Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001"

Transkript

1 2 3

2 4 MS 128 KK- V003 13/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5

3 6 ÝÇÝNDEKÝLER SÝSTEM ÖZELLÝKLERÝ:...9 Sistem yapýsý :...9 Enerji kesintilerinde çalýþma :...10 Bekletmede müzik baðlantýsý :...10 Özel röle baðlantýsý :...10 * ve # tuþlarý (MF telefonlar için) :...10 Çevir sesleri ve çatalaltý tanýmý :...10 Parametre dökümü(839):...11 KULLANICILAR ÝLE ÝLGÝLÝ SERVÝSLER:...12 Ýç hat ile görüþmek için :...12 Dýþ hat ile görüþmek için :...12 Seçerek dýþ hat almak için :...13 Eriþilen dýþ hattý çaðrý kayýtta iþaretlemek için (790) :...13 Dýþ hatta kodlu eriþmek için ( 797 ) :...13 Yetkisiz aboneden kendi yetkiniz dahilinde dýþ hatta çýkmak için ( 799 ) :...13 Dýþ hattý yeniden aramak için :...13 Dýþ hat otomatik arama :...13 Ortak hafýzadan arama yapmak için :...14 Özel hafýzaya numara girme :...15 Özel hafýzadan arama yapmak için :...15 Çaðrý yakalamak için :...15 Çaðrýyý aktarmak için :...16 Çaðrýyý park etmek için ( iç/ dýþ hat ) :...16 Park edilen çaðrýyý geri almak için :...16 Operatör tarafýndan bekletilen hattý geri almak için :...17 Meþgul aboneyi kulaðýndan uyarmak için :...17 Araya girmek için :...17 Konferans yapmak için :...18 Ýki dýþ hattý birbirine baðlamak için :...18 Meþgulde sýraya girmek için ( 81 ) :...18 Çaðrý yönlendirmek için ( 85 ) :...19 Uzaktan çaðrý yönlendirmek için (855 ) :...19 Paralel çalma servisi ( 856 ) :...19 Rahatsýz edilmeme ( 831 ) :...19 Þifre kullanýmý ( 836 ) :...20 Hatýrlatma servisini kullanmak için ( 838 ) :...20 Alarm servisini kullanmak için ( 8387 ) :...20 Müzik dinlemek için ( 857 ) :...21 Oda dinleme servisi ( 858 ) :...21 Þef-sekreter özelliðini kullanma :...21 Diyafon ile görüþmek için :...21 Anons yapmak için :...21 Görüþmekte olduðunuz dýþ hattýn sesini yükseltmek için :...22 Özel röle sistemi :

4 Bekçi kodu (869) :...22 Arýza Sorgulama (739) :...22 OPERATÖR ÝLE ÝLGÝLÝ SERVÝSLER :...23 Dýþ hattý bekletmek için :...23 Bekletilen dýþ hattý geri almak için :...23 Seri aktarma :...23 Dýþ hatlarý otomatik açmak için ( 747 ) :...23 Tarihi ayarlamak için ( 833 ) :...23 Saati ayarlamak için ( 88 ) :...24 Ortak hafýzaya numara girmek için ( 834 ) :...24 Bir dýþ hattý baþka bir dýþ hatta yönlendirmek için ( 835 ) :...25 Uyandýrma servisini kullanmak için (8388) :...25 Paralel operatörü devreye almak için ( 856 ) :...25 Sistemi gece servisine almak için ( 879 ) :...25 Bekletme müziðini belirlemek için ( 832 ) :...26 Sistem programlarýný tekrar yüklemek için ( 744 ) :...26 KY16 yý devreye sokmak için ( 876 ) :...26 KY16 da sayfa veya satýr atlatmak için ( 8762 ) :...27 Ortak hafýza dökümü ( 746 ) :...27 Toplam ücret dökümü ( 8764 ) :...27 Çaðrý kayýtta kayýt silmek için ( 8765 ) :...27 Belli bir abonenin veya dýþ hattýn çaðrý kayýt dökümü ( 8766 ) :...27 Çaðrý kayýt dökümü ( 8767 ) :...28 OTEL ODALARI ÝLE ÝLGÝLÝ SERVÝSLER:...29 Otel odasýnýn durumunu belirtmek için ( 730 ) :...29 Otel odasýnýn durumunu deðiþtirmek için ( 730 ) :...29 Otel odasýnýn durumunu sorgulamak için ( 731 ) :...29 Otel odasý check in/ check out ( 732 ) :...29 Yer belirtme servisi ( 738 ) :...29 PROGRAM ÖZELLÝKLERÝ:...31 ÝSTEÐE BAÐLI EKLER:...35 Ýlave Birimler ve Yerleþimleri:...36 OP 48 Telefon Seti:...36 CM 128 Bilgisayar Ara Birimi ve Raporlama Sistemi:...36 PC-KONSOL 128 :...36 KY 16 Mini Yazýcý:...36 MS 128 VM Sesli Yanýt Sistemi:...36 DSS 80:...36 DY 01 Diyafon:...36 LT 48 Telefon seti:...36 Seri Printer:...36 SF 04 Yýldýrým Koruyucu Devre:...37 SÝSTEM ÖZELLÝKLERÝ Sistem Yapýsý : Kapasitesi 4-20 dýþ hat ve iç hat olabilen MS128 elektronik telefon santralý ayný kabinet üzerinde monte edilmiþ bir güç devresi, bir ana kart ve abone/ dýþ hat kartlarý (4/12 veya 0/16) ile bunlarýn konnektör kartlarýndan oluþmaktadýr. MS128 kendi için özel olarak üretilen telefon setleri ile kullanabileceði gibi her çeþit standart telefon apareyi ile de kullanýlabilecek þekilde tasarlanmýþ bir sistemdir. MS128 Elektronik Telefon Santralýnýza telesekreter, telsiz telefon, faks, data terminali, bilgisayar modemi, anons sistemi gibi çevre birimlerini baðlamak mümkündür. Konuyla ilgili detaylý bilgi için Yetkili Satýcýnýzý arayýnýz. 8 9

5 Enerji kesintilerinde çalýþma : Sistemin enerjisi kesildiðinde ya da açma/kapama anahtarý 0 konumunda basýlý duruma getirildiðinde önceden belirlenen dört PTT hattý, iç abonelere direkt olarak baðlanacaktýr. Enerji geldiðinde sisteminiz tekrar normal çalýþma durumuna geçecektir. Sisteminizin enerji kesintilerinden etkilenmemesi için güç kaynaðý ve SPS128 akü baðlantý modülü kullanabilirsiniz. Bekletmede müzik baðlantýsý : MS128 dýþ hatlar bekletmeye alýndýðýnda bu hatlara müzik yayýný yapabilecek donaným ve yazýlýma sahiptir. Bekletmekte olduðunuz hatlara santralýnýzýn kendi müzik devresinde kayýtlý melodileri dinletebileceðiniz gibi herhangi bir harici müzik kaynaðýndan (radyo, teyp v.s.) CPU konnektör kartý üzerindeki özel konnektöre baðlantý yaparak (bknz. Ýlave birimler ve yerleþimleri) bu kaynaktan yayýnlanmakta olan müziði de dinletebilirsiniz. Özel röle baðlantýsý : MS128 kapý otomatiðini telefonunuzdan çalýþtýrabilmeniz için özel bir röle sistemi ile donatýlmýþtýr. 250V/1A deðerinde bir anahtar iþlevi gören rölenin CPU konnektör kartý üzerindeki özel konnektörüne (bknz.ilave birimler ve yerleþimleri) kapý otomatiðinin + ya da - uçlarýndan herhangi birini baðlayarak telefonunuzdan 100 çevirerek kapýyý açabilirsiniz. Rölenin çekili kalma süresi baþlangýçta 1 sn dir. Ýsterseniz bu süreyi deðiþtirebilirsiniz (bilgi için yetkili satýcýnýzý arayýn). MS128 in özel rölesi istenirse harici zil devresi için de anahtar olarak kullanýlabilir (bilgi için yetkili satýcýnýzý arayýn). * ve # tuþlarý (MF telefonlar için) : Telefon apareyinizin MF olduðu durumlarda tuþ takýmýnýn üzerindeki * ve # tuþlarýný aþaðýdaki iþlemler için kullanabilirsiniz. * tuþu: Bu tuþa basýnca telefonunuz kapanýp tekrar açýlýr. Aktarma ya da ton tazeleme iþlemleri için bu tuþu kullanabilirsiniz. # tuþu: Bu tuþa basýnca çatalaltý iþlemi gerçekleþir. Aktarma ya da bilgi alma iþlemleri için bu tuþu kullanabilirsiniz. Bu iki tuþa diðer tuþlara oranla daha uzun süre basmak gereklidir. Çevir sesleri ve çatalaltý tanýmý : Dahili çevir sesi : Abone mikrotelefonunu kaldýrdýðýnda bu tonu alýr. Bu ton herhangi bir iþlem için numara çevrilebileceðini gösterir. Çalýyor sesi : Abone herhangi bir iç aboneyi ararsa ve bu abone o anda meþgul deðilse duyulan tondur. Meþgul sesi : Meþgul sesi aranan abonenin meþgul olduðunu, eðer dýþ hatta çýkýlmak istendiyse o sýrada o dýþ hattýn veya hatlarýn meþgul olduðunu gösterir. Özel çevir sesi : Özel çevir sesi, çevir sesine oranla daha kalýn bir ton olup, abonenin o anda bir iç veya dýþ hattý bekletmede tuttuðunu belirtir. Özel çevir sesini almak için bir iç veya bir dýþ hatla konuþma durumundayken çatalaltý yapmak gereklidir. Bu sesi alan abone tekrar çatalaltý yaparak konuþmaya geri dönebilir veya özel çevir sesi alýndýðýnda kullanýlabilen bilgi alma, konferans gibi özelliklerden faydalanabilir. Özel çevir sesi alýndýktan sonra yaptýðý iþlem sonucu hatalý iþlem sesi alan abone, tekrar çatalaltý yaparak eski konuþma durumuna dönebilir. 10 Hatalý iþlem sesi : Bu ses üç kýsa ton ve bir uzun ton þeklinde olup meþgul sesiyle karýþtýrýlmamalýdýr. Bu ses abone tarafýndan hatalý bir iþlem yapýldýðýný gösterir. Abone eðer herhangi bir iþlemden sonra bu sesi alýyorsa kullaným kýlavuzunu inceleyerek neyi yanlýþ yaptýðýný bulmalýdýr. PTT çevir sesi : PTT hattýna çýkýldýðýnda duyulan tondur. Bu tonu aldýðýnýzda dýþ hat numaranýzý çevirebilirsiniz. Çatalaltý iþlemi : Santralýnýzýn kullanýmý sýrasýnda sýkça yapýlan bir iþlemdir. Çatalaltý yapmak için telefonunuzun açma/kapama mandalýna kýsa süre (1/2 saniye) basýp býrakmanýz gerekir. MF telefonlarda # tuþu çatalaltý iþlemi için kullanýlabilir. Telefon açýk uyarýsý : Abone mikrotelefonu kaldýrýp çevir sesini aldýktan sonra 1 dakika içinde hiçbir iþlem yapmazsa veya görüþmesi bittikten sonra 1 dakika içinde telefonu kapatmamýþsa yüksek tonda ince ve kesik kesik bir uyarý sinyali duyulur. Parametre dökümü(839): 111 numaralý telefondan 8399 kodu çevrilip, mikrotelefon kapatýlmadan beklenirse 111 numaralý aboneden baþlayarak bütün iç hatlarýn, daha sonra 01 numaralý dýþ hattan baþlayarak bütün dýþ hatlarýn, yönlendirme, gece yetkisi, gruplama v.b. gibi program özelliklerinin dökümü yazýcý veya CM den alýnýr. Ýþlemi durdurmak için mikrotelefonu kapatmanýz yeterlidir. Eðer belirli bir abonenin programlama bilgisi isteniyorsa 839aaa kodu, bir dýþ hattýn bilgisi isteniyorsa 8390dd kodu kullanýlýr. 11

