Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001"

Transkript

1 2 3

2 4 MS 128 KK- V003 13/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5

3 6 ÝÇÝNDEKÝLER SÝSTEM ÖZELLÝKLERÝ:...9 Sistem yapýsý :...9 Enerji kesintilerinde çalýþma :...10 Bekletmede müzik baðlantýsý :...10 Özel röle baðlantýsý :...10 * ve # tuþlarý (MF telefonlar için) :...10 Çevir sesleri ve çatalaltý tanýmý :...10 Parametre dökümü(839):...11 KULLANICILAR ÝLE ÝLGÝLÝ SERVÝSLER:...12 Ýç hat ile görüþmek için :...12 Dýþ hat ile görüþmek için :...12 Seçerek dýþ hat almak için :...13 Eriþilen dýþ hattý çaðrý kayýtta iþaretlemek için (790) :...13 Dýþ hatta kodlu eriþmek için ( 797 ) :...13 Yetkisiz aboneden kendi yetkiniz dahilinde dýþ hatta çýkmak için ( 799 ) :...13 Dýþ hattý yeniden aramak için :...13 Dýþ hat otomatik arama :...13 Ortak hafýzadan arama yapmak için :...14 Özel hafýzaya numara girme :...15 Özel hafýzadan arama yapmak için :...15 Çaðrý yakalamak için :...15 Çaðrýyý aktarmak için :...16 Çaðrýyý park etmek için ( iç/ dýþ hat ) :...16 Park edilen çaðrýyý geri almak için :...16 Operatör tarafýndan bekletilen hattý geri almak için :...17 Meþgul aboneyi kulaðýndan uyarmak için :...17 Araya girmek için :...17 Konferans yapmak için :...18 Ýki dýþ hattý birbirine baðlamak için :...18 Meþgulde sýraya girmek için ( 81 ) :...18 Çaðrý yönlendirmek için ( 85 ) :...19 Uzaktan çaðrý yönlendirmek için (855 ) :...19 Paralel çalma servisi ( 856 ) :...19 Rahatsýz edilmeme ( 831 ) :...19 Þifre kullanýmý ( 836 ) :...20 Hatýrlatma servisini kullanmak için ( 838 ) :...20 Alarm servisini kullanmak için ( 8387 ) :...20 Müzik dinlemek için ( 857 ) :...21 Oda dinleme servisi ( 858 ) :...21 Þef-sekreter özelliðini kullanma :...21 Diyafon ile görüþmek için :...21 Anons yapmak için :...21 Görüþmekte olduðunuz dýþ hattýn sesini yükseltmek için :...22 Özel röle sistemi :

4 Bekçi kodu (869) :...22 Arýza Sorgulama (739) :...22 OPERATÖR ÝLE ÝLGÝLÝ SERVÝSLER :...23 Dýþ hattý bekletmek için :...23 Bekletilen dýþ hattý geri almak için :...23 Seri aktarma :...23 Dýþ hatlarý otomatik açmak için ( 747 ) :...23 Tarihi ayarlamak için ( 833 ) :...23 Saati ayarlamak için ( 88 ) :...24 Ortak hafýzaya numara girmek için ( 834 ) :...24 Bir dýþ hattý baþka bir dýþ hatta yönlendirmek için ( 835 ) :...25 Uyandýrma servisini kullanmak için (8388) :...25 Paralel operatörü devreye almak için ( 856 ) :...25 Sistemi gece servisine almak için ( 879 ) :...25 Bekletme müziðini belirlemek için ( 832 ) :...26 Sistem programlarýný tekrar yüklemek için ( 744 ) :...26 KY16 yý devreye sokmak için ( 876 ) :...26 KY16 da sayfa veya satýr atlatmak için ( 8762 ) :...27 Ortak hafýza dökümü ( 746 ) :...27 Toplam ücret dökümü ( 8764 ) :...27 Çaðrý kayýtta kayýt silmek için ( 8765 ) :...27 Belli bir abonenin veya dýþ hattýn çaðrý kayýt dökümü ( 8766 ) :...27 Çaðrý kayýt dökümü ( 8767 ) :...28 OTEL ODALARI ÝLE ÝLGÝLÝ SERVÝSLER:...29 Otel odasýnýn durumunu belirtmek için ( 730 ) :...29 Otel odasýnýn durumunu deðiþtirmek için ( 730 ) :...29 Otel odasýnýn durumunu sorgulamak için ( 731 ) :...29 Otel odasý check in/ check out ( 732 ) :...29 Yer belirtme servisi ( 738 ) :...29 PROGRAM ÖZELLÝKLERÝ:...31 ÝSTEÐE BAÐLI EKLER:...35 Ýlave Birimler ve Yerleþimleri:...36 OP 48 Telefon Seti:...36 CM 128 Bilgisayar Ara Birimi ve Raporlama Sistemi:...36 PC-KONSOL 128 :...36 KY 16 Mini Yazýcý:...36 MS 128 VM Sesli Yanýt Sistemi:...36 DSS 80:...36 DY 01 Diyafon:...36 LT 48 Telefon seti:...36 Seri Printer:...36 SF 04 Yýldýrým Koruyucu Devre:...37 SÝSTEM ÖZELLÝKLERÝ Sistem Yapýsý : Kapasitesi 4-20 dýþ hat ve iç hat olabilen MS128 elektronik telefon santralý ayný kabinet üzerinde monte edilmiþ bir güç devresi, bir ana kart ve abone/ dýþ hat kartlarý (4/12 veya 0/16) ile bunlarýn konnektör kartlarýndan oluþmaktadýr. MS128 kendi için özel olarak üretilen telefon setleri ile kullanabileceði gibi her çeþit standart telefon apareyi ile de kullanýlabilecek þekilde tasarlanmýþ bir sistemdir. MS128 Elektronik Telefon Santralýnýza telesekreter, telsiz telefon, faks, data terminali, bilgisayar modemi, anons sistemi gibi çevre birimlerini baðlamak mümkündür. Konuyla ilgili detaylý bilgi için Yetkili Satýcýnýzý arayýnýz. 8 9

