Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5 2

6 lkemiz fikri m lkiyet sisteminin yasal ve kurumsal alt yapısı iáinde coğrafi işaretlere ilişkin esas d zenleme, 1995 yılında y r rl ğe giren 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun H km nde Kararnameye dayanmaktadır. D nyadaki gelişmelere paralel olarak ˆzellikle son yıllarda lkemizde de r nlerin kaynağına ve coğrafi işaretlere olan ilgi artmıştır. Artan ilgi ile birlikte coğrafi işaretlerin korunması ve t keticiye r nlerin kaynağı konusunda garanti sunulması iáin piyasa denetiminin etkin bir şekilde yapılmasının ˆnemi belirginleşmiştir. Fikri haklar alanında Áalışan kurumlar arasında etkin bir iletişim ve işbirliği sağlanması amacıyla Başbakanlığın 2008/7 sayılı Genelgesi ile kurulan Fikri ve Sınai M lkiyet Hakları Koordinasyon Kurulunun ilk toplantısında, lkemizin fikri haklar alanında bir stratejisinin oluşturulması, tarihinde geráekleşen ikinci toplantısında ise coğrafi işaretler alanında lkemizin ulusal politikasının belirlenmesi Áalışmalarına başlanması kararları alınmıştır. Sˆz konusu kararları m teakip 2013 yılında hazırlanan Ulusal Fikri Haklar Taslak Stratejisi ve Eylem Planı da dikkate alınarak coğrafi işaretler alanında bir strateji belgesi oluşturulması Áalışmaları T rk Patent Enstit s (TPE) koordinasyonunda hız kazanmıştır. Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesinin hazırlık Áalışmaları s recinde ilgili kamu kurumları, sivil toplum ˆrg tleri, akademisyenler ve yargı mensuplarının katılımıyla ulusal ve uluslararası d zeyde olmak zere iki ayrı Áalıştay yapılmış ve sorun alanlarının yanı sıra stratejik hedefler belirlenmiştir. Moderasyon tekniğiyle yapılan ulusal Áalıştayda sorun ağacı oluşturularak sistemik sorunlar tespit edilmiş ve bunlar zerinde tartışılmıştır. M zakereler neticesinde olgunlaştırılan ˆneriler ˆncelikli iyileştirme alanları olarak belirlenmiştir. «alıştaydan elde edilen sonuálar TPE nezdinde değerlendirilerek taslak belge oluşturulmuş ve sonrasında katılımcıların gˆr şlerine sunulmuştur. D nya Fikri M lkiyet Teşkilatı (World Intellectual Property Organization-WIPO) ile işbirliği iáerisinde geráekleştirilen uluslararası Áalıştayı m teakip ise, Áalıştayda ele alınan iyi uygulama ˆrnekleri ÁerÁevesinde stratejinin hedefleri ve eylemleri gˆzden geáirilmiştir. Belgenin hazırlanmasında Dokuzuncu ve Onuncu Kalkınma Planları ile T rkiye Sanayi Stratejisi ile Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi Belgeleri dikkate alınarak oluşturulan Ulusal Fikri Haklar Stratejisi Eylem Planı Taslağının yanı sıra Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi esas alınarak stratejik hedef ve ilgili eylemleri belirlenmiştir. Hazırlanan taslak belge paydaşların gˆr ş ne aáılmış olup, kurumlardan gelen gˆr şler ÁerÁevesinde revize edilerek nihai hali verilmiştir. 3

7 4

8 2.1 COĞRAFİ İŞARET KAVRAMI Coğrafi İşaretlerin Tanımı Coğrafi işaret terimi ilk kez bir sınai m lkiyet hakkı t r olarak Ticaretle Bağlantılı Fikri M lkiyet Hakları Anlaşmasının (TRIPS) 22 nci maddesinde bir malın kalitesinin, n n n veya diğer ˆzelliklerinin esas olarak coğrafi menşeine atfedildiği durumlarda, bir malın menşeinin herhangi bir yenin lkesi veya bu lkede bir bˆlge veya yer olduğunu gˆsteren işaret olarak tanımlanmıştır. T rk Mevzuatında coğrafi işaretlerin korunması ile ilgili temel d zenleme olan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun H km nde Kararname (555 sayılı KHK)'nin 3 nc maddesinde coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, n veya diğer ˆzellikleri itibariyle kˆkenin bulunduğu bir yˆre, alan, bˆlge veya lke ile ˆzdeşleşmiş bir r n gˆsteren işaret şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma gˆre coğrafi işaretten sˆz edebilmek iáin coğrafi sınırları belirlenmiş bir alan olmalı, bu alana ait doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanan bir r n olmalı, r n n ayırt edici ˆzellikleri ile coğrafya arasında bağlantı olmalı ve r n n retimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tamamı ya da en az biri bu alanda geráekleşiyor olmalıdır. 555 sayılı KHK'nın 1 inci maddesine gˆre doğal r nler, tarım, maden ve el sanatları r nleri ile mevzuatta belirtilen şartları taşıyan sanayi r nleri coğrafi işaret başvurusuna konu olabilmektedir. 555 sayılı KHK'nın 3 nc maddesine gˆre coğrafi işaretler menşe adı ve mahreá işareti olmak zere iki şekilde tescil edilmektedir. Menşe adı iáin r n n retimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tamamının coğrafi sınırları belirlenen alanda geráekleşmesi; mahreá işareti iáin ise bu ˆzelliklerden en az birinin belirlenen alanda geráekleşmesi gerekir. Menşe adından sˆz edebilmek iáin coğrafi sınırları belirlenmiş bir yˆre, alan, bˆlge veya Áok ˆzel durumlarda lkeden kaynaklanan bir r n olması; t m veya esas nitelik veya ˆzellikleri bu yˆre, alan veya bˆlgeye ˆzg doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanıyor olması ve r n n retimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin t m yle bu yˆre, alan veya bˆlge sınırları iáinde yapılıyor olması gerekir. Menşe adları ait oldukları coğrafi alanın dışında retilemezler. «nk r n, niteliklerini ancak ait olduğu coğrafi alan iáinde retildiği takdirde kazanabilir. Menşe adına Finike Portakalı ve Malatya Kayısısı ˆrnek gˆsterilebilir. MahreÁ işaretinden sˆz edebilmek iáin ise yine coğrafi sınırları belirlenmiş bir yˆre, alan veya bˆlgeden kaynaklanan bir r n olması, r n n belirgin bir niteliği, n veya diğer ˆzellikleri itibariyle bu yˆre, alan veya bˆlge ile ˆzdeşleşmiş olması ve retimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden 5

9 en az birinin belirlenmiş yˆre, alan veya bˆlge sınırları iáinde yapılıyor olması gerekir. MahreÁ işaretlerinin, r n n ˆzelliklerinden en az birinin belirlenmiş coğrafi alandan kaynaklanması kaydıyla, sˆz konusu coğrafi alan dışında da retilebilmesi sˆz konusudur. MahreÁ işaretine Antep Baklavası ˆrnek gˆsterilebilir Coğrafi İşaretlerin nemi Coğrafi işaretler t keticiler iáin r n n kaynağını, karakteristik ˆzelliklerini ve r n n sˆz konusu karakteristik ˆzellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gˆsteren ve garanti eden kalite işaretleridir. Coğrafi işaret tescilinin amaálarından biri genel nitelikleri itibariyle retimi, coğrafi kaynağı gibi bir takım yerel niteliklerine bağlı olarak belli bir ne kavuşmuş r nlerin korunmasını sağlamaktır. rneğin leblebi iáin «orum ibaresi, halı iáin Hereke ibaresi, kaymak iáin Afyon ibaresi belirli bir kalitenin işareti olarak ortaya Áıkmaktadır. Coğrafi işaret tescili ile coğrafi sınırları belirlenmiş alanda retimi geráekleşen ve tarihsel geámişi olan ˆzel r nlerin, retim metotları ile birlikte coğrafi kˆkenlerine dayalı kalite standartları korunmaktadır. Coğrafi işaretin; coğrafi kaynak belirtmek, geleneksel bilgi ve k lt rel değerlerle de şekillenebilen retim metodunu ve kalitesini garanti etmek, pazarda r nleri ayırt ederek pazarlama aracı olmak, yerel retimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek, turizme katkıda bulunmak, r n taklitáiliği ile m cadele etmek gibi işlevleri bulunmaktadır. Coğrafi işaretlerin ˆzellikle kırsal kalkınmanın desteklenmesinde ˆnemli bir rol olduğu sˆylenebilir. Bir r n, yˆresel r n kategorisine girdiğinde piyasa değerinin yaklaşık %20 st nde bir rakama alıcı bulabilmektedir. Coğrafi işaretli r nlerin ekonomik değerini ifade etmede D nya ˆrnekleri yol gˆsterici olacaktır. rneğin sadece coğrafi işarete konu r nlerde Fransa ekonomisi 2012 yılı verilerine gˆre 19 milyar Avro gelir elde etmiştir. Fransa coğrafi işaretli r nlerin ihracatından 6 milyar Avro gelir sağlamakta ve bu rakam gıda end strisinin yıllık toplam ihracatının %30'unu oluşturmaktadır. Fransız coğrafi işaretli peynirleri diğer peynirlere gˆre % 30 oranında, şaraplar ise % 230 oranında daha y ksek fiyata alıcı bulmaktadır. İtalyan Toscano yağları, coğrafi işaret olarak 1998 yılında tescil edilmesinden itibaren % 20 daha fazla fiyata satılmakta; ihraá edilen Fransız şaraplarının % 85'i coğrafi işaret taşımaktadır. AB genelinde ise yine 2012 yılı verilerine gˆre coğrafi işaretli r nlerin toplam satış tutarı gıda r nlerinde 14,5 milyar Avro, şaraplarda 13 milyar avro ve y ksek alkoll iákilerde 30 milyar Avro olarak belirtilmektedir. AB ihracat rakamlarına gˆre ise coğrafi işaretli gıda r nleri 0,7 milyar Avro, şaraplar 5,9 milyar Avro, y ksek alkoll iákiler 5,7 milyar Avro tutarında gelir sağlamaktadır. 6

10 2.2 COĞRAFİ İŞARETLERE İLİŞKİN MEVZUAT Ulusal Mevzuat Coğrafi işaretlerin korunması ile ilgili ilk d zenleme tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak y r rl ğe giren 555 sayılı KHK'dır. lkemizde coğrafi işaretler 555 sayılı KHK ve bu KHK'nın Uygulama Şeklini Gˆsterir Yˆnetmelik kapsamında korunmaktadır. Ayrıca tarihli 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun (5996 sayılı Kanun) Gıda Kodeksi başlıklı bˆl m ndeki 23 nc maddenin 2 nci fıkrasında yer alan Bakanlık, tarım ve gıda ile ilgili coğrafi işaret veya geleneksel r n adlarının kullanımının tescilde belirtilen ˆzelliklere uygunluğunu denetler h km ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına (GTHB) gıda maddeleri ve tarım r nlerini kapsayan coğrafi işaretlerin kullanımının denetimi gˆrevi verilmiştir. Coğrafi işaretlerle ilgili olarak y r rl kte bulunan mevzuatın kapsamı aşağıda kronolojik olarak verilmiştir. a tarih ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun H km nde Kararname b tarihli ve 4128 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun c tarihli ve 5194 sayılı Bazı Kanun H km nde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun d tarihli ve 5805 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun H km nde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun e tarihli 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun H km nde Kararnameye İlişkin Uygulama Yˆnetmeliği f tarihli 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki Kanun H km nde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gˆsterir Yˆnetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yˆnetmelik g tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 23 nc maddesi. 555 sayılı KHK'nın yanı sıra ilgili haksız rekabet h k mleri ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun H km nde Kararnamenin ilgili h k mleri ÁerÁevesinde de coğrafi işaretler korunmaktadır. rneğin 556 7

11 sayılı KHK'nın marka tescilinde ret iáin mutlak nedenler başlıklı 7 nci maddesinin 1/c bendine gˆre coğrafi kaynak belirten ibareleri m nhasıran ya da esas unsur olarak iáeren ifadeler marka olarak tescil edilemez. Bˆylelikle coğrafi işarete konu bir ibarenin, bir sınai m lkiyet hakkı olarak tek bir kişinin tekeline verilmesinin ˆn ne geáilmesi sağlanmıştır Uluslararası D zenlemeler Coğrafi işaretlerin korunmasında D nya genelinde temel olarak iki ayrı sistemin uygulandığı gˆr lmektedir. Bir kısım lkeler T rkiye'de olduğu gibi coğrafi işaretleri sui generis (kendine ˆzg ) d zenlemeler kapsamında korumakta iken, bir kısım lkeler ise marka hukuku sistemi iáinde koruma geráekleştirmektedir. Coğrafi işaretlerin kendine ˆzg d zenlemelerle korunduğu lkelerden Fransa, İtalya ve İspanya'nın iyi uygulamalar arasında yer aldığı D nya genelinde kabul edilmektedir. Uygulayıcıları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu diğer sistemde ise coğrafi kaynak belirten ibareler marka hukuku h k mlerine gˆre korunmaktadır. Uluslararası ticaretin yaygınlaşması ile birlikte coğrafi kaynak belirten işaretlerin korunması ˆnem kazanmış ve bu amaála uluslararası platformda Áeşitli tarihlerde farklı anlaşmalar yapılmıştır. T rkiye bu anlaşmalardan TRIPS Anlaşması, Paris Sˆzleşmesi ve Sahte veya Aldatıcı MahreÁ İşaretlerinin Engellenmesi Hakkında Madrid Anlaşmasına taraftır. Ayrıca iáeriğinde coğrafi işaretlere ilişkin h k m bulunan ve lkemizin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları bulunmaktadır. Sˆz konusu anlaşmalara aşağıda yer verilmiştir. 20 Mart 1883 Tarihli Sınai M lkiyetin Korunması Hakkında Paris Sˆzleşmesi Coğrafi işaretlere ve coğrafi kˆken gˆsteren diğer işaretlere ilişkin olarak h k m iáeren ilk uluslararası sˆzleşmedir. Paris Sˆzleşmesi, bu alanda 20 nci y zyıl boyunca Áeşitli lkelerin yaptıkları d zenlemeleri etkilemiştir. Paris Sˆzleşmesinin kaynak işaretlerinin korunması ile ilgili olarak d zenlenen 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde, kaynak belirten işaretlerin r n olduğundan farklı bir bˆlgeden kaynaklandığını gˆstermesi yasaklanmış ve doğrudan veya dolaylı şekilde ortaya Áıkabilecek sahte kullanımlar karşısında uygulanacak yaptırımlar belirlenmiştir. 8

12 14 Nisan 1891 Tarihli Sahte veya Aldatıcı MahreÁ İşaretlerinin Engellenmesi Hakkında Madrid Anlaşması Konusu sadece coğrafi işaretler olan ilk uluslararası d zenlemedir. Ancak lafız itibariyle bakıldığında, Anlaşma metninde coğrafi işaret ibaresi geámemekte, kaynak işareti ibaresi kullanılmaktadır. Burada kullanılan kaynak işareti, r n n kˆkeninin bulunduğu bˆlgeyi ifade eden coğrafi alan anlamındadır yılında y r rl ğe giren Anlaşma, sınai m lkiyet hakları ile ilgili farklı kavramlar hakkında h k mler iáeren Paris Sˆzleşmesinden farklı olarak sadece sahte ve yanıltıcı kaynak işaretleri ile ilgili d zenlemeler iáermektedir. Madrid Anlaşması biráok kez revize edilmiş olup, 2014 tarihi itibariyle anlaşmaya 36 lke taraftır Tarihli Menşe Adlarının Korunması ve Uluslararası Tescili Hakkında Lizbon Anlaşması Menşe Adlarının Korunması ve Uluslararası Tescili Hakkında Lizbon Anlaşması 1958 yılında hazırlanmıştır yılı itibariyle Lizbon Anlaşmasına 28 devlet ye olmuştur. Lizbon Anlaşmasının uygulayıcısı WIPO'dur. Anlaşma h k mleri ÁerÁevesinde tescil edilen coğrafi işaretler ye lkelerin tamamında koruma altına alınmış olur. Lizbon Anlaşması ile menşe adı kavramı ilk kez uluslararası bir d zenlemede tanımlanmıştır. Anlaşma kapsamında şimdiye kadar 921 adet tescil geráekleştirilmiştir ve bunların 816'sının koruması devam etmektedir. En fazla tescile sahip lke 509 r nle Fransa'dır. 15 Nisan 1994 Tarihli Ticaretle Bağlantılı Fikri M lkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) Coğrafi işaret kavramının Áok taraflı bir anlaşma metninde ilk olarak ele alınması TRIPS Anlaşmasında geráekleşmiştir. Anlaşma h k mleri D nya Ticaret rg t tarafından y r t lmektedir. Anlaşma ile diğer fikri m lkiyet hakları gibi coğrafi işaretlerin de uluslararası d zeyde yeterli ve etkin bir şekilde korunması amaálanmıştır. Anlaşmanın 22, 23 ve 24 nc maddeleri, coğrafi işaretlerle ilgili tanımlar ve haksız kullanımların engellenmesi ile ilgili h k mleri iáermektedir. 23 nc madde uyarınca ayrıca şarap ve distile alkoll iákilere yˆnelik coğrafi işaretler iáin ek koruma ˆngˆr lmektedir. TRIPS ile şarap ve distile alkoll iákilere ek koruma sağlanması durumu eski d nya sayılan AB lkeleri ile ABD'nin başı Áektiği yeni d nya lkeleri arasında tartışmalara neden olmaktadır. Anlaşmanın sorunlu maddeleri zerinde Áalışmak amacıyla 2001'de başlayan ve 8 yıl boyunca bir sonuca ulaşılamayan Doha Kalkınma G ndemi kapsamında taraf lkelerce Áeşitli tasarılar ortaya konulmuş ancak şimdiye kadar hiábirinde anlaşma sağlanamamıştır. 9

13 2.3 COĞRAFİ İŞARET TESCİL S RECİ T rkiye'de Coğrafi İşaret Tescil S reci T rkiye'de coğrafi işaret tescili işlemlerini, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak Áalışan TPE b nyesinde bulunan Markalar Dairesi Başkanlığı y r tmektedir. TPE'ye yapılan coğrafi işaret başvuruları, şekli incelemenin ardından esasa yˆnelik olarak 555 sayılı KHK'nın 3 nc, 5 inci, 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamda incelenir. Başvuru sırasında sunulan teknik bilgiler hakkında konuda uzman kurum ve kuruluşlardan gˆr ş istenir. Gˆr şlerin TPE tarafından değerlendirilmesi neticesinde başvurunun kabul edilmesine karar verilirse, menşe adı şeklindeki başvurular Resmi Gazete ve başvurunun kaynaklandığı coğrafi alanda yayımlanan bir yerel gazetede ilan yoluyla yayımlanır. MahreÁ işareti şeklindeki başvurular ise, Resmi Gazete ve yerel gazete ilanına ek olarak en y ksek tirajlı g nl k iki gazeteden birinde bilgi ilanı halinde yayımlanır. Resmi Gazetedeki ilan tarihinden itibaren 6 ay iáinde ilgili kişiler, başvurunun tesciline karşı itiraz etme hakkına sahiptir. Coğrafi işaret başvurusuna karşı yapılan itiraz; başvuru sahibinin de karşı gˆr ş ne başvurarak uzman kurum ve kuruluşların gˆr şleri alındıktan sonra TPE tarafından incelenir. Yapılan inceleme neticesinde kapsamında değişiklik yapılmasına karar verilen başvuru, değişikliğe uğramış şekliyle ilgili gazetelerde yeniden yayımlanır. Bu durumdaki başvurulara karşı itiraz hakkı bulunmamaktadır. Hakkında itiraz bulunmayan ya da itirazın incelenmesi neticesinde kapsam değişikliği yapılan coğrafi işaret başvuruları sicile kaydedilerek tescil edilir T rkiye'de Tescilli Coğrafi İşaretler 2014 yılı Eyl l sonu itibarıyla TPE nezdinde 77 menşe adı, 102 mahreá işareti olmak zere toplam 179 tescilli coğrafi işaret bulunmaktadır. Bu tescillerden Á yabancı lke kaynaklıdır. Aynı tarih itibariyle 203 coğrafi işaret tescil başvurusunun işlemleri devam etmektedir. Bu tescillerle ilgili oranların gˆsterildiği grafik, Şekil 1 ve Şekil 2'de yer almaktadır. 10

14 Şekil 1 Coğrafi İşaret Tescillerinin T r ( itibariyle) Menşe Adı Yabancı Başvuru %2 (3 adet) Menşe Adı %41 (74 adet) MahreÁ İşareti %57 (102 adet) Şekil 2 Tescilli Coğrafi İşaretlerin r n Gruplarına Gˆre Dağılımı Maden %2 (4 adet) Halı %13 (24 adet) Tarım %30 (53 adet) El Sanatları %11 (19 adet) Gıda-Yabancı Başvuru %43 (76 adet) Gıda %43 (76 adet) Şekil 2'de görüldüğü üzere Türkiye'de tescil edilen coğrafi işaretlerin büyük bir bölümü gıda ve tarım ürünlerini kapsamaktadır. Bu iki grubun tescilli ürünler içindeki oranı % 73'tür. 11

15 Ülkemizde coğrafi işaret tesciline ilişkin farkındalık son yıllarda büyük oranda artmış olup, başvuru ve tescil sayısındaki artışa Şekil 3'te yer verilmektedir. Şekil 3 T rkiye'deki Coğrafi İşaret Başvuru ve Tescil Sayılarının Yıllara Gˆre Dağılımı Başvuru Sayısı Tescil Sayısı Coğrafi işaret tescili diğer sınai m lkiyet haklarından farklı olarak sahibine tekel hakkı sağlamamaktadır. Tescil sahibi geráekleştirmiş olduğu tescille, belirli bir coğrafi alana ait ˆzellikleri taşıyan bir r n n retim yˆntemini ve dolayısıyla kalitesini garanti altına almış olmaktadır. Bu aáıdan bakıldığında coğrafi işaret tescili iáin en uygun yapıların reticilerin oluşturduğu ˆrg tler olduğunu sˆylenebilir. Bu yapılar adına geráekleştirilen tesciller ile sağlanabilecek korumanın daha etkin olduğu AB lkelerinin uygulamalarında gˆzlemlenebilmektedir. 12

16 Şekil 4 Coğrafi İşaretlerin Tescil Sahipleri TİCARET/SANAYİ ODASI ŞİRKET BELEDİYE TİCARET BORSASI VALİLİK KAYMAKAMLIK DERNEK ZİRAAT ODASI RETİCİ RG TLERİ ESNAF/SANATKAR ODASI YABANCI BAŞVURU MESLEK ODASI KOOPERATİF İL ZEL İDARESİ BAKANLIK ASKERİ OKUL VAKIFLAR NİVERSİTE ŞAHIS K Y MUHTARLIĞI EĞİTİM MERKEZİ BİRLİK BELEDİYELER BİRLİĞİ Şekil 4'te, T rkiye'de tescilli coğrafi işaretlerin sadece dˆrt tanesinin başvurusunun, retici ˆrg tleri tarafından yapıldığı gˆr lmektedir. lkesellik prensibi gereği tescil edilen coğrafi işaretler, tescil edildikleri lkede h k m ifade etmektedir. Bu bağlamda T rkiye'de tescil edilen coğrafi işaretler yalnızca T rkiye sınırları iáinde korunmaktadır. Coğrafi işaretlerin diğer lkelerde de korunabilmesi iáin, koruma elde edilmesi istenen lkenin yasal d zenlemelerine bağlı olarak tescil başvurusu yapılması gerekmektedir. Ayrıca lkeler arasında yapılacak ikili ya da Áok taraflı anlaşmalar uyarınca da coğrafi işaretlere koruma sağlanması m mk nd r. 555 sayılı KHK kapsamında yabancı lke kaynaklı coğrafi işaretler iáin tescil başvurusu yapılabilmekte olup, sˆz konusu coğrafi işaretlerin kendi lkesinde tescilli olması ve T rkiye'den yapılacak başvurulara eşit bir koruma sağlayan lkelerden kaynaklanması ek şart olarak aranmaktadır. 13

17 2.3.3 AB Tescil Sistemi ve İstatistikler AB'ye ye lkelerin t m nde coğrafi işaret koruması elde etmek iáin, gıda ve tarım r nlerine yˆnelik kalite d zenlemelerini konu alan tarihli ve 1151/2012 sayılı AB Parlamentosu ve AB Konsey T z ğ h k mleri uyarınca AB Komisyonuna başvuruda bulunmak gerekmektedir. AB'de gıda ve tarım r nleri dışında şaraplar ve y ksek alkoll iákiler de coğrafi işaret tesciline konu olabilmekle birlikte, bu t r r nler 1151/2012 sayılı T z k dışındaki Áeşitli yasal d zenlemeler kapsamında tescil edilmektedir. 1151/2012 sayılı T z k uyarınca, kanuni oluşumuna ve bileşimine bakılmaksızın reticilerden oluşan gruplar coğrafi işaret başvurusunda bulunabilir. AB'ye başvuruda bulunulacak coğrafi işaret eğer AB yesi lkelerden birine ait ise, ˆncelikle kendi lkesinde ulusal inceleme s recine tabi olur. Bu s recin ardından ye lkenin resmi kurumu tarafından AB Komisyonuna iletilir. AB Komisyonu başvuruyu aldıktan sonra 6 ay iáinde incelemesini yapar ve varsa eksiklikleri başvuru sahibine bildirerek tamamlanmasını ister. İnceleme neticesinde kabul edilen başvurular AB Resmi Gazetesinde ilan edilir. 3 ay iáinde hakkında itiraz yapılmayan ya da yapılan itirazı incelenerek olumlu sonuálanan başvurular tescile bağlanır. AB Komisyonu tarafından tescil edilerek koruma elde eden coğrafi işaretlerden menşe adı şeklinde olanlar İngilizce dilindeki karşılığı Protected Designation of Origin (tescilli menşe adı) ibaresi ve bu ibareye ait PDO kısaltmasıyla; mahreá işareti şeklinde olanlar ise Protected Geographical Indication (tescilli mahreá işareti) ibaresi ve PGI kısaltmasıyla birlikte kullanılır. lkemizde hen z yasal bir koruma sistemi bulunmayan geleneksel ˆzellikli r n adı koruması da AB nezdinde 1151/2012 sayılı T z k uyarınca sağlanmakta olup, geleneksel ˆzellikli r n adı koruması iáin İngilizce dilinde Traditional Specialities Guaranteed ibaresi ve ibareye ait TSG kısaltması kullanılmaktadır. Coğrafi işaretli r n n etiketinde yer verilen bu ibareler, sˆz konusu coğrafi işaretin kaynaklandığı ye lkenin resmi dilinde yazılır. Yukarıda bahsi geáen ibarelere ait AB amblemlerine Şekil 5'te yer verilmektedir. Şekil 5 AB'de Tescilli Coğrafi İşaret ve Geleneksel zellikli r n Adı Korumasına İlişkin Amblemler 14

18 AB üyesi olmayan üçüncü ülke kaynaklı coğrafi işaretler için, kendi ülkelerinde koruma elde edildikten sonra doğrudan AB Komisyonuna tescil başvurusunda bulunulabilmektedir. Bu kapsamda Türkiye'den AB'ye yapılan ilk coğrafi işaret başvurusu olan Antep Baklavası, tarihinde tescil edilerek AB'nin gıda ve tarım ürünlerine yönelik coğrafi işaret veritabanı olan DOOR'a Protected Geographical Indication / PGI olarak kaydedilmiştir. Öte yandan Aydın İnciri, Afyon Sucuğu, Afyon Pastırması ve Malatya Kayısısı coğrafi işaretleri için yapılan başvurular da AB Komisyonu nezdinde inceleme aşamasındadır itibariyle AB nezdinde şaraplarda 1923, yüksek alkollü içkilerde 326, gıda ve tarım ürünlerinde 1078 tescilli coğrafi işaret bulunmaktadır. Gıda maddelerinde ise 184 başvuru hali hazırda incelenmekte olup, bunların 14'ü üçüncü ülkeler tarafından yapılmıştır. 1 AB Komisyonunun coğrafi işaretlerin üretim ve satış verilerine ilişkin yayınladığı en güncel raporu olan Ekim 2012 tarihli raporunda, coğrafi işaretli ürünlerin satış ve ihracatına ilişkin 2010 yılına ait aşağıdaki veriler bulunmaktadır.2 AB'nin coğrafi işaretli ürün satışı 2010 yılında 54.3 milyar Avro'ya ulaşmıştır. AB'nin üçüncü ülkelere yaptığı 11.5 milyar Avroya ulaşan coğrafi işaretli ürün ihracatının toplam gıda ve içecek ihracatının %15'ine denk gelmektedir. Avrupa'nın coğrafi işaretli ürünlerinin %60'ı, ürünlerin üretildiği Avrupa ülkesinde satılmakta, %20'si başka bir AB ülkesinde satılmakta ve %20' si de ihraá edilmektedir. AB'den ihraç edilen coğrafi işaretli ürünlerin %40'ının Fransa, %25'inin İngiltere ve %21'inin İtalya menşeli olduğu, bu üç ülkenin, AB'den ihraç edilen coğrafi işaretli ürünlerin %86'sını oluşturduğu görülmektedir. Diğer taraftan AB ülkelerinin 2010 yılındaki coğrafi işaretli ürün ihracatına bakıldığında, %51'inin şaraplardan, %40'ının diğer alkollü içkilerden, %9'unun gıda ve tarım ürünlerinden oluştuğu görülmektedir. Tablo 1'de söz konusu yıla ilişkin coğrafi işaretli ürün ihracatında ilk sıralarda bulunan ülkelerin rakamları sunulmuştur. 1 2 Peutz, Isabella: GI's On In The Turkey-Eu Costoms Union, Sunum, Ankara,

19 Tablo 1 AB'deki Coğrafi İşaretli r n Gruplarına İlişkin 2010 Yılı İhracat Rakamları Coğrafi işaretli r n grubu Coğrafi işaretli r n sayısı İhracatta en b y k paya sahip AB lkesi Taze et 110 Fransa (530 milyon Avro) İngiltere (490 milyon Avro) İspanya (162 milyon Avro) Portekiz (11 milyon Avro) İşlenmiş et r nleri 98 İtalya (1.8 milyar Avro) Almanya (705 milyon Avro) Fransa (356 milyon Avro) İspanya (165 milyon Avro) Peynirler 176 İtalya (3.4 milyar Avro) Fransa (1.5 milyar Avro) İspanya (186 milyon Avro) Hollanda (90 milyon Avro) Avusturya (89 milyon Avro) Sıvı ve katı yağlar 106 Fransa (129 milyon Avro) İtalya (72.5 milyon Avro) İspanya (72.4 milyon Avro) Yunanistan (42 milyon Avro) Meyve, sebze ve diğer gıda maddeleri 215 İtalya (320 milyon Avro) Fransa (190 milyon Avro) İspanya (158 milyon Avro) Almanya (36 milyon Avro) Yunanistan (31 milyon Avro) 16

20 Coğrafi İşaretler Denetim Sistemi T rkiye'de Mevcut Denetim Sitemi 555 sayılı KHK'nın 20 nci maddesi Bu Kanun H km nde Kararname kapsamında coğrafi işareti tescil ettiren, sˆz konusu r n n retimi, işlenmesi veya diğer işlemleri ile uğraşan kişilerden oluşan ve yasal kuruluş biáimine bakılmaksızın herhangi bir dernek, birlik veya benzeri ˆrg t, coğrafi işarete konu olan r n n retimi, pazarlanması, tescilli menşe adı veya mahreá işaretinin kullanım biáimi, markalanması, r n zerinde belirtilmesi, işaretleme veya etiketleme şekillerini ayrıntılı olarak denetlemek zere yeterli personel, ekipman ve diğer olanaklara sahip olacak ve sˆz konusu r n n retim durumlarını s rekli kontrol edecektir. Denetim işlemi iáin konu ile ilgili uzman ve tarafsız kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapılabilir. Denetim işlemlerinin kapsamı ve şekli yˆnetmelikle belirlenir h km n iáermektedir. Buna gˆre coğrafi işareti tescil ettiren; r n n retimi, işlenmesi veya ilgili diğer işlemleri hakkında yeterliğe sahip, yasal kuruluş biáimine bakılmaksızın herhangi bir dernek, birlik veya benzeri ˆrg tten oluşan tarafsız bir denetim komisyonu oluşturmakla y k ml d r. Coğrafi işareti tescil ettirenin, Yˆnetmeliğin 5 inci maddesine gˆre denetim biáimini ayrıntılı olarak aáıklayan bilgileri başvuru sırasında sunması; 14 nc maddeye gˆre de yapacağı/yaptıracağı denetime ait raporları her 10 yılda bir TPE'ye sunması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen h k mler uyarınca her bir coğrafi işaret tescili kapsamında ˆzel olarak belirlenmiş denetim mekanizmaları vasıtasıyla, zerinde tescilli coğrafi işaretleri taşıyan r nlerin sicilde belirtilen ˆzelliklere uygun olup olmadığı kontrol edilmektedir. Bˆylelikle bir taraftan coğrafi işaretli r nleri tercih eden t keticilerin beklentilerinin karşılanması, diğer taraftan da tercih edilen r nlerin geráek reticilerinin emeklerinin karşılığını alması sağlanmaktadır. 555 sayılı KHK ve Yˆnetmelik h k mlerinin yanı sıra, gıda ve tarım r nlerini konu alan coğrafi işaret tescillerinin tescile uygunluk denetimi gˆrevi, tarihli ve 5996 sayılı ve Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 23 nc maddesi gereği GTHB'nin yetki ve sorumluluğundadır. 17

21 AB'de Denetim Coğrafi işaretlerin denetimine yˆnelik h k mler iáeren temel d zenleme, AB Parlamentosu ve AB Komisyonunun 882/2004 sayılı Gıda ve Yem Kanunu, Hayvan Sağlığı ve Bakımı D zenlemeleri ile Uygunluğun Sağlanması İÁin GerÁekleştirilecek Resmi Kontrollere İlişkin T z ğ d r. 1151/2012 sayılı T z kte ve ilgili diğer d zenlemelerde 882/2004 sayılı T z ğe atıfla denetime ilişkin temel prensipler belirlenmiştir. 1151/2012 sayılı T z ğ n 36 ncı maddesinde belirtildiği zere coğrafi işaretli r nlerin denetimi; r n piyasaya sunulmadan ˆnce, tescil belgesindeki retim koşullarına uygunluk yˆn nden bir ya da birden fazla yetkili ulusal otorite veya 882/2004 sayılı T z kle tanımlanan bir ya da birden fazla kontrol organı tarafından yapılmalıdır. İlgili T z ğe gˆre yeler tarafından belirlenen yetkili denetim otoritesi; resmi kontrollerle ilgili bazı gˆrevleri yerine getirmek zere bir ya da birden fazla kontrol organı yetkilendirebilirler. Bu kurumlar EN veya ISO/IEC Guide sayılı standartlara gˆre akredite olmuş, denetim iáin kalifiye personel ve yeterli olanaklara sahip bağımsız ve tarafsız kuruluşlar olmalıdır. Benzer şekilde r nlerin analizlerinin yapıldığı laboratuvarlar da ilgili standartlara gˆre akredite olmalıdır. Ayrıca ye lkelerin akreditasyon mercilerinin de Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum - IAF) ya da Avrupa Akreditasyon İşbirliği (EA) tarafından tanınması 1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren zorunludur. ye lkelerin yetkili denetim otoritelerinin ya da kontrol organlarının yanı sıra coğrafi işaret başvurusunda bulunan birlik, kooperatif ve konsorsiyum gibi retici grupları da denetim faaliyetleri y r t rler. AB sisteminde d zenlenen denetim mekanizmasının bileşenleri yetkili ulusal otoritenin koordinasyonunda işbirliği halinde Áalışır. AB'de tescil başvurusunda bulunan ye olmayan lkeler iáin de coğrafi işaretli r nlerin piyasaya s r lmeden ˆnce ayırt edici ˆzelliklerine uygunlukları yˆn nden denetimlerinin yapılması zorunludur. İlgili lkeler, denetim faaliyetlerini y r tmek zere bir ya da birden fazla yetkili kamu otoritesi veya r n sertifikasyon kuruluşu belirlemelidir. Akreditasyon mercilerinin IAF ya da EA tarafından tanınmış olma zorunluluğu ye olmayan lkeler iáin de geáerlidir. IAF t m d nya lkelerinde akreditasyon kuruluşlarını akredite ederken EA ise Avrupa ve EFTA (European Free Trade Association) lkeleri ve T rkiye ile karşılıklı tanınma anlaşmaları yapmaktadır. T rkiye'nin resmi akreditasyon kuruluşu T rk Akreditasyon Kurumu da (T RKAK) 2006 yılında EA ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalayarak uluslararası tanınırlığı olan bir akreditasyon kuruluşu haline gelmiştir. 18 ye lkelerin her biri yetkili akreditasyon mercilerinin isim ve adres bilgilerini yayınlamakta ve d zenli olarak g ncellemektedir. ye olmayan lkelerin akreditasyon mercilerinin bilgilerini ise AB Komisyonu yayınlar ve g nceller.