İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR"

Transkript

1 İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, il özel idareleri tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanmasıdır. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Esaslar il özel idarelerinde ve 1151 sayılı Bozcaada ve İmroz Kazalarının Mahalli İdareleri Hakkında Kanunda düzenlenen ilçe özel idarelerinde istihdam edilen memur ve sürekli işçi statüsündeki personeli kapsar. Hukuki dayanak MADDE 3 - (1) Bu Esaslar, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ncı maddesine dayanılarak düzenlenmiştir. Ekler MADDE 4 - (1) Bu Esasların ekleri aşağıda belirtilen cetvel, liste ve kütüklerden oluşur: a) Ek - 1 İl Özel İdareleri Tasnif Cetvelleri, b) Ek - 2 İl Özel İdareleri Norm Kadro Standartları Cetvelleri, c) Ek - 3 İl Özel İdareleri Kadro Unvanları Listeleri, ç) Ek - 4 İl Özel İdareleri Kadro Kütükleri, d) Ek - 5 İl Özel İdareleri Kadro Cetvelleri. Özel idareler tasnif cetvelleri MADDE 5 - (1) Özel idareler hukuki durumları ve hizmet özelliklerine göre 3 ana gruba ayrılmıştır. Bu gruplar; a) (A) Grubu il özel idareleri (büyükşehir belediyesi olan iller), b) (B) Grubu il özel İdareleri (diğer iller), c) (C) Grubu ilçe özel idareleri (Bozcaada ve Gökçeada), şeklinde tespit edilmiş ve bu Esaslara eklenmiştir. Her grup kendi içinde nüfusuna göre alt gruplara ayrılmış ve tasnif cetvellerinde gösterilmiştir. Norm kadro standartları cetvelleri MADDE 6 - (1) 5 inci maddede belirtilen cetvellere göre tasnif edilen (A), (B) ve (C) grupları ile bu gruplara ait alt gruplara ilişkin İl Özel İdareleri Norm Kadro Standartları Cetvellerinde; a) (A) Grubu İl Özel İdareleri Norm Kadro Standartları Cetveli 6 alt grup, b) (B) Grubu İl Özel İdareleri Norm Kadro Standartları Cetveli 8 alt grup, c) (C) Grubu İlçe Özel İdareleri Norm Kadro Standartları Cetveli 1 alt grup, olarak tespit edilmiştir. (2) İl özel idareleri kadrolarını norm kadro standartları cetvellerinde her alt grup için belirlenen standarda uygun olarak tespit ederler. Kadro unvanları MADDE 7 - (1) Alt gruplar itibarıyla belirlenen ve her alt grup için norm kadro standartları cetvelinde öngörülen Ek- 3 Kadro Unvanları Listeleri; a) (I) Sayılı Liste: Müdür Kadro Unvanları, b) (II) Sayılı Liste: İdari Personel Kadro Unvanları, c) (III) Sayılı Liste: Teknik Personel Kadro Unvanları, ç) (IV) Sayılı Liste: Sağlık Personeli Kadro Unvanları, d) (V) Sayılı Liste: Yardımcı Hizmet Personeli Kadro Unvanları, olarak tespit edilmiştir. (2) Yüklenilen görevlerle uyumlu yetki ve sorumlulukları belirlemek, bu yetki ve sorumluluğu yerine getirecek nitelikte eleman teminini sağlamak ve bu görevleri belli bir standarda kavuşturmayı temin etmek amacıyla özel idareler kendi alt grupları için belirlenen kadro unvan listelerinde yer alan memur ve sürekli işçi kadro unvanları dışında kadro unvanı kullanamaz ve bu kadro unvanları dışında yeni kadro unvanı ihdas edemezler. Kadro cetvelleri MADDE 8 - (1) Özel idarelerin kadro işlemlerinde aşağıda belirtilen Ek-5 Kadro Cetvelleri kullanılır: a) (I) Sayılı Kadro İhdas Cetveli (Memur), b) (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (Memur), c) (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (Memur), ç) (IV) Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu Cetveli (Memur), d) (V) Sayılı Sürekli İşçi Kadro İhdası Cetveli, e) (VI) Sayılı Sürekli İşçi Kadro Değişikliği Cetveli, f) (VII) Sayılı Sürekli İşçi Dolu-Boş Kadro Durumu Cetveli. Kadroların tespiti MADDE 9 -(1) Bu Esaslara ekli cetvellerde, alt gruplar için unvan ve sayı itibarıyla tespit edilenler dışında kadro kullanılamaz. Ayrıca Ek-2 ve Ek-3 de sayı ve unvan itibarıyla kendi alt grupları için belirlenen memur ve sürekli işçi kadro

2 toplamı aşılamaz. Ancak, memur ve sürekli işçi kadro sayıları, tespit edilen memur ve işçi kadro sayısından daha az sayıda belirlenebilir. (2) Ek-3 Kadro Unvanları Listelerinden (I) sayılı listede belirtilen unvanlar ile büyükşehir belediyesi bulunan il özel idarelerinde idari birimlerin oluşturulmasında kadro unvanları yetki ve görev mükerrerliğine yer verilmeyecek şekilde tespit edilir. Aynı mahiyette hizmet ve görevleri ifa eden yönetici kadro unvanları ihdas edilemez ve mükerrer içerikli görevlendirme yapılamaz. Yönetici kadroları hizmet gereklerine uygun olarak belirlenir ve fiilen icra edilmeyen hizmetlere ilişkin kadro unvanları kullanılamaz. (3) Ek-2 sayılı Norm Kadro Standartları Cetvellerinde her alt grup için statü ve hizmet sınıfları itibarıyla belirlenen personel grupları arasında aktarma yapılamaz. Kadro ihdası MADDE 10 - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sürekli işçi kadroları bu Esaslara uygun olarak il genel meclisince ihdas edilir. Memur kadro ihdası için Ek-5 Kadro Cetvellerinden (I) sayılı cetvel; sürekli işçi kadroları için (V) sayılı cetvel eksiksiz olarak doldurularak ihdas gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur. Kadroların iptalinde de aynı usul uygulanır. Kadroların iptal-ihdas ve değişikliğinde, Ek-5 Kadro Cetvellerinden (IV) ve (VII) sayılı cetveller düzenlenir. Kadro değişikliği MADDE 11 - (1) Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği, boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği il genel meclisi kararıyla yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Ek-5 Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde (III) sayılı cetvel düzenlenerek gerekçesiyle birlikte meclise sunulur. (2) Bu maddeye göre kadroları değiştirilenlerin özlük hakları, değiştirilen yeni kadrolara atama işlemleri tamamlanıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenir. Yeni kadrolara atanma tarihi meclisin karar tarihini takip eden aybaşını geçemez. Sürekli işçi kadroları MADDE 12 - (1) Sürekli işçi norm kadro standardı, norm kadro standartları cetvelinin ilgili bölümünde gösterilmiştir. İl özel idareleri kendi alt grupları için belirlenen sayıyı aşamaz. Bu sayılar sürekli işçi kadrolarına ait olup geçici işçi istihdamı, hizmet alımı ve benzeri durumları kapsamaz. (2) Sürekli işçi kadrolarını, Ek-4 Kadro Kütüklerinden (II) sayılı İl Özel İdareleri Sürekli İşçi Kadro Kütüğünde belirtilen unvanlardan olmak şartıyla başka unvanlı işçi kadroları ile değiştirmeye ve boş kadroları iptal etmeye meclis yetkilidir. Ancak, dolu kadrolarda personelin mali ve hukuki haklarında kayba neden olacak unvan değişikliği yapılamaz. Kadro kütükleri MADDE 13 - (1) Bu Esasların yayımı tarihinden itibaren memur kadroları, Ek-4 Kadro Kütüklerinden (I) sayılı İl Özel İdareleri Memur Kadro Kütüğünde belirtilen unvan kodu, kadro unvanı, sınıflar ve belirlenen alt ve üst derecelere uygun olarak kullanılır. İptal, ihdas ve kadro değişikliklerinde bu kütükler esas alınır. (2) Sürekli işçi kadrolarının iptal-ihdas ve değişikliğinde Ek-4 Kadro Kütüklerinden (II) sayılı İl Özel İdareleri Sürekli İşçi Kadro Kütüğü esas alınır. Sağlık personeli MADDE 14 - (1) Bu Esasların yayımı tarihinde hastanesi bulunan veya bu tarihten sonra hastane açan il özel idarelerinde, norm kadro standartları cetvelinde belirlenen personel sayısının yetersiz kalması durumunda, 26/10/1994 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde yatak sayısı itibarıyla öngörülen kadro sayılarını aşmamak üzere ihdas edilecek kadrolar il özel idaresinin personel kadrosuna eklenir. İlçe özel idaresi kurulması MADDE 15 - (1) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35 nci maddesi çerçevesinde ilçelerde özel idare teşkilatı kurulması durumunda, ildeki ilçe sayısını geçmeyecek sayıda ilçe özel idare müdürü kadrosu bu Esaslara ekli (I) sayılı İl Özel İdareleri Memur Kadro Kütüğüne uygun olarak ihdas edilerek özel idarenin kadrolarına eklenir. İlçedeki özel idare hizmetlerinde ihtiyaç duyulan idari ve teknik personel ile sağlık ve yardımcı hizmet personeli, il özel idaresinin norm kadrosundan düşülmek kaydıyla, ilçe özel idarelerine kadro aktarımı yapılarak karşılanır. Hizmet satınalma MADDE 16 - (1) Memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin hizmet satınalma yoluyla karşılanması esastır. (2) Hizmetlerin yürütülmesinde; kaynakların etkili ve verimli kullanılması, hizmet kalitesi ve miktarından ödün verilmeden maliyetlerin düşürülmesi, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile hizmetlerin vatandaş odaklı sunulması ilkelerine uyulur. İlgili mevzuat MADDE 17 - (1) İl özel idareleri yapacakları kadro işlemlerinde; 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, 2/2/2000 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu

3 Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, 18/5/1983 tarihli ve 83/6750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ile diğer mevzuata uymak zorundadırlar. Sözleşmeli personel MADDE 18 - (1) İl özel idarelerinde, norm kadroya uygun olarak 5302 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. (2) Bu personel hakkında 5302 sayılı Kanunda düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. Bu personele ait sözleşme örnekleri sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına gönderilir. Boş kadroların kullanımı GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Esasların yayımı tarihinden itibaren mevcut boş memur ve sürekli işçi kadroları en geç altı ay içinde, bu tarihten sonra boşalacak kadrolar üç ay içinde Ek-4 Kadro Kütüklerinden ilgisine göre (I) ve (II) sayılı kütüklerde bulunan unvanlara uygun hale getirilir. Bu kadrolar kütüklerde bulunan unvanlara uygun hale getirilmedikçe kullanılamaz. Norm kadro fazlası kadrolar GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Esasların yayımı tarihinde mevcut memur veya sürekli işçi kadro sayısının statü ve hizmet sınıfları itibarıyla kendi alt grupları için belirlenen memur veya sürekli işçi kadro standardının statü ve hizmet sınıfları itibarıyla belirlenmiş olan norm sayısından fazla olan kısmı dondurulmuştur. Sayı itibarıyla dondurulan kadrolardan boş olanlara atama yapılamaz. Kadro kütüğünde yer almayan kadrolar GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Bu Esaslara ekli EK 4 Kadro Kütüklerinden (I) sayılı Memur Kadro Kütüğünde yer verilmeyen kadro unvanlarından dolu olanlarda yapılacak derece değişikliklerinde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde aynı veya benzer unvanlı kadrolar için tespit olunan en üst ve en alt derece aralığı esas alınır. Yürürlük MADDE 19 - (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 20 - (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür. EK 1: İL ÖZEL İDARELERİ TASNİF CETVELLERİ (A) GRUBU İL ÖZEL İDARELERİ TASNİF CETVELİ (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BULUNAN İLLERDEKİ ÖZEL İDARELER) A - 1 ( ) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ 1 ESKİŞEHİR Eskişehir İl Özel İdaresi SAKARYA Sakarya İl Özel İdaresi ERZURUM Erzurum İl Özel İdaresi A - 2 ( ) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ 1 KAYSERİ Kayseri İl Özel İdaresi KOCAELİ Kocaeli İl Özel İdaresi SAMSUN Samsun İl Özel İdaresi GAZİANTEP Gaziantep İl Özel İdaresi DİYARBAKIR Diyarbakır İl Özel İdaresi

4 A - 3 ( ) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ 1 MERSİN Mersin İl Özel İdaresi ANTALYA Antalya İl Özel İdaresi ADANA Adana İl Özel İdaresi A - 4 ( ) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ 1 BURSA Bursa İl Özel İdaresi KONYA Konya İl Özel İdaresi A - 5 ( ) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ 1 İZMİR İzmir İl Özel İdaresi ANKARA Ankara İl Özel İdaresi A 6( ve üzeri ) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ 1 İSTANBUL İstanbul İl Özel İdaresi (B) GRUBU İL ÖZEL İDARELERİ TASNİF CETVELİ (DİĞER İLLERDEKİ İL ÖZEL İDARELERİ) B - 1 ( ) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ 1 TUNCELİ Tunceli İl Özel İdaresi BAYBURT Bayburt İl Özel İdaresi B 2 ( ) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ 1 KİLİS Kilis İl Özel İdaresi ARDAHAN Ardahan İl Özel İdaresi YALOVA Yalova İl Özel İdaresi IĞDIR Iğdır İl Özel İdaresi BARTIN Bartın İl Özel İdaresi GÜMÜŞHANE Gümüşhane İl Özel İdaresi ARTVİN Artvin İl Özel İdaresi BİLECİK Bilecik İl Özel İdaresi

5 B 3 ( ) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ 1 KARABÜK Karabük İl Özel İdaresi SİNOP Sinop İl Özel İdaresi HAKKARİ Hakkari İl Özel İdaresi KARAMAN Karaman İl Özel İdaresi KIRŞEHİR Kırşehir İl Özel İdaresi BİNGÖL Bingöl İl Özel İdaresi BURDUR Burdur İl Özel İdaresi SİİRT Siirt İl Özel İdaresi ÇANKIRI Çankırı İl Özel İdaresi BOLU Bolu İl Özel İdaresi B 4 ( ) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ 1 NEVŞEHİR Nevşehir İl Özel İdaresi DÜZCE Düzce İl Özel İdaresi ERZİNCAN Erzincan İl Özel İdaresi UŞAK Uşak İl Özel İdaresi KARS Kars İl Özel İdaresi KIRKLARELİ Kırklareli İl Özel İdaresi NİĞDE Niğde İl Özel İdaresi ŞIRNAK Şırnak İl Özel İdaresi AMASYA Amasya İl Özel İdaresi RİZE Rize İl Özel İdaresi KASTAMONU Kastamonu İl Özel İdaresi KIRIKKALE Kırıkkale İl Özel İdaresi BİTLİS Bitlis İl Özel İdaresi AKSARAY Aksaray İl Özel İdaresi B - 5 ( ) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ 1 EDİRNE Edirne İl Özel İdaresi MUŞ Muş İl Özel İdaresi BATMAN Batman İl Özel İdaresi OSMANİYE Osmaniye İl Özel İdaresi ÇANAKKALE Çanakkale İl Özel İdaresi ISPARTA Isparta İl Özel İdaresi GİRESUN Giresun İl Özel İdaresi AĞRI Ağrı İl Özel İdaresi ELAZIĞ Elazığ İl Özel İdaresi ÇORUM Çorum İl Özel İdaresi B - 6 ( ) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ 1 ZONGULDAK Zonguldak İl Özel İdaresi TEKİRDAĞ Tekirdağ İl Özel İdaresi ADIYAMAN Adıyaman İl Özel İdaresi KÜTAHYA Kütahya İl Özel İdaresi YOZGAT Yozgat İl Özel İdaresi MARDİN Mardin İl Özel İdaresi

6 7 MUĞLA Muğla İl Özel İdaresi SİVAS Sivas İl Özel İdaresi B - 7 ( ) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ 1 AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar İl Özel İdaresi TOKAT Tokat İl Özel İdaresi DENİZLİ Denizli İl Özel İdaresi MALATYA Malatya İl Özel İdaresi VAN Van İl Özel İdaresi ORDU Ordu İl Özel İdaresi AYDIN Aydın İl Özel İdaresi TRABZON Trabzon İl Özel İdaresi B - 8 ( VE ÜZERİ) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ 1 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş İl Özel İdaresi BALIKESİR Balıkesir İl Özel İdaresi HATAY Hatay İl Özel İdaresi MANİSA Manisa İl Özel İdaresi ŞANLIURFA Şanlıurfa İl Özel İdaresi (C) GRUBU İLÇE ÖZEL İDARELERİ TASNİF CETVELİ (BOZCAADA VE GÖKÇEADA ÖZEL İDARELERİ) C GRUBUNDA YER ALAN İLÇE ÖZEL İDARELERİ İL KURUMU 1 Bozcaada Bozcaada Özel İdaresi 2 Gökçeada Gökçeada Özel İdaresi EK 2: İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO STANDARTLARI CETVELLERİ (A) GRUBU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BULUNAN İLLERDEKİ ÖZEL İDARELER NORM KADRO STANDARTLARI CETVELİ A-1 A ADET ADET GENEL SEKRETER 1 GENEL SEKRETER 1 GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 DAİRE BAŞKANI 5 DAİRE BAŞKANI 6 HUKUK MÜŞAVİRİ 1 HUKUK MÜŞAVİRİ 1 AVUKAT 2 AVUKAT 2 MÜDÜR 15 MÜDÜR 18 İDARİ PERSONEL 75 İDARİ PERSONEL 90

7 TEKNİK PERSONEL 50 TEKNİK PERSONEL 60 SAĞLIK PERSONELİ 10 SAĞLIK PERSONELİ 10 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 20 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 24 MEMUR KADROLARI TOPLAMI 180 MEMUR KADROLARI TOPLAMI TOPLAMI TOPLAMI TOPLAM PERSONEL 315 TOPLAM PERSONEL 372 Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden, İdari Personel (II) Sayılı Listeden, Teknik Personel (III) Sayılı Listeden, Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir. A - 3 A ADET ADET GENEL SEKRETER 1 GENEL SEKRETER 1 GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 GENEL SEKRETER YARDIMCISI 2 DAİRE BAŞKANI 7 DAİRE BAŞKANI 8 HUKUK MÜŞAVİRİ 1 HUKUK MÜŞAVİRİ 1 AVUKAT 3 AVUKAT 3 MÜDÜR 21 MÜDÜR 24 İDARİ PERSONEL 105 İDARİ PERSONEL 120 TEKNİK PERSONEL 70 TEKNİK PERSONEL 80 SAĞLIK PERSONELİ 14 SAĞLIK PERSONELİ 16 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 28 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 32

8 MEMUR KADROLARI TOPLAMI 251 MEMUR KADROLARI TOPLAMI TOPLAMI TOPLAMI TOPLAM PERSONEL 439 TOPLAM PERSONEL 502 Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden, İdari Personel (II) Sayılı Listeden, Teknik Personel (III) Sayılı Listeden, Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir. A 5 A ADET ve üzeri ADET GENEL SEKRETER 1 GENEL SEKRETER 1 GENEL SEKRETER YARDIMCISI 2 GENEL SEKRETER YARDIMCISI 3 DAİRE BAŞKANI 9 DAİRE BAŞKANI 10 HUKUK MÜŞAVİRİ 1 HUKUK MÜŞAVİRİ 1 AVUKAT 4 AVUKAT 4 MÜDÜR 27 MÜDÜR 30 İDARİ PERSONEL 135 İDARİ PERSONEL 150 TEKNİK PERSONEL 108 TEKNİK PERSONEL 108 SAĞLIK PERSONELİ 18 SAĞLIK PERSONELİ 18 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 36 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 40 MEMUR KADROLARI TOPLAMI 341 MEMUR KADROLARI TOPLAMI

9 TOPLAMI TOPLAMI TOPLAM PERSONEL 613 TOPLAM PERSONEL 638 Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden, İdari Personel (II) Sayılı Listeden, Teknik Personel (III) Sayılı Listeden, Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir. (B) GRUBU İL ÖZEL İDARELERi NORM KADRO STANDARTLARI CETVELİ B - 1 B ADET ADET GENEL SEKRETER 1 GENEL SEKRETER 1 HUKUK MÜŞAVİRİ 1 HUKUK MÜŞAVİRİ 1 AVUKAT 1 AVUKAT 1 MÜDÜR 7 MÜDÜR 7 İDARİ PERSONEL 35 İDARİ PERSONEL 35 TEKNİK PERSONEL 23 TEKNİK PERSONEL 23 SAĞLIK PERSONELİ 8 SAĞLIK PERSONELİ 10 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 12 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 15 MEMUR KADROLARI TOPLAMI 88 MEMUR KADROLARI TOPLAMI 93 TOPLAMI 66 TOPLAMI 70 TOPLAM PERSONEL 154 TOPLAM PERSONEL 163 Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden, İdari Personel (II) Sayılı Listeden, Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,

10 Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir. B - 3 B ADET ADET GENEL SEKRETER 1 GENEL SEKRETER 1 HUKUK MÜŞAVİRİ 1 HUKUK MÜŞAVİRİ 1 AVUKAT 1 AVUKAT 1 MÜDÜR 8 MÜDÜR 8 İDARİ PERSONEL 40 İDARİ PERSONEL 40 TEKNİK PERSONEL 26 TEKNİK PERSONEL 26 SAĞLIK PERSONELİ 10 SAĞLIK PERSONELİ 10 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 15 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 16 MEMUR KADROLARI TOPLAMI 102 MEMUR KADROLARI TOPLAMI 103 TOPLAMI 76 TOPLAMI 77 TOPLAM PERSONEL 178 TOPLAM PERSONEL 180 Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden, İdari Personel (II) Sayılı Listeden, Teknik Personel (III) Sayılı Listeden, Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.

11 B - 5 B ADET ADET GENEL SEKRETER 1 GENEL SEKRETER 1 GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 HUKUK MÜŞAVİRİ 1 HUKUK MÜŞAVİRİ 1 AVUKAT 2 AVUKAT 2 MÜDÜR 9 MÜDÜR 9 İDARİ PERSONEL 45 İDARİ PERSONEL 45 TEKNİK PERSONEL 30 TEKNİK PERSONEL 30 SAĞLIK PERSONELİ 12 SAĞLIK PERSONELİ 14 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 18 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 20 MEMUR KADROLARI TOPLAMI 119 MEMUR KADROLARI TOPLAMI TOPLAMI TOPLAMI TOPLAM PERSONEL 208 TOPLAM PERSONEL 215 Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden, İdari Personel (II) Sayılı Listeden, Teknik Personel (III) Sayılı Listeden, Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.

12 B - 7 B ADET VE ÜZERİ ADET GENEL SEKRETER 1 GENEL SEKRETER 1 GENEL SEKRETER YARDIMCISI 2 GENEL SEKRETER YARDIMCISI 2 HUKUK MÜŞAVİRİ 1 HUKUK MÜŞAVİRİ 1 AVUKAT 2 AVUKAT 2 MÜDÜR 10 MÜDÜR 11 İDARİ PERSONEL 50 İDARİ PERSONEL 55 TEKNİK PERSONEL 32 TEKNİK PERSONEL 36 SAĞLIK PERSONELİ 15 SAĞLIK PERSONELİ 17 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 25 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 27 MEMUR KADROLARI TOPLAMI 138 MEMUR KADROLARI TOPLAMI 152 TOPLAMI 103 TOPLAMI 114 TOPLAM PERSONEL 241 TOPLAM PERSONEL 266 Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden, İdari Personel (II) Sayılı Listeden, Teknik Personel (III) Sayılı Listeden, Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir. (C) GRUBU (İLÇE ÖZEL İDARELERİ) NORM KADRO STANDARTLARI CETVELİ C GRUBU BOZCAADA VE GÖKÇEADA ADET

13 İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ 1 İDARİ PERSONEL 8 TEKNİK PERSONEL 5 SAĞLIK PERSONELİ 5 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 5 MEMUR KADROLARI TOPLAMI 24 TOPLAMI 13 TOPLAM PERSONEL 37 İdari Personel (II) Sayılı Listeden,Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir EK 3: İL ÖZEL İDARELERİ KADRO UNVANLARI LİSTELERİ (I) SAYILI LİSTE: MÜDÜR KADRO UNVANLARI MÜDÜR KADRO UNVANLARI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ BÜTÇE MÜDÜRÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ DÖNER SERMAYE İŞLERİ MÜDÜRÜ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ ENCÜMEN MÜDÜRÜ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ ETÜD PROJE MÜDÜRÜ GELİR MÜDÜRÜ GİDER MÜDÜRÜ HASTANE MÜDÜRÜ HUZUREVİ MÜDÜRÜ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ İŞLETME MÜDÜRÜ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ KREŞ MÜDÜRÜ KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ MUHASEBE MÜDÜRÜ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ SATINALMA MÜDÜRÜ SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRÜ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ

14 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ YAPI KONTROL MÜDÜRÜ MÜDÜR (II) SAYILI LİSTE: İDARİ PERSONEL KADRO UNVANLARI İDARİ PERSONEL KADRO UNVANLARI ANBAR MEMURU ANTRENÖR AYNİYAT SAYMANI AYNİYAT MEMURU BALIK ADAM BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ÇOCUK EĞİTİCİSİ ÇOCUK EĞİTİMCİSİ ÇOCUK REHBERİ VE GÖZETİMCİSİ ÇÖZÜMLEYİCİ DALGIÇ EĞİTMEN FOTOĞRAFÇI GEMİ ADAMI GİŞE MEMURU KONTROL MEMURU KAMERAMAN KÜTÜPHANECİ MEMUR MUHASEBECİ MUTEMET MÜTERCİM PROGRAMCI SİVİL SAVUNMA UZMANI SOSYOLOG ŞOFÖR TAHSİLDAR TERCÜMAN VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ VEZNEDAR

15 (III) SAYILI LİSTE: TEKNİK PERSONEL KADRO UNVANLARI TEKNİK PERSONEL KADRO UNVANLARI ARKEOLOG DEKORATÖR DESİNATÖR EKONOMİST EV EKONOMİSTİ FİZİKÇİ GRAFİKER HEYKELTRAŞ HİDROBİYOLOG HİDROLOG İSTATİSTİKÇİ JEOFİZİKÇİ JEOLOG JEOMORFOLOG KAPTAN KİMYAGER LABORANT MATEMATİKÇİ MİMAR MÜHENDİS ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU PALEONTOLOG PİLOT RESSAM RESTORATÖR ŞEHİR PLANCISI TEKNİK RESSAM TEKNİKER TEKNİSYEN TOPOGRAF

16 (IV) SAYILI LİSTE: SAĞLIK PERSONELİ KADRO UNVANLARI SAĞLIK PERSONELİ KADRO UNVANLARI ANTROPOLOG BAKTERİOLOG BAŞHEMŞİRE BAŞTABİP BAŞTABİP YARDIMCISI BİOLOG ÇOCUK GELİŞİMCİSİ DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ DİŞ TABİBİ DİYETİSYEN EBE ECZACI FİZİKOTERAPİST FİZYOTERAPİST HEMŞİRE KİMYAGER LABORANT ODYOLOG PEDAGOG PSİKOLOG RADYOTERAPİST SAĞLIK FİZİKÇİSİ SAĞLIK MEMURU SAĞLIK TEKNİKERİ SAĞLIK TEKNİSYENİ SOSYAL ÇALIŞMACI TABİP TIBBİ TEKNOLOG UZMAN TABİP UZMAN (TAB. UZ. TÜZ. GÖRE) VETERİNER HEKİM VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ

17 (V) SAYILI LİSTE: YARDIMCI HİZMET PERSONELİ KADRO UNVANLARI YARDIMCI HİZMET PERSONELİ KADRO UNVANLARI AŞÇI BAHÇİVAN BAKICI ANNE BEKÇİ ÇOCUK BAKICISI DAĞITICI GEMİCİ HASTABAKICI HAYVAN BAKICISI HAYVAN KESİCİSİ HİZMETLİ KALORİFERCİ MATBAACI SAĞLIK TEKNİSYEN YARDIMCISI TEKNİSYEN YARDIMCISI

18 EK 4: İL ÖZEL İDARELERİ KADRO KÜTÜKLERİ (I) SAYILI KÜTÜK: İL ÖZEL İDARELERİ MEMUR KADRO KÜTÜĞÜ İL ÖZEL İDARELERİ MEMUR KADRO KÜTÜĞÜ UNVAN EN ÜST EN ALT 657 SAYILI KANUNA TABİ MEMUR UNVANLARI SINIF KODU DERECE DERECE 7575 ANBAR MEMURU GİH ANTRENÖR GİH ANTROPOLOG SH ARKEOLOG TH AŞÇI YH AVUKAT AH AYNİYAT MEMURU GİH AYNİYAT SAYMANI GİH BAHÇİVAN YH BAKICI ANNE YH BAKTERİOLOG SH BALIK ADAM GİH BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ GİH BAŞHEMŞİRE SH BAŞTABİP SH BAŞTABİP YARDIMCISI SH BEKÇİ YH BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ GİH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BİOLOG SH BÜTÇE MÜDÜRÜ GİH ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ GİH ÇOCUK BAKICISI YH ÇOCUK EĞİTİCİSİ GİH ÇOCUK EĞİTİMCİSİ GİH ÇOCUK GELİŞİMCİSİ SH ÇOCUK REHBERİ VE GÖZETİMCİSİ GİH ÇÖZÜMLEYİCİ GİH DAĞITICI YH DAİRE BAŞKANI GİH DALGIÇ GİH DEKORATÖR TH DESİNATÖR TH DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ GİH DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ GİH DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ SH DİŞ TABİBİ SH DİYETİSYEN SH DÖNER SERMAYE İŞLERİ MÜDÜRÜ GİH EBE SH 1 11

19 8200 ECZACI SH EĞİTMEN GİH EKONOMİST TH EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ GİH ENCÜMEN MÜDÜRÜ GİH ETÜD PROJE MÜDÜRÜ GİH EV EKONOMİSTİ TH FİZİKÇİ TH FİZİKOTERAPİST SH FİZYOTERAPİST SH FOTOĞRAFÇI GİH GELİR MÜDÜRÜ GİH GEMİ ADAMI GİH GEMİCİ YH GENEL SEKRETER GİH GENEL SEKRETER YARDIMCISI GİH GİDER MÜDÜRÜ GİH GİŞE MEMURU GİH GRAFİKER TH HASTABAKICI YH HASTANE MÜDÜRÜ GİH HAYVAN BAKICISI YH HAYVAN KESİCİSİ YH HEMŞİRE SH HEYKELTRAŞ TH HİDROBİYOLOG TH HİDROLOG TH HİZMETLİ YH HUKUK MÜŞAVİRİ GİH HUZUREVİ MÜDÜRÜ GİH İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ GİH İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ GİH İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRÜ GİH İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ GİH İSTATİSTİKÇİ TH İŞLETME MÜDÜRÜ GİH İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ GİH JEOFİZİKÇİ TH JEOLOG TH JEOMORFOLOG TH KALORİFERCİ YH KAMERAMAN GİH KAPTAN TH KİMYAGER TH KİMYAGER SH KONTROL MEMURU GİH KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GİH KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ AMİRİ GİH KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİ GİH 3 10

20 11110 KREŞ MÜDÜRÜ GİH KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ GİH KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ GİH KÜTÜPHANECİ GİH LABORANT TH LABORANT SH MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRÜ GİH MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ GİH MATBAACI YH MATEMATİKÇİ TH MEMUR GİH MİMAR TH MUHASEBE MÜDÜRÜ GİH MUHASEBECİ GİH MUTEMET GİH MÜDÜR GİH MÜHENDİS TH MÜTERCİM GİH ODYOLOG SH ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU TH ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ GİH PALEONTOLOG TH PEDAGOG SH PİLOT TH PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ GİH PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ GİH PROGRAMCI GİH PSİKOLOG SH RADYOTERAPİST SH RESSAM TH RESTORATÖR TH RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ GİH SAĞLIK FİZİKÇİSİ SH SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ GİH SAĞLIK MEMURU SH SAĞLIK TEKNİKERİ SH SAĞLIK TEKNİSYEN YARDIMCISI YH SAĞLIK TEKNİSYENİ SH SATINALMA MÜDÜRÜ GİH SİVİL SAVUNMA UZMANI GİH SOSYAL ÇALIŞMACI SH SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRÜ GİH SOSYOLOG GİH STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ GİH SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRÜ GİH ŞEHİR PLANCISI TH ŞOFÖR GİH TABİP SH TAHSİLDAR GİH 5 11

21 11163 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ GİH TEKNİK RESSAM TH TEKNİKER TH TEKNİSYEN TH TEKNİSYEN YARDIMCISI YH TERCÜMAN GİH TIBBİ TEKNOLOG SH TOPOGRAF TH UZMAN (TAB. UZ. TÜZ. GÖRE) SH UZMAN TABİP SH VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ GİH VETERİNER HEKİM SH VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ GİH VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ SH VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ SH VEZNEDAR GİH YAPI KONTROL MÜDÜRÜ GİH YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ GİH YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ GİH YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ GİH 1 4 (II) SAYILI KÜTÜK: İL ÖZEL İDARELERİ SÜREKLİ İŞÇİ KADRO KÜTÜĞÜ İL ÖZEL İDARELERİ SÜREKLİ İŞÇİ KADRO KÜTÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ UNVAN KODU SÜREKLİ İŞÇİ KADRO UNVANI USTABAŞI USTA İŞÇİ 1160 AŞÇI OPERATÖR YAĞCI ŞOFÖR EK 5: İL ÖZEL İDARELERİ KADRO CETVELLERİ (I) SAYILI CETVEL: KADRO İHDAS CETVELİ (MEMUR) İLİ : MECLİS KARARININ KURUMU : TARİHİ SAYISI

22 MEMUR NORM KADRO STANDARDI TOPLAMI MEVCUT MEMUR KADROLARI DOLU BOŞ TOPLAM KADRO İHDAS CETVELİ (MEMUR) İHDASI İSTENİLEN KADRONUN; UNVAN KODU SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ GEREKÇESİ Meclis Başkanı Katip Katip

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis...

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis... Sayfa 1 / 5 Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26546 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI Metin ADIGÜZEL Sayıştay Denetçisi Evrensel tanımıyla mahalli idareler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun bireylerine bir arada yaşaması nedeniyle

Detaylı

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/04/1983-83/6525 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965-657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK (10 kasım 2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 311040001 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMİ (ADANA / SEYHAN - Merkez) 2 2 0 73,73004 76,60932 310030001 ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı

: 6/8/1979, : 7/17925 : 25/8/1971, : 1475 : 28/8/1979, : 16738 : 5, : 18, S.

: 6/8/1979, : 7/17925 : 25/8/1971, : 1475 : 28/8/1979, : 16738 : 5, : 18, S. 2663 İŞ TEFTİŞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/8/1979, No : 7/17925 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No : 1475 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 28/8/1979, No : 16738 Yayımlandığı Düsturun

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3)

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 Bu Kanunun

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1177 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 645 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı R.G.

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi ve Nosu : 06.08.1992 No : 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.06.1937, No : 3201 Resmi Gazetenin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü)

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) Evrak Tarih ve Sayısı: 12/02/2015-4900 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı *BE49K8D4* Pin: 73931 Sayı :45796484-265.01.01- Konu :Kur an-ı Kerim i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması.... VALİLİĞİNE (İl

Detaylı