BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ"

Transkript

1 T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DÖNEM PROJESĠ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ SERKAN KARASLAR PROJE DANIġMANI DOÇ.DR. AYHAN AYTAÇ EDĠRNE 2014

2

3 I Proje adı: Bankacılık Sektöründe Pazarlama Uygulamaları ve Bir Örnek Olay Hazırlayan: Serkan KARASLAR ÖZET Bankalar finansman sisteminin ana öğesi durumundadırlar. Finansal hizmetler sektörü, yeniliklerin en kolay uygulandığı, çok hızlı geliģen ve değiģen bir sektördür. Özellikle bankacılıkta, çalıģma Ģeklinin ve faaliyet yapısının yeniden tasarlanması son yıllarda dünya çapında yaygınlık kazanmıģtır. Ülkemizde de küreselleģmenin etkisi, tüketici davranıģ ve tercihlerindeki geliģmeler, farklı sektörlerden gelen rekabet ve sürekli değiģen mevzuatlar bankalar üzerinde çok ciddi baskılar oluģturmaktadır. Günümüzde etkin olan bu yeni süreçte müģteri memnuniyeti büyük önem kazanmaktadır. Bankaların yaratıcı ürünlerle ve dağıtım kanallarıyla müģteriye yakınlığının artması güçlü rekabet ortamında farklılaģma sağlayacaktır. ÇalıĢmanın birinci bölümünde bankacılığın tarihsel geliģimini Dünya ve Türkiye deki Bankacılık Sektörünün ortaya çıkıģı, geliģimi ve günümüz Bankacılık Sektöründen kısaca bahsedilmektedir. Ġkinci bölümde ise modern pazarlama uygulamalarına değinilmektedir. ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde günümüzde uygulanan modern pazarlama öğelerinin Bankacılık Sektöründeki uygulama alanlarına ve Ģekillerine değinilmektedir. ÇalıĢmanın dördüncü ve son bölümünde, çalıģmanın da konusunu oluģturan Garanti Bankasının pazarlama uygulamaları incelenmekte ve günümüzde uyguladığı pazarlama örneklerine yer verilmektedir. Anahtar Kelimeler: Bankacılık Sektörü, Modern Pazarlama Uygulamaları, Garanti Bankası

4 II Name of Project: Marketing Aplication at Banking Sector and a Sample Event Prepared by: Serkan KARASLAR ABSTRACT Banks are the main element of the financing system. The financial services sector is a very rapidly changing and developing sector in which innovations are applied in the easiest manner. Especially, in recent years, redesigning of working manner and activity structure in the banking sector has become widespread in all around the world. In our country, the effect of globalization, developments in behavior and preferences of consumers, competition from different sectors and continuously changing legislations create very serious pressures on banks. Today, customer satisfaction is very important in this new effective process. To increase customer closeness with creative products and distribution channels by banks will ensure differentiation in the powerful competition environment. In the first section of the study, the subjects such as historical development of banking, rising of the banking sector in Turkey and world, its development and today s banking sector are explained briefly. In the second section, modern marketing practices are mentioned. In the third section, application areas and types of today s modern marketing elements in the banking sector are mentioned. In the fourth and last section of the study, marketing practices of Garanti Bank that constitute the subject of the study are examined and the recent marketing models applied by the bank are explained. Key words: Banking sector, modern marketing practices, Garanti Bank

5 III ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET... I ABSTRACT... II ĠÇĠNDEKĠLER... III TABLO LĠSTESĠ... V ġekġller LĠSTESĠ... V GĠRĠġ... 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 1. Bankacılık Sektörü Dünya da Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM 2. Pazarlamanın Temel Ġlkeleri Pazarlama Kavramı Pazarlama AraĢtırması Kavramı Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi Pazarlama Karması ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. Bankacılık Sektörü ve Pazarlama Uygulamaları Bankacılık Sektöründe Pazarlama Karması Ürün Fiyat Tutundurma Dağıtım Ġnsan... 38

6 IV Fiziksel Kanıtlar Süreç Dünya da Bankacılık Sektöründe Pazarlama Uygulamaları Türkiye de Bankacılık Sektöründe Pazarlama Uygulamaları DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4. Garanti Bankasının Pazarlama Uygulamaları Garanti Bankasının Tarihçesi Garanti Bankasının Ortaklık Yapısı Garanti Bankasının Pazarlama Karması Ürün Fiyat Tutundurma Dağıtım Ġnsan Fiziksel Kanıtlar Süreç Garanti Bankasının Elektronik Alt Yapısı ve SağlamıĢ Olduğu Hizmetler SONUÇ KAYNAKÇA... 67

7 V KISALTMALAR ABD AMA A.ġ. ATM DASK EFT : Amerika BirleĢik Devletleri : Amerikan Pazarlama Birliği : Anonim ġirket : Otomatik para çekme makinesi : Doğal afet sigortası : Elektronik fon transferi E-POSTA : Elektronik Posta HGS IIP IMF IMKB ĠBYSP KOBĠ OECD OGS OPEC ÖFK SWIFT TBB TC TCMB TL TV : Hızlı GeçiĢ Sistemi : Ġnsana Yatırım Yapanlar : Uluslar Arası Para Fonu : Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası : Ġkinci BeĢ Yıllık Sanayi Planı : Küçük ve Orta Boy ĠĢletme : Kalkınma Ve ĠĢ Birliği Örgütü : Otomatik GeçiĢ Sistemi : Petrol Ġhraç Eden Ülkeler Örgütü : Özel Finans Kurumu : YurtdıĢı Elektronik Fon Transferi : Türkiye Bankalar Birliği : Türkiye Cumhuriyeti : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası : Türk Lirası : Televizyon

8 VI TABLO LĠSTESĠ Tablo 1. Banka Sayıları Tablo 2. Bankacılıkta DeğiĢik Dağıtım Kanalları Tablo 3. Garanti Bankası Ortaklık Yapısı ġekġller LĠSTESĠ ġekil 1. Garanti Bankası Ürünleri ġekil 2. Garanti Bankası Fiyatlandırma Örneği... 56

9 1 GĠRĠġ Bankacılık sektörü finansal sistem içerisinde finansal aracılık iģlevini yerine getiren en önemli ve en büyük aktördür. Bankalar kar amaçlı faaliyet gösteren aracı kuruluģlardır. Finansal sistem ekonominin diğer sektörleri ile karģılaģtırıldığında devletin ağır düzenlemeler yaptığı bir sektördür ve bankalarda bu düzenlemeler altında faaliyet gösterirler. Finansal hizmetler sektörü, yeniliklerin en kolay uygulandığı, çok hızlı geliģen ve değiģen bir sektördür. Bankacılık sektörü, çalıģma Ģeklinin ve faaliyet yapısının yeniden tasarlanması, son yıllarda dünya çapında yaygınlık kazanmıģtır. Bankalar geleneksel finansal araçların yanı sıra finansal yenilikler ile çeģitlendirilmiģ ürün ve hizmet sunumunda bulunmaktadırlar. Ülkemizde de küreselleģmenin etkisi, enformasyon teknolojisindeki hızlı yenileģmeler, tüketici davranıģ ve tercihlerindeki geliģmeler, farklı sektörlerden gelen rekabet ve sürekli değiģen mevzuatlar bankalar üzerinde çok ciddi baskılar oluģturmaktadır. Günümüzde etkin olan bu yeni süreçte müģteri memnuniyeti büyük önem kazanmaktadır. Bankaların yaratıcı ürünlerle ve dağıtım kanallarıyla müģteriye yakınlığının artması güçlü rekabet ortamında farklılaģma sağlayacaktır. ÇalıĢmanın birinci bölümünde bankacılığın tarihsel geliģimini Dünya ve Türkiye deki Bankacılık Sektörünün ortaya çıkıģı, geliģimi ve günümüz Bankacılık Sektöründen kısaca bahsedilmektedir. Ġkinci bölümde ise modern pazarlama uygulamalarına değinilmektedir. ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde günümüzde uygulanan modern pazarlama öğelerinin Bankacılık Sektöründeki uygulama alanlarına ve Ģekillerine değinilmektedir. ÇalıĢmanın dördüncü ve son bölümünde, çalıģmanın da konusunu oluģturan Garanti Bankasının pazarlama uygulamaları incelenmekte ve günümüzde uyguladığı pazarlama örneklerine yer verilmektedir.

10 2 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 1. Bankacılık Sektörü Bir ekonomide mali sistem; mali aracılar, mali araçlar ve mali piyasalardan oluģur. Mali sistemin temel unsurlarından biri de bankacılık sektörüdür Dünya Bankacılık Sektörü Bankacılık faaliyetlerinin baģlangıcı, ekonomilerde, para dediğimiz değiģim aracının henüz kullanılmaya baģlanmadığı ilk çağlara kadar uzanmaktadır. O dönemlerde mallarını çeģitli tehlikelerden korumak isteyen insanlar mallarını tapınaklara emanet ederlerdi. Din adamları da kendilerine emanet edilen bu varlıkları atıl tutmayıp, bir ücret karģılığı, gereksinimi olanlara ödünç vermekteydi. Bu sayede ilk kaynak aktarma fonksiyonu baģlamıģtır. Bu nedenle tarihteki ilk bankaların tapınaklar, ilk bankacılarında tapınaktaki din adamları olduğunu söyleyebiliriz(çivi, 1985: 19). Hemen hemen tüm dünya dillerinde ufak tefek bazı değiģiklerle ifade edilen banka sözcüğünün Ġtalyanca banco kelimesinden geldiği ve daha sonra kelimenin banka olarak kullanıldığı sanılmaktadır. Banco sözcüğünün Ġtalyanca daki anlamı masa sıra ya da tezgah demektir. Ġlk bankerler sayılan Lombardiya lı Yahudiler, bankacılık iģlemlerini pazarlara koydukları birer masa, (banco) üzerinde yaparlardı. Bu bankerlerden bazıları taahhütlerini yerine getirmeyerek iflas ettikleri zaman halk böyle bankerlerin bancosunu kırardı. ĠĢte bu nedenle batı dillerinde iflas eden kiģilere banco kelimesinden gelen bankrupt denilmektedir. Tarihte ilk bankacılık hizmetlerinin eski Sümer ve Babil e kadar uzandığı sanılmaktadır. Sümerlerde M.Ö.3500 yılında kurulan Maket bilinen ilk banka kuruluģudur. Maket in rahipleri ilk borç verenlerdi. Maketler, harman zamanı ödenmek üzere tohum vb. gibi hammadde ve teçhizat alımı için çiftçilere ilk

11 3 dönemlerde fiziki (ayni) daha sonraları parasal kredi açtıkları sonucu saptanmıģtır. Kazılarda çıkan belgeler bir hesaptan diğer hesaba transferlerin, tediye ve teslim emirlerinin, mal belgeleri talimatının varlığını ortaya koymaktadır. Maketlerin baģlıca uğraģ konularının ödünç ve mevduat kabulü iģlemlerini oluģturduğunu ve bu maketlerde değiģim düzeninin çok düzenli biçimde örgütlendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Ünlü Hammurabi kanunlarında maketlerin ödünç iģlerini nasıl yöneteceği, borcun vadesinde nasıl tahsil olunacağı, borçlunun hangi mallarının ne yolla borcun tasfiyesinde kullanılacağı yazılmıģtır. Ödünç iģleri sırasında faiz tahsiline de izin verilmekteydi. Bu faizin oranı, tahıl ya da hurma ihracatında ana sermayenin üçte biri, nakit para ihracatında beģte biri olarak saptanmıģtır. Öte yandan karģılaģılan doğal afetler sonucu ürün elde edilmeyen yıllarda faiz tahakkuk ettirilemeyeceği, borcun tahsiline gidilemeyeceği belirtilmiģtir. Yapılan ödünce karģılık her türlü taģınır (menkul) mal rehinine, taģınmaz (gayri menkul) mal ve özellikle tarla ipoteğine, hatta saygın kiģilerin kefaletine yer verilmiģtir. Barcelonalı, Cenevizli ve Venedikli bankerler topladıkları paralarla kara ve deniz ticareti yapmıģlar, çağdaģ ticaret bankaları gibi hesaptan hesaba ödeme yöntemini uygulamıģlardır lü yıllarda yaģanan mali kriz nedeniyle Venedikli bankerlerin tümü iflas etmiģ bu olay, 1581 yılında Venedik te Banco Della Pizza Del Rialto adlı ilk resmi bankanın kurulmasına neden olmuģtur. Böylece Venedik te özel bankacılık kalkmıģtır. Venedik Cumhuriyeti sermayesi ile kurulan bankaya mevduatı kabul etme, bu mevduatı bir Ģahıstan diğerine aktarmasına aracı olma görevi verilmiģ, ancak bankanın mevduatı kullanması yasaklanmıģtır. Daha sonra Banco Del Rialto, ikinci resmi banka olan Banco Del Giro ile birleģmiģ ve Venedik Bankası adını almıģtır. Venedik bankası kredi iģlemleri yapmıģ, özellikle de gemi sahipleri ile denizaģırı ticaretle uğraģan kiģilere açtığı orta vadeli kredilerle ticaretin geliģmesine katkıda bulunmuģtur (Erol, 2006:9). Banka, para, kredi ve sermaye konularına giren her çeģit iģlemleri yapan ve düzenleyen, özel veya kamusal kiģilerle iģletmelerin bu alandaki her türlü gereksinimlerini karģılama faaliyetlerini temel uğraģ konusu seçen bir ekonomik birimdir (ġendoğdu, 2006: 3).

12 4 Bankalar paranın transferini sağlarlar ve oluģturdukları sistemle kaynaklara akıcılık kazandırırlar. KiĢi ve kurumların maddi varlıklarını daha etkin kullanabilmeleri için alternatif üreten bankalar aynı zamanda ekonomik değere sahip bilgi, yorum ve önerilerin geniģ bir kitleye yayılmasını da sağlarlar. Bankacılık sistemi sayesinde toplanan kısa vadeli ve küçük tutarlardan oluģan fonlar, uzun vadeli ve büyük tutarlı yatırımlara dönüģtürülebildiği gibi toplanan kaynaklar istenen sektör, bölge veya ekonomik birimlere aktarılarak kaynakların etkin dağılımı ve yönlendirilmesi de sağlanabilmektedir (Dağ, 2011: 5) yılında Basel Komitesi nin kurulmasından kısa bir süre sonra, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bankaların sermaye yapılarının uygun bir düzeye getirilmesi için gerekli standartlar tartıģılmaya baģlanmıģtır. Zira1970 ve 1980 lerde, uluslararası bankalar, faaliyette bulundukları değiģik ülkelerin bankacılık mevzuatları arasında mevzuat arbitrajı yaparak, yasal uygulamalardan bir Ģekilde kaçınabilmekteydiler. Üstelik bu bankalar, bazı ülkelerin cazibe merkezi olmak için yasal düzenlemelerini daha gevģek tutmalarına ya da de-regülasyon a neden olmaktaydılar. Önce petrodolar krizi ardından da 1980 lerin baģlarındaki bankacılık krizleri, bankaların sermayelendirme standartlarının ortak bir Ģekilde düzenlenmesi ihtiyacını daha da güçlendirmiģtir. Bu ihtiyacı gündemine alan Basel Komitesi 8 yıl süren müzakere ve tartıģmalarından sonra 1988 yılının Temmuz ayında Basel I olarak bilinen He International Convergence of Capital Measurements and Capital Standards ı yayınlamıģtır(balin, 2008:1-2). Basel düzenlemelerinin bankacılık sektörüne etkileri (Cangürel, 2012:32-33); Bankaların sermayesini temel risk yapılarına uygun hale getirmektedir. Kapsama alanı ve detay olarak özenle hazırlanmıģ üstün bir düzenlemedir. Güçlü bir risk yönetiminin kurulmasını ve banka kaynaklarının daha etkin kullanımını teģvik eden bir yapıya sahiptir. Gelecekteki banka düzenleme ve denetiminin Ģekillendirilmesini yönlendiren bir yapıda olup aynı zamanda bankacılık sektörünün geliģerek

13 5 değiģmesi yolunda önemli köģe taģlarından biridir. Basel II UzlaĢısı nın Basel I UzlaĢısı ndan farklı olduğu noktalar Ģunlardır : Basel I de kulüp kuralı olarak adlandırılan ve sermaye yükümlülüğünün kredi riski açısından hesaplanmasında kredi müģterilerinin OECD üyesi olup olmamasına göre risk ağırlığının değiģmesi prensibi Basel II de kaldırılmıģtır. Basel II de bankaların verdikleri kredilerin risk ağırlıklarına göre sınıflandırılmasında dikkate alınan husus, kredi kullanan tarafların aldıkları derecelendirme notlarıdır. Bu kapsamda kendilerine alternatif seçenekler sunulan bankalar seçecekleri yönteme bağlı olarak, ister bağımsız derecelendirme kuruluģları gibi dıģsal kredi derecelendirme kuruluģları tarafından verilen derecelendirme notlarını, isterlerse bankaların kendi içsel yöntemlerine dayanarak verdikleri derecelendirme notlarını kullanacaklardır. Basel II de bankalardan sermaye yeterliliklerini özellikle içsel metodlarken dilerinin değerlendirmesi istenmektedir. Diğer yandan gerek sermaye yeterliliği hesaplama gerekse de bankaların yukarıda ifade edilen kendilerini değerlendirme süreçlerinin denetlenmesi ve değerlendirilmesi yetkisi ulusal denetim otoritesine verilmiģtir. Basel II de piyasa disiplinine geniģletilmiģ bir rol verilerek, bankalar tarafından daha fazla bilginin kamuoyu ile paylaģılması zorunluluğu getirilmiģtir ki bu husus da Basel I de yer almayan bir husustur Türkiye de Bankacılık Sektörü Batı Avrupa da yaģanan sanayileģme ve dıģa açılma süreci Osmanlı Devletinde yaģanmadığından Batı Avrupa ya paralel bir bankacılık sistemi geliģmemiģtir. BaĢlangıçta Osmanlı Devletinde bankacılık olarak adlandırabileceğimiz bir sistem bulunmamakla birlikte devlet ile farklı gelir ve tüketim alıģkanlıkları olan sosyal sınıfların kredi ihtiyaçlarını karģılamaya çalıģan, bankacılık iģlemlerine benzer bir çalıģma içinde olan sarraflar bulunmaktaydı. Bu sarraflar genel olarak hazineye ve saraya ödünç para vermek, çeģitli paraları birbiriyle değiģtirmek, senet alım satımı yapmak, baģka kiģilere ait paraları iģletmek,

14 6 vergilerin tahsilatını yapmak ve devlet adamlarına ve paģalara ait malların gelir bakımından yönetimini yapmak gibi iģlerle uğraģmıģlardır. SavaĢların sıklaģması, büyüyen ordunun masraflarının artması, beraberinde mali yükümlülüğün büyümesine neden olmuģtur. Süreklilik kazanan mali yükümlülüğü durdurabilmek için Osmanlı Devleti Galata Bankerleri adı verilen sarraflardan borç para almak durumunda kalmıģtır. Bu anlamda, Osmanlı döneminde Galata Bankerleri nden alınan borç para ile bankacılık faaliyetlerinin baģladığı söylenebilir. Ülkede bankalar kuruluncaya kadar, devletin bütün banka ve kredi muameleleri bu bankerlerin elinde toplanmıģtır (Yıldırım, 2007:8). Türkiye de bankacılık iģlemlerinin teģkilatlanmıģ müesseseler aracılığı ile yürütülmesi 19.yüzyıla rastlamaktadır. Bunda faizi yasaklayan Ġslam Dini nin rolü olduğu gibi, Osmanlı Ġmparatorluğu nda, devletin hakimiyetini elinde tutan hakim zümre olarak Türkler in bu iģlerle uğraģmayıp, ticareti ve bankacılık iģlerini Türk olmayan unsurlara bırakmaları etken olmuģtur(aydın,1997:35). Osmanlı Devletinde modern anlamda bir ticaret ve kredi bankası olarak kurulan ilk kredi kurumu 1856 yılında Ġngiliz sermayesi ile Londra da kurulan ve Fransız sermayesinin de katılımıyla Osmanlı Ġmperial Bankası adını alarak diğer bankacılık iģlemleri yanında banknot çıkarma yetkisiyle donatılan bankadır(kepenek ve Yentürk, 2005:21) yılları arasında kurulan bankalarda yabancı sermayeli bankalar çoğunlukta olmakla birlikte, 1908 yılında Ġkinci MeĢrutiyet in ilanı ve milliyetçilik eğilimlerinin artması ile birlikte ulusal sermaye ile pek çoğu yerel ve tek Ģubeden oluģan bankaların kurulma süreci baģlamıģtır. Ulusal bankacılık hareketinin ortaya çıkmasındaki temel neden, ülke içinde birikmekte olan sermayeyi yabancı ve azınlık bankalarının elinden almak ve bu sermayeyi ulusal ticareti geliģtirmek amacıyla kullanmaktır. Kurulan ulusal bankaların verdikleri krediler de daha çok ticari kredi, esnaf kredisi, tarımsal kredi, emlak kredisi ve tüketim kredisi biçiminde olmuģtur (ÇoĢkun ve diğerleri, 2012: 4).

15 7 Osmanlının maddi manevi mirası üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyetinin devraldığı iktisadi yapı oldukça yıpranmıģ ve büyük ölçüde tarıma dayalıydı. Bu bağlamda kuruluģ yıllarındaki iktisat politikaları, devralınan bu iktisadi ve sosyal yapının değiģtirilmesine yönelik olmuģtur. Cumhuriyet Döneminde ekonominin alacağı yön ve biçim ġubat 1923 tarihinde tüccar, sanayici, çiftçi ve iģçi kesimlerinden delegelerin katılımıyla gerçekleģtirilen Ġzmir Ġktisat Kongresinde temel nitelikleriyle belirlenmiģtir. Kongre de, iktisadi geliģme için ulusal bankacılığın kurulması ve geliģtirilmesi gerekliliği tüm katılımcılar tarafından dile getirilmiģtir. Bu çerçevede iktisadi kalkınmanın hızlandırılmasında bankacılık kesiminin taģıdığı önemin bilinci içinde ulusal bankacılığın geliģtirilmesi için çeģitli giriģimlerde bulunulmuģtur. Kongre ye katılan tüccar grubu hükümetin de ortağı olacağı bir ana ticaret bankasının kurulmasını önermiģ ve Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. bu öneriler doğrultusunda 1924 yılında özel kesim bankası olarak kurulmuģtur. Cumhuriyet döneminin ilk özel sermayeli mali kuruluģu sayılan ĠĢ Bankası A.ġ. nin görevi gayrimenkul alım-satımı yapmak, her türlü sınaî, ticari iģlerle uğraģmak ve bu alanda çalıģan iģletmelere kredi açmak olarak belirlenmiģtir (ġahin, 2009:35). Cumhuriyetin kuruluģ yıllarında kurulan ve bankacılık kesiminde etkin olan bir diğer banka, 1926 yılında kurulan Emlak ve Eytam Bankası dır. Banka nın kuruluģ amacı, ülkenin inģasını hızla gerçekleģtirilmesi ve inģaat kesimi için gerekli kredileri sağlamak ve yetim haklarını korumak biçiminde belirtilmiģtir (ÇoĢkun ve diğerleri, 2012: 6). Cumhuriyet döneminde bankacılık alanında atılan en önemli adımlardan birisi, 11 Haziran 1930 tarih, 1715 sayılı Kanunu uyarınca, Merkez Bankası nın 15 milyon TL sermayeli bir anonim Ģirket olarak kurulması olmuģtur. Ulusal bir devlet bankası kurulması fikri 1923 yılında toplanan Türkiye Ġktisat Kongresi nde ele alınmıģtır. Kongrede, bir taraftan devletin bankacılık politikasını belirleyecek, diğer taraftan banknot ihracı ile devlet kredisini tanzim edecek bir merkez bankası oluģturulması üzerinde durulmuģtur yılında Hükümet Osmanlı Bankasını bir devlet bankasına dönüģtürmek için bazı giriģimlerde bulunmuģtur. Ancak o günkü iktisadi ve mali koģullar buna uygun değildi. Bunun üzerine aynı yıl Osmanlı

16 8 Bankası ile Cumhuriyet Hükümeti arasında bir anlaģma yapılmıģtır. Buna göre, Bankanın 1925 yılında sona erecek olan banknot ihracı imtiyazı 1935 yılına kadar uzatılmıģtır. Ancak bu süre zarfında ulusal bir merkez bankası kurulması halinde Osmanlı Bankasının buna bir itiraz hakkı olmayacaktı. Bu çerçevede bankanın kurulması 1930 yılında mümkün olabilmiģtir. 1 Eylül1931 tarihinde Hükümet çe kabul edilen Banka Nizamnamesi (Ana SözleĢme) 20 Eylül 1931 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girdi ve Merkez Bankası 3 Ekim 1931 tarihinde faaliyete geçti sayılı KuruluĢ Kanunu na göre, Merkez Bankasının temel amacı, ülkenin iktisadi kalkınmasını desteklemekti. Bu amacı gerçekleģtirmek üzere Merkez Bankasına verilen görevler; reeskont oranlarını belirlemek; para piyasasını ve paranın dolaģımını düzenlemek; Hazine iģlemlerini yerine getirmek; Türk parasının değerini korumak için hükümetle ortaklaģa tüm önlemleri almaktı(http://www.tcmb.gov.tr). Devlet öncülüğünde planlı sanayileģmenin gereği olarak öncelikle yılları arası dönemi kapsayan Birinci BeĢ Yıllık Sanayi Planı (BBSP)hazırlanmıĢtır. Böylece Türkiye BBSP çerçevesinde ithal ikamesi yaratacak temel tüketim mallarının üretimine kamu iktisadi faaliyetleri aracılığıyla baģlamıģtır. Plan çerçevesinde öngörülen, altı alt sanayi dalında (kimya, kağıt-selüloz, madencilik, tekstil, seramik ve demir-çelik) 20 fabrika kurulmasıydı. Gerekli kaynak ise 45 milyon Türk Lirası (TL) olarak hesaplanmıģ ancak 100 milyon TL lik harcama yapılmıģtır. Yatırım programının finansmanının sağlıklı bir biçimde yapılması amacıyla 3 Haziran 1933 tarih ve 2262 sayılı yasa ile özel hukuk düzeni içinde, piyasa koģulları uyarınca iģletmecilik ilkelerine göre çalıģması öngörülen Sümerbank kurulmuģtur (ÇoĢkun ve diğerleri, 2012: 7). BBYSP nin uygulamasının baģarılı bir biçimde yürümesi üzerine 1936yılında ikinci BeĢ Yıllık Sanayi Planı (ĠBYSP) hazırlıkları baģladı. ĠBYSP, ara ve yatırım malları üretimine öncelik veriyor ve gıda, kimya, makine ve deniz ulaģımı gibi alanlarda yaklaģık 112 milyon TL lik yatırım yapılmasını öngörüyordu (Kepenek ve Yentürk, 2005:71).

17 9 SavaĢ sonrası döneme ülke içi ve dıģı geliģmelerle birlikte yeni iktisat politikası arayıģlarıyla girildi yılları arasındaki dönemin en önemli özelliği sanayileģme stratejisi olarak iktisadi devletçiliğin yerini özel kesimin öncülüğünde iktisadi kalkınma politikasının almasıdır. Bu politika dönüģümdeki baģlıca etken savaģ yıllarında yaģanan yüksek enflasyon ve spekülasyon ortamında tarım ve ticaret sektörlerinde ileri boyutlara ulaģan özel sermaye birikimi iktisadi ve sosyal geliģmede etkinlik kazanmıģ olmasıdır. Söz konusu süreç, kırsal kesimin pazara açılması, hızlı kentleģme ve buna bağlı olarak yeni birikim olanakları yaratmıģtır. Çok partili siyasal ortama geçilmesi, ekonominin dıģarıya açılması, yeni tüketim kalıplarıyla birlikte özel sermaye birikiminin ileri boyutlara ulaģmasını sağlamıģtır. Dönem içinde yatırımların, milli gelir ve nüfusun hızla artması, kırsal alandan kente göçle birlikte kentli nüfusun artması ve piyasa için üretimin geniģlemesi, ekonomide para ve kredi gereksiniminin artmasına neden olmuģtur. Bankacılık alanında yapılan yatırımların getirisi artmıģ ve özel bankacılık hızla önem kazanmaya baģlamıģtır (ÇoĢkun ve diğerleri, 2012: 9). Ele alınan dönemde bankacılık sistemi ile ilgili diğer bir önemli geliģme ise 1958 yılında, amacı, serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri çerçevesinde, bankacılık düzenleme ilke ve kuralları doğrultusunda bankaların hak ve çıkarlarını savunmak, bankacılık sisteminin büyümesi, sağlıklı olarak çalıģması ve bankacılık mesleğinin geliģmesi, rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalıģmalar yapmak, rekabetçi bir ortamın yaratılması ve haksız rekabetin önlenmesi için gerekli kararları almak/alınmasını sağlamak, uygulamak ve uygulanmasını talep etmek biçiminde belirlenen Türkiye Bankalar Birliği nin (TBB) kurulmasıdır (TBB,2008: 7). Türkiye ekonomisi yılları arasındaki dönemde istikrarsız bir büyüme sürecinden geçmiģtir yılına kadar elveriģli iç ve dıģ koģullar sayesinde ekonomide önemli nicel ve nitel geliģmeler yaģanmıģtır. Ancak koģulların olumsuzlaģmasıyla birlikte 1954 yılından itibaren ekonomi üretim artıģında yavaģlama, büyüyen dıģ ticaret açıkları ve enflasyon ile kendini gösteren bir krize sürüklenmiģ ve tüm kesimlerde büyüme hızı yavaģlamıģtır. YaĢanan iktisadi krizin görünürdeki nedeni iç ve dıģ kaynakların zorlanarak dengesiz eģgüdümsüz bir

18 10 iktisadi kalkınma çabasının sürdürülmesi, ancak etkin kaynak kullanımının gerçekleģtirilememesi ve istikrarın sürdürülememesidir(ġahin, 2009: 131) yılında uygulamaya konan istikrar önlemleri ekonomiye istikrar kazandırılmasında baģarılı olamamıģtır. Ekonomiye istikrar kazandırmak ya da krizden çıkıģ için iki yol vardı: Birincisi, sermaye kullanımını piyasa göstergelerine, serbest piyasa koģullarına bırakmak; ikincisi ise planlı programlı sermaye kullanımına yönelmekti. Ġç ve dıģ koģullar, etkenler ve geliģmeler ikinci yolun seçilmesine neden olmuģtur(kepenek ve Yentürk, 2005: 144). Bu dönemde, Türkiye de yeterli ölçüde ticaret bankası bulunduğu daha çok ihtisas bankalarına öncelik verilmesi gerektiği düģüncesiyle yeni yabancı banka ve özel durum haricinde ticaret bankası kuruluģuna izin verilmemiģtir. Dönem içinde, 5 i kalkınma (T.C. Turizm Bankası (1962), Sınai Yatırım ve Kredi Bankası (1963), Devlet Yatırım Bankası (1964), Türkiye Maden Bankası (1968) ve Devlet Sanayi ve ĠĢçi Yatırım Bankası (1976) ve 2 siticaret (Amerika BirleĢik Devletleri (ABD)-Türk DıĢ Ticaret Bankası (1964) ve Arap Türk Bankası (1977) olmak üzere toplam yedi banka kurulmuģtur. Ayrıca, dünyada da yaygın olan holding bankacılığı özel sektör yatırımlarını hızlandıracağı düģüncesiyle devlet tarafından teģvik edilmiģ ve özel ticaret bankalarının büyük bir bölümü holding bankasına dönüģmüģtür (Dinçer,2006: 85). Kalkınma planları ile ekonomiye yön verilen dönem bir iktisadi ve siyasal bunalım sonrasında baģlamıģtır. Planlardan beklenen, bunalımdan uzak bir iktisadi ve sosyal geliģme sağlamaktır. Ancak ekonomiye planlarla yön verilmesine karģın dönem önceki dönemlerde yaģanandan daha ağır bir bunalımla sona ermiģtir li yılların ortasından itibaren ekonomide ciddi bunalım göstergeleri ortaya çıkmaya baģlamıģ, yıllarında ise bunalım ağırlaģmıģtır. Ekonomide plan uygulaması anlamını yitirmiģtir. YaĢanılan bunalımın nedenleri baģta üretim yapısı olmak üzere ekonominin iç ve dıģ değiģmeleriyle açıklanabilir. Planlı dönem içinde izlenen ithal ikameci sanayileģme stratejisi döviz kazanmaya değil, döviz tasarrufuna

19 11 dayanmaktaydı. Ancak dönem içinde çeliģkili biçimde döviz talebi artmıģ ve izlenen sanayileģme modeli iģlemez duruma gelmiģtir. Bunalıma yol açan üretim yapısı gibi iç etmenlerin yanında Petrol Ġhraç Eden Ülkeler Örgütünün(OPEC) 1974 yılında petrol fiyatlarını beģ katın üstünde artırması; Kıbrıs BarıĢ Harekatı ve Türkiye nin yoğun iktisadi iliģkiler içinde bulunduğu ülkelerin içinde bulunduğu ağır bunalım gibi dıģ etmenler de bunalımın derinleģmesinde etkili olmuģtur(kepenek ve Yentürk, 2005: ). 24 Ocak 1980 yılından sonra uygulanmaya baģlanan iktisat politikalarının belirleyici özelliği, ekonomiye iliģkin karar süreçlerinde piyasanın iģleyiģine göre oluģacak fiyatların tek yol gösterici olmasıydı. Bu bağlamda 24 Ocak Kararlarının bir uzantısı olarak 1 Temmuz1980 tarihi de bankacılık sektörü açısından bir dönüm noktası olmuģtur. Anılan tarihte vadeli mevduata ve kredilere uygulanan faiz oranları serbest bırakılmıģ, bankalara mevduat sertifikası çıkarma izni verilmiģtir. Temmuz Bankacılığı olarak da bilinen bu uygulama ile yılları arası dönemde geçerli olan negatif faiz uygulaması son bulmuģ, mevduata pozitif faiz verilmeye baģlanmıģtır. Faizlerin bazı özel durumlar haricinde serbest bırakılması, kısa sürede mevduat faizlerinde ve buna bağlı olarak kredi faizlerinde yüksek oranlı artıģı da beraberinde getirmiģtir. Serbest faiz uygulamasına, bankacılık ve bankerlik kesimlerinde yarattığı sorunlar yüzünden 1983 yılında son verilmiģ, 1987 den itibaren tekrar faiz serbestisine dönülmüģtür öncesinde Sermaye Piyasası Kanunu olmadığından sayıları süratle artan bankerler ikinci piyasada tahvil ve mevduat sertifikalarını pozitif bir faizle halka satmıģlardır. Tasarruf sahiplerine pozitif faiz verdikleri için de halkın tasarruflarını çekmeyi ve bu bağlamda bankaları aģmayı baģarmıģlardır. Ancak, faiz oranlarının serbest bırakılmasıyla birlikte bankalar ile bankerler arasında rekabet açığa çıkmıģtır. Kısa vadeli ancak yüksek faizle para toplayan ve bunları uzun vadeli plasmanlara yönlendiren bankerler zor durumda kalmıģ ve fonları riski çök yüksek alanlara aktarmaya baģlamıģlardır. Dönemin Maliye Bakanı verdiği bir demeçte bankerlere para yatıranlar kumar oynamaktadır biçiminde bir açıklama yapınca panik baģlamıģ ve tasarruf sahipleri paralarını alabilmek için bankerlere hücum etmiģtir. Bu geliģmeler piyasaları altüst etmiģ ve bankerler arka arkaya batmaya ve kaçmaya baģlamıģlardır. Sonuçta yaklaģık

20 banker batmıģ ve 150 bin tasarrufçu 52 milyar TL kaybetmiģtir. Temmuz bankacılığı ile birlikte yabancı banka kurulmasına veya Türkiye de Ģube açmalarına getirilen kısıtlamalar kaldırılmıģ ve yeni ticaret bankalarının kurulmasına izin verilmiģtir. Bu dönem ayrıca Türk bankalarının da dıģa açılmalarının baģladığı dönemdir(çoģkun ve diğerleri, 2012: 14-15). 24 Ocak 1980 Ekonomik Ġstikrar Tedbirlerini takip eden süreçte, sabit kur sisteminden serbest kur sistemine geçilmiģ, faiz hadleri üzerindeki kontroller kaldırılmıģtır. Ayrıca ulusal mali piyasaların geliģimi ve uluslararası piyasalara entegrasyonun sağlanması açısından sermaye piyasaları üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmıģtır. Bu uygulamaları desteklemek için vergi avantajları sağlanmıģtır. Bankacılık sektörü bu dönemde hızlı bir geliģme göstermiģ, rekabet hızlanmıģ, otomasyon yaygınlaģmıģ, hizmet ve ürün çeģitleri batı bankaları ölçütlerine yaklaģmıģtır. Ayrıca iyi eğitimli bir bankacılık kadrosu, geliģen sermaye, para ve döviz piyasaları ile bankacılık hızlı bir geliģme eğilimine girmiģtir lı yıllardan itibaren bankalar fon yönetimi ve hazine iģlemlerine ağırlık vermiģ; yurtiçi ve yurtdıģı piyasalarda iģlem yapabilmek amacıyla bünyelerinde finansal ürünlerin elektronik bir ortamda alım-satımının yapıldığı iģlem odaları kurma yoluna gitmiģlerdir. TL ödemeleri için EFT sistemi, döviz ödemeleri için SWIFT sistemi, bankalar arası iģlemleri büyük ölçüde kolaylaģtırmıģtır. Ayrıca bireysel bankacılıkta büyük bir atılım yapılmıģ, kredi kartları ve ATM ler hızla yaygınlaģmıģtır yılında 1milyon dolayında olan kredi kartı sayısı, 2000 yılında 13,4 milyona; Otomatik Para Çekme Makinesi (ATM) sayısı dan yükselmiģtir (Dinçer,2006: 93) yılında yaģanan krizin ardından bankacılık sektörünün toparlanması 2003 yılına kadar sürmüģtür. Bankacılık sektöründe, kriz sonrasında TMTF ye devredilen bankalara ek olarak birleģmeler de gerçekleģmiģ ve 2000 yılında 79 olan banka sayısı 2003yılnda 55, 2006 yılında 50 ye düģmüģtür yılı itibariyle de sektörde toplam 49 banka etkinlik göstermektedir. Sahiplik açısından bakıldığında2003 yılından itibaren yalnızca üç kamu bankası mevcuttur. Özel