profesyonel yaþama açýlan kapý Profesyonel Site Yönetimi ve Danýþmanlýk Hizmetleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "profesyonel yaþama açýlan kapý Profesyonel Site Yönetimi ve Danýþmanlýk Hizmetleri"

Transkript

1 profesyonel yaþama açýlan kapý Profesyonel Site Yönetimi ve Danýþmanlýk Hizmetleri

2 biz Profesyonel site yönetimi, gayrimenkul yönetim hizmetleri, gayrimenkul satýþ ve pazarlama ile kariyer, eðitim ve sosyal destek gibi konularda verdiði kurumsal ve bireysel danýþmanlýk hizmetleriyle hayatýnýzý kolaylaþtýrýyoruz. Her biri kendi alanýnda uzmanlaþmýþ yönetici ve çalýþanlarýmýzla kaliteli ve güvenilir bir hizmet anlayýþý için çalýþýyoruz. Sürekli geliþim ve deðiþimle, hizmet verdiðimiz sektörlerde farklýlýk yaratýyoruz. Çalýþanlarýmýzda insan kalitesi, hizmette yenilikçilik, kullandýðýmýz yöntemlerde maksimum ekolojik fayda ve faaliyetimizde sürekli denetim ilkesiyle hizmet verdiðimiz tüm alanlarda yeni bir sayfa açýyoruz. Klasik hizmet anlayýþlarýndan inovatif ve müþteri merkezli yapýmýzla ayrýlýyor, þimdiye dek içinde yer aldýðýmýz seçkin projelerin deneyimlerinden oluþturduðumuz birikimden sizin için de doðru faktörler yaratmaya geliyoruz. Vizyonumuz Faaliyet gösterdiðimiz sektörlerde insani atýlýmlarý yönlendiren güçlerden biri olmak ve hizmet verdiðimiz insanlar için her türlü bilgi, tecrübe ve üst düzey motivasyon ile profesyonel hizmetler üretmektir. Misyonumuz Doðru plan ve sistemler ile yüksek deðer sahibi projeler üretmek, hayatý kolaylaþtýracak hizmetleri sorunsuz bir þekilde vermek ve her insan için yaþanýlabilir bir dünya yaratmayý amaçlayan bir þirket olmaktýr.

3 Çaðdaþ yaþamýmýzýn en önemli özelliklerden biri de her alan ve iþ koluyla ilgili uzmanlaþmanýn ortaya çýkmasýdýr. Doðru kent bilinci, yaþadýðýmýz alanlarýn hem düzgün yönetilmesi hem de en verimli þekilde kullanýlmasý ihtiyacýný ortaya koyar. Çok birimli insan yerleþimleri olan site ve benzeri oluþumlar, profesyonel hizmete ihtiyaç duyan apart kentler ortaya çýkarmýþtýr. Yönetim ve iletiþimde mutlak profesyonelliðe ihtiyaç duyan bu birimler, amatörce idare edilmeleri halinde içinden çýkýlmaz sorunlara sebep olur. Kent yaþamýnýn iþ yoðunluðu demek olduðu günümüzde, evlerimiz bu sorunlarla birlikte çekilmez olur. En deðerli varlýðýmýz olan zaman, gereksiz problemler, bilgi ve dikkat gerektiren prosedürler, günlük ihtiyaçlarýn temini için verilen ve geri dönüþü olmayan emek harcamalarýyla geçerken, tedarik gerektiren alanlarda birçok ekonomik kayba neden olur. Birbiriyle anlaþamayan site sakinleri, plansýzca yapýlmýþ harcamalar, site içerisinde iþlemeyen ve denetimden uzak bir hizmet yapýsý, kontrol edilemeyen giderler, sosyal yaþamdan çalýnan huzur ve ekonomik kayýplar toplamý, iþ veriminizi düþürür ve yaþamýnýzda mutsuzluk yaratýr. neden profesyonel site yönetimi?

4 Oysa bütün bu sorunlar profesyonel olarak ele alýndýðýnda bir sitede ihtiyaç duyulan her nokta doðru yönetilerek, site sakinlerine aileleri, sosyal hayatlarý ve iþ yaþamlarýna gerekli zamaný ayýrabilme þansý verilecektir. Profesyonel site yönetimine ihtiyaç duyan hizmetler, yönetimsel, teknik ve altyapýsal bina yönetimi olarak özetlenebilir. Bu kapsamýn yanýnda sitelerin ihtiyaç duyduklarý ve dýþarýdan temin etmek zorunda olduklarý güvenlik, temizlik, gözetim ve kontrol, danýþma, resepsiyon, çaðrý merkezi, ilaçlama, iç ve dýþ mekan bahçe ve bitki bakýmlarý, ilaçlama, ulaþým, bina yönetim danýþmanlýk hizmetleri, dahili posta daðýtýmý vb. hizmetler de profesyonelce saðlanmalýdýr. Ýþte profesyonel site yönetimi hizmeti almak bütün bu sorunlarý tek elden çözme ve yönetmeyi mümkün kýlar ve site sakinlerine yaþam kalitelerini artýrma imkaný sunar. Siteler, plan ve tedarik anlaþmalarýnýn yapýlmasýnda profesyonel yönetim tecrübesi ve sektörel bilgi gerektirir. Site yaþam alanlarýndaki teknik donaným ve tesisatlarý (Ýnterkom haberleþme sistemleri, kombi ve ýsýtma sistemi, CCTV kamera sistemleri, jeneratör, havuz, gaz alarm sistemi, hýrsýz alarm sistemi, havalandýrma sistemi, garaj sistemleri, aydýnlatma sistemleri, asansör, bahçe ve peyzaj, vb.) karmaþýk yapýlar göstermesi sebebi ile iþleyiþ ve periyodik bakýmlarýnda uzmanlýk gerektirir. Tüm bu sistemlerin çalýþtýrýlmasý, temizlik, güvenlik, muhasebe, aidatlarýn toplanmasý, ödemelerin takibi, bahçe bakýmý, insan kaynaklarýnýn yönetimi, maaþlarýn ödenmesi, SGK primlerinin yatýrýlmasý ve benzeri hizmetler profesyonel uzmanlýk gerektirir. Site yönetimi, insan kaynaklarý için personel seçim ve eðitimlerinde uzman kadroya sahip olmayý gerektirir. Baþta temizlik malzemeleri olmak üzere diðer hizmetler için kullanýlacak malzeme, ürün ve materyallerin alýmlarýnda saðlanacak avantajlar, site yönetimini yüklü ödemelerden kurtarýr. Bu avantaj, ancak profesyonel bir destek ile saðlanabilir. çünkü, profesyonel site yönetimi hayatý kolaylaþtýrýr.

5 Kat Mülkiyeti Kanunu'nun getirdiði ve yerleþim birimlerinin yönetilmesiyle ilgili her türlü duruma karþý gerekli hukuki bilgi, özel beceri ve sorumluluklarýn bilincindeyiz. Site yönetiminizin daha kolay iþlemesi için gerekli site yönetim programýný en verimli þekilde kullanýrýz. Gelir ve giderlerin iþletme defterine düzenli olarak iþlenmesini saðlar, dýþ ve iç denetime açýk tutarýz. Her bir daire için kat maliklerinin ve kiracýlarýnýn borç ve alacak durumlarýný takip ederiz. Biz, profesyonel site yönetiminde ihtiyaç duyulacak bütün yönetimsel bilgilere sahip, idari ve teknik altyapýya hâkim, her biri kendi alanýnda uzman ve deneyime sahip kiþilerden oluþan profesyonel bir kadroya sahibiz. neden biz?

