REKLAM SLOGANLARıNINTAKLİTE KARŞI KORUNMASI. Ar. Gör. Serdar Kaleı. GenelOlarak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REKLAM SLOGANLARıNINTAKLİTE KARŞI KORUNMASI. Ar. Gör. Serdar Kaleı. GenelOlarak"

Transkript

1 REKLAM SLOGANLARıNINTAKLİTE KARŞI KORUNMASI Ar. Gör. Serdar Kaleı. GenelOlarak Reklamlar. iletişim ve medya sektörünün ge li şmesi n e paralelolarak ticaret hayatında önemli bir yer 'işga l etmeye başl amı ştır. Rekl amlarda kull anıl an öğe l e r i n bir bütün olarak. hitap ettiği kitlelerde y ara tt ı ğ ı etki kadar. bu reklamlardaki münferit un surların. yani sloganların da. reklam ile amaçlanan etkilerin sağ l an ma sında önemli k atkıl arı bulunabilir. Bu b ağl amda reklam s logan l arı. reklamların dilsel Öğes id i r'. Sloganlar. reklamlarda tekrar tekrar kul lanılan kı sa tabir veya deyimlerdir'. Daha ge nel bir tanımlama yapmak gerekir se, sloganlar. reklamlarm e tk i n l i ğ i n i ve reklama konu olan mal veya hizmetin akılda kalıcılığını artırmak için o luş tu ru lan sözc ük g ru p l arı ya da cümlelerdir', Bir reklam başlı baş ın a sloganlarda n olu ş abilec eği gibi. sloganlar reklamın bir parça sı. tam aml ayı cı sı da olabilir. Reklam s logan ları n ın kitlelerde ya ra tt ığ ı etki. kullanılan sözcük ve cümlelerin sürekli tekrarlanmasından kaynaklanmaktadır. Sloganl arın bu ş ek i l de sürekli ku l lan ımıy la, reklamı yap ı ları mal veya hizmetin. reklamlarda kull anıl an sloganlarla anılır hale gelmesi. nerdeyse o mal veya hizmetin bir p arça sı olarak değerl endirilmesi mümkün olabilir. Reklam s loganlarının kitlelerde güç lü etkiler bı rakması. oldukça m a sraflı ve zaman a lı cı bir çabanın sonucudur. Bir kimsenin. kitlelerde güçlü etkiler yaratan reklam slogan- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve icra iflas Hukuku Anabilim Da lı i Özdal ı Özulu. s.25. J Özdal. s. 94.

2 266 M ÜHF - HAD. C. 14, Sy. 3 larını taklit ederek, kendi mal veya hizmeti ile, orijinal sloganı kullanan mal veya hizmet arasında bağlantı kurınaya çalışılması, masraflı ve zaman alıcı bir çabanın sonucunda böyle bir sloganı oluşturmuşsüjelere zarar verecektir. Bu çalışmanın kapsamını, reklam s l ogan ları n ın taklit edilmelere karşı korunmasının, hangi hukuki imkanlar çerçe vesinde mümkün olabileceğ i o l uş t urmak t ad ı r. II. Fikri Hukuk Kapsamında Koruma FSEK madd e I/B'de eser tanım ı şu şekilde yapılmı ştır : "Eser, sahibi ııi ıı hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, mıısiki, güzel sa ııa tla r l'eya siııema eserleri olarak sayılan her nevi fikir l'e sanat m ahsıılleriııi, ifade eder". Bu madde gereğince bir fikri ürünün eser say ı labi l mes i için. öncelikle eserin, sahibinin husu siyetini t aş ı mas ı gerekir. Eser, onu yaratan zihnin bire yselliğini ortaya koyan özellikler taşım alıdır". Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bir sloganın korunabilmesi için, bu kanunun ı. maddesinde belirtilen ş a rt l ar sağlanmalıdır'. Eser olarak nitelendirilebilecek sloganların orijinal ve akılda kalıcı olması gerekrrı cktedir", Alman Hukukunda reklam s log a n l arı n a eser niteliği atfeden güncel bir yarg ı k ararı bu l u n mamaktad ı r ". Bununla birlikte, Alman doktrininde reklam s logan l arı n ın ese r niteliği tartışm alıdır. Reklam slogan l arı n ın sahibinin hu susiyetini t aşı mam aları, çok kı sa olmaları gibi ned enl erle, eser n itel iği bulunmadı ğını ileri süren yazarlar olduğu gibi; reklam yaratırnl arının ilim ve edebiyat türüne dahil, iletişimsel eserl er olduğu, reklam kon septlerinin sahibinin husu siyetini t aşımaları koşuluyla hem biçim hem de öz itibariyle korunabileceği, koruma kapsamı içinde sloganların da bulunduğunu belirten yazarlar bulunmakt adır '. Reklam sloganlarının eser olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen yazarlar, bu sloganların orijinal ve akılda kalıcı nitelikte 4 Ayı ter. s. 40., Tekinalp, ıo no Erdrrıan n Kaulmano,s Erdmann,

3 Serdar Kale - Reklam Sloganlar/mn Taklite Karşı Korunması 267 olması gerektiğini, s ı radan kelimelerin bir araya getirilmesiyle oluşan slogan l arın eser niteliği olmadığını belirtmişlerdir", III. Marka Hukuku Kapsamında Koruma Marka KHK' nın 5. maddesinde, marka olarak nelerin tescil edilebileceği şu ş ekilde belirtilmiştir: " Marka, bir teşebbüsün mal veya hizm etlerini bir başka ıeş ebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlamas ı koşu luyla, kişi adla rı dahil, özellikle sözcükler. şek iller, harf/er, sayı/a r. malların biç imi veya am balajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yo luyla yayın lanabilen ve çoğa ltı lab ilen her türlü işaretleri içerir". Bu hüküm gereğince herhangi bir sözcük veya sözcük grubu, marka olarak seçilebilir. Mülga Markalar Kanununun 4. maddesinden farklı olara k, Marka KHK'da marka olarak tescil edilebilecek sözcük s ay ıs ı na bir s ı nı r lama ge t i ri l mem iş, reklam s logan l arı nın marka olarak tescili de mümkün hale ge l m i ş tir'", Tescil edilmek istenen reklam s l oga nın ın ayırt edici bir niteliğinin de bulunması gerekir. Aksi takdirde tescili mümkün olamayac aktır. Sl oganı olu şturan sözcükler tek başlarına a yırt edici niteli ğe sahip olm asalar da, slogan olarak bir bütün halinde ay ırt ediciliğe sahip olma l arı durumunda, marka olarak tescilleri mümkün olabilecektir. Ayırt edicilik unsurunun oluşabilmesi için kullanılan sloganın, o ürün veya hizmeti çağrıştıran, betimleyen nitelikte olmasına gerek yoktur. Slogan o mal veya hizmete tamamen yabancı olsa dahi, ayırt edicilik unsurunun varlığı kabul edilir". 9 Erdmann, 5.552; Kaulmann. 855; Traub, s. ı Nilekim bu husus, bir Yargıtay k ararında aç ıkça şu şek i l de ortaya konmu ştur : "Tescil konusu yap ılan ibare. göriildüğü gibi birkaç sözc ük/en oluşmaktad ı r. Konuyu düzenleyen ve mar kan ın içereceği işaretle r başlığını taş ıyan 556 say ılı KHK.nın 511. maddesinde "özellikle sözcükler" tabirine yer vermek suretiyle marka o/abi/ecek lş aretin birden fazla sözcükten olab ileceğ i aç ı kça kabul edilm iş t ir.,. Y argıtay ı ı. Hukuk Dairesi'nin 20. ı ı.2000 tarih ve E.2oo K. 2000/9346 say ı lı karan. (K azancı İ ç t ihat ve Bilgi Bankası). "Tekinalp. 22 no. 29. Yargıt a y bir karannda; tekstil firmasının kullandı ğı "Become What You Are" (Türkçeye. "neysen o ol" olarak çevrilebilir) sloganı nı n. ilgili mala tamamen yabancı ifadeler taş ı ması sebebiyle ay ı rt edicilik unsurunun oluştuğuna ve bu s logan ların marka olarak tescil ed i lebi l eceğ i ne karar vermiş t i r. ı i.hd ı.2000 tarihli ve E.2000/7674, K.2000/9346 say ı lı karan ( Kazancı içtihat ve Bilgi Bank a sı ).

4 268 MÜHF - HAD, C. 14, Sy. 3 Sloganlarda, markanı n fonksiyonları aras ında kabu l edilen reklam fonksiyonunun ön planda olduğu aşikardır. Reklam sloganlarının bu özelliği, diğer sözcük markalarına nazaran ayırt etme fonksiyonunun daha geride kalmasına sebep olabilecektir. Avrupa Birliği Mahkemesinin bir kararına. göre, slogan markalarında ayırt etme fonksiyonuna dayanan talepler, sözcük markalarına nazaran daha azdır". Doktrinde savu nulan bir görüşe göre, reklam s loganları nın marka olarak tescil edilebi lmesi için, sloganı n içerisinde, hukuken korunan bir kısmın, örneğin işletmenin veya markanın orijinal isminin yer alması gerekmektedir". Bu duruma, "bir mala ver-coca cola iç", "persil persil kalır" sloganları örnek olarak gösterilebilir. Bu açıdan bakıldığında tescil edilen reklam sloganlarının sınırlı bir koruma kapsamının olduğu söylenebilir. Örneğin, " bir mola ver, x iç" sloganında, orijinal sloganda kullanılan tescilli marka kaldırılarak x markası kullanılmıştır. Bu durumda, taklit edilen sloganda hukuken korunmayan sözcükler aynen alınmış ve içeceğe ismini veren sözcükler kullanılmamıştır. Bu takdirde "bir mola ver, x iç" s l og anı nı n orijinal slogarıla karıştırılma ihtimalinin varlığından ve markanın haksız bir tarzda kullanılmasından bahsedilemeyecekıir. Marka olarak tescil edilebilecek nitelikteki sloganlar açısından önem taşıyan bir husus da, sloganların markanın bütünlüğüne zarar vermeme sidir. Reklam sloganları ile hedeflenen düşünce, slogan olarak kullanılan ifadelerle, kullanıcılanrı zihninde etki uyandırmaktır. Bu bağlamda sloganın uzun olması, markanın bütünlüğüne zarar vereceği anlamına gelmez". Örneğin, "paranın satın alınamayacağı şeyler vardır, geri kalan her şey için MasterCard" sloganı markanın bütünlüğüne zarar verınemektedir ". Marka olarak tescil edilmek istenen sloganlar, konusunu oluşturduğu mal veya hizmetin niteliği, kalitesi, vasfı miktarı gibi, mal veya hizmetin karakteristik ö ze l l i ğ i n i gösteren hususlara işaret etmişse, tescil edilmesi 12 EuGH, GRUR 2004, s Traub. s. ı Kaulmann, s Kaulmann, s. 855.