6 KULLANICILAR ÝLE ÝLGÝLÝ SERVÝSLER Bu bölümünde MS128 Elektronik Telefon Santralýnýzýn kullanýmý ile ilgili özellikler açýklanmýþtýr. Santralýnýzý verimli bir þekilde kullanmak için bu bölümü mutlaka okuyunuz. Santralýnýzýn baþlangýç numaralama sistemi üç haneli olup, abone numaralarý 111 den baþlar. Operatör (111 numaralý abone) 0 kodu ile de aranabilir, ancak herhangi bir program girilirken 111 kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki özellikler tüm aboneler tarafýndan kullanýlabilir: Ýç hat ile görüþmek için : Görüþmek istediðiniz abonenin numarasýný çevirin Çalýyor sesini dinleyin * Görüþmenizi yapýn * Meþgul sesi alýrsanýz telefonunuzu kapatmadan beklediðinizde aradýðýnýz abonenin meþguliyeti sona erer ermez görüþmeniz gerçekleþecektir. Meþgul sesi alýrsanýz ya da aradýðýnýz abone cevap vermezse telefonunuzu kapatmadan 81 çevirerek sýraya girme servisini kullanabilirsiniz. Operatörü aramak için 111 yerine 0 çevirebilirsiniz. Dýþ hat ile görüþmek için : 9 çevirin PTT çevir sesini dinleyin* Görüþmek istediðiniz dýþ hat numarasýný çevirin Görüþmenizi yapýn * Meþgul sesi alýrsanýz telefonunuzu kapatmadan 81 çevirerek sýraya girme servisini kullanabilirsiniz. Seçerek dýþ hat almak için : Santralýnýz 9 çevirdiðinizde, son dýþ hattan baþlamak üzere ilk boþ hattý size baðlayacaktýr. Siz özellikle belli bir dýþ hattý almak isterseniz: 7, ardýndan dýþ hat numarasýný (01-20) çevirin * PTT çevir sesini dinleyin Görüþmek istediðiniz dýþ hat numarasýný çevirin Görüþmenizi yapýn * Meþgul sesi alýrsanýz telefonunuzu kapatmadan 81 çevirerek sýraya girme servisini kullanabilirsiniz. Meþgul sesi alýrsanýz telefonunuzu kapatmadan beklediðinizde o dýþ hat serbest kalýr kalmaz size baðlanacaktýr. Yanlýþ iþlem sesi alýyorsanýz ya o dýþ hat kapalýdýr ya da sizin o dýþ hatta çýkma yetkiniz yoktur. Eriþilen dýþ hattý çaðrý kayýtta iþaretlemek için (790) : Görüþme yapacaðýnýz dýþ hattýn çaðrý kayýt dökümünde iþaretlenmesini isterseniz: 790, ardýndan arayacaðýnýz telefon numarasýný çevirin * Görüþmenizi yapýn *Bu þekilde dýþ hat alýndýðýnda çaðrý kayýt dökümünde görüþmeyi yapan abonenin yanýnda I harfi çýkar. Dýþ hatta kodlu eriþmek için ( 797 ) : Yapacaðýnýz dýþ hat görüþmesinin çaðrý kayýt dökümünde kodlanmasýný isterseniz: 797, ardýndan 01 den 99 a olmak üzere müþteri kodunu ardýndan da arayacaðýnýz dýþ hat numarasýný çevirin * Görüþmenizi yapýn *Bu þekilde dýþ hat alýndýðýnda çaðrý kayýt dökümünde görüþmeyi yapan aboneden sonra Mnn (nn, 01 den 99 a olmak üzere müþteri kodu) ibaresi çýkar. Yetkisiz aboneden kendi yetkiniz dahilinde dýþ hatta çýkmak için ( 799 ) : Yetkisiz aboneden kendi yetkiniz dahilinde dýþ hat görüþmesi yapmak isterseniz: Yetkisiz abonenin mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 799, ardýndan kendi abone numaranýzý ardýndan da þifrenizi girin. Görüþme yapacaðýnýz dýþ hat numarasýný çevirin * Görüþmenizi yapýn *Bu þekilde dýþ hat alýndýðýnda çaðrý kayýtta konuþmayý baþlatan abone þifreli arama yapan abone, bitiren abone ise görüþmenin yapýldýðý abone olarak gözükür. Ayrýca bitiren abonenin yanýnda þifreli arama yapýldýðýný belirtmek için çaðrý kayýt dökümünde S harfi görünür. Dýþ hattý yeniden aramak için : Son aradýðýnýz dýþ hat numarasýný tekrar aramak isterseniz: Meþgul ya da düþmedi sesi aldýðýnýzda telefonunuzu kapatýp tekrar açýn (MF telefonlarda * tuþu) ve dahili çevir sesini dinleyin. 60 çevirin ve telefonu kapatmadan santralýnýzýn numaranýzý aramasýný bekleyin *Meþgul ya da düþmedi sesi aldýðýnýzda telefonunuzu kapatmadan ( # 60 ) çevirip ayný numarayý tekrar arayabilirsiniz. Dýþ hat otomatik arama : Santralýnýz çok kullanýþlý bir özellik olan Otomatik Arama özelliðine sahiptir. Otomatik arama servisi, numaranýzý onbeþ defa belirli aralýklarla arar ve karþý tarafý çalýyor durumunda bulduðunda telefonunuzu çaldýrarak baðlantýyý kurar. Baðlantý sýrasýnda telefonunuz meþgul ise kulaðýnýzdan kýsa bip sinyalleri ile uyarýlýrsýnýz. Bu durumda konuþmanýzý en kýsa sürede sona erdirmeniz ya da görüþtüðünüz hattý bekleterek otomatik arayýcýnýn baðladýðý hatta cevap vermeniz gerekir. Otomatik arayýcý onbeþ defa aramasýna raðmen numarayý bulamazsa aramayý iptal eder. Otomatik arayýcýyý çalýþtýrmak için: 1) Son aranan numara için: Çevir sesini veya özel çevir sesini dinleyin 12 13

7 çevirin ve dahili çevir sesin dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz otomatik arama gerçekleþmeyecektir. ve otomatik arayýcýnýn numaranýzý bulup size baðlamasýný bekleyin 77 çevirin 2) Özel hafýzanýzdan aramak için: 77, ardýndan aramak istediðiniz hafýza numarasýný (0-9) çevirin (0. hafýza son aranan numarayý saklar) Dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz otomatik arama gerçekleþmeyecektir. ve otomatik arayýcýnýn numaranýzý bulup size baðlamasýný bekleyin 77 çevirin 3) Ortak hafýzadan aramak için: 78, ardýndan aramak istediðiniz hafýza numarasýný (00-99) çevirin Dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz otomatik arama gerçekleþmeyecektir. ve otomatik arayýcýnýn numaranýzý bulup size baðlamasýný bekleyin 78 çevirin UYARI: Telefonunuz kilitli ise gerekli kodlarý çevirdikten sonra þifrenizi girin ve hafýza numarasýný çevirin Ortak hafýzadan arama yapmak için : Santralýnýzýn herkesin kullanýmýna açýk olan 100 adet ortak hafýzasý vardýr. Sýk aradýðýnýz numaralarý bu hafýzalara kaydederek arama yapabilirsiniz. Ortak hafýzadaki bir numarayý aramak için: 5 çevirin ve PTT çevir sesini dinleyin* Aramak istediðiniz hafýza numarasýný (00-99) çevirin Santralýn numaranýzý aramasýný bekleyin** *Meþgul sesi alýrsanýz telefonunuzu kapatmadan 81 çevirerek sýraya girme servisini kullanabilirsiniz. Bu durumda harici hatta baðlandýktan sonra aramak istediðiniz hafýza numarasýný çevirmeniz yeterli olacaktýr. ** Aradýðýnýz numara meþgul ise otomatik arayýcýyý çalýþtýrabilirsiniz Ortak hafýzaya nasýl numara girileceði operatör ile ilgili servisler bölümünde açýklanmýþtýr. UYARI: Telefonunuz kilitli ise 5 çevirdikten sonra þifrenizi girin ve hafýza numarasýný çevirin. Özel hafýzaya numara girme : 84, ardýndan hafýza numarasýný (1-9), ardýndan dýþ hat numarasýný çevirin Örnek: 3.hafýzaya numarasýný girmek için çevirmeniz gerekir. Eðer telefonunuz LT48, OP48 veya herhangi bir MF telefon ise, # tuþunu rakamlar arasýnda bir saniyelik bekleme süresi oluþturmak için kullanabilirsiniz. # tuþuna her basýþ bir saniyelik bekleme süresi içindir, bir saniyeden fazla bekleme için # tuþuna istenilen sayýda basmak gerekir. Örnek: 8430 # # çevirdiðinizde 3 numaralý özel hafýzaya numarayý kaydetmiþ olursunuz ve 3. hafýzayý aramak istediðinizde santralýnýz 0 çevirdikten sonra diðer numaralarý çevirmeden önce iki saniye bekler. Özel hafýzadan arama yapmak için : Santralýnýzda her abonenin kendine özel 10 adet hafýzasý vardýr. Özel hafýzadan arama yapmak için: 6 çevirin ve PTT çevir sesini dinleyin * Aramak istediðiniz hafýza numarasýný (0-9) çevirin (0. hafýza son aranan numarayý saklar) Santralýn numaranýzý aramasýný bekleyin** *Meþgul sesi alýrsanýz telefonunuzu kapatmadan 81 çevirerek sýraya girme servisini kullanabilirsiniz. Bu durumda harici hatta baðlandýktan sonra aramak istediðiniz hafýza numarasýný çevirmeniz yeterli olacaktýr. ** Aradýðýnýz numara meþgul ise otomatik arayýcýyý çalýþtýrabilirsiniz UYARI: Telefonunuz kilitli ise 6 çevirdikten sonra þifrenizi girin ve hafýza numarasýný çevirin Çaðrý yakalamak için : 1) Herhangi bir telefona gelen çaðrý: Baþka bir telefonda çalan çaðrýyý kendi telefonunuzdan cevaplamak için: 82, ardýndan çalan telefonun numarasýný çevirin 2) Kendi grubunuzdaki bir telefona gelen çaðrý: Kendi grubunuzdaki bir telefona gelen çaðrýyý cevaplamak için: 5 çevirin Eðer gerekli program girilmiþ ise çaðrýyý 5 çevirmeksizin doðrudan mikrotelefonu kaldýrarak cevaplayabilirsiniz (bilgi için yetkili satýcýnýzý arayýn). Çaðrýyý aktarmak için : Bir dýþ ya da iç hatla görüþme durumunda iken bu hattý bir baþka aboneye aktarabilir ya da bu aboneden bilgi aldýktan sonra eski görüþmenize geri dönebilirsiniz. Bunun için: Çatalaltý (MF telefonlarda # tuþu) yapýn Özel çevir sesini dinleyin Görüþmeyi aktarmak istediðiniz aboneyi arayýn * Görüþmeyi aktaracaðýnýzý söyleyin Aktarmak için mikrotelefonu yerine koyun (MF telefonlarda * tuþu ayný iþlemi yapar) 15

