BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ"

Transkript

1 T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DÖNEM PROJESĠ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ SERKAN KARASLAR PROJE DANIġMANI DOÇ.DR. AYHAN AYTAÇ EDĠRNE 2014

2

3 I Proje adı: Bankacılık Sektöründe Pazarlama Uygulamaları ve Bir Örnek Olay Hazırlayan: Serkan KARASLAR ÖZET Bankalar finansman sisteminin ana öğesi durumundadırlar. Finansal hizmetler sektörü, yeniliklerin en kolay uygulandığı, çok hızlı geliģen ve değiģen bir sektördür. Özellikle bankacılıkta, çalıģma Ģeklinin ve faaliyet yapısının yeniden tasarlanması son yıllarda dünya çapında yaygınlık kazanmıģtır. Ülkemizde de küreselleģmenin etkisi, tüketici davranıģ ve tercihlerindeki geliģmeler, farklı sektörlerden gelen rekabet ve sürekli değiģen mevzuatlar bankalar üzerinde çok ciddi baskılar oluģturmaktadır. Günümüzde etkin olan bu yeni süreçte müģteri memnuniyeti büyük önem kazanmaktadır. Bankaların yaratıcı ürünlerle ve dağıtım kanallarıyla müģteriye yakınlığının artması güçlü rekabet ortamında farklılaģma sağlayacaktır. ÇalıĢmanın birinci bölümünde bankacılığın tarihsel geliģimini Dünya ve Türkiye deki Bankacılık Sektörünün ortaya çıkıģı, geliģimi ve günümüz Bankacılık Sektöründen kısaca bahsedilmektedir. Ġkinci bölümde ise modern pazarlama uygulamalarına değinilmektedir. ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde günümüzde uygulanan modern pazarlama öğelerinin Bankacılık Sektöründeki uygulama alanlarına ve Ģekillerine değinilmektedir. ÇalıĢmanın dördüncü ve son bölümünde, çalıģmanın da konusunu oluģturan Garanti Bankasının pazarlama uygulamaları incelenmekte ve günümüzde uyguladığı pazarlama örneklerine yer verilmektedir. Anahtar Kelimeler: Bankacılık Sektörü, Modern Pazarlama Uygulamaları, Garanti Bankası

4 II Name of Project: Marketing Aplication at Banking Sector and a Sample Event Prepared by: Serkan KARASLAR ABSTRACT Banks are the main element of the financing system. The financial services sector is a very rapidly changing and developing sector in which innovations are applied in the easiest manner. Especially, in recent years, redesigning of working manner and activity structure in the banking sector has become widespread in all around the world. In our country, the effect of globalization, developments in behavior and preferences of consumers, competition from different sectors and continuously changing legislations create very serious pressures on banks. Today, customer satisfaction is very important in this new effective process. To increase customer closeness with creative products and distribution channels by banks will ensure differentiation in the powerful competition environment. In the first section of the study, the subjects such as historical development of banking, rising of the banking sector in Turkey and world, its development and today s banking sector are explained briefly. In the second section, modern marketing practices are mentioned. In the third section, application areas and types of today s modern marketing elements in the banking sector are mentioned. In the fourth and last section of the study, marketing practices of Garanti Bank that constitute the subject of the study are examined and the recent marketing models applied by the bank are explained. Key words: Banking sector, modern marketing practices, Garanti Bank

5 III ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET... I ABSTRACT... II ĠÇĠNDEKĠLER... III TABLO LĠSTESĠ... V ġekġller LĠSTESĠ... V GĠRĠġ... 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 1. Bankacılık Sektörü Dünya da Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM 2. Pazarlamanın Temel Ġlkeleri Pazarlama Kavramı Pazarlama AraĢtırması Kavramı Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi Pazarlama Karması ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. Bankacılık Sektörü ve Pazarlama Uygulamaları Bankacılık Sektöründe Pazarlama Karması Ürün Fiyat Tutundurma Dağıtım Ġnsan... 38

6 IV Fiziksel Kanıtlar Süreç Dünya da Bankacılık Sektöründe Pazarlama Uygulamaları Türkiye de Bankacılık Sektöründe Pazarlama Uygulamaları DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4. Garanti Bankasının Pazarlama Uygulamaları Garanti Bankasının Tarihçesi Garanti Bankasının Ortaklık Yapısı Garanti Bankasının Pazarlama Karması Ürün Fiyat Tutundurma Dağıtım Ġnsan Fiziksel Kanıtlar Süreç Garanti Bankasının Elektronik Alt Yapısı ve SağlamıĢ Olduğu Hizmetler SONUÇ KAYNAKÇA... 67

7 V KISALTMALAR ABD AMA A.ġ. ATM DASK EFT : Amerika BirleĢik Devletleri : Amerikan Pazarlama Birliği : Anonim ġirket : Otomatik para çekme makinesi : Doğal afet sigortası : Elektronik fon transferi E-POSTA : Elektronik Posta HGS IIP IMF IMKB ĠBYSP KOBĠ OECD OGS OPEC ÖFK SWIFT TBB TC TCMB TL TV : Hızlı GeçiĢ Sistemi : Ġnsana Yatırım Yapanlar : Uluslar Arası Para Fonu : Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası : Ġkinci BeĢ Yıllık Sanayi Planı : Küçük ve Orta Boy ĠĢletme : Kalkınma Ve ĠĢ Birliği Örgütü : Otomatik GeçiĢ Sistemi : Petrol Ġhraç Eden Ülkeler Örgütü : Özel Finans Kurumu : YurtdıĢı Elektronik Fon Transferi : Türkiye Bankalar Birliği : Türkiye Cumhuriyeti : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası : Türk Lirası : Televizyon