5 Enerji kesintilerinde çalýþma : Sistemin enerjisi kesildiðinde ya da açma/kapama anahtarý 0 konumunda basýlý duruma getirildiðinde önceden belirlenen dört PTT hattý, iç abonelere direkt olarak baðlanacaktýr. Enerji geldiðinde sisteminiz tekrar normal çalýþma durumuna geçecektir. Sisteminizin enerji kesintilerinden etkilenmemesi için güç kaynaðý ve SPS128 akü baðlantý modülü kullanabilirsiniz. Bekletmede müzik baðlantýsý : MS128 dýþ hatlar bekletmeye alýndýðýnda bu hatlara müzik yayýný yapabilecek donaným ve yazýlýma sahiptir. Bekletmekte olduðunuz hatlara santralýnýzýn kendi müzik devresinde kayýtlý melodileri dinletebileceðiniz gibi herhangi bir harici müzik kaynaðýndan (radyo, teyp v.s.) CPU konnektör kartý üzerindeki özel konnektöre baðlantý yaparak (bknz. Ýlave birimler ve yerleþimleri) bu kaynaktan yayýnlanmakta olan müziði de dinletebilirsiniz. Özel röle baðlantýsý : MS128 kapý otomatiðini telefonunuzdan çalýþtýrabilmeniz için özel bir röle sistemi ile donatýlmýþtýr. 250V/1A deðerinde bir anahtar iþlevi gören rölenin CPU konnektör kartý üzerindeki özel konnektörüne (bknz.ilave birimler ve yerleþimleri) kapý otomatiðinin + ya da - uçlarýndan herhangi birini baðlayarak telefonunuzdan 100 çevirerek kapýyý açabilirsiniz. Rölenin çekili kalma süresi baþlangýçta 1 sn dir. Ýsterseniz bu süreyi deðiþtirebilirsiniz (bilgi için yetkili satýcýnýzý arayýn). MS128 in özel rölesi istenirse harici zil devresi için de anahtar olarak kullanýlabilir (bilgi için yetkili satýcýnýzý arayýn). * ve # tuþlarý (MF telefonlar için) : Telefon apareyinizin MF olduðu durumlarda tuþ takýmýnýn üzerindeki * ve # tuþlarýný aþaðýdaki iþlemler için kullanabilirsiniz. * tuþu: Bu tuþa basýnca telefonunuz kapanýp tekrar açýlýr. Aktarma ya da ton tazeleme iþlemleri için bu tuþu kullanabilirsiniz. # tuþu: Bu tuþa basýnca çatalaltý iþlemi gerçekleþir. Aktarma ya da bilgi alma iþlemleri için bu tuþu kullanabilirsiniz. Bu iki tuþa diðer tuþlara oranla daha uzun süre basmak gereklidir. Çevir sesleri ve çatalaltý tanýmý : Dahili çevir sesi : Abone mikrotelefonunu kaldýrdýðýnda bu tonu alýr. Bu ton herhangi bir iþlem için numara çevrilebileceðini gösterir. Çalýyor sesi : Abone herhangi bir iç aboneyi ararsa ve bu abone o anda meþgul deðilse duyulan tondur. Meþgul sesi : Meþgul sesi aranan abonenin meþgul olduðunu, eðer dýþ hatta çýkýlmak istendiyse o sýrada o dýþ hattýn veya hatlarýn meþgul olduðunu gösterir. Özel çevir sesi : Özel çevir sesi, çevir sesine oranla daha kalýn bir ton olup, abonenin o anda bir iç veya dýþ hattý bekletmede tuttuðunu belirtir. Özel çevir sesini almak için bir iç veya bir dýþ hatla konuþma durumundayken çatalaltý yapmak gereklidir. Bu sesi alan abone tekrar çatalaltý yaparak konuþmaya geri dönebilir veya özel çevir sesi alýndýðýnda kullanýlabilen bilgi alma, konferans gibi özelliklerden faydalanabilir. Özel çevir sesi alýndýktan sonra yaptýðý iþlem sonucu hatalý iþlem sesi alan abone, tekrar çatalaltý yaparak eski konuþma durumuna dönebilir. 10 Hatalý iþlem sesi : Bu ses üç kýsa ton ve bir uzun ton þeklinde olup meþgul sesiyle karýþtýrýlmamalýdýr. Bu ses abone tarafýndan hatalý bir iþlem yapýldýðýný gösterir. Abone eðer herhangi bir iþlemden sonra bu sesi alýyorsa kullaným kýlavuzunu inceleyerek neyi yanlýþ yaptýðýný bulmalýdýr. PTT çevir sesi : PTT hattýna çýkýldýðýnda duyulan tondur. Bu tonu aldýðýnýzda dýþ hat numaranýzý çevirebilirsiniz. Çatalaltý iþlemi : Santralýnýzýn kullanýmý sýrasýnda sýkça yapýlan bir iþlemdir. Çatalaltý yapmak için telefonunuzun açma/kapama mandalýna kýsa süre (1/2 saniye) basýp býrakmanýz gerekir. MF telefonlarda # tuþu çatalaltý iþlemi için kullanýlabilir. Telefon açýk uyarýsý : Abone mikrotelefonu kaldýrýp çevir sesini aldýktan sonra 1 dakika içinde hiçbir iþlem yapmazsa veya görüþmesi bittikten sonra 1 dakika içinde telefonu kapatmamýþsa yüksek tonda ince ve kesik kesik bir uyarý sinyali duyulur. Parametre dökümü(839): 111 numaralý telefondan 8399 kodu çevrilip, mikrotelefon kapatýlmadan beklenirse 111 numaralý aboneden baþlayarak bütün iç hatlarýn, daha sonra 01 numaralý dýþ hattan baþlayarak bütün dýþ hatlarýn, yönlendirme, gece yetkisi, gruplama v.b. gibi program özelliklerinin dökümü yazýcý veya CM den alýnýr. Ýþlemi durdurmak için mikrotelefonu kapatmanýz yeterlidir. Eðer belirli bir abonenin programlama bilgisi isteniyorsa 839aaa kodu, bir dýþ hattýn bilgisi isteniyorsa 8390dd kodu kullanýlýr. 11

6 KULLANICILAR ÝLE ÝLGÝLÝ SERVÝSLER Bu bölümünde MS128 Elektronik Telefon Santralýnýzýn kullanýmý ile ilgili özellikler açýklanmýþtýr. Santralýnýzý verimli bir þekilde kullanmak için bu bölümü mutlaka okuyunuz. Santralýnýzýn baþlangýç numaralama sistemi üç haneli olup, abone numaralarý 111 den baþlar. Operatör (111 numaralý abone) 0 kodu ile de aranabilir, ancak herhangi bir program girilirken 111 kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki özellikler tüm aboneler tarafýndan kullanýlabilir: Ýç hat ile görüþmek için : Görüþmek istediðiniz abonenin numarasýný çevirin Çalýyor sesini dinleyin * Görüþmenizi yapýn * Meþgul sesi alýrsanýz telefonunuzu kapatmadan beklediðinizde aradýðýnýz abonenin meþguliyeti sona erer ermez görüþmeniz gerçekleþecektir. Meþgul sesi alýrsanýz ya da aradýðýnýz abone cevap vermezse telefonunuzu kapatmadan 81 çevirerek sýraya girme servisini kullanabilirsiniz. Operatörü aramak için 111 yerine 0 çevirebilirsiniz. Dýþ hat ile görüþmek için : 9 çevirin PTT çevir sesini dinleyin* Görüþmek istediðiniz dýþ hat numarasýný çevirin Görüþmenizi yapýn * Meþgul sesi alýrsanýz telefonunuzu kapatmadan 81 çevirerek sýraya girme servisini kullanabilirsiniz. Seçerek dýþ hat almak için : Santralýnýz 9 çevirdiðinizde, son dýþ hattan baþlamak üzere ilk boþ hattý size baðlayacaktýr. Siz özellikle belli bir dýþ hattý almak isterseniz: 7, ardýndan dýþ hat numarasýný (01-20) çevirin * PTT çevir sesini dinleyin Görüþmek istediðiniz dýþ hat numarasýný çevirin Görüþmenizi yapýn * Meþgul sesi alýrsanýz telefonunuzu kapatmadan 81 çevirerek sýraya girme servisini kullanabilirsiniz. Meþgul sesi alýrsanýz telefonunuzu kapatmadan beklediðinizde o dýþ hat serbest kalýr kalmaz size baðlanacaktýr. Yanlýþ iþlem sesi alýyorsanýz ya o dýþ hat kapalýdýr ya da sizin o dýþ hatta çýkma yetkiniz yoktur. Eriþilen dýþ hattý çaðrý kayýtta iþaretlemek için (790) : Görüþme yapacaðýnýz dýþ hattýn çaðrý kayýt dökümünde iþaretlenmesini isterseniz: 790, ardýndan arayacaðýnýz telefon numarasýný çevirin * Görüþmenizi yapýn *Bu þekilde dýþ hat alýndýðýnda çaðrý kayýt dökümünde görüþmeyi yapan abonenin yanýnda I harfi çýkar. Dýþ hatta kodlu eriþmek için ( 797 ) : Yapacaðýnýz dýþ hat görüþmesinin çaðrý kayýt dökümünde kodlanmasýný isterseniz: 797, ardýndan 01 den 99 a olmak üzere müþteri kodunu ardýndan da arayacaðýnýz dýþ hat numarasýný çevirin * Görüþmenizi yapýn *Bu þekilde dýþ hat alýndýðýnda çaðrý kayýt dökümünde görüþmeyi yapan aboneden sonra Mnn (nn, 01 den 99 a olmak üzere müþteri kodu) ibaresi çýkar. Yetkisiz aboneden kendi yetkiniz dahilinde dýþ hatta çýkmak için ( 799 ) : Yetkisiz aboneden kendi yetkiniz dahilinde dýþ hat görüþmesi yapmak isterseniz: Yetkisiz abonenin mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 799, ardýndan kendi abone numaranýzý ardýndan da þifrenizi girin. Görüþme yapacaðýnýz dýþ hat numarasýný çevirin * Görüþmenizi yapýn *Bu þekilde dýþ hat alýndýðýnda çaðrý kayýtta konuþmayý baþlatan abone þifreli arama yapan abone, bitiren abone ise görüþmenin yapýldýðý abone olarak gözükür. Ayrýca bitiren abonenin yanýnda þifreli arama yapýldýðýný belirtmek için çaðrý kayýt dökümünde S harfi görünür. Dýþ hattý yeniden aramak için : Son aradýðýnýz dýþ hat numarasýný tekrar aramak isterseniz: Meþgul ya da düþmedi sesi aldýðýnýzda telefonunuzu kapatýp tekrar açýn (MF telefonlarda * tuþu) ve dahili çevir sesini dinleyin. 60 çevirin ve telefonu kapatmadan santralýnýzýn numaranýzý aramasýný bekleyin *Meþgul ya da düþmedi sesi aldýðýnýzda telefonunuzu kapatmadan ( # 60 ) çevirip ayný numarayý tekrar arayabilirsiniz. Dýþ hat otomatik arama : Santralýnýz çok kullanýþlý bir özellik olan Otomatik Arama özelliðine sahiptir. Otomatik arama servisi, numaranýzý onbeþ defa belirli aralýklarla arar ve karþý tarafý çalýyor durumunda bulduðunda telefonunuzu çaldýrarak baðlantýyý kurar. Baðlantý sýrasýnda telefonunuz meþgul ise kulaðýnýzdan kýsa bip sinyalleri ile uyarýlýrsýnýz. Bu durumda konuþmanýzý en kýsa sürede sona erdirmeniz ya da görüþtüðünüz hattý bekleterek otomatik arayýcýnýn baðladýðý hatta cevap vermeniz gerekir. Otomatik arayýcý onbeþ defa aramasýna raðmen numarayý bulamazsa aramayý iptal eder. Otomatik arayýcýyý çalýþtýrmak için: 1) Son aranan numara için: Çevir sesini veya özel çevir sesini dinleyin 12 13

7 çevirin ve dahili çevir sesin dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz otomatik arama gerçekleþmeyecektir. ve otomatik arayýcýnýn numaranýzý bulup size baðlamasýný bekleyin 77 çevirin 2) Özel hafýzanýzdan aramak için: 77, ardýndan aramak istediðiniz hafýza numarasýný (0-9) çevirin (0. hafýza son aranan numarayý saklar) Dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz otomatik arama gerçekleþmeyecektir. ve otomatik arayýcýnýn numaranýzý bulup size baðlamasýný bekleyin 77 çevirin 3) Ortak hafýzadan aramak için: 78, ardýndan aramak istediðiniz hafýza numarasýný (00-99) çevirin Dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz otomatik arama gerçekleþmeyecektir. ve otomatik arayýcýnýn numaranýzý bulup size baðlamasýný bekleyin 78 çevirin UYARI: Telefonunuz kilitli ise gerekli kodlarý çevirdikten sonra þifrenizi girin ve hafýza numarasýný çevirin Ortak hafýzadan arama yapmak için : Santralýnýzýn herkesin kullanýmýna açýk olan 100 adet ortak hafýzasý vardýr. Sýk aradýðýnýz numaralarý bu hafýzalara kaydederek arama yapabilirsiniz. Ortak hafýzadaki bir numarayý aramak için: 5 çevirin ve PTT çevir sesini dinleyin* Aramak istediðiniz hafýza numarasýný (00-99) çevirin Santralýn numaranýzý aramasýný bekleyin** *Meþgul sesi alýrsanýz telefonunuzu kapatmadan 81 çevirerek sýraya girme servisini kullanabilirsiniz. Bu durumda harici hatta baðlandýktan sonra aramak istediðiniz hafýza numarasýný çevirmeniz yeterli olacaktýr. ** Aradýðýnýz numara meþgul ise otomatik arayýcýyý çalýþtýrabilirsiniz Ortak hafýzaya nasýl numara girileceði operatör ile ilgili servisler bölümünde açýklanmýþtýr. UYARI: Telefonunuz kilitli ise 5 çevirdikten sonra þifrenizi girin ve hafýza numarasýný çevirin. Özel hafýzaya numara girme : 84, ardýndan hafýza numarasýný (1-9), ardýndan dýþ hat numarasýný çevirin Örnek: 3.hafýzaya numarasýný girmek için çevirmeniz gerekir. Eðer telefonunuz LT48, OP48 veya herhangi bir MF telefon ise, # tuþunu rakamlar arasýnda bir saniyelik bekleme süresi oluþturmak için kullanabilirsiniz. # tuþuna her basýþ bir saniyelik bekleme süresi içindir, bir saniyeden fazla bekleme için # tuþuna istenilen sayýda basmak gerekir. Örnek: 8430 # # çevirdiðinizde 3 numaralý özel hafýzaya numarayý kaydetmiþ olursunuz ve 3. hafýzayý aramak istediðinizde santralýnýz 0 çevirdikten sonra diðer numaralarý çevirmeden önce iki saniye bekler. Özel hafýzadan arama yapmak için : Santralýnýzda her abonenin kendine özel 10 adet hafýzasý vardýr. Özel hafýzadan arama yapmak için: 6 çevirin ve PTT çevir sesini dinleyin * Aramak istediðiniz hafýza numarasýný (0-9) çevirin (0. hafýza son aranan numarayý saklar) Santralýn numaranýzý aramasýný bekleyin** *Meþgul sesi alýrsanýz telefonunuzu kapatmadan 81 çevirerek sýraya girme servisini kullanabilirsiniz. Bu durumda harici hatta baðlandýktan sonra aramak istediðiniz hafýza numarasýný çevirmeniz yeterli olacaktýr. ** Aradýðýnýz numara meþgul ise otomatik arayýcýyý çalýþtýrabilirsiniz UYARI: Telefonunuz kilitli ise 6 çevirdikten sonra þifrenizi girin ve hafýza numarasýný çevirin Çaðrý yakalamak için : 1) Herhangi bir telefona gelen çaðrý: Baþka bir telefonda çalan çaðrýyý kendi telefonunuzdan cevaplamak için: 82, ardýndan çalan telefonun numarasýný çevirin 2) Kendi grubunuzdaki bir telefona gelen çaðrý: Kendi grubunuzdaki bir telefona gelen çaðrýyý cevaplamak için: 5 çevirin Eðer gerekli program girilmiþ ise çaðrýyý 5 çevirmeksizin doðrudan mikrotelefonu kaldýrarak cevaplayabilirsiniz (bilgi için yetkili satýcýnýzý arayýn). Çaðrýyý aktarmak için : Bir dýþ ya da iç hatla görüþme durumunda iken bu hattý bir baþka aboneye aktarabilir ya da bu aboneden bilgi aldýktan sonra eski görüþmenize geri dönebilirsiniz. Bunun için: Çatalaltý (MF telefonlarda # tuþu) yapýn Özel çevir sesini dinleyin Görüþmeyi aktarmak istediðiniz aboneyi arayýn * Görüþmeyi aktaracaðýnýzý söyleyin Aktarmak için mikrotelefonu yerine koyun (MF telefonlarda * tuþu ayný iþlemi yapar) 15

