REKLAM SLOGANLARıNINTAKLİTE KARŞI KORUNMASI. Ar. Gör. Serdar Kaleı. GenelOlarak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REKLAM SLOGANLARıNINTAKLİTE KARŞI KORUNMASI. Ar. Gör. Serdar Kaleı. GenelOlarak"

Transkript

1 REKLAM SLOGANLARıNINTAKLİTE KARŞI KORUNMASI Ar. Gör. Serdar Kaleı. GenelOlarak Reklamlar. iletişim ve medya sektörünün ge li şmesi n e paralelolarak ticaret hayatında önemli bir yer 'işga l etmeye başl amı ştır. Rekl amlarda kull anıl an öğe l e r i n bir bütün olarak. hitap ettiği kitlelerde y ara tt ı ğ ı etki kadar. bu reklamlardaki münferit un surların. yani sloganların da. reklam ile amaçlanan etkilerin sağ l an ma sında önemli k atkıl arı bulunabilir. Bu b ağl amda reklam s logan l arı. reklamların dilsel Öğes id i r'. Sloganlar. reklamlarda tekrar tekrar kul lanılan kı sa tabir veya deyimlerdir'. Daha ge nel bir tanımlama yapmak gerekir se, sloganlar. reklamlarm e tk i n l i ğ i n i ve reklama konu olan mal veya hizmetin akılda kalıcılığını artırmak için o luş tu ru lan sözc ük g ru p l arı ya da cümlelerdir', Bir reklam başlı baş ın a sloganlarda n olu ş abilec eği gibi. sloganlar reklamın bir parça sı. tam aml ayı cı sı da olabilir. Reklam s logan ları n ın kitlelerde ya ra tt ığ ı etki. kullanılan sözcük ve cümlelerin sürekli tekrarlanmasından kaynaklanmaktadır. Sloganl arın bu ş ek i l de sürekli ku l lan ımıy la, reklamı yap ı ları mal veya hizmetin. reklamlarda kull anıl an sloganlarla anılır hale gelmesi. nerdeyse o mal veya hizmetin bir p arça sı olarak değerl endirilmesi mümkün olabilir. Reklam s loganlarının kitlelerde güç lü etkiler bı rakması. oldukça m a sraflı ve zaman a lı cı bir çabanın sonucudur. Bir kimsenin. kitlelerde güçlü etkiler yaratan reklam slogan- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve icra iflas Hukuku Anabilim Da lı i Özdal ı Özulu. s.25. J Özdal. s. 94.

2 266 M ÜHF - HAD. C. 14, Sy. 3 larını taklit ederek, kendi mal veya hizmeti ile, orijinal sloganı kullanan mal veya hizmet arasında bağlantı kurınaya çalışılması, masraflı ve zaman alıcı bir çabanın sonucunda böyle bir sloganı oluşturmuşsüjelere zarar verecektir. Bu çalışmanın kapsamını, reklam s l ogan ları n ın taklit edilmelere karşı korunmasının, hangi hukuki imkanlar çerçe vesinde mümkün olabileceğ i o l uş t urmak t ad ı r. II. Fikri Hukuk Kapsamında Koruma FSEK madd e I/B'de eser tanım ı şu şekilde yapılmı ştır : "Eser, sahibi ııi ıı hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, mıısiki, güzel sa ııa tla r l'eya siııema eserleri olarak sayılan her nevi fikir l'e sanat m ahsıılleriııi, ifade eder". Bu madde gereğince bir fikri ürünün eser say ı labi l mes i için. öncelikle eserin, sahibinin husu siyetini t aş ı mas ı gerekir. Eser, onu yaratan zihnin bire yselliğini ortaya koyan özellikler taşım alıdır". Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bir sloganın korunabilmesi için, bu kanunun ı. maddesinde belirtilen ş a rt l ar sağlanmalıdır'. Eser olarak nitelendirilebilecek sloganların orijinal ve akılda kalıcı olması gerekrrı cktedir", Alman Hukukunda reklam s log a n l arı n a eser niteliği atfeden güncel bir yarg ı k ararı bu l u n mamaktad ı r ". Bununla birlikte, Alman doktrininde reklam s logan l arı n ın ese r niteliği tartışm alıdır. Reklam slogan l arı n ın sahibinin hu susiyetini t aşı mam aları, çok kı sa olmaları gibi ned enl erle, eser n itel iği bulunmadı ğını ileri süren yazarlar olduğu gibi; reklam yaratırnl arının ilim ve edebiyat türüne dahil, iletişimsel eserl er olduğu, reklam kon septlerinin sahibinin husu siyetini t aşımaları koşuluyla hem biçim hem de öz itibariyle korunabileceği, koruma kapsamı içinde sloganların da bulunduğunu belirten yazarlar bulunmakt adır '. Reklam sloganlarının eser olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen yazarlar, bu sloganların orijinal ve akılda kalıcı nitelikte 4 Ayı ter. s. 40., Tekinalp, ıo no Erdrrıan n Kaulmano,s Erdmann,

3 Serdar Kale - Reklam Sloganlar/mn Taklite Karşı Korunması 267 olması gerektiğini, s ı radan kelimelerin bir araya getirilmesiyle oluşan slogan l arın eser niteliği olmadığını belirtmişlerdir", III. Marka Hukuku Kapsamında Koruma Marka KHK' nın 5. maddesinde, marka olarak nelerin tescil edilebileceği şu ş ekilde belirtilmiştir: " Marka, bir teşebbüsün mal veya hizm etlerini bir başka ıeş ebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlamas ı koşu luyla, kişi adla rı dahil, özellikle sözcükler. şek iller, harf/er, sayı/a r. malların biç imi veya am balajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yo luyla yayın lanabilen ve çoğa ltı lab ilen her türlü işaretleri içerir". Bu hüküm gereğince herhangi bir sözcük veya sözcük grubu, marka olarak seçilebilir. Mülga Markalar Kanununun 4. maddesinden farklı olara k, Marka KHK'da marka olarak tescil edilebilecek sözcük s ay ıs ı na bir s ı nı r lama ge t i ri l mem iş, reklam s logan l arı nın marka olarak tescili de mümkün hale ge l m i ş tir'", Tescil edilmek istenen reklam s l oga nın ın ayırt edici bir niteliğinin de bulunması gerekir. Aksi takdirde tescili mümkün olamayac aktır. Sl oganı olu şturan sözcükler tek başlarına a yırt edici niteli ğe sahip olm asalar da, slogan olarak bir bütün halinde ay ırt ediciliğe sahip olma l arı durumunda, marka olarak tescilleri mümkün olabilecektir. Ayırt edicilik unsurunun oluşabilmesi için kullanılan sloganın, o ürün veya hizmeti çağrıştıran, betimleyen nitelikte olmasına gerek yoktur. Slogan o mal veya hizmete tamamen yabancı olsa dahi, ayırt edicilik unsurunun varlığı kabul edilir". 9 Erdmann, 5.552; Kaulmann. 855; Traub, s. ı Nilekim bu husus, bir Yargıtay k ararında aç ıkça şu şek i l de ortaya konmu ştur : "Tescil konusu yap ılan ibare. göriildüğü gibi birkaç sözc ük/en oluşmaktad ı r. Konuyu düzenleyen ve mar kan ın içereceği işaretle r başlığını taş ıyan 556 say ılı KHK.nın 511. maddesinde "özellikle sözcükler" tabirine yer vermek suretiyle marka o/abi/ecek lş aretin birden fazla sözcükten olab ileceğ i aç ı kça kabul edilm iş t ir.,. Y argıtay ı ı. Hukuk Dairesi'nin 20. ı ı.2000 tarih ve E.2oo K. 2000/9346 say ı lı karan. (K azancı İ ç t ihat ve Bilgi Bankası). "Tekinalp. 22 no. 29. Yargıt a y bir karannda; tekstil firmasının kullandı ğı "Become What You Are" (Türkçeye. "neysen o ol" olarak çevrilebilir) sloganı nı n. ilgili mala tamamen yabancı ifadeler taş ı ması sebebiyle ay ı rt edicilik unsurunun oluştuğuna ve bu s logan ların marka olarak tescil ed i lebi l eceğ i ne karar vermiş t i r. ı i.hd ı.2000 tarihli ve E.2000/7674, K.2000/9346 say ı lı karan ( Kazancı içtihat ve Bilgi Bank a sı ).

4 268 MÜHF - HAD, C. 14, Sy. 3 Sloganlarda, markanı n fonksiyonları aras ında kabu l edilen reklam fonksiyonunun ön planda olduğu aşikardır. Reklam sloganlarının bu özelliği, diğer sözcük markalarına nazaran ayırt etme fonksiyonunun daha geride kalmasına sebep olabilecektir. Avrupa Birliği Mahkemesinin bir kararına. göre, slogan markalarında ayırt etme fonksiyonuna dayanan talepler, sözcük markalarına nazaran daha azdır". Doktrinde savu nulan bir görüşe göre, reklam s loganları nın marka olarak tescil edilebi lmesi için, sloganı n içerisinde, hukuken korunan bir kısmın, örneğin işletmenin veya markanın orijinal isminin yer alması gerekmektedir". Bu duruma, "bir mala ver-coca cola iç", "persil persil kalır" sloganları örnek olarak gösterilebilir. Bu açıdan bakıldığında tescil edilen reklam sloganlarının sınırlı bir koruma kapsamının olduğu söylenebilir. Örneğin, " bir mola ver, x iç" sloganında, orijinal sloganda kullanılan tescilli marka kaldırılarak x markası kullanılmıştır. Bu durumda, taklit edilen sloganda hukuken korunmayan sözcükler aynen alınmış ve içeceğe ismini veren sözcükler kullanılmamıştır. Bu takdirde "bir mola ver, x iç" s l og anı nı n orijinal slogarıla karıştırılma ihtimalinin varlığından ve markanın haksız bir tarzda kullanılmasından bahsedilemeyecekıir. Marka olarak tescil edilebilecek nitelikteki sloganlar açısından önem taşıyan bir husus da, sloganların markanın bütünlüğüne zarar vermeme sidir. Reklam sloganları ile hedeflenen düşünce, slogan olarak kullanılan ifadelerle, kullanıcılanrı zihninde etki uyandırmaktır. Bu bağlamda sloganın uzun olması, markanın bütünlüğüne zarar vereceği anlamına gelmez". Örneğin, "paranın satın alınamayacağı şeyler vardır, geri kalan her şey için MasterCard" sloganı markanın bütünlüğüne zarar verınemektedir ". Marka olarak tescil edilmek istenen sloganlar, konusunu oluşturduğu mal veya hizmetin niteliği, kalitesi, vasfı miktarı gibi, mal veya hizmetin karakteristik ö ze l l i ğ i n i gösteren hususlara işaret etmişse, tescil edilmesi 12 EuGH, GRUR 2004, s Traub. s. ı Kaulmann, s Kaulmann, s. 855.

5 Serdar Kale - Reklam Slog anlarının Taklite Karşı Korunma sı 269 mümkün olamayacaktır (Marka KHK m.7/1c). Kanunkoyucunun böyle bir düzenleme getirmesinin altında yatan sebep, tasviri i şaretlerin ku lla nı l m as ı nın belli bir kimsenin inhisarına bırakılmak istenmemesidir. Aksinin gerçekleşmesi halinde markayı belirleyen, tanıtan bir sözcük, bir kişinin tekeline bırakılmı ş olacak ve ay nı sektörde faaliyet gösteren rakipler için katlanılmaz sonuçlar meydana gelebilecektir Alman Hukukunda marka olarak tescil edilebilecek olan ve dolayı sıyl a bir kimsenin tekeline bırakılmasında s ak ın ca olmayan reklam slogan l arı na örnek olarak şu n lar gö sterilmi şti r": Bir kitap evi tarafından kullanılan "daha iyi bir dünya için kitaplar" slog anı, m üzc i şl etme sinin kullandığı "unutmaya karşı" s loga nı, havayolu ş i rk e t i n i n kullandı ğı "}1y high, pay law" (yüksek uç, az öde) s loga nı. Bremen Asliye Mahkemesi, bir çikolata firmasının kullandığı slogan "die zarteste Versuchung seit es Schokolade gibt (Milka) (çikolata var olduğ un beri en yumuşak kışkırtma )" ile, bu firmanın rakibi olan b a şka bir çikolata firmasının kullandığı "Der sahnigste Genuss seit es Quadrate gibt (Ritter) ( Kare var o lduğun beri en kremalı lezzeı)" s loganı aras ın da, sloganlarda k u llanı lan kelimelerin birbirine çok benzememe sinden ötürü marka hakkın a tecavüz edebilecek nitelikte bir kullanım olmadı ğına karar v erm iş tir J7. Bir işareti n, Mark a KHK kaçsamınd a tescil edilmesi mümkün olmasa dahi, o i şaret kullanma sonucu ayırt edici nitelik kazanmış s a, i şareti kullana n ve ay rı t edici nitelik kazand ı ran kimse tarafından tescil ettirilebilir. Marka KH K' nı n 7, maddesinin Il, fıkrası gereğ i nce; "bir marka tescil tarihinden önce kulla nılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) ben ı lerine gö re tescili reddedilemer", Bu fıkra gereğince a slında Marka KH K'nın 7. maddesinin a, c ve d bentleri gereğ i nce mutlak bir tescil engeline takı lıp tescili mümkün a lamayacak bir i şaret, sürekli k ullanım suretiyle ayırt edici bir nitelik kazan m ışs a, marka olarak tescil edilebilec ektir. Bu bağlamda reklam sloganlarının, sürekli kullanımla ay ırt edici nitelik kazanmaları kuvvet le 16 Kaulm ann, s LG Bremen, Un. v, ı 2 o 328/04.

6 270 MÜHF - HAD. C. 14. Sy. 3 muhteme ldir. Marka KHK m.7iii anlamında ayırt edicilik kazanmanın ifade ettiği anlam. reklam sloganı ile bir firmanın ticaret hayatında kendini kabul ettirmiş, kendisini onunla tanı tmış o lması demektir. Reklam slog anın kullanılma sonucunda kazandığı ayırt edici nitelik, reklamı y ap ı l an ürünün veya hizmetin belirli bir firmaya aidiyetini ortaya koym alı ve ürün veya hizmeti aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların benzer ürünlerinden farkhlaştırmahdır ' ". Kullanma yoluyla ayırt edici nitelik kaz andığı iddia edilen bir reklam sloga nı nın marka olarak tescil edilebilmesi için. somut o lay ın özellikleri dikkate a lı n ma lı. reklam sloganının karı ştınlma tehlikesi bulunmama sı durumunda tescil gerçeklcştirilmelidir ". Kullanım sonucu ay ı rt edici niteliğe kavuşan mark anın. daha önce başka bir kimse tarafından tescil edilmi ş olm a s ı durumunda ak ıb e ti ni n ne olacağı konusu doktrinde tartı şmalıdır. Bir gö rüş. kullanım sonucu ayırt edici niteliğe kavuşan markanın da tescil edilebileceği ve daha önce tescili yapılan marka ile birlikte varlığını s ü rdü reb i le ceği n i ileri sürmektedir. Bu görüşün gerekçesi olarak. tescilden önce kull anılınayla ay ı rt edici nitelik kazanan markanın daha önce tescil ed ilmi ş ve piyasada var olan -aynı- markadan rah atsız o lmayacağı ve ayırt edici niteliğinin kanştınlma ihtimalinin önüne geçeceği ileri s ürülrn üştür '". Bu halde aynı anda sicile k ayıtlı iki -aynı- markanın varlığı söz konusu o lac ak tır. Aksi g örüşte olan yazarlara göre, markanın kuralolarak bir sahibi bulunm alıdır. A ynı markanın iki ayn kişi tarafından aynı anda tescil edilmi ş bulunma sı hukuk güvenliğini tehlikeye sokacak, tüketicilerin aldanmasına sebep olabilecektir", LV. Haksız Rekabet Hükümleri KapsamındaKoruma Marka KHK ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu k ap samında korunamayan reklam s logan l arı, TTK 56 vd. hükümlerinde düzenlenen haksız rekabete ilişkin düzenlemelerle korunabilir. Haksız rekabet hükümleri. özel 18 Lange, 3 Rdn.293. LO L arı ge. 3 Rdn.3ül ; Tekinalp, 25 no.41. zotekinalp, 25 no.41. ı ı Arkarı. s.76-77;yasaman

7 Serdar Kale - Reklam Sloganlarının Tak/ite Karşı Korunması 271 kanunlarda yer bulan koruma imkanlarından daha geniş kapsamlı korumayı. hak sahibine s ağ l am ak t ad ı r. Marka ve eser olarak nitelendiri!meyecek yaratrnalar, ko şulların oluşma sı halinde hak sız rekabet hükümleri çerçevesinde korun acaktır. Emek ilkesi. fikri mülkiyet hukukuna olduğu gibi hak sız rekabet hukukun a da egemendir ve hak sı z rekabet hukuku kapsamında korumanın temelini oluşturur", A slında yaratıcı aklın ürünü olan fikri ürünler. kendinden önce meydana ge l miş fikri ürünlerden y ararla nı rl ar. Fakat bu yararlanmanın s ı nı rı iyi çizilmelidir. Kanunda öngörülen izinsiz kullanma veya yararlanma halleriyle. taklit ve h alkı aldatı cı düzeyde benzerlik hallerinde s ı nı r aşılmış olacaktır. Dürüstlük kurallarına aykırı olmamak ş artıyla. başkasının emeğinin son uç larınd an yararlanarak daha iyisini gerç e k l eş ti rme k mümkün dür. Dürüstlük kurallarına ay k ırı lık halindeyse hukuki koruma ba şlayacaktı r 23 Bu bağ l am da reklam s logan l ar ı nı n taklit edilmesi. dürüstlük k u ral ına ayk ırı lı k teşkil ederek. hak sız rekabet hukuku aç ıs ından önem taşıyan sonuçlar do ğurabil ec e ktir. Hak sı z rekabet hukukund a iltibası düzenleyen TIK m.57 b.5 hükmü. reklam s logan ları nın korunmasın da önemli bir yer tutabilir. Bu hüküm uyarın ca. "Başkas ın ın emtiası, iş mahsulleri. faaliyeti veya ticaret işletmesiyl e iltibaslar meydana getirmeye ça l ışmak veya buna müsait bulunan tedbirlere ba şvurm a k hususiyle b aşka sının haklı olarak kullanıldığı ad, unvan, marka, işa ret gibi tanıtma vas ııa la riyle iltibasa meydan verebilecek surette, ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma va sıtaları kullanmak veyahut iltıbasa meydan veren m alları, durumu bilerek veya bilmeyerek, sa t ı şa arz etmek veya şa h s i ihtiyaçtan başka her ne sebeple olursa olsun elinde bulundurmak" hak sı z rekabet teşkil edecektir. İ ltib as, bir kijinin. başkasının erntia sı, i ş mahsulleri. faaliyeti veya ticari işletmesi ile aynılık veya benzerlik yaratarak. k arışıklı ğa veya yanılgıya sebep olmaktır '. Bu madde kapsamında iltibasın varlığından bahsedebilmek için. başkasının haklı olarak kullandığı tanıtma vas ı taları. iltibasa meydan verecek tarzda kullanılmalıdır. Reklam s logan ın ın ıı Tekinalp. 2 no. 2. n Tekinalp. 2 no Kale. s.20.

8 272 MOHF - HAD, C. 14, Sy, 3 haklı olarak kullanılması farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Eğer bir slogan, marka siciline tescil edilerek marka niteliği kazanmışsa veya eser niteliğine sahip olmasından dolayı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altında ise haklı kullanımdan bahsedilebilecektir. Reklam sloganlan nda bu şekilde ortaya çıkmış bir "haklı kullanım" bulunmuyorsa, "ilk defa kullanma" kriteri haklı kullanım sebebini oluşturacaktır". İlk defa kullanmanın haklı bir kullanma sayılabilmesi için, sloganını, belli bir emek ve masraf harcayarak potan siyel kullanıcıların dikkatini çekebilecek boyuta getirmiş olmak gerekir". Böylelikle slogan tüketicilerin zihninde kalıcı bir yer edinecektir. Uzun zaman içersinde ve büyük emek harcanarak. kullanıcılar nezdinde itibar kazanan sloganın taklit edilmesi. oluşturulan itibardan h aksız olarak yararlanma sonucunu doğuracaktır, Bu noktada şu hususu da hatırlatmak gerekir; TIK m.5?'de sayılan haksız rekabet halleri sınırlı sayıda değildir. TIK m.56' da yapıl an genel haksız rekabet tanımından hareketle, 57. madde kapsamında bir eylem bulunmasa dahi dürüstlük kuralına aykın bir rekabet halinde haksız rekabet oluşabilecektir. Reklam sloganlarının benzerinin kullanılması halinde iltibasın v arlı ğını tespit etmek her zaman kolayolmayabilir. Sloganın aynısının kullanılması halinde iltibasın varlığı açıktır. Sloganın benzerinin kullanılması durumunda iltibası tespit edebilmek için objektif kriterler kullanmak gerekir". İltibasın tespitinde, haks ız rekabeti gerçekle ştiren kimsenin iltibas k a stının bulunup bulunmadığı önem taşırnayacaktır", İltibasın varlığını tespit edebilmek için iltibas iddiasında bulunan veya iltib ası gerçekle ştirdiği ileri sürülen kim selerin görüşlerinden ziyade, iltibasa hedef olan ve al da t ı l mak istenen kullanı cıların anl ayı şları. özellikl e de tercihleri ön plana çıkar' ", İltibasın tespitinde ilke olarak, sloganlar arasında gerek şeki l gerekse söyl eyiş bakı - 25 VonBüren! Marbach, Bu yönde bir karar için bkz. Yargıtay ı ı. HD' nin tarih ve E.2005/ 11256, K.200?/2983 say ı lı karan (Kazan cı Içtihat ve Bilgi Ban kası). 27 D oğan ay ; Örs. s.57; VonBürenIMacbach, s VonBüren!Marbac h, Doğanay Nitekim bu husus. bir Yargıt ay kararında şu şe k i l de ifade edilm i ştir: "v.. re klamla rın hedef aldığı tüketici kitlesinin seçimlerini ittihas yoluyla eıkileme ihtimali bulurunasına... ". Yarg ı tay ı 1. HD' nin tarih ve E K.2007!2983 say ı lı karan (Ka zan c ı Içtihat ve Bilgi Banka sı ).

9 Serdar Kale» Reklam Sloganlarının Taklite Karşı Korunması 273 mından normal ve orta düzeyli bir alıcının aldanmasına yol açacak bir benze rl i ğ i n bulunup bulunmadığına bakılac aktır'". Slog an, örneğin çocuklar, doktorlar, eczacılar gibi özel bir alıcı grubuna hitap ediyorsa, s l og anı n aldatıcı olup olmadığı hitap etti ği kitle dikkate alınarak belirlenecektir. Bir kimsenin, pazarda daha önce mevcut olan bir reklam sloganın benzerini kullanmak suretiyle, o mal veya hizmet ve kendi mal veya hizmeti ara sında haksız bir bağlantı, irtibat kurmaya çalışması da iltibasa sebep olabilecek nitelikte haksı z bir eylemdir". Taklit edilmek suretiyle kullanılan reklam s loganının iş aret ettiği mal veya hizmetin, daha önce kullanıl an sloganın işaret ettiği mal veya hizmeti üreten firma tarafından üretildiği veya o mal veya hizmetin dah a önce üretilen ürünün devamı olduğu yönünde bir intiba yaratmak da hak sı z rekabet teşkil edecektir. SONUÇ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında reklam sloganlannın korun abilm esi için, s l og a n ın eser niteli ği bulunm alıdır. Buna karşılık, reklam s logan l arı Marka KHK çerçevesinde ko runmas ı dah a kap s amlı olabilecektir. Sloganl ar, tescilli ve tescil siz mark a ola rak, Marka KHK kap samında korunabilece ktir. Eser nit eli ği bulunmayan ve Marka KHK kapsamında korunma imkanı olmayan sloganlar, ş artların varlı ğı halinde TTK m.56 vd. hükümlerinde düzenlenen hak sı z rekabete ilişkin hükümlerle korunabilecektir. KAYNAKÇA Arkan, Sabih. Marka Hukuku, c. ı., Ankara Ay ı t e r, Nuş i n. Hukukta Fikir ve San' at Ürünleri, An kara Doğanay, İsma il. Türk Ticare t Kanunu Şerh i, 3. Bası, Erdmann, WiIli. Schutz von Werbeslogans, GRUR 1996, Heft Von Büren/Marbach, Von BürenIMarbach

10 274 MÜHF - HAD. C. 14. Sy. 3 Kale, Serdar. Hak sı z Rekabet Hukuku 'nda Eski Hale Getirme Davası, İ s tanbul Kaulmann, Nina. Der Schutz des Werbeslogans vor Nachahmungen, GRUR 2008, Heft LO. Lange, PauL' Marken-und Kennzeichenrecht, München Örs, Fahri H. Türk Hususi Hukukunda Haksız Rekabet, Ankara Özdal, Şule. Marka Olarak Tescil Edilebilecek işaretler, İstanbul Barosu Dergisi, Fikri ve Sınai Haklar Özel Sayı sı, 2007 İstanbuL. Özulu, İlhan Sami. Reklamcılık ve Reklam Müziklerinin Radyo- Televizyondaki Yeri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yay ın lan ma mış Doktora Tezi ), istanbul Traub, Fritz, Der Schutz von Werbeslogans im gewerblichen Rechtsschutz, GRUR i 973,Heft 4. Tekinalp, ÜnaL. Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul VonBüren, Roland! Imrnaterialgüter-und Wettbewerbsrecht, Bem Marbach,Eugen. Yasaman, Hamdi / Altay, Sıtkı Anlam / Ayoğlu, Tolga / Yusufoğlu, Fülürya / Yüksel, Sinan. Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, istanbul 2004.