SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU"

Transkript

1 YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU 2014 YURTDIġI YÜKSEKÖĞRETĠM DĠPLOMALARI DENKLĠK YÖNETMELĠĞĠ UYARINCA SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz tarihinde güncellenerek kurulumuz web sitesinde kamu oyuna ilanen duyurulmuģtur. 1

2 6 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "YurtdıĢı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği" uyarınca yapılacak olan Seviye Tespit Sınavı (STS), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacaktır. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı tarafından hazırlanan bu kılavuzun yayınlanması Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli toplantısında kabul edilmiģtir. STS ye baģvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiģ sayılırlar. Sınavlarla ilgili her türlü açıklamanın, baģvuruların ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, BaĢkanlığın İnternet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Tarafından Yapılacak Sınavlar Ġçin (Bakınız Tablo-1A Sınav Yapılacak Alanlar ve Kodları, Sayfa 11); STS I. ve II. AġAMA SINAVI ĠÇĠN BAġVURMA SÜRESĠ: 17 ġubat -07 Mart 2014 Mühendislik Alanları Ġçin BaĢvuru Süresi: 31 Mart-04 Nisan 2014 Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığında Yapılacak Sınavlar Ġçin (Bakınız Tablo-1B Sınav Yapılacak Alanlar ve Kodları, Sayfa 11); TIP DOKTORLUĞU, DĠġ HEKĠMLĠĞĠ ve ÖĞRETMENLĠK alanlarında sınava girecekler Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezince yapılacak Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Ġlgili sınavlarla ilgili kılavuzlara ve baģvuru tarihlerine adresinden ulaģabilirsiniz. ADRESĠMĠZ BaĢkanlığımızı bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazılar için: Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Bilkent-ANKARA BaĢvuru, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: YÖK Denklik Birimi Bilkent-ANKARA YÖK Ġnternet Adresi: Telefon Numarası: (Çağrı Merkezi) (312) DĠKKAT! Kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiģtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, sınavlarla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değiģikliklere iliģkin bilgiler YÖK ün İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin YÖK ün İnternet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa 1. GENEL BĠLGĠLER, TEMEL ĠLKE VE KURALLAR BAġVURU BaĢvuru KoĢulları BaĢvuru ĠĢlemleri SINAV Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Gereken Belgeler Sınavın Uygulanması STS Alan Testlerinin YaklaĢık Kapsamları DEĞERLENDĠRME SINAV SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI TABLO - 1. SINAV YAPILACAK ALANLAR VE KODLARI TABLO - 2. YÖK TARAFINDAN UYGULANACAK STS ALANLARININ KONULARI VE

4 1. GENEL BĠLGĠLER, TEMEL ĠLKE VE KURALLAR Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "YurtdıĢı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği" uyarınca yapılacak olan Seviye Tespit Sınavı (STS), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacaktır STS'ye, yurt dıģında lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kuruluna baģvuran ve Seviye Tespit Sınavına girmesine karar verilen adaylar baģvurabilir STS her yıl Yükseköğretim Genel Kurulunca belirlenecek tarihlerde yılda en az bir kez yapılır. STS'de her bir alan için ayrı ayrı sınav yapılacak olup, bu alanlar Tablo-1'de, alanlara ait konular ve ağırlıkları Tablo-2'de verilmiģtir Tıp Doktorluğu, DiĢ Hekimliği ve Öğretmenlik sınavları için kılavuz ÖSYM tarafından hazırlanacak ve adaylar kılavuzlardaki hükümlere tabii olacaktır Seviye Tespit Sınavlarından *Tıp Doktorluğu alanında baģarılı olabilmek için Seviye Tespit Sınavının I. ve II. aģamasından 100 üzerinden 50 ve üzeri puan *DiĢ Hekimliği alanında baģarılı olabilmek için tek oturumda yapılacak olan Seviye Tespit Sınavından 100 üzerinden 50 ve üzeri puan *Öğretmenlik alanında baģarılı olabilmek için KPSS Eğitim Bilimleri sınavından 100 puan üzerinden 50 puan *Yükseköğretim Kurulunca yapılacak sınavlardan (Mühendislik, Türk Dili, Mimarlık, Veterinerlik, Beden Eğitim ve Spor, Hukuk vb.. tüm alanlardan) 100 puan üzerinden 50 puan alması durumunda adaylara alanlarında diploma denklik belgesi düzenlenir Kopya eylemine karıģmıģ olan, belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlıģlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları incelenerek sınavı geçersiz sayılır Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday BaĢvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve hatalar nedeniyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir Adayların Kurulumuzca yapacakları bütün yazıģmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin iģleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı, adresi, imzası bulunmalıdır. Adayların dilekçelerinin aslını BaĢkanlığımıza ulaģtırmaları gerekmektedir. Kurulumuza faksla ulaģtırılan dilekçeler iģleme konulmayacaktır Sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların Kurulumuz tarafından resmi olarak açıklanmasından itibaren 5 gün içinde Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanılarak Kurulumuza, sınav sorularına iliģkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 5 iģ günü içerisinde sınavı yapan ilgili Üniversiteye yapılmalıdır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi vb. bilgiler yazılı olmayan ve imzalanmamıģ dilekçeler kesinlikle iģleme alınmayacaktır. Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları sınav tarihinden 1 yıl sonra imha edilir. Kurulumuzda bulunan her türlü sınav evrakının aslı yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kiģi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. 4

5 1. 10 Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak sınavlara ait sınav yeri ve sınav tarihleri bilgileri aģağıda verilmiģtir. Mühendislik: Anadolu Üniversitesi Bilgisayar AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 1. AĢama : 20 Haziran 2014 Saat : 10:00 2. AĢama : 18 Temmuz 2014 Saat : 10:00 Fizyoterapi(Fizik Tedavi) ve Rehabilitasyon: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 1. AĢama : 16 Nisan 2014 Saat : 10:00 2. AĢama : 21 Mayıs 2014 Saat : 10:00 Hukuk: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. AĢama : 16 Nisan 2014 Saat : 10:00 2. AĢama : 21 Mayıs 2014 Saat : 10:00 Türkçe / Türk Dili ve Edebiyatı: Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1. AĢama : 16 Nisan 2014 Saat : 10:00 2. AĢama : 21 Mayıs 2014 Saat : 10:00 Beden Eğitimi ve Spor: Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1. AĢama : 16 Nisan 2014 Saat : 10:00 2. AĢama : 21 Mayıs 2014 Saat : 10:00 Mimarlık: Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 1. AĢama : 16 Nisan 2014 Saat : 10:00 2. AĢama : 21 Mayıs 2014 Saat : 10:00 Veterinerlik: Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 1. AĢama : 16 Nisan 2014 Saat : 10:00 2. AĢama : 21 Mayıs 2014 Saat : 10:00 Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi 1. AĢama : 16 Nisan 2014 Saat : 10:00 2. AĢama : 21 Mayıs 2014 Saat : 10:00 Ġktisat, ĠĢletme ve Uluslararası ĠliĢkiler: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1. AĢama : 16 Nisan 2014 Saat : 10:00 2. AĢama : 21 Mayıs 2014 Saat : 10:00 ĠletiĢim, Halkla ĠliĢkiler, Radyo-TV Sinema, Gazetecilik: Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Bilimleri Fak. 1. AĢama : 16 Nisan 2014 Saat : 10:00 2. AĢama : 21 Mayıs 2014 Saat : 10:00 Psikoloji: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1. AĢama : 16 Nisan 2014 Saat : 10:00 2. AĢama : 21 Mayıs 2014 Saat : 10:00 Eczacılık: Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile YurtdıĢı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nin 9.maddesinin 1.fıkrası (ç) bendi 3. alt bendi gereğince sınava alınacak olanların tespitine yönelik bir inceleme Eczacılık Fakültelerince yapılacak, inceleme sonucuna göre sınava alınmasına karar verilenler için sınav, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesince ilan edilecek tarihlerde yapılacaktır. Diğer Alanlar: Yukarıda belirtilen alanlar dıģında STS'ye baģvuru olduğu takdirde YÖK tarafından ilgili adaya sınava gireceği alan, sınav tarih ve sınav yeri bilgisi bildirilecektir. 5

6 2. 1 BaĢvuru KoĢulları 2. BAġVURU STS'ye, yurt dıģında lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kuruluna baģvuran ve STS'ye girmesine karar verilen adaylar baģvurabilir. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Denklik Birimine denklik baģvurusunu yapmayan ve sınava girebileceğine dair Yükseköğretim Kurulu Kararı bulunmayan adaylar baģvuru yapamazlar. Bu durumdaki adaylardan baģvuru yaparak sınava girenlerin, sınavdan geçerli puan almıģ olsalar bile, sınav sonuçları geçersiz sayılır. 2.2 BaĢvuru ĠĢlemleri Sınava katılmak isteyen adaylar, 2014-STS Kılavuzu ile Aday BaĢvuru Formundan oluģan baģvuru evrakını, baģvuru süresi içinde Yükseköğretim Kurulunun internet sayfasından edinebileceklerdir. Kılavuz basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır. (Mühendislik alanı haricindeki alanlar için geçerlidir.) Yükseköğretim Kurulunca Yapılacak Sınavlar Ġçin BaĢvurular (Tablo-1) YÖK tarafından yapılacak sınavlara baģvurular, doğrudan YÖK Denklik Birimine yapılacaktır. Bunun için adayların, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı İnternet sayfasından Aday BaĢvuru Formunu edinmeleri ve aģağıda "Aday BaĢvuru Formunun doldurulması" baģlıklı alanda belirtildiği Ģekilde doldurdukları bu formu, bir dilekçe ile (Bknz. 34. Sayfa) baģvuru süresi içerisinde YÖK Denklik Birimine elden veya posta yoluyla ulaģtırmaları gerekmektedir. Adayların Aday BaĢvuru Formuna bir fotoğraflarını da eklemeleri gerekmektedir. Fotoğrafın arkasına adı, soyadı mutlaka yazılmalıdır. Bu belgeler, 1. ve 2. AĢama sınavına girecek adaylar tarafından en geç 07 Mart 2014 tarihine kadar Yükseköğretim Kurulu Denklik Birimine mesai saatleri içinde elden teslim edilmeli veya posta ile (kargo) ulaģtırılmalıdır. Süre hesabında YÖK Genel Evrak kaydına giriģ tarihi esas alınacaktır. BaĢvuru süresi içinde YÖK e ulaģmayan belgelerden, postadaki gecikmeden YÖK sorumlu olmayacaktır. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak sınavlarda sınava girilecek yerler bu kılavuzda belirtildiğinden, bu sınavlara girecek adaylara Sınava GiriĢ Belgesi düzenlenmeyecektir. Alan ve içerikleri Tablo-2 de gösterilen sınavların değerlendirilmesi ve notlandırılması Yükseköğretim Kurulu veya ilgili üniversite tarafından yapılacaktır. YÖK tarafından yapılacak sınavlarda 2014 STS'nin 1. AĢamasına girip de baģarılı olan adaylar, 2. AĢama için tekrar baģvuruda bulunmayacaklardır. Mühendislik alanlarında yapılacak Seviye Tespit Sınavlarının baģvuruları Anadolu Üniversitesine yapılacaktır. BaĢvuru Usul ve Esaslar ilgili Üniversite tarafından belirlenecektir. Mühendislik alanlarından sınava baģvuru yapacak adaylar 31 Mart - 04 Mart 2014 tarihleri arasında internet sitesinden baģvuru yapacaklardır. ÖSYM Tarafından Yapılacak Sınavlar Ġçin BaĢvurular ÖSYM tarafından yapılacak Tıp Doktorluğu, DiĢ Hekimliği ile Öğretmenlik alanlarındaki sınavlara yapılacak baģvurular elektronik ortamda alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, sınavlarla ilgili bilgiye ÖSYM nin İnternet adresinden ulaģabilirler. 6

7 Aday BaĢvuru Formunun Doldurulması Aday BaĢvuru Formundaki bilgi alanlarının doldurulmasına iliģkin açıklamalar aģağıda sırasıyla verilmiģtir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra yazma iģlemine geçilmelidir. Yapılacak yanlıģlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun doldurulması, baģvuru iģleminin kolay ve yanlıģsız yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılan bilgilerin okunaklı olması gereklidir. Form dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacaktır. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanındaki/pasaportundaki kimlik bilgileri değiģtirilmeden, kısaltma yapılmadan küçük harflerle ve okunaklı olarak yazılacaktır. 1. T.C. KĠMLĠK NUMARASI 2. ADI 3. SOYADI 4. BABA ADI 5. ANNE ADI 6. DOĞUM TARĠHĠ 7. DOĞUM YERĠ 8. CĠNSĠYETĠ 9. UYRUĞU Birden fazla uyruğu olan adaylar bu alanda birden çok seçeneği iģaretleyebilirler. Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler Yabancı Uyruklular seçeneğini iģaretleyeceklerdir. 10. ADAY NUMARASI Aday numarası bölümü kesinlikle doldurulmayacaktır. 11. MEZUN OLDUĞU ÜLKE ADI 12. MEZUN OLDUĞU ÜNĠVERSĠTE ADI 13. MEZUNĠYET TARĠHĠ 14. SINAVA GĠRECEĞĠ ALAN ADI Bu alana, sınava girilecek alanın Tablo-1'deki adı ve kodu yazılacaktır. 15. YAZIġMA ADRESĠ 16. EV/Ġġ TELEFON NO CEP TELEFON NO 17. E-POSTA ADRESĠ 18. STS 2014 KILAVUZUNU OKUDUM VE STS I. AġAMASINA/II. AġAMASINA GĠRMEK ĠSTĠYORUM Bu alanı iģaretleyen ve 2014 Seviye Tespit Sınavı Kılavuzunda yer alan hükümleri kabul ettiğini, sınav öncesi, sınav sırasında veya sonrasında yapacağı tüm itirazları kılavuzun ilgili maddelerinin bağlayıcı olduğunu kabul etmiģ sayılacaktır. Bu alanı iģaretlemeyen ve 2014 Seviye Tespit Sınavı Kılavuzundaki hükümleri kabul etmeyenler 2014 Seviye Tespit Sınavlarına giremeyecektir. Ayrıca ad soyad yazılmayan ve imzasız belgelerin geçerliliği yoktur. DĠKKAT: Yükseköğretim Kurulu tarafından gerektiğinde adaylara; gsm, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapılabildiğinden Aday BaĢvuru Bilgi Formundaki bilgilerin güncel tutulması zorunludur. 7

8 BaĢvuru ĠĢleminin Tamamlanması BaĢvuru merkezinde (YÖK Denklik Birimi) elden bireysel veya posta yoluyla yapılacak baģvurular YÖK tarafından yapılacak sınavlar için Kurulumuza gelindiğinde veya posta ile gönderimde; * Aday BaĢvuru Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuģ olması, * Bir adet son 6 ay içinde çekilmiģ vesikalık fotoğraf (Fotoğrafı yapıģtırınız) * Dilekçe (sınava girmek istediğini, ülke, bölüm vb.. bilgileri içeren dilekçe) belgelerinin olması, Kurulumuza baģvuruların son günü mesai bitimine ulaģacak Ģekilde elden teslim edilmesi veya posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Mesai bitimine kadar her ne sebeple olursa olsun Kurulumuza ulaģmayan baģvurulardan Kurulumuz sorumlu değildir. 3. SINAV 3.1 Adayın Sınava Girerken Yanında Bulundurması Gereken Belgeler *Nüfus Cüzdanı veya Süresi Geçerli Pasaport: Nüfus Cüzdanı veya Süresi Geçerli Pasaportunu yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, 2014-STS'ye alınmayacaktır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Merkezi Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmıģ olsa bile, bu adayın sınavı YÖK Yürütme Kurulunca geçersiz sayılacaktır. *KurĢun Kalem, KurĢun Kalem, Silgi, KalemtıraĢ vb.. *Mühendislik alanları için basit iģlem yapan hesap makinesi (kesinlikle hafıza kayıtlı, alfabe barındıran, fonksiyonel vb.. geliģmiģ tür hesap makinesi olmayacaktır, bu kurala uymayan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır) bulundurabilirler. Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve EĢyalar Nelerdir? Sınav binalarında hiçbir eģya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına, kablosuz iletiģim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, metal para gibi metal içerikli eģyalarla; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarı, saat, sözlük iģlevi olan elektronik aygıt vb.. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizat vb.. (resmi görevli olanlar dahil) araçlarla gelmeleri ve sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Sınavların yapıldığı binalardaki salonlarda adaylar kontrol edilecek yukarıda sayılan araç gereç vb. eģyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eģyaları taģıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları YÖK tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile gerekli görüldüğü takdirde izlenebilecektir. Kamera kayıtlarının gerektiğinde kanıt olarak kullanılacağı unutulmamalıdır. Bina giriģinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eģyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. 8

9 3. 2 Sınavın Uygulanması Adayların; Sınav baģlangıç saatinden ilk 50 dakika ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler dolana kadar sınav binasında bekletilecektir. Sınav sırasında Yükseköğretim Kurulu Temsilcileri sınav salonlarını denetleyebilir, gerekli gördükleri takdirde kimlik kontrollerini yeniden yapabilir ve adayların yerlerini değiģtirebilir. Sınav süresince adayların, konuģmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerine kalem, silgi vb. Ģeyler alıp vermeleri, sınav düzenini bozacak davranıģlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Sınav kurallarına uymayan adayların sınav sonuçları, YÖK Yürütme Kurulunca veya ilgili Üniversite Yönetimi tarafından tutanak tutularak geçersiz sayılacaktır. Kurallara aykırı davranıģta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dıģı davranıģlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. UyarılmıĢ olsun ya da olmasın, kurallara aykırı davranıģta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boģ yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dıģarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve Yükseköğretim Kurulunca incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır ve aday hakkında yasal iģlem baģlatılacaktır. 3.3 STS Alan Testlerinin YaklaĢık Kapsamları Seviye Tespit Sınavları'nda uygulanacak testlerin adları Tablo-1'de, alanlara ait konuların testteki yaklaģık payları Tablo-2 de gösterilmiģtir. I. AĢaması Temel Bilimler sı Mesleki Bilimleri kapsamaktadır. 4. DEĞERLENDĠRME Yükseköğretim Kurulu tarafından uygulanacak sınavlara iliģkin tüm hesaplama ve değerlendirme iģlemleri sınavı yapmakla görevlendirilen Üniversiteler tarafından yapılacaktır. Yükseköğretim Kurulunun yapacağı sınavların değerlendirme iģlemlerinde adayların doğru cevap sayıları toplanarak puanları bulunacaktır. Sınavdan sonra yapılan değerlendirme ve analizlerde bir alan testin de hatalı soru bulunduğu takdirde ilgili soru iptal edilerek, ilgili soruyu cevaplayan adayların cevabı doğru kabul edilecektir. 9

10 5. SINAV SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI YÖK tarafından uygulanacak sınavların sonuçları (sınav tarihinden tahmini 1 ay sonra) Yükseköğretim Kurulunun İnternet sayfasında yayınlanacak, adaylar sonuçlarını, YÖK ün İnternet adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Sınav sonuçlarına itiraz Yükseköğretim Kurulunun internet sayfasında yayınlandığı tarihte baģlayacaktır. DĠKKAT: Sınavda uygulanacak test sorularının telif hakları ilgili Üniversitelere aittir. Sorular, basılı ya da internet ortamında yayınlanamaz. Yükseköğretim Kurulunun ve ilgili Üniversitenin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması ya da yayınlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karģı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara baģvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiģ sayılırlar. 10

11 TABLO-1 SINAV YAPILACAK ALANLAR ve KODLARI Yükseköğretim Kurulu Tarafından Yapılacak Sınavlar (Tablo-1A) 10 Beden Eğitimi ve Spor 11 Biyoloji 12 Felsefe 13 Fizik 14 Hukuk 15 ĠletiĢim 16 Ġç Mimarlık 17 Ġktisat 18 ĠĢletme 19 Kamu Yönetimi 20 Kimya 21 Matematik 22 Mimarlık 23 Muhasebe 24 Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı 25 Tarih 26 Uluslararası ĠliĢkiler 27 Veterinerlik 28 Psikoloji 29 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 30 Çevre Mühendisliği 31 Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Mühendisliği 32 Elektrik Mühendisliği 33 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 34 Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği 35 Endüstri Mühendisliği 36 Gemi ĠnĢaatı ve Gemi Makineleri Müh. 37 Gemi Makineleri ĠĢletme Mühendisliği 38 Gıda Mühendisliği 39 Havacılık ve Uzay Mühendisliği 40 ĠnĢaat Mühendisliği 41 ĠĢletme Mühendisliği 42 Jeodezi ve Fotogrametri (Harita) Müh. 43 Jeoloji Mühendisliği 44 Kimya Mühendisliği 45 Maden Mühendisliği 46 Makine Mühendisliği 47 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 48 Meteoroloji Mühendisliği 49 Otomotiv Mühendisliği 50 Tekstil Mühendisliği 51 Uçak Mühendisliği 52 Uzay Mühendisliği 53 Yazılım Mühendisliği 54 Ziraat Mühendisliği 55 Elektronik Mühendisliği 56 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 57 Biyomühendislik 58 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 59 Su Ürünleri Mühendisliği 60 Biyomedikal Mühendisliği 61 Mekatronik Mühendisliği 62 Gemi ve Deniz Teknolojileri Müh. 63 Enerji Sistemleri Mühendisliği 64 BiliĢim Sistemleri Mühendisliği 65 Bilgisayar Mühendisliği 99 Diğer Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi Tarafından Yapılacak Sınavlar (Tablo-1B) Tıp Doktorluğu DiĢ Hekimliği Öğretmelik * Konu Kapsam ve Ağırlıkları ilgili sınavlar için hazırlanacak kılavuzlarda yer almakta olup, ilgili kılavuzlara adresinden ulaģabilirsiniz. 11

12 BEDEN EĞĠTĠM VE SPOR SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE YAKLAġIK AĞIRLIKLARI I. AĢama Spor Sağlık Bilimleri Antrenman ve Hareket Bilimleri Spor Temel Alanı Spor Sağlık Bilimleri Antrenman ve Hareket Bilimleri Spor Temel Alanı Antrenman ve Hareket Bilimi Seçmeli BranĢ Dersleri Teorisi Spor Yönetimi ve Organizasyon Özel Spor Alanı %35 %45 %6 %14 %40 FELSEFE SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama Bilgi Teorisi Felsefe Tarihi Mantık Bilim Felsefesi Ahlak 19. Yüzyıl Felsefesi 20. Yüzyıl Felsefesi Estetik Bilgi Teorisi Felsefe Tarihi ( 19. Yüzyıla Kadar) Mantık Bilim Felsefesi Ahlak Felsefesi 19. Yüzyıl Felsefesi 20. Yüzyıl Felsefesi Estetik FĠZĠK SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama Genel Fizik Matematik Optik ve Dalgalar Elektronik Klasik Mekanik Elektromanyetik Kuantum Mekaniği Ġstatistiksel Termodinamik 12 %40 %30

13 BĠYOLOJĠ SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama Genel Biyoloji Ekoloji Genetik Biyokimya Mikrobiyoloji Sitoloji Fizyoloji Bitki Moleküler Biyoloji Genel Biyoloji Ekoloji Genetik Biyokimya Mikrobiyoloji Sitoloji Fizyoloji Bitki Moleküler Genetik Biyoistatistik Evrim Diğer (Biyoteknoloji, Biyoanalitik Kimya, Nörokimya, Popülasyon Biyolojisi, Sistematik, Biyolojide Enstrümental Analizler, Hücre Biyolojisi, Ġmmünoloji, Moleküler Farmakoloji, Beslenme, Mikrobiyal ve Tatlı Su Ekolojisi) %40 ĠLETĠġĠM SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama Hukuk (Hukukun Temel Kavramları) Sosyoloji Ekonomi Ġstatistik Siyaset Bilimi Anayasa Türkiye nin Yönetim Yapısı Sosyal Bilimlerde AraĢtırma Yöntemleri ĠletiĢim Kuramları ĠletiĢim Tarihi ĠletiĢim Hukuku ĠletiĢim ve Etik Kamuoyu ve Kitle ĠletiĢim Siyasal ĠletiĢim ĠletiĢim Politikaları 13

14 HUKUK SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama I. Oturum I. AĢama II. Oturum Anayasa Hukuku (Genel Esaslar) Uluslar arası Hukuk (Devletler Umumi Hukuku) Ġdare Hukuku ve Ġdare Yargılama Hukuku Ceza Hukuku (Genel Hükümler) ve Ceza Usul Hukuku ĠĢ Hukuku (Ferdi ve Toplu ĠĢ Hukuku) I.Oturum Genel Toplam Medeni Hukuk (BaĢlangıç Hükümleri ve KiĢiler Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku-Genel Hükümler, EĢya Hukuku) Medeni Usul Hukuku Devletler Özel Hukuku (Kanunlar Ġhtilafı) Ticaret Hukuku (Ticari ĠĢletme, ġirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku) 2. Oturum Genel Toplamı 0 0 I. Oturum II. Oturum Anayasa Hukuku (Genel Esaslar) Uluslararası Hukuk ( Devletler Umumi Hukuku) Ġdari Hukuku ve Ġdari Yargılama Hukuku Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Özel Hükümler) ve Ceza Usul Hukuku ĠĢ Hukuku (Ferdi ve Toplu ĠĢ Hukuku) 1. Oturum Genel Toplamı Medeni Hukuk (BaĢlangıç Hükümleri ve KiĢiler Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku-Genel Hükümler ve Özel Hükümler, EĢya Hukuku, Miras Hukuku) Medeni Usul Hukuku ve Ġcra Ġflas Hukuku Devletler Özel Hukuku (Kanunlar Ġhtilafı ve VatandaĢlık Hukuku) Ticaret Hukuku (Ticari ĠĢletme, ġirketler Hukuku, Kıymetler Evrak Hukuku) 2. Oturum Genel Toplamı

15 ĠÇ MĠMARLIK SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE YAKLAġIK AĞIRLIKLARI I. AĢama Temel Tasarım Teknik Resim Yapı ve Malzeme Sanat ve Kültür Tarihi Not: 1. Temel Tasarım ve Teknik Resim sınavları çizim ve tasarım ağırlıklı, 2. Yapı ve Malzeme sınavı, çizim ve teorik ağırlıklı, 3. Sanat ve Kültür tarihi sınavı, teorik ağırlıklı sorulardan oluģacaktır. II.AĢama Proje... % 100 Not: 1. da proje konusu tüm Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı konularını içerecek biçimde saptanacaktır. %40 ĠġLETME TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama Matematik Temel Mikro Ġktisat Bilgisi Temel Makro Ekonomi Bilgisi Temel ĠĢletme Kavramları Örgütsel DavranıĢlar Örgüt Teorisi Temel Muhasebe Bilgisi Finansal Yönetim Pazarlama Yönetimi Üretim Yönetimi Ġnsan Kaynakları Yönetimi Yönetim BiliĢim Sistemleri Stratejik Yönetim ĠKTĠSAT SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama Mikro Ġktisada GiriĢ Makro Ġktisada GiriĢ Mikro Ġktisat Makro Ġktisat Mikro Ġktisat Makro Ġktisat Ġktisadi Kalkınma Ġktisadi Büyüme Uluslararası Ġktisat 15

16 KAMU YÖNETĠMĠ SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE YAKLAġIK AĞIRLIKLARI I. AĢama Siyaset Bilimine GiriĢ Hukuka GiriĢ Yönetim Bilimi Siyasal DüĢünceler Tarihi Anayasa Hukukuna GiriĢ Yönetim Hukuku I Çevre Sorunları Sosyoloji Türk Siyasi Hayatı Mahalli Ġdareler Temel Haklar ve Özgürlükler Türk Anayasa Düzeni Siyaset Sosyolojisi/Psikolojisi KarĢılaĢtırmalı Yönetim/Personel Yönetimi Yönetim Hukuku II ÇağdaĢ Devlet Düzenleri KĠMYA SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama Genel Kimya Analitik Kimya Anorganik Kimya Fizikokimya Organik Kimya Aletli Analiz %40 %30 %30 %40 %40 MATEMATĠK SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama Analiz 1-2 Lineer Cebir Analitik Geometri Topoloji Bilgisayara GiriĢ Soyut Cebir Diferansiyel Denklemler Kompleks Analiz Diferansiyel Geometri Fonksiyonel Analiz Reel Analiz 16 %16 %16 %17 %17 %17 %17

17 MĠMARLIK SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama Kuram/EleĢtiri ve Yöntembilim Mimarlık Tarihi Yapı Strüktürü Yapı Malzeme ve Konstrüksiyonu Ġklim ve Çevre Koruma 8-10 Saat sürebilecek bir eskiz-tasarım projesi verilecek ve bunun sonunda ortaya çıkacak mimari tasarım değerlendirilecektir. TÜRKÇE/TÜRK DĠLĠ ve EDEBĠYATI SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama Yeni Türk Dili (Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi ve Yapı Bilgisi) Eski Türk Dili Eski Türk Edebiyatı (Edebi Bilgiler XIII- XV YY Eski Türk Edebiyatı Tarihi ve Metinler Osmanlıca) Yeni Türk Edebiyatı (XIX. YY Yeni Türk Edebiyatı Tarihi ve Metinler ) Halk Edebiyatı (Sözlü Edebiyatı, Popüler Edebiyatı Halk Türküleri, Türk Halk Edebiyatı) Yeni Türk Dili (Türkiye Türkçesi Kelime Grupları Cümle Bilgisi) Eski Türk Dili (Orta Türkçe, Çağatayca Türk Dili Tarihi, Ses Tarihi) Eski Türk Edebiyatı ( XVI- XIX YY Eski Türk Edebiyatı Tarihi ve Metinler) Yeni Türk Edebiyatı (II.MeĢrutiyet ve Cumhuriyet Dönemi Yeni Türk Edebiyatı Tarihi ve Metinler) Halk Edebiyatı (AĢık Edebiyatı, Halk Masalları ve Fıkralar, Halk Efsaneleri ve Hikayesi ) TARĠH SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Osmanlı Tarihi Ortaçağ- Yeniçağ- Yakınçağ Avrupa Tarihi Eskiçağ Tarihi Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı Tarihi Avrupa Tarihi Eskiçağ Tarihi (Roma- Yunan- Hitit- Mezepotamya Tarihi 17 0

18 MUHASEBE SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama GENEL ĠġLETME Tanımlar ĠĢletme ve çevresi ĠĢletme fonksiyonları ĠĢletme türleri ve amaçları GENEL MUHASEBE (FĠNANSAL MUHASEBE) Muhasebenin tanımı, amaçları, türleri Temel muhasebe kavramları Genel kabul görmüþ muhasebe ilkeleri Bilanço ve gelir tablosu Muhasebe kayıt belgeleri Muhasebe sürecindeki iģlemler Hesaplar ve iģleyiģ kuralları Bilanço hesapları Gelir tablosu hesapları Envanter iģlemleri KapanıĢ iģlemleri MALĠYET MUHASEBESĠ Maliyet Kavramları Maliyet türleri ve muhasebeleģtirilmeleri Stok değerleme yöntemleri Maliyet sistemlerinin sınıflandırılması Safha maliyet sistemi SipariĢ maliyet sistemi Standart maliyet sistemi ENVANTER ĠġLEMLERĠ VE MALĠYET UYGULAMALARI KLASĠK MALĠ ANALĠZ Mali raporlarda bulunması gerekli nitelikler Bilanço, gelir tablosu, kar dağıtım tablosu, özkaynaklar değiģim tablosu, net iģletme sermayesi değiģim tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu KarĢılaĢtırmalı raporlar analizi tekniği Yüzde yöntemi ile analiz tekniği Eğilim (trend) yüzdeleri ile analiz tekniği Oran analizi tekniği ġġrketler MUHASEBESĠ ġirketlerin tanımı ġirketlerin (kollektif, limited, anonim) kuruluģu, sermaye arttırımı veya azaltımı, birleģmesi, deöri, kar dağıtımı, tasfiyesi MUHASEBE DENETĠMĠ Denetimin tanımı, türleri Denetcilerin sınıflandırılması Denetim standartları Denetim süreci Ġç kontrol sistemi Denetim testleri Denetimin tamamlanması ve denetim raporu 0 %35 %30 %30 18

19 ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE YAKLAġIK AĞIRLIKLARI I. AĢama Temel Sosyal Bilim Kavramları ve Metodolojisi Siyaset Biliminin Temel Kavramları ve Tarihi Dünya Tarihi ve Uygarlık Tarihi Temel Ġktisat Bilgisi (Mikro ve Makro) Temel Hukuk Bilgisi (Medeni Hukuk ve Anayasa Hukuku) Uluslararası ĠliĢkilere GiriĢ (Temel Kavramlar, Aktörler, Kurumlar ve Sorunlar) Günümüz Uluslararası Siyaseti Günümüz Uluslararası Ekonomi-Politiği Devletler Hukuku Uluslararası Örgütler Türk DıĢ Politikası Uluslararası ĠliĢkilerde Temel Konular (Diplomasi, DıĢ Politika, Güvenlik vb.) Bölge AraĢtırmaları ve Siyaseti (Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya vb.) PSĠKOLOJĠ SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama AraĢtırma Teknikleri Ġstatistik Genel Psikoloji 0 Sosyal Psikoloji GeliĢim Psikolojisi Deneysel Psikoloji Klinik Psikoloji Psikometri FĠZYOTERAPĠ (FĠZĠK TEDAVĠ) VE REHABĠLĠTASYON SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama Temel Tıp Alan Bilgisi %40 Klinik Bilimler %30 Fizyoterapi Temel Alan Bilgisi %30 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Klinik Karar Verme Terapatik Modaliteler AraĢtırma Metodolojisi 0 19

20 VETERĠNERLĠK SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE YAKLAġIK AĞIRLIKLARI I. AĢama Anatomi Biyoistatistik-Bilgisayar %4 Embriyoloji Genetik Veteriner Hekimliği Tarihi Medikal Biyoloji Medikal Fizik Organik Kimya Arı ve Hastalıkları Biyokimya Epidemiyoloji Fizyoloji Zootekni I Histoloji Ġmmunoloji Laboratuvar Hayvan YetiĢtiriciliği Su Ürünleri ve Hastalıkları Yem Hijyeni ve Teknolojisi %2 %4 %4 %2 %2 %2 %4 %4 %8 %8 %4 %2 %4 %6 Anestezi ve Reanimasyon Temel Bilimler DıiĢ Hastalıklara GiriĢ Farmakoloji Hayvan Besleme ve Bes. Hast. Ġç Hastalıklara GiriĢ Mikrobiyoloji Parazitoloji Patalojiye GiriĢ Protozooloji ve Entomoloji Radyoloji Viroloji Zootekni II Ayak Hast. ve Nal Tekniği Doğum ve Jinekoloji Et Hijyeni Muayenesi ve Hijyeni Gıda Hijyeni Kontrolu ve Teknolojisi Hayvan Islahı Hayvan Sağlığı ve ĠĢlet. Ekonomisi Ġç Hastalıkları Kanatlı Hayvan Hastalıkları Klinik Biyokimya Meslekietikdeon. Vet.Hek.Mevzuatı Nekropsi-Demonstrasyon Pataloji Toksikoloji Travmatoloji ve Ortopedik Cerrahi Vet.Hekimliğinde Halk Sağlığı Adli Tıp Cerrahi Çevre Bilimi ve Veteriner Hekimliği Dölerme Sun'i Tohumlama Androloji GeviĢ Getiren Hayvan Hastalıkları Göz Hastalıkları Meme Sağlığı ve Hastalıkları Süt Hijyeni ve Teknolojisi %1 %1 %1 %2 %1 %4 %3 %2 %4 %4 %1 %2 %6 %2 %1 %1 %1 %3 %2 %1 %1 %6 %1 %6 %3 %1 %1 %3 20

SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU 2014 YURTDIġI YÜKSEKÖĞRETĠM DĠPLOMALARI DENKLĠK YÖNETMELĠĞĠ UYARINCA SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara 1 6 Kasım 2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2015 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 09/04/2015 tarihinde kurulumuz web sitesinde

Detaylı

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2015 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 15/06/2015 tarihinde kurulumuz web sitesinde

Detaylı

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2015 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 09/04/2015 tarihinde kurulumuz web sitesinde

Detaylı

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2013 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara 1 6 Kasım 2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

İLMİ HÜVİYET TESPİTİ ve YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAV KILAVUZU

İLMİ HÜVİYET TESPİTİ ve YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAV KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2017 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE VE YETERLİLİK BELİRLEME SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILAN İLMİ HÜVİYET TESPİTİ ve YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK

Detaylı

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2016 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA ve DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara 1 20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi

Detaylı

Not: Öğrenci alımına iliģkin ilanımız 20.01.2016 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıģtır.

Not: Öğrenci alımına iliģkin ilanımız 20.01.2016 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıģtır. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize Bağlı Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinin Çeşitli Anabilim Dallarına 015016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Lisansüstü Eğitim İçin Öğrenci

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünün 207-208 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacak üstü programları, kontenjanları, özel şartları ve başvuruda

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJAN BAŞVURUDA ARANACAKLAR Yüksek Doktora Lisans Yabancı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTEN JANLAR Yüksek Lisans Doktora Arkeometri 10 - - Tezsiz Y.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR T.C. YABANCI T.C. T.C. YABANCI

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANABĠLĠM DALI BAHÇE BĠTKĠLERĠ GaziosmanpaĢa Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitülere alınacak Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Ġlanı FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠLĠM DALI Meyvecilik

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2017 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA ve DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ankara Bu Kılavuz, ileriki tarihlerde

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BAŞVURULAR İÇİN GENEL KURALLAR

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BAŞVURULAR İÇİN GENEL KURALLAR T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Fen Enstitüsü 206-207 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında üstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, yatay geçiş kontenjanları, özel şartlar ve başvuruda

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJAN BAŞVURUDA ARANACAKLAR Yüksek Doktora Lisans Yabancı Uyruklu

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIġMA SINAVI ĠLE 5431 SAYILI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 0405 EğitimÖğretim yılı Güz yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programları için öğrenci alınacaktır. ĠSTENĠLEN

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin çeşitli anabilim dallarına 014015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisans Üstü Eğitim

Detaylı

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (NOT: YATAY GEÇİŞ ŞARTI BAŞVURU ŞARTI İLE AYNIDIR) ANABİLİM DALI KONTENJANLAR

Detaylı

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (NOT: YATAY GEÇİŞ ŞARTI BAŞVURU ŞARTI İLE AYNIDIR) (Ek:1) ANABİLİM DALI KONTENJANLAR

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - üstü Öğrenci Kontenjanları Anabilim Dalları Astronomi ve Astrofizik Bahçe Bitkileri Bitki Koruma

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Eğitim, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin aģağıda belirtilen programlarına, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programlar Kontenjanlar Özel Koşul Yıllık Öğrenim Ücreti FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bahçe Bitkileri 5 5 Bilgisayar Mühendisliği 1 0 *Bu Ana Bilim Dalında Yabancı Dil zorunludur. Bitki Koruma 2 1 Biyoloji

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin çeşitli Anabilim dallarına 015016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında üstü Eğitim için öğrenci

Detaylı

T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS PROGRAM ĠLANI 2015 2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ

T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS PROGRAM ĠLANI 2015 2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS PROGRAM ĠLANI 2015 2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILINDA AġAĞIDA BELĠRTĠLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LĠSANS ÖĞRENCĠSĠ ALINACAKTIR BAġVURU TARĠHLERĠ

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 14.08.2013 tarihli Zaman Gazetesinde yayımlanmıştır.)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 14.08.2013 tarihli Zaman Gazetesinde yayımlanmıştır.) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 4.08.203 tarihli Zaman Gazetesinde yayımlanmıştır.) Üniversitemize bağlı Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin çeşitli Anabilim

Detaylı

2013 Aralık Öyp Yerleştirmeleri Anabilimdalı Bazlı Değerler

2013 Aralık Öyp Yerleştirmeleri Anabilimdalı Bazlı Değerler 2013 Aralık Öyp Yerleştirmeleri Anabilimdalı Bazlı Değerler Anabilimdalı Adı Sayı En Küçük Öyp Puanı En Büyük Öyp Puanı AHŞAP YAPILAR VE RESTORASYON ANABİLİM DALI 1 83,116 83,116 ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2013 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

YÜKSEK LİSANS DOKTORA

YÜKSEK LİSANS DOKTORA ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN 2014-2015 öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine yüksek lisans ve doktora öğrenimi

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize Bağlı Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinin Çeşitli Anabilim Dallarına 016017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında üstü Eğitim İçin Öğrenci alınacaktır.

Detaylı

2- Yüksek Lisans ve doktora programına başvuru yapacaklar için genel ağırlıklı akademik ortalamasının belirtildiği onaylı lisans transkripti.

2- Yüksek Lisans ve doktora programına başvuru yapacaklar için genel ağırlıklı akademik ortalamasının belirtildiği onaylı lisans transkripti. BAŞVURU İLE İLGİLİ BELGELER: - Adayların, http://ens.omu.edu.tr adresinden ulaşacakları başvuru formuna kendilerine ait bilgileri girip alacakları çıktı ve diğer belgelerle birlikte tamamlanmış olarak

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN BİLDİRİM FORMU KONTENJAN ÖNERİLEN. AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının başvurabileceği yazılacak) 3 - -

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN BİLDİRİM FORMU KONTENJAN ÖNERİLEN. AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının başvurabileceği yazılacak) 3 - - ANABİLİM DALI Y.LİSANS DOKTORA YABANCI UYRUKLU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLDİRİM FORMU YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALAN İÇİ ALAN DIŞI ALAN İÇİ ALAN DIŞI Bilim Dalı AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR Tezsiz Yüksek Doktora

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ PROGRAMLAR ANABİLİM DALI ÖĞRENCİ KONTENJANI YÜKSEK DOKTORA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTENJANI YÜKSEK DOKTORA YÜKSEK VE DOKTORA İÇİN İSTENEN KOŞULLAR BAHÇE

Detaylı

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETĐM YILI GÜZ DÖNEMĐ LĐSANSÜSTÜ

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETĐM YILI GÜZ DÖNEMĐ LĐSANSÜSTÜ EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETĐM YILI GÜZ DÖNEMĐ LĐSANSÜSTÜ ANABĐLĐM DALLARI T.C. Yabancı T.C. Yabancı Astronomi ve Uzay Bilimleri 16 1 10 1 Genel Astronomi 11 1 7 1 Astrofizik

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programları için öğrenci alınacaktır.

Detaylı

Tezs. Y.L. Yatay Geçiş ÜNİP. Tezs.Y.lis ALES Puan. Doktora Tezli. Türü

Tezs. Y.L. Yatay Geçiş ÜNİP. Tezs.Y.lis ALES Puan. Doktora Tezli. Türü Doktora Y. Lisans Tezs.Y.lis ALES Puan Türü Tezli Yük.Lis. Doktora T.C Y.Y.Ü.FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015-2016 Eğitim-Öğretim I.(Güz)Yarıyılı Lisansüstü Programlara alınacak öğrenci Kontenjan ve Başvuru

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Programlarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI *

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI * ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 2 2 Uluslararası Ticaret Bölümü 3 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 8 3 3 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü 3 3 Pedodonti 2 2 2 Ortodonti 2 1 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 2 1 14 17

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 0.0.04 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır) Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Enstitülerinin çeşitli anabilim dallarına 0304 EğitimÖğretim

Detaylı

T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS PROGRAM ĠLANI 2014 2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ

T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS PROGRAM ĠLANI 2014 2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS PROGRAM ĠLANI 2014 2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILINDA AġAĞIDA BELĠRTĠLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LĠSANS ÖĞRENCĠSĠ ALINACAKTIR BAġVURU TARĠHLERĠ

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ TALEBİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ TALEBİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ TALEBİ ANABİLİM DALI DOKTORA YÜKSEK LİSANS TEZLİ TEZSİZ ALES PUAN TÜRÜ ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI Biyokimya A.D.(Tıp) - 5 - Tıbbi

Detaylı

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TĠGEM) MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TĠGEM) MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TĠGEM) MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU I- SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER: Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü (TĠGEM) TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı emrinde münhal bulunan,

Detaylı

Başvurular e-posta ile yapılacaktır.

Başvurular e-posta ile yapılacaktır. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ ve ABD GÖRE KONTENJAN DAĞILIMLARI Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2015-2016 Öğretim yılı birinci yarıyılında Türkiye

Detaylı

ALES Puan Türü EA SÖZ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin İktisat, İşletme, Maliye, EA SAY EA SÖZ. ALES Puan Türü 60 EA EA SÖZ SAY ALES EA SÖZ

ALES Puan Türü EA SÖZ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin İktisat, İşletme, Maliye, EA SAY EA SÖZ. ALES Puan Türü 60 EA EA SÖZ SAY ALES EA SÖZ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 011-01 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A- SOSYAL

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI ÜSTÜ ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

İngilizce Y.Lisans. Yabancı Uyruklu *ESRUC ÜNİP**

İngilizce Y.Lisans. Yabancı Uyruklu *ESRUC ÜNİP** T.C. ATATÜRK ÜNİVE+A:J3RSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 204205 Bahar Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları Anabilim Dalları 2 Fizik veya Astronomi ve Uzay Bil. Bölümü

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Sosyal Hizmet EA 4 4 0 83.412 88.714

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Sosyal Hizmet EA 4 4 0 83.412 88.714 YLSY. com.tr ALAN PUAN GENEL YERLEŞEN ADAY BOŞ KONTEN EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KODU KURUM ADI ALAN ADI TÜRÜ KONTENJAN SAYISI JAN PUAN PUAN 1102354 ADNAN MENDERES (AYDIN) Sosyal Hizmet EA 4 4 0 83.412 88.714 1147006

Detaylı

Tezs. Y.L. Yatay Geçiş ÜNİP. Tezs.Y.lis ALES Puan Türü. Doktora Tezli

Tezs. Y.L. Yatay Geçiş ÜNİP. Tezs.Y.lis ALES Puan Türü. Doktora Tezli Y. Lisans Tezs.Y.lis ALES Puan Türü Tezli Yük.Lis. Y.Y.Ü.FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim II.(Bahar) yarıyılı Lisansüstü öğrenci kontenjanları Başvuru Tarihi : 02--13 Ocak 2017

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A-

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı : 1. Yarıyıl : 1. EġDEĞER Türk Dili I Z 2 0 2 2 2 EġDEĞER Yabancı Dil I Z 3 0 3 3 3 EġDEĞER Atatürk

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı için Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayıda Tezli/Tezsiz Yüksek

Detaylı

PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN. EA SÜLEYMAN DEMİREL Anayasa Hukuku EA

PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN. EA SÜLEYMAN DEMİREL Anayasa Hukuku EA KURUM ADI ALAN ADI PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN YERLEŞEN ADAY SAYISI BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN ALAN KODU ADNAN MENDERES Sosyal Hizmet 1102354 (AYDIN) EA 4 4 0 83412 88714 SÜLEYMAN DEMİREL

Detaylı

İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014

İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014 On5yirmi5.com İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014 Bu yıl yeni açılan üniversite ve bölümler, ÖSYM'nin 23 Haziran tarihli yayınladığı ÖSYS tercih kılavuz ve kitapçıkta yer alan verilerin geçtiğimiz

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLER 1.6.1 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 18049533 (236) 2012705 (236) 241 2149 http://fbe.cbu.edu.tr 1.6.1.1 Genel Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Birimi 57924221 1.6.1.2 Kurullar/Komisyonlar 89469829 1.6.1.2.1

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi, - Hukuk,

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Üretim ve

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER 1.3.1 Tıp Fakültesi Dekanlığı 84815794 1.3.1.1 Dekanlık Yönetici Sekreterliği 37621853 1.3.1.2 Kurullar/Komisyonlar 67232086 1.3.1.2.1 Fakülte Kurulu 45453893 1.3.1.2.2 Fakülte Yönetim Kurulu 93364427

Detaylı

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan

Detaylı

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1-ĠSTENĠLEN

Detaylı

(LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

(LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ (LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BAŞVURU VE SİNAV TAKVİMİ Başvuru: (01-14)-Nisan-2016 SINAV KAPSAMI TARİH-SAAT LYS-4 SOSYAL BİLİMLER 18-06-2016 CUMARTESİ 10:00

Detaylı

Tezs. Y.L. Yatay Geçiş ÜNİP. Tezs.Y.lis ALES Puan Türü. Doktora Tezli

Tezs. Y.L. Yatay Geçiş ÜNİP. Tezs.Y.lis ALES Puan Türü. Doktora Tezli Doktora Y. Lisans Tezs.Y.lis ALES Puan Türü Tezli Yük.Lis. Doktora VAN Y.Y.Ü.FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2017-2018 Eğitim-Öğretim I.(Güz) yarıyılı Lisansüstü öğrenci kontenjanları Başvuru Tarihi

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20152016 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler

Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler On5yirmi5.com Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler 2014 2015 2014 2015 yılındayeni Açılan Üniversiteler ve Bölümler Yayın Tarihi : 1 Mayıs 2015 Cuma (oluşturma : 1/4/2017) 2014 senesinde üniversitelerde

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLAN METNİ ve ABD GÖRE KONTENJAN DAĞILIMLARI Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLAN METNİ ve ABD GÖRE KONTENJAN DAĞILIMLARI Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLAN METNİ ve ABD GÖRE KONTENJAN DAĞILIMLARI Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2017-2018 Öğretim yılı birinci yarıyılında Türkiye

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜS Yönetim Kurulu Kararları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜS Yönetim Kurulu Kararları Karar No:02 a) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları ve başvuru şartları üzerinde görüşüldü. Enstitümüz lisansüstü programlarına 2016-2017

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI Kontenjanlar Anabilim Dalı T.C. Vatandaşı Yabancı Uyruklu 1/5 Biyoloji 7 - -

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları Toplantı Tarihi: 16.12.2014 Toplantı Sayısı : 56 Karar No: 02 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında lisansüstü programlara

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 60 kişi, - Hukuk,

Detaylı

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 1 1 Turizm İşletmeciliği Bölümü 5 1 1 ALANYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 6 2 2 İşletme Mühendisliği Bölümü 6 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 14 10 10 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 17/12/2014 Toplantı Sayısı : 402 Karar Sayısı : 3421 3421- Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6. maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

Tezs. Y.L. Yatay Geçiş ÜNİP Yük.Lis. Tezs.Y.lis ALES Puan Türü. Tezli

Tezs. Y.L. Yatay Geçiş ÜNİP Yük.Lis. Tezs.Y.lis ALES Puan Türü. Tezli VAN Y.Y.Ü.FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2017-2018 Eğitim-Öğretim I.(Güz) yarıyılı Lisansüstü öğrenci kontenjanları Başvuru Tarihi : 01--15 Ağustos 2017 Mesai Bitimine kadar Sınav Tarihi ve Saati :

Detaylı

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY 2011/2) Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY 2011/2) Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar YLSY. com.tr . 1106006 ANKARA ÜNİVERSİTESİ / Rus Dili ve Edebiyatı SÖZ 1 1 0 83.582 83.582 1106021 ANKARA ÜNİVERSİTESİ / İspanyol Dili ve Edebiyatı SÖZ 2 2 0 80.643 84.398 1106036 ANKARA ÜNİVERSİTESİ /

Detaylı

SINAV DUYURUSU. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

SINAV DUYURUSU. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı SINAV DUYURUSU SINAVIN ADI Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı, yazılı sınava katılabilecek aday sayısı,

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitülere alınacak Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci İlanı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitülere alınacak Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci İlanı Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitülere alınacak Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci İlanı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALI BİLİM DALI PRG Öğr.Sayısı BAŞVURU

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemize bağlı Enstitülerinin anabilim dallarının lisansüstü

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları Toplantı Tarihi: 10.06.2014 Toplantı Sayısı : 26 Karar No: 19 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

Tezs. Y.L. Yatay Geçiş ÜNİP. Tezs.Y.lis ALES Puan. Türü

Tezs. Y.L. Yatay Geçiş ÜNİP. Tezs.Y.lis ALES Puan. Türü T.C Y.Y.Ü.FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015-2016 Eğitim-Öğretim II.(Bahar)Yarıyılı Lisansüstü Programlara alınacak öğrenci Kontenjan ve Başvuru Koşulları Son Başvuru Tarihi : 12.01.2016 Sınav Tarihi ve Saati

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ LARI ÖNEMLĠ : Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversite ile Uludağ Üniversitesi arasında ikili anlaģma

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Büyük PUAN 27241 84,529 84,529 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Eğitim, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin aģağıda belirtilen programlarına, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM DERSLERİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM DERSLERİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM DERSLERİ 1. SINIF I. YARIYIL Adı Teorik Pratik Kredi AKTS TÜD101 Türk Dili I 2-2 1 AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2-2 1 YAD101 İngilizce

Detaylı

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20142015 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1ĠSTENĠLEN

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 204205 EğitimÖğretim yılı Bahar yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programları için öğrenci alınacaktır. İSTENİLEN

Detaylı