5 Serdar Kale - Reklam Slog anlarının Taklite Karşı Korunma sı 269 mümkün olamayacaktır (Marka KHK m.7/1c). Kanunkoyucunun böyle bir düzenleme getirmesinin altında yatan sebep, tasviri i şaretlerin ku lla nı l m as ı nın belli bir kimsenin inhisarına bırakılmak istenmemesidir. Aksinin gerçekleşmesi halinde markayı belirleyen, tanıtan bir sözcük, bir kişinin tekeline bırakılmı ş olacak ve ay nı sektörde faaliyet gösteren rakipler için katlanılmaz sonuçlar meydana gelebilecektir Alman Hukukunda marka olarak tescil edilebilecek olan ve dolayı sıyl a bir kimsenin tekeline bırakılmasında s ak ın ca olmayan reklam slogan l arı na örnek olarak şu n lar gö sterilmi şti r": Bir kitap evi tarafından kullanılan "daha iyi bir dünya için kitaplar" slog anı, m üzc i şl etme sinin kullandığı "unutmaya karşı" s loga nı, havayolu ş i rk e t i n i n kullandı ğı "}1y high, pay law" (yüksek uç, az öde) s loga nı. Bremen Asliye Mahkemesi, bir çikolata firmasının kullandığı slogan "die zarteste Versuchung seit es Schokolade gibt (Milka) (çikolata var olduğ un beri en yumuşak kışkırtma )" ile, bu firmanın rakibi olan b a şka bir çikolata firmasının kullandığı "Der sahnigste Genuss seit es Quadrate gibt (Ritter) ( Kare var o lduğun beri en kremalı lezzeı)" s loganı aras ın da, sloganlarda k u llanı lan kelimelerin birbirine çok benzememe sinden ötürü marka hakkın a tecavüz edebilecek nitelikte bir kullanım olmadı ğına karar v erm iş tir J7. Bir işareti n, Mark a KHK kaçsamınd a tescil edilmesi mümkün olmasa dahi, o i şaret kullanma sonucu ayırt edici nitelik kazanmış s a, i şareti kullana n ve ay rı t edici nitelik kazand ı ran kimse tarafından tescil ettirilebilir. Marka KH K' nı n 7, maddesinin Il, fıkrası gereğ i nce; "bir marka tescil tarihinden önce kulla nılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) ben ı lerine gö re tescili reddedilemer", Bu fıkra gereğince a slında Marka KH K'nın 7. maddesinin a, c ve d bentleri gereğ i nce mutlak bir tescil engeline takı lıp tescili mümkün a lamayacak bir i şaret, sürekli k ullanım suretiyle ayırt edici bir nitelik kazan m ışs a, marka olarak tescil edilebilec ektir. Bu bağlamda reklam sloganlarının, sürekli kullanımla ay ırt edici nitelik kazanmaları kuvvet le 16 Kaulm ann, s LG Bremen, Un. v, ı 2 o 328/04.

6 270 MÜHF - HAD. C. 14. Sy. 3 muhteme ldir. Marka KHK m.7iii anlamında ayırt edicilik kazanmanın ifade ettiği anlam. reklam sloganı ile bir firmanın ticaret hayatında kendini kabul ettirmiş, kendisini onunla tanı tmış o lması demektir. Reklam slog anın kullanılma sonucunda kazandığı ayırt edici nitelik, reklamı y ap ı l an ürünün veya hizmetin belirli bir firmaya aidiyetini ortaya koym alı ve ürün veya hizmeti aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların benzer ürünlerinden farkhlaştırmahdır ' ". Kullanma yoluyla ayırt edici nitelik kaz andığı iddia edilen bir reklam sloga nı nın marka olarak tescil edilebilmesi için. somut o lay ın özellikleri dikkate a lı n ma lı. reklam sloganının karı ştınlma tehlikesi bulunmama sı durumunda tescil gerçeklcştirilmelidir ". Kullanım sonucu ay ı rt edici niteliğe kavuşan mark anın. daha önce başka bir kimse tarafından tescil edilmi ş olm a s ı durumunda ak ıb e ti ni n ne olacağı konusu doktrinde tartı şmalıdır. Bir gö rüş. kullanım sonucu ayırt edici niteliğe kavuşan markanın da tescil edilebileceği ve daha önce tescili yapılan marka ile birlikte varlığını s ü rdü reb i le ceği n i ileri sürmektedir. Bu görüşün gerekçesi olarak. tescilden önce kull anılınayla ay ı rt edici nitelik kazanan markanın daha önce tescil ed ilmi ş ve piyasada var olan -aynı- markadan rah atsız o lmayacağı ve ayırt edici niteliğinin kanştınlma ihtimalinin önüne geçeceği ileri s ürülrn üştür '". Bu halde aynı anda sicile k ayıtlı iki -aynı- markanın varlığı söz konusu o lac ak tır. Aksi g örüşte olan yazarlara göre, markanın kuralolarak bir sahibi bulunm alıdır. A ynı markanın iki ayn kişi tarafından aynı anda tescil edilmi ş bulunma sı hukuk güvenliğini tehlikeye sokacak, tüketicilerin aldanmasına sebep olabilecektir", LV. Haksız Rekabet Hükümleri KapsamındaKoruma Marka KHK ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu k ap samında korunamayan reklam s logan l arı, TTK 56 vd. hükümlerinde düzenlenen haksız rekabete ilişkin düzenlemelerle korunabilir. Haksız rekabet hükümleri. özel 18 Lange, 3 Rdn.293. LO L arı ge. 3 Rdn.3ül ; Tekinalp, 25 no.41. zotekinalp, 25 no.41. ı ı Arkarı. s.76-77;yasaman

7 Serdar Kale - Reklam Sloganlarının Tak/ite Karşı Korunması 271 kanunlarda yer bulan koruma imkanlarından daha geniş kapsamlı korumayı. hak sahibine s ağ l am ak t ad ı r. Marka ve eser olarak nitelendiri!meyecek yaratrnalar, ko şulların oluşma sı halinde hak sız rekabet hükümleri çerçevesinde korun acaktır. Emek ilkesi. fikri mülkiyet hukukuna olduğu gibi hak sız rekabet hukukun a da egemendir ve hak sı z rekabet hukuku kapsamında korumanın temelini oluşturur", A slında yaratıcı aklın ürünü olan fikri ürünler. kendinden önce meydana ge l miş fikri ürünlerden y ararla nı rl ar. Fakat bu yararlanmanın s ı nı rı iyi çizilmelidir. Kanunda öngörülen izinsiz kullanma veya yararlanma halleriyle. taklit ve h alkı aldatı cı düzeyde benzerlik hallerinde s ı nı r aşılmış olacaktır. Dürüstlük kurallarına aykırı olmamak ş artıyla. başkasının emeğinin son uç larınd an yararlanarak daha iyisini gerç e k l eş ti rme k mümkün dür. Dürüstlük kurallarına ay k ırı lık halindeyse hukuki koruma ba şlayacaktı r 23 Bu bağ l am da reklam s logan l ar ı nı n taklit edilmesi. dürüstlük k u ral ına ayk ırı lı k teşkil ederek. hak sız rekabet hukuku aç ıs ından önem taşıyan sonuçlar do ğurabil ec e ktir. Hak sı z rekabet hukukund a iltibası düzenleyen TIK m.57 b.5 hükmü. reklam s logan ları nın korunmasın da önemli bir yer tutabilir. Bu hüküm uyarın ca. "Başkas ın ın emtiası, iş mahsulleri. faaliyeti veya ticaret işletmesiyl e iltibaslar meydana getirmeye ça l ışmak veya buna müsait bulunan tedbirlere ba şvurm a k hususiyle b aşka sının haklı olarak kullanıldığı ad, unvan, marka, işa ret gibi tanıtma vas ııa la riyle iltibasa meydan verebilecek surette, ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma va sıtaları kullanmak veyahut iltıbasa meydan veren m alları, durumu bilerek veya bilmeyerek, sa t ı şa arz etmek veya şa h s i ihtiyaçtan başka her ne sebeple olursa olsun elinde bulundurmak" hak sı z rekabet teşkil edecektir. İ ltib as, bir kijinin. başkasının erntia sı, i ş mahsulleri. faaliyeti veya ticari işletmesi ile aynılık veya benzerlik yaratarak. k arışıklı ğa veya yanılgıya sebep olmaktır '. Bu madde kapsamında iltibasın varlığından bahsedebilmek için. başkasının haklı olarak kullandığı tanıtma vas ı taları. iltibasa meydan verecek tarzda kullanılmalıdır. Reklam s logan ın ın ıı Tekinalp. 2 no. 2. n Tekinalp. 2 no Kale. s.20.

8 272 MOHF - HAD, C. 14, Sy, 3 haklı olarak kullanılması farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Eğer bir slogan, marka siciline tescil edilerek marka niteliği kazanmışsa veya eser niteliğine sahip olmasından dolayı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altında ise haklı kullanımdan bahsedilebilecektir. Reklam sloganlan nda bu şekilde ortaya çıkmış bir "haklı kullanım" bulunmuyorsa, "ilk defa kullanma" kriteri haklı kullanım sebebini oluşturacaktır". İlk defa kullanmanın haklı bir kullanma sayılabilmesi için, sloganını, belli bir emek ve masraf harcayarak potan siyel kullanıcıların dikkatini çekebilecek boyuta getirmiş olmak gerekir". Böylelikle slogan tüketicilerin zihninde kalıcı bir yer edinecektir. Uzun zaman içersinde ve büyük emek harcanarak. kullanıcılar nezdinde itibar kazanan sloganın taklit edilmesi. oluşturulan itibardan h aksız olarak yararlanma sonucunu doğuracaktır, Bu noktada şu hususu da hatırlatmak gerekir; TIK m.5?'de sayılan haksız rekabet halleri sınırlı sayıda değildir. TIK m.56' da yapıl an genel haksız rekabet tanımından hareketle, 57. madde kapsamında bir eylem bulunmasa dahi dürüstlük kuralına aykın bir rekabet halinde haksız rekabet oluşabilecektir. Reklam sloganlarının benzerinin kullanılması halinde iltibasın v arlı ğını tespit etmek her zaman kolayolmayabilir. Sloganın aynısının kullanılması halinde iltibasın varlığı açıktır. Sloganın benzerinin kullanılması durumunda iltibası tespit edebilmek için objektif kriterler kullanmak gerekir". İltibasın tespitinde, haks ız rekabeti gerçekle ştiren kimsenin iltibas k a stının bulunup bulunmadığı önem taşırnayacaktır", İltibasın varlığını tespit edebilmek için iltibas iddiasında bulunan veya iltib ası gerçekle ştirdiği ileri sürülen kim selerin görüşlerinden ziyade, iltibasa hedef olan ve al da t ı l mak istenen kullanı cıların anl ayı şları. özellikl e de tercihleri ön plana çıkar' ", İltibasın tespitinde ilke olarak, sloganlar arasında gerek şeki l gerekse söyl eyiş bakı - 25 VonBüren! Marbach, Bu yönde bir karar için bkz. Yargıtay ı ı. HD' nin tarih ve E.2005/ 11256, K.200?/2983 say ı lı karan (Kazan cı Içtihat ve Bilgi Ban kası). 27 D oğan ay ; Örs. s.57; VonBürenIMacbach, s VonBüren!Marbac h, Doğanay Nitekim bu husus. bir Yargıt ay kararında şu şe k i l de ifade edilm i ştir: "v.. re klamla rın hedef aldığı tüketici kitlesinin seçimlerini ittihas yoluyla eıkileme ihtimali bulurunasına... ". Yarg ı tay ı 1. HD' nin tarih ve E K.2007!2983 say ı lı karan (Ka zan c ı Içtihat ve Bilgi Banka sı ).

9 Serdar Kale» Reklam Sloganlarının Taklite Karşı Korunması 273 mından normal ve orta düzeyli bir alıcının aldanmasına yol açacak bir benze rl i ğ i n bulunup bulunmadığına bakılac aktır'". Slog an, örneğin çocuklar, doktorlar, eczacılar gibi özel bir alıcı grubuna hitap ediyorsa, s l og anı n aldatıcı olup olmadığı hitap etti ği kitle dikkate alınarak belirlenecektir. Bir kimsenin, pazarda daha önce mevcut olan bir reklam sloganın benzerini kullanmak suretiyle, o mal veya hizmet ve kendi mal veya hizmeti ara sında haksız bir bağlantı, irtibat kurmaya çalışması da iltibasa sebep olabilecek nitelikte haksı z bir eylemdir". Taklit edilmek suretiyle kullanılan reklam s loganının iş aret ettiği mal veya hizmetin, daha önce kullanıl an sloganın işaret ettiği mal veya hizmeti üreten firma tarafından üretildiği veya o mal veya hizmetin dah a önce üretilen ürünün devamı olduğu yönünde bir intiba yaratmak da hak sı z rekabet teşkil edecektir. SONUÇ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında reklam sloganlannın korun abilm esi için, s l og a n ın eser niteli ği bulunm alıdır. Buna karşılık, reklam s logan l arı Marka KHK çerçevesinde ko runmas ı dah a kap s amlı olabilecektir. Sloganl ar, tescilli ve tescil siz mark a ola rak, Marka KHK kap samında korunabilece ktir. Eser nit eli ği bulunmayan ve Marka KHK kapsamında korunma imkanı olmayan sloganlar, ş artların varlı ğı halinde TTK m.56 vd. hükümlerinde düzenlenen hak sı z rekabete ilişkin hükümlerle korunabilecektir. KAYNAKÇA Arkan, Sabih. Marka Hukuku, c. ı., Ankara Ay ı t e r, Nuş i n. Hukukta Fikir ve San' at Ürünleri, An kara Doğanay, İsma il. Türk Ticare t Kanunu Şerh i, 3. Bası, Erdmann, WiIli. Schutz von Werbeslogans, GRUR 1996, Heft Von Büren/Marbach, Von BürenIMarbach

10 274 MÜHF - HAD. C. 14. Sy. 3 Kale, Serdar. Hak sı z Rekabet Hukuku 'nda Eski Hale Getirme Davası, İ s tanbul Kaulmann, Nina. Der Schutz des Werbeslogans vor Nachahmungen, GRUR 2008, Heft LO. Lange, PauL' Marken-und Kennzeichenrecht, München Örs, Fahri H. Türk Hususi Hukukunda Haksız Rekabet, Ankara Özdal, Şule. Marka Olarak Tescil Edilebilecek işaretler, İstanbul Barosu Dergisi, Fikri ve Sınai Haklar Özel Sayı sı, 2007 İstanbuL. Özulu, İlhan Sami. Reklamcılık ve Reklam Müziklerinin Radyo- Televizyondaki Yeri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yay ın lan ma mış Doktora Tezi ), istanbul Traub, Fritz, Der Schutz von Werbeslogans im gewerblichen Rechtsschutz, GRUR i 973,Heft 4. Tekinalp, ÜnaL. Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul VonBüren, Roland! Imrnaterialgüter-und Wettbewerbsrecht, Bem Marbach,Eugen. Yasaman, Hamdi / Altay, Sıtkı Anlam / Ayoğlu, Tolga / Yusufoğlu, Fülürya / Yüksel, Sinan. Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, istanbul 2004.

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar Semih Sırrı ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Haksız Rekabet Kavramı Açısından Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.MAKALELER

İÇİNDEKİLER I.MAKALELER İÇİNDEKİLER I.MAKALELER 1. Tanınmış Markalar... 3 2. Paris Anlaşması Anlamında Tanınmış Markalar... 19 3. Marka Hakkının Niteliği ve Tanınmış Markalar Hakkında Yargıtay 11. HD. Sinin Kararı Üzerine Düşünceler...

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 1/20 HOŞGELDİNİZ Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 2/20 ŞİRKET KİMLİĞİ OLUŞTURMANIN HUKUKİ BOYUTU Avukat

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN DA BAŞLICA HAKSIZ REKABET HALLERİ

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN DA BAŞLICA HAKSIZ REKABET HALLERİ 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN DA BAŞLICA HAKSIZ REKABET HALLERİ Haksız rekabet sanayi devrimi ile birlikte özellikle 19. Yüzyılda liberal ekonomi ve açık pazar politikalarının doğal bir sonucu

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm TÜRKİYE DE REKLAM HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI I. GENEL OLARAK REKLAM VE REKLAM HUKUKU... 5 A. REKLAMIN TANIMI VE UNSURLARI...

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi. 1 Makalede kısaca Kanun olarak ifade olunacaktır. 2 Kanunun 1. maddesine göre kanunun amacı, finansal kuruluş olarak faaliyet

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ GİRİŞ ^ 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ GİRİŞ ^ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ V XIX GİRİŞ ^ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TESCİLLİ MARKANIN KORUNMASI 1. MARKA KAVRAMI, MARKANIN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ 3 I- MARKA KAVRAMI 3 II- MARKANIN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇERÇEVESİNDE MARKA, TAKLİT MARKA VE TAKLİT MAL KAVRAMLARI

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇERÇEVESİNDE MARKA, TAKLİT MARKA VE TAKLİT MAL KAVRAMLARI 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇERÇEVESİNDE MARKA, TAKLİT MARKA VE TAKLİT MAL KAVRAMLARI Işıl TÜZÜN Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu Babaeski - KIRKLARELİ

Detaylı

556 Sayılı KHK Madde 7/İ Hükmünün Anayasa Mahkemesi nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları

556 Sayılı KHK Madde 7/İ Hükmünün Anayasa Mahkemesi nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları 556 Sayılı KHK Madde 7/İ Hükmünün Anayasa Mahkemesi nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları Av. Yasemin KENAROĞLU* * İstanbul Barosu. Av. Yasemin KENAROĞLU 1. Giriş Geçtiğimiz haftalarda, Ankara 3. Fikri

Detaylı

işaretleri içerir. (1) (2)

işaretleri içerir. (1) (2) MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326 V.Tertip

Detaylı

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri 1 Markanın Önemi Marka kaliteyi simgeler Tüketici tercihlerini etkiler Ürünlere olan talebi artırır Tüketici bağlılığı sağlar... 2 Marka Değeri 3 Markanın İşlevleri

Detaylı

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir MARKA Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir Tüketiciler, aynı kalitede olan iki mal arasında bilinen markaları daha yüksek ödeme pahasına tercih

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU Av. Merve GÜRKAN **KARAR İNCELEMESİ I. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI İstanbul 1. Fikri ve

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI KONU MARKANIN TESCİLİNDE KÖTÜNİYET

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI KONU MARKANIN TESCİLİNDE KÖTÜNİYET T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DERSİN ADI MARKA HUKUKU KONU MARKANIN TESCİLİNDE KÖTÜNİYET Hazırlayan Metin POLAT KAYSERİ 2014 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ.

Detaylı

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ YORUM KAVRAMI Betül CANBOLAT Kanun hükmü, yasama organının tercih ettiği çözümün yazılı olarak ifade edilmesidir. Kullanılan

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Marka, Patent, Marka Hukuku,

Anahtar Kelimeler: Marka, Patent, Marka Hukuku, HUKUKİ AÇIDAN MARKA VE MARKA HAKKI Eyüp Can KARACA Özet Marka kavramına hukuki zemin hazırlayan Sınai Hak kavramının kullanımı 19.yy sonlarında Sanayi Devrimi ile birlikte başlamış olup bu hakların savunulmasına

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm Somut olayda Mahkememiz önündeki uyuşmazlığa uygulanması söz konusu olan ve fakat Anayasa ya aykırı olduğu değerlendirilen hüküm 556 sayılı KHK

Detaylı

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 MARKA NEDİR? MarkKHK 5., 7. ve 8. maddeler. 5. MD: Markanın, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ Değeri Tespiti: Hukuk Danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında değeri tespiti de bulunmaktadır. Bu tespitler yapılırken, değerinin

Detaylı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN TARİHLİ 2013/11-52E. VE 2013/1416K

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN TARİHLİ 2013/11-52E. VE 2013/1416K YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN 02.10.2013 TARİHLİ 2013/11-52E. VE 2013/1416K. SAYILI K AR ARI ( DIAMOND K AR ARI ) VE TANIMLAYICI İBARELER İÇEREN MARK ALARIN K ARIŞTIRILMA İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLMESİ Av.

Detaylı

Ali YAŞAR. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Bakımından. Televizyon Reklamlarının Hukukî Niteliği ve Televizyon Reklamları Üzerinde Hak Sahipliği

Ali YAŞAR. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Bakımından. Televizyon Reklamlarının Hukukî Niteliği ve Televizyon Reklamları Üzerinde Hak Sahipliği Ali YAŞAR Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Bakımından Televizyon Reklamlarının Hukukî Niteliği ve Televizyon Reklamları Üzerinde Hak Sahipliği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii

Detaylı

N 03.01.2008 GÜN VE 2005/15 E 2008/2 K SAYILI KARARINDAN SONRA F

N 03.01.2008 GÜN VE 2005/15 E 2008/2 K SAYILI KARARINDAN SONRA F ANAYASA MAHKEMESĐ NĐN 03.01.2008 GÜN VE 2005/15 E 2008/2 K SAYILI KARARINDAN SONRA FĐKRĐ VE SINAĐ HAKLARIN CEZAĐ AÇINDAN KORUNMASINA ĐLĐŞKĐN DEĞERLENDĐRME Ayanasa Mahkemesi nin 03.01.2008 tarihli kararı

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU. Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU. Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi YETKİ SAĞLIK HİZMETİNİ DÜZENLEMEK KURMAK-İŞLETMEK DENETLEMEK SORUMLULUK HİZMETİN KURULUŞUNDA,

Detaylı

Topluluk Markası Tüzüğü. Christof Schmidt

Topluluk Markası Tüzüğü. Christof Schmidt Topluluk Markası Tüzüğü 53. madde 2. bent (Topluluk Markası Tüzüğü) çerçevesinde daha eski diğer yasalar nispi hükü ümsüzlük sebebidir ve marka iptal dilekçesinin verilmesine yol açarlar. 53. Madde 2.

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER 1964 den beri Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler: Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR "Sınai Mülkiyet" kavramı genel tanımı ile, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların

Detaylı

Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Stratejisi (UFSMS) 2014-2018. 2014 Yılı Eylem Önerisi Formu

Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Stratejisi (UFSMS) 2014-2018. 2014 Yılı Eylem Önerisi Formu Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Stratejisi (UFSMS) 2014-2018 2014 Yılı Eylem Önerisi Formu 1.Stratejik Amaç Amaç 1.2: Vekillik sisteminin doğru ve etkin çalışmasının sağlanması Vekillik sınavlarının düzenlenmesi

Detaylı

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu Tüketici Hukuku Enstitüsü I. Kentsel Dönüşüm Raporu 1 16.05.2012 tarihinde kabul edilerek 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halk arasında kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen Afet Riski Altındaki

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

Kullanılmayan Markanın İptali Sorunu

Kullanılmayan Markanın İptali Sorunu Kullanılmayan Markanın İptali Sorunu İlhami GÜNEŞ* * İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi. İlhami GÜNEŞ GİRİŞ Tescilli marka, şekil şartları yerine getirilmek ve harçları ödenmek koşuluyla

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

MARKA HUKUKU III İLE İLGİLİ MAKALELER HUKUKİ MÜTALÂALAR BİLİRKİŞİ RAPORLARI. Prof. Dr. Hamdi YASAMAN VEDAT KİTAPÇILIK

MARKA HUKUKU III İLE İLGİLİ MAKALELER HUKUKİ MÜTALÂALAR BİLİRKİŞİ RAPORLARI. Prof. Dr. Hamdi YASAMAN VEDAT KİTAPÇILIK Prof. Dr. Hamdi YASAMAN Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MARKA HUKUKU İLE İLGİLİ MAKALELER HUKUKİ MÜTALÂALAR BİLİRKİŞİ RAPORLARI III VEDAT KİTAPÇILIK Basım

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 İÇİNDEKİLER Bibliyografya Kısaltmalar XVII XXIX GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 1 Ortaçağdaki Durum 5 A Ekonomik Yapı 5 B Loncalar

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

Av./Atty. Yasemin KENAROĞLU, LL.M ** Av./Atty. Yasemin AKTAŞ DAĞ ***

Av./Atty. Yasemin KENAROĞLU, LL.M ** Av./Atty. Yasemin AKTAŞ DAĞ *** GELENEKSEL OLMAYAN MARKALAR VE SINAİ VE MÜLKİYET KANUN TASARISI İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER (UNCONVENTIONAL TRADEMARKS, AND REGULATIONS BASED UPON THE INTELLECTUAL PROPERTY LAW BILL) Av./Atty. Yasemin KENAROĞLU,

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Avukat Barkın Gültekin

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Avukat Barkın Gültekin FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Avukat Barkın n GültekinG Fikri MülkiyetM Hakkı Nedir? Kişinin inin her türlt rlü fikri emeği i sonucu meydana gelen ve fikrin vücut v bulduğu u unsurlar üzerinde hukuken korunan

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN MARKALARDA İLTİBASIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YETKİSİ YÖNÜNDEN MUTLAK VE NİSPî RED NEDENLERİ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN MARKALARDA İLTİBASIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YETKİSİ YÖNÜNDEN MUTLAK VE NİSPî RED NEDENLERİ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN MARKALARDA İLTİBASIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YETKİSİ YÖNÜNDEN MUTLAK VE NİSPî RED NEDENLERİ Doç. Dr. Ahmet Battal Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Ticaret Hukuku

Detaylı

MARKA. Tolga ÇAYLAK 1 04.11.2008

MARKA. Tolga ÇAYLAK 1 04.11.2008 MARKA Tolga ÇAYLAK 1 Bir sınai s mülkiyet m hakkı olarak MARKA Sınaî mülkiyet hakları insan emek ve zekası ile üretilen, ticaret ve sanayi alanında kullanılabilen marka, patent endüstriyel tasarım gibi

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

Matbaalar, (basım işleri yapılan müessese veya yerulerdirti).

Matbaalar, (basım işleri yapılan müessese veya yerulerdirti). TÜRK HUKUKUNDA MATBAALARıN HUKUKİ YAPILARI Prof. Dr. Akar ÖÇAL i. GİRİş Matbaalar, (basım işleri yapılan müessese veya yerulerdirti). Basın hayatında önemli bir yer işgal etmekte olan matbaaların kurulması

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04. 452 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.2014 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM BAŞLANGIÇ REHBERİ KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi, hukuki araştırmalarınızı

Detaylı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 4. Kurumsal Tasarım ve Görsel Kimlik 1 5. Kurumsal İletişimin Fonksiyonları

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL İLETİŞİM BİLGİLERİ TELEFON (İŞ) : 0 312 439 47 68 TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92 E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER DOĞUM YERİ-TARİHİ : AFYON 21.06.1955 MEDENİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Araştırmanın Konusu, Kapsamı, Yapısı ve Temel Sorunlar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Araştırmanın Konusu, Kapsamı, Yapısı ve Temel Sorunlar İÇİNDEKİLER Kısaltmalar XV Birinci Bölüm Araştırmanın Konusu, Kapsamı, Yapısı ve Temel Sorunlar 1. Konunun sunumu ve temel sorunlar 1 I. Bilgisayar programının hukuki korunması sorunu ve bunun pratik-teorik

Detaylı

Marka Koruması! Neden, Nasıl?

Marka Koruması! Neden, Nasıl? 2008 NİSAN -SEKTÖREL Marka Koruması! Neden, Nasıl? Pınar ELMAS Marka Nedir? Marka, bir mal veya hizmetin bir başka mal veya hizmetten ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller,

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU > HAYRİ DOMANİÇ, PROF. DR. Öğrencim, Asistanım ve Kürsü Arkadaşım Prof. Dr. Ömer Teoman > OĞUZ İMREGÜN, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ERDOĞAN MOROĞLU, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ABUZER KENDİGELEN,

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr İÇERİK Genel Olarak Fikri Mülkiyet Hukuku Fikri Mülkiyet Hukukunun Temel İlkeleri Fikri Mülkiyet Sisteminin Ana Unsurları Tarihçe

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Yeni buluşlar ve özgün tasarımlar ürünleri oluşturur ve biçimlendirir. Ancak bu yeni ürünleri tüketiciye sunmak ve satabilmek

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

TÜRKİYE DE TESCİLSİZ MARKALARIN KORUNMASI

TÜRKİYE DE TESCİLSİZ MARKALARIN KORUNMASI TÜRKİYE DE TESCİLSİZ MARKALARIN KORUNMASI GİRİŞ Hak kelimesinin sözlük karşılığı "hukuken korunun menfaat" olarak belirlenmiştir. Hukuken korunacak olan bu menfaatimiz kimi zaman somut olarak mevcut iken

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

TASARIM KAVRAMI VE HUKUKSAL KORUNMA * **

TASARIM KAVRAMI VE HUKUKSAL KORUNMA * ** AVUKAT Dr. Cahit SULUK csuluk@hotmail.com TASARIM KAVRAMI VE HUKUKSAL KORUNMA * ** I.GİRİŞ Türkiye, Gümrük Birliği kapsamında belirli alanlardaki mevzuatında olduğu gibi, fikri mülkiyet mevzuatında da

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 26 Kasım 2015 Kerem ÇEVİK ARGEDA-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Modül Yöneticisi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları KRONİKLER MEVZUAT KRONİĞİ CEZA HUKUKU 1 Ateşli silâh ve bıçak taşıma izni : 27 mart 1968 tarihli ve 12859 sayılı Resmî Gazetede, 19/3/1963 tarihli ve 11359 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış yönetmelikte

Detaylı

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR HA Aracılık HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR Sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin olarak, sermaye piyasası aracını ihraç eden (kısaca ihraçcı) ile aracı

Detaylı

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) ipad (16GB, 32GB, 64GB), ipad Retina(16GB, 32GB, 64GB), Samsung Galaxy Note 10.1 cihazlarına ilişkin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

TÜRKiYE BAROLAR B İRLİĞİ T.B.B. REKLAM YASAĞI.. _,. YONETMELIGI

TÜRKiYE BAROLAR B İRLİĞİ T.B.B. REKLAM YASAĞI.. _,. YONETMELIGI TÜRKiYE BAROLAR B İRLİĞİ T.B.B. REKLAM YASAĞI.. _,. YONETMELIGI ANKARA - 2001 TÜRK İYE BAROLAR B İ RLIĞI T.B.B. REKLAM YASAI.. '. YONETMELIGI ANKARA - 2001 Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasa ğı Yönetmeliği

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İNTERNET ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM SİSTEMİ

İNTERNET ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM SİSTEMİ İNTERNET ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM SİSTEMİ Mustafa Dalkıran Marka Uzmanı Türk Patent Enstitüsü mustafa.dalkiran@tpe.gov.tr İstanbul 22.06.2010 İçindekiler Alan adlarının tescili Marka-alan adı ilişkisi

Detaylı

Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki

Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki Rus iş ga li yü zün den uzun bir göç s ür ec i s onu

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, altinok@bilkent.edu.tr

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, altinok@bilkent.edu.tr Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, altinok@bilkent.edu.tr 1 Gürzumar, O. B.: Franchise sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin temelini oluşturan sistem lerin hukuken

Detaylı

TİCARET HUKUKU. 1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ 2. TİCARİ İŞLETME 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM ve TİCARİYARGI. Öğr. Gör. Fevzi APAYDIN

TİCARET HUKUKU. 1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ 2. TİCARİ İŞLETME 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM ve TİCARİYARGI. Öğr. Gör. Fevzi APAYDIN TİCARET HUKUKU 1. NA GİRİŞ 2. TİCARİ İŞLETME 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM ve TİCARİYARGI Öğr. Gör. Fevzi APAYDIN Ticaret Hukuku Kavramı TİCARET HUKUKU Üretim, değişim ve tüketim aşamalarındaki ticari faaliyetleri

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi Davaları idare lehine sonuçlandığı zaman davacı aleyhine

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 319)

TBMM (S. Sayısı: 319) Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 319) Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabu Kaynaklar, Bilgi ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını,

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını, 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Türk Patent Enstitüsünden: YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı

Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı Sessiz kalma yoluyla hak kaybı, kişinin uzun süre kullanmadığı hakkını kullanmaya kalkması halinde zarar görecek iyi niyetli üçüncü kişileri ve onların mevcut duruma duydukları

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin tanıtım faaliyetlerinde dikkat edilmesi

Detaylı

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008 HUKUK Hakan AKDAĞ 1 Sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerin

Detaylı

İşbu web sitesindeki malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

İşbu web sitesindeki malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz. GİZLİLİK VE GÜVENLİK İLKELERİ Bu beyan Keskin Color Kartpostalcılık A.Ş. nin gizlilik politikasını içerir. www.ekrandanbaskiya.com web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 2 İÇERİK Eğitim temel olarak; Sözleşme yönetimini, Projelerin izleme çerçevesini, Proje yönetimi, uygulama usul ve

Detaylı