REKLAM SLOGANLARıNINTAKLİTE KARŞI KORUNMASI. Ar. Gör. Serdar Kaleı. GenelOlarak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REKLAM SLOGANLARıNINTAKLİTE KARŞI KORUNMASI. Ar. Gör. Serdar Kaleı. GenelOlarak"

Transkript

1 REKLAM SLOGANLARıNINTAKLİTE KARŞI KORUNMASI Ar. Gör. Serdar Kaleı. GenelOlarak Reklamlar. iletişim ve medya sektörünün ge li şmesi n e paralelolarak ticaret hayatında önemli bir yer 'işga l etmeye başl amı ştır. Rekl amlarda kull anıl an öğe l e r i n bir bütün olarak. hitap ettiği kitlelerde y ara tt ı ğ ı etki kadar. bu reklamlardaki münferit un surların. yani sloganların da. reklam ile amaçlanan etkilerin sağ l an ma sında önemli k atkıl arı bulunabilir. Bu b ağl amda reklam s logan l arı. reklamların dilsel Öğes id i r'. Sloganlar. reklamlarda tekrar tekrar kul lanılan kı sa tabir veya deyimlerdir'. Daha ge nel bir tanımlama yapmak gerekir se, sloganlar. reklamlarm e tk i n l i ğ i n i ve reklama konu olan mal veya hizmetin akılda kalıcılığını artırmak için o luş tu ru lan sözc ük g ru p l arı ya da cümlelerdir', Bir reklam başlı baş ın a sloganlarda n olu ş abilec eği gibi. sloganlar reklamın bir parça sı. tam aml ayı cı sı da olabilir. Reklam s logan ları n ın kitlelerde ya ra tt ığ ı etki. kullanılan sözcük ve cümlelerin sürekli tekrarlanmasından kaynaklanmaktadır. Sloganl arın bu ş ek i l de sürekli ku l lan ımıy la, reklamı yap ı ları mal veya hizmetin. reklamlarda kull anıl an sloganlarla anılır hale gelmesi. nerdeyse o mal veya hizmetin bir p arça sı olarak değerl endirilmesi mümkün olabilir. Reklam s loganlarının kitlelerde güç lü etkiler bı rakması. oldukça m a sraflı ve zaman a lı cı bir çabanın sonucudur. Bir kimsenin. kitlelerde güçlü etkiler yaratan reklam slogan- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve icra iflas Hukuku Anabilim Da lı i Özdal ı Özulu. s.25. J Özdal. s. 94.

2 266 M ÜHF - HAD. C. 14, Sy. 3 larını taklit ederek, kendi mal veya hizmeti ile, orijinal sloganı kullanan mal veya hizmet arasında bağlantı kurınaya çalışılması, masraflı ve zaman alıcı bir çabanın sonucunda böyle bir sloganı oluşturmuşsüjelere zarar verecektir. Bu çalışmanın kapsamını, reklam s l ogan ları n ın taklit edilmelere karşı korunmasının, hangi hukuki imkanlar çerçe vesinde mümkün olabileceğ i o l uş t urmak t ad ı r. II. Fikri Hukuk Kapsamında Koruma FSEK madd e I/B'de eser tanım ı şu şekilde yapılmı ştır : "Eser, sahibi ııi ıı hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, mıısiki, güzel sa ııa tla r l'eya siııema eserleri olarak sayılan her nevi fikir l'e sanat m ahsıılleriııi, ifade eder". Bu madde gereğince bir fikri ürünün eser say ı labi l mes i için. öncelikle eserin, sahibinin husu siyetini t aş ı mas ı gerekir. Eser, onu yaratan zihnin bire yselliğini ortaya koyan özellikler taşım alıdır". Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bir sloganın korunabilmesi için, bu kanunun ı. maddesinde belirtilen ş a rt l ar sağlanmalıdır'. Eser olarak nitelendirilebilecek sloganların orijinal ve akılda kalıcı olması gerekrrı cktedir", Alman Hukukunda reklam s log a n l arı n a eser niteliği atfeden güncel bir yarg ı k ararı bu l u n mamaktad ı r ". Bununla birlikte, Alman doktrininde reklam s logan l arı n ın ese r niteliği tartışm alıdır. Reklam slogan l arı n ın sahibinin hu susiyetini t aşı mam aları, çok kı sa olmaları gibi ned enl erle, eser n itel iği bulunmadı ğını ileri süren yazarlar olduğu gibi; reklam yaratırnl arının ilim ve edebiyat türüne dahil, iletişimsel eserl er olduğu, reklam kon septlerinin sahibinin husu siyetini t aşımaları koşuluyla hem biçim hem de öz itibariyle korunabileceği, koruma kapsamı içinde sloganların da bulunduğunu belirten yazarlar bulunmakt adır '. Reklam sloganlarının eser olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen yazarlar, bu sloganların orijinal ve akılda kalıcı nitelikte 4 Ayı ter. s. 40., Tekinalp, ıo no Erdrrıan n Kaulmano,s Erdmann,

3 Serdar Kale - Reklam Sloganlar/mn Taklite Karşı Korunması 267 olması gerektiğini, s ı radan kelimelerin bir araya getirilmesiyle oluşan slogan l arın eser niteliği olmadığını belirtmişlerdir", III. Marka Hukuku Kapsamında Koruma Marka KHK' nın 5. maddesinde, marka olarak nelerin tescil edilebileceği şu ş ekilde belirtilmiştir: " Marka, bir teşebbüsün mal veya hizm etlerini bir başka ıeş ebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlamas ı koşu luyla, kişi adla rı dahil, özellikle sözcükler. şek iller, harf/er, sayı/a r. malların biç imi veya am balajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yo luyla yayın lanabilen ve çoğa ltı lab ilen her türlü işaretleri içerir". Bu hüküm gereğince herhangi bir sözcük veya sözcük grubu, marka olarak seçilebilir. Mülga Markalar Kanununun 4. maddesinden farklı olara k, Marka KHK'da marka olarak tescil edilebilecek sözcük s ay ıs ı na bir s ı nı r lama ge t i ri l mem iş, reklam s logan l arı nın marka olarak tescili de mümkün hale ge l m i ş tir'", Tescil edilmek istenen reklam s l oga nın ın ayırt edici bir niteliğinin de bulunması gerekir. Aksi takdirde tescili mümkün olamayac aktır. Sl oganı olu şturan sözcükler tek başlarına a yırt edici niteli ğe sahip olm asalar da, slogan olarak bir bütün halinde ay ırt ediciliğe sahip olma l arı durumunda, marka olarak tescilleri mümkün olabilecektir. Ayırt edicilik unsurunun oluşabilmesi için kullanılan sloganın, o ürün veya hizmeti çağrıştıran, betimleyen nitelikte olmasına gerek yoktur. Slogan o mal veya hizmete tamamen yabancı olsa dahi, ayırt edicilik unsurunun varlığı kabul edilir". 9 Erdmann, 5.552; Kaulmann. 855; Traub, s. ı Nilekim bu husus, bir Yargıtay k ararında aç ıkça şu şek i l de ortaya konmu ştur : "Tescil konusu yap ılan ibare. göriildüğü gibi birkaç sözc ük/en oluşmaktad ı r. Konuyu düzenleyen ve mar kan ın içereceği işaretle r başlığını taş ıyan 556 say ılı KHK.nın 511. maddesinde "özellikle sözcükler" tabirine yer vermek suretiyle marka o/abi/ecek lş aretin birden fazla sözcükten olab ileceğ i aç ı kça kabul edilm iş t ir.,. Y argıtay ı ı. Hukuk Dairesi'nin 20. ı ı.2000 tarih ve E.2oo K. 2000/9346 say ı lı karan. (K azancı İ ç t ihat ve Bilgi Bankası). "Tekinalp. 22 no. 29. Yargıt a y bir karannda; tekstil firmasının kullandı ğı "Become What You Are" (Türkçeye. "neysen o ol" olarak çevrilebilir) sloganı nı n. ilgili mala tamamen yabancı ifadeler taş ı ması sebebiyle ay ı rt edicilik unsurunun oluştuğuna ve bu s logan ların marka olarak tescil ed i lebi l eceğ i ne karar vermiş t i r. ı i.hd ı.2000 tarihli ve E.2000/7674, K.2000/9346 say ı lı karan ( Kazancı içtihat ve Bilgi Bank a sı ).

4 268 MÜHF - HAD, C. 14, Sy. 3 Sloganlarda, markanı n fonksiyonları aras ında kabu l edilen reklam fonksiyonunun ön planda olduğu aşikardır. Reklam sloganlarının bu özelliği, diğer sözcük markalarına nazaran ayırt etme fonksiyonunun daha geride kalmasına sebep olabilecektir. Avrupa Birliği Mahkemesinin bir kararına. göre, slogan markalarında ayırt etme fonksiyonuna dayanan talepler, sözcük markalarına nazaran daha azdır". Doktrinde savu nulan bir görüşe göre, reklam s loganları nın marka olarak tescil edilebi lmesi için, sloganı n içerisinde, hukuken korunan bir kısmın, örneğin işletmenin veya markanın orijinal isminin yer alması gerekmektedir". Bu duruma, "bir mala ver-coca cola iç", "persil persil kalır" sloganları örnek olarak gösterilebilir. Bu açıdan bakıldığında tescil edilen reklam sloganlarının sınırlı bir koruma kapsamının olduğu söylenebilir. Örneğin, " bir mola ver, x iç" sloganında, orijinal sloganda kullanılan tescilli marka kaldırılarak x markası kullanılmıştır. Bu durumda, taklit edilen sloganda hukuken korunmayan sözcükler aynen alınmış ve içeceğe ismini veren sözcükler kullanılmamıştır. Bu takdirde "bir mola ver, x iç" s l og anı nı n orijinal slogarıla karıştırılma ihtimalinin varlığından ve markanın haksız bir tarzda kullanılmasından bahsedilemeyecekıir. Marka olarak tescil edilebilecek nitelikteki sloganlar açısından önem taşıyan bir husus da, sloganların markanın bütünlüğüne zarar vermeme sidir. Reklam sloganları ile hedeflenen düşünce, slogan olarak kullanılan ifadelerle, kullanıcılanrı zihninde etki uyandırmaktır. Bu bağlamda sloganın uzun olması, markanın bütünlüğüne zarar vereceği anlamına gelmez". Örneğin, "paranın satın alınamayacağı şeyler vardır, geri kalan her şey için MasterCard" sloganı markanın bütünlüğüne zarar verınemektedir ". Marka olarak tescil edilmek istenen sloganlar, konusunu oluşturduğu mal veya hizmetin niteliği, kalitesi, vasfı miktarı gibi, mal veya hizmetin karakteristik ö ze l l i ğ i n i gösteren hususlara işaret etmişse, tescil edilmesi 12 EuGH, GRUR 2004, s Traub. s. ı Kaulmann, s Kaulmann, s. 855.

5 Serdar Kale - Reklam Slog anlarının Taklite Karşı Korunma sı 269 mümkün olamayacaktır (Marka KHK m.7/1c). Kanunkoyucunun böyle bir düzenleme getirmesinin altında yatan sebep, tasviri i şaretlerin ku lla nı l m as ı nın belli bir kimsenin inhisarına bırakılmak istenmemesidir. Aksinin gerçekleşmesi halinde markayı belirleyen, tanıtan bir sözcük, bir kişinin tekeline bırakılmı ş olacak ve ay nı sektörde faaliyet gösteren rakipler için katlanılmaz sonuçlar meydana gelebilecektir Alman Hukukunda marka olarak tescil edilebilecek olan ve dolayı sıyl a bir kimsenin tekeline bırakılmasında s ak ın ca olmayan reklam slogan l arı na örnek olarak şu n lar gö sterilmi şti r": Bir kitap evi tarafından kullanılan "daha iyi bir dünya için kitaplar" slog anı, m üzc i şl etme sinin kullandığı "unutmaya karşı" s loga nı, havayolu ş i rk e t i n i n kullandı ğı "}1y high, pay law" (yüksek uç, az öde) s loga nı. Bremen Asliye Mahkemesi, bir çikolata firmasının kullandığı slogan "die zarteste Versuchung seit es Schokolade gibt (Milka) (çikolata var olduğ un beri en yumuşak kışkırtma )" ile, bu firmanın rakibi olan b a şka bir çikolata firmasının kullandığı "Der sahnigste Genuss seit es Quadrate gibt (Ritter) ( Kare var o lduğun beri en kremalı lezzeı)" s loganı aras ın da, sloganlarda k u llanı lan kelimelerin birbirine çok benzememe sinden ötürü marka hakkın a tecavüz edebilecek nitelikte bir kullanım olmadı ğına karar v erm iş tir J7. Bir işareti n, Mark a KHK kaçsamınd a tescil edilmesi mümkün olmasa dahi, o i şaret kullanma sonucu ayırt edici nitelik kazanmış s a, i şareti kullana n ve ay rı t edici nitelik kazand ı ran kimse tarafından tescil ettirilebilir. Marka KH K' nı n 7, maddesinin Il, fıkrası gereğ i nce; "bir marka tescil tarihinden önce kulla nılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) ben ı lerine gö re tescili reddedilemer", Bu fıkra gereğince a slında Marka KH K'nın 7. maddesinin a, c ve d bentleri gereğ i nce mutlak bir tescil engeline takı lıp tescili mümkün a lamayacak bir i şaret, sürekli k ullanım suretiyle ayırt edici bir nitelik kazan m ışs a, marka olarak tescil edilebilec ektir. Bu bağlamda reklam sloganlarının, sürekli kullanımla ay ırt edici nitelik kazanmaları kuvvet le 16 Kaulm ann, s LG Bremen, Un. v, ı 2 o 328/04.

6 270 MÜHF - HAD. C. 14. Sy. 3 muhteme ldir. Marka KHK m.7iii anlamında ayırt edicilik kazanmanın ifade ettiği anlam. reklam sloganı ile bir firmanın ticaret hayatında kendini kabul ettirmiş, kendisini onunla tanı tmış o lması demektir. Reklam slog anın kullanılma sonucunda kazandığı ayırt edici nitelik, reklamı y ap ı l an ürünün veya hizmetin belirli bir firmaya aidiyetini ortaya koym alı ve ürün veya hizmeti aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların benzer ürünlerinden farkhlaştırmahdır ' ". Kullanma yoluyla ayırt edici nitelik kaz andığı iddia edilen bir reklam sloga nı nın marka olarak tescil edilebilmesi için. somut o lay ın özellikleri dikkate a lı n ma lı. reklam sloganının karı ştınlma tehlikesi bulunmama sı durumunda tescil gerçeklcştirilmelidir ". Kullanım sonucu ay ı rt edici niteliğe kavuşan mark anın. daha önce başka bir kimse tarafından tescil edilmi ş olm a s ı durumunda ak ıb e ti ni n ne olacağı konusu doktrinde tartı şmalıdır. Bir gö rüş. kullanım sonucu ayırt edici niteliğe kavuşan markanın da tescil edilebileceği ve daha önce tescili yapılan marka ile birlikte varlığını s ü rdü reb i le ceği n i ileri sürmektedir. Bu görüşün gerekçesi olarak. tescilden önce kull anılınayla ay ı rt edici nitelik kazanan markanın daha önce tescil ed ilmi ş ve piyasada var olan -aynı- markadan rah atsız o lmayacağı ve ayırt edici niteliğinin kanştınlma ihtimalinin önüne geçeceği ileri s ürülrn üştür '". Bu halde aynı anda sicile k ayıtlı iki -aynı- markanın varlığı söz konusu o lac ak tır. Aksi g örüşte olan yazarlara göre, markanın kuralolarak bir sahibi bulunm alıdır. A ynı markanın iki ayn kişi tarafından aynı anda tescil edilmi ş bulunma sı hukuk güvenliğini tehlikeye sokacak, tüketicilerin aldanmasına sebep olabilecektir", LV. Haksız Rekabet Hükümleri KapsamındaKoruma Marka KHK ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu k ap samında korunamayan reklam s logan l arı, TTK 56 vd. hükümlerinde düzenlenen haksız rekabete ilişkin düzenlemelerle korunabilir. Haksız rekabet hükümleri. özel 18 Lange, 3 Rdn.293. LO L arı ge. 3 Rdn.3ül ; Tekinalp, 25 no.41. zotekinalp, 25 no.41. ı ı Arkarı. s.76-77;yasaman

7 Serdar Kale - Reklam Sloganlarının Tak/ite Karşı Korunması 271 kanunlarda yer bulan koruma imkanlarından daha geniş kapsamlı korumayı. hak sahibine s ağ l am ak t ad ı r. Marka ve eser olarak nitelendiri!meyecek yaratrnalar, ko şulların oluşma sı halinde hak sız rekabet hükümleri çerçevesinde korun acaktır. Emek ilkesi. fikri mülkiyet hukukuna olduğu gibi hak sız rekabet hukukun a da egemendir ve hak sı z rekabet hukuku kapsamında korumanın temelini oluşturur", A slında yaratıcı aklın ürünü olan fikri ürünler. kendinden önce meydana ge l miş fikri ürünlerden y ararla nı rl ar. Fakat bu yararlanmanın s ı nı rı iyi çizilmelidir. Kanunda öngörülen izinsiz kullanma veya yararlanma halleriyle. taklit ve h alkı aldatı cı düzeyde benzerlik hallerinde s ı nı r aşılmış olacaktır. Dürüstlük kurallarına aykırı olmamak ş artıyla. başkasının emeğinin son uç larınd an yararlanarak daha iyisini gerç e k l eş ti rme k mümkün dür. Dürüstlük kurallarına ay k ırı lık halindeyse hukuki koruma ba şlayacaktı r 23 Bu bağ l am da reklam s logan l ar ı nı n taklit edilmesi. dürüstlük k u ral ına ayk ırı lı k teşkil ederek. hak sız rekabet hukuku aç ıs ından önem taşıyan sonuçlar do ğurabil ec e ktir. Hak sı z rekabet hukukund a iltibası düzenleyen TIK m.57 b.5 hükmü. reklam s logan ları nın korunmasın da önemli bir yer tutabilir. Bu hüküm uyarın ca. "Başkas ın ın emtiası, iş mahsulleri. faaliyeti veya ticaret işletmesiyl e iltibaslar meydana getirmeye ça l ışmak veya buna müsait bulunan tedbirlere ba şvurm a k hususiyle b aşka sının haklı olarak kullanıldığı ad, unvan, marka, işa ret gibi tanıtma vas ııa la riyle iltibasa meydan verebilecek surette, ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma va sıtaları kullanmak veyahut iltıbasa meydan veren m alları, durumu bilerek veya bilmeyerek, sa t ı şa arz etmek veya şa h s i ihtiyaçtan başka her ne sebeple olursa olsun elinde bulundurmak" hak sı z rekabet teşkil edecektir. İ ltib as, bir kijinin. başkasının erntia sı, i ş mahsulleri. faaliyeti veya ticari işletmesi ile aynılık veya benzerlik yaratarak. k arışıklı ğa veya yanılgıya sebep olmaktır '. Bu madde kapsamında iltibasın varlığından bahsedebilmek için. başkasının haklı olarak kullandığı tanıtma vas ı taları. iltibasa meydan verecek tarzda kullanılmalıdır. Reklam s logan ın ın ıı Tekinalp. 2 no. 2. n Tekinalp. 2 no Kale. s.20.

8 272 MOHF - HAD, C. 14, Sy, 3 haklı olarak kullanılması farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Eğer bir slogan, marka siciline tescil edilerek marka niteliği kazanmışsa veya eser niteliğine sahip olmasından dolayı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altında ise haklı kullanımdan bahsedilebilecektir. Reklam sloganlan nda bu şekilde ortaya çıkmış bir "haklı kullanım" bulunmuyorsa, "ilk defa kullanma" kriteri haklı kullanım sebebini oluşturacaktır". İlk defa kullanmanın haklı bir kullanma sayılabilmesi için, sloganını, belli bir emek ve masraf harcayarak potan siyel kullanıcıların dikkatini çekebilecek boyuta getirmiş olmak gerekir". Böylelikle slogan tüketicilerin zihninde kalıcı bir yer edinecektir. Uzun zaman içersinde ve büyük emek harcanarak. kullanıcılar nezdinde itibar kazanan sloganın taklit edilmesi. oluşturulan itibardan h aksız olarak yararlanma sonucunu doğuracaktır, Bu noktada şu hususu da hatırlatmak gerekir; TIK m.5?'de sayılan haksız rekabet halleri sınırlı sayıda değildir. TIK m.56' da yapıl an genel haksız rekabet tanımından hareketle, 57. madde kapsamında bir eylem bulunmasa dahi dürüstlük kuralına aykın bir rekabet halinde haksız rekabet oluşabilecektir. Reklam sloganlarının benzerinin kullanılması halinde iltibasın v arlı ğını tespit etmek her zaman kolayolmayabilir. Sloganın aynısının kullanılması halinde iltibasın varlığı açıktır. Sloganın benzerinin kullanılması durumunda iltibası tespit edebilmek için objektif kriterler kullanmak gerekir". İltibasın tespitinde, haks ız rekabeti gerçekle ştiren kimsenin iltibas k a stının bulunup bulunmadığı önem taşırnayacaktır", İltibasın varlığını tespit edebilmek için iltibas iddiasında bulunan veya iltib ası gerçekle ştirdiği ileri sürülen kim selerin görüşlerinden ziyade, iltibasa hedef olan ve al da t ı l mak istenen kullanı cıların anl ayı şları. özellikl e de tercihleri ön plana çıkar' ", İltibasın tespitinde ilke olarak, sloganlar arasında gerek şeki l gerekse söyl eyiş bakı - 25 VonBüren! Marbach, Bu yönde bir karar için bkz. Yargıtay ı ı. HD' nin tarih ve E.2005/ 11256, K.200?/2983 say ı lı karan (Kazan cı Içtihat ve Bilgi Ban kası). 27 D oğan ay ; Örs. s.57; VonBürenIMacbach, s VonBüren!Marbac h, Doğanay Nitekim bu husus. bir Yargıt ay kararında şu şe k i l de ifade edilm i ştir: "v.. re klamla rın hedef aldığı tüketici kitlesinin seçimlerini ittihas yoluyla eıkileme ihtimali bulurunasına... ". Yarg ı tay ı 1. HD' nin tarih ve E K.2007!2983 say ı lı karan (Ka zan c ı Içtihat ve Bilgi Banka sı ).

9 Serdar Kale» Reklam Sloganlarının Taklite Karşı Korunması 273 mından normal ve orta düzeyli bir alıcının aldanmasına yol açacak bir benze rl i ğ i n bulunup bulunmadığına bakılac aktır'". Slog an, örneğin çocuklar, doktorlar, eczacılar gibi özel bir alıcı grubuna hitap ediyorsa, s l og anı n aldatıcı olup olmadığı hitap etti ği kitle dikkate alınarak belirlenecektir. Bir kimsenin, pazarda daha önce mevcut olan bir reklam sloganın benzerini kullanmak suretiyle, o mal veya hizmet ve kendi mal veya hizmeti ara sında haksız bir bağlantı, irtibat kurmaya çalışması da iltibasa sebep olabilecek nitelikte haksı z bir eylemdir". Taklit edilmek suretiyle kullanılan reklam s loganının iş aret ettiği mal veya hizmetin, daha önce kullanıl an sloganın işaret ettiği mal veya hizmeti üreten firma tarafından üretildiği veya o mal veya hizmetin dah a önce üretilen ürünün devamı olduğu yönünde bir intiba yaratmak da hak sı z rekabet teşkil edecektir. SONUÇ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında reklam sloganlannın korun abilm esi için, s l og a n ın eser niteli ği bulunm alıdır. Buna karşılık, reklam s logan l arı Marka KHK çerçevesinde ko runmas ı dah a kap s amlı olabilecektir. Sloganl ar, tescilli ve tescil siz mark a ola rak, Marka KHK kap samında korunabilece ktir. Eser nit eli ği bulunmayan ve Marka KHK kapsamında korunma imkanı olmayan sloganlar, ş artların varlı ğı halinde TTK m.56 vd. hükümlerinde düzenlenen hak sı z rekabete ilişkin hükümlerle korunabilecektir. KAYNAKÇA Arkan, Sabih. Marka Hukuku, c. ı., Ankara Ay ı t e r, Nuş i n. Hukukta Fikir ve San' at Ürünleri, An kara Doğanay, İsma il. Türk Ticare t Kanunu Şerh i, 3. Bası, Erdmann, WiIli. Schutz von Werbeslogans, GRUR 1996, Heft Von Büren/Marbach, Von BürenIMarbach

10 274 MÜHF - HAD. C. 14. Sy. 3 Kale, Serdar. Hak sı z Rekabet Hukuku 'nda Eski Hale Getirme Davası, İ s tanbul Kaulmann, Nina. Der Schutz des Werbeslogans vor Nachahmungen, GRUR 2008, Heft LO. Lange, PauL' Marken-und Kennzeichenrecht, München Örs, Fahri H. Türk Hususi Hukukunda Haksız Rekabet, Ankara Özdal, Şule. Marka Olarak Tescil Edilebilecek işaretler, İstanbul Barosu Dergisi, Fikri ve Sınai Haklar Özel Sayı sı, 2007 İstanbuL. Özulu, İlhan Sami. Reklamcılık ve Reklam Müziklerinin Radyo- Televizyondaki Yeri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yay ın lan ma mış Doktora Tezi ), istanbul Traub, Fritz, Der Schutz von Werbeslogans im gewerblichen Rechtsschutz, GRUR i 973,Heft 4. Tekinalp, ÜnaL. Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul VonBüren, Roland! Imrnaterialgüter-und Wettbewerbsrecht, Bem Marbach,Eugen. Yasaman, Hamdi / Altay, Sıtkı Anlam / Ayoğlu, Tolga / Yusufoğlu, Fülürya / Yüksel, Sinan. Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, istanbul 2004.

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar Semih Sırrı ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Haksız Rekabet Kavramı Açısından Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.MAKALELER

İÇİNDEKİLER I.MAKALELER İÇİNDEKİLER I.MAKALELER 1. Tanınmış Markalar... 3 2. Paris Anlaşması Anlamında Tanınmış Markalar... 19 3. Marka Hakkının Niteliği ve Tanınmış Markalar Hakkında Yargıtay 11. HD. Sinin Kararı Üzerine Düşünceler...

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 1/20 HOŞGELDİNİZ Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 2/20 ŞİRKET KİMLİĞİ OLUŞTURMANIN HUKUKİ BOYUTU Avukat

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN DA BAŞLICA HAKSIZ REKABET HALLERİ

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN DA BAŞLICA HAKSIZ REKABET HALLERİ 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN DA BAŞLICA HAKSIZ REKABET HALLERİ Haksız rekabet sanayi devrimi ile birlikte özellikle 19. Yüzyılda liberal ekonomi ve açık pazar politikalarının doğal bir sonucu

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN. Fikri Mülkiyet Hukukunda Televizyon Program Formatlarının Korunması

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN. Fikri Mülkiyet Hukukunda Televizyon Program Formatlarının Korunması Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN Fikri Mülkiyet Hukukunda Televizyon Program Formatlarının Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX BİBLİYOGR AFYA...XXIII

Detaylı

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm TÜRKİYE DE REKLAM HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI I. GENEL OLARAK REKLAM VE REKLAM HUKUKU... 5 A. REKLAMIN TANIMI VE UNSURLARI...

Detaylı

MARKA HUKUKU. Bkz, s.55, erişim

MARKA HUKUKU. Bkz,  s.55, erişim MARKA HUKUKU I) GENEL OLARAK MARKA A) Tanım Marka, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 5. maddesinde bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR

TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR Ar. Gör. NUMAN TEKELİOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...vii ÖNSÖZ... ix İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇERÇEVESİNDE MARKA, TAKLİT MARKA VE TAKLİT MAL KAVRAMLARI

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇERÇEVESİNDE MARKA, TAKLİT MARKA VE TAKLİT MAL KAVRAMLARI 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇERÇEVESİNDE MARKA, TAKLİT MARKA VE TAKLİT MAL KAVRAMLARI Işıl TÜZÜN Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu Babaeski - KIRKLARELİ

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi. 1 Makalede kısaca Kanun olarak ifade olunacaktır. 2 Kanunun 1. maddesine göre kanunun amacı, finansal kuruluş olarak faaliyet

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ GİRİŞ ^ 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ GİRİŞ ^ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ V XIX GİRİŞ ^ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TESCİLLİ MARKANIN KORUNMASI 1. MARKA KAVRAMI, MARKANIN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ 3 I- MARKA KAVRAMI 3 II- MARKANIN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ

Detaylı

Hukuk Genel Kurulu 2017/1729 E., 2017/1186 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi

Hukuk Genel Kurulu 2017/1729 E., 2017/1186 K. İçtihat Metni MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi Hukuk Genel Kurulu 2017/1729 E., 2017/1186 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararının

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

556 Sayılı KHK Madde 7/İ Hükmünün Anayasa Mahkemesi nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları

556 Sayılı KHK Madde 7/İ Hükmünün Anayasa Mahkemesi nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları 556 Sayılı KHK Madde 7/İ Hükmünün Anayasa Mahkemesi nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları Av. Yasemin KENAROĞLU* * İstanbul Barosu. Av. Yasemin KENAROĞLU 1. Giriş Geçtiğimiz haftalarda, Ankara 3. Fikri

Detaylı

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri 1 Markanın Önemi Marka kaliteyi simgeler Tüketici tercihlerini etkiler Ürünlere olan talebi artırır Tüketici bağlılığı sağlar... 2 Marka Değeri 3 Markanın İşlevleri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir MARKA Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir Tüketiciler, aynı kalitede olan iki mal arasında bilinen markaları daha yüksek ödeme pahasına tercih

Detaylı

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ YORUM KAVRAMI Betül CANBOLAT Kanun hükmü, yasama organının tercih ettiği çözümün yazılı olarak ifade edilmesidir. Kullanılan

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Marka, Patent, Marka Hukuku,

Anahtar Kelimeler: Marka, Patent, Marka Hukuku, HUKUKİ AÇIDAN MARKA VE MARKA HAKKI Eyüp Can KARACA Özet Marka kavramına hukuki zemin hazırlayan Sınai Hak kavramının kullanımı 19.yy sonlarında Sanayi Devrimi ile birlikte başlamış olup bu hakların savunulmasına

Detaylı

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 MARKA NEDİR? MarkKHK 5., 7. ve 8. maddeler. 5. MD: Markanın, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden

Detaylı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN TARİHLİ 2013/11-52E. VE 2013/1416K

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN TARİHLİ 2013/11-52E. VE 2013/1416K YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN 02.10.2013 TARİHLİ 2013/11-52E. VE 2013/1416K. SAYILI K AR ARI ( DIAMOND K AR ARI ) VE TANIMLAYICI İBARELER İÇEREN MARK ALARIN K ARIŞTIRILMA İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLMESİ Av.

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU Av. Merve GÜRKAN **KARAR İNCELEMESİ I. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI İstanbul 1. Fikri ve

Detaylı

işaretleri içerir. (1) (2)

işaretleri içerir. (1) (2) MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326 V.Tertip

Detaylı

Ali YAŞAR. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Bakımından. Televizyon Reklamlarının Hukukî Niteliği ve Televizyon Reklamları Üzerinde Hak Sahipliği

Ali YAŞAR. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Bakımından. Televizyon Reklamlarının Hukukî Niteliği ve Televizyon Reklamları Üzerinde Hak Sahipliği Ali YAŞAR Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Bakımından Televizyon Reklamlarının Hukukî Niteliği ve Televizyon Reklamları Üzerinde Hak Sahipliği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel ürün adlarını içeren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI KONU MARKANIN TESCİLİNDE KÖTÜNİYET

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI KONU MARKANIN TESCİLİNDE KÖTÜNİYET T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DERSİN ADI MARKA HUKUKU KONU MARKANIN TESCİLİNDE KÖTÜNİYET Hazırlayan Metin POLAT KAYSERİ 2014 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ.

Detaylı

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ Değeri Tespiti: Hukuk Danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında değeri tespiti de bulunmaktadır. Bu tespitler yapılırken, değerinin

Detaylı

Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği. karşılaştırılması,

Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği. karşılaştırılması, Mevzuatın önceki hali Mevzuatın son hali Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Karşılaştırmalı reklamlar MADDE 8 (1) Karşılaştırmalı reklamlar, ancak; a) Aldatıcı ve yanıltıcı olmaması,

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI

SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 20.07.2017 belce@eryigithukuk.com 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile sınai haklara ilişkin kanun hükmünde

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu Tüketici Hukuku Enstitüsü I. Kentsel Dönüşüm Raporu 1 16.05.2012 tarihinde kabul edilerek 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halk arasında kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen Afet Riski Altındaki

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 İÇİNDEKİLER Bibliyografya Kısaltmalar XVII XXIX GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 1 Ortaçağdaki Durum 5 A Ekonomik Yapı 5 B Loncalar

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN MARKALARDA İLTİBASIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YETKİSİ YÖNÜNDEN MUTLAK VE NİSPî RED NEDENLERİ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN MARKALARDA İLTİBASIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YETKİSİ YÖNÜNDEN MUTLAK VE NİSPî RED NEDENLERİ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN MARKALARDA İLTİBASIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YETKİSİ YÖNÜNDEN MUTLAK VE NİSPî RED NEDENLERİ Doç. Dr. Ahmet Battal Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Ticaret Hukuku

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU. Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU. Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi YETKİ SAĞLIK HİZMETİNİ DÜZENLEMEK KURMAK-İŞLETMEK DENETLEMEK SORUMLULUK HİZMETİN KURULUŞUNDA,

Detaylı

MARKA HUKUKU III İLE İLGİLİ MAKALELER HUKUKİ MÜTALÂALAR BİLİRKİŞİ RAPORLARI. Prof. Dr. Hamdi YASAMAN VEDAT KİTAPÇILIK

MARKA HUKUKU III İLE İLGİLİ MAKALELER HUKUKİ MÜTALÂALAR BİLİRKİŞİ RAPORLARI. Prof. Dr. Hamdi YASAMAN VEDAT KİTAPÇILIK Prof. Dr. Hamdi YASAMAN Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MARKA HUKUKU İLE İLGİLİ MAKALELER HUKUKİ MÜTALÂALAR BİLİRKİŞİ RAPORLARI III VEDAT KİTAPÇILIK Basım

Detaylı

Topluluk Markası Tüzüğü. Christof Schmidt

Topluluk Markası Tüzüğü. Christof Schmidt Topluluk Markası Tüzüğü 53. madde 2. bent (Topluluk Markası Tüzüğü) çerçevesinde daha eski diğer yasalar nispi hükü ümsüzlük sebebidir ve marka iptal dilekçesinin verilmesine yol açarlar. 53. Madde 2.

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm Somut olayda Mahkememiz önündeki uyuşmazlığa uygulanması söz konusu olan ve fakat Anayasa ya aykırı olduğu değerlendirilen hüküm 556 sayılı KHK

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV 1 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Giriş I. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA DAİR GENEL BİLGİLER... 1 II. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TARİHÇESİ... 5 III.

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Stratejisi (UFSMS) 2014-2018. 2014 Yılı Eylem Önerisi Formu

Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Stratejisi (UFSMS) 2014-2018. 2014 Yılı Eylem Önerisi Formu Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Stratejisi (UFSMS) 2014-2018 2014 Yılı Eylem Önerisi Formu 1.Stratejik Amaç Amaç 1.2: Vekillik sisteminin doğru ve etkin çalışmasının sağlanması Vekillik sınavlarının düzenlenmesi

Detaylı

MARKA. Tolga ÇAYLAK 1 04.11.2008

MARKA. Tolga ÇAYLAK 1 04.11.2008 MARKA Tolga ÇAYLAK 1 Bir sınai s mülkiyet m hakkı olarak MARKA Sınaî mülkiyet hakları insan emek ve zekası ile üretilen, ticaret ve sanayi alanında kullanılabilen marka, patent endüstriyel tasarım gibi

Detaylı

4. Dairesi Tarih: Esas No: 2011/7010 Karar No: 2012/5077

4. Dairesi Tarih: Esas No: 2011/7010 Karar No: 2012/5077 Yarg Kararlar Tarih: 21.11.2013 /3166 /8525 A- AR- MLERDE R i- n- nmak suretiyle tahakkuk ettirilen 2009/6. dönem a- a- mler nedeniyle fatura d zenlenme i- a- e- h- a- e- e- ta vergisinde yasaya uygunluk

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR "Sınai Mülkiyet" kavramı genel tanımı ile, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Kullanılmayan Markanın İptali Sorunu

Kullanılmayan Markanın İptali Sorunu Kullanılmayan Markanın İptali Sorunu İlhami GÜNEŞ* * İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi. İlhami GÜNEŞ GİRİŞ Tescilli marka, şekil şartları yerine getirilmek ve harçları ödenmek koşuluyla

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

N 03.01.2008 GÜN VE 2005/15 E 2008/2 K SAYILI KARARINDAN SONRA F

N 03.01.2008 GÜN VE 2005/15 E 2008/2 K SAYILI KARARINDAN SONRA F ANAYASA MAHKEMESĐ NĐN 03.01.2008 GÜN VE 2005/15 E 2008/2 K SAYILI KARARINDAN SONRA FĐKRĐ VE SINAĐ HAKLARIN CEZAĐ AÇINDAN KORUNMASINA ĐLĐŞKĐN DEĞERLENDĐRME Ayanasa Mahkemesi nin 03.01.2008 tarihli kararı

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Avukat Barkın Gültekin

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Avukat Barkın Gültekin FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Avukat Barkın n GültekinG Fikri MülkiyetM Hakkı Nedir? Kişinin inin her türlt rlü fikri emeği i sonucu meydana gelen ve fikrin vücut v bulduğu u unsurlar üzerinde hukuken korunan

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER 1964 den beri Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler: Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel

Detaylı

Av./Atty. Yasemin KENAROĞLU, LL.M ** Av./Atty. Yasemin AKTAŞ DAĞ ***

Av./Atty. Yasemin KENAROĞLU, LL.M ** Av./Atty. Yasemin AKTAŞ DAĞ *** GELENEKSEL OLMAYAN MARKALAR VE SINAİ VE MÜLKİYET KANUN TASARISI İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER (UNCONVENTIONAL TRADEMARKS, AND REGULATIONS BASED UPON THE INTELLECTUAL PROPERTY LAW BILL) Av./Atty. Yasemin KENAROĞLU,

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU > HAYRİ DOMANİÇ, PROF. DR. Öğrencim, Asistanım ve Kürsü Arkadaşım Prof. Dr. Ömer Teoman > OĞUZ İMREGÜN, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ERDOĞAN MOROĞLU, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ABUZER KENDİGELEN,

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr İÇERİK Genel Olarak Fikri Mülkiyet Hukuku Fikri Mülkiyet Hukukunun Temel İlkeleri Fikri Mülkiyet Sisteminin Ana Unsurları Tarihçe

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

Matbaalar, (basım işleri yapılan müessese veya yerulerdirti).

Matbaalar, (basım işleri yapılan müessese veya yerulerdirti). TÜRK HUKUKUNDA MATBAALARıN HUKUKİ YAPILARI Prof. Dr. Akar ÖÇAL i. GİRİş Matbaalar, (basım işleri yapılan müessese veya yerulerdirti). Basın hayatında önemli bir yer işgal etmekte olan matbaaların kurulması

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

İNTERNET ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM SİSTEMİ

İNTERNET ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM SİSTEMİ İNTERNET ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM SİSTEMİ Mustafa Dalkıran Marka Uzmanı Türk Patent Enstitüsü mustafa.dalkiran@tpe.gov.tr İstanbul 22.06.2010 İçindekiler Alan adlarının tescili Marka-alan adı ilişkisi

Detaylı

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM BAŞLANGIÇ REHBERİ KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi, hukuki araştırmalarınızı

Detaylı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 4. Kurumsal Tasarım ve Görsel Kimlik 1 5. Kurumsal İletişimin Fonksiyonları

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. GENEL KAVRAMLAR ESD873 FİKRİ HAKLAR 2 ÖĞRENME

Detaylı

Prof. Dr. HAMDİ YASAMAN A ARMAĞAN

Prof. Dr. HAMDİ YASAMAN A ARMAĞAN Prof. Dr. HAMDİ YASAMAN A ARMAĞAN İÇİNDEKİLER Hamdi Hocamız İçin Yayın Kurulu...XIX Prof. Dr. Hamdi Yasaman Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM...XXI Kürsünün Kurucu/Onursal Başkanı na, Doç. Dr. Tolga AYOĞLU...

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Yeni buluşlar ve özgün tasarımlar ürünleri oluşturur ve biçimlendirir. Ancak bu yeni ürünleri tüketiciye sunmak ve satabilmek

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Araştırmanın Konusu, Kapsamı, Yapısı ve Temel Sorunlar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Araştırmanın Konusu, Kapsamı, Yapısı ve Temel Sorunlar İÇİNDEKİLER Kısaltmalar XV Birinci Bölüm Araştırmanın Konusu, Kapsamı, Yapısı ve Temel Sorunlar 1. Konunun sunumu ve temel sorunlar 1 I. Bilgisayar programının hukuki korunması sorunu ve bunun pratik-teorik

Detaylı

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) ipad (16GB, 32GB, 64GB), ipad Retina(16GB, 32GB, 64GB), Samsung Galaxy Note 10.1 cihazlarına ilişkin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

TASARIM KAVRAMI VE HUKUKSAL KORUNMA * **

TASARIM KAVRAMI VE HUKUKSAL KORUNMA * ** AVUKAT Dr. Cahit SULUK csuluk@hotmail.com TASARIM KAVRAMI VE HUKUKSAL KORUNMA * ** I.GİRİŞ Türkiye, Gümrük Birliği kapsamında belirli alanlardaki mevzuatında olduğu gibi, fikri mülkiyet mevzuatında da

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ

TİCARİ İŞLETME REHNİ TİCARİ İŞLETME REHNİ İşletmeler faaliyetlerini yürütmek ve geliştirmek için ihtiyaç duydukları finansmanı çoğu zaman sınırlı iç kaynaklarından sağlayamazlar. Bu yüzden dış kaynaklara yönelen işletmenin,

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı