Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ocak/ fiubat/ Mart 2011"

Transkript

1 Ocak/ fiubat/ Mart BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler e itilecek Makedonya Büyükelçisinden BUS AD a ziyaret

2 Ocak/ fiubat/ Mart Say :117 Mehmet Arif Özer (Baflkan) Oya Yöney (Baflkan Yard mc s ) Ali Ceylan (Baflkan Yard mc s ) Bülent Parlam fl (Baflkan Yard mc s ) Tu rul Dirimtekin (Sayman) Ahmet Altekin (Üye) Ayhan Ispalar (Üye) Ayflegül Donat (Üye) Erol K l ç (Üye) Fehmi Osanmaz (Üye) hsan Karademirler (Üye) Mehmet Ali Yormazo lu (Üye) Mürsel Öztürk (Üye) Mehmet Arif Özer Oya Yöney Prof. Dr. Ali Ceylan Ayflegül Donat hsan Karademirler Mürsel Öztürk Dr. Murat Kuter BAfiKAN IN MEKTUBU M. Arif Özer 07 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Oya Yöney 09 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Prof. Dr. Ali Ceylan 10 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Bülent Parlam fl 12 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu MAKALE Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 18 Yeni üyelerimiz rozetlerini takt 20 BRÜKSEL DEN MAKALE Bahadır Kalea ası 22 SÖYLEfi Ayhan Gürbay 26 SEMPOZYUM En önemli strateji farkl l k yaratmakt r MAKALE fierif Arı 34 MAKALE Ahmet Altekin 36 M ZAH 38 MAKALE Tu rul Dirimtekin 40 SÖYLEfi Yalç n Aras 44 BUS AD dan Mali Genel Kurulumuz yap ld Barıflçı Ajans ve Rota Ofset Barıflçı Network kurulufllarıdır.

3 48 - Kimsayal kullan m nda AB standartlar na uymayanlar Avrupa'ya mal satamayacak - Saydam: Torba Yasa kamu borçlar n ödemek için büyük bir f rsat 58 MAKALE Lami Ya cılarlıo lu 60 BUS AD DAN HABERLER - Bursa heyeti Hessen de 57 - BUS AD/ MAKS FED ve Global Education iflbirli i - CHP'li Demirel'e demiryolu deste i 74 SÖYLEfi Nefle Y ld r m 80 ÜYELERDEN HABERLER 120 K TAP Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 122 ZN K VE Ç N Yasemin Koç 46 AÇIK KAPI SÖYLEfi LER - Felsefenin serüveni - Elefltirel düflünebilmeliyiz - Adaletin Paradoksu 52 PANEL - Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir 52 - BUS AD yönetiminden brahim Orhan a ziyaret - Global Kobi Bursa da topland - MAKS FED Genel Kurulu BUS AD binas nda yap ld - BUS AD yönetimi Efehan Otel de topland - Ufuk Ocak a rozeti üye ziyaretinde tak ld Üniversite/Sanayi iflbirli i geliflecek - Bursa Vergi Dairesi Heyetinin BUS AD' ziyareti - Çal flabilir engelliler e itilecek - Gençler hayallerini tasarlad - Makedonya Büyükelçisinden BUS AD a ziyaret - TÜRKONFED de nöbet de iflimi MÜZ K Burç Balcı 126 YEN ÜYELER

4 Baflkan n Mektubu Mehmet Arif Özer Yönetim Kurulu Baflkan Seçim bitti. Millet istikrar seçti derken; Meclis aç l fl nda yaflanan kriz sürüyor. Umar z k sa zamanda çözülür. Çözüm süreci uzun olmamal ve risk oluflturmamal d r. Siyasetin temel görevlerinden biri sorun çözmektir. Bu arada flunu söylemeden geçemeyece im: Türkiye Millet Meclisi ndeki krize ra men ne Borsa da düflüfl oldu, ne de dövizde afl r bir yükselifl. Bu da Türkiye de gerek demokrasi anlam nda, gerekse ekonomi aç s ndan; bir fleylerin oturmufl oldu unu gösteriyor. Meclisin önünde bekleyen; Yeni Anayasa, yeni reformlar, içte ve d flta önemli sorunlar var. fiu anda ekonomide en önemli sorun: D fl ticaret aç. hracat artarken; ithalat m z katlanarak art yor. TÜ K ilk çeyrek büyüme rakamlar n aç klad. Türkiye %11 lik büyüme oran yla; ilk çeyrekte %9.7 büyüyen Çin i geride b rakt. %11 lik büyümenin %76,1 i iç harcamalardan kaynaklan yor. May s ay nda D fl Ticaret aç 10,1 milyar dolar olurken Ocak- May s aras 43 milyar dolara ulaflt May s ta ihracat n ithalat karfl lama oran %52,1 e düfltü. ç talep son derece canl, tüketicilerde güven unsuru hakim; gelirlerinin üstünde harcama e ilimi devam ediyor. Ekonominin so umas için al nan önlemlerin yetersiz kald görülüyor. Bu gidiflle y l sonunda 80 milyar dolara ulaflacak cari aç k ne kadar sürdürülebilir? D flar dan bak ld zaman, gurur verici ve sevinece imiz bir büyüme oran için endifle duyuyoruz. Çünkü bizim büyümemiz üretime dayanm yor. Son y llarda ekonomimizde ithalata ve tüketime dayal bir yap ortaya ç kt. Üretimlerimizde de düflük kur etkisiyle yerli girdi yerine, ucuz ithal girdi kullan yoruz. Birçok ara mal üreten fabrikalar ya kapan yor, ya da zor durumda thalat yapt m z ülkelerin istihdam na ve refah na katk da bulunuyoruz. flte bundan dolay afl r büyüme rakam n endifleyle karfl l yoruz 2023 y l nda hedefledi imiz Büyük Türkiye yi yaratmam z için ihracata ve rekabetçi üretim yap s na dayal reel büyüme modelini gelifltirmek durumunday z. Bunun için bir paradigma de iflimi ve yap sal reformlara ihtiyac m z vard r. Ülkemiz s cak paray de il, üretim ve ihracat için gelen yabanc sermayeyi teflvik etmelidir. Ülkemizin demokratik ve ekonomik geliflimine, Türkiye ve Dünya bar fl na katk sa layacak 24. Dönem Milletvekillerine baflar lar diliyorum. 05 Bak fl 117

5 Baflkan Yard mc s ndan Oya Yöney Baflkan Yard mc s Sand k zaman ile birlikte hareketli bir siyasi gündemi geride b rakt k. Bu seçimde propaganda ve polemiklere projeler de efllik etti. Liderler, partiler yar fl rken sanki kampanyalar haz rlayan reklam flirketleri de yar fl halindeydi. Bursa'da da hemen her parti kendi merkezlerini bayraklarla donatm fl; dikkat çekici afifller, billboardlarla donatm flt. Sadece 3 büyük partinin seçim tan t m ve propaganda amaçl harcamalar n toplam 150 milyon TL yi aflt hesaplan yor. Seçim ekonomisi kendisini hissettirmediyse de seçimin ekonomisi özellikle belirli baz sektörlere ciddi bir canlanma getirdi. 24. Dönem TBMM seçimleri sonucunda seçilen tüm milletvekillerimizi kutluyoruz. Kurulacak 61. Hükümetle birlikte gene gündemimizin ana bafll ekonomi. Bursa 18 milletvekili ile temsil edilecek yeni oluflacak TBMM de. Türkiye nin 5 büyük kenti aras nda yer alan Bursa; son 10 y lda ihracatta rekabet gücünü en çok artt ran, en çok vergi veren illerimizden oldu y l nda dünya ekonomisinde 10. s rada olmay, 500 milyar dolar ihracat yapmay hedefleyen Türkiye yi, bu iddial hedeflere tafl mada, Bursa önemli roller üstlenecektir. Sanayi, tar m, turizm ve ihracat kenti olan Bursa m z n kurulacak yeni hükümette bir ya da daha fazla bakanla temsil edildi ini görmek arzusunday z. Yeni yasama ve yürütme döneminde milletvekillerimizi büyük görev ve sorumluluklar bekliyor. Bir süredir genifl kat l ml bir model içersinde tart fl larak uzlaflma ile var lacak,yeni, sivil bir anayasa beklentimizi dile getiriyoruz. Meclisteki ve meclis d fl ndaki partiler, dernek ve üniversiteler ve toplumun çeflitli kesimlerini temsil eden STK lar n kat ld genifl bir tart flma ortam kat l mc bir modeli oluflt racakt r. Bu konuda TÜS AD bir anayasa çal flmas yaparak bunu kamuoyuyla paylaflt, s rada TOBB ve T SK var. Dolay s yla sivil toplum yeni anayasa ile igili olarak beklentilerini ortaya koymaya bafllad. Benim buna ilave edece im husus ise, yeni oluflacak meclisimizin ticaret,sanayi ve ihracatç lar m z n sorunlar yla yak ndan ilgilenmeleri ve haz rlanacak yeni anayasay de iflen dünya flartlar nda ekonomi a rl kl bir anayasa flekline dönüfltürmeleri... Kent gündemini meflgul eden, seçim çal flmalar n n önüne geçen bir geliflme de spor alan nda oldu. Geçen y l n flampiyonu Bursasporumuz, bu y l da üçüncü olarak bitirdi ve tarihinin en iyi ikinci neticesine imza att. Öncelikle tüm teknik ve idari kadromuz, yönetimimiz ile sporcular m z gönülden kutluyorum. Bursasporun, bu sene ikinci kez flampiyonlu unu beklerken geliflen tats z olaylar ise maalesef hepimizi üzdü. Bir bayan taraftar olarak Befliktafl maç öncesi geliflen olaylar büyük bir kayg yla izledim, bu olaylar n fair-play ödüllü Bursaspor a ve Bursa ya mal edilemeyece ini düflünüyorum. Sivil toplum kurulufllar baflta olmak üzere yerel yöneticilerimizin ve tabii ki bas n m z n, yaflanan bu olaylar n spor kamuoyunda yaratt kötü izleri biran önce silme konusunda üzerine düfleni yapaca na olan inanc mla önümüzdeki sene tekrar flampiyonluk parolas yla girece imiz yeni sezonun bafl nda görüflünceye dek, hepinize hoflçakal n diliyorum. 07 Bak fl 117

6 Baflkan Yard mc s ndan Prof. Dr. Ali Ceylan Baflkan Yard mc s Bursa n n hangi fakültelere ihtiyac var? Y llar önce, bir ifladam arkadafl m, Hocam siz gazeteleri nas l okursunuz? diye sormufltu. Soruyu anlayamam flt m. Sonra, sorusunu netlefltirdi. Gazete okurken, önceli inizi hangi haberlere verirsiniz? dedi. flte cevab ; Ben, gazete okurken, önceli imi, reklamlara ve ifl ilanlar na veriyorum. Çünkü, reklamlar ve ifl ilanlar, ekonominin gidiflat n, daha do ru tahmin etmeme yard mc oluyor. E er, gazetelerde reklamlar ve eleman ilanlar artt ysa, ekonominin iyiye do ru gitti ini düflünüyorum. Eleman arayan flirketlerin ise, büyüdüklerini düflünüyorum. Bu konuflmadan sonra, ben de gazeteleri arkadafl m gibi okumaya çal fl yorum. Ayr ca, gazetelerde, baz ilginç haberler dikkatimi çekiyor ve zevkle okuyorum. Bu haberlerden birisini, tarihli Hürriyet Gazetesi nin ekinde okudum. Habere göre, stanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde Mücevhercilik Fakültesi aç lacakm fl. Haber çok hofluma gitti. Türkiye nin geliflti ini,yeni fikirlerin üretildi ini ve üniversite-sanayi iflbirli inin geliflmeye bafllad n düflünmeye bafllad m. Türkiye, Dünya da mücevher ihracat nda ikinci s radaym fl.birinci s rada, talyanlar yer al yormufl. talyanlar, mücevher ihracat yan nda, mücevher makineleri de ihraç ediyorlarm fl. Söz konusu yaz dan ö rendi im kadar yla, mücevher üretimi, büyük ölçüde otomasyona dönüflmüfl. Kimse yüksek sesle söylemiyor ama, Türkiye de otomasyon, büyümenin ve ihracat art fl n n s rr d r. Türkiye ihracat içerisinde %5 olan teknolojik ürünlerin pay, %20 lere ç kmadan, cari aç m z kapatamay z. Ülke olarak, otomasyona geçmek için, öncelikle, e itime ve ar-ge ye daha çok yat r m yapmal y z. Bu nedenle, Bursa da aç lan ve aç lacak olan üniversiteleri çok önemsiyorum. Gazetedeki haberi okurken, kuyumcular n üniversite ile yapt klar iflbirli i de çok hofluma gitti. Türk ekonomisinin kalk nmas için, iflbirli i yapmalar gereken taraflar, görevlerini yapmaya bafllad lar diye düflündüm. Mutlu oldum. Türkiye de üniversitelerle reel sektör iflbirli i yapmadan kalk namay z. Y llar önce, benzeri iflbirlikleri düfl gibiydi. fiimdi ise, düfller gerçek olmaya bafllad. Ancak, daha gidilecek çok uzun bir yolumuz var. BUS AD, y llard r sanayi ile Uluda Üniversitesi aras ndaki iliflkileri gelifltirmeye çal fl yor. Örne in, içinde bulundu umuz akademik y l itibariyle, Uluda Üniversitesi ile iki yeni projeyi hayata geçiriyoruz. Birinci proje, engellilerin internet ortam nda evlerinde istihdam edilmeleri ile ilgilidir. Bu proje, ayr ca, doktora tezi olarak yürütülmektedir. Böylece, gerçek hayatla ilgili bir soruna, bilimsel bir yaklafl mla çözüm aran yor. kinci proje ise, ifladamlar n n, Uluda Üniversitesi nde y ll k planl konferanslar vermeleri ile ilgilidir. Bursa da gelecek y llarda, üniversite ile iflbirli i alanlar n n artaca n umuyorum. En önemli iflbirli i konusunun da stajlar oldu unu düflünüyorum. Bursa da ikinci devlet üniversitesi yeni kuruldu una göre, Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde hangi fakülteler kurulmal d r? Otomotiv, Moda, Turizm, Organik Tar m ve Giriflimcilik Fakülteleri nin kurulmas n öneriyorum. Önerdi im fakültelerin Bursa n n gelece i aç s ndan çok önemli olduklar n düflünüyorum. Çünkü, klasik sanayilere doymufl olan Bursa n n yeni sanayi kollar na ihtiyac var. 09 Bak fl 117

7 Baflkan Yard mc s ndan Bülent Parlamıfl Baflkan Yard mc s Ekonomi yönetimi Ekonomiyi yönetmek durumu idare etmek' de ildir. Baz ekonomistler, ekonomiyi yönetmek, beklentileri yönetmektir derler. Belki de ekonomiyi yönetmek daha do ru bir deyiflle; beklentilere yön vermektir denebilir. Ekonomiyi yönetenler öyle kararlar almal, öyle davran fllar sergilemelidir ki; baflta halk olmak üzere, ekonominin tüm aktörleri, ifladamlar, bankac lar, yerli ve yabanc yat r mc lar, çal flanlar, zihinlerinde ekonominin yar n n canland rmak istediklerinde ayn resmi (tabii olumlu resmi) görsünler. fiuras n biliyoruz ki, sadece iyimser olmakla ekonomide ifller iyiye gitmezken; bunun tersi, sadece kötümser olmakla ekonomi kötüye gidebiliyor. Bu sebeple, içinde bulundu umuz kritik ortamda hepimiz ayn tabloya bakarken, kimimiz iyimser, kimimiz kötümser bak yoruz, fakat gerçek olan flu ki, ressam n yani, ekonomiyi yönetenlerin, piyasalar n ihtiyaç duydu u f rça darbelerini biran evvel tabloya yans t p ortaya anlaml bir resim ç karmalar gerekmektedir. Resim ortaya ç kmad kça ortak bir vizyon oluflamayaca ndan, yar m kalan tabloya her bakan kiflinin ayr bir yorum yapmas gibi, her vatandafl, her müteflebbis de gördüklerini farkl yorumlayabilmektedir, ama do ru tekdir. Ekonomiyi korkular yönetiyor Ünlü ekonomist ve siyaset bilimci Hayek der ki: ktisat, insan yapmas de ildir; ama içinde insan vard r. çinde insan oldu u için de, insan anlamadan iktisat da anlafl lamaz. Ve bugün ça dafl bilimin vard kan ya göre, insan davran fllar n belirleyen, insan n korkular d r. Bu korkular n bir k sm kal t msald r; Yani do ufltan gelir. Kal t msal olmayan korkular n ço u da çocuklukta ö renilir. Bildi iniz gibi, insan davran fllar n inceleyen bilim insanlar, yetiflkinlerin davran fl bozukluklar n çözümlerken, onlar n çocukluklar na inip o ça larda gelifltirdikleri korkular n saptamaya çal fl rlar. ABD'de bafllay p dünyay saran, tarihin en büyük iktisadi krizini yenen Baflkan Franklin Roosevelt, "Korkulacak tek fley, korkunun kendisidir" diyerek insanlara, iktisadi korkular ndan kurtulman n en kestirme yolunu göstermifltir. (Roosevelt çok zor bir dönemde baflkanl a gelmiflti. Roosevelt iflbafl na geldi inde ABD 1929'dan beri Büyük Buhran ad verilen tarihinin en büyük ekonomik çöküntüsü yaflamaktayd. Nüfusun % 25'i iflsizdi. 2 milyon Amerikal evsiz barks z kalm flt. Roosevelt Yeni Düzen (New Deal) ad yla an lan çok yönlü bir yeniden yap lanma program gelifltirdi ve 1930'lar n sonuna do ru ABD ekonomisi tekrar ray na oturup, h zla büyüme e bafllad.) Türk ekonomisine yön veren insan davran fllar n n gerisinde de Türk toplumunun "iktisadi korkular " hatta paranoyalar vard r. Toplumumuzun geçmifline bakacak olursak (çocuklu una inilirse) bulunacak temel korku "dövizsiz kalmakt r". Dövizsiz kalmak bize göre asl nda "paras z kalmakt r". Osmanl lar döneminde, atalar m z, yüzy llar boyunca yönetimleri alt na ald klar bölgelerden gelen paralarla, devlet bütçesini denklefltirmifltir. Osmanl Devleti zay flay p girdi i savafllar kaybetmeye bafllay nca, hem ganimet hem de gelir kap lar kapanm flt r. Osmanl Devleti ilk defa 1840'ta d fl aç k, yani ulusal anlamda tasarruf aç vermifltir. Aç k veren Osmanl Devleti, çareyi "savafl ganimeti alam yorsan, borç al" fleklinde formüle etmifltir. Maalesef ekonomimiz de, Osmanl 'n n bütçesini d fl borçla denklefltirmeye bafllad andan itibaren "yabanc lara ba ml " hale gelmifltir. Günümüzde, baflrole ç kan ekonomi aktörlerinin en büyük korkusu "dövizsiz kalmakt r". Bu nedenle ülke borç alarak rezerv biriktirdikçe, herkes kendini daha bir güvende hissetmektedir. Ancak J.J.Rousseau nun çok be endi im bir sözünü hat rlatmak istiyorum Eldeki para hürriyetin aletidir. Fakat pefli kovalanan para, tam tersine kölelik aletidir Bugün bilinçalt m zda yer alan Döviz gelmezse, ne yapar z korkular n n asl nda geçmifl korkular m z n bir tesiri oldu u ortada. Ama korkunun ecele faydas olmad gibi, as l kurtuluflun el paras nda de il yaln z ve yaln z üretmek, üretmek ve üretmekte oldu una, yani asl nda gözden ç kard m z, istihdam katma de er ve ihracat kayna m z sanayi tesislerimizde oldu unu bir idrak edebilsek Sözün özü : Sahip oldu unuz tek fley çekiçse, her fley çivi gibi görünmeye bafllar (Abraham Maslow) En içten sayg ve sevgilerimle 11 Bak fl 117

8 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu 2010 Y l Bursa Sanayici ve fladamlar Derne i (BUS AD) Do an Ersöz ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Almira Oteli'nde düzenlenen törene Devlet Bakan Faruk Çelik, Vali fiahabettin Harput, Büyükflehir Belediye Baflkan Recep Altepe, AK Parti Bursa Milletvekili Sedat K z lc kl, AK Parti Bursa l Baflkan Sedat Yalç n, BTSO Meclis Baflkan lhan Parseker ile çok say da BUS AD üyesi kat ld. Ödül töreninin aç l fl nda konuflan BUS AD Baflkan Mehmet Akif Özer, krizden sonra dünya ekonomilerinin toparlanma sürecinin gecikti ini belirtti. BUS AD Baflkan Mehmet Arif Özer törende flu konuflmay yapt : Konuflmama bafllamadan önce, kas m ay nda kaybetti imiz BUSAD m z n çok de erli kurucu üyesi; Say n Talat Diniz i flükran ve rahmetle an yoruz. Mekân cennet olsun. Krizden sonra dünya ekonomilerinin toparlanma süreci gecikmektedir. Buna karfl l k; 2010 y l nda Türkiye de güven ortam h zl bir flekilde toparlanm flt r. Bankalar kredi hacimlerini geniflletmifl, dövizin düflüklü ü de ithalatta cazibe yaratarak; iç tüketimi beklenenin üzerinde art rm flt r. Y l sonu itibariyle ekonomimiz y ll k ortalama % 8 civar nda büyümüfltür. Tüketim mallar n n yan nda ara mallar ithalat da artm fl. hracat m z 114 milyar Dolar olurken; ithalat 185 milyar Dolar a ulaflm fl,71 milyar dolar gibi çok ciddi bir d fl ticaret aç oluflmufltur. Sonuçta; cari aç k 48 milyar 500 milyon dolar bulmufltur. 12 Bak fl 117

9 Maalesef Türkiye ye son 2 y ld r kal c yabanc sermaye çok az girmeye bafllad.. Di er taraftan ülkemizde tasarruf oran çok düflük (GSMH n n %13 ü civar nda)bu nedenle cari aç n finansman k sa vadeli yabanc kaynaklarla olmaktad r.hepimizin bildi i gibi s cak para dedi imiz k sa vadeli döviz girifllerinin hem risk oran yüksek, hem de maliyeti. Merkez Bankas n n yüksek faiz, düflük kur politikas ; enflasyonu frenlemede önemli bir araç olarak kullan lm flt r. Bunun sonucu olarak; 2010 y l enflasyonu ortalama da %6.40 olarak gerçekleflmifl; hedef yakalanm flt r. thalata dayal afl r iç tüketimin yaratt tehlikeyi y lsonuna do ru, geç de olsa gören Merkez Bankas n n aktif rol oynayarak; hem politika faiz oranlar nda düflüfl, hem de bankalar n zorunlu karfl l k enstrümanlar n kullanarak ald önlemler etkisini göstermeye bafllam flt r. Fakat sadece para politikalar ile sürdürülebilir büyüme ve kalk nma stratejileri oluflturmam z mümkün de ildir. flsizlik oranlar 2009 y l na oranla düflse de hala ekonominin en büyük problemidir. Yap lmas gereken; Türk ekonomisinin rekabet gücünün art r lmas,ortaya konan Sanayi Strateji Belgesi nin alt n n doldurularak yap sal ve mikro reformlar n gerçeklefltirilmesidir. Yap sal reformlar n önemli ö elerinden birisi ocak ay nda gerçeklefltirilmifltir. Y llarca bekleyen 1475 maddelik Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu tüm partilerin elele vererek k sa zamanda ç karmalar gerçekten takdire flayand. Yat r m iklimini iyilefltirilmeden; fabrika kuran, istihdam yaratan, ihracat yapan kal c yabanc sermayeyi çekmek kolay de ildir y l na temkinli bir iyimserlik içerisinde girmifltik. Bir taraftan dünya ekonomisinde belirsizlikler devam ederken, di er yandan baz bask c Kuzey Afrika ve Arap Ülkelerindeki halk hareketleri gittikçe yayg nlaflmakta, özellikle petrol fiyatlar ndaki yükselme enflasyon ve cari aç k riskini art rmaktad r... De erli Konuklar; Türkiye, toplumsal uzlaflmayla haz rlanan, hukukun evrensel ilkelerini esas alan, bireyi devletin önünde tutan; geliflmelere aç k, özgürlükçü bir anayasaya beklentisi içerisindedir. Siyasilerin, seçimlerden sonra gündemin ilk maddesinin, Yeni Anayasa olaca söylemlerini memnuniyetle karfl l yoruz. BUS AD dan Parti içi demokrasinin sa lanmas millet iradesinin daha sa l kl ve adaletli bir flekilde parlamentoya yans t lmas için Siyasi Partiler Kanunu ve Millet Vekili Seçimi Kanunu nun de ifltirilmesi TBMM 24.dönem milletvekillerinin öncelikli çal flmalar ndan biri olmal d r. Bizim gibi bir deprem ülkesi olan Japonya daki büyük deprem ve tusinami yüreklerimizi da lad Bu felaketten ders ç karaca m z çok fley var Allah, hepimizi ve tüm insanl bu tür felaketlerden korusun. Sözlerime son verirken; Ödül Törenine kat l mlar n z için tekrar teflekkür ediyor, hepinize sayg lar sunuyorum. Devlet Bakan Faruk Çelik, ödül töreninde yapt konuflmada, "Balkanlarda yaflananlar takip ediyorsunuz. Dünyada yaflanan s cak geliflmeler de gözlemlerimiz aras nda. Tüm bu olumsuzluklara ra men Türkiye'nin bu baflar s n n alt nda ne yat yor diye bakt m zda, Türkiye'de iyi bir yönetimin oldu unu görüyoruz. Bununla birlikte istikrar seven ifl adamlar m z n da katk s çok büyük. Bizim iktidar olarak giriflimcilerin önünü açmak için att m z ad mlar ortada. Küresel krizin Türkiye'yi etkilememesinin nedeni bu salonu 13 Bak fl 117

