Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?"

Transkript

1 SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye stoku kaçtr? (Burada y: kii ba üretim düzeyi, k: kii ba sermaye emek orandr) A) 4 B) 16 C) 27 D) 81 E) 90 SORU 32: Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? A) Ekonomide denge geliri tam istihdam gelirinden büyükse deflasyonist açk vardr ve dengenin tam istihdamda sa(lanabilmesi için daraltc talep politikalar uygulanmaldr. B) Tüketim ve tasarruf harcanabilir gelirin fonksiyonu iken yatrmlar faiz oranlarnn ve bekleyilerin bir fonksiyonudur. C) Ekonomide piyasa güçleri farkl karar birimlerinin elinde oldu(u için genelde eksik istihdamda denge sa(lanmaktadr. D) Tam istihdamda denge sa(lanabilir ancak, bu dengenin sürekli olmas için bir neden yoktur. E) Yatrmlar bekleyilerle ilikili oldu(u için istikrarszdr, tüketim ise istikrarldr. SORU 33: Aa(daki tabloda tüketici A nn 2009 ve 2010 yllar itibariyle geliri ile X ve Y mallar için yapt( harcamalar verilmitir. Buna göre X ve Y mallarnn srasyla gelir esneklii aa(dakilerden hangisidir? Gelir X Mal Y Mal A) X = 3,0 Y = 1,5 B) X = 2,0 Y = 3,0 C) X = 1,5 Y = 2,0 D) X = 1,2 Y = 1,5 E) X = 0,75 Y = 1,0 1

2 SORU 34: IS LM Modelinde merkez bankas faiz hedeflemesi stratejisi uyguluyorsa, daraltc bir maliye politikas sonucunda gelir düzeyi ve faiz oran nasl de(iir? A) Gelir ve faiz artar. B) Gelir ve faiz azalr. C) Faiz de(imez, gelir azalr. D) Faiz artar, gelir azalr. E) Gelir ve faiz de(imez SORU 35: Tam rekabet piyasasndaki bir firmann ksa dönem toplam üretim maliyeti fonksiyonu TC = q qq + 72 dir. Bu denklemde q firmann üretim miktarn göstermektedir. Söz konusu ürünün piyasa fiyat 9 TL ise, firmann kar maksimizasyonunu gerçekletirdii üretim miktar aa(dakilerden hangisidir? A) q = 3 B) q = 4 C) q = 5 D) q = 6 E) q = 8 SORU 36: Aa(daki durumlardan hangisinde yatrmlarn faize duyarllnn yüksek olmasndan söz edilebilir? A) IS e(risinin göreli olarak dik olmas B) IS e(risinin göreli olarak yatk olmas C) LM e(risinin göreli olarak dik olmas D) LM e(risinin göreli olarak yatk olmas E) LM e(risinin göreli olarak yatk, IS e(risinin göreli olarak dik olmas 2

3 SORU 37: Para arznn ksa dönemli ekonomik etkileri bakmndan Parac Görü ile Yeni Klasik Görü arasndaki en önemli fark aa(dakilerden hangisidir? A) Para arz, Parac Görüe göre ksa dönemde hem geliri ve hem de fiyatlar etkilemezken, Yeni Klasik Görüe göre sadece geliri etkiler. B) Parac görüe göre ksa dönemde rasyonel bekleyiler nedeniyle para arz, hem geliri ve hem de fiyatlar etkilerken, Yeni Klasik görüte adaptif bekleyiler nedeniyle hem geliri hem de fiyatlar etkilemez. C) Parac görüe göre para arz ksa dönemde gelir ve fiyatlar etkiler, Yeni Klasik görüe göre e(er para arzndaki de(imeler sürpriz de(ilse, hem fiyatlar, hem de geliri etkiler. D) Parac görüe göre ksa dönemde para arzndaki de(imeler, gelir ve fiyat düzeyini etkiler. Yeni Klasik görüe göre sadece para arzndaki beklenmeyen de(imeler durumunda hem fiyat hem de gelir etkilenir. E) Parac görüe ve Yeni Klasik görüe göre de para arz ksa dönemde gelir ve fiyatlar etkilemez. SORU 38: Da açk bir ekonomide, geniletici maliye politikas uyguland(nda aa(dakilerden hangisi beklenir? A) Faiz oranlar yükselir. B) Döviz talebi ve milli parann de(eri artar. C) Milli parann de(eri, finansal aktiflere olan talebin faiz düüü nedeniyle azalmasna ba(l olarak düer. D) Dthalat talebi artar. E) Faiz oranlar düer, gelir artar. SORU 39: Ksa dönem Phillips erisi üzerinde, beklenen enflasyon ile ilgili aa(dakilerden hangisi dorudur? A) Dsizlik oranndan ba(msz olarak sabit kalr. B) Dsizlik azaldkça artmaktadr. C) Dsizlik azaldkça azalmaktadr. D) Ekonomik performansa göre artmakta veya azalmaktadr. E) Dsizlikle ilikili de(ildir. 3

4 SORU 40: Üretim fonksiyonu Q = min( 2, LK ) eklinde iken e ürün e(rilerinin ekli nasldr? A) U biçimli e(rilerdir. B) S biçimli e(rilerdir. C) Pozitif e(imli do(rusaldr. D) Negatif e(imli do(rusaldr. E) L biçimli e(rilerdir. SORU 41: 1/3 1/ 4 Üretim fonksiyonunun Q = 5K L olmas durumunda ikame esneklii katsays aa(daki seçeneklerden hangisine eit olur? A) 0 B) 0.5 C) 1 D) 5 E) SORU 42: Bir monopol firmann kar karya oldu(u talep e(risi P = 25 QD biçiminde tanmlanmtr. Bu firmann marjinal haslat fonksiyonu aa(dakilerden hangisidir? A) 25 2QD B) 2Q0 C) QD D) 25QD E) 0 SORU 43: Tekelci rekabet piyasas ile tam rekabet piyasas uzun dönem dengesi bakmndan karlatrld(nda aa(daki sonuçlardan hangisine varlamaz? A) Her iki piyasada da firmalar normal kar elde ederler. B) Her iki piyasada da piyasaya giri çk serbestisi nedeniyle sat fiyat ortalama maliyete eitlenir. C) Her iki piyasada da denge üretim düzeyinde marjinal gelir marjinal maliyete eittir. D) Her iki piyasada da marjinal maliyet e(rileri pozitif e(imlidir. E) Her iki piyasada da uzun dönemde firmalar ortalama maliyetin minimum noktasnda üretim yaparlar. 4

5 SORU 44: Yeni Klasik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide hükümet, önceden ilan etmedi(i biçimde para arzn %5 orannda azaltyorsa ksa dönemde gelir ve fiyat düzeyi nasl de(iir? Gelir Düzeyi Fiyat düzeyi A) Artar Azalr B) Artar Artar C) Azalr Azalr D) De(imez De(imez E) Azalr De(imez. SORU 45: 43,7 milyon igücünün oldu(u bir ülkede isiz says 4,75 milyon kiidir. Buna göre ülkedeki isizlik haddi aa(dakilerden hangisidir? SORU 46: A) % 2 B) % 9,2 C) % 10,8 D) % 92 E) % 108 Marjinal Maliyet fonksiyonu MC=2+(Q 10) 2 olan bir firma üretim düzeyinden ba(msz olarak piyasada P=38 TL fiyat ile karlamaktadr. Firmann en karl üretim düzeyi aa(dakilerden hangisidir? A) Q = 4 B) Q = 8 C) Q = 12 D) Q = 16 E) Q = 20 5

6 SORU 47: Aa(daki ekildeki boyal alanla ilgili olarak aadaki klardan hangisi dorudur? A) Enflasyonist Açk B) Deflasyonist Açk C) Negatif Tasarruf D) Üretici Rant E) Resesyon SORU 48: Kaytszlk erilerinin orijine dbükey olmasnn nedeni aa(daki seçeneklerden hangisinde verilmitir? SORU 49: A) Marjinal Fayda B) E marjinal fayda ilkesi C) Azalan marjinal ikame oran D) Göreli fiyat E) Bütçe do(rusu Dskonto oranlarnda azal olursa aa(daki sralamalardan hangisi gerçekleir? r = faiz oran AE= Toplam tüketim I = yatrm miktar Y=Toplam üretim/gelir A) r 9 M IN M AEN M YO B) r O M IO M AEN M YO C) r N M IO M AEO M YO D) r O M IN M AEO M YO E) r 9 M IO M AEO M Y9 6

7 SORU 50: Tam rekabet piyasasnda üretilen bir maln bütün piyasada tek fiyattan satlyor olmas, aa(dakilerden hangisine neden olmaz? A) Piyasadaki mal ve hizmet tüketiminin maksimum olmasna B) Üretici rantnn do(masna C) Tüketici rantnn do(masna D) Piyasaya arz edilen tüm mallarn talep edilmeyip arz fazlasnn olumasna E) Piyasada alnp satlan mal ve hizmet üretiminin maksimum olmasna SORU 51: Talep fonksiyonu QD = P iken maln fiyatnn P = 4 olmas durumunda talebin fiyat esneklii kaç olur? A) 5 3 B) 3 5 C) 3 D) 5 5 E) 1 3 SORU 52: 1/4 2/3 Bir tüketiciye ait fayda fonksiyonu, U= x y biçiminde tanmlanmaktadr. Bu durumda y malnn marjinal faydas ile ilgili olarak aa(daki ifadelerden hangisi do(rudur? A) Tüketilen x malnn miktar arttkça y malnn marjinal faydas artar. B) Tüketilen x malnn miktar arttkça y malnn marjinal faydas de(imez. C) Tüketilen y malnn miktar arttkça y malnn marjinal faydas artar. D) Tüketilen x malnn miktar arttkça y malnn marjinal faydas azalr. E) Tüketilen y malnn miktar arttkça y malnn marjinal faydas de(imez. SORU 53: Bir üretici için arz denklemi P = 4+ 4Q iken maln fiyatnn 28 TL den 20 TL ye dümesi üretici art(n ne kadar de(itirir? A) 40 br azaltr. B) 40 br artrr C) 80 br azaltr D) 80 br artrr E) 20 br azaltr 7

8 SORU 54: X malnn piyasa talep e(risi denklemi ise tüketici rant (tüketici art() aa(dakilerden hangisidir? QD 3 = 18 P, piyasa arz denklemi de QS = 3P 2 A) 0 B) 12 C) 24 D) 36 E) 48 SORU 55: Geliri 180 TL olan bir tüketicinin Marjinal Dkame Oran (MRS) = 2y dir. x ve y mallarnn x fiyatlar ise srasyla P x = 3 TL ve P y = 1 TL dir. Buna göre tüketicinin optimal tüketim sepeti aa(dakilerden hangisidir? A) x = 58 ve y = 6 B) x = 60 ve y = 20 C) x = 40 ve y = 40 D) x = 40 ve y = 60 E) x = 30 ve y = 80 SORU 56: Sabit maliyetlere katlanarak faaliyette bulunan ve negatif e(imli do(rusal talep e(risine sahip olan bir monopolcü firmann kar maksimizasyonu ile ilgili aa(daki bilgilerden hangisi dorudur? A) Firmann haslatn maksimize eden fiyat düzeyi, karn maksimize eden fiyat düzeyinden büyüktür. B) Firmann karn maksimize eden fiyat düzeyi, haslatn maksimize eden fiyat düzeyine eittir. C) Firmann haslatn maksimize eden fiyat düzeyi, karn maksimize eden fiyat düzeyinden küçüktür. D) Firmann haslatn maksimize etti(i üretim düzeyinde talep esnekli(i birime eitken, karn maksimize etti(i üretim düzeyindeki talep esnekli(i sfrdr. E) Firmann haslatn maksimize eden üretim düzeyindeki talep esnekli(i, haslatn maksimize eden üretim düzeyindeki talep esnekli(inden büyüktür SORU 57: Ksa dönem emek talep erisinin negatif eime sahip olmasnn aa(dakilerden hangisidir? nedeni A) Emek faktörü için azalan marjinal ürün ilkesinin geçerli olmas B) Ölçe(e göre sabit getirinin geçerli olmas C) Ölçe(e göre azalan getirinin geçerli olmas D) Ölçe(e göre azalan getirinin geçerli olmas E) Eme(in ortalama ürününün önce azalmas, daha sonra ise artmas 8

9 SORU 58: Gelir vergisi orannn arttrlmas, IS erisinde nasl bir de(iikli(e neden olur? A) Yatklar ve sa(a kayar. B) Paralel sola kayar. C) Dikleir ve sa(a kayar. D) Paralel olarak sa(a kayar. E) Dikleir ve sola kayar. SORU 59: Kamu harcamalarnn piyasaya tahvil satarak finanse edilmesi sonucu faiz oranlarnn yükselmesine ba(l olarak özel yatrm harcamalarnn azalmasna verilen ad aa(daki seçeneklerden hangisinde yer almaktadr? A) Pigou etkisi B) Dlama Etkisi C) Gelir etkisi D) Likidite tuza( E) Sçrama tezi SORU 60: Zamanlar aras tüketim seçimi hipotezine göre, bu günkü tüketim ile gelecekteki tüketim arasnda zaman tercihi yapmay sa(layan temel unsur aa(dakilerden hangisidir? A) Ücret düzeyi B) Gelir düzeyi, C) Fiyatlar genel düzeyi D) Yatrm düzeyi E) Faiz oran 9

10 CEVAPLAR 31D 41C 51D 32A 42A 52A 33C 43E 53A 34C 44B 54E 35E 45C 55D 36B 46D 56B 37D 47C 57A 38A 48C 58E 39B 49C 59B 40E 50D 60E 10