8 * Aradýðýnýz abonenin meþgul olduðu ya da cevap vermediði durumlarda çatalaltý yaparak görüþmekte olduðunuz hatta geri dönebilir, numarasýný çevirerek baþka bir aboneyi arayabilir, ya da mikrotelefonu yerine koyarak (MF telefonlarda * tuþu) hattý meþgul ya da cevap vermeyen aboneye aktarabilirsiniz(eðer # yaptýðýnýz hat, bir iç hat ise bu iç hattý meþgul aboneye aktaramazsýnýz). Aktarýlan hat eðer 40 saniye içinde cevaplanmazsa operatöre geri döner. Üzerine hat aktarýlan meþgul abone kulaðýndan kýsa bip sinyalleri ile uyarýlacaktýr. Bu durumda abonenin görüþmesini en kýsa sürede sona erdirmesi ya da bekleterek üzerine baðlanan hatta cevap vermesi gerekir. Aktarmak ya da bilgi almak için aradýðýnýz abone ile konuþma durumuna geçtikten sonra aktarmaktan vazgeçerseniz görüþmekte olduðunuz hatta geri dönmek için çatalaltý yapmanýz ( MF telefonlarda # tuþu ) gerekir. Eðer hattý aktarmak için aradýðýnýz abone telefonunu kapatmazsa ilk konuþmanýza döndüðünüz an kalýn çevir sesi alýr. Bu durumda tekrar çatalaltý yapýp ayný aboneyi ararsanýz direkt baðlantý kurulur. Aktarma sýrasýnda herhangi bir yanlýþ iþlem yapýp telefonunuzu kapatýrsanýz hat otomatik olarak operatöre geri dönecektir. Çaðrýyý park etmek için ( iç/ dýþ hat ) : Bazý durumlarda konuþmakta olduðunuz iç/dýþ hattý park edip baþka bir iþlem yapmanýz gerekebilir (dýþ hattan gelen çaðrýyý cevaplamak, ya da dýþ hattan arama yaparak bilgi almak gibi). Bunun için: Konuþma durumunda iken çatalaltý ( MF telefonlarda # tuþu ) yapýn Özel çevir sesini bekleyin 4 (operatör için 3) çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin Hat bekleme durumuna geçer ve telefonunuz tamamen serbest kalýr. Park edilen çaðrýlar 60 saniye içinde geri alýnmazsa otomatik olarak park eden aboneye geri döner. Ýstenirse bu süre deðiþtirilebilir (bilgi için yetkili satýcýnýzý arayýnýz). Ýkinci bir hat park edilirse birinci hatla otomatik olarak konuþma durumuna geçilir. Park edilen çaðrýyý geri almak için : 1) Kendi telefonunuzdan park edilmiþ hattý geri almak için: 4 (operatör için 3) çevirin 2) Baþka bir telefondan park edilen hattý geri almak için: 44 çevirin Hattýn park edildiði abonenin numarasýný çevirin Park edilen çaðrýlar 60 saniye içinde geri alýnmazsa otomatik olarak park eden aboneye geri döner. Ýstenirse bu süre deðiþtirilebilir (bilgi için yetkili satýcýnýzý arayýnýz). Operatör tarafýndan bekletilen hattý geri almak için : Operatör tarafýndan bekletilen bir hattý kendi telefonunuzdan geri almak için: 4 çevirin Operatör tarafýndan bekletilmiþ olan hattýn numarasýný çevirin Meþgul aboneyi kulaðýndan uyarmak için : Aradýðýnýz abone meþgul ise ve onu uyarmak isterseniz: Meþgul sesini aldýðýnýzda 1 çevirin* Mikrotelefonu yerine koymadan abonenin cevap vermesini bekleyin * Her 1 çevirdiðinizde karþý taraf kulaðýndan kýsa bir bip sinyali ile uyarýlacaktýr. Meþgul abonenin uyarýyý fark edebilmesi için birden çok uyarý sinyali göndermek gerekebilir. Uyarýlan abonenin, görüþmesini en kýsa sürede sona erdirerek ya da park ederek kendisini uyarmakta olan aboneye cevap vermesi gerekir. Araya girmek için : Aradýðýnýz abone meþgul ise ve görüþmesinin arasýna girmek isterseniz: Meþgul sesini aldýðýnýzda 0 çevirin* * Eðer araya girme yetkiniz (bilgi için yetkili satýcýnýzý arayýn) görüþmesinin arasýna girmek istediðiniz abonenin yetkisine göre düþükse araya girme gerçekleþmez ve meþgul sesi almaya devam edersiniz. Araya girdiðiniz sýrada arkanýzda bekleyen bir dýþ hat varsa ve bu hattý görüþmesinin arasýna girdiðiniz aboneye aktarmak isterseniz mikrotelefonu yerine koymanýz, aktarmadan dýþ hatta geri dönmek isterseniz çatalaltý yapmanýz gerekir. Aradan çýkmak için telefonunuzu kapatmak yeterlidir. Konferans yapmak için : 1) Bir iç hat ile: Bir iç ya da dýþ hatla görüþürken baþka bir iç aboneyi daha konuþmaya dahil etmek isterseniz: Çatalaltý (MF telefonlarda # tuþu) yapýn Özel çevir sesini dinleyin 5, ardýndan konferansa almak istediðiniz iç abonenin numarasýný çevirin* Aradýðýnýz aboneyle görüþüp onu konferansa alacaðýnýzý söyleyin Çatalaltý yapýn, konferans gerçekleþecektir Konferansý sona erdirmek için telefonunuzu kapatmanýz yeterlidir * Aradýðýnýz abone meþgul ya da cevap vermiyor ise tekrar çatalaltý yaparak ilk hatta geri dönebilirsiniz. 2) Bir dýþ hat ile: Bir dýþ hatla görüþürken baþka bir dýþ hattý daha görüþmeye dahil etmek isterseniz: Çatalaltý (MF telefonlarda # tuþu) yapýn Özel çevir sesini dinleyin 4 (operatör için 3) çevirerek konuþmakta olduðunuz dýþ hattý park edin Ýkinci dýþ hatla görüþme durumuna geçin Çatalaltý yapýn ve özel çevir sesini dinleyin 9 çevirin, konferans gerçekleþecektir Konferansý sona erdirmek için telefonunuzu kapatmanýz yeterlidir Bir iç ya da dýþ hatla görüþmekte olan bir aboneyi arayan diðer bir abone (operatör hariç) 5 çevirerek konferans oluþturabilir. Ancak 5 çeviren abonenin arkasýnda beklemekte olan bir hat olmamalý ve bu abonenin otomatik konferans yetkisi olmalýdýr (bilgi için yetkili satýcýnýzý arayýn). Bu durumda görüþmekte olan aboneler bir tonla uyarýlýrlar. Ayný anda birden fazla üçlü konferans grubu oluþturulabilinir

9 Ýki dýþ hattý birbirine baðlamak için : 18 Bir dýþ hatla görüþürken, bu hattý baþka bir dýþ hatta baðlamak isterseniz: Çatalaltý (MF telefonlarda # tuþu) yapýn Özel çevir sesini dinleyin 4 (operatör için 3) çevirerek görüþmekte olduðunuz hattý park edin Ýkinci dýþ hatla görüþmenizi gerçekleþtirin Çatalaltý (MF telefonlarda # tuþu) yapýn Özel çevir sesini dinleyin 6 çevirin Ýki dýþ hat birbirine baðlandýðýnda görüþmenin süresi üç dakika ile sýnýrlýdýr. Üç dakikalýk sürenin sonunda görüþmeciler özel bir ikaz tonuyla uyarýlacak ve bu uyarýdan otuz saniye sonra görüþme kesilecektir. Uyarý tonunu aldýktan sonra görüþmecilerden herhangi biri 9 tuþuna uzunca bir süre basýp kýsa onay sesini alarak görüþmenin süresini 3 er dakikalýk sürelerle uzatabilir. Ancak bu özelliði kullanabilmeniz için 9 çevirdiðiniz telefonun MF olmasý gereklidir. Meþgulde sýraya girmek için ( 81 ) : Aradýðýnýz iç abone, ya da çýkmak istediðiniz dýþ hat meþgul ise sýraya girme servisini kullanarak hat serbest kaldýðýnda santralýnýzýn size haber vermesini saðlayabilirsiniz. Bunun için: Meþgul sesi aldýðýnýzda 81 çevirin Hat boþaldýðýnda telefonunuz çalar ve açtýðýnýzda otomatik olarak baðlantý kurulur. 81 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin Çaðrý yönlendirmek için ( 85 ) : 1) Tüm çaðrýlar: Size gelecek tüm çaðrýlarýn baþka bir abonede çalmasý için: 85, ardýndan çaðrýlarýn yönlendirilmesini istediðiniz abonenin numarasýný çevirin Dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesi alamazsanýz yönlendirme gerçekleþmeyecektir., 85 çevirin 2) Cevapsýz çaðrýlar: Size gelen çaðrýlarýn ilk üç çalýþta cevaplanmaz ise baþka bir abonede çalmasý için: 86, ardýndan cevapsýz çaðrýlarýn yönlendirilmesini istediðiniz abonenin numarasýný çevirin Dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz yönlendirme gerçekleþmeyecektir. 86 çevirin Uzaktan çaðrý yönlendirmek için (855 ) : Yerinizde bulunmadýðýnýz zamanlarda size gelecek çaðrýlarý bulunduðunuz yere ya da baþka bir aboneye yönlendirmek isterseniz: Herhangi bir abonenin mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 855, ardýndan abone numaranýz, ardýndan da çaðrýlarýn yönleneceði abonenin numarasýný çevirin Dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz yönlendirme gerçekleþmeyecektir. Herhangi bir abonenin mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 855, ardýndan abone numaranýzý çevirin Paralel çalma servisi ( 856 ) : 805 programý ile bir gruba dahil edilmiþ aboneye gelen dýþ hat çaðrýlarý, ayný anda abone grubuna dahil diðer abonelerde de çalabilir. Bunun için: 8561 çevirin. Dahili çevir sesini dinleyin Dýþ hat kaynaklý bir çaðrý abonenize geldiðinde abone grubunuzdaki maksimum 3 telefon paralel olarak çalmaya baþlar. Telefonu ilk açan görüþmeyi yapar. Sistem gece servisinde ise gece servisi gruplarý baz alýnýr. Paralel operatör grubundaki bir abone ayný zamanda paralel çalma grubuna dahil edilemez çevirin. Dahili çevir sesini dinleyin Rahatsýz edilmeme ( 831 ) : Çaðrý geldiðinde telefonunuzun açýlýncaya kadar çalmasý yerine bir kez çaldýktan sonra susmasýný isterseniz: 831 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz iþlem gerçekleþmeyecektir. Çaðrýyý cevaplandýrmak isterseniz, kýsa çalma sesinden sonra mikrotelefonunuzu kaldýrarak görüþmeyi yapabilirsiniz. 830 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz iþlem gerçekleþmeyecektir. Þifre kullanýmý ( 836 ) : Telefonunuzun, bilginiz dýþýnda baþkalarý tarafýndan dýþ hat aramalarý için ya da sistem yetkilisi iseniz program giriþleri için kullanýlmasýný engellemek isterseniz, yerinizde bulunmadýðýnýz zamanlarda telefonunuzu þifrenizi kullanarak kilitleyebilirsiniz. 1) Þifre belirlemek için: 836, ardýndan belirlediðiniz þifreyi ( ) çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz iþlem gerçekleþmeyecektir. 19

