İhraç edilecek katılma paylarına ilişkin yatınm kararlan izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İhraç edilecek katılma paylarına ilişkin yatınm kararlan izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir."

Transkript

1 , GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU'NA BAGLI GARANTİ PORTFÖY YABANCI (GELİşMEKTE OLAN ÜLKELER) HİsSE BYF FON SEPETİ FONU'NUN KATILMA PAYLARlNIN İHRACINA İLİşKİN İZAHNAME Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak, 23/02/2015 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu'na sicil numarası altında kaydedilerek 27/02/2015 tarih ve 8768 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Garanti Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Ülkeler) Hisse BYF Fon Sepeti Fonu'nun katılma paylarının ihrac{na ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından.2..i..!:\.i..ls.. tarihinde onaylanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ile kurucusu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. olan Türkiye Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Gelişmekte Olan Ülkeler Hisse Fonları Fon Sepeti Fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. 'ye devrolmuştur. İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekefculü anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. İhraç edilecek katılma paylarına ilişkin yatınm kararlan izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu izahname, Kurucu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin adresli resmi internet sitesi (www.gpy.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' nda (www.kap.gov.tr) yayımlanmıştır. İzahnamenin nerede yayımlandığı hususunun tescili ve TTSG'de ilan tarihine ilişkin bilgiler yatınmcı bilgi formunda yer almaktadır. Aynca bu izahname katılma paylarının alım satımının yapıldığı ortamlarda, şemsiye fon içtüzüğü ve yatırımcı bilgi formu ile birlikte, talep edilmesi halinde ücretsiz olarak yatınmcılara verilir.

2 İçİNDEKİLER 1- Kısaltmalar 2 2-1Fon Hakkında Genel Bilgiler 3 3- IL Fon Portföyünün Yönetim, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sınırlamaları 6 4- III Temel Yatırım Riskleri ve Risklerin Ölçümü 7 5- IV. Fon Portföyünün Saklanması ve Fon Malvarlığının Ayrılığı V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları VI Katılma Paylarının Alım Satım Esasları VII Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu 'nun Karşıladığı Giderler VIIl Fonun Vergilendirilmesi IX. Finansal Raporlama Esasları ve Fonla İlgili Bilgilerin Açıklanma Şekli X Fon 'un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi XL Katılma Payı Sahiplerinin Hakları XII Fon Portföyünün Oluşturulması ve HalkaArz 18 KıSALTMALAR Bil ilendirme Dökümanları BIST Finansal Raporlama Tebliği Fon emsiye Fon Kanun KAP Kurucu Kurul MKK Portfö Saklayıcısı PYŞ Tebliği Rehber Saklama Tebliği Takasbank Tebliğ TEFDP TMS/TFRS Şemsiye fon içtüzüğü. fon izahnamesi ve yatmmcı bil. formu Borsa İstanbul AŞ. II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İli kin Tebli ~ Garanti Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Ülkeler) Hisse BYF Fon Se eti Fonu Garanti Portfö Yönetimi AŞ. Fon Se eti emsiye Fonu 6362 sa ılı Serma e Pi asası Kanunu Kamuyu Aydınlatma Platformu Garanti Portföy Yönetimi A. Serma e Piyasası Kurulu Merkezi Ka ıt Kurulu u A. T. Garanti Bankası AŞ. ILI-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği Yatırım Fonlarına İli kin Rehber ILI-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İli kin Esaslar Tebli~i İstanbul Takas ve Saklama Bankası A. III-52.1 sayılı Yatınm Fonlarına İli kin Esaslar Tebliği Türki e Elektronik Fon Dağıtım Platformu Kamu Gözetimi. Muhasebe ve Denetim. Standartları Kurumu afından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye ~ph~,$..b..e ~ ~~. larıltürkiye Finansal Raporlama Standartları/!ıe buri,lar,,' ~, ılışk ek ve yorumlar ; '\ if. ;:.,1/. ", 'o" :\\ ~--- 2 \' t;. :~. \"2 J \\'".,' ';.' /,~~ '~l i -;'ı:;~. '-.~ Li ~J ~\ ;,-..-

