profesyonel yaþama açýlan kapý Profesyonel Site Yönetimi ve Danýþmanlýk Hizmetleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "profesyonel yaþama açýlan kapý Profesyonel Site Yönetimi ve Danýþmanlýk Hizmetleri"

Transkript

1 profesyonel yaþama açýlan kapý Profesyonel Site Yönetimi ve Danýþmanlýk Hizmetleri

2 biz Profesyonel site yönetimi, gayrimenkul yönetim hizmetleri, gayrimenkul satýþ ve pazarlama ile kariyer, eðitim ve sosyal destek gibi konularda verdiði kurumsal ve bireysel danýþmanlýk hizmetleriyle hayatýnýzý kolaylaþtýrýyoruz. Her biri kendi alanýnda uzmanlaþmýþ yönetici ve çalýþanlarýmýzla kaliteli ve güvenilir bir hizmet anlayýþý için çalýþýyoruz. Sürekli geliþim ve deðiþimle, hizmet verdiðimiz sektörlerde farklýlýk yaratýyoruz. Çalýþanlarýmýzda insan kalitesi, hizmette yenilikçilik, kullandýðýmýz yöntemlerde maksimum ekolojik fayda ve faaliyetimizde sürekli denetim ilkesiyle hizmet verdiðimiz tüm alanlarda yeni bir sayfa açýyoruz. Klasik hizmet anlayýþlarýndan inovatif ve müþteri merkezli yapýmýzla ayrýlýyor, þimdiye dek içinde yer aldýðýmýz seçkin projelerin deneyimlerinden oluþturduðumuz birikimden sizin için de doðru faktörler yaratmaya geliyoruz. Vizyonumuz Faaliyet gösterdiðimiz sektörlerde insani atýlýmlarý yönlendiren güçlerden biri olmak ve hizmet verdiðimiz insanlar için her türlü bilgi, tecrübe ve üst düzey motivasyon ile profesyonel hizmetler üretmektir. Misyonumuz Doðru plan ve sistemler ile yüksek deðer sahibi projeler üretmek, hayatý kolaylaþtýracak hizmetleri sorunsuz bir þekilde vermek ve her insan için yaþanýlabilir bir dünya yaratmayý amaçlayan bir þirket olmaktýr.

3 Çaðdaþ yaþamýmýzýn en önemli özelliklerden biri de her alan ve iþ koluyla ilgili uzmanlaþmanýn ortaya çýkmasýdýr. Doðru kent bilinci, yaþadýðýmýz alanlarýn hem düzgün yönetilmesi hem de en verimli þekilde kullanýlmasý ihtiyacýný ortaya koyar. Çok birimli insan yerleþimleri olan site ve benzeri oluþumlar, profesyonel hizmete ihtiyaç duyan apart kentler ortaya çýkarmýþtýr. Yönetim ve iletiþimde mutlak profesyonelliðe ihtiyaç duyan bu birimler, amatörce idare edilmeleri halinde içinden çýkýlmaz sorunlara sebep olur. Kent yaþamýnýn iþ yoðunluðu demek olduðu günümüzde, evlerimiz bu sorunlarla birlikte çekilmez olur. En deðerli varlýðýmýz olan zaman, gereksiz problemler, bilgi ve dikkat gerektiren prosedürler, günlük ihtiyaçlarýn temini için verilen ve geri dönüþü olmayan emek harcamalarýyla geçerken, tedarik gerektiren alanlarda birçok ekonomik kayba neden olur. Birbiriyle anlaþamayan site sakinleri, plansýzca yapýlmýþ harcamalar, site içerisinde iþlemeyen ve denetimden uzak bir hizmet yapýsý, kontrol edilemeyen giderler, sosyal yaþamdan çalýnan huzur ve ekonomik kayýplar toplamý, iþ veriminizi düþürür ve yaþamýnýzda mutsuzluk yaratýr. neden profesyonel site yönetimi?

4 Oysa bütün bu sorunlar profesyonel olarak ele alýndýðýnda bir sitede ihtiyaç duyulan her nokta doðru yönetilerek, site sakinlerine aileleri, sosyal hayatlarý ve iþ yaþamlarýna gerekli zamaný ayýrabilme þansý verilecektir. Profesyonel site yönetimine ihtiyaç duyan hizmetler, yönetimsel, teknik ve altyapýsal bina yönetimi olarak özetlenebilir. Bu kapsamýn yanýnda sitelerin ihtiyaç duyduklarý ve dýþarýdan temin etmek zorunda olduklarý güvenlik, temizlik, gözetim ve kontrol, danýþma, resepsiyon, çaðrý merkezi, ilaçlama, iç ve dýþ mekan bahçe ve bitki bakýmlarý, ilaçlama, ulaþým, bina yönetim danýþmanlýk hizmetleri, dahili posta daðýtýmý vb. hizmetler de profesyonelce saðlanmalýdýr. Ýþte profesyonel site yönetimi hizmeti almak bütün bu sorunlarý tek elden çözme ve yönetmeyi mümkün kýlar ve site sakinlerine yaþam kalitelerini artýrma imkaný sunar. Siteler, plan ve tedarik anlaþmalarýnýn yapýlmasýnda profesyonel yönetim tecrübesi ve sektörel bilgi gerektirir. Site yaþam alanlarýndaki teknik donaným ve tesisatlarý (Ýnterkom haberleþme sistemleri, kombi ve ýsýtma sistemi, CCTV kamera sistemleri, jeneratör, havuz, gaz alarm sistemi, hýrsýz alarm sistemi, havalandýrma sistemi, garaj sistemleri, aydýnlatma sistemleri, asansör, bahçe ve peyzaj, vb.) karmaþýk yapýlar göstermesi sebebi ile iþleyiþ ve periyodik bakýmlarýnda uzmanlýk gerektirir. Tüm bu sistemlerin çalýþtýrýlmasý, temizlik, güvenlik, muhasebe, aidatlarýn toplanmasý, ödemelerin takibi, bahçe bakýmý, insan kaynaklarýnýn yönetimi, maaþlarýn ödenmesi, SGK primlerinin yatýrýlmasý ve benzeri hizmetler profesyonel uzmanlýk gerektirir. Site yönetimi, insan kaynaklarý için personel seçim ve eðitimlerinde uzman kadroya sahip olmayý gerektirir. Baþta temizlik malzemeleri olmak üzere diðer hizmetler için kullanýlacak malzeme, ürün ve materyallerin alýmlarýnda saðlanacak avantajlar, site yönetimini yüklü ödemelerden kurtarýr. Bu avantaj, ancak profesyonel bir destek ile saðlanabilir. çünkü, profesyonel site yönetimi hayatý kolaylaþtýrýr.

