MUHASEBE VERİLERİNDEN YARARLANARAK İŞLETMEYİ YÖNETMENİN ÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE VERİLERİNDEN YARARLANARAK İŞLETMEYİ YÖNETMENİN ÖNEMİ"

Transkript

1 MUHASEBE VERİLERİNDEN YARARLANARAK İŞLETMEYİ YÖNETMENİN ÖNEMİ Aydın DEDE Mali Müşavir-Denetçi Türkiye de gerek Muhasebe Standartlarını gerekse muhasebeye ilk kayıt ve sonraki ölçümlerde değerleme ölçülerini belirleyen Kurum Maliye Bakanlığıdır. Oysa Maliye Bakanlığı, muhasebeden üretilen bilgilerden yararlanan pek çok taraftan biridir. Muhasebenin ürettiği bilgilerden işletmenin yöneticisi, ortakları, işletmeye yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, kredi veren bankalar, işletme çalışanları vb. pek çok kesim İşletmenin muhasebesinden üretilen finansal raporlardan yararlanarak karar üretmeye çalışırlar. Tüm bu taraflardan sadece birisinin (Maliye Bakanlığının) belirlediği kurallara göre finansal tablo yapmak üzere kurgulanmış Muhasebe Sistemi doğru bilgi ve rapor üretebilir mi? Bu sorunun cevabı maalesef hayır Bu düzenin doğal sonucu olarak, İşletme sahipleri bazen bilinçli bazen de bilinçsiz bir şekilde muhasebe servislerinden üretilen bilgilere itibar etmemekte, İşletmesinin finansal durumu ile ilgili olarak muhasebe dışı verilerden üretilen bilgilerden yararlanmaktadır. İşletmeyi ilgilendiren ve para ile ifade edilebilecek şekilde ölçümlenebilen iktisadi olayların temelde Maliyenin belirttiği ölçümleme esaslarına göre hesaplanarak kayıt ve raporlanması, bu kayıt ve raporlardan hareketle kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılayan yöneticilere de yanlış bilgi verebilmektedir. Örneğin mevcut uygulama vadeli alacak veya borcun reeskont edilmesini önlemektedir. Oysa bilanço günü itibarıyla gerçek borç ve alacaklarının değerini göstermeyen mali tablo yanıltıcıdır. Ya da gerçek ekonomik ömrü örneğin 10 yıl olan bir makinaya sırf Maliye öyle belirledi diye 5 yada 15 yıl ekonomik üzerinden amortisman ayırmak mali tabloyu bozmaktadır. İşe yaramayan ekonomik ömrü dolmuş ya da önemli ölçüde değer düşüklüğüne uğramış stokların kayıtlardan çıkarılması için Maliyenin zahmetli takdir komisyonu kararı sürecinden geçmek gerekir. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile tarihinden itibaren getirilen yeni muhasebe standartları ise Uluslararası Muhasebe Standartları olup, bu sorunları önemli ölçüde giderecektir. Ancak, Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tablolar da sonuçta tüm kesimlerin bilgi ihtiyacına yönelik bir anlayışla hazırlanacaktır. Bir başka 1

2 deyişle İşletmeyi yönetenlerin karar alma süreçlerinde yine de bu Mali Tablolar istenen her bilgiyi karşılayamaz. Bunun iki nedeni vardır: 1- Finansal Tablolar ( Nakit Akış Tablosu hariç )tahakkuk esaslıdır. Yani yapılmış harcamayı eğer gelecek dönemlere ilişkin ise gider yazmaz ya da henüz nakden tahsil edilmemiş olsa bile hasılatı hemen gelir kaydeder. 2- Finansal Tablolar geçmiş dönemlerle ilgilidir. Bir başka deyişle muhasebe sistemi geçmişte olmuş bitmiş olayları kayıtlar ve raporlar. Bu raporlar gelecek için karar verme sürecinde çok önemli olmakla birlikte gelecek için karar verirken geleceğe ilişkin elde edilmiş veriler, tahminler ve varsayımlara da ihtiyaç vardır. Sonuç olarak İşletme yöneticisinin muhasebe sisteminden yararlanarak geleceğe ilişkin karar üretmek için mevcut durumda iki engeli vardır. Bunlar; 1- Mevcut muhasebe ve finansal raporlama mevzuatının Maliye Bakanlığının güdümünde kalmış olması nedeniyle gerçek durumu yansıtamaması, 2- Muhasebe ve raporlamanın geçmişe yönelik olması geleceği gösterememesi. Bu iki engelden birincisi 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecek Muhasebe Standartları ile aşılacaktır. İkinci engel ise, muhasebe disiplinin bir sorunu olup bu sorunun aşılması amacıyla muhasebe disiplininin bir kolu olarak Yönetim Muhasebesi disiplini geliştirilmiştir. Aslında Yönetim Muhasebesi sadece para ile ifade edilen tutarlardan hareket etmez. Bir başka deyişle sadece muhasebeden alınan verilerle çalışmaz. Aynı zamanda miktarlardan da yararlanmaktadır. Örneğin stok seviyesinin belirlenmesinde stokun değerinden çok miktarı önemlidir. Ancak, konumuzun kapsamı muhasebe sisteminden alınan verilerle yönetim işlevi ile ilgili olduğundan, bu husus kapsam dışında bırakılmıştır. YÖNETİM MUHASEBESİNİN TEMEL KAVRAMLARI: Muhasebe verilerinden yararlanarak işletmeyi yönetmek amacıyla yönetim muhasebesi fonksiyonundan yararlanmak için yönetim muhasebesinin bazı temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak ve mevcut muhasebe sistemini kurgulanmasında bazı değişikliklere gitmek gerekir. Bilinmesi gereken kavramlar aşağıda açıklanmıştır. Yönetim Muhasebesi Nedir? Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere yönetim muhasebesi; işletme yöneticilerinin sağlıklı kararlar alabilmeleri için gereksinme duydukları sayısal bilgileri kendilerine sağlamaktadır. Bu bakımdan, ilgili bilgilerin ham veri olarak toplanmasından 2

3 başlayıp, sonuçta ihtiyaca uygun raporların düzenlenmesine kadar işletme yöneticilerini hedef alarak yürütülen tüm muhasebe çalışmaları, yönetim muhasebesini oluşturur. 1 Bu tanım parasal ya da parasal olmayan tüm sayısal verilerden yararlanılarak oluşturulan yönetim muhasebesi çalışmalarını tarif etmektedir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere bu çalışmanın kapsamı muhasebe sisteminden alınan parasal tutarlardan üretilecek bilgilerden oluşturulacak yönetim işlevinin gerçekleştirilmesi ile sınırlıdır. Maliyet Nedir? İşletme için maliyet bir mal veya hizmeti tedarik etmek ya da üretmek ( onu meydana getirmek ) için yapılan harcamaların tutarıdır. Bu haliyle gider ya da zarar kavramından farklıdır. Yukarıda yapılan maliyet tanımı daha çok muhasebe literatüründe yapılan tanımdır. Maliyet kavramının bir de fırsat maliyeti ya da alternatif maliyet olarak isimlendirilen tanımı vardır. Bu da tercih edilen bir kazanç uğruna vazgeçilen kazancın maliyetidir. Örneğin elinizdeki parayı vadeli mevduata yatırarak elde edeceğiniz faiz kazancın fırsat maliyeti aynı parayla hazine bonosu satın alarak kazanacağınız faiz kazancıdır. Yönetim işlevinde fırsat maliyeti kavramının çok büyük önemi vardır. Çünkü vereceğimiz her kararın bir fırsat maliyeti olduğu unutulmamalıdır. Sabit Maliyet-Değişken Maliyet Nedir? Sabit maliyet üretim miktarından etkilenmeyen ya da çok az etkilenen maliyettir. Örneğin üretim tesisinin kirası, üretim araçlarının amortismanı vb. gidelerdir. Değişken maliyet ise üretim arttıkça artan, azaldıkça azalan maliyetlerdir. Mamulün bünyesine giren ilk madde ve malzeme, mamul üretimindeki işçilik, mamul üretiminde harcanan enerji vb. giderlerdir. İşletmede muhasebe verilerinden yola çıkarak verilecek yönetsel kararların çok büyük kısmı bu ayrımın bilinmesine ve doğru bir şekilde sınıflandırılmasına dayanır. Gider ve Zarar Nedir? Gider işletmeye ekonomik bir yarar sağlamak üzere yapılan harcama veya tüketimdir. 2 Tanımdan da anlaşılacağı üzere yapılan harcama işletmeye ekonomik olarak bir yarar sağlamıyorsa gider sayılmaz. Eğer yapılan harcama bu tanıma uymuyorsa zarar olarak 1 BÜYÜKMİRZA, H. Kamil, Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi, 13. Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara, 2008, s BÜYÜKMİRZA, a.g.e., s.53. 3

4 nitelendirilir. Örneğin hatalı üretim nedeniyle satılamaz bir mal üretimi için yapılan harcamalar zarar dır. Ya da son kullanma tarihinden önce satılamayan ilaç, işletme için gider değil zarardır. Çünkü işletmeye ekonomik bir yarar sağlama olanağı kalmamıştır. Gider ve zarar kavramları ile bu kavramlar arasındaki farkın bilinmesi de yönetim muhasebesi için son derece önemlidir. Tam Maliyet-Normal Maliyet Nedir? Tam Maliyet Yöntemi; Dönemin üretim giderlerinin tamamını, o dönemde yapılan üretim maliyetine yükleyen yöntemdir. 3 Üretim Maliyeti üç ana unsurdan oluşur. Bunlar; - Direkt ilk madde ve malzeme giderleri, - Direkt işçilik giderleri ve - Genel üretim giderleridir. Genel üretim giderleri de; - Sabit genel üretim giderleri ve - Değişken genel üretim giderleri olarak ikiye ayrılır. Örneğin fabrika binasının kirası sabit genel üretim gideridir. Üretimde kullanılan elektrik enerjisi ise değişken genel üretim gideridir. Yani üretim arttıkça artar, azaldıkça azalır. Oysa fabrika binasının kirası üretimden bağımsızdır değişmez sabit kalır. Tam Maliyet Yönteminde dönemde yapılan bu 3 tür giderin tamamı, üretim miktarından bağımsız olarak üretimin maliyetine verilir. Örneğin normal kapasitesi (makine donanımı, fabrika binasının büyüklüğü vb.) yılda adet gömlek üretmeye uygun bir işletmenin ilgili yılda çeşitli nedenlerle adet gömlek üretebildiğini varsayalım. Bu durumda firma % 60 kapasiteyle çalışmıştır. Oysa fabrika binasının kirası, makineleri için ayırdığı amortisman % 100 kapasiteye (normal kapasiteye) uygundur. Bu işletmenin giderlerinin aşağıdaki gibi olması durumunda gömlek başına üretim maliyet aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. Gider Türü Veriler Tam Maliyet Yöntemi (TL) Direkt İlk Madde Ve Malzeme Gideri TL Direkt İşçilik Gideri TL Değişken Genel Üretim Gideri TL Sabit Genel Üretim Gideri TL BÜYÜKMİRZA, a.g.e., s.496 4

5 TOPLAM TL Üretilen Gömlek Sayısı Ad. Normal kapasite Ad Kapasite Kullanım Oranı % 60 Gömlek Başına Maliyet 6,66 Değişken Maliyet Yönteminde ise; normal kapasite ile gerçekleşen kapasite arasındaki farkın üretim maliyetine verilmesi söz konusu değildir. Bu nedenle örneğimize dönersek kullanılamayan kapasiteye isabet eden sabit genel üretim gideri ilgili yılda doğrudan gider yazılır. Üretimin maliyetine verilmez. Örneğimizi bir de değişken maliyet sitemine göre yapalım: Gider Türü Veriler Tam Maliyet Yöntemi (TL) Direkt İlk Madde Ve Malzeme Gideri TL Direkt İşçilik Gideri TL Değişken Genel Üretim Gideri TL Sabit Genel Üretim Gideri TL Değişken Maliyet Yöntemi (TL) ( x % 60 ) TOPLAM TL Üretilen Gömlek Sayısı Normal kapasite Ad Ad Kapasite Kullanım Oranı % 60 Gömlek Başına Maliyet 6,66 5,66 Görüldüğü gibi tam maliyet yönteminde üretilen gömleğin maliyeti 6,66 TL/Ad. çıkmışken, değişken maliyet yönteminde üretilen gömleğin maliyeti 5,66 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu basit örnekte uygulanan iki farklı yöntemin satışların maliyeti ve gelir tablosunda ne anlama geldiğine bakalım. Örneğimizi iyice basitleştirmek için dönem başı stok olmadığını varsayacağız. İşletme dönem sonunda yıl içinde ürettiği adet gömleğin adedini satmış, geri kalanı stok olarak gelecek döneme kalmış olsun. Satışların Maliyeti: Adet Tam Maliyet Yöntemi (TL) Dönem Başı Gömlek Stok Normal Maliyet Yöntemi Dönemde üretilen

6 Dönemde Satılan (SMM) Dönem Sonu Stok Normal Maliyet Yönteminde üretimle ilgili olmayan giderler üretim maliyetine verilmeden doğruda gider yazılır. Örneğimizde de kullanılmayan kapasiteye isabet eden TL ( TL TL ) dönem zararı ( gideri değil )olarak kaydedilecektir. Örneğimizden yola çıkarak yukarıda belirttiğimiz kavramları da pekiştirebiliriz. Yukarıdaki tabloda belirtilen dönem sonu stok tutarı olan TL maliyet, TL gider ve TL ise zarardır. Çünkü TL nin temsil ettiği mal henüz işletmeye bir yarar sağlamamış sadece işçilik, malzeme vb. varlığımızı mamul varlığına dönüştürdük TL ise işletmeye ekonomik bir yarar sağlamak için tüketildi/ satıldı ve karşılığında hasılat elde edildi TL ise işletmeye herhangi bir yarar sağlamadan harcandı. Şimdi de örneğimizdeki işletmenin her iki maliyet yöntemine göre hazırlanmış gelir tablolarını gösterelim. Gelir tablomuzu hazırlayabilmemiz için satılan gömleklerin satış fiyatını örneğimizdeki verilere ilave etmemiz gerekiyor. Gömleklerin adedinin 10 TL den satıldığını varsayalım. Tam Maliyet Yöntemine Göre Normal Maliyet Yöntemine Göre Brüt Satışlar Ad x 10 TL Satış İndirimleri Net Satışlar Satışların Maliyeti Brüt Satış Karı Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları Net Kar Görüldüğü gibi Tam Maliyet Yönteminde kar TL fazla çıkmıştır. Türkiye de halen mevcut Vergi Usul Kanununda stokların değerlemesi satış maliyetinin tespiti Tam Maliyet Yöntemi ile yapılmaktadır tarihinde yürürlüğe girecek olan Türkiye Muhasebe Standartları ise Normal Maliyet Yönteminin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Yazımızın başında da belirttiğimiz Maliye tarafından belirlenen muhasebe uygulamalarının finansal raporları nasıl olumsuz etkilediğinin bir örneği de yukarıda açıklanan tam maliyet yöntemi uygulamasıdır. Burada sorun sadece karın olduğundan daha yüksek görünmesi değildir. Aynı zamanda stokta kalan mamullerin olduğundan daha yüksek maliyetle görünmesi satış ve fiyatlandırma kararlarını da etkilemektedir. 6

7 Tam ve normal maliyet sisteminin yönetim kararlarındaki önemi şuradadır: - Eğer ürettiğiniz gömleğin gerçek maliyetini biliyorsanız satış fiyatını daha sağlıklı belirleyebilirsiniz. - Brüt satış karınızı doğru tespit edebilirsiniz. - Gereksiz masraflarınızı daha çabuk tespit eder, önlem alabilirsiniz. - Kapasite kullanımınızı artırmaya yönelik tedbirler alabilirsiniz. - Yeni sipariş almaya yönelik kararlarınızı daha sağlıklı verebilirsiniz. İşletmede Yapılan Harcamaların Doğru Tasnifinin Önemi? İşletme sadece kar/zararını bilmek istiyorsa, bütün gider ve zararlarını bir hesapta bütün hasılatlarını bir hesapta toplayabilir. Bu durumda gelir tablosu aşağıdaki görünümü alırdı X X0 DÖNEMİ GELİR TABLOSU Dönemde Elde Edilen Hasılat 100 Dönemde Yapılan Harcamalar 75 Kar 25 Ödenecek Vergi 5 Net Kar 20 Ancak finansal tabloların amacı sadece net karı ve onun üzerinden ödenecek vergiyi tespit etmek amacıyla hazırlanmamaktadır. Bu nedenle Finansal Tablolar hem gelirleri hem de yapılan harcamaları detaylı sınıflandırmak suretiyle, Finansal Tablo kullanıcısına İşletme ile ilgili başka pek çok bilgi de vermektedir. Bu amaçla hazırlanmış ve halen kullanılmakta olan hesap planında yapılan harcamalar aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır: Hesap Kodu Hesap Adı 710 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri 720 Direkt İşçilik Giderleri 730 Genel Üretim Giderleri 740 Hizmet Üretim Giderleri 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 760 Pazarlama Ve Dağıtım Giderleri 770 Genel Yönetim Giderleri 780 Finansman Giderleri Bu sınıflandırma biçimi giderlerin çeşitlerine göre sınıflandırma biçimidir. İşletmeler bu hesap sınıfları altında diledikleri gibi detay hesap açabildiklerine göre işletme yönetiminin karar süreçlerinde kullanılmak üzere bu gider çeşitlerini her hesabın altında sabit ve 7

8 değişken olarak geliştirebilirler. Bu durumda hesap sistematiği aşağıdaki gibi kurgulanabilir. Hesap Kodu Hesap Adı 710 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri 720 Direkt İşçilik Giderleri 730 Genel Üretim Giderleri Sabit Genel Üretim Giderleri Değişken Genel Üretim Giderleri 740 Hizmet Üretim Giderleri Sabit Hizmet Üretim Maliyeti Değişken Hizmet Üretim Maliyeti 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Sabit Araştırma Geliştirme Giderleri Değişken Araştırma Geliştirme Giderleri 760 Pazarlama Ve Dağıtım Giderleri Sabit Pazarlama Dağıtım Ve Satış Giderleri Değişken Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri 770 Genel Yönetim Giderleri Sabit Genel Yönetim Giderleri Değişken Genel Yönetim Giderleri 780 Finansman Giderleri Burada önemli olan şey, giderlerin öncelikle gider çeşidine bağlı olarak titizlikle tasnif edilmesi, daha sonra da bunların sabit-değişken ayrımının yapılmasıdır. Yönetimin karar alma sürecinde muhasebe verilerinden yararlanmalarının en önemli şartı bu sınıflandırmanın doğru yapılmasıdır. İşletme muhasebe birimlerinin başlangıçta bu tasnifi doğru olarak tek başlarına yapmaları çok zordur. Bu nedenle başka işletme yöneticileri ve ilgili birimlerin sorumluları olmak üzere birlikte yapılmasında büyük yarar vardır. Ne Zaman Kara geçerim? İşletme yöneticilerinin hangi satış düzeyinde kara geçeceklerini bilmeleri çok önemlidir. Özellikle yüksek miktarda makine yatırımı yapmış firmaların kara geçiş noktalarını bilmeleri, satış hedeflerinin belirlenmesinde, hangi fiyattan sipariş kabul edebileceklerinin belirlenmesinde, reklam ve pazarlama bütçesinin belirlenmesinde, yabancı kaynak kullanımında, kısacası her yönetim kararında birincil öneme sahiptir. İşletmesinin giderlerini yukarıda anlatılan biçimde sabit-değişken olarak tespit edebilen ve kayıtları düzgün yapan işletmelerde bu sorunun cevabı çok zor değildir. 8

9 Aslında herkesin kolayca bilebileceği bir cevabı arıyoruz. Ne zaman kara geçerim? Cevap dediğim gibi çok basit sabit giderlerimizi aşan oranda karlı bir satış yaptığımızda Bir mal üretmenin değişken ve sabit maliyetleri vardır. Değişken maliyetler o malı ürettiğimiz için ortaya çıkar. Sabit maliyetler ise üretmediğimizde de devam eder. Öyleyse ne miktarda ya da kaç paralık satış yaptığımızda başabaş ( ne kar ne de zarar edeceğimizi belirleyen formülü aşağıdaki gibi kurabiliriz. Başabaş Noktasındaki Satış Miktarı : Sabit Maliyetimiz / ( Birim Satış Fiyatımız Birim Değişken Maliyetimiz) Örneğimizdeki Adet gömleğin satış fiyatı 10 TL değişken maliyetleri TL birim başına değişken maliyeti ise 4,16 TL olmaktadır. Sabit maliyetimiz ise TL dir. Bu durumda gömlek üretimimizle ilgili olarak başabaş noktası aşağıdaki gibi hesaplanacaktır: BBN = / ( 10 TL 4,16 TL ) BBN = Ad Gömlek üretip satabildiğimizde kar ya da zarar etmemiş oluruz. Bunun üstündeki satışlar ise birim gömlek başına 5,84 TL kar getirecektir. Yukarıda örneği verilen işletmenin % 60 kapasite ile üretim yapabildiğini biliyoruz. Bunun nedeninin mevcut satış fiyatından ( 10 TL ) kaynaklanması büyük ihtimaldir. Bir başka deyişle satış fiyatının daha düşük belirlenmesi durumunda atıl % 40 lık kapasitesinin bir bölümünü daha doldurabilecektir. Örneğin bu işletmenin mevcut Adet üretimine ilaveten örneğin 6 TL den Adet daha gömlek siparişi alması durumunda ne karar verecektir? Bu siparişi karşılamalı mıdır? İşletme mevcut satış düzeyinde sabit maliyetlerini karşılayabildiğine göre birim değişken maliyetini aşan her siparişi kapasitesi yeterli olduğu sürece alabilir. Örneğimizde birim değişken maliyeti 4,16 TL olan işletmenin birim satış fiyat 6 TL den alacağı ilave Adet gömlek siparişi onun toplam karını TL artıracaktır. Hedeflenen Kar Nedir? İşletmenin sabit ve değişken maliyetleri bilindikten sonra yukarıdaki formülümüze bir küçük ilave ile hedeflenen kara hangi üretim düzeyinde ulaşabileceğimizi de belirleyebiliriz. Hedeflenen Karı Getiren Satış Miktarı : Sabit Maliyetimiz+ Hedeflenen Kar / ( Birim Satış Fiyatımız Birim Değişken Maliyetimiz) Örnek işletmemiz dönemde hedeflenen karın TL olduğunu varsayalım. Bu durumda hedeflenen kara ulaşmak için gereken satış miktarı kaç adet olacaktır. 9

10 HEDEF KAR = ( ) / ( 10 TL 4,16 TL ) HEDEF KAR = Adet alacaktır. Bu miktarın bize anlattığı ciro düzeyi Ad. x 10 TL = 42,800 TL dir. Gelecek Yılda Oluşacak Bilanço ve Gelir Tablomu Şimdiden Görebilir miyim? Elbette görebilirsiniz. Bunu yapmanın tek bir yolu vardır. Bütçe yapmak ve bu bütçe sonuçlarına göre proforma bilanço ve gelir tablosunu çıkarmaktır. İşletme yöneticilerinin kafalarında gelecek yıl ile ilgili mutlaka bir satış/ciro hedefi vardır. Tek yapılacak şey bu hedefi ilgili departman yöneticileri ile paylaşarak gerçekçiliğini test etmektir. Geçmiş yıllar verileri de geleceğin planlanması için yardımcı olacaktır. Aslında büyük küçük her işletme yöneticisi hedeflerini belirlerken ilgili departman yöneticileri ile de konuşur. Yapılmayan şey eldeki satış hedeflerinden yola çıkılarak gelir ve gider bütçesi yapmak sonra da bunlardan proforma bilanço ve gelir tablosu üretmektir. Bütçe yapmanın pek çok yararı vardır. Bunlardan ilk akla gelenler aşağıda sıralanmıştır: 1- Bütçe yapmak gelecekteki hedeflenen satış/ciro miktarını belirlemenizi sağlar. 2- Bu hedefi işletme departman sorumlularıyla paylaşarak onları da hedefe motive eder. 3- Hedeflenen ciro ile ilgili maliyetlerinizi bilmenizi sağlar. 4- Mal üretim ve stok tedarik zamanlamanızı yapmanızı sağlayarak gereksiz stok maliyetlerine katlanmanızı engeller. 5- Nakit akışlarınızı önceden öngörmenizi ve tedbir almanızı sağlar. 6- Departmanların masraflarını kontrol etmenizi sağlar. 7- Bütçe sapmalarını kontrol ederek hedeflerdeki sapmaları ve nedenlerini kontrol edebilirsiniz. Elbette bütçe ve bütçeden yola çıkarak hazırlanacak proforma bilanço ve gelir tablosunun hazırlanmasında en büyük destek muhasebe biriminden alınacak verilerdir. Görüldüğü gibi yukarıda kısaca anlattığımız örnekler, işletme yöneticisinin muhasebe verilerinden yararlanarak işletmesini yönetmesi konusunda muhasebe sisteminden ne kadar çok yararlanabileceğini göstermektedir. Yeter ki muhasebe sadece vergi idaresine beyanname hazırlayan ya da cari hesapları takip eden bir birim olarak algılanmasın. Aydın DEDE Mali Müşavir- Denetçi 10

11 11

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

TMS KAPSAMINDA ÇEŞİT ESASINA GÖRE KAR ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU

TMS KAPSAMINDA ÇEŞİT ESASINA GÖRE KAR ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU TMS KAPSAMINDA ÇEŞİT ESASINA GÖRE KAR ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU Prof. Dr. Hasan Kaval A. ÇALIŞMANIN AMACI Ülkemizde ekonomi geliştikçe onun kurumları da gelişmektedir. Bu kapsamda işletmelerin

Detaylı

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Ders Kodu: 1015 Gayrimenkul Değerleme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Ders Kodu: 1015

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine Bir Araştırma

İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2008 / 1 :56-72 İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ

KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması Muhasebe politikalarının tutarlılığı Muhasebe politikalarındaki

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası UMS 34 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 1.3 Ara Dönem Finansal Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı ara dönem finansal raporlamaya ilişkin muhasebeleştirmeyi belirleyen

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ Yusuf Kaçar 1 0.ÖZET Çok uluslu şirketlerin yapısı gereği ülkelerin ekonomilerine olumlu katkıları yanında

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38, başka bir Standartta özel hüküm bulunmayan maddi olmayan duran varlıklarla ilgili muhasebeleştirme yöntemlerini belirleyen Uluslararası Muhasebe

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ PLANI REHBERİ Ahmet CAN Uzman Yardımcısı Mart 004 ANKARA İÇİNDEKİLER. İŞ PLANI NEDİR?.... İŞ PLANININ KULLANIM ALANLARI... 3. İŞ PLANININ FAYDALARI...

Detaylı