8 * Aradýðýnýz abonenin meþgul olduðu ya da cevap vermediði durumlarda çatalaltý yaparak görüþmekte olduðunuz hatta geri dönebilir, numarasýný çevirerek baþka bir aboneyi arayabilir, ya da mikrotelefonu yerine koyarak (MF telefonlarda * tuþu) hattý meþgul ya da cevap vermeyen aboneye aktarabilirsiniz(eðer # yaptýðýnýz hat, bir iç hat ise bu iç hattý meþgul aboneye aktaramazsýnýz). Aktarýlan hat eðer 40 saniye içinde cevaplanmazsa operatöre geri döner. Üzerine hat aktarýlan meþgul abone kulaðýndan kýsa bip sinyalleri ile uyarýlacaktýr. Bu durumda abonenin görüþmesini en kýsa sürede sona erdirmesi ya da bekleterek üzerine baðlanan hatta cevap vermesi gerekir. Aktarmak ya da bilgi almak için aradýðýnýz abone ile konuþma durumuna geçtikten sonra aktarmaktan vazgeçerseniz görüþmekte olduðunuz hatta geri dönmek için çatalaltý yapmanýz ( MF telefonlarda # tuþu ) gerekir. Eðer hattý aktarmak için aradýðýnýz abone telefonunu kapatmazsa ilk konuþmanýza döndüðünüz an kalýn çevir sesi alýr. Bu durumda tekrar çatalaltý yapýp ayný aboneyi ararsanýz direkt baðlantý kurulur. Aktarma sýrasýnda herhangi bir yanlýþ iþlem yapýp telefonunuzu kapatýrsanýz hat otomatik olarak operatöre geri dönecektir. Çaðrýyý park etmek için ( iç/ dýþ hat ) : Bazý durumlarda konuþmakta olduðunuz iç/dýþ hattý park edip baþka bir iþlem yapmanýz gerekebilir (dýþ hattan gelen çaðrýyý cevaplamak, ya da dýþ hattan arama yaparak bilgi almak gibi). Bunun için: Konuþma durumunda iken çatalaltý ( MF telefonlarda # tuþu ) yapýn Özel çevir sesini bekleyin 4 (operatör için 3) çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin Hat bekleme durumuna geçer ve telefonunuz tamamen serbest kalýr. Park edilen çaðrýlar 60 saniye içinde geri alýnmazsa otomatik olarak park eden aboneye geri döner. Ýstenirse bu süre deðiþtirilebilir (bilgi için yetkili satýcýnýzý arayýnýz). Ýkinci bir hat park edilirse birinci hatla otomatik olarak konuþma durumuna geçilir. Park edilen çaðrýyý geri almak için : 1) Kendi telefonunuzdan park edilmiþ hattý geri almak için: 4 (operatör için 3) çevirin 2) Baþka bir telefondan park edilen hattý geri almak için: 44 çevirin Hattýn park edildiði abonenin numarasýný çevirin Park edilen çaðrýlar 60 saniye içinde geri alýnmazsa otomatik olarak park eden aboneye geri döner. Ýstenirse bu süre deðiþtirilebilir (bilgi için yetkili satýcýnýzý arayýnýz). Operatör tarafýndan bekletilen hattý geri almak için : Operatör tarafýndan bekletilen bir hattý kendi telefonunuzdan geri almak için: 4 çevirin Operatör tarafýndan bekletilmiþ olan hattýn numarasýný çevirin Meþgul aboneyi kulaðýndan uyarmak için : Aradýðýnýz abone meþgul ise ve onu uyarmak isterseniz: Meþgul sesini aldýðýnýzda 1 çevirin* Mikrotelefonu yerine koymadan abonenin cevap vermesini bekleyin * Her 1 çevirdiðinizde karþý taraf kulaðýndan kýsa bir bip sinyali ile uyarýlacaktýr. Meþgul abonenin uyarýyý fark edebilmesi için birden çok uyarý sinyali göndermek gerekebilir. Uyarýlan abonenin, görüþmesini en kýsa sürede sona erdirerek ya da park ederek kendisini uyarmakta olan aboneye cevap vermesi gerekir. Araya girmek için : Aradýðýnýz abone meþgul ise ve görüþmesinin arasýna girmek isterseniz: Meþgul sesini aldýðýnýzda 0 çevirin* * Eðer araya girme yetkiniz (bilgi için yetkili satýcýnýzý arayýn) görüþmesinin arasýna girmek istediðiniz abonenin yetkisine göre düþükse araya girme gerçekleþmez ve meþgul sesi almaya devam edersiniz. Araya girdiðiniz sýrada arkanýzda bekleyen bir dýþ hat varsa ve bu hattý görüþmesinin arasýna girdiðiniz aboneye aktarmak isterseniz mikrotelefonu yerine koymanýz, aktarmadan dýþ hatta geri dönmek isterseniz çatalaltý yapmanýz gerekir. Aradan çýkmak için telefonunuzu kapatmak yeterlidir. Konferans yapmak için : 1) Bir iç hat ile: Bir iç ya da dýþ hatla görüþürken baþka bir iç aboneyi daha konuþmaya dahil etmek isterseniz: Çatalaltý (MF telefonlarda # tuþu) yapýn Özel çevir sesini dinleyin 5, ardýndan konferansa almak istediðiniz iç abonenin numarasýný çevirin* Aradýðýnýz aboneyle görüþüp onu konferansa alacaðýnýzý söyleyin Çatalaltý yapýn, konferans gerçekleþecektir Konferansý sona erdirmek için telefonunuzu kapatmanýz yeterlidir * Aradýðýnýz abone meþgul ya da cevap vermiyor ise tekrar çatalaltý yaparak ilk hatta geri dönebilirsiniz. 2) Bir dýþ hat ile: Bir dýþ hatla görüþürken baþka bir dýþ hattý daha görüþmeye dahil etmek isterseniz: Çatalaltý (MF telefonlarda # tuþu) yapýn Özel çevir sesini dinleyin 4 (operatör için 3) çevirerek konuþmakta olduðunuz dýþ hattý park edin Ýkinci dýþ hatla görüþme durumuna geçin Çatalaltý yapýn ve özel çevir sesini dinleyin 9 çevirin, konferans gerçekleþecektir Konferansý sona erdirmek için telefonunuzu kapatmanýz yeterlidir Bir iç ya da dýþ hatla görüþmekte olan bir aboneyi arayan diðer bir abone (operatör hariç) 5 çevirerek konferans oluþturabilir. Ancak 5 çeviren abonenin arkasýnda beklemekte olan bir hat olmamalý ve bu abonenin otomatik konferans yetkisi olmalýdýr (bilgi için yetkili satýcýnýzý arayýn). Bu durumda görüþmekte olan aboneler bir tonla uyarýlýrlar. Ayný anda birden fazla üçlü konferans grubu oluþturulabilinir

