MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ"

Transkript

1 DÖNEM 2 CİLT: 21 Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ ^ 140 ncı Birleşim Cuma içindekiler Sayf» 1. Geçen tutanak özeti. 88:89 2. Gelen kâğıtlar Yoklama Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşları Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'- in, Çarşı ve mahalle bekçileri Kanununun bugünkü durumu ve bekçilerin ücret alamamaları sebebiyle şikâyetlerine dair demeci ve Başkanlığın yeni tasarısının komisyondan çıktığı ve basılmak üzere matbaaya sevk edildiği yolunda cevabı.' 90:91 5. Görüşülen işler Tasarruf bonoları ihracı hakkında kanun tasarısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 223 sayılı Yatırımlar finansman fonu teşkili ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki Kanunun 15 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi, Cumlhuriyet S- natosu İstanbul Üyesi Rifat öztürçine'nin, Tasarruf bonoları hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerin ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının Yatırımlar finansman fonu teşkili ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli ve 223 sa- Sayfa yılı Kanunun 9 ncu maddesinin değiştirilmesine dair tarih ve 47 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları. (1/224, 2/102, 2/222, 2/230) (S. Sayısı : 293). 91,134: Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu' ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/396; Cumhuriyet Senatosu 1/802) (S. Sayısı : 421) 91, 138: yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (1/397) (8. Sayısı : 426) 91, 142: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve

2 M. Meclisi B : O : 1 Sayfa Karma Bütçe Komisyonları Başkanlıkları tezkereleri. (1/396) (S. Sayısı : 428) 91, 146: Orman Genel Müdürlüğü 1960 'bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ile Orman Genel Müdürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesabına dair Sayıştay Başkan-» lığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu. (1/65, 3/134) (IS. Sayısı : 320) 91, 150: Orman Genel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı Kesirihesap kanun tasarıesı ile Orman Genel Müdürlüğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan^ lığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapora. (1/27, 3/140) (is. Sayısı : 321) 91, 154: Orman Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve 1962 yılı bütçe Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu. (1/37; 3/158) (S. Sayısı : 322) 91, 158: Orman Genel Müdürlüğü 1963 Sayfa bütçe yılı Kesinhesap Kanun tasarısı ve 1963 yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu. (i/150, 3/373) (S. Sayısı : 323) 91,162: Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddem lerine fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ticaret, 'Maliye ve Plân komisyonları raporları. (1/213) ('S. Sayısı : '260) 91,166:1) Ankara ve istanbul şehirleri içme, kullanma ve endüstri suyu temini hakkında kanun tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit Ülker ile 9 arkadaşının teklifi ve içişleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları. (1/197, 2/235) ('S. Sayısı : 209) 92,170: ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulanması esaslarına dair kanun tasarısı hakkında Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plân Komisyonu raporu. (1/367) (S. Sayısı : 314 <e 2 nci ek) 92:133, 174:177 **» Kars Milletvekili Abdülbâri Akdoğan, Meclis çalışmaları ve Meclis Başkanının tutumu hakkında, Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Akalın, hatır ve iltimas ile tâyinler yapılmaması ve iş görülmemesi hakkında Başbakanın genelgesine ve Kalkınma Plânı icabı genç elemanların iş başına getirilmesine ve, Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Emre de, demokratik rejimin fikrî bakımından itina görmediğine ve gençlikte uyanan aşırı sol akıma dair gündem dışı demeçte bulundular. Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezkeresinde gösterilen sürelerle izin verilmesi ve, 1. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 88 Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının uygulanması esaslarına dair kanun tasarısının ve bu tasarı hakkında Anayasa Komisyonu mütalâasının Plân Komisyonuna havalesine dair önergesi kabul olundu. Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki kanun tasarısı ile, Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde, 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde ve, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ' 1967 Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya-

3 * M. Meclisi B : O : 1 puması hakkındaki kanun tasarılarının maddeleri kabul olunarak tümleri açık oya sunuldu ise de, oyların ayırımı sonunda çoğunluk sağlanamadığı, oylamaların gelecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi sayılı Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik kabul edilerek tasarı kanunlaştı. Orman Genel Müdürlüğü 1960, 1961, 1962 ve 1963 yılları Kesinhesap kanun tasarılarının maddeleri kabul olunarak tümleri açık oya sunuldu ise de, oyların ayırımı sonunda çoğunluk sağlanamadığı, oylamaların gelecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onaylanarak maddeleri kabul olundu ve tümü açık oya sunuldu ise de, oyların ayırımı sonunda çoğunluk sağlanamadığı, oylamanın gelecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına ve, Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe işletilmesi hakkında 3867 sayılı Kanuna ek bir madde eklenmesine dair kanun tasarıları öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul olundu. Ankara ve İstanbul şehirleri i'çme, kullanma ve endüstri suyu temini hakkında kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onaylanarak maddeleri kabul olundu ve tümü açık oya sunuldu ise de, oyların ayırımı sonunda çoğunluk sağlanamadığı, oylamanın gelecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon ve Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Şeref Kayalar'- m, çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki tarih ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin görüşülmesi, ilgili Bakan Genel Kurulda hazır bulunmadığından, gelecek birleşime bırakıldı. Cumhuriyet Senatosu Başikanvekili Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet Senaıtosu memur ve iç hizmetler teşkilâtı kanun teklifi hakkında Plân Komisyonu raporu okundu. Genel Kurulun kararlaştırılan çalışma süresi dolduğu için teklifin müzakeresine gelecek birleşimde davam olunacağı bildirildi Cuma günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşime saat 20,05 te son verildi. Başkan Kâtip Ba/şkanvekili ' ımanisa Ahmet Bilgin Önol Sakar Kâtip Denizli Fuat Avcı Sözlü soru 1. Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, tarihinde Bulanık Emniyet Komiserliğinıce bâzı şalhısların evlerinin aranması, 'dövülüp hakarete mâruz bırakılmaları sebebine dair sözlü soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/581) Yazılı sorular 1. Konya Milletvekili Na.zif Kurucu'nun, Suğla ve Beyşehir gölünden, Konya ve Çumra'ya su götüren kanalın onarılmasına ve Suğla bataklığının kurutulmasına dair yazılı soru SORULAR 89 önergesi, Başbakanlığa, Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/436) 2. Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Akşehir ve civarında tarım üretiminin artırılması ve Akşehir'de bir konserve faibrikaıs kurulmasına dair yazılı soru önergesi, Tarım ve Köy İşleri bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/437) 3. Zomguldak Milletvekili Kenan Esengin'in, Karadeniz Ereğimi ile Alaplı arasındaki yolun onarılması haklkmda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Bayındırlik Bakanlığına gönderilmiştir. (7/438)

4 s M. Meclisi B : O : 1 2. GELEN KÂĞITLAR RAPORLAR 1. Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Kanunun 4 ncii maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâveler yapılması hakkında kanun tasarısına dair Cumlhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliğe dair Milleft Meclisi Çalışma Komisyonu raporu. (Milleft Meclisi 1/G2, Cumhuriyet Senatosu 1/7150) '('S. Sayısı : 62 ye 1 nci ek) 2. Ankara Üniversitesi 1964 bütçe yılı Ke- sinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Ankara Üniversitesi 1964 bütçe yılı Kesinihesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 03/661, 1/169) (S. Sayısı : 424) 3. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulanması esaslarına dair kanun tasarısı hak-. 'kında Anayasa Komisyionu mütalâası ile Plân Komisyonu raporu. (1/367) (S. Sayısı : 314 e 2 nci ek) BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati : 15,00 BAŞKAN Ferruh Bozbeyli KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa), Kâzım Kangal (Sivas) BAŞüCAN Millet Meclisinin 140 nci Birleşimini açıyorum. 3 YOKLAMA BA/ŞKAN Otomatik cihazla yoklama yapılacaktır. Sayın üyelerin kabul düğmelerine basmalarını rica ederim. (Yoklama yapıldı) BAŞKAN Yoklama işlemi bitmiştir, çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 4. BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 1. Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun bugünkü durumuna ve bekçilerin ücret alamamaları sebebiyle şikâyetlerine dair demeci ve Başkanlığın yeni tasarının komisyondan çıktığı ve basılmak üzere matbaaya sevk edildiği yolunda cevabı (BAŞKAN Sayın Ruhi Soyer, Sayın Reşat Özarda ve Sayın Hilmi İşgüzar, tebarüz ettirdikleri sebepler dolayısiyle, gündem dışı söz istemişlerdir. Bunlardan yalnız bir arkadaşımıza söz vereceğim. Buyurun Sayın Ruhi Soyer. RUHİ SOYER (Niğde) Muhterem arkadaşlarım, bendeniz çıkarılması esnasında 90 tatbik edilemiyeceğini ve bir salma kanunundan başka birşey olmadığını söylediğim Bekçiler Kanununun ıbugünkü durumu için söz almış 'bulunuyorum. Niğde'de birkaç bekçi benim oraya geldiğimi duyunca hemen geldiler, durumlarından şikâyet ettiler. Halk radyolardan bekçi paralarını Devletin vereceğini duyduğu için, para toplanmamaktadır, bekçilere de para verilememektedir. Şimdi bekçi dediğimiz, ayda lira alabilen insanlar, bunu da alamaz hale gelince çoluk çocuklariyle ne hale geldiklerini tasavvur etmenizi rica ediyorum. Bu itibarla kısa konuşacağım, muhterem Hükümetin dikkatini çekiyorum, 'bekçilere para ve-

5 rilememektedir, halktan para tahsil edilemediği için. Binaenaleyh Bekçiler Kanununun değiştirilmesi hakkındaki tasarının îbir an evvel Meclise getirip tatilden evvel kanunlaştırılmasına önem verilmesini bu fakir fukaranın, açlıktan ve sefaletten kurtarılması için bilhassa rica ederim, Hürmetlerimle. BAŞKAN Muhterem arkadaşlarım, Bekçiler Kanunu Geçici Komisyondadır ve Geçici Komisyondan çıkmış, matlbaaya gitmiştir. En M. Meclisi B : ) O : 1 kısa zamanda gündeme alınarak görüşülüp tatilden evvel bitirilecektir. Sayın Bakan. DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF- TÜOĞLU (Zonguldak) Ben de aynı şeyi ifade edecektim Sayın Başkan. BAŞKAN Muhterem arkadaşlar, dajha evvelki birleşimlerde görüşüp karara bağladığımız ve açık oylaması sırasında nisap olmadığı için tekrar açık oylarınıza sunacağımız 10 tane işimiz vardır. 1. Tasarruf bonoları ihracı hakkında kanun tasarısı ile Aydın Milletvekili Re at Özarda'nın, 223 sayılı Yatırımlar finansman fonu teşkili ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki Kanunun 15 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu Istanbul Üyesi Bifat Öztürkçine'nin, Tasarruf bonoları hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerin ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının Yatırımlar finansman fonu teşkili ve tasarruf bonolaıı ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli ve 223 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değiştirilmesine dair tarih ve 47 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/224, 2/102, 2/222, 2/30) (S. Sayısı : 293) 2. Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişildik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi i/395 : Cumhuriyet Senatosu 1/802) (S. Sayısı. 421) [Dağıtma tarihi : "f 5 GÖRÜŞÜLEN İŞLER yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkeresi. (1/397) (S. Sayısı : 426) 4. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonları Başkanlıkları tezkereleri. (1/396) (S. Sayısı : 428) 5. Orman Genel Müdürlüğü 1960 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ile Orman Genel Müdürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesabina ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (1/65, 3/134) (S. Sayısı : 320) 6. Orman Genel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ile Orman Genel. Müdürlüğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (1/27, 3/140) (S. Sayısı : 321) 7. Orman Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve 1962 yılı bütçe Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu. (1/37; 3/158 (S. Sayısı : 322) 8. Orman Genel Müdürlüğü 1963 Bütçe yılı Kesinhesap Kanun tasarısı ve 1963 yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu. (1/50, 3/373) (S. Sayısı : 323) 9. Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları raporları, (1/213) (S. Sayısı : 260)

6 10. Ankara ve İstanbul ehirleri îçme, kullanma ve endüstri suyu temini hakkında kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile 9 arkadaşının teklifi ve İçişleri. Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) BAŞKAN Bunların tamamının aynı zamanda kutular gezdirilerek açık oylarınıza sunulması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kaıbul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. İBütün bu tasarılar hakkında kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 11. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulanması esaslarına dair kanun tasarısı hakkında Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plân Komisyonu raporu (1/367) (S. Sayısı: 314 e 2 nci ek) (1) BAŞKAN Muhterem arkadaşlarım Devlet Bakanı Sayın Seyfi öztürk tarafından verilmiş önerge vardır, okutuyorum : Millet Mefclisi Başkanlığına İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulanması esaslarına dair kanun tasarısı hakkında, Anayasa ve Plân komisyonları raporları basılıp dağıtılmıştır. Kanun tasarısının taşıdığı öneme binaen, gündeme alınmasını, üzerinden 48 saat geçmesini beklemeden, gündemde bulunan bütün İşlere takdimen, hemen, öncelikle, ivedilikle ve devamlı olarak görüşülmesini arz ve teklif ederim. Seyfi öztürk Deivl'et Bakanı BAŞKAN Bu önergede muhterem arkadaşlarım basılıp dağıtılmış olan ve gelen kâğıtlarda intişar eden ikinci Beş Yıllık Plânın uygulanması ile ilgili kanun tasarısının gündeme alınması, 48 saat geçmeden müzakereye başlanması ve gündemdeki diğer işlere takdimen öncelikle görüşülmesi teklif edilmektedir. Bu önerge aleyhinde Sayın Sadrettin Çanga, buyurunuz efendim. SADRETTİN ÇANGA (Bursa) Muhterem arkadaşlarım, elimizde bir gündem var, bu gün- (1) 314, 314 e 1 nci ek ve 314 e 2 nci ek S. Sayılı basmayazılar bu tutanağın sonundadır. M. Meclisi B : O : dem Parlâmentodaki siyasi partilerin grup ba - kanlariyle birlikte Meclis Başkanının vâki daveti üzerine yapılan toplantıda tesbit edilmiş olan gündemdir. Şimdi aslolan, Meclis Başkanımızın böyle bir gündem tanzimi için tertibettiği toplantı sonunda, bütün siyasi parti grup başkanvekillerinin de iştirak ettiği bir toplantıda alman ve düzenlenen bir gündeme Meclisin genellikle riayet etmesidir. Fakat bu son toplantıdan sonra tanzim edilmiş gündem mütemadiyen bilhassa iktidar partisi ve Hükümet tarafından sık sık bozulagelmektedir. Bugün de yeni bir kanun vesilesiyle bu gündemin bozulduğunu görmekteyiz. Şimdi 1961 den bu yana Meclis çalışmalarında tahmin ediyorum hiçbirimizin yadırgamıyacağı güzel gelenekler getirmişizdir. Muhalefette olsun, iktidarda olsun siyasi partilerin gruplarının birbirleriyle istişare ederek muayyen noktalarda centilmen anlaşması dediğimiz bir nevi andlaşma yapmış olmalarıdır. Bunların bozul'mamaları lâzımgelir. Adalet Partisi, biraz önce de bahsettiğim gibi, bu geleneği bozmaktadır. Denebilir ki, işte Hükümetçe acilen görüşülmesi gereken işler vardır. Bu işler sebebiyle Meclislerin tatilinin düşünüldüğü şu sırada bu işleri çıkarmak zarurettir. Şimdi bu önerge ile getirilmek istenen kanunun bir defa acele işlerden olduğunu kabul etmek imkânsızdır. Eğer bu Mecliste bütün siyasi partiler olarak, ki bu daha ziyade çoğunlukta bulunan iktidar partisinin üzerine düşen bir görevdir, bu gelenekleri bozmak istidadı her defasında böyle başka işler gündeme sokulmak suretiyle devam edegelirse tahmin ederim ki, bundan diğer partilerin artık alacakları bâzı ihtimaller oltır ve herkes kendisini bir ölçüde serbest sayar. Ricam; elbette bunu biz burada söyleyip zapta geçiririz, çoğunlukta bulunan grup bu sözlerimize iltifat etmez, ama her şeyden evvel grupların, bilhassa Meclis çalışmasında Meclisi aksaksız bir şekilde çalıştırmak için bu kabîl münasebetleri zaruri görüyorlarsa bu düşünceelrimize de he'r halde ilgisiz kalmazlar. Bu hususu hatırlatmak için söz aldım, önergenin reddini talebediyorum, saygılarımı sunarım. BAŞKAN Buyurun Sayın Bakan. DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF- TÜOĞLU (Zonguldak) Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım;

7 M. Meclisi B : 140 Hakikaten sevgili arkadaşım Çanga'nın da ifade ettiği gibi, tarihinden itibaren Meclisimizde yeni bir anene teessüs etti. Bu ananeye göre grup yetkili arkadaşlarımız Hükümet temsilcisiyle beraber Sayın Meclis Başkanının Riyasetinde toplanıyor ve görüşülmesi lüzumlu kanunları gündeme koymak suretiyle Meclisin iyi ve verimli çalışmasını sağlıyorlar. Ancak öyle tahmin ediyorum ki, Sayın Çanga arkadaşımız bu toplantılarda bulunmadığı için olacak bâzı hususlara ıttılaları olmadığı için noksan ifade ettiler. Son defa yapılan toplantıda alman ve karargir olan durum şu idi : Meclisin çalışmaları iki durumda mütalâa ediliyor; bunlardan birisi Meclis açıldıktan sonra ve günde'm dışı konuşmalardan sonra iki saat süre ile bir iki ve daha ziyade maddeli kanun tasarıları görüşülecek, bunu mütaakıp da o gün için Mecliste görüşülmeye başlanmış olan Askerî Personel Kanunu ve Askerî Personel Kanunu çıktıktan ve bittikten sonra da Sayın Başkanlığın Hükümetle yapacağı temas sonucu, ki bu da daha evvel karargir olmuş vaziyet idi, tasarruf bonoları kanunu görüşülecek idi. Nitekim bu şekilde o günden bugüne kadar tatbik edilegelmiştir. Hattâ orada güzel bir anane daha teessüs etmiş idi, o da şu : Malûm, Meclis gündemi İçtüzüğe göre tanzim ediliyordu. Bu tanzim şekline göre de arkadaşlarımızın Meclis Riyasetince görüşülmesi öngörülen hususları Tüzükte kolaylıkla çıkarmalarını ve öğrenmelerini te'min için görüşülecek tasarıların altına görüşme sırası 1, görüşme sırası 2 diye pasajların eklenmesinin de Meclis gündemimize ilk defa ilâve edilen iyi bir teamül olduğu kanaatindeyim. Bu teamül gereğince de o günden bugüne bu tasarılar görüşülüyordu. Bugün ise durum, o zamanki gündemde takarrür etmiş olan bütün kanun tasarısı ve tekilfleri hemen hemen Meclisimizden geçip büyük bir çoğunlukla Senatoya gitmiş vaziyettedir. Dikkat edilirse dün akşamki gündemde Sayın Meclis Başkanlığmce tevhidedilen bu görüşme sıralarına göre zannediyorum 4 tasan kalmış vaziyettedir ve bu 4 tasarı da haddizatında grup temsilcisi arkadaşlarımızın Sayın Başkanın riyasetinde toplandıkları zaman teemmül edilmiyen, hattâ o gün dahi Meclise şevki mevzuubahsolmıyan tasarılardır. Bunlar O : 1 Ticaret Bakanlığının 2 kadro kanun tasarısı, diğeri Ege Üniversitesi kanun tasarısı ve bir 4 ncüsü de şu anda hatırıma gelmiyen tasarılardır. Demek oluyor ki, bugün Riyaset Divanının Başkanlığında yapılan prensip ve anlaşmaya uygun olarak her hangi bir davranış içine gitmiş değiliz. Arkadaşım uygulama kanun tasarısının önceliğinin lüzumuna inanmadığını ifade ettiler. Kendi görüşleri bu olabilir. Yalnız Hükümet olarak şu hususları belirtmekte fayda mütalâa edeceğim : Uygulama kanun tasarısının çıkması bizce lüzumludur. Zira önümüzdeki günlerde Ağustos ayından itibaren başlıyacak çalışmalar İkinci Beş Yıllık Plân döneminin 1 nci yılı icra programının hazırlanmasına tahsis edilecek günlerdir. Bugünlerde bu tasarı ile Hükümete ve bâzı teşekküllere tanınmış olan imkânların iyi ve isabetli şekilde kullanılabilmesi için ancak bu tasarının Meclislerimizden çıkmasına ve kanunlaşmasına bağlı bulunmaktadır. Teşekkür ederim. BAŞKAN Sayın Ekinci, siz de söz istemiştiniz, vaz mı geçtiniz efendim? TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) Hayır efendim. BAŞKAN Buyurun öyle ise. TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu toplantı yılının başından itibaren geçen toplantı yılında da zaman zaman tatbik edilmek istenmesine rağmen tam anlamı ile tatbik edilmiyen bir teamül teessüs etti. Bu da Sayın Meclis Başkanının Riyasetinde grup temsilcilerinin toplanarak Meclisin düzenli ve selâmeti! bir şekilde bütün grupların ittifak ile takibedecekleri esaslar içinde bir çalışma düzeni kurulması için mutabakat sağlanmasını sağlıyacak bir toplantıdır. Senato İçtüzüğünde bir danışma kurulu müessesesi vardır ve danışma kurulu zaman zaman toplanarak bu kabîl faaliyetlerin düzenlenmesi için istişarede bulunur ve kararlar alır bu kararlar tatbilk edilir. Bizim İçtüzüğümüzde buma mümasil bir hüküm bulunmadığı için Sayın Meclüs Başkanının inisiyatifi ile grup temsilcileri Sayın Meclis Başkanının riyaıset'inde toplanarak onun tesbit ettiği gündemin esasları içinde Meclisin çalışmaları üzerinde müzakerelerde bulunurlar.

8 M. Meclisi B ; O : 1 Son olarak benden evvel konuşan muhterem arkadaşlarımın da belirttiği gibi 31 Mayıs da yapılmış olan toplantıda Meclislimizde hangi konuların ve hangi kanunların müzakere edileceğine dair bir görüşme yapılmış ve bunun neticesinde bir gündem tesbit edilmiş idi. Bu gündem gereğince her birleşimde birleşim açıldıktan sonra iki saat sür.e ile görüşülmesi gereken âcir kanunlar ve onları takiben de büyük bir kanunun görüşülmesi esası kabul edilmiş idi. İki saat süre ile görüşülecek kanunların hepsjne bir sıra (numarası verilmek suretiyle kolaylıkla bütün üye arkadaşların takibedebileceği ve hangi hususların görüşülebileceğine dair bir fikir sahibi olmasını temin edecek bir esas da konmuş idi. Son günlerde bu iki saat süre ile görüşülecek âcil kanunların bitmesi dolayısiyle Meclis Başkanının yeniden böyle bir toplantı yaparalk gündemi tesbit etmesi gerekirken bu ilki saatlik süre içinde görüşülecek kanunlara bâzı ilâveler yapıldığını görmekteyiz. Bunlardan, Sayın Müftüoğlu birkaçını belirttiler. Gerçekten Ticaret Bakanlığı kadro kanunu, Ege üniversitesi ilâve inşaatlarının yapılması için kanun tasarısı, toplum polisi teşkilâtına ait kanun tasarısı gibi bâzı kanun tanrıları görüşüldü. Bugün de huzurunuza İkinci Beş Yıllık Plânın uygulanma kanun tasarısının görüşülmesi için bir teklif gelmektedir. Arkadaşlarım, kurulmuş olan bu güzel teamüle aykırı bir tekliftir. Sayın A. P. Grup Başvekili Avcı '111:11 teklifi üzerine.salı günleri de Meclisin çalışmasını sağlamak için yapılmış olan tdklife grup başkan vekili eri kendi aralarında mutabakata vararak katıldılar. Bendeniz o zaman Sayın Avcı'ya telklif ettim Acaba bu süre içinde hükümet ve grupunuz hangi konuların, hangi 'kanunların görüşülmesini ister, bu hususları Sayın Meclis Başkanının riyasetinde toplanarak tesbit edelim, dedim. Dediler ki, gündemde 31 Mayıs günü tesbit edilmiş olan hususlar görüşülecek, bunun duşunda başka bir şey görüşülmiyceok. Ancak bu süre zarfında bunlar görüşülebilir. Hattâ kendilerine şu suali tevcih etmiştim, Hükümetin önemli gördüğü ve bu devrede mutlaka çıkarılmasını arzu etmiş olduğu İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı Tasarısının uygulama kanunu için ne düşıünürtsümüz? Bu kanunun bu dönem görüşüleceğini tahmin etmiyorum dediler. Çünkü biz bu tasarıyı Anayasa Komisyonuna iade edeceğiz, Anayasa Komisyonunda müzakereleri uzun süre devam edecek, oradan da tekrar Plân Komisyonuna gitmesi ve Meclise inmesi uzun zıaman.alacağımdan bu dönem, bu toplantı yılında görüşülebileceği ihtimal dâhilinde değildir, dediler. Bu itibarla Meclis Başkanının riyasetinde yeni bir toplantının yapılmasının anlamı yoktur, vakit dardır, bir süre sonra Meclis tatile gidecektir, önümüzdeki kanunları süratle bitirelim, dediler. Şimdi görülüyor ki bu beyanlara daıha evvel alınmış olan kararlara aykırı bir teklif vardır. Bu teklif te tesbit edilmiş olan gündemin ve esasların^ dışında bâzı kanunların görüşülerek süratle çıkarılması arzusu mevcuttur. Gerçekten A. P. grupu ve iktidar kendisi için önemli görmüş olduğu bâzı kanunları çıikarmak arzusunda ise; bunun şimdiye kadar takibedilımiş olan çalışma sistemine ve kurulmuş teamüle uygun bir şekilde Meclis Başkanının riyasetinde yapılacak bir toplantıya getirsinler ve orada tejbit ederek grup başkanlarının muvafakati ile gündeme alınsın ve böylece müzakeresi sağlansın. Bunun için kalbedifecdk bir vakit yoktur. Cuma günü yapılmış olan tekliften ötürü biz hemen Cumartesi günü toplanalım, demiştik. Buna muvafakat etmediler. Bunun için bir toplantı bugün saaıt 20,00 den sonra da yapılabilir ve yeniden bir gündem, bir program tanzim edilebilir. Bu kurulmuş olan güzel geleneğin bozulmasına aracı olmamanızı ve yapılmış olan bu teklife oy vermemenizi istirham edeceğim. Bilhassa Saym Meclis Başkanının bunu oylamaımasını ve kendisinin öncülüğünü yapmış olduğu bu güzel teamülün bozulmasına müsamaıha buyurmamasını istirham edeceğim. Saygılarımla. BAŞKAN Muhterem arlkadaşlarım, biraz evvel okunmuş olan önergede 3 ayrı husus vardır. 1 ncisi sözü edilen kanunun gündeme alınması, 2 ncisi 48 saat geçmeden görüşülmesi, 3 noüsü de öncelikle ele alınması hususudur. Saym Ekinci, konuşmaları sırasında bunu oylamamı istediler. Bir takririn oylamama yetfeisini bana ne içtüzük ne de Meclis vermemiş durumdadır. Ben sadece daha evvel alman karar goreğnince iki saat içinde görüşülecek hususları Meclis gündemine dercefatim ve altına da yazdım. Benim yaptığım iş budur. Bu karar Meolisinizco.

9 M. Meclisi B : : 1 kabul edilirse, Meclisiniz bumu gündeme almış olacaktır. Şl'mdi, gündeme alınması hususunu oyunuza sunuyorum... Kabul edenler... Etaıiyenler... Kabul edilmiştir. 48 saat geçmeden görüşülmesi hususunu oyunuza sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. Gündemdeki diğer işlere takdimen öncelikle görüşülmesi teklifi de vardır, önergede, Bu hususu oyunuza sunuyorum... Kabul edenler... Etaniyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümü üzerinde... COŞKUN KIRCA (Istanlbul) Grup adına söz istiyorum efendim. BAŞKAN Sayın Cengiz Ekinci söz istemiştiniz, grup adına nu? CENGİZ EKÎNCÎ (Kars) Grup adına. BAŞKAN T. 1. P. Grupu adına Sayın Sadun Aran. Sayın Şefik İnan siz şahısınız adına mı söz istiyorsunuz? ŞEFİK İNAN (Çanakkale) Yazılı istemiştim. BAŞKAN Evet, var okuyacağım şimdi. ısaıyın Murat öner şahsı adına. Muhterem arkadaşlar, bu tasarı üzerinde C H. P. Grupu adına Sayın Kudret Basuter, Güven Partisi Grupu adına Sayın Coşkun Kırca, Y. T. P. Grupu adına Sayın Cengiz Ekinci, T. I. P. Grupu adına Sayın Sadun Aren söz istemiştir. Şahısları adına söz iötiyen arkadaşlar ise şunlardır, Sayın Nermin Neftçi, Sayın Ahmet Tahtakılıç, Sayın Ferda Güley, Sayın Şefik İnan, FERDA GüLEY (Ordu) Sarfı nazar ettim efendim. BAŞKAN Peki efendim sizi siliyorum, Sayın Murat öner, Sayın Ahmet Şener, Sayın Mustafa Akalın, Sayın İhsan Ataöv. A. P. Grupu adına ayrıca Sayın Sabahattin Savacı söz istemiştir, ve şahısları adına bilâhare söz. istiyen arkadaşlar da Sayın Eıtem Kılıçoğlu, Sayın Nuri Kodaımanoğkı, Sayın Kenan Esengin, Sayın Süleyman Onan.. Başka söz istiyen var anı? Şimdilik yok. Sayın Kırca, siz daha evvel söz istediğinizi mi beyan ediyorsunuz? Bize önerge ile Sayın Kudret Bosuter müracaat etmiş. COŞKUN KIRCA (îstanlbul) Mühim değil efendim. BAŞKAN Buyurun Sayın Bosuter, C. H. P. Grupu adına. İHSAN ATAÖV (Antalya) Sayın Başkanım, konuşmaların lehte, aleyhte ve üzerinde olmasını teklif ediyorum. BAŞKAN Muhterem arkadaşlarım, konuşmaların lehte, aleyhte ve üzerinde olarak tesibiti teklif ediliyor. Bu hususu oyunuza sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. SABRETTİN ÇANGA (Bursa) Muhterem Başkanım, konuşmaların lehte, aleyhte ve ve üzerinde olması Meclisin teşekkül tarzına uygun düşmüyor. Çünkü, bir tane iktidar partisi ve 5 tane de muhalefet partisi vardır? BAŞKAN Muhterem arkadaşlarım, 'böyle bir fikir beyan ediyorsunuz. Ama tüzükte bu imkân vardır. Heyet isterse bu şekilde olur, diyor. Yani şimdi biz İçtüzüğü tatbik ediyoruz, bir yanlışlık yoktur. Sayın Çanga. SADRETTİN- ÇANGA (Bursa) Tüzükte ayrıca bir de Meclisin çalışma tarzı vardır? BAŞKAN Bu bölümle ilgili değildir. Tüzükte ayrı bir anlaşma olacaksa aramada kendiniz yapınız. Buyurun Sayın Bosnuter konuşmanıza. C. H. P. GRUPU ADINA KUDRET BO- SUTER (Giresun) Sayın Başkan Millet Meclisinin sayın üyeleri, Üzerinde konuşulmakta olan metnin eleştirilmesine geçmeden evvel parlâmento hukukumuz bakımından fevkalâde önemli ve olumlu gördüğümüz bir gelişmeyi bu kürsüden kısaca tescil etmek istiyoruz. Bilindiği gibi, Hükümetçe hazırlanan şekliyle, tasarıda, Anayasaya açıkça aykırı olarak, Yüce Meclisin haklarını kısıthyacak hükümler sevk edilmiş, muhalefet sözcülerinin itiralzarma ve kamu oyundaki yankılara rağmen gündeme alınabilmişti. Ancak Meclis karariyle komisyonlarda konunun tekrar ele almmasiyledir ki, bir hukuk Devletinde değil, belki bir aşiret devletinde uygulanabilecek hükümler bertaraf edilerek, tasarı, üzerinde tartışılabilir bir metin halinde önümüze getirilmiştir.

10 Bu vesileyle, konunun Parlâmento' çalışmalariyle ilgili bir yönüne de değinmek isterim. İsviçre ve İngiltere hariç, Avrupa ülkelerinin de bir Parlâmento problemi vardır. Komisyonların hiçbir sorumlulukları bulunmadığı halde, Hükümet tasarılarını çoğu zaman tanımıyacak hale getirecek şekilde değiştirmeleri... Fransız Başvekillerinden Leon Blun bundan şöyle yakmıyor : «Komisyonlar sanki bu türlü hareket etmekle, bir iş yaptıklarına kendilerini inandırmaktadırlar.» Asrımızın partiler devle'tinde hükümetlerin, Parlâmento - yönetme ilişkilerinin tanzimindeki önemli rolü ve mevzuatın bütünlüğünün korunması ve sürat zarureti göz önünde tutulursa, bu şikâyetlere hak vermemek mümkün değildir. Hükümet tasarılarının tümü üzerinde müzakereler yapıldıktan sonra, tasarının genel yapısını değiştirecek değişikliklerin yapılması gerekiyorsa, bunun, tasarının Hükümete iade edilmek suretiyle yaptırılması yoluna gidilmelidir. Bu, asrımızın devletinde, hükümetlerin devlet politikasını tâyindeki önemli rolünün ve Hükümetin, sahip bulunduğu dokümantasyon ve 'eleman imkânları dolayısiyle, tasarıyı en iyi kaleme alabilme gücünde olmalarının gereğidir. Nitekim 1058 Fransız Anayasası bu amaçla 'hükümler sevk etmiştir. Birçok memleketlerde ise hu yönde gelenekler doğmaya başlamıştır. Ancak, bu tasarı, Parlâmentomuzda bu türlü geleneğin doğmasını güçleştirmiştir. Hukuka bağlı bir Devlette düşünülmesi mümkün olmıyan, üstelik amatörce hazırlanmış hükümler ancak komisyonların değerli ça'lışmalariyle bertaraf edilmiş, kanun tekniğine uygun hale getirilmiş ve Hükümetin bütün dokümantasyon ve eleman 'imkânlarına rağmen, tasarı hazırlamaktaki aczi 'belgelendirilmiştir^ M. Meclisi B : , Ö : 1 96 Aynı zamanda, bu suretle, Hükümetin tasarı gerekçesinde olduğu gibi, Meclis çalışmalarından şikâyöt etmekteki haksızlığı ortaya çıkmaktadır. Komisyon çalışmalarını izlemiş bir arkadaşınız olarak, yapılan seviyeli ve titiz çalışmayı belirtmeyi bir borç bilirim. Bu sayededir ki, açıkça ihlâl edilmek istenen bütçe ve malî murakaibe hakkımız açısından bir iyileşme sağlanmış, personel politikası yönünden, hâlâ sakıncalı olmakla beralber, tâyin yetkisi. Anayasaya uygun hale getirilmiş, normlar hiyerarşisine aykırı olarak «Diğer kanunlardaki, bu kanuna aykırı hükümler uygulanmaz.» fıkrasiyle yaratılmak istenen mevzuat anarşisi önlenmiş, «Devlet Plânlama Bütçesi...» gibi yanlış ve laubali deyimler çıkarılmış, özellikle, «Kararnamelerin Meclisin tasvibine sunulması suretiyle, Meclis kararı haline gelmesini öngören, fakat aslında, kararnameleri gerek Anayasal, gerek idari kazanın denetiminden kurtaran hüküm, tasarıdan çıkarılmış, ayrıca 261 sayılı Kanunda aynı mealde yer alan hüküm de mülga kabul edilmiştir. Ve en önemlisi, kararnamelere hüküm koyma ve hüküm kaldırma haklarını vermek suretiyle, Anayasaya aykırı olarak, yasama yetkimizi Hükümete devretmemizi istiyen hükümler kabul edilmemiş, kısacası Meclis, haklarına sahip çıkmıştır. Sayın Milletvekilleri, Plân anlayışımızda ve ekonomik açıdan ileri süreceğimiz tenkidlerde iktidar grupu ile çok farklı görüşlerimiz ve sert tartışmalarımız olabilir. Ancak yasama hakkımızı kısıtlıyacak bir teklifle karşılaştığımız zaman, teklif nereden gelirse, gelsin, Meclis olarak, muhalif ve muvafık birleşmek, Anayasaya titizlikle Sarılmak zorundayız. Bu, demokrasilerin en ilkel yaşama şartıdır. Tarih, partizan çekişmeler içinde haklarını savunamamuş Parlâmentoların acı akıbetiyle yüklüdür. Konuyu ekonomik ve sosyal açıdan değerlendirirken, taıbiatiyle, siyasi felsefelerimiz arasındaki farklar ve çatışmalar ortaya çıkacaktır. Ancak yetkilerimizin gölgelenmesi bahis konusu olduğu zaman, her defasında parti farklarımızı unutarak, bu defa olduğu gibi, bütün- ' leşmemiz gerektiğine, özellikle sayın İktidar Grupunun dikkatini çekmek: ve Parlâmentomuzun verdiği başarılı örneği bu kürsüden tescil ettirmek istiyoruz. Bu vesileyle icraya yetki tanınması fikrine karşı olmadığımıızı belirtmek isteriz. Ancak, hukuka ve onun' prensiplerine uygun olmak şartiyle. Hiıç şüphe yok ki, zamanımızın Devleti bir Hukuk Devletidir. Fakat bir sosyal Hukuk Devletidir. Bizim de parti olarak benimsediğimiz sosyal Devlet, ortanın solunda Devlet, elbette toplum hayatına yön verecektir. Hızlı kalkınmayı ve sosyal adaleti ger-

11 t \ pekleştirecektir. Bunun için de böyle bir Devlette, yürütme organının da bâzı yetkilerle mücehhez olacağı tabiîdir. Ortanın solunda bir parti olarak; vatandaşı haysiyetli ve adaletli bir hayata kavuşturacak ve demokratik bir düzenle bağdaşacak modern Devlet yetkilerinin karşısında olamayız. Ama, bir hukuk ve özel çıkarlar anarşisini teşvik eden, topluma düzen getirmiyen, millet ve Parlâmento idarerılni zedeliyen, şahıs sultasını kuran, ülkemizdeki iktisadi, siyasi ve sosyal kuvvetler karşısında, eline geçirebilecek tek etki ve yetkiyi, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Anayasayı zorlamakta bulan anlayışın kesin olarak karşısındayız. Sayın milletvekilleri; Anayasal açıdan sağlanmış olan iyileşmeye rağmen, tasarıda çeşitli sakıncalar vardır. Bu tasarı, yönetim düzeni ve politikası yönünden mahzurludur, ekonomik ve sosyal görüşümüze aykırıdır. Gerekçesiyle hükümlerinin ilgisi olmadığı gibi, Anayasanın 129 ncu maddesinde öngörülen, uygulama kanunu niteliğinde de değildir. Bunları sırasiyle belirtmek istiyoruz : idari düzenimiz içerisinde bakanlıklar arasında hiyerarşik farklılıklar bulunduğu gibi, Başbakan da bakanların âmiri değildir. Bakan, kendi teşkilâtiyle ilgili karar ve işlemlerin sorumluluğunu şaıhsınıda taşır. Bu selbeple yürütme gücünün uygulama aracı esas itibariyle bakanlık ve ona bağlı kuruluşlardır. Başbakanlığın ve Bakanlar Kurulunun Anayasanın 105 nci maddesinde açıklanan hüküm dışında, yürütmeyle doğrudan doğruya ilgili bir yetkisi olmamak lâzımgelh*. Aksi takdirde bakanlar ve bakanlıklara ilişkin yetki - görev dengesi bozulmuş olur. Teşkilâtın ıslahiyle ilgili araştırmalarda Bakanlar Kurulunun çalışma alanının çerçevesi çizilmiştir. Buna göre : Devletin yüksek ve toplu yönetim' orıganı olan Bakanlar Kurulunun çalışmalarında : a) Yüksek yönetimle ilgili prensip meseleleri, b) Bir de, Başbakanın lüzum göstereceği hallerde, bakanlıklararası koordinasyon işleriyle meşgul olması gerekir. M. Meclisi B : O : İ Bir arsanın kamulaştırılmaası işlemlerinin, yüksek yönetimle ilgisi yoktur. Ve bu konular idare organlarının görevidir. Nitekim, idareyi ve İdari metotları yeniden! düzenleme Komisyonu tarafından hazırlanan Bakanlar Kuruluna ait bâzı yetkilerin ilgili bakanlıklara verilmesi hakkındaki kanun tasarısının gerekçesinde ise şöyle denilmektedir : «Tasarıya hâkim olan düşünceler arasında son olarak şu noktaya da değinmekte fayda mütalâa olunmuştur. Anayasamızın 105 nci maddesi, Başbakanı, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak yürütmeyi gözetmek ve ve işbirliğini sağlamakla görevli kılmıştır. Başbakanın bu görevi yerine getirebilmesi için kendisinin ve Bakanlar Kurulunun, icranın günlük ve toplu yönetimle ilgili olmıyan işlerle zamanının alınmasını icabettirir.» Tasarının bu yönden taşıdığı bir mahzur da, esasen sakıncalı bulunduğu bilinen fon sistemini geliştirmek istemesidir. Oysa ki,.altında Sayın Başbakanın imzası bulunan mehtap projesinin malî idare bölümünde bu sistemin sakıncaları uzun uzun belirtilmektedir. Bu konuyu maddelerin müzakeresinde ayrıca ele alacağız. Sayın milletvekilleri; Tasarının kabulü halinde, yönetim düzeninde ortaya çıkacak sakıncalara böylece değindikten sonra, şimdi, plân hedeflerine ulaşmak için özel yetkilere ihtiyacolup olmadığını, gerekçede ileri sürülen iddialar açısından eleştireceğiz. Hükümet bu tasarıda, medeni bütün memleketlerde mevcudolan ve bizim hukuk düzenimizin de temel müesseselerini teşkil eden bütün organlardan şikâyetçi görülmektedir. Başlıca şikâyeti, öyle anlaşılıyor ki, çoğunluğa saıhibolduğu Yüce Meclistendir. Çalışma usullerimizde aksaklıklar varsa, bunlar, yasama yetkilerine tecavüz etmeye lüzum kalmadan da İçtüzük hükümleriyle tashih edilebilir. İdari düzenimizde aksaklıklar mevcutsa, bunun çaresi, teşkilât kanunlarının, usul hükümlerinin elden geçirilmesi, seçim kanunlarından önce, idari reform tasarılarının hazırlanıp kanunlaştırılarak, Hükümetin sorumluluğunda olan yönetimi, tedbirleri gerçekleştirip ve tasarıların süratle hazırlanabilir hale getirilmesidir. 97

12 M. Meclisi B : ÜBT Ö : 1 Şayet şikâyetler, bunun da üzerinde ve Anayasanın içinde ise, bunun bu defa olsun açıkça söylenmesi gerekir. Hukuk Devletinde mevzuat aksamalarını gidermek için normal yollar vardır. Hukuk aksaması, hukukla giderilir. Fakat kişilerin yetersizliğini, hukukî yetkilerle ve kurallarla giderecek bir sihirli formül henüz keşfedilememiştir. Bu önemli gerçeği Yüce Meclisin, özellikle çoğunluk grupunun böylece çektikten sonra, bu normal yolların neler olduğunu ortaya koymak istiyoruz. Uygulama, plân ve programlarda öngörülen tedbinlerin realize edilmesi, izlenmesi ve sonuçılandırıilmasıdır. Yoksa, tedbirlerin gerçekleş'fcirilmesi için yeterli ve gerekli uygulama yollarını kapattıktan sıonra, başta Yüksek Meclisiniz olmak üzere, bütün temel müesseseleri, gerçekleri tahrif etmek suretiyle, suıçlıyarak, yetki saptırması çarelerini aramak, ucuz ve sonu olmıyan bir politikadır. Plânın hedeflerine ulaşması ve önigördüğü tedlbirlerin uygulanaıbilmesi, Anayasanın zorlanmasını değil, Hükümetin, her şeyden önce, plâna sahip çıkmasını»orunlu kılar. Plân, «plansızlığı plânlama aracı» kabul edilmiyerek, içtenlikle benimsenirse, bu türlü yetkilere ihtiyacolmaksızın, baışariyle uygulamasını sağlıyacak yeterli imkânlar mevcuttur. Başarılı plân uygulamasının ilik şartı, yasama ve yürütme organları arasında gerekli çalışıma ahenginin sağlanmasıdır. Türkiye'de «disiplinli pa,rti» gelenek ve anlayışının esas olduğu düşünülürse, bu albengin sağlanmasında, Hükümetin başlıca rolü taşıdığı kolaylıkla anlaşılır. Nitekim bu konuda İnönü hükümetleri zamanında başarılı örnekler verilebilmiştir. Tasarıda, yer alan şikâyetleri değerlendirebilmek amaciyle, yıllarında yasama - yürütme ilişkilerinin ne şekilde düzenlendiğini tesbit etmekte fayda vardır. Bu dönemde, plânlı kalkınmanın başarısının tek başına Hükümetin tutumuyla ilgili bir sorun olmadığı ve yasamanın tercihlerinde bir ağırlık bulunduğu göz önünde tutularak, Parlâmento çalışmalarının plân uygulamasını kolaylaştırıcı yönde olabilmesi, iç buhranlara, Hükümet değişikliklerine, Kıfbrıs olaylarına ve özellikle Parlâmento ekseriyetine s-ahip bulunulmasına rağmen sağlanmıştır. 9S Bu arada, Başbakanlık Mütehassıs Müşavirinin Başkanlığında, Maliye Bakanlığı, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Personel Dairesi temsilcilerinden kurulan bir teknik komisyon, kanun tasarılarının Bütçe Komisyonuna intikal ettirilmesinden önce, Hükümet görüşünün belli olması amaciyle ktişari mütalâ vermekle görevlendirilmiştir. Bu komisyon, 1963 yılında yapılan 127 tekliften 125 inin plân ve programlarda öngörülmediği, sektörler arasında dengeli dağılımı bozacak nitelikte olduğu ve Hazineye 3 milyar liraya yaklaşan bir harcama yüklediğini tesbit etti. Ancak ikisi hakkında plân tedbiri olması sebebiyle uygun mütalâa verdi. İktidar ve grupu, «son söz benimdir» gibi tartışmalara ve kuvvet 'gösterilerine meydan vermeden, yardımcı komisyonun görüşlerine katılmakta tereddüdetmiştir. Ne var ki, İnönü Hükümetinin istifasından sonra, bu olumlu gelişmeler devam etmiyerek, Teknik Komisyonun çalışmalarına son verilmiş, plânın öngördüğü hiçbir tasarı Meclise getirilmemiş, hattâ İnönü Hükümetlerince Meclise sevkedilmiş bulunan, bu arada 2490 sayılı Arttırma Eksiltme Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu gibi önemli tedbirler de dahil olmak üzere, hirtek tasarı kanunlaştınlmamıştır. Bu vesileyle, iktidarda bulunmanın ağırbaşlılığı ve güven telkin etme zorunluğu ile bağdaştıramadığımız bir önemli konuya, bundan sonra dokümanların daha ciddî ve dürüst bir tarzda kaleme alınmasına yardımcı olmak üzere, değinmekte fayda görüyoruz. Tasarı gerekçesinde, Birinci Beş Yıllık Plân döneminde öngörülen 71 teşriî tedbirden ancak 3 tanesinin kanunlaştığı, 36 tanesinin hazırlandığı, 24 tanesinin henüz ele alınmadığı, ileri sürülüyor. Sayın Raportör, raporunda ise, «Birinci Beş Yıllık Plân ve yıllık programlarda kanunlaşması öngörülen 305 tedbirden ancak 22 adedinin kanunlaşabildiği, geriye kalan 90 tedbirin yasama organlarında sıra beklediği, 79 adet tedbirin icra organında hazırlanmakta olduğu, 117 tedbir hakkında ise hiçbir muamele yapılmamış bulunduğu» belirtilmektedir.

13 M. Meclisi B : O : 1 Rakamlardaki bu farklılığın garipliği üzerinde durmuyorum. Belki bir değerlendirme ihatasıdır. Ancak, gerçekleştirilen tedbir sayısı söylenilenden farklı bulunmakta olup, hakikati ifade etmemektedir. Biz, bunun bir dikkatsizlik eseri olduğuna inanmak istiyoruz yılında; tedbir sayısı 603 olup : Uygulanan tedbir sayısı : 394, bunun tüm tedbirlere oranı % 65, Uygulanmıyan tedbir sayısı : 126, bunun tüm tedbirlere oranı % 21, Yarı uygulanan tedbir sayısı : 8(3, bunun tüm tedbirlere oranı % 13,5, 1964: yılında; tedbir sayısı : 661 Uygulanan tedbir sayısı : 296 bunun tüm tedbirlere oranı % 44,7, Uygulanmıyan tedbir sayısı : 215, bunun tüm tedbirlere oranı % 32,5, Yarı uygulanan tedbir sayısı : 150, bunun tüm tedbirlere oranı % 22,7, 1965 yılında; tedbir sayısı : 524 Uygulanan tedbir sayısı : 142, bunun tüm tedbirlere oranı % 27 Uygulanmıyan tedbir sayısı : 242, bunun! tüm tedbirlere oranı % 46, Yarı uygulanan tedbir sayısı : 140, bunun tüm tedbirlere oranı % 26,7J Sâdece İnönü Hükümetleri zamanında kanunlaşan teşriî tedbir sayısı ise 35 tir. Bu rakamların tetkiki dahi, iktidarın ne dereceye kadar plân fikrinden uzak olduğunu ortaya koymakta ve tasarı gerekçesinin, minereye kılıf hazırlamaktan öteye gidemediğini göstermektedir. Bu konuya, C. H. P. Hükümetlerinin övgüsünü yapmak için değil, Meclis çalışmalarının verimli olmadığı yolundaki iddianın yersizliğini ve haksızlığını belirtmek için değinmiş Sbulunuy orunu Sayın milletvekilleri: 1 isayın Baştbakan, plân tenkidlerine verdikleri çok uzun ve çok mükerrer cevaplar sırasında, bu tasarı ile ilgili olarak «Türkiye'de, her yerde olduğu gibi, demokrasinin düşmanları vardır. Demokrasinin müessiriyetini sağlamaya meciburuz» buyurdular. Bu konuda, plânın hedeflerine erişmesini sağlamak için, normal ve yeterli yollara itibar etmiyerek, sorumluluklarını anonimleştirmek ve Parlâmento yetkilerine uzanmak istemenin, asla demokrasinin müessiriyetini ispata yeterli olmadığını, tam tersine, Hükümetin yetersizliğini Parlâmentoya yüklemenin, Parlâmentoda işlerin yürümediğinden baihsetmenin, Parlamenter rejimin temellerini sarsabileceğini belirtmek isterim. İşgal ettikleri mevkinin, sözlerinin ciddiye alınmasını gerektirebileceğini bilmelerinde fayda vardır. Hükümetin böyle bir yetki talep etmesinin yersiz ve gereksizliğini ortaya koyacak bir diğer husus da, Plân ve Plânlama Teşkilâtına karşı takınılan ve ilerisi için ümitli olmamıza imkân vermeyeni tavırdır. Bu endişemizin nedenlerini belirtmeye yardımcı olmak üzere, Hükümetin bâzı davranışlarının açıklanması yerinde olacaktır. Bilindiği üzere, kamu yatırımlarının sektörlerarası dağılımı ve projeler seçimi, yıllık programlarda düzenlenmektedir. Ve kesin zorunluluk ortaya çıkmadıkça, bunlarda bir değişikliğin yapılması gerekir. Aksi bir tutumun plânlı kalkınma anlayışıyla bağdaşamıyacağı açıktır. Halbuki Demirel İktidarı, uygulamanın ıbu temel kuralına uymamakta ve yalnız 1966 yılı içinde programı, teknik ve iktisadi bir zorunluğun sonucu olduğu çok şüpheli sebeplerle 200 den fazla değişikliğe uğramış, 1967 programında ise, daha şimdiden bu değişiklik miktarı 100 ü geçmiştir , yıllarında üçer aylık devre raporlarını görüşmek üzere, Yüksek Plânlama Kurulu her hangi bir toplantı yapmamıştır. Yatırımcı kuruluşlar ile Hükümet yılda ancak bir defa ve kanuni zorunlük olan yıllık programların görüşülmesi sırasında karşı karşıya gelmekte ve fakat bu buluşmada da meselelerin esasına inen bir görüşme yapılamamaktadır. İlk 3 yıl içinde, önceden tahmini mümkün olmıyan meselelerin ortaya çıkması halinde, konunun Devlet Pllânlama Teşkilâtınca incelenerek, bir ara raporu hazırlanması ve Hükümet kararlarında bundan yararlanılması, faydalı bir metot olarak kabul edilmişti. Halbuki Hükümet, sorumluluk yüklendiği dönemde, bu gibi meselelerle pek çok kereler karşılaşmış olmasına rağmen, belirtilen metodu kullanmaktan dikkatle kaçınmıştır. Böyle hal-

14 lerde, birçok önemli kararlar, Plânlamanın ve hattâ Maliye Bakanlığının bilgisi dışında alınmıştır. Uygulamaya etkisi bakımından yasama ve yürütme organları ilişkileri ve Plânlama Teşkilâtının durumuna kısaca değindikten sonra, önemli saydığımız bir hususu açıklamak isteriz : Siyasi, iktisadi ve idari faaliyetlerinde irasyonel kriterlere öncelik veren bir iktidarın, plânla ve plân uygulanmasının gerektirdiği disiplinle uyuşması mümkün değildir. Temeldeki güçlük buradadır. Anlatageldiğimiz davranışlar, plân fikriyle bağdaştırması güç bir siyasi felsefenin elinde, Plânın, «plansızlığın planlanması» aracı olmaktan ve Hükümetin sorumluluğuna Meclisi iştirak ettirmekten öteye gidemediğini belgelendirmektedir. Uzun zaman plânlama çalışmalarına ilgisiz kalan Sayın Başbakanın, birdenbire artan ilgisinin gerçek sebebi de buradandır. Sayın milletvekilleri, tasarının, gerekçedeki iddianın hilâfına Anayasanın 129 ncu maddesinde öngörülen konuyla da hiçbir ilişiği yoktu ve bu maddenin, Anayasanın 129 ncu maddesinin ikinci fıkrasının sınırlarını aşmaktadır. Bu fıkrada, plânın hazırlanmasında, yürürlüğe konmasında, uygulanmasında gözetilecek esaslardan bahsedilmektedir. Yoksa teşvik edilmek istenen sektörlerin finansmanı için kamu paralarının Türkiye Büyük Millet Meclisinin karar dışında yahut murakabesinin uzağında özel şahıslara aktarılması bahis konusu değildir. Bu amaçla getirilen bir kanun plân uygulamasiyle ilgili bulunmayıp, bütçeye tahsisat getirilmiş bir kanundur, yahut bir başka kanundur. Bu bir tedbir kanunu değildir. Bir tedbir kanununda yer alması mümkün olan başka hususlar da vardır. Uzun vadeli proje çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirlerin getirilmesi, Plânlama ünitelerinin proje yapacak ve uygulamayı izliyecck bir güne kavuşturulması; Kamu yatırımları için, arsa tedariki konusunda Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulaması sırasında karşılaşılan güçlüklerin ileride ortaya çıkmaması için tedbirler alınması, M. Meclisi B : O : Mütaahhîtilk müessesesinin süratle ıslah edimesi, kamu yatırımları için demir, çimento gibi temel yatırım malzemelerinin teminindeki güçlüklerin giderilmesi, Yatırımlarda yerli mamullerin kullanılmasiylele ilgili yönetmeliğin uygulanmasında aksıyan yönlerin neler olduğunun ve alınacak tedbirlerin ayrmtılariyle tesbiti gib'i... Oysaki, bunların üzerinde durulmamış, ciddî araştırmalara dayanan ve işlerin yürütülmesinde aksıyan noktalara ait önemli hiçbir sistem getirilmiyerck, keyfî ve takdirî karar ve uygulamalar için uygun bir ortam hazırlanmıştır. Belki de böyle bir ortam, iktidarın siyasi felsefesine daha uygun düşmektedir. Zira bu türlü bir ortamda, Devlet işletmeciliğinin sistematik bir şekilde kötüliyerek kaynaklarından yoksun kılmak ve tasarının gerçek amacı olan kamu fonlarını, 26 milyon özel teşebbüs edebiyatı ile belirli şahıslara aktarmak, üstün yetkilerle kişisel yetersizlikleri gidermek çarelerini bulmak kolaylaşacaktır. Böyle olunca da, plânın başariyle uygulanmasının ilk şartı olan uygulayıcı birimlerde, yani yönetimde, görev - yetki dağılımı, istihdam politikası, örgütlenme açılmadan mevcut güçlükleri bertaraf etmek, parçalanmasını giderecek, farklı birimleri toplamak, özellikle yetki - görev ilişkilerini süratle tanzim edecek insiyatife kavuşturmak yerine. siyasi merkeziyetçiliğe yönelmek gerekecektir. Sayın milletvekilleri, Müzakere usulüne uymak amaciyle, tasarının, ekonomik ve soyal açıdan eleştirilmesini madde müzakerelerinde yapacak, depresyon, durgunluk, başlangıç, kredisi gibi istisnai haller dışında, kamu fonlarının özel sektöre^ tahsis edilmesinin, plân ilkeleri ve Anayasanın 41 ncı maddesi direktifi yönünden taşıdığı sakıncalar, hattâ kendi mantığı içindeki tutarsızlığın, yani özel sektöre fırsat ve avantaj eşitliği sağlamak yerine, belirli şahıslara keyfî imkân sağlamak istndiğini, bılâbara madde müzakerelerinde ifade edeceğiz. Fakat tasarının bütünü ile, plân fikrine inançsız hattâ karşıt bir siyasi espriyi yansıttığını, ortaya koyabilmek için, bir hususu peşinen belirtmek istiyorum.

15 M. Meclisi B : O : 1 Şayet Hükümet, idarede insan gücü ve kaynak israfını önliyecek idari reform ve plânın finansman kaynaklarını sağlıyacak vergi reformu yahut da dış ekonomik ilişkilerin yeniden düzenlenmesi ve bankalar sisteminin daha.etkin işletilmesi gibi tasarılar sevk etmiş olsaydı, C. H. P. Grupu olarak, içtenlikle desteklerdik. Acaba, toprak reformu, gelir dağılımının düzeltilmesi, kooperatifleşme, bölgelerarası denge gibi soyal hukuk Devletini gerçekleştirecek fevkalâde önemli tedbirlerin kanunlaştırılmasında asla sabırsızlık içinde bulunulmazken, neden birtakım fonlar tesisi için böyle bir yetkinin peşine düşülmekte ve özel sektöre, daha doğrusu belirli şahıslara beytülmalî transfer çareleri aranmaktadır? Asında bu sualin cevabı, Anayasanın sosyal ve ekonomik muhtevasiyle, iktidarın siyasi felsefesi arasındaki, temel çatışmadır. Anayasanın emrettiği düzeni kurmak yerine, bir bozuk düzenin devamını, hattâ geliştirilmesini istemelerinin gerçek: sebebi, Anayasa ile aralarında devam eden, bazan gizli, bazan açık, çatışmanın temel nedeni, 19 ncu asır kapitalizminin özlemi ve Papenek usulü kalkınmanın gayreti içinde olmalarındandır. Aslında taşıdığı başlıkla hiçbir ilgisi bulunmıyan, uygulama kanunu denilmek yerine, kamu tasarruflarını özel çıkarlara tahsis eden kanun tasarısı olarak sunulması gereken ve bir yığma plândan sonra, bir yağmanın planlanması olarak huzurunuza getirilen ve Anayasaya açıkça aykırı bulunan bu tasarıyı, Yüksek Meclisin reddedeceği ümidiyle sözlerime son veriyorum. Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) BAŞKAN Söz alan diğer arkadaşlarım isimlerini okuyacağım. Yerlerinden lehinde, aleyhinde veya üzerinde söz istemiş olduklarını tebarüz ettirmelerini rica ederim. Sayın Kırca. COŞKUN KIRCA (istanbul) Üzerinde. BAŞKAN Sayın Ekinci. CENGİZ EKİNCİ (Kars) Lehinde. BAŞKAN Sayın Aren. SADUN AREN (İstanbul) Aleyhinde. BAŞKAN Sayın Savacı. SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) Lehinde, BAŞKAN Sayın İnan. ŞEFİK İNAN (Çanakkale) Aleyhinde. BAŞKAN Sayın Neftçi. NERMİN NERTÇİ (Muş) Aleyhinde. BAŞKAN Sayın Ahmet Tahtakılıç? AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) Aleyhinde. BAŞKAN Sayın Şefik İnan? Sizi artık şahsınız adına sıranızdan siliyorum. Çünkü grup adına söylemişsiniz. Sayın Murat Üner? Yok. Bu arkadaşlarıma sonra sıra geldikçe soracağım. Çünkü bâzı arkadaşlarımız dışarıya çıkmışlardır. Şimdi lehinde Sayın Cengiz Ekinci. MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) Bizim adımızı yazmadınız mı Sayın Başkanım? BAŞKAN Sayın Akalın, sizin adınız yazılı fakat, bâzı arkadaşlarımız dışarıya çıkmışlardır. Onlar biraz sonra geldikten ve toplandıktan sonra soracağım efendim. Y. T. P. GRUPU ADINA CENGİZ EKİN Cİ (Kars) Muhterem arkadaşlar, İkinci Beş Yıllık Plânın uygulama esaslarına dair kanun tasarısı üzerinde Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupunun görüşlerini izaha çalışacağım. Anayasamızın sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler a'dlı üçüncü bölümünde, iktisadi ve sosyal hayatın adalete, tam çalışma esasına ve herkes için, insanlık haysiyetine yaraşır bir hayat seviyesine ulaştırılacak şekilde düzenlenmesi için Devlete çok önemli görevler vermiş, ıbu görevlerin yerine getirilmesi için kalkınma plânları yapmayı yine Devlete bir ödev olarak yüklemiştir. Anayasanın bu görev ve ödevleri vermesinin malksadı şüphesiz kâğıt üzerinde birtakım dokumanlar hazırlamak için değildir. Hazırlanan dokümanların başarılı bir şekilde uygulamaya konulmaları, hazırlamaktan çok daha önemli bir konudur. Anayasa vazınm Devletin bu konudaki tutum ve davranışlarına vereceği yönü tesibit konusunda ka'bul ettiği Anayasa maddeside 129 ncu maddedir. Bu münasebetle hatırlamakta fayda mülâhaza ettiğim için okuyacağım. Bildiğiniz gibi 129 ncu madde aynen şöyle demektedir :

16 # M. Meclisi B : 14Ö «tk't'isa'di, sıosyal ve kültürel hayat plâna bağlanır, kalkınma bu plâna göre gerıçeikleştirilir. Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve görevleri, plânın hazırlanmasında, yürürlüğe konulmasında uygulanmasında ve değiştirilunesinde gözetilecek esaslar ve plânın bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesini Bağlıyacak tedbirler özel kanunla düzenlenir». Görülüyor ki, Hükümet elimizdeki tasarıyı Anayasanın bu hükmünün icabı olarak Yüce Meclisin huzuruna çıkarmaktadır. Hükümet diyor ki, değil mi :ki, plân bir Anayasa müessesesidir ve Anayasa plânın hazırlanması, meriyete vaz'ı, tatbiki, tâdili ve bütünlüğünün korunması için özel kanunlar çıkarılmasını âmirdir, o halde bu ve benzeri metinleri Meclislere getirmek Hükümet olarak ibişim, bunları kanunlaştırmak da Meclis olarak sizin göre/vinizdir. Filhakika Anayasa plânlı kalkınmanın gerektirdiği görevleri yalnız icraya yüklemiş değildir, ıbu düzenle kanuni tedbirleri almak, engelleyici hükümleri gidermek, nizamları kırmaik, görevler tevdi etmek, o görevlerin ifası için lüzumlu yetkileri vermek de yasama Meclislerine ait Anayasa ödevlerindendir. Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve görevleri hak/kındaki 91 sayılı Kanun bu temel üzerine kurulmuştur. 77 sayılı Kanuna vücut veren mesnet de aynıdır. Ne var ki, 77 sayılı.kanun daha ziya'de teşniî Mecliste plânın müzakere usulüne teıslbit eden bir kanun lolmuştur. Elimizdeki tasarı da uygulamanın ihtiyarlarını cevaplandıracaktır. Belirtmek yerine olur ki, plânın önemli yolu olan uygulama hükümlerine bugüne kadar yürürlüğe konulmamış olması yüzünden Birinci Beş Yıllık Plâmızm, bizim kanaatimizce, ciddi bir uygulama ile elde edilebilecek sonuçlara nazaran çok geride sonuçlarla ömrünü tamamlamaktadır. Y. T. P. Meclis Grupu, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın hemen ilk tatbikat yılından itibaren konuyu bu açıdan mütalâa etmiş ve birinci plânın uygulamasında görev almış Hükümetleri durmadan ikaz ederek uygulamaya daha büyük bir önem verilmesini, başarılı bir uygulama için özel usullere ihtiyaç (bulunduğunu tekrarlamıştır. Bu itibarla getirilmiş bulunan kanun tasarısını, yıllardan beri savunduğumuz fikrin Hükümetçe benimsenmiş lolması mânasında memnuniyetle karşılama'ktâ :1 yız. Grupumuz, Türk dkonomisinde plân fikrinin, siyaset toplum yapımız tarafından benimsenmiş olmasını, ekonomik ve sosyal hayatımız için bir merhale saymaktadır. Bu meseleyi elıbirliği ile daha ileriye götürdbilmemiz, uygulamanın başarılı olmasına bağlıdır. İkinci Beş Yıllık Plânın müzakeresinde bir kere daha Yüce Heyetinize anz ettiğimiz, gibi bunun için de şu noksanlıklarımızın tamamlanması şarttır. Başarılı bir uygulama için Hükümete özel görevler ve yetkiler vermeliyiz. Bu tasarı bu lüzumu halledecektir. Teşkilât yetersizliğini bertaraf etmek mecburiyetindeyiz. Bütün /görevlileri, başarının çıok önemli bir unsurunu teşkil eden plân heyecanına kavuşturmayılız. Yukardaki görüşlerledir ki, tasarıyı memnunlukla karşılamış olmamıza rağmen, belirttiğimiz noksanlarımızın tamamlandığı inancına varmış olduğumuzu maalesef ifade edememekteyim. Teşkilât bakımından plânın hazırlanması, uygulanması ve denetlenmesini içine alacak bir siyasi ve idari düzenlenmeye kavuşmuş olduğumuız kanaatinde değiliz. Bu zaviyeden 91 sayılı Kanunun ciddi bir tamamlanmaya ihtiyacı vardır. Bu tamamlanmanın ilk şartı da; plânlama işlerinin mer'kezî hükümet içinde 'özel.bir ihtisas ve koordinasyon bakanlığına verilmesidir. Plânın bu fikrin getirdiği (heyecanla uygulanmasını sağlamak için ise, hizmet veren yatırımcı daireler personelin başarı veya başarısızlık ölçülerinin tâyininde özel bir itina gösterilmesi ve başarılı olanların taltifi, başarısız olanların tesibiti esaslarının düzenlenmesi gerekmektedir. Hükümet bu fonlara eğilmek ihtiyacını nedense duymamış ve ıbu konularda düzenleyici hükümler getirmeyi lüzumlu saymamıştır. Sayın Başbakan İkinci Beş Yıllık Plânda konunun bu yönünü aynı ehemmiyetle değerlendirdiğini ifade etmiş bulunuyor. Bu beyanların ızabıtlarda kalmamasını ve fiiliyata dökülmesini temenni etmekteyiz. Muhterem arkadaşlar, tasarının esasları ilân edildiği anda değişik ve hukukî çevrelerden çeşitli endişeler izhar edildi. Tasarı özel sek'tıörü Hazineden finanse etmek için getiriliyor, dendi. Tasarı kanunlaşırsa, Devlet eliyle fert zengin etmenin kapıları ardına kadar açılacak, bunun anahtarı da Hükümetin elinde olacaktır, diye iddia edildi.

17 M. Meclisi B : O : 1 Fonlardan faydalandırmak, vatandaşlara bir nevi kredi açmak olacağına göre, ferde kredi ıaçma yetkisi neden Bakanlar Kuruluna verilsin sorusu ortaya atıldı. Hükümet bu tasarı ile Meclisin yetkilerini kendi elinde toplamak istemektedir, böylece bütçelerle bir' çocuk oyuncağı gibi oynanacak ve bütçe mefhumu kalmıyacaktır, diyenler oldu. Sosyal hizmet teşekküllerine müteveccih bir güvensizlikten bahsedenlere de rasladık. Bu çevreler de; verilecek yetki lerle Hükümet, Sosyal Sigortalar ve Emekli Sandığının paralarını sorumuzca kullanacak ve böylece istikbâl kaderlerini bu müesseseye bağlıyan geniş vatandaş kütlesinde bir husuzsuzluk bir güvensizlik yaratılacaktır, buyuruyorlardı. Nihayet, parasızlıktan, meselâ Personel Kanununun malî hükümlerini taıtlbiik edemiyen Hükümetin bu kanunla eline geçireceği imkânları fert zengin etmek için kullanacağım da belirtenler görülüyordu. Tasarının Anayasayr aykırı olduğu da, bütün bunların ötesinde ağırlık taşıyan bir iddia halinde ileri sürülmekteydi. Muhterem arkadaşlarım, bu noktada iktida. partisini takdirle ifade edilecek basiretli bir tutum içinde gördük. Tasarının Bütçe ve Plân Komisyonundan' gelen şekli üzerinde müzakereye başlanacağı sırada Anayasa Komisyonundan geçmesinin sağlanması bu dikkatin bir tezahürü olmuştur. İktidar, muhalefet çevrelerinden gelen tenkid ve itirazlara kulaklarını tıkamamış, aksine tenkid ve şikâyetleri kıymetlendirmek yoluna gitmiştir.' Bu anlayışlı tutumun sonucudur ki, tasarı Anayasa Komisyonunda itirazları asgari seviyeye indirecek bir hüviyet kazandı. Bütçe ve Plân Komisyonunda da ikinci defa görüşülerek olgun şekliyle Yüce Meclisin müzakeresine arz edild'. Tasarının böylece kaydettiği merhaleyi bir - i'ki mukayese ile belirtmek mümkündür. Bidayette bütçeler, deniyordu. Bunun hangi bütçeler oldu ğıında geniş tereddütler vardı, mahallî idareler bütçeleri de bu bütçeler tâbiri, şümulü içine alınabilirdi. Genel ve katma bütçeler, denilmek suretiyle ifadeye bir vuzuh verilmiş oldu. Bidayette sadece sektörler tâbiri kullanılmıştı. Tatbikatta suiistimallere yol açabilecek bir tâbirdi, sektörler tâbir 1!. Bunun iç'in «iktisadi faaliyet sektörleri» tâbiri kullanıldı. Hattâ Devlet eliyle fert zengin etme endişelerine karşılık, her halde bu endişeleri cevaplandırmak için, sermaye -e idare hâkimiyeti mahdut ellerde bulunmıyan ktisad'i faaliyet sektörleri, denilmek suretiyle ön jndişeleri izale edici güzel bir metin hazırlanmış Mu. Hükümet tasarısında, sosyal güvenlik fonla- ından kaynaklar tesis etme imkânı vardı. Mer'i kanunlarla esasen Hükümet buna muktedirdi ve iosyal güvenlik fonlarına müteveccih her hangi )ir güvensizliğe meydan vermemek için bu hücum de Anayasa Komisyonunda metinden çıkarıldı. Gümrük indirimlerinde projelere mi, sektör- 'ere mi öncelik verileceği, buna ilâveten destekemenin vergi muafiyeti ile mi, yoksa vergi iadesi suretiyle mi yapılması hususunun fayda ve ıahzurları daha etraflı bir şekilde görüşülmek 'ırsatmı buldu, bu da ileri bir şekilde tasarıda er aldı. Plân uygulamasına dair kanun taşanlarının Meclislerde öncelikle ve aralıksız görüşülmesini derpiş eden bir lüzumsuz madde vardı, İçtüzük mna müsaitti, tatbikat da bu imkânı veriyordu. Bu itibarla lüzumsuz olan bu gibi maddeler de çıkarıldı. Hükümet tasarısının 6 ncı maddesiydi bu. Böylece ifade zarfları, çelişmezlikler, gereksiz hükümler ve Anayasaya aykırılık iddialarına hak /erdiren maddelerden kurtarılan, hiç şüphesiz Meclis ve Senatoda daha olgunlaşacak olan bir tasarı ile Hükümet Meclisin huzuruna çıkmış oldu. Muhterem arkadaşlar, böyle bir tasarının Meclise sevk edilmiş olması gösteriyor ki, Hükümet, plân nasıl olsa Meclislerden çıkmıştır normal bir tempo ile de uygulanacaktır, gibi statükocu bir anlayış içerisinde değildir. Aksine plânın en iyi şekilde hedeflerine ulaşmasının bir önşartmı da, uygulamanın gerektirdiği yetkilerle mücehhez olmada görmektedir. Bundan korkmamak lâzımdır. Çünkü artık icrayı gerek siyasi, gerek hukukî olarak murakabe için yeterli müesseselerimiz, organlarımız mevcuttur. Yetkilerin ne suretle istimal edildiği, yıllık icra programları, Bakanlar Kurulu kararları ve bütçelerle her an gözler önünde cereyan edecektir. Tasarının kanunlaşmasını müteakip kurulacak, teşvik, destek ve geliştirme fonlarından hangi sektörlerin ne ölçüde hangi şartlarla faydalanacakları yıllık icra programlarında açıkça gösterilecek, bu şartları haiz olan ciddî teşebbüsler kontrol ve teminat müesse-

18 M. Meclisi B : O : 1 selerine bağlanacak ve ondan sonra faydalanmak imkânını bulabileceklerdir. Bu derecede bir açıklıktan sonra sakınca görmek her halde iyi niyetle izah edilemez. Düşünmek lâzım ki, Meclisten yet ki olan Hükümet, Parlâmentonun murakabe fonksiyonunu da birlikte alıp götüremiyecektir. Türkiye'de Parlâmentoyu arka plâna atma devri kapanmıştır. Hükümete istediği yetkiyi vermek, Meclisin kendine güveninin bir ifadesidir, aynı zamanda. Vereceğimiz yetkiler suiistimal edilmez mi? Edilebilir, bu her Hükümet için vardır. Eğer iktidar, iktidar değilse, tercih ve inisiyatifini kul lanırken partizan ölçülerden hareket ederse, Türkiye'de vurgunu itiyat haline getiren ve sayıları maalesef kabarık olan menfaat çevrelerinin çıkarcı tasallutuna mukavemet edemezse, suiistimal beklenebilir. Ama, böyledir diye plânıı ve memleket menfaatlerinin âcil bir zaruret ha linde beklediği karar ve tedbir almak imkânı m bertaraf etmek isabetli bir hareket olmaz Bir müessesenin lüzumu ağır basıyorsa, onu: suiistimal edilmesi ihtimaline itibar etmeınel.'. yiz. Bu zaviyeden Y. T. P. Meclis Grupu olara: bu tasarıyı alışılmış tutucu usullerden uzaklaşmıya yönelen ileri bir adım sayıyoruz. Hüküme' Meclisin açacağı bu krediyi iyi kullanabilir, gi zel örnekler verirse, yalnız kalkınma dâvamı sürat kazanmakla kalmıyacak, köhne birtakıı metotlar toplum iş ve idare hayatımızdan kazınmış olacaktır. Kaldı ki, muhterem arkadaşlar, başarısızlık halinde arkasına sığınması muhtemel olan bu bahaneleri önceden icranın elinden çekip almakta da fayda vardır. Biz Hükümetin ya icra programlarını uygulama yıllarının sonunda, yahut beş yılın hitamında yetkisizlik bahaneleri arkasına girememesini, şu yetkileri verirsek halimiz nice olur, endişelerine tercih ediyoruz. Bir kere plân devrine girdikten sonra bu dönemin gerektirdiği cesareti göstermek, tutucu ve durdurucu usulleri bırakmak zorundayız. Tasarı bu zorunluğun bir tabiî sonucu şeklinde karşımızdadır. Ya şarklı klâsik kuşkulu düşüncelerle statükocu kalacağız, yahut cesur tedbirlerle plânı kâğıt üzerinden alıp yurt sathına en iyi şekilde intikal ettireceğiz. Bunu istiyorsak, intikalin en mükemmel ölçüde tamamlanması şartlarını icraya hazırlamak görevimiz olacaktır. Hükümet verdiğimiz yetkileri matlup şekilde kullanmazsa kendi sonunu ı hazırlar. Fakat iyi kullanırsa, vardığımız netice hepimizin olur. Bu mülâhazalarla, muhterem arkadaşlar tasarıya beyaz oy vereceğiz ve bahşettiğimiz yetkilerin en iyi, yurt çıkarlarına en uygun şekilde kullanılmasını A. P. iktidarının Hükümet etme haysiyetine emanet edeceğiz. Y. T. P. Meclis Grupunun saygılarını sunalım. (Alkışlar) BAŞKAN Tasarı üzerinde Sayın Coşkun Kırca, Güven Partisi Grupu adına. GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA COŞ KUN KIRCA (istanbul) Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Anayasamızın 129 ncu maddesi, Plân uygulamasının kanunla düzenleneceğinden bahsetmekledir. Halen, Devlet Plânlama Teşkilâtı kuruluş Kanununda bu teşkilâtın plân uygulamasında smhibolduğu yetkiler ve uygulamanın yıllık programlar sistemi içinde yapılacağına dair hüküm- ^r yer almaktadır. Bu hükümlerin yanısıra, Plân ^vgulamasmm başarıyla yürütülebilmesi için TTükümete gerekli yetkileri veren bir kanunun çıkarılması, hiç şüphesiz, Anayasamızın 129 ncu caddesinde yer alan bu hükme aykırı düşme- -ipiv+pıdh'r PMç tabiidir ki, Plân uvgulamaısı konusunda Hükümete bir kanunla yetki verilirken, bu yetkilerin verilişinin Anayasamızın başka caddelerinde yer alam emredici hükümlere ve temel kavramlara uygun düşmesi de şarttır. Huzurun/uzdaki tasarı Yüce Meclise sevk edildiği vakit, Güven Partisi Grupu konuya işte bu acıdan bakmış ve tasarının hedef tuttuğu gayevi, Anayasaya uygun bulmakla beraber, Tasanda Devlet harcamalarının bütçe ile yapılacağına dair Anayasamızın 126 inci maddesine; idarenin kuruluş ve görevlerinin kanunla düzenleneceğini sjöyliyen Anayasanın 112 nci maddesine; Devletim genel idare esaslarına göre yürütmekle görevli olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlerin memurlar eliyle görülmesi ilkesi ile memurluk statüsünün genel, objektif ve gayri şahsi bir kanunla düzenlenmesi ilkesini koyan Anayasamızın 117 nci maddesine; ve nihayet, yasama yetkisini devredilmez şekilde T. B. M. M. ne veren ve fonksiyonlar ayrılığı ilkesini vaz'eden Anayasamızın 5 nci, 6 nci ve 64 ncü maddelerine aykırı veyahut aykırılığı kuvvetli delillerle tartışılabilecek bâzı hükümlerin yer aldığını müşahede eylemiş bulunmaktaydı. 104

19 \ M. Meclisi B : O : 1 Sayın Milletvekilleri, Oüven Partici Grupu olarak Anayasa düzenimiz ve demokratik rejim bakımımdan kesim bir inancımızı burada bir kere daha tekrarlamak isterim: 1961 Anayasası hukuk Devleti ilkesinin gereği olarak öylesine kuvvetli teminat müesseseleri getirmiştir ki, hukuk kurallarınım ihlâl edildiğini ileri süren her hangi bir kimsenin, yine hukuk kurallarının uygulanması yo'liyle, eğer haklı ise. hakkını almaıması ihtimali mevcut değildir. T. B. M. M. den çıkan ve yayınlanan kanunlar için de bu böyledir. Eğer kanunlarda Anayasaya aykırı hükümler varsa, bu hükümlerin Anayasa Mahkemesince, bağımsızlığından ve tarafsızlığından hiç kimsenin şüphe edemiyeceği bu en yüksek yargı organımızca iptal edilmesi için Anayasamız en geniş imkânları açmış bulunmakıtadır. Bu sebeple, şu veya bu tasarı, teklif ya da kanun hükmünün Anayasaya aykırı olduğuna inanan kişilerin, tenkiıdlerim ileri sürerken, bütün (bir Anayasa düzenimizin yok olacağı, kapkara bir devreye ancak millî direnime hakkını kullanmaık suretiyle çıkılalbileoek pek vahîm bir ölçüde gireceğimiz yolunda açık veya kapalı beyanlarla kamu ovuımuzu telâşa sevk etmekten vazgeçmeleri gerektiğine, Güven Partisi Grupu olarak kesinlikle inanmaktayız. Şu veya bu kanun tasarısı vesilesiyle yayılmak istenen bu tarz propagandalar aslında, yersiz bir hırçınlığın ifadesinden başka bir şey delildir. Yavılmak istenen bu topyekûn karamsarlık içerisinde ve hırçın polemik metodlarının ciddî bir sebep yok iken yaygınlaştırılması neticesinde, şu veya bu kanun hükmünün Anavasaya uygunluğunun tartışılması da dâhil olmak üzere, meselelerimizi demokratik sistemin gerektirdiği serinkanlılık içinde görüşmek ve en sıhhatli ve selâımetli hal şekillerinii bulmak imkânının zorlaştırıldığı meydandadır. Güven Partisinin Muhalefet anlayışı bu değildir. Güven Partisi, ne iktidarın, ne de şu veya bu muhalefetin Anayasa dışına çıkmayı arzulasa bile, buna asla muvaffak olamayacağını, ve Anayasamızın bundan böyle sadece ve sadece hukukî yollar içinde tam bir başarıyla korunabileceği kannsındadır. Bu sebeple, Güven Partisi bir tasarıda Anavasaya aykırı hükümler görürse, bundan ötürü telâşa kapılmaz; halkoyunu da telâşa vermeye kalkışmaz; ama, fikirlerini tam bir açık-' 105 "'ıkla ve samimiyetle ortaya koyarak Anayasaya aykırılıkların giderilmesine ve maslahatın icap- 'arma uygun düşmiyen hususların düzeltiümesine çalışır. Partimiz bunu başaramazsa, Anayasaya aykırı gördüğü kanunlar aleyhinde, hiç şüp- \esiz, Anayasa Mahlkemesine müracaat etmeyi bir razife sayar. Kanunlarda Anayasaya uygun olup da masahat icapları açısından hatalı hükümler yer ümışsa, partimiz, bunların düzeltilmesi için, lemokratik rejim ve hür seçim mekanizması ' cinde kendisine düşen uyarma ve eleştirme görevini yerine getirir ve gerçeğin demokratik listem içinde her halde ortaya çıkacağına inanır. İşte, huzurunuzda bulunan tasarı bakımınlan da partimizin davranışı bu esaslara uygun ^muştur. Tasarının komisyonlarda müzakeresi ^rasmda, partimiz milletvekilleri, devamlı uyarna ve tenkidlerde bulunarak, tasarının Anayasaya aykırı hükümler taşıyarak veya hatalı ted- Mrler getirerek değil; Anayasaya ve Devlet idamesi icaplarına tamamiyle uygun bir şekilde kanunlaşması için ellerinden gelen bütün gayreti l am bir iyi niyetle sarf etmeyi dürüst muhalefet görevinin gereği saymışlardır. Bu vesileyle, Sayın İktidar Partisinin bu ' enkidlerimiz karşısında gösterdiği anlayışı memnuniyetle zikretmeyi de vazife biliyorum. Bu suretle, iyi niyetle getirildiğinden şüphe et- -nediğimiz bu tasarı, şimdi huzurunuzda müzakere edilmekte olan şekliyle Anayasaya aykırı olan veya aykırılığı ciddiyetle münakaşa edilebilecek olan taraflarından arınmış bir mahiyet kazanmıştır. Bununla beraber, Güven Partisi Grupu olaray yine de, tasarı hükümlerinin bâzılarını, Devlet idaresinin ve plân uygulamasının icapları bakımından uygun saymaktayız ve Yüce Meclisteki görüşmeler sırasında bunların da düzeltilmesi için gayret sarf edeceğiz. Bu gayretlerimizin de, Sayın Hükümet ve İktidar Partisince anlayışla karşılanacağını ve tasarının böylelikle daha münasip bir şekil alacağını ümidediyoruz. Bu hususları arz ettikten sonra, Güven Partisi Grupunun tasarıda düzeltilmesini gerekli gördüğü konuları izaha geçeceğim.

20 M. Meclisi B : 140 Bu izahlarımız maddelerde yer alan hükümlerle ilgili olmakla beraber, yine de, tasarının genel yapısını yakından ilgilendiren izahlar olacaktır. Güven Partisi Grupunun bu tasanda Devlet idaresi ve plân uygulamasının gerekleri bakımından beğendiği ve beğenmediği hükümler mevcuttur. Grupumuz tasarıda Anayasaya aykırı olan veya aykırılığı ciddiyetle tartışılabilecek olan hususların çıkarılmış bulunması karşısında, hatalı gördüğü hükümlerin maddelerin müzakeresi sırasında düzeltilebileceği ümidi ile, tasarının maddelerine geçilmesi lehinde oy kullanacaktır. Bununla beraber, tasarının müzakeresi tamamlandıktan sonra tümü üzerindeki oyumuzun rengi, maddelerde Devlet idaresi ve plân uygulaması icapalrma uygun görmediğimiz hususların düzeltilip düzeltilmediğine göre tâyin edilecektir. Sayın 'milletvekilleri, Tasarının 1 nei maddesi ile 2 nei maddesinin (A) bendi, 3 ncü 'maddesinin (A) bendi ve 5 nei maddesi, kamu kaynaklarından özel sektöre bâzı transferlerin yapılmasını mümkün kılmaktadır. Hemen belirtelim ki, Anayasamızda yer alan sosyali Devlet ilkesinin bu biçim transferleri her halde ve kesinlikle imkânsız kıldığı iddiası, ciddî ve bilimsel bir iddia değildir. Bu gibi transferlerin yapılması bazan klâsik anlamında dahi kamu yararının bir icabı olabileceği gm, «Devlet, özel teşebbüslerim millî iktisadın gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlıyacak tedbirleri alır.» diyen Anayasamızın 40 nei maddesinin bir gereği de olabilir. Gerçekten, bu gibi transferler, özel teşebbüsün millî iktisadın gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini sağlamak bakımından tesirli olabilecek iktisadi tedbirlerdendir. Bu iktidardan önceki iktidarlar da, Devlet bütçesinden ve kamusal sosyal güvenlik fonlarından bu tarz transferler yapmışlardır. Bu itibarla, bu çeşit transferleri, hiçbir ayırma yapmadan «soygunluk» diye vasıflandırmak, ciddî bir davranış olamaz. Bu bakımdan önemli olan nokta şudur: Ekonomide, kamu kaynaklarındam özel sektöre bu tara transferler yapılajbileceği gibi, özel O : 1 sektörden de bu kamu sektörüne bâzı kaynak transferleri gönüllü yollardan yapılabilmektedir ve her devirde de yapılaıgelmiştir. Devlet istikrazları ve kamu sektörünün ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunup, gerisine özel sektörün sahibolduğu kamu iktisadi teşebbüsleri bu nevidendir. Bu bakımdan, dikkat edilmesi gereken şey, bu karşılıklı transferlerin net olarak nasıl bir manzara gösterdiğidir. Net olarak, bu tarz transferlerde kamu kaynaklarından özel sektöre yapılan transfer toplamının, özel sektörden kamu sektörüne yapılan gönüllü kaynak transferlerinden fazla olması da mümkün olabilir. Sosyal adalet bakımından önemli olan husus, bu net fazlalığın millî gelir dağılımındaki adaletsizlikleri artırıp artırmadığı; veyahut aksine, millî gelir dağılımında adaleti ileriye götürüp götürmediğidir. Hemen belirtelim ki, kamu kaynaklarından özel sektöre yapılan transferlerin, sermaye ve idare hâkimiyeti mahdut sayıda özel kişilerin elinde bulunmıyan özel teşebbüslere tevcih edilmesi halinde, bu teşebbüslerin bu niteliklerini muhafaza etmeleri Devletçe elbkim bir şekilde denetleniyorsa, sosyal adalet açısından hiçbir sakıncası yoktur. Bu ilke, Cumhuriyet Senatosun da Güven Partisi Grupunca verilen bir önergenin iltifat görmesi neticesinde İkinci Kalkınma Plânına girmiştir. Aynı ilke bu tasarıya da girmiştir. Güven Partisi Grupu bunu bâzı kayıtlara bağlı olarak tasvible karşılamaktadır. Söz konusu transferlerin diğer özel kişilere yapılması halinde de, (ki bu tasarıda bunu da mümkün kılan hükümler mevcuttur), bu transferlerin millî gelir dağılımında sosyal adalet ilkesine aykırı sonuçlar doğurmaması, genel vergi sistemimizin müterakkiliğini, bu transferlerin yapılmasına paralel olarak artırmak için gerekli tedbirlerin biran önce alınmasına bağlıdır. İkinci Kalkınma Plânında genel vergi sistemimizin müterakkiliğini artırmak bakımından bâzı olumlu tedbirlere yer verilmiştir. Bu tedbirlerin ve aynı istikâmette gerekli olabilecek diğer tedbirlerin biran önce alınmasını, bu bakımdan kesin bir zaruret olarak gördüğümüzü Güven Partisi Grupu adına arz etmeyi görev sayarız.

C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU. 88 nci Birleşim Çarşamba İÇİNDEKİLER

C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU. 88 nci Birleşim Çarşamba İÇİNDEKİLER C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 88 nci Birleşim 14.7.1971 Çarşamba İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 894 2. GELEN KÂĞITLAR 894 3. YOKLAMA 804,895 > 0>0

Detaylı

Dışişleri Komisyonu raporu

Dışişleri Komisyonu raporu S.Sayısı: 161 Yabancı memleketlerle geçici mahiyette ticaret anlaşmaları ve Modüs vivendiler akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmıyan

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:5 ClLT : 1 TOPLANTI:! MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 1» ı 21 nci Birleşim 21. 7. 1977 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 110 II. YOKLAMA 110 III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu Toplantı : 7 I f QQ CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: II YASAMA YILI: 1992/2 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 30'uncu Birleşim 10 Nisan 1992, Cuma İÇİNDEKİLER I. GELEN EVRAK II. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A.

Detaylı

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek 2 ve 4ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60 nci ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde İlâvesine Dair nın C. Senatosunca

Detaylı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı Toplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 60 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi Rıza Yurddaş * Ali Akpınar ** 1. Giriş 1.1. Genel Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi (Fihrist), Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 239 ve 0 sayılı kanunlara ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu

Detaylı

Toplantı : 11 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 505)

Toplantı : 11 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 505) Toplantı : 11 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 13. 7. 1967 gün ve 904, 905 ve 906 sayılı Kanunlar uyarınca 4 Haziran 1972 Pazar günü yapılacak mahallî idare seçimlerinin yeniden düzenlenmesi hakkmda kanun

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

Ulaştırma Komisyonu raporu

Ulaştırma Komisyonu raporu S. Sayısı: 75 Posta Kanununa ek 2721 ve bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 4646 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519)

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519) Dönem : Q0 / Toplantı 4 MlLLET MECLİSİ S. Sayısı : Oû4 Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/59) T. C. Başbakanlık 9. 4. 968 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe

4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe DONEM : 21 ÇILT ; 1 YASAMA YILI: 1 4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA / DONEM: II t KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ Z A B I T L A R I 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA - 2 - GÜNDEM; BOLUM: A 1. 1970 Disiplin Adliye Kurulları (Geçici Hükümler) Kural Tasarısı. 2. Sosyal

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O

Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O Toplantı: 12 *\{&G CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O Ege Üniversitesi Kuruluş Kadrolarına ait 6953 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7117 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/4/1990 Sayı : 20484 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Millî Eğitim Komisyonu raporu

Millî Eğitim Komisyonu raporu Toplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkındaki 892 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242)

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242) Dönem : Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı () sayılı cetvelde değişiklik

Detaylı

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ. 24 ncü Birleşim. 4. 12. 1975 Perşembe

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ. 24 ncü Birleşim. 4. 12. 1975 Perşembe DÖNEM: 4 CİLT: 14 TOPLANTI: 3 MILLET MECLISI e TUTANAK DERGİSİ 24 ncü Birleşim 4. 12. 1975 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. Geçen tutanak özeti 222 II. Yoklama 222 III. Seçimler 222 1. Millet Meclisi Başkanı

Detaylı

Toplantı : 8 1 AA ğ CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Z04

Toplantı : 8 1 AA ğ CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Z04 Toplantı : 8 1 AA ğ CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Z04 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına döner sermayeden ödenek ve prim, yardımcı tıp personeline prim

Detaylı

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 417 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında

Detaylı

Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1614

Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1614 Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1614 İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir teknik okul açılmasına dair 10.3. 1954 tarihli ve 6374 sayılı Kanunun kaldırılmasına ve İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 2 SIRA SAYISI: 425 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük ün 128

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 2014 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 2014 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 2014 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI MECLİS KARARI Belediyemiz Meclisi bugün saat 14:00 da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2014

Detaylı

Döaem :i MİLLET MECLlSl S. Saym : Toplantı : 2

Döaem :i MİLLET MECLlSl S. Saym : Toplantı : 2 Döaem :i MİLLET MECLlSl S. Saym : Toplantı : istanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik okulu açılmasına dair sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU. 33 ncü Birleşim. 14. 1. 19S6 Cuma. İçindekiler. DÖNEM :1 CtLTıSl TOPLANTI: 5»»» ıııı «

CUMHURİYET SENATOSU. 33 ncü Birleşim. 14. 1. 19S6 Cuma. İçindekiler. DÖNEM :1 CtLTıSl TOPLANTI: 5»»» ıııı « DÖNEM :1 CtLTıSl TOPLANTI: 5»»» ıııı «CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK D ERG İSİ II 33 ncü Birleşim 14. 1. 19S6 Cuma İçindekiler Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 716 2. Gelen kâğıtlar 716 3. Yoklama 717,718» mmm

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702)

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) i T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 18 Mayıs 1983 Dairesi Başkanlığı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Toplantı: 17 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :805 Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında* Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar

Detaylı

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592)

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 345'e 1 inci Ek Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) Malî tşler Komisyonu Raporu TC. Danışına Meclisi

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6927 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3346 Kabul Tarihi : 2/4/1987 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 362

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 362 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 362 26.4. 1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu.

Detaylı

MİLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA Dönem : 1 Toplantı: ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 313 İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Sivas Milletvekili Güner Sarısözen'in, Türkiye

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli Millet Meclisi Başkanı

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli Millet Meclisi Başkanı Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 30 Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Veteriner Fakültesi kuruluş kadroları hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:4 CİLT : 4 TOPLANTI: MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ 4 ncü Birleşim 0.. 975 Salı Sayfa I. Geçen tutanak özeti 80 II. Gelen kâğıtlar 80:8 III. Yoklama 8 IV. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 8 A)

Detaylı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 14. Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Vakfın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 23/04/2007 tarihinde

Detaylı

ANAYASA UZLAġMA KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA

ANAYASA UZLAġMA KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA ANAYASA UZLAġMA KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA Maliye Bakanlığında görevli Maliye Uzmanlarının kurmuş olduğu Maliye Uzmanları Derneği olarak Komisyonunuzun devam ettirdiği anayasa hazırlık çalışmalarına katkıda

Detaylı

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe DONEM ; 21 YASAMA YILI: 1 : 17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe - İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER 1. -

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :

Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Toplantı : 0 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Ege Üniversitesine bağlanması hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet

Detaylı

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 338 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

Detaylı

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : III YASAMA YILI: 1/1994 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 27 1 nci Birleşim 3 Mayıs 1994, Salı Sayfa İÇİNDEKİLER I. GELEN EVRAK 2616 II. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

Dönem : 2 Toplantı :i MİLLET MECLİSİ S. Sayısı :

Dönem : 2 Toplantı :i MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : Dönem : 2 Toplantı :i MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : ıı Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, gece öğretimi yapan yüksek dereceli İstanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğretmenler ile asistanlara

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

T, B. M, M. TUTANAK DERGİSİ

T, B. M, M. TUTANAK DERGİSİ DORKM:TOI CÎLT : 2 TOPLANTI:! T, B M, M TUTANAK DERGİSİ Onuncu birleşim 29 XI 1946 Cuma t fîegen tıodtanak ggeti 130 2 hayale edilen kâğıtlar 130,131 3 Başkş,nj3fc iy^nmın Kamutaya sunuşla*} 131 1 $ajnı

Detaylı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı: 366) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) T.C. Başbakanlık

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma IÇINDEKILER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 4 II. - GELEN KÂĞITLAR 5 III. - ÖNERİLER 26

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Bankacılık Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Bankacılık Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Bankacılık Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili

Detaylı

Devlet Bütçesi 1927 yı nda yürürlüğe giren Muhasebe-i Umumiye Kanununda yer alan bütçe tanı

Devlet Bütçesi 1927 yı nda yürürlüğe giren Muhasebe-i Umumiye Kanununda yer alan bütçe tanı Devlet Bütçesi 1927 yılında yürürlüğe giren Muhasebe-i Umumiye Kanununda yer alan bütçe tanımının özellikleri: Devlet müesseselerince hazırlanmasıgelir gider tahmini olmasıuygulanmasına önceden izin verilmesi

Detaylı

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü.

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. MEVZUAT Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. NORMLAR HİYERARŞİSİ ANAYASALAR Dünya daki ilk Anayasa: 1787 ABD Anayasası İkincisi: 1791 Fransız Anayasası Türkiye'de anayasal hareketler

Detaylı

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı İÇ GENELGE (SGB NO: 5)

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı İÇ GENELGE (SGB NO: 5) ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.18.0.SGB.0.04-010.06.01-200.721 16/07/2008 Konu: Görüş Talepleri İÇ GENELGE (SGB NO: 5) Bakanlığımız taşra teşkilatında oluşan mali konulara

Detaylı

DÖNEM: 22 CİLT: 98 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 20 nci Birleşim 17 Kasım 2005 Perşembe 5.- Kamu Mali Yönetimi ve

DÖNEM: 22 CİLT: 98 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 20 nci Birleşim 17 Kasım 2005 Perşembe 5.- Kamu Mali Yönetimi ve DÖNEM: 22 CİLT: 98 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 20 nci Birleşim 17 Kasım 2005 Perşembe 5.- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1-2014 Yılına Ait Denetim Komisyonu Raporu 2- Seçimlerin

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 60 görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi 1 inci maddesinde yer alan Kurumumuza ivazsız olarak bağışlanan ISUZU marka çöp aracının trafik

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

C î L T : 46 TOPLANTI : 7 CUMHURİYET SENATOSU. mm^ 42 nci Birleşim. 21, Perşembe. îfûıdekiler

C î L T : 46 TOPLANTI : 7 CUMHURİYET SENATOSU. mm^ 42 nci Birleşim. 21, Perşembe. îfûıdekiler C î L T : 46 TOPLANTI : 7 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ mm^ 42 nci Birleşim 21,3. 1968 Perşembe îfûıdekiler S»yfa 1. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 208 2. _ GELEN KÂĞITLAR 209 3. YOKLAMA 209 4. _ SORULAR

Detaylı