Yeni bir saç. yeni bir serüven HAIR DESIGN CENTERS BERLIN SAÇ EKIM MERKEZI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni bir saç. yeni bir serüven HAIR DESIGN CENTERS BERLIN SAÇ EKIM MERKEZI"

Transkript

1 SAÇ EKIM MERKEZI Yeni bir saç yeni bir serüven HAIR DESIGN CENTERS BERLIN

2 Ali Uçba lar Berlin Kurucusu De erli Dostlar m z... Kaybetmekte oldu unuz saçlar n zla birlikte içinizin burkuldu unu, çevrenizde gördü ünüz ilgiyi yava yava kaybetti inizi ve kendinize ço u kez Sen Tarama Özürlüsün diyerek haks zl k etti inizi çok iyi biliyoruz. HDC nin teknik imkanlar yla bu soruna bir son veriyor. Biz, art k tarama özürlü de iliz. Size bir dost eli uzat yoruz ve diyoruz ki haydi tutun!.. Böyle kalmak zorunda de ilsiniz... HDC BERLÛN, ALMANYA DA ÛLK VE TEK HAIR DESIGN CENTERS BERLIN

3 HDC nin Berlin temsilcisi Ali Uçba lar, mesle i gere i y llard r saç dökülmesine kar çareler aram, sizleri en go al haliyle yeniden eski görünümünüze kavu turmak için her türlü alternatifin üzerine giderek ara t rm ve içlerinden bu alanda Amerika daki tek etkili yöntem olan HDC yi tan m ve Berlin e getirmi tir. HDC Berlin ve Almanya genelinde saçs zl k sorununa kar hizmet veren ilk ve tek Türk kurulu udur. Her insan n saç dökülme problemi, ki ilerin saçlar n n, kafatas yap lar n n, kafa derilerinin özelliklerine ve saç dökülmesine sebep olan etkenlere (kal t m, stres, hastal k vs.) göre birbirinden çok farkl d r. Bizim uygulad m z sistem, bu teoriden yola ç karak, insanlar n ki isel ihtiyaçlar na cevap verecek ekilde geli tirilmi tir. Bu sistem, uzun y llar boyunca ara t rmalar n en son teknoloji ile birle tirilmesi sonucunda ortaya ç km t r. Biz bir aileyiz, HDC AÛLESÛ siz de bu aileye kat l n...

4 Saçlar m dökülüyor Acaba neden? Kal tsal saç dökülmesinin yan nda giderek ço alan saç dökülmesinin bir çok nedeni daha vard r. Mesela: Trioidbezinin yetersiz i levi (guat r), bedensel ve ruhsal stres, çinko veya demir azl, ba k-l l k sisteminin bozuklu u, kronik hastal klar, enfeksiyonlar, çevre zehirleri (örnegin a r madenler), tam narkozda (genel anestezi) ameliyat, baz ilaçlar n yan etkileri...vs. Saçlar m n dökülmesini nas l engelleyebilirim? E er genetikse mutlaka dökülecektir. Art k hiç önemli de il... HDC nin uzman kadrosu size yard mc olabilir. Hemen bize geliyorsunuz, saç probleminize en uygun çözüm yöntemini birlikte buluyor ve uyguluyoruz. Saç ma uygulanacak yöntemi ben seçebilir miyim? Hay r bu mümkün de ildir... çünkü sizin saç ve cilt yap n z, saç n z n dökülme ekli ve derecesi göz önünde bulundurularak HDC uzmanlar taraf ndan en uygun yöntem belirlenecektir. Çünkü her çözüm herkes için geçerli de ildir. Onun için yanl ve telafisi zor bir uygulama riskine girmeden HDC merkezimize mutlaka gelmelisiniz. Ücretsiz dan manl k SORULAR & hizmeti veriyoruz...

5 Bu yöntemler sadece erkeklere mi uygulan yor? STEP BY STEP AÍAMA AÍAMA SAÇ EKÛMÛ Hay r sadece erkeklere uygulanm yor. Kad nlara, hatta çocuklara da uygulanabiliyor. Cerrahi müdahele olmadan uygulanan bir yöntem duydum. Nedir ve nas l uygulan yor? Bu alanda ula lan gerçekten heyecan verici bir geli medir. Kopyalad m z deriyi kafa derisine ekliyoruz. Orjinal deri, kopyalad m deri ile kayna yor. Ayr ca gerekiyorsa saç transplantasyonunu da (saç ekimi) cerrahi yöntemlerle de uyguluyoruz. Ki iye en uygun yöntem ne ise onu seçmek gerekiyor. Peki birden bire de i irsem toplum beni nas l kar lar? Burada tercih size ait. Ûster bir seansta de i in, ister a ama a ama. Step By Step ad n verdi imiz yöntem ad m ad m uygulanarak toplum kar s nda rahats zl k duyman z önleyecektir. Saçlar m e siz güzelli e kavu tu. Bugünden itibaren saç bak m n nas l yapaca m? Yeni saçlar n z di er saçlar n zdan farkl bir bak m istemiyor. Sadece Ph de eri 5.5 olan kaliteli bir ampuanla y kaman z yeterli olacakt r. Ancak sizin aileniz olan HDC, yine size yard mc olmaya devam edecektir. Ba ar lar n z sonuna kadar destekleyecektir. Saç sorununuza CEVAPLAR birlikte çözüm buluyoruz...

6 CTR YÖNTEMÛ Cosmetic Transdermal Reconstruction Her çözüm herkes için geçerli de ildir. Gelin sizin için en uygun olan yöntemi birlikte bulal m. Dünyan n ilk cerrahisiz deri a s yla saç ekleme teknolojisini (Cosmetic Transdermal Reconstruction) HDC-Berlin yine Amerikayla ayn anda hizmetinize sunuyor. Tekrar bu kadar saça sahip olabilece imi hiç dü ünmemi tim. Beni en çok etkileyen taraf saçlar m istedi im yöne tarayabiliyor olmam Yirmi y ll k ola anüstü ara t rma ve geli tirmenin bir sonucu olarak tamamen yeni, bilimsel ve cerrahisiz bir saç ekleme tekni ine tan k oluyoruz. CTR (yeniden yap land rma) HDC taraf ndan uygulanan son derece güvenli bir yöntemdir. Apayr bir uzmanl k alan olan bu yöntem, yine HDC nin saç uzmanlar taraf ndan saç üzerinde yap lacak özel bir laboratuar testi ile belirlenen ve mü terilerine uygulanan özel bir yöntemdir.ctr yöntemini uygulamak için özel bir sertifika gereklidir. Bu özel sertifikaya sahip olan ve konusunda tek olan HDC sizi bu konuda uyarmaktad r. Saç merkezlerini seçerken dikkatli olmal s n z. Derideki do all k... CTR YÖNTEMÛ Cosmetic Transdermal Reconstruction

7 GHT YÖNTEMÛ Genetic Hair Transfusion Geli en teknolojinin nimetleri HDC mü terisi olma mutlulu u ile birle ince ileride saç m ne olacak diye art k dü ünmeyeceksiniz. Çünkü bu yöntemle HDC mevcut saçlar n z da garantiye al yor. Aynalara olan küskünlü üm sona erdi. Te ekkürler HDC. Amerika ile ayn anda Almanya da uygulamaya ba lat lan GHT (Ömür Boyu Saç) yöntemi size hayat n z n tüm evrelerinde inan lmaz bir özgürlük tan yor. Ömür boyu saç... GHT YÖNTEMÛ Genetic Hair Transfusion

8 LSR YÖNTEMÛ Live Scalp Replica HDC ` nin yeni saç ekleme yöntemi olan LSR size kaybetti iniz do al saçlar n z kazand racak yepyeni bir alternatif sunuyor. HDC `nin tarama özürlüler için geli tirdi i bu yöntem Amerika ile birlikte Berlin de ilk ve tek olarak yine HDC taraf ndan sunulmaktad r. De i ikli e cesaret edin. Dokunarak veya büyüteçle canl kafa derisi kopyas yla bir deneme yap n. HDC ` nin (yeni saç ekleme teknolojisi) yüksek kalitedeki insan saç, kafa derisi ara yüzüne enjekte ediliyor. Böylece do al bir görüntü elde ediliyor. LSR ince, esnek, do al saç modellerinin büyüdü ü arayüz gibi ikinci bir deridir. Bu yöntem pürüzsüz olan ikinci deriye uygulan r. Ne duruyorsunuz? Cerrahi olmayan bu deri a s n, sahip oldu unuz kafa derinizle kar la t rd n zda bu do all k kar s nda gözlerinize inanamayacaks n z. Siz de memnun kalacaks n z... LSR YÖNTEMÛ Live Scalp Replica

9 Uzmanlar m z, aç k olan bölgenin te hisini yap yorlar ve size gerekli olan en uygun yöntemi uyguluyorlar... Hayat mdaki en do ru kararlardan biri de HDC yi seçmem oldu Kendimi imdi çok daha iyi hissediyorum... HDC deki uzmanlar m z, saç n z n rengine, yo unlu una,. kalitesine ve dalgas na, kadar inceleyip, size en uygun olan na dikkat ediyorlar Siz daha karar vermediniz mi?.. KALIP ALMA YÖNTEMÛ Gelin birlikte çözelim!..

10 Saç ektirme fikri olu tu unda do al bir saç ekline kavu up kavu mama noktas nda baz endi elerim vard. Art k hiçbir endi em kalmad. Sizce hakl de il miyim? Bulut ARAS Saçlar m yapt rd mda hayat m n bu kadar de i ece ini dü ünmüyordum. Hayat m renklendi ve dinamizim kazand. Spor yapmaya ba lad m, 11 kilo verdim mankenlik ve sunuculuk yap yorum. HDC sa olsun. Reha YEPREM Her insan n s rlar, BU SIR bilinmeyen yönleri vard r...

11 Ûnsanlar, sorunlar n dü ünerek harcad klar süreyi, çözmek için harcasalar, sorunlar n bir kaç kez çözerlerdi. Bence tarama özürlü olanlar HDC gibi bir merkez varken hiç beklemesinler Mim Kemal ÖKE Ûnsanlar gözleri bozuldu unda gözlük veya lens tak yor, di lerini rahatl kla yapt rabiliyor,... Saçs zl k ise kader de ildir. HDC `nin sayesinde bu kaderinizi de i tirebilirsiniz. Te ekkürler HDC. Gani Ar kan Onlar yapt rd, ARAMIZDA KALACAK neden siz de yapt rmayas n z...?

12 HDC Her saç sorunu olan ki iye uygun çözümler öneriyor. Saçs zl k sorunu HAIR TRANSPLANT dedi imiz cerrahi yöntemlerle de HDC taraf ndan gideriliyor. Mini Grafting Laser-Grafting Slit-Grafting Incisional-Slit-Grafting Makro Grafting Into Holes Mini-Grafting Into Holes 3 Elde edilen ve mini - mikro graftlar 2 Mikro cerrahi yöntemiyle graftlara ayr l rlar 1 Arka taraftaki doner bölgeden erit halinde al nan saçlar 4 Aç k olan ve seyrelen bölgelere tek tek saç kökleri transfer edilerek, art k ömür boyu uzayacak olan saçlar n za kavu uyorsunuz. Her çözüm herkese göre de ildir, HAIR TRANSPLANT HDC size en uygun çözüm tekni ini önerecektir.

13 HAIR TRANSPLANT (Cerrahi sistemle saç ekimi) Özel klini imizde 3-4 saat boyunca televizyon seyredip, kahvenizi yudumlarken ömür boyu uzayan saçlara kavu abilirsiniz. Ekim öncesi En büyük özelli imiz; MEGA -SESSION olarak yapt m z, sizden bir seansta al nabilecek en çok miktarda saçla maximum verim elde etmemizdir. Ekim sonras Ömür boyu uzayan saçlara, HAIR TRANSPLANT kavu abilirsiniz...

14 Saçlar n z k r k, seyrek veya k sa m? Saçlar n z daha uzun ve dolgunmu istiyorsunuz? Görünümünüzü de i tirmek mi istiyorsunuz? GREAT LENGTHS Gelin bunu gerçekle tirelim.

15 Saçlar n zdan memnun de il misiniz? Rüyalar n z hakiki saçlarla, GREAT LENGTHS gerçekle tirebiliriz.

16 GREAT LENGTHS firmas olarak, bizler sadece hakiki saç kullan yoruz. Bu saçlar yine çok özel bir metodla, sizin kendi saç n za zarar vermeyecek ekilde ekliyoruz. Great Lengths ile çal an bütün kuaförler, mesle inin ustalar ve saç ekleme yönteminin de deneyimli uzmanlar d rlar. Kuaförünüz HDC de size bu konuda en iyi hizmeti verecektir. En do al n seçin! GREAT LENGTHS çünkü siz en iyisine lay ks n z.

17 Eklenen saçlar, sizin saç n zla uyum sa lam ise, rahats zl k vermiyorsa ve eklendi i belli olmuyorsa, bu saçlar n kusursuz yap ld n n göstergesidir. HDC size bu hizmeti en iyi ekilde sunar. Great Lengths ile her yüze uygun saç... Yeni saçlar n z, GREAT LENGTHS kendinize olan güveninizi art racakt r.

18 THE NORWOOD CLASSIFICATION CHART (SAÇ DÖKÜLMESÛNÛN AÍAMALARI) For Medical And Non Medical Professionals Art k saç dökülen ki iye tek bir çözüm sunulmuyor. Dünyada bir HAIR MANAGEMENT (Saç Yönetimi) hizmeti var. Ve HDC size bir çok çözüm sunmaktad r. Saç m yok diye üzülmeyin çünkü sizin HDC GÛBÛ bir dostunuz var...

19 Kadus Sizi saç n z, saç n z Kadus güzel gösterir.

20 Buraday z... Aç l Saatlerimiz: Sal dan Cuma ya kadar Cumartesi aras hizmetinizdeyiz. Randevu alman z rica ederiz... HAIR DESIGN CENTERS BERLIN Barutherstr.11 D Berlin (U-Bhf.: Mehringdamm) Tel Fax