10 2) Þifrenizi deðiþtirmek için: 836, ardýndan þifrenizi, ardýndan yeni þifrenizi çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz iþlem gerçekleþmeyecektir. 3) Þifrenizi iptal etmek için: 836, ardýndan þifrenizi çevirin 4) Telefonunuzu kilitlemek için: 837, ardýndan þifrenizi, ardýndan 1 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz iþlem gerçekleþmeyecektir. Þifre ile kilitlenmiþ olan telefondan 9 çevirerek hat almak istediðinizde önce kýsa bir ton duyarsýnýz, hattý alabilmeniz için bu tondan sonra þifrenizi girmeniz gerekir. 837, ardýndan þifrenizi, ardýndan 0 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin. *Kilitli telefondan þifrenizi deðiþtirir veya iptal ederseniz, telefonunuzun kilidi otomatik olarak çözülür. Hatýrlatma servisini kullanmak için ( 838 ) : Santralýnýzýn sizi belirli bir saatte uyarmasýný isterseniz: 838, ardýndan uyarýlmak istediðiniz saati (00-23) ardýndan dakikayý (00-59) çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz iþlem gerçekleþmeyecektir. Girilen hatýrlatma programý çaðrý kayýt dökümünde gözükür (#G gün/ay/yýl saat:dakika:saniye SS:DD:SS AAAA HATIRLATMA GIRILDI). Cevaplanan hatýrlatma servisi çaðrý kayýt dökümünde gözükür (#A gün/ay/yýl saat:dakika:saniye AAAA HATIRLATMA GERCEKLESTI). Cevaplanmayan hatýrlatma servisi çaðrý kayýt dökümünde gözükür (#F gün/ay/yýl saat:dakika:saniye AAAA HATIRLATMA GERCEKLESMEDI). 857 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin Alarm servisini kullanmak için ( 8387 ) : Santralýnýzýn sizi her gün belirli bir saatte uyarmasýný isterseniz: 8387, ardýndan uyarýlmak istediðiniz saati (00-23) ardýndan dakikayý (00-59) çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz iþlem gerçekleþmeyecektir ile alarm girildiðinde hatýrlatma servisi (838, 8389) iptal olur. Müzik dinlemek için ( 857 ) : Santralýnýza baðlý harici bir müzik kaynaðýndan yayýnlanmakta olan müziði serbest konuþmalý (handsfree) LT48, OP48 model özel telefon setlerinden veya herhangi bir marka handsfree telefonunuzdan dinlemek isterseniz: 857 çevirin. Bir süre sonra handsfree telefonunuz handsfree on konumuna geçecek, çevir sesi kesilecek ve müzik yayýný baþlayacaktýr. Çaðrý geldiðinde görüþme süresince müzik kesilir. 857 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin Oda dinleme servisi ( 858 ) : Bir abone telefonundan gerekli olduðu durumlarda baþka bir abone telefonunun bulunduðu oda dinlenebilir. Bunun için: Odasýný dinlemek istediðiniz abone telefonundan 858 çevirerek telefonu açýk býrakýn* Baþka bir aboneden dinlemek istediðiniz abonenin numarasýný çevirin Meþgul sesini aldýktan sonra 9 çevirin. Dinlenme konumundaki telefon kapatýldýðýnda servis iptal olur. Oda dinleme servisi, dinlenen abonenin telefonu kapatýlmadýkça istenildiði kadar kullanýlabilir. * Operatörü dinleme iþlemi yapýlamaz. Þef-sekreter özelliðini kullanma : Size gelecek tüm çaðrýlarýn size baðlanmadan önce sekreterden geçmesini isterseniz: 85, ardýndan sekreter olarak çalýþmasýný istediðiniz abonenin numarasýný çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin Bir sekreter birden çok telefona hizmet edebilir. Bu durumda ayný sekreter telefona baðlý þef telefonlar birbirlerini doðrudan arayabilir. Sekreter konumundaki abone yerinden ayrýldýðýnda 889 çevirerek þef telefonlara gelecek çaðrýlarýn kendisine uðramasýný engelleyebilir. Tekrar sekreter konumuna geçmek için 888 çevirmek yeterlidir. Þef konumundan çýkmak için: 85 çevirin Diyafon ile görüþmek için : Sisteminize diyafon baðlý olduðu durumlarda diyafon kanalý ile görüþmek için: 110 çevirerek diyafonla görüþme durumuna geçin* * Meþgul sesi alýrsanýz, baþka bir abone diyafonla konuþma durumunda demektir Anons yapmak için : Serbest konuþmalý (handsfree) LT48 ve OP48 model telefon seti baðlý olan abonelere genel, grup veya özel anons yapabilirsiniz. 1) Genel anons için: 866 çevirin ve anonsunuzu yapýn 2) Grup anonsu için: 865, ardýndan o gruba dahil abonelerden birinin numarasýný çevirin ve anonsunuzu yapýn. 3) Aboneye anons için: 20 21

11 867, ardýndan abonenin numarasýný çevirin ve anonsunuzu yapýn. Görüþmekte olduðunuz dýþ hattýn sesini yükseltmek için : Görüþmekte olduðunuz hattan gelen sesi duymakta zorluk çekiyorsanýz, bu dýþ hattýn sesini yükseltebilirsiniz. Bunun için: Çatalaltý (MF telefonlarda # tuþu) yapýn 55 çevirin Görüþmeniz devam ederken yükselttiðiniz ses seviyenizi tekrar eski haline getirmek isterseniz ayný iþlemi tekrarlamanýz gerekir. Görüþmeniz bittikten sonra hattýn ses seviyesi önceki deðerine dönecektir. Özel röle sistemi : Gerekli baðlantýlar yapýldýðýnda özel röle sistemi sayesinde telefonunuzdan kapý otomatiðini çalýþtýrabilir ya da herhangi bir elektronik cihazý kumanda edebilirsiniz. Bunun için: 100 çevirin Bekçi kodu (869) : Herhangi bir abone telefonundan 869 kodu çevrildiðinde, çaðrý kayýt dökümünde abone numarasý ve kodun çevrildiði saat bilgileri çýkar. Arýza Sorgulama (739) : Sisteme baðlý OP türü telefonlarda belli arýza durumlarýnda Er ledi yanar. Bu olay gerçekleþtiðinde arýzanýn kaynaðý sisteme baðlý herhangi bir OP telefon setinden 739 kodu çevrilerek sorgulanabilir. Bu kod çevrildiðinde sistemin son dýþ hat ve iç hat numaralarý ekranda çýkar, bundan sonra her 0 çevrildiðinde sýrasýyla hata mesajlarý ekranda gözükür, tüm hatalar bittiðinde ekran baþlangýç durumuna geçer (son dýþ hat, son iç hat gösterimi). Eðer hata yoksa 0 çevrildiðinde, ekranda deðiþiklik olmaz. Er 00 tüm dýþ hatlar kapalý, Er MF algýlayýcý arýzasý, Er sss sss numaralý abone açýk arýzasý anlamýna gelir. OPERATÖR ÝLE ÝLGÝLÝ SERVÝSLER Aþaðýdaki özellikler sadece operatör tarafýndan kullanýlabilir: Dýþ hattý bekletmek için : Görüþmekte olduðunuz dýþ hattý hiçbir aboneye baðlamadan bekletmeye almak isterseniz: Çatalaltý (MF telefonlarda # tuþu) yapýn Özel çevir sesini dinleyin 4 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin Bekletmeye alýnan dýþ hattýn ýþýðý hýzlý hýzlý yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Bekletilen dýþ hattý geri almak için : 4 çevirin, ilk beklettiðiniz hattý geri alacaksýnýz Ýstenirse santralýnýz bekleyen hatlarý seçerek geri alacak þekilde programlanabilir (bilgi için yetkili satýcýnýza baþvurun). Bu durumda belli bir hattý geri almak için 4, ardýndan da o dýþ hattýn numarasýný çevirmeniz gerekir. Belirli bir süre içinde geri alýnmayan bekletilmiþ hatlar otomatik olarak operatöre geri dönerler. Seri aktarma : Aktaracaðýnýz dýþ hattýn, aktarýlan abone telefonunu kapattýktan sonra tekrar size geri dönmesini isterseniz: Çatalaltý (MF telefonlarda # tuþu) yapýn Özel çevir sesini dinleyin Önce 0, ardýndan hattý aktarmak istediðiniz abonenin numarasýný çevirin Aktarýlan abone görüþmesini bitirdiðinde hat operatöre geri dönecektir. Seri aktarýlan hat yalnýz operatör tarafýndan kapatýlabilir. Dýþ hatlarý otomatik açmak için ( 747 ) : Santralýnýz otomatik olarak dýþ hatlarý kontrol edip uygun sinyalleþme sisteminde (DP ya da MF) kullanýma açma, arýzalý hatlarý ise kullanýma kapatma özelliðine sahiptir. Bu servisi kullanmak isterseniz: Sistem programlama konumunda iken 111 numaralý abone mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 747 çevirin Bu kod çevrildiðinde, o anda yapýlmakta olan tüm görüþmeler kesilir, santral bir süre için gerekli kontrolleri yapar ve normal çalýþma durumuna geçer. * Bu kod çevrildiðinde MS128 tüm dýþ hatlarý tek tek kontrol edecek, çevir sesi olanlarý servise açacak, olmayanlarý ise servise kapatacak ve açtýðý hatlarýn sinyalleþme sistemini (MF ya da DP) tesbit edecektir. Tüm bu iþlemler sýrasýnda santralýnýz kýsa bir süre servis dýþý kalacaðýndan bu kod, sistemde herhangi bir konuþma varken kullanýlmamalýdýr. Tarihi ayarlamak için ( 833 ) : 833, ardýndan günü (01-31), ardýndan ayý (01-12), ardýndan yýlý (XX) çevirin Dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz iþlem gerçekleþmeyecektir