8 VI TABLO LĠSTESĠ Tablo 1. Banka Sayıları Tablo 2. Bankacılıkta DeğiĢik Dağıtım Kanalları Tablo 3. Garanti Bankası Ortaklık Yapısı ġekġller LĠSTESĠ ġekil 1. Garanti Bankası Ürünleri ġekil 2. Garanti Bankası Fiyatlandırma Örneği... 56

9 1 GĠRĠġ Bankacılık sektörü finansal sistem içerisinde finansal aracılık iģlevini yerine getiren en önemli ve en büyük aktördür. Bankalar kar amaçlı faaliyet gösteren aracı kuruluģlardır. Finansal sistem ekonominin diğer sektörleri ile karģılaģtırıldığında devletin ağır düzenlemeler yaptığı bir sektördür ve bankalarda bu düzenlemeler altında faaliyet gösterirler. Finansal hizmetler sektörü, yeniliklerin en kolay uygulandığı, çok hızlı geliģen ve değiģen bir sektördür. Bankacılık sektörü, çalıģma Ģeklinin ve faaliyet yapısının yeniden tasarlanması, son yıllarda dünya çapında yaygınlık kazanmıģtır. Bankalar geleneksel finansal araçların yanı sıra finansal yenilikler ile çeģitlendirilmiģ ürün ve hizmet sunumunda bulunmaktadırlar. Ülkemizde de küreselleģmenin etkisi, enformasyon teknolojisindeki hızlı yenileģmeler, tüketici davranıģ ve tercihlerindeki geliģmeler, farklı sektörlerden gelen rekabet ve sürekli değiģen mevzuatlar bankalar üzerinde çok ciddi baskılar oluģturmaktadır. Günümüzde etkin olan bu yeni süreçte müģteri memnuniyeti büyük önem kazanmaktadır. Bankaların yaratıcı ürünlerle ve dağıtım kanallarıyla müģteriye yakınlığının artması güçlü rekabet ortamında farklılaģma sağlayacaktır. ÇalıĢmanın birinci bölümünde bankacılığın tarihsel geliģimini Dünya ve Türkiye deki Bankacılık Sektörünün ortaya çıkıģı, geliģimi ve günümüz Bankacılık Sektöründen kısaca bahsedilmektedir. Ġkinci bölümde ise modern pazarlama uygulamalarına değinilmektedir. ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde günümüzde uygulanan modern pazarlama öğelerinin Bankacılık Sektöründeki uygulama alanlarına ve Ģekillerine değinilmektedir. ÇalıĢmanın dördüncü ve son bölümünde, çalıģmanın da konusunu oluģturan Garanti Bankasının pazarlama uygulamaları incelenmekte ve günümüzde uyguladığı pazarlama örneklerine yer verilmektedir.

10 2 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 1. Bankacılık Sektörü Bir ekonomide mali sistem; mali aracılar, mali araçlar ve mali piyasalardan oluģur. Mali sistemin temel unsurlarından biri de bankacılık sektörüdür Dünya Bankacılık Sektörü Bankacılık faaliyetlerinin baģlangıcı, ekonomilerde, para dediğimiz değiģim aracının henüz kullanılmaya baģlanmadığı ilk çağlara kadar uzanmaktadır. O dönemlerde mallarını çeģitli tehlikelerden korumak isteyen insanlar mallarını tapınaklara emanet ederlerdi. Din adamları da kendilerine emanet edilen bu varlıkları atıl tutmayıp, bir ücret karģılığı, gereksinimi olanlara ödünç vermekteydi. Bu sayede ilk kaynak aktarma fonksiyonu baģlamıģtır. Bu nedenle tarihteki ilk bankaların tapınaklar, ilk bankacılarında tapınaktaki din adamları olduğunu söyleyebiliriz(çivi, 1985: 19). Hemen hemen tüm dünya dillerinde ufak tefek bazı değiģiklerle ifade edilen banka sözcüğünün Ġtalyanca banco kelimesinden geldiği ve daha sonra kelimenin banka olarak kullanıldığı sanılmaktadır. Banco sözcüğünün Ġtalyanca daki anlamı masa sıra ya da tezgah demektir. Ġlk bankerler sayılan Lombardiya lı Yahudiler, bankacılık iģlemlerini pazarlara koydukları birer masa, (banco) üzerinde yaparlardı. Bu bankerlerden bazıları taahhütlerini yerine getirmeyerek iflas ettikleri zaman halk böyle bankerlerin bancosunu kırardı. ĠĢte bu nedenle batı dillerinde iflas eden kiģilere banco kelimesinden gelen bankrupt denilmektedir. Tarihte ilk bankacılık hizmetlerinin eski Sümer ve Babil e kadar uzandığı sanılmaktadır. Sümerlerde M.Ö.3500 yılında kurulan Maket bilinen ilk banka kuruluģudur. Maket in rahipleri ilk borç verenlerdi. Maketler, harman zamanı ödenmek üzere tohum vb. gibi hammadde ve teçhizat alımı için çiftçilere ilk

11 3 dönemlerde fiziki (ayni) daha sonraları parasal kredi açtıkları sonucu saptanmıģtır. Kazılarda çıkan belgeler bir hesaptan diğer hesaba transferlerin, tediye ve teslim emirlerinin, mal belgeleri talimatının varlığını ortaya koymaktadır. Maketlerin baģlıca uğraģ konularının ödünç ve mevduat kabulü iģlemlerini oluģturduğunu ve bu maketlerde değiģim düzeninin çok düzenli biçimde örgütlendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Ünlü Hammurabi kanunlarında maketlerin ödünç iģlerini nasıl yöneteceği, borcun vadesinde nasıl tahsil olunacağı, borçlunun hangi mallarının ne yolla borcun tasfiyesinde kullanılacağı yazılmıģtır. Ödünç iģleri sırasında faiz tahsiline de izin verilmekteydi. Bu faizin oranı, tahıl ya da hurma ihracatında ana sermayenin üçte biri, nakit para ihracatında beģte biri olarak saptanmıģtır. Öte yandan karģılaģılan doğal afetler sonucu ürün elde edilmeyen yıllarda faiz tahakkuk ettirilemeyeceği, borcun tahsiline gidilemeyeceği belirtilmiģtir. Yapılan ödünce karģılık her türlü taģınır (menkul) mal rehinine, taģınmaz (gayri menkul) mal ve özellikle tarla ipoteğine, hatta saygın kiģilerin kefaletine yer verilmiģtir. Barcelonalı, Cenevizli ve Venedikli bankerler topladıkları paralarla kara ve deniz ticareti yapmıģlar, çağdaģ ticaret bankaları gibi hesaptan hesaba ödeme yöntemini uygulamıģlardır lü yıllarda yaģanan mali kriz nedeniyle Venedikli bankerlerin tümü iflas etmiģ bu olay, 1581 yılında Venedik te Banco Della Pizza Del Rialto adlı ilk resmi bankanın kurulmasına neden olmuģtur. Böylece Venedik te özel bankacılık kalkmıģtır. Venedik Cumhuriyeti sermayesi ile kurulan bankaya mevduatı kabul etme, bu mevduatı bir Ģahıstan diğerine aktarmasına aracı olma görevi verilmiģ, ancak bankanın mevduatı kullanması yasaklanmıģtır. Daha sonra Banco Del Rialto, ikinci resmi banka olan Banco Del Giro ile birleģmiģ ve Venedik Bankası adını almıģtır. Venedik bankası kredi iģlemleri yapmıģ, özellikle de gemi sahipleri ile denizaģırı ticaretle uğraģan kiģilere açtığı orta vadeli kredilerle ticaretin geliģmesine katkıda bulunmuģtur (Erol, 2006:9). Banka, para, kredi ve sermaye konularına giren her çeģit iģlemleri yapan ve düzenleyen, özel veya kamusal kiģilerle iģletmelerin bu alandaki her türlü gereksinimlerini karģılama faaliyetlerini temel uğraģ konusu seçen bir ekonomik birimdir (ġendoğdu, 2006: 3).

12 4 Bankalar paranın transferini sağlarlar ve oluģturdukları sistemle kaynaklara akıcılık kazandırırlar. KiĢi ve kurumların maddi varlıklarını daha etkin kullanabilmeleri için alternatif üreten bankalar aynı zamanda ekonomik değere sahip bilgi, yorum ve önerilerin geniģ bir kitleye yayılmasını da sağlarlar. Bankacılık sistemi sayesinde toplanan kısa vadeli ve küçük tutarlardan oluģan fonlar, uzun vadeli ve büyük tutarlı yatırımlara dönüģtürülebildiği gibi toplanan kaynaklar istenen sektör, bölge veya ekonomik birimlere aktarılarak kaynakların etkin dağılımı ve yönlendirilmesi de sağlanabilmektedir (Dağ, 2011: 5) yılında Basel Komitesi nin kurulmasından kısa bir süre sonra, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bankaların sermaye yapılarının uygun bir düzeye getirilmesi için gerekli standartlar tartıģılmaya baģlanmıģtır. Zira1970 ve 1980 lerde, uluslararası bankalar, faaliyette bulundukları değiģik ülkelerin bankacılık mevzuatları arasında mevzuat arbitrajı yaparak, yasal uygulamalardan bir Ģekilde kaçınabilmekteydiler. Üstelik bu bankalar, bazı ülkelerin cazibe merkezi olmak için yasal düzenlemelerini daha gevģek tutmalarına ya da de-regülasyon a neden olmaktaydılar. Önce petrodolar krizi ardından da 1980 lerin baģlarındaki bankacılık krizleri, bankaların sermayelendirme standartlarının ortak bir Ģekilde düzenlenmesi ihtiyacını daha da güçlendirmiģtir. Bu ihtiyacı gündemine alan Basel Komitesi 8 yıl süren müzakere ve tartıģmalarından sonra 1988 yılının Temmuz ayında Basel I olarak bilinen He International Convergence of Capital Measurements and Capital Standards ı yayınlamıģtır(balin, 2008:1-2). Basel düzenlemelerinin bankacılık sektörüne etkileri (Cangürel, 2012:32-33); Bankaların sermayesini temel risk yapılarına uygun hale getirmektedir. Kapsama alanı ve detay olarak özenle hazırlanmıģ üstün bir düzenlemedir. Güçlü bir risk yönetiminin kurulmasını ve banka kaynaklarının daha etkin kullanımını teģvik eden bir yapıya sahiptir. Gelecekteki banka düzenleme ve denetiminin Ģekillendirilmesini yönlendiren bir yapıda olup aynı zamanda bankacılık sektörünün geliģerek

13 5 değiģmesi yolunda önemli köģe taģlarından biridir. Basel II UzlaĢısı nın Basel I UzlaĢısı ndan farklı olduğu noktalar Ģunlardır : Basel I de kulüp kuralı olarak adlandırılan ve sermaye yükümlülüğünün kredi riski açısından hesaplanmasında kredi müģterilerinin OECD üyesi olup olmamasına göre risk ağırlığının değiģmesi prensibi Basel II de kaldırılmıģtır. Basel II de bankaların verdikleri kredilerin risk ağırlıklarına göre sınıflandırılmasında dikkate alınan husus, kredi kullanan tarafların aldıkları derecelendirme notlarıdır. Bu kapsamda kendilerine alternatif seçenekler sunulan bankalar seçecekleri yönteme bağlı olarak, ister bağımsız derecelendirme kuruluģları gibi dıģsal kredi derecelendirme kuruluģları tarafından verilen derecelendirme notlarını, isterlerse bankaların kendi içsel yöntemlerine dayanarak verdikleri derecelendirme notlarını kullanacaklardır. Basel II de bankalardan sermaye yeterliliklerini özellikle içsel metodlarken dilerinin değerlendirmesi istenmektedir. Diğer yandan gerek sermaye yeterliliği hesaplama gerekse de bankaların yukarıda ifade edilen kendilerini değerlendirme süreçlerinin denetlenmesi ve değerlendirilmesi yetkisi ulusal denetim otoritesine verilmiģtir. Basel II de piyasa disiplinine geniģletilmiģ bir rol verilerek, bankalar tarafından daha fazla bilginin kamuoyu ile paylaģılması zorunluluğu getirilmiģtir ki bu husus da Basel I de yer almayan bir husustur Türkiye de Bankacılık Sektörü Batı Avrupa da yaģanan sanayileģme ve dıģa açılma süreci Osmanlı Devletinde yaģanmadığından Batı Avrupa ya paralel bir bankacılık sistemi geliģmemiģtir. BaĢlangıçta Osmanlı Devletinde bankacılık olarak adlandırabileceğimiz bir sistem bulunmamakla birlikte devlet ile farklı gelir ve tüketim alıģkanlıkları olan sosyal sınıfların kredi ihtiyaçlarını karģılamaya çalıģan, bankacılık iģlemlerine benzer bir çalıģma içinde olan sarraflar bulunmaktaydı. Bu sarraflar genel olarak hazineye ve saraya ödünç para vermek, çeģitli paraları birbiriyle değiģtirmek, senet alım satımı yapmak, baģka kiģilere ait paraları iģletmek,

14 6 vergilerin tahsilatını yapmak ve devlet adamlarına ve paģalara ait malların gelir bakımından yönetimini yapmak gibi iģlerle uğraģmıģlardır. SavaĢların sıklaģması, büyüyen ordunun masraflarının artması, beraberinde mali yükümlülüğün büyümesine neden olmuģtur. Süreklilik kazanan mali yükümlülüğü durdurabilmek için Osmanlı Devleti Galata Bankerleri adı verilen sarraflardan borç para almak durumunda kalmıģtır. Bu anlamda, Osmanlı döneminde Galata Bankerleri nden alınan borç para ile bankacılık faaliyetlerinin baģladığı söylenebilir. Ülkede bankalar kuruluncaya kadar, devletin bütün banka ve kredi muameleleri bu bankerlerin elinde toplanmıģtır (Yıldırım, 2007:8). Türkiye de bankacılık iģlemlerinin teģkilatlanmıģ müesseseler aracılığı ile yürütülmesi 19.yüzyıla rastlamaktadır. Bunda faizi yasaklayan Ġslam Dini nin rolü olduğu gibi, Osmanlı Ġmparatorluğu nda, devletin hakimiyetini elinde tutan hakim zümre olarak Türkler in bu iģlerle uğraģmayıp, ticareti ve bankacılık iģlerini Türk olmayan unsurlara bırakmaları etken olmuģtur(aydın,1997:35). Osmanlı Devletinde modern anlamda bir ticaret ve kredi bankası olarak kurulan ilk kredi kurumu 1856 yılında Ġngiliz sermayesi ile Londra da kurulan ve Fransız sermayesinin de katılımıyla Osmanlı Ġmperial Bankası adını alarak diğer bankacılık iģlemleri yanında banknot çıkarma yetkisiyle donatılan bankadır(kepenek ve Yentürk, 2005:21) yılları arasında kurulan bankalarda yabancı sermayeli bankalar çoğunlukta olmakla birlikte, 1908 yılında Ġkinci MeĢrutiyet in ilanı ve milliyetçilik eğilimlerinin artması ile birlikte ulusal sermaye ile pek çoğu yerel ve tek Ģubeden oluģan bankaların kurulma süreci baģlamıģtır. Ulusal bankacılık hareketinin ortaya çıkmasındaki temel neden, ülke içinde birikmekte olan sermayeyi yabancı ve azınlık bankalarının elinden almak ve bu sermayeyi ulusal ticareti geliģtirmek amacıyla kullanmaktır. Kurulan ulusal bankaların verdikleri krediler de daha çok ticari kredi, esnaf kredisi, tarımsal kredi, emlak kredisi ve tüketim kredisi biçiminde olmuģtur (ÇoĢkun ve diğerleri, 2012: 4).

15 7 Osmanlının maddi manevi mirası üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyetinin devraldığı iktisadi yapı oldukça yıpranmıģ ve büyük ölçüde tarıma dayalıydı. Bu bağlamda kuruluģ yıllarındaki iktisat politikaları, devralınan bu iktisadi ve sosyal yapının değiģtirilmesine yönelik olmuģtur. Cumhuriyet Döneminde ekonominin alacağı yön ve biçim ġubat 1923 tarihinde tüccar, sanayici, çiftçi ve iģçi kesimlerinden delegelerin katılımıyla gerçekleģtirilen Ġzmir Ġktisat Kongresinde temel nitelikleriyle belirlenmiģtir. Kongre de, iktisadi geliģme için ulusal bankacılığın kurulması ve geliģtirilmesi gerekliliği tüm katılımcılar tarafından dile getirilmiģtir. Bu çerçevede iktisadi kalkınmanın hızlandırılmasında bankacılık kesiminin taģıdığı önemin bilinci içinde ulusal bankacılığın geliģtirilmesi için çeģitli giriģimlerde bulunulmuģtur. Kongre ye katılan tüccar grubu hükümetin de ortağı olacağı bir ana ticaret bankasının kurulmasını önermiģ ve Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. bu öneriler doğrultusunda 1924 yılında özel kesim bankası olarak kurulmuģtur. Cumhuriyet döneminin ilk özel sermayeli mali kuruluģu sayılan ĠĢ Bankası A.ġ. nin görevi gayrimenkul alım-satımı yapmak, her türlü sınaî, ticari iģlerle uğraģmak ve bu alanda çalıģan iģletmelere kredi açmak olarak belirlenmiģtir (ġahin, 2009:35). Cumhuriyetin kuruluģ yıllarında kurulan ve bankacılık kesiminde etkin olan bir diğer banka, 1926 yılında kurulan Emlak ve Eytam Bankası dır. Banka nın kuruluģ amacı, ülkenin inģasını hızla gerçekleģtirilmesi ve inģaat kesimi için gerekli kredileri sağlamak ve yetim haklarını korumak biçiminde belirtilmiģtir (ÇoĢkun ve diğerleri, 2012: 6). Cumhuriyet döneminde bankacılık alanında atılan en önemli adımlardan birisi, 11 Haziran 1930 tarih, 1715 sayılı Kanunu uyarınca, Merkez Bankası nın 15 milyon TL sermayeli bir anonim Ģirket olarak kurulması olmuģtur. Ulusal bir devlet bankası kurulması fikri 1923 yılında toplanan Türkiye Ġktisat Kongresi nde ele alınmıģtır. Kongrede, bir taraftan devletin bankacılık politikasını belirleyecek, diğer taraftan banknot ihracı ile devlet kredisini tanzim edecek bir merkez bankası oluģturulması üzerinde durulmuģtur yılında Hükümet Osmanlı Bankasını bir devlet bankasına dönüģtürmek için bazı giriģimlerde bulunmuģtur. Ancak o günkü iktisadi ve mali koģullar buna uygun değildi. Bunun üzerine aynı yıl Osmanlı

16 8 Bankası ile Cumhuriyet Hükümeti arasında bir anlaģma yapılmıģtır. Buna göre, Bankanın 1925 yılında sona erecek olan banknot ihracı imtiyazı 1935 yılına kadar uzatılmıģtır. Ancak bu süre zarfında ulusal bir merkez bankası kurulması halinde Osmanlı Bankasının buna bir itiraz hakkı olmayacaktı. Bu çerçevede bankanın kurulması 1930 yılında mümkün olabilmiģtir. 1 Eylül1931 tarihinde Hükümet çe kabul edilen Banka Nizamnamesi (Ana SözleĢme) 20 Eylül 1931 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girdi ve Merkez Bankası 3 Ekim 1931 tarihinde faaliyete geçti sayılı KuruluĢ Kanunu na göre, Merkez Bankasının temel amacı, ülkenin iktisadi kalkınmasını desteklemekti. Bu amacı gerçekleģtirmek üzere Merkez Bankasına verilen görevler; reeskont oranlarını belirlemek; para piyasasını ve paranın dolaģımını düzenlemek; Hazine iģlemlerini yerine getirmek; Türk parasının değerini korumak için hükümetle ortaklaģa tüm önlemleri almaktı(http://www.tcmb.gov.tr). Devlet öncülüğünde planlı sanayileģmenin gereği olarak öncelikle yılları arası dönemi kapsayan Birinci BeĢ Yıllık Sanayi Planı (BBSP)hazırlanmıĢtır. Böylece Türkiye BBSP çerçevesinde ithal ikamesi yaratacak temel tüketim mallarının üretimine kamu iktisadi faaliyetleri aracılığıyla baģlamıģtır. Plan çerçevesinde öngörülen, altı alt sanayi dalında (kimya, kağıt-selüloz, madencilik, tekstil, seramik ve demir-çelik) 20 fabrika kurulmasıydı. Gerekli kaynak ise 45 milyon Türk Lirası (TL) olarak hesaplanmıģ ancak 100 milyon TL lik harcama yapılmıģtır. Yatırım programının finansmanının sağlıklı bir biçimde yapılması amacıyla 3 Haziran 1933 tarih ve 2262 sayılı yasa ile özel hukuk düzeni içinde, piyasa koģulları uyarınca iģletmecilik ilkelerine göre çalıģması öngörülen Sümerbank kurulmuģtur (ÇoĢkun ve diğerleri, 2012: 7). BBYSP nin uygulamasının baģarılı bir biçimde yürümesi üzerine 1936yılında ikinci BeĢ Yıllık Sanayi Planı (ĠBYSP) hazırlıkları baģladı. ĠBYSP, ara ve yatırım malları üretimine öncelik veriyor ve gıda, kimya, makine ve deniz ulaģımı gibi alanlarda yaklaģık 112 milyon TL lik yatırım yapılmasını öngörüyordu (Kepenek ve Yentürk, 2005:71).

17 9 SavaĢ sonrası döneme ülke içi ve dıģı geliģmelerle birlikte yeni iktisat politikası arayıģlarıyla girildi yılları arasındaki dönemin en önemli özelliği sanayileģme stratejisi olarak iktisadi devletçiliğin yerini özel kesimin öncülüğünde iktisadi kalkınma politikasının almasıdır. Bu politika dönüģümdeki baģlıca etken savaģ yıllarında yaģanan yüksek enflasyon ve spekülasyon ortamında tarım ve ticaret sektörlerinde ileri boyutlara ulaģan özel sermaye birikimi iktisadi ve sosyal geliģmede etkinlik kazanmıģ olmasıdır. Söz konusu süreç, kırsal kesimin pazara açılması, hızlı kentleģme ve buna bağlı olarak yeni birikim olanakları yaratmıģtır. Çok partili siyasal ortama geçilmesi, ekonominin dıģarıya açılması, yeni tüketim kalıplarıyla birlikte özel sermaye birikiminin ileri boyutlara ulaģmasını sağlamıģtır. Dönem içinde yatırımların, milli gelir ve nüfusun hızla artması, kırsal alandan kente göçle birlikte kentli nüfusun artması ve piyasa için üretimin geniģlemesi, ekonomide para ve kredi gereksiniminin artmasına neden olmuģtur. Bankacılık alanında yapılan yatırımların getirisi artmıģ ve özel bankacılık hızla önem kazanmaya baģlamıģtır (ÇoĢkun ve diğerleri, 2012: 9). Ele alınan dönemde bankacılık sistemi ile ilgili diğer bir önemli geliģme ise 1958 yılında, amacı, serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri çerçevesinde, bankacılık düzenleme ilke ve kuralları doğrultusunda bankaların hak ve çıkarlarını savunmak, bankacılık sisteminin büyümesi, sağlıklı olarak çalıģması ve bankacılık mesleğinin geliģmesi, rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalıģmalar yapmak, rekabetçi bir ortamın yaratılması ve haksız rekabetin önlenmesi için gerekli kararları almak/alınmasını sağlamak, uygulamak ve uygulanmasını talep etmek biçiminde belirlenen Türkiye Bankalar Birliği nin (TBB) kurulmasıdır (TBB,2008: 7). Türkiye ekonomisi yılları arasındaki dönemde istikrarsız bir büyüme sürecinden geçmiģtir yılına kadar elveriģli iç ve dıģ koģullar sayesinde ekonomide önemli nicel ve nitel geliģmeler yaģanmıģtır. Ancak koģulların olumsuzlaģmasıyla birlikte 1954 yılından itibaren ekonomi üretim artıģında yavaģlama, büyüyen dıģ ticaret açıkları ve enflasyon ile kendini gösteren bir krize sürüklenmiģ ve tüm kesimlerde büyüme hızı yavaģlamıģtır. YaĢanan iktisadi krizin görünürdeki nedeni iç ve dıģ kaynakların zorlanarak dengesiz eģgüdümsüz bir

18 10 iktisadi kalkınma çabasının sürdürülmesi, ancak etkin kaynak kullanımının gerçekleģtirilememesi ve istikrarın sürdürülememesidir(ġahin, 2009: 131) yılında uygulamaya konan istikrar önlemleri ekonomiye istikrar kazandırılmasında baģarılı olamamıģtır. Ekonomiye istikrar kazandırmak ya da krizden çıkıģ için iki yol vardı: Birincisi, sermaye kullanımını piyasa göstergelerine, serbest piyasa koģullarına bırakmak; ikincisi ise planlı programlı sermaye kullanımına yönelmekti. Ġç ve dıģ koģullar, etkenler ve geliģmeler ikinci yolun seçilmesine neden olmuģtur(kepenek ve Yentürk, 2005: 144). Bu dönemde, Türkiye de yeterli ölçüde ticaret bankası bulunduğu daha çok ihtisas bankalarına öncelik verilmesi gerektiği düģüncesiyle yeni yabancı banka ve özel durum haricinde ticaret bankası kuruluģuna izin verilmemiģtir. Dönem içinde, 5 i kalkınma (T.C. Turizm Bankası (1962), Sınai Yatırım ve Kredi Bankası (1963), Devlet Yatırım Bankası (1964), Türkiye Maden Bankası (1968) ve Devlet Sanayi ve ĠĢçi Yatırım Bankası (1976) ve 2 siticaret (Amerika BirleĢik Devletleri (ABD)-Türk DıĢ Ticaret Bankası (1964) ve Arap Türk Bankası (1977) olmak üzere toplam yedi banka kurulmuģtur. Ayrıca, dünyada da yaygın olan holding bankacılığı özel sektör yatırımlarını hızlandıracağı düģüncesiyle devlet tarafından teģvik edilmiģ ve özel ticaret bankalarının büyük bir bölümü holding bankasına dönüģmüģtür (Dinçer,2006: 85). Kalkınma planları ile ekonomiye yön verilen dönem bir iktisadi ve siyasal bunalım sonrasında baģlamıģtır. Planlardan beklenen, bunalımdan uzak bir iktisadi ve sosyal geliģme sağlamaktır. Ancak ekonomiye planlarla yön verilmesine karģın dönem önceki dönemlerde yaģanandan daha ağır bir bunalımla sona ermiģtir li yılların ortasından itibaren ekonomide ciddi bunalım göstergeleri ortaya çıkmaya baģlamıģ, yıllarında ise bunalım ağırlaģmıģtır. Ekonomide plan uygulaması anlamını yitirmiģtir. YaĢanılan bunalımın nedenleri baģta üretim yapısı olmak üzere ekonominin iç ve dıģ değiģmeleriyle açıklanabilir. Planlı dönem içinde izlenen ithal ikameci sanayileģme stratejisi döviz kazanmaya değil, döviz tasarrufuna

19 11 dayanmaktaydı. Ancak dönem içinde çeliģkili biçimde döviz talebi artmıģ ve izlenen sanayileģme modeli iģlemez duruma gelmiģtir. Bunalıma yol açan üretim yapısı gibi iç etmenlerin yanında Petrol Ġhraç Eden Ülkeler Örgütünün(OPEC) 1974 yılında petrol fiyatlarını beģ katın üstünde artırması; Kıbrıs BarıĢ Harekatı ve Türkiye nin yoğun iktisadi iliģkiler içinde bulunduğu ülkelerin içinde bulunduğu ağır bunalım gibi dıģ etmenler de bunalımın derinleģmesinde etkili olmuģtur(kepenek ve Yentürk, 2005: ). 24 Ocak 1980 yılından sonra uygulanmaya baģlanan iktisat politikalarının belirleyici özelliği, ekonomiye iliģkin karar süreçlerinde piyasanın iģleyiģine göre oluģacak fiyatların tek yol gösterici olmasıydı. Bu bağlamda 24 Ocak Kararlarının bir uzantısı olarak 1 Temmuz1980 tarihi de bankacılık sektörü açısından bir dönüm noktası olmuģtur. Anılan tarihte vadeli mevduata ve kredilere uygulanan faiz oranları serbest bırakılmıģ, bankalara mevduat sertifikası çıkarma izni verilmiģtir. Temmuz Bankacılığı olarak da bilinen bu uygulama ile yılları arası dönemde geçerli olan negatif faiz uygulaması son bulmuģ, mevduata pozitif faiz verilmeye baģlanmıģtır. Faizlerin bazı özel durumlar haricinde serbest bırakılması, kısa sürede mevduat faizlerinde ve buna bağlı olarak kredi faizlerinde yüksek oranlı artıģı da beraberinde getirmiģtir. Serbest faiz uygulamasına, bankacılık ve bankerlik kesimlerinde yarattığı sorunlar yüzünden 1983 yılında son verilmiģ, 1987 den itibaren tekrar faiz serbestisine dönülmüģtür öncesinde Sermaye Piyasası Kanunu olmadığından sayıları süratle artan bankerler ikinci piyasada tahvil ve mevduat sertifikalarını pozitif bir faizle halka satmıģlardır. Tasarruf sahiplerine pozitif faiz verdikleri için de halkın tasarruflarını çekmeyi ve bu bağlamda bankaları aģmayı baģarmıģlardır. Ancak, faiz oranlarının serbest bırakılmasıyla birlikte bankalar ile bankerler arasında rekabet açığa çıkmıģtır. Kısa vadeli ancak yüksek faizle para toplayan ve bunları uzun vadeli plasmanlara yönlendiren bankerler zor durumda kalmıģ ve fonları riski çök yüksek alanlara aktarmaya baģlamıģlardır. Dönemin Maliye Bakanı verdiği bir demeçte bankerlere para yatıranlar kumar oynamaktadır biçiminde bir açıklama yapınca panik baģlamıģ ve tasarruf sahipleri paralarını alabilmek için bankerlere hücum etmiģtir. Bu geliģmeler piyasaları altüst etmiģ ve bankerler arka arkaya batmaya ve kaçmaya baģlamıģlardır. Sonuçta yaklaģık

20 banker batmıģ ve 150 bin tasarrufçu 52 milyar TL kaybetmiģtir. Temmuz bankacılığı ile birlikte yabancı banka kurulmasına veya Türkiye de Ģube açmalarına getirilen kısıtlamalar kaldırılmıģ ve yeni ticaret bankalarının kurulmasına izin verilmiģtir. Bu dönem ayrıca Türk bankalarının da dıģa açılmalarının baģladığı dönemdir(çoģkun ve diğerleri, 2012: 14-15). 24 Ocak 1980 Ekonomik Ġstikrar Tedbirlerini takip eden süreçte, sabit kur sisteminden serbest kur sistemine geçilmiģ, faiz hadleri üzerindeki kontroller kaldırılmıģtır. Ayrıca ulusal mali piyasaların geliģimi ve uluslararası piyasalara entegrasyonun sağlanması açısından sermaye piyasaları üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmıģtır. Bu uygulamaları desteklemek için vergi avantajları sağlanmıģtır. Bankacılık sektörü bu dönemde hızlı bir geliģme göstermiģ, rekabet hızlanmıģ, otomasyon yaygınlaģmıģ, hizmet ve ürün çeģitleri batı bankaları ölçütlerine yaklaģmıģtır. Ayrıca iyi eğitimli bir bankacılık kadrosu, geliģen sermaye, para ve döviz piyasaları ile bankacılık hızlı bir geliģme eğilimine girmiģtir lı yıllardan itibaren bankalar fon yönetimi ve hazine iģlemlerine ağırlık vermiģ; yurtiçi ve yurtdıģı piyasalarda iģlem yapabilmek amacıyla bünyelerinde finansal ürünlerin elektronik bir ortamda alım-satımının yapıldığı iģlem odaları kurma yoluna gitmiģlerdir. TL ödemeleri için EFT sistemi, döviz ödemeleri için SWIFT sistemi, bankalar arası iģlemleri büyük ölçüde kolaylaģtırmıģtır. Ayrıca bireysel bankacılıkta büyük bir atılım yapılmıģ, kredi kartları ve ATM ler hızla yaygınlaģmıģtır yılında 1milyon dolayında olan kredi kartı sayısı, 2000 yılında 13,4 milyona; Otomatik Para Çekme Makinesi (ATM) sayısı dan yükselmiģtir (Dinçer,2006: 93) yılında yaģanan krizin ardından bankacılık sektörünün toparlanması 2003 yılına kadar sürmüģtür. Bankacılık sektöründe, kriz sonrasında TMTF ye devredilen bankalara ek olarak birleģmeler de gerçekleģmiģ ve 2000 yılında 79 olan banka sayısı 2003yılnda 55, 2006 yılında 50 ye düģmüģtür yılı itibariyle de sektörde toplam 49 banka etkinlik göstermektedir. Sahiplik açısından bakıldığında2003 yılından itibaren yalnızca üç kamu bankası mevcuttur. Özel

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI ( %1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI ( %1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 HAZIRAN 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II)

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) 2- Tekstil ve Hazır Giyim Ticaretinde Kotalar ve Çin in Sektöre Etkisi Hande UZUNOĞLU Dünyada tekstil ve hazır giyim ticaretinde kota

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim

Detaylı

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir:

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir: A- Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Endüstriyel ve ticari Ģirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla 2 Haziran 2000 tarihinde kurulan Ekspo Faktoring A.ġ. yurtiçinde ve yurtdıģında

Detaylı

2015 MAYIS KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ

2015 MAYIS KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ 1990-Q1 1990-Q4 1991-Q3 1992-Q2 1993-Q1 1993-Q4 1994-Q3 1995-Q2 1996-Q1 1996-Q4 1997-Q3 1998-Q2 1999-Q1 1999-Q4 2000-Q3 2001-Q2 2002-Q1 2002-Q4 2003-Q3 2004-Q2 2005-Q1 2005-Q4 2006-Q3 2007-Q2 2008-Q1 2008-Q4

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 EYLÜL 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim ve

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/03/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 1.3.

Detaylı

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN Melisa KORKMAZ Günümüz koģullarında ülkeler arası entegrasyonun artması sonucu ekonomik faaliyetler daha geniģ bir coğrafya üzerinde gerçekleģmeye baģlamıģ;

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

2015 EKİM KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ

2015 EKİM KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ 1990-Q1 1990-Q3 1991-Q1 1991-Q3 1992-Q1 1992-Q3 1993-Q1 1993-Q3 1994-Q1 1994-Q3 1995-Q1 1995-Q3 1996-Q1 1996-Q3 1997-Q1 1997-Q3 1998-Q1 1998-Q3 1999-Q1 1999-Q3 2000-Q1 2000-Q3 2001-Q1 2001-Q3 2002-Q1 2002-Q3

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU I- FĠNANSAL BĠLGĠLER VE GELĠġMELER Turkish Bank A.ġ, Bakanlar Kurulu nca 14 Eylül 1991 tarihli 91/2256 no lu Karar çerçevesinde

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak-31 Mart 2008 ĠÇĠNDEKĠLER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

1 OCAK - 30 EYLÜL 2015

1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. ĠletiĢim bilgileri 3 II. Banka nın tarihçesi ile ilgili açıklamalar 3 III. Ana ortaklık Banka nın Ortaklık yapısına iliģkin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL,

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ekim) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

İŞLETME SERMAYESİ

İŞLETME SERMAYESİ İŞLETME SERMAYESİ Fahrettin Günerli SMMM Haziran/2016 İÇİNDEKİLER 0 1-GENEL 2 2- İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 2 3- İŞLETME SERMAYESİNİN DÖNGÜSÜ 3 4-İŞLETME SERMAYESİ FİNANSLAMA POLİTİKALARI

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ) NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2010 Yılı III. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Olmayan Faaliyet Raporu Ġçindekiler Ortaklık Yapısı... 1 Hesap Dönemi Ġçerisinde Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler... 1 Kurumsal

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Sayfa No:1 ĠSTANBUL PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Faaliyet Raporu Ġçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ Sağlıkta yapılan dönüģümü değerlendirirken sadece sağlık alanının kendi dinamikleriyle değil aynı zamanda toplumsal süreçler, ideolojik konumlandırılmalar, sınıflararası

Detaylı

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz?

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? Bölüm 1 Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? DR. HÜLYA ÜNLÜ 1-2 Sunumlar bilgi amaçlıdır. Tek başına yeterli değildir. Sunumlarda kullanılan Birincil Kaynak Mishkin in Kitabıdır. Finansal

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERKEZ : ĠSTANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 YTL ÇIKARILMIġ SERMAYE : 23.400.000 YTL DÖNEM : 01.01.2008 31.03.2008 FAALĠYET KONUSU : Esas olarak Türkiye de kurulmuş veya kurulacak olan,

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

Sektörde yoğunlaģma çok fazla. Kredilerin %95 i dört büyük bankanın elinde, mevduatların %74 ü ise iki büyük bankada bulunuyor.

Sektörde yoğunlaģma çok fazla. Kredilerin %95 i dört büyük bankanın elinde, mevduatların %74 ü ise iki büyük bankada bulunuyor. ESTONYA DA E-BANKACILIK GELİŞİMİ GENEL ÖZELLĠKLER: Mayıs den beri Avrupa Birliği üyesi Nüfusu,3 milyon. Alan 5,7 km. Her km baģına 3 kiģi düģüyor. Kentsel nüfus oranı %67.5. Kırsal nüfus oranı %3.5. Ülkede

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Türkiye'nin ulusal gelirinden eğitim iģlerine ayırabildiği para, geliģmiģ ülkelere bakarak çok azdır. Bu yüzden eğitimde para kıttır.

Türkiye'nin ulusal gelirinden eğitim iģlerine ayırabildiği para, geliģmiģ ülkelere bakarak çok azdır. Bu yüzden eğitimde para kıttır. Türkiye'nin ulusal gelirinden eğitim iģlerine ayırabildiği para, geliģmiģ ülkelere bakarak çok azdır. Bu yüzden eğitimde para kıttır. Bu kıt kaynaklarla eğitimi yönetmek yöneticinin çok becerikli olmasını

Detaylı

AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Tarihçe 1982 Kemipol A.ġ. %100 Türk sermayeli bir Ģirket olarak Otomotiv ve Sanayi Boyaları alanında faaliyet göstermek üzere Ġzmir de kuruldu. Genel Sanayi

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY 3 EYLÜL 2013 DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Değerli konuklar, yurtdışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörünün kıymetli

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli)

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Genel Bilgiler - KalDer Yapı ve çalışma tarzı Yönetim Kurulu - Yürütme Kurulu Şubeler dahil toplam çalışan sayımız

Detaylı

3. HAFTA DERS NOTU BANKALARIN FON KAYNAKLARI

3. HAFTA DERS NOTU BANKALARIN FON KAYNAKLARI 3. HAFTA DERS NOTU BANKALARIN FON KAYNAKLARI Bankalar sağlamış oldukları kaynaklarını faaliyetlerine devam etmek için kullanmaktadır. Bu faaliyetler, bankaların ana faaliyet konusu olan aracılık faaliyetleri

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı