Türkiye, art k alan de il, veren el oldu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye, art k alan de il, veren el oldu"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Türkiye, art k alan de il, veren el oldu 30 EK M 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr 90. y l coflkuyla kutlad k HABER 18 DE Trafikte korna sesini levhalar kesecek... Türkiye'nin 2012'de yapt kalk nma yard mlar n n toplam 3 milyar 436 milyon dolara ulaflt. Baflbakan Yard mc s Bekir Bozda, konuya iliflkin "Türkiye, AK Parti iktidarlar - n n yakalad siyasi ve ekonomik baflar nedeniyle art k alan de il veren el haline gelmifltir" ifadelerini kulland. HABER 17 DE HABER 17 DE HABER 18 DE MEVLANA PROGRAMI ERASMUS A RAK P OLDU Haberi 19 da YONCA YAfiAM MERKEZ KEÇ ÖREN E RENK KATTI Haberi 15 de BAfiKANLAR SAK N KENTTE BULUfiTU Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin fiirnak - Silopi ilçesinde kendi imkanlar yla 4 film çeken berber Mesut Biliflik, stanbul dan film teklifi ald. Seneryosunu yazd ve kendi imkanlar yla çekti i Dermans z Dert adl filmle gündeme gelen berber Biliflik, gazetecilere yapt aç klamada, bir filmde rol almas yönünde ald teklif üzerine stanbul a gitti ini söyledi. Yönetmen Esat fiekero lu nun kendisine baflrol teklifinde bulundu unu kaydeden Biliflik, flöyle konufltu: Benim sinemaya büyük merak m oldu u için bugüne kadar biri profesyonel 4 film çektim. En son çekti im Dermans z Dert filmi ile fark edildim ve stanbul dan film teklifi ald m. Yönetmen Esat fiekero lu nun yaz p yönetece i polisiye Fantoma stanbul da filminin serisinde baflrol teklifi ald m. Allah nasip ederse o filmde ANKARA - Amerikal oyuncu Brad Pitt in sabun kullanmay b rakt ve bu nedenle kötü koktu u iddia edildi. National Enquirer dergisinin iddias na göre, kimyasal maddeler içerdi i için sabun kullanmay b rakan Brad Pitt, temizlik için evde haz rlad elma, elma sirkesi ve limon kar fl m n kullan yor. Dergi, Angelina Jolie nin, kar fl m nedeniyle etraf na kötü koku yayan Brad Pitt in çoban köpe i gibi koktu unu oynayaca m. Bana bu filmde oynama f rsat tan yan yönetmen fiekero lu na teflekkür ediyorum. fi rnak temsil etmek için elimden gelen bütün gayreti gösterece im. Yönetmen Esat fiekero lu ise Biliflik i Dermans z Dert filminde izledi ini ve çok baflar l buldu unu ifade ederek, çekimini yapacaklar filmde de baflar yla rol alaca na inand n dile getirdi. (AA) 30 Ekim 2013 Brad Pitt, köpek gibi kokuyormufl!.. söyledi ini, hatta çocuklar n n da aktörü pis kokulu baba diye ça rd n öne sürdü. Brad Pitt in özellikle antibakteriyel sabunlar n hem gezegenin hem de insan n yafllanma sürecini h zland rd n okuduktan sonra temizlik için kar fl m n kullanmaya bafllad belirtildi. Daha önce Brad Pitt in Sevgililer Günü nde a z kokusundan rahats z oldu u Angelina Jolie ye nane flekeri hediye etti i iddia edilmiflti. (AA) Silopili berbere Yeflilçam dan baflrol teklifi sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Sev Beni, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Günce, Ç lg n H rs z 2, Riddick, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Paranoya, Kelebe in Rüyas, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kalbim Sende, Riddick, Ç lg n H rs z 2, Vay Bafl ma Gelenler, Zamanda Aflk, Büyük Kumar Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) ki Kafadar: Chinese Connection, Kalbim Sende, Vay Bafl ma Gelenler, Günce, Riddicik, Ç lg n H rs z 2, Büyük Kumar, Benimle Oynar M s n Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Sev Beni, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, ki Kafadar: Chinese Connection, Vay Bafl ma Gelenler, Ç lg n H rs z 2, Riddicik, Katliam Gecesi Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Sev Beni, Buraya Kadar, Yerçekimi, Kelebe in Rüyas, Ustura Dönüyor, ki Kafadar: Chinese Connection, Ç lg n H rs z2, Büyük Kumar, fieytan- Racim, fiirinler 2 Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sev Beni, Buraya Kadar, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Ç lg n H rs z 2, Riddick Ankara Moviecity (Keçiören) (312) ki Kafadar: Chinese Connection, Riddick, Ç lg n H rs z 2, fieytan- Racim Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) ki Kafadar: Chinese Connection, Günce, Ç lg n H rs z 2, Benimle Oynar m s n Turbo, Neva, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum (Armada) Paranoya, Buraya Kadar, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Riddick, Ç lg n H rs z2, Zamanda Aflk, Mavi Yasemin

3 30 Ekim 2013 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 25 Zilhicce 17 Teflrin-i Evvel Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Polis ve askerler k r lmaz gözlüklerde organik camlar kullanmal KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N BURSA - Hipermetrop, miyop, astigmat gibi göz kusurlar n düzeltmek, günefl veya ortamdaki rahats z edici fl klardan korunmak amac yla kullan lan gözlüklerin yanl fl seçiminin istenmeyen sonuçlara yol açt bildirildi. Dünyagöz Bursa Hastanesi doktorlar ndan Fatma Alt nsay (üstte küçük resim) gözlük seçiminin önemine dikkat çekti. Gözlük çerçevesi ve camlar n n seçiminin gözlü ün göz doktoru taraf ndan verilen reçeteye uygunlu u kadar önemli oldu unu bildiren Dr. Alt nsay, A r, yüz geniflli ine göre seçilmemifl, kalitesiz veya kullan m amac na uygun olmayan camlar kullan mda sorunlara yol açabiliyor. Yüzümüzün flekline uygun seçilmeyen bir gözlük estetik aç dan da s k nt lara yol açabilir. Örne in yuvarlak hatl bir yüzde köfleli çerçeveler, köfleli hatlara sahip bir yüzde yuvarlak ya da oval çerçevelerin seçilmesi gözlü ün bir aksesuar olarak daha estetik durmas n sa lar. Kafllar m z n alt s n r ile çerçevenin üst s n r aras nda en fazla 2 cm aç kl k olmas hem gözlü ün oda n daha verimli kullanmam za hem de görme alan m z geniflletmeye yarar. diye konufltu. D fl ortamlarda çal flanlar n genifl gözlük çerçevelerini tercih etmesini isteyen Dr. Fatma Alt nsay, flunlar söyledi: Çerçevenin yüze göre dar olmas flakaklar m zda bask ya neden olur ve gözlük gözümüze tam oturmaz. Uzun kullan mlarda bafl a r s oluflabilir. Çerçevenin sap n n kula a tam oturmamas ve önde kalmas odak kaymalar na ve görüntünün bozulmas na sebep olabilir. Çerçevelerin a rl klar ve yap ld klar maddeler özellikle çeflitli meslekler için önem tafl r. Örne in polis, asker, sporcu gibi darbeye maruz kalma ihtimali olan veya mesle ini yaparken terleyen çiftçi, iflçi ya da çeflitli kimyasal maddelerle çal flan kaynakç, oto tamircisi, el sanatlar gibi mesleklerde hafif ve k r lmaya dayan kl, ayn zamanda kimyasallardan etkilenmeyen alüminyum, titanyum gibi hafif alafl m metal çerçeveler ya da kemik çerçeveler kullanmas gerekir. Metal çerçevelerde tere ba l oksitlenme, paslanma ve kimyasallara ba l deformasyon görülebilir. Cam seçiminde polis, asker, sporcu gibi darbeli ifllerde çal flanlar n mutlaka k r lmaz organik camlar kullanmas n öneren Alt nsay, flu bilgileri verdi: E er günefl alt nda çal fl l yorsa (çiftçi, floför) kolormatik camlar ya da numaraland r lm fl polarize, UV A/B/C filtreli gözlükler tercih edilmeli. Ofis ortam nda ve bilgisayar bafl nda çal flanlar n antirefle kaplamal gözlükler kullanmas gerekiyor. Öncelikle çocuklar n za gözlü ü sevdirmek için gözlük seçiminde onlar n da fikrini al n ve canl renklerde çerçeveler tercih edin. Özellikle 2-6 yafl aras nda ve ilk gözlüklerde daha ekonomik gözlükler seçebilirsiniz, çünkü bu gözlüklerin k r lma dolay s yla maddi külfet do urma riski yüksektir. Tabii ki elastik çerçeve ve k r lmaz organik camlar çocuklar m za bir zarar gelmemesi için ilk tercihimiz olabilir. Çocuklarda gözlük numaralar n n daha h zl de iflmesi nedeniyle her 6 ayda bir kontrol uygundur. Bütçenizi zorlayarak ald n z çerçeve ve gözlük camlar n n mutlaka garanti belgelerini ve CE sertifikalar n gözlükçünüzden isteyin. Çünkü piyasada de iflik ülkelerden fason üretim olarak getirilmifl dayan ks z ve optik olarak zay f özellikli camlar mevcut. (CHA) LK MECL S BÖYLE KURULDU Büyük Atatürk, Ankara ya 27 Aral k 1919 da gelir gelmez, Anadolu da bafllatt direnmenin hukukî ve siyasî bir yap ya dönüfltürülmesi için çal flmalar n h zland rd. Anadolu daki geliflmelerden; hem iflgal eden devletler, hem de Padiflah ve yan ndakiler rahats zd. Kuvay milliye ile stanbul daki hükümet aras nda art k bir satranç oyunu bafllam flt. stanbul elinden gelen her türlü kötülü ü yap yor, kuvay milliye ise her türlü tedbiri al yordu. Mustafa Kemal 19 Mart 1920 de bir talimat yazarak, bütün illere ve idarecilere duyurdu. Bu talimatta; Ankara da millet ifllerini görecek ola anüstü yetkileri olan bir meclisin kurulca, bunun için bütün seçim bölgelerinden befler adet milletvekili seçili, bu meclise Kas m 1919 ay içinde Meclisi Mebusan seçimlerinde milletvekili seçilenlerin de milletvekili olarak kat labilece i belirtiliyordu. Bu arada Damat Ferit Pafla, tilaf devletlerinin iste i ile yeniden 5 Nisan 1920 de sadrazam olmufl ve hükümet kurmufltu. flgal devletleri ve Padiflah da bofl durmuyordu. Ankara da ve Anadolu da geliflen bu durumu bozmak için mutlaka Osmanl ile Bat ülkelerinin bir bar fl antlaflmas imzalamas n istiyorlard. Gerçekten de 18 Nisan 1920 tarihinde ngiliz, Frans z ve talyan devlet adamlar San-Remo da bir konferans düzenleyerek bir araya geldiler. Türkleri bu konferansa davet bile etmediler. Ancak 21 Nisan1920 de al nan kararlar n tebli i için Türkleri konferansa ça rd lar. Tevfik Pafla baflkanl ndaki Türk Heyetine tebli edilen kararlar flunlard. 26 Nisan 1920 de sadece 5 dakikal k için konferansa kat lan Türk Heyeti kararlar kabul etmedi. 1. Irak ve Filistin de ngiliz; Suriye de Frans z mandas kurulacak; talyan ve Frans zlar, Güney ve Güneydo u Anadolu da nüfus bölgeleri oluflturacak 2. Do u da alt vilayet (vilâyet-i sidde) Ermenilere verilecek 3. Do u Anadolu da ngilizlerin himayesinde Kürt devleti kurulacak 4. zmir ve Bat Trakya tamamen, Do u Trakya k smen Yunanl lara verilecek 5. Bo azlar uluslar aras bir kurula b rak lacak Bu s ralarda Ankara da bir meclis toplanmas haz rl klar da bitmiflti. Gerçekten 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclis i dualarla ve asker selâmlamalar yla Ankara da bugünkü Cumhuriyet Tarihi Müzesi olan binada aç ld. Ankara ya gelen milletvekilleri üç grupta toplanm fllard. 1. Mustafa Kemal in talimat ile seçilen ve seçim bölgelerinden gelen 232 milletvekili 2. stanbul meclisinden gelen 92 milletvekili 3. Sürgünden dönen 14 milletvekili Böylece meclise 337 milletvekili gelmiflti ve bu 66 seçim bölgesini temsil ediyordu. Ankara da toplanan meclis bir Kurucu Meclis idi. Bu meclis kurulacak olan devletin esaslar n tespit edecekti. Mustafa Kemal, Ankara dan, smet Pafla Edirne den milletvekili seçilmifllerdi. En yafll üye Sinop Milletvekili fierif Bey di, geçici meclis baflkanl na seçildi. Meclis toplanma amac n flöyle tespit etti: Milletimizin dahili ve harici istiklâli, tam dahilinde mukadderat n bizzat deruhte ve idare etmek ve bunu bütün dünyaya ilân etmek Mustafa Kemal Pafla, bir gün önce 22 Nisan 1920 de bütün ülkeye bir tamim yollad. Bu tamimde Bu meclisin bütün mülkî ve askerî makamlar n ve milletin tek temsilcisidir denildi. Mustafa Kemal Pafla, meclisin aç l fl nda bir konuflma yapt. Bu konuflmas n n bir yerinde; Milletimizin sa lam, mutlu ve istikrar içinde yaflayabilmesi için devletin tamamen millî bir siyaset takip etmesi ve bu siyasetin iç teflkilat m za tamamen uygun olmas ve dayanmas gereklidir dedi. Bundan sonraki yaz mda; 23 Nisan 1920 de toplanan TBMM nin hangi iradeye dayand n, millet iradesinin ne anlama geldi ini anlatmaya çal flaca m.

4 4 YARIN As rl k kaz larda büyük bir tablet arflivi bulundu ÇORUM - GAZ NOGAY - SMA L Ç MEN - Türkiye nin ilk milli kaz alan unvan na sahip, Hitit Medeniyeti nin önemli merkezlerinden Alacahöyük teki kaz çal flmalar nda, Hitit dönemine ait yaz flmalar n yer ald bir tablet arflivinin bulundu u bildirildi. Kaz Baflkan Prof. Dr. Aykut Ç naro lu, AA muhabirine yapt aç klamada, 1907 y l nda bafllat lan Alacahöyük teki kaz lar n geçmiflinin bir asr aflt n hat rlatt. Temmuz ay nda bafllad klar 2013 y l kaz çal flmalar n n eylül sonu itibar yla tamamland n belirten Ç naro lu, kaz çal flmalar na, boyu 2 metreye ulaflan yabani otlar n temizlenmesi ve çevre düzenleme çal flmalar nedeniyle 15 gün geç bafllad klar n söyledi. Kaz heyetinin yan s ra çeflitli üniversitelerden ö rencilerin yer ald 20 kiflilik ekiple bölgede çal flt klar n ifade eden Ç naro lu, 76 gün süren kaz çal flmalar sonunda 48 envanterlik eser ile 2 bin 790 adet etütlük eserin gün yüzüne ç kar ld kaydetti. Kaz ödene inin yetersiz olmas na ra men güzel çal flmalar ortaya kondu unu anlatan Ç naro lu, de iflik buluntular n gün fl na ç kar ld kaz larda Hitit çivi yaz l tabletin de gün yüzüne ç kar ld n anlatt. Alacahöyük teki kaz çal flmalar n n 106 y l önce bafllad n an msatan Ç naro lu, flöyle devam etti: Bilim alemi, kaz lar n bafllad tarihten itibaren Alacahöyük te Hitit dönemine ait çok büyük bir tablet arflivi oldu unu biliyordu. Herkes de böyle bir beklenti içerisindeydi ama bu sonuca ulaflmak bu y la nasip oldu. Hitit çivi yaz l çok güzel bir tablet bulduk. Alacahöyük, Hitit döneminde bir kült merkeziydi. Hitit kral baflkent Bo azköy den buraya gelerek merkezde kal yordu. Birtak m dini törende burada gerçeklefltiriliyordu. (AA) ESK fieh R - OKTAY ÖZDEN - Ege ve ç Anadolu bölgelerindeki 4 ili kapsayan Frig Yolu, 506 kilometrelik parkuruyla do aseverlerin yeni u rak yeri olmaya aday. Frig Vadisi nin canland r lmas ve turizme kazand r lmas amac yla Bakanlar Kurulu karar yla kurulan, Eskiflehir, Kütahya, Afyonkarahisar kapsayan Frigya Kültürel Miras n Koruma ve Kalk nma Birli i (FR GKÜM), bölgedeki tarihi, kültürel, jeolojik, do al güzellikleri bütünlük içinde yürüyerek, ayr ca bisikletle keflfetmeyi sa layacak projeyi hayata geçirdi. Yürüyüflçülerin, Frig Yolu nda bilinçli, güvenli yürümelerini sa lamak için güzergah n tamam, uluslararas standartlarda k rm z ve beyaz renklerle iflaretlendi, 67 noktaya bilgilendirici yön tabelalar yerlefltirildi. Do aseverlerin hizmetine aç lan ve ülkedeki kültür yollar ndan biri olan Frig Yolu, Afyonkarahisar, Ankara, Eskiflehir, Kütahya illeri, 8 ilçe topraklar na da lm fl halde 6 mahalle, 44 köy, 5 belde ve bir ilçe merkezinden geçiyor. Kütahya daki Yenice Çiftli i, Afyonkarahisar Seydiler, Ankara n n Polatl ilçesinde bulunan Friglerin siyasi baflkenti Gordion (Yass höyük) olmak üzere üç noktadan ulafl labilen yol, Friglerin dini merkezi (Midas) Eskiflehir in Han ilçesine ba l Yaz l kaya köyünde Turizm birlefliyor. Frig Yürüyüfl Yolu projesinin gönüllü ekibinde görev alan Prof. Dr. Songül Sonal, AA muhabirine yapt aç klamada, 2010 y l nda yap m kabul edilen çal flman n 2012 senesinin yaz mevsiminde tamamland n ve tabelalar n konulmas yla resmi aç l fl n önceki gün gerçeklefltirildi ini an msatt. Bölgedeki antik yollar n yan s ra bölgenin volkanik yap s ndan dolay oluflan peribacalar ile tüm do al güzelliklerin proje kapsam nda de erlendirildi ini anlatan Sonal, güzergah n hem yöre halk n n istifade edebilece i hem de do a yürüyüflçülerinin gezebilece i bir forma dönüfltürüldü ünü belirtti. Sonal, Frig Yolu yla ilgili ngilizce ve Türkçe rehber kitap da haz rlad klar n aktard. Projenin sürdürülebilir olmas için Fethiye den bafllayarak Antalya ya kadar uzanan Likya Yolu nu örnek gösteren Sonal, flunlar kaydetti: Likya Yolu nu, günümüzde özellikle turistler olmak üzere binlerce kifli yürüyor. Yürüyenlerin say s günümüzde 30 bine ulaflm fl durumda. Bu ciddi bir say ve Likya Yolu üzerindeki köylerde yaflayanlar yar m pansiyonculuk, lokanta ve ulafl m 30 Ekim 2013 Frig Yolu, sportif yürüyüfl merkezi olmaya aday hizmetleri veriyor. Dolay s yla yoldan yararlan yorlar bunu ayn flekilde bizler de yapabiliriz. Önemli olan tan t m n n yap lmas ve konumunun sürdürülmesi. E er bunlar sa lanmazsa, yürüyen say s azal r ve bölgede yaflayanlar n yoldan fayda sa lamas ve yolun bilefleni olmas indirgenmifl olur. Frig Yolu, dünya standartlar nda haz rlanm fl, Frigya n n farkl noktalar ndan geçen 506 kilometrelik yürüyüfl yolu. Biz de Likya Yolu ndaki etkinin ayn s n yapabiliriz. En büyük tehdit, tafl ocaklar ller baz nda proje üretimi ve yap labilecekler kapsam nda her türlü deste e haz r olduklar n vurgulayan Sonal, flöyle devam etti: Özellikle Likya Yolu yla ilgili baz parkurlar, koruma alt ndad r. Çevrenin tahrip edilmemesi, görüntü, gürültü kirlili i fleklinde olabilecek etkilerin minimize edilmesi, özellikle yolun tahribat n n önlenmesi ad na, koordinatlar ve GPS verileri, ilgili valilikler ya da hizmet birimleri taraf ndan kayda al nmal. Buralara yap lacak yat r mlar... Özellikle en büyük tehdit tafl ocaklar. Bunlar n at klar n n yol üzerinde b rak lmas ve rüzgarla çevreye yay lmas hem köylüler hem de turizmin canl l n n engellemesi ad na büyük engel teflkil edecektir. Bunlar n planlanarak yap lmas, yolun sürdürülebilirli ini sa layacakt r ve yol üzerinde yaflayanlar bundan faydalanabilecektir. Sonal, turizm aç s ndan yöre halk n n bilinçlendirilmesi, köylerde pansiyonculu un özendirilmesi, özgün köy konaklar oluflturulmas ve eski köy okullar n n onar larak yürüyüflçülerin ya da gezginlerin kullan ma sunulmas n n, bölge ekonomisine büyük katma de er sa layaca n sözlerine ekledi. (AA)

5 30 Ekim 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Yürürlükte bulunan anlaflmalara göre olmas gereken durum. Bir harekât n yürütülmesi için merkez olarak seçilen yer. 2. Herhangi bir sanat eserinde ifllenen konu. laç vererek hastal iyi etmeye çal flma, tedavi etme. 3. Soyluluk. Gümüfl. 4. Bir nota. Fakirlerin doyurulmas için kurulmufl hay r kurumu. 5. Mitolojik devirlerde Kaz Da lar na verilen ad. Bir elektrotta art uç. 6. Eti be enilen bir bal k. Parça. 7. Trabzon ilinin bir ilçesi. Ortado- u yu Avrupa ya ba layan uluslararas karayolu. Parlak k rm z renkte de erli bir tafl. 8. Güzel ve etkili söz söyleme sanat. 9. Mihrak. Nokta, puan. 10. Pul kanatl lardan, vücudu ve kanatlar ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatl ve çok say da türleri olan böcekleri genel ad. Molibdenin simgesi. 11. Bir ilimiz. Kat ks z, ar. 12. Hisse, ülefl. Üzeri susamla kapl, halka fleklinde bir tür çörek. 13. fiark, türkü. Öz varl k, kiflilik. 14. S k s k küçük ve önemsiz kazalar yapan kimse. Arap harflerinin en çok kullan lan el yaz s biçimi. 15. Lahza. Bilgi ve erdem yönünden olgunluk. 16. Araç. rlanda Cumhuriyet Ordusunun k saltmas. 17. Cereyan. Görsel bir etki yaratmak amac yla yap lm fl çizgi resimlerin tümü. 18. Ekmek, nimet. Çelik çomak oyunu. Bir nota. 19. Ar t mevi, tasfiyehane. 20. Aralar nda dil, din, rk, töre, kültür ortakl bulunan boy ve soy bak m ndan da birbirine ba l insan toplulu u, budun. Dürülerek boru biçimi verilmifl kâ t tomar. Yukar dan afla ya: 1. Mikroskopta üzüm salk mlar na benzer kümeler durumunda görülen mikroplar. S n r boylar nda yaflayanlara k sa süreler için s n r geçebilmelerini sa lamak üzere resmi makamlarca verilen izin belgesi. 2. Rastlant, rast gelifl. nsan zekâs n n ulaflabilece i en yüksek düzey, dâhilik. K ta. 3. Gözleri görmeyen. Suçu ba fllama. Kad n köle, cariye. mtihan. 4. kinci derecede olan, ikincil. Fiyat yaftas. Yükselti. Çok eski ve bilinmeyen bir tarihi anlat rken kullan lan sözcük. 5. Emirlik, beylik. Erkek sesinde bir perde. Kabul etmeyerek geri çevirme. Biten bir yaz n n alt na konulan iflaret. 6. Pulluk, büyük saban. Eski konaklarda harem ile selaml k aras ndaki daire. Elaz ilinin bir ilçesi. 7. Küçük ve de ersiz bitki. Oyuncunun yapt. Futbolda savunucu. Otlak. Lokmanruhu. 8. Renksiz, sar msak kokulu, güçlü ve parlak bir fl k vererek yanan hidrokarbonlu gaz. Frengi hastal n n di er bir ad. Rutenyumun simgesi. 9. Umut. Riyaziye. Kum fal. 10. Çölde esen rüzgâr. Da s rtlar nda geçit veren çukur yer. Kuruyarak veya çürüyerek içi boflalm fl olan. Aç k, soluk sar renk. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ANTALYA - Türk dizi film ihracat n n 2013 y l sonunda y ll k 150 milyon dolar aflaca tahmin ediliyor. Türk dizi film sektöründeki ihracat n önemli bölümünü yapan Calinos Holding Yönetim Kurulu Baflkan F rat Gülgen, AA muhabirine yapt aç klamada, halen 50'nin üzerinde ülkeye dizi film ihracat gerçeklefltirdiklerini, geçen sene ilk kez Ukrayna, Pakistan, Rusya ve Çin pazar na girildi ini, Latin Amerika ülkeleri ile format görüflmelerinin devam etti ini söyledi. "Türk dizi ihracat n n Arap bahar ndan etkilendi ini düflünmüyorum. Suriye ve M s r'daki son siyasi olaylar neticesinde bu ülkelerde ve Körfez ülkelerindeki baz kanallarda Türk dizilerinin yay nlar n n durduruldu fakat bu seyirci kayb na sebep olmad " diyen Gülgen, flöyle devam etti: "Diger Kuzey Afrika ülkelerinde yay nlar devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bu sorunlar n afl laca n ümit ediyorum. Çünkü Türk dizilerine bu bölgelerde büyük bir ilgi var ve her ne kadar kanallarda yay nlar azalsa da internet üzerinden kaçak izlemeler devam etmektedir. Bu nedenle seyircinin ANKARA - AA muhabirinin ILO yetkililerinden ald bilgiye göre, Ordu'daki proje, ILO taraf ndan Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ortakl - nda yürütülüyor. Proje kapsam nda yürütülen faaliyetler Nisan 2013 ve Nisan 2014 aras ndaki 12 ayl k süreyi kaps yor. Yetkililer, projeyle Türkiye'de çocuk iflçili inin "en kötü" biçimlerinin 2015 y l na kadar ortadan kald r lmas için Zamana Ba l Politika ve Program Çerçevesi hedeflerine ulafl lmas - na da katk da bulunmay hedefliyor. Ayr ca proje sayesinde kamu kurumlar, sosyal taraflar, sivil toplum ve özel sektörün proje faaliyetlerine etkin kat l m n n sa lanarak, gelifltirilen modelin sürdürülebilirli inin sa lanmas ve di er sektörlere yayg nlaflt r lmas da bekleniyor. Projenin bir parças olarak s n f bazl e itim, sanat, spor ve sosyal etkinliklerin uygulamas na a ustos ay nda da devam edildi i bildirildi. Ordu ilindeki "F nd k Tar m nda Çocuk flçili inin Sonland r lmas Projesi" kapsam nda A ustos ay sonunda, 6-15 yafl grubu toplam 381 çocu a ulafl ld ilgisinde azalma oldu unu düflünmüyoruz." Halen 50'nin üzerinde ülke kanallar nda onlarca Türk dizisinin gösterildi- ini kaydeden Gülgen, flu anda en çok tutan dizilerin ise "Muhteflem Yüzy l, Fatmagül'ün Suçu Ne, Ad n Feriha Koydum ve Aflk- Memnu" oldu unu bildirdi. Bu sezon yeni bafllayan yap mlar n henüz sunuma ç kmad n ifade eden Gülgen, geçen dönem bafllayan Karaday, Huzur Soka, Benim çin Üzülme, ntikam ve 20 Dakika dizilerinin pazarda yer buldu unu, bu sezon bafllayanlardan yay ndan kalkmay p devam ederlerse ihracat pazar nda flans 30 Ekim 2013 Art k çocuklar f nd k toplamayacak Ordu ilinde "F nd k Tar m nda Çocuk flçili inin Sonland r lmas Projesi" kapsam nda A ustos ay sonunda, 6-15 yafl grubu toplam 381 çocu a ulafl ld. Ayr ca bu say içerisinden 252 çocu- un çal flmay b rakmalar ya da çal flmalar n n önlenmesi de sa land. da belirtildi. Yetkililer, Uzunisa ve Efirli geçici konaklama alanlar nda gerçeklefltirilen etkinliklerin çocuklar ve aileler için sunulan sosyal yard m hizmetleriyle desteklendi ini ifade etti. Buna göre, sunulan e itim hizmetleriyle 381 çocu un içinden 252 çocu un çal flmay b rakmas ya da çal flmalar n n önlenmesi de sa land. Geriye kalan çocuklar ise di er hizmetlerden yararlan p ve onlar n da çal flmalar önlendi. Proje kapsam nda 4-14 yafl grubundaki 250 çocuk, Halk E itim Merkezi ile iflbirli i içinde 6 haftal k e itime al nd lar. Projede 13'ü ö retmen olmak üzere toplam 20 kiflilik bir uzman grubu görev ald. Bugüne kadar projede 192 aile ve 91 bahçe sahibiyle görüflme yap ld ve konuyla ilgili taraflar n kat laca e itimler planland. Projenin bir di er parças olarak belgesel çekimlerinin de bafllat ld röportajlar da içeren saha çal flmas ve d fl mekan çekimleri de tamamland. Ayr ca kamuoyuna sunmak için video üzerinde çal flmalar da devam ediyor.(aa) Dizi film ihracat 150 milyon dolara kofluyor olan yap mlar n "Med Cezir, Fatih, Çal kuflu"nun olabilece ini anlatt. Türk dizi film ihracat n n sat fl serüveninin bölüm bafl na dolarlar ile bafllad na iflaret eden Gülgen, flu anda rakam n bölüm bafl 500 ile 200 bin dolar aras nda de iflti ini söyledi. Gülgen, "En son ' ntikam' dizisinin tüm alt da t m haklar ile 230 bin dolara kadar ç kt yönünde duyumlar ald k ama yeni dönemde bu rakamlar düflüfle geçecektir y l sonunda Türkiye'nin y ll k dizi ihracat n n 150 milyon dolar aflaca n tahmin ediyorum" dedi. Drama, aflk ve aile dizilerinin yurt d fl pazarlar nda daha çok yer buldu unu, komedi ve aksiyon dizilerinin ise yurt d fl pazar na uygun olmad n dile getiren Gülgen, Muhteflem Yüzy l dizisinin sektöre çok yeni bir ruh getirdi ini, önemli bir dönemin, kad n hikayesi üzerinden farkl bir kostüm, dekor ve çekim mant ile seyirciye sunularak, daha önce yap lm fl Tudors dizisi matemati i içinde yaz ld n ve çok baflar l oldu unu kaydetti. Fatih dizisi için flu anda bir fley söylemenin erken olaca n belirten Gülgen, flöyle konufltu: "Verilen emek, harcanan para gerçekten çok yüksek. Fatih Aksoy kimsenin cesaret edemedi i bir ifle kalk flt, inflallah toparlayarak yükselir. Yükselirse Fatih yurt d fl nda mutlaka karfl l olan bir ifl, nitekim filminin sat fl n birçok ülkeye yapt k. Bizim as l sorunumuz tarihi ifllerde senaryolar m zda oluyor. Günümüz dizilerinde esinlemelerle yabanc kaynaklardan çevirilerle bir flekilde gerekli reytingi kurtar yoruz ama tarihi konularda maalesef yeteri kadar ön çal flma olmad ndan ve kurgu do ru kurulmad ndan sorunlar yaflanabiliyor. Muhteflem Yüzy l'da dikkat ederseniz tarihi gerçeklikten epey uzak, kad nlar n iktidar kavgas üzerinden bir harem hikayesi seyretmekteyiz ama her fleye ra men çok baflar l oldu. Elefltiriler, Kanuni Sultan Süleyman' n seferleri yerine o dönem harem hikayelerine odaklanmas ndan kaynakland. Kostümleri ç kar n, dizi kahramanlar Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan olmas n, yap lan iflin günlük yap lan dizilerden içerik ve konu itibar yla farkl olmad n görürsünüz." (AA)

7 30 Ekim 2013 Ekonomi YARIN Sanayici ve ifl adamlar 2014 ten daha da umutlu Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Genel Baflkan Nail Olpak, Türk sanayicileri ve ifl adamlar n n 2014 y l ekonomisinden daha da umutlu olduklar n belirterek, "Ekonomik veriler 2013'te nas lsa, 2014'te de ayn s n beklemek bizim hakk m zd r, 2014'ten daha da umutluyuz. Sadece hakk m z anlam nda de il, o gayreti gösteriyoruz ve sonuçlar n da al yoruz" dedi. ÇANAKKALE - Olpak, AA muhabirine yapt aç klamada, ülke ekonomisinin 2013 y l nda gerçekleflen göstergelerini de erlendirdi bafllar nda birilerinin ekonomiyle alakal çok kötü senaryolar yazmaya bafllad - n ifade eden Olpak, "Bu senaryolar n ard ndan ekonomimizde önce 2,9'luk bir büyüme gerçekleflti. Daha sonra da bundan çok kötü gelece i iddia edilmesine ra men 4,4'lük bir büyüme ile karfl karfl ya kald k" diye konufltu. Olpak, MÜS AD aç s ndan bakt klar nda bu rakamlar n kendileri için bir sürpriz olmad n dile getirerek, flöyle devam etti: "Bu veriler, rakamlar bizim için bir sürpriz de ildi. Hükümetin yüzde 4 band nda hedefledi i bir büyüme vard, yüzde 4'ün belki virgüller baz nda biraz alt nda gerçekleflebilirdi. Y l n üçüncü çeyre i tamamland, flu anda verilerin aç klanmas n bekliyoruz. Biz kesinlikle kötü bir tablo beklemiyoruz ekonomik anlamda gayet istikrarl ve baflar l geçmifltir." Y l n tamamlanmas na 2 ay kald n ve art k 2014'ün konuflulmas gerekti ine iflaret eden Olpak, Türk sanayicileri ve ifl adamlar n n 2014 y l ekonomisinden daha da umutlu olduklar n belirterek, "Biz bu ivmeyle devam edersek söz edilen yüzde 4'lük ekonomi band n, bu ülke aç s ndan son derece gerçekleflebilir bir rakam olarak görüyoruz. Gönlümüzden daha fazlalar geçiyor. Ama bir baflka gerçe i de unutmayal m, biz yüzde 4,4 büyüdü ümüz çeyrekte, Avrupa Birli i, 7 çeyrektir büyümesini durdurarak ancak