'()*+(!,&'!#% %!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "'()*+(!,&'!#% %!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!","

Transkript

1 2007!"#$#%! & 1

2 '()*+(!,&'!#% %!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',&""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"! < - +, 2

3 I. Tanım ve Kapsam Fikrî mülkiyet kavramı ekonomi literatüründe, ekonomik aktörlerin tasarrufunda bulunan gayrimaddi deerleri (intangible assets) ifade etmek için kullanılmaktadır. Hukuk literatüründe ise bu kavram fikrî mülkiyet hakları (intellectual property rights) nı karılamaktadır. Söz konusu gayrimaddi deerlerin üzerinde fikrî mülkiyet hakları edinilmesi, ilgili düzenlemede öngörülen koulların salanmasına balıdır. Günümüzde fikrî mülkiyet haklarının bu gayrimaddi deerlerin korunabilmesi için en etkili yolu tekil ettiine dair bilinçlenme arttıkça, bu deerler fikrî mülkiyet haklarının koruyucu emsiyesi altına girmekte, böylece ekonomi ve hukuk literatüründeki kavramların içerii birbirine yakınlamaktadır. Konu ekonomi literatürü açısından deerlendirilirse fikrî mülkiyetin hem bir takım fikrî ürünleri hem de ayırtedici ad ve iaretleri kapsadıı görülür. Fikrî ürünlerin bir kısmında kültürel, sanatsal yön aırlıktayken dier bazı fikrî ürünlerde teknolojik yönün aır bastıı görülür. Romanlar, filmler, bilgisayar oyunları, müzik albümleri ilk gruba, bulular ise ikinci gruba örnek verilebilir. Ayırtedici ad ve iaretlerin tipik örnei markalardır. Bu gruba corafi iaretler, internet alan adları, ticaret unvanları ve iletme adları eklenebilir. Hukuk literatürü açısından ise bu deerlerin tümünün dorudan fikrî mülkiyet korumasından yararlanabileceini söylemek doru olmaz. Sadece ilgili düzenlemede koruma kapsamına alınan ve öngörülen koruma koullarını salayan deerler üzerinde fikrî mülkiyet hakları tanınabilir. Örnein gelitirilen yeni bir tedavi yöntemi bu nitelikteki bulular patent koruması kapsamı dıında bırakıldıklarından, yeni gelitirilen ancak henüz prototip aamasında olan bir makine ise sanayiye uygulanabilirlik koulunu salamadıından bunlara patent verilmez. Buna ramen her ikisinin de ekonomik deer ifade ettikleri üphesizdir. Fikrî mülkiyet haklarının konusunu tekil eden ayırt edici ad ve iaretlerden ticaret ünvanı, taciri; iletme adı, iletmeyi; marka, üretilen mal ve hizmetleri; corafi adlar, mal ve hizmetlerin üretildii bölgeyi tanıtır. Bu iaretlerin hukuki korumadan yararlanabilmeleri yetkili merci nezdinde tescil edilmelerine balıdır. Fikrî mülkiyet haklarına konu olan fikrî ürünler ise fikir ve sanat eserleri, bilgisayar programları, veritabanları, bulular, endüstriyel tasarımlar, yarı iletken toporafya tasarımları ve yeni türetilen bitki çeitleridir. Esas itibarıyla 3

4 fikir ve sanat eserleri, bilgisayar programları ve veritabanları telif hakkı ile; bulular, patent ve faydalı model belgesi verilerek; endüstriyel tasarımlar, endüstriyel tasarım hakkı ile; yarı iletken toporafyaları, özellikle bu tür tasarımları korumak için öngörülen özel bir hakka dayanarak; yeni türetilen bitki çeitleri ise ya patent verilerek veya yine özel bir hak (ıslahçı hakkı veya bitki çeidi hakkı) yoluyla korunur. Bazı ülkelerde veritabanları için de özel bir hak öngörülmütür. Bu çerçevede inovasyon, fikrî mülkiyet kapsamındaki fikrî ürünlerden teknolojik yönün aır bastıı ürünlerin gelitirilmesine odaklanan faaliyeti nitelemektedir. novasyon, bilimsel keiflerin ticari bululara dönütürülmesi sürecini ifade eder. Genellikle süreç sonucu gelitirilen ürün ve yöntemler de inovasyon olarak anılmaktadır. Bu sürecin öncesinde üniversitelerde ve dier aratırma kurumlarında yürütülen temel bilimsel aratırma faaliyetleri, sonrasında ise gelitirilen ürünü pazarlamaya yönelik faaliyetler yer alır. novasyonun sürekli kılındıı bir ekonomik yapı içerisinde hem teebbüslerin rekabet gücü artar hem de toplumsal refah düzeyi yükselir. Ülkede mal ve hizmet üreten teebbüslerin yeni teknolojileri gelitirme ve/veya edinebilme olanaklarının yüksek olması, bu teebbüslerin ürünlerinin kalitesini yükseltecei gibi rekabet edebilme güçlerini de pekitirir. Böylece toplumdaki bireylere sunulan daha kaliteli ve ucuz mal ve hizmet seçenekleri artarak toplumsal refah salanır. novasyonun sürekli hale getirilmesi kamusal ve özel sektördeki Ar- Ge alımalarının tevikini, çalımaların sonuçlarının endüstriyel kullanıma sunulabilecek ürünlere dönütürülmesini ve kullanımın kısıtlanmadan yaygınlatırılmasını kapsar. Böylece birbirine balı bir süreçten söz edilebilir: Ar-Ge çalımalarına aırlık verilmesi, endüstriyel üretimde kullanılacak teknolojilerin gelitirilmesine katkıda bulunur. Teknolojik birikimin artması, yeni gelitirilen teknolojilerin daha yaygın olarak kullanılması olasılıını artırır. Yaygın olarak kullanılan yeni teknolojiler, yeniden Ar-Ge çalımalarına konu olur. Dolayısıyla sürecin ilemesine yönelik politikalar, tutarlı ve sürekli bir ekilde uygulanabildii zaman, bu süreç, kendi kendini yeniden üretir. Sürecin aamaları dönüümlü olarak birbirlerini etkilediinden, aamaların herhangi birindeki aksaklık, tüm süreci sekteye uratabilir. Ar-Ge çalımalarının yetersiz olduu bir ekonomik yapı içerisinde, kullanıma sunulacak ve yaygınlatırılacak teknolojik yenilik kıtlıı çekilir. Ar-Ge çalımaları sonucu gelitirilen teknolojik yeniliklerin kullanıma sunulmaması ise bu yeniliklerden verimli ve yaygın ekilde yararlanılmasını engeller. (Odman, 2002) 4

5 novasyon sürecinin iletilmesi için uygulanan politikalar, dıarıdan teknoloji aktarımının denetlenmesini, Ar-Ge faaliyeti yürüten kii ve kurumların desteklenmesini, bu faaliyetlerinin sonuçlarının pazarlanabilir ürünlere dönütürülmesinin salanmasını, fikrî mülkiyete hukuki koruma tanınmasını ve pazarlardaki ileyebilir rekabet ortamının sürdürülmesini kapsayabilir. Bu politikalardan teknolojik yeniliklere uygun hukuki koruma tanınması fikrî mülkiyet düzenlemeleriyle, pazarlardaki ileyebilir rekabet ortamının sürdürülmesi ise rekabeti koruyan kurallarla salanır. novasyonun teviki ve sürekli kılınması, fikrî mülkiyet düzenlemeleri ile rekabeti koruyan kuralların ortak hedefidir. Fikrî mülkiyet düzenlemeleri ile hukuki koruma salanması, yapılan yatırımların garanti altına alınmasını salar. Rekabeti koruyucu kurallar sayesinde serbest pazarda ileyebilir rekabetin sürdürülmesi ise, hem hukuki koruma ile elde edilen tekelin kötüye kullanılmasını önler, hem de ekonomik aktörleri, fiyat, tedarik gibi dier unsurlar yanında, yeni ürün ve yöntemler gelitirme hususunda da rekabet etmeye zorlar. Dolayısıyla serbest pazar düzeninde kâr amacıyla hareket eden aktörlerin yeni teknolojilere yatırım yaparak birbirileriyle rekabet etmeleri ve rekabet güçlerinin artması için fikrî mülkiyet hukuku ile rekabet hukukunun uyum içerisinde birlikte uygulanması gereklidir. (Odman, 2002) Bu raporda sadece fikrî mülkiyetin rekabet gücüne etkileri üzerinde durulacaından fikrî mülkiyet düzenlemeleriyle rekabeti koruyan kuralların birlikte uygulanmasının kaçınılmazlıını vurgulamakla yetiniyoruz. Teknoloji transferi, fikrî mülkiyet politikaları ile etkileim içerisindeki bir dier unsuru tekil eder. Küresel ölçekte teknoloji transferi, gelimi ülkelerden gelimekte olan ülkelere doru tek yönde gerçeklemektedir. (Goth, 2006) Gelimekte olan ülkelerde fikrî mülkiyet düzenlemelerinin ve fikrî mülkiyet haklarının etkin ekilde korunduu bir ortamın varlıı teknoloji transferine olumlu etki etmektedir. (Magic, 2003) Dier yandan, bu hakların saladıı tekelin maliyeti de gelimekte olan ülke yönetimlerini kaygılandırmaktadır. Fikrî mülkiyet haklarının ülke pazarlarındaki rekabete zarar verecek ekilde kullanımının rekabeti koruyan kurallarla ve etkin bir rekabet politikasıyla önlenmesi bu kaygıları giderebilir. Ayrıca ülkenin öncelikli teknolojik ihtiyaçları uzun vadeli hedefleri göz önünde bulundurularak belirlenebilirse dorudan müdahaleci ve teknoloji aktarımını çeitli koullara balayan kurallar yerine yönlendirici tevik politikaları benimsenebilir. 5

6 Fikrî ürünlerle ayırt edici ad ve iaretler üzerinde fikrî mülkiyet hakları tanınarak bir tekel hakkı salanır. Bu hak sayesinde hak sahibi, gelitirdii veya edindii teknolojiden münhasıran yararlanabilir, üçüncü kiilerin bu teknolojiyi kullanabilmesi, hak sahibinin iznine tabi olur. Tekel koruması salanmasının, bu deerlerin pazarlanmasından elde edilecek kârın en üst düzeye çıkarılması olanaını artıracaı varsayılır. Bu haklar sayesinde hem deerlerin izinsiz kullanımı önlenebilir hem de lisans yoluyla deerlerin üçüncü kiilere kullandırılması olasılıı artar. Dier yandan, bulular açısından bulu konusunun açıklanmasının hak tanınmasının ön koulunu tekil etmesi, mevcut bululardan yararlanarak yeni bulular gelitirilmesinin yolunu açar. Bazen maddi deeri bulunan bilgilerin (bulu niteliinde olsalar da olmasalar da) gizli tutularak korunması yolu tercih edilebilir. Know-how eklinde adlandırılan bu deerlerin de ekonomi literatüründeki anlamıyla fikrî mülkiyetin kapsamında yer aldıklarına üphe yoktur. Hukuk literatürü açısından ise bu deerlere tanınan korumanın kapsamı fikrî mülkiyet haklarına nazaran daha dar olduundan (ticari sırların korunması) fikrî mülkiyet kavramına dâhil edilip edilmeyecekleri tartıılabilir. Burada deer üzerinde bir fikrî mülkiyet hakkı bulunduu için deil, üçüncü kiiler bu bilgiye ulaamadıkları için deer korunmu olur. Yani hukukî koruma yerine fiili bir koruma söz konusudur; ancak bazı ülkelerde ticari sırların haksız yollarla edinilmesine karı yaptırımlar öngörülmütür. Fikrî mülkiyet hakları, bu hakları tanıyan otoritenin belirledii bölge içerisinde korunur. Örnein Türkiye de yürürlükte olan fikrî mülkiyet düzenlemeleri, fikrî mülkiyet hakkı sahibine, sadece Türkiye sınırları dâhilinde koruma salar. Avrupa Birlii tarafından tanınan bir fikrî mülkiyet hakkı, sadece Avrupa Birlii sınırları içerisinde ileri sürülebilir (principle of territoriality). Bu durum, birden fazla ülkede fikrî mülkiyet koruması elde edebilmek için ayrı ayrı giriimde bulunmayı ve daha çok masraf etmeyi gerektirmektedir. Tek uluslararası merkezi otoriteye bavuru ile birden fazla ülkede bavuru veya koruma olanaı salayan anlamalar, bu sorunu kısmen çözmektedir. Fikrî mülkiyet ile ilgili bir dier mesele, pazara sunulan ürünlerin üzerindeki fikrî mülkiyet haklarının hangi anda tükeneceine ilikindir. Konu basit bir örnekle açıklanabilir: Bir ülkeden dier bir ülkeye ihraç edilen markalı, telif veya patent hakkıyla korunan bir ürün, ihraç ülkesinde, ürünün üretildii ülkeden daha düük bir fiyatla satılmaktadır. Bu fiyat farkından (arbitraj) yararlanmak isteyen bir kii (paralel ithalatçı), bu ürünü, ihraç eden (veya üretim ve ihracına izin veren) fikrî mülkiyet hakkı sahibinden izinsiz olarak yeniden üretim ülkesine ithal edebilir mi? Bu halde ithale izin veren ülkeler uluslararası tükenmeyi, izin 6

7 vermeyen ülkelerin ise ulusal tükenmeyi kabul etmilerdir. Ulusal tükenmenin kabulü halinde üretim ülkesindeki fikrî mülkiyet hakkı sahibine farklı pazarlarda farklılatırılmı fiyat uygulayabilme olanaı salanmı olur. Uluslararası tükenme halinde ise paralel ithalatçılar sayesinde üretim ülkesindeki tüketiciler, söz konusu malı daha uygun fiyatla edinme olanaını elde ederler. Ülkeler bu konuda farklı politikalar uygulamaktadır. II. Uluslararası Durum Bir ülkenin fikrî mülkiyet birikimi, o ülkenin küresel rekabet açısından konumunu belirlemede önemli bir göstergedir. Bu birikim, o ülkeye dier ülkelere nazaran esaslı bir rekabet avantajı (competitive edge) salar. [Örnein ABD de fikrî mülkiyet aırlıklı endüstriler eklinde adlandırılan bioteknoloji ve biliim teknolojisi sektörlerinin ABD ihracatının yarısından fazlasını tekil ettii, ekonomik büyümenin %40 ını saladıı ve yüksek maalı 18 milyon ABD vatandaının bu sektörlerde istihdam edildii ifade edilmektedir. Dier yandan, 2006 da toplam ABD fikrî mülkiyet birikimi 5 trilyon USD, yani ABD GSMH sinin yarısı civarında hesap edilmitir. (Fed. Gov., 2006)] Ülkelerin fikrî mülkiyet birikimi ile gelimilik düzeyleri arasında dorudan balantı kurmak mümkündür. Dolayısıyla günümüzde fikrî mülkiyet, ülkeler açısından küresel rekabetin en önemli aracı haline gelmitir. Bu birikimi artırmak ve yüksek bir düzeyde tutmak için ülkeler çeitli politikalar gelitirmekte, eitim, vergi, istihdam, sosyal güvenlik ve dier politikalarını belirlerken bu hedefi de göz önüne almaktadırlar. novasyon konusunda ABD nin uzun süredir elinde bulundurduu liderlik konumunun çeitli nedenlerle tehlikeye girdii, Japonya ve Avrupa Birlii yanında Çin ve Hindistan ın da inovasyon yarıına katıldıı ve hızla ilerledii kaydedilmektedir. (EIA, 2004; Engardio, 2007) Bu çerçevede endüstri temsilcileri, ABD nin kısıtlayıcı göçmen politikasını eletirmekte ve ABD firmalarının Ar-Ge faaliyetlerini dier ülkelere kaydırmalarının da önemli bir tehlike oluturduuna iaret etmektedirler. (Wadhwa, 2007) Bu deerlendirmeler ııında, ABD yönetimi 2006 da Amerikan Rekabet Gücü nsiyatifi (American Competitiveness Initiative- ACI) adı altında, çeitli politikaların uygulamaya konulacaı ve bütçeden hatırı sayılır bir pay (2007 yılı bütçesinde 5,9 milyar USD) ayrılmasını öngören bir atak balatmıtır. ACI, Ar- Ge ye yapılan Federal yatırımların artarak sürmesini, matematik ve fen bilimleri eitiminin 7

8 ilköretim düzeyinden balayarak iyiletirilmesini ve Ar-Ge sahasında vergi kolaylıklarının tanınmasını hedeflemektedir. (Fed. Gov., 2006) Dier yandan, Avrupa Birlii, Ar-Ge ibirliklerine ilikin olarak bölgesel düzeyde Avrupa Birlii ülkelerini ve Türkiye, srail gibi ortak havza içerisindeki ülkeleri kapsayacak ekilde yürüttüü Çerçeve Programlarının yedincisini hayata geçirmektedir. Yine AB Komisyonu nun yönlendiriciliinde 2006 da hazırlanan Yenilikçi Bir Avrupa Yaratmak (Creating an Innovative Europe) adlı raporda, söz konusu hedefe yönelik olarak üç alanda çaba gösterilmesi önerilmektedir. Bunlar inovasyonu tevik eden bir pazar yaratılması, kaynakların artırılması ve insan kaynaklarının, sermayenin ve bilgi birikiminin hareketliliinin artırılmasıdır. (EC Com.-novasyon, 2006) Fikrî mülkiyet düzenlemelerine ilikin olarak mevcut fikrî mülkiyet rejimlerinin güçlendirilerek korunması konusunda ABD ve AB yaklaımlarının benzerlik gösterdii görülmektedir. ACI de inovasyon kapasitesinin artırılması için fikrî mülkiyet haklarını tanıma prosedürünün hızlandırılması ve iyiletirilmesine yönelik önlemler öngörülmütür. Bu önlemler arasında ABD Patent ve Marka Ofisi nin mali kaynaklarının artırılması ve etkin kaynak kullanımına ilikin stratejik çalıma yürütülmesi yer almaktadır. (Fed. Gov., 2006) Avrupa Komisyonu bünyesinde kurulan bir Çalıma Grubu tarafından 2006 da hazırlanan Rekabet Gücü ve novasyon için Fikrî Mülkiyet Hakları (IPR for Competitiveness and Innovation) adlı raporda da, biliim teknolojilerinin gelitirilmesi balamında, özellikle KOB ler açısından, Avrupa daki mevcut fikrî mülkiyet rejiminin korunmasının, hukuki güvenliinin ve kalitesinin artırılmasının, bavuru usulünün basitletirilmesinin, maliyetlerinin ise düürülmesinin önemi vurgulanmaktadır. Taklit ve korsan ürünlerin Avrupa ekonomisine ciddi zarar verdii ve örnein Avrupa Birlii ndeki toplam yazılım korsanlıı oranının sadece yüzde on azalmasının ekonomiye 80 milyar Avronun üzerinde bir katkı salayacaının ve 150 bin civarında yüksek maalı i olanaı yaratacaının öngörüldüü belirtilmektedir. Bu çerçevede, fikrî mülkiyet haklarının hem mevcut fikrî mülkiyet birikimini koruma hem de inovasyona yönelmeyi salama açısından önemli bir ilev gördüü ifade edilmektedir. (EC Com.-IPR, 2006) Fikrî mülkiyet politikaları açısından, ticareti yapılan ürünler üzerindeki fikrî mülkiyet haklarının tükenmesi konusunda ülkelerin ve Avrupa Birlii nin yaklaımı farklılık göstermektedir. Bu örnekten anlaılacaı üzere Avrupa Birlii bölgesel tükenme ilkesini kabul etmitir. Avrupa Birliine üye ülkeler de bu kurala uymak zorundadır. Japonya da ise Yüksek Mahkeme, verdii kararlarla uluslararası tükenme ilkesinin kabulünün önünü açarak 8

9 bu alanda öncü olmutur. Yani paralel ithalatçılar dier ülkelerde pazara sunulan ürünleri, bu ürünler üzerinde Japonya da korunan fikrî mülkiyet hakları bulunsa dahi, bu ülkelerde edinip Japon pazarına serbestçe sunabilirler. Aynı durum Avustralya ve Singapur için de geçerlidir. ABD ise ulusal tükenme ilkesini uygulamaktadır. Yani ABD deki fikrî mülkiyet hakkı sahipleri, bu haklarına dayanarak paralel ithalatçıların ürünleri ABD pazarına sürmelerini önleyebilirler. Uluslararası tükenmenin kabulünün fikrî mülkiyet haklarının etkinliini azaltarak yeni fikrî mülkiyetin olumasını engelleyecei ileri sürüldüü gibi, ulusal tükenmenin serbest rekabete aykırı olduu ve fikrî mülkiyet haklarının sahiplerine gereksiz menfaat saladıı da savunulmaktadır. (Forsyth, Rothnie, 2007) Fikrî mülkiyet politikasının önemli bir bölümünü tekil eden tükenme konusunda henüz yeknesak bir ilke kabul edilmemitir. Dünya Ticaret Örgütü Anlaması nın eklerinden fikrî mülkiyet haklarına ilikin TRIPS te (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-Fikrî Mülkiyet Haklarının Ticaretle Balantılı Yönlerine Dair Anlama) de bu mesele ilgili düzenleme yapma konusunda ülkelere serbestî tanınmıtır. Literatürde, ülkenin tercih yaparken gümrük politikalarını da göz önünde bulundurması önerilmektedir. (Hur, Riyanto, 2006) III. Türkiye de Durum Türkiye nin inovasyon performansı, ABD, Japonya ve AB ülkeleri ile karılatırıldıında bir hayli düük kalmaktadır. (Karaata, 2006) Bununla birlikte Türkiye, son yıllarda dier birçok gelimekte olan ülke gibi ABD örneini izleyerek bir inovasyon atılımı içerisine girmitir. Bu atılımın yansımaları arasında TÜBTAK tarafından Vizyon 2023 çalımasının hazırlanması, Teknoloji Gelitirme Bölgeleri Kanunu nun çıkarılması ve Üniversitelerin bünyesinde Teknoparkların kurulması, Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili vergi avantajlarının öngörülmesi sayılabilir. novasyon performansı açısından önemli bir gösterge tekil eden üçlü patent ailesi (aynı bulu için ABD, AB ve Japon patent otoriteleri nezdinde bavuru yapılması) sayısında Türkiye yedi patent ile Avrupa Birlii üyelerinden Polonya, Portekiz ve Yunanistan ile yaklaık aynı düzeyde yer almaktadır. (OECD Statistics, 2007) Türkiye nin fikrî mülkiyet haritasına bakıldıında, aralarında Sınaî Haklara likin Paris Sözlemesi nin ve Fikir ve Sanat Eserlerine likin Bern Sözlemesi nin de bulunduu birçok 9

10 uluslararası anlamaya taraf olduu görülür. Bu anlamalardan Paris ve Bern Sözlemesi gibi bazıları fikrî mülkiyet hakları konusunda dier taraf ülkelerin vatandalarına Türk vatandalarıyla eit muamele edilmesini öngörürken, Madrid Protokolü ve Avrupa Patent Konvansiyonu gibi anlamalar da marka, patent gibi farklı alanlarda tek uluslararası mercie bavuru ile birden fazla ülkede hukuki korumadan yararlanma olanaı salamaktadırlar. Dier yandan, Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü üyelii dolayısıyla, Dünya Ticaret Örgütü nü Kuran Anlamaya Ekli Fikrî Mülkiyet Haklarının Ticaretle Balantılı Yönlerine Dair Anlama ya (TRIPS) taraftır. TRIPS, taraf ülkelerin öngörmesi gereken fikrî mülkiyet haklarını, bu hakların asgari kapsamını, bu hakların sınırlandırılabilmesinin koullarını, hakların etkin ekilde korunabilmesi için alınması gereken idari ve yargısal önlemleri belirlemektedir. Türkiye, ayrıca 1995 tarihli Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Gümrük Birlii Kararı ile fikrî mülkiyet alanında bir takım düzenlemeler yapmayı taahhüt etmitir. Hem TRIPS ten hem de Gümrük Birlii Kararı ndan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 1995 ten beri fikrî mülkiyet alanında bir dizi reform gerçekletirilmitir. Bu çerçevede Türk Patent Enstitüsü kurulmu ve faaliyete geçirilmi, telif, marka ve patent düzenlemeleri deitirilmi, corafi iaretlerin, endüstriyel tasarımların, entegre devre topografyalarının ve yeni bitki çeitlerinin korunmasına ilikin yeni düzenlemeler öngörülmütür. Ayrıca bu düzenlemelerde yapılan deiikliklerle özellikle taklit ürünlerin önlenmesine yönelik olarak gümrüklerde el koyma gibi idari önlemlerle birlikte aır ceza yaptırımları getirilmitir. Fikrî ve Sınaî Haklar alanında ihtisas mahkemelerinin kurulması da fikrî mülkiyet haklarının daha etkin ekilde korunmasını hedeflemektedir. (TÜSAD, 2004) IV. Öngörüler ve Öneriler Yukarıdaki açıklamalar ııında fikrî mülkiyetin küresel rekabet açısından öneminin giderek arttıı ve bu durumun devam edecei söylenebilir. Çeitli gelimilik aamalarındaki ülkeler olanakları ve birikimleri çerçevesinde kaynaklarını yeni fikrî ürünlerin gelitirilmesinin teviki için seferber etmekte, inovasyon politikaları gelitirmekte ve etkin fikrî mülkiyet koruması salamak için çeitli yasal ve idari düzenlemelere girimektedirler. Bu çerçevede özellikle ABD, AB ve AB üyesi ülkelerin politika ve uygulamaları, gelimekte olan ülkeler tarafından model olarak benimsenmektedir. Bu eilimin yararları yanında çeitli sakıncaları 10

11 da bulunduu göz önünde tutulmalıdır. Her ne kadar gelimekte olan ülkeler bu yolla zamandan tasarruf ederek en etkin yöntemi seçme olanaına kavusalar da söz konusu politika ve uygulamaların ilgili ülkenin sosyal, ekonomik ve yönetsel yapısına uygunluu bir soru iaretidir. Deneme-yanılma yöntemiyle ülkenin kendine özgü bir sistem gelitirmesinin insan kaynaklarının yetimesine ve uygulanan politikaların toplumun geni bir kesimince benimsenmesine katkısı yadsınamaz. Bu nedenle, en azından, yabancı ülkelerin politikaları, düzenleme ve uygulamaları ithal edilmeden önce bir bünyeye uygunluk testinden geçirilmelerinde büyük yarar vardır. (Zhouying, 2005) Gelimi ülke uygulamalarını benimseme meselesiyle balantılı dier bir husus, fikrî mülkiyetin gelitirilmesini tevik edici politikaların ve fikrî mülkiyeti koruyan düzenlemelerin nihai hedefine yöneliktir. Özellikle ekolojik, etik ve dünyadaki gelir daılımı bozukluuna ilikin sorunlar, bu politikaların gelitirilmesinde ve düzenlemelerin yapılmasında göz önüne alınacak mıdır? Bu kaygılarla hareket etmek küresel rekabette önde olma hedefi ile ne kadar badaır? Bu aamada sadece, bu konulara çözüm getirmeye ilikin dünya ülkeleri arasında uzlama salandıı ölçüde bu hedeflerin de gözetilecei politika ve düzenlemelerin gündeme gelme olasılıının artacaı söylenebilir. (Cozzens, 2007) Dier yandan, fikrî mülkiyet düzenlemelerinin saladıı tekel korumasından elde edilmek istenen yarar ile bu hakların douracaı toplumsal yük arasında denge kurma zorunluluu gözden kaçırılmamalıdır. (Fed. Com, 1996; Clark, Guy, 1998) Dolayısıyla fikrî mülkiyet düzenlemelerinde hakkın kapsamı dıında kalan faaliyetler hem kamu yararı gözetilerek hem de hak sahipliini anlamsız kılmayacak ekilde özenle belirlenmelidir. Bu açıdan mevcut fikrî mülkiyet düzenlemelerimizin uygulamadaki etkileri konusunda yapılacak ampirik çalımaların sonuçlarına balı olarak hakkın kapsamı dıında kalan faaliyetlerin yeniden belirlenmesi gerekebilir. (TÜSAD, 2004) novasyon konusunda öncelikli hedefler belirlenmesi de baarılı sonuçlar elde etmek için zorunludur. Bu açıdan, hükümetin, salık, enerji, tarım ve savunma gibi kritik sektörlerde en önemli toplumsal ihtiyaçları belirleyerek hem kamusal hem özel Ar-Ge faaliyetlerini çeitli tevik politikalarıyla bu alanlara yönlendirmesi ve faaliyet sonuçlarının en kısa sürede toplumsal kullanıma sunulmasını salaması gerekir. Toplumsal ihtiyaçların belirlenmesinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kurulularının temsilcilerinin bir araya gelecei ve hükümete önerilerde bulunacak bir forum oluturmak yararlı olabilir. (REF, 2006) 11

12 Son olarak, mesele Türkiye açısından deerlendirildiinde, fikrî mülkiyetin gelitirilmesine yönelik devlet ve özel sektör faaliyetlerinin sistemletirilmesi ve uyumlu ileyecek ekilde bütünletirilmesi gerekmektedir. Aksi halde kaynak israfı önlenemez ve Türkiye fikrî mülkiyet birikimini bir küresel rekabet avantajı olarak kullanamaz. Bu nedenle önce toplumda bilimsel ve yaratıcı düünce faaliyetinin gelitirilmesine yönelik çabalara giriilmesi, üniversitelerdeki bilimsel faaliyetlerin proje odaklı ve uygulamaya yönelik hale getirilmesi, üniversitelerle sanayi arasında etkin bir iletiim ve ibirliinin kurumsallatırılması ve savunma, enerji ve tarımsal teknolojiler bata olmak üzere çeitli kritik sektörlerde devletin yönlendiriciliinde özel sektör Ar-Ge faaliyetlerinin teviki gerekli görülmektedir. (Co, 2002; Geiger, Sá, 2005; Lanciano-Morandat, Nohara, Verdier, 2006) Bilimsel aratırma kurumları ile endüstri arasında verimli ibirliinin salanmasında her iki tür kurumun dilinden anlayan aracıların yetitirilmesi için gerekli bir mesleki eitim programı tasarlanmasında ve en kısa sürede uygulamaya konulmasında büyük yarar vardır. (Sisto, Brzustowski, 2006) Dier yandan, fikrî mülkiyet birikimimizin Türkiye dıında da etkin ekilde korunarak ihracat potansiyelimize katkıda bulunabilmesi, yurt dıındaki hukuki koruma olanaklarından yararlanılabilmesine balıdır. Bunun için gerekli uzman yardımının kurumsallatırılarak kolay eriilebilir, az masraflı birimler (örnein Sanayi ve Ticaret Odalarının ve/veya Türk Patent Enstitüsü nün bünyesinde) tarafından sunulacaı bir sistemin oluturulması planlanabilir. Bu birimlerde hukuki korumanın elde edilmesinden lisanslama faaliyetlerine kadar fikrî mülkiyet haklarının etkin iletilmesine (exploitation) ilikin bir dizi hizmet sunulabilir. Küreselleme dolayısıyla firmaların bilgilenme olanaklarının arttıı, pazarlara eriiminin kolaylatıı ve bu sayede sınır ötesi ibirliklerinin çoalacaı öngörülebilir. Bu çerçevede iyi bir organizasyon ile mevcut fikrî mülkiyet birikimimiz kapsamında corafi iaretlerle korunan tarım ve el sanatları ürünlerimizin de önemli ihraç girdisi salayacaı göz önünde bulundurulmalıdır. 12

13 Kaynaklar Clark, John; Guy, Ken; Innovation and Competitiveness: A Review, Technology Analysis and Strategic Management, September 1998, v. 10, iss. 3, (Clark, Guy, 1998) Co, Catherine, Evolution of the Geography of Innovation: Evidence from Patent Data, Growth & Change, Fall 2002, Vol. 33, Issue 4, (Co, 2002) Cozzens, Susan, Distributive justice in science and technology policy, Science & Public Policy (SPP); Mar2007, Vol. 34 Issue 2, (Cozzens, 2007) Electronic Industry Alliance (EIA), Innovation is Key to US Competitiveness (report summary), Outlook on Science Policy, Jul/Aug2004, Vol. 26 Issue 7, p. 4-5 (EIA, 2004) Engardio, Pete, A Looming Economic Threat, Business Week Online, 3/19/2007, 7 (Engardio, 2007) European Commission Independent Expert Group on R&D and Innovation, Creating an Innovative Europe, January 2006, (EC Com.-Innovation, 2006) European Commission Task-Force on ICT Sector Competitiveness and ICT Uptake, Working Group 2, IPR for Competitiveness and Innovation, October 2006, (EC Com.-IPR, 2006) Federal Trade Commission of the USA, Report-Anticipating the 21st Century :Competition Policy in the New High-Tech, Global Marketplace, Volume I, May 1996, s , global/report/gc_v1.pdf (Fed. Com., 1996) Federal Government of the USA, American Competitiveness Initiative, (Fed. Gov., 2006) Forsyth, Miranda; Rothnie, Warwick, Parallel Imports in The Interface Between Intellectual Property Rights and Competition Policy, Edited by Steven D. Anderman, Cambridge University Press 2007, p (Forsyth, Rothnie, 2007) Geiger, Roger; Sá, Creso, Beyond Technology Transfer: US State Policies to Harness University Research for Economic Development, Minerva: A Review of Science, Learning & Policy, Mar2005, Vol. 43 Issue 1, p1 21 (Geiger, Sá, 2005) Goth, Greg, Global Technology Transfer Infrastructure Is Maturing, IEEE Software, Jul/Aug2006, Vol. 23 Issue 4, p93 96 (Goth, 2006) Hur, Jung; Riyanto, Yohanes, Tariff policy and exhaustion of intellectual property rights in the presence of parallel imports, Oxford Economic Papers (3): (Hur, Riyanto, 2006) 13

14 Karaata, Selçuk, novasyona Yönelik vme, Türkiye Küresel Rekabet Raporu 2006-TÜSAD- Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu, Ekim 2006 (Karaata, 2006) Lanciano-Morandat, Caroline; Nohara, Hiroatsu; Verdier, Eric. Higher education systems and industrial innovation. Innovation: The European Journal of Social Sciences, Mar2006, Vol. 19 Issue 1, p79 93 (Lanciano-Morandat, Nohara, Verdier, 2006) Magic, Peter, International Technology Transfer & Intellectual Property Rights, 2003, (Magic, 2003) Odman, Aye, Fikrî Mülkiyet Hukuku ve Rekabet Hukukunun Teknolojik Yeniliklerin Tevikindeki Rolü, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2002 Sisto, James E. P.; Brzustowski, Thomas, Government Assistance to and Policy Toward Innovation, Canada-United States Law Journal, 2006, Vol. 32, p39 67, 29p (Sisto, Brzustowski, 2006) Türkiye Sanayici ve adamları Dernei (TÜSAD), Fikrî Mülkiyet Hakları Alanında Gündemdeki Konular, Dünyası çin Yol Haritası, Aralık 2004, (Yayın No. TÜSAD- T/2004/12-385), LE/fikri.pdf (TÜSAD, 2004) TÜSAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF), Ulusal novasyon Giriimi-novasyon Çerçeve Raporu, Aralık 2006 (REF, 2006) Wadhwa, Vivek, Keeping Research and Leadership at Home, Business Week Online, 1/19/2007, 11, (Wadhwa, 2007) Zhouying, Jin, Globalization, technological competitiveness and the 'catch-up'challenge for developing countries: some lessons of experience, International Journal of Technology Management & Sustainable Development, 2005, Vol. 4 Issue 1, p35 46 (Zhouying, 2005) 14