'()*+(!,&'!#% %!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "'()*+(!,&'!#% %!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!","

Transkript

1 2007!"#$#%! & 1

2 '()*+(!,&'!#% %!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',&""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"! < - +, 2

3 I. Tanım ve Kapsam Fikrî mülkiyet kavramı ekonomi literatüründe, ekonomik aktörlerin tasarrufunda bulunan gayrimaddi deerleri (intangible assets) ifade etmek için kullanılmaktadır. Hukuk literatüründe ise bu kavram fikrî mülkiyet hakları (intellectual property rights) nı karılamaktadır. Söz konusu gayrimaddi deerlerin üzerinde fikrî mülkiyet hakları edinilmesi, ilgili düzenlemede öngörülen koulların salanmasına balıdır. Günümüzde fikrî mülkiyet haklarının bu gayrimaddi deerlerin korunabilmesi için en etkili yolu tekil ettiine dair bilinçlenme arttıkça, bu deerler fikrî mülkiyet haklarının koruyucu emsiyesi altına girmekte, böylece ekonomi ve hukuk literatüründeki kavramların içerii birbirine yakınlamaktadır. Konu ekonomi literatürü açısından deerlendirilirse fikrî mülkiyetin hem bir takım fikrî ürünleri hem de ayırtedici ad ve iaretleri kapsadıı görülür. Fikrî ürünlerin bir kısmında kültürel, sanatsal yön aırlıktayken dier bazı fikrî ürünlerde teknolojik yönün aır bastıı görülür. Romanlar, filmler, bilgisayar oyunları, müzik albümleri ilk gruba, bulular ise ikinci gruba örnek verilebilir. Ayırtedici ad ve iaretlerin tipik örnei markalardır. Bu gruba corafi iaretler, internet alan adları, ticaret unvanları ve iletme adları eklenebilir. Hukuk literatürü açısından ise bu deerlerin tümünün dorudan fikrî mülkiyet korumasından yararlanabileceini söylemek doru olmaz. Sadece ilgili düzenlemede koruma kapsamına alınan ve öngörülen koruma koullarını salayan deerler üzerinde fikrî mülkiyet hakları tanınabilir. Örnein gelitirilen yeni bir tedavi yöntemi bu nitelikteki bulular patent koruması kapsamı dıında bırakıldıklarından, yeni gelitirilen ancak henüz prototip aamasında olan bir makine ise sanayiye uygulanabilirlik koulunu salamadıından bunlara patent verilmez. Buna ramen her ikisinin de ekonomik deer ifade ettikleri üphesizdir. Fikrî mülkiyet haklarının konusunu tekil eden ayırt edici ad ve iaretlerden ticaret ünvanı, taciri; iletme adı, iletmeyi; marka, üretilen mal ve hizmetleri; corafi adlar, mal ve hizmetlerin üretildii bölgeyi tanıtır. Bu iaretlerin hukuki korumadan yararlanabilmeleri yetkili merci nezdinde tescil edilmelerine balıdır. Fikrî mülkiyet haklarına konu olan fikrî ürünler ise fikir ve sanat eserleri, bilgisayar programları, veritabanları, bulular, endüstriyel tasarımlar, yarı iletken toporafya tasarımları ve yeni türetilen bitki çeitleridir. Esas itibarıyla 3

4 fikir ve sanat eserleri, bilgisayar programları ve veritabanları telif hakkı ile; bulular, patent ve faydalı model belgesi verilerek; endüstriyel tasarımlar, endüstriyel tasarım hakkı ile; yarı iletken toporafyaları, özellikle bu tür tasarımları korumak için öngörülen özel bir hakka dayanarak; yeni türetilen bitki çeitleri ise ya patent verilerek veya yine özel bir hak (ıslahçı hakkı veya bitki çeidi hakkı) yoluyla korunur. Bazı ülkelerde veritabanları için de özel bir hak öngörülmütür. Bu çerçevede inovasyon, fikrî mülkiyet kapsamındaki fikrî ürünlerden teknolojik yönün aır bastıı ürünlerin gelitirilmesine odaklanan faaliyeti nitelemektedir. novasyon, bilimsel keiflerin ticari bululara dönütürülmesi sürecini ifade eder. Genellikle süreç sonucu gelitirilen ürün ve yöntemler de inovasyon olarak anılmaktadır. Bu sürecin öncesinde üniversitelerde ve dier aratırma kurumlarında yürütülen temel bilimsel aratırma faaliyetleri, sonrasında ise gelitirilen ürünü pazarlamaya yönelik faaliyetler yer alır. novasyonun sürekli kılındıı bir ekonomik yapı içerisinde hem teebbüslerin rekabet gücü artar hem de toplumsal refah düzeyi yükselir. Ülkede mal ve hizmet üreten teebbüslerin yeni teknolojileri gelitirme ve/veya edinebilme olanaklarının yüksek olması, bu teebbüslerin ürünlerinin kalitesini yükseltecei gibi rekabet edebilme güçlerini de pekitirir. Böylece toplumdaki bireylere sunulan daha kaliteli ve ucuz mal ve hizmet seçenekleri artarak toplumsal refah salanır. novasyonun sürekli hale getirilmesi kamusal ve özel sektördeki Ar- Ge alımalarının tevikini, çalımaların sonuçlarının endüstriyel kullanıma sunulabilecek ürünlere dönütürülmesini ve kullanımın kısıtlanmadan yaygınlatırılmasını kapsar. Böylece birbirine balı bir süreçten söz edilebilir: Ar-Ge çalımalarına aırlık verilmesi, endüstriyel üretimde kullanılacak teknolojilerin gelitirilmesine katkıda bulunur. Teknolojik birikimin artması, yeni gelitirilen teknolojilerin daha yaygın olarak kullanılması olasılıını artırır. Yaygın olarak kullanılan yeni teknolojiler, yeniden Ar-Ge çalımalarına konu olur. Dolayısıyla sürecin ilemesine yönelik politikalar, tutarlı ve sürekli bir ekilde uygulanabildii zaman, bu süreç, kendi kendini yeniden üretir. Sürecin aamaları dönüümlü olarak birbirlerini etkilediinden, aamaların herhangi birindeki aksaklık, tüm süreci sekteye uratabilir. Ar-Ge çalımalarının yetersiz olduu bir ekonomik yapı içerisinde, kullanıma sunulacak ve yaygınlatırılacak teknolojik yenilik kıtlıı çekilir. Ar-Ge çalımaları sonucu gelitirilen teknolojik yeniliklerin kullanıma sunulmaması ise bu yeniliklerden verimli ve yaygın ekilde yararlanılmasını engeller. (Odman, 2002) 4

5 novasyon sürecinin iletilmesi için uygulanan politikalar, dıarıdan teknoloji aktarımının denetlenmesini, Ar-Ge faaliyeti yürüten kii ve kurumların desteklenmesini, bu faaliyetlerinin sonuçlarının pazarlanabilir ürünlere dönütürülmesinin salanmasını, fikrî mülkiyete hukuki koruma tanınmasını ve pazarlardaki ileyebilir rekabet ortamının sürdürülmesini kapsayabilir. Bu politikalardan teknolojik yeniliklere uygun hukuki koruma tanınması fikrî mülkiyet düzenlemeleriyle, pazarlardaki ileyebilir rekabet ortamının sürdürülmesi ise rekabeti koruyan kurallarla salanır. novasyonun teviki ve sürekli kılınması, fikrî mülkiyet düzenlemeleri ile rekabeti koruyan kuralların ortak hedefidir. Fikrî mülkiyet düzenlemeleri ile hukuki koruma salanması, yapılan yatırımların garanti altına alınmasını salar. Rekabeti koruyucu kurallar sayesinde serbest pazarda ileyebilir rekabetin sürdürülmesi ise, hem hukuki koruma ile elde edilen tekelin kötüye kullanılmasını önler, hem de ekonomik aktörleri, fiyat, tedarik gibi dier unsurlar yanında, yeni ürün ve yöntemler gelitirme hususunda da rekabet etmeye zorlar. Dolayısıyla serbest pazar düzeninde kâr amacıyla hareket eden aktörlerin yeni teknolojilere yatırım yaparak birbirileriyle rekabet etmeleri ve rekabet güçlerinin artması için fikrî mülkiyet hukuku ile rekabet hukukunun uyum içerisinde birlikte uygulanması gereklidir. (Odman, 2002) Bu raporda sadece fikrî mülkiyetin rekabet gücüne etkileri üzerinde durulacaından fikrî mülkiyet düzenlemeleriyle rekabeti koruyan kuralların birlikte uygulanmasının kaçınılmazlıını vurgulamakla yetiniyoruz. Teknoloji transferi, fikrî mülkiyet politikaları ile etkileim içerisindeki bir dier unsuru tekil eder. Küresel ölçekte teknoloji transferi, gelimi ülkelerden gelimekte olan ülkelere doru tek yönde gerçeklemektedir. (Goth, 2006) Gelimekte olan ülkelerde fikrî mülkiyet düzenlemelerinin ve fikrî mülkiyet haklarının etkin ekilde korunduu bir ortamın varlıı teknoloji transferine olumlu etki etmektedir. (Magic, 2003) Dier yandan, bu hakların saladıı tekelin maliyeti de gelimekte olan ülke yönetimlerini kaygılandırmaktadır. Fikrî mülkiyet haklarının ülke pazarlarındaki rekabete zarar verecek ekilde kullanımının rekabeti koruyan kurallarla ve etkin bir rekabet politikasıyla önlenmesi bu kaygıları giderebilir. Ayrıca ülkenin öncelikli teknolojik ihtiyaçları uzun vadeli hedefleri göz önünde bulundurularak belirlenebilirse dorudan müdahaleci ve teknoloji aktarımını çeitli koullara balayan kurallar yerine yönlendirici tevik politikaları benimsenebilir. 5

6 Fikrî ürünlerle ayırt edici ad ve iaretler üzerinde fikrî mülkiyet hakları tanınarak bir tekel hakkı salanır. Bu hak sayesinde hak sahibi, gelitirdii veya edindii teknolojiden münhasıran yararlanabilir, üçüncü kiilerin bu teknolojiyi kullanabilmesi, hak sahibinin iznine tabi olur. Tekel koruması salanmasının, bu deerlerin pazarlanmasından elde edilecek kârın en üst düzeye çıkarılması olanaını artıracaı varsayılır. Bu haklar sayesinde hem deerlerin izinsiz kullanımı önlenebilir hem de lisans yoluyla deerlerin üçüncü kiilere kullandırılması olasılıı artar. Dier yandan, bulular açısından bulu konusunun açıklanmasının hak tanınmasının ön koulunu tekil etmesi, mevcut bululardan yararlanarak yeni bulular gelitirilmesinin yolunu açar. Bazen maddi deeri bulunan bilgilerin (bulu niteliinde olsalar da olmasalar da) gizli tutularak korunması yolu tercih edilebilir. Know-how eklinde adlandırılan bu deerlerin de ekonomi literatüründeki anlamıyla fikrî mülkiyetin kapsamında yer aldıklarına üphe yoktur. Hukuk literatürü açısından ise bu deerlere tanınan korumanın kapsamı fikrî mülkiyet haklarına nazaran daha dar olduundan (ticari sırların korunması) fikrî mülkiyet kavramına dâhil edilip edilmeyecekleri tartıılabilir. Burada deer üzerinde bir fikrî mülkiyet hakkı bulunduu için deil, üçüncü kiiler bu bilgiye ulaamadıkları için deer korunmu olur. Yani hukukî koruma yerine fiili bir koruma söz konusudur; ancak bazı ülkelerde ticari sırların haksız yollarla edinilmesine karı yaptırımlar öngörülmütür. Fikrî mülkiyet hakları, bu hakları tanıyan otoritenin belirledii bölge içerisinde korunur. Örnein Türkiye de yürürlükte olan fikrî mülkiyet düzenlemeleri, fikrî mülkiyet hakkı sahibine, sadece Türkiye sınırları dâhilinde koruma salar. Avrupa Birlii tarafından tanınan bir fikrî mülkiyet hakkı, sadece Avrupa Birlii sınırları içerisinde ileri sürülebilir (principle of territoriality). Bu durum, birden fazla ülkede fikrî mülkiyet koruması elde edebilmek için ayrı ayrı giriimde bulunmayı ve daha çok masraf etmeyi gerektirmektedir. Tek uluslararası merkezi otoriteye bavuru ile birden fazla ülkede bavuru veya koruma olanaı salayan anlamalar, bu sorunu kısmen çözmektedir. Fikrî mülkiyet ile ilgili bir dier mesele, pazara sunulan ürünlerin üzerindeki fikrî mülkiyet haklarının hangi anda tükeneceine ilikindir. Konu basit bir örnekle açıklanabilir: Bir ülkeden dier bir ülkeye ihraç edilen markalı, telif veya patent hakkıyla korunan bir ürün, ihraç ülkesinde, ürünün üretildii ülkeden daha düük bir fiyatla satılmaktadır. Bu fiyat farkından (arbitraj) yararlanmak isteyen bir kii (paralel ithalatçı), bu ürünü, ihraç eden (veya üretim ve ihracına izin veren) fikrî mülkiyet hakkı sahibinden izinsiz olarak yeniden üretim ülkesine ithal edebilir mi? Bu halde ithale izin veren ülkeler uluslararası tükenmeyi, izin 6

7 vermeyen ülkelerin ise ulusal tükenmeyi kabul etmilerdir. Ulusal tükenmenin kabulü halinde üretim ülkesindeki fikrî mülkiyet hakkı sahibine farklı pazarlarda farklılatırılmı fiyat uygulayabilme olanaı salanmı olur. Uluslararası tükenme halinde ise paralel ithalatçılar sayesinde üretim ülkesindeki tüketiciler, söz konusu malı daha uygun fiyatla edinme olanaını elde ederler. Ülkeler bu konuda farklı politikalar uygulamaktadır. II. Uluslararası Durum Bir ülkenin fikrî mülkiyet birikimi, o ülkenin küresel rekabet açısından konumunu belirlemede önemli bir göstergedir. Bu birikim, o ülkeye dier ülkelere nazaran esaslı bir rekabet avantajı (competitive edge) salar. [Örnein ABD de fikrî mülkiyet aırlıklı endüstriler eklinde adlandırılan bioteknoloji ve biliim teknolojisi sektörlerinin ABD ihracatının yarısından fazlasını tekil ettii, ekonomik büyümenin %40 ını saladıı ve yüksek maalı 18 milyon ABD vatandaının bu sektörlerde istihdam edildii ifade edilmektedir. Dier yandan, 2006 da toplam ABD fikrî mülkiyet birikimi 5 trilyon USD, yani ABD GSMH sinin yarısı civarında hesap edilmitir. (Fed. Gov., 2006)] Ülkelerin fikrî mülkiyet birikimi ile gelimilik düzeyleri arasında dorudan balantı kurmak mümkündür. Dolayısıyla günümüzde fikrî mülkiyet, ülkeler açısından küresel rekabetin en önemli aracı haline gelmitir. Bu birikimi artırmak ve yüksek bir düzeyde tutmak için ülkeler çeitli politikalar gelitirmekte, eitim, vergi, istihdam, sosyal güvenlik ve dier politikalarını belirlerken bu hedefi de göz önüne almaktadırlar. novasyon konusunda ABD nin uzun süredir elinde bulundurduu liderlik konumunun çeitli nedenlerle tehlikeye girdii, Japonya ve Avrupa Birlii yanında Çin ve Hindistan ın da inovasyon yarıına katıldıı ve hızla ilerledii kaydedilmektedir. (EIA, 2004; Engardio, 2007) Bu çerçevede endüstri temsilcileri, ABD nin kısıtlayıcı göçmen politikasını eletirmekte ve ABD firmalarının Ar-Ge faaliyetlerini dier ülkelere kaydırmalarının da önemli bir tehlike oluturduuna iaret etmektedirler. (Wadhwa, 2007) Bu deerlendirmeler ııında, ABD yönetimi 2006 da Amerikan Rekabet Gücü nsiyatifi (American Competitiveness Initiative- ACI) adı altında, çeitli politikaların uygulamaya konulacaı ve bütçeden hatırı sayılır bir pay (2007 yılı bütçesinde 5,9 milyar USD) ayrılmasını öngören bir atak balatmıtır. ACI, Ar- Ge ye yapılan Federal yatırımların artarak sürmesini, matematik ve fen bilimleri eitiminin 7

8 ilköretim düzeyinden balayarak iyiletirilmesini ve Ar-Ge sahasında vergi kolaylıklarının tanınmasını hedeflemektedir. (Fed. Gov., 2006) Dier yandan, Avrupa Birlii, Ar-Ge ibirliklerine ilikin olarak bölgesel düzeyde Avrupa Birlii ülkelerini ve Türkiye, srail gibi ortak havza içerisindeki ülkeleri kapsayacak ekilde yürüttüü Çerçeve Programlarının yedincisini hayata geçirmektedir. Yine AB Komisyonu nun yönlendiriciliinde 2006 da hazırlanan Yenilikçi Bir Avrupa Yaratmak (Creating an Innovative Europe) adlı raporda, söz konusu hedefe yönelik olarak üç alanda çaba gösterilmesi önerilmektedir. Bunlar inovasyonu tevik eden bir pazar yaratılması, kaynakların artırılması ve insan kaynaklarının, sermayenin ve bilgi birikiminin hareketliliinin artırılmasıdır. (EC Com.-novasyon, 2006) Fikrî mülkiyet düzenlemelerine ilikin olarak mevcut fikrî mülkiyet rejimlerinin güçlendirilerek korunması konusunda ABD ve AB yaklaımlarının benzerlik gösterdii görülmektedir. ACI de inovasyon kapasitesinin artırılması için fikrî mülkiyet haklarını tanıma prosedürünün hızlandırılması ve iyiletirilmesine yönelik önlemler öngörülmütür. Bu önlemler arasında ABD Patent ve Marka Ofisi nin mali kaynaklarının artırılması ve etkin kaynak kullanımına ilikin stratejik çalıma yürütülmesi yer almaktadır. (Fed. Gov., 2006) Avrupa Komisyonu bünyesinde kurulan bir Çalıma Grubu tarafından 2006 da hazırlanan Rekabet Gücü ve novasyon için Fikrî Mülkiyet Hakları (IPR for Competitiveness and Innovation) adlı raporda da, biliim teknolojilerinin gelitirilmesi balamında, özellikle KOB ler açısından, Avrupa daki mevcut fikrî mülkiyet rejiminin korunmasının, hukuki güvenliinin ve kalitesinin artırılmasının, bavuru usulünün basitletirilmesinin, maliyetlerinin ise düürülmesinin önemi vurgulanmaktadır. Taklit ve korsan ürünlerin Avrupa ekonomisine ciddi zarar verdii ve örnein Avrupa Birlii ndeki toplam yazılım korsanlıı oranının sadece yüzde on azalmasının ekonomiye 80 milyar Avronun üzerinde bir katkı salayacaının ve 150 bin civarında yüksek maalı i olanaı yaratacaının öngörüldüü belirtilmektedir. Bu çerçevede, fikrî mülkiyet haklarının hem mevcut fikrî mülkiyet birikimini koruma hem de inovasyona yönelmeyi salama açısından önemli bir ilev gördüü ifade edilmektedir. (EC Com.-IPR, 2006) Fikrî mülkiyet politikaları açısından, ticareti yapılan ürünler üzerindeki fikrî mülkiyet haklarının tükenmesi konusunda ülkelerin ve Avrupa Birlii nin yaklaımı farklılık göstermektedir. Bu örnekten anlaılacaı üzere Avrupa Birlii bölgesel tükenme ilkesini kabul etmitir. Avrupa Birliine üye ülkeler de bu kurala uymak zorundadır. Japonya da ise Yüksek Mahkeme, verdii kararlarla uluslararası tükenme ilkesinin kabulünün önünü açarak 8

9 bu alanda öncü olmutur. Yani paralel ithalatçılar dier ülkelerde pazara sunulan ürünleri, bu ürünler üzerinde Japonya da korunan fikrî mülkiyet hakları bulunsa dahi, bu ülkelerde edinip Japon pazarına serbestçe sunabilirler. Aynı durum Avustralya ve Singapur için de geçerlidir. ABD ise ulusal tükenme ilkesini uygulamaktadır. Yani ABD deki fikrî mülkiyet hakkı sahipleri, bu haklarına dayanarak paralel ithalatçıların ürünleri ABD pazarına sürmelerini önleyebilirler. Uluslararası tükenmenin kabulünün fikrî mülkiyet haklarının etkinliini azaltarak yeni fikrî mülkiyetin olumasını engelleyecei ileri sürüldüü gibi, ulusal tükenmenin serbest rekabete aykırı olduu ve fikrî mülkiyet haklarının sahiplerine gereksiz menfaat saladıı da savunulmaktadır. (Forsyth, Rothnie, 2007) Fikrî mülkiyet politikasının önemli bir bölümünü tekil eden tükenme konusunda henüz yeknesak bir ilke kabul edilmemitir. Dünya Ticaret Örgütü Anlaması nın eklerinden fikrî mülkiyet haklarına ilikin TRIPS te (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-Fikrî Mülkiyet Haklarının Ticaretle Balantılı Yönlerine Dair Anlama) de bu mesele ilgili düzenleme yapma konusunda ülkelere serbestî tanınmıtır. Literatürde, ülkenin tercih yaparken gümrük politikalarını da göz önünde bulundurması önerilmektedir. (Hur, Riyanto, 2006) III. Türkiye de Durum Türkiye nin inovasyon performansı, ABD, Japonya ve AB ülkeleri ile karılatırıldıında bir hayli düük kalmaktadır. (Karaata, 2006) Bununla birlikte Türkiye, son yıllarda dier birçok gelimekte olan ülke gibi ABD örneini izleyerek bir inovasyon atılımı içerisine girmitir. Bu atılımın yansımaları arasında TÜBTAK tarafından Vizyon 2023 çalımasının hazırlanması, Teknoloji Gelitirme Bölgeleri Kanunu nun çıkarılması ve Üniversitelerin bünyesinde Teknoparkların kurulması, Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili vergi avantajlarının öngörülmesi sayılabilir. novasyon performansı açısından önemli bir gösterge tekil eden üçlü patent ailesi (aynı bulu için ABD, AB ve Japon patent otoriteleri nezdinde bavuru yapılması) sayısında Türkiye yedi patent ile Avrupa Birlii üyelerinden Polonya, Portekiz ve Yunanistan ile yaklaık aynı düzeyde yer almaktadır. (OECD Statistics, 2007) Türkiye nin fikrî mülkiyet haritasına bakıldıında, aralarında Sınaî Haklara likin Paris Sözlemesi nin ve Fikir ve Sanat Eserlerine likin Bern Sözlemesi nin de bulunduu birçok 9

10 uluslararası anlamaya taraf olduu görülür. Bu anlamalardan Paris ve Bern Sözlemesi gibi bazıları fikrî mülkiyet hakları konusunda dier taraf ülkelerin vatandalarına Türk vatandalarıyla eit muamele edilmesini öngörürken, Madrid Protokolü ve Avrupa Patent Konvansiyonu gibi anlamalar da marka, patent gibi farklı alanlarda tek uluslararası mercie bavuru ile birden fazla ülkede hukuki korumadan yararlanma olanaı salamaktadırlar. Dier yandan, Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü üyelii dolayısıyla, Dünya Ticaret Örgütü nü Kuran Anlamaya Ekli Fikrî Mülkiyet Haklarının Ticaretle Balantılı Yönlerine Dair Anlama ya (TRIPS) taraftır. TRIPS, taraf ülkelerin öngörmesi gereken fikrî mülkiyet haklarını, bu hakların asgari kapsamını, bu hakların sınırlandırılabilmesinin koullarını, hakların etkin ekilde korunabilmesi için alınması gereken idari ve yargısal önlemleri belirlemektedir. Türkiye, ayrıca 1995 tarihli Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Gümrük Birlii Kararı ile fikrî mülkiyet alanında bir takım düzenlemeler yapmayı taahhüt etmitir. Hem TRIPS ten hem de Gümrük Birlii Kararı ndan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 1995 ten beri fikrî mülkiyet alanında bir dizi reform gerçekletirilmitir. Bu çerçevede Türk Patent Enstitüsü kurulmu ve faaliyete geçirilmi, telif, marka ve patent düzenlemeleri deitirilmi, corafi iaretlerin, endüstriyel tasarımların, entegre devre topografyalarının ve yeni bitki çeitlerinin korunmasına ilikin yeni düzenlemeler öngörülmütür. Ayrıca bu düzenlemelerde yapılan deiikliklerle özellikle taklit ürünlerin önlenmesine yönelik olarak gümrüklerde el koyma gibi idari önlemlerle birlikte aır ceza yaptırımları getirilmitir. Fikrî ve Sınaî Haklar alanında ihtisas mahkemelerinin kurulması da fikrî mülkiyet haklarının daha etkin ekilde korunmasını hedeflemektedir. (TÜSAD, 2004) IV. Öngörüler ve Öneriler Yukarıdaki açıklamalar ııında fikrî mülkiyetin küresel rekabet açısından öneminin giderek arttıı ve bu durumun devam edecei söylenebilir. Çeitli gelimilik aamalarındaki ülkeler olanakları ve birikimleri çerçevesinde kaynaklarını yeni fikrî ürünlerin gelitirilmesinin teviki için seferber etmekte, inovasyon politikaları gelitirmekte ve etkin fikrî mülkiyet koruması salamak için çeitli yasal ve idari düzenlemelere girimektedirler. Bu çerçevede özellikle ABD, AB ve AB üyesi ülkelerin politika ve uygulamaları, gelimekte olan ülkeler tarafından model olarak benimsenmektedir. Bu eilimin yararları yanında çeitli sakıncaları 10

11 da bulunduu göz önünde tutulmalıdır. Her ne kadar gelimekte olan ülkeler bu yolla zamandan tasarruf ederek en etkin yöntemi seçme olanaına kavusalar da söz konusu politika ve uygulamaların ilgili ülkenin sosyal, ekonomik ve yönetsel yapısına uygunluu bir soru iaretidir. Deneme-yanılma yöntemiyle ülkenin kendine özgü bir sistem gelitirmesinin insan kaynaklarının yetimesine ve uygulanan politikaların toplumun geni bir kesimince benimsenmesine katkısı yadsınamaz. Bu nedenle, en azından, yabancı ülkelerin politikaları, düzenleme ve uygulamaları ithal edilmeden önce bir bünyeye uygunluk testinden geçirilmelerinde büyük yarar vardır. (Zhouying, 2005) Gelimi ülke uygulamalarını benimseme meselesiyle balantılı dier bir husus, fikrî mülkiyetin gelitirilmesini tevik edici politikaların ve fikrî mülkiyeti koruyan düzenlemelerin nihai hedefine yöneliktir. Özellikle ekolojik, etik ve dünyadaki gelir daılımı bozukluuna ilikin sorunlar, bu politikaların gelitirilmesinde ve düzenlemelerin yapılmasında göz önüne alınacak mıdır? Bu kaygılarla hareket etmek küresel rekabette önde olma hedefi ile ne kadar badaır? Bu aamada sadece, bu konulara çözüm getirmeye ilikin dünya ülkeleri arasında uzlama salandıı ölçüde bu hedeflerin de gözetilecei politika ve düzenlemelerin gündeme gelme olasılıının artacaı söylenebilir. (Cozzens, 2007) Dier yandan, fikrî mülkiyet düzenlemelerinin saladıı tekel korumasından elde edilmek istenen yarar ile bu hakların douracaı toplumsal yük arasında denge kurma zorunluluu gözden kaçırılmamalıdır. (Fed. Com, 1996; Clark, Guy, 1998) Dolayısıyla fikrî mülkiyet düzenlemelerinde hakkın kapsamı dıında kalan faaliyetler hem kamu yararı gözetilerek hem de hak sahipliini anlamsız kılmayacak ekilde özenle belirlenmelidir. Bu açıdan mevcut fikrî mülkiyet düzenlemelerimizin uygulamadaki etkileri konusunda yapılacak ampirik çalımaların sonuçlarına balı olarak hakkın kapsamı dıında kalan faaliyetlerin yeniden belirlenmesi gerekebilir. (TÜSAD, 2004) novasyon konusunda öncelikli hedefler belirlenmesi de baarılı sonuçlar elde etmek için zorunludur. Bu açıdan, hükümetin, salık, enerji, tarım ve savunma gibi kritik sektörlerde en önemli toplumsal ihtiyaçları belirleyerek hem kamusal hem özel Ar-Ge faaliyetlerini çeitli tevik politikalarıyla bu alanlara yönlendirmesi ve faaliyet sonuçlarının en kısa sürede toplumsal kullanıma sunulmasını salaması gerekir. Toplumsal ihtiyaçların belirlenmesinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kurulularının temsilcilerinin bir araya gelecei ve hükümete önerilerde bulunacak bir forum oluturmak yararlı olabilir. (REF, 2006) 11

12 Son olarak, mesele Türkiye açısından deerlendirildiinde, fikrî mülkiyetin gelitirilmesine yönelik devlet ve özel sektör faaliyetlerinin sistemletirilmesi ve uyumlu ileyecek ekilde bütünletirilmesi gerekmektedir. Aksi halde kaynak israfı önlenemez ve Türkiye fikrî mülkiyet birikimini bir küresel rekabet avantajı olarak kullanamaz. Bu nedenle önce toplumda bilimsel ve yaratıcı düünce faaliyetinin gelitirilmesine yönelik çabalara giriilmesi, üniversitelerdeki bilimsel faaliyetlerin proje odaklı ve uygulamaya yönelik hale getirilmesi, üniversitelerle sanayi arasında etkin bir iletiim ve ibirliinin kurumsallatırılması ve savunma, enerji ve tarımsal teknolojiler bata olmak üzere çeitli kritik sektörlerde devletin yönlendiriciliinde özel sektör Ar-Ge faaliyetlerinin teviki gerekli görülmektedir. (Co, 2002; Geiger, Sá, 2005; Lanciano-Morandat, Nohara, Verdier, 2006) Bilimsel aratırma kurumları ile endüstri arasında verimli ibirliinin salanmasında her iki tür kurumun dilinden anlayan aracıların yetitirilmesi için gerekli bir mesleki eitim programı tasarlanmasında ve en kısa sürede uygulamaya konulmasında büyük yarar vardır. (Sisto, Brzustowski, 2006) Dier yandan, fikrî mülkiyet birikimimizin Türkiye dıında da etkin ekilde korunarak ihracat potansiyelimize katkıda bulunabilmesi, yurt dıındaki hukuki koruma olanaklarından yararlanılabilmesine balıdır. Bunun için gerekli uzman yardımının kurumsallatırılarak kolay eriilebilir, az masraflı birimler (örnein Sanayi ve Ticaret Odalarının ve/veya Türk Patent Enstitüsü nün bünyesinde) tarafından sunulacaı bir sistemin oluturulması planlanabilir. Bu birimlerde hukuki korumanın elde edilmesinden lisanslama faaliyetlerine kadar fikrî mülkiyet haklarının etkin iletilmesine (exploitation) ilikin bir dizi hizmet sunulabilir. Küreselleme dolayısıyla firmaların bilgilenme olanaklarının arttıı, pazarlara eriiminin kolaylatıı ve bu sayede sınır ötesi ibirliklerinin çoalacaı öngörülebilir. Bu çerçevede iyi bir organizasyon ile mevcut fikrî mülkiyet birikimimiz kapsamında corafi iaretlerle korunan tarım ve el sanatları ürünlerimizin de önemli ihraç girdisi salayacaı göz önünde bulundurulmalıdır. 12

13 Kaynaklar Clark, John; Guy, Ken; Innovation and Competitiveness: A Review, Technology Analysis and Strategic Management, September 1998, v. 10, iss. 3, (Clark, Guy, 1998) Co, Catherine, Evolution of the Geography of Innovation: Evidence from Patent Data, Growth & Change, Fall 2002, Vol. 33, Issue 4, (Co, 2002) Cozzens, Susan, Distributive justice in science and technology policy, Science & Public Policy (SPP); Mar2007, Vol. 34 Issue 2, (Cozzens, 2007) Electronic Industry Alliance (EIA), Innovation is Key to US Competitiveness (report summary), Outlook on Science Policy, Jul/Aug2004, Vol. 26 Issue 7, p. 4-5 (EIA, 2004) Engardio, Pete, A Looming Economic Threat, Business Week Online, 3/19/2007, 7 (Engardio, 2007) European Commission Independent Expert Group on R&D and Innovation, Creating an Innovative Europe, January 2006, (EC Com.-Innovation, 2006) European Commission Task-Force on ICT Sector Competitiveness and ICT Uptake, Working Group 2, IPR for Competitiveness and Innovation, October 2006, (EC Com.-IPR, 2006) Federal Trade Commission of the USA, Report-Anticipating the 21st Century :Competition Policy in the New High-Tech, Global Marketplace, Volume I, May 1996, s , global/report/gc_v1.pdf (Fed. Com., 1996) Federal Government of the USA, American Competitiveness Initiative, (Fed. Gov., 2006) Forsyth, Miranda; Rothnie, Warwick, Parallel Imports in The Interface Between Intellectual Property Rights and Competition Policy, Edited by Steven D. Anderman, Cambridge University Press 2007, p (Forsyth, Rothnie, 2007) Geiger, Roger; Sá, Creso, Beyond Technology Transfer: US State Policies to Harness University Research for Economic Development, Minerva: A Review of Science, Learning & Policy, Mar2005, Vol. 43 Issue 1, p1 21 (Geiger, Sá, 2005) Goth, Greg, Global Technology Transfer Infrastructure Is Maturing, IEEE Software, Jul/Aug2006, Vol. 23 Issue 4, p93 96 (Goth, 2006) Hur, Jung; Riyanto, Yohanes, Tariff policy and exhaustion of intellectual property rights in the presence of parallel imports, Oxford Economic Papers (3): (Hur, Riyanto, 2006) 13

14 Karaata, Selçuk, novasyona Yönelik vme, Türkiye Küresel Rekabet Raporu 2006-TÜSAD- Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu, Ekim 2006 (Karaata, 2006) Lanciano-Morandat, Caroline; Nohara, Hiroatsu; Verdier, Eric. Higher education systems and industrial innovation. Innovation: The European Journal of Social Sciences, Mar2006, Vol. 19 Issue 1, p79 93 (Lanciano-Morandat, Nohara, Verdier, 2006) Magic, Peter, International Technology Transfer & Intellectual Property Rights, 2003, (Magic, 2003) Odman, Aye, Fikrî Mülkiyet Hukuku ve Rekabet Hukukunun Teknolojik Yeniliklerin Tevikindeki Rolü, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2002 Sisto, James E. P.; Brzustowski, Thomas, Government Assistance to and Policy Toward Innovation, Canada-United States Law Journal, 2006, Vol. 32, p39 67, 29p (Sisto, Brzustowski, 2006) Türkiye Sanayici ve adamları Dernei (TÜSAD), Fikrî Mülkiyet Hakları Alanında Gündemdeki Konular, Dünyası çin Yol Haritası, Aralık 2004, (Yayın No. TÜSAD- T/2004/12-385), LE/fikri.pdf (TÜSAD, 2004) TÜSAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF), Ulusal novasyon Giriimi-novasyon Çerçeve Raporu, Aralık 2006 (REF, 2006) Wadhwa, Vivek, Keeping Research and Leadership at Home, Business Week Online, 1/19/2007, 11, (Wadhwa, 2007) Zhouying, Jin, Globalization, technological competitiveness and the 'catch-up'challenge for developing countries: some lessons of experience, International Journal of Technology Management & Sustainable Development, 2005, Vol. 4 Issue 1, p35 46 (Zhouying, 2005) 14

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

Kalkınma Bakanlığı Sanayi Dairesi Başkanlığına, Kalkınma Bakanlığı Ankara. İstanbul, 21 Ocak 2013 Ref: HA/gu/13-87

Kalkınma Bakanlığı Sanayi Dairesi Başkanlığına, Kalkınma Bakanlığı Ankara. İstanbul, 21 Ocak 2013 Ref: HA/gu/13-87 Kalkınma Bakanlığı Sanayi Dairesi Başkanlığına, Kalkınma Bakanlığı Ankara İstanbul, 21 Ocak 2013 Ref: HA/gu/13-87 Onuncu Kalkınma Planı İmalat Sanayiinde Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu nca 15 Ocak 2013

Detaylı

PATENT HAKLARI & PATENT VER" TABANLARI. Cemil BA PINAR cemil.baspinar@tpe.gov.tr

PATENT HAKLARI & PATENT VER TABANLARI. Cemil BA PINAR cemil.baspinar@tpe.gov.tr PATENT HAKLARI & PATENT VER" TABANLARI Cemil BA PINAR cemil.baspinar@tpe.gov.tr "çerik Fikri ve S(nai Mülkiyet Kavramlar( Patent Kavram( ve Kriterler Patent Sisteminin Amac( Patent Tescil Süreci Patent

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ Ümit Yerli Patent Vekili Program Süre: 120 DK Fikri haklar Patent, kriterler, sağladığı haklar. Telif Tarifname, örnek başvurular Başvuru süreci, yurt dışında patent tescili

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr İÇERİK Genel Olarak Fikri Mülkiyet Hukuku Fikri Mülkiyet Hukukunun Temel İlkeleri Fikri Mülkiyet Sisteminin Ana Unsurları Tarihçe

Detaylı

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği UNECE & TPE Çalıştayı Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği Doç. Dr. Yüksel BİRİNCİ TPE Başkan Yrd. 12/03/2009 1/41 İçerik Sınai Mülkiyet Hakları ve TPE Sınai Mülkiyet

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ HAKLARIN TANIMI Fikir ürünlerini oluşturan

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- PATENT NEDİR? BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASININ AMAÇLARI PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER İNCELEMELİ/İNCELEMESİZ PATENT PATENT

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ Ceren Pala Okat Fikri Haklar Yöneticiliği "Fikri Haklar Yönetimi" Paneli TÜSİAD Genel Sekreterliği Konferans Salonu 14 Haziran 2012 Akış Fikri Haklar

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni,

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni, TÜREV ARAÇLAR RSK BLDRM FORMU (Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. nezdindeki ilemlere ilikindir) Önemli Açıklama: Vadeli lem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacaınız alım-satım ilemleri sonucunda kar elde

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Stratejisi (UFSMS) 2014-2018. 2014 Yılı Eylem Önerisi Formu

Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Stratejisi (UFSMS) 2014-2018. 2014 Yılı Eylem Önerisi Formu Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Stratejisi (UFSMS) 2014-2018 2014 Yılı Eylem Önerisi Formu 1.Stratejik Amaç Amaç 1.2: Vekillik sisteminin doğru ve etkin çalışmasının sağlanması Vekillik sınavlarının düzenlenmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV 1 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Giriş I. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA DAİR GENEL BİLGİLER... 1 II. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TARİHÇESİ... 5 III.

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008 HUKUK Hakan AKDAĞ 1 Sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerin

Detaylı

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ ARÇELİK A.Ş. SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ. Doç. Dr. N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü

FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ. Doç. Dr. N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ Doç. Dr. N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü Mevcut Düzen Patent Kararnamesi, m. 41: Öğretim elemanlarının buluşları için patent başvurusu yapma (veya

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Teknopark teknokent, bilim parkı, araştırma parkı, bilim şehri

Teknopark teknokent, bilim parkı, araştırma parkı, bilim şehri Uygulama-Odaklı Araştırma Üniversite Sanayi İşbirliği Ürün Odaklı AR-GE Ticari Ürün Uygulamaları Üniversite Akademisyenler Öğrenciler Mezunlar Araştırma Merkezleri Laboratuarlar Teknopark teknokent, bilim

Detaylı

! " ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$!

!  ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$! !! ## $%! # # $ $ &&'#( ## )% %&'()'(*** $ * ##+%!+, -$../.,-$ -$,. $ $$ $., 0 0 1 #! #01, $! $ $ #. 2# $ 2,01 $$ (,..!$ %,. $ $ $... $ $, %&'()'(***, 3!!. $, + $ $...,4$. $ 5# $.... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!..,.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLGEM) KURULUŞ VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal 2 Haziran 2011

Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal 2 Haziran 2011 Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü Hasan Mandal 2 Haziran 2011 1 SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN REKABET EVRİMİ 1960 lar ÜRETİM üstünlüğü ile rekabet 1970

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel ürün adlarını içeren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME

FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME Uğur G. YALÇINER YALÇINER Danışmanlık ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ODTÜ TEKPOL Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK

Detaylı

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr The Developments in Production and Trade of Biotech Cotton in Turkey and Traceability Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Üretim ve Ticaretindeki Gelimeler ve Biyoteknolojik pamukların zlenebilirlii Aydın

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları NEDEN PATENT? Özgün fikirlerin korunması Zihni yaratının ödüllendirilmesi Rekabet gücü Ticari kazanç (Lisans&Devir) Teknolojiye katkı Ekonomiye Katkı PATENT NEDEN ÖNEMLİDİR? Patent önemli bir istihbarat

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Girişimci-Yenilikçi-Rekabetçi-Teknolojiye Dayalı Zihinsel Dönüşümde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal Sabancı Üniversitesi

Girişimci-Yenilikçi-Rekabetçi-Teknolojiye Dayalı Zihinsel Dönüşümde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal Sabancı Üniversitesi Girişimci-Yenilikçi-Rekabetçi-Teknolojiye Dayalı Zihinsel Dönüşümde Üniversitelerin Rolü Hasan Mandal Sabancı Üniversitesi 1 2023 YILI HEDEFLERİ Kaynak: 23. BTYK ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK

Detaylı

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması This project is organised with the financial support of the European Commission 1. Giri hayatında stres, uluslararası, Avrupa ve

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ

MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ Genel Mehmet Akif HAKAN * Mülkiyeti, kişiye kanunların öngördüğü sınırlar içinde, sahibi olduğu maldan ve malın hukuki ve doğal ürünlerinden yararlanma

Detaylı

"Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011

Yenileşim ve Gelecek 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 "Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 Küresel Rekabetin Sonucu Apple iphone Globalizasyon ve Glokalizasyon Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkeler için ürün geliştirmesi

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi

Detaylı

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR Doç. Dr. Serkan BOYAR Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi 07-09 Nisan 2014 - Eğirdir-Isparta Patent, Marka ve Tasarım Nedir? FĠKRÎ VE SINAĠ MÜLKĠYET HAKLARI Telif

Detaylı

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir Ozan Acar 14 Aralık 2012, Ankara Çerçeve 1) Türkiye nin orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİ

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİ MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİ Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİNİN ANA UNSURLARI Ekonomide verimliliği arttırmak için yenilikçi politikalar

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

E-BÜLTEN.

E-BÜLTEN. İCAT TAM ÇIKARMANIN ZAMANI E-BÜLTEN Ülkelerin ekonomik gelişmelerini değerlendirmek için kullanılan ölçütlerden biri de kişi başına düşen millî gelir dir. Kişi başına düşen millî gelirin 10.000 Amerikan

Detaylı

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS 12 Mart 2009 TS/BAS-BÜL/09-19 AVRUPA BRL KAPI ARALIINA SIKIMI ÜLKE: KUZEY KIBRIS Özet Bulgular Yönetim Kurulu Bakanı Arzuhan Doan Yalçında bakanlıındaki TÜSAD heyeti, 12 Mart 2009 tarihinde Lefkoa yı ziyaret

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

AVRUPA B RL PROGRAMLARI VE TÜRK YE

AVRUPA B RL PROGRAMLARI VE TÜRK YE Sayıtay Dergisi Sayı: 43 AVRUPA BRL PROGRAMLARI VE TÜRKYE Dr. Eyüp ZENGN Qafqaz Üniversitesi..B.F. Röven BRAHMOV Qafqaz Üniversitesi Ara. Gör. GR 1997 yılında genileme strateji çerçevesinde benimsenen

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü YURTDIŞI YATIRIMLAR 2013 ANKARA YURTDIŞI YATIRIM TANIMI Ülkemiz gerçek ve tüzel kişilerince, Türkiye nin ticari ve

Detaylı

Metropol Bölge ve Yönetiim

Metropol Bölge ve Yönetiim Metropol Bölge ve Yönetiim Prof.Dr. Nee Kumral Ege Üniversitesi ktisat Bölümü nese.kumral@ege.edu.tr Metropol Bölge ve Yönetiim 1.Metropol Bölge Yönetiiminde Amaç ve lkeler ehirleme hızının artması ile

Detaylı

GELENEKSEL GIDALAR VE COĞRAFİ İŞARET

GELENEKSEL GIDALAR VE COĞRAFİ İŞARET GELENEKSEL GIDALAR VE COĞRAFİ İŞARET 2015 YÖRE Fransa Köken ve kalite adlandırmaları Ulusal enstitüsü (INAO) göre ; İçinde bir tarımsal üretim ve fiziki ortam ile beşeri faktörler kümesinin bulunduğu ve

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER 1964 den beri Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler: Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel

Detaylı

Sanayi Kuruluşlarının Araştırma ve Teknolojik Geliştirme ve İnovasyon Yetkinliğinin Geliştirilmesinde OSB lerin Öncülüğü

Sanayi Kuruluşlarının Araştırma ve Teknolojik Geliştirme ve İnovasyon Yetkinliğinin Geliştirilmesinde OSB lerin Öncülüğü Sanayi Kuruluşlarının Araştırma ve Teknolojik Geliştirme ve İnovasyon Yetkinliğinin Geliştirilmesinde OSB lerin Öncülüğü Prof. Dr. Şener OKTİK Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı Bilim ve

Detaylı

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde SMH nin Rolü ve Türkiye nin Performansı

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde SMH nin Rolü ve Türkiye nin Performansı Ar-Ge, Yenilik ve Teknoloji Forumu Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde SMH nin Rolü ve Türkiye nin Performansı Ahmet KOÇER Patent Dairesi Başkanı 06/10/2010 1/44 Đçerik Neden Ar-Ge ve Yenilik? Patent ve Önemi Ar-Ge

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

LKLERNDE GER KABUL: HANG ARTLARDA? RAPOR ÖZET VE ÖNERLER I LKLERNDE GER KABUL: HANG ARTLARDA? I u eitsiz ilikinin tazmini olarak, Türkiye-AB geri kabul müzakereleri sırasında Türkiye ve AB arasında külfet

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü 28 ubat 2007 TS/BAS-BÜL/07-20 Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulatırma Sektörü Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD), ulatırma yöntemlerinin sürdürülebilir büyümeye

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

Üniversite Sanayi İşbirliği Sürecinde Son Gelişmeler (Güçlükler, Fırsatlar) Hasan Mandal

Üniversite Sanayi İşbirliği Sürecinde Son Gelişmeler (Güçlükler, Fırsatlar) Hasan Mandal Üniversite Sanayi İşbirliği Sürecinde Son Gelişmeler (Güçlükler, Fırsatlar) Hasan Mandal KÜRESEL SORUNLAR Gıda Temiz Su Sağlık Güvenlik Temiz Enerji Çevre Demografik Değişimler Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V.

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. Türk Sanayii için Ufuk 2020 Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. 6 Mayıs 2015 2023 Yılı Ulusal Hedeflerimiz Ar-Ge Harcamaları / GSYİH Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (FİKRİ VE SINAİ

Detaylı

URAP BİLİM VE TEKNOLOJİ RAPORU 12 ARALIK 2012

URAP BİLİM VE TEKNOLOJİ RAPORU 12 ARALIK 2012 URAP BİLİM VE TEKNOLOJİ RAPORU 12 ARALIK 2012 TÜRKİYE, TEMEL BİLİM VE MÜHENDİSLİKTE DOKTORA SAYILARIYLA İLK 15 E VE AR-GE PAYIYLA İLK 16 YA GİRDİ Scientific American Dergisi nin sıraladığı, Bilimde Dünyanın

Detaylı

5228 Sayılı Kanunla Yapılan Deiiklikler aaıda detaylandırılmıtır:

5228 Sayılı Kanunla Yapılan Deiiklikler aaıda detaylandırılmıtır: 5228 Sayılı Kanunla (31.7.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıtır) Kamu Yararına Çalıan Derneklerle Bakanlar Kurulu nca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfları lgilendiren Deiiklikler: Kamu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN Doğum Yeri ve Tarihi : Arhavi/Artvin & 1971 Uyruğu Medeni Hali Adres E-mail EĞİTİM DURUMU : TC : Evli, 1 çocuk : Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF İktisat

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNDE ÖZEL HASTANELERİN ROLÜ. Dr. Cevat Şengül OHSAD Genel Sekreteri

SAĞLIK TURİZMİNDE ÖZEL HASTANELERİN ROLÜ. Dr. Cevat Şengül OHSAD Genel Sekreteri SAĞLIK TURİZMİNDE ÖZEL HASTANELERİN ROLÜ Dr. Cevat Şengül OHSAD Genel Sekreteri Dünyada Sağlık Turizmi Toplam Harcamaları 2004 Yılında 20 Milyar USD 2012 Yılında 100 Milyar USD (Tahmini) * Medikal Turizmde

Detaylı

TAKİPÇİ ÜLKELER, PİYASA YAPICI ÜLKELERE KARŞI: KÜRESEL ENTEGRASYONUN NERESİNDEYİZ?

TAKİPÇİ ÜLKELER, PİYASA YAPICI ÜLKELERE KARŞI: KÜRESEL ENTEGRASYONUN NERESİNDEYİZ? DEĞERLENDİRMENOTU Aralık2013 N201345 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı İdil BİLGİÇ ALPASLAN 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri İrem KIZILCA 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri TAKİPÇİ ÜLKELER,

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur?

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? Kısa adı SANGEM olan Sanayi Geliştirme Merkezi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) nın öncülüğünde Eskişehir sanayine rekabet üstünlüğü kazandırmak, yenilikçi sanayi modeli

Detaylı