SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU"

Transkript

1 YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU 2014 YURTDIġI YÜKSEKÖĞRETĠM DĠPLOMALARI DENKLĠK YÖNETMELĠĞĠ UYARINCA SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz tarihinde güncellenerek kurulumuz web sitesinde kamu oyuna ilanen duyurulmuģtur. 1

2 6 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "YurtdıĢı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği" uyarınca yapılacak olan Seviye Tespit Sınavı (STS), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacaktır. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı tarafından hazırlanan bu kılavuzun yayınlanması Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli toplantısında kabul edilmiģtir. STS ye baģvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiģ sayılırlar. Sınavlarla ilgili her türlü açıklamanın, baģvuruların ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, BaĢkanlığın İnternet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Tarafından Yapılacak Sınavlar Ġçin (Bakınız Tablo-1A Sınav Yapılacak Alanlar ve Kodları, Sayfa 11); STS I. ve II. AġAMA SINAVI ĠÇĠN BAġVURMA SÜRESĠ: 17 ġubat -07 Mart 2014 Mühendislik Alanları Ġçin BaĢvuru Süresi: 31 Mart-04 Nisan 2014 Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığında Yapılacak Sınavlar Ġçin (Bakınız Tablo-1B Sınav Yapılacak Alanlar ve Kodları, Sayfa 11); TIP DOKTORLUĞU, DĠġ HEKĠMLĠĞĠ ve ÖĞRETMENLĠK alanlarında sınava girecekler Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezince yapılacak Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Ġlgili sınavlarla ilgili kılavuzlara ve baģvuru tarihlerine adresinden ulaģabilirsiniz. ADRESĠMĠZ BaĢkanlığımızı bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazılar için: Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Bilkent-ANKARA BaĢvuru, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: YÖK Denklik Birimi Bilkent-ANKARA YÖK Ġnternet Adresi: Telefon Numarası: (Çağrı Merkezi) (312) DĠKKAT! Kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiģtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, sınavlarla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değiģikliklere iliģkin bilgiler YÖK ün İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin YÖK ün İnternet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa 1. GENEL BĠLGĠLER, TEMEL ĠLKE VE KURALLAR BAġVURU BaĢvuru KoĢulları BaĢvuru ĠĢlemleri SINAV Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Gereken Belgeler Sınavın Uygulanması STS Alan Testlerinin YaklaĢık Kapsamları DEĞERLENDĠRME SINAV SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI TABLO - 1. SINAV YAPILACAK ALANLAR VE KODLARI TABLO - 2. YÖK TARAFINDAN UYGULANACAK STS ALANLARININ KONULARI VE

4 1. GENEL BĠLGĠLER, TEMEL ĠLKE VE KURALLAR Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "YurtdıĢı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği" uyarınca yapılacak olan Seviye Tespit Sınavı (STS), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacaktır STS'ye, yurt dıģında lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kuruluna baģvuran ve Seviye Tespit Sınavına girmesine karar verilen adaylar baģvurabilir STS her yıl Yükseköğretim Genel Kurulunca belirlenecek tarihlerde yılda en az bir kez yapılır. STS'de her bir alan için ayrı ayrı sınav yapılacak olup, bu alanlar Tablo-1'de, alanlara ait konular ve ağırlıkları Tablo-2'de verilmiģtir Tıp Doktorluğu, DiĢ Hekimliği ve Öğretmenlik sınavları için kılavuz ÖSYM tarafından hazırlanacak ve adaylar kılavuzlardaki hükümlere tabii olacaktır Seviye Tespit Sınavlarından *Tıp Doktorluğu alanında baģarılı olabilmek için Seviye Tespit Sınavının I. ve II. aģamasından 100 üzerinden 50 ve üzeri puan *DiĢ Hekimliği alanında baģarılı olabilmek için tek oturumda yapılacak olan Seviye Tespit Sınavından 100 üzerinden 50 ve üzeri puan *Öğretmenlik alanında baģarılı olabilmek için KPSS Eğitim Bilimleri sınavından 100 puan üzerinden 50 puan *Yükseköğretim Kurulunca yapılacak sınavlardan (Mühendislik, Türk Dili, Mimarlık, Veterinerlik, Beden Eğitim ve Spor, Hukuk vb.. tüm alanlardan) 100 puan üzerinden 50 puan alması durumunda adaylara alanlarında diploma denklik belgesi düzenlenir Kopya eylemine karıģmıģ olan, belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlıģlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları incelenerek sınavı geçersiz sayılır Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday BaĢvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve hatalar nedeniyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir Adayların Kurulumuzca yapacakları bütün yazıģmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin iģleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı, adresi, imzası bulunmalıdır. Adayların dilekçelerinin aslını BaĢkanlığımıza ulaģtırmaları gerekmektedir. Kurulumuza faksla ulaģtırılan dilekçeler iģleme konulmayacaktır Sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların Kurulumuz tarafından resmi olarak açıklanmasından itibaren 5 gün içinde Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanılarak Kurulumuza, sınav sorularına iliģkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 5 iģ günü içerisinde sınavı yapan ilgili Üniversiteye yapılmalıdır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi vb. bilgiler yazılı olmayan ve imzalanmamıģ dilekçeler kesinlikle iģleme alınmayacaktır. Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları sınav tarihinden 1 yıl sonra imha edilir. Kurulumuzda bulunan her türlü sınav evrakının aslı yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kiģi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. 4

5 1. 10 Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak sınavlara ait sınav yeri ve sınav tarihleri bilgileri aģağıda verilmiģtir. Mühendislik: Anadolu Üniversitesi Bilgisayar AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 1. AĢama : 20 Haziran 2014 Saat : 10:00 2. AĢama : 18 Temmuz 2014 Saat : 10:00 Fizyoterapi(Fizik Tedavi) ve Rehabilitasyon: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 1. AĢama : 16 Nisan 2014 Saat : 10:00 2. AĢama : 21 Mayıs 2014 Saat : 10:00 Hukuk: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. AĢama : 16 Nisan 2014 Saat : 10:00 2. AĢama : 21 Mayıs 2014 Saat : 10:00 Türkçe / Türk Dili ve Edebiyatı: Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1. AĢama : 16 Nisan 2014 Saat : 10:00 2. AĢama : 21 Mayıs 2014 Saat : 10:00 Beden Eğitimi ve Spor: Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1. AĢama : 16 Nisan 2014 Saat : 10:00 2. AĢama : 21 Mayıs 2014 Saat : 10:00 Mimarlık: Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 1. AĢama : 16 Nisan 2014 Saat : 10:00 2. AĢama : 21 Mayıs 2014 Saat : 10:00 Veterinerlik: Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 1. AĢama : 16 Nisan 2014 Saat : 10:00 2. AĢama : 21 Mayıs 2014 Saat : 10:00 Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi 1. AĢama : 16 Nisan 2014 Saat : 10:00 2. AĢama : 21 Mayıs 2014 Saat : 10:00 Ġktisat, ĠĢletme ve Uluslararası ĠliĢkiler: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1. AĢama : 16 Nisan 2014 Saat : 10:00 2. AĢama : 21 Mayıs 2014 Saat : 10:00 ĠletiĢim, Halkla ĠliĢkiler, Radyo-TV Sinema, Gazetecilik: Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Bilimleri Fak. 1. AĢama : 16 Nisan 2014 Saat : 10:00 2. AĢama : 21 Mayıs 2014 Saat : 10:00 Psikoloji: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1. AĢama : 16 Nisan 2014 Saat : 10:00 2. AĢama : 21 Mayıs 2014 Saat : 10:00 Eczacılık: Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile YurtdıĢı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nin 9.maddesinin 1.fıkrası (ç) bendi 3. alt bendi gereğince sınava alınacak olanların tespitine yönelik bir inceleme Eczacılık Fakültelerince yapılacak, inceleme sonucuna göre sınava alınmasına karar verilenler için sınav, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesince ilan edilecek tarihlerde yapılacaktır. Diğer Alanlar: Yukarıda belirtilen alanlar dıģında STS'ye baģvuru olduğu takdirde YÖK tarafından ilgili adaya sınava gireceği alan, sınav tarih ve sınav yeri bilgisi bildirilecektir. 5

6 2. 1 BaĢvuru KoĢulları 2. BAġVURU STS'ye, yurt dıģında lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kuruluna baģvuran ve STS'ye girmesine karar verilen adaylar baģvurabilir. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Denklik Birimine denklik baģvurusunu yapmayan ve sınava girebileceğine dair Yükseköğretim Kurulu Kararı bulunmayan adaylar baģvuru yapamazlar. Bu durumdaki adaylardan baģvuru yaparak sınava girenlerin, sınavdan geçerli puan almıģ olsalar bile, sınav sonuçları geçersiz sayılır. 2.2 BaĢvuru ĠĢlemleri Sınava katılmak isteyen adaylar, 2014-STS Kılavuzu ile Aday BaĢvuru Formundan oluģan baģvuru evrakını, baģvuru süresi içinde Yükseköğretim Kurulunun internet sayfasından edinebileceklerdir. Kılavuz basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır. (Mühendislik alanı haricindeki alanlar için geçerlidir.) Yükseköğretim Kurulunca Yapılacak Sınavlar Ġçin BaĢvurular (Tablo-1) YÖK tarafından yapılacak sınavlara baģvurular, doğrudan YÖK Denklik Birimine yapılacaktır. Bunun için adayların, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı İnternet sayfasından Aday BaĢvuru Formunu edinmeleri ve aģağıda "Aday BaĢvuru Formunun doldurulması" baģlıklı alanda belirtildiği Ģekilde doldurdukları bu formu, bir dilekçe ile (Bknz. 34. Sayfa) baģvuru süresi içerisinde YÖK Denklik Birimine elden veya posta yoluyla ulaģtırmaları gerekmektedir. Adayların Aday BaĢvuru Formuna bir fotoğraflarını da eklemeleri gerekmektedir. Fotoğrafın arkasına adı, soyadı mutlaka yazılmalıdır. Bu belgeler, 1. ve 2. AĢama sınavına girecek adaylar tarafından en geç 07 Mart 2014 tarihine kadar Yükseköğretim Kurulu Denklik Birimine mesai saatleri içinde elden teslim edilmeli veya posta ile (kargo) ulaģtırılmalıdır. Süre hesabında YÖK Genel Evrak kaydına giriģ tarihi esas alınacaktır. BaĢvuru süresi içinde YÖK e ulaģmayan belgelerden, postadaki gecikmeden YÖK sorumlu olmayacaktır. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak sınavlarda sınava girilecek yerler bu kılavuzda belirtildiğinden, bu sınavlara girecek adaylara Sınava GiriĢ Belgesi düzenlenmeyecektir. Alan ve içerikleri Tablo-2 de gösterilen sınavların değerlendirilmesi ve notlandırılması Yükseköğretim Kurulu veya ilgili üniversite tarafından yapılacaktır. YÖK tarafından yapılacak sınavlarda 2014 STS'nin 1. AĢamasına girip de baģarılı olan adaylar, 2. AĢama için tekrar baģvuruda bulunmayacaklardır. Mühendislik alanlarında yapılacak Seviye Tespit Sınavlarının baģvuruları Anadolu Üniversitesine yapılacaktır. BaĢvuru Usul ve Esaslar ilgili Üniversite tarafından belirlenecektir. Mühendislik alanlarından sınava baģvuru yapacak adaylar 31 Mart - 04 Mart 2014 tarihleri arasında internet sitesinden baģvuru yapacaklardır. ÖSYM Tarafından Yapılacak Sınavlar Ġçin BaĢvurular ÖSYM tarafından yapılacak Tıp Doktorluğu, DiĢ Hekimliği ile Öğretmenlik alanlarındaki sınavlara yapılacak baģvurular elektronik ortamda alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, sınavlarla ilgili bilgiye ÖSYM nin İnternet adresinden ulaģabilirler. 6

7 Aday BaĢvuru Formunun Doldurulması Aday BaĢvuru Formundaki bilgi alanlarının doldurulmasına iliģkin açıklamalar aģağıda sırasıyla verilmiģtir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra yazma iģlemine geçilmelidir. Yapılacak yanlıģlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun doldurulması, baģvuru iģleminin kolay ve yanlıģsız yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılan bilgilerin okunaklı olması gereklidir. Form dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacaktır. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanındaki/pasaportundaki kimlik bilgileri değiģtirilmeden, kısaltma yapılmadan küçük harflerle ve okunaklı olarak yazılacaktır. 1. T.C. KĠMLĠK NUMARASI 2. ADI 3. SOYADI 4. BABA ADI 5. ANNE ADI 6. DOĞUM TARĠHĠ 7. DOĞUM YERĠ 8. CĠNSĠYETĠ 9. UYRUĞU Birden fazla uyruğu olan adaylar bu alanda birden çok seçeneği iģaretleyebilirler. Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler Yabancı Uyruklular seçeneğini iģaretleyeceklerdir. 10. ADAY NUMARASI Aday numarası bölümü kesinlikle doldurulmayacaktır. 11. MEZUN OLDUĞU ÜLKE ADI 12. MEZUN OLDUĞU ÜNĠVERSĠTE ADI 13. MEZUNĠYET TARĠHĠ 14. SINAVA GĠRECEĞĠ ALAN ADI Bu alana, sınava girilecek alanın Tablo-1'deki adı ve kodu yazılacaktır. 15. YAZIġMA ADRESĠ 16. EV/Ġġ TELEFON NO CEP TELEFON NO 17. E-POSTA ADRESĠ 18. STS 2014 KILAVUZUNU OKUDUM VE STS I. AġAMASINA/II. AġAMASINA GĠRMEK ĠSTĠYORUM Bu alanı iģaretleyen ve 2014 Seviye Tespit Sınavı Kılavuzunda yer alan hükümleri kabul ettiğini, sınav öncesi, sınav sırasında veya sonrasında yapacağı tüm itirazları kılavuzun ilgili maddelerinin bağlayıcı olduğunu kabul etmiģ sayılacaktır. Bu alanı iģaretlemeyen ve 2014 Seviye Tespit Sınavı Kılavuzundaki hükümleri kabul etmeyenler 2014 Seviye Tespit Sınavlarına giremeyecektir. Ayrıca ad soyad yazılmayan ve imzasız belgelerin geçerliliği yoktur. DĠKKAT: Yükseköğretim Kurulu tarafından gerektiğinde adaylara; gsm, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapılabildiğinden Aday BaĢvuru Bilgi Formundaki bilgilerin güncel tutulması zorunludur. 7

8 BaĢvuru ĠĢleminin Tamamlanması BaĢvuru merkezinde (YÖK Denklik Birimi) elden bireysel veya posta yoluyla yapılacak baģvurular YÖK tarafından yapılacak sınavlar için Kurulumuza gelindiğinde veya posta ile gönderimde; * Aday BaĢvuru Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuģ olması, * Bir adet son 6 ay içinde çekilmiģ vesikalık fotoğraf (Fotoğrafı yapıģtırınız) * Dilekçe (sınava girmek istediğini, ülke, bölüm vb.. bilgileri içeren dilekçe) belgelerinin olması, Kurulumuza baģvuruların son günü mesai bitimine ulaģacak Ģekilde elden teslim edilmesi veya posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Mesai bitimine kadar her ne sebeple olursa olsun Kurulumuza ulaģmayan baģvurulardan Kurulumuz sorumlu değildir. 3. SINAV 3.1 Adayın Sınava Girerken Yanında Bulundurması Gereken Belgeler *Nüfus Cüzdanı veya Süresi Geçerli Pasaport: Nüfus Cüzdanı veya Süresi Geçerli Pasaportunu yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, 2014-STS'ye alınmayacaktır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Merkezi Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmıģ olsa bile, bu adayın sınavı YÖK Yürütme Kurulunca geçersiz sayılacaktır. *KurĢun Kalem, KurĢun Kalem, Silgi, KalemtıraĢ vb.. *Mühendislik alanları için basit iģlem yapan hesap makinesi (kesinlikle hafıza kayıtlı, alfabe barındıran, fonksiyonel vb.. geliģmiģ tür hesap makinesi olmayacaktır, bu kurala uymayan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır) bulundurabilirler. Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve EĢyalar Nelerdir? Sınav binalarında hiçbir eģya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına, kablosuz iletiģim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, metal para gibi metal içerikli eģyalarla; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarı, saat, sözlük iģlevi olan elektronik aygıt vb.. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizat vb.. (resmi görevli olanlar dahil) araçlarla gelmeleri ve sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Sınavların yapıldığı binalardaki salonlarda adaylar kontrol edilecek yukarıda sayılan araç gereç vb. eģyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eģyaları taģıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları YÖK tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile gerekli görüldüğü takdirde izlenebilecektir. Kamera kayıtlarının gerektiğinde kanıt olarak kullanılacağı unutulmamalıdır. Bina giriģinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eģyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. 8

9 3. 2 Sınavın Uygulanması Adayların; Sınav baģlangıç saatinden ilk 50 dakika ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler dolana kadar sınav binasında bekletilecektir. Sınav sırasında Yükseköğretim Kurulu Temsilcileri sınav salonlarını denetleyebilir, gerekli gördükleri takdirde kimlik kontrollerini yeniden yapabilir ve adayların yerlerini değiģtirebilir. Sınav süresince adayların, konuģmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerine kalem, silgi vb. Ģeyler alıp vermeleri, sınav düzenini bozacak davranıģlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Sınav kurallarına uymayan adayların sınav sonuçları, YÖK Yürütme Kurulunca veya ilgili Üniversite Yönetimi tarafından tutanak tutularak geçersiz sayılacaktır. Kurallara aykırı davranıģta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dıģı davranıģlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. UyarılmıĢ olsun ya da olmasın, kurallara aykırı davranıģta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boģ yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dıģarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve Yükseköğretim Kurulunca incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır ve aday hakkında yasal iģlem baģlatılacaktır. 3.3 STS Alan Testlerinin YaklaĢık Kapsamları Seviye Tespit Sınavları'nda uygulanacak testlerin adları Tablo-1'de, alanlara ait konuların testteki yaklaģık payları Tablo-2 de gösterilmiģtir. I. AĢaması Temel Bilimler sı Mesleki Bilimleri kapsamaktadır. 4. DEĞERLENDĠRME Yükseköğretim Kurulu tarafından uygulanacak sınavlara iliģkin tüm hesaplama ve değerlendirme iģlemleri sınavı yapmakla görevlendirilen Üniversiteler tarafından yapılacaktır. Yükseköğretim Kurulunun yapacağı sınavların değerlendirme iģlemlerinde adayların doğru cevap sayıları toplanarak puanları bulunacaktır. Sınavdan sonra yapılan değerlendirme ve analizlerde bir alan testin de hatalı soru bulunduğu takdirde ilgili soru iptal edilerek, ilgili soruyu cevaplayan adayların cevabı doğru kabul edilecektir. 9

10 5. SINAV SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI YÖK tarafından uygulanacak sınavların sonuçları (sınav tarihinden tahmini 1 ay sonra) Yükseköğretim Kurulunun İnternet sayfasında yayınlanacak, adaylar sonuçlarını, YÖK ün İnternet adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Sınav sonuçlarına itiraz Yükseköğretim Kurulunun internet sayfasında yayınlandığı tarihte baģlayacaktır. DĠKKAT: Sınavda uygulanacak test sorularının telif hakları ilgili Üniversitelere aittir. Sorular, basılı ya da internet ortamında yayınlanamaz. Yükseköğretim Kurulunun ve ilgili Üniversitenin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması ya da yayınlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karģı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara baģvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiģ sayılırlar. 10

11 TABLO-1 SINAV YAPILACAK ALANLAR ve KODLARI Yükseköğretim Kurulu Tarafından Yapılacak Sınavlar (Tablo-1A) 10 Beden Eğitimi ve Spor 11 Biyoloji 12 Felsefe 13 Fizik 14 Hukuk 15 ĠletiĢim 16 Ġç Mimarlık 17 Ġktisat 18 ĠĢletme 19 Kamu Yönetimi 20 Kimya 21 Matematik 22 Mimarlık 23 Muhasebe 24 Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı 25 Tarih 26 Uluslararası ĠliĢkiler 27 Veterinerlik 28 Psikoloji 29 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 30 Çevre Mühendisliği 31 Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Mühendisliği 32 Elektrik Mühendisliği 33 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 34 Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği 35 Endüstri Mühendisliği 36 Gemi ĠnĢaatı ve Gemi Makineleri Müh. 37 Gemi Makineleri ĠĢletme Mühendisliği 38 Gıda Mühendisliği 39 Havacılık ve Uzay Mühendisliği 40 ĠnĢaat Mühendisliği 41 ĠĢletme Mühendisliği 42 Jeodezi ve Fotogrametri (Harita) Müh. 43 Jeoloji Mühendisliği 44 Kimya Mühendisliği 45 Maden Mühendisliği 46 Makine Mühendisliği 47 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 48 Meteoroloji Mühendisliği 49 Otomotiv Mühendisliği 50 Tekstil Mühendisliği 51 Uçak Mühendisliği 52 Uzay Mühendisliği 53 Yazılım Mühendisliği 54 Ziraat Mühendisliği 55 Elektronik Mühendisliği 56 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 57 Biyomühendislik 58 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 59 Su Ürünleri Mühendisliği 60 Biyomedikal Mühendisliği 61 Mekatronik Mühendisliği 62 Gemi ve Deniz Teknolojileri Müh. 63 Enerji Sistemleri Mühendisliği 64 BiliĢim Sistemleri Mühendisliği 65 Bilgisayar Mühendisliği 99 Diğer Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi Tarafından Yapılacak Sınavlar (Tablo-1B) Tıp Doktorluğu DiĢ Hekimliği Öğretmelik * Konu Kapsam ve Ağırlıkları ilgili sınavlar için hazırlanacak kılavuzlarda yer almakta olup, ilgili kılavuzlara adresinden ulaģabilirsiniz. 11

12 BEDEN EĞĠTĠM VE SPOR SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE YAKLAġIK AĞIRLIKLARI I. AĢama Spor Sağlık Bilimleri Antrenman ve Hareket Bilimleri Spor Temel Alanı Spor Sağlık Bilimleri Antrenman ve Hareket Bilimleri Spor Temel Alanı Antrenman ve Hareket Bilimi Seçmeli BranĢ Dersleri Teorisi Spor Yönetimi ve Organizasyon Özel Spor Alanı %35 %45 %6 %14 %40 FELSEFE SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama Bilgi Teorisi Felsefe Tarihi Mantık Bilim Felsefesi Ahlak 19. Yüzyıl Felsefesi 20. Yüzyıl Felsefesi Estetik Bilgi Teorisi Felsefe Tarihi ( 19. Yüzyıla Kadar) Mantık Bilim Felsefesi Ahlak Felsefesi 19. Yüzyıl Felsefesi 20. Yüzyıl Felsefesi Estetik FĠZĠK SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama Genel Fizik Matematik Optik ve Dalgalar Elektronik Klasik Mekanik Elektromanyetik Kuantum Mekaniği Ġstatistiksel Termodinamik 12 %40 %30

13 BĠYOLOJĠ SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama Genel Biyoloji Ekoloji Genetik Biyokimya Mikrobiyoloji Sitoloji Fizyoloji Bitki Moleküler Biyoloji Genel Biyoloji Ekoloji Genetik Biyokimya Mikrobiyoloji Sitoloji Fizyoloji Bitki Moleküler Genetik Biyoistatistik Evrim Diğer (Biyoteknoloji, Biyoanalitik Kimya, Nörokimya, Popülasyon Biyolojisi, Sistematik, Biyolojide Enstrümental Analizler, Hücre Biyolojisi, Ġmmünoloji, Moleküler Farmakoloji, Beslenme, Mikrobiyal ve Tatlı Su Ekolojisi) %40 ĠLETĠġĠM SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama Hukuk (Hukukun Temel Kavramları) Sosyoloji Ekonomi Ġstatistik Siyaset Bilimi Anayasa Türkiye nin Yönetim Yapısı Sosyal Bilimlerde AraĢtırma Yöntemleri ĠletiĢim Kuramları ĠletiĢim Tarihi ĠletiĢim Hukuku ĠletiĢim ve Etik Kamuoyu ve Kitle ĠletiĢim Siyasal ĠletiĢim ĠletiĢim Politikaları 13

14 HUKUK SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama I. Oturum I. AĢama II. Oturum Anayasa Hukuku (Genel Esaslar) Uluslar arası Hukuk (Devletler Umumi Hukuku) Ġdare Hukuku ve Ġdare Yargılama Hukuku Ceza Hukuku (Genel Hükümler) ve Ceza Usul Hukuku ĠĢ Hukuku (Ferdi ve Toplu ĠĢ Hukuku) I.Oturum Genel Toplam Medeni Hukuk (BaĢlangıç Hükümleri ve KiĢiler Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku-Genel Hükümler, EĢya Hukuku) Medeni Usul Hukuku Devletler Özel Hukuku (Kanunlar Ġhtilafı) Ticaret Hukuku (Ticari ĠĢletme, ġirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku) 2. Oturum Genel Toplamı 0 0 I. Oturum II. Oturum Anayasa Hukuku (Genel Esaslar) Uluslararası Hukuk ( Devletler Umumi Hukuku) Ġdari Hukuku ve Ġdari Yargılama Hukuku Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Özel Hükümler) ve Ceza Usul Hukuku ĠĢ Hukuku (Ferdi ve Toplu ĠĢ Hukuku) 1. Oturum Genel Toplamı Medeni Hukuk (BaĢlangıç Hükümleri ve KiĢiler Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku-Genel Hükümler ve Özel Hükümler, EĢya Hukuku, Miras Hukuku) Medeni Usul Hukuku ve Ġcra Ġflas Hukuku Devletler Özel Hukuku (Kanunlar Ġhtilafı ve VatandaĢlık Hukuku) Ticaret Hukuku (Ticari ĠĢletme, ġirketler Hukuku, Kıymetler Evrak Hukuku) 2. Oturum Genel Toplamı

15 ĠÇ MĠMARLIK SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE YAKLAġIK AĞIRLIKLARI I. AĢama Temel Tasarım Teknik Resim Yapı ve Malzeme Sanat ve Kültür Tarihi Not: 1. Temel Tasarım ve Teknik Resim sınavları çizim ve tasarım ağırlıklı, 2. Yapı ve Malzeme sınavı, çizim ve teorik ağırlıklı, 3. Sanat ve Kültür tarihi sınavı, teorik ağırlıklı sorulardan oluģacaktır. II.AĢama Proje... % 100 Not: 1. da proje konusu tüm Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı konularını içerecek biçimde saptanacaktır. %40 ĠġLETME TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama Matematik Temel Mikro Ġktisat Bilgisi Temel Makro Ekonomi Bilgisi Temel ĠĢletme Kavramları Örgütsel DavranıĢlar Örgüt Teorisi Temel Muhasebe Bilgisi Finansal Yönetim Pazarlama Yönetimi Üretim Yönetimi Ġnsan Kaynakları Yönetimi Yönetim BiliĢim Sistemleri Stratejik Yönetim ĠKTĠSAT SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama Mikro Ġktisada GiriĢ Makro Ġktisada GiriĢ Mikro Ġktisat Makro Ġktisat Mikro Ġktisat Makro Ġktisat Ġktisadi Kalkınma Ġktisadi Büyüme Uluslararası Ġktisat 15

16 KAMU YÖNETĠMĠ SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE YAKLAġIK AĞIRLIKLARI I. AĢama Siyaset Bilimine GiriĢ Hukuka GiriĢ Yönetim Bilimi Siyasal DüĢünceler Tarihi Anayasa Hukukuna GiriĢ Yönetim Hukuku I Çevre Sorunları Sosyoloji Türk Siyasi Hayatı Mahalli Ġdareler Temel Haklar ve Özgürlükler Türk Anayasa Düzeni Siyaset Sosyolojisi/Psikolojisi KarĢılaĢtırmalı Yönetim/Personel Yönetimi Yönetim Hukuku II ÇağdaĢ Devlet Düzenleri KĠMYA SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama Genel Kimya Analitik Kimya Anorganik Kimya Fizikokimya Organik Kimya Aletli Analiz %40 %30 %30 %40 %40 MATEMATĠK SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama Analiz 1-2 Lineer Cebir Analitik Geometri Topoloji Bilgisayara GiriĢ Soyut Cebir Diferansiyel Denklemler Kompleks Analiz Diferansiyel Geometri Fonksiyonel Analiz Reel Analiz 16 %16 %16 %17 %17 %17 %17

17 MĠMARLIK SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama Kuram/EleĢtiri ve Yöntembilim Mimarlık Tarihi Yapı Strüktürü Yapı Malzeme ve Konstrüksiyonu Ġklim ve Çevre Koruma 8-10 Saat sürebilecek bir eskiz-tasarım projesi verilecek ve bunun sonunda ortaya çıkacak mimari tasarım değerlendirilecektir. TÜRKÇE/TÜRK DĠLĠ ve EDEBĠYATI SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama Yeni Türk Dili (Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi ve Yapı Bilgisi) Eski Türk Dili Eski Türk Edebiyatı (Edebi Bilgiler XIII- XV YY Eski Türk Edebiyatı Tarihi ve Metinler Osmanlıca) Yeni Türk Edebiyatı (XIX. YY Yeni Türk Edebiyatı Tarihi ve Metinler ) Halk Edebiyatı (Sözlü Edebiyatı, Popüler Edebiyatı Halk Türküleri, Türk Halk Edebiyatı) Yeni Türk Dili (Türkiye Türkçesi Kelime Grupları Cümle Bilgisi) Eski Türk Dili (Orta Türkçe, Çağatayca Türk Dili Tarihi, Ses Tarihi) Eski Türk Edebiyatı ( XVI- XIX YY Eski Türk Edebiyatı Tarihi ve Metinler) Yeni Türk Edebiyatı (II.MeĢrutiyet ve Cumhuriyet Dönemi Yeni Türk Edebiyatı Tarihi ve Metinler) Halk Edebiyatı (AĢık Edebiyatı, Halk Masalları ve Fıkralar, Halk Efsaneleri ve Hikayesi ) TARĠH SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Osmanlı Tarihi Ortaçağ- Yeniçağ- Yakınçağ Avrupa Tarihi Eskiçağ Tarihi Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı Tarihi Avrupa Tarihi Eskiçağ Tarihi (Roma- Yunan- Hitit- Mezepotamya Tarihi 17 0

18 MUHASEBE SEVĠYE TESPĠT SINAVI KONULARININ KAPSAM VE I. AĢama GENEL ĠġLETME Tanımlar ĠĢletme ve çevresi ĠĢletme fonksiyonları ĠĢletme türleri ve amaçları GENEL MUHASEBE (FĠNANSAL MUHASEBE) Muhasebenin tanımı, amaçları, türleri Temel muhasebe kavramları Genel kabul görmüþ muhasebe ilkeleri Bilanço ve gelir tablosu Muhasebe kayıt belgeleri Muhasebe sürecindeki iģlemler Hesaplar ve iģleyiģ kuralları Bilanço hesapları Gelir tablosu hesapları Envanter iģlemleri KapanıĢ iģlemleri MALĠYET MUHASEBESĠ Maliyet Kavramları Maliyet türleri ve muhasebeleģtirilmeleri Stok değerleme yöntemleri Maliyet sistemlerinin sınıflandırılması Safha maliyet sistemi SipariĢ maliyet sistemi Standart maliyet sistemi ENVANTER ĠġLEMLERĠ VE MALĠYET UYGULAMALARI KLASĠK MALĠ ANALĠZ Mali raporlarda bulunması gerekli nitelikler Bilanço, gelir tablosu, kar dağıtım tablosu, özkaynaklar değiģim tablosu, net iģletme sermayesi değiģim tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu KarĢılaĢtırmalı raporlar analizi tekniği Yüzde yöntemi ile analiz tekniği Eğilim (trend) yüzdeleri ile analiz tekniği Oran analizi tekniği ġġrketler MUHASEBESĠ ġirketlerin tanımı ġirketlerin (kollektif, limited, anonim) kuruluģu, sermaye arttırımı veya azaltımı, birleģmesi, deöri, kar dağıtımı, tasfiyesi MUHASEBE DENETĠMĠ Denetimin tanımı, türleri Denetcilerin sınıflandırılması Denetim standartları Denetim süreci Ġç kontrol sistemi Denetim testleri Denetimin tamamlanması ve denetim raporu 0 %35 %30 %30 18

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2015 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 09/04/2015 tarihinde kurulumuz web sitesinde

Detaylı

2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2014-İSG)

2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2014-İSG) 2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2014-İSG) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2014-İSG Mayıs Dönemi Sınavı 24 Mayıs 2014

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU DİKKAT: Tercih süresi, 7-17 Temmuz 2014 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek : Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ SINAV GÖREVLİLERİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI! SINAVDAN SONRA KIRMIZI KUTUYA KONULACAKTIR HAZİRAN 2015 İÇİNDEKİLER Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ BĠRLEġTĠRĠLMĠġ GENELGESĠ ANKARA-2012 İçindekiler 1. GENELGEDEKĠ TANIM VE KISALTMALAR... 1 2. ÖZEL

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik)

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik) SAĞLIK BAKANLIĞINDAN: UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU Sınavın Adı Başvuru tarihleri Başvuru Adresi (Elektronik) Sınav Tarihi ve Saati Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Unvan Değişikliği Sınavı 11

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı MESLEKİ EĞİTİM, REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI MERKEZİ PROJESİ TÜRKİYE DE EĞİTİM

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 1. GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini

Detaylı

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için)

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için) Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı: Bu tablo ile ilgili kısaltmalar ve tanımlar dökümanın sonunda yer almaktadır. Başvuru Koşulları: Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı