Türkiye de Coğrafi İşaretlerin Tespiti ve Tescil Edilmesinin Önemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Coğrafi İşaretlerin Tespiti ve Tescil Edilmesinin Önemi"

Transkript

1 Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi - USBED International Social Science Education of Journal ISSEJ Yaz/Summer Volume I Issue II Article V Türkiye de Coğrafi İşaretlerin Tespiti ve Tescil Edilmesinin Önemi Murat TANRIKULU* Öz İnsan ve mekân ilişkilerini çeşitli boyutlarıyla ele alan, sentez yapan, ilişkiler kuran coğrafya, kültür ile yakından ilgilidir. Mekânın farklılığı kültüre yansımakta, kültür hem mekânı ve toplumu etkilemekte hem de bunlardan etkilenmektedir. Farklı çevrelerde farklı kültürlerin ortaya çıkması ise kültürel zenginliği oluşturmaktadır. Kültürel zenginliği oluşturan maddi ve manevi öğeler küreselleşen dünyada yeni değerler kazanmıştır. Bu yeni durum maddi ve manevi kültürel değerlerin korunması için önlemler alınmasını gündeme getirmiştir. Bu önlemlerden biri milleti oluşturan fertlerin kültürü benimsemesi ve ona sahip çıkmasıdır. Diğeri de kültürel değerin bulunduğu yer adına tescil edilmesidir. Tüm dünyada kültürel değerlerin korunmasına yönelik çalışmalar, çıkarılan yasalar son yıllarda Türkiye de de karşılığını bulmuş ve çok sayıda kültürel değer koruma altına alınmıştır. Belirtilen nedenlerle kültürel coğrafya araştırmalarında ve kültürel değerlerin korunmasında patentleştirme çalışmalarına dikkat çekmek, çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Ayrıca coğrafi işaret tespitinde kültürel coğrafya ve coğrafyacıdan yararlanma gerekliliğini göstermek araştırmanın amaçları arasındadır. Anahtar kavramlar: Kültürel coğrafya, kültür, coğrafi işaret, patent, tescil. Abstract The aim of the study, the determination of the geographical point is to show the need to benefit from cultural geography and geographer. Kültürel geography, a sub-branch of human geography. Addressing the various dimensions of human and space relations, the synthesis, establishing relations of geography, culture, and are closely related. Reflected in the difference of space culture, space and society affect the culture and is influenced by both of them. The emergence of the cultural richness of different cultures in different environments are. Tangible and intangible elements that make up the richness of cultural values in a globalized world has gained new. This new situation for the protection of tangible and intangible cultural values has brought actions be taken. One of the individuals forming the nation to embrace the culture of these measures and the emergence with him. The other is registered in the name of the cultural value is the location. Cultural geography research efforts to secure patent protection of cultural values to draw attention, is the basic purpose of the study. Studies, especially for the protection of cultural values around the world, the laws enacted in recent years have found value in our country, and a number of cultural value are preserved. Key words: Cultural Geography, culture, geography signs, patent. Giriş Bilim dallarının ortak özelliği farklı bakış açıları ve amaçlar doğrultusunda değişik araştırma yöntemlerini kullanarak elde ettikleri verileri kendi bilimsel disiplinleri içinde değerlendirmeleri ve sunmalarıdır. Coğrafya da insan-doğa etkileşimini kendine özgü yöntemlerle ve çeşitli alt dallarda inceleyen bu bilimlerden biridir. Doğanın yarattığı ancak insan tarafından özellikle son iki yüzyıldır hızla değiştirilen dünya üzerinde coğrafi çalışmalar yoğunlaşmaktadır (Tümertekin, Özgüç,1997). Yaşanılan mekânın fiziksel özelliklerini fiziki coğrafya, insanın mekânda oluşturduğu faaliyetleri, şekilleri ise beşerî coğrafya incelemektedir. İnsan ile çevrenin karşılıklı olarak birbirini ne şekilde etkilediği coğrafyanın ve coğrafyacının temel çıkış noktasıdır (Erinç, 1973). Bu çıkış noktaları arasında kültür de yer almaktadır. Çünkü İnsan ve mekân ilişkilerini çeşitli boyutlarda ele alan, sentez yapan, ilişkiler kuran coğrafya, birçok bilim dalına göre avantajlı bir konuma sahiptir (Özçağlar, 2003) ve kültür ile yakından ilişkilidir. * Dr., MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 1 173

2 Kültür insanın doğa karşısında doğayla birlikte yaşamını sürdürebilmesi için ürettiği her şeydir (Güvenç,1994, 48). İnsanın mekânı kullanma ve düzenlemesinde ekonomik, toplumsal ve siyasal faaliyetlerin etkili olduğu bu nedenle beşerî coğrafyanın oldukça dinamik ve güncel bir çalışma konusu olduğu bilinmektedir. Önceki yüzyıllarda yerbilimi (fiziki coğrafya) ile gelişen coğrafya günümüzde kültürçevre ya da insan-çevre konuları ile dikkat çekmektedir (Doğanay, 1993). Coğrafya, kültürel faaliyetleri beşerî coğrafya içinde bir alt dal olan Kültürel coğrafya ile inceler. Kültür, bir ulusun kimliği, çimentosu, onu ulus yapan değerlerin bütünüdür. Dil, din, örf ve adetler (ataya, büyüğe saygı, kız isteme, oğlan evlendirme, vatan ve millet sevgisi, giyim-kuşam, takılar, baş bağlama vb.), gelenek ve görenekler (misafirperverlik, düğün, nişan, sünnet, asker uğurlama törenleri vb.), halk oyunları, yazılı ve sözlü edebi eserler (destan, masal, türkü, hoyrat, mani, ninni, atasözleri, deyimler vb.) yemekler, mimari, el sanatları (halı- kilim dokumacılığı, çinicilik, kakmacılık, demircilik vb.) yaşamımızı şekillendiren ve kültürümüzü oluşturan yüzlerce başlıktan birkaçıdır. Burada genellikle yazısız olanlar ve duygu boyutunda yaşayıp davranışa dönüştürdüklerimiz manevi, varlık boyutuna taşıdıklarımız ise maddi kültür öğelerini oluşturmaktadır. Kültür, binlerce yıl içerisinde oluşur, ulusla birlikte yaşar, ortak duygu, düşünce ve yaşamla şekillenerek anlam kazanır. Kuşaktan kuşağa aktarılır. Hiçbir zaman durağan değildir. Zaman içerisinde gelişerek bazen de değişerek devam eder. Ancak bu değişim, insan ömrüyle sınırlanamaz ve ölçülemez. Yüzlerce yıl içinde ve yavaş gerçekleşir. Kültür ile coğrafyayı birleştiren kültürel coğrafya, kültür grupları ve toplumun mekânsal işleyişi bakımından ortaya çıkan mekânsal çeşitlilikleri coğrafi bir yaklaşımla ortaya koymaktadır. Dil, din, ekonomi, yönetim ve diğer kültürel olguların bir yerden diğerine değişme ya da aynı kalma yollarının tasvir ve analizi kültürel coğrafyanın inceleme konusudur (Arı, 2005, 320). Diğer bir ifadeyle kültürel coğrafya, dünya kültürlerinin coğrafi yaklaşımlarla incelenmesini ifade eder. Ülkelerin ve bölgelerin, alışkanlık ve geleneklerinin, yeme içme, giyim kuşam, müzik, mimari, din ve dil gibi özelliklerinin incelenmesini içine alır. Yeryüzüyle ilişkisi bağlamında, toplumsal yaşamın her yönü kültürel coğrafyanın ilgi alanı içine girebilir. Kültürel coğrafya bakımından, kültürün mimarı olan ulusun yaşadığı coğrafi mekân çok önemlidir. Kültürün doğduğu yere o kültürün kaynak alanı yani kültür ocağı denir. Bu anlamda Orta Asya ve Anadolu, Türk kültürünün kültür ocaklarıdır. Bu büyük coğrafyada (ocakta), oluşturulan kültürel değerler şekil ve öz olarak aynı olsa da alan, yöre, bölge veya ülkeye özgü küçük farklılıklar arz edebilmekte, o mekânlar için coğrafi işaret olarak belirginleşebilmektedir. Coğrafi işaretlerin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Bu konuda kültürel coğrafyaya da önemli görevler düşmektedir. Günümüzde kültür ve onun ürünü olan coğrafi işaretler bir marka olarak da ortaya çıkabilmektedir. Burada coğrafi işaret nedir? Sorusu akla gelmektedir. Harita işaretlerinden farklı olarak coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretlere denir. Coğrafi işaretler menşe adı (designation of origin) ve mahreç işareti (geographical indication) olmak üzere ikiye ayrılır. Coğrafi işaret korumasına konu edilen ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tamamı sınırları belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleşmek zorunda ise bu durumda bulunan coğrafi işaretlere menşe adı denir. Ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri sınırları belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleşmek zorunda ise bu durumdaki coğrafi işaretlere de mahreç işareti denir (Coğrafi İşaretler Başvuru Kılavuzu, 2009). Öte yandan kültürel değerler, turizmi doğrudan etkilemekte ve turizm coğrafyasını araştırma alanına giren kültür turizmini oluşturmaktadır. Avrupa Turizm Enstitüsü (ETI), kültürel turizmin bölge için sağladığı ekonomik, toplumsal, kültürel yararları şöyle sıralamaktadır; 2 174

3 * Bölgeye özgü doğal ve kültürel mirasın, geleneklerin kültürel turizm kaynağı olarak kullanılmasını sağlar, Kültürel turizme katılanlar yüksek satın alma gücü nedeniyle bölge için yüksek katma değer sağlar, * Talep çeşitliliği yaratarak turizm kaynaklarının aşırı kullanımı önler, * Yeni iş olanakları yaratır. Var olan talepleri geliştirerek geleneksel turizm faaliyetlerine ek katkılar sağlar( Fuchs, Gasser, ve Weiermair, 1998, 26). * Kültür turizmi sayesinde; Maddi-manevi kültürel değerler maddi değer kazanır. Kültürel turizmin kendisi bir propaganda ve reklâm aracıdır. Turistik ürün çeşitlendirilmesinde dünya markası yaratmada en etkili rolü kültürel kaynaklar oynar. Diğer bir ifadeyle, talep yaratma, talep çeşitlendirme, turistik ürün yaratma, ürün çeşitlendirmede kültürel turizm ayrıcalıklı bir yere sahiptir (Richards, 1996). Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı günümüzde maddi ve manevi değerlerden oluşan kültür mirası üzerindeki çalışmalar ve koruma yönündeki antlaşmalar-sözleşmeler giderek önem kazanmaktadır. Kültür ve tabiat varlıklarından, tarihi, arkeolojik, kentsel ve doğal sitler, anıt, ören yeri, höyük, tümülüs, külliye, cami, kilise gibi maddesel kültür kalıntıları kültürel mirası oluşturan unsurlardır ve bu unsurlar yasalarda korunması gereken yerler olarak belirtilmektedir (Doğaner, 2003, 2). A. Kültürel değerlerin korunmasında tarihi seyir Kültürel miras içinde yaralan tarihi mekân ve çeşitli sit alanlarının korunması başka bir çalışmanın konusu olduğundan burada değinilmeyecektir. Ancak icat ve buluşlar ile diğer kültürel değerlerin korunmasına yönelik çalışmaların çok eski tarihlere kadar uzandığı bilinmektedir. Koruma uygulamalarının en başında patent ve tescil gelmektedir. İngilizce bir sözcük olan patent, imalat imtiyazı ya da ihtira beratı olarak da ifade edilir. Denizcilik, kuyumculuk ve metalürji gibi çeşitli alanlarda ve farklı anlamlarda kullanılan patent, ticaret hukuku açısından daha önce benzeri olmayıp bulunan, yaratılan, türetilen ya da icat edilen bir şeye verilen berattır. Başka bir ifadeyle sanayi alanında bir icat yapan (keşifte bulunan) kimsenin, belirli bir süre bu icattan yalnız kendisinin yararlanmasını, ya da başkalarının bundan yararlanmasının kendi iznine bağlı olmasını sağlayan resmi hukuksal belgedir (Ana Britannica, 1989, 455). Tescil ise köken olarak Arapçadır ve herhangi bir şeyi resmi olarak kaydetme, kütüğe geçirme anlamındadır (Türkçe Sözlük, 1998, 2203). Tescil, dilimize yine aynı kökten gelen müseccel ve müseccel marka kelimeleriyle de yerleşmiştir. İlk patent uygulamasının 15. yüzyılda İtalya da ortaya çıktığı görülmektedir. İtalya da başlayan bu gelişme, yaklaşık 200 yıl içinde diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Resmi patent tescili ise 1790 da Amerika da, 1791 de Fransa da başlamıştır. Sonraki yıllarda birçok ülkede patent kanunları çıkarılmıştır. AB nin kurulmasından sonra da hem geçmiş anlaşmalara atıflar yapılarak hem de yeni düzenlemelerle süreç devam ettirilmiştir. AB ye üye devletler, buluşların korunması konusunda Avrupa Devletleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek için; bu tür korumanın, üye ülkelerde patentlerin tescilinin tek bir prosedürle sağlanması ve verilen patentler için standart kuralların oluşturulması amacıyla; Avrupa Patent Organizasyonu nu kurmuştur. 20 Mart 1983 tarihinde Paris te imzalanan ve en son 14 Temmuz 1967 de düzeltilen Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesinin 19 uncu maddesinin amacı dâhilindeki özel bir anlaşmayı ve 19 Haziran 1970 tarihli Patent İşbirliği Anlaşması nın 45 inci maddesinin 1. paragrafı uyarınca bir bölgesel patent anlaşması oluşturmak için; aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır: Bu hükümlerden ilki (Madde 1) Patentlerin Verilmesine İlişkin Avrupa Hukuku Tüm üye ülkeler(ab) için ortak olan bu hukuk sistemi, buluşlara patent verilmesi amacıyla oluşturulmuştur. biçimindedir (URL-1, 2011)

4 Türkler, sınai haklar alanında dünyada ilk düzenleme yapan uluslardandır. Sınai mülkiyete ilişkin düzenlemelerin başlangıcı Anadolu Selçukluları döneminde (13. yüzyıl) "ahilik müessesesi" içinde yer almaktadır. Ahilik sistemi Batıdaki lonca sisteminden farklı olarak buluşa dayanmakta, böylece yenilikçilik teşvik edilmekteydi. Ahilik sistemine göre esnaf birliği kurmak için yeni bir ürün geliştirmek ya da teknolojide bir yenilik ortaya koymak gerekmekteydi. Geliştirilen yenilik için günümüzde patentlerde olduğu gibi bir tekel hakkı verilmekteydi. Yeni tekniği geliştiren ve uygulayan esnaf birliğinin başına "Pir" denilmekteydi. "Pir'e" verilen fikri hak, sadece sınırlı bir bölgede geçerliydi ve yeni ustalar yetiştirmesi şartıyla verilirdi. Farklı bir bölgede o ürünü veya tekniği kullanmak ise mümkündü (URL-1, 2011). Osmanlı Devleti de, sınai haklar alanında düzenlemeler yapmaya önem vermiştir. Sınai mülkiyet alanında Avrupa ile benzer hukuki düzenlemeler 1871 tarihli Eşya-i Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname ve 1879 tarihli İhtira Beratı Kanunu ile yapılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında da sınai mülkiyet haklarının korunmasına önem verilmiş ve sınai mülkiyetin korunması için uluslar arası bir birlik oluşturulması hakkındaki Paris Sözleşmesi ne 1925 de katılım sağlanmıştır yılında 551 sayılı Marka Kanunu nun yürürlüğe girmesi ve 1976 yılında Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Kuruluş Anlaşması na katılım, ülkemizde sınai mülkiyetin korunması anlamında atılan önemli adımlar içerisinde yer almıştır. Ayrıca Türkiye çeşitli tarihlerde Patent İşbirliği Antlaşması (PCT), Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Strasburg Anlaşması (IPC), Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması, Markaların Figuratif Elemanlarının Sınıflandırılmasına İlişkin Viyana Anlaşması, Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması (DTÖ), DTÖ Kuruluş Anlaşması'nın Eki Olan Trips Anlaşması (İlaç Patentleri Konusunda) gibi çok sayıda uluslararası anlaşmayı imzalayarak Sınai Mülkiyet Haklarının korunmasına taraf olmuştur (URL-1, 2011). Ülkemizde 24 Haziran 1994 tarihinde, 544 sayılı KHK ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, idari ve mali özerkliğe sahip Türk Patent Enstitüsü nün (TPE) kurulması, sınai mülkiyet hakları alanında bir dönüm noktası olmuştur. 544 sayılı KHK nin günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi ve kanunlaştırılması amacıyla 19 Kasım 2003 tarihinde 5000 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanun yürürlüğe girmiştir. TPE, bu tarihten itibaren 1995 tarih ve 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında coğrafi işaret ve marka tesciline başlamıştır. B. Türk Patent Enstitüsü(Tpe) Nce Yürütülen Tescil İşlemleri Türkiye de coğrafi işaretler, 1995 tarih ve 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından tescil edilerek korunur ( tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname). TPE ye coğrafi işaret tescil başvurusuna bulunulmadan önce sürdürülebilir kalitenin sağlanması için coğrafi işaretlerin kullanımının etkin biçimde denetlenmesi yapılmalıdır. Bu nedenle tamamen tarafsız ve objektif özelliklere sahip olacak şekilde denetim mekanizmasının oluşturulması ve coğrafi işaret denetiminin başvuru sahibi dışında bağımsız kuruluşlarca denetlenmesi öngörülmektedir. Bu bağlamda, coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunulan ürünün üretimi, işlenmesi veya ilgili diğer işlemleri (Ürünün yetiştiği bölgenin iklim koşulları (sıcaklık, yağış, nem, hakim rüzgar vb.), ürünün yetiştiği toprağın yapısı, toprağın genel eğimi, ürünün yetiştiği yerin güneşe göre yönü, ürünün yetiştiği coğrafi yöreler, ürünün yetiştiği ağacın/bitkinin özellikleri (tanımı, yetiştirilmesi, bakımı, ömrü), ürünün tanımı, fiziksel ve kimyasal özellikleri ve tanıma uygun varsa çeşitleri, denetim kuralları, kriterleri, denetimi yapacak kişiler ve kurumlar/kuruluşlar.) hakkında yeterliğe sahip, yasal kuruluş biçimine bakılmaksızın dernekler, birlikler veya benzeri örgütlerden oluşan yeterli personel, ekipman ve diğer olanaklara sahip tarafsız bir denetim sisteminden geçirilmelidir. Ardından 4 176

5 müracaatı yapan özel ya da tüzel kişilerce, elde edilen bilgilerle Coğrafi İşaret Başvuru Formu doldurulmalıdır. Bu formda; - Ürünün tanımı ve ayırt edici özellikleri, - Ürünün üretim tekniği, - Ürünün menşe adı ya da mahreç işareti tanımının hangisine uyduğunu gösterir bilgi ve belgeler, - Üretim alanının sınırlarını açıkça tanımlayan bilgi, belge ve gerekiyorsa harita, - Coğrafi işaretin kullanım biçimi, - Denetim biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgiler yer almalıdır. - Coğrafi işaret tanımına uymayan adlar ve işaretler; ürünlerin adları; bitki türleri, hayvan soyları veya benzeri adlar; kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı işaretler coğrafi işaret olarak tescil edilemez. - Ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri ile konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları coğrafi işaret başvurusunda bulunma hakkına sahiptirler. Enstitü, kendisine yapılan coğrafi işaret başvurularını inceler. Bilgi ve belgelerinde eksik bulunan başvurulara, eksikliklerini gidermesi için 3 ay süre tanır. Süresi içinde eksiklikler giderilmezse başvuru reddedilir. 555 sayılı KHK koşullarını taşıyan coğrafi işaret başvurularından menşe adları Resmi Gazete ile yerel gazetede, mahreç işaretleri ise Resmi Gazete ve yerel gazetenin yanı sıra yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük gazetelerden birinde bilgi ilanı biçiminde yayımlanır ve ilgili ürünün tescili resmiyet kazanır (URL-1, 2011). TPE Ankara da bulunan genel müdürlüğü dışında ülke geneline dağılmış bilgi ve doküman birimleriyle hizmet vermektedir (Harita 1). Harita 1: TPE Bilgi ve Doküman Birimleri(URL-1, 2011). TPE ce şu ana kadar 147 coğrafi işareti tescil altına almıştır ve 133 coğrafi işaret ise inceleme aşamasındadır (URL-1, 2011). Ancak ülkemizde coğrafi işaret sayılabilecek binlerce ürünün olabileceği göz önüne alındığında tescil ve müracaat sayısının çok az olduğu görülmektedir. Tescil edilen ürünler; Hereke halısı, Pazırık el halısı, Salihli kirazı, Antakya künefesi, geleneksel Türk gül likörü, Çarşıbaşı Keşenı, Tarsus yayla bandırması, Finike portakalı, Kırkağaç kavunu, Elâzığ öküzgözü üzümü, Şanlıurfa Çiğ köftesi, Yuntdağı el halısı, Develi cıvıklısı, Diyarbakır karpuzu, Karnavas dut pekmezi, Kayseri mantısı, Afyon kaymağı, Afyon mermeri, Erzurum civil peyniri, Burdur ceviz ezmesi, Zile pekmezi, Bafra pidesi, Sümer Kars el halısı, Mardin sembüsek, Mardin ikbebet, Mardin kibe, Mardin kaburga dolması, Mardin imlebes(badem şekeri), Bartın işi tel kırma, Boyabat çemberi, Oltu cağ kebabı, Edirne tava ciğeri, Terme pidesi, Kula el halısı, İskilip dolması, İskilip turşusu, Akçaabat köftesi, Hellim, Denizli leblebisi, Taşköprü sarımsağı, Rakı, İznik çinisi, Yamula patlıcanı, Kale biberi, Bergama el halısı, Sivas köftesi, İspir kuru fasülyesi, Konya etli düğün plavı, Karamürsel sepeti, Safranbolu safranı, Bergama kozak çam fıstığı, Geleneksel Türk vişne likörü, 5 177

6 Geleneksel Türk çilek likörü, Geleneksel Türk ahududu likörü, Milas el halısı, İskoç viskisi, Döşeme el halısı, Yağcıbedir el halısı, Yahyalı el halısı, Çanakkale el halısı, Gördes el halısı, İnce Isparta el halısı, Jırkan kilimi, Eşme Yörük kilimi, Süper ince kilim, Türk rakısı, Eskişehir lüle taşı, Antep fıstığı, Bozdağ kestane şekeri, Bayat Türkmen kilimi, Hereke yün el halısı, Erzincan tulum peyniri, Giresun tombul fındığı, Malatya kayısısı, Şanlıurfa biberi, İzmit pişmaniyesi, Kayseri sucuğu, Kayseri pastırması, Çimin üzümü, Erzincan bakır imalat ve el işlemeciliği sanatı, Gemlik atı, Simav el halısı, Kars Türk çoban köpeği, Türk tazısı, Çorum leblebisi. Maraş biberi, Mersin cezeryesi, Ödemiş patatesi, Kangal balık kaplıcası, Kangal koyunu, Damal bebeği, Mustafa Kemal Paşa tatlısı, Bünyan el halısı, Mustafa Kemal Paşa peynir tatlısı, Kemal Paşa tatlısı, Akbaş Türk çoban köpeği, Osmaniye yer fıstığı, Anamur muzu, Siirt battaniyesi, Siirt perde pilavı, Pervari balı, Sivas el halısı, Tavşanlı leblebisi, Ege sultan üzümü, Gümüşhane kömesi, Gümüşhane dut pestili, Soğanlı bebeği, Adana kebabı, Çelikhan tütünü, Ege pamuğu, Siirt büryan kebabı, Tarsus beyazı üzüm topacık, Taşpınar el halısı, Görece nazar boncuğu, Devrek bastonu, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gemlik zeytini, Kütahya çinisi, İnegöl köfte, Güney Ege zeytinyağı, Kars el halısı, Ege inciri, İsabey çekirdeksizi, Maraş dondurması, Isparta gülü, Tarsus şalgamı, Siirt fıstığı, Ezine peyniri, Edremit körfez bölgesi zeytinyağı, Ayvalık zeytinyağı, Kalecik karası, Türkmen el halısı, Aydın inciri, Çay ilçesi vişnesi, Mut kayısısı, Edirne beyaz peyniri, Trabzon telkariye ve hasırı, Antep baklavası, Arapkir köhnü üzümü, Salihli odun köftesi, Rize bezi, Çubuk turşusudur (URL-1, 2011). Müracaatı yapılan ürünlere ise henüz tescilleri tamamlanmadığı için burada yer verilmemiştir. C. Coğrafi İşaret Tesciliyle Amaçlanalar Ve Kazanılan Haklar Coğrafi işaret tescilinin temel amacı; leblebi için Çorum ibaresinin, halı için Isparta ibaresinin, kaymak için Afyon ibaresinin belirli bir kalitenin işareti olarak ortaya çıkması ve bunun sürdürülebilirliği gibi, coğrafi kaynak gösteren ürünlerin adlarının koruma altına alınmasını sağlamaktır. Tescilin diğer amaçları arasında ise; coğrafi işaret konusu, yörede üretim yapan üreticilerin, tescilin sağladığı korumadan öncelikli olarak yararlanmalarının sağlanması; coğrafi işarete konu ürünün kalitesinin korunması ve bu vasıtayla tüketici tercihleri için garanti sunan bir yol gösterici olması yer almaktadır. Coğrafi işaret başvurusu yapma hakkına sahip kişiler ile tescil edilmiş coğrafi işareti kullanma hakkına sahip kişiler, üçüncü kişiler tarafından aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkına sahiptirler. * Tescilli adın ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımlar veya tescil kapsamındaki ürünleri andıran ya da çağrıştırabilen ürünlerle ilgili olarak tescilli adın dolaylı veya dolaysız olarak ticari amaçlı kullanımı, * Sözcük olarak gerçek coğrafi yeri ifade etmekle birlikte halkta haksız biçimde ürünün başka yer kaynaklı olduğu izlenimini bırakan kullanımı veya korunan adın tercümesinin kullanımı veya stilinde, tarzında, tipinde, türünde, yöntemiyle, orada üretildiği biçimde veya benzeri diğer açıklama veya terimlerle birlikte kullanımı, * Ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede doğal veya esas nitelik ve özellikleri ile menşei konusunda yanlış veya yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiye yer verilmesi, * Ürünün menşei konusunda halkı yanıltabilecek biçimde ambalajlanması veya yanılgı yaratabilecek diğer herhangi bir biçimde sunulmasıdır. Bu tür olumsuz fiillere iştirak veya yardım eden veya teşvik eden nitelikteki kullanımlar coğrafi işaret hakkına tecavüz sayılan fiiller arasında yer almaktadır. Böyle durumlarda sınai mülkiyet halkları 6 178

7 alanında görev yapan İhtisas Mahkemeleri devreye girmektedir. Cezalar ise eylemin kapsamına göre iki ila dört yıl arasında hapis; 15 bin 570 ile 51 bin TL arasında para; bir yıldan az olmamak kaydıyla iş yerinin kapatılması ve ticaretten men edilmesini içermektedir. Ayrıca gerek iç gerekse uluslararası hukuk yoluyla tescilli ürünün başka ülkeler tarafından istismarı da hukuksal yolla önlenebilmektedir (www.turkpatent.gov.tr). Ç. Coğrafi İşaret Tescilinin Önemi Kültürel değerlerin ulusların adeta kimliklerini oluşturduğuna yukarıda değinilmişti. Yakın geçmişte ülkemizi ziyaret eden turistlere sorulduğunda alınan cevaplar çoğunlukla şöyleydi; İstanbul güzel, rakı güzel, şiş kebap güzel. Burada rakı olumsuz bir örnek olmakla birlikte coğrafi bir işaret olarak tescil edilmiş kültürel değerler arasındadır. Bunun gibi Türk kahvesi ve lokumunun ülke tanıtımına katkısı küçümsenemeyecek boyutlardadır. Bu ve benzeri kültürel değerlerimiz tescil edilmezse başka ülkeler tarafından istismar edilmeleri hatta çalınmaları söz konusudur. Yakın zamanda Nasreddin Hoca, Hacivat ve Karagöz ile lokum ve baklavanın komşu ülkeler tarafından sahiplenilmeye çalışılmasıyla ulus olarak yaşanılan kızgınlık ve üzüntü tazeliğini korumaktadır. Bu girişimler günümüzde de devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde ortaya çıkan iki örnek konunun öneminin anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bunlardan ilki Gazeteci Yavuz Semerci nin ABD gezisinde karşılaştığı ve tarihinde Haber Türk te köşesine taşıdığı Yunanistan'a kaptırdığımız ürün başlıklı yazısıdır ve aşağıdaki gibidir. Yunanlıların ekonomik kriz nedeniyle adalarını satmasını bekleyenlere üzücü bir haberim var. Onlar adalarını satarlar mı bilmem ama bize ait olmasıyla övündüğümüz bir ürün artık onların adıyla anılıyor Amerika'da. Ürünün tanıtımı şöyle yapılıyor: "Kadınlar açısından vazgeçilmez besin kaynağı. Kalsiyum içerir. A ve D vitaminiyle vitamin kaynağıdır. Sindirimi güçlendirir. Çocuklara mutlaka yedirilmeli." Ürünün jenerik adı ne: Yunan Yoğurdu. Diğer adıyla Greek Yogurt. Markette "yoğurt" aradığınızda karşınızdaki "yogurt" kutusunun üzerinde kocaman Greek yazıyor. Çok sinir bozucu bir durum. Dünyada konuşulan tüm dillere geçmiş tek Türk kelimesini Yunanlılara kaptırdığımızı üzülerek söylemeliyim. Televizyon reklamlarında bile firmalar jenerik olarak Greek Yogurt ismini kullanıyor. Günümüz dünyasında övünmek yetmiyor. En nihayetinde sahipsiz kalan her şeye sahiplenen birileri çıkıyor (URL-3, 2011). Konuyla ilgili ünlü arama motoruna bu adla girildiğinde , görsellerle zenginleştirilmiş sonuçla karşılaşılmaktadır Aşağıda bu fotoğraflardan ikisi yer almaktadır (Fotoğraf 1). Fotoğraf 1:Çoban Grek Yoğurdu ve Grek Tanrılarını Geleneksel Grek Yoğurdu 7 179

8 İkinci örnek de aynı ülke tarafından Türk kültürüne ait bir başka coğrafi işaretin benzer bir uygulamayla gasp edilmesidir. Bu konudaki tarihli Hürriyet gazetesindeki haber ve fotoğraf aşağıdadır (Fotoğraf 2). Yunanlılar, şimdi de Türk izci köpeği zağarı sahiplendi. Yunanistan ın, çok özel bir ırk olan zağar köpeğini Uluslararası Hayvan Irkları Federasyonu na (FCI) Ellenikos Ichnılatis adıyla kabul ettirmesi tepkilere neden oldu. Zağar köpekleriyle ilgili iki kitap yazan köpek uzmanı ve araştırmacı Doğan Kartay, Kültür ve Turizm Bakanlığı nın harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Daha önce kangal köpekleriyle ilgili kitaplar yazan Doğan Kartay, Oğuz Boyları nın Orta Asya dan getirdiği izci köpeği zağarların tüm Balkanlara yayıldığını söyledi. Kartay, Osmanlının çok özel bir ırk olan zağar köpeklerini egemen olduğu tüm Balkanlara taşıdığını, Bulgaristan, Romanya Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek te bu köpek ırkının Osmanlı mirası olarak bilindiğini vurguladı. Ancak, 400 yıl boyunca Osmanlı sınırları içinde kalan Yunanlıların bu gerçeği görmek istemediğini belirten Doğan Kartay, "Komşumuz Yunanistan da yozlaşarak günümüze ulaşabilen pek az sayıda zağar var. Yunanistan, Trakya bölgemizden yasadışı yollarla kaçırdıkları damızlık zağarları kullanmak suretiyle kendi zağar ırklarını ıslah ederek bu ırkın Osmanlı mirası olduğunu görmezden ve bilmezden geliyor. Gen kaynağını da sahiplenerek bu muhteşem, çok özel ırkı, Uluslararası FCI federasyonuna Ellenikos Ichnılatis tanımıyla kabul ettirmeyi başardılar" dedi. Kartay, Yunanistan ın kendi zağar ırkını ıslah için yasadışı olmasına rağmen bizim zağarlarımızı kaçırmasının da kabul edilebileceğini ancak gen kaynağını sahiplenmesine izin verilemeyeceğini belirtti. Dogan Kartay, "Gen kaynağı bizim olan, bu çok özel ve değerli, günümüze safkan olarak ulaşabilmiş birkaç ırktan biri olan zağarları Yunanistan ın sahiplenmesini hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Bu dayanaksız iddiayı, uluslararası arenada herkes ile tartışmaya hazırım. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı uluslararası platformlarda ve uluslararası mahkemelerde hakkımızı aramalıdır" diye konuştu (URL-2, 2011). Fotoğraf 2: Zağar köpeği ve Yunanca adlandırması 8 180

9 Sonuç ve Öneriler Sonuçta buraya kadar anlatılanlar coğrafya ve kültür arasındaki ilişkinin ne denli önemli ve güçlü olduğunu göstermektedir. Coğrafya kültüre kaynak oluşturduğu kadar, kültürün alansal etkilerini yönlendirmede, mekânı şekillendirmektedir. Coğrafya ve kültür birbirlerinden etkilenen ve diğer bilim dallarını da etkileyen bir güce sahiptir. Herhangi bir doğal çevrede kültür ve sanat ürünlerinin ortaya çıkarılması, değerlendirilmesi, korunması, coğrafya ile kültür arasındaki ilişkinin boyutu, ancak kültürel coğrafya yaklaşımları ile açıklanabilir. Bir yöreyi diğerlerinden farklı yapan coğrafi işaretlerin hem belirlenmesi hem tanımlanması hem de korunmasının sağlanmasında, hangilerinden ne şekilde yararlanılacağı ve hangi amaçla kullanabileceğinin saptanmasında kültürel coğrafyaya önemli görevler düşmektedir. Makro ve mikro ölçekteki kültürel planlamalarda coğrafya, onun bir dalı olan kültürel coğrafya ve coğrafyacının dikkate alınmadığı bölgelerde coğrafi işaretlerin tümüyle göz ardı edildiği, coğrafi işaretlerin başka kültürlerce istismar edilmeye çalışıldığı, bu şekilde kültürün erozyona uğratıldığı, istenen sonucun alınmadığı görülmüştür. Öte yandan uluslararası rekabet üstünlüklerinin analizinde coğrafi verilere gereksinim vardır. Bu anlamda kültürel kaynak envanteri oluşturma, bunların yönetimi ve değerlendirilmesinde coğrafyaya ve coğrafyacılara ihtiyaç duyulduğu da bir gerçektir. Yöresel değerleri ekonomiye kazandıran ve daha da önemlisi bunları yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı sağlayan coğrafi işaretler önemli bir sınaî mülkiyet hakkıdır. Ancak 150 ye yakın coğrafi işaretin tescil edilmesi ve bir o kadarının da değerlendirme aşamasında olmasına rağmen, tescil sayılarının Türkiye deki mevcut potansiyeli yansıttığı söylenemez. Bunun başlıca nedenleri; coğrafi işaretin ön araştırma ve tespitini yapan özel tescil firmalarında ve TPE de uzman, uzman yardımcısı, vb. çalışma seviyelerinde coğrafyacılardan hiç yararlanılmaması, tescilin öneminin anlatılamaması ve yeterli tanıtımın yapılmaması ile Türkiye de uygulanan tescil prosedürünün nispeten zahmetli ve maliyetinin yüksek oluşudur. Ülkemizde kültürel değerlerimizin korunması için coğrafi işaret tescilinin önemsenmesi ve başarıya ulaşmasında aşağıdaki önerilerin göz önüne alınması faydalı olacaktır. Coğrafi işaret tescilinin öneminin anlatılması ve yeterli tanıtım için TPE ce reklam kampanyaları düzenlenmeli, tanıtım filmleri çekilmeli, kamuya yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmelidir. Türkiye de uygulanan coğrafi işaret tescil prosedürü ve başvurusu kolaylaştırılmalı, maliyet düşürülmelidir. Bir yöreyi diğerlerinden farklı yapan coğrafi işaretlerin hem belirlenmesi hem tanımlanması hem de korunmasının sağlanmasında, hangilerinden ne şekilde yararlanılacağı ve hangi amaçla kullanabileceğinin saptanmasında coğrafya ve coğrafyacılardan yararlanılmalıdır. Bunu sağlayabilmek için TPE ve özel tescil birimlerinde uzman statüsünde coğrafyacılar çalıştırılmalıdır. Üniversitelerin coğrafya, coğrafya eğitimi bölümleri ile buralardan mezun olan öğretmenler (değişik birimlerde çalışan coğrafyacılar) birer gönüllü coğrafi işaret avcısı olarak çalışmalı, tespit ettikleri coğrafi işaretler konusunda girişimlerde bulunmalı ve yetkilileri bilgilendirmelidir. İl ve ilçelerde (valilik ve kaymakamlıklar) coğrafi işaret belirleme komisyonları kurulmalı, bu komisyonlar belirledikleri işaretlerin başvurularını kurumsal olarak yapmalıdır. Son olarak ülkemizde tescili yapılan coğrafi işaretlerin uluslar arası düzeyde korunmasının sağlanması, AB ve diğer birliklerce de tescilinin yapılması için gerekli olan girişimler (kurumsal ya da bireysel) hızlandırılmalı ve kolaylaştırılmalıdır

10 Kaynakça Arı, Y., Amerikan Kültürel Coğrafyasında Peyzaj Kavramı, Doğu Coğrafya Dergisi, 13 (1), Ana Britannica Ansiklopedisi, 1992, Gelişim Yayınları, İstanbul Doğanay, H., Coğrafyada Metodoloji, Milli Eğitim Bak. Yay. Öğretmen Kitapları Dizisi, 187, İstanbul. Doğaner, S., Miras turizminin coğrafi kaynakları ve korunması, Coğrafi Çevre Koruma Turizm Sempozyumu (16-18Nisan 2003) Bildiri kitabı, Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Yay., 1-8, İzmir. Erinç, S., Cumhuriyetin 50. Yılında Türkiye'de Coğrafya, Elli Yılda Coğrafya, Kültür Müsteşarlığı, Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Yay., 11-62, Ankara. Fuchs, M., Gasser, R., Weiermair, K., Cultural tourism as a segment of growth: The role and importance of events and event management, IV. Turkish-Austrian Management Seminar, İstanbul. Güvenç, B., İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul. Özçağlar, A., Coğrafyaya Giriş-Sistematik, Kavramlar Yöntemler, Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara. Rıchards, G., 1996, Cultural Tourism in Europe, First printed U.K, Cab International. Şahin, S.-Karabağ, S., 2006, Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Gazi Kitabevi, Ankara. Tümertekin, E., Özgüç, N., Beşeri Coğrafyada İnsan Kültür Mekan, Çantay Kitabevi, İstanbul. Türk Patent Enstitüsü, Coğrafi İşaretler Başvuru Kılavuzu, Ankara. Türkçe Sözlük, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara. URL-1, URL-2, URL-3, Summary The aim of the study, the determination of the geographical point is to show the need to benefit from cultural geography and geographer. Kültürel geography, a sub-branch of human geography. Addressing the various dimensions of human and space relations, the synthesis, establishing relations of geography, culture, and are closely related. Reflected in the difference of space culture, space and society affect the culture and is influenced by both of them. The emergence of the cultural richness of different cultures in different environments are. Tangible and intangible elements that make up the richness of cultural values in a globalized world has gained new. This new situation for the protection of tangible and intangible cultural values has brought actions be taken. One of the individuals forming the nation to embrace the culture of these measures and the emergence with him. The other is registered in the name of the cultural value is the location

11 Cultural geography research efforts to secure patent protection of cultural values to draw attention, is the basic purpose of the study. Studies, especially for the protection of cultural values around the world, the laws enacted in recent years have found value in our country, and a number of cultural value are preserved. Central Asia and Anatolia, the Turkish culture, the culture quarries. This is a large geographical area (stove), and self-created cultural values of the same shape even though the local, regional or country-specific small differences, are able to supply, as he pointed to geographic locations belirginleşebilmektedir. Protection of geographical indications, and future generations should be kept alive. In this regard the important responsibility in the cultural geography. Today, the cultural and geographical indications that its product may occur as a brand.culture, identity of a nation, cement, making it the nation a set of values. Language, religion, customs and traditions (ancestors, to large respect, the girl ask the boy marriage, love of country, clothing, jewelry, head covering, etc..), Customs and traditions (hospitality, weddings, engagements, christenings, soldiers send-off ceremonies, etc..), folk dances, written and oral literary works (legend, fairy tales, folk songs, vulgar, mania, lullabies, proverbs, idioms and so on.) food, architecture, handicrafts (carpet-rug-weaving, pottery-making, marquetry, blacksmiths, etc..) that shape our lives and our culture that make up the title a few of hundreds. Usually live here, no captions, size, behavior and emotion dönüştürdüklerimiz spiritual ones, carry in asset size are the elements of material culture. Today, the cultural and geographical indications that its product may occur as a brand. What is the geographical point here? The question comes to mind. Unlike signs point to the geographical map; significant nature, where the origin of the reputation or other characteristics of a region, area, region or country, or a product identified with signs showing the name is called. Geographical indications "designation of origin (designation of origin)" and "geographical indication (geographical indication)" is divided into two. The product is subject to the protection of a geographical sign, production, processing and other operations to take place in the entire geographic area designated boundaries of geographical indications in this case the "origin" is called. Manufacture of the product, processing and other operations, must be accomplished at least one of the boundaries of the geographic area designated geographical indications in this case the "geographical indication" is called Studies on the cultural heritage of today's material and spiritual values and protection agreements-agreements that are of increasing importance. Cultural and natural assets, historical, archaeological, urban and natural sites, monuments, historical sites, mounds, tumuli, complex of buildings, mosques and churches, the remains of material culture, and these elements are elements that make up the cultural heritage protection of the law is stated as the place to be. In our country, on June 24, 1994, 544 of Decree of the Ministry of Industry and Trade, administrative and financial autonomy for the Turkish Patent Institute (TPI) was founded, was a turning point in the field of industrial property rights. Brought into line with today's conditions, the enactment of Decree Law No. 544 and No on November 19, 2003 to the Establishment and Duties of the''on''the Turkish Patent Institute has entered into force. TPI, 1995, and since then the scope of the Decree No. 555 has started the registration of geographical indication and trademark. Turkey, geographical indications, under Decree Law No. 555, 1995, and the Turkish Patent Institute (TPE) by a registered and protected (published in Official Gazette No dated No. 555 Decree Law on the Protection of Geographical Indications)

12 The institute, he examines the geographical indication applications. Information and applications with incomplete documents, and allows for 3 months to correct deficiencies. Deficiencies in the application is rejected is not resolved within the time period. With the terms of Decree No. 555 in the Official Gazette the names of geographical indication of origin of applicants in the local newspaper, as well as geographical markers in the Official Gazette and local newspaper with nationwide distribution of information in one of the highest-circulation daily newspapers published in the form of declaration and registration of the product becomes a formality. The main objective of the registration of a geographical sign; chickpea Corum to the phrase, the phrase carpet for the Isparta, Afyon to scroll the phrase as a sign of a certain quality, such as the emergence and sustainability of the geo-referencing the names of the products is to be taken under protection. Cultural values constitute the identity nations literally been mentioned above. When the tourists who visit Turkey are close to the answers received in the past often was as follows: "Istanbul is a beautiful, nice rack, nice shish kebab." Here is an example of raki together with the negative cultural values have been registered as a geographical point between. Considerable contribution to the promotion of Turkish coffee and delight as this country dimensions. This and similar cultural values, is not registered or even stolen by other countries there is to be exploited. The result so far described the relationship between geography and culture and how important it is that powerful. Formed by the source to the culture of Geography, culture, the effects of spatial orientation, shaping the space. Geography and culture are affected by each other and has the power to influence other disciplines. Any discovery of the natural environment, cultural and artistic products, evaluation, conservation, geography and culture of the relationship between the size, but can be explained by cultural approaches to geography. Different from the others engaged in a local area as well as the protection of geographical indications and the provision of identification and definition, which ones and how to benefit from their use in determining the cultural geography of the purposes for which the hospital. Macro-and Micro-level planning stages we cultural geography, cultural geography, which is a branch of its regions, geographical indications are not taken into account and coğrafyacının been totally overlooked, geographical indications is to try to exploit other cultures, in this way uğratıldığı erosion of culture, the desired result was not taken

Coğrafi İşaretler. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Coğrafi İşaretler. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Coğrafi İşaretler Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 15. COĞRAFİ İŞARETLER. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 15. COĞRAFİ İŞARETLER. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 15. COĞRAFİ İŞARETLER Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Güz Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. COĞRAFİ İŞARETLER ESD873 FİKRİ HAKLAR 2

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLER. Ceren TURGUT Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi ANKARA - TESK 2016

COĞRAFİ İŞARETLER. Ceren TURGUT Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi ANKARA - TESK 2016 COĞRAFİ İŞARETLER Ceren TURGUT Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi ANKARA - TESK 2016 Sunum İçeriği 1. Coğrafi İşaret Kavramı 2. Türkiye de Coğrafi İşaretlerin Tescili ve Denetim 3. Uluslararası Alanda

Detaylı

TÜRSAB GASTRONOMİ TURİZMİ RAPORU BÖLÜM 1: DÜNYADA YEMEK TURİZMİ

TÜRSAB GASTRONOMİ TURİZMİ RAPORU BÖLÜM 1: DÜNYADA YEMEK TURİZMİ TÜRSAB GASTRONOMİ TURİZMİ RAPORU BÖLÜM 1: DÜNYADA YEMEK TURİZMİ Dünya literatüründe yemek turizmi, gastronomi turizmi ya da mutfak turizmi olarak adlandırılan turizm türü, bir yere özgü yemeği tatmak amacıyla

Detaylı

Coğrafi İşaretler. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Coğrafi İşaretler. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Coğrafi İşaretler Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLER VE GASTRONOMİ TURİZMİ

COĞRAFİ İŞARETLER VE GASTRONOMİ TURİZMİ COĞRAFİ İŞARETLER VE GASTRONOMİ TURİZMİ REHA KILIÇHAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SUNUMUN İÇERİĞİ Coğrafi işaret kavramı Coğrafi işaretin işlevleri Coğrafi işaretlerin ekonomik önemi Türkiye

Detaylı

TÜRSAB GASTRONOMİ TURİZMİ RAPORU TÜRKİYE YE GELEN TURİST 157 DOLARLIK YEMEK YİYOR *********************

TÜRSAB GASTRONOMİ TURİZMİ RAPORU TÜRKİYE YE GELEN TURİST 157 DOLARLIK YEMEK YİYOR ********************* TÜRSAB GASTRONOMİ TURİZMİ RAPORU TÜRKİYE YE GELEN TURİST 157 DOLARLIK YEMEK YİYOR ********************* Alternatif turizm olarak son yıllarda giderek önem kazanan gastronomi için Türk turizmcileri de atağa

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 26 Kasım 2015 Kerem ÇEVİK ARGEDA-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Modül Yöneticisi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması

Detaylı

TÜRSAB GASTRONOMİ TURİZMİ RAPORU TÜRKİYE YE GELEN TURİST BOĞAZINA 157 DOLAR HARCIYOR

TÜRSAB GASTRONOMİ TURİZMİ RAPORU TÜRKİYE YE GELEN TURİST BOĞAZINA 157 DOLAR HARCIYOR TÜRSAB GASTRONOMİ TURİZMİ RAPORU TÜRKİYE YE GELEN TURİST BOĞAZINA 157 DOLAR HARCIYOR Alternatif turizm çeşidi olarak giderek önem kazanan gastronomi turizmi için Türk turizmcileri atağa kalktı. Hedef başta

Detaylı

İÇİNDEKİLER. KAVRAMLAR 1 Coğrafi İşaret 1 Menşe Adı 1 Mahreç İşareti 1 COĞRAFİ İŞARETİN ÖNEMİ 1 COĞRAFİ İŞARET KORUMASININ SAĞLADIĞI HAKLAR 2

İÇİNDEKİLER. KAVRAMLAR 1 Coğrafi İşaret 1 Menşe Adı 1 Mahreç İşareti 1 COĞRAFİ İŞARETİN ÖNEMİ 1 COĞRAFİ İŞARET KORUMASININ SAĞLADIĞI HAKLAR 2 İÇİNDEKİLER KAVRAMLAR 1 Coğrafi İşaret 1 Menşe Adı 1 Mahreç İşareti 1 COĞRAFİ İŞARETİN ÖNEMİ 1 COĞRAFİ İŞARET KORUMASININ SAĞLADIĞI HAKLAR 2 COĞRAFİ İŞARET OLARAK TESCİL EDİLEMEYECEK İŞARETLER 2 COĞRAFİ

Detaylı

Türkiye de Coğrafi İşaret Koruması

Türkiye de Coğrafi İşaret Koruması Türkiye de Coğrafi İşaret Koruması Dr. Elif Betül Akın Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanı 11 Ekim 2012, Antalya İlgili Mevzuat 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK 555 Sayılı

Detaylı

EK 10. Türkiye Cİ li Ürünler Tescil Ayrıntıları

EK 10. Türkiye Cİ li Ürünler Tescil Ayrıntıları EK 10. Cİ li Ürünler Tescil Ayrıntıları Tescil alan ürün Tescil tarihi İşaret türü Tescil sahibi Ürün Türü Denetleyici kurum Coğrafi sınırları 1 Hereke İpek 2 Hereke Yün İpek El 3 Hereke Yün El 4 Simav

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLEME RAPORU (2011)

COĞRAFİ İŞARETLEME RAPORU (2011) COĞRAFİ İŞARETLEME RAPORU (2011) 1 29 NİSAN 2011 TARHİNDE ANTALYA DA YÖREX 2. YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN COĞRAFİ İŞARETLEME SEMİNERİ RAPORU 28 Nisan-01 Mayıs 2011 tarihleri arasında

Detaylı

Coğrafi İşaretleme 2 2016

Coğrafi İşaretleme 2 2016 Coğrafi İşaretleme 2 2016 Coğrafi İşaretle İlgili Türkiye Uygulamaları Türkiye farklı mikroklimalardan kaynaklanan zengin biyolojik çeşitliliği ve geniş tarımsal toprakları sayesinde, çok sayıda ve kaliteli

Detaylı

DOĞAL ve KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI AÇISINDAN COĞRAFİ İŞARETLERİN ÖNEMİ VE BULDAN BEZİ ÖRNEĞİ

DOĞAL ve KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI AÇISINDAN COĞRAFİ İŞARETLERİN ÖNEMİ VE BULDAN BEZİ ÖRNEĞİ DOĞAL ve KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI AÇISINDAN COĞRAFİ İŞARETLERİN ÖNEMİ VE BULDAN BEZİ ÖRNEĞİ Yard. Doç. Dr. Mehmet MARANGOZ*, Yard. Doç. Dr. Murat AKYILDIZ** *Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga

Detaylı

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ Değeri Tespiti: Hukuk Danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında değeri tespiti de bulunmaktadır. Bu tespitler yapılırken, değerinin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Tasarım Nedir? Tasarım nesnel çevreyi gereksinimlerine uyarlama sürecidir. Herkesin aynı işlediği konuyu kişisel farklarınızla

Detaylı

TRAKYA KALKINMA AJANSI KIRKLARELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ

TRAKYA KALKINMA AJANSI KIRKLARELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ KIRKLARELİ İLİNE İLİŞKİN COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARI VE TESCİL SÜREÇLERİ ÇALIŞMASI TRAKYA KALKINMA AJANSI KIRKLARELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ Sınai Mülkiyet Hakları, sanayideki yeniliklerin, buluşların, yeni

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ Ümit Yerli Patent Vekili Program Süre: 120 DK Fikri haklar Patent, kriterler, sağladığı haklar. Telif Tarifname, örnek başvurular Başvuru süreci, yurt dışında patent tescili

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Anadolu nun zenginliği bu fuarda Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı. Tarımın parlayan yıldızı Antalya 5 yıldızlı hizmet yarışı

Anadolu nun zenginliği bu fuarda Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı. Tarımın parlayan yıldızı Antalya 5 yıldızlı hizmet yarışı BORSANOMİ Antalya Ticaret Borsası Yayın Organı Mart-Nisan 2012 Anadolu nun zenginliği bu fuarda Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı Tarımın parlayan yıldızı Antalya 5 yıldızlı hizmet yarışı Yüksek gelir;

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER VE DENETİM MEKANİZMASI TÜLAY ÖZEL METRO CASH&CARRY KALİTE GÜVENCE NİSAN 2016

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER VE DENETİM MEKANİZMASI TÜLAY ÖZEL METRO CASH&CARRY KALİTE GÜVENCE NİSAN 2016 COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER VE DENETİM MEKANİZMASI TÜLAY ÖZEL METRO CASH&CARRY KALİTE GÜVENCE NİSAN 2016 25 Ülkede METRODA ÜRÜN GÜVENLİĞİ YAKLAŞIMI Asgari yasal gerekliliklerden fazlası METRO ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences is a peer reviewed and internationally indexed international academic journal published quarterly. yılda dört kez yayınlanan, hakemli ve uluslararası

Detaylı

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir MARKA Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir Tüketiciler, aynı kalitede olan iki mal arasında bilinen markaları daha yüksek ödeme pahasına tercih

Detaylı

Antalya Valisi Sabahattin Öztürk, 4,Yöresel ve GelenekselÜrünler. açılışını yaptı. Vali Öztürk, bir stantta künefenin şerbetini döktü.

Antalya Valisi Sabahattin Öztürk, 4,Yöresel ve GelenekselÜrünler. açılışını yaptı. Vali Öztürk, bir stantta künefenin şerbetini döktü. Antalya Valisi Sabahattin Öztürk, 4,Yöresel ve GelenekselÜrünler Fuarı nın açılışını yaptı. Vali Öztürk, bir stantta künefenin şerbetini döktü. YÖRESEL ŞÖLENDEN ARDA KALANLAR Antalya da 19-22 Eylül 2013

Detaylı

ULUSLARARASI SEMPOZYUM. Yükselen Bir Küresel Değer: Coğrafi İşaretler

ULUSLARARASI SEMPOZYUM. Yükselen Bir Küresel Değer: Coğrafi İşaretler ULUSLARARASI SEMPOZYUM Yükselen Bir Küresel Değer: Coğrafi İşaretler Düzenleyen Kuruluşlar: Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı, YÜciTA 15 Nisan 2016

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. PATENT BAŞVURU SÜRECİ ESD873 FİKRİ

Detaylı

Dijital Kültürel Miras Ürünlerinde Entelektüel Mülkiyet Hakları:

Dijital Kültürel Miras Ürünlerinde Entelektüel Mülkiyet Hakları: Dijital Kültürel Miras Ürünlerinde Entelektüel Mülkiyet Hakları: Europeana Çerçevesinde Türkiye deki Durumun Değerlendirilmesi Arş. Gör. Şahika Eroğlu Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Detaylı

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

Detaylı

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli...

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli... HAKKIMIZDA Zaman her zamankinden daha değerli... Asya Kent Saatleri, sürekli değişen kentsel dinamiklere karşı, kültürel ve tarihsel bir bağ, bir diyalog kurmaktadır. Saatler sadece zamanı göstermez, mekanın

Detaylı

Bulgaristan-Türkiye Sınırında Yaşayan Yerel Halkın Geleneksel Kültürleri ve Yaşayan Müzik Biçimleri

Bulgaristan-Türkiye Sınırında Yaşayan Yerel Halkın Geleneksel Kültürleri ve Yaşayan Müzik Biçimleri Bulgaristan-Türkiye Sınırında Yaşayan Yerel Halkın Geleneksel Kültürleri ve Yaşayan Müzik Biçimleri İnsanlığın ortak mirasının ve farklı kültürlerce paylaşılan değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini,

Detaylı

III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Sonuç Bildirgesi III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), TMMOB

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Yeni buluşlar ve özgün tasarımlar ürünleri oluşturur ve biçimlendirir. Ancak bu yeni ürünleri tüketiciye sunmak ve satabilmek

Detaylı

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Dr.Aslı ZULUĞ Prof. Dr. Bülent MĠRAN 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım Ankara Coğrafi Etiketli Ürünler TUTUM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü VALİLİĞİNE (İl Mîlli Eğitim Müdürlüğü) İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR "Sınai Mülkiyet" kavramı genel tanımı ile, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR

GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR 2016 Geleneksel gıdalar, her kültürde olduğu gibi Türkiye de de coğrafya, iklim, tarımsal üretim imkanları ve hepsinin üzerinde de «geleneksel yaşam tarzının» etkisi

Detaylı

COĞRAFYA, KÜLTÜR VE TURİZM: KÜLTÜREL TURİZM

COĞRAFYA, KÜLTÜR VE TURİZM: KÜLTÜREL TURİZM Ege Coğrafya Dergisi, 15 (2006),51-59, İzmir Aegean Geographical Journal, 15 (2006), 51-59, Izmir TURKEY COĞRAFYA, KÜLTÜR VE TURİZM: KÜLTÜREL TURİZM Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü,

Detaylı

EL SANATLARI ÜRÜNLERİNDE COĞRAFİ İŞARETLEME VE ÜRÜN KİMLİK BİLGİSİNİN ÖNEMİ 1

EL SANATLARI ÜRÜNLERİNDE COĞRAFİ İŞARETLEME VE ÜRÜN KİMLİK BİLGİSİNİN ÖNEMİ 1 EL SANATLARI ÜRÜNLERİNDE COĞRAFİ İŞARETLEME VE ÜRÜN KİMLİK BİLGİSİNİN ÖNEMİ 1 GEOGRAPHICAL INDICATION FOR HANDICRAFTS AND THE IMPORTANCE OF PRODUCT IDENTITY INFORMATION Sema Özkan Tağı 2 Ayşem Yanar 3

Detaylı

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008 HUKUK Hakan AKDAĞ 1 Sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerin

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi İnternet üzerinden son başvuru tarihi: Mardin Batman KOBİ tanımına uyan işletmeler

Detaylı

YEREL ÜRÜNLERİN EKONOMİK KALKINMADAKİ ÖNEMİ

YEREL ÜRÜNLERİN EKONOMİK KALKINMADAKİ ÖNEMİ YEREL ÜRÜNLERİN EKONOMİK KALKINMADAKİ ÖNEMİ Handan GİRAY 1 F. Zehra ÖZKAN 2 Hülya ORAN 3 ÖZET Geleneksel ve yerel ürünlerin kalitelerinde bir örnekliğin ve sürekliliğin sağlanması bu ürünlerin kültürel

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME

FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME Uğur G. YALÇINER YALÇINER Danışmanlık ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ODTÜ TEKPOL Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SINAİ MÜLKİYET HAKLARI Hasan Basri MEMDUHOĞLU Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi Denetimi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Sınai Mülkiyet Hakları Kavramı ve Bu Hakların

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSAL MEVZUAT

İÇİNDEKİLER ULUSAL MEVZUAT İÇİNDEKİLER ULUSAL MEVZUAT I. FİKİR VE SANAT ESERLERİ.. 1 1. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (FSEK).3 2. SİNEMA. VİDEO VE MÜZİK ES E FİLERİ KANUNU (SVMEK) 69 3. SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Serdar İMAMOĞLU Şube Müdürü 29.04.2014 BAŞKENT Ünv. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09.04.2015 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Ekrem Türker FİDAN Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK (CoğİşKHKY) *

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK (CoğİşKHKY) * 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK (CoğİşKHKY) * Amaç ve Kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI (Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi)

BASIN AÇIKLAMASI (Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi) BASIN AÇIKLAMASI (Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi) Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 05-12 Aralık 2007 tarihleri arasında, elektronik ortamda alınacak

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 16/12/2010 tarihli toplantısında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Tüzel

Detaylı

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- PATENT NEDİR? BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASININ AMAÇLARI PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER İNCELEMELİ/İNCELEMESİZ PATENT PATENT

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (FİKRİ VE SINAİ

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

2015 2016 ÜRÜN KATALOĞU

2015 2016 ÜRÜN KATALOĞU 2015 2016 ÜRÜN KATALOĞU DE01TR01TFC Turkish Food Çivril Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Adres: Keriman Kamer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 20600 Çivril Denizli Türkiye 20600 İnternet Sitesi: www.turkishfoodcivril.com

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Coğrafi işaretlerin korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak

Detaylı

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye Turizm Stratejisi Eylem planı nedir? Turizm sektörü için bir yol haritası oluşturularak bu yol haritası ile

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gürkan AKDAĞ Doğum Tarihi: 14.01.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Seyahat İşletmeciliği Mersin Üniversitesi 2005 Y. Lisans

Detaylı

2015 YILI YAYGIN KÜLTÜREL EĞİTİM FAALİYET PLANI İL ADI KURSUN ADI SÜRESİ

2015 YILI YAYGIN KÜLTÜREL EĞİTİM FAALİYET PLANI İL ADI KURSUN ADI SÜRESİ ADANA AMASYA ANKARA ARTVİN Sedef Kakma 272 Minyatür 2 392 Taş Bebek Yapma 144 Sepet Örücülüğü 128 Sepet Örücülüğü 128 Ehram Dokuma 256 Seramik Biçimlendirme 288 Sayfa No : 1 / 8 BALIKESİR Kitre Bebek Yapma

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ ARÇELİK A.Ş. SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Vizyonumuz Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik hedefleri doğrultusunda

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI Halkın, ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığı ve ilk yardım öğrenmenin önemini fark etmelerini sağlamak, Kişileri ilk yardım öğrenmeye motive etmek,

Detaylı

Güneş Enerjisinde. Lisans Başvuruları. Yasal Mevzuat. Yücel YAMAN Enerji Uzmanı Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı 18/01/2013 Ankara

Güneş Enerjisinde. Lisans Başvuruları. Yasal Mevzuat. Yücel YAMAN Enerji Uzmanı Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı 18/01/2013 Ankara Güneş Enerjisinde Lisans Başvuruları Yasal Mevzuat Yücel YAMAN Enerji Uzmanı Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı 18/01/2013 Ankara Güneş Lisans Yol Haritası TEİAŞ Trafo Merkezleri / Bölgeler Saha Tespiti

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ. Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı

AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ. Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı YEREL ÜRÜN LİSTESİ Aydın ilimiz için yerel ürün listesi kapsamı genişletilerek,

Detaylı

Marka Koruması! Neden, Nasıl?

Marka Koruması! Neden, Nasıl? 2008 NİSAN -SEKTÖREL Marka Koruması! Neden, Nasıl? Pınar ELMAS Marka Nedir? Marka, bir mal veya hizmetin bir başka mal veya hizmetten ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller,

Detaylı