SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU"

Transkript

1 SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU Av. Merve GÜRKAN **KARAR İNCELEMESİ I. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI İstanbul 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E. 2002/351 K.2007/109 T Davacı: Kültür Üniversitesi Davalı: Kültür Dershanesi Konu: Markanın Hükümsüzlüğü, Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı Oluşup Oluşmadığı, Maddi Tazminat, Manevi Tazminat, Yoksun Kalınan Kar, Haksız Rekabetin Tespiti ve Men i, Unvan Terkini 1. Dosyaya sunulan delillerin bizzat değerlendirilmesi suretiyle, davalının açmış olduğu dershane adedi ve eğitim iş kolunda faaliyet gösteriyor olması sebebiyle markaların Türkiye genelinde tanınmış sayılacağı ve hizmetlerden yararlanan tüketicinin de bilinçli olması nedeniyle karıştırma ihtimalinin söz konu olmayacağı hüküm altına alınmıştır. 2. Davacının ticari unvan ve unvanla bağlantılı haksız rekabet iddiaları daha önce açılan davada dava konusu olduğundan derdestlik itirazı nedeniyle bu talepler yönünden davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. 3. Davalının sayılı markasının öğrenim amaçlı kurslar dışındaki hizmetler için hükümsüzlüğüne, sayılı markasının öğrenim amaçlı kurslar ve kitap yayınlama dışındaki sınıflar için hükümsüzlüğüne, hükmün kesinleşmesine kadar davalının marka kullanım hakkının bulunması nedeniyle, haksız rekabetin önlenmesi talebinin reddine dair hüküm kurulmuştur. 4. Kültür ibaresinin davalı tarafından tescilsiz hizmet markası olarak kullanılmaya başlandığı 1979 tarihinden itibaren dava tarihine kadar geçen süre boyunca söz konusu markasal kullanım üzerinde herhangi bir çekişme çıkartmayan davacının sessiz kalma yoluyla dava açma hakkını yitirdiği ve açılan marka hükümsüzlüğü davasının MK md. 2 uyarınca hakkın kötüye kullanılmasını oluşturduğu kabul edilmiştir. Nuhkuyusu Cad. 151/3 Üsküdar İSTANBUL E-posta:

2 5. Somut uyuşmazlıkta ileri sürülen talep TTK nın 62. maddesi uyarınca zamanaşımına uğradığı yönünde hüküm kurulmuştur. 6. Davalı tarafından açılan karşı davanın reddine karar verilmiştir. II. YARGITAY IN BOZMA GEREKÇESİ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2007/12815 K. 2009/8230 T Karşı davaya yönelik temyiz itirazlarının reddinin gerekçesi olarak; uyuşmazlık konusu Kültür ibaresi üzerinde davacının öncelik ve üstün hak sahibi olması ve tescilli markanın kullanımın engellenmesinin mümkün olmaması gösterilmiştir. 2. Davacının Kültür kelimesini ilk kez 1960 yılında kullanmaya başladığı, 1976 yılında ticaret unvanında asli unsur olarak tescil ettirdiği göz önünde tutulacak olursa, davacının bu kelime üzerinde üstün hak sahibi olduğu kabul edilmiştir. 3. Davacının 1993 tarihinden itibaren açmış olduğu davalarda verilen ve kesinleşen hükümlere göre Kültür ibareli tanıtma işareti üzerinde öncelik ve üstün hak sahibi olması sebebiyle, davalının kullanımlarının haksız rekabet oluşturduğu ve ticaret sicilinden terkini sonucuna varıldığı halde, davacının bu kullanıma sessiz kaldığı yönünde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. Gerekçe olarak da; 556 sayılı KHK nın yürürlüğe girdiği tarihinden önceki 551 Sayılı Markalar Kanunu hükümlerine göre hizmet markasının sicile tescili mümkün olmaması sebebiyle, hizmet markaları TTK da düzenlenen haksız rekabet hükümlerine göre korunmakta olduğu açıklanmıştır. Devamında, ticaret unvanın ve hizmet markasının kullanım alanlarının birbirlerine benzer olması, ikisinin de taciri tanıtma amacına hizmet etmesi, anılan dönemde her ikisinin de haksız rekabet hükümlerine göre korunması sebepleriyle, davacının kullanıma muhalefetinin her iki durumu da kapsayacağı kabul edilmiştir. 4. Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması sebebiyle hükümsüzlüğüne karar verilemeyeceği yönünde bir sonuca varılabilmesi için, öncelikle davalının söz konusu ibare bakımından tanınmış düzeyine ulaşıp ulaşmadığının tespiti gerekecektir. Dava konusu markaların tanınmış olup olmadıkları hakkında bilirkişi incelemesi sonucu bir karar oluşturulması gerekirken, ilk derece mahkemesinin bu uygulamaya gitmeden dosya üzerinden yaptığı inceleme neticesinde karar vermesi uygun görülmemiştir. 5. Dava konusu 1998/ sayılı marka bakımından, 41. sınıfın alt grubunda yer alan kitap yayınlama hizmetleri (07) ve eğitim ve öğretim (01) hizmetlerinin, 556 sayılı KHK ve Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine göre benzer türdeki hizmetlerden sayılıp sayılmayacağı tartışılmadan, kitap yayınlama hizmetleri bakımından davalının 1985 yılından itibaren faaliyette bulunması sebebiyle üstün hak sahibi olduğu