3 i Yönetici i Garanti Portföy Yönetimi A.ş. i. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER Fon, Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan nakitle, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre işbu izahnamenin II. bölümünde belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan, katılma payları Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır Fona İlişkin Genel Bilgiler Fon 'un Unvanı: Adı: Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı: Bağlı OlduWu Süresi: Garanti Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Ülkeler Hisse BYF Fon Se eti Fonu Gelişmekte Olan Ülkeler Hisse BYF Fon Sepeti Fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti emsi e Fonu Fon Se eti Fonu Süresiz 1.2. Kurucu, Yönetici ve Portföy Saklayıcısı Hakkında Genel Bilgiler Unvan ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler Kurucu ve Yönetici'nin Unvanı: Garanti PortfÖY Yönetimi A.Ş. Yetki Belgeleri ı Portföy Yöneticiliği ve Yatınm Danışmanlığı Faaliyetlerine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: No: PYŞIPY.2-YD.2/1071 Port/öv SaklavıclSı 'nın Unvanı: T. Garanti Bankası A.Ş. Portföy Saklama Faaliyeti İznine Tarih: İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Sayı: 20/649 Numarası İletişim Bilgileri Kurucu ve Yönetici Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin Merkez adresi ve internet sitesi: Etiler Mah. Cengiz Topel Cad. No:39 Kat: Be ikta /İST.

4 Telefon numarası: 1.3. Kurucu Yöneticileri Fon'u temsil ve ilzama Kurucunun yönetim kurulu üyeleri yetkili olup, yönetim kurulu üyelerine ve kurucunun diğer yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: Adı So adı GürÇAGDAŞ Zeki ŞEN Kemal Ruhi EvranERTAŞ Mahmut KAYA Beyhan KOLAY Maria De Paloma Piqueras HERNANDEZ Sergio Femandez- Pacheco Ruiz- VİLLAR Görevi Yönetim Kurulu Başkanı YK Başkan Vekili J GenelMüdür YK Üyesi JGenel Müdür Yardımcısı YK Üyesi JGenel Müdür Yardımcısı İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Ü esi Yönetim Kurulu Üyesi Son S Yılda Ya tıwıi ler ı1- irket-görev Tecrübesi Garanti Portföy Yönetimi AŞ.- Genel 28 Müdür Garanti Portföy Yönetimi AŞ.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Garanti Portföy Yönetimi AŞ.-Yönetim Kurulu Başkanı T.Garanti Bankası AŞ.- Yatırım 26 Bankacılığı Birim Müdürü Garanti Portföy Yönetimi AŞ.-Genel Müdür Garanti Portföy Yönetimi AŞ.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Genel Müdür Garanti Portföy Yönetimi AŞ.-Ma1i 23 İşler Genel Müdür Yardımcısı Garanti Portföy Yönetimi AŞ. - Yönetim Kurulu Üyesi/Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Garanti Yatırım Menkul Kıymetler 22 A.Ş.-Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Garanti Portföy Yönetimi AŞ.- Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Garanti Portföy Yönetimi AŞ.- Yönetim Kurulu Üyesi/Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı T.Garanti Bankası AŞ.- Güvenli 21 Operasyon Birim Müdürü Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu İ Kontrolden Sorumlu Üyesi Garanti PortfOy Yönetimi AŞ.- 24 Yönetim Kurulu Üyesi BBVA Portföy Yönetimi-SGHC CEO - 4

5 Garanti Portföy Yönetimi AŞ.- Yönetim Kurulu Üyesi To1ga Macit Genel Müdür EFG İstanbul Menkul Değerler- 17 GÜSAR Yardımcısı Direktör Garanti Portföy Yönetimi AŞ.-Strateji ve Araştırma Stratejist Garanti Portföy Yönetimi AŞ.- Kurumsal Gelişim ve Strateji Koordinatör Garanti Portföy Yönetimi AŞ.- Kurumsal İş Geliştirme Satış & Pazarlarna Genel Müdür Yardımcısı 1.4. Fon Hizmet Birimi Fon hizmet birimi Garanti Hizmet Yönetimi AŞ. nezdinde oluşturulmuş olup, hizmet biriminde görevli fon müdürüne ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. Adı Görevi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev) Tecrfibesi Soyadı Cansel FonMüdürü Garanti Hizmet Yönetimi AŞ. - Fon 21 Bayyiğit Yönetmeni Garanti Hizmet Yönetimi AŞ.- Fon Müdürü 1.5. Portfoy Yöneticileri Fon malvarlığımn, fonun yatınm stratejisi doğrultusunda, fonun yatırım yapabileceği varlıklar konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasası alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip portföy yöneticileri tarafından, yatırımcı lehine ve yatınmcı çıkarım gözetecek şekilde PYŞ Tebliği düzenlemeleri, portföy yönetim sözleşmesi ve ilgili fon bilgilendirme dökümanları çerçevesinde yönetilmesi zorunludur. Fon portföyünün yönetimi için görevlendirilen portföy yöneticilerine ilişkin bilgilere KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.gov.tr) ulaşılması mümkündür Kurucu Bünyesinde Oluşturulan veya Dışandan Temin Edilen Sistemler, Birimler ve Görevli Personel ile Fonun Denetimini Yapan Kuruluş Birim Fon hizmet birimi İç kontrol sistemi Risk Yönetim sistemi Teftiş birimi Araştırma birimi Birimin/Sistemin Oluşturulduğu Kurum Garanti Hizmet Yönetimi AŞ. Garanti Portföy Yönetimi AŞ. Garanti Portföy Yönetimi AŞ. Garanti Portföy Yönetimi AŞ. öy Yönetimi AŞ. 5

6 Fon'un finansal raporlarının bağımsız denetimi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ş. tarafından yapılmaktadır Kurucu'nun Şube ve Acenteleri Şube Acente ubesi bulunmamaktadır. II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİsİ İLE FON PORTFÖY SıNıRLAMALARı 2.1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarım koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahilolmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'ndebelirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir Fon'un yatınm stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yabancı borsalarda işlem gören ve ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülke hisse senetlerine yatınm yapan borsa yatınm fonlarımn katılma paylarına yatınlır. Gelişmekte Olan Ülkeler, Dünya Bankası ve/veya IMF (Uluslararası Para Fonu) tarafından bu kategoride belirtilen ülkeleri ifade eder Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. VARLıK ve İŞLEM TÜRÜ AS2arİ % Azami % Yabancı Borsalarda İşlem Gören ve ağırlıklı olarak Gelişmekte Olan Ülke Hisse Senetlerine yatmm yapan Borsa Yatınm Fonu Katılma Payları Katılma payı satışına ilişkin izahnamesi O 20 Kurulca onaylanan Yatınm Fonu ve Borsa YatınmFonu Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları O 20 Ters Repo İşlemleri O 20 Takasbank Para Piyasası İşlemleri O 20

7 2.6. Portföye, varlık alım-satımı nedeniyle doğan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla işlem yapılan borsanın valör günü süresince, dövize dayalı borsa dışı vadeli işlem sözleşmesi dahil edilebilir. Yapılan kaldıraç yaratan işlemlerin fonun yatınm stratejisine uygun olması zorunludur Fon toplam değerinin % IO'unu geçmemek üzere, fon hesabına kredi alınabilir. Bu takdirde kredinin tutarı, faizi, alındığı tarih ve kredi alınan kuruluş ile geri ödeneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurula bildirilir Portföye dahil edilen yabancı yatınm araçlarını tanıtıcı genel bilgiler: Fon portföyüne; gelişmekte olan ülkeler adı altında tanımlanan ülke piyasalan, Avrupa Birliği, G20 ülkeleri ve OECD ülkeleri borsalanna kote edilmiş yabancı sermaye piyasası araçlan alınabilir. Fon portföyüne katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan fon katılma paylannın dahil edilmesi esas olmakla birlikte, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatınm fonlannın katılma paylan, katılma payı satışına ilişkin izahnamelerin Kurulca onaylanması şartı aranmaksızın fon portföyüne alınabilir. III. TEMEL YATIRIM RİSKLERİ VE RİSKLERİN ÖLÇÜMÜ Yatınmcılar Fon'a yatınm yapmadan önce Fon'la ilgili temel yatınm risklerini değerlendirmelidirler. Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay flyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatınmlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini yatınmcdar göz önünde bulundurmalıdır Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: 1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanınayı temsil eden finansal araçlann, ortaklık paylannın, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve dövize endeksli fmansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonlann değerinde, faiz oranlan, ortaklık payı flyatlan ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir: a- Faiz Oranı Riski: Fon portföyüne faize dayalı varlıklann (borçlanma aracı, ters repo vb) dahil edilmesi halinde, söz konuş varlıklann değerinde piyasalarda yaşanabilecek faiz oranlan değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder. b- Kur Riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde, döviz kurlannda meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir. c- Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Fon portföyünde bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir. 2) Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir. 3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan fınansal varlıklann istenildiği~a;'piy~~ fiyatından nakde dönüştürülememesi. rtaya çıkan zarar olasılığıdır. ıf>j/ ~ T.C'"!... ~\ ii.~ ~ / ")~~ \\ '\ 11 c::ı<: l\ )..( '"". ~ ',~ ~ ~ \ 7 ~ ~. "<'Jl"~ 4,~~;' / V--.~, 1-1f'f\SI\S\ / I 1 (J ({ ~:::ı)~...1..' \,;<.' >ı~.:..~':.....",...~ ~-:~:?<f

8 4) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyünetürev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türevaraç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatınını ile başlangıç yatınmının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatınmından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder. 5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir. 6) Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatınm yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır. 7) Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralelolarak, en az iki farklı fınansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder. 8) Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişiklerden olumsuz etkilenmesi riskidir Fonun maruz kalabileceği risklerin ölçümünde kullanılan yöntemler şunlardır: Fonun yatınm stratejisi ile yatınm yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Piyasa Riski: Fonun piyasa riski ölçümünde Riske Maruz Değer Yöntemi kullanılır. RMD hesaplamasında tek taraflı %99 güven aralığı, 1 günlük elde tutma süresi, 250 iş günü gözlem süresi kullanılır. Kredi Riski: Fon portföyüne dahil edilmesi planlanan ve kredi riski taşıyan finansal ürünler için, ihraççının kredi verilebilirliği incelenir. Fon portiöyüne dahil edilmek istenilen kredi riski taşıyan ürünlerin ihraççısı için kredi derecelendirme kuruluşları Moody's, S&P veya Fitch tarafından verilmiş kredi notu değerlendirilerek fon portföylerine dahil edilir. Kredi notu bulunmayan ihraççılar için kredi verilebilirliğin izlenmesini sağlayacak kredi ölçüm sistemleri kullanılabilir. Karşı Taraf Riski: Fona dahil edilmesi düşünülen, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafın, denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum vb.) olması, Yatınm Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 32. Maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması, objektif koşullarda yapılması, adil fiyat içermesi, fonun fiyat açıklama dönemlerinde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlenmesi, fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürillebilir ve sona erdirilebilir nitelikte olması zorunludur. Borsa dışında taraf olunan türev araç ve swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski, piyasaya göre ayarlama (mark to market) yöntemi ile hesaplanan toplamın fon toplam değerine oranlanması ile elde edilir. K riski yatınm fonunun toplam değçri~::~lo?buu 1'/ -A,/ t~.ı'\-.':,." aşamaz,,-'y.r-.je, " '{ ',,\.;.1. V o,. 'OY ;'l' c, --=::: \\ iı' ;~i(~.~\. :1,= ~': LI (t _.1..\;:0 ii r i' :... '\~]/)4... ıj ı\.,4 ::... ',": ~~-::. ~; fi \\ ".!> ~ ~'\.t:~ (..,./1 \" rı. _\ 'i. t<.\ /1 '~,; " ~,.,j J'~ fs.~ '=' ~ '\ /7 ~'~". f ",. 1 ""'~<!....,.t.."...:,i~."t "'~{;-;"",,,..._.;-.;:;..~:.c 4'~

9 Likidite Riski: Fon portföyünde yer alan kıymetlerin geçmiş işlem hacimleri dikkate alınarak günlük likidite tutarları hesaplanır. Bu tutarlar üzerinden fonun günlük likidite oranı belirlenir Kaldıraç Yaratan İşlemler Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; Portföye, varlık alım-satımı nedeniyle doğan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla işlem yapılan borsanın valör günü süresince, dövize dayalı borsa dışı vadeli işlem sözleşmeleri dahil edilebilir. Fonun yatırım stratejisi uyarınca yatırım yapılacak borsa yatırım fonlarının ilgili borsada işlem gördüğü para birimleri (dövizlkur) yapılan kaldıraç yaratan işlemlere dayanak varlık teşkil edebilir. Bu kapsamda fona dahil edilebilecek tezgahüstü piyasalarda taraf olunacak sözleşmelerin dayanak varlığı döviz olabilir. 3.4.Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber' de belirlenen esaslar çerçevesinde Standart Yöntem (Commitment Approach) kullanılacaktır. Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. IV. FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASı VE FON MAL VARLIGININ AYRıLlGI 4.1. Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır Portföy Saklayıcısı'nın, fon portföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank'ın erişimine imkan sağlanır. Bu durumda dahi Portföy Saklayıcısı'nın yükümlülük ve sorumluluğu devam eder Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, fon hesabma olması şartıyla kredi almak türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahilolmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez Portföy saklayıeısı; fona ait finansal varlıkların saklanması ve/veya kayıtların tutulması, diğer varlıkların aidiyetinin doğrulanması ve takibi, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesinin kontrolü ile mevzuatta belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda, portföy saklayıeısı; a) Yatırım fonları hesabına katılma paylarının ihraç ve itfa edilmesi işlemlerinin mevzuat ve fon içtüzüğü hükümlerine uygunluğunu, b) Yatırım fonu birim katılma payı veya birim pay değerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümleri çerçevesinde belirlenen değerleme esaslarına göre hesaplanmasını, "~_ ç) Mevzuat ile fon iç"..~... ame hükümlerine aykırı olm~:'şpft~. Kurucu/Yönetici'~nın talima n erine getiri esini, L~ (. "A ıt.. - L ıl i"?' \\ ~~'T.l':\ 9! r: ~:. 1,,\..A ::» t\,,~ '\ ~- ı.( S i =- tl. ro" ~"~,g~3.:q;' ij \\!.:ı ~- ~.. "~ ';' /./:'1 S o,,\,,'"") A ~. A. " J,,;-..';.P'

10 d) Fon'un varlıklarıyla ilgili işlemlerinden doğan edirnlerine ilişkin bedelin uygun sürede aktarılmasını, e) Fon'un gelirlerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümlerine uygun olarak kullanılmasını, f) Fon'un varlık alım satımlarının, portföy yapısının, işlemlerinin mevzuat, fon içtüzüğü, izahname hükümlerine uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür Portföy saklayıcısı; a) Fona ait varlıkların ayn ayn, fona aidiyeti açıkça belli olacak, kayıp ve hasara uğramayacak şekilde saklanmasını sağlar. b) Belge ve kayıt düzeninde, fona ait varlıkları, hakları ve bunların hareketlerini fon bazında düzenli olarak takip eder. c) Fona ait varlıkları uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutamaz ve kendi aktifleriyle ilişkilendiremez. 4.6.a) Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur. Kurucu, Portföy Saklayıcısından; Portföy Saklayıcısı da Kurucu'dan, Kanun ve Saklama Tebliği hükümlerinin ihlaıi nedeniyle doğan zararların giderilmesini talep etmekle yükümlüdür. Katılma payı sahiplerinin Kurucu veya Portföy Saklayıcısına dava açma hakkı saklıdır. b) Portföy saklayıcısı, portfdy saklama hizmeti verdiği portföylerin yönetiminden veya piyasadaki fıyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir. c) Portföy Saklayıcısı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle katılma payı sahiplerine karşı sorumludur Portföy saklayıeısı, saklama hizmetinin fonksiyonel ve hiyerarşik olarak diğer hizmetlerden aynştınlması, potansiyel çıkar çatışmalarının düzgün bir şekilde belirlenmesi, önlenmesi, önlenemiyorsa yönetilmesi, gözetimi ve bu durumun fon yatınmcılarına açıklanması kaydıyla fona portfdy değerleme, operasyon ve muhasebe hizmetleri, katılma payı alım satımına aracılık hizmeti ve Kurulca uygun görülecek diğer hizmetleri verebilir Portfdy saklayıeısı her gün itibari ile saklamaya konu varlıkların mutabakatını, bu varlıklara merkezi saklama hizmeti veren kurumlar ve Kurucu veya yatınm ortaklığı ile yapar Portföy saklayıcısı portföy saklama hizmetini yürütürken karşılaşabileceği çıkar çatışmalarının tanımlanmasını, önlenmesini, yönetimini, gözetimini ve açıklanmasını sağlayacak gerekli politikaları oluşturmak ve bunları uygulamakla yükümlüdür Kurucu'nun üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile Fon'un aynı üçüncü kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur..... ~.::::'C;:;::-.~. :~_ Kurucu, Portföy Saklayıeısı. Portföy Saklayıeısı da Kurucu.;diii,*K~~"ıye ede1yıe oğan zararların giderilme~jfii ~. ep~'efn!~jcl~\ :~//~cr-~":ı il - ;; '":'";; i.1.-, 'I 10 il '- ;;.., i -ı:'r::"!. ;~\ \/' t;::; // ~ il... n!"., \\... ~ c!ı.~~~.:--'"i~' r~ /J '",-,,." c\ "..> If \'~><J.~;~.; ".';";";;;;'.i-;:':..'.. s>/

11 yükümlüdür. Katılma payı sahiplerinin Kurucu veya Portföy Saklayıcısına dava açma hakkı saklıdır Portföy saklayıcısı, portfoy saklama hizmeti verdiği portfoylerin yönetiminden veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir Portföy Saklayıcısı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle katılma payı sahiplerine karşı sorumludur Portföy saklama sözleşmesinde portföy saklayıcısının Kanun ve Saklama Tebliği hükümleri ile belirlenmiş olan sorumluluklarının kaps~ daraltıcı hükümlere yer verilemez. V. FON BİRİM PAY DEGERININ, FON TOPLAM DEGERİNİN VE FON PORTFÖY DEGERİNİN BELİRLENME ESASLARI 5.1. "Fon Portföy Değeri", portföydeki varlıkların Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanan değerlerinin toplamıdır. "Fon Toplam Değeri" ise, Fon PortfOy Değerine varsa diğer varlıkların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle hesaplanır Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü sonu itibarıyla Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu pazarın, piyasanın, platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda Kurucu'nun yönetim kurulu karar alabilir. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili olarak KAP'ta açıklama yapılır numaralı maddede belirtilen durumlarda, Kurulca uygun görülmesi halinde, katılma paylarının birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve katılma paylarının alım satımı durdurulabilir Yurtdışı borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ve vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin olarak, Finansal Raporlama Tebliği uyarınca TMS/TFRS dikkate alınarak Kurucu yönetim kurulu kararı ile belirlenen değerleme esasları aşağıdaki gibidir: Yabancı hisse senedi, yabancı piyasalarda işlem gören; Yatınm Fonu Katılma Payları, Borsa Yatınm Fonu Katılma Payları değerlemesinde, değerleme tarihindeki Bloomberg ekranının HP sayfasında o gün için açıklanan borsadaki kapanış fiyatının, bunların olmaması durumunda son alış fiyatının, borsanın kapalı olması durumunda ise bir önceki değerleme fiyatı kullanılır. Forward sözleşmelerinin değerlemesinde; Spot Kur İçin: Fonun alacaklı olduğu para birimi için değerleme günündeki TCMB alış kuru, borçlu olduğu para birimi için ise TCMB satış kuru, Faiz Oranları İçin: Bloomberg, Reuters ve Superderivatives gibi bağımsız ve güvenilir veri sağlayıcılarından elde edilen ilgili para birimlerinin LIBOR ve zımni faiz oranları baz alınarak içsel sistem tarafından hesaplanacaktır. Hesapl~ada vadedeki p~~~};>~~ ilgili faiz oranları kullanılarak değe gününe indirgenir. Indirgenmiş n~ ~ş~pıj1\ Türk Lirası değeri yukarıda e irti~n pot Kur aracılı~ı. ile he~~ı~.... ~~s~. lafim1"\ değerlerinin topı~ı - e günü' in orward sözleşmesının değennı ~. stet(. '..\~ - ıı c: ı;: -.:r ~ is II ~i, ~,~s J;;, J' _ '1\ foo (\..:.'J2~/,,"'"...i "tl i' ~- ~ ç.. i \\ -il- II'AS;ı"S\ ".' ii L~~. '# 0;-:,_._,,1 L~ 1...p,-,"'-...,..-it

12 5.6. Borsa dışında taraf olunacak sözleşmelere ilişkin olarak aşağıdaki esaslara uyulur: Forward sözleşmelerinin portf6ye adil fiyattan dahil edilip edilmediğinin kontrolü aşağıdaki şekilde yapılır; Forward işleminin spot kurunun Bloomberg ve Reuters gibi bağımsız ve güvenilir veri sağlayıcılarının işlem saatinde yayınladığı en düşük en yüksek spot kur bandında olması gerekmektedir. Vadeli kur ile spot kur arasındaki farka forward points denir. İşlernde kullanılan forward points'in aynı işlem kuru ve işlem vadesi için adil ve tarafsız kurumlann kotasyonlan kullanılarak hesaplanan alış-satış forward points bandında olması gerekmektedir. Bu uygunluk ve hesaplama Bloomberg FX Forward Calculator, Reuters Swap Points and Outrights veya güvenilirliği test edilmiş benzer ekranlar aracılığı ile yapılır. Bu kontrol işlemi Garanti Hizmet Yönetimi A.ş. PortfOy Yönetimi Operasyon birimi tarafından her işlem yapıldığında gerçekleştirilecektir. Forward işlemlerinin fiyat açıklama dönemlerinde piyasa değerinin hesaplanmasında aşağıdaki esaslar dikkate alınır; Spot Kur İçin: Fonun alacaklı olduğu para birimi için değerleme günündeki TCMB alış kuru, borçlu olduğu para birimi için ise TCMB satış kuru, Faiz Oranlan İçin: Bloomberg, Reuters ve Superderivatives gibi bağımsız ve güvenilir veri sağlayıcılanndan elde edilen ilgili para birimlerinin LIBOR ve zımni faiz oranlan baz alınarak hesaplanacaktır. Hesaplamada vadedeki para birimleri ilgili faiz oranlan kullanılarak değerleme gününe indirgenir. indirgenmiş nakit akışlannın Türk Lirası değeri yukanda belirtilen Spot Kur aracılığı ile hesaplanır. Hesaplanan değerlerinin toplamı değerleme günü için forward sözleşmesinin değerini göstermektedir. Bununla birlikte, fon fiyatı hesaplanırken değerlernede kullanılmak üzere karşı taraftan fiyat kotasyonu alındığı durumlarda söz konusu fiyat değerlernede kullanılmadan önce fiyatın uygunluğu yeterli ve genel kabul görmüş bir fiyatlama modeli aracılığıyla ve Kurucu/Yönetici tarafından belirlenebilecek diğer prosedürler çerçevesinde değerlendirilmelidir. Risk Yönetimi birimi ve içsel sistemlerin ürettiği forward fiyatlannın değerleme fiyatıyla uygunluğunun kontrolü İç Kontrol Birimi tarafından yapılır. VI. KATILMA PAYLARlNIN ALIM SATıM ESASLARI 6.1. Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcılann BIST Borçlanma Araçlan Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatlan talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçlan Piyasası' mn açık olduğu günlerde saat 12:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BlST Borçlanma Araçları Piyasası' mn kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir Alım Bedellerinin Tahsil Esaslan Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatlan pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uyg~ayarak tahsil edebilir. Aynca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son,jlan:eqilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tu eğer kıymeti teminat olarak ka9}ıred~p1!i.rt''0~~. TEFDP'te işlem görecek fonlar' ın a tal. atlan pay sayısı ya da tutar 9;İara!'veriı~bilit~ '~'ı Kurucu, talimatın pa~y erilm i hafinde, alış işlemine uyguıana~.fak~fı"y~~. -,sbn '~~...." \\~:'.;:(\\ '':;;-\.,. 'i 12 ii ;., \..,":'.,~--J:::> -i- \\ t"'l 1'\ ",:~,,'\ t.t; J ~\....::;;/,.o..,) >... L \\ "?.I::,t')'JJ. <"'. ::. <;\. ~ ;,~O -,'- '\.'. ''t.-' -,,',if -'i",,1 - \ fi 'i.\';:;--~... 1 ~.,<p'