Yemek Tarifleri Sýrýn Malzemeler: 2 bardak un 3 kaþýk tereyaðý 1 bardak pekmez Tuz Hazýrlanýþý: Un ve tuz suyla hamur haline getirilir. Hamur yumurta büyüklüðünde bezelere ayrýlýr, bezeler kalýn yufka halinde açýlýr. Yufkalar kýzgýn saç üzerinde piþirilir. Soðumasýný önlemek için kalýn bir bez içinde saklanýr daha sonra, tereyaðýnýn eritilerek içine pekmez karýþtýrýlmasýyla elde edilen karýþým ile her iki tarafý yaðlanýr. Yaðlanan yufka iki parmak geniþliðinde katlanarak rulo haline getirilip, 2-3 cm kalýnlýðýnda kesilip tepsiye dizilir. Üzerine tekrar pekmezli tereyaðý dökülür. Gasefe Malzemeler: 1/2 kg. kayýsý kurusu (yarma) 2-3 çorba kaþýðý tereyaðý 1 su bardaðý iri çekilmiþ ceviz içi..12..

13 Hazýrlanýþý: Kayýsý kurusu bol su ile yýkanýp temizlenir. Bir tencerede üzerini örtecek kadar su konur, kayýsý kurularý yumuþayýncaya kadar piþirilir. Ateþten alýnarak dinlenmeye býrakýlýr. Dinlenen kaysý süzgeçten süzülür, servis tabaðýna alýnýr. Üzerine tavada kýzdýrýlmýþ tereyaðý gezdirilir, iri kýyýlmýþ cevizler üzerine serpildikten sonra servis yapýlýr. NE ALINIR? El bakýrcýlýðý (semaver, tepsi, biblo, duvar tabaðý, þekerlik, vazo gibi aný ve süs eþyasý), halý dokumacýlýðý Erzincan dan alýnabilecek özgün hediyelik eþyalardýr. Erzincan tava leblebisi ile Erzincan Tulum Peynirinin Erzincan da yapýlacak alýþveriþlerde alýnmasý tavsiye edilir. DÜÐÜN ADETLERÝ Evlenme çaðýna gelen genç erkeklerin analarý, kýz aramaya baþlar. Ýstenilecek kýz belirlendiðinde, anasý ile yakýnlarýndan bir kaçý kýzý görmeye gider. Kýzý beðenirlerse, ertesi gün yeniden giderek kýzý isterler. Kýzý vereceklerse söz kesimi yapýlýr ve alýnacaklar kararlaþtýrýlýr. Kýz evinde yapýlan niþanda yüzükler takýlýr. Köylerimizde düðün yapma adeti canlý olarak devam etmektedir. Düðünden birkaç gün önce kýz ve oðlan tarafýnýn ileri gelenleri bir araya gelerek, alýþveriþ yapmaya çýkýlýr. Buna düðün masrafý denir. Düðün masrafýnýn tamamýný oðlan tarafý karþýlar. Düðünden önce, oðlan evinden kýz evine, "tohum davarý" adý verilen eþya (yatak, yorgan, halý, sandýk gibi) göndererek, kýz evinde sergilenecek çeyiz ile birlikte sergilenir. Ayrýca kýz ve bir miktar da kuru yemiþ gönderilir. Geleneksel düðün aþamalarýndan biri de gelin hamamýdýr. Kýz ve oðlan evinin yakýnlarý hamama çaðrýlýr. Kýna gecesinde erkekler ve kadýnlar, ayrý ayrý yerlerde eðlenirler. Kýna türküleri söyleyerek, eðlenilir. Gelinin alýnacaðý günden birkaç gün önce, kýz evinde çeyiz toplanarak deðer biçilir. YAPMADAN DÖNME Altýntepe þehir kalýntýlarýný gezmeden, Mama Hatun Kervansarayýný, Terzi Baba Türbesini ve Kemah Kalesini görmeden, Erzincan Girlevik Þelalesinin karþýsýnda de alabalýk yemeden, Esentepe den þehrin görünümü izlenmeden, Ekþisu mesire alanýnda kaynaðýndan maden suyu içip, doðal jakuziye girmeden, Erzincan bakýr el sanatlarý ve Erzincan tava leblebisi ile Erzincan Tulum Peyniri almadan...dönmeyin. K..13..

14 Havva AKBULAK MEYVE SUYU REHBERÝ Ý çerdikleri vitamin ve mineraller nedeniyle meyve sularýnýn yararlý olduðunu zaten biliyorsunuz. Peki, hangi meyve suyunun neye iyi geldiðini de biliyor musunuz? Her ne kadar marketlerde satýlan bazý pastörize meyve sularýnýn vitamin içerdiði söylense de, vitaminin miktarý taze meyve sularýndakiyle karþýlaþtýrma götürmez. Üstelik meyve sularýnda bulunan vitamin ve folat minerali, iþlem görme ve saklanma aþamalarýndan etkilenir. Bu nedenle bol vitaminli bir içecek arzuluyorsanýz, en iyisi kendi meyve suyunuzu kendinizin hazýrlamasý, ya da taze sýkýlmýþ meyve suyu satýn almanýzdýr. Peki, hangi meyve/ sebze sularý neye iyi gelir? Kýzýlcýk Neye iyi gelir? Sistitin önlenmesini saðlar. Kýzýlcýk suyunda bulunan proantosiyadin adlý madde, mesane duvarýna yapýþan zararlý bakterileri durdurarak, sidik yolu enfeksiyonu riskini azaltýr. Oldukça yüksek oranda C vitamini içeren kýzýlcýk suyunu, tatlý olmadýðýndan þekersiz içmek zordur. Eklenen þekerle beraber, içerdiði þeker seviyesi diðer meyve sularýyla ayný seviyeye gelir. Yaban mersini Neye iyi gelir? Cilde iyi gelir, kansere karþý koruyucu görevi görür. Yaban mersini, kansere sebep olan serbest radikalleri yenen ve kolajeni bozulmaktan koruyan antosiyaninler açýsýndan zengindir. Eðer meyvelerin suyunu çýkarmaktansa, ezerseniz o zaman bol lifli bir içecek de elde etmiþ olursunuz. Kara üzüm Neye iyi gelir? Kalp hastalýklarýna, cilt ve saça iyi gelir. Kara üzüm, kan pýhtýlarýnýn birikmesini azaltýp daha iyi bir kan dolaþýmý saðlar. Meyve þekerleri açýsýndan zengindir, bir miktar C vitamini içerir ve saç ve cilt için de yararlýdýr. Ananas Neye iyi gelir? Enerji verir ve sindirimi saðlar. Ananasta, aðýr proteinleri sindirmeye yarayan bromelain enzimi vardýr. Ayrýca doðal þekerler açýsýndan da zengin olmasý enerji vermesini saðlar. Her 100 ml için 11 mg C vitamini içerir. Domates Neye iyi gelir? Zayýflamaya yarar. Özellikle erkek saðlýðý için birebirdir. 250 ml'lik bir bardak domates suyunda sadece 50 kalori bulunmaktadýr. Ayrýca i- çerdiði likopen sayesinde prostat kanseri riskini azalttýðý iddia edilmekte. Portakal Neye iyi gelir? Baðýþýklýk sistemini güçlendirir ve kansýzlýða iyi gelir. Ýyi bir C vitamini ve folik asit kaynaðýdýr. Bu nedenle de hamile kadýnlarýn bolca tüketmesi faydalý olacaktýr. Yemeklerle birlikte içildiði takdirde, kansýzlýða iyi gelen demirin emilimini artýrýr

15 Elma Neye iyi gelir? Enerji verir, kalbi korur. Kalbi koruyan flavonoidlerden bol miktarda içerir. Portakal suyundaki C vitamininin üçte biri elmada da bulunur. Enerjinin yavaþ bir þekilde açýða çýkmasýný saðlayan fraktoz þekerinden bolca içerir. Ancak bebeklerin ya da emekleyen çocuklarýn midesini rahatsýz edebilir. Mango Neye iyi gelir? Gözlere ve cilde iyi gelir. Kansere karþý koruyucu özelliði vardýr. Serbest radikalleri yok e- den beta karoten açýsýndan zengindir. Vücut, beta karoteni ayný zamanda A vitamini yapmakta kullanýr ki, A vitamini de cilt, göz ve akciðer saðlýðý için önemlidir. Greyfurt Neye iyi gelir? Baðýþýklýk sistemi için yararlýdýr. C vitamini açýsýndan zengindir. Ancak ilaç kullanýyorsanýz dikkatli olmakta fayda vardýr. Çünkü kolesterol düþüren ilaçlar gibi bazý ilaçlarla birlikte alýndýðýnda sakýncalý olabilir. K Her türlü görüþlerinizi adresine gönderebilirsiniz. MURAD HÜDAVENDÝGAR Babasý: Orhan Gazi Annesi: Nilüfer Hatun Doðumu: 1326 Ölümü: 1389 Saltanatý: Devlet Sýnýrlarý: km2 SULTAN MURAD HÜDAVENDÝGAR S ultan Birinci Murad 1326 da Bursa da doðdu. Babasý Orhan Gazi, annesi Bizans tekfurlarýndan birinin kýzý olan Nilüfer Hatun dur (Holofira). Sultan Birinci Murad uzun boylu, deðirmi yüzlü ve iri burunluydu. Kalýn ve adaleli bir vücuda sahipti. Baþýna mevlevi sikkesi üzerine testar sarýlý bir baþlýk giyerdi. Çok sade giyinir ve kýrmýzý zeminli..15..

16 beyaz elbiseden hoþlanýrdý. Ýlk eðitimini annesi Nilüfer Hatun dan aldý. Daha sonra tahsilini tamamlamak için gittiði Bursa Medreselerinde ilim ve sanat adamlarý ile beraber yaþadý. Sultan Birinci Murad, gayet nazik, sevimli ve çok halim selimdi. Alim ve sanatkarlara hürmet gösterir, fakirlere ve kimsesizlere þefkatli davranýrdý. Dahi bir asker ve devlet adamýydý. Derviþ Gazilerin Þeyhlerinin Kralý Murad Gazi diye anýlan Sultan Birinci Murad, bütün hayatý boyunca planlý ve programlý hareket etti. Sultan Birinci Murad, Bizans Kilisesi ne göre bir kafir ve Ýsa düþmaný olarak görülse de, fethettiði yerlerde yaþayan Hýristiyan halka Papa dan daha iyi davrandýðý için onlarýn sevgisini kazanmýþtý yýlýndan itibaren Murad Hüdavendigar diye anýlan Sultan Birinci Murad, Birinci Kosova Savaþý ndan sonra savaþ alanýný gezerken, Sýrp Kralý Lazar ýn damadý tarafýndan haince hançerlenerek þehit oldu (1389). Erkek çocuklarý: Yakub Çelebi, Yýldýrým Bayezid, Savcý Bey ve Ýbrahim Kýz çocuklarý: Nefise ve Sultan Hatun ÝDARÝ DÜZENLEMELER Ýlk kazasker tayinleri Sultan Murad Hüdavendigar devrinde baþladý. Çandarlý Kara Halil Paþa ilk kazasker, Lala Þahin Paþa da padiþah ailesi dýþýndan ilk beylerbeyi olarak tayin edildiler. Sultan Murad Hüdavendigar ýn yaptýðý önemli iþlerden birisi de Týmar Kanunu nu çýkarmasýydý. Buna göre 17. asýra kadar devam eden ve Osmanlý ordusunun belkemiðini teþkil e- den eyalet askerleri de denilen týmarlý sipahiler oluþturuyordu. Sipahiler barýþ zamaný eyaletlerde, köylerinde oturarak taþrada asayiþi temin ediyor, savaþ zamaný ise hemen sefere çýkabilecek bir askeri kuvveti oluþturuyorlardý. Bunlar köylerindeki yapýlan ziraattan aldýklarý öþürle geçindiklerinden dolayý devlet de hiç masraf etmeden daimi bir orduyu elinde tutabiliyordu. Ayrýca Yeniçeri O- caðý nýn temeli sayýlabilecek olan Pencik Kanunu, yine onun döneminde çýkartýldý (1361). Bu kanunla, fethedilen yerlerden esir alýnan Hýristiyan çocuklarý, Osmanlý ordusuna devþirme olarak alýnmaya baþlandý. Çandarlý Kara Halil Paþa ve Kara Rüstem Paþa Osmanlý Devleti içindeki ilk mali düzenlemeleri onun devrinde yaptýlar. Sultan Murad Hüdavendigar ýn bütün hayatý sýnýr boylarýnda ve savaþ meydanlarýnda geçti. Rumeli den Anadolu ya, Anadolu dan Rumeli ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katýldýðý 37 savaþýn hepsini kazandý. Emrindeki kumandan ve valilerle uyum içinde çalýþtý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ 224 AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ Aðlayan Vakýf Eserleri Sergisi Tarihimizde çok önemli roller üstlenmelerine raðmen bazý vakýf eserlerimiz günümüzde oldukça kötü haldedir. Bu eserlerin tespiti, yeniden

Detaylı

59 UNCU TOPÇU EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI ERZİNCAN

59 UNCU TOPÇU EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI ERZİNCAN 59 UNCU TOPÇU EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI ERZİNCAN 1. ULAŞIM BİLGİLERİ: a. Kara Yolu: 59 uncu Topçu Eğt.Tug.K.lığı Erzincan da bulunmaktadır. Erzincan otogarına her ilden ulaşım imkânı mevcuttur. Otogardan

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz Diyetisyen Serap Orak Tufan İstanbul 2015 NEDEN OKULA GİDERİZ? PEKİ NEDEN YEMEK YERİZ? Hastalanmamak için Daha Güçlü olmak için Daha çabuk büyümek için Karnımızı

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin Bu yayın, FSA nın (Food Standards Agency) izniyle tercüme edilmiştir. Bu kitapçık, bir GAV yayınıdır. GAV Yayın No:

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur?

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Soru - Yanýt 4 1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Yanýt: Ýþgallere karþý ilk direniþ güneyde Hatay Dörtyol da Fransýzlara karþý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI Ekmek, diğer tahıllar ve patates Meyve ve sebzeler Et, balık ve alternatifleri Yağ ve şeker oranı yüksek yiyecek ve içecekler Süt ve süt ürünleri Sağlıklı beslenme tabağı insanların

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ 1.GÜN 24 Mayıs 2015 Pazar Ankara Tahran 2. GÜN 25 Mayıs 2015 Pazartesi Tahran Tebriz Saat 18.00 de Ankara Esenboğa Havalimanı Dış hatlar servisinde

Detaylı

Besin Gidaların Yararı ve Zararı

Besin Gidaların Yararı ve Zararı Besin Gidaların Yararı ve Zararı Yiyip içtiklerinizin sağlığınızı nasıl etkilediğini, ömrünüzü uzatıp uzatmadığını ya da sizi yavaş yavaş öldürüp öldürmediğini merak ediyormusunuz. Yiyeceklerin eksi ve

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE

SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE Sağlıklı büyümek ve gelişmek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. BESLENME İnsanın yaşına, cinsiyetine, çalışma ve özel

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME NEDEN ÖNEMLİDİR? Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Gebelik öncesi ideal ağırlığında olan yetişkin kadınların ortalama 9-14 kg arasında (ayda 1-1,5kg)

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı