Türkiye de Coğrafi İşaretlerin Tespiti ve Tescil Edilmesinin Önemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Coğrafi İşaretlerin Tespiti ve Tescil Edilmesinin Önemi"

Transkript

1 Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi - USBED International Social Science Education of Journal ISSEJ Yaz/Summer Volume I Issue II Article V Türkiye de Coğrafi İşaretlerin Tespiti ve Tescil Edilmesinin Önemi Murat TANRIKULU* Öz İnsan ve mekân ilişkilerini çeşitli boyutlarıyla ele alan, sentez yapan, ilişkiler kuran coğrafya, kültür ile yakından ilgilidir. Mekânın farklılığı kültüre yansımakta, kültür hem mekânı ve toplumu etkilemekte hem de bunlardan etkilenmektedir. Farklı çevrelerde farklı kültürlerin ortaya çıkması ise kültürel zenginliği oluşturmaktadır. Kültürel zenginliği oluşturan maddi ve manevi öğeler küreselleşen dünyada yeni değerler kazanmıştır. Bu yeni durum maddi ve manevi kültürel değerlerin korunması için önlemler alınmasını gündeme getirmiştir. Bu önlemlerden biri milleti oluşturan fertlerin kültürü benimsemesi ve ona sahip çıkmasıdır. Diğeri de kültürel değerin bulunduğu yer adına tescil edilmesidir. Tüm dünyada kültürel değerlerin korunmasına yönelik çalışmalar, çıkarılan yasalar son yıllarda Türkiye de de karşılığını bulmuş ve çok sayıda kültürel değer koruma altına alınmıştır. Belirtilen nedenlerle kültürel coğrafya araştırmalarında ve kültürel değerlerin korunmasında patentleştirme çalışmalarına dikkat çekmek, çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Ayrıca coğrafi işaret tespitinde kültürel coğrafya ve coğrafyacıdan yararlanma gerekliliğini göstermek araştırmanın amaçları arasındadır. Anahtar kavramlar: Kültürel coğrafya, kültür, coğrafi işaret, patent, tescil. Abstract The aim of the study, the determination of the geographical point is to show the need to benefit from cultural geography and geographer. Kültürel geography, a sub-branch of human geography. Addressing the various dimensions of human and space relations, the synthesis, establishing relations of geography, culture, and are closely related. Reflected in the difference of space culture, space and society affect the culture and is influenced by both of them. The emergence of the cultural richness of different cultures in different environments are. Tangible and intangible elements that make up the richness of cultural values in a globalized world has gained new. This new situation for the protection of tangible and intangible cultural values has brought actions be taken. One of the individuals forming the nation to embrace the culture of these measures and the emergence with him. The other is registered in the name of the cultural value is the location. Cultural geography research efforts to secure patent protection of cultural values to draw attention, is the basic purpose of the study. Studies, especially for the protection of cultural values around the world, the laws enacted in recent years have found value in our country, and a number of cultural value are preserved. Key words: Cultural Geography, culture, geography signs, patent. Giriş Bilim dallarının ortak özelliği farklı bakış açıları ve amaçlar doğrultusunda değişik araştırma yöntemlerini kullanarak elde ettikleri verileri kendi bilimsel disiplinleri içinde değerlendirmeleri ve sunmalarıdır. Coğrafya da insan-doğa etkileşimini kendine özgü yöntemlerle ve çeşitli alt dallarda inceleyen bu bilimlerden biridir. Doğanın yarattığı ancak insan tarafından özellikle son iki yüzyıldır hızla değiştirilen dünya üzerinde coğrafi çalışmalar yoğunlaşmaktadır (Tümertekin, Özgüç,1997). Yaşanılan mekânın fiziksel özelliklerini fiziki coğrafya, insanın mekânda oluşturduğu faaliyetleri, şekilleri ise beşerî coğrafya incelemektedir. İnsan ile çevrenin karşılıklı olarak birbirini ne şekilde etkilediği coğrafyanın ve coğrafyacının temel çıkış noktasıdır (Erinç, 1973). Bu çıkış noktaları arasında kültür de yer almaktadır. Çünkü İnsan ve mekân ilişkilerini çeşitli boyutlarda ele alan, sentez yapan, ilişkiler kuran coğrafya, birçok bilim dalına göre avantajlı bir konuma sahiptir (Özçağlar, 2003) ve kültür ile yakından ilişkilidir. * Dr., MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 1 173

2 Kültür insanın doğa karşısında doğayla birlikte yaşamını sürdürebilmesi için ürettiği her şeydir (Güvenç,1994, 48). İnsanın mekânı kullanma ve düzenlemesinde ekonomik, toplumsal ve siyasal faaliyetlerin etkili olduğu bu nedenle beşerî coğrafyanın oldukça dinamik ve güncel bir çalışma konusu olduğu bilinmektedir. Önceki yüzyıllarda yerbilimi (fiziki coğrafya) ile gelişen coğrafya günümüzde kültürçevre ya da insan-çevre konuları ile dikkat çekmektedir (Doğanay, 1993). Coğrafya, kültürel faaliyetleri beşerî coğrafya içinde bir alt dal olan Kültürel coğrafya ile inceler. Kültür, bir ulusun kimliği, çimentosu, onu ulus yapan değerlerin bütünüdür. Dil, din, örf ve adetler (ataya, büyüğe saygı, kız isteme, oğlan evlendirme, vatan ve millet sevgisi, giyim-kuşam, takılar, baş bağlama vb.), gelenek ve görenekler (misafirperverlik, düğün, nişan, sünnet, asker uğurlama törenleri vb.), halk oyunları, yazılı ve sözlü edebi eserler (destan, masal, türkü, hoyrat, mani, ninni, atasözleri, deyimler vb.) yemekler, mimari, el sanatları (halı- kilim dokumacılığı, çinicilik, kakmacılık, demircilik vb.) yaşamımızı şekillendiren ve kültürümüzü oluşturan yüzlerce başlıktan birkaçıdır. Burada genellikle yazısız olanlar ve duygu boyutunda yaşayıp davranışa dönüştürdüklerimiz manevi, varlık boyutuna taşıdıklarımız ise maddi kültür öğelerini oluşturmaktadır. Kültür, binlerce yıl içerisinde oluşur, ulusla birlikte yaşar, ortak duygu, düşünce ve yaşamla şekillenerek anlam kazanır. Kuşaktan kuşağa aktarılır. Hiçbir zaman durağan değildir. Zaman içerisinde gelişerek bazen de değişerek devam eder. Ancak bu değişim, insan ömrüyle sınırlanamaz ve ölçülemez. Yüzlerce yıl içinde ve yavaş gerçekleşir. Kültür ile coğrafyayı birleştiren kültürel coğrafya, kültür grupları ve toplumun mekânsal işleyişi bakımından ortaya çıkan mekânsal çeşitlilikleri coğrafi bir yaklaşımla ortaya koymaktadır. Dil, din, ekonomi, yönetim ve diğer kültürel olguların bir yerden diğerine değişme ya da aynı kalma yollarının tasvir ve analizi kültürel coğrafyanın inceleme konusudur (Arı, 2005, 320). Diğer bir ifadeyle kültürel coğrafya, dünya kültürlerinin coğrafi yaklaşımlarla incelenmesini ifade eder. Ülkelerin ve bölgelerin, alışkanlık ve geleneklerinin, yeme içme, giyim kuşam, müzik, mimari, din ve dil gibi özelliklerinin incelenmesini içine alır. Yeryüzüyle ilişkisi bağlamında, toplumsal yaşamın her yönü kültürel coğrafyanın ilgi alanı içine girebilir. Kültürel coğrafya bakımından, kültürün mimarı olan ulusun yaşadığı coğrafi mekân çok önemlidir. Kültürün doğduğu yere o kültürün kaynak alanı yani kültür ocağı denir. Bu anlamda Orta Asya ve Anadolu, Türk kültürünün kültür ocaklarıdır. Bu büyük coğrafyada (ocakta), oluşturulan kültürel değerler şekil ve öz olarak aynı olsa da alan, yöre, bölge veya ülkeye özgü küçük farklılıklar arz edebilmekte, o mekânlar için coğrafi işaret olarak belirginleşebilmektedir. Coğrafi işaretlerin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Bu konuda kültürel coğrafyaya da önemli görevler düşmektedir. Günümüzde kültür ve onun ürünü olan coğrafi işaretler bir marka olarak da ortaya çıkabilmektedir. Burada coğrafi işaret nedir? Sorusu akla gelmektedir. Harita işaretlerinden farklı olarak coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretlere denir. Coğrafi işaretler menşe adı (designation of origin) ve mahreç işareti (geographical indication) olmak üzere ikiye ayrılır. Coğrafi işaret korumasına konu edilen ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tamamı sınırları belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleşmek zorunda ise bu durumda bulunan coğrafi işaretlere menşe adı denir. Ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri sınırları belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleşmek zorunda ise bu durumdaki coğrafi işaretlere de mahreç işareti denir (Coğrafi İşaretler Başvuru Kılavuzu, 2009). Öte yandan kültürel değerler, turizmi doğrudan etkilemekte ve turizm coğrafyasını araştırma alanına giren kültür turizmini oluşturmaktadır. Avrupa Turizm Enstitüsü (ETI), kültürel turizmin bölge için sağladığı ekonomik, toplumsal, kültürel yararları şöyle sıralamaktadır; 2 174

3 * Bölgeye özgü doğal ve kültürel mirasın, geleneklerin kültürel turizm kaynağı olarak kullanılmasını sağlar, Kültürel turizme katılanlar yüksek satın alma gücü nedeniyle bölge için yüksek katma değer sağlar, * Talep çeşitliliği yaratarak turizm kaynaklarının aşırı kullanımı önler, * Yeni iş olanakları yaratır. Var olan talepleri geliştirerek geleneksel turizm faaliyetlerine ek katkılar sağlar( Fuchs, Gasser, ve Weiermair, 1998, 26). * Kültür turizmi sayesinde; Maddi-manevi kültürel değerler maddi değer kazanır. Kültürel turizmin kendisi bir propaganda ve reklâm aracıdır. Turistik ürün çeşitlendirilmesinde dünya markası yaratmada en etkili rolü kültürel kaynaklar oynar. Diğer bir ifadeyle, talep yaratma, talep çeşitlendirme, turistik ürün yaratma, ürün çeşitlendirmede kültürel turizm ayrıcalıklı bir yere sahiptir (Richards, 1996). Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı günümüzde maddi ve manevi değerlerden oluşan kültür mirası üzerindeki çalışmalar ve koruma yönündeki antlaşmalar-sözleşmeler giderek önem kazanmaktadır. Kültür ve tabiat varlıklarından, tarihi, arkeolojik, kentsel ve doğal sitler, anıt, ören yeri, höyük, tümülüs, külliye, cami, kilise gibi maddesel kültür kalıntıları kültürel mirası oluşturan unsurlardır ve bu unsurlar yasalarda korunması gereken yerler olarak belirtilmektedir (Doğaner, 2003, 2). A. Kültürel değerlerin korunmasında tarihi seyir Kültürel miras içinde yaralan tarihi mekân ve çeşitli sit alanlarının korunması başka bir çalışmanın konusu olduğundan burada değinilmeyecektir. Ancak icat ve buluşlar ile diğer kültürel değerlerin korunmasına yönelik çalışmaların çok eski tarihlere kadar uzandığı bilinmektedir. Koruma uygulamalarının en başında patent ve tescil gelmektedir. İngilizce bir sözcük olan patent, imalat imtiyazı ya da ihtira beratı olarak da ifade edilir. Denizcilik, kuyumculuk ve metalürji gibi çeşitli alanlarda ve farklı anlamlarda kullanılan patent, ticaret hukuku açısından daha önce benzeri olmayıp bulunan, yaratılan, türetilen ya da icat edilen bir şeye verilen berattır. Başka bir ifadeyle sanayi alanında bir icat yapan (keşifte bulunan) kimsenin, belirli bir süre bu icattan yalnız kendisinin yararlanmasını, ya da başkalarının bundan yararlanmasının kendi iznine bağlı olmasını sağlayan resmi hukuksal belgedir (Ana Britannica, 1989, 455). Tescil ise köken olarak Arapçadır ve herhangi bir şeyi resmi olarak kaydetme, kütüğe geçirme anlamındadır (Türkçe Sözlük, 1998, 2203). Tescil, dilimize yine aynı kökten gelen müseccel ve müseccel marka kelimeleriyle de yerleşmiştir. İlk patent uygulamasının 15. yüzyılda İtalya da ortaya çıktığı görülmektedir. İtalya da başlayan bu gelişme, yaklaşık 200 yıl içinde diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Resmi patent tescili ise 1790 da Amerika da, 1791 de Fransa da başlamıştır. Sonraki yıllarda birçok ülkede patent kanunları çıkarılmıştır. AB nin kurulmasından sonra da hem geçmiş anlaşmalara atıflar yapılarak hem de yeni düzenlemelerle süreç devam ettirilmiştir. AB ye üye devletler, buluşların korunması konusunda Avrupa Devletleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek için; bu tür korumanın, üye ülkelerde patentlerin tescilinin tek bir prosedürle sağlanması ve verilen patentler için standart kuralların oluşturulması amacıyla; Avrupa Patent Organizasyonu nu kurmuştur. 20 Mart 1983 tarihinde Paris te imzalanan ve en son 14 Temmuz 1967 de düzeltilen Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesinin 19 uncu maddesinin amacı dâhilindeki özel bir anlaşmayı ve 19 Haziran 1970 tarihli Patent İşbirliği Anlaşması nın 45 inci maddesinin 1. paragrafı uyarınca bir bölgesel patent anlaşması oluşturmak için; aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır: Bu hükümlerden ilki (Madde 1) Patentlerin Verilmesine İlişkin Avrupa Hukuku Tüm üye ülkeler(ab) için ortak olan bu hukuk sistemi, buluşlara patent verilmesi amacıyla oluşturulmuştur. biçimindedir (URL-1, 2011)

4 Türkler, sınai haklar alanında dünyada ilk düzenleme yapan uluslardandır. Sınai mülkiyete ilişkin düzenlemelerin başlangıcı Anadolu Selçukluları döneminde (13. yüzyıl) "ahilik müessesesi" içinde yer almaktadır. Ahilik sistemi Batıdaki lonca sisteminden farklı olarak buluşa dayanmakta, böylece yenilikçilik teşvik edilmekteydi. Ahilik sistemine göre esnaf birliği kurmak için yeni bir ürün geliştirmek ya da teknolojide bir yenilik ortaya koymak gerekmekteydi. Geliştirilen yenilik için günümüzde patentlerde olduğu gibi bir tekel hakkı verilmekteydi. Yeni tekniği geliştiren ve uygulayan esnaf birliğinin başına "Pir" denilmekteydi. "Pir'e" verilen fikri hak, sadece sınırlı bir bölgede geçerliydi ve yeni ustalar yetiştirmesi şartıyla verilirdi. Farklı bir bölgede o ürünü veya tekniği kullanmak ise mümkündü (URL-1, 2011). Osmanlı Devleti de, sınai haklar alanında düzenlemeler yapmaya önem vermiştir. Sınai mülkiyet alanında Avrupa ile benzer hukuki düzenlemeler 1871 tarihli Eşya-i Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname ve 1879 tarihli İhtira Beratı Kanunu ile yapılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında da sınai mülkiyet haklarının korunmasına önem verilmiş ve sınai mülkiyetin korunması için uluslar arası bir birlik oluşturulması hakkındaki Paris Sözleşmesi ne 1925 de katılım sağlanmıştır yılında 551 sayılı Marka Kanunu nun yürürlüğe girmesi ve 1976 yılında Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Kuruluş Anlaşması na katılım, ülkemizde sınai mülkiyetin korunması anlamında atılan önemli adımlar içerisinde yer almıştır. Ayrıca Türkiye çeşitli tarihlerde Patent İşbirliği Antlaşması (PCT), Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Strasburg Anlaşması (IPC), Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması, Markaların Figuratif Elemanlarının Sınıflandırılmasına İlişkin Viyana Anlaşması, Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması (DTÖ), DTÖ Kuruluş Anlaşması'nın Eki Olan Trips Anlaşması (İlaç Patentleri Konusunda) gibi çok sayıda uluslararası anlaşmayı imzalayarak Sınai Mülkiyet Haklarının korunmasına taraf olmuştur (URL-1, 2011). Ülkemizde 24 Haziran 1994 tarihinde, 544 sayılı KHK ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, idari ve mali özerkliğe sahip Türk Patent Enstitüsü nün (TPE) kurulması, sınai mülkiyet hakları alanında bir dönüm noktası olmuştur. 544 sayılı KHK nin günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi ve kanunlaştırılması amacıyla 19 Kasım 2003 tarihinde 5000 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanun yürürlüğe girmiştir. TPE, bu tarihten itibaren 1995 tarih ve 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında coğrafi işaret ve marka tesciline başlamıştır. B. Türk Patent Enstitüsü(Tpe) Nce Yürütülen Tescil İşlemleri Türkiye de coğrafi işaretler, 1995 tarih ve 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından tescil edilerek korunur ( tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname). TPE ye coğrafi işaret tescil başvurusuna bulunulmadan önce sürdürülebilir kalitenin sağlanması için coğrafi işaretlerin kullanımının etkin biçimde denetlenmesi yapılmalıdır. Bu nedenle tamamen tarafsız ve objektif özelliklere sahip olacak şekilde denetim mekanizmasının oluşturulması ve coğrafi işaret denetiminin başvuru sahibi dışında bağımsız kuruluşlarca denetlenmesi öngörülmektedir. Bu bağlamda, coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunulan ürünün üretimi, işlenmesi veya ilgili diğer işlemleri (Ürünün yetiştiği bölgenin iklim koşulları (sıcaklık, yağış, nem, hakim rüzgar vb.), ürünün yetiştiği toprağın yapısı, toprağın genel eğimi, ürünün yetiştiği yerin güneşe göre yönü, ürünün yetiştiği coğrafi yöreler, ürünün yetiştiği ağacın/bitkinin özellikleri (tanımı, yetiştirilmesi, bakımı, ömrü), ürünün tanımı, fiziksel ve kimyasal özellikleri ve tanıma uygun varsa çeşitleri, denetim kuralları, kriterleri, denetimi yapacak kişiler ve kurumlar/kuruluşlar.) hakkında yeterliğe sahip, yasal kuruluş biçimine bakılmaksızın dernekler, birlikler veya benzeri örgütlerden oluşan yeterli personel, ekipman ve diğer olanaklara sahip tarafsız bir denetim sisteminden geçirilmelidir. Ardından 4 176

5 müracaatı yapan özel ya da tüzel kişilerce, elde edilen bilgilerle Coğrafi İşaret Başvuru Formu doldurulmalıdır. Bu formda; - Ürünün tanımı ve ayırt edici özellikleri, - Ürünün üretim tekniği, - Ürünün menşe adı ya da mahreç işareti tanımının hangisine uyduğunu gösterir bilgi ve belgeler, - Üretim alanının sınırlarını açıkça tanımlayan bilgi, belge ve gerekiyorsa harita, - Coğrafi işaretin kullanım biçimi, - Denetim biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgiler yer almalıdır. - Coğrafi işaret tanımına uymayan adlar ve işaretler; ürünlerin adları; bitki türleri, hayvan soyları veya benzeri adlar; kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı işaretler coğrafi işaret olarak tescil edilemez. - Ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri ile konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları coğrafi işaret başvurusunda bulunma hakkına sahiptirler. Enstitü, kendisine yapılan coğrafi işaret başvurularını inceler. Bilgi ve belgelerinde eksik bulunan başvurulara, eksikliklerini gidermesi için 3 ay süre tanır. Süresi içinde eksiklikler giderilmezse başvuru reddedilir. 555 sayılı KHK koşullarını taşıyan coğrafi işaret başvurularından menşe adları Resmi Gazete ile yerel gazetede, mahreç işaretleri ise Resmi Gazete ve yerel gazetenin yanı sıra yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük gazetelerden birinde bilgi ilanı biçiminde yayımlanır ve ilgili ürünün tescili resmiyet kazanır (URL-1, 2011). TPE Ankara da bulunan genel müdürlüğü dışında ülke geneline dağılmış bilgi ve doküman birimleriyle hizmet vermektedir (Harita 1). Harita 1: TPE Bilgi ve Doküman Birimleri(URL-1, 2011). TPE ce şu ana kadar 147 coğrafi işareti tescil altına almıştır ve 133 coğrafi işaret ise inceleme aşamasındadır (URL-1, 2011). Ancak ülkemizde coğrafi işaret sayılabilecek binlerce ürünün olabileceği göz önüne alındığında tescil ve müracaat sayısının çok az olduğu görülmektedir. Tescil edilen ürünler; Hereke halısı, Pazırık el halısı, Salihli kirazı, Antakya künefesi, geleneksel Türk gül likörü, Çarşıbaşı Keşenı, Tarsus yayla bandırması, Finike portakalı, Kırkağaç kavunu, Elâzığ öküzgözü üzümü, Şanlıurfa Çiğ köftesi, Yuntdağı el halısı, Develi cıvıklısı, Diyarbakır karpuzu, Karnavas dut pekmezi, Kayseri mantısı, Afyon kaymağı, Afyon mermeri, Erzurum civil peyniri, Burdur ceviz ezmesi, Zile pekmezi, Bafra pidesi, Sümer Kars el halısı, Mardin sembüsek, Mardin ikbebet, Mardin kibe, Mardin kaburga dolması, Mardin imlebes(badem şekeri), Bartın işi tel kırma, Boyabat çemberi, Oltu cağ kebabı, Edirne tava ciğeri, Terme pidesi, Kula el halısı, İskilip dolması, İskilip turşusu, Akçaabat köftesi, Hellim, Denizli leblebisi, Taşköprü sarımsağı, Rakı, İznik çinisi, Yamula patlıcanı, Kale biberi, Bergama el halısı, Sivas köftesi, İspir kuru fasülyesi, Konya etli düğün plavı, Karamürsel sepeti, Safranbolu safranı, Bergama kozak çam fıstığı, Geleneksel Türk vişne likörü, 5 177

6 Geleneksel Türk çilek likörü, Geleneksel Türk ahududu likörü, Milas el halısı, İskoç viskisi, Döşeme el halısı, Yağcıbedir el halısı, Yahyalı el halısı, Çanakkale el halısı, Gördes el halısı, İnce Isparta el halısı, Jırkan kilimi, Eşme Yörük kilimi, Süper ince kilim, Türk rakısı, Eskişehir lüle taşı, Antep fıstığı, Bozdağ kestane şekeri, Bayat Türkmen kilimi, Hereke yün el halısı, Erzincan tulum peyniri, Giresun tombul fındığı, Malatya kayısısı, Şanlıurfa biberi, İzmit pişmaniyesi, Kayseri sucuğu, Kayseri pastırması, Çimin üzümü, Erzincan bakır imalat ve el işlemeciliği sanatı, Gemlik atı, Simav el halısı, Kars Türk çoban köpeği, Türk tazısı, Çorum leblebisi. Maraş biberi, Mersin cezeryesi, Ödemiş patatesi, Kangal balık kaplıcası, Kangal koyunu, Damal bebeği, Mustafa Kemal Paşa tatlısı, Bünyan el halısı, Mustafa Kemal Paşa peynir tatlısı, Kemal Paşa tatlısı, Akbaş Türk çoban köpeği, Osmaniye yer fıstığı, Anamur muzu, Siirt battaniyesi, Siirt perde pilavı, Pervari balı, Sivas el halısı, Tavşanlı leblebisi, Ege sultan üzümü, Gümüşhane kömesi, Gümüşhane dut pestili, Soğanlı bebeği, Adana kebabı, Çelikhan tütünü, Ege pamuğu, Siirt büryan kebabı, Tarsus beyazı üzüm topacık, Taşpınar el halısı, Görece nazar boncuğu, Devrek bastonu, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gemlik zeytini, Kütahya çinisi, İnegöl köfte, Güney Ege zeytinyağı, Kars el halısı, Ege inciri, İsabey çekirdeksizi, Maraş dondurması, Isparta gülü, Tarsus şalgamı, Siirt fıstığı, Ezine peyniri, Edremit körfez bölgesi zeytinyağı, Ayvalık zeytinyağı, Kalecik karası, Türkmen el halısı, Aydın inciri, Çay ilçesi vişnesi, Mut kayısısı, Edirne beyaz peyniri, Trabzon telkariye ve hasırı, Antep baklavası, Arapkir köhnü üzümü, Salihli odun köftesi, Rize bezi, Çubuk turşusudur (URL-1, 2011). Müracaatı yapılan ürünlere ise henüz tescilleri tamamlanmadığı için burada yer verilmemiştir. C. Coğrafi İşaret Tesciliyle Amaçlanalar Ve Kazanılan Haklar Coğrafi işaret tescilinin temel amacı; leblebi için Çorum ibaresinin, halı için Isparta ibaresinin, kaymak için Afyon ibaresinin belirli bir kalitenin işareti olarak ortaya çıkması ve bunun sürdürülebilirliği gibi, coğrafi kaynak gösteren ürünlerin adlarının koruma altına alınmasını sağlamaktır. Tescilin diğer amaçları arasında ise; coğrafi işaret konusu, yörede üretim yapan üreticilerin, tescilin sağladığı korumadan öncelikli olarak yararlanmalarının sağlanması; coğrafi işarete konu ürünün kalitesinin korunması ve bu vasıtayla tüketici tercihleri için garanti sunan bir yol gösterici olması yer almaktadır. Coğrafi işaret başvurusu yapma hakkına sahip kişiler ile tescil edilmiş coğrafi işareti kullanma hakkına sahip kişiler, üçüncü kişiler tarafından aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkına sahiptirler. * Tescilli adın ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımlar veya tescil kapsamındaki ürünleri andıran ya da çağrıştırabilen ürünlerle ilgili olarak tescilli adın dolaylı veya dolaysız olarak ticari amaçlı kullanımı, * Sözcük olarak gerçek coğrafi yeri ifade etmekle birlikte halkta haksız biçimde ürünün başka yer kaynaklı olduğu izlenimini bırakan kullanımı veya korunan adın tercümesinin kullanımı veya stilinde, tarzında, tipinde, türünde, yöntemiyle, orada üretildiği biçimde veya benzeri diğer açıklama veya terimlerle birlikte kullanımı, * Ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede doğal veya esas nitelik ve özellikleri ile menşei konusunda yanlış veya yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiye yer verilmesi, * Ürünün menşei konusunda halkı yanıltabilecek biçimde ambalajlanması veya yanılgı yaratabilecek diğer herhangi bir biçimde sunulmasıdır. Bu tür olumsuz fiillere iştirak veya yardım eden veya teşvik eden nitelikteki kullanımlar coğrafi işaret hakkına tecavüz sayılan fiiller arasında yer almaktadır. Böyle durumlarda sınai mülkiyet halkları 6 178

7 alanında görev yapan İhtisas Mahkemeleri devreye girmektedir. Cezalar ise eylemin kapsamına göre iki ila dört yıl arasında hapis; 15 bin 570 ile 51 bin TL arasında para; bir yıldan az olmamak kaydıyla iş yerinin kapatılması ve ticaretten men edilmesini içermektedir. Ayrıca gerek iç gerekse uluslararası hukuk yoluyla tescilli ürünün başka ülkeler tarafından istismarı da hukuksal yolla önlenebilmektedir (www.turkpatent.gov.tr). Ç. Coğrafi İşaret Tescilinin Önemi Kültürel değerlerin ulusların adeta kimliklerini oluşturduğuna yukarıda değinilmişti. Yakın geçmişte ülkemizi ziyaret eden turistlere sorulduğunda alınan cevaplar çoğunlukla şöyleydi; İstanbul güzel, rakı güzel, şiş kebap güzel. Burada rakı olumsuz bir örnek olmakla birlikte coğrafi bir işaret olarak tescil edilmiş kültürel değerler arasındadır. Bunun gibi Türk kahvesi ve lokumunun ülke tanıtımına katkısı küçümsenemeyecek boyutlardadır. Bu ve benzeri kültürel değerlerimiz tescil edilmezse başka ülkeler tarafından istismar edilmeleri hatta çalınmaları söz konusudur. Yakın zamanda Nasreddin Hoca, Hacivat ve Karagöz ile lokum ve baklavanın komşu ülkeler tarafından sahiplenilmeye çalışılmasıyla ulus olarak yaşanılan kızgınlık ve üzüntü tazeliğini korumaktadır. Bu girişimler günümüzde de devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde ortaya çıkan iki örnek konunun öneminin anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bunlardan ilki Gazeteci Yavuz Semerci nin ABD gezisinde karşılaştığı ve tarihinde Haber Türk te köşesine taşıdığı Yunanistan'a kaptırdığımız ürün başlıklı yazısıdır ve aşağıdaki gibidir. Yunanlıların ekonomik kriz nedeniyle adalarını satmasını bekleyenlere üzücü bir haberim var. Onlar adalarını satarlar mı bilmem ama bize ait olmasıyla övündüğümüz bir ürün artık onların adıyla anılıyor Amerika'da. Ürünün tanıtımı şöyle yapılıyor: "Kadınlar açısından vazgeçilmez besin kaynağı. Kalsiyum içerir. A ve D vitaminiyle vitamin kaynağıdır. Sindirimi güçlendirir. Çocuklara mutlaka yedirilmeli." Ürünün jenerik adı ne: Yunan Yoğurdu. Diğer adıyla Greek Yogurt. Markette "yoğurt" aradığınızda karşınızdaki "yogurt" kutusunun üzerinde kocaman Greek yazıyor. Çok sinir bozucu bir durum. Dünyada konuşulan tüm dillere geçmiş tek Türk kelimesini Yunanlılara kaptırdığımızı üzülerek söylemeliyim. Televizyon reklamlarında bile firmalar jenerik olarak Greek Yogurt ismini kullanıyor. Günümüz dünyasında övünmek yetmiyor. En nihayetinde sahipsiz kalan her şeye sahiplenen birileri çıkıyor (URL-3, 2011). Konuyla ilgili ünlü arama motoruna bu adla girildiğinde , görsellerle zenginleştirilmiş sonuçla karşılaşılmaktadır Aşağıda bu fotoğraflardan ikisi yer almaktadır (Fotoğraf 1). Fotoğraf 1:Çoban Grek Yoğurdu ve Grek Tanrılarını Geleneksel Grek Yoğurdu 7 179

8 İkinci örnek de aynı ülke tarafından Türk kültürüne ait bir başka coğrafi işaretin benzer bir uygulamayla gasp edilmesidir. Bu konudaki tarihli Hürriyet gazetesindeki haber ve fotoğraf aşağıdadır (Fotoğraf 2). Yunanlılar, şimdi de Türk izci köpeği zağarı sahiplendi. Yunanistan ın, çok özel bir ırk olan zağar köpeğini Uluslararası Hayvan Irkları Federasyonu na (FCI) Ellenikos Ichnılatis adıyla kabul ettirmesi tepkilere neden oldu. Zağar köpekleriyle ilgili iki kitap yazan köpek uzmanı ve araştırmacı Doğan Kartay, Kültür ve Turizm Bakanlığı nın harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Daha önce kangal köpekleriyle ilgili kitaplar yazan Doğan Kartay, Oğuz Boyları nın Orta Asya dan getirdiği izci köpeği zağarların tüm Balkanlara yayıldığını söyledi. Kartay, Osmanlının çok özel bir ırk olan zağar köpeklerini egemen olduğu tüm Balkanlara taşıdığını, Bulgaristan, Romanya Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek te bu köpek ırkının Osmanlı mirası olarak bilindiğini vurguladı. Ancak, 400 yıl boyunca Osmanlı sınırları içinde kalan Yunanlıların bu gerçeği görmek istemediğini belirten Doğan Kartay, "Komşumuz Yunanistan da yozlaşarak günümüze ulaşabilen pek az sayıda zağar var. Yunanistan, Trakya bölgemizden yasadışı yollarla kaçırdıkları damızlık zağarları kullanmak suretiyle kendi zağar ırklarını ıslah ederek bu ırkın Osmanlı mirası olduğunu görmezden ve bilmezden geliyor. Gen kaynağını da sahiplenerek bu muhteşem, çok özel ırkı, Uluslararası FCI federasyonuna Ellenikos Ichnılatis tanımıyla kabul ettirmeyi başardılar" dedi. Kartay, Yunanistan ın kendi zağar ırkını ıslah için yasadışı olmasına rağmen bizim zağarlarımızı kaçırmasının da kabul edilebileceğini ancak gen kaynağını sahiplenmesine izin verilemeyeceğini belirtti. Dogan Kartay, "Gen kaynağı bizim olan, bu çok özel ve değerli, günümüze safkan olarak ulaşabilmiş birkaç ırktan biri olan zağarları Yunanistan ın sahiplenmesini hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Bu dayanaksız iddiayı, uluslararası arenada herkes ile tartışmaya hazırım. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı uluslararası platformlarda ve uluslararası mahkemelerde hakkımızı aramalıdır" diye konuştu (URL-2, 2011). Fotoğraf 2: Zağar köpeği ve Yunanca adlandırması 8 180

9 Sonuç ve Öneriler Sonuçta buraya kadar anlatılanlar coğrafya ve kültür arasındaki ilişkinin ne denli önemli ve güçlü olduğunu göstermektedir. Coğrafya kültüre kaynak oluşturduğu kadar, kültürün alansal etkilerini yönlendirmede, mekânı şekillendirmektedir. Coğrafya ve kültür birbirlerinden etkilenen ve diğer bilim dallarını da etkileyen bir güce sahiptir. Herhangi bir doğal çevrede kültür ve sanat ürünlerinin ortaya çıkarılması, değerlendirilmesi, korunması, coğrafya ile kültür arasındaki ilişkinin boyutu, ancak kültürel coğrafya yaklaşımları ile açıklanabilir. Bir yöreyi diğerlerinden farklı yapan coğrafi işaretlerin hem belirlenmesi hem tanımlanması hem de korunmasının sağlanmasında, hangilerinden ne şekilde yararlanılacağı ve hangi amaçla kullanabileceğinin saptanmasında kültürel coğrafyaya önemli görevler düşmektedir. Makro ve mikro ölçekteki kültürel planlamalarda coğrafya, onun bir dalı olan kültürel coğrafya ve coğrafyacının dikkate alınmadığı bölgelerde coğrafi işaretlerin tümüyle göz ardı edildiği, coğrafi işaretlerin başka kültürlerce istismar edilmeye çalışıldığı, bu şekilde kültürün erozyona uğratıldığı, istenen sonucun alınmadığı görülmüştür. Öte yandan uluslararası rekabet üstünlüklerinin analizinde coğrafi verilere gereksinim vardır. Bu anlamda kültürel kaynak envanteri oluşturma, bunların yönetimi ve değerlendirilmesinde coğrafyaya ve coğrafyacılara ihtiyaç duyulduğu da bir gerçektir. Yöresel değerleri ekonomiye kazandıran ve daha da önemlisi bunları yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı sağlayan coğrafi işaretler önemli bir sınaî mülkiyet hakkıdır. Ancak 150 ye yakın coğrafi işaretin tescil edilmesi ve bir o kadarının da değerlendirme aşamasında olmasına rağmen, tescil sayılarının Türkiye deki mevcut potansiyeli yansıttığı söylenemez. Bunun başlıca nedenleri; coğrafi işaretin ön araştırma ve tespitini yapan özel tescil firmalarında ve TPE de uzman, uzman yardımcısı, vb. çalışma seviyelerinde coğrafyacılardan hiç yararlanılmaması, tescilin öneminin anlatılamaması ve yeterli tanıtımın yapılmaması ile Türkiye de uygulanan tescil prosedürünün nispeten zahmetli ve maliyetinin yüksek oluşudur. Ülkemizde kültürel değerlerimizin korunması için coğrafi işaret tescilinin önemsenmesi ve başarıya ulaşmasında aşağıdaki önerilerin göz önüne alınması faydalı olacaktır. Coğrafi işaret tescilinin öneminin anlatılması ve yeterli tanıtım için TPE ce reklam kampanyaları düzenlenmeli, tanıtım filmleri çekilmeli, kamuya yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmelidir. Türkiye de uygulanan coğrafi işaret tescil prosedürü ve başvurusu kolaylaştırılmalı, maliyet düşürülmelidir. Bir yöreyi diğerlerinden farklı yapan coğrafi işaretlerin hem belirlenmesi hem tanımlanması hem de korunmasının sağlanmasında, hangilerinden ne şekilde yararlanılacağı ve hangi amaçla kullanabileceğinin saptanmasında coğrafya ve coğrafyacılardan yararlanılmalıdır. Bunu sağlayabilmek için TPE ve özel tescil birimlerinde uzman statüsünde coğrafyacılar çalıştırılmalıdır. Üniversitelerin coğrafya, coğrafya eğitimi bölümleri ile buralardan mezun olan öğretmenler (değişik birimlerde çalışan coğrafyacılar) birer gönüllü coğrafi işaret avcısı olarak çalışmalı, tespit ettikleri coğrafi işaretler konusunda girişimlerde bulunmalı ve yetkilileri bilgilendirmelidir. İl ve ilçelerde (valilik ve kaymakamlıklar) coğrafi işaret belirleme komisyonları kurulmalı, bu komisyonlar belirledikleri işaretlerin başvurularını kurumsal olarak yapmalıdır. Son olarak ülkemizde tescili yapılan coğrafi işaretlerin uluslar arası düzeyde korunmasının sağlanması, AB ve diğer birliklerce de tescilinin yapılması için gerekli olan girişimler (kurumsal ya da bireysel) hızlandırılmalı ve kolaylaştırılmalıdır