5 Kat Mülkiyeti Kanunu'nun getirdiði ve yerleþim birimlerinin yönetilmesiyle ilgili her türlü duruma karþý gerekli hukuki bilgi, özel beceri ve sorumluluklarýn bilincindeyiz. Site yönetiminizin daha kolay iþlemesi için gerekli site yönetim programýný en verimli þekilde kullanýrýz. Gelir ve giderlerin iþletme defterine düzenli olarak iþlenmesini saðlar, dýþ ve iç denetime açýk tutarýz. Her bir daire için kat maliklerinin ve kiracýlarýnýn borç ve alacak durumlarýný takip ederiz. Biz, profesyonel site yönetiminde ihtiyaç duyulacak bütün yönetimsel bilgilere sahip, idari ve teknik altyapýya hâkim, her biri kendi alanýnda uzman ve deneyime sahip kiþilerden oluþan profesyonel bir kadroya sahibiz. neden biz?

6 Aylýk gelir, gider ve borçlu listelerinin her ay düzenli olarak hazýrlanmasýný saðlar ve kat malikleri ve site sakinlerine ulaþtýrýrýz. Zamanýnda yapýlmayan ödemelerde ve alacaklarýn gecikmesinde uzman hukukçularýmýz aracýlýðý ile gerekli bütün tedbirleri alýrýz. Su, kanalizasyon, elektrik, asansör, çatý ve diðer ortak kullaným alanlarýnda meydana gelebilecek arýzalarýn giderilmesi ve bakýmlarýnýn yapýlmasý ile ilgilenecek profesyonel ekibe ve tedarikçilere sahibiz. SGK ve benzeri kurumlara verilmesi gereken bildirgelerin hazýrlanmasý, primlerin yatýrýlmasý, vizite kaðýtlarýnýn hazýrlanmasý ve diðer iþlemlerinin takibi gibi yöneticilerin düzenli olarak yapmak zorunda olduðu iþlemlerin yaný sýra Site Genel Kurulu'nun yöneticiye verdiði ve yetkilendirdiði iþleri de denetleriz. Site hesabýndan yönetici onayý olmadan herhangi bir harcamaya yapmaz ve yönetim görevimiz süresince tüm ödeme ve alacaklarý banka yoluyla gerçekleþtiririz. Seçilmiþ yöneticinin yapmak zorunda olduðu ve zaman alýcý iþleri sizin yerinize takip ederiz. Web sistemimiz sayesinde her site sakininin bizimle tüm ihtiyaçlarý için iletiþim kurmasýný saðlar ve anýnda hizmet veririz. Bütün detaylarda þeffaflýk olmasý gerektiðine inanýrýz. Site yönetimi adýna bir web sitesi oluþturarak tüm malikler, yönetici ve site sakinlerine ulaþtýrdýðýmýz þifrelerle hesaplarýn denetlenebilirliðini saðlarýz. çünkü, profesyonel site yönetimi profesyonellerin iþidir.

7 Site Yönetimi Mali ve Ýdari Bütçe Yönetimi Güvenlik Hizmet Yönetimi Temizlik Hizmet Yönetimi Teknik Hizmet Yönetimi Bahçe ve Peyzaj Hizmet Yönetimi Havuz Bakým ve Ýþletme Yönetimi Sosyal Tesis Yönetimi FaktorExtra ve FaktorWin-Win Hiçbir zaman sadece hizmet vermekle kalmadýk. Hep ya yeni hizmetler ürettik ya da varolanýn üzerine yeni bir þey koyduk. hizmetlerimiz

8 Site Yönetim Planý'nýn KMK'ya ( Kat Mülkiyetleri Kanunu) uygunluðunun deðerlendirilmesi Site Ýþletme Projesi'nin Yönetimi Kurulu ile birlikte KMK esaslarýna uygun, arsa ve eþit paylý olarak yapýlmasý ve tüm kat maliklerine teblið edilmesi KMK'ya göre yýllýk olaðan genel kurul ve olaðan üstü genel kurul toplantýlarýnýn yapýlmasý Belirli periyotlarla site sakinlerine memnuniyet anketleri düzenlenmesi ve deðerlendirilmesi Siteyle ilgili tüm resmi evraklarýn kabulü, site adýna yazýþmalarýn yapýlmasý ve evraklarýn düzenli bir þekilde dosyalanmasý Mali yýl sonunda yýllýk faaliyet raporunun hazýrlanmasý ve genel kurula sunulmasý KMK'ya göre ve Site Yönetim Kurulu ile Site Ýþletme Bütçesi'nin hazýrlanmasý Site resmi defterinin (karar defteri,iþletme defteri v.b) noter tasdiklerinin yaptýrýlmasý Ýþletme Projesi'nde belirtilen avans ve aidatlarýn takibi, tahsilâtý ve site yönetim programýna iþlenmesi Site yönetimi ve üçüncü þahýslarla ilgili ödemelerin yapýlmasý ve site yönetim programýna iþlenmesi Site personelinin tüm yasal iþlemlerinin takibi ve ücretlerinin ödenmesi Site gelir ve giderlerinin muhasebesinin yapýlmasý ve site programýna iþlenerek dosyalanmasý Aylýk olarak borç-alacak çizelgelerinin blok duyuru panolarýnda duyurulmasý 3 aylýk faaliyet raporunun hazýrlanmasý ve kat malikleri ile Denetim Kurulu'na sunulmasý Her yýl sonunda yýllýk faaliyet raporunun Genel Kurul'a sunulmasý Site resmi defterlerinin yýl sonunda notere kapattýrýlmasý Site Yönetimi Profesyonel hizmet ile müþterilerinin yaþam kalitelerine katkýda bulunan Faktor Danýþmanlýk, sitelerinizin doðru ve etkin bir þekilde yönetilmesi ve iþletilebilmesi için gerekli olan hizmet yürütme sistemleri kurar. Modern bir bakýþ açýsýyla þekillendirdiði bu yönetim sistemi, vermeyi amaçladýðý bütün hizmetlerin bir bütünlük içinde ele alýndýðý ve yürütmede sorunlarýn en aza indirgendiði bir sistemdir. Mali ve Ýdari Bütçe Yönetimi KMK'ya göre sitenin mali yýl bütçesinin, Kat Malikleri Genel Kurulu'nda görüþülerek kabul edilmesi gerekir, ancak hazýrlanamamasý durumunda Yönetim Kurulu, Ýþletme Projesi'ni hazýrlar ve usulüne uygun bir þekilde teblið eder. Kesinleþmiþ Ýþletme Projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar ile diðer gelirler sitenin mali bütçesini oluþturur. Bu hizmet, bütçenin site ve sakinlerinin yararýna kullanýlmasý, tüm gelir ve giderlerin belgelenerek dosyalanmasý esasýna dayanýr.

9 Risk analizi yapýlarak sitenin güvenlik profilinin çýkarýlmasý Giriþ-çýkýþ kontrolünün yapýlmasý Ziyaretçi karþýlama, kayýt ve yönlendirme Devriye tur kalemi ve standart devriye ve gözetim kontrolü Nokta güvenliði Kameralý sistem ile tesis, bina ve çevre kontrolü ve güvenliði Günlük, haftalýk, aylýk denetim ve raporlama iþlemlerinin anlaþmalý olduðumuz güvenlik þirketi ile koordineli bir þekilde yerine getirilmesi Kompleks sýnýrlarý içinde kalan bütün alanlar Binalarýn iç ve dýþ alanlarý ile kapalý otoparklar Proje içerisinde kurulmasý muhtemel yönetim ofisleri, tuvalet ve lavabolarý Spor alanlarý (hizmet binasý tuvalet-lavabolarý, soyunma odalarý) Dýþ otopark alanlarý Yeþil alanlar Bina çevreleri Güvenlik Hizmet Yönetimi Temizlik Hizmet Yönetimi Bu hizmet, 5188 sayýlý Özel Güvenlik Yasasý'na uygun olarak sitenin gözetleme, koruma, kollama ve danýþma hizmetinin yürütülmesini kapsar. Bu hizmet, sitenin bünyesinde bulunan bütün varlýklarýn güvenliðini tehdit edecek ve bu varlýklara zarar verebilecek olaylarýn önlenmesi ve meydana gelmiþ bir olayda gerekli müdahalelerin yapýlmasý esasýna dayanýr. Bu hizmet, proje alaný içerisindeki ortak kullaným alanlarýnýn ve bu alanlardaki tüm fiziksel varlýklarýn temizlenmesi ile ilgili hizmetleri kapsar.

10 Aydýnlatma, yangýn ve doðalgaz alarm sistemlerinin kontrolü ve jeneratör bakýmý Merkezi ýsýtma ve sýcak su sistemlerinin kontrolü Asansörlerin bakým anlaþmalarý ve rutin bakýmlarý Santral ve telefon sistemlerinin bakým ve onarýmý Elektrik, trafo, jeneratör ve hidroforlarýn bakýmý Arýtma sistemleri, su kuyusu, havuz dairesi bakýmý Klima sistemleri ve bina otomasyon sistemleri bakýmý Yangýn söndürme tüplerinin periyodik bakýmý ve dolumu Su deposu bakýmý Bina içi duman, ýsý, gaz, hýrsýz alarm sistemlerinin bakýmý Otopark duman, gaz ve fan sistemleri ile garaj kapý bakýmý Ýnterkom haberleþme sistemleri ve CCTV güvenlik kamerasý bakýmý Merkezi uydu sistemleri bakýmý Bitki ve çim ekim iþlemleri Çim biçme ve çim bakýmý Aðaç ve dallý bitkilerin budanmasý. Mevcut sulama sistemleri ve çeþitli yöntemler ile sulama iþleminin yapýlmasý Sulama sistemlerinin ve zamanlayýcýlarýnýn bakýmý ve tamiri Çeþitli hastalýklar, kemirgen ve sürüngenlere karþý ilaçlamalarýn yapýlmasý Ýhtiyaç halinde bitkinin durumuna göre gübreleme Site sakinleri ve Yönetim Kurulu'nun görüþleri doðrultusunda bahçe düzenlemesi Teknik Hizmet Yönetimi Temel olarak site içerisindeki elektrik, mekanik ve sýhhi tesisat sistemlerinin bakým ve kontrolünün yapýlmasý ile ilgili hizmetleri ve bu hizmetler için yapýlacak anlaþmalarý kapsar. Bahçe ve Peyzaj Hizmet Yönetimi Bu hizmet yönetimi site bahçelerinin profesyonel olarak düzenlenmesi ve düzenli olarak bakýmlarýnýn yapýlmasý hizmetleriyle Ýlgilidir. Bahçývanýmýz tarafýndan aylýk olarak düzenli bakýmýn yapýlacaðý bu hizmetler, sitenin hem daha saðlýklý olmasýný hem de iyi bir çevre düzenlemesi saðlar.

11 Filtrasyon sistemi kontrolü Filtrasyon pompasýnýn temizlenmesi ve bakýmý Havuz dip temizliði ve süpürülmesi Havuz yüzeyindeki yabancý maddelerin temizliði Savak kanallarýnýn ve ýzgaralarýnýn temizliði Tüm su alma, boþaltma ve devir daim tesisatlarýnýn kontrolü Havuz suyu kimyasallarýnýn uygun metotlarla havuz suyuna karýþtýrýlmasý Havuz suyu kimyasal deðerlerinin ölçümü Sosyal tesis iþletme ve uyulmasý gerekli olan kurallarýn site yönetimi ile birlikte belirlenmesi, duyurulmasý ve takibinin yapýlmasý Fitness salonu alet ve ekipmanlarýnýn, tuvalet, duþ ve diðer tesislerin kullaným kurallarýnýn site yönetimi ile birlikte belirlenmesi, duyurulmasý ve takibinin yapýlmasý Havuz kurallarýnýn site yönetimi ile birlikte belirlenmesi, duyurulmasý ve takibinin yapýlmasý Sauna kurallarýnýn site yönetimi ile birlikte belirlenmesi, duyurulmasý ve takibinin yapýlmasý Havuz Bakým ve Ýþletme Yönetimi Havuz bakýmýnda yapýlan yanlýþ ve eksik iþlemler yüzme havuzunun saðlýksýz bir ortama dönüþmesine ve havuzda bakteri üremesine neden olur. Büyük harcamalar yapýlarak edinilen yüzme havuzlarýnýn saðlýklý bir þekilde kullanýlabilmesi için ayný hassasiyetle bakýmlarýnýn da yapýlmasý gerekir. Bu hizmet, havuz ile ilgili her türlü bakýmýn detaylý ve profesyonel kiþilerce yapýlacak bir hizmeti kapsar. Sosyal Tesis Yönetimi Site içerisinde yer alan sosyal alan ve tesislerin Yönetilmesi ile ilgili hizmetleri kapsar.

12 Site market Fatura ödeme hizmeti Daire temizlik hizmeti Onarým ve teknik servis Kuru temizleme, çamaþýr ve ütü hizmetleri Halý yýkama hizmetleri Ýlaçlama hizmetleri Gayrimenkul takip hizmetleri Ulaþým ve rezervasyon hizmetleri Kargo ve gönderi hizmetleri FaktorExtra Online ve kapýda hizmetimiz olan FaktorExtra ile hayatýnýz artýk çok daha kolay. Rezidanslarýn keyfini evinizde yaþayacaksýnýz. Her þey bir týk mesafesinde, her þey bir telefon yakýnlýðýnda, her þey kapýnýzda. Fatura ödemelerinizden market alýþveriþinize birçok hizmet FaktorExtra'da.

13 Gayrimenkul satýþ ve pazarlama Kiralama hizmetleri Gayrimenkul takip hizmetleri FaktorExtra hizmetleri FaktorWin-Win Profesyonel site yönetimi ve danýþmanlýk hizmetlerine getirdiði kalite ve farklýlýkla adýndan söz ettiren Faktor, yeni hizmeti FaktorWin-Win ile kazanýrken kazandýrýyor. Faktor Danýþmanlýk, yönetimini devraldýðý sitelerin standart, kalite ve mülk deðerine kazanýmlar saðlarken FaktorWin-Win ile site içerisindeki dairelerin satýþ ve kiralamalarýndan elde edilen hizmet bedelinin belirli bir oraný site gelirlerine ekliyor ve siteye geri dönüþüm saðlýyor.

14 diðer sosyal hizmetler Alýþveriþ Merkezi ve Ýþyeri Temizliði Her gün konuk ettiði binlerce ziyaretçisiyle, önemli bir yaþam alaný haline gelen alýþveriþ merkezleri, doðal olarak yoðun bakteri tehdidi barýndýrýrlar. Giyim, yemek ve eðlence gibi ortak kullanýma açýk sektörleri barýndýran bu yapýlarýn en ince ayrýntýsýna kadar temizlenmesi ve saðlýða uygun hale getirilmesi gerekir. Alýþveriþ merkezinizin, iþyerinizin veya maðazanýzýn insan sirkülasyonu ne olursa olsun Faktor, temizlik için hazýr. Fabrika ve Depo Temizliði Çalýþanlarýnýn yoðun temposu ve üretim çeþitliliðine göre kirlenmeye daha açýk olan fabrikalar ve depolama anlarý sürekli temizliðe ihtiyaç duyarlar. Üretim kortlarýnýn ve depolama bölümlerinin iþe göre barýndýracaðý tüm leke ve kirliliklerin düzeyi ile fabrikanýzýn metrajý ne olursa olsun Faktor, temizlik için hazýr. Profesyonel site yönetimi dýþýnda, verdiðimiz diðer sosyal hizmetlerde de kalite ve farkýmýzý müþterilerimize yaþatýyoruz. Dýþ Cep ve Cam Temizliði Ancak güvenlik tedbirleri alýnarak mobil vinçlerle temizlenebilen modern yapýlarýn dýþ cephe ve camlarý, sürekli olarak ultraviyole ýþýnlar, toz, yaðmur ve benzeri atmosfer kirlenmeleriyle karþý karþýyadýr. Bundan dolayý hem iyi bir görünüm hem de dýþ etkenlerden dolayý çürüme, paslanma ve eskimelerin önüne geçmek için sürekli temizliðe ihtiyaç duyarlar. Her türlü dýþ cephe ve cam binalarýnýzýn temizliði için teknolojik donanýmlar ve güvenlik önemleri alarak en ince detaylara kadar temizlik yapýyoruz. Binanýz kaç katlý olursa olsun Faktor, temizlik için hazýr. Eðitim Kurumlarý Temizliði Yoðun çocuk ve genç insan dolaþýmýna açýk eðitim kurumlarý, ferah ortamlar yaratarak iyi bir eðitim algýsý yaratmak zorundadýrlar. Yoðun bakteri birikimine sebep olan doðal ortamlarýnýn sürekli temizlenerek bunlardan oluþan hastalýklarýn önüne geçilmesi gerekmektedir. Salon, merdiven, merdiven tutamaklarý, sýnýf, spor alanlarý, kapý ve pencereler ile lavabolarýn sürekli temizlenerek dezenfekte edilmesi gereken kurumlarýnýzýn büyüklüðü ne olursa olsun Faktor, temizlik için hazýr.

15 Fuar ve Organizasyon Alanlarý Temizliði Son yýllarýn geliþen iþ kollarýndan biri olan fuarcýlýkta önemli olan en temel þey, stand sahibi markalarýn ziyaretçilerine yönelik iyi bir intiba yaratmalarýdýr. Yoðun olarak yerli ve uluslararasý ziyaretçi akýnýna açýk olan fuarlarýmýzda iyi yapýlmýþ bir temizlik, hem fuar alanýna güzellik katar hem de firmalarýn müþterilerine yönelik yaratacaklarý prestije katký saðlar. Bu baðlamda, detaylý temizliklerinin aksatýlmadan yapýlmasý gereken fuarlarýnýzýn, sektörel daðýlýmý ve büyüklüðü ne olursa olsun Faktor, temizlik için hazýr. Ýlaçlama Eviniz, iþyeriniz, siteniz, gýda deponuz, fabrikanýz ya da yemekhaneniz gibi binlerce alanda haþereler sürekli bir sorun teþkil ederler. Karýncalardan hamamböceðine, güvelerden farelere kadar birçok hayvan, ilaçlama veya doðru yöntemler kullanýlmadýðý için ürer ve ortamýnýza hem maddi hem de görüntü olarak zarar verirler. Birçok hastalýðýn bulaþmasýna da sebep olan haþereler, ilaçlama teknikleriyle bertaraf edilebilirler. Ev, apartman, site, gýda üretim merkezleri, restoran, saðlýk kurumlarý, oteller, devlet kurumlarý, fabrikalar, üretim tesisleri, alýþveriþ merkezleri, maðazalar, toplu taþýma araçlarý, nakliyat araçlarý, iþyerleri ve daha birçok alanda Faktor, ilaçlama için hazýr. Ýnþaat Sonrasý Temizliði Ýnþaatý yeni tamamlanmýþ ya da tadilattan yeni çýkmýþ yapýlarýn, kaba temizliðinin yapýlmasý; cam ve pencerelerinin temizlenmesi; granit, mermer, parke, fayans ve seramiklerin boya, alçý ve derz artýklarýndan arýndýrýlmasý; mutfak, banyo ve lavabolarýn temizlenerek dezenfekte edilmesi gerekir. Siteniz kaç daire, eviniz kaç metrekare olursa olsun Faktor, temizlik için hazýr. Ofis ve Ev Temizliði Ticari veya ailevi imajýnýzýn geliþtirilmesi için iþ yaptýðýnýz veya oturduðunuz alanlarýn temizliðine dikkat edilmesi gerekir. Saðlýklý iþ ve ferah ev ortamlarý yaratmak için ofisiniz veya evinizin temizlenme ihtiyacý ne olursa olsun Faktor, temizlik için hazýr. Saðlýklý iþ ve ferah ev ortamlarý yaratmak için ofisiniz veya evinizin temizlenme ihtiyacý ne olursa olsun Faktor, temizlik için hazýr. Havuz Temizliði Halka açýk, turizm iþletmenize ait veya bireysel havuzlarýnýzýn günlük bakýmýnýn yapýlmasý ve sürekli olarak hijyenik tutulmasý gerekir. Suyun barýndýrdýðý ve havuz duvarlarýnda biriken bakteri ve kirlerden insan saðlýðýný korumak için havuzunuzun büyüklüðü ne olursa olsun Faktor, temizlik için hazýr. Bahçe Bakýmý ve Peyzaj Hizmetleri Güzel bir çevre, insan davranýþlarý, ruh ve beden saðlýðý üzerinde her zaman olumlu bir etkiye sahiptir. Kentlerimizde giderek yaygýn hale getirilen yeþil alanlarýn doðru yaratýlmasý ve bunlarýn bakýmýnýn düzenli olarak yapýlmasý bu etkiyi olumlu yönde ilerletir. Bahçelerde geliþimin kontrol altýnda tutulmasý ve istenilen estetik görüntünün yakalanabilmesi ancak profesyonel ve sürekli bir hizmet ile mümkündür. Villa, site veya kurumlarýnýzýn bahçelerinde düzgün bakým ve doðru düzenlemeler yapan Faktor, bahçeniz için hizmete hazýr.

16 profesyonel bir yaþam için... Faktor Danýþmanlýk Hiz. Tic. Ltd. Þti. Mehter Çeþme Mah. Nazým Hikmet Cad. Beycenter Kat: 3 D: 21 Beylikdüzü - Esenyurt / Ýstanbul / TR

İçinde yer aldığımız seçkin projelerin deneyimlerinden oluşturduğumuz birikimden sizin için de doğru çözümler yaratmaya geliyoruz

İçinde yer aldığımız seçkin projelerin deneyimlerinden oluşturduğumuz birikimden sizin için de doğru çözümler yaratmaya geliyoruz Hakkımızda Profesyonel site yönetimi,, Site ve konut güvenliği, Temizlik hizmetleri, Bahçe bakımı ve peyzaj, Havuz bakımı ve temizliği, Teknik Hizmet Yönetimi, Sosyal Tesis Yönetimi ile kariyer, eğitim

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SİTE YÖNETİMİ BÜTÇE YÖNETİMİ GÜVENLİK YÖNETİMİ SOSYAL TESİS YÖNETİMİ

SİTE YÖNETİMİ BÜTÇE YÖNETİMİ GÜVENLİK YÖNETİMİ SOSYAL TESİS YÖNETİMİ SİTE YÖNETİMİ TEMİZLİK YÖNETİMİ BÜTÇE YÖNETİMİ SİTE YÖNETİMİ TEMİZLİK YÖNETİMİ BÜTÇE YÖNETİMİ SİTE YÖNETİMİ TEMİZLİK YÖNETİMİ BÜTÇE YÖNETİMİ SİTE YÖNETİMİ TEMİZLİK YÖNETİMİ BÜTÇE YÖNETİMİ SİTE YÖNETİMİ

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

YÖNETİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ PEYZAJ HİZMETLERİ GÜVENLİK HİZMETLERİ TEKNOLOJİK HİZMETLER BAŞKANIN MESAJI Uzun yılların vermiş olduğu deneyimimizi insanı merkeze alan, sürdürülebilir

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 NO AÇIKLAMA AYLIK BÜTÇE YILLIK BÜTÇE EŞİT PAYLI GİDERLER 91.625 2.199.000 1 PERSONEL GİDERLERİ 91.625

Detaylı

Binanızın Nabzını Tutar DOKTOR BINA ENTEGRE BİNA HİZMETLERİ BİNALARIN TÜM GEREKSİNİMLERİNİ TEK MERKEZDEN KARŞILIYOR,HAYATI KOLAYLAŞTIRIYORUZ

Binanızın Nabzını Tutar DOKTOR BINA ENTEGRE BİNA HİZMETLERİ BİNALARIN TÜM GEREKSİNİMLERİNİ TEK MERKEZDEN KARŞILIYOR,HAYATI KOLAYLAŞTIRIYORUZ Binanızın Nabzını Tutar. DOKTOR BINA ENTEGRE BİNA HİZMETLERİ BİNALARIN TÜM GEREKSİNİMLERİNİ TEK MERKEZDEN KARŞILIYOR,HAYATI KOLAYLAŞTIRIYORUZ www.doktorbina.com 2 DOKTOR BİNA 2017 TANITIM KATALOĞU Doktor

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH KAVAKLI KONAKLARI SİTESİ 01 31 TEMMUZ 2017 AYLIK 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi No 42 üzerinde

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Şirketimizi ve sunduğumuz hizmetlerimizi anlatma fırsatı verdiğiniz ve değerli zamanınızı bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. www.entegregroup.

Şirketimizi ve sunduğumuz hizmetlerimizi anlatma fırsatı verdiğiniz ve değerli zamanınızı bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. www.entegregroup. Şirketimizi ve sunduğumuz hizmetlerimizi anlatma fırsatı verdiğiniz ve değerli zamanınızı bize ayırdığınız için teşekkür ederiz Yetkili : Yaşar TÜRKMEN Ofis Tel : 0212 482 11 99 Direkt : 0533 414 50 37

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor...

Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor... Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor... 0392 444 4000 www.northernlandcyprus.com www.facebook.com/northernlandcyprus info@northernlandcyprus.com

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BÝZ... yürüttüğü kalite anlayışını, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir.

BÝZ... yürüttüğü kalite anlayışını, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir. Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2012 yılında İstanbul da kurulan İVME MÜHENDİSLİK, enerji sektöründe Mühendislik, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doğalgaz mekanik tesisat alanlarında faaliyet gösteren

Detaylı

TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK

TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK.LIĞININ 31 NCİ DÖNEM (01 ARALIK 2014 28 ŞUBAT 2015 ) DENETLEME RAPORU 1 04/03/2015 1. Oyakkent 1.Etap Konutları

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Adres : WOW Airport Hotel stanbul Dünya Ticaret Merkezi 34149 Yeþilköy - stanbul / Türkiye Tel : 00 90 212 468 30 00 Faks : 00 90 212 468 30 40 Web Adresi : www.wowhotelsistanbul.com E-mail : info@wowhotelsistanbul.com

Detaylı

2017 AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA 2017 AĞUSTOS AYI FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde

Detaylı

Ayt Elegance, konumunuzu ve zarafetinizi yükselten bir yasam..

Ayt Elegance, konumunuzu ve zarafetinizi yükselten bir yasam.. Ayt Elegance, konumunuzu ve zarafetinizi yükselten bir yasam.. HAKKIMIZDA 2004 YILINDA BAŞLANAN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ AYT GROUP ileri teknoloji odaklı yönetim anlayışı ve güçlü mühendislik altyapısıyla 1O

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

2017 HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA 2017 HAZİRAN AYI FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı

Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı TÜRK RİVİERASI ANTALYA Bergama Kralı II. Attalos akıncılara Gidin bana yeryüzünün cennetini bulun der. Akıncılar kralın bu emriyle

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Vizyon Misyon Vizyonumuz Misyonumuz

Vizyon Misyon Vizyonumuz Misyonumuz Vizyon Misyon Vizyonumuz Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyeti ile Tesis Yönetimi ve Danışmanlık hizmetleri sektöründe Türkiye de örnek şirket olmak. Misyonumuz İş çeşitlerimiz, çözümlerimiz,

Detaylı

10/Eylül/ Dönem içinde ;

10/Eylül/ Dönem içinde ; TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK.LIĞININ 23 NCÜ DÖNEM (01 HAZİRAN 2013 31 AĞUSTOS 2013 ) DENETLEME RAPORU 10/Eylül/2013 1. Oyakkent 1.Etap Konutları

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

DENETİM RAPORU 01/01/ /12/2016 SOM YÖNETİM LTD.ŞTİ. 03 Ocak 2016 Denetçi:...

DENETİM RAPORU 01/01/ /12/2016 SOM YÖNETİM LTD.ŞTİ. 03 Ocak 2016 Denetçi:... SİTESİ DENETİM RAPORU 01/01/2016-31/12/2016 SOM YÖNETİM LTD.ŞTİ. 03 Ocak 2016 Denetçi:.... SİTESİ DENETİM RAPORU 01/01/2016-31/12/2016 I. PROJE HAKKINDA 1. Lokasyon ve İletişim Bilgileri Sitesi,. Yanında.

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam...

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam... Dört Dörtlük Bir Yaşam... www. verapark.com.tr Em neller İnşaat Doğayla, doğal olanla yaşamak için... Vera Park Konutları 4-1- www.verapark.com.tr Yeni bir daire alırken orada uzun bir hayat süreceğinizi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Adana Saðlýk Hizmetleri 2035442 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 36 36 SAY-1 2002,2,D,84 81.625 89.347 2035459 Ambulans ve Acil

Detaylı

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Taþpýnar Muhasebe Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý (Devredilen) Sigorta Ýþleri Genel Müdürlüðü Sigorta Primleri

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

A-B BLOK 245 61 61 122 123 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 61 71 132 124

A-B BLOK 245 61 61 122 123 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 61 71 132 124 SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CİTY RESİDENCE 01 ARALIK 2015 31 ARALIK 2015 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde

Detaylı

REVIZYON: 0 2015 ARALIK AYI FAALİYET RAPORU

REVIZYON: 0 2015 ARALIK AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH İSPARTAKULE KOZA EVLERİ 2015 ARALIK AYI FAALİYET 1. GİRİŞ İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesinde kain 630 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı ana gayri menkul üzerinde

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2. ETAP YATIRIM FIRSATI BAŞLADI

2. ETAP YATIRIM FIRSATI BAŞLADI 2. ETAP YATIRIM FIRSATI BAŞLADI 444 47 55 GELECEĞENİZE DOĞRU YATIRIM YAPIN... Samsun un en hızlı gelişen Atakum un en yeşil ve merkezi noktalarından biri, sizin için hayatı kolaylaştırırken, aynı zamanda

Detaylı

KAT MALİKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 18.11.2012

KAT MALİKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 18.11.2012 KAT MALİKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 18.11.2012 Sitemiz yönetiminin oluşumuna ilişkin hukuki detayları, Ocak 2012 ayında sitemizde resmen yaşamın başlamasından Ekim 2012 ayı sonuna kadar site yönetimi

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ 1 MART MART 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ 1 MART MART 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ 1 MART 2017 31 MART 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir

Detaylı

VeriCity = SİTE YÖNETİMİ

VeriCity = SİTE YÖNETİMİ VERİ BİLİŞİM VeriCity = SİTE YÖNETİMİ Yaşamın hızlandığı ve insanların dikey ya da yatay konutlarda birbirini bile tanımadan yaşadığı sitelerde türlü sorunlar oluşmaktadır Adil gelir/gider dağılımı Yasal

Detaylı

SÜTLÜCE SİTESİ YÖNETİMİ

SÜTLÜCE SİTESİ YÖNETİMİ SÜTLÜCE SİTESİ YÖNETİMİ 07/01/2017 Konu: 2017 Yılı İşletme Projesi Değerli site sakinlerimiz, Sitemize ait 2017 yılı İşletme Projesi hazırlanarak Ek'te sunulmuştur. İşletme Projesi sizlere tebliğ edilmek

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Habibler de yeni bir yaşam başlıyor. www.ihlamurevlerihabibler.com

Habibler de yeni bir yaşam başlıyor. www.ihlamurevlerihabibler.com Habibler de yeni bir yaşam başlıyor www.ihlamurevlerihabibler.com YAPI & İNŞAAT www.asgunyapi.com.tr Konforlu yaşam alanları A sgün Yapı, Abdurrahman GÜNGÖR tarafından Güngör İnşaat olarak 1995 yılında

Detaylı

Atakan Yönetim.

Atakan Yönetim. Atakan Yönetim www.atakanyonetim.com www.atakanyonetim.com 3 Atakan yönetim yaşamınıza huzur katar HAKKIMIZDA takan Yönetim bulunduğu bölgede ortak yaşamda A gözlemlediği sorunları gidermek amacıyla, profesyonel

Detaylı

MUTFAKLAR Projesine göre mutfak dolapları ve gereçleri: paslanmaz çelik çift gözlü ve damlalıklı eviye, davlumbaz ve çöp öğütücü.

MUTFAKLAR Projesine göre mutfak dolapları ve gereçleri: paslanmaz çelik çift gözlü ve damlalıklı eviye, davlumbaz ve çöp öğütücü. İkebana Evleri FARKLI KONUT SEÇENEKLERİ Farklı bloklarda, 63 m2 ile 197 m2 arasında, 1+1 den 4+1 e farklı konut seçenekleri Daha geniş konut tercih edenler için 245 m2 ile 313 m2 arasında değişen özel

Detaylı

Dora Park mimarinin estetikle buluştuğu, estetiğin konfora dönüştüğü ve her ayrıntının sizler için düşünüldüğü prestiji yüksek bir yaşam projesidir.

Dora Park mimarinin estetikle buluştuğu, estetiğin konfora dönüştüğü ve her ayrıntının sizler için düşünüldüğü prestiji yüksek bir yaşam projesidir. Öztürkler İnşaat olarak, 1987 yılından beri insana ve aileye saygılı, çevreye değer katan prestijli projeler üretmeyi ilke edindik. Modern mimariyle teknolojiyi birleştiren başarılı inşaat işleri gerçekleştirmek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Habibler de yeni bir yaşam başlıyor.

Habibler de yeni bir yaşam başlıyor. Habibler de yeni bir yaşam başlıyor www.ihlamurevlerihabibler.com YAPI & İNŞAAT www.asgunyapi.com.tr Konforlu yaşam alanları Asgün Yapı, Abdurrahman GÜNGÖR tarafından Güngör İnşaat olarak 1995 yılında

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SİTESİ Yılı İŞLETME PROJESİ

SİTESİ Yılı İŞLETME PROJESİ SİTESİ Yılı İŞLETME PROJESİ İçindekiler SUNUŞ...1 İŞLETME PROJESİ GEREKÇELERİ...4 Personel Giderleri...5 İşletme Giderleri... 6 Bakım Onarım ve Sosyal Tesis Giderleri...6 Çeşitli Giderler...6 Sigorta Giderleri...6

Detaylı

ŞAHİN GROUP İNŞAAT YAPI HAFRİYAT GAYRİMENKUL ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. İnşaat Yapı Hafriyat Gayrimenkul

ŞAHİN GROUP İNŞAAT YAPI HAFRİYAT GAYRİMENKUL ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. İnşaat Yapı Hafriyat Gayrimenkul ŞAHİN GROUP İNŞAAT YAPI HAFRİYAT GAYRİMENKUL ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İnşaat Yapı Hafriyat Gayrimenkul HAKKIMIZDA Şahin Group, insanlara daha yaşanılır ortamlar hazırlayan, müşterilerinin ihtiyacına

Detaylı

ARKOM Kombinize Değer Katar

ARKOM Kombinize Değer Katar Kombinize Değer Katar içinizi ısıtan öneriler! %30 a varan Değerli müşterilerimiz; Doğalgazı daha verimli, daha tasarruflu ve daha güvenli kullanmaya yönelik öneri ve uyarılarımızı dikkate alınız. Sağlıklı,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz.

Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz. Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz. 2 Sizlere yakışır bir yaşam alanı sunuyoruz, çünkü sevdiklerinizin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz.

Detaylı

BURSA DA YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR

BURSA DA YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR www.yuksekoba.com www.yuksekoba.com BURSA DA YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR Kendine özgü sıradışı tasarımı, projesi ve mekanı ile YÜKSEKOBA RESIDENCE, her anınıza yeni bir boyut kazandıran sosyal imkanları ile

Detaylı

Royal. (212) 285 20 70-285 20 60 www.remaxroyal.com

Royal. (212) 285 20 70-285 20 60 www.remaxroyal.com Royal (212) 285 20 70-285 20 60 www.remaxroyal.com Büyükdere Cad. No:59 Kat:2 34396 Maslak, Şişli-İSTANBUL (Avrupa) info@remaxroyal.com Aradığınız yüksek kaliteli, güvenilir ve disiplinli bir gayrimenkul

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Evviva Residence - Beylikduzu Residence - Beylikdüzü Emlak Rehberiniz

Evviva Residence - Beylikduzu Residence - Beylikdüzü Emlak Rehberiniz Metropol insanının karmaşık beklentilerine uygun çözümler bulma bilinciyle yaşam mekanları üreten Bulut İnşaat, Evviva ile benzerine kolay rastlamayacağınız bir fırsat sunuyor. Konforu, güveni, ulaşım

Detaylı

2017 MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA MAYIS 2017 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde kurulu LAVİNYA MARMARA olarak adlandırılan 17 dükkan

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 1 7 0 2 0 2 0 11 0 2 5 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi2013 SUNUÞ Sayýn

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Hadımköy / Satılık Malikane

Hadımköy / Satılık Malikane Hadımköy / Satılık Malikane SPACE MERKEZ Pelican Hill (1.Etap) 3200 m² arazi içerisinde 800 m² kullanım alanlı 2 katlı İç avlu 75 m2 açık havuz Kış bahçesi Meyve ağaçları ve özel bahçe peyzajı Akıllı ev

Detaylı

GÜVENLİK IPS ÖZEL GÜVENLİK FAALİYET ALANLARI ŞİRKETLER GRUBU

GÜVENLİK IPS ÖZEL GÜVENLİK FAALİYET ALANLARI ŞİRKETLER GRUBU GÜVENLİK ŞİRKETLER GRUBU IPS ÖZEL GÜVENLİK FAALİYET ALANLARI 5188 Sayılı Kanun Kapsamında Elemanlı Özel güvenlik Hizmetleri Koruma ve VIP Koruma Hizmetleri Güvenliğe Yönelik Danışmanlık Hizmetleri Risk

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

TARİH: 31.12.2015 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/25

TARİH: 31.12.2015 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/25 SAYFA : 1/25 PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEŞLİ PARK EVLERİ SİTESİ 2015 ARALIK AYI 1. GİRİŞ İstanbul İli, Bağcılar ilçesi, 3303 Ada, 10 No lu parsel numaralarında tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerine inşa edilen

Detaylı

HERMESS GAYRIMENKUL YÖNETİM DANIŞMANLIK MÜŞAVİRLİK & DEĜERLEME HİZMETLERİ

HERMESS GAYRIMENKUL YÖNETİM DANIŞMANLIK MÜŞAVİRLİK & DEĜERLEME HİZMETLERİ HERMESS GAYRIMENKUL YÖNETİM DANIŞMANLIK MÜŞAVİRLİK & DEĜERLEME HİZMETLERİ Apartman ve Site Yönetimi İşinin Profesyonel Olarak Yapılması... Gayrimenkul Yönetim Hizmeti (Profesyonel Tesis ve Bina Yöneticiliği);

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

FAALİYET ALANLARIMIZ FABRİKALAR ÇELİK YAPILAR EĞİTİM KURUMLARI OFİSLER KAFE & RESTORANLAR OTEL PROJELERİ SAĞLIK KURUMLARI VİLLA & KONUT PROJELERİ

FAALİYET ALANLARIMIZ FABRİKALAR ÇELİK YAPILAR EĞİTİM KURUMLARI OFİSLER KAFE & RESTORANLAR OTEL PROJELERİ SAĞLIK KURUMLARI VİLLA & KONUT PROJELERİ FAALİYET ALANLARIMIZ FABRİKALAR ÇELİK YAPILAR EĞİTİM KURUMLARI OFİSLER KAFE & RESTORANLAR OTEL PROJELERİ SAĞLIK KURUMLARI VİLLA & KONUT PROJELERİ HAKKIMIZDA NESKA YAPI, işinde uzman teknik kadrosuyla fonksiyonel,

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH TOYA MODA SİTESİ 2017 HAZİRAN AYI YÖNETİM HİZMETLERİ 1. SİTE TANITIMI VE ORGANİZASON ŞEMASI İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi No:33 adres

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

01 MAYIS 31 MAYIS 2017 FAALİYET RAPORU

01 MAYIS 31 MAYIS 2017 FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH AUTOPIA AVM 01 MAYIS 31 MAYIS 2017 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, SİTE YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Mahallesi

Detaylı

2017 NİSAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA 2017 NİSAN AYI FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURLU VE ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 2 0 1 6 2 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 6 6 2 0 2 0 1 6 8 2 0 2 0 1 7 0 MADE IN TURKEY ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Yaşam Standartlarınız Çok Yükseklere Taşınıyor

Yaşam Standartlarınız Çok Yükseklere Taşınıyor www.yesilpark.com.tr YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜ YEŞİLPARK HAYATINIZI GÜZELLEŞTİRECEK Sıra Dışı Tasarım, Konfor Ayrıcalık Yeşilpark Modern de Yaşam Standartlarınız Çok Yükseklere Taşınıyor Yepyeni Bir Heyecan

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM YAŞAMAYA BEKLERİZ! Özenli tasarımıyla size özel bir yapı. Arterium 6. Kısım, butik ve modern bir proje. Az sayıda daireden oluşuyor ama büyük bir projenin tüm imkanlarını da sunuyor! Geniş iç mekanları

Detaylı