10 dolduranlard r. Sizlere teflekkür ediyorum. fiahap Bey Bursa'n n, özelde markalar n tan t m na katk sa l yor. Genelde de fiahap Bey krizin Türkiye'yi te et geçmesini sa lam flt r. fiahap Bey'i tebrik ediyorum" diye konufltu. Devlet Bakan Faruk Çelik, y l n ifl adam ödülüne lay k görülen fiahap Aktafl'a fliltini verdi. Vali fiahabettin Harput ise, "Güçlünün hakl say ld dünyam zda güçlü olmaktan baflka seçene imiz yok. Kiflisel güçle bafllayan süreç ülkenin güçlü olmas na kadar devam ediyor. Sizlerin önünüzdeki engelleri aflmak için çabal yoruz. Bu gecede ödül alan ifl adamlar m z kutluyorum" dedi. Harput, BUS AD Özel Baflar Ödülü'ne lay k görülen Ahmet Eker'e fliltini verdi. AK Parti Bursa Milletvekili Sedat K z lc kl, BUS AD Meslek Ödülü'ne lay k görülen Raflit Karaaslan'a ödülünü verdi. Büyükflehir Belediye Baflkan Recep Altepe, BUS AD E itim ve Kültüre Destek Ödülü'nü Nuri Nihat Aslanoba'ya verdi. BUS AD Çevre Ödülü'ne lay k görülen Bosch A.fi.'ye ödülünü Cumhuriyet Baflsavc s Sait Gürlek verdi y l BUS AD ödülleri ve gerekçeleri Amaç: Sanayici ve fladamlar m z n, ülkemizin kalk nmas na daha çok katk da bulunmalar n sa lamak için onlar teflvik etmek, ülke kalk nmas n n yan s ra; E itim, Kültür ve Mesleki konularda at l mc ve yararl faaliyetlerde bulunan, kifli ve kurulufllar ödüllendirmektir. Yöntem: Bu ifllevi yerine getirirken, kifli ve kurulufllar n de erlendirilmesinde ölçülebilir kriterler ve verilere dayal olarak haz rlanan, Do an Ersöz Y l n fladam ve BUS AD Baflar Ödülü Yönetmeli i esas al nm flt r. BUS AD Do an Ersöz Y l n fladam Ödülü fiahap AKTAfi Küresel bir oyuncu ve globalleflmenin Ülkemizdeki özgün simgesi olan Say n fiahap AKTAfi; 1938 y l nda babas taraf ndan kurulan küçük bir lastik atölyesi ile temelini atarak bafllad ifl hayat nda bugün toplam 11 flirketi, 25 bin metrekare kapal alan, 242 milyon Türk Liras n geçen cirosuyla Türk otomotiv sektörünü konusunda tüm dünyada baflar yla temsil etmesi, Brezilya, Almanya, Bulgaristan, Çin ve Kuzey Amerika da yapt üretim faaliyetleri ile dünyan n dört bir yan nda üretim tesisleri kurmas, Rusya da yeni yat r m faaliyetlerinde bulunmas, 80 den fazla ülkede ürünleri sat lan, ba ms z yedek parça grubunda dünyan n en genifl ürün gam na sahip olmas, küresel güveni yerel samimiyetle birlefltiren, hava süspansiyon körü ü sektöründe Türkiye de lider, dünyada da ilk üç firma aras nda bulunmas, bu baflar s n n, Baflbakanl k D fl Ticaret Müsteflarl nca TURQUALITY Destek Program kapsam na al narak taçland r lmas, dünya ölçe inde bafllatt yeniden yap lanma çal flmalar sonucunda flirketlerini Aktafl Holding çat s alt nda toplamas, sektörel alanda yap c ifl iliflkileri ve meslek eti i ilkelerine olan ba l l, yöremiz ve ülkemizin kalk nmas na, kurdu u E itim Vakf ile e itimin geliflmesine verdi i destek, kiflisel ve kurumsal olarak pek çok sosyal sorumluluk projesine yapt katk ve kat l m göz önüne al narak, BUS AD Yönetim Kurulu taraf ndan, 2010 Y l BUS AD Do an Ersöz Y l n fladam Ödülü ne lay k bulunmufltur. 14 Bak fl 117

11 BUS AD dan BUS AD Özel Baflar Ödülü Ahmet EKER 1996 y l nda, babas Altan Eker in beklenmedik kayb ndan sonra, genç yaflta,aile firmas olan Eker Süt Ürünleri A.fi. nin Genel Müdürlü ünü üstlendi y l nda Frans z Andros Grubu na dahil süt ürünleri firmas Novandie ile yüzde 50 oran nda ortakl k yaparak, Eker Süt'ün büyümesini h zland rd. Frans z orta n n ifl tecrübesinden de yararlanarak, 2007 y l nda, Türkiye de kapal ambalajda geleneksel sütlü tatl üretimine bafllayarak, bir ilke imza att y l nda, küresel krizin etkisinin en çok hissedildi i bir dönemde, 32 milyon Euro tutar ndaki yeni yat r mla, firmas n n 200 ton/gün olan günlük süt iflleme kapasitesini, 600 ton/güne ç kartt. Kulland ekipmanlar, teknoloji ve proses hatlar yla, Türkiye nin en yüksek teknolojisine sahip iflletmelerinden birinin kurulmas n sa lad. Ar-ge ve inovasyon çal flmalar ile yepyeni ürün guruplar n tüketicilerle buluflturdu ve yeni pazarlara aç ld. Bursa Mustafakemalpafla da 105 dönümlük arazi üzerine 24 bin metrekare kapal alana sahip yeni fabrika inflaat n tamamlay p,yeni istihdam imkanlar yarat lmas na yard mc oldu. Bu baflar l çal flmalar n n yan s ra, sektörel alanda yap c ifl iliflkileri ve meslek eti i ilkelerine olan ba l l göz önüne al narak, Say n Ahmet EKER, BUS AD Yönetim Kurulu taraf ndan 2010 Y l BUS AD Özel Baflar Ödülü ne lay k görülmüfltür. BUS AD Meslek Ödül Raflit KARAASLAN 1970 y l nda girdi i Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi) ç Mimarl k ve Endüstri Tasar m Bölümünü 1975 y l nda bitirerek mesle ini icra etmeye bafllayan, 1977 y l nda Bursa ya tafl narak 1983 y l nda kurdu u Mobi adl mobilya firmas n, üretimi ve projelendirmeyi birlikte yürüterek bugünlere kadar getiren, baflta Amerika olmak üzere bat ülkelerine kendi tasar m olan mobilya ihracat n gerçeklefltiren, baflar l çal flmalar n n 2009 IF World Design ödülüne lay k bulunarak taçland r ld Alman Tasar m Oscar Designpreis 2010 a Alman Ekonomi ve Ticaret Bakanl taraf ndan aday gösterilip, ilk 10 tasar m içinde yer alan, böylece farkl çizgisiyle mesleki kariyerinin en üst mertebesine ulaflan, mütevaz kimli iyle, sektörel alanda yap c ifl iliflkileri ve meslek eti i ilkelerine olan ba l l, Bursa m z n, yöremiz ve ülkemizin kalk nmas na olan katk lar yla Say n Raflit KARAASLAN, BUS AD Yönetim Kurulu taraf ndan 2010 Y l BUS AD Meslek Ödülüne lay k bulunmufltur. BUS AD E itim ve Kültüre Destek Ödülü Nuri Nihat ASLANOBA 1937 y l nda Bursa da do an Nuri Nihat ASLANOBA, tahsil hayat boyunca babas na ait lokantada hayat ve ticareti tan d. Hayat prensibini fl, Afl ve E itimli nsan olarak belirleyip, bu prensibe olan ba l l ve ülke kalk nmas n n e itimden geçti ine olan inanc yla ; Y ld r m lçesi Erikli -Ba laralt Mahallesinde yapt rd ; 32 derslik ve 960 ö renci kapasiteli, 100 kiflilik kapal spor salonlu, fizik,kimya biyoloji laboratuar,bilgisayar odas,konferans salonu,resim ve müzik derslerinin yap ld projeksiyon ve ses sistemi bulunan özel donan ml dersliklerden oluflan, ders y l nda faaliyete geçen kendi ad n tafl yan Nuri Nihat ASLANOBA Anadolu Lisesi ve bunun yan s ra bu y l içerisinde ö retime bafllamak üzere yapt rmakta oldu u ; toplam maliyetleri 17 milyon Türk Liras olan, Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi nde 15 bin metrekare arsa üzerinde 3 katl olarak infla edilen ve 32 derslikten oluflan Nuri Nihat ASLANOBA Sa l k Meslek Lisesi ve Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi nde efli Havva ASLANOBA n n ismini tafl yan 360 ö renci kapasiteli Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Bursam z n e itim ve kültürüne olan gönüllü katk lar göz önüne al narak Say n Nuri Nihat ASLAOBA, BUS AD Yönetim Kurulu taraf ndan 2010 y l BUS AD E itim ve Kültüre Destek Ödülü ne lay k bulunmufltur. BUS AD Çevre Ödülü BOSCH A.fi. HSE (Human-Safety- Environment/ nsan- Emniyet-Çevre) konular n n, BOSCH un global düzeydeki iflletme politikas nda ön planda tutulmas, BOSCH Merkez Yönetimi'nin bu bak fl aç s n n Türkiye deki yönetimin de önceli i olmas, ifl güvenli i, çevre koruma ve yang ndan korunma ( fl Sa l ve Güvenli i Birimi) k s mlar n n, direkt olarak flirket üst yönetimine ba l çal flmas, konuya gösterilen önem ve sa lanan kaynaklar n ; - CO2 yönetim sistemi yaklafl m ve projeleri, - Toprak kirlili i önleme yönetim sistemi, gibi örneklerle de destekleniyor olmas sebebi ile BOSCH A.fi., BUS AD Yönetim Kurulu taraf ndan 2010 y l BUS AD Çevre Ödülüne lay k bulunmufltur. 15 Bak fl 117

12 Ahmet Kurtcebe Alptemoçin Erkurt Holding Yönetim Kurulu Baflkanı Siyaset çözüm üretmektir Türkiye 24. Dönem milletvekillerini seçmek için 12 Haziran da sand k bafl na giderken, demokrasinin gere i bir kez daha yerine getirildi. Üslup tart flmalar n n yafland seçim kampanyalar sürecinde, projeler dile geldi, halk n önüne hedefler kondu. Ancak yolsuzluk iddialar, yandafllara sa lanan rantlar n ortaya dökülmesi, kasetlerle kiflilerin özel hayat na müdahale gibi konular ön plana ç kt. Kaset entrikas yani özel hayat n siyasete alet edilmesi ile gerginleflen siyasi üsluba, Hopa da oldu u gibi kimi zaman da polis müdahalesiyle iyice gerilen tats z olaylar eklendi. Siyasetçiler önemli bir s nav verdi Siyaset, çözüm üretmektir. Bu bak mdan siyasetçinin çözüm üreten, ayr flt ran de il, buluflturan bir üslup kullanmas gerekti ini belirtmek istiyor, 17 nci kez gerçeklefltirilecek olan genel seçimlerin ülkemize hay rl u urlu olmas n diliyorum. Geçti imiz dönemde iyi yönetilemeyen aç l m paket ve projeleri dengeleri bozmufl, toplum bar fl ciddi flekilde zedelenmifltir. Yeni dönemde Türkiye yi yönetecek olanlar n önünde, boyutlar seçim dönemi vaatleri nedeni ile çok büyüyen ve çözüm bekleyen sorunlar vard r. Özellikle terör tehdidi, özerklik talebi ve bunlarla ilgili di er konular alarm vermekte ve acil çözüm beklemektedir. Ayr ca Türkiye tarihinin rekorunu k ran cari aç k, ülkenin ekonomik dengesini tehdit etmektedir y l n n ilk çeyre inde cari aç n 22.1 milyar dolar olarak aç klanmas önemli bir iflarettir y l nda cari aç n tarihi bir rekorla 60 milyar dolar aflaca hatta 70 milyar dolar olabilece i tahmin edilmektedir. Cari aç n kapat lmas için farkl yaklafl mlar denenebilir. hracat n artt r lmas, ithalat n azalt lmas için al nacak tedbirler önemlidir. Cari aç n finanse edilememesi sonunda ülkemizin büyük s k nt larla kar fllaflaca muhakkakt r. Do rudan yabanc sermaye girifllerinin ilk çeyrekte 4 milyar dolar olmas sorununun hafifletilmesinde önemli bir s k nt d r den bu yana dünyay etkisi alt na alan küresel krizin, özellikle ticari iliflkilerimizin yo un oldu u Avrupa ülkelerine yans malar devam etmekteyken, kendi içimizde bir s k nt ç kmasa bile, d flar dan gelecek bir etkiyle riski tafl yamaz noktaya gelmemiz söz konusu olabilecektir. Bu konuda kimi ekonomistler karamsar yorumlar yapmaya, ABD ekonomisinde yaflanacak yeni geliflmelerle d fl konjonktürün de iflece ini ve dünya ekonomisinin yeni dengesinin Türkiye yi ciddi olarak etkileyebilece ini ifade etmeye bafllam fllard r. Dolay s yla cari aç k konusu, tart flmas z Türkiye nin en acil çözüm bekleyen konular ndan biridir. Cari aç n temelinde ucuz döviz politikas yatmaktad r. Ucuz döviz nedeniyle, en fazla ihracat yapt m z, göznuru sektörümüz dedi imiz otomotiv sektöründe bile ilk üç ayda döviz kazanamad k, aksine 62 milyon dolar döviz aç verdik. Çünkü otomotivde ilk üç ayl k ihracat gelirimiz 3 milyar 891 milyon dolarken, ithalat harcamam z 3 milyar 954 milyon dolar olmufltur. Oysa geçen y l ayn dönemde 1 milyar 415 milyon dolar döviz fazlas elde etmifltik. Aç k 16 Bak fl 117

13 Makale bir flekilde Türkiye de otomobil ithalat patlam flt r Ocak-nisan döneminde 53 bin yerli otomobil sat l rken, 122 bin yabanc otomobil sat ld y l n n ayn döneminde, 12 bin yerli 24 bin yabanc otomobil sat lm flt. Ucuz döviz nedeniyle yerli üretimde ucuz ithal parça kullan m artarken, yerli parça üretimi çökerken yerli sanayinin döviz harcamas da art yor. Ayn zamanda ucuz ürünlerin ithal edilmesi de yayg nlafl yor. Oysa cari aç k sorununu çözmek için ülkenin döviz kazan m n art rmak gerekir. Yani üretimi art rmak ve ihracat art rmak gerekir. Yani döviz al p satmak ile cari aç k sorunu çözülemez. Dolay s yla daha çok döviz geliri sa laman n, döviz harcamas n n küçültmenin yollar derhal gündeme gelmelidir. Ekonomik göstergelerde dikkat çeken bir baflka rakam ise enflasyondur. Enflasyon global ölçekte belirgin bir art fl trendine girmifltir. Dolay s yla önümüzdeki dönemde geliflmiflgeliflmekte olan ülke ayr m olmaks z n enflasyonist bask n n daha fazla gündeme gelmesi beklenmelidir. TÜ K in son aç klad rakamlara göre May s ay nda enflasyon TÜFE de %2.42, ÜFE de %0.15 olurken, y ll k bazdaki art fllar TÜFE'de %7.17, ÜFE'de %9.63 seviyesinde gerçekleflmifltir. Bu rakamlara göre enflasyon Nisan ay nda gördü ü %4.26 seviyesine göre, yaklafl k 300 baz puanl k art fl göstermifltir. Enflasyondaki bu sert yükseliflte, özellikle mevsimsellik etkili olmufltur. Yine bir süredir dikkat çekti imiz üzere, üretici fiyatlar n n tüketici fiyatlar na yans mas da enflasyondaki bu sert art flta etkili olmufltur. Enflasyondaki bu h zl yükselifl, y l n ikinci yar s nda faiz art r m gelebilece ine yönelik beklentileri güçlendirmifltir. Nitekim, son aç klanan rakamlara göre enflasyon, y l sonu için belirlenen %5.5 seviyesinin üstünde gerçekleflmifltir. Dolay s yla enflasyonda bu sürpriz yükselifl, Merkez Bankas n seçimler sonras nda faizlerde art fla gitmeye zorlayacakt r. Dolay s yla seçimlerden sonra beklenen yeni anayasa tart flmalar n n ekonomik gerçekleri gölgelememesini dilerim. Ayn zamanda yeni kabinenin ülkenin gerçeklerini bilerek, önemseyerek, h zla icraata giriflece ini ümit ediyorum. Seçimden hemen sonra ekonomik sorunlar çözmek herhalde iflbafl na gelecek hükümetin en acil görevi olacakt r ve yeni anayasa tart flmalar n n bile bu çabay gölgelememesi gerekmektedir. Seçimlerin baflar l ve ülkemiz için hay rlara vesile olmas n ve yeni kabinenin ülkenin gerçeklerini bilerek, önemseyerek h zla icraata giriflmesini dilerim 17 Bak fl 117

14 BUS AD dan Yeni üyelerimiz rozetlerini takt Bursa ve Türkiye ekonomisine büyük katma de er sa layan üyeleri ile sivil ekonomik toplumun güç birli inin ifadesi olan Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i BUS AD, yeni üyelerle güç kazanmaya devam ediyor. Bursa n n önce gelen sanayici ve ifl insanlar ndan Ahmet Burak Yavuzbalkan, Ahmet Murat Selek, Ayhan Gürbay, Ayvaz fienol, Bülent Tavukçu, Ergün Hadi Türkay, Esra Öztürk, Gürol Mumcu, brahim Uzun, Mehmet U ur Bocan, Mustafa Ekinci, Nefle Y ld r m, Nihat Ak no lu, Serdar Tahtak ran, fievki Boran, Yalç n Aras ve Yaflar Poyraz törenle BUS AD rozeti takt. Almira Otel de 25 Mart akflam Do an Ersöz ödül töreni gecesinde gerçekleflen rozet takma seremonisi, yeni üyelerimizle eski üyelerimizin k sa sürede kaynaflt örnek bir ortamda gerçekleflti. 18 Bak fl 117

15 Dr. Bahad r Kalea as TUS AD Uluslararası Koordinatörü ve AB Temsilcisi Demokrasinin ruhu (Demokrasinin ruhu ve özgürlük) A tatürk, Bir Milletin Yeniden Do uflu kitab ile tan nan Lord Kinross Anadolu gezilerini de yaz ya dökmüfltür. Türkçeye Kutsal Anadolu Topraklar nda (Nokta, 2007) bafll ile çevrilen kitab 1954 y l nda Londra da yay nlan r. Biliyor musunuz, bu cephenin arkas na barikat kurmufl olan Rusya ya bakt kça, onun bizden, askerlerimizden de il, demokrasimizden korktu unu düflünüyorum. Özgürlüklerin Cazibesi Lord Kinross Kars ve Ani harabelerini birlikte gezdi i Yüzbafl Hikmet in bu sözlerini kitab nda özellikle vurgular. Y l So uk savafl. Hitler sonras Avrupa haritas yeniden çiziliyor. Sovyet etki alan ile ABD nin Marshall yard m ülkeleri aras nda k ta ikiye bölünmüfl durumda. Do u Avrupa da Moskova destekli partiler iktidara hâkim. Almanya iki parça. Varflova Pakt daha yok. NATO yeni kurulmufl, Türkiye henüz üyesi de il. Sadece Stalin in emelleri ne karfl Truman Doktrini ile ABD teminat devrede. Sovyet Birli i nde Türkçe dilleri konuflan halklar, baflta K r m Tatarlar olmak üzere sürgünlere, etnik temizli e maruz kalmaktalar. Yazar, Yüzbafl Hikmet ile sohbetlerinden ilginç ayr nt lar aktar yor. Türkiye sosyal ve ekonomik kalk nmada henüz çok gerilerde olsa da, s n r n iki taraf aras ndaki refah ve özgürlük fark dikkat çekiyor: köylülerin bol g dalar, kahvelerde radyo bafl nda toplanm fl, meclisteki tart flmalar dinleyen gruplar. Yüzbafl Hikmet iki ülkenin s n r birlikleri aras ndaki toplant lardan, ö len yemekleri sonunda Ruslar n yemekleri k r nt lara kadar bitirebilmeleri için Türk askerlerin nezaketen bir süre arkalar n döndüklerinden ve hediye edilen Kravchenko nun Özgürlü ü Seçtim kitab ndan bahsediyor. ABD ye iltica eden bu Sovyet yetkilisinin an lar ideolojik propaganda arac na dönüflmüfl olsa da, sonuçta özgürlük mesaj tafl maktayd. S n rlar ötesi demokrasi mesajlar her zaman otoriter rejimler için huzursuzluk kayna olmufltur. So uk savafl y llar nda Radio Free Europe ve televizyon dalgalar ile Avrupa n n do usundaki halklara sistematik olarak daha özgür bir yaflam n imgeleri yay lm flt. Uzun y llar Türkiye de terörü destekleyen baz ülkelerdeki rejimlerin korkusu da ayn yönde olmal : kendi vatandafllar n n s n r n ötesinde daha özgür bir yaflam oldu unu bilmeleri. Al flverifl olanaklar ndan, televizyon ile yans yan renkli yaflam görüntülerine ve seçim afifllerine serpilen daha cazip bir komflu ülke rahats z eder diktatörleri. 21. Yüzy l n De erleri Yeni bir yüzy la geçerken h zlanan teknolojik geliflmeler gezegenin tüm halklar n komflu yapt birbirine. Daha kolay seyahat, televizyon uydular, internet, mobil teknolojiler, sosyal medya derken, demokrasinin ruhu daha rahat gezer oldu ülkeler aras nda. K v lc m Tunus a düflünce M s r da yak yor, Ürdün ve Yemen i de tutuflturuyor, Belarus veya Güney Do u Asya y da s t yor. Fakat bu ayn zamanda demokrasinin daha kolay kök sald, geliflti i ve korundu u anlam na geliyor mu? Demokrasi bazen daha popülist otoriter rejimlere do ru yumuflak geçifl arac m oluyor? 20 Bak fl 117

16 Brüksel den Makale Orhan Pamuk The Guardian daki genifl yank bulan yaz s nda ( ) Bat n n kaybetti i cazibesinden, demokrasi sorunlar ndan, fl klar Asya da yükselen Do u dan ve Türk halk n n karmafl klaflan dünya görüfllerinden bahsediyor. Güncel tart flmalarda buna benzer sorular her ülkede yeflermekte. Hegel in zaman n ruhu kavram ve dünya üzerinde do udan bat ya dolaflan uygarl k düflünceleri geliyor akla (Tarih Felsefesi Üzerine Dersler, 1837). Çin den, ndus Vadisi nden, Pers diyarlar ndan, Avrupa ya, sonra Amerika ya hareket eden bir dünya uygarl k merkezinin bugün Japonya dan sonra tekrar Asya da parlad n düflünen birçok yaklafl m var. Tabii gerek Marksist diyalektik içinde, gerekse günümüzün somut verilere dayal uluslararas finans, ekonomik üretim, insan sermayesi ve askeri güç temelli analizleri çerçevesinde bu tür yaklafl mlar çok s n rl kalmakta. Örne in, Çin bugün h zla dünyan n en büyük ekonomisi olma yolunda ilerliyor. D fl yat r mlar, günefl enerjisi, elektrikli otomobil, savunma sanayi ve uzay teknolojilerindeki at l m sinyalleri son derece kuvvetli. Azimli ve çal flkan bir halka sahip. Di er yandan kifli bafl na düflen milli gelir, insani kalk nm fll k göstergeleri, e itim, sosyal ayaklanmalar ve do al dengeleri koruma sorunlar çok derin. Kültür, sanat, siyasal düflünce, din, medya ve internet özgürlükleri k s tl. Tereddütler ve Tercihler Zaman n ruhu nas l dolafl rsa dolafls n, demokrasinin ruhu olmadan bir uygarl k gücü olmak mümkün mü? Bat, sorunlar na ra men, demokrasi kültürü, kad n haklar, bireysel özgürlükleri, kültürel ço ulculu u ve hukuk devleti ile Türkiye gibi bir ülke için hala as l çekim merkezi de il mi? Yoksa 21. yüzy lda art k otoriter, fakat kendi belirledi i koflullar içinde halk na hizmet götüren, ald kararlar etkin uygulayan, uyumlu ve istikrarl toplum ülküsü vaat eden yeni rejimler mi zaman n ruhuna hitap edecekler? Demokrasiler yönetemiyor mu art k uygarl? Yoksa her fleye ra men hala halklar n daha iyi bir yaflam beklentilerine en güçlü yan t demokrasiler mi veriyor? Tahrir Meydan ndaki Kahireliler için Berlin mi, Pekin mi daha ideal? Peki ya Ankara n n demokrasi gücü söz konusu mu? Ya da Kahire için yaln zca flimdikine göre birkaç derece daha fazla Berlinli olmak yeterli mi? Böylesi daha m gerçekçi? Daha m do ru? Yüzbafl Hikmet Gürsel hemen savafl sonras Almanya ya giden Türk heyetlerinde yer alm fl, diktatörlerin y k m n dehfletle gözlemlemiflti. Ellili y llarda, Sovyet s n r ötesine bir demokrasinin askeri olman n özgüveni ile bakarken, ülkesindeki yeni özgürlük havas n n hazz içindeydi. Sonra ABD de West Point akademisinde dünya vizyonu ayn yönde pekiflti. Ne var ki, zamanla ülkesindeki siyasetin demokrasiden uzaklaflan e ilimlerinden üzüntü duydu. 27 May s ta askeri cuntaya kat lmad fakat önce iyimserlikle yaklaflt. Sonra darbecilerin iç çat flmalar s ras nda mesle inden koptu. Mütevaz ve mesut yaflam n n son y llar nda, yetmiflli y llarda siyasetin cepheleflmelerinden kayg duymaktayd. Fakat hep demokrasiye inand. Dedem yaflam n n son dönemini vakfetti i torununa da ayn iyimserli i afl lad : tereddüt an nda tercihi her zaman özgürlüklerden yana yap. 21 Bak fl 117

17 Gürbay: Türkiye çok gergin günler yafl yor BAKIfi n bu say s nda, sektöründe öncü kurulufllardan Farba n n Genel Müdürü Ayhan Gürbay söylefli sayfalar m za konuk ettik. Türkiye nin çok gergin günler yaflad n söyleyen Gürbay, yeni seçilen milletvekillerinden, huzur ve bar fl ortam n n sa lanmas için önlemler almalar n istedi. BAKIfi: Özgeçmiflinizi k saca anlat r m s n z? AYHAN GÜRBAY: 1962 Bal kesir do umluyum, tüm çocuklu um ve e itim hayat m Bursa da geçti, yani Bursal y m. Uluda Üniversitesi flletme Fakültesi mezunuyum. Çal flma hayat na, 1980 y l nda Enka Holding e ba l Çimtafl/Gemlik fabrikas nda teknik ressam olarak bafllad m ve flletme e itimi sonras Planlama Yöneticisi olarak görev ald m y l nda Diniz Holding e ba l Major SKT de çal flmaya bafllad m, 2004 y l na kadar üretim, kalite ve metod departmanlar n n yöneticili ini ve son olarak flletme Müdürlü ü görevini yerine getirdim y l ortalar nda Farba Fabrika Müdürü olarak bafllad m görevimi, halen Farba Genel Müdürü olarak sürdürmekteyim. BAKIfi: Firman z n geliflimi, ortaklar n z, üretim konusu ve kapasitesi hakk nda bilgi verir misiniz? AYHAN GÜRBAY: Farba 1979 y l nda Bayraktar Holding taraf ndan Bursa da kurulmufltur y l nda yine Farba yönetiminde Bursa Uluda Üniversitesi, Ulutek de Ar-Ge ve Mühendislik hizmetlerimizi sa layan Bayraktarlar Tasar m ve 2008 y l nda Organize Sanayi Bölgesi nde Kal p Üretim fabrikam z devreye girmifltir. Farba bugün üç ayr lokasyonda yaklafl k 500 kiflilik istihdam sa layan ve yaklafl k 35 Milyon Euro ciro yapan, ürün gelifltiren, kal plar n üreten ve modern teknoloji ile üretim yapan modern bir tesistir. Uluda Üniversitesi Teknoloji Gelifltirme Bölgesi' nde bulunan 50 kiflilik (Bayraktarlar Tasar m) Ar-Ge ve mühendislik grubuyla; Koito ve Valeo gibi firmalar n lisans ile üretim yapmas n n yan s ra, Ar-Ge konusuna verdi i önem ve yapt yat r mlar ile ürün tasar m yapabilmekte ve Designer veya Full Service Supplier olarak çal flabilmektedir. Farba bu yönü ile Türkiye nin öncü firmalar ndan biridir. Organize Sanayi Bölgesi nde yaklafl k 40 kiflilik kadrosu ile kal p üreten Kal p Üretim fabrikam z Türkiye nin en iyi plastik enjeksiyon kal plar üreten kal p fabrikalar ndan biridir. Toyota, Oyak Renault, Tofafl, Ford, Mercedes Benz Türk, Daimler gibi büyük markalara far ve stop üretimi yapan Farba, Volkswagen in üretimine bafllayaca yeni küçük model arac n n ve bu arac n Seat ve Skoda için üretilecek versiyonunun da arka stop lambalar n hem tasarlayacak hem de üretimini yapacakt r. BAKIfi: Yer ald n z sektörün özellikleri nelerdir, rakipleriniz kimlerdir, Türkiye deki konumunuz nedir? AYHAN GÜRBAY: Sektörümüz çok yo un bir teknolojik de iflimin ve rekabetin oldu u ve müflterilerin taleplerini sürekli artt, Otomotiv Ayd nlatma Sektörüdür. Müflterilerimiz kalite, teslimat, maliyet ve teknolojik ürün beklentilerini sürekli artt rmakta ve biz de bu beklentileri karfl lamaya çal flmaktay z. Otomotiv ayd nlatmas ürünleri, otomotiv araçlar n n stilini ve karakterini ortaya koyan ürünler olmas nedeni ile de iflimin ve teknolojik geliflmelerin çok h zl oldu u bir üretim alan d r. Biz sektörümüzde OEM e bu büyüklükte hizmet veren iki üreticiden biriyiz. BAKIfi: Türkiye de ve yurt d fl nda sektörünüzün gelece i hakk ndaki düflüncelerinizi ö renebilir miyiz? Sektörün s k nt lar var m, sürdürülebilirlik aç s ndan hükümetten beklentileriniz nelerdir? AYHAN GÜRBAY: Sektördeki gelece i genelde araç üreticileri ve Valeo, Koito, Hella gibi büyük ayd nlatma üreticileri belirler. Özellikle yeni trendler üst segmentlerde bafllar ve zamanla orta ve alt segmente yay l r. 22 Bak fl 117

18 Söylefli Örnek: Audi araçlarda ayd nlatma teknolojileri bir ay rt edici özellik olarak kullan lmaktad r. Gelece e bakt m zda düflük CO2 emisyonu, enerji verimlili i ve araçlarda estetik ön plana ç kmakta, bu da fl k kayna olarak LED kullan m n n artaca anlam na gelmektedir, bu yüzden grup olarak bu konuda çok baflar l çal flmalar yapan Almanya merkezli odelo firmas n bünyemize dâhil etmifl bulunuyoruz, odelo ile birlikte mühendislik ve inovasyon yeteneklerimizi gelifltirebilece iz, hükümetten Ar-Ge teflviklerine devam etmelerini, yurt d fl na ifl bafl e itim için gönderilecek mühendislerin de, bir flekilde destek kapsam na al nmalar n talep ediyoruz. BAKIfi: Yak n geçmiflte yaflanan küresel krizi nas l de erlendirdiniz, bu süreçte yurt içinde ve yurt d fl yat r mlar n z oldu mu? AYHAN GÜRBAY: Büyümeye haz r küçülme slogan ile krizi çok baflar l yönetti imizi düflünüyoruz. Krize ilk tepki olarak genel giderlerde tasarrufa gittik, etkin nakit yönetimi ile finansal durumumuzu kontrol alt nda tuttuk, genelde personelimizi koruduk ve kendimizi Yal n Üretim ve EFQM Mükemmelik Modeli konusunda gelifltirmeye devam ettik. Sadece zorunlu yat r mlar yapt k ve mevcut kapasiteyi doldurmaya çal flt k, ancak bu tedbirleri al rken krizin f rsatlar yarataca n n da bilincindeydik. Stratejilerimizi gözden geçirdik, sektörde ne gibi f rsatlar olabiliri araflt rd k, kanallar aç k tuttuk. F rsat bekler ve haz r olursan z ancak yakalayabilirsiniz; yoksa f rsat önünüzden geçip gider ve siz bunu çok geç alg lars n z y l boyunca yapt m z görüflmeler sonunda Alman Otomotiv üreticilerinin önde gelen Arka stop üreticisi odelo yu Almanya da bulunan dört ve Slovenya da bulunan bir iflletmesi ile grubumuza katmay baflard k. Bayraktarlar Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s, Sn. Ahmet Bayraktar n söyledi i gibi; odelo nun yüksek kaliteli ve yenilikçi ürün portföyü ile güçlü teknolojik altyap s ve de erli müflteri profili bizim mevcut otomotiv ifllerimiz ile mükemmel flekilde örtüflmektedir, odelo ile birlikte dünya çap ndaki tüm müflterilerimize art de er sa layaca m za inan yoruz. 23 Bak fl 117

19 BAKIfi: Firman z n kalite anlay fl, süreci ve hedefleri hakk nda bilgi verir misiniz? AYHAN GÜRBAY: Biz 2004 y l nda kendimize çok iddial bir Vizyon belirledik: Dünya Klas nda Otomotiv Ayd nlatma Üreticisi Olmak. Ve buna ulaflabilmek için de yedi temel strateji belirledik. Bunlardan biri Yal n Mükemmellik olarak belirlenmifltir y l nda bafllad m z Yal n Üretim çal flmalar na 2006 y l nda EFQM Mükemmellik çal flmalar n ilave ettik ve Farba ad na tescil ettirdi imiz Yal n Mükemmellik sistemini yaratmaya çal fl yoruz, yani biz sadece bilinen kalite sistemlerini uygulamakla yetinmiyor kendimize özgü bir sistem yaratmaya çal fl yoruz. Farba 2009 y l Bursa Kalite Büyük Ödülü nü alm flt r ve 2011 y l Ulusal Kalite Büyük Ödülü ne adayd r y l nda Renault ve Toyota taraf ndan ödüllendirilen Farba, bu y l Toyota taraf ndan Japonya da yap lan törende Avrupa Katk Ödülü ile onurland r lm flt r. BAKIfi: Bursa n n, içinde yer ald n z sektör aç s ndan yat r m iklimi yabanc sermaye taraf ndan nas l bulunuyor, iyilefltirilmesi gereken hususlar var m, düflüncelerinizi ö renebilir miyiz? AYHAN GÜRBAY: Bursa otomotiv sektörü aç s ndan oldukça iyi bir ortam. Organize sanayi bölgelerinin olmas, otomobil fabrikalar n n olmas, yan sanayinin bölgede kümeleflmifl olmas, limana yak nl k, serbest bölge ve teknoloji gelifltirme bölgesinin olmas avantaj m z. Arsa, altyap, enerji maliyetleri, kredi olanaklar iyilefltirilebilir. Dev yat r mlar için destekler var, küçük ve orta ölçekli iflletmeler de düflünülmeli. Yabanc sermayenin yak nd en önemli konu bürokratik ifllemler, adalet sistemi ve kay t d fl ekonomi. Siz kay t alt nda çal fl p vergi verirken, sizinle ayn ifli yapan baflka bir firma vergi vermedi i için daha düflük maliyetlerle size karfl rekabet üstünlü ü sa layabiliyor. Devlet kay t d fl çal flanlardan vergi alabilse, bugün hepimizin üzerindeki yük azal r. Çal flanlar üzerindeki vergi yükünün azalt lmas kay t alt nda çal flmay destekler. Özelikle tüketimden al nan vergilerin düflürülmesi, sektörümüzün geliflimini engeller nitelikte. Otomotivde kal c teflviklerin verilmesi, yeni araç al m na kiflilerin özendirilmesi için hurda teflvikinin sürekli olmas, özel tüketim vergisi, akaryak t üzerinden al nan vergilerin düflürülmesi gerekir. Yoksa flu anda ihracat n lideri olan otomotiv sektörü ülkenin 500 Milyar dolarl k ihracat hedefine nas l ulaflabilir? BAKIfi: Türk ekonomisinin önümüzdeki on y lda dünya ekonomik s ralamas nda eriflebilece i yer sizce neresidir, 2023 y l hedeflerinizi k saca anlat r m s n z? AYHAN GÜRBAY: Türkiye de baflar ya susam fl genç insan gücü var, bu büyük bir avantaj. nsanlar m zda baflarma arzusu var ve saat limiti olmadan çal fl yor. Türkiye büyümeye devam ediyor ve edecek gibi gözüküyor, kuflkusuz cari aç k gibi bizi zor duruma düflürebilecek konulara mutlaka önlem al nmas gerekiyor. Türkiye nin rakibi BRIC ülkeleridir ve yükselen maliyetler ile üretim buralara özellikle Çin e do ru kayabilir. odelo nun grubumuza kat lmas sonras Farba ve odelo ayd nlatma gruplar Bayraktarlar Holding Ayd nlatma Grubu alt nda çal flmaya bafllayacaklard r. Bayraktarlar Ayd nlatma grubu baflta Çin ve Amerika ve belki arkas ndan Hindistan olmak üzere büyümeye devam edecektir y l na geldi imizde en az 500 Milyon Euro ciro ile dünya klas ndaglobal bir kurulufl olaca z. BAKIfi: Bu ülkeyi yönetiyor olsayd n z, ilk üç icraat n z ne olurdu? AYHAN GÜRBAY: Bu çok zor bir soru lk üç icraat m; ekonomi, sa l k ve hukuk alan nda iyilefltirmeler yapmak olurdu diyebilirim, detaylar n sorarsan z anlatmam sayfalar alabilir. BAKIfi: Sosyal sorumluluk projeleriniz var m, anlat r m s n z? 24 Bak fl 117

20 Söylefli AYHAN GÜRBAY: Farba, üretti i ürünleriyle yollar, kazand bilgi ve birikimleriyle, toplumu ayd nlat yor. Farba önceliklerini; fl Güvenli i, Kalite, Teslimat, Maliyet ve Büyüme olarak belirlemifltir, ama bunlar n hepsinin temelinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlay fl yatmaktad r. Farba n n Kurumsal sosyal sorumluluk politikas Çevrenin korunmas ile ilgili çal flmalarda öncülük etmek, öncelikle çal flanlar m z ve aileleri olmak üzere, e itim ve bilgilendirme faaliyetleriyle toplumun bilinçlendirilmesine katk da bulunmakt r. Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikam z n iki temel sütunundan biri Çevre di eri E itim olarak belirlenmifltir. Farba'da KSS faaliyetlerimiz kapsam nda öncelikle çal flanlar ve aileleri olmak üzere, e itim ve bilgilendirme faaliyetlerine öncelik verilir. Farba çal flanlar n bilinçlendirilerek, örnek davran fllar yla etraflar ndaki toplumu etkilemeleri böylece suya at lan bir tafl gibi dalga dalga toplumun bilinçlendirilmesi hedeflenir. Çal flanlar için yang n ve depremden korunma, hijyen, kiflisel imaj, görgü kurallar, etkili sunum teknikleri gibi konularda çal flanlar n n bilinçlendirilmesi için e itim ve seminerler düzenlenmektedir. Farba da bilginin paylafl lmas bir kültürdür. Yetkin oldu umuz konularda (yal n üretim, EFQM, yal n mükemmellik, problem çözme, liderlik, stratejik yönetim vb.) e itim kurumlar, ö renciler, yan sanayiler, komflu kurulufllara seminerler ve bilgilendirme faaliyetleri yap lmaktad r. E itim kurumlar ile iflbirli i yap larak ö renciler ve ö retmen için teknik geziler düzenlenmektedir. KSS politikam z gere i olarak; Farba maddi ve manevi kaynaklar n ifl sahiplerimiz Bayraktar Ailesi taraf ndan yapt r lan "Hatice Bayraktar Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi" ne yönlendirmektedir. Bu y l çal flanlar m z n kat l m ile evsel at k ya lar n n toplanarak, at k merkezine teslim edilmesi ve engelliler için plastik kapak toplama kampanyas çal flmalar baflar ile yürütülmüfltür. BAKIfi: Yeni Seçilen milletvekillerinden beklentilerinizi aç klar m s n z? AYHAN GÜRBAY: Bir genel müdür olarak ekonomik önlemleri ve teflvikleri hat rlatmam gerekir ama görüyorum ki Türkiye çok gergin günler yafl yor, ülkemizin daha huzur ve bar fl ortam içinde yaflamas için önlemler almalar n isterdim. 25 Bak fl 117

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi

Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi 1 Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi PAZAR Alıcılarla satıcıların serbest bir biçimde karşılaştıkları, kâr amaçlı ya da kâr amaçsız her türlü mal ve hizmetin alıcı ve satıcılar arasında değiştirildiği

Detaylı