yüzde 0,1 büyüyebilmiflti. Böyle bir çevrede, böyle bir yat r m ortam - n n içerisinde oldu umuzu unutmamal y z" diye konufltu. Olpak, MÜS AD' n büyümesi ve ekonomiye katk s ne derece önemliyse Türkiye'nin de son y llarda kaydetti i aflaman n o derece de- erli oldu unu söyledi. Mali göstergelerin iyi oldu unu, dengeli büyüme rakamlar na nazaran istihdam art fl n n sürdü ünü bildiren Olpak, "fiimdi uzun vadede büyümemizi, üzerine bina edece imiz ekonomik mimarinin kurgusunu oluflturmaya gayret etmeliyiz" ifadesini kulland. "Ekonomik veriler 2013'te nas lsa, 2014'te de ayn s n beklemek bizim hakk m zd r, 2014'ten daha da umutluyuz" diyen Olpak, sözlerini flöyle sürdürdü: "Sadece hakk m z anlam nda de il, o gayreti gösteriyoruz ve sonuçlar n da al - yoruz. fl adam, daha fazla yat r m yapmak için ne ister? Huzur, güven ve istikrar ister. Bugün siyasi istikrar n sa lam fl oldu u sonuçlar ekonomik istikrarla birlikte görebiliyoruz. Güven ortam oluflmufltur. Türkiye birçok ülkeye göre huzur ve güven noktas nda ayr flm flt r. Sonras nda bizim ihtiyac m z olan alanlardan birisi de huzur ortam yd. Huzur ortam - n da hem çat flmalar anlam nda hem de iç bar fl anlam nda bakt m zda 'Demokratikleflme Paketi' ile daha fazla sa layabilece imizi düflünüyoruz ve biz bunu MÜ- S AD olarak destekliyoruz." Olpak, Türkiye'nin gelece inde, sa layaca kalk nmada özel sektörün çok daha büyük bir rolü olaca na dikkati çekerek, "Gençli in ve özel sektörün dinamizmini arkas na alm fl bir ülkenin 10 y l içinde 500 milyar dolar ihracata, 2 trilyon dolar gayri safi yurt içi has laya eriflmesi hayal de ildir" de erlendirmesinde bulundu. (AA) Türkiye Enerji Borsas na kavufluyor MU LA - Borsa stanbul Genel Müdür Yard mc s Mustafa Kemal Y lmaz, Enerji Borsas için kurulacak olan Enerji Piyasalar flletme Anonim fiirketinin (EP - Afi) Borsa stanbul çat s içinde ifllem görece ini, piyasan n faaliyete geçmesinin de 2014 y l nda gerçekleflece ini bildirdi. Y lmaz, AA muhabirine yapt aç klamada, Enerji Borsas n n kurulmas yla etkin, sürdürülebilir ve sa l kl bir fiyat mekanizmas oluflaca n söyledi. Enerji Borsas n n kurulmas konusunda çal flmalar n yo un bir flekilde devam etti ini, düzenleme otoritesi taraf ndan gerekli çal flmalar n tamamland n vurgulayan Y lmaz, bu y l içerisinde Anonim fiirket kurulaca- n, piyasan n faaliyete geçmesinin de 2014 y l nda gerçekleflece ini dile getirdi. Konuyla ilgili çal flmalar n Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu ile yürütüldü ünü anlatan Y lmaz, flu bilgileri verdi: "Enerji konusunda yeni bir Borsa kuruluyor, EP Afi. Borsa stanbul burada yüzde 30 pay alacak. Dolay s yla bir taraftan spot piyasalar n gelifltirilmesine destek verirken di er taraftan da spot piyasada gerçekleflecek enerji ve di er emtia ifllemlerinin sistem kurulumunun sa lanmas na iliflkin ürünleri iflleme açaca z. Bu ifllemler gerçeklefltikten sonra bunlar n entegre olarak risk yönetiminin yap lmas, etkin olarak takas ifllemlerinin gerçeklefltirilmesi ve operasyonel etkinli in sa lanmas gerekiyor. Bunu da Takasbank ile gerçeklefltirece iz." Finansal sistemin geliflmesi için slami finans çok önemli ayaklardan biri olarak gördüklerini ifade eden Mustafa Kemal Y lmaz, slami finans gelifltirmek yönünde önemli ad mlar atmaya çal flt klar n söyledi. Bu ad mlardan en önemlilerinden birinin Hazine taraf ndan ihraç edilen kira sertifikalar oldu unu kaydeden Y lmaz, "Bunlar düzenli bir flekilde yap lmaya baflland. slami finans çok yönlü gelifltirebilmek amac yla Hazinemiz Dünya Bankas ile de bir anlaflma imzalad. Bu anlaflma çerçevesinde Dünya Bankas ile küresel anlamda bir slami Finans Araflt rma Merkezini Borsa stanbul Çat s alt nda kurmufl bulunuyoruz" diye konufltu. Çal flmalar n Merkez Bankas, Sermaye Piyasas Kurulu ve Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu temsilcilerinin kat l m yla 4-5 y ll k süreçte devam edece ini anlatan Y lmaz, hedeflerinin yürütülecek çal flmalarla hem Türkiye'yi hem de bölgeyi slami finans n bir merkezi olarak flekillendirmek oldu unu bildirdi. (AA) 7