3 ve bu sınıf bakımından hükümsüzlüğe karar verilemeyeceği yönünde ilk derece mahkemesince hüküm kurulması isabetli görülmemiştir. III. DİRENME KARARI Davalı markalarının tanınmış olduklarına dair belirlemenin 556 Sayılı KHK.'nin 7/son ve 42/son maddelerindeki kullanımla ayırt edicilik kazanma istisnasıyla ilgili olmadığı, bu belirlemenin esasen davalının söz konusu markaları tescilsiz kullanması ve uzun süre tescilsiz olarak gerçekleşen bu kullanımına karşı davacının sessiz kalması nedeniyle, aradan geçen süre içinde davalının dava konusu markaları tanınmış hale getirmesinden dolayı davalının yaptığı yatırımlara ve ayırt ediciliğinin yüksekliğine vurgu yapmaya ilişkin olduğu belirtilmiştir. IV. HUKUK GENEL KURULU KARARI E. 2011/11-59 K. 2011/271 T Direnme kararı davacı yararına bozulmuştur: Sayılı KHK'nin 7/son ve 42/son maddelerinin somut uyuşmazlığa uygulanması mümkün görülmemiştir. Şöyle ki; 556 Sayılı KHK'nin 7/1- ( b ), 7/son ve 42/son maddelerinin somut uyuşmazlıkta uygulanabilmesi için, davacı tarafından "Kültür" ibaresini içeren marka tescil başvurusu ya da marka tescilinin bulunması gerekmektedir. Oysa, davacı 556 sayılı KHK'nin 7/1- ( b ) bendinde düzenlenen bir hakka dayanmayıp aynı KHK'nin 8/3.maddesinde düzenlenen tescilsiz kullanıma dayalı öncelik ve üstün hakkına ve aynı KHK'nin 8/5.maddesinde düzenlenen tescilli ticaret unvanından kaynaklanan sınai hakkına dayanmaktadır. 2. Sessiz kalma yoluyla hak kaybının oluşmayacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre; dava konusu markaların 556 Sayılı KHK hükümlerine göre TPE nezdindeki tescil başvurularının ve tarihinde yapılarak ayrı KHK'nin 40.maddesi uyarınca bu tarihlerden itibaren marka koruması başladığına ve eldeki davanın ise tarihinde açılmış bulunmasına göre, markanın sicile tescil tarihi itibariyle dava tarihine kadar geçen sürede sessiz kalma yoluyla hak kaybı oluştuğundan söz edilemez. Uyuşmazlıkta davalının tescilsiz marka kullanımının başladığı 1979 yılı ile tescil başvurusunun yapıldığı 1998 tarihleri arasındaki sürenin davacı yönünden sessiz kalma yoluyla hak kaybına yol açıp açmadığının TTK 'nun 56 vd. maddeleri dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekir. 3. Zamanaşımı iddiası da yerinde görülmemiştir. Zira somut uyuşmazlıkta tarihleri arasında davalının "Kültür" ibaresi üzerindeki tescilsiz kullanımı devam ettiğinden, haksız kullanım devam ettiği sürece zamanaşımı işlemeyecektir. 4. Eğitim ve öğretim hizmetleri ile kitap yayımlama hizmetlerinin benzer türdeki hizmetlerden sayılıp sayılamayacağının tartışılmamasının isabetli olmadığından bahisle hükmün bu

4 gerekçe ile de bozulmasına karar verilmesi gerçekte bozma kapsamında düşünülemeyeceği, bu tür bir bozma nedeninin kabulüne olanak bulunmadığı ve ortada gerçek bir bozma olmadığına karar verilmiştir. V. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Açıklamalara geçmeden önce, incelediğimiz karar bakımından kanaatimizin Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin ve Hukuk Genel Kurulunun verdiği kararlar doğrultusunda olduğunu belirtmek isteriz. 1. İlk olarak sessiz kalma suretiyle hak kaybının meydana gelip gelmediği yönünde bir değerlendirme yapacak olursak; bu ilkenin uygulama alanı bulabilmesi için aranan şartlara göz atmamız gerekecektir. Nitekim bu şartlar arasında; hak sahibinin dava açma hakkının olması, iyiniyet, hak sahibinin hak ihlalini bilmesi, uzunca bir zaman geçmesi ve sessiz kalmanın gerçekleşmesini sayabiliriz. Mevzu bahis olayda sessiz kalma şartının oluşmadığı kanaatindeyiz. Zira davacı- karşı davalı, 1993 ten itibaren açtığı davalarda söz konusu ibarenin kullanımına açık ve net olarak muhalefet etmiştir. Davalı- karşı davacının, markasal kullanıma muhalefet edilmediği yönünde savunma yapması yerinde değildir. Yargıtay ın da dediği gibi, her ne kadar işletme adı, ticaret unvanı ve markasal kullanımın nitelikleri birbirinden farklı olsa da, o dönemde mevcut mevzuata göre hizmet markasının tescil edilemiyor olması, her üç işaretin de taciri tanıtma amacı taşıması vb. sebeplerle, ticaret unvanının sicilden terkini ve kullanımının men i için yapılan muhalefetler dar yorumlanmamalı, Kültür ibaresinin her türlü kullanımına karşı çıkıldığı, bu kullanımlara sessiz kalınmadığı şeklinde yorumlanmalıdır. Kaldı ki, sessiz kalma şartının oluştuğu varsayımında dahi, davalı- karşı davacının bu kullanımda iyiniyetli olduğu söylenemeyecektir. Zira taraflar arasında süregelen uyuşmazlıklar neticesinde alınan yargı kararları ile davacı- karşı davalının Kültür ibaresi üzerinde öncelik ve üstün hak sahibi olduğu tartışmasız olarak ortaya koyulmuştur. Bu sebeplerle davacı- karşı davalının sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradığı kabul edilemeyecektir. 2. Davalı-karşı davacı tarafından iddia edilen, davacı- karşı davalı şirketin, tarihleri arasında eğitim konusundaki faaliyetlerine ara vermiş olması sebebiyle, dava konusu ibarenin herkesin kullanımına açık gelmiş sayılacağı savunmasına katılmıyoruz. Davacı- karşı davalı şirket bu tarihler arasında özel okul faaliyetleri yürütememişse de, bu tarihlerde tüzel kişiliğini ve faaliyetlerini devam ettirmiş olduğundan bu iddia yersizdir. 3. Davalı-karşı davacının markaları bakımından tanınmışlık düzeyinin tespitine ilişkin eksik inceleme yapılmıştır. Bir markanın tanınmış olup olmadığına ilişkin olarak mahkeme tarafından karar verilebilmesi için Türk Patent Enstitüsü tarafından belirtilmiş kriterler de dikkate alınarak, söz

5 konusu markanın toplumdaki tanınmışlık düzeyi araştırılıp araştırılmalıdır. Bu da bilirkişi tayini ile mümkün olacaktır. Dosyaya sunulmuş olan delillerin bizzat mahkeme tarafından değerlendirilmesi suretiyle ve açılmış olan dershane adedi ve eğitim iş kolunda faaliyet gösteriyor olması göz önünde bulundurularak markaların tanınmış marka kabul edilmesi isabetli değildir. Zira bir markanın tanınmış marka olarak kabul edilebilmesi için, yalnızca mensup olduğu sınıfta ve alanında tanınıyor olması yeterli görülmemekte, bu sınıf dışında da herkesçe tanınıyor olması aranmaktadır.