Hausordnung, türkische. Konut Yönetmenli[gcaron]i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hausordnung, türkische. Konut Yönetmenli[gcaron]i"

Transkript

1 Konut Yönetmenli[gcaron]i 1979 Metni Bir binada mü[scedil]terek bir [scedil]ekilde ya[scedil]amak, tüm konut sakinlerinin kar[scedil][inodot]l[inodot]kl[inodot] olarak birbirlerinin haklar[inodot]na riayet etmelerini gerektirir. Mü[scedil]terek ya[scedil]aman[inodot]n rahats[inodot]z olunmaks[inodot]z[inodot]n temini bak[inodot]m[inodot]ndan, kira sözle[scedil]mesinin bir k[inodot]sm[inodot] olarak, a[scedil]a[gcaron][inodot]daki konut yönetmenli[gcaron]ine riayet edilmesi gerekmektedir. Gürültüden Sak[inodot]nma 1) Kaç[inodot]n[inodot]lmas[inodot] mümkün olan gürültü, binada oturan tüm sakinlerin gereksiz bir [scedil]ekilde rahats[inodot]z olmalar[inodot]na yol açmaktad[inodot]r. Bu nedenle umumi istirahat zamanlari esnas[inodot]nda, Saat 13'den 15'e kadar ve Saat 22'den 7'ye kadar herhangi bir müzik aletinin çal[inodot]nmas[inodot] yasakt[inodot]r. Televizyon, radyo ve ses cihazlar[inodot]n[inodot]n daima oda içerisinde dinlenecek [scedil]ekilde ayarlanmas[inodot] gerekir; aç[inodot]k mahallelerde (balkonlarda, kapal[inodot] balkonlarda vs.) böyle cihazlar[inodot]n kullan[inodot]lmas[inodot] halinde, bu [scedil]ekilde binada oturan kimselerin rahats[inodot]z edilmemeleri icap eder. 2) Evde, avluda veya bahçede evle ilgili olan tamirat vesaire gibi i[scedil]lerin yap[inodot]lmas[inodot] s[inodot]ras[inodot]nda, rahats[inodot]z edici gürültülerden kaçn[inodot]lmas[inodot] mümkün olmad[inodot][gcaron][inodot]ndan (hal[inodot]lar[inodot]n, yolluklar[inodot]n tozunun ç[inodot]kar[inodot]lmas[inodot], süpürge makinas[inodot], çim - çimen - biçme makinas[inodot] kullan[inodot]lmas[inodot], el i[scedil]leri ve benzeri i[scedil]lerin yap[inodot]lmas[inodot]), bunlarin i[scedil] günlerinde Saat 8'den 12'ye ve Saat 15'den 18'e kadar yürütülmesi gerekmektedir. 3) Binan[inodot]n in[scedil]aat durumu nedeniyle di[gcaron]er konut sakinlerinin gece istirahat[inodot] s[inodot]ras[inodot]nda rahats[inodot]z edilmeleri bahis konusu oldu[gcaron]unda, Saat 22'den 6'ya kadar banyo ve du[scedil] yap[inodot]lmamas[inodot] gerekir. 4) Çocuklar[inodot]n oynamas[inodot] Çocuklar mümkün mertebe oyun yerlerinde oynamal[inodot]d[inodot]rlar. Tesislerde oyun oynama ve spor yapma esnas[inodot]nda konut sakinlerinin rahats[inodot]z edilmemeleri ve bitkilerin tahrip olunmamas[inodot] göz önünde bulundurulmal[inodot]d[inodot]r. Binalarla s[inodot]n[inodot]r te[scedil]kil eden aç[inodot]k sahalarda, merdiven bo[scedil]luklar[inodot]nda ve di[gcaron]er tâli kapal[inodot] yerlerde gürültü ç[inodot]karan oyunlar[inodot]n ve spor çe[scedil]itlerinin oynanmas[inodot]na (örne[gcaron]in futbol oynanmas[inodot]na) müsaade edilmemektedir. 5) Özel nedenlerle yap[inodot]lan ve Saat 22'den sonra devam edecek e[gcaron]lenceler, bundan mutazarrir olacak konut sakinlerine, zaman[inodot]nda bildirilmelidir. 6) Bir konut sakininin a[gcaron][inodot]r hasta olmas[inodot] halinde, bu durumun özellikle göz önünde tutularak rahats[inodot]z edici hareketlerde bulunulmamas[inodot] gerekir. Güvenlik 1) Konut sakinlerinin güvenli[gcaron]i bak[inodot]m[inodot]ndan binan[inodot]n kap[inodot]s[inodot]n[inodot]n Saat 22'den 6'ya kadar ve bodrum giri[scedil]lerinin ve avlu kap[inodot]lar[inodot]n[inodot]n devaml[inodot] olarak kilitli bulundurulmas[inodot] gerekir. Bina kap[inodot]s[inodot]n[inodot] Saat 22 ile 6 aras[inodot]nda açan veya bodruma giri[scedil] kap[inodot]lar[inodot]n[inodot] açan kimsenin, yararlanmadan sonra bunlar[inodot] derhal kilitlemesi gerekmektedir. Haufe-Index /5

2 2) Bina ve avlu giri[scedil]leri, merdivenler ve koridorlar herhangi bir tehlike an[inodot]nda ç[inodot]k[inodot][scedil] yolu olarak, sadece serbest halde bulundurulduklar[inodot]nda bu amaca hizmet edebilirler. Bu nedenle böyle yerlere herhangi bir [scedil]ey konulmamal[inodot] veya bisiklet veya motorsiklet, [scedil]ocuk arabalari vs. konulmak suretiyle kapat[inodot]lmamal[inodot]d[inodot]r. 3) Bodrumda veya [scedil]at[inodot] kat[inodot]ndaki yerlerde kolayca ate[scedil] alabilen, yang[inodot]n tehlikesini haiz tehlikeli maddelerin veya kokuya yol açabilecek maddelerin konulmas[inodot] yasakt[inodot]r. Mü[scedil]terek olarak kullan[inodot]lan tavan aras[inodot]nda bulunan çama[scedil][inodot]r kurutma yerine herhangi bir [scedil]ey konulmas[inodot]na müsaade edilmemektedir. 4) Infilak edici ve patlay[inodot]c[inodot] maddelerin binaya veya arsa sahas[inodot]na getirilmesi yasakt[inodot]r. Is[inodot]tma için kullan[inodot]lan akaryak[inodot]t[inodot]n depolanmas[inodot] esnas[inodot]nda resmi talimatlara riayet edilmesi gerekmektedir. 5) Gaz veya su borular[inodot]n[inodot]n kaç[inodot]rma yapmas[inodot]n[inodot]n bahis konusu oldu[gcaron]u ar[inodot]zalarda durumun derhal Gaz ve Su I[scedil]letmesine, ayr[inodot]ca Konut Müessesesine bildirilmesi gerekir. Gaz kokusunun kapal[inodot] bir yerde farkedilmesi halinde buraya yanar ate[scedil]le (kibrit, çakmak, mum vs. ile) girilmemesi icap eder. Böyle durumlarda elektrik [scedil]alterleri veya dü[gcaron]meleri çal[inodot][scedil]t[inodot]r[inodot]lmamal[inodot]d[inodot]r. Pencereler aç[inodot]lmal[inodot]d[inodot]r. Ana vana veya ana musluk kapat[inodot]lmal[inodot]d[inodot]r. 6) Koridor ve merdiven [inodot][scedil][inodot][gcaron][inodot]n[inodot]n yanmamas[inodot] halinde, durumun derhal Konut Müessesesine veya onun taraf[inodot]ndan görevlendirilmi[scedil] bulunan kimseye bildirilmesi gerekir. Konutta oturan kimse ar[inodot]zaya bir çare bulununcaya kadar, yani ar[inodot]za giderilinceye kadar, konuta giden merdivenin ve buna ait koridorun yeteri kadar ayd[inodot]nlat[inodot]lmas[inodot]n[inodot] saglamal[inodot]d[inodot]r. 7) Kat[inodot] veya s[inodot]v[inodot] yan[inodot]c[inodot] maddelerle balkonlarda, kapal[inodot] balkonlarda ve do[gcaron]rudan do[gcaron]ruya binan[inodot]n yan[inodot]nda bulunan yerlerde [inodot]zgara yapmak yasakt[inodot]r. Temizlik I[scedil]leri 1) Bina ve arsan[inodot]n temiz tutulmas[inodot] gerekmektedir. Kirlenmi[scedil] olan yerlerin derhal sorumlu konut sakini taraf[inodot]ndan temizlenmesi icap eder. 2) Konut sakinlerinin bodrum koridorlar[inodot]n[inodot], merdivenleri, merdiven bo[scedil]luklar[inodot]n[inodot]n koridorlar[inodot]n[inodot], merdiven pencerelerini ve çat[inodot] kat[inodot]n[inodot] münavebeyle (nöbetle[scedil]e olmak üzere), gerekti[gcaron]inde düzenlenecek olan bir temizlik i[scedil]i plan[inodot]na göre temizlemeleri gerekmektedir. 3) Sözle[scedil]meye göre ba[scedil]ka bir husus öngörülmedi[gcaron]i taktirde konut sakinlerinin, gerekti[gcaron]inde Konut Müessesesi taraf[inodot]ndan düzenlenmi[scedil] olan bir temizlik i[scedil]i plan[inodot]na göre münavebeyle (nöbetle[scedil]e olmak üzere) a[scedil]a[gcaron][inodot]da belirtilen k[inodot]s[inodot]mlar[inodot]n temizli[gcaron]ini yapmalar[inodot] gerekmektedir: D[inodot][scedil] merdivenler dahil olmak üzere binan[inodot]n d[inodot][scedil][inodot]ndaki geçit yollar[inodot], Avlu, Çöp kaplar[inodot]n[inodot]n daimi olarak bulunduruldu[gcaron]u yer, Binan[inodot]n önündeki kald[inodot]r[inodot]m, Belediyenin geçerli olan mahalli talimat[inodot]yla belirlendi[gcaron]i taktirde trafik yolu. Kar ve buzun temizlenmesi ve zemin kaygan oldu[gcaron]unda Konut Müessesesi taraf[inodot]ndan haz[inodot]rlanacak bir plana göre yerlere serpme (tuz, kum vs. ile) yap[inodot]lmas[inodot] gerekmektedir. K[inodot][scedil][inodot]n zeminin kaygan olmas[inodot]na kar[scedil][inodot] al[inodot]nacak tedbirlerin, resmi makamlar[inodot]n talimatlar[inodot] uyar[inodot]nca bu hususta ba[scedil]ka saatlar tespit edilmedi[gcaron]i sürece, Saat 6 ve 21 aras[inodot]ndaki zaman zarf[inodot]nda etkili olmas[inodot] icap eder. Haufe-Index /5

3 4) Çöp ve süpüntülerin sadece bu husus'a öngörülen çöp kaplar[inodot]nda toplanmas[inodot] gerekir. Fazla hamuleli ç[ocaron]pler, mukavva kutular vs. sadece küçük parçalara ayr[inodot]lm[inodot][scedil] bir [scedil]ekildse ç[ocaron]op kaplar[inodot]na at[inodot]lmal[inodot]d[inodot]r. Hiçbir çöp veya süprüntünün, ta[scedil][inodot]nma esnas[inodot]nda binan[inodot]n içine, geçit yollar[inodot]na veya çöp kaplar[inodot]n[inodot]n devaml[inodot] olarak bulundurulduklar[inodot] yerlere dökülmemesine lütfen dikkat ediniz. 5) Çama[scedil][inodot]rhane ve kurutma yerleri Konut Müessesesi taraf[inodot]ndan yap[inodot]lacak taksimata göre yararlanmaya sunulmaktad[inodot]r. Y[inodot]kama i[scedil]i bitirildikten sonra, çama[scedil][inodot]r y[inodot]kama yeri ve burada bulunan tüm donan[inodot]m[inodot]n gayet iyi bir [scedil]ekilde temizlenmesi gerekir. Çama[scedil][inodot]rhane ve kurutma yerinin anahtar[inodot]n[inodot]n bundan sonra s[inodot]rada olan konut sakinine tam zaman[inodot]nda verilmesi icap eder. Çama[scedil][inodot]rlar[inodot]n balkonlarda, sadece parmakl[inodot]klar[inodot]n üst seviyesini a[scedil]mayacak [scedil]ekilde as[inodot]lmas[inodot]na müsaade edilmektedir. 6) Hal[inodot]lar[inodot]n sadece bu i[scedil] için öngörülen yerde temizlenmesine müsaade edilmektedir. Giyecek e[scedil]yalar[inodot]n[inodot]n ve ayakkab[inodot]lar[inodot]n pencerelerde, balkon parmakl[inodot]klar[inodot] üzerinde veya merdiven bo[scedil]luklar[inodot]nda temizlenmesine müsaade edilmemektedir. 7) Çiçek etajerleri (raflar[inodot]) ve çiçek kasalar[inodot] uygun ve güvenli bir [scedil]ekilde yerle[scedil]tirilmi[scedil] olmal[inodot]d[inodot]r. Balkonlarda ve pencere bankolar[inodot]nda bulundurulan çiçeklerin sulanmas[inodot] esnas[inodot]nda suyun bina duvarlar[inodot]ndan a[scedil]a[gcaron][inodot]ya dökülmemesine ve di[gcaron]er konut sakinlerinin pencere ve balkonlar[inodot]na damlay[inodot]p s[inodot]zmamas[inodot]na dikkat edilmelidir. 8) Yüznumara küvetlerine ve/yahut lavabo veya mutfaktaki evyelere ev ve mutfa[gcaron]a ait çöplerin, ka[gcaron][inodot]ttan yap[inodot]lm[inodot][scedil] çocuk bezlerinin ve benzeri [scedil]eylerin at[inodot]lmas[inodot] yasakt[inodot]r. 9) Konutun so[gcaron]uk mevsimlerde de yeteri kadar havaland[inodot]r[inodot]lmamas[inodot] gerekir. Bu havaland[inodot]rman[inodot]n, pencerelerin k[inodot]sa süreyle aç[inodot]larak yap[inodot]lmas[inodot] gerekir. Merdiven bo[scedil]luklar[inodot]na bakan tarafa do[gcaron]ru, konutun ve özellikle mutfa[gcaron][inodot]n havaland[inodot]r[inodot]lmamas[inodot] müsaade edilmemektedir. 10) Bodrumda, çat[inodot] kat[inodot]nda ve merdiven bo[scedil]luklar[inodot]nda bulunan pencerelerin so[gcaron]uk mevsimlerde kapal[inodot] tutulmas[inodot] gerekir. Çat[inodot] pencerelerinin ya[gcaron]murlu ve fena havalarda kapanmas[inodot] ve sürgülenmesi icap eder. 11) D[inodot][scedil]aridaki s[inodot]cakl[inodot][gcaron][inodot]n donma noktas[inodot]n[inodot]n alt[inodot]na dü[scedil]tü[gcaron]ü zamanlarda, s[inodot]hhi tesisat[inodot]n donmas[inodot]n[inodot] önlemek amac[inodot]yla, tüm uygun tedbirlerin al[inodot]nmas[inodot] gerekir. 12) Konut sakininin konutta bulunmad[inodot][gcaron][inodot] süre zarf[inodot]nda ve hasta olmas[inodot] halinde, temizlik i[scedil]i yükümlülü[gcaron]ünün yerine getirilmesini sa[gcaron]lamas[inodot] gerekir. Uzun süre konutta bulunmama halinde anahtar[inodot]n b[inodot]rak[inodot]lmas[inodot] icap eder. Böyle hallerde Konut Müessesesinin durumdan haberdar edilmesi gerekmektedir. 13) Motorlu ta[scedil][inodot]t vas[inodot]talar[inodot]n[inodot]n avluda, geçit yollar[inodot]nda ve ye[scedil]il sahalarda b[inodot]rak[inodot]lmas[inodot] yasakt[inodot]r. Motorlu ta[scedil][inodot]t vas[inodot]talar[inodot]n[inodot]n konut tesisleri dahilinde y[inodot]kanmas[inodot]na müsaade edilmemektedir. Buralarda motorlu vas[inodot]talar[inodot]n ya[gcaron] de[gcaron]i[scedil]iminin yap[inodot]lmas[inodot] ve tamiri yasakt[inodot]r. Mü[scedil]terek Olarak Yararlan[inodot]lan Tesisler Mü[scedil]terek olarak yararlan[inodot]lan tesislerde, yararlanma yönergeleri, ayr[inodot]ca kullanma talimatlar[inodot] ve i[scedil]aret levhalar[inodot] geçerli bulunmaktad[inodot]r. Yararlanma hususunda yap[inodot]lm[inodot][scedil] olan taksimat planlar[inodot]na riayet edilmesi gerekir. Haufe-Index /5

4 Asansörler 1) Küçük çocuklar[inodot]n asansörden yararlanmalar[inodot]na, sadece büyüklerle birlikte olduklar[inodot]nda müsaade edilmektedir. Asansörün gereksiz bir [scedil]ekilde kullan[inodot]lmamas[inodot]na dikkat edilmelidir. Devaml[inodot] olarak yüklemeler ar[inodot]zalara yol açar. 2) Asansörün içinin, Konut Müessesesince yap[inodot]lan temizlik plan[inodot]na göre konut sakinleri taraf[inodot]ndan temizlenmesi gerekmektedir. Asansörler içerinsinde a[gcaron][inodot]r hamuleli, fazla yer kaplayan e[scedil]yalar, mobilyalar ve benzeri [scedil]eyler sadece asansörün ta[scedil][inodot]mas[inodot]na izin verilen saf yükü a[scedil]mad[inodot][gcaron][inodot] taktirde ta[scedil][inodot]nabilir. 3) Asansörden ev e[scedil]yalar[inodot]n[inodot]n ta[scedil][inodot]nmas[inodot] amac[inodot]yla yararlan[inodot]lmas[inodot] halinde, Konut Müessesesine e[scedil]ya naklini yapan firman[inodot]n bildirilmesi gerekir. Böyle hallerde asansör kabininin gerekti[gcaron]i [scedil]ekilde korunmas[inodot] icap eder. Bu esnada asansör kirletildi[gcaron]inde, bunun derhal temizlenmesi gerekmektedir. Mü[scedil]terek Anten 1) Konutta al[inodot]c[inodot] cihaz[inodot]n anten ba[gcaron]lama priziyle ba[gcaron]lanmas[inodot]na, sadece bu hususta gerekli k[inodot]l[inodot]nm[inodot][scedil] olan ba[gcaron]lama kablosu kullanmak suretiyle müsaade edilmektedir. Bu kablo Konut Müessesesi taraf[inodot]ndan temin edilmedi[gcaron]inden, konut sakininin bu kabloyu paras[inodot]n[inodot] kendisi ödemek suretiyle temin etmesi gerekir. Ba[gcaron]laman[inodot]n di[gcaron]er ba[gcaron]lama kablolariyla yap[inodot]lmas[inodot]na, bu [scedil]ekilde di[gcaron]er konut sakinlerinin al[inodot]c[inodot]lar[inodot]nda ar[inodot]zalar meydana gelmesi nedeniyle, müsaade edilmemektedir. Ayr[inodot]ca bu [scedil]ekilde, kendinize ait olan aletlerin de bundan zarar görme tehlikesi mevcuttur. 2) Mü[scedil]terek antende bozukluk veya hatalar[inodot]n bulundu[gcaron]u sonucuna var[inodot]lan, mü[scedil]terek antendeki ar[inodot]za veya parazitlerin derhal Konut Müessesesine bildirilmesi gerekir. Bu husustaki çal[inodot][scedil]malar[inodot] yürütme yetkisine, sadece Konut Müessesesi taraf[inodot]ndan görevlendirilmi[scedil] bulunan kimseler sahip bulunmaktad[inodot]r. 3) Konut sakininin, Konut Müessesesi taraf[inodot]ndan görevlendirilmi[scedil] bulunan yerlere (firmalara veya [scedil]ah[inodot]slara) al[inodot]c[inodot] tesisi ve tesise ba[gcaron]lanm[inodot][scedil] bulunan cihazlar hakk[inodot]nda, al[inodot]c[inodot] tesislerin kontrolunun veya tamirat çal[inodot][scedil]malar[inodot]n[inodot]n yap[inodot]lmas[inodot] amac[inodot]yla, i[scedil] günleri esnas[inodot]nda veya kontrol yay[inodot]n[inodot] saatlerinde konutlara girilmesine müsaade etmesi ve gerekti[gcaron]inde mü[scedil]terek anten tesisinde buna ba[gcaron]lanm[inodot][scedil] bulunan aletlerle kontrolun yap[inodot]lmas[inodot]n[inodot]n sa[gcaron]lanmas[inodot]n[inodot] mümkün k[inodot]lmas[inodot] icap eder. Mü[scedil]terek Olarak Yararlan[inodot]lan Çama[scedil][inodot]r Y[inodot]kama Tesisi Mü[scedil]terek olarak yararlan[inodot]lan çama[scedil][inodot]r y[inodot]kama yerinin kullan[inodot]lmas[inodot]nda husule gelecek herhangi bir tehlikenin sorumlulu[gcaron]u kullanana ait bulunmaktad[inodot]r. Çama[scedil][inodot]rlar[inodot]n y[inodot]pranmas[inodot] veya zarara u[gcaron]ramas[inodot] halinde herhangi bir tazminat ödenmesi kesinlikle mümkün de[gcaron]ildir. Tesisin bak[inodot]ml[inodot] ve iyi bir [scedil]ekilde kullan[inodot]lmas[inodot] gerekmektedir. Ar[inodot]zalar[inodot]n bahis konusu olmas[inodot] halinde, alet veya makinan[inodot]n derhal durdurulmas[inodot] ve Konut Müessesesinin durumdan haberdar edilmesi gerekir. Çöp Kat[inodot][scedil]t[inodot]rma Tesisi Çöp kat[inodot][scedil]t[inodot]rma tesisinden sadece Saat 8'den 20'ye kadar yararlanmaya müsaade edilmektedir. Çöp yak[inodot]m tesisinin bozulmas[inodot]na ve t[inodot]kanmas[inodot]na yol açmamak Haufe-Index /5

5 için, [scedil]i[scedil]eler, teneke kutular ve benzeri gibi a[gcaron][inodot]r veya yan[inodot]c[inodot] olmayan [scedil]eylerin çöp bidonlar[inodot]na at[inodot]lmalar[inodot] gerekir. Mukavva veya kuma[scedil] topaklar[inodot]n[inodot]n ayn[inodot] nedenle parçalan[inodot]p, ufalanmalar[inodot] gerekir. Doldurma bacas[inodot]n[inodot]n el süpürgesi veya benzeri [scedil]eylerle, yararalanmay[inodot] müteakip kurcalanmas[inodot] veya sürme suretiyle bo[scedil]alt[inodot]lmas[inodot] gerekmektedir. Bu esnada fazla gürültü ve pat[inodot]rd[inodot] yapmaktan kaç[inodot]n[inodot]lmal[inodot]d[inodot]r. Baca içine dü[scedil]meyip yere dü[scedil]en veya dökülen çöplerin tab[inodot]at[inodot]yla kald[inodot]r[inodot]lmas[inodot] gerekir. S[inodot]k[inodot][scedil]m[inodot][scedil] bulunan baca kapaklar[inodot]n[inodot]n zor kullanarak kapat[inodot]lmamalar[inodot] icap eder. Tikanma görüldü[gcaron]ünde, durumun kap[inodot]c[inodot]ya bildirilmesi gerekmektedir. Çocuk Oyun Yerleri Kum havuzlar[inodot]n[inodot]n (kasalar[inodot]n[inodot]n) ve bu arada çevresinin temiz tutulmas[inodot]ndan, burada oynayan çocuklar[inodot]n anababalar[inodot] sorumlu bulunmaktad[inodot]rlar. Yabanc[inodot] çocuklar[inodot]n binaya ait bulunan arsa sahas[inodot]nda oynamalar[inodot]na prensip olarak sadece binada oturan konut sakinlerinin çocuklariyla birlikte olmak ko[scedil]uluyla müsaade edilmektedir. Oyun oynamay[inodot] müteakip yararlan[inodot]lan Oyunca[gcaron][inodot]n, oynayan çocuklar[inodot]n anababas[inodot] taraf[inodot]ndan kum havuzlar[inodot]ndan (kasalar[inodot]ndan) kendilerince al[inodot]n[inodot]p götürülmelerine dikkat etmeleri gerekir. Evcil hayvanlar[inodot]n oyun sahas[inodot]ndan uzak bulundurmalar[inodot] gerekmektedir. Nürnberg, 26. Juni 2014 Baugenossenschaft Selbsthilfe G Haufe-Index /5

Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel

Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel 1 9 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel algýlamadaki azalma, koordinasyon ve dengedeki bozukluklar ve kuvvet azalmasý; yaþlýlarýn çevresel tehlikelerle karþý

Detaylı

APARTMAN YÖNETMELIGI Eylül 2000 tarihli metni

APARTMAN YÖNETMELIGI Eylül 2000 tarihli metni 1 APARTMAN YÖNETMELIGI Eylül 2000 tarihli metni Bir apartman içinde birlikte yasamak için, bütün apartman sakinlerinin karsilikli olarak birbirlerine saygi göstermeleri Rahatsiz olmadan birlikte yasamak

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EK ODALAR TEMİZLİK TALİMATI

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EK ODALAR TEMİZLİK TALİMATI DOKÜMAN NO: TY-TL-9 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 8 1.Amaç: Fakültenin klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta, hasta yakını ve

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI UYARIYOR! SOBA - ÞOFBEN - BACA KAZALARINA KARÞI GEREKLÝ BÝLGÝ ve ÖNLEMLER Bilgisizlik ve ihmal yüzünden ülkemizde her yýl yüzlerce insanýmýz sobalar, þofbenler ve kombilerden

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

Apartman Yönetmeligimiz

Apartman Yönetmeligimiz Apartman Yönetmeligimiz Baden-Württemberg eyaletinin üç büyük yerel gayrimenkul şirketi arasında yer alan VOLKSWOH- NUNG şirketler grubu 90 yılı aşkın bir süreden beri Karlsruhe de yaşayan vatandaşlara

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

Deprem anında neler yapmalıyız?

Deprem anında neler yapmalıyız? On5yirmi5.com Deprem anında neler yapmalıyız? Evde, arabada, iş yerinde, sinemada, metro ve otobüslerde depreme yakalandığımızda neler yapmalıyız? İşte yanıtı... Yayın Tarihi : 26 Şubat 2014 Çarşamba (oluşturma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 1- Okul bahçe kapılarının önüne kara yolları şube şefliği ile irtibata geçilerek OKUL GEÇİDİ TABELASIkonulmalıdır. Okul önünde Okul Geçidi

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinde Aranan Özellikl

Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinde Aranan Özellikl Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinde Aranan Özellikl Onaylayan Administrator Saturday, 11 March 2006 T.C. Gülyalý Belediyesi Resmi Sitesi Gýda ve gýda ile temas eden madde

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ İSG UZMANI 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Programı Programın İçeriği Tanışma ve Program Hakkında Bilgilendirme Okullarımızdaki

Detaylı

Çocuklar için Emniyet ve Sağlık Sunumu

Çocuklar için Emniyet ve Sağlık Sunumu Çocuklar için Emniyet ve Sağlık Sunumu Hoş geldiniz Aralık 2011 Çocuğuma Güvenli Olmasını Nasıl Öğretirim? Çocuğunuz ile sakin ve emin bir sesle konuşun. Korkutarak öğretmek yerine güven vererek öğretmeyi

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

İÇİNDEKİLER İŞÇİ SAĞLIĞI

İÇİNDEKİLER İŞÇİ SAĞLIĞI İÇİNDEKİLER Önsöz... Tablo, Şekil, Resim Listesi... xv v Birinci Bölüm İŞÇİ SAĞLIĞI 1.1. Sağlık ve İnsan Sağlığı Kavramı... 1 1.1.1. Sağlığın Tanımı, Önem ve Amacı... 1 1.1.2. Hastalığın Tanım ve Sınıflandırılması...

Detaylı

ÇERKEZKÖY YILDIZKENT 319 ADA ÇOBANYILDIZI SİTESİ 9. OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

ÇERKEZKÖY YILDIZKENT 319 ADA ÇOBANYILDIZI SİTESİ 9. OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI ÇERKEZKÖY YILDIZKENT 319 ADA ÇOBANYILDIZI SİTESİ 9. OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Tarih: 28.02.2016 Yer: Çobanyıldızı 1 Blok Toplantı Salonu Gündemin 1. maddesine göre; Açılış konuşmasını,

Detaylı

Asansörlerde eşya taşımayınız, eşyaları merdivenlerden çıkartırken mermerlere, duvarlara ve dış kapılara zarar vermeyiniz.

Asansörlerde eşya taşımayınız, eşyaları merdivenlerden çıkartırken mermerlere, duvarlara ve dış kapılara zarar vermeyiniz. Kat maliki veya kiracı olarak oturduğunuz konutlarda huzur ve güven içerisinde yaşamanız ve konutlarınızın kıymetinin artmasını istiyorsanız site yönetimi tarafından konulan kurallara mutlaka riayet etmeniz

Detaylı

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor

Detaylı

İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ

İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren bütün işyerlerini kapsar. (2) Bu Yönetmelik;

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1-BETONARME 2-DUVARLAR VE CEPHELER 3- BİNA GİRİŞ VE MERDİVENLERİ 4- ÇATI, BACALAR VE İNİŞ BORULARI

TEKNİK ŞARTNAME 1-BETONARME 2-DUVARLAR VE CEPHELER 3- BİNA GİRİŞ VE MERDİVENLERİ 4- ÇATI, BACALAR VE İNİŞ BORULARI TEKNİK ŞARTNAME 1-BETONARME Binada kullanılacak malzemeler Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olacaktır. Yapılacak her türlü imalat Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesinde tarif edilen şartlara

Detaylı

IRMAK SİTESİ PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ

IRMAK SİTESİ PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ IRMAK SİTESİ PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ IRMAK SİTESİ PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ *Irmak İnşaat Standart Yapı Şartnamesi, dairesini farklı bir mimari ile dizayn etmek isteyen

Detaylı

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ MODEL RTM394 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 6 3 6 2 1 5 4 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA/KAPAMA ŞALTERİ 2. AÇMA /KAPAMA ŞALTER KİLİTLEYİCİ 3. HIZ AYAR DÜĞMESİ 4. VİTES AYAR DÜĞMESİ 5.

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer Tarih: 26.12.2016 637 Ada / 3 Parsel Toplam İnşaat m² 2.310 m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı 14 adet Toplam İnşaat Maliyeti 2.305.167 TL Yüzde İlk Ödemeler 4,6 % 105.000 TL İş makinesi 0,5 % 10.934 TL Ödemeler

Detaylı

*Bu sunu, sadece Koç Ortaokulu ve Koç İlkokulu na özgü koşullar için hazırlanmıştır.

*Bu sunu, sadece Koç Ortaokulu ve Koç İlkokulu na özgü koşullar için hazırlanmıştır. *Bu sunu, sadece Koç Ortaokulu ve Koç İlkokulu na özgü koşullar için hazırlanmıştır. NEDEN ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİ PROJESİ? Sevgili öğrenciler, okulumuzda sizlerin güvenliği ile ilgili bir olumsuzluk yaşanmaması,

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

Kedi/Köpeğiniz ve Hava Koşulları Perşembe, 10 Nisan 2008 20:50 - Son Güncelleme Perşembe, 10 Nisan 2008 20:58

Kedi/Köpeğiniz ve Hava Koşulları Perşembe, 10 Nisan 2008 20:50 - Son Güncelleme Perşembe, 10 Nisan 2008 20:58 Her türlü hava koşulunda kedi/köpeğinizin güvenliğini sağlamak. Hava koşulları nasıl olursa olsun, kedi/köpeğinizin güvenliği ve rahatını sağlamanın en iyi yolu, onu evinizin, kendinizce en rahat ve güvenli

Detaylı

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını

Detaylı

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66 m²), 4 Adet

1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66 m²), 4 Adet Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de yer alan 3 doğanın içinde yer alan 1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2009 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2009 YILI GENEL SONUÇLARI ÖNSÖZ ÝÇÝNDEKÝLER DEÐERLENDÝRME YÖNTEMÝ ÝSTATÝSTÝKLERE ÝLÝÞKÝN TANIMLAR ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2009 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARINA ÝLÝÞKÝN SONUÇLAR Çalýþan Her 1.000 Kiþideki Kazalý Sayýsý

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ali EKŞİ a_eksi@yahoo.com Ege Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Ali EKŞİ a_eksi@yahoo.com Ege Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Ali EKŞİ a_eksi@yahoo.com Ege Üniversitesi ÖĞRENİM HEDEFLERİ Araç bakımının önemini ve gerekliliği öğrenmek, Aracın günlük, haftalık ve aylık kontrollerinin yapılmasının önemini öğrenmek, Periyodik

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar KULLANIM KILAVUZU SİSTEM İnverter Klimalar MODELLER Tavana monteli kaset tipi Köşe modeli FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE FXKQ63MAVE

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME 1- BETONARME 1.1- Binada kullanılacak malzemeler Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olacaktır. Yapılacak her türlü imalat Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesinde tarif edilen şartlara uygun

Detaylı

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz.

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Estetik değerlere bağlı ve kullanımı kolay mekanları yaratırken

Detaylı

KONSEPT PREMIUM PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ

KONSEPT PREMIUM PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ KONSEPT PREMIUM PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ KONSEPT PREMIUM PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ *Konsept Yapı Standart Yapı Şartnamesi, dairesini farklı bir konseptte dizayn etmek isteyen

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit

Detaylı

OSMAN ÖZER MEL 97032 4-B

OSMAN ÖZER MEL 97032 4-B OSMAN ÖZER MEL 97032 4-B AYDINLATMA PROJESİ AYDINLATMA HESAPLARI BODRUM KAT AYDINLATMA HESAPLARI : 1. BÖLÜM : a : 3,5 m b : 7,6 m h = H hç c K =[( 0,8*a)+(0.2*b)]/h h = 2,6 1-0,3 K =[(0,8*3,5)+(0,2*7,6)]/1,3

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

Burada iyi oluştur! OL2950-105 84503 Altoetting Altoetting (daire) Bavyera

Burada iyi oluştur! OL2950-105 84503 Altoetting Altoetting (daire) Bavyera Burada iyi oluştur! OL2950-105 84503 Altoetting Altoetting (daire) Bavyera Konut kompleksi Sizin Muhatap : Bay Olav Lenk Lenk Gayrimenkul intramakler - Real-Estate-Business-Network +49 (0) 8679 / 91 15

Detaylı

SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI A. DOSYA YERİ Dizin\Dosya adı Ortak Alan\Soyak Göztepe Sitesi Temizlik Ekibi Görev Tanımı B. DEĞİŞİKLİK TARİHÇESİ Versiyon Tarih Değişiklik Özeti Değişikliği

Detaylı

OVERSEERS PROSEDÜRÜ P20-YM-005

OVERSEERS PROSEDÜRÜ P20-YM-005 P20--005 Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; mezuniyet töreni öncesi Danışma Kurulu ve Mütevelli Heyeti nin konaklamasının yapıldığı Henry Ford (HF) binasının hazırlık aşamalarını ilgili birimlerle

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-202 ULTRA ÇAMAŞIR SUYU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-202 ULTRA ÇAMAŞIR SUYU Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 2000 SiYAH SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 2000 SiYAH SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 2000 SiYAH SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Cihazınızın Tanıtımı A Muhafaza B Kapak C Süzgeç girişi D Kettle ağzı E Kapak açma düğmesi F Tutma Sapı G Su seviye göstergesi

Detaylı

ONUNCU KISIM Mevcut Binalar Hakkında Uygulanacak Hükümler

ONUNCU KISIM Mevcut Binalar Hakkında Uygulanacak Hükümler ONUNCU KISIM Mevcut Binalar Hakkında Uygulanacak Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mevcut yapılara ilişkin uygulama MADDE 138- (1) Mevcut yapılardan bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kullanım

Detaylı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı Tasarruflu Doğal gaz kullanımı TASARRUFLU DOĞAL GAZ KULLANIMI Çatı izolasyonunuz yetersiz ise izolasyonunuzu uygun bir şekilde yaptırınız. Çatınızdaki ısı kaybınız %20 civarındadır. Bu şekilde ısıtma maliyetinizi

Detaylı

Gueney yetenek ile teras daire.

Gueney yetenek ile teras daire. Gueney yetenek ile teras daire. OL2833-300 86199 Augsburg / Goeggingen Augsburg (boelge) Bavyera Teras Sizin Muhatap : Bay Olav Lenk Lenk Gayrimenkul intramakler - Real-Estate-Business-Network +49 (0)

Detaylı

Doğa ile iç içe, hayallerinizin ötesinde...

Doğa ile iç içe, hayallerinizin ötesinde... Doğa ile iç içe, hayallerinizin ötesinde... Sizi hayalini kurduğunuz eve davet ediyoruz... Değerli dostlarımız. ZEYKO İNŞAAT A.Ş. güvencesiyle Köşk te ilk projemiz olan Zeytinkent Sitesine siz değerli

Detaylı

APARTMANLAR

APARTMANLAR + + + Bu katalogdaki görseller tanıtım amaçlı olup teknik gereklilik olması halinde SİYAHKALEM, EMLAK KONUT GYO A.Ş. nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu katalogdaki görseller tanıtım amaçlı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi Sayfa No: 1 / 6 1. AMAÇ Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek

Detaylı

MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder

MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder YÜKSEKOBA YILDIRIM LA KENDİNİZİ ÖZEL HİSSEDECEKSİNİZ İnşaat sektörünün yeni gözdesi olan, Yüksekoba imzalı pek çok kaliteli projenin de yer aldığı Millet Mahallesinde

Detaylı

DOĞUMHANE RİSK DEĞERLENDİRME PLANI ANALİZ RAPORU

DOĞUMHANE RİSK DEĞERLENDİRME PLANI ANALİZ RAPORU DOĞ.YD.02 11/10/2013 0 1/5 ENFEKSİYON RİSKİ Kan ve vücut sıvılarının cilde temas ile bulaş riski Fiziksel ortam kaynaklı bulaş riski Hastalardan inhalasyon yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları ALINCAK

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SX 2018/1 017 SX 2017/1 017

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SX 2018/1 017 SX 2017/1 017 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SX 2017/1 017 SX 2018/1 017 1. Açma / kapama anahtarı 2. Motor bölümü 3. Bypass soğutma havası giriş 4. Kazan kilitleme mandalı 5. Kazan 6. Kazan emiş ağzı

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

SİTE KURALLARI I. GENEL KURALLAR:

SİTE KURALLARI I. GENEL KURALLAR: SİTE KURALLARI I. GENEL KURALLAR: 1. Blok ortak kullanım alanı olan koridor, girişler ve sahanlıklara görüntüyü bozacak ve hareketi engelleyecek şekilde dolap, çocuk arabası, bisiklet, saksı vb. eşyalar

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİRSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KURUM BİRİM DERSLİK, SALON, AMFİ, SEMİNER EĞİTİM SALONLAR İÇİN LİSTESİ FAALİYET ALANI TEHLİKE SINIFI BİLGİLERİ AÇIKLAMA Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

Dekontaminasyon. Manuel Dekontaminasyon. Temizlik. Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi için yapılan işlemler

Dekontaminasyon. Manuel Dekontaminasyon. Temizlik. Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi için yapılan işlemler Dekontaminasyon Manuel Dekontaminasyon Dr. Aydan Özkütük Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

BORNOVA İZMİR DAİRELERİN TAMAMININ İNŞAATI BİTMİŞTİR. Yaşama hazır!

BORNOVA İZMİR DAİRELERİN TAMAMININ İNŞAATI BİTMİŞTİR. Yaşama hazır! BORNOVA İZMİR DAİRELERİN TAMAMININ İNŞAATI BİTMİŞTİR Yaşama hazır! BORNOVA / İZMİR Projeye Genel Bakış Dairelerinin tamamının inşaatı biten, Bornova nın merkezinde, 2 farklı tipte, 3 bloktan oluşan toplamda

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM DENİZ KABUĞU

Detaylı

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE

Detaylı

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam...

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam... Dört Dörtlük Bir Yaşam... www. verapark.com.tr Em neller İnşaat Doğayla, doğal olanla yaşamak için... Vera Park Konutları 4-1- www.verapark.com.tr Yeni bir daire alırken orada uzun bir hayat süreceğinizi

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

OFİS KONTEYNER: 700 cm MASA 3 MASA 4 MASA 1 MASA 2 GİRİŞ DOLAP SERVİS DOLABI

OFİS KONTEYNER: 700 cm MASA 3 MASA 4 MASA 1 MASA 2 GİRİŞ DOLAP SERVİS DOLABI OFİS KONTEYNER: 700 cm ETAJER ETAJER DOLAP ETAJER ETAJER DOLAP 1 2 3 4 250 cm SERVİS DOLABI PLAN GİRİŞ 240 cm 240 cm CARAVANS TRAILERS CONTAINERS OFİS KONTEYNER: Model Ölçüler Özellikler : SOYKAR KONTEYNER.

Detaylı

2017 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA SİTESİ 2017 OCAK AYI FAALİYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI KONU : B.18.0.ÇYG.0.02.00.03/010.06 : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Uygulamaları Hk. GENELGE (2007/5) 2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesi çerçevesinde, Çevresel

Detaylı

NEM NİÇİN ÖNEMLİDİR?

NEM NİÇİN ÖNEMLİDİR? NEM NİÇİN ÖNEMLİDİR? UYGUN DEĞİL (KURU) İDEAL NEM UYGUN DEĞİL (YAŞ) Bakteri Virüsler Küfler Toz ve akarlar Burun kuruluğu Alerji ve astım Mobilya ve ağaç Statik elektrik 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri GBK 4 Genel Bağlayıcı Kurallar Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri Bu Genel Bağlayıcı Kurallarda (GBK) öngörülen çevresel koşullar, hastane ve kliniklerde insan ve hayvanların tedavileri

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 AMAÇ KAPSAM SORUMLULAR : Hereke MYO nun genel temizlik ve tertip-düzeni için standartları, sorumluları, sorumlulukları ve kontrol esaslarını belirleyerek, sürecin kalitesini arttırmak. : Hereke

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI. 1.AMAÇ : Hastanemizin risk alanlarına göre temizlik standartlarının oluşturulmasıdır.

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI. 1.AMAÇ : Hastanemizin risk alanlarına göre temizlik standartlarının oluşturulmasıdır. 1.AMAÇ : Hastanemizin risk alanlarına göre temizlik standartlarının oluşturulmasıdır. 2. KAPSAM:Hastanemizin tüm alanlarını kapsar. 3. KISALTMALAR: EKH:Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi 4. TANIMLAR: 4.1.Düşük

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK PLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK PLANI Doküman No: DD.52 Yürürlük Tarihi: 24.11.2011 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: Sayfa No: 1/5 SÜREÇLER YAPILAN TEMİZLİK SIKLIK/GÜN

Detaylı

Antre 6,73 m 2 Salon + Mutfak 17,64 m 2 Banyo 4,40 m 2 BANYO. Yatak Odası 12,90 m 2 Banyo 4,88 m 2 Net 34,39 m 2

Antre 6,73 m 2 Salon + Mutfak 17,64 m 2 Banyo 4,40 m 2 BANYO. Yatak Odası 12,90 m 2 Banyo 4,88 m 2 Net 34,39 m 2 KAT PLANLARI studıo Salon + Mutfak 21,94 m 2 Balkon 8,05 m 2 Antre 6,73 m 2 Salon + Mutfak 17,64 m 2 Banyo 4,40 m 2 Yatak Odası 12,90 m 2 Banyo 4,88 m 2 Net 34,39 m 2 Balkon 13,90 m 2 Daire Brüt 40,53

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HIGHLINE HIGHLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (İKİ STRİP) KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP LAKE BOYALI LAKE

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI 2016 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİNA TAHLİYE PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu planın amacı, Batman

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339)

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) MADDE 1 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No:

Detaylı

Antalya Muratpaşa Güzeloba Mahallesinde Denize 3 Km.Mesafede Satılık 1+1,2+1 ve 3+1 Lüx Dublex Daireler Antalya / Muratpaşa

Antalya Muratpaşa Güzeloba Mahallesinde Denize 3 Km.Mesafede Satılık 1+1,2+1 ve 3+1 Lüx Dublex Daireler Antalya / Muratpaşa Antalya Muratpaşa Güzeloba Mahallesinde Denize 3 Km.Mesafede Satılık 1+1,2+1 ve 3+1 Lüx Dublex Daireler Antalya / Muratpaşa Satılık - Apartman Dairesi 100,000 100 m2 Oda Sayısı : 2 Ertuğrul Artut Telefon

Detaylı