6 Aylýk gelir, gider ve borçlu listelerinin her ay düzenli olarak hazýrlanmasýný saðlar ve kat malikleri ve site sakinlerine ulaþtýrýrýz. Zamanýnda yapýlmayan ödemelerde ve alacaklarýn gecikmesinde uzman hukukçularýmýz aracýlýðý ile gerekli bütün tedbirleri alýrýz. Su, kanalizasyon, elektrik, asansör, çatý ve diðer ortak kullaným alanlarýnda meydana gelebilecek arýzalarýn giderilmesi ve bakýmlarýnýn yapýlmasý ile ilgilenecek profesyonel ekibe ve tedarikçilere sahibiz. SGK ve benzeri kurumlara verilmesi gereken bildirgelerin hazýrlanmasý, primlerin yatýrýlmasý, vizite kaðýtlarýnýn hazýrlanmasý ve diðer iþlemlerinin takibi gibi yöneticilerin düzenli olarak yapmak zorunda olduðu iþlemlerin yaný sýra Site Genel Kurulu'nun yöneticiye verdiði ve yetkilendirdiði iþleri de denetleriz. Site hesabýndan yönetici onayý olmadan herhangi bir harcamaya yapmaz ve yönetim görevimiz süresince tüm ödeme ve alacaklarý banka yoluyla gerçekleþtiririz. Seçilmiþ yöneticinin yapmak zorunda olduðu ve zaman alýcý iþleri sizin yerinize takip ederiz. Web sistemimiz sayesinde her site sakininin bizimle tüm ihtiyaçlarý için iletiþim kurmasýný saðlar ve anýnda hizmet veririz. Bütün detaylarda þeffaflýk olmasý gerektiðine inanýrýz. Site yönetimi adýna bir web sitesi oluþturarak tüm malikler, yönetici ve site sakinlerine ulaþtýrdýðýmýz þifrelerle hesaplarýn denetlenebilirliðini saðlarýz. çünkü, profesyonel site yönetimi profesyonellerin iþidir.

7 Site Yönetimi Mali ve Ýdari Bütçe Yönetimi Güvenlik Hizmet Yönetimi Temizlik Hizmet Yönetimi Teknik Hizmet Yönetimi Bahçe ve Peyzaj Hizmet Yönetimi Havuz Bakým ve Ýþletme Yönetimi Sosyal Tesis Yönetimi FaktorExtra ve FaktorWin-Win Hiçbir zaman sadece hizmet vermekle kalmadýk. Hep ya yeni hizmetler ürettik ya da varolanýn üzerine yeni bir þey koyduk. hizmetlerimiz

8 Site Yönetim Planý'nýn KMK'ya ( Kat Mülkiyetleri Kanunu) uygunluðunun deðerlendirilmesi Site Ýþletme Projesi'nin Yönetimi Kurulu ile birlikte KMK esaslarýna uygun, arsa ve eþit paylý olarak yapýlmasý ve tüm kat maliklerine teblið edilmesi KMK'ya göre yýllýk olaðan genel kurul ve olaðan üstü genel kurul toplantýlarýnýn yapýlmasý Belirli periyotlarla site sakinlerine memnuniyet anketleri düzenlenmesi ve deðerlendirilmesi Siteyle ilgili tüm resmi evraklarýn kabulü, site adýna yazýþmalarýn yapýlmasý ve evraklarýn düzenli bir þekilde dosyalanmasý Mali yýl sonunda yýllýk faaliyet raporunun hazýrlanmasý ve genel kurula sunulmasý KMK'ya göre ve Site Yönetim Kurulu ile Site Ýþletme Bütçesi'nin hazýrlanmasý Site resmi defterinin (karar defteri,iþletme defteri v.b) noter tasdiklerinin yaptýrýlmasý Ýþletme Projesi'nde belirtilen avans ve aidatlarýn takibi, tahsilâtý ve site yönetim programýna iþlenmesi Site yönetimi ve üçüncü þahýslarla ilgili ödemelerin yapýlmasý ve site yönetim programýna iþlenmesi Site personelinin tüm yasal iþlemlerinin takibi ve ücretlerinin ödenmesi Site gelir ve giderlerinin muhasebesinin yapýlmasý ve site programýna iþlenerek dosyalanmasý Aylýk olarak borç-alacak çizelgelerinin blok duyuru panolarýnda duyurulmasý 3 aylýk faaliyet raporunun hazýrlanmasý ve kat malikleri ile Denetim Kurulu'na sunulmasý Her yýl sonunda yýllýk faaliyet raporunun Genel Kurul'a sunulmasý Site resmi defterlerinin yýl sonunda notere kapattýrýlmasý Site Yönetimi Profesyonel hizmet ile müþterilerinin yaþam kalitelerine katkýda bulunan Faktor Danýþmanlýk, sitelerinizin doðru ve etkin bir þekilde yönetilmesi ve iþletilebilmesi için gerekli olan hizmet yürütme sistemleri kurar. Modern bir bakýþ açýsýyla þekillendirdiði bu yönetim sistemi, vermeyi amaçladýðý bütün hizmetlerin bir bütünlük içinde ele alýndýðý ve yürütmede sorunlarýn en aza indirgendiði bir sistemdir. Mali ve Ýdari Bütçe Yönetimi KMK'ya göre sitenin mali yýl bütçesinin, Kat Malikleri Genel Kurulu'nda görüþülerek kabul edilmesi gerekir, ancak hazýrlanamamasý durumunda Yönetim Kurulu, Ýþletme Projesi'ni hazýrlar ve usulüne uygun bir þekilde teblið eder. Kesinleþmiþ Ýþletme Projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar ile diðer gelirler sitenin mali bütçesini oluþturur. Bu hizmet, bütçenin site ve sakinlerinin yararýna kullanýlmasý, tüm gelir ve giderlerin belgelenerek dosyalanmasý esasýna dayanýr.

9 Risk analizi yapýlarak sitenin güvenlik profilinin çýkarýlmasý Giriþ-çýkýþ kontrolünün yapýlmasý Ziyaretçi karþýlama, kayýt ve yönlendirme Devriye tur kalemi ve standart devriye ve gözetim kontrolü Nokta güvenliði Kameralý sistem ile tesis, bina ve çevre kontrolü ve güvenliði Günlük, haftalýk, aylýk denetim ve raporlama iþlemlerinin anlaþmalý olduðumuz güvenlik þirketi ile koordineli bir þekilde yerine getirilmesi Kompleks sýnýrlarý içinde kalan bütün alanlar Binalarýn iç ve dýþ alanlarý ile kapalý otoparklar Proje içerisinde kurulmasý muhtemel yönetim ofisleri, tuvalet ve lavabolarý Spor alanlarý (hizmet binasý tuvalet-lavabolarý, soyunma odalarý) Dýþ otopark alanlarý Yeþil alanlar Bina çevreleri Güvenlik Hizmet Yönetimi Temizlik Hizmet Yönetimi Bu hizmet, 5188 sayýlý Özel Güvenlik Yasasý'na uygun olarak sitenin gözetleme, koruma, kollama ve danýþma hizmetinin yürütülmesini kapsar. Bu hizmet, sitenin bünyesinde bulunan bütün varlýklarýn güvenliðini tehdit edecek ve bu varlýklara zarar verebilecek olaylarýn önlenmesi ve meydana gelmiþ bir olayda gerekli müdahalelerin yapýlmasý esasýna dayanýr. Bu hizmet, proje alaný içerisindeki ortak kullaným alanlarýnýn ve bu alanlardaki tüm fiziksel varlýklarýn temizlenmesi ile ilgili hizmetleri kapsar.

10 Aydýnlatma, yangýn ve doðalgaz alarm sistemlerinin kontrolü ve jeneratör bakýmý Merkezi ýsýtma ve sýcak su sistemlerinin kontrolü Asansörlerin bakým anlaþmalarý ve rutin bakýmlarý Santral ve telefon sistemlerinin bakým ve onarýmý Elektrik, trafo, jeneratör ve hidroforlarýn bakýmý Arýtma sistemleri, su kuyusu, havuz dairesi bakýmý Klima sistemleri ve bina otomasyon sistemleri bakýmý Yangýn söndürme tüplerinin periyodik bakýmý ve dolumu Su deposu bakýmý Bina içi duman, ýsý, gaz, hýrsýz alarm sistemlerinin bakýmý Otopark duman, gaz ve fan sistemleri ile garaj kapý bakýmý Ýnterkom haberleþme sistemleri ve CCTV güvenlik kamerasý bakýmý Merkezi uydu sistemleri bakýmý Bitki ve çim ekim iþlemleri Çim biçme ve çim bakýmý Aðaç ve dallý bitkilerin budanmasý. Mevcut sulama sistemleri ve çeþitli yöntemler ile sulama iþleminin yapýlmasý Sulama sistemlerinin ve zamanlayýcýlarýnýn bakýmý ve tamiri Çeþitli hastalýklar, kemirgen ve sürüngenlere karþý ilaçlamalarýn yapýlmasý Ýhtiyaç halinde bitkinin durumuna göre gübreleme Site sakinleri ve Yönetim Kurulu'nun görüþleri doðrultusunda bahçe düzenlemesi Teknik Hizmet Yönetimi Temel olarak site içerisindeki elektrik, mekanik ve sýhhi tesisat sistemlerinin bakým ve kontrolünün yapýlmasý ile ilgili hizmetleri ve bu hizmetler için yapýlacak anlaþmalarý kapsar. Bahçe ve Peyzaj Hizmet Yönetimi Bu hizmet yönetimi site bahçelerinin profesyonel olarak düzenlenmesi ve düzenli olarak bakýmlarýnýn yapýlmasý hizmetleriyle Ýlgilidir. Bahçývanýmýz tarafýndan aylýk olarak düzenli bakýmýn yapýlacaðý bu hizmetler, sitenin hem daha saðlýklý olmasýný hem de iyi bir çevre düzenlemesi saðlar.

11 Filtrasyon sistemi kontrolü Filtrasyon pompasýnýn temizlenmesi ve bakýmý Havuz dip temizliði ve süpürülmesi Havuz yüzeyindeki yabancý maddelerin temizliði Savak kanallarýnýn ve ýzgaralarýnýn temizliði Tüm su alma, boþaltma ve devir daim tesisatlarýnýn kontrolü Havuz suyu kimyasallarýnýn uygun metotlarla havuz suyuna karýþtýrýlmasý Havuz suyu kimyasal deðerlerinin ölçümü Sosyal tesis iþletme ve uyulmasý gerekli olan kurallarýn site yönetimi ile birlikte belirlenmesi, duyurulmasý ve takibinin yapýlmasý Fitness salonu alet ve ekipmanlarýnýn, tuvalet, duþ ve diðer tesislerin kullaným kurallarýnýn site yönetimi ile birlikte belirlenmesi, duyurulmasý ve takibinin yapýlmasý Havuz kurallarýnýn site yönetimi ile birlikte belirlenmesi, duyurulmasý ve takibinin yapýlmasý Sauna kurallarýnýn site yönetimi ile birlikte belirlenmesi, duyurulmasý ve takibinin yapýlmasý Havuz Bakým ve Ýþletme Yönetimi Havuz bakýmýnda yapýlan yanlýþ ve eksik iþlemler yüzme havuzunun saðlýksýz bir ortama dönüþmesine ve havuzda bakteri üremesine neden olur. Büyük harcamalar yapýlarak edinilen yüzme havuzlarýnýn saðlýklý bir þekilde kullanýlabilmesi için ayný hassasiyetle bakýmlarýnýn da yapýlmasý gerekir. Bu hizmet, havuz ile ilgili her türlü bakýmýn detaylý ve profesyonel kiþilerce yapýlacak bir hizmeti kapsar. Sosyal Tesis Yönetimi Site içerisinde yer alan sosyal alan ve tesislerin Yönetilmesi ile ilgili hizmetleri kapsar.

12 Site market Fatura ödeme hizmeti Daire temizlik hizmeti Onarým ve teknik servis Kuru temizleme, çamaþýr ve ütü hizmetleri Halý yýkama hizmetleri Ýlaçlama hizmetleri Gayrimenkul takip hizmetleri Ulaþým ve rezervasyon hizmetleri Kargo ve gönderi hizmetleri FaktorExtra Online ve kapýda hizmetimiz olan FaktorExtra ile hayatýnýz artýk çok daha kolay. Rezidanslarýn keyfini evinizde yaþayacaksýnýz. Her þey bir týk mesafesinde, her þey bir telefon yakýnlýðýnda, her þey kapýnýzda. Fatura ödemelerinizden market alýþveriþinize birçok hizmet FaktorExtra'da.

13 Gayrimenkul satýþ ve pazarlama Kiralama hizmetleri Gayrimenkul takip hizmetleri FaktorExtra hizmetleri FaktorWin-Win Profesyonel site yönetimi ve danýþmanlýk hizmetlerine getirdiði kalite ve farklýlýkla adýndan söz ettiren Faktor, yeni hizmeti FaktorWin-Win ile kazanýrken kazandýrýyor. Faktor Danýþmanlýk, yönetimini devraldýðý sitelerin standart, kalite ve mülk deðerine kazanýmlar saðlarken FaktorWin-Win ile site içerisindeki dairelerin satýþ ve kiralamalarýndan elde edilen hizmet bedelinin belirli bir oraný site gelirlerine ekliyor ve siteye geri dönüþüm saðlýyor.

14 diðer sosyal hizmetler Alýþveriþ Merkezi ve Ýþyeri Temizliði Her gün konuk ettiði binlerce ziyaretçisiyle, önemli bir yaþam alaný haline gelen alýþveriþ merkezleri, doðal olarak yoðun bakteri tehdidi barýndýrýrlar. Giyim, yemek ve eðlence gibi ortak kullanýma açýk sektörleri barýndýran bu yapýlarýn en ince ayrýntýsýna kadar temizlenmesi ve saðlýða uygun hale getirilmesi gerekir. Alýþveriþ merkezinizin, iþyerinizin veya maðazanýzýn insan sirkülasyonu ne olursa olsun Faktor, temizlik için hazýr. Fabrika ve Depo Temizliði Çalýþanlarýnýn yoðun temposu ve üretim çeþitliliðine göre kirlenmeye daha açýk olan fabrikalar ve depolama anlarý sürekli temizliðe ihtiyaç duyarlar. Üretim kortlarýnýn ve depolama bölümlerinin iþe göre barýndýracaðý tüm leke ve kirliliklerin düzeyi ile fabrikanýzýn metrajý ne olursa olsun Faktor, temizlik için hazýr. Profesyonel site yönetimi dýþýnda, verdiðimiz diðer sosyal hizmetlerde de kalite ve farkýmýzý müþterilerimize yaþatýyoruz. Dýþ Cep ve Cam Temizliði Ancak güvenlik tedbirleri alýnarak mobil vinçlerle temizlenebilen modern yapýlarýn dýþ cephe ve camlarý, sürekli olarak ultraviyole ýþýnlar, toz, yaðmur ve benzeri atmosfer kirlenmeleriyle karþý karþýyadýr. Bundan dolayý hem iyi bir görünüm hem de dýþ etkenlerden dolayý çürüme, paslanma ve eskimelerin önüne geçmek için sürekli temizliðe ihtiyaç duyarlar. Her türlü dýþ cephe ve cam binalarýnýzýn temizliði için teknolojik donanýmlar ve güvenlik önemleri alarak en ince detaylara kadar temizlik yapýyoruz. Binanýz kaç katlý olursa olsun Faktor, temizlik için hazýr. Eðitim Kurumlarý Temizliði Yoðun çocuk ve genç insan dolaþýmýna açýk eðitim kurumlarý, ferah ortamlar yaratarak iyi bir eðitim algýsý yaratmak zorundadýrlar. Yoðun bakteri birikimine sebep olan doðal ortamlarýnýn sürekli temizlenerek bunlardan oluþan hastalýklarýn önüne geçilmesi gerekmektedir. Salon, merdiven, merdiven tutamaklarý, sýnýf, spor alanlarý, kapý ve pencereler ile lavabolarýn sürekli temizlenerek dezenfekte edilmesi gereken kurumlarýnýzýn büyüklüðü ne olursa olsun Faktor, temizlik için hazýr.

15 Fuar ve Organizasyon Alanlarý Temizliði Son yýllarýn geliþen iþ kollarýndan biri olan fuarcýlýkta önemli olan en temel þey, stand sahibi markalarýn ziyaretçilerine yönelik iyi bir intiba yaratmalarýdýr. Yoðun olarak yerli ve uluslararasý ziyaretçi akýnýna açýk olan fuarlarýmýzda iyi yapýlmýþ bir temizlik, hem fuar alanýna güzellik katar hem de firmalarýn müþterilerine yönelik yaratacaklarý prestije katký saðlar. Bu baðlamda, detaylý temizliklerinin aksatýlmadan yapýlmasý gereken fuarlarýnýzýn, sektörel daðýlýmý ve büyüklüðü ne olursa olsun Faktor, temizlik için hazýr. Ýlaçlama Eviniz, iþyeriniz, siteniz, gýda deponuz, fabrikanýz ya da yemekhaneniz gibi binlerce alanda haþereler sürekli bir sorun teþkil ederler. Karýncalardan hamamböceðine, güvelerden farelere kadar birçok hayvan, ilaçlama veya doðru yöntemler kullanýlmadýðý için ürer ve ortamýnýza hem maddi hem de görüntü olarak zarar verirler. Birçok hastalýðýn bulaþmasýna da sebep olan haþereler, ilaçlama teknikleriyle bertaraf edilebilirler. Ev, apartman, site, gýda üretim merkezleri, restoran, saðlýk kurumlarý, oteller, devlet kurumlarý, fabrikalar, üretim tesisleri, alýþveriþ merkezleri, maðazalar, toplu taþýma araçlarý, nakliyat araçlarý, iþyerleri ve daha birçok alanda Faktor, ilaçlama için hazýr. Ýnþaat Sonrasý Temizliði Ýnþaatý yeni tamamlanmýþ ya da tadilattan yeni çýkmýþ yapýlarýn, kaba temizliðinin yapýlmasý; cam ve pencerelerinin temizlenmesi; granit, mermer, parke, fayans ve seramiklerin boya, alçý ve derz artýklarýndan arýndýrýlmasý; mutfak, banyo ve lavabolarýn temizlenerek dezenfekte edilmesi gerekir. Siteniz kaç daire, eviniz kaç metrekare olursa olsun Faktor, temizlik için hazýr. Ofis ve Ev Temizliði Ticari veya ailevi imajýnýzýn geliþtirilmesi için iþ yaptýðýnýz veya oturduðunuz alanlarýn temizliðine dikkat edilmesi gerekir. Saðlýklý iþ ve ferah ev ortamlarý yaratmak için ofisiniz veya evinizin temizlenme ihtiyacý ne olursa olsun Faktor, temizlik için hazýr. Saðlýklý iþ ve ferah ev ortamlarý yaratmak için ofisiniz veya evinizin temizlenme ihtiyacý ne olursa olsun Faktor, temizlik için hazýr. Havuz Temizliði Halka açýk, turizm iþletmenize ait veya bireysel havuzlarýnýzýn günlük bakýmýnýn yapýlmasý ve sürekli olarak hijyenik tutulmasý gerekir. Suyun barýndýrdýðý ve havuz duvarlarýnda biriken bakteri ve kirlerden insan saðlýðýný korumak için havuzunuzun büyüklüðü ne olursa olsun Faktor, temizlik için hazýr. Bahçe Bakýmý ve Peyzaj Hizmetleri Güzel bir çevre, insan davranýþlarý, ruh ve beden saðlýðý üzerinde her zaman olumlu bir etkiye sahiptir. Kentlerimizde giderek yaygýn hale getirilen yeþil alanlarýn doðru yaratýlmasý ve bunlarýn bakýmýnýn düzenli olarak yapýlmasý bu etkiyi olumlu yönde ilerletir. Bahçelerde geliþimin kontrol altýnda tutulmasý ve istenilen estetik görüntünün yakalanabilmesi ancak profesyonel ve sürekli bir hizmet ile mümkündür. Villa, site veya kurumlarýnýzýn bahçelerinde düzgün bakým ve doðru düzenlemeler yapan Faktor, bahçeniz için hizmete hazýr.

16 profesyonel bir yaþam için... Faktor Danýþmanlýk Hiz. Tic. Ltd. Þti. Mehter Çeþme Mah. Nazým Hikmet Cad. Beycenter Kat: 3 D: 21 Beylikdüzü - Esenyurt / Ýstanbul / TR