Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ocak/ fiubat/ Mart 2011"

Transkript

1 Ocak/ fiubat/ Mart BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler e itilecek Makedonya Büyükelçisinden BUS AD a ziyaret

2 Ocak/ fiubat/ Mart Say :117 Mehmet Arif Özer (Baflkan) Oya Yöney (Baflkan Yard mc s ) Ali Ceylan (Baflkan Yard mc s ) Bülent Parlam fl (Baflkan Yard mc s ) Tu rul Dirimtekin (Sayman) Ahmet Altekin (Üye) Ayhan Ispalar (Üye) Ayflegül Donat (Üye) Erol K l ç (Üye) Fehmi Osanmaz (Üye) hsan Karademirler (Üye) Mehmet Ali Yormazo lu (Üye) Mürsel Öztürk (Üye) Mehmet Arif Özer Oya Yöney Prof. Dr. Ali Ceylan Ayflegül Donat hsan Karademirler Mürsel Öztürk Dr. Murat Kuter BAfiKAN IN MEKTUBU M. Arif Özer 07 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Oya Yöney 09 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Prof. Dr. Ali Ceylan 10 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Bülent Parlam fl 12 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu MAKALE Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 18 Yeni üyelerimiz rozetlerini takt 20 BRÜKSEL DEN MAKALE Bahadır Kalea ası 22 SÖYLEfi Ayhan Gürbay 26 SEMPOZYUM En önemli strateji farkl l k yaratmakt r MAKALE fierif Arı 34 MAKALE Ahmet Altekin 36 M ZAH 38 MAKALE Tu rul Dirimtekin 40 SÖYLEfi Yalç n Aras 44 BUS AD dan Mali Genel Kurulumuz yap ld Barıflçı Ajans ve Rota Ofset Barıflçı Network kurulufllarıdır.

3 48 - Kimsayal kullan m nda AB standartlar na uymayanlar Avrupa'ya mal satamayacak - Saydam: Torba Yasa kamu borçlar n ödemek için büyük bir f rsat 58 MAKALE Lami Ya cılarlıo lu 60 BUS AD DAN HABERLER - Bursa heyeti Hessen de 57 - BUS AD/ MAKS FED ve Global Education iflbirli i - CHP'li Demirel'e demiryolu deste i 74 SÖYLEfi Nefle Y ld r m 80 ÜYELERDEN HABERLER 120 K TAP Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 122 ZN K VE Ç N Yasemin Koç 46 AÇIK KAPI SÖYLEfi LER - Felsefenin serüveni - Elefltirel düflünebilmeliyiz - Adaletin Paradoksu 52 PANEL - Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir 52 - BUS AD yönetiminden brahim Orhan a ziyaret - Global Kobi Bursa da topland - MAKS FED Genel Kurulu BUS AD binas nda yap ld - BUS AD yönetimi Efehan Otel de topland - Ufuk Ocak a rozeti üye ziyaretinde tak ld Üniversite/Sanayi iflbirli i geliflecek - Bursa Vergi Dairesi Heyetinin BUS AD' ziyareti - Çal flabilir engelliler e itilecek - Gençler hayallerini tasarlad - Makedonya Büyükelçisinden BUS AD a ziyaret - TÜRKONFED de nöbet de iflimi MÜZ K Burç Balcı 126 YEN ÜYELER

4 Baflkan n Mektubu Mehmet Arif Özer Yönetim Kurulu Baflkan Seçim bitti. Millet istikrar seçti derken; Meclis aç l fl nda yaflanan kriz sürüyor. Umar z k sa zamanda çözülür. Çözüm süreci uzun olmamal ve risk oluflturmamal d r. Siyasetin temel görevlerinden biri sorun çözmektir. Bu arada flunu söylemeden geçemeyece im: Türkiye Millet Meclisi ndeki krize ra men ne Borsa da düflüfl oldu, ne de dövizde afl r bir yükselifl. Bu da Türkiye de gerek demokrasi anlam nda, gerekse ekonomi aç s ndan; bir fleylerin oturmufl oldu unu gösteriyor. Meclisin önünde bekleyen; Yeni Anayasa, yeni reformlar, içte ve d flta önemli sorunlar var. fiu anda ekonomide en önemli sorun: D fl ticaret aç. hracat artarken; ithalat m z katlanarak art yor. TÜ K ilk çeyrek büyüme rakamlar n aç klad. Türkiye %11 lik büyüme oran yla; ilk çeyrekte %9.7 büyüyen Çin i geride b rakt. %11 lik büyümenin %76,1 i iç harcamalardan kaynaklan yor. May s ay nda D fl Ticaret aç 10,1 milyar dolar olurken Ocak- May s aras 43 milyar dolara ulaflt May s ta ihracat n ithalat karfl lama oran %52,1 e düfltü. ç talep son derece canl, tüketicilerde güven unsuru hakim; gelirlerinin üstünde harcama e ilimi devam ediyor. Ekonominin so umas için al nan önlemlerin yetersiz kald görülüyor. Bu gidiflle y l sonunda 80 milyar dolara ulaflacak cari aç k ne kadar sürdürülebilir? D flar dan bak ld zaman, gurur verici ve sevinece imiz bir büyüme oran için endifle duyuyoruz. Çünkü bizim büyümemiz üretime dayanm yor. Son y llarda ekonomimizde ithalata ve tüketime dayal bir yap ortaya ç kt. Üretimlerimizde de düflük kur etkisiyle yerli girdi yerine, ucuz ithal girdi kullan yoruz. Birçok ara mal üreten fabrikalar ya kapan yor, ya da zor durumda thalat yapt m z ülkelerin istihdam na ve refah na katk da bulunuyoruz. flte bundan dolay afl r büyüme rakam n endifleyle karfl l yoruz 2023 y l nda hedefledi imiz Büyük Türkiye yi yaratmam z için ihracata ve rekabetçi üretim yap s na dayal reel büyüme modelini gelifltirmek durumunday z. Bunun için bir paradigma de iflimi ve yap sal reformlara ihtiyac m z vard r. Ülkemiz s cak paray de il, üretim ve ihracat için gelen yabanc sermayeyi teflvik etmelidir. Ülkemizin demokratik ve ekonomik geliflimine, Türkiye ve Dünya bar fl na katk sa layacak 24. Dönem Milletvekillerine baflar lar diliyorum. 05 Bak fl 117

5 Baflkan Yard mc s ndan Oya Yöney Baflkan Yard mc s Sand k zaman ile birlikte hareketli bir siyasi gündemi geride b rakt k. Bu seçimde propaganda ve polemiklere projeler de efllik etti. Liderler, partiler yar fl rken sanki kampanyalar haz rlayan reklam flirketleri de yar fl halindeydi. Bursa'da da hemen her parti kendi merkezlerini bayraklarla donatm fl; dikkat çekici afifller, billboardlarla donatm flt. Sadece 3 büyük partinin seçim tan t m ve propaganda amaçl harcamalar n toplam 150 milyon TL yi aflt hesaplan yor. Seçim ekonomisi kendisini hissettirmediyse de seçimin ekonomisi özellikle belirli baz sektörlere ciddi bir canlanma getirdi. 24. Dönem TBMM seçimleri sonucunda seçilen tüm milletvekillerimizi kutluyoruz. Kurulacak 61. Hükümetle birlikte gene gündemimizin ana bafll ekonomi. Bursa 18 milletvekili ile temsil edilecek yeni oluflacak TBMM de. Türkiye nin 5 büyük kenti aras nda yer alan Bursa; son 10 y lda ihracatta rekabet gücünü en çok artt ran, en çok vergi veren illerimizden oldu y l nda dünya ekonomisinde 10. s rada olmay, 500 milyar dolar ihracat yapmay hedefleyen Türkiye yi, bu iddial hedeflere tafl mada, Bursa önemli roller üstlenecektir. Sanayi, tar m, turizm ve ihracat kenti olan Bursa m z n kurulacak yeni hükümette bir ya da daha fazla bakanla temsil edildi ini görmek arzusunday z. Yeni yasama ve yürütme döneminde milletvekillerimizi büyük görev ve sorumluluklar bekliyor. Bir süredir genifl kat l ml bir model içersinde tart fl larak uzlaflma ile var lacak,yeni, sivil bir anayasa beklentimizi dile getiriyoruz. Meclisteki ve meclis d fl ndaki partiler, dernek ve üniversiteler ve toplumun çeflitli kesimlerini temsil eden STK lar n kat ld genifl bir tart flma ortam kat l mc bir modeli oluflt racakt r. Bu konuda TÜS AD bir anayasa çal flmas yaparak bunu kamuoyuyla paylaflt, s rada TOBB ve T SK var. Dolay s yla sivil toplum yeni anayasa ile igili olarak beklentilerini ortaya koymaya bafllad. Benim buna ilave edece im husus ise, yeni oluflacak meclisimizin ticaret,sanayi ve ihracatç lar m z n sorunlar yla yak ndan ilgilenmeleri ve haz rlanacak yeni anayasay de iflen dünya flartlar nda ekonomi a rl kl bir anayasa flekline dönüfltürmeleri... Kent gündemini meflgul eden, seçim çal flmalar n n önüne geçen bir geliflme de spor alan nda oldu. Geçen y l n flampiyonu Bursasporumuz, bu y l da üçüncü olarak bitirdi ve tarihinin en iyi ikinci neticesine imza att. Öncelikle tüm teknik ve idari kadromuz, yönetimimiz ile sporcular m z gönülden kutluyorum. Bursasporun, bu sene ikinci kez flampiyonlu unu beklerken geliflen tats z olaylar ise maalesef hepimizi üzdü. Bir bayan taraftar olarak Befliktafl maç öncesi geliflen olaylar büyük bir kayg yla izledim, bu olaylar n fair-play ödüllü Bursaspor a ve Bursa ya mal edilemeyece ini düflünüyorum. Sivil toplum kurulufllar baflta olmak üzere yerel yöneticilerimizin ve tabii ki bas n m z n, yaflanan bu olaylar n spor kamuoyunda yaratt kötü izleri biran önce silme konusunda üzerine düfleni yapaca na olan inanc mla önümüzdeki sene tekrar flampiyonluk parolas yla girece imiz yeni sezonun bafl nda görüflünceye dek, hepinize hoflçakal n diliyorum. 07 Bak fl 117

6 Baflkan Yard mc s ndan Prof. Dr. Ali Ceylan Baflkan Yard mc s Bursa n n hangi fakültelere ihtiyac var? Y llar önce, bir ifladam arkadafl m, Hocam siz gazeteleri nas l okursunuz? diye sormufltu. Soruyu anlayamam flt m. Sonra, sorusunu netlefltirdi. Gazete okurken, önceli inizi hangi haberlere verirsiniz? dedi. flte cevab ; Ben, gazete okurken, önceli imi, reklamlara ve ifl ilanlar na veriyorum. Çünkü, reklamlar ve ifl ilanlar, ekonominin gidiflat n, daha do ru tahmin etmeme yard mc oluyor. E er, gazetelerde reklamlar ve eleman ilanlar artt ysa, ekonominin iyiye do ru gitti ini düflünüyorum. Eleman arayan flirketlerin ise, büyüdüklerini düflünüyorum. Bu konuflmadan sonra, ben de gazeteleri arkadafl m gibi okumaya çal fl yorum. Ayr ca, gazetelerde, baz ilginç haberler dikkatimi çekiyor ve zevkle okuyorum. Bu haberlerden birisini, tarihli Hürriyet Gazetesi nin ekinde okudum. Habere göre, stanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde Mücevhercilik Fakültesi aç lacakm fl. Haber çok hofluma gitti. Türkiye nin geliflti ini,yeni fikirlerin üretildi ini ve üniversite-sanayi iflbirli inin geliflmeye bafllad n düflünmeye bafllad m. Türkiye, Dünya da mücevher ihracat nda ikinci s radaym fl.birinci s rada, talyanlar yer al yormufl. talyanlar, mücevher ihracat yan nda, mücevher makineleri de ihraç ediyorlarm fl. Söz konusu yaz dan ö rendi im kadar yla, mücevher üretimi, büyük ölçüde otomasyona dönüflmüfl. Kimse yüksek sesle söylemiyor ama, Türkiye de otomasyon, büyümenin ve ihracat art fl n n s rr d r. Türkiye ihracat içerisinde %5 olan teknolojik ürünlerin pay, %20 lere ç kmadan, cari aç m z kapatamay z. Ülke olarak, otomasyona geçmek için, öncelikle, e itime ve ar-ge ye daha çok yat r m yapmal y z. Bu nedenle, Bursa da aç lan ve aç lacak olan üniversiteleri çok önemsiyorum. Gazetedeki haberi okurken, kuyumcular n üniversite ile yapt klar iflbirli i de çok hofluma gitti. Türk ekonomisinin kalk nmas için, iflbirli i yapmalar gereken taraflar, görevlerini yapmaya bafllad lar diye düflündüm. Mutlu oldum. Türkiye de üniversitelerle reel sektör iflbirli i yapmadan kalk namay z. Y llar önce, benzeri iflbirlikleri düfl gibiydi. fiimdi ise, düfller gerçek olmaya bafllad. Ancak, daha gidilecek çok uzun bir yolumuz var. BUS AD, y llard r sanayi ile Uluda Üniversitesi aras ndaki iliflkileri gelifltirmeye çal fl yor. Örne in, içinde bulundu umuz akademik y l itibariyle, Uluda Üniversitesi ile iki yeni projeyi hayata geçiriyoruz. Birinci proje, engellilerin internet ortam nda evlerinde istihdam edilmeleri ile ilgilidir. Bu proje, ayr ca, doktora tezi olarak yürütülmektedir. Böylece, gerçek hayatla ilgili bir soruna, bilimsel bir yaklafl mla çözüm aran yor. kinci proje ise, ifladamlar n n, Uluda Üniversitesi nde y ll k planl konferanslar vermeleri ile ilgilidir. Bursa da gelecek y llarda, üniversite ile iflbirli i alanlar n n artaca n umuyorum. En önemli iflbirli i konusunun da stajlar oldu unu düflünüyorum. Bursa da ikinci devlet üniversitesi yeni kuruldu una göre, Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde hangi fakülteler kurulmal d r? Otomotiv, Moda, Turizm, Organik Tar m ve Giriflimcilik Fakülteleri nin kurulmas n öneriyorum. Önerdi im fakültelerin Bursa n n gelece i aç s ndan çok önemli olduklar n düflünüyorum. Çünkü, klasik sanayilere doymufl olan Bursa n n yeni sanayi kollar na ihtiyac var. 09 Bak fl 117

7 Baflkan Yard mc s ndan Bülent Parlamıfl Baflkan Yard mc s Ekonomi yönetimi Ekonomiyi yönetmek durumu idare etmek' de ildir. Baz ekonomistler, ekonomiyi yönetmek, beklentileri yönetmektir derler. Belki de ekonomiyi yönetmek daha do ru bir deyiflle; beklentilere yön vermektir denebilir. Ekonomiyi yönetenler öyle kararlar almal, öyle davran fllar sergilemelidir ki; baflta halk olmak üzere, ekonominin tüm aktörleri, ifladamlar, bankac lar, yerli ve yabanc yat r mc lar, çal flanlar, zihinlerinde ekonominin yar n n canland rmak istediklerinde ayn resmi (tabii olumlu resmi) görsünler. fiuras n biliyoruz ki, sadece iyimser olmakla ekonomide ifller iyiye gitmezken; bunun tersi, sadece kötümser olmakla ekonomi kötüye gidebiliyor. Bu sebeple, içinde bulundu umuz kritik ortamda hepimiz ayn tabloya bakarken, kimimiz iyimser, kimimiz kötümser bak yoruz, fakat gerçek olan flu ki, ressam n yani, ekonomiyi yönetenlerin, piyasalar n ihtiyaç duydu u f rça darbelerini biran evvel tabloya yans t p ortaya anlaml bir resim ç karmalar gerekmektedir. Resim ortaya ç kmad kça ortak bir vizyon oluflamayaca ndan, yar m kalan tabloya her bakan kiflinin ayr bir yorum yapmas gibi, her vatandafl, her müteflebbis de gördüklerini farkl yorumlayabilmektedir, ama do ru tekdir. Ekonomiyi korkular yönetiyor Ünlü ekonomist ve siyaset bilimci Hayek der ki: ktisat, insan yapmas de ildir; ama içinde insan vard r. çinde insan oldu u için de, insan anlamadan iktisat da anlafl lamaz. Ve bugün ça dafl bilimin vard kan ya göre, insan davran fllar n belirleyen, insan n korkular d r. Bu korkular n bir k sm kal t msald r; Yani do ufltan gelir. Kal t msal olmayan korkular n ço u da çocuklukta ö renilir. Bildi iniz gibi, insan davran fllar n inceleyen bilim insanlar, yetiflkinlerin davran fl bozukluklar n çözümlerken, onlar n çocukluklar na inip o ça larda gelifltirdikleri korkular n saptamaya çal fl rlar. ABD'de bafllay p dünyay saran, tarihin en büyük iktisadi krizini yenen Baflkan Franklin Roosevelt, "Korkulacak tek fley, korkunun kendisidir" diyerek insanlara, iktisadi korkular ndan kurtulman n en kestirme yolunu göstermifltir. (Roosevelt çok zor bir dönemde baflkanl a gelmiflti. Roosevelt iflbafl na geldi inde ABD 1929'dan beri Büyük Buhran ad verilen tarihinin en büyük ekonomik çöküntüsü yaflamaktayd. Nüfusun % 25'i iflsizdi. 2 milyon Amerikal evsiz barks z kalm flt. Roosevelt Yeni Düzen (New Deal) ad yla an lan çok yönlü bir yeniden yap lanma program gelifltirdi ve 1930'lar n sonuna do ru ABD ekonomisi tekrar ray na oturup, h zla büyüme e bafllad.) Türk ekonomisine yön veren insan davran fllar n n gerisinde de Türk toplumunun "iktisadi korkular " hatta paranoyalar vard r. Toplumumuzun geçmifline bakacak olursak (çocuklu una inilirse) bulunacak temel korku "dövizsiz kalmakt r". Dövizsiz kalmak bize göre asl nda "paras z kalmakt r". Osmanl lar döneminde, atalar m z, yüzy llar boyunca yönetimleri alt na ald klar bölgelerden gelen paralarla, devlet bütçesini denklefltirmifltir. Osmanl Devleti zay flay p girdi i savafllar kaybetmeye bafllay nca, hem ganimet hem de gelir kap lar kapanm flt r. Osmanl Devleti ilk defa 1840'ta d fl aç k, yani ulusal anlamda tasarruf aç vermifltir. Aç k veren Osmanl Devleti, çareyi "savafl ganimeti alam yorsan, borç al" fleklinde formüle etmifltir. Maalesef ekonomimiz de, Osmanl 'n n bütçesini d fl borçla denklefltirmeye bafllad andan itibaren "yabanc lara ba ml " hale gelmifltir. Günümüzde, baflrole ç kan ekonomi aktörlerinin en büyük korkusu "dövizsiz kalmakt r". Bu nedenle ülke borç alarak rezerv biriktirdikçe, herkes kendini daha bir güvende hissetmektedir. Ancak J.J.Rousseau nun çok be endi im bir sözünü hat rlatmak istiyorum Eldeki para hürriyetin aletidir. Fakat pefli kovalanan para, tam tersine kölelik aletidir Bugün bilinçalt m zda yer alan Döviz gelmezse, ne yapar z korkular n n asl nda geçmifl korkular m z n bir tesiri oldu u ortada. Ama korkunun ecele faydas olmad gibi, as l kurtuluflun el paras nda de il yaln z ve yaln z üretmek, üretmek ve üretmekte oldu una, yani asl nda gözden ç kard m z, istihdam katma de er ve ihracat kayna m z sanayi tesislerimizde oldu unu bir idrak edebilsek Sözün özü : Sahip oldu unuz tek fley çekiçse, her fley çivi gibi görünmeye bafllar (Abraham Maslow) En içten sayg ve sevgilerimle 11 Bak fl 117

8 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu 2010 Y l Bursa Sanayici ve fladamlar Derne i (BUS AD) Do an Ersöz ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Almira Oteli'nde düzenlenen törene Devlet Bakan Faruk Çelik, Vali fiahabettin Harput, Büyükflehir Belediye Baflkan Recep Altepe, AK Parti Bursa Milletvekili Sedat K z lc kl, AK Parti Bursa l Baflkan Sedat Yalç n, BTSO Meclis Baflkan lhan Parseker ile çok say da BUS AD üyesi kat ld. Ödül töreninin aç l fl nda konuflan BUS AD Baflkan Mehmet Akif Özer, krizden sonra dünya ekonomilerinin toparlanma sürecinin gecikti ini belirtti. BUS AD Baflkan Mehmet Arif Özer törende flu konuflmay yapt : Konuflmama bafllamadan önce, kas m ay nda kaybetti imiz BUSAD m z n çok de erli kurucu üyesi; Say n Talat Diniz i flükran ve rahmetle an yoruz. Mekân cennet olsun. Krizden sonra dünya ekonomilerinin toparlanma süreci gecikmektedir. Buna karfl l k; 2010 y l nda Türkiye de güven ortam h zl bir flekilde toparlanm flt r. Bankalar kredi hacimlerini geniflletmifl, dövizin düflüklü ü de ithalatta cazibe yaratarak; iç tüketimi beklenenin üzerinde art rm flt r. Y l sonu itibariyle ekonomimiz y ll k ortalama % 8 civar nda büyümüfltür. Tüketim mallar n n yan nda ara mallar ithalat da artm fl. hracat m z 114 milyar Dolar olurken; ithalat 185 milyar Dolar a ulaflm fl,71 milyar dolar gibi çok ciddi bir d fl ticaret aç oluflmufltur. Sonuçta; cari aç k 48 milyar 500 milyon dolar bulmufltur. 12 Bak fl 117

9 Maalesef Türkiye ye son 2 y ld r kal c yabanc sermaye çok az girmeye bafllad.. Di er taraftan ülkemizde tasarruf oran çok düflük (GSMH n n %13 ü civar nda)bu nedenle cari aç n finansman k sa vadeli yabanc kaynaklarla olmaktad r.hepimizin bildi i gibi s cak para dedi imiz k sa vadeli döviz girifllerinin hem risk oran yüksek, hem de maliyeti. Merkez Bankas n n yüksek faiz, düflük kur politikas ; enflasyonu frenlemede önemli bir araç olarak kullan lm flt r. Bunun sonucu olarak; 2010 y l enflasyonu ortalama da %6.40 olarak gerçekleflmifl; hedef yakalanm flt r. thalata dayal afl r iç tüketimin yaratt tehlikeyi y lsonuna do ru, geç de olsa gören Merkez Bankas n n aktif rol oynayarak; hem politika faiz oranlar nda düflüfl, hem de bankalar n zorunlu karfl l k enstrümanlar n kullanarak ald önlemler etkisini göstermeye bafllam flt r. Fakat sadece para politikalar ile sürdürülebilir büyüme ve kalk nma stratejileri oluflturmam z mümkün de ildir. flsizlik oranlar 2009 y l na oranla düflse de hala ekonominin en büyük problemidir. Yap lmas gereken; Türk ekonomisinin rekabet gücünün art r lmas,ortaya konan Sanayi Strateji Belgesi nin alt n n doldurularak yap sal ve mikro reformlar n gerçeklefltirilmesidir. Yap sal reformlar n önemli ö elerinden birisi ocak ay nda gerçeklefltirilmifltir. Y llarca bekleyen 1475 maddelik Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu tüm partilerin elele vererek k sa zamanda ç karmalar gerçekten takdire flayand. Yat r m iklimini iyilefltirilmeden; fabrika kuran, istihdam yaratan, ihracat yapan kal c yabanc sermayeyi çekmek kolay de ildir y l na temkinli bir iyimserlik içerisinde girmifltik. Bir taraftan dünya ekonomisinde belirsizlikler devam ederken, di er yandan baz bask c Kuzey Afrika ve Arap Ülkelerindeki halk hareketleri gittikçe yayg nlaflmakta, özellikle petrol fiyatlar ndaki yükselme enflasyon ve cari aç k riskini art rmaktad r... De erli Konuklar; Türkiye, toplumsal uzlaflmayla haz rlanan, hukukun evrensel ilkelerini esas alan, bireyi devletin önünde tutan; geliflmelere aç k, özgürlükçü bir anayasaya beklentisi içerisindedir. Siyasilerin, seçimlerden sonra gündemin ilk maddesinin, Yeni Anayasa olaca söylemlerini memnuniyetle karfl l yoruz. BUS AD dan Parti içi demokrasinin sa lanmas millet iradesinin daha sa l kl ve adaletli bir flekilde parlamentoya yans t lmas için Siyasi Partiler Kanunu ve Millet Vekili Seçimi Kanunu nun de ifltirilmesi TBMM 24.dönem milletvekillerinin öncelikli çal flmalar ndan biri olmal d r. Bizim gibi bir deprem ülkesi olan Japonya daki büyük deprem ve tusinami yüreklerimizi da lad Bu felaketten ders ç karaca m z çok fley var Allah, hepimizi ve tüm insanl bu tür felaketlerden korusun. Sözlerime son verirken; Ödül Törenine kat l mlar n z için tekrar teflekkür ediyor, hepinize sayg lar sunuyorum. Devlet Bakan Faruk Çelik, ödül töreninde yapt konuflmada, "Balkanlarda yaflananlar takip ediyorsunuz. Dünyada yaflanan s cak geliflmeler de gözlemlerimiz aras nda. Tüm bu olumsuzluklara ra men Türkiye'nin bu baflar s n n alt nda ne yat yor diye bakt m zda, Türkiye'de iyi bir yönetimin oldu unu görüyoruz. Bununla birlikte istikrar seven ifl adamlar m z n da katk s çok büyük. Bizim iktidar olarak giriflimcilerin önünü açmak için att m z ad mlar ortada. Küresel krizin Türkiye'yi etkilememesinin nedeni bu salonu 13 Bak fl 117

10 dolduranlard r. Sizlere teflekkür ediyorum. fiahap Bey Bursa'n n, özelde markalar n tan t m na katk sa l yor. Genelde de fiahap Bey krizin Türkiye'yi te et geçmesini sa lam flt r. fiahap Bey'i tebrik ediyorum" diye konufltu. Devlet Bakan Faruk Çelik, y l n ifl adam ödülüne lay k görülen fiahap Aktafl'a fliltini verdi. Vali fiahabettin Harput ise, "Güçlünün hakl say ld dünyam zda güçlü olmaktan baflka seçene imiz yok. Kiflisel güçle bafllayan süreç ülkenin güçlü olmas na kadar devam ediyor. Sizlerin önünüzdeki engelleri aflmak için çabal yoruz. Bu gecede ödül alan ifl adamlar m z kutluyorum" dedi. Harput, BUS AD Özel Baflar Ödülü'ne lay k görülen Ahmet Eker'e fliltini verdi. AK Parti Bursa Milletvekili Sedat K z lc kl, BUS AD Meslek Ödülü'ne lay k görülen Raflit Karaaslan'a ödülünü verdi. Büyükflehir Belediye Baflkan Recep Altepe, BUS AD E itim ve Kültüre Destek Ödülü'nü Nuri Nihat Aslanoba'ya verdi. BUS AD Çevre Ödülü'ne lay k görülen Bosch A.fi.'ye ödülünü Cumhuriyet Baflsavc s Sait Gürlek verdi y l BUS AD ödülleri ve gerekçeleri Amaç: Sanayici ve fladamlar m z n, ülkemizin kalk nmas na daha çok katk da bulunmalar n sa lamak için onlar teflvik etmek, ülke kalk nmas n n yan s ra; E itim, Kültür ve Mesleki konularda at l mc ve yararl faaliyetlerde bulunan, kifli ve kurulufllar ödüllendirmektir. Yöntem: Bu ifllevi yerine getirirken, kifli ve kurulufllar n de erlendirilmesinde ölçülebilir kriterler ve verilere dayal olarak haz rlanan, Do an Ersöz Y l n fladam ve BUS AD Baflar Ödülü Yönetmeli i esas al nm flt r. BUS AD Do an Ersöz Y l n fladam Ödülü fiahap AKTAfi Küresel bir oyuncu ve globalleflmenin Ülkemizdeki özgün simgesi olan Say n fiahap AKTAfi; 1938 y l nda babas taraf ndan kurulan küçük bir lastik atölyesi ile temelini atarak bafllad ifl hayat nda bugün toplam 11 flirketi, 25 bin metrekare kapal alan, 242 milyon Türk Liras n geçen cirosuyla Türk otomotiv sektörünü konusunda tüm dünyada baflar yla temsil etmesi, Brezilya, Almanya, Bulgaristan, Çin ve Kuzey Amerika da yapt üretim faaliyetleri ile dünyan n dört bir yan nda üretim tesisleri kurmas, Rusya da yeni yat r m faaliyetlerinde bulunmas, 80 den fazla ülkede ürünleri sat lan, ba ms z yedek parça grubunda dünyan n en genifl ürün gam na sahip olmas, küresel güveni yerel samimiyetle birlefltiren, hava süspansiyon körü ü sektöründe Türkiye de lider, dünyada da ilk üç firma aras nda bulunmas, bu baflar s n n, Baflbakanl k D fl Ticaret Müsteflarl nca TURQUALITY Destek Program kapsam na al narak taçland r lmas, dünya ölçe inde bafllatt yeniden yap lanma çal flmalar sonucunda flirketlerini Aktafl Holding çat s alt nda toplamas, sektörel alanda yap c ifl iliflkileri ve meslek eti i ilkelerine olan ba l l, yöremiz ve ülkemizin kalk nmas na, kurdu u E itim Vakf ile e itimin geliflmesine verdi i destek, kiflisel ve kurumsal olarak pek çok sosyal sorumluluk projesine yapt katk ve kat l m göz önüne al narak, BUS AD Yönetim Kurulu taraf ndan, 2010 Y l BUS AD Do an Ersöz Y l n fladam Ödülü ne lay k bulunmufltur. 14 Bak fl 117

11 BUS AD dan BUS AD Özel Baflar Ödülü Ahmet EKER 1996 y l nda, babas Altan Eker in beklenmedik kayb ndan sonra, genç yaflta,aile firmas olan Eker Süt Ürünleri A.fi. nin Genel Müdürlü ünü üstlendi y l nda Frans z Andros Grubu na dahil süt ürünleri firmas Novandie ile yüzde 50 oran nda ortakl k yaparak, Eker Süt'ün büyümesini h zland rd. Frans z orta n n ifl tecrübesinden de yararlanarak, 2007 y l nda, Türkiye de kapal ambalajda geleneksel sütlü tatl üretimine bafllayarak, bir ilke imza att y l nda, küresel krizin etkisinin en çok hissedildi i bir dönemde, 32 milyon Euro tutar ndaki yeni yat r mla, firmas n n 200 ton/gün olan günlük süt iflleme kapasitesini, 600 ton/güne ç kartt. Kulland ekipmanlar, teknoloji ve proses hatlar yla, Türkiye nin en yüksek teknolojisine sahip iflletmelerinden birinin kurulmas n sa lad. Ar-ge ve inovasyon çal flmalar ile yepyeni ürün guruplar n tüketicilerle buluflturdu ve yeni pazarlara aç ld. Bursa Mustafakemalpafla da 105 dönümlük arazi üzerine 24 bin metrekare kapal alana sahip yeni fabrika inflaat n tamamlay p,yeni istihdam imkanlar yarat lmas na yard mc oldu. Bu baflar l çal flmalar n n yan s ra, sektörel alanda yap c ifl iliflkileri ve meslek eti i ilkelerine olan ba l l göz önüne al narak, Say n Ahmet EKER, BUS AD Yönetim Kurulu taraf ndan 2010 Y l BUS AD Özel Baflar Ödülü ne lay k görülmüfltür. BUS AD Meslek Ödül Raflit KARAASLAN 1970 y l nda girdi i Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi) ç Mimarl k ve Endüstri Tasar m Bölümünü 1975 y l nda bitirerek mesle ini icra etmeye bafllayan, 1977 y l nda Bursa ya tafl narak 1983 y l nda kurdu u Mobi adl mobilya firmas n, üretimi ve projelendirmeyi birlikte yürüterek bugünlere kadar getiren, baflta Amerika olmak üzere bat ülkelerine kendi tasar m olan mobilya ihracat n gerçeklefltiren, baflar l çal flmalar n n 2009 IF World Design ödülüne lay k bulunarak taçland r ld Alman Tasar m Oscar Designpreis 2010 a Alman Ekonomi ve Ticaret Bakanl taraf ndan aday gösterilip, ilk 10 tasar m içinde yer alan, böylece farkl çizgisiyle mesleki kariyerinin en üst mertebesine ulaflan, mütevaz kimli iyle, sektörel alanda yap c ifl iliflkileri ve meslek eti i ilkelerine olan ba l l, Bursa m z n, yöremiz ve ülkemizin kalk nmas na olan katk lar yla Say n Raflit KARAASLAN, BUS AD Yönetim Kurulu taraf ndan 2010 Y l BUS AD Meslek Ödülüne lay k bulunmufltur. BUS AD E itim ve Kültüre Destek Ödülü Nuri Nihat ASLANOBA 1937 y l nda Bursa da do an Nuri Nihat ASLANOBA, tahsil hayat boyunca babas na ait lokantada hayat ve ticareti tan d. Hayat prensibini fl, Afl ve E itimli nsan olarak belirleyip, bu prensibe olan ba l l ve ülke kalk nmas n n e itimden geçti ine olan inanc yla ; Y ld r m lçesi Erikli -Ba laralt Mahallesinde yapt rd ; 32 derslik ve 960 ö renci kapasiteli, 100 kiflilik kapal spor salonlu, fizik,kimya biyoloji laboratuar,bilgisayar odas,konferans salonu,resim ve müzik derslerinin yap ld projeksiyon ve ses sistemi bulunan özel donan ml dersliklerden oluflan, ders y l nda faaliyete geçen kendi ad n tafl yan Nuri Nihat ASLANOBA Anadolu Lisesi ve bunun yan s ra bu y l içerisinde ö retime bafllamak üzere yapt rmakta oldu u ; toplam maliyetleri 17 milyon Türk Liras olan, Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi nde 15 bin metrekare arsa üzerinde 3 katl olarak infla edilen ve 32 derslikten oluflan Nuri Nihat ASLANOBA Sa l k Meslek Lisesi ve Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi nde efli Havva ASLANOBA n n ismini tafl yan 360 ö renci kapasiteli Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Bursam z n e itim ve kültürüne olan gönüllü katk lar göz önüne al narak Say n Nuri Nihat ASLAOBA, BUS AD Yönetim Kurulu taraf ndan 2010 y l BUS AD E itim ve Kültüre Destek Ödülü ne lay k bulunmufltur. BUS AD Çevre Ödülü BOSCH A.fi. HSE (Human-Safety- Environment/ nsan- Emniyet-Çevre) konular n n, BOSCH un global düzeydeki iflletme politikas nda ön planda tutulmas, BOSCH Merkez Yönetimi'nin bu bak fl aç s n n Türkiye deki yönetimin de önceli i olmas, ifl güvenli i, çevre koruma ve yang ndan korunma ( fl Sa l ve Güvenli i Birimi) k s mlar n n, direkt olarak flirket üst yönetimine ba l çal flmas, konuya gösterilen önem ve sa lanan kaynaklar n ; - CO2 yönetim sistemi yaklafl m ve projeleri, - Toprak kirlili i önleme yönetim sistemi, gibi örneklerle de destekleniyor olmas sebebi ile BOSCH A.fi., BUS AD Yönetim Kurulu taraf ndan 2010 y l BUS AD Çevre Ödülüne lay k bulunmufltur. 15 Bak fl 117

12 Ahmet Kurtcebe Alptemoçin Erkurt Holding Yönetim Kurulu Baflkanı Siyaset çözüm üretmektir Türkiye 24. Dönem milletvekillerini seçmek için 12 Haziran da sand k bafl na giderken, demokrasinin gere i bir kez daha yerine getirildi. Üslup tart flmalar n n yafland seçim kampanyalar sürecinde, projeler dile geldi, halk n önüne hedefler kondu. Ancak yolsuzluk iddialar, yandafllara sa lanan rantlar n ortaya dökülmesi, kasetlerle kiflilerin özel hayat na müdahale gibi konular ön plana ç kt. Kaset entrikas yani özel hayat n siyasete alet edilmesi ile gerginleflen siyasi üsluba, Hopa da oldu u gibi kimi zaman da polis müdahalesiyle iyice gerilen tats z olaylar eklendi. Siyasetçiler önemli bir s nav verdi Siyaset, çözüm üretmektir. Bu bak mdan siyasetçinin çözüm üreten, ayr flt ran de il, buluflturan bir üslup kullanmas gerekti ini belirtmek istiyor, 17 nci kez gerçeklefltirilecek olan genel seçimlerin ülkemize hay rl u urlu olmas n diliyorum. Geçti imiz dönemde iyi yönetilemeyen aç l m paket ve projeleri dengeleri bozmufl, toplum bar fl ciddi flekilde zedelenmifltir. Yeni dönemde Türkiye yi yönetecek olanlar n önünde, boyutlar seçim dönemi vaatleri nedeni ile çok büyüyen ve çözüm bekleyen sorunlar vard r. Özellikle terör tehdidi, özerklik talebi ve bunlarla ilgili di er konular alarm vermekte ve acil çözüm beklemektedir. Ayr ca Türkiye tarihinin rekorunu k ran cari aç k, ülkenin ekonomik dengesini tehdit etmektedir y l n n ilk çeyre inde cari aç n 22.1 milyar dolar olarak aç klanmas önemli bir iflarettir y l nda cari aç n tarihi bir rekorla 60 milyar dolar aflaca hatta 70 milyar dolar olabilece i tahmin edilmektedir. Cari aç n kapat lmas için farkl yaklafl mlar denenebilir. hracat n artt r lmas, ithalat n azalt lmas için al nacak tedbirler önemlidir. Cari aç n finanse edilememesi sonunda ülkemizin büyük s k nt larla kar fllaflaca muhakkakt r. Do rudan yabanc sermaye girifllerinin ilk çeyrekte 4 milyar dolar olmas sorununun hafifletilmesinde önemli bir s k nt d r den bu yana dünyay etkisi alt na alan küresel krizin, özellikle ticari iliflkilerimizin yo un oldu u Avrupa ülkelerine yans malar devam etmekteyken, kendi içimizde bir s k nt ç kmasa bile, d flar dan gelecek bir etkiyle riski tafl yamaz noktaya gelmemiz söz konusu olabilecektir. Bu konuda kimi ekonomistler karamsar yorumlar yapmaya, ABD ekonomisinde yaflanacak yeni geliflmelerle d fl konjonktürün de iflece ini ve dünya ekonomisinin yeni dengesinin Türkiye yi ciddi olarak etkileyebilece ini ifade etmeye bafllam fllard r. Dolay s yla cari aç k konusu, tart flmas z Türkiye nin en acil çözüm bekleyen konular ndan biridir. Cari aç n temelinde ucuz döviz politikas yatmaktad r. Ucuz döviz nedeniyle, en fazla ihracat yapt m z, göznuru sektörümüz dedi imiz otomotiv sektöründe bile ilk üç ayda döviz kazanamad k, aksine 62 milyon dolar döviz aç verdik. Çünkü otomotivde ilk üç ayl k ihracat gelirimiz 3 milyar 891 milyon dolarken, ithalat harcamam z 3 milyar 954 milyon dolar olmufltur. Oysa geçen y l ayn dönemde 1 milyar 415 milyon dolar döviz fazlas elde etmifltik. Aç k 16 Bak fl 117