9 Ýki dýþ hattý birbirine baðlamak için : 18 Bir dýþ hatla görüþürken, bu hattý baþka bir dýþ hatta baðlamak isterseniz: Çatalaltý (MF telefonlarda # tuþu) yapýn Özel çevir sesini dinleyin 4 (operatör için 3) çevirerek görüþmekte olduðunuz hattý park edin Ýkinci dýþ hatla görüþmenizi gerçekleþtirin Çatalaltý (MF telefonlarda # tuþu) yapýn Özel çevir sesini dinleyin 6 çevirin Ýki dýþ hat birbirine baðlandýðýnda görüþmenin süresi üç dakika ile sýnýrlýdýr. Üç dakikalýk sürenin sonunda görüþmeciler özel bir ikaz tonuyla uyarýlacak ve bu uyarýdan otuz saniye sonra görüþme kesilecektir. Uyarý tonunu aldýktan sonra görüþmecilerden herhangi biri 9 tuþuna uzunca bir süre basýp kýsa onay sesini alarak görüþmenin süresini 3 er dakikalýk sürelerle uzatabilir. Ancak bu özelliði kullanabilmeniz için 9 çevirdiðiniz telefonun MF olmasý gereklidir. Meþgulde sýraya girmek için ( 81 ) : Aradýðýnýz iç abone, ya da çýkmak istediðiniz dýþ hat meþgul ise sýraya girme servisini kullanarak hat serbest kaldýðýnda santralýnýzýn size haber vermesini saðlayabilirsiniz. Bunun için: Meþgul sesi aldýðýnýzda 81 çevirin Hat boþaldýðýnda telefonunuz çalar ve açtýðýnýzda otomatik olarak baðlantý kurulur. 81 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin Çaðrý yönlendirmek için ( 85 ) : 1) Tüm çaðrýlar: Size gelecek tüm çaðrýlarýn baþka bir abonede çalmasý için: 85, ardýndan çaðrýlarýn yönlendirilmesini istediðiniz abonenin numarasýný çevirin Dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesi alamazsanýz yönlendirme gerçekleþmeyecektir., 85 çevirin 2) Cevapsýz çaðrýlar: Size gelen çaðrýlarýn ilk üç çalýþta cevaplanmaz ise baþka bir abonede çalmasý için: 86, ardýndan cevapsýz çaðrýlarýn yönlendirilmesini istediðiniz abonenin numarasýný çevirin Dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz yönlendirme gerçekleþmeyecektir. 86 çevirin Uzaktan çaðrý yönlendirmek için (855 ) : Yerinizde bulunmadýðýnýz zamanlarda size gelecek çaðrýlarý bulunduðunuz yere ya da baþka bir aboneye yönlendirmek isterseniz: Herhangi bir abonenin mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 855, ardýndan abone numaranýz, ardýndan da çaðrýlarýn yönleneceði abonenin numarasýný çevirin Dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz yönlendirme gerçekleþmeyecektir. Herhangi bir abonenin mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 855, ardýndan abone numaranýzý çevirin Paralel çalma servisi ( 856 ) : 805 programý ile bir gruba dahil edilmiþ aboneye gelen dýþ hat çaðrýlarý, ayný anda abone grubuna dahil diðer abonelerde de çalabilir. Bunun için: 8561 çevirin. Dahili çevir sesini dinleyin Dýþ hat kaynaklý bir çaðrý abonenize geldiðinde abone grubunuzdaki maksimum 3 telefon paralel olarak çalmaya baþlar. Telefonu ilk açan görüþmeyi yapar. Sistem gece servisinde ise gece servisi gruplarý baz alýnýr. Paralel operatör grubundaki bir abone ayný zamanda paralel çalma grubuna dahil edilemez çevirin. Dahili çevir sesini dinleyin Rahatsýz edilmeme ( 831 ) : Çaðrý geldiðinde telefonunuzun açýlýncaya kadar çalmasý yerine bir kez çaldýktan sonra susmasýný isterseniz: 831 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz iþlem gerçekleþmeyecektir. Çaðrýyý cevaplandýrmak isterseniz, kýsa çalma sesinden sonra mikrotelefonunuzu kaldýrarak görüþmeyi yapabilirsiniz. 830 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz iþlem gerçekleþmeyecektir. Þifre kullanýmý ( 836 ) : Telefonunuzun, bilginiz dýþýnda baþkalarý tarafýndan dýþ hat aramalarý için ya da sistem yetkilisi iseniz program giriþleri için kullanýlmasýný engellemek isterseniz, yerinizde bulunmadýðýnýz zamanlarda telefonunuzu þifrenizi kullanarak kilitleyebilirsiniz. 1) Þifre belirlemek için: 836, ardýndan belirlediðiniz þifreyi ( ) çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz iþlem gerçekleþmeyecektir. 19

10 2) Þifrenizi deðiþtirmek için: 836, ardýndan þifrenizi, ardýndan yeni þifrenizi çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz iþlem gerçekleþmeyecektir. 3) Þifrenizi iptal etmek için: 836, ardýndan þifrenizi çevirin 4) Telefonunuzu kilitlemek için: 837, ardýndan þifrenizi, ardýndan 1 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz iþlem gerçekleþmeyecektir. Þifre ile kilitlenmiþ olan telefondan 9 çevirerek hat almak istediðinizde önce kýsa bir ton duyarsýnýz, hattý alabilmeniz için bu tondan sonra þifrenizi girmeniz gerekir. 837, ardýndan þifrenizi, ardýndan 0 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin. *Kilitli telefondan þifrenizi deðiþtirir veya iptal ederseniz, telefonunuzun kilidi otomatik olarak çözülür. Hatýrlatma servisini kullanmak için ( 838 ) : Santralýnýzýn sizi belirli bir saatte uyarmasýný isterseniz: 838, ardýndan uyarýlmak istediðiniz saati (00-23) ardýndan dakikayý (00-59) çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz iþlem gerçekleþmeyecektir. Girilen hatýrlatma programý çaðrý kayýt dökümünde gözükür (#G gün/ay/yýl saat:dakika:saniye SS:DD:SS AAAA HATIRLATMA GIRILDI). Cevaplanan hatýrlatma servisi çaðrý kayýt dökümünde gözükür (#A gün/ay/yýl saat:dakika:saniye AAAA HATIRLATMA GERCEKLESTI). Cevaplanmayan hatýrlatma servisi çaðrý kayýt dökümünde gözükür (#F gün/ay/yýl saat:dakika:saniye AAAA HATIRLATMA GERCEKLESMEDI). 857 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin Alarm servisini kullanmak için ( 8387 ) : Santralýnýzýn sizi her gün belirli bir saatte uyarmasýný isterseniz: 8387, ardýndan uyarýlmak istediðiniz saati (00-23) ardýndan dakikayý (00-59) çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz iþlem gerçekleþmeyecektir ile alarm girildiðinde hatýrlatma servisi (838, 8389) iptal olur. Müzik dinlemek için ( 857 ) : Santralýnýza baðlý harici bir müzik kaynaðýndan yayýnlanmakta olan müziði serbest konuþmalý (handsfree) LT48, OP48 model özel telefon setlerinden veya herhangi bir marka handsfree telefonunuzdan dinlemek isterseniz: 857 çevirin. Bir süre sonra handsfree telefonunuz handsfree on konumuna geçecek, çevir sesi kesilecek ve müzik yayýný baþlayacaktýr. Çaðrý geldiðinde görüþme süresince müzik kesilir. 857 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin Oda dinleme servisi ( 858 ) : Bir abone telefonundan gerekli olduðu durumlarda baþka bir abone telefonunun bulunduðu oda dinlenebilir. Bunun için: Odasýný dinlemek istediðiniz abone telefonundan 858 çevirerek telefonu açýk býrakýn* Baþka bir aboneden dinlemek istediðiniz abonenin numarasýný çevirin Meþgul sesini aldýktan sonra 9 çevirin. Dinlenme konumundaki telefon kapatýldýðýnda servis iptal olur. Oda dinleme servisi, dinlenen abonenin telefonu kapatýlmadýkça istenildiði kadar kullanýlabilir. * Operatörü dinleme iþlemi yapýlamaz. Þef-sekreter özelliðini kullanma : Size gelecek tüm çaðrýlarýn size baðlanmadan önce sekreterden geçmesini isterseniz: 85, ardýndan sekreter olarak çalýþmasýný istediðiniz abonenin numarasýný çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin Bir sekreter birden çok telefona hizmet edebilir. Bu durumda ayný sekreter telefona baðlý þef telefonlar birbirlerini doðrudan arayabilir. Sekreter konumundaki abone yerinden ayrýldýðýnda 889 çevirerek þef telefonlara gelecek çaðrýlarýn kendisine uðramasýný engelleyebilir. Tekrar sekreter konumuna geçmek için 888 çevirmek yeterlidir. Þef konumundan çýkmak için: 85 çevirin Diyafon ile görüþmek için : Sisteminize diyafon baðlý olduðu durumlarda diyafon kanalý ile görüþmek için: 110 çevirerek diyafonla görüþme durumuna geçin* * Meþgul sesi alýrsanýz, baþka bir abone diyafonla konuþma durumunda demektir Anons yapmak için : Serbest konuþmalý (handsfree) LT48 ve OP48 model telefon seti baðlý olan abonelere genel, grup veya özel anons yapabilirsiniz. 1) Genel anons için: 866 çevirin ve anonsunuzu yapýn 2) Grup anonsu için: 865, ardýndan o gruba dahil abonelerden birinin numarasýný çevirin ve anonsunuzu yapýn. 3) Aboneye anons için: 20 21

11 867, ardýndan abonenin numarasýný çevirin ve anonsunuzu yapýn. Görüþmekte olduðunuz dýþ hattýn sesini yükseltmek için : Görüþmekte olduðunuz hattan gelen sesi duymakta zorluk çekiyorsanýz, bu dýþ hattýn sesini yükseltebilirsiniz. Bunun için: Çatalaltý (MF telefonlarda # tuþu) yapýn 55 çevirin Görüþmeniz devam ederken yükselttiðiniz ses seviyenizi tekrar eski haline getirmek isterseniz ayný iþlemi tekrarlamanýz gerekir. Görüþmeniz bittikten sonra hattýn ses seviyesi önceki deðerine dönecektir. Özel röle sistemi : Gerekli baðlantýlar yapýldýðýnda özel röle sistemi sayesinde telefonunuzdan kapý otomatiðini çalýþtýrabilir ya da herhangi bir elektronik cihazý kumanda edebilirsiniz. Bunun için: 100 çevirin Bekçi kodu (869) : Herhangi bir abone telefonundan 869 kodu çevrildiðinde, çaðrý kayýt dökümünde abone numarasý ve kodun çevrildiði saat bilgileri çýkar. Arýza Sorgulama (739) : Sisteme baðlý OP türü telefonlarda belli arýza durumlarýnda Er ledi yanar. Bu olay gerçekleþtiðinde arýzanýn kaynaðý sisteme baðlý herhangi bir OP telefon setinden 739 kodu çevrilerek sorgulanabilir. Bu kod çevrildiðinde sistemin son dýþ hat ve iç hat numaralarý ekranda çýkar, bundan sonra her 0 çevrildiðinde sýrasýyla hata mesajlarý ekranda gözükür, tüm hatalar bittiðinde ekran baþlangýç durumuna geçer (son dýþ hat, son iç hat gösterimi). Eðer hata yoksa 0 çevrildiðinde, ekranda deðiþiklik olmaz. Er 00 tüm dýþ hatlar kapalý, Er MF algýlayýcý arýzasý, Er sss sss numaralý abone açýk arýzasý anlamýna gelir. OPERATÖR ÝLE ÝLGÝLÝ SERVÝSLER Aþaðýdaki özellikler sadece operatör tarafýndan kullanýlabilir: Dýþ hattý bekletmek için : Görüþmekte olduðunuz dýþ hattý hiçbir aboneye baðlamadan bekletmeye almak isterseniz: Çatalaltý (MF telefonlarda # tuþu) yapýn Özel çevir sesini dinleyin 4 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin Bekletmeye alýnan dýþ hattýn ýþýðý hýzlý hýzlý yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Bekletilen dýþ hattý geri almak için : 4 çevirin, ilk beklettiðiniz hattý geri alacaksýnýz Ýstenirse santralýnýz bekleyen hatlarý seçerek geri alacak þekilde programlanabilir (bilgi için yetkili satýcýnýza baþvurun). Bu durumda belli bir hattý geri almak için 4, ardýndan da o dýþ hattýn numarasýný çevirmeniz gerekir. Belirli bir süre içinde geri alýnmayan bekletilmiþ hatlar otomatik olarak operatöre geri dönerler. Seri aktarma : Aktaracaðýnýz dýþ hattýn, aktarýlan abone telefonunu kapattýktan sonra tekrar size geri dönmesini isterseniz: Çatalaltý (MF telefonlarda # tuþu) yapýn Özel çevir sesini dinleyin Önce 0, ardýndan hattý aktarmak istediðiniz abonenin numarasýný çevirin Aktarýlan abone görüþmesini bitirdiðinde hat operatöre geri dönecektir. Seri aktarýlan hat yalnýz operatör tarafýndan kapatýlabilir. Dýþ hatlarý otomatik açmak için ( 747 ) : Santralýnýz otomatik olarak dýþ hatlarý kontrol edip uygun sinyalleþme sisteminde (DP ya da MF) kullanýma açma, arýzalý hatlarý ise kullanýma kapatma özelliðine sahiptir. Bu servisi kullanmak isterseniz: Sistem programlama konumunda iken 111 numaralý abone mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 747 çevirin Bu kod çevrildiðinde, o anda yapýlmakta olan tüm görüþmeler kesilir, santral bir süre için gerekli kontrolleri yapar ve normal çalýþma durumuna geçer. * Bu kod çevrildiðinde MS128 tüm dýþ hatlarý tek tek kontrol edecek, çevir sesi olanlarý servise açacak, olmayanlarý ise servise kapatacak ve açtýðý hatlarýn sinyalleþme sistemini (MF ya da DP) tesbit edecektir. Tüm bu iþlemler sýrasýnda santralýnýz kýsa bir süre servis dýþý kalacaðýndan bu kod, sistemde herhangi bir konuþma varken kullanýlmamalýdýr. Tarihi ayarlamak için ( 833 ) : 833, ardýndan günü (01-31), ardýndan ayý (01-12), ardýndan yýlý (XX) çevirin Dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz iþlem gerçekleþmeyecektir

12 Saati ayarlamak için ( 88 ) : 88, ardýndan saati (00-23), ardýndan dakikayý (00-59) çevirin Dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz iþlem gerçekleþmeyecektir. Sistem saatinin deðiþtiði çaðrý kayýt dökümünde gözükür (#S gün/ay/yýl saat:dakika:saniye 111 SISTEM SAATI DEGISTIRILDI). Sistem yetkilisi abone de bu kodu kullanarak saati ayarlayabilir. Ortak hafýzaya numara girmek için ( 834 ) : 834, ardýndan hafýza numarasýný (00-99), ardýndan dýþ hat numarasýný (en çok 16 rakam) çevirin Örnek: 23 no lu hafýzaya numarasýný girmek için çevirip mikrotelefonu yerine koyun. Eðer telefonunuz LT48, OP48, veya MF ise # tuþunu rakamlar arasýnda bir saniyelik bekleme süresi oluþturmak için kullanabilirsiniz. # tuþuna her basýþ bir saniyelik bekleme süresi içindir, bir saniyeden fazla bekleme için # tuþuna istenilen sayýda basmak gerekir. Bir dýþ hattý baþka bir dýþ hatta yönlendirmek için ( 835 ) : Ýþyerinizde kimsenin bulunmadýðý saatlerde bir ya da birden çok hattýnýza gelen çaðrýlarýn bir ya da birden çok baþka telefon numarasýnda çalmasýný isterseniz: 835, ardýndan yönlendirilmesini istediðiniz dýþ hattýn numarasýný (01-20), ardýndan bu dýþ hatta gelen çaðrýlarýn çalmasýný istediðiniz telefon numarasýný çevirin* * Gelen çaðrýlarýn yönlendirileceði telefon numarasý için en fazla 14 rakamdan oluþan bir telefon numarasý girebilirsiniz. Bu özelliðin çalýþabilmesi için sistemin gece servisine alýnmasý gereklidir. Bunun için: 879 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz iþlem gerçekleþmeyecektir. Bu özellik ile kurulan görüþmelerin süresi üç dakika ile sýnýrlýdýr. Üç dakikalýk sürenin sonunda görüþmeciler özel bir ikaz tonuyla uyarýlacak ve bu uyarýdan otuz saniye sonra görüþme kesilecektir. Uyarý tonunu aldýktan sonra görüþmecilerden herhangi biri 9 tuþuna uzunca bir süre basýp kýsa onay sesini alarak görüþmenin süresini 3 er dakikalýk sürelerle uzatabilir. Ancak bu özelliðin kullanýlabilmesi için 9 çevirdiðiniz telefonun MF olmasý gereklidir. Gün içinde servisi iptal etmek için sistemi gece servisinden çýkarmak yeterli olacaktýr. Bunun için: 878 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin 835, ardýndan dýþ hat yönlendirmesini iptal etmek istediðiniz dýþ hat numarasýný (01-20) çevirin Örnek: Ýki numaralý dýþ hattýnýza gelen çaðrýlarýn numaralý telefonda çalmasýný saðlamak için çevirip mikrotelefonu yerine koyun. Sistemi gece servisin aldýðýnýzda özellik devreye girecektir. Eðer telefonunuz LT48, OP48 veya MF ise # tuþunu rakamlar arasýnda bir saniyelik bekleme süresi oluþturmak için kullanabilirsiniz. # tuþuna her basýþ bir saniyelik bekleme süresi içindir; bir saniyeden fazla bekleme için # tuþuna istenilen sayýda basmak gerekir. Uyandýrma servisini kullanmak için (8388) : Herhangi bir abonenin telefonuna uyandýrma bilgisi girmek için : 8388, ardýndan dahili abonenin numarasýný, ardýndan da uyarýlmasýný istediðiniz saat ve dakika bilgisini girin (8388aaassdd) Ýptali için : 8388aaa çevirin Paralel operatörü devreye almak için ( 856 ) : 8085 programlama kodu ile tanýmlanmýþ olan paralel operatörü devreye almak için: 8561 çevirin 8560 çevirin Sistemi gece servisine almak için ( 879 ) : 879 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz iþlem gerçekleþmeyecektir. 878 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz iþlem gerçekleþmeyecektir. Sistem gece servisine alýndýðýnda operatör haricinde tüm abonelerin dýþ hat yetki seviyeleri 0 a düþer. Yalnýz operatör dýþ hatta çýkýþ yapabilir. Yalnýz gece servisinde geçerli olmasýný istediðiniz dýþ hat yetki seviyelerini, iç abone gruplarýný, çaðrý yönlendirmelerini ve dýþ hatlarýn çalacaðý aboneleri belirlemek isterseniz: 1) Dýþ hat yetki seviyeleri: Sistemi yukarýda anlatýldýðý þekilde gece servisine alýn Abonelerin dýþ hat yetki seviyelerini girin 2) Abone grubu: Sistemi yukarýda anlatýldýðý þekilde gece servisine alýn Ýç abone gruplarýný (iç abone PBX grubu) belirleyin (bilgi için yetkili satýcýnýzý arayýn) 3) Çaðrý yönlendirme: Sistemi yukarýda anlatýldýðý þekilde gece servisine alýn 24 25

13 Ýstediðiniz aboneler için Çaðrý yönlendirme bölümünde Tüm Çaðrýlar baþlýðý adý altýnda anlatýlan iþlemleri yapýn. 4) Dýþ hattýn çalacaðý aboneyi belirleme: Sistemi yukarýda anlatýldýðý þekilde gece servisine alýn Dýþ hatlarýn çalmasýný istediðiniz abone numaralarýný girin (bilgi için yetkili satýcýnýzý arayýn) Deðiþiklik gerekmedikçe bu iþlemlerin bir kez yapýlmasý yeterlidir. Telefonunuzu þifre ile kilitleyerek gece servisi ile ilgili parametrelerin deðiþtirilmesini engelleyebilirsiniz. Sistem gece servisinden çýkarýldýðýnda gündüz parametreleri geçerli olacaktýr. 5) Dýþ hattýn çalacaðý aboneyi belirleme: Sistemi yukarýda anlatýldýðý þekilde gece servisine alýn. Dýþ hat gruplarýný (PBX grubu) belirleyin (bilgi için yetkili satýcýnýzý arayýn) Bekletme müziðini belirlemek için ( 832 ) : Bekletmekte olduðunuz hatlara santralýnýza baðlý teyp, radyo gibi harici müzik kaynaðýndan yayýnlanmakta olan müziði ya da santralýnýzýn kendi müzik devresinde kayýtlý melodileri dinletebilirsiniz. Bunun için: Harici müzik kaynaðý için 8321, MS128 in kendi müziði için 8322 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz iþlem gerçekleþmeyecektir çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz iþlem gerçekleþmeyecektir. Bu durumda bekleyen hatlar kýsa bip sinyalini duyar. Sistem programlarýný tekrar yüklemek için ( 744 ) : 111 numaralý abone mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 744 çevirin Sistem programlarýnýn önemli bir kýsmý özel bir hafýzada saklanmaktadýr. Sistem her açýlýþýnda bu programlarý yükler. Eðer, sistemin çalýþmasýnda birtakým farklýlýklar oluþur ve programlarýn bozulduðundan kuþkulanýrsanýz, bu kod ile programlarý tekrar yükleyebilirsiniz. Bu kod sistem yetkilisi abone tarafýndan da kullanýlabilir. Aþaðýdaki özellikler sisteme seri yazýcý, KY16 yazýcý veya CM128 baðlý ise kullanýlabilir : KY16 yý devreye sokmak için ( 876 ) : KY16 yazýcýyý devreye sokmak için: 111 numaralý abone mikrotelofonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 8761 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin Yazýcýyý devreden çýkarmak için: 111 numaralý abone mikrotelofonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 8760 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin Herhangi bir dýþ hattan yapýlan bütün görüþmelerin detaylý dökümünü ve iç aboneler hakkýndaki çaðrý kayýt bilgilerini KY16 mini yazýcý ile elde edebilirsiniz. Santralýnýzýn yazýcýya bu bilgileri göndermesi için yazýcý devrede kodu girilmelidir programý ile yazýcý devre dýþý býrakýldýðýnda sistem görüþme detaylarýný hafýzasýnda saklar, yazýcý devreye alýndýðýnda bu bilgileri yazýcýya gönderir. KY16 da sayfa veya satýr atlatmak için ( 8762 ) : KY16 Mini Yazýcýda satýr atlatmak için: 111 numaralý abone mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 8762 çevirin * * Bundan sonra her 2 çevirdiðinizde yazýcý bir satýr atlar. KY16 Mini Yazýcýda sayfa atlatmak için: 111 numaralý abone mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 8763 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin Yazýcýdan dökümünü aldýðýnýz son kayýtlarý görebilmek için kaðýdý yýrtmadan önce yazýcýda sayfa atlatýlmalýdýr Ortak hafýza dökümü ( 746 ) : Yazýcý veya CM128 den ortak hafýza dökümünü almak isterseniz: 111 numaralý abonenin mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 746 çevirin Mikrotelefonunuzu yerine koyun Bu kod,sistem yetkilisi abone tarafýndanda kullanýlabilir. Toplam ücret dökümü ( 8764 ) : Yazýcý veya CM128 den bir aboneye ait toplam ücret dökümünü almak isterseniz: 111 numaralý abonenin mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 8764, ardýndan toplam ücret dökümü alýnacak olan abonenin numarasýný çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin 8765aaa kodu ile belirtilen aboneye ait tüm kontör ve ücret bilgileri sýfýrlanýr. Çaðrý kayýtta kayýt silmek için ( 8765 ) : Çaðrý kayýt dökümünde kayýt silmek isterseniz: 111 numaralý abonenin mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 8765, ardýndan da çaðrý kayýtta kayýtlarýný sileceðiniz abonenin numarasýný çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin Kayýt silme iþlemi çaðrý kayýtta gözükür (#T gün/ay/yýl saat:dakika:saniye AAAA UCRET BILGISI SIFIRLANDI) Belli bir abonenin veya dýþ hattýn çaðrý kayýt dökümü ( 8766 ): Yazýcý veya CM128 den belli bir abonenin dýþ hatlarla yaptýðý son görüþmelerin detaylý dökümünü tekrar almak isterseniz : 111 numaralý abonenin mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 8766, ardýndan abonenin numarasýný çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin Belli bir dýþ hattan yapýlan son görüþmelerin detaylý dökümünü almak için : 111 numaralý abonenin mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 87660, ardýndan dýþ hattýn numarasýný çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin Sistem hafýzasýnda kayýtlý yaklaþýk son 200 konuþma ile ilgili çaðrý kayýt bilgilerini yazýcýdan dökecektir. Eðer dökümünü aldýðýnýz hafýza kayýtlarýný belirli bir noktada kesmek isterseniz 8768 çevirerek iþlemi iptal edebilirsiniz

14 Çaðrý kayýt dökümü (8767) : Yazýcý veya CM128 den dýþ hatlarla yapýlan son görüþmelerin detaylý dökümünü tekrar almak isterseniz : 111 numaralý abonenin mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 8767 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin Sistem hafýzasýnda kayýtlý yaklaþýk son 200 konuþma ile ilgili çaðrý kayýt bilgilerini yazýcýdan dökecektir. Sadece bir aboneye ait çaðrý kayýt dökümünü almak isterseniz 8766aaa çevirmeniz yeterli olacaktýr. Eðer dökümünü aldýðýnýz hafýza kayýtlarýný belirli bir noktada kesmek isterseniz 8768 çevirerek iþlemi iptal edebilirsiniz. ÝÇÝNDEKÝLER Aþaðýdaki özellikler sadece otel odasý olarak tanýmlanmýþ aboneler ve/veya operatör tarafýndan kullanýlabilir: Otel odasýnýn durumunu belirtmek için ( 730 ) : Operatöre otel odalarýnýn durumunu bu odalarda bulunan telefonlar aracýlýðý ile bildirebilirsiniz. Bunun için: Durumunu bildireceðiniz otel odasý abonesinin telefonunu kaldýrýn. Çevir sesini dinleyin 730, ardýndan oda temiz ise 0, oda temizleniyor ise 1, oda kirli ise 2 çevirin Otel odasýnýn durumunu deðiþtirmek için ( 730 ) : Operatör telefonundan, otel odalarýnýn durumunu deðiþtirebilirsiniz. Bunun için: Mikrotelefonu kaldýrýn. Çevir sesini dinleyin 730, ardýndan durumu deðiþtirilecek olan otel odasý abone numarasýný çevirin, ardýndan da oda boþ ise 0, oda dolu ise 1, oda rezerve ise 2, oda kullaným dýþý ise 3 çevirin Otel odasýnýn durumunu sorgulamak için ( 731 ) : Operatör telefonundan, 730 otel odasý durum belirleme servisi ile girilen deðerleri gerektiði zamanlarda sorgulayabilirsiniz. Bunun için: Mikrotelefonu kaldýrýn. Çevir sesini dinleyin 731, ardýndan durumu sorgulanacak olan otel odasý abone numarasýný çevirin OP ekranýnda sað ve sol tarafta görünecek olan ikiþer rakam odanýn durumunu belirtmektedir. Sað tarafta çýkan iki rakam odanýn kullaným bilgisidir (00= oda boþ, 01= oda dolu, 02= oda rezerve, 03= oda kullaným dýþý). Sol tarafta çýkan iki rakam ise odanýn temizlik bilgisidir (00= oda temiz, 01= oda temizleniyor, 02= kirli). 731aaa dan sonra 2 çevrilirse aaa numaralý otel odasýnýn durumu yazýcýdan döküm olarak alýnýr ve bir sonraki otel odasýnýn numarasý ekranda çýkar, tekrar 2 çevrilirse durumu çýkar. 731aaa dan sonra 1 çevrilirse bir sonraki otel odasýnýn numarasý, tekrar 1 çevrilirse durumu çýkar. Bu þekilde tüm otel odalarýnýn durumlarý incelenip istenilen dökümler yazýcýdan alýnabilir. 731aaa dan sonra 9 çevrilirse tüm otel odalarýnýn durumlarý yazýcýdan alýnýr. Otel odasý check in/ check out ( 732 ) : Operatör telefonundan, aaa numaralý otel odasýna gece ve gündüz tam arama yetkisi verilebilir, ücret bilgisi ve çaðrý kayýt bilgileri sýfýrlanabilir. Bunun için: Mikrotelefonu kaldýrýn. Çevir sesini dinleyin 732, ardýndan otel odasý abone numarasýný, ardýndan da 1 çevirin Check-in servisi çaðrý kayýt dökümünde gözükür (#T gün/ay/yýl saat:dakika:saniye AAAA ÜCRET BÝLGÝSÝ SIFIRLANDI). Mikrotelefonu kaldýrýn. Çevir sesini dinleyin 732, ardýndan otel odasý abone numarasýný, ardýndan da 0 çevirin 732aaa0 servisi kullanýldýðýnda aaa numaralý otel odasý abonenin arama yetkileri sýfýrlanýr, toplam kontör ve ücret dökümü yazýcý veya PC den alýnýr (bknz. Ýsteðe Baðlý Ekler). Ayrýntýlý döküm isteniyorsa 8766aaa ile alýnabilir

15 Yer belirtme servisi ( 738 ) : n= 0,1...9 a kadar numaralandýrýlmýþ, otel içerisinde devamlý yer deðiþtiren personel hangi otel odasýnda bulunduðu operatöre bildirebilir. Bunun için: Bulunduðunuz otel odasý abonesinin telefonunu kaldýrýn. Çevir sesini dinleyin 738, ardýndan da size verilmiþ olan personel numaranýzý (n) girin Operatör veya otel odasý arama yetkisine sahip, ancak otel odasý olarak iþaretlenmemiþ bir abone, 738n ile yerini belirten personelin bulunduðu otel odasýný 738n çevirerek arayabilir. PROGRAM ÖZELLÝKLERÝ Abone kullanýmýna açýk olan aþaðýdaki program özellikleri nden yararlanabilmeniz için ilgili parametrelerin sisteme girilmiþ olmasý gereklidir.bu parametrelerle ilgili detaylarý yetkili satýcýnýzdan öðrenebilirsiniz. Dýþ hat açma/kapama: Ýstediðiniz dýþ hatlarý sadece gelen çaðrýlara açabilir ya da servise kapatabilirsiniz. Dýþ hat yetki seviyesinin belirlenmesi: Abonelerinizin þehiriçi, þehirlerarasý, milletlerarasý aramalarýna kýsýtlama getirebilir ya da yalnýzca ortak hafýzadan arama yapmalarýný saðlayabilirsiniz. Sistem tablolarýnýn sýfýrlanmasý: Bu özelliði kullanarak, tüm aboneler için otomatik arama, 5 ile konferans oluþturma, VM kullaným, çaðrý yakalama ve yönlendirme yetkilerini, gündüz konumu yönlendirme, gece konumu yönlendirme, gündüz ve gece konumu PBX, acil hat, programlý tuþ parametrelerini baþlangýç durumuna getirebilir, ayrýca tüm abone ve dýþ hat grup parametrelerini, tüm dýþ hat yönlendirme parametrelerini, ortak ve özel hafýza hariç tüm sistem parametrelerini baþlangýç durumuna getirebilirsiniz. Ýstenirse tüm sistem parametreleri de baþlangýç durumuna getirilebilir. Dýþ hat parametreleri: Dýþ hatta çýkýþta yetki seviyelerinin kontrol edilip edilmemesini belirleyebilir ve dýþ hat çaðrýlarýnýn istediðiniz abonede çalmasýný saðlayabilirsiniz PTT þehirlerarasý/milletlerarasý arama kodunun belirlenmesi: Bu özellik þehirlerarasý ve milletlerarasý için kullanýlan PTT kodunu deðiþtirebilmenizi saðlar. Alan kodu veya ön kodla aranabilir numara belirleme: Abonelerinizin, sadece sizin belirlediðiniz numaralarý aramasýný saðlayabilir, þehiriçi, þehirlerarasý ve milletlerarasý görüþmelerde yasaklanmýþ numaralarýn kontrolünü yaptýrabilirsiniz. Robop, Direkt aranamaz abone: Robop tarafýndan cevaplanan dýþ hatlardan abonelerin direkt aranýp aranamayacaðýný belirleyebilirsiniz. Dýþ hat konuþma süresini belirleme: Abonelerinizin dýþ hat konuþma sürelerine kýsýtlama getirebileceðiniz gibi dýþ hattan gelen çaðrýlarýn konuþma süresini de kýsýtlayabilirsiniz. Dýþ hat grup parametreleri: Bazý dýþ hatlarý sadece gelen çaðrýlara açýk tutabilir ya da belirli abonelerin kullanýmýna tahsis edebilirsiniz. Tarife özelliði: Bu özellik sayesinde PTT sinyalinin olmadýðý zamanlarda gerçeðe yakýn ücretlendirme yapabilirsiniz. Dýþ hat ekonomik tarife özelliði: Bu özellik ile belirli saatler arasýnda yapýlan görüþmelerin ücret hesaplamalarýnda ekonomik tarife kullanabilirsiniz. Dýþ hat seviyelerini ayarlama: Ýstediðiniz dýþ hatlarýn ses kazancýný yükseltebilmenizi saðlayan bir özelliktir

16 Dýþ hat eþit kullaným: Masraflarýnýzýn tüm dýþ hatlara eþit olarak daðýlmasýný saðlayabilirsiniz. Otel odasý tanýmlama ve otel odasý arama yetkisi: Ýstediðiniz aboneleri otel odasý olarak tanýmlamanýzý saðlar.bu durumda otel odasý olarak tanýmlanan abone ancak baþka bir otel odasý abone tarafýndan veya otel odasý arama yetkisi bulunan bir abone tarafýndan aranabilir. Sistem yetkilisi: Dýþ arama ve çaðrý kayýt sistemi yetki seviyelerini belirlemek veya deðiþtirmek üzere belirli bir aboneyi yetkili kýlabilirsiniz. Acil Hat: Mikrotelefonu kaldýrdýðýnýzda hemen ya da belirli bir süre sonra numara çevirmeden dahili bir aboneyi arayabilir ya da bir dýþ hat alabilirsiniz. Aramalý acil hat: Mikrotelefonu kaldýrdýðýnýzda 99. ortak hafýzaya kaydedilen numara otomatik olarak aranýp size baðlanacaktýr. Abone gruplama: Dahili abonenin meþgul olduðu ya da belirli bir süre içinde çaðrýya cevap vermediði durumlarda çaðrýnýn ayný gruptaki diðer bir aboneye yönlenmesini ve ayný gruptaki abonelerin birbirlerine gelen çaðrýlarý kendi telefonlarýndan tek bir kod çevirerek ya da hiçbir numara çevirmeden cevaplayabilmelerini saðlayabilirsiniz. Dýþ hat gruplama: Seçerek dýþ hat almak istediðinizde o hat meþgul ise ayný gruptaki diðer bir dýþ hat size baðlanacaktýr. Ayrýca abonelerinize grup numaralarý vererek, belirli gruplarýn dýþ hatta çýkmasýný saðlayabilirsiniz. Araya girme yetkisi: Yetkisi olan abonelerin, diðer görüþmelerin arasýna girmesini saðlayabilirsiniz. Direkt iç arama: Dýþarýdan arayanlarýn operatör ya da sekretere baðlanmadan, numarasýný çevirerek doðrudan abone ile baðlantý kurmasýný saðlayabilirsiniz. MF telefon *, # tuþlarý kullanýmýnýn, çatalaltý yapabilme özelliði: Ýstenen abonelerin # ve * tuþlarýnýn ikisini de kullanamamasý, kullanmasý ya da ikisinden birini kullanmasý saðlanabilir. VM kullanýcý yetkisi: Abonelerinize gerekli yetkiyi vererek mesaj býrakabilmelerini, konuþmalarýný kaydetmelerini ya da mesajlarýný kilitlemelerini saðlayabilirsiniz. Otomatik konferans yapma ve otomatik arayýcýyý kullanma yetki seviyeleri: Abonelerin konferans yapma yetki seviyelerini belirleyebilir ve otomatik arayýcýnýn kullanýmýný belirli abonelerle kýsýtlayabilirsiniz. Çaðrý yakalama: Yerinizde olmadýðýnýz zamanlar çaðrýlarýnýzý yönlendireceðiniz aboneleri belirleyebilirsiniz. Dýþ hat ücretlendirme bilgisinin girilmesi: Dýþ hatlara PTT sinyalinin baðlý olduðu durumlarda yapýlan görüþmelerin ücretlerini sizin belirlemenize olanak tanýr. Kontör hesabý: Abonelere belirli bir kontör sayýsý girebilirsiniz. Bu durumda eðer abone kontör sinyalinin mevcut olduðu ve ücretlendirmenin yapýldýðý dýþ hatlardan arama yaparsa her gelen sinyal için kontör sayýsý azaltýlýr. Dýþ hattý þeçerek/sýradan geri alma: Bu özellik sayesinde, operatör bekletmeye aldýðý dýþ hatlarý sýra ile geri alabileceði gibi, geri almak istediði dýþ hat numarasýný tuþlayarak da geri alabilir. Bekletme süresini ayarlama: Bu özelliði kullanarak bekletmeye alýnan bir hattýn ne kadar süre sonra geri döneceðini ayarlayabilirsiniz. Çaðrý kayýt rapor filtresi: Ýstenilen abonelerin yaptýklarý görüþmeler ile ilgili bilgi çaðrý kayýt raporunda çýkar ya da bazý abonelerin bilgileri çaðrý kayýtta çýkmaz. Paralel operatör: Abonelerinizden birini paralel operatör olarak tanýmlayýp, 111 numaralý aboneye gelen çaðrýlarýn bu abonede de çalmasýný saðlayabilir ve bu özelliði belirli zaman dilimlerinde otomatik olarak devreye alabilirsiniz. Robop tek tuþla eriþim: Sisteminize VM128 baðlý olduðu durumlarda bu özellik yardýmý ile tek tuþla arama yapabilecek menüler oluþturulabilir. MF arama parametresi: Bazý telefonlarla yapýlan aramalarda sýk sýk yanlýþ numara düþüyorsa bu özellikten yararlanabilirsiniz. Otomatik tut: Operatörünüzün meþgul olduðu durumlarda dýþarýdan gelen çaðrýlarýn belirli bir süre sonra otomatik olarak açýlýp bekletmeye alýnmasýný saðlayabilirsiniz. Sisteminize VM128 2 kanallý otomatik çaðrý yönlendirme ve ses kayýt sistemi baðlý ise, bekletmeye alýnan kiþiye herhangi bir mesaj okuyabilirsiniz. Röle kontrol : Gürültülü yerlerde sisteme harici bir zil üretecinin baðlanmasý gibi deðiþik durumlar için özel röleyi kullanabilirsiniz. Özel röle çekili kalma süresi: Özel rölenin çekili kalma süresini deðiþtirebilirsiniz. Gün bazýnda otomatik servise alma: Gece servisi, paralel operatör ve robop servislerini belirlediðiniz günlerde otomatik olarak servise alýp çýkarabilirsiniz. Çatalaltý süresi: Ýstenirse çatalaltý yapma süresi deðiþtirilebilir. Çaðrý kayýt sayacýný sýfýrlama: Bu özelliði kullanarak çaðrý kayýt sayacýnýzý sýfýrlayabilirsiniz. Çaðrý kayýt statüsünü belirleme: Bu özelliði kullanarak, yapýlan tüm dýþ hat görüþmelerinin ya da istenirse sadece sehirlerarasý ve milletlerarasý görüþmelerin kayýtlarýný alabilirsiniz. Ayrýca tüm gelen çaðrýlarýn ya da sadece cevaplanmayan çaðrýlarýn dökümüne ulaþabilirsiniz. Çaðrý kayýt süresi: Bu özellik sayesinde konuþma kayýt sürelerini ayarlayabilirsiniz. Otomatik gece servisi: Gece servisini, belirleyeceðiniz zaman dilimlerinde otomatik olarak devreye alýp çýkarabilirsiniz. Robop u otomatik olarak devreye alma: Sisteminize VM128 baðlý olduðu durumlarda robot operatörün belli bir saatte otomatik 32 33

17 olarak devreye alýnmasýný ve belli bir saatte devreden çýkmasýný saðlayabilirsiniz. Faks yönlendirici: Santralýnýz, faks sinyalini tanýyacak donaným ve yazýlýma sahiptir. Bu özellik kullanýldýðýnda santralýnýz gelen çaðrýlarýn faks çaðrýsý ya da normal çaðrý ayrýmýný yaparak hattý ilgili aboneye aktaracaktýr. Bu iþlem otomatik ya da operatör kontrolünde yapýlabilir. Esnek numaralandýrma: Santralýnýzýn bu özelliðini kullanarak, aboneler ve birtakým servisler için 4 haneye kadar esnek numaralandýrma girebilirsiniz. ÝSTEÐE BAÐLI EKLER Ýlave Birimler ve Yerleþimleri: ÜRÜN ÝLGÝLÝ SOKET ÜRÜN ÝLGÝLÝ SOKET VM128 a DÝYAFON d OP48 e LT48 e DSS80 e KY16 f CM128 g PC-KONSOL g SERÝ PRÝNTER g SPS128 h 34 35

18 OP 48 Telefon Seti: MS 128 Elektronik telefon santralýnýza baðlanan OP 48 telefon setinizin üst kýsmýnda ýþýklý kontrol paneli bulunur. Bu kýsýmdaki ýþýklý panoda abone ve dýþ hatlarýn durumu, bazý özelliklerin iþaretleri, ýþýklý panonun alt kýsmýnda ise telefon kapalý iken saati, telefon açýldýðýnda yapýlan iþlemleri gösteren 8 haneli gösterge paneli bulunur. CM 128 Bilgisayar Ara Birimi ve Raporlama Sistemi: Santralýnýzda yapýlan görüþmelerin raporlarýný, bilgisayarda görebilir, gerektiðinde yazýcýdan döküm olarak alabilirsiniz. PC-KONSOL 128 : Santralýnýzýn servis bilgilerini, program parametrelerini, ortak ve özel hafýza bilgilerini kiþisel bilgisayarýnýz üzerinde düzenleyebilir ve saklayabilirsiniz. Ayrýca, konsol penceresinde abone ve dýþ hatlarýn durumunu görebilirsiniz. Programýn telefon rehberi özelliði, sýk sýk aradýðýnýz telefon numaralarýný kaydetmenizi ve daha sonra bu numaralarý bilgisayar aracýlýðý ile arayabilmenizi saðlar. KY 16 Mini Yazýcý: Telefon giderlerinizi kontrol altýnda tutabilmeniz, gerçek ücretlendirme özelliðinden yaralanarak görüþme tutarlarýný saðlýklý bir þekilde saptayabilmeniz için geliþtirilmiþ mini bir yazýcýdýr. MS 128 santralýnýzýn hafýzasýnda saklanan yaklaþýk son 200 dýþ hat görüþmesine ait arayan abone, aranan harici numara, tarih, baþlangýç zamaný, görüþme süresi, görüþmeyi bitiren abone, PTT ücret sinyali sayýsý ve ücret gibi çaðrý kayýt bilgilerini yazýlý olarak alabilmenize olanak saðlamaktadýr. MS 128 VM Sesli Yanýt Sistemi: VM128, MS128 sistemlere opsiyonel olarak takýlan iki kanallý bir otomatik çaðrý yönlendirme ve ses kayýt sistemidir. Bu sistem abonelerin birbirlerine veya dýþarýdan arayanlarýn santrala ya da belirli abonelere sesli mesaj býrakabilmelerine olanak saðlamaktadýr. Otomatik bekletmeye alýnan dýþ hatlara okunmak üzere mesaj kaydý yapýlabilmekte, santrala yada abonelere býrakýlan mesajlar uzaktan dinlenebilmektedir. DSS 80: MS128 Telefon santralýna baðlanan DSS 80; OP48, TS48, LT48 ya da KTS48 telefon setlerinin yanýnda, daha fazla abone kontrolüne olanak saðlar. Santraldaki abone ve dýþ hatlarýn durumlarýný görmek, çok fazla kodla yapýlmasý gereken iþlemleri tek tuþla yapabilme, ortak ve özel hafýzalarý kullanma, her tuþun iki ayrý fonksiyon da çalýþmasý gibi özelliklere sahiptir. DY 01 Diyafon: DY 01 sayesinde kapý ile telefonunuzdan görüþebilir ve özel röle kontaðýný kullanarak kapýnýzý açabilirsiniz. DY 01 i sekreterinizle veya diðer hizmet birimleri ile haberleþmede kullanmanýz da mümkündür. LT 48 Telefon seti: MS 128 ve MS48 telefon santrallarýna bir yada birden çok takýlarak çalýþtýrýlabilen LT 48 telefon setinin üst kýsmýnda iki satýrdan oluþan toplam otuziki karakterlik LCD gösterge paneli bulunmaktadýr. Bu panelde çýkan bilgiler herhangi bir kullaným kýlavuzu olmadan sistemin kullanýmýný kolaylaþtýrýr. 36 Seri Printer: Elinizde bulunan herhangi bir yazýcýyý (printer) sadece bir ara kablo yardýmýyla sisteminize baðlayabilirsiniz. SF 04 Yýldýrým Koruyucu Devre: Yýldýrýma açýk olan sahalarda PTT ve/veya dahili hatlarý yýldýrýmdan korumak için geliþtirilmiþtir. 37

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3 2 V 001 3 4 MS 26S MPK- V002 26/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. V 001 5 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...5 Tanýtým:...5

Detaylı

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 002 3

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 002 3 2 V 002 3 4 MS 38S MPK- V002 03/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. V 002 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...10 Taným:...10

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI

MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT26 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma

Detaylı

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR2

Detaylı

MT300 MT300. ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300. Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz.

MT300 MT300. ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300. Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. MT300 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu MT300 santrallarýnýn özelliklerini öðreterek santralýnýzý

Detaylı

MT 26 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

MT 26 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT 26 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT26 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu,

Detaylı

MT300 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

MT300 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, MT300 santrallarýnýn özelliklerini öðreterek santralýnýzý daha

Detaylı

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 1 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR1 santrallarýnýn

Detaylı

STAR1 TELEFON SANTRALI

STAR1 TELEFON SANTRALI STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 1 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR1 santrallarýnýn

Detaylı

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 48 MPK- V002 04/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...5 Tanýtým

Detaylı

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-00 20-00 07/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 48 ISDN MPK- V001 01/09/2000 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...9 Tanýtým

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Premium Reflexes sayýsal telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Alfabetik tuþ takýmý, bir

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU - REV AAG SAYISAL TELEFON SANTRALLARI

KULLANICI KILAVUZU - REV AAG SAYISAL TELEFON SANTRALLARI 04/2006 KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI II KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler KRL DS serisi santralların - DS200M DS200S ve DS200 - üyelerinin

Detaylı

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz.

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz. KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler KRL DS serisi santralların - DS200M DS200S ve DS200 - üyelerinin siz kullanıcılara sundukları özelliklerini içermektedir.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

10-16 ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-16 ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS 10-16 11/2003 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Advanced Reflexes dijital telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Büyük ekran alanlarý,

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

ELEKTRONİK TELEFON SANTRALLARI

ELEKTRONİK TELEFON SANTRALLARI ELEKTRONİK TELEON SANTRALLARI KULLANICI KILAVUZU - REV AAE II ELEKTRONİK TELEON SANTRALLARI III KULLANICI KILAVUZU - REV AAE MS SERÝSÝ KK - REV AAE 14/07/2006 KAREL bu dokümanda belirtilen ürün özelliklerinde,

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 2 3 LT 26 MPK- V002 01/09/2000 4 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ...8 Uygunluk:...8 Montaj:...10

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-28 20-28 ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ 05/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar

Detaylı

TT Ofis, TTNET Bayi ya da Çağrı Merkezi ne talebinizi bildirmeniz yeterlidir. Bu özellik talebinizi

TT Ofis, TTNET Bayi ya da Çağrı Merkezi ne talebinizi bildirmeniz yeterlidir. Bu özellik talebinizi TTNET Alo kullanım kolaylıkları nedir? Nasıl faydalanabilirim? Clip (Arayan Numaranın Aranan Abone Cihazında Görünmesi) Telefonunuzu arayan abonenin numarasının görünmesi özelliğidir. Bu özellik hattınıza

Detaylı

38 S 48 48 S 128 128 S

38 S 48 48 S 128 128 S VM VM VM VM VM VM 38 S 48 48 S 128 128 S MS SRÝSÝ ROOT OPRATÖR V SSLÝ MSAJ MODÜLÜ 04/2004 TKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Sayýn Müþterimiz, Firmamýza ve ürünlerimize göstermiþ olduðunuz ilgi ve güvene

Detaylı

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce ''TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU'' dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz.

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ R electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ PTT veya GSM hattý üzerinden kesintisiz AHM (Alarm Haberalma Merkezi) baðlantýsý GPRS

Detaylı

NET-CM PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU

NET-CM PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU NET CM NET-CM PROGRAMI 12/2004 KULLANIM KILAVUZU Net-CM KK - REVAAA 04/12/2004 KAREL bu dokümanda belirtilen ürün özelliklerinde, geliþtirme ve iyileþtirme yapmak amacý ile, önceden haber vermeden deðiþiklik

Detaylı

Nokia, Nokia Corporation nýn (Finlandiya) tescilli markasýdýr. Navi, Nokia Mobile Phones un Tescilli markasýdýr.

Nokia, Nokia Corporation nýn (Finlandiya) tescilli markasýdýr. Navi, Nokia Mobile Phones un Tescilli markasýdýr. Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullanýcý Kýlavuzu 9352305

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0

Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0 Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0 Mobil Dahilinizi Kullanma Sistemdeki tasarım esnekliği nedeniyle, Arama Kodlarınız ve Özellik Yetenekleri bu kılavuzda gösterilenlerden farklı olabilir. Sistem

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Media player... 6 Trafikte güvenlik... 7 DÝREKSÝYONDAKÝ

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz.

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. TR Kullaným Kýlavuzu Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. Ýçindekiler TR 4 Önemli Bilgiler 6 Ambalaj içeriði 7 VOIP 321 9 El cihazý ekranýndaki simgeler 10 Kurulum 12 Baðlantý 13 Ana

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352613

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm 603_97_944_QUBO_LAUB_BLUE&ME_GB_1ed 15.07.2010 09:19 Page 1 Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj

Detaylı

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422 KLEMENS BAÐLANTILARI YAZILIM OTOMASYON ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD.STI. 2 0 2.88 ARMAN TEKSTÝL TOP NO Kumaþ Cinsi Hata Sayýsý 00278 32 03 RS-232/422 Normalde kapalý Ortak (Faz) Normalde açýk PEYKAN YAZILIM

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5251S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016830

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5251S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm 603.83 blue me linea.qxp 23.05.2007 10:53 Page 1 Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Parçanýn çalýnmasý...

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Eko Seri Dijital Kasalar

Eko Seri Dijital Kasalar Eko Seri Dijital Özellikler: 3 hatalý kod giriþinden sonra kasa 3 dakika süre ile bloke olacaktýr. Yaklaþýk 00,000 farklý kombinasyon sayesinde yüksek güvenlik saðlar. Düþük pil uyarýsý 2 adet Yale mekanik

Detaylı

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm 603.83 Punto C3:603.83.261 BlueMe LINEA D 15.09.2008 16:00 Sayfa 1 Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm 604_39_206_DOBLO_BLUE_GB_1ed 28.10.2009 15:37 Page 1 Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu...

Detaylı

604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed 27.12.2010 11:49 Page 1

604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed 27.12.2010 11:49 Page 1 604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed 27.12.2010 11:49 Page 1 RADIONAV ÖZELLİĞİNE SAHİP ARACINIZ İÇİN WINDOWS MOBILE -SİSTEMİNE DAYANAN YENİLİKÇİ TELEMATİK ÇÖZÜM BLUETOOTH WIRELESS TEKNOLOJİSİNE

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355583 3. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355583 3. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355583 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NAM-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu 9310793 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI S32 2 EKSEN POZÝSON KONTROL CÝHAZI KARAÇÝM ELEKTRONÝK BEÞEVLER KÜÇÜK SANAÝ SÝTESÝ ERTUÐRUL CAD. SATIÞ BLOKLARI NO:18/3 - BURSA TEL : +90 (224) 441 12 97 FA : +90 (224) 441 98 05 e-mail : info@karacimelektronik.com

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Media Player... 6 Trafikte güvenlik... 7 DÝREKSÝYONDAKÝ

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Blue&Me PUNTO EVO 603.95.651 TR 29.11.2011 11:04 Sayfa 1 Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 SERBEST KONUÞMA TERTİBATI... 3 MESAJ OKUYUCU...

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000 DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000 tr en TÜRKÇE İÇİNDEKİLER 2 2-4 İÇİNDEKİLER 5-7 GÜVENLİK BİLGİLERİ 5 Uyarılar: 6 Ambalaj İçin Uyarı! 6 WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı: 7 Yasaklı Madde Kullanımının

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354296

Detaylı

HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU

HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU Cihaza USB den yazýlým yükleme sýrasýnda elektriði kesinlikle kapatmayýnýz. Kayýt Ýþlemleri Ýçin 3GB Üzeri Kapasitede USB Disk Kullanýnýz 3 GENEL ÖZELLÝKLER USB ile yazýlým

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352768

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352358

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352124

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353595

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353892

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes 1 Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Kullanma önlemleri howtoc Bu DECT tipi telefon kablosuz ALCATEL özel santrali (PABX) ile kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 1101 Kullaným Kýlavuzu. 9238200 Sayý 1

Nokia 1101 Kullaným Kýlavuzu. 9238200 Sayý 1 Nokia 1101 Kullaným Kýlavuzu 9238200 Sayý 1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-75 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı