Türkiye, art k alan de il, veren el oldu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye, art k alan de il, veren el oldu"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Türkiye, art k alan de il, veren el oldu 30 EK M 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr 90. y l coflkuyla kutlad k HABER 18 DE Trafikte korna sesini levhalar kesecek... Türkiye'nin 2012'de yapt kalk nma yard mlar n n toplam 3 milyar 436 milyon dolara ulaflt. Baflbakan Yard mc s Bekir Bozda, konuya iliflkin "Türkiye, AK Parti iktidarlar - n n yakalad siyasi ve ekonomik baflar nedeniyle art k alan de il veren el haline gelmifltir" ifadelerini kulland. HABER 17 DE HABER 17 DE HABER 18 DE MEVLANA PROGRAMI ERASMUS A RAK P OLDU Haberi 19 da YONCA YAfiAM MERKEZ KEÇ ÖREN E RENK KATTI Haberi 15 de BAfiKANLAR SAK N KENTTE BULUfiTU Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin fiirnak - Silopi ilçesinde kendi imkanlar yla 4 film çeken berber Mesut Biliflik, stanbul dan film teklifi ald. Seneryosunu yazd ve kendi imkanlar yla çekti i Dermans z Dert adl filmle gündeme gelen berber Biliflik, gazetecilere yapt aç klamada, bir filmde rol almas yönünde ald teklif üzerine stanbul a gitti ini söyledi. Yönetmen Esat fiekero lu nun kendisine baflrol teklifinde bulundu unu kaydeden Biliflik, flöyle konufltu: Benim sinemaya büyük merak m oldu u için bugüne kadar biri profesyonel 4 film çektim. En son çekti im Dermans z Dert filmi ile fark edildim ve stanbul dan film teklifi ald m. Yönetmen Esat fiekero lu nun yaz p yönetece i polisiye Fantoma stanbul da filminin serisinde baflrol teklifi ald m. Allah nasip ederse o filmde ANKARA - Amerikal oyuncu Brad Pitt in sabun kullanmay b rakt ve bu nedenle kötü koktu u iddia edildi. National Enquirer dergisinin iddias na göre, kimyasal maddeler içerdi i için sabun kullanmay b rakan Brad Pitt, temizlik için evde haz rlad elma, elma sirkesi ve limon kar fl m n kullan yor. Dergi, Angelina Jolie nin, kar fl m nedeniyle etraf na kötü koku yayan Brad Pitt in çoban köpe i gibi koktu unu oynayaca m. Bana bu filmde oynama f rsat tan yan yönetmen fiekero lu na teflekkür ediyorum. fi rnak temsil etmek için elimden gelen bütün gayreti gösterece im. Yönetmen Esat fiekero lu ise Biliflik i Dermans z Dert filminde izledi ini ve çok baflar l buldu unu ifade ederek, çekimini yapacaklar filmde de baflar yla rol alaca na inand n dile getirdi. (AA) 30 Ekim 2013 Brad Pitt, köpek gibi kokuyormufl!.. söyledi ini, hatta çocuklar n n da aktörü pis kokulu baba diye ça rd n öne sürdü. Brad Pitt in özellikle antibakteriyel sabunlar n hem gezegenin hem de insan n yafllanma sürecini h zland rd n okuduktan sonra temizlik için kar fl m n kullanmaya bafllad belirtildi. Daha önce Brad Pitt in Sevgililer Günü nde a z kokusundan rahats z oldu u Angelina Jolie ye nane flekeri hediye etti i iddia edilmiflti. (AA) Silopili berbere Yeflilçam dan baflrol teklifi sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Sev Beni, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Günce, Ç lg n H rs z 2, Riddick, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Paranoya, Kelebe in Rüyas, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kalbim Sende, Riddick, Ç lg n H rs z 2, Vay Bafl ma Gelenler, Zamanda Aflk, Büyük Kumar Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) ki Kafadar: Chinese Connection, Kalbim Sende, Vay Bafl ma Gelenler, Günce, Riddicik, Ç lg n H rs z 2, Büyük Kumar, Benimle Oynar M s n Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Sev Beni, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, ki Kafadar: Chinese Connection, Vay Bafl ma Gelenler, Ç lg n H rs z 2, Riddicik, Katliam Gecesi Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Sev Beni, Buraya Kadar, Yerçekimi, Kelebe in Rüyas, Ustura Dönüyor, ki Kafadar: Chinese Connection, Ç lg n H rs z2, Büyük Kumar, fieytan- Racim, fiirinler 2 Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sev Beni, Buraya Kadar, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Ç lg n H rs z 2, Riddick Ankara Moviecity (Keçiören) (312) ki Kafadar: Chinese Connection, Riddick, Ç lg n H rs z 2, fieytan- Racim Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) ki Kafadar: Chinese Connection, Günce, Ç lg n H rs z 2, Benimle Oynar m s n Turbo, Neva, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum (Armada) Paranoya, Buraya Kadar, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Riddick, Ç lg n H rs z2, Zamanda Aflk, Mavi Yasemin

3 30 Ekim 2013 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 25 Zilhicce 17 Teflrin-i Evvel Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Polis ve askerler k r lmaz gözlüklerde organik camlar kullanmal KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N BURSA - Hipermetrop, miyop, astigmat gibi göz kusurlar n düzeltmek, günefl veya ortamdaki rahats z edici fl klardan korunmak amac yla kullan lan gözlüklerin yanl fl seçiminin istenmeyen sonuçlara yol açt bildirildi. Dünyagöz Bursa Hastanesi doktorlar ndan Fatma Alt nsay (üstte küçük resim) gözlük seçiminin önemine dikkat çekti. Gözlük çerçevesi ve camlar n n seçiminin gözlü ün göz doktoru taraf ndan verilen reçeteye uygunlu u kadar önemli oldu unu bildiren Dr. Alt nsay, A r, yüz geniflli ine göre seçilmemifl, kalitesiz veya kullan m amac na uygun olmayan camlar kullan mda sorunlara yol açabiliyor. Yüzümüzün flekline uygun seçilmeyen bir gözlük estetik aç dan da s k nt lara yol açabilir. Örne in yuvarlak hatl bir yüzde köfleli çerçeveler, köfleli hatlara sahip bir yüzde yuvarlak ya da oval çerçevelerin seçilmesi gözlü ün bir aksesuar olarak daha estetik durmas n sa lar. Kafllar m z n alt s n r ile çerçevenin üst s n r aras nda en fazla 2 cm aç kl k olmas hem gözlü ün oda n daha verimli kullanmam za hem de görme alan m z geniflletmeye yarar. diye konufltu. D fl ortamlarda çal flanlar n genifl gözlük çerçevelerini tercih etmesini isteyen Dr. Fatma Alt nsay, flunlar söyledi: Çerçevenin yüze göre dar olmas flakaklar m zda bask ya neden olur ve gözlük gözümüze tam oturmaz. Uzun kullan mlarda bafl a r s oluflabilir. Çerçevenin sap n n kula a tam oturmamas ve önde kalmas odak kaymalar na ve görüntünün bozulmas na sebep olabilir. Çerçevelerin a rl klar ve yap ld klar maddeler özellikle çeflitli meslekler için önem tafl r. Örne in polis, asker, sporcu gibi darbeye maruz kalma ihtimali olan veya mesle ini yaparken terleyen çiftçi, iflçi ya da çeflitli kimyasal maddelerle çal flan kaynakç, oto tamircisi, el sanatlar gibi mesleklerde hafif ve k r lmaya dayan kl, ayn zamanda kimyasallardan etkilenmeyen alüminyum, titanyum gibi hafif alafl m metal çerçeveler ya da kemik çerçeveler kullanmas gerekir. Metal çerçevelerde tere ba l oksitlenme, paslanma ve kimyasallara ba l deformasyon görülebilir. Cam seçiminde polis, asker, sporcu gibi darbeli ifllerde çal flanlar n mutlaka k r lmaz organik camlar kullanmas n öneren Alt nsay, flu bilgileri verdi: E er günefl alt nda çal fl l yorsa (çiftçi, floför) kolormatik camlar ya da numaraland r lm fl polarize, UV A/B/C filtreli gözlükler tercih edilmeli. Ofis ortam nda ve bilgisayar bafl nda çal flanlar n antirefle kaplamal gözlükler kullanmas gerekiyor. Öncelikle çocuklar n za gözlü ü sevdirmek için gözlük seçiminde onlar n da fikrini al n ve canl renklerde çerçeveler tercih edin. Özellikle 2-6 yafl aras nda ve ilk gözlüklerde daha ekonomik gözlükler seçebilirsiniz, çünkü bu gözlüklerin k r lma dolay s yla maddi külfet do urma riski yüksektir. Tabii ki elastik çerçeve ve k r lmaz organik camlar çocuklar m za bir zarar gelmemesi için ilk tercihimiz olabilir. Çocuklarda gözlük numaralar n n daha h zl de iflmesi nedeniyle her 6 ayda bir kontrol uygundur. Bütçenizi zorlayarak ald n z çerçeve ve gözlük camlar n n mutlaka garanti belgelerini ve CE sertifikalar n gözlükçünüzden isteyin. Çünkü piyasada de iflik ülkelerden fason üretim olarak getirilmifl dayan ks z ve optik olarak zay f özellikli camlar mevcut. (CHA) LK MECL S BÖYLE KURULDU Büyük Atatürk, Ankara ya 27 Aral k 1919 da gelir gelmez, Anadolu da bafllatt direnmenin hukukî ve siyasî bir yap ya dönüfltürülmesi için çal flmalar n h zland rd. Anadolu daki geliflmelerden; hem iflgal eden devletler, hem de Padiflah ve yan ndakiler rahats zd. Kuvay milliye ile stanbul daki hükümet aras nda art k bir satranç oyunu bafllam flt. stanbul elinden gelen her türlü kötülü ü yap yor, kuvay milliye ise her türlü tedbiri al yordu. Mustafa Kemal 19 Mart 1920 de bir talimat yazarak, bütün illere ve idarecilere duyurdu. Bu talimatta; Ankara da millet ifllerini görecek ola anüstü yetkileri olan bir meclisin kurulca, bunun için bütün seçim bölgelerinden befler adet milletvekili seçili, bu meclise Kas m 1919 ay içinde Meclisi Mebusan seçimlerinde milletvekili seçilenlerin de milletvekili olarak kat labilece i belirtiliyordu. Bu arada Damat Ferit Pafla, tilaf devletlerinin iste i ile yeniden 5 Nisan 1920 de sadrazam olmufl ve hükümet kurmufltu. flgal devletleri ve Padiflah da bofl durmuyordu. Ankara da ve Anadolu da geliflen bu durumu bozmak için mutlaka Osmanl ile Bat ülkelerinin bir bar fl antlaflmas imzalamas n istiyorlard. Gerçekten de 18 Nisan 1920 tarihinde ngiliz, Frans z ve talyan devlet adamlar San-Remo da bir konferans düzenleyerek bir araya geldiler. Türkleri bu konferansa davet bile etmediler. Ancak 21 Nisan1920 de al nan kararlar n tebli i için Türkleri konferansa ça rd lar. Tevfik Pafla baflkanl ndaki Türk Heyetine tebli edilen kararlar flunlard. 26 Nisan 1920 de sadece 5 dakikal k için konferansa kat lan Türk Heyeti kararlar kabul etmedi. 1. Irak ve Filistin de ngiliz; Suriye de Frans z mandas kurulacak; talyan ve Frans zlar, Güney ve Güneydo u Anadolu da nüfus bölgeleri oluflturacak 2. Do u da alt vilayet (vilâyet-i sidde) Ermenilere verilecek 3. Do u Anadolu da ngilizlerin himayesinde Kürt devleti kurulacak 4. zmir ve Bat Trakya tamamen, Do u Trakya k smen Yunanl lara verilecek 5. Bo azlar uluslar aras bir kurula b rak lacak Bu s ralarda Ankara da bir meclis toplanmas haz rl klar da bitmiflti. Gerçekten 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclis i dualarla ve asker selâmlamalar yla Ankara da bugünkü Cumhuriyet Tarihi Müzesi olan binada aç ld. Ankara ya gelen milletvekilleri üç grupta toplanm fllard. 1. Mustafa Kemal in talimat ile seçilen ve seçim bölgelerinden gelen 232 milletvekili 2. stanbul meclisinden gelen 92 milletvekili 3. Sürgünden dönen 14 milletvekili Böylece meclise 337 milletvekili gelmiflti ve bu 66 seçim bölgesini temsil ediyordu. Ankara da toplanan meclis bir Kurucu Meclis idi. Bu meclis kurulacak olan devletin esaslar n tespit edecekti. Mustafa Kemal, Ankara dan, smet Pafla Edirne den milletvekili seçilmifllerdi. En yafll üye Sinop Milletvekili fierif Bey di, geçici meclis baflkanl na seçildi. Meclis toplanma amac n flöyle tespit etti: Milletimizin dahili ve harici istiklâli, tam dahilinde mukadderat n bizzat deruhte ve idare etmek ve bunu bütün dünyaya ilân etmek Mustafa Kemal Pafla, bir gün önce 22 Nisan 1920 de bütün ülkeye bir tamim yollad. Bu tamimde Bu meclisin bütün mülkî ve askerî makamlar n ve milletin tek temsilcisidir denildi. Mustafa Kemal Pafla, meclisin aç l fl nda bir konuflma yapt. Bu konuflmas n n bir yerinde; Milletimizin sa lam, mutlu ve istikrar içinde yaflayabilmesi için devletin tamamen millî bir siyaset takip etmesi ve bu siyasetin iç teflkilat m za tamamen uygun olmas ve dayanmas gereklidir dedi. Bundan sonraki yaz mda; 23 Nisan 1920 de toplanan TBMM nin hangi iradeye dayand n, millet iradesinin ne anlama geldi ini anlatmaya çal flaca m.

4 4 YARIN As rl k kaz larda büyük bir tablet arflivi bulundu ÇORUM - GAZ NOGAY - SMA L Ç MEN - Türkiye nin ilk milli kaz alan unvan na sahip, Hitit Medeniyeti nin önemli merkezlerinden Alacahöyük teki kaz çal flmalar nda, Hitit dönemine ait yaz flmalar n yer ald bir tablet arflivinin bulundu u bildirildi. Kaz Baflkan Prof. Dr. Aykut Ç naro lu, AA muhabirine yapt aç klamada, 1907 y l nda bafllat lan Alacahöyük teki kaz lar n geçmiflinin bir asr aflt n hat rlatt. Temmuz ay nda bafllad klar 2013 y l kaz çal flmalar n n eylül sonu itibar yla tamamland n belirten Ç naro lu, kaz çal flmalar na, boyu 2 metreye ulaflan yabani otlar n temizlenmesi ve çevre düzenleme çal flmalar nedeniyle 15 gün geç bafllad klar n söyledi. Kaz heyetinin yan s ra çeflitli üniversitelerden ö rencilerin yer ald 20 kiflilik ekiple bölgede çal flt klar n ifade eden Ç naro lu, 76 gün süren kaz çal flmalar sonunda 48 envanterlik eser ile 2 bin 790 adet etütlük eserin gün yüzüne ç kar ld kaydetti. Kaz ödene inin yetersiz olmas na ra men güzel çal flmalar ortaya kondu unu anlatan Ç naro lu, de iflik buluntular n gün fl na ç kar ld kaz larda Hitit çivi yaz l tabletin de gün yüzüne ç kar ld n anlatt. Alacahöyük teki kaz çal flmalar n n 106 y l önce bafllad n an msatan Ç naro lu, flöyle devam etti: Bilim alemi, kaz lar n bafllad tarihten itibaren Alacahöyük te Hitit dönemine ait çok büyük bir tablet arflivi oldu unu biliyordu. Herkes de böyle bir beklenti içerisindeydi ama bu sonuca ulaflmak bu y la nasip oldu. Hitit çivi yaz l çok güzel bir tablet bulduk. Alacahöyük, Hitit döneminde bir kült merkeziydi. Hitit kral baflkent Bo azköy den buraya gelerek merkezde kal yordu. Birtak m dini törende burada gerçeklefltiriliyordu. (AA) ESK fieh R - OKTAY ÖZDEN - Ege ve ç Anadolu bölgelerindeki 4 ili kapsayan Frig Yolu, 506 kilometrelik parkuruyla do aseverlerin yeni u rak yeri olmaya aday. Frig Vadisi nin canland r lmas ve turizme kazand r lmas amac yla Bakanlar Kurulu karar yla kurulan, Eskiflehir, Kütahya, Afyonkarahisar kapsayan Frigya Kültürel Miras n Koruma ve Kalk nma Birli i (FR GKÜM), bölgedeki tarihi, kültürel, jeolojik, do al güzellikleri bütünlük içinde yürüyerek, ayr ca bisikletle keflfetmeyi sa layacak projeyi hayata geçirdi. Yürüyüflçülerin, Frig Yolu nda bilinçli, güvenli yürümelerini sa lamak için güzergah n tamam, uluslararas standartlarda k rm z ve beyaz renklerle iflaretlendi, 67 noktaya bilgilendirici yön tabelalar yerlefltirildi. Do aseverlerin hizmetine aç lan ve ülkedeki kültür yollar ndan biri olan Frig Yolu, Afyonkarahisar, Ankara, Eskiflehir, Kütahya illeri, 8 ilçe topraklar na da lm fl halde 6 mahalle, 44 köy, 5 belde ve bir ilçe merkezinden geçiyor. Kütahya daki Yenice Çiftli i, Afyonkarahisar Seydiler, Ankara n n Polatl ilçesinde bulunan Friglerin siyasi baflkenti Gordion (Yass höyük) olmak üzere üç noktadan ulafl labilen yol, Friglerin dini merkezi (Midas) Eskiflehir in Han ilçesine ba l Yaz l kaya köyünde Turizm birlefliyor. Frig Yürüyüfl Yolu projesinin gönüllü ekibinde görev alan Prof. Dr. Songül Sonal, AA muhabirine yapt aç klamada, 2010 y l nda yap m kabul edilen çal flman n 2012 senesinin yaz mevsiminde tamamland n ve tabelalar n konulmas yla resmi aç l fl n önceki gün gerçeklefltirildi ini an msatt. Bölgedeki antik yollar n yan s ra bölgenin volkanik yap s ndan dolay oluflan peribacalar ile tüm do al güzelliklerin proje kapsam nda de erlendirildi ini anlatan Sonal, güzergah n hem yöre halk n n istifade edebilece i hem de do a yürüyüflçülerinin gezebilece i bir forma dönüfltürüldü ünü belirtti. Sonal, Frig Yolu yla ilgili ngilizce ve Türkçe rehber kitap da haz rlad klar n aktard. Projenin sürdürülebilir olmas için Fethiye den bafllayarak Antalya ya kadar uzanan Likya Yolu nu örnek gösteren Sonal, flunlar kaydetti: Likya Yolu nu, günümüzde özellikle turistler olmak üzere binlerce kifli yürüyor. Yürüyenlerin say s günümüzde 30 bine ulaflm fl durumda. Bu ciddi bir say ve Likya Yolu üzerindeki köylerde yaflayanlar yar m pansiyonculuk, lokanta ve ulafl m 30 Ekim 2013 Frig Yolu, sportif yürüyüfl merkezi olmaya aday hizmetleri veriyor. Dolay s yla yoldan yararlan yorlar bunu ayn flekilde bizler de yapabiliriz. Önemli olan tan t m n n yap lmas ve konumunun sürdürülmesi. E er bunlar sa lanmazsa, yürüyen say s azal r ve bölgede yaflayanlar n yoldan fayda sa lamas ve yolun bilefleni olmas indirgenmifl olur. Frig Yolu, dünya standartlar nda haz rlanm fl, Frigya n n farkl noktalar ndan geçen 506 kilometrelik yürüyüfl yolu. Biz de Likya Yolu ndaki etkinin ayn s n yapabiliriz. En büyük tehdit, tafl ocaklar ller baz nda proje üretimi ve yap labilecekler kapsam nda her türlü deste e haz r olduklar n vurgulayan Sonal, flöyle devam etti: Özellikle Likya Yolu yla ilgili baz parkurlar, koruma alt ndad r. Çevrenin tahrip edilmemesi, görüntü, gürültü kirlili i fleklinde olabilecek etkilerin minimize edilmesi, özellikle yolun tahribat n n önlenmesi ad na, koordinatlar ve GPS verileri, ilgili valilikler ya da hizmet birimleri taraf ndan kayda al nmal. Buralara yap lacak yat r mlar... Özellikle en büyük tehdit tafl ocaklar. Bunlar n at klar n n yol üzerinde b rak lmas ve rüzgarla çevreye yay lmas hem köylüler hem de turizmin canl l n n engellemesi ad na büyük engel teflkil edecektir. Bunlar n planlanarak yap lmas, yolun sürdürülebilirli ini sa layacakt r ve yol üzerinde yaflayanlar bundan faydalanabilecektir. Sonal, turizm aç s ndan yöre halk n n bilinçlendirilmesi, köylerde pansiyonculu un özendirilmesi, özgün köy konaklar oluflturulmas ve eski köy okullar n n onar larak yürüyüflçülerin ya da gezginlerin kullan ma sunulmas n n, bölge ekonomisine büyük katma de er sa layaca n sözlerine ekledi. (AA)

5 30 Ekim 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Yürürlükte bulunan anlaflmalara göre olmas gereken durum. Bir harekât n yürütülmesi için merkez olarak seçilen yer. 2. Herhangi bir sanat eserinde ifllenen konu. laç vererek hastal iyi etmeye çal flma, tedavi etme. 3. Soyluluk. Gümüfl. 4. Bir nota. Fakirlerin doyurulmas için kurulmufl hay r kurumu. 5. Mitolojik devirlerde Kaz Da lar na verilen ad. Bir elektrotta art uç. 6. Eti be enilen bir bal k. Parça. 7. Trabzon ilinin bir ilçesi. Ortado- u yu Avrupa ya ba layan uluslararas karayolu. Parlak k rm z renkte de erli bir tafl. 8. Güzel ve etkili söz söyleme sanat. 9. Mihrak. Nokta, puan. 10. Pul kanatl lardan, vücudu ve kanatlar ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatl ve çok say da türleri olan böcekleri genel ad. Molibdenin simgesi. 11. Bir ilimiz. Kat ks z, ar. 12. Hisse, ülefl. Üzeri susamla kapl, halka fleklinde bir tür çörek. 13. fiark, türkü. Öz varl k, kiflilik. 14. S k s k küçük ve önemsiz kazalar yapan kimse. Arap harflerinin en çok kullan lan el yaz s biçimi. 15. Lahza. Bilgi ve erdem yönünden olgunluk. 16. Araç. rlanda Cumhuriyet Ordusunun k saltmas. 17. Cereyan. Görsel bir etki yaratmak amac yla yap lm fl çizgi resimlerin tümü. 18. Ekmek, nimet. Çelik çomak oyunu. Bir nota. 19. Ar t mevi, tasfiyehane. 20. Aralar nda dil, din, rk, töre, kültür ortakl bulunan boy ve soy bak m ndan da birbirine ba l insan toplulu u, budun. Dürülerek boru biçimi verilmifl kâ t tomar. Yukar dan afla ya: 1. Mikroskopta üzüm salk mlar na benzer kümeler durumunda görülen mikroplar. S n r boylar nda yaflayanlara k sa süreler için s n r geçebilmelerini sa lamak üzere resmi makamlarca verilen izin belgesi. 2. Rastlant, rast gelifl. nsan zekâs n n ulaflabilece i en yüksek düzey, dâhilik. K ta. 3. Gözleri görmeyen. Suçu ba fllama. Kad n köle, cariye. mtihan. 4. kinci derecede olan, ikincil. Fiyat yaftas. Yükselti. Çok eski ve bilinmeyen bir tarihi anlat rken kullan lan sözcük. 5. Emirlik, beylik. Erkek sesinde bir perde. Kabul etmeyerek geri çevirme. Biten bir yaz n n alt na konulan iflaret. 6. Pulluk, büyük saban. Eski konaklarda harem ile selaml k aras ndaki daire. Elaz ilinin bir ilçesi. 7. Küçük ve de ersiz bitki. Oyuncunun yapt. Futbolda savunucu. Otlak. Lokmanruhu. 8. Renksiz, sar msak kokulu, güçlü ve parlak bir fl k vererek yanan hidrokarbonlu gaz. Frengi hastal n n di er bir ad. Rutenyumun simgesi. 9. Umut. Riyaziye. Kum fal. 10. Çölde esen rüzgâr. Da s rtlar nda geçit veren çukur yer. Kuruyarak veya çürüyerek içi boflalm fl olan. Aç k, soluk sar renk. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ANTALYA - Türk dizi film ihracat n n 2013 y l sonunda y ll k 150 milyon dolar aflaca tahmin ediliyor. Türk dizi film sektöründeki ihracat n önemli bölümünü yapan Calinos Holding Yönetim Kurulu Baflkan F rat Gülgen, AA muhabirine yapt aç klamada, halen 50'nin üzerinde ülkeye dizi film ihracat gerçeklefltirdiklerini, geçen sene ilk kez Ukrayna, Pakistan, Rusya ve Çin pazar na girildi ini, Latin Amerika ülkeleri ile format görüflmelerinin devam etti ini söyledi. "Türk dizi ihracat n n Arap bahar ndan etkilendi ini düflünmüyorum. Suriye ve M s r'daki son siyasi olaylar neticesinde bu ülkelerde ve Körfez ülkelerindeki baz kanallarda Türk dizilerinin yay nlar n n durduruldu fakat bu seyirci kayb na sebep olmad " diyen Gülgen, flöyle devam etti: "Diger Kuzey Afrika ülkelerinde yay nlar devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bu sorunlar n afl laca n ümit ediyorum. Çünkü Türk dizilerine bu bölgelerde büyük bir ilgi var ve her ne kadar kanallarda yay nlar azalsa da internet üzerinden kaçak izlemeler devam etmektedir. Bu nedenle seyircinin ANKARA - AA muhabirinin ILO yetkililerinden ald bilgiye göre, Ordu'daki proje, ILO taraf ndan Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ortakl - nda yürütülüyor. Proje kapsam nda yürütülen faaliyetler Nisan 2013 ve Nisan 2014 aras ndaki 12 ayl k süreyi kaps yor. Yetkililer, projeyle Türkiye'de çocuk iflçili inin "en kötü" biçimlerinin 2015 y l na kadar ortadan kald r lmas için Zamana Ba l Politika ve Program Çerçevesi hedeflerine ulafl lmas - na da katk da bulunmay hedefliyor. Ayr ca proje sayesinde kamu kurumlar, sosyal taraflar, sivil toplum ve özel sektörün proje faaliyetlerine etkin kat l m n n sa lanarak, gelifltirilen modelin sürdürülebilirli inin sa lanmas ve di er sektörlere yayg nlaflt r lmas da bekleniyor. Projenin bir parças olarak s n f bazl e itim, sanat, spor ve sosyal etkinliklerin uygulamas na a ustos ay nda da devam edildi i bildirildi. Ordu ilindeki "F nd k Tar m nda Çocuk flçili inin Sonland r lmas Projesi" kapsam nda A ustos ay sonunda, 6-15 yafl grubu toplam 381 çocu a ulafl ld ilgisinde azalma oldu unu düflünmüyoruz." Halen 50'nin üzerinde ülke kanallar nda onlarca Türk dizisinin gösterildi- ini kaydeden Gülgen, flu anda en çok tutan dizilerin ise "Muhteflem Yüzy l, Fatmagül'ün Suçu Ne, Ad n Feriha Koydum ve Aflk- Memnu" oldu unu bildirdi. Bu sezon yeni bafllayan yap mlar n henüz sunuma ç kmad n ifade eden Gülgen, geçen dönem bafllayan Karaday, Huzur Soka, Benim çin Üzülme, ntikam ve 20 Dakika dizilerinin pazarda yer buldu unu, bu sezon bafllayanlardan yay ndan kalkmay p devam ederlerse ihracat pazar nda flans 30 Ekim 2013 Art k çocuklar f nd k toplamayacak Ordu ilinde "F nd k Tar m nda Çocuk flçili inin Sonland r lmas Projesi" kapsam nda A ustos ay sonunda, 6-15 yafl grubu toplam 381 çocu a ulafl ld. Ayr ca bu say içerisinden 252 çocu- un çal flmay b rakmalar ya da çal flmalar n n önlenmesi de sa land. da belirtildi. Yetkililer, Uzunisa ve Efirli geçici konaklama alanlar nda gerçeklefltirilen etkinliklerin çocuklar ve aileler için sunulan sosyal yard m hizmetleriyle desteklendi ini ifade etti. Buna göre, sunulan e itim hizmetleriyle 381 çocu un içinden 252 çocu un çal flmay b rakmas ya da çal flmalar n n önlenmesi de sa land. Geriye kalan çocuklar ise di er hizmetlerden yararlan p ve onlar n da çal flmalar önlendi. Proje kapsam nda 4-14 yafl grubundaki 250 çocuk, Halk E itim Merkezi ile iflbirli i içinde 6 haftal k e itime al nd lar. Projede 13'ü ö retmen olmak üzere toplam 20 kiflilik bir uzman grubu görev ald. Bugüne kadar projede 192 aile ve 91 bahçe sahibiyle görüflme yap ld ve konuyla ilgili taraflar n kat laca e itimler planland. Projenin bir di er parças olarak belgesel çekimlerinin de bafllat ld röportajlar da içeren saha çal flmas ve d fl mekan çekimleri de tamamland. Ayr ca kamuoyuna sunmak için video üzerinde çal flmalar da devam ediyor.(aa) Dizi film ihracat 150 milyon dolara kofluyor olan yap mlar n "Med Cezir, Fatih, Çal kuflu"nun olabilece ini anlatt. Türk dizi film ihracat n n sat fl serüveninin bölüm bafl na dolarlar ile bafllad na iflaret eden Gülgen, flu anda rakam n bölüm bafl 500 ile 200 bin dolar aras nda de iflti ini söyledi. Gülgen, "En son ' ntikam' dizisinin tüm alt da t m haklar ile 230 bin dolara kadar ç kt yönünde duyumlar ald k ama yeni dönemde bu rakamlar düflüfle geçecektir y l sonunda Türkiye'nin y ll k dizi ihracat n n 150 milyon dolar aflaca n tahmin ediyorum" dedi. Drama, aflk ve aile dizilerinin yurt d fl pazarlar nda daha çok yer buldu unu, komedi ve aksiyon dizilerinin ise yurt d fl pazar na uygun olmad n dile getiren Gülgen, Muhteflem Yüzy l dizisinin sektöre çok yeni bir ruh getirdi ini, önemli bir dönemin, kad n hikayesi üzerinden farkl bir kostüm, dekor ve çekim mant ile seyirciye sunularak, daha önce yap lm fl Tudors dizisi matemati i içinde yaz ld n ve çok baflar l oldu unu kaydetti. Fatih dizisi için flu anda bir fley söylemenin erken olaca n belirten Gülgen, flöyle konufltu: "Verilen emek, harcanan para gerçekten çok yüksek. Fatih Aksoy kimsenin cesaret edemedi i bir ifle kalk flt, inflallah toparlayarak yükselir. Yükselirse Fatih yurt d fl nda mutlaka karfl l olan bir ifl, nitekim filminin sat fl n birçok ülkeye yapt k. Bizim as l sorunumuz tarihi ifllerde senaryolar m zda oluyor. Günümüz dizilerinde esinlemelerle yabanc kaynaklardan çevirilerle bir flekilde gerekli reytingi kurtar yoruz ama tarihi konularda maalesef yeteri kadar ön çal flma olmad ndan ve kurgu do ru kurulmad ndan sorunlar yaflanabiliyor. Muhteflem Yüzy l'da dikkat ederseniz tarihi gerçeklikten epey uzak, kad nlar n iktidar kavgas üzerinden bir harem hikayesi seyretmekteyiz ama her fleye ra men çok baflar l oldu. Elefltiriler, Kanuni Sultan Süleyman' n seferleri yerine o dönem harem hikayelerine odaklanmas ndan kaynakland. Kostümleri ç kar n, dizi kahramanlar Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan olmas n, yap lan iflin günlük yap lan dizilerden içerik ve konu itibar yla farkl olmad n görürsünüz." (AA)

7 30 Ekim 2013 Ekonomi YARIN Sanayici ve ifl adamlar 2014 ten daha da umutlu Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Genel Baflkan Nail Olpak, Türk sanayicileri ve ifl adamlar n n 2014 y l ekonomisinden daha da umutlu olduklar n belirterek, "Ekonomik veriler 2013'te nas lsa, 2014'te de ayn s n beklemek bizim hakk m zd r, 2014'ten daha da umutluyuz. Sadece hakk m z anlam nda de il, o gayreti gösteriyoruz ve sonuçlar n da al yoruz" dedi. ÇANAKKALE - Olpak, AA muhabirine yapt aç klamada, ülke ekonomisinin 2013 y l nda gerçekleflen göstergelerini de erlendirdi bafllar nda birilerinin ekonomiyle alakal çok kötü senaryolar yazmaya bafllad - n ifade eden Olpak, "Bu senaryolar n ard ndan ekonomimizde önce 2,9'luk bir büyüme gerçekleflti. Daha sonra da bundan çok kötü gelece i iddia edilmesine ra men 4,4'lük bir büyüme ile karfl karfl ya kald k" diye konufltu. Olpak, MÜS AD aç s ndan bakt klar nda bu rakamlar n kendileri için bir sürpriz olmad n dile getirerek, flöyle devam etti: "Bu veriler, rakamlar bizim için bir sürpriz de ildi. Hükümetin yüzde 4 band nda hedefledi i bir büyüme vard, yüzde 4'ün belki virgüller baz nda biraz alt nda gerçekleflebilirdi. Y l n üçüncü çeyre i tamamland, flu anda verilerin aç klanmas n bekliyoruz. Biz kesinlikle kötü bir tablo beklemiyoruz ekonomik anlamda gayet istikrarl ve baflar l geçmifltir." Y l n tamamlanmas na 2 ay kald n ve art k 2014'ün konuflulmas gerekti ine iflaret eden Olpak, Türk sanayicileri ve ifl adamlar n n 2014 y l ekonomisinden daha da umutlu olduklar n belirterek, "Biz bu ivmeyle devam edersek söz edilen yüzde 4'lük ekonomi band n, bu ülke aç s ndan son derece gerçekleflebilir bir rakam olarak görüyoruz. Gönlümüzden daha fazlalar geçiyor. Ama bir baflka gerçe i de unutmayal m, biz yüzde 4,4 büyüdü ümüz çeyrekte, Avrupa Birli i, 7 çeyrektir büyümesini durdurarak ancak yüzde 0,1 büyüyebilmiflti. Böyle bir çevrede, böyle bir yat r m ortam - n n içerisinde oldu umuzu unutmamal y z" diye konufltu. Olpak, MÜS AD' n büyümesi ve ekonomiye katk s ne derece önemliyse Türkiye'nin de son y llarda kaydetti i aflaman n o derece de- erli oldu unu söyledi. Mali göstergelerin iyi oldu unu, dengeli büyüme rakamlar na nazaran istihdam art fl n n sürdü ünü bildiren Olpak, "fiimdi uzun vadede büyümemizi, üzerine bina edece imiz ekonomik mimarinin kurgusunu oluflturmaya gayret etmeliyiz" ifadesini kulland. "Ekonomik veriler 2013'te nas lsa, 2014'te de ayn s n beklemek bizim hakk m zd r, 2014'ten daha da umutluyuz" diyen Olpak, sözlerini flöyle sürdürdü: "Sadece hakk m z anlam nda de il, o gayreti gösteriyoruz ve sonuçlar n da al - yoruz. fl adam, daha fazla yat r m yapmak için ne ister? Huzur, güven ve istikrar ister. Bugün siyasi istikrar n sa lam fl oldu u sonuçlar ekonomik istikrarla birlikte görebiliyoruz. Güven ortam oluflmufltur. Türkiye birçok ülkeye göre huzur ve güven noktas nda ayr flm flt r. Sonras nda bizim ihtiyac m z olan alanlardan birisi de huzur ortam yd. Huzur ortam - n da hem çat flmalar anlam nda hem de iç bar fl anlam nda bakt m zda 'Demokratikleflme Paketi' ile daha fazla sa layabilece imizi düflünüyoruz ve biz bunu MÜ- S AD olarak destekliyoruz." Olpak, Türkiye'nin gelece inde, sa layaca kalk nmada özel sektörün çok daha büyük bir rolü olaca na dikkati çekerek, "Gençli in ve özel sektörün dinamizmini arkas na alm fl bir ülkenin 10 y l içinde 500 milyar dolar ihracata, 2 trilyon dolar gayri safi yurt içi has laya eriflmesi hayal de ildir" de erlendirmesinde bulundu. (AA) Türkiye Enerji Borsas na kavufluyor MU LA - Borsa stanbul Genel Müdür Yard mc s Mustafa Kemal Y lmaz, Enerji Borsas için kurulacak olan Enerji Piyasalar flletme Anonim fiirketinin (EP - Afi) Borsa stanbul çat s içinde ifllem görece ini, piyasan n faaliyete geçmesinin de 2014 y l nda gerçekleflece ini bildirdi. Y lmaz, AA muhabirine yapt aç klamada, Enerji Borsas n n kurulmas yla etkin, sürdürülebilir ve sa l kl bir fiyat mekanizmas oluflaca n söyledi. Enerji Borsas n n kurulmas konusunda çal flmalar n yo un bir flekilde devam etti ini, düzenleme otoritesi taraf ndan gerekli çal flmalar n tamamland n vurgulayan Y lmaz, bu y l içerisinde Anonim fiirket kurulaca- n, piyasan n faaliyete geçmesinin de 2014 y l nda gerçekleflece ini dile getirdi. Konuyla ilgili çal flmalar n Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu ile yürütüldü ünü anlatan Y lmaz, flu bilgileri verdi: "Enerji konusunda yeni bir Borsa kuruluyor, EP Afi. Borsa stanbul burada yüzde 30 pay alacak. Dolay s yla bir taraftan spot piyasalar n gelifltirilmesine destek verirken di er taraftan da spot piyasada gerçekleflecek enerji ve di er emtia ifllemlerinin sistem kurulumunun sa lanmas na iliflkin ürünleri iflleme açaca z. Bu ifllemler gerçeklefltikten sonra bunlar n entegre olarak risk yönetiminin yap lmas, etkin olarak takas ifllemlerinin gerçeklefltirilmesi ve operasyonel etkinli in sa lanmas gerekiyor. Bunu da Takasbank ile gerçeklefltirece iz." Finansal sistemin geliflmesi için slami finans çok önemli ayaklardan biri olarak gördüklerini ifade eden Mustafa Kemal Y lmaz, slami finans gelifltirmek yönünde önemli ad mlar atmaya çal flt klar n söyledi. Bu ad mlardan en önemlilerinden birinin Hazine taraf ndan ihraç edilen kira sertifikalar oldu unu kaydeden Y lmaz, "Bunlar düzenli bir flekilde yap lmaya baflland. slami finans çok yönlü gelifltirebilmek amac yla Hazinemiz Dünya Bankas ile de bir anlaflma imzalad. Bu anlaflma çerçevesinde Dünya Bankas ile küresel anlamda bir slami Finans Araflt rma Merkezini Borsa stanbul Çat s alt nda kurmufl bulunuyoruz" diye konufltu. Çal flmalar n Merkez Bankas, Sermaye Piyasas Kurulu ve Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu temsilcilerinin kat l m yla 4-5 y ll k süreçte devam edece ini anlatan Y lmaz, hedeflerinin yürütülecek çal flmalarla hem Türkiye'yi hem de bölgeyi slami finans n bir merkezi olarak flekillendirmek oldu unu bildirdi. (AA) 7

8 30 Ekim YARIN Ekonomi 9 ayda 900 bin kifli ev lendi Türkiye genelinde bu y l n 9 ay nda yaklafl k 900 bin konut konut sat ld. ANKARA - AA muhabirinin Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerinden derledi i bilgilere göre, 2013 y l n n 9 ay nda konut sat fllar bak m ndan stanbul ve Ankara, di er illere büyük fark att. Söz konusu dönemde Türkiye'nin nüfusu en fazla olan kenti stanbul'da 174 bin 835 konut sat l rken, bu rakam Baflkent Ankara'da 105 bin 272 olarak gerçekleflti. Türkiye'nin nüfusu en yüksek üçüncü ili olan zmir'de ise ayn dönemde 54 bin 719 konut sat ld, Adana ve Mersin'de de toplam 40 bin 471 konut yeni sahibini buldu. Bu dönemde en az konut sat fl yap lan iller ise toplam 913 ile ANKARA - Masa ve dizüstü bilgisayar sat fllar düflerken ultramobil ve tablet bilgisayarlar n yan s ra ak ll cep telefonu sat fllar yükseldi. AA muhabirinin Gartner araflt rma flirketinin raporundan derledi i bilgilere göre küresel bilgisayar sat fllar geçen y la göre yüzde 4,5 artt, PC sat fllar yüzde 8,4 düflerken tablet bilgisayarlarda yüzde 53,4 gibi bir büyüme gözlemlendi. Gartner' n araflt rmas na göre en çok sat lan tablet bilgisayarlar 7 inch ekrana sahipken Brezilya, Çin, Fransa, Almanya, talya ve Birleflik Krall k'ta yap lan araflt rmada ise ankete kat lan 21 binden fazla kullan c n n yar ya yak n bölümü 8 inch ya da daha küçük ekranl tablet bilgisayara sahip. Mobil cihazlarda Android liderli ini sürdürürken rapora göre Kanadal RIM'in, kan kayb sürüyor. Index Grup CEO'su Erol Bilecik, konuyla ilgili AA muhabirine yapt aç klamada, dünyadaki desktop, notebook ve tablet sahiplik oranlar yla Türkiye'deki oranlar karfl laflt r ld nda asl nda yüzdelerin paralel ilerledi inin görülebilece ini ifade etti. Bilecik, flu bilgileri verdi: "Örne in; tablet sat n alma Hakkari, Ardahan, Bayburt, Bingöl ve fi rnak olurken, Mufl, Gümüflhane, I d r ve Bitlis'te toplam 2 bin 253 konut sat ld. Hafif bilgisayar seviyoruz oranlar n n son y llarda kiflisel bilgisayarlara göre büyük bir art fl göstermesi, yeni neslin sahip oldu- u ilk elektronik cihaz n tablet olmas veya kad nlarda tablet sahiplilik oranlar n n son y llarda art fl göstermesi, Türkiye'deki BT sektöründe önemli de iflimlerin yafland - na iflaret eden somut örneklerden yaln zca birkaç. Bununla birlikte tüketicilerin sat n ald klar tabletleri uzun süre kulland klar da tespitlerimiz aras nda. Bir di er önemli konu da, tabletlerde tercih edilen ekran büyüklü üdür. Dünyada daha çok inch ekranlar tercih edilirken Türkiye'de daha ufak ekranlar tercih ediliyor." Biliflim teknoloji ürünlerinin temel olarak ifl, e lence ve e itim çerçevesinde geliflim gösterdi ini ifade eden Bilecik, "Yak n gelecekte e itim ve e lence alan nda net olarak tablet ürünlerinin galip ç - kaca aflikar" dedi. Bilecik, flöyle konufltu: "Bu üç kulvar ile bu ürünler eflleflti inde Türkiye BT panoramas flu flekilde kendini gösteriyor; ifl dünyas nda, tablet ve masaüstü bilgisayarlar yayg n konumunu korumakla birlikte ana kald rac n notebook oldu unu görüyoruz. E lence alan nda, tamamen tabletin hakimiyetine ve geometrik büyümesine flahit olurken, e itim alan ndaki tercihlerde iki y l öncesine kadar a rl kl olarak masaüstü bilgisayarlar ile notebooklar n kullan ld n ve Fatih Projesi kapsam nda da tabletlerin net olarak yükselifle geçti ini görüyoruz. Yak n gelecekte e itim ve e lence alan nda net olarak tablet ürünlerinin galip ç kaca aflikar. Türkiye genelinde 2013 y l n n 3. çeyre inde 293 bin 318 konut sat ld. Bu y l n 9 ayl k konut sat fllar incelendi inde ise en fazla konut sat fl na 2. çeyrekte ulafl ld görüldü. Birçok yeni konut projesinin hayata geçmesiyle hareketlenen sektörde, ilk çeyrekte toplam 273 bin 826 konut sat fl gerçeklefltirilirken, söz konusu sat fl 2. çeyrekte 295 bin 10 olarak gerçekleflti. Böylelikle, Türkiye genelinde y l n 9 ay nda toplam 862 bin 154 konut sat fl yap lm fl oldu. Konut sat fllar, 3. çeyrekte 2. çeyre e göre stanbul'da yüzde 13 düfltü. Ayn dönemde sat fllar Ankara'da yüzde 5, zmir'de yüzde 6 civar nda azal fl gösterdi. (AA) Bugün Türkiye'de nereden baksan z y lda 3.5 milyon civar nda notebook ve desktop bilgisayar, 800 bin civar da tablet sat fl olmak üzere 4 milyonun üzerinde toplam cihaz sat fl ndan bahsediyoruz. Dolay s yla tablet adedinin notebook adedini 2014 y l nda geçmesi görünmemekle birlikte, 2015'te oyunun say sal galibinin de art k tablet olaca n söyleyebiliriz." (AA)

9 30 Ekim 2013 BURSA Modef Expo 2013 ü, 4-9 Kas m tarihleri aras nda gerçeklefltireceklerini söyleyen Aktafl, Haz rl klar m z tüm h z yla sürüyor. EXPO fuar na yo un talebi karfl lamak, daha fazla mobilyac n n kat labilmesini sa lamak ad na fuar alan m za modern portatif çad r da kuruldu. Fuar m zda 24 ü portatif çad rda, 121 i de fuar alan m zda olmak üzere toplam 145 firma yer al yor. dedi y l nda for Fuarc l k ve Ant Expo'nun yapm fl oldu u çal flmalar ile 48 olan ülke say s n n 56 ya ç kar ld n ve toplamda bin 100 profesyonel al c y birebir a rlamak için tüm çal flmalar n yap ld - n belirten Aktafl, flöyle konufltu: Gelecek olan gruplar n çal flmalar yap l rken belirtilen ülkelerin Ticaret ve Sanayi odalar - Ülke Ticaret Müflavirlikleri görüflülerek koordinasyonlar sa lanm flt r. Ayr ca bu y l yurt d fl reklam çal flmalar da artt - r lm flt r. Suudi Arabistan M s r - Birleflik Arap Emirlikleri Azerbaycan - Makedonya Rusya - ngiltere ve Dubai de bulunan Mobilya Ekonomi KOCAEL - Haz r giyim ve konfeksiyon sektörünün y l n 9 ay ndaki ihracat, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 8,5 artarak 12 milyar 975 milyon 145 bin dolar oldu. AA muhabirinin stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birlikleri ( T- K B) verilerinden derledi i bilgiye göre, geçen y l n 9 ay nda 11 milyar 957 milyon 374 bin dolar olan haz r giyim ve konfeksiyon ihracat, bu y l n ayn döneminde yüzde 8,5 art flla 12 milyar 975 milyon 145 bin dolara ulaflt. Sektör, Türkiye'nin 9 aydaki ihracat n n yüzde 11,6's n, sanayi ihracat n n ise yüzde 14,7'sini karfl lad. Ürün gruplar nda ise "örme giyim eflyalar ve aksesuarlar " 6 milyar 886 milyon 551 bin dolarla ilk, "dokuma giyim eflyalar ve aksesuarlar " 4 milyar 331 milyon 583 bin dolarla ikinci, "di er haz r eflyalar ve ev tekstilleri" ise 1 milyar 596 milyon 411 bin dolarl k ihracatla üçüncü s rada yer ald. Haz r giyim ve konfeksiyon sektörü, söz konusu dönemde en fazla ihracat Almanya'ya yapt. Ocak-eylül döneminde bu ülkeye yap lan ihracat, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 8,3 artarak 2 milyar 791 milyon 910 bin dolara yükseldi. YARIN negöl'deki MODEF EXPO ya 145 firma kat lacak Bursa n n negöl ilçesinde 4-9 Kas m tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek 30. Modef Expo Fuar 'na 145 firman n kat laca bildirildi. negöl Belediye Baflkan ve negöl Fuarc l k Organizasyonu ( FOR) Baflkan Alinur Aktafl, 2000'li y llardan itibaren kurumsal yap s n oturtan ve markalaflan negöl mobilya sektörünün, y lda 2 defa düzenlenen MODEF fuarlar ile kalite ve pazarlama anlam nda büyük bir ivme kazanarak Türkiye'nin modas negöl Mobilyas, söylemi ile sektöre damgas n vurdu unu kaydetti. 9 Dergileri ve önemli gazetelerde reklamlar m z yay nlanm flt r. Yine Google reklamlar nda ise Cezayir, Katar, Dubai, Suudi Arabistan ve Yemen de Arapça olarak Google reklamlar m z hem arama motorlar nda hem de görsel reklamlar da yay nlanm flt r. Ayr ca Azerbaycan ve Libya özelinde birebir elden teslim flekli ile VIP davetiyelerimiz mobilya al c lar na ulaflt r lm flt r. Yine Ekonomi Bakanl ve stanbul hracatç lar Birli inin ortak organizasyonunda Modef Expo Fuar için yurt d fl al m heyeti program düzenlenecektir. for fuarc l n yapm fl oldu u titiz çal flma Bakanl k ve hracatç lar Birli i taraf ndan be enilmesinden dolay bu y l Rusya bölgesinin çal flmas direk for Fuarc l a verilmifltir. Bu ba lamda Rusya bölgesinde Belarus, Ekatarinburg, Moskova, Minks ve Astana bölgelerinin ticaret müflavirlikleri ile birebir for Fuarc l k D fl Ticaret departman çal flm fl belirtilen bölgelerden toplamda 45 Rus al c s 03 Kas m itibari ile fuar m z ziyaret için gelip 08 Kas m da programlar n tamamlayacaklard r. Gelecek olan ziyaretçilerin daha iyi a rlanabilmesi için fuar alan içerisinde fuar kat l mc lar n n ve gelen heyetlerin daha profesyonel görüflmelerini yapabilmeleri ad na Buyer Lounge alan nda dil bilen hostesler ile for Fuarc l k D fl Ticaret Departman ve Ant Expo firma yetkililerinin de bulunaca alanda görüflmelerini yapabileceklerini söyleyen Baflkan Aktafl, Gelen ziyaretçilerimiz ile daha fazla ifl birli i kurabilmek negöl Mobilyas n n hem bilinirli ini hem de ihracata bak fl aç m z n daha profesyonelleflti inin gösterilmesi ad na de- erli kat l mc lar m z n stantlar nda ngilizce, Arapça ve Rusça bilen kiflilerin fuar süresince istihdam edilmesinin önemlili ini bir kez daha vurgulamak istiyorum. diye konufltu. (CHA) Haz r giyim ve konfeksiyon ihracat yüzde 8.5 artt Almanya'y 1 milyar 584 milyon 10 bin dolarla ngiltere, 1 milyar 89 milyon 792 bin dolarla spanya, 846 milyon 61 bin dolarla Fransa, 696 milyon 568 bin dolarla Hollanda takip etti. Türkiye'nin en fazla haz r giyim ve konfeksiyon ürünleri satt ilk 10 ülke aras ndaki 7 Avrupa Birli i (AB) ülkesine 7 milyar 910 milyon 667 bin dolar ihracat yap ld. Ocak-eylül döneminde AB üyesi ülkelere ihracat ise geçen y l n ayn dönemine yüzde 6 art flla 9 milyar 602 milyon 4 bin dolara ulaflt, bu ülkelere yap lan sat fl, sektördeki toplam ihracat n yüzde 75'ini oluflturdu. Söz konusu dönemde, ihracat n en fazla artt ülke Slovakya olurken, bu ülkeye yap lan ihracat geçen y l n 9 ay na göre yüzde 128 art flla 96 milyon 292 bin dolara yükseldi. Litvanya, yüzde 112'lik art flla 2'nci s rada yer al rken, bu ülkeyi yüzde 80'lik art flla Ukrayna, yüzde 66'l k art flla Finlandiya, yüzde 61'lik art flla K rg zistan izledi. Sektörün en fazla ihracat yapt 7'nci ülke konumundaki Irak'a gerçeklefltirilen sat fl da geçen y l n ocak-eylül dönemine göre yüzde 43,7 artarak 396 milyon 652 bin dolar oldu. (AA)

10 10 YARIN Ekonomi ANKARA - Hacettepe Üniversitenin ortakl nda kurulan teknoparkta yerleflik Hacettepe leri Boya Teknolojileri ve Kimya Sanayi A.fi. (H BTEK) Teknik Dan flman ve ayn zamanda Hacettepe Üniversitesi Ö retim Görevlisi Hayrettin Ayd n, AA muhabirine yapt aç klamada, K br s Bar fl Harekat dolay s yla yap lan özellikle askeri ambargonun, yerli savafl sistemleri gelifltirilmesine vesile oldu unu söyledi. Üniversitede 1989 y l nda bafllayan SADAK (Savafl Uçaklar Boyas - n n Yurtiçinde Yap labilirlik Projesi) kapsam nda binlerce saat ar-ge yapt klar n ve sonunda baflar y yakalad klar n ifade eden Ayd n, flunlar söyledi: "Boyas z uça savafla göndermezsiniz çünkü uça n gövdesi alüminyum alafl md r ve düflman radarlar için çok belirgin bir hedeftir. Projenin ad 'Savafl Uçaklar Boyas n n Yurtiçinde Yap labilirlik Projesi'ydi. Proje çok h zl geliflti. 1989'da bafllad k 1990'da 2 adet F- 5 uça n uçurduk. Bir savafl uça - 60 dereceden çok h zl bir flekilde pistteki +70 derece s cakl a inebiliyor. 130 derece ani s de iflimi boyay periflan ediyor. Her hafta uçaklar n foto raflar çekildi ve Hava Kuvvetleri Komutanl taraf ndan boyada 'atma, kabarma, y pranma var m ' diye ince ince kontrol edildi. Yaklafl k bir y l sonra F-4, F-104, T- 37 ve T-38 tipi uçaklarda boyand. Onlar da bir y l uçtu herhangi bir sorun olmad. 30 Nisan 1993'de Hava Kuvvetleri Komutanl, boyalar n Hacettepe'den al nabilece ine dair Hava Lojistik Komutanl 'na yaz yazd. Türkiye'de yaklafl k 20 y ld r bütün askeri uçak ve helikopterler bizim boyalarla boyan yor. Sat fllar üniversitenin döner sermayesi üzerinden yap yoruz." Savafl uçaklar, helikopterleri ve di er ekipmanlar n n hem korozyona karfl korunmas hemde kamufle edilmesi gereklili i nedeniyle boyanmas gerekti ini anlatan Ayd n, hem yerli hem de daha kaliteli boya yapmak için çal flt klar n ve baflard klar n bildirdi. Ayd n, "Boyan n Türkiye'de yap lmas çok önemli çünkü boyalar n raf ömrü maksimum 1 y l. Ama ABD'den gelirken hem daha önceden üretilmifl rafda beklemifl oluyor hem nakliyede vakit kaybediliyor hem de bize göre yüzde 30 daha pahal. Biz 3'er ayl k periyotlarla üretiyoruz ve en önemlisi TSK'daki hangi savafl uçak yada helikopterinin ne zaman boyanaca belli. TSK'n n ihtyac na göre malzeme teslim ediyoruz" görüflünü dile getirdi. Bir yolcu uça nda yaklafl k kilo boya kullan l rken, F-16 savafl uça nda ortalama kilo boyan n kullan ld n ifade eden Ayd n, savunma sanayine ifl yapan firmalar n da kendilerinden boya ald - n anlatt. Hayrettin Ayd n, bu firmalar n birinin projesi dolay s yla yurt d fl ndaki alt yüklenici firman n da kendilerinden boya ald n dolay s yla ilk ihracat gerçeklefltirmifl olduklar na iflaret etti. H BTEK'de ayn zamanda Infrared boya da ürettiklerini belirten Ayd n, boyalara do an n fl k yans ma de- erlerini verdiklerini dolay s yla infrared boya ile boyanan askeri araç ve ekipmanlar n düflman taraf ndan kolay kolay farkedilemedi ini vurgulad. Hayrettin Ayd n, bugün itibar yla dünyan n en iyi RAM boyas - n n (Radar Absorbing Material - Radar Sinyali Emici Materyal) Türkiye'de üretildi ini bildirdi. Ayd n, yurt d fl na sat lmas n n mümkün olmad n belirtti i boya ile ilgili flu bilgileri verdi: "RAM, hiç geriye yans ma yapt rmayan dolay s yla örne in uçaklar n radara yakalanmas n önleyen bir boya. Di er boyalar herkes yapabilir ama bu boyay, bu kalitede ABD ve bizden baflka kimse yapam yor, net konufluyorum. Yap lan testlerde bizim üretti imiz boyan n ABD'nin üretti i boyadan çok daha iyi oldu unu raporlarla ortaya koyduk. Bugün düflman bir ülkenin s n rlar n RAM boyal uçakla geçin, radarlar göremeyecektir. Savafl zaman bu uçak s n r geçiyor bombay at yor sonra radarlara görünmeden ç k p gidiyor. Bu iflte saniyelerin önemi var, uçak ya da yer radar, hangisi önce görürse di erini bertaraf edebiliyor." Savafl uçaklar için a rl n çok önemli oldu unun alt n çizen Ayd n, flu bilgileri de verdi: "Formula 1 arabalar da savafl 30 Ekim 2013 Savafl jetlerinin boyas nda ABD ye rakip olduk Uçak, helikopter, tank, radar ve buna benzer bir çok savafl ekipmanlar için çok önemli olan boya konusunda Türkiye dev ad mlar at yor. Dünyan n en kaliteli kamuflaj ve radar sinyali emici boyas art k Türkiye'de üretiliyor. Türkiye, kamuflaj boyas n yurt d fl na da satmaya bafllad. T.C. ANKARA 9. CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI uçaklar gibidir ve a rl k çok önemlidir. Yar flma kurallar gere i araban n a rl n n; floför dahil, benzin hariç en az 642 kilogram olmas gerekiyor. Ayn motor gücüne sahip araçtan hafif olan daha h zl gidece i ve ekstra benzinin ekstra tur anlam - na gelece i için formula pilotlar kilo anlam nda mümkün oldu unca hafif kiflilerden seçilir. Savafl zaman nda bir uçak 1 kilogram gereksiz yük yerine 1 litre fazla yak t al rsa havada daha fazla kalabilir. Savafl uçaklar nda yer radarlar n n ve havadaki baflka bir uça n görebilece i yerlerin özellikle RAM ile boyand n belirten Ayd n, "Sembolik olarak söylüyorum; bu boyan n kilosunu 1 dolara üreten ABD'ye isterseniz 100 dolar teklif edin, kesinlikle vermez, çünkü stratejik bir ürün" dedi. RAM boyan n kamuflaj boyaya göre 4 kat daha pahal oldu unu anlatan Ayd n, bu boyan n F-35 gibi yeni nesil ve pahal olan savafl uçaklar için hayati önem arz etti ini söyledi. (AA) 2011/6053 ESAS Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50fsine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50 sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 21/10/ hale Tarihi : 14/11/2013 günü, saat 14:10-14:15 aras. 2. hale Tarihi : 05/12/2013 günü, saat 14:10-14:15 aras. hale Yeri : ANKARA ADL YES 1 NOLU ME ZAT SALONU No Takdir Edilen De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) , UL 609 Plakal, 2006 Model, VOLKSWAGEN Caddy marka WV2ZZZ2KZ6X flasi nolu muhtelif yerlerinde çizik olan araç (Bas n-15203) 799 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

11 Ekonomi 30 Ekim ESK fieh R - Candy Group Baflkan Aldo Fumagalli, herkesin Türkiye'de yat r m yapmak istedi ini belirterek, "Türkiye çok zor ve h zl büyüyen bir pazar" dedi. Eskiflehir'de, Candy Group'a ait Renta Fabrikas 'ndaki 1 milyonuncu kurutma makinesinin üretim kutlamalar na kat lan Fumagalli, AA muhabirine yapt aç klamada, ilk kez 2006 y l sonunda geldikleri Eskiflehir'de 2007 y l nda Doruk Tesisleri'ni sat n ald klar n kaydetti. Renta Fabrikas 'n 2009 y l nda kurduklar n ifade eden Fumagalli, "Eskiflehir'de bulunmaktan çok mutluyuz. Eskiflehir'deki tesislerimiz de er merkezli bir yer haline geldi. Gün geçtikçe artan üretim trendiyle her geçen gün kendimize bir fleyler katarak ilerliyoruz. 5 y lda 1 milyonuncu kurutma makinesini ürettik. ki milyonuncu kurutma makinesini 3 y l içinde üretmeyi planl yoruz" diye konufltu. Fumagalli, Türkiye'de beyaz eflya iç pazar n n gerçekten çok zor oldu- una de inerek, flunlar söyledi: "Herkes, Türkiye'de yat r m yapmak istiyor. Türkiye çok zor ve h zl büyüyen bir pazar. Eskiflehir'deki fabrikam zdan bünyemizde olan bütün ülkelere ihracat yap yoruz. Buradan 50'den fazla ülkeye ihracat yap yoruz. Çin'de bir, Türkiye'de iki ve Avrupa'n n bir çok yerinden tesislerimiz var. Oradaki üretimlerimiz devam ediyor. Türkiye'deki geliflimden çok mutluyuz. Yeni yat r mlar yapabiliriz. Etraf m zdaki yan sanayicilerimizden de Eskiflehir'e getirdiklerimiz var. Türk insanlar ifl gücü bak m ndan inan lmazlar. Çok çal flkanlar. Türk yöneticiler ve çal flanlarla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Türkiye'de, kurlardaki dalgalanmalar ve bankalardaki yüksek faizler negatif etki yap yor. Avro ile Türk liras n n eflit seviyede olmas bizim idealimizdir." Avrupa'da yaflanan ekonomik krizi an msatan Fumagalli, "Avrupa ekonomik krizinde pazar yüzde YARIN Türkiye, yat r mc lar cezbediyor KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 22 küçüldü. fiu anda normal dengesini oturdu. Do u ve Bat Avrupa'ya bak ld ndan art k küçülme yok, stabil bir de er üzerinde gidiliyor" dedi. (AA) S T A T Ü K O Ü S 2 T E M A O T A M A 3 A S A L E T S M 4 F A M A R E T 5 D A A N O T B 6 L Ü F E R L M E 7 O F T E M L A L 8 K H T A B E T 9 O D A K B E N E K 10 K E L E B E K M O 11 H A T A Y S A F 12 P A Y S M T 13 A I R N E F S 14 S A K A R R K A 15 A N K E M A L M 16 V A S I T A R A 17 A K I M D E S E N 18 N A N M E T M 19 R A F N E R 20 K A V M R U L O

12 12 YARIN Ekonomi ANKARA - Bakan Nihat Ergün, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'nin siber güvenli inde yeni bir dönemin bafllad n söyledi. Bilim ve teknolojideki geliflmelerin her sektörün ilerlemesini sa larken, ne yaz k ki o sektörün antisektörünü oluflturacak bir ortam da haz rlad n belirten Ergün, Türkiye'nin her geçen gün bütün kamu kurumlar yla, yerel yönetimleriyle, üniversiteleri ve özel sektörüyle bilgi ve iletiflim teknolojilerini çok daha yo un bir flekilde kulland n ifade etti. Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin her alanda daha fazla kullan lmas, bu sistemlerin güvenli iyle ilgili konulara da daha fazla e ilmeyi gerektirdi ini vurgulayan Ergün, flunlar kaydetti: "Kamu hizmetlerinin dijital ortama tafl nmas, vatandafllar m za h zl ve kaliteli hizmet vermemizi sa l yor. Ancak kamuya ait web sitelerinin ve dijital hizmetlerin güvenli- iyle ilgili konulara da e ilmemiz, siber ortam m z n güvenli ini sa layacak ad mlar da atmam z gerekiyor. Bütün kurumlar için sistemlerini ve uygulamalar n düzenli olarak güvenlik testlerine tabi tutmak, böylece içeriden ve d flar dan gelebilecek sald r lara, s zmalara karfl korumak kritik önem tafl maktad r." Dünyan n önde gelen yaz l m flirketleri ile kamu ve özel sektör kurulufllar n n, bu tür s zmalara karfl sistemlerini korumak için "beyaz hacker" ya da "beyaz flapkal hacker" ad verilen, kendileriyle irtibatl olarak çal flan hackerlar kulland n anlatan Ergün, flöyle devam etti: "Beyaz hackerlar n temel görevi, sistemin aç klar n tespit etmek ve bunlar sistem yöneticisine bildirmektir. Biz de bu konuda önemli bir ad m at yoruz. S zma testi yapan firma ve kifliler, ülkemizde ilk kez bir kamu kurumu olarak TSE taraf ndan yürütülecek program ile e itilecek. Yani kamu ve özel sektörde dijital verilerin güvenli ini sa lamak için biz de art k beyaz hacker yetifltirece iz. Bu konuda en uzman kiflileri bulaca z ve TSE'de yetifltirilecek uzmanlar, e itimlerinden sonra alacaklar sertifika ile Türkiye'nin siber güvenli i için çal flacak." E itim için TSE Yaz l m Belgelendirme Müdürlü ü taraf ndan "S zma Testi, E itim ve Dan flmanl k Hizmeti Veren Personel ve Firmalar çin Yetkilendirme Program " oluflturuldu. Bu program ile s zma testi yapan firmalar n ve kiflilerin hangi flartlar tafl mas gerekti i belirlendi. Program, güvenlik testi yapan firmalar n ve kiflilerin belirli bir uzmanl k seviyesine ulaflmalar n ve bu uzmanl klar n belgelendirmelerine imkan tan rken, güvenlik testi yapt racak kurumlara da çal flacaklar kifli ve firmalar belirlerken temel alacaklar kriterlerin neler olmas gerekti i bilgisini sunacak. Programda "beyaz hackerlar" için stajyer, kay tl, sertifikal ve k - demli olmak üzere 4 farkl uzmanl k seviyesi belirlendi. Bafllang ç seviyesi olan Stajyer S zma Testi Uzmanl için herhangi bir flart aranmayacak. Kay tl S zma Testi Uzmanl için 2 y ll k bilgi güvenli i veya s zma testi tecrübesi ve buna ek olarak yaz l s navdan baflar l olma flartlar aranacak. Sertifikal S zma Testi Uzmanl için 3 y ll k bilgi güvenli i veya s zma testi tecrübesi flartlar istenecek ve uluslararas sertifikasyonlar eflde er kabul edilecek. K demli S zma Testi Uzmanl için ise 3 y l bilgi güvenli i alan nda çal flm fl olmak veya 5 y l s zma testi yapm fl olmak ve bunu belgelendirmek flart aranacak. K demli S zma Testi Uzmanl için bunlara ek olarak en az 1 adet ulusal veya uluslararas düzeyde akademik makale yay nlamak veya bir zafiyet keflfinde bulunup TSE'nin "Zafiyet Bildirim Program "na bildirmek gerekecek. Bu flartlara ek olarak tüm uzmanl k seviyeleri için TSE'nin kuraca CTF (Capture the Flag) s nav ortam nda düzenlenecek yaz l ve uygulamal s navlarda baflar l olmak zorunlulu u bulunacak. S navlar hem yaz l hem de uygulamal olarak yap lacak. Yaz l s navdan geçenler ilgili uzmanl n flartlar n tafl d klar takdirde uygulamal s nava kat labilecek. (AA) 30 Ekim 2013 Siber güvenlik için beyaz hacker yetifltirilecek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, kamu ve özel sektörde dijital verilerin güvenli ini sa lamak için "beyaz hacker" yetifltireceklerini bildirdi. Ergün, TSE'de yetifltirilecek uzmanlar n, e itimlerinden sonra alacaklar sertifika ile Türkiye'nin siber güvenli i için çal flaca n bildirdi. Otobüs firmalar n n bayram geliri 300 milyon dolar ZM R - Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Baflkan Mehmet Erdo an, Kurban Bayram tatilinin otobüs firmalar için Ramazan Bayram tatilinden daha bereketli geçti ini ve firmalar n bayram tatili boyunca toplam yaklafl k 300 milyon dolar gelir elde etti ini kaydetti. Erdo an, Kurban Bayram tatilinde karayolu yolcu tafl mac l rakamlar yla ilgili AA muhabirine yapt de erlendirmede, Türkiye genelinde bayram tatili boyunca otogarlardan otobüslerle günde ortalama 20 bin seferle 1 milyon kiflinin hareket etti ini söyledi. Bayram tatilinin 9 gün olmas ve vatandafllar n memleketlerinde kurban kesmeyi istemesi gibi nedenlerle Kurban Bayram tatilinde Ramazan Bayram tatiline göre daha fazla yo unlu un yafland n dile getiren Erdo an, "Bu yo unlu u ek seferlerle karfl lad k. Ramazan Bayram nda yaklafl k 10 milyon yolcu tafl d k. Kurban'da ise bu rakam 12 milyonu buldu. Kurban Bayram bizim için Ramazan Bayram 'na göre daha bereketli geçti" dedi. Erdo an, otobüs firmalar n n bayramdaki yüksek talepten memnun oldu unu ifade ederek, "Tatil boyunca Türkiye genelinde yaklafl k 180 bin otobüs seferi yap ld ve yaklafl k 300 milyon dolar gelir elde edildi" diye konufltu. Otobüslerin, karayolu yolcu tafl - mac l nda en güvenli vas ta oldu- unu savunan Erdo an, karayollar nda tafl mac l k yapan bütün otobüs firmalar n n Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl taraf ndan s k denetimlerden geçip tafl - ma sertifikas ald n söyledi. (AA)

13 30 Ekim 2013 D fl Haberler YARIN 13 Avustralya'da yang n n yaralar sar lmaya çal fl l yor S DNEY - Avustralya'n n New South Wales (NSW) eyaletinin Camden, Newcastle, Muswellbrook, Wyong, Blue Mountains, Wollongong ve Lithgow Hunter bölgelerinde ç kan yang n önemli oranda kontrol alt - na al n rken, eyalet ve federal hükümet, yang nda evini kaybeden 200 alenin yaralar n sarmaya çal fl yor. Yang n bölgesini ziyaret eden Genel Vali Quentin Bryce, Blue Mountains daki Winmalee ve Springwood yerleflim birimlerinde yanm fl alanlar gezdi. Vali, orman yang nlar na tüm Avustralya'dan yard ma gelen ve bölge sakinlerinin hayatlar ve evlerini kurtarmak için çaba gösteren 2000 civar ndaki itfaiye memuruna hitaben, "Gösterdi iniz çaba için teflekkür ederim." dedi. Bu arada Danimarka Veliaht Prensi Frederik ve efli Mary de Pazar günü NSW orman yang - n bölgesine giderek, yetkililerden son durum hakk nda bilgi ald. Kraliyet çiftini yang n bölgesinde NSW Eyalet Baflkan Barry O'Farrell ve K rsal tfaiye Komiseri Shane Fitzsimmons karfl lad. Blue Mountains Belediye Baflkan Mark Greenhill de yang - n n bölgeyi çok kötü etkiledi ini belirterek, 200'den fazla ailenin evlerini kaybetti ini ve bölgede yaflayan halk n çok zor durumda oldu unu söyledi. Blue Mountains da üç ayr bölgede yang nlar devam ediyor. NSW deki yang nda, 10 gün içerisinde en çok zarar gören bölgenin Springwood daki da lar oldu u belirtildi. Lithgow'daki State Mine bölgesini etkileyen yang n n ordunun bomba tatbikat s ras nda ç kt anlafl ld. (CHA) Rusya muhalefeti siyasi mahkumlar için yürüdü Rusya n n baflkenti Moskova da Kremlin karfl t muhalif gruplar siyasi mahkumlar n sal verilmesi için gösteri yürüyüflü yapt. Puflkin Meydan ndan flehir merkezine yürüyen muhalif grubun emniyet kaynaklar na göre 5 bin, Rus bas n na göre ise 10 bin kifli oldu u kaydedildi. NEW YORK - ABD Ulaflt rma Bakanl, United Airlines flirketine Chicago O Hare Uluslararas Havaliman nda yapt gecikmelerden dolay 1.1 milyar dolar ceza kesti. Ulaflt rma Bakanl kurallar na göre normal flartlarda flirketlerin iç hat uçufllarda en fazla 3 saat apronda kalma hakk veriyor. United Airlines flirketi ise 13 defa 3 saatten fazla kalarak bu kural ihlal etmifl oldu. Yaflanan gecikmelerden MOSKOVA - Göstericiler Rusya hapishanelerinde bulunan mahkumlar n resimlerini tafl - d. Eylemciler, kilisede eylem yapt klar için mahkum olan feminist grup üyeleri, eski Oligark Mihail Hodorkovski, Arctic te göz alt na al nan Greenpeace üyeleri ve di er mahkumlar n sal verilmesini istedi. ki y ld r devam eden Kremlin karfl t gösterilerde kat l mc lar n giderek azalmas dikkat çekerken, Moskova Belediye Baflkanl na aday olan ve ikinci s rada seçimleri tamamlayan ünlü Blogger Aleksey Navaln de yürüyüflte yer ald. Aktivist lya Yaflin, çevreci Yevgeniya Çirikova, muhalif lider Boris Nemtsov, muhalif parti Yabloko lideri Sergey Mitrohin gösteriye destek verdi. Eylemciler, 6 May s ta düzenlenen yürüyüflte ç kan olaylarda 30 ün üzerinde kiflinin göz alt na al nmas da protesto etti. Yönetim fliddetin eylemciler taraf ndan bafllat ld n savunurken, eylemcilere göre polis gösteriyi provoke etti. 12 kiflinin davas sürerken, 1 gösterici polise sald rmaktan suçlu bulundu. Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, geçen ay yapt dolay 993 yolcu olumuz etkilendi. fiirketin ödeyece i cezan n 625 bin dolar ise yolculara gecikme tazminat olarak ödenecek. Ulaflt rma Bakan Anthony Foxx, yolcular yaflanan geciklemelere bir de erlendirmede 6 May s ta tutuklananlar için af düflündü ünü, ancak Bolotnaya tutuklular ve zanl lar ile ilgili yasal sürecin tamamlanmas n bekledi ini ifade etmiflti. (CHA) Yolcular n geciktiren United Airlines flirketine 1.1 milyar dolar ceza karfl korumaya devam edeceklerini söyledi. United Airlines Sözcüsü Mary Ryan ise, ellerinden geldi ince yaflanan gecikmeleri azaltacaklar n belirtti. (CHA)

14 14 YARIN Suriye deki kriz, Lübnan'da "uyuflturucu trafi ini art r yor" BEYRUT - Suriye'deki iç savafltan en çok etkilenen ülkelerden Lübnan'da, uyuflturucu kullan m ve ticaretinin artt bildirildi. Lübnan Polis Teflkilat Uyuflturucuyla Mücadele Birimi Baflkan Gasan fiemseddin, konuya iliflkin AA muhabirine yapt aç klamada, Suriye'deki iç savafl n Lübnan' etkiledi- ini, son dönemlerde ülkede haflhafl ve kenevir ekiminde art fl görüldü ünü ifade etti. Savafl ve istikrars zl k döneminde "uyuflturucu kullan m n n artt na" de de inen fiemseddin, emniyet birimlerinin elindeki verilere göre de Suriye'de olaylar n bafllad tarihten sonra Lübnan'da uyuflturucu kullan - m ve ticaretinin artt n söyledi. fiemseddin, "Bu durum, Lübnanl - lara 1970'lerde meydana gelen iç savafl hat rlat yor. O zamanlar da uyuflturucu ticaretinde art fl yaflanm flt " dedi. Yapt klar denetimlerde bir çok kez s n r bölgelerinden uyuflturucu madde ele geçirdiklerini aktaran fiemseddin, Lübnan' n yaflad sorunlar nedeniyle uyuflturucu ekimiyle yeterince mücadele edilemedi ini de dile getirdi. "Haflhafl n" di er bitkilere oranla "daha ucuz ve zahmetsiz yetifltirildi- ini" belirten fiemseddin, "Beka'da çok fazla suya ve bak ma ihtiyac olmad ve ucuz oldu u için haflhafl ekiliyor. K rsal bölgelerde bu bitkiler yerine baflka bitkilerin ekimi için alternatif bir program haz rlanmal " diye konufltu. Lübnan'da y llar nda meydana gelen iç savafl döneminde uyuflturucu ticareti ve kullan m artm flt.(a.a) KAH RE - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK), Esed yönetiminin uygulad ablukan n ülkede en az 10 y ld r görülmeyen çocuk felci ve flark ç ban gibi hastal klar n yeniden ortaya ç kmas na sebep oldu u bildirildi. SMDK taraf ndan yap lan aç klamada, muhaliflerin kontrol alt na ald bölgelere, Esed yönetimi taraf ndan uygulanan abluka nedeniyle, k tl k yafland, çocuklar için gerekli afl lar n bulunamad ve insani durumun kötüleflti i vurguland. Bunun "en az 10 y ld r ülkede görülmeyen" bo maca, çocuk felci, flark ç ban ve k zam k gibi hastal klar n yeniden ortaya ç kmas na D fl Haberler sebep oldu u ifade edilen aç klamada, "Esed yönetimi, muhalifler taraf ndan ele geçirilen bölgeleri ilaç, afl ve besin maddelerinin girmesini engelleyerek bo mak istiyor" denildi. Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) rejimin abluka alt na ald bölgelerde acil olarak, Esed yönetiminin de uyaca, "güvenli insani yard m koridorlar "n n aç lmas talep edilen aç klamada, S n r Tan mayan Doktorlar Örgütü, K z lhaç ve di er uluslararas kurulufllar na da gün geçtikçe büyüyen insani krize h zl bir flekilde müdahale edilip, yeterli t bbi yard m gönderilmesi ça r s nda bulunuldu. Birleflmifl Milletler Dünya Sa l k Örgütü'nden 30 Ekim 2013 Perflembe BM: "Ruhani, de iflim yönündeki beklentileri yükseltti" Birleflmifl Milletler (BM), ran'daki ihlallere dikkati çekerek, "Cumhurbaflkan Hasan Ruhani'nin yönetime gelmesinin de iflim yönündeki beklentileri yükseltti ine" dikkat çekti. B RLEfiM fi M LLET- LER BM Özel Raportörü Ahmed fiahid taraf ndan haz rlanan raporda, son 10 y lda ran'da hapishaneye at lan gazeteci say s n n artt hat rlat larak, ocak ay ndan bu yana 23 gazetecinin cezaevine gönderildi i belirtildi. ran'da flu an 40 gazeteci ve 29 blogger n ulusal güvenlik ve devlete karfl propaganda yapmak suçlar ndan dolay hapishanede bulundu unu kaydedilen raporda, son dönemlerde bir grup siyasi tutuklunun serbest b rak lmas n n n olumlu sinyaller oldu u vurguland. Konuflma özgürlü ü önündeki di er k s tlamalar çerçevesinde yaklafl k 5 milyon internet sitesinin bloke edildi i vurgulanan raporda, her ay yaklafl k bin 500 sitenin kap t ld, bunlar aras nda haber, müzik, kad n haklar ile az nl k gruplar na ait sitelerin de bulundu u belirtildi. Hasan Ruhani'nin yönetime gelmesinden bu yana yap lan birçok icraat n de iflim yönünde beklentileri yükseltti inin alt çizilen raporda, akademik özgürlük önündeki k s tlamalar n kald r lmas - n n n, sosyal medyaya ulafl m n n artmas n n n ve polisin kad nlara yönelik slami geleneklere uygun k yafet uygulamas yla ilgili sert önlemlerde bulunmamas yönündeki ça r lar n olumlu oldu u bildirildi. Ülkedeki az nl k gruplar n n durumuna da dikkati çekilen raporda, istihdam ve e itimde ayr mc - l a maruz kalan az nl klar n s k s k keyfi olarak tutukland ve iflkenceye maruz kald savunuldu. Raporda, ülkede 2011'den bu yana uyuflturucu kaçakç l suçlamas yla 786 kiflinin idam edildi i kaydedildi. Raporla ilgili ran taraf ndan yaz l aç klamada fiahid'in raporunun önyarg l bir yaklafl mla haz rland n belirtildi. (A.A) "Suriye'deki abluka y llard r görülmeyen hastal klar hortlatt " daha önce yap lan aç klamada, Suriye'de, 14 y l aradan sonra ilk defa, çocuk felciyle ilgili "2 flüpheli vaka"ya rastland bildirilmiflti. Esed rejiminin muhaliflerin kontrolindeki bölgelere uygulad abluka nedeniyle, baz alimlerin yiyecek bulamayan halka "eflek, köpek ve kedi eti yeme" fetvas verdi i belirtilmiflti.(a.a)

15 30 Ekim 2013 HABER MERKEZ Yonca Yaflam Merkezi, meslek kurslar ndan e itim seminerlerine, spor faaliyetlerinden sa l k hizmetlerine kadar uzanan genifl yelpazeli etkinlikleri ile Keçiörenlilerin gözdesi oldu y l Haziran ay nda hizmete giren merkez, Keçiören in en büyük mahallelerinden Subayevleri, fievkat, Kamilocak, Kalaba ve Hasköy ün kesiflim noktas nda kuruldu.kap lar n açt günden beri kad nlar, çocuklar, yafll lar ve gençleri bir çat alt nda buluflturan merkez, Han meli Lokali, Beylerbeyi Lokali ve fiehzade Gençlik Merkezi adl üç bölümden olufluyor. Yaflam Merkezi ne büyük ilgi gösteren Keçiörenli vatandafllar hem e itim faaliyetlerine kat lma hem sosyal faaliyetlerle bofl vakitlerini anlamland rarak stresten uzaklaflma imkan buluyor. Yonca Yaflam Merkezi nin meslek kurslar na yaz lan Keçiörenli birçok kad n, halk e itim onayl sertifikas n alarak nitelikli ifl gücüne kat ld. Merkezdeki hobi kurslar da kad nlar n ak n na u rarken, kursiyerler keyifli hobiler edinerek el becerilerini gelifltirme flans na kavufltu. Grup çal flmalar sayesinde yeni insanlarla tan flan Keçiörenli kad nlar, Kad n Haklar gibi ilgi alanlar na hitap eden konularda verilen seminer ve Ankara YARIN Yonca Yaflam Merkezi Keçiören e renk katt Keçiören Belediyesi taraf ndan yapt r lan Yonca Yaflam Merkezi, Keçiörenli vatandafllar n sosyal hayat na renk getirdi. HABER MERKEZ K z lcahamam Belediyesi, y llard r ilçenin göbe inde bulunan teslis dire ini fl kland rarak K z lcahamam a farkl bir renk katt. Y llard r K z lcahamam da çirkin bir görüntü arz etti i sözlenen, demir y n flekliyle K z lcahamam esteti ine zarar verdi i, baz lar nca da hiç varl dahil fark edilmeyen 40 y la yak n bir zaman demir bir hançer gibi K z lcahamam n gökyüzünü delen tesis dire i, Belediye taraf ndan bil hassa geceleri göze çok hofl gelecek bir flekilde rengarenk hareketli bir fl kland rma yap larak K z lcahamam semalar nda çok güzel bir esteti e güründü. Ifl kland rma çal flmalar na devam edilen direk etraf na farkl görseller yerlefltirilerek uç k sm na yak n bir yere ise led ekran yerlefltirilecek. e itim programlar yla da kültür düzeyini yükseltme imkan yakalad. Merkez bünyesinde yer alan Han meli Lokali, Keçiörenli kad nlar için buluflma mekan oldu. Lokalde arkadafllar yla sohbet eden kad nlar, kabul günlerini de lokal kafeteryas nda gerçeklefltirme flans n buldu. Spor yaparak formunu korumak ve sa l kl yaflamak isteyen çok say da kad n ise, lokalin aerobic-pilates salonuna kaydoldu. Mutfaktaki becerisini art rmay, bu alanda profesyonelleflmeyi hedefleyen kad nlara da seçenek sunan lokal, yemek ve pasta kurslar, dünya mutfaklar ndan örnekler, sunum teknikleri içerikli mutfak atölyesi ile de kad nlar cezbetti. Yaflam Merkezi nin müdavimi olan Keçiörenli Kad nlar, kat ld klar faaliyetlerin kiflisel geliflimlerine katk da bulundu unu, kendisiyle bar fl k, özgüvenli bireyler olma yolunda önemli bir etki yapt n ifade ettiler. Beylerbeyi Lokali nde ise 35 yafl üzeri beylerin keyifli ve hofl vakit geçirebilecekleri bir dinlenme salonu bulunuyor. Keçiörenli beyler, burada gazete, dergi ve kitap okuyabilecekleri gibi arkadafllar yla sohbet edip televizyon da izleyebiliyor. Lokalde ayr ca kalabal ktan uzaklafl p sessiz K z lcahamam daki tesis dire i fl kland r ld 15 bir mekanda baflbafla konuflmak isteyenler için bir sohbet odas da yer al yor. Sa l k odas nda beyler için rutin takip gerektiren fleker, kolestrol, tansiyon gibi ölçümler yap l rken, zaman zaman rehberlik ve dan flmanl k hizmetleri de veriliyor. Bunun yan s - ra sa l kla ilgili çeflitli tarama programlar yap larak Keçiörenlilerin sa l kl yaflamas na katk da bulunuluyor. Lokaldeki cep sinemas da düzenledi- i film gösterimleri ile üyelerin hoflça vakit geçirmesini sa l yor. fiehzade Gençlik Merkezi ise, Keçiören de yaflayan yafl aras bütün gençlere hizmet veriyor. Merkezde kendi yafl gruplar ndan arkadafllar yla biraraya gelen gençler hem kafeteryada keyifli zaman geçirebiliyor hem de çeflitli e itim ve seminerlere kat lma flans n yakalayabiliyor. Ayr ca burada masa tenisi, bilardo, air hokey, satranç gibi çeflitli zihinsel ve bedensel oyunlar oynayabiliyor. Merkezde, kitap okumak isteyen gençler için de bir kütüphane bulunuyor. Yine gençlerin bilgisayarla ilgili kurs e itimi alman n yan s ra internete girebilecekleri bir bilgisayar s n f da onlar bekliyor. Merkezde ayr ca müzik ve enstrüman kurslar, dil ve diksiyon gibi kurslar n verilebilece i derslik ve gençlerin çeflitli film gösterimlerini izleyebilecekleri bir cep sinemas da yer al yor.

16 16 YARIN Ankara HABER MERKEZ 30 Ekim 2013 Baflkanlar Sakin Kent te bulufltu Türkiye Belediyeler Birli i ile ç Anadolu Belediyeler Birli i iflbirli inde düzenlenen Mevzuat Bilgilendirme Toplant s sakin flehir olarak bilinen zmir in Seferihisar ilçesinde gerçekleflti. Çankaya Belediye Baflkan ve ayn zamanda ç Anadolu Belediyeler Birli i Baflkan olan Bülent Tan k baflkanl nda gerçekleflen Mevzuat Bilgilendirme Toplant s na son yerel seçimlerle birlikte belediye özelli- ini kaybedecek olan belde Belediye Baflkanlar n n serzeniflleri damgas n vurdu. ç Anadolu Belediyeler Birli i ne üye belediyelerin konu ile ilgili çal - flan idari ve teknik personelinin yan s ra Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Seferihisar Belediye Baflkan Tunç Soyer, Türkiye Belediyeler Birli i Genel Sekreter Yard mc s Mehmet Kelefl, çiflleri Bakanl Mahalli dareler Genel Müdürlü ü Genel Müdür Yard mc s Süleyman Elban n kat ld toplant - da 6360 say l yasa ile belediyelerce devir, tasfiye ve paylaflt rma ifllemlerinin yap lmas konular ile mahalli idarelerde oluflan ihtiyaç fazlas personelin di er kurumlara devri konusunda fikir al flveriflinde bulunuldu. Belediyeleri yerel yönetim örgütü olman n ötesinde siyasi kadro yetifltiren ülkenin yönetimine hizmet edebilecek kurumlar olarak da görmek gerekti ini ifade eden Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, ne yaz k ki son y l içerisinde dünyada hakim olan egemen siyasal söylemin etkisiyle belediyelerin hizmet flirketi olarak alg lanmaya dönük bir daraltma süreci yaflad n belirtti. Kendi yerel yönetim anlay fl bak m ndan belediyelerin asla bir ticari flirket derecesine indirilemeyecek önemde bir toplumsal de er tafl d - n dile getiren Tan k, Belediyeyi o beldeye hizmet götürmekle yükümlü olan hizmet flirketi olarak alg lamak belediyenin birçok hizmetini, de erini göz ard etmeyi getiriyor. Belediyeyi ticari flirkete indirgemek köyü, kasabay yok etmektir. Bu anlay fltan vazgeçmek gerekiyor. Belediyeyi ticari flirket olarak görüp belediyeyi yarg lamak bizim siyaseten ve insan olarak kabulünü mümkün görmedi imiz bir bak fl aç s d r. Bir kriz ortam nda hastan z oldu unda bir yak n n z öldü ünde ilk arad n z yer neresidir, hizmet flirketi de ildir, belediyedir. Yapt m z ifl kutsal bir ifltir arkadafllar, yapt m z ifl bir flirkette yönetim kurulu üyeli i yapmaktan çok daha önemli ve de erli bir ifltir. nsan n hayat na dokunan, onun do umundan ölümüne insan var eden bir ifltir. Bunun de erine halk fark na varmal, biz fark na varmal y z. Belediyeyi savunmay bu bak mdan halk savunmakla efl görüyorum, belediyeyi kapatmay da halk kapatmakla efl görüyorum diye konufltu. Hizmet dönemlerinde ç Anadolu Belediyeler Birli i ne üye olan belediyelerin say s n 120 ye ç kard klar n hat rlatan Tan k, Bu 120 üye önümüzdeki 6 ay içerisindeki seçim arkas ndan civar nda üyeye düflecek. Kapanacak belediye baflkanlar arkadafllar ma bu halk flükran borçludur, biz flükran borçluyuz. Toplum olarak verdikleri eme i tarihi de erde ve tarihi önemde kaydedilmifl bir yerde mutlaka gelecekte bulacaklar n n fark nda olsunlar, onlar leyle in yuvadan att yavrular olmayacakt r. De erli hizmetlerinden ötürü k t imkanlarla kendi beldelerine az c k da olsa bir dirhem katk lar olduysa bunun k ymetini çocuklar, torunlar bilecek, bu toplum mutlaka onlar n itibar n iade edecektir. Eme inize teflekkür ediyorum, siyasi temsil demokratik toplumsal örgütlenme imkan elinden al nan topluluklar n haklar n n korunabilece i bir yerleflme dokusu dengesi ve demokrasisi kuracak bir Türkiye ye hep beraber mücadele ederek ulaflabilece imize inan yorum. Güzel bir gelecek dönem diliyorum dedi. çiflleri Bakanl Mahalli dareler Genel Müdürlü ü Genel Müdür Yard mc s Süleyman Elban n son yerel seçimler sonras 14 ilde Büyükflehir Belediyesi ve 27 lçe Belediyesi nin kurulmas n içeren sunumunu dikkatle dinleyen ve 2014 Mahalli dareler seçimleri sonras halklar na hizmet veremeyecek olan belde Belediye Baflkanlar son düzenlemeye isyan ettiler. Yerel seçimler öncesi 2950 olan belediye say s n n 1394 e belde belediye say s n n ise 1977 den 394 e düflece ini ve belediyelerin temsil hakk n n ellerinden al naca ndan yak nan Belde Belediye Baflkanlar yerel seçimler sonras beldelerinin l Özel darelerinin himayesine girece- ini belirtirlerken son 4,5 y ll k dönemde beldelerindeki tüm hizmetleri kendilerinin yerine getirdiklerini l Özel darelerinin hiçbir hizmeti kendilerine sa lamad klar n söylediler. Cumhuriyet Balosu COfiKULU GEÇT HABER MERKEZ Yenimahalle, Bat kent ve Çayyolu nda bulunan anaokullar nda efl zamanl olarak gerçeklefltirilen Cumhuriyet Balosu, büyük coflkuyla kutland. Miniklere cumhuriyet bilincini küçük yaflta afl lamak ve vatan sevgisini ö retmek üzere Yenimahalle Belediyesi 80 inci Y l Anaokulu nda, Cumhuriyet Balosu düzenlendi. Sayg duruflunun ard ndan stiklal Marfl okuyan çocuklar, heyecanla Cumhuriyet Bayram n n anlam ve önemine dair fliirler okudu. Ö retmenlerin Mustafa Kemal Atatürk bask l tiflört giydi i kutlamada, çocuklar ise marfllar söyleyerek ellerindeki bayraklar sallayarak cofltu. Cumhuriyetin ilan n n üzerinden 90 y l geçti ini dile getiren Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Türkiye Cumhuriyeti, bizlerden sonra çocuklar m za miras kalacak. Onlar, bu ülkenin gelece i. Küçük yafllardan itibaren çocuklar m za cumhuriyeti ö retmek, vatan sevgisini afl lamak bizim görevimiz. Onlar n coflkusunu gördükçe bizler de mutlu oluyoruz dedi.

17 30 Ekim 2013 Genel YARIN Türkiye art k alan de il veren el haline geldi Türkiye'nin 2012'de yapt kalk nma yard mlar n n toplam 3 milyar 436 milyon dolara ulaflt. Baflbakan Yard mc s Bekir Bozda, konuya iliflkin "Türkiye, AK Parti iktidarlar n n yakalad siyasi ve ekonomik baflar nedeniyle art k alan de il veren el haline gelmifltir" ifadelerini kulland. ANKARA - Türkiye'nin dünyan n dört bir yan ndaki yard ma muhtaç insanlara yapt kalk nma yard mlar na iliflkin rakamlar T KA'nin haz rlad "Kalk nma Yard mlar Raporu" ile aç kland. Rapora göre, yard mlar n toplam 3 milyar 436 milyon dolar oldu. Yaflanan yüzde 98'lik art fl n ard ndan ilk defa yard m miktar 2 milyar dolar n üzerine ç kt. "Türkiye'nin 2012 y l toplam kalk nma yard mlar tutar 3 milyar 436 milyon dolar olarak gerçekleflmifltir. Türkiye'nin toplam kalk nma yard mlar 2005'te 1 milyar 51 milyon dolar iken 2012'de 3 milyar 436 milyon dolara yükselmifl ve 8 sene içerisinde 3,3 kat artm flt r" ifadelerine yer verilen raporda, geçen y l 2 milyar 533 milyon dolar resmi kalk nma yard m ve 56 milyon dolarl k kredi baz nda sa lanan ak m n Türkiye taraf ndan gerçeklefltirildi i bilgisini paylaflt. Resmi kalk nma yard mlar ndaki art fl n en belirgin sebepleri aras nda Türkiye'ye gelen Suriyelilerin 8 ilde a rlanmas geldi. Geliflmekte olan ülkelere verilen krediler ve bütçe destekleri de art fl n di er bir sebebi olarak gösterildi. Geçen sene bu amaçla Suriyelilere yap lan yard mlar n tutar yap lan analizlerin sonucu yaklafl k 979 milyon dolar olarak hesapland. Kalk nma yard mlar n n yüzde 46,6's Ortado u'ya yüzde 31'i Afrika'ya, yüzde 18'i güney ve orta Asya'ya ve yüzde 3'ü Balkanlar ve Do- u Avrupa ülkelerine yap ld. T KA, 2012 y l nda rekor bir art flla 185 milyon dolar yard mda bulundu. Türkiye'nin resmi kalk nma yard mlar ndan en çok yararlanan ülkeler s ras yla Suriye, M s r, Afganistan, K rg zistan, Somali, Sudan, Tunus, Filistin, Kazakistan ve Bosna Hersek olarak belirlendi. Özel sektör taraf ndan da geçen y l 735 milyon dolarl k yeni yat r m gerçeklefltirildi. Gerek kalk nma iflbirli i gerekse insani yard mlar alan nda aktif olarak çal flan ulusal sivil toplum kurulufllar n n öz kaynaklar yla gerçeklefltirdikleri yard mlar n tutar 111 milyon dolar olarak tespit edildi. Türk özel sektörünün yapt do rudan yat r m tutar 2011'de 879 milyon dolar iken 2012'de bu rakam 735 milyon dolara geriledi. Öte yandan kamu kurum ve kurulufllar nca sivil toplum kurulufllar na 39 milyon dolar kaynak aktar ld. Türkiye taraf ndan yap lan yard mlara iliflkin de bilgi verililen raporda Afganistan, Pakistan, Filistin, Somali, Nijer, Sudan, Burkina Faso, Kazakistan, K rg zistan, Mo olistan, Bosna-Hersek, S rbistan, Moldova, Makedonya, Ruanda, Togo, Kamerun ile Myanmar'daki okul yap m ndan içme suyu projelerine kadar birçok alandaki yard mlar detayl ca anlat ld. Raporun önsözü ise Baflbakan Yard mc s Bekir Bozda taraf ndan yaz ld. Türkiye'nin, dünyan n neresinde olursa olsun yard ma muhtaç insanlara yard m elini uzatt n belirten Bozda, "Türkiye, 2012 y l nda Somali'den Bangladefl'e, Myanmar'dan Kosova'ya 121 ülkeye yard m elini uzatm flt r" görüflüne yer verdi. Bozda, flunlar kaydetti: "OECD-DAC'a üye ülkelerin resmi kalk nma yard mlar na ay rd toplam bütçe 2012 y l nda bir önceki y la göre yüzde 4'lük azal flla 125 milyar dolar civar nda olurken Türkiye, ayn dönemde resmi kalk nma yard mlar n yüzde 100'e yak n bir art flla 2 milyar 533 milyon dolara ç kartm flt r. Türkiye, dünyan n neresinde olursa olsun yard ma muhtaç insanlara yard m elini uzatm flt r ve uzatmaya devam edecektir. Türkiye, AK Parti iktidarlar n n yakalad siyasi ve ekonomik baflar nedeniyle art k alan de il veren el haline gelmifltir." T KA Baflkan Serdar Çam da raporu sunu yaz s nda, "En az geliflmifl ülkelere Türkiye taraf ndan yap lan yard mlar 2011'de 279 milyon dolar olarak hesaplan rken söz konusu rakam 2012 y l nda yüzde 21 artarak 337 milyon dolara yükselmifltir. Bu gruptaki ülkelerden Afganistan, Somali, Sudan ve Mynmar yard mlardan en çok yararlanan ülkeler olarak de erlendirilmifltir" ifadelerine yer verdi. (AA) 17 Trafikte korna sesini levhalar kesecek ANKARA - Çevre ve fiehircilik Bakanl, trafikte gereksiz korna çal nmas n n önüne geçmek için kavflaklara uyar levhalar yerlefltirerek, gürültü kirlili inin önüne geçecek. Bakanl k, insan sa l n olumsuz etkileyen ve ifl verimini düflüren gürültü kirlili inin önüne geçmek amac yla harekete geçti. Motorlu tafl tlar n gereksiz korna çalmalar n n önlenmesi için proje gelifltiren Bakanl k, kavflaklara konuya iliflkin uyar levhalar yerlefltirecek. Pilot il olarak Gaziantep'de uygulanacak ve ülke geneline yayg nlaflt r lacak projeyle trafikte yaflanan gürültü kirlili inin azalt lmas amaçlan yor. Gaziantep Çevre ve fiehircilik l Müdürlü ü, proje kapsam nda 162 fl kl ve 500 fl ks z kavflak noktas na lüzumsuz yere korna çal nmamas na iliflkin uyar levhalar yerlefltirecek. Levhalar n üzerinde "Korna çalmakla trafik aç lmaz", "Yafll - lar n huzurunu bozma, gereksiz korna çalma", "Sar fl k yanar yanmaz korna çal nmaz" fleklinde uyar lar yer alacak. Haz rlanacak el ilanlar yla da vatandafllar n gürültü kirlili inin zararlar na dair bilinçlendirilmesi sa lanacak. Maliyeti 80 bin lira olan ve Gaziantep Büyükflehir Belediyesi ile beraber yürütülecek projenin protokol haz rl tamamland. (AA)

18 18 YARIN ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. kurulufl y l dönümü dolay s yla Ankara'da ilk tören An tkabir'de düzenlendi. Tören saat 8.45'de devlet erkan n n Aslanl Yol'un bafl nda yer almas yla bafllad. Cumhurbaflkan Abdullah Gül baflkanl ndaki devlet erkan, Aslanl Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozelesinin bulundu u bölüme geçti. Cumhurbaflkan Gül'ün Atatürk'ün mozolesine üzerinde ay ve y ld z bulunan k rm z -beyaz karanfillerden oluflan çelenk koymas n n ard ndan sayg duruflunda bulunuldu ve stiklal Marfl okundu. CHICAGO - Babacan, ABD'deki Türk Yat r m Haftas etkinlikleri çerçevesinde bir hafta süren ABD temaslar - n, yurda dönüflü öncesindetürk bas n mensuplar na de erlendirdi. Babacan, 2023 hedefleri yolunda at lmas gereken ad mlar konusunda da de indi. ABD gezisi kapsam nda büyük gövdeli uçak yap m nda dünya devi olan Boeing'in Seattle'daki uçak yap m tesislerini ziyaret etti ini dile getiren Ali Babacan, Türkiye'nin art k kendi uça n üretmesi gerekti ini flu sözlerle ifade etti: "Biz de Türkiye'de kendi uça m z yapmak istiyoruz, orta menzilli bölgesel jet üretmek istiyoruz. Bir flirket ile yak n bir zamanda ortakl k kurup bir yola ç kaca z. S f rdan kendimiz gerçeklefltirmektense mevcut haz r bir platformu ele almak gibi bir stratejik plan ele ald k. 4 alternatif firma var. Biz Türkiye'de bizim mühendislerimizin çal flmas n ve kendi gözümüzün önünde olmas n istiyoruz. Boeing ziyaretinde bu gündeme geldi, konufltuk. Onlarda, bizim üretmek istedi imiz orta menzilli jet konusunda, ileride bir rekabetin gelmesi beklentisi var." Amerikan Ticaret Odas 'n n Türkiye'ye duydu u ilginin 3 y l öncesine dayand n belirten Baflbakan Yard mc s Babacan, ''Hillary Clinton ile 2009'da bafllatt m z, Baflbakan m z n aç klad stratejik iflbirli i çerçevesinde ABD- Türkiye iliflkileri yeni bir safhaya girmifl oldu. TOBB ile Amerikan Ticaret Cumhurbaflkan Gül ve beraberindekiler, daha sonra Misak- Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaflkan Abdullah Gül, An tkabir Özel Defteri'ne flunlar yazd : "Milletimizin yönetimde söz sahibi olmas n sa layan Cumhuriyetimizin 90. kurulufl y l dönümünü büyük bir çoflkuyla kutluyoruz. Önderli inizde kurtulufl destan n yazan milletimiz, Türkiye'yi muas r medeniyetler seviyesinin üstüne ç karma hedefi do rultusunda sars lmaz bir irade ve kararl l kla ilerlemektedir. Bir asra yaklaflan Cumhuriyetimizin kazan mlar sayesinde bugün Türkiye'nin her alanda yükselen bir ülke ve küresel bir cazibe merkezi haline gelmesinin gururunu yafl yoruz. 30 Ekim 2013 Genel Babacan: Bir flirket ile yak n bir zamanda ortakl k kurup bir yola ç kaca z müjdesini verdi Orta menzilli jet üretece iz Ekonomiden Sorumlu Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, "Türkiye'de kendi uça - m z yapmak istiyoruz, orta menzilli bölgesel jet üretmek istiyoruz. Bir flirket ile yak n bir zamanda ortakl k kurup bir yola ç kaca z" dedi. 90. y l çoflkuyla kutlad k Türkiye Cumhuriyeti nin 90. kurulufl y l dönümü tüm yurtta, KKTC de ve d fl temsilciliklerimizde çoflkuyla kutland Odas 'n n girdi i iliflki bu stratejik iflbirli- ini güçlendirmifl oldu'' dedi. TOBB VE Amerikan Ticaret Odas birlikteli inde gerçekleflen Amerika temaslar s ras nda TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu'nun iki kurumun ortak çal flma plan ile ilgili bas na verdi i aç klamalarla ilgili soruyu cevapland - ran Ali Babacan, "TOBB ile Amerikan Cumhuriyetimizin görkemli baflar lar yla övünüyor, emanetinize kararl l kla sahip ç k yor, kazan mlar m z yeni hamlelerle daha da yukar lara tafl mak için azimle ve inançla çal fl yoruz. Cumhuriyet Bayram 'nda millet olarak hat - ran z önünde sayg yla e iliyor, size minnet duygular m zla birlikte flükranlar m z sunuyoruz. Ruhunuz flad olsun." Törene, Cumhurbaflkan Gül'ün yan s ra TBMM Baflkan Cemil Çiçek, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Ticaret Odas 'n n beraberce girdi i iflbirli i, iki ülke aras ndaki iliflkilerin ticaret aya n kurumsal bir yap ya ba lam fl oldu. Bütün bunlar bir bafllang ç olarak görülmeli'' dedi. Babacan, ABD'deki ifl potansiyelini ve iki ülkenin ticari oluflumlar n n iflbirli- ini flu flekilde yorumlad : "Kriz, borç tavan tart flmalar diyoruz ama, ABD hala dünyan n en büyük ekonomisi. Oldu u yerde dursa bile dünyan n en büyük ekonomisi. Burada flirketlerin ifl yapma kapasitesi çok büyük. Ziyaret etti imiz firmalar n ne kadar büyük ifller yapt klar n gördük, boyutlar çok ötede. Türkiye'nin devlet ve özel sektör toplam 7 milyar dolar Ar-Ge harcamas var, burada sadece bir flirket Ar-Ge'ye 9 milyar dolar para harcayabiliyor. Bizim hükümet ile ifl dünyas n n beraber hareket ediyor olmas Türkiye için ayr ca bir de er, onlar da bu birlikteli e ilgi ile bak yorlar. Bu tür programlar n somut sonuçlar - n n nereden ne zaman al naca n bilemiyorsunuz. Tohum ekmeye benziyor bu ifller. Bu ekim zaman n n mutlaka hasat zaman da olacakt r." (AA) Anayasa Mahkemesi Baflkan Haflim K l ç, Genelkurmay Baflkan Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, Yarg tay Baflkan Ali Alkan, Dan fltay Baflkan Zerrin Güngör, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli, Kuvvet Komutanlar, Yüksek Yarg mensuplar, YÖK Baflkan Gökhan Çetinsaya, milletvekilleri, baz siyasi parti temsilcileriyle di er askeri ve mülki erkan kat ld. (AA)

19 29 Ekim 2013 Sal E itim MEB'den, özel yetenekli ö rencilerin yönlendirilmesi için özel talimat ANKARA - Milli E itim Bakanl (MEB), özel yetenekli ö rencilerin e itim durumuna göre do ru yönlendirilebilmesi için okullardan dikkat edilmesini istedi. Bakanl kça illere gönderilen yaz da, ''Özel Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Plan ''nin yay mland hat rlat larak, bu planda özel yetenekli bireylerin tan lanmas, e itimleri, personelin yetifltirilmesi, e itim ortamlar n n düzenlenmesi konular nda yap lacak çal flmalar n yer ald belirtildi. Planda, Türkiye'deki özel yetenekli bireylere yönelik örgün ve yayg n e itimde tek tip uygulamalar yerine bilgi ve deneyim paylafl m n esas alan, bireyin ilgi, yetenek ve potansiyeline göre farkl laflt r lm fl çoklu modellerin önerildi i bildirildi. Düzenlemede, özel yetenekli bireylere, ilkokullarda; bulunduklar okul ortam ndan ayr lmadan zenginlefltirme ve h zland rma uygulamas ; ortaokulda ilkokulda ald klar e itime ek olarak bulunduklar okul ortam d fl ndaki seçeneklerin de erlendirilmesi ve yetenekleri do rultusunda seçmeli derslere yönderilmesinin yer ald ifade edildi. Lisede ise ilkokul ve ortaokulda verilen hizmetlerin yan s ra farkl okullarda e itim almalar n n öngörüldü ü kaydedildi. Yaz ya göre, özel yetenekli oldu u düflünülen ö rencilerden devam ettikleri okulun rehberlik servisi, okul yönetimi veya velilerince rehberlik araflt rma merkezlerine yap lan baflvurular de erlendirilecek. lgili ö rencilerin yetenekleri tespit edilecek. Anas n f veya ilkokula devam edenler bulunduklar ortamda, ortaokula devam edenler bulunduklar ortamda, yetenek atölyelerinde veya bilim ve sanat merkezlerinde destek e itimi almak üzere yönlendirilecek. Konuya iliflkin rehber ö retmenler ve gerekti inde veliler rehberlik araflt rma merkezlerince (RAM) bilgilendirilecek. YARIN Erasmus Ö renci De iflim Program na rakip; "Mevlana Program " BURSA - Yüksekö retim Kurulunun (YÖK), Erasmus Ö renci De iflim Program d fl nda kalan özellikle Arap ülkelerindeki üniversitelerle daha iyi iliflkiler kurulmas hedefiyle uygulamaya koydu u "Mevlana Program "ndan, beklenenden daha k sa sürede verim al nmaya baflland. Uluda Üniversitesi (UÜ) lahiyat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Yaflar Ayd nl, AA muhabirine yapt aç klamada, YÖK'ün son y llarda tüm dünyadaki üniversiteler ve yüksekö retim kurumlar yla ba lant kurma noktas nda ciddi çal flmalar bulundu unu, pek çok programa dahil oldu unu, baz program ve projeleri de kendisinin hayata geçirdi ini söyledi. Mevlana Program n n YÖK taraf ndan bafllat ld n hat rlatan Ayd nl, bunun k sa sürede Arap ülkelerindeki üniversitelerden ilgi gördü ünü anlatt. Ayd nl, Türkiye'ye e itim almak için çok say da Arap ülkelerinden ö renci geldi ini, pek çok Türk ö rencinin de bu ülkeleri tercih etmeye bafllad n belirtti. lahiyat ve hukuk e itimi için Arap ülkelerine giden Türk ö renci say s n n az msanmayacak düzeyde oldu unu vurgulayan Ayd nl, flöyle devam etti: "Bizim lahiyat n temel dili Türkçe'den sonra Arapça'd r. Fakültemizde de haz rl k s n f nda Arapça e itim verilmektedir. Mevlana Program kapsam nda Arap dilinin geliflmesi, Arapça'n n geliflmesi noktas nda önemli kazan mlar elde edece imizi düflünüyoruz. Nas l ki ngilizce, Frans zca ve Almanca, Erasmus Ö renci De iflim Program kapsam nda önemli bir ivme kazand ysa Mevlana Program n n da Arapça'n n yayg nlaflmas, daha iyi bilinir hale gelmesi bak m ndan iyi neticeleri olaca n düflünüyorum." Mevlana Program ile ilgili çal flmalar n devam etti ini dile getiren Ayd nl, fakülte olarak 19 bu konuda önemli projeleri hayata geçirdiklerini bildirdi. Ayd nl, M s rl 4 ö retim görevlisine sahip olduklar n kaydederek, "Üniversitemizde ve fakültemizde Arap ö renciler var. Arap ülkelerindeki kar fl kl klardan sonra bize bol miktarda hoca baflvurusu geliyor. Bunlar n aras nda tecrübeli olanlar de erlendiriyoruz. Yani ö retim eleman kadromuzu Arap hocalarla zenginlefltirmeyi hedefliyoruz" diye konufltu. Yurt içindeki ö rencilerin de iflimini mümkün k lan Farabi Program n n da hayata geçirildi ini anlatan Ayd nl, UÜ lahiyat Fakültesinin eski ve köklü bir e itim kurumu oldu unu ve bundan dolay Türkiye'deki pek çok üniversiteden Bursa'ya her y l onlarca ö rencinin geldi ini ifade etti. Yaflar Ayd nl, Farabi Program kapsam nda UÜ'ye gelen ö rencilerin burada 1-2 y l ö renim gördü ünü sözlerine ekledi. (AA)

20 20 YARIN 30 Ekim 2013 ARAÇ K RALAMA H ZMET ALINACAKTIR KALKINMA BAKANLI I TÜRK YE STAT ST K KURUMU BAfiKANLI I ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Resmi lanlar Türkiye statistik Kurumu Ankara Bölge Müdürlü ü ile Ankara ili, ilçeleri, beldeleri ve köylerinde hizmet ve alan çal flmalar nda kullan lmak üzere sürücüsü ile birlikte 1 adet binek tafl t ve 3 adet minibüs kiralanmas hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : HARB YE MAHALLES NAKIfi SOKAK NO: D KMEN ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : halenin niteli i, türü ve miktar na iliflkin ayr nt l bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Al mlar Platformu) yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Türkiye statistik Kurumu Ankara Bölge Müdürlü ü görev alan na giren Ankara ili ve ba l ilçe, belde ve köyleri c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer : Harbiye Mahhallesi Nak fl Sokak No: Çankaya AN- KARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas / ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli taraf ndan belirlenecek tutarda bankalar nezdinde ki kullan lmam fl nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde k s tlama bulunmayan mevduat n gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlar toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sa lanabilir steklinin ihalenin yap ld y ldan önceki y la ait y lsonu bilançosu veya eflde er belgeleri: a) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olan istekliler y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini, b) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olmayan istekliler, y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sa land n göstermek üzere yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eflde er belgelerde; a) Cari oran n (dönen varl klar / k sa vadeli borçlar) en az 0,75 olmas, b) Öz kaynak oran n n (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmas, c) K sa vadeli banka borçlar n n öz kaynaklara oran n n 0,50 den küçük olmas, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aran r. Yukar da belirtilen kriterleri bir önceki y lda sa layamayanlar, son iki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki y l n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r. Serbest meslek erbab n n verece i, ilgili mevzuat na göre düzenlenmifl ve onaylanm fl serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen de erlere göre, son y la ait toplam gelirin toplam gidere oran n n veya son iki y la ait gelir ve giderlerin parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden bulunacak oran n en az (1,25) olmas flart aran r. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir ya da vergi dairesince onayl olmas gerekir fl hacmini gösteren belgeler: a) halenin yap ld y ldan önceki y la ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt alt nda devam eden hizmet ifllerinin gerçeklefltirilen k sm n n veya bitirilen hizmet ifllerinin parasal tutar n gösteren, ihalenin yap ld y ldan önceki y lda düzenlenmifl faturalar, Bu belgelerden birinin sunulmas yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %20 sinden, taahhüt alt nda devam eden ifllerin gerçeklefltirilen k sm n n veya bitirilen ifllerin parasal tutar n n ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmamas gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sa layan ve sa lad kritere iliflkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki y lda sa layamayanlar, son iki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki y l n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanamad na bak l r Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Makine, teçhizat ve di er ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: hale konusu iflte sürücüsü ile birlikte 1 adet binek tafl t ve 3 adet yolcu kapasiteli minibüs çal flt r lacakt r fl otakl ihale konusu iflte çal flt r lacak tafl tlar, ortaklardan biri, birkaç veya tamam taraf ndan sa lanabilir Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Kamu kurum ve kurulufllar na veya özel sektöre yap lan sürücüsü ile birlikte veya sürücüsüz yak t ve di er giderler idareye veya yükleniciye ait olan personel veya ö renci tafl ma amac ile yap lan tafl t kiralama hizmetleri. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l Türkiye statistik Kurumu Ankara Bölge Müdürlü ü dari ve Mali fller fiube Müdürlü ü Zemin Kat 13 Numaral Oda adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye statistik Kurumu Ankara Bölge Müdürlü ü adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n ) 800 (www.bik.gov.tr)

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı