Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5 2

6 lkemiz fikri m lkiyet sisteminin yasal ve kurumsal alt yapısı iáinde coğrafi işaretlere ilişkin esas d zenleme, 1995 yılında y r rl ğe giren 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun H km nde Kararnameye dayanmaktadır. D nyadaki gelişmelere paralel olarak ˆzellikle son yıllarda lkemizde de r nlerin kaynağına ve coğrafi işaretlere olan ilgi artmıştır. Artan ilgi ile birlikte coğrafi işaretlerin korunması ve t keticiye r nlerin kaynağı konusunda garanti sunulması iáin piyasa denetiminin etkin bir şekilde yapılmasının ˆnemi belirginleşmiştir. Fikri haklar alanında Áalışan kurumlar arasında etkin bir iletişim ve işbirliği sağlanması amacıyla Başbakanlığın 2008/7 sayılı Genelgesi ile kurulan Fikri ve Sınai M lkiyet Hakları Koordinasyon Kurulunun ilk toplantısında, lkemizin fikri haklar alanında bir stratejisinin oluşturulması, tarihinde geráekleşen ikinci toplantısında ise coğrafi işaretler alanında lkemizin ulusal politikasının belirlenmesi Áalışmalarına başlanması kararları alınmıştır. Sˆz konusu kararları m teakip 2013 yılında hazırlanan Ulusal Fikri Haklar Taslak Stratejisi ve Eylem Planı da dikkate alınarak coğrafi işaretler alanında bir strateji belgesi oluşturulması Áalışmaları T rk Patent Enstit s (TPE) koordinasyonunda hız kazanmıştır. Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesinin hazırlık Áalışmaları s recinde ilgili kamu kurumları, sivil toplum ˆrg tleri, akademisyenler ve yargı mensuplarının katılımıyla ulusal ve uluslararası d zeyde olmak zere iki ayrı Áalıştay yapılmış ve sorun alanlarının yanı sıra stratejik hedefler belirlenmiştir. Moderasyon tekniğiyle yapılan ulusal Áalıştayda sorun ağacı oluşturularak sistemik sorunlar tespit edilmiş ve bunlar zerinde tartışılmıştır. M zakereler neticesinde olgunlaştırılan ˆneriler ˆncelikli iyileştirme alanları olarak belirlenmiştir. «alıştaydan elde edilen sonuálar TPE nezdinde değerlendirilerek taslak belge oluşturulmuş ve sonrasında katılımcıların gˆr şlerine sunulmuştur. D nya Fikri M lkiyet Teşkilatı (World Intellectual Property Organization-WIPO) ile işbirliği iáerisinde geráekleştirilen uluslararası Áalıştayı m teakip ise, Áalıştayda ele alınan iyi uygulama ˆrnekleri ÁerÁevesinde stratejinin hedefleri ve eylemleri gˆzden geáirilmiştir. Belgenin hazırlanmasında Dokuzuncu ve Onuncu Kalkınma Planları ile T rkiye Sanayi Stratejisi ile Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi Belgeleri dikkate alınarak oluşturulan Ulusal Fikri Haklar Stratejisi Eylem Planı Taslağının yanı sıra Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi esas alınarak stratejik hedef ve ilgili eylemleri belirlenmiştir. Hazırlanan taslak belge paydaşların gˆr ş ne aáılmış olup, kurumlardan gelen gˆr şler ÁerÁevesinde revize edilerek nihai hali verilmiştir. 3

7 4

8 2.1 COĞRAFİ İŞARET KAVRAMI Coğrafi İşaretlerin Tanımı Coğrafi işaret terimi ilk kez bir sınai m lkiyet hakkı t r olarak Ticaretle Bağlantılı Fikri M lkiyet Hakları Anlaşmasının (TRIPS) 22 nci maddesinde bir malın kalitesinin, n n n veya diğer ˆzelliklerinin esas olarak coğrafi menşeine atfedildiği durumlarda, bir malın menşeinin herhangi bir yenin lkesi veya bu lkede bir bˆlge veya yer olduğunu gˆsteren işaret olarak tanımlanmıştır. T rk Mevzuatında coğrafi işaretlerin korunması ile ilgili temel d zenleme olan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun H km nde Kararname (555 sayılı KHK)'nin 3 nc maddesinde coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, n veya diğer ˆzellikleri itibariyle kˆkenin bulunduğu bir yˆre, alan, bˆlge veya lke ile ˆzdeşleşmiş bir r n gˆsteren işaret şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma gˆre coğrafi işaretten sˆz edebilmek iáin coğrafi sınırları belirlenmiş bir alan olmalı, bu alana ait doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanan bir r n olmalı, r n n ayırt edici ˆzellikleri ile coğrafya arasında bağlantı olmalı ve r n n retimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tamamı ya da en az biri bu alanda geráekleşiyor olmalıdır. 555 sayılı KHK'nın 1 inci maddesine gˆre doğal r nler, tarım, maden ve el sanatları r nleri ile mevzuatta belirtilen şartları taşıyan sanayi r nleri coğrafi işaret başvurusuna konu olabilmektedir. 555 sayılı KHK'nın 3 nc maddesine gˆre coğrafi işaretler menşe adı ve mahreá işareti olmak zere iki şekilde tescil edilmektedir. Menşe adı iáin r n n retimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tamamının coğrafi sınırları belirlenen alanda geráekleşmesi; mahreá işareti iáin ise bu ˆzelliklerden en az birinin belirlenen alanda geráekleşmesi gerekir. Menşe adından sˆz edebilmek iáin coğrafi sınırları belirlenmiş bir yˆre, alan, bˆlge veya Áok ˆzel durumlarda lkeden kaynaklanan bir r n olması; t m veya esas nitelik veya ˆzellikleri bu yˆre, alan veya bˆlgeye ˆzg doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanıyor olması ve r n n retimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin t m yle bu yˆre, alan veya bˆlge sınırları iáinde yapılıyor olması gerekir. Menşe adları ait oldukları coğrafi alanın dışında retilemezler. «nk r n, niteliklerini ancak ait olduğu coğrafi alan iáinde retildiği takdirde kazanabilir. Menşe adına Finike Portakalı ve Malatya Kayısısı ˆrnek gˆsterilebilir. MahreÁ işaretinden sˆz edebilmek iáin ise yine coğrafi sınırları belirlenmiş bir yˆre, alan veya bˆlgeden kaynaklanan bir r n olması, r n n belirgin bir niteliği, n veya diğer ˆzellikleri itibariyle bu yˆre, alan veya bˆlge ile ˆzdeşleşmiş olması ve retimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden 5

9 en az birinin belirlenmiş yˆre, alan veya bˆlge sınırları iáinde yapılıyor olması gerekir. MahreÁ işaretlerinin, r n n ˆzelliklerinden en az birinin belirlenmiş coğrafi alandan kaynaklanması kaydıyla, sˆz konusu coğrafi alan dışında da retilebilmesi sˆz konusudur. MahreÁ işaretine Antep Baklavası ˆrnek gˆsterilebilir Coğrafi İşaretlerin nemi Coğrafi işaretler t keticiler iáin r n n kaynağını, karakteristik ˆzelliklerini ve r n n sˆz konusu karakteristik ˆzellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gˆsteren ve garanti eden kalite işaretleridir. Coğrafi işaret tescilinin amaálarından biri genel nitelikleri itibariyle retimi, coğrafi kaynağı gibi bir takım yerel niteliklerine bağlı olarak belli bir ne kavuşmuş r nlerin korunmasını sağlamaktır. rneğin leblebi iáin «orum ibaresi, halı iáin Hereke ibaresi, kaymak iáin Afyon ibaresi belirli bir kalitenin işareti olarak ortaya Áıkmaktadır. Coğrafi işaret tescili ile coğrafi sınırları belirlenmiş alanda retimi geráekleşen ve tarihsel geámişi olan ˆzel r nlerin, retim metotları ile birlikte coğrafi kˆkenlerine dayalı kalite standartları korunmaktadır. Coğrafi işaretin; coğrafi kaynak belirtmek, geleneksel bilgi ve k lt rel değerlerle de şekillenebilen retim metodunu ve kalitesini garanti etmek, pazarda r nleri ayırt ederek pazarlama aracı olmak, yerel retimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek, turizme katkıda bulunmak, r n taklitáiliği ile m cadele etmek gibi işlevleri bulunmaktadır. Coğrafi işaretlerin ˆzellikle kırsal kalkınmanın desteklenmesinde ˆnemli bir rol olduğu sˆylenebilir. Bir r n, yˆresel r n kategorisine girdiğinde piyasa değerinin yaklaşık %20 st nde bir rakama alıcı bulabilmektedir. Coğrafi işaretli r nlerin ekonomik değerini ifade etmede D nya ˆrnekleri yol gˆsterici olacaktır. rneğin sadece coğrafi işarete konu r nlerde Fransa ekonomisi 2012 yılı verilerine gˆre 19 milyar Avro gelir elde etmiştir. Fransa coğrafi işaretli r nlerin ihracatından 6 milyar Avro gelir sağlamakta ve bu rakam gıda end strisinin yıllık toplam ihracatının %30'unu oluşturmaktadır. Fransız coğrafi işaretli peynirleri diğer peynirlere gˆre % 30 oranında, şaraplar ise % 230 oranında daha y ksek fiyata alıcı bulmaktadır. İtalyan Toscano yağları, coğrafi işaret olarak 1998 yılında tescil edilmesinden itibaren % 20 daha fazla fiyata satılmakta; ihraá edilen Fransız şaraplarının % 85'i coğrafi işaret taşımaktadır. AB genelinde ise yine 2012 yılı verilerine gˆre coğrafi işaretli r nlerin toplam satış tutarı gıda r nlerinde 14,5 milyar Avro, şaraplarda 13 milyar avro ve y ksek alkoll iákilerde 30 milyar Avro olarak belirtilmektedir. AB ihracat rakamlarına gˆre ise coğrafi işaretli gıda r nleri 0,7 milyar Avro, şaraplar 5,9 milyar Avro, y ksek alkoll iákiler 5,7 milyar Avro tutarında gelir sağlamaktadır. 6

10 2.2 COĞRAFİ İŞARETLERE İLİŞKİN MEVZUAT Ulusal Mevzuat Coğrafi işaretlerin korunması ile ilgili ilk d zenleme tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak y r rl ğe giren 555 sayılı KHK'dır. lkemizde coğrafi işaretler 555 sayılı KHK ve bu KHK'nın Uygulama Şeklini Gˆsterir Yˆnetmelik kapsamında korunmaktadır. Ayrıca tarihli 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun (5996 sayılı Kanun) Gıda Kodeksi başlıklı bˆl m ndeki 23 nc maddenin 2 nci fıkrasında yer alan Bakanlık, tarım ve gıda ile ilgili coğrafi işaret veya geleneksel r n adlarının kullanımının tescilde belirtilen ˆzelliklere uygunluğunu denetler h km ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına (GTHB) gıda maddeleri ve tarım r nlerini kapsayan coğrafi işaretlerin kullanımının denetimi gˆrevi verilmiştir. Coğrafi işaretlerle ilgili olarak y r rl kte bulunan mevzuatın kapsamı aşağıda kronolojik olarak verilmiştir. a tarih ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun H km nde Kararname b tarihli ve 4128 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun c tarihli ve 5194 sayılı Bazı Kanun H km nde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun d tarihli ve 5805 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun H km nde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun e tarihli 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun H km nde Kararnameye İlişkin Uygulama Yˆnetmeliği f tarihli 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki Kanun H km nde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gˆsterir Yˆnetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yˆnetmelik g tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 23 nc maddesi. 555 sayılı KHK'nın yanı sıra ilgili haksız rekabet h k mleri ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun H km nde Kararnamenin ilgili h k mleri ÁerÁevesinde de coğrafi işaretler korunmaktadır. rneğin 556 7

11 sayılı KHK'nın marka tescilinde ret iáin mutlak nedenler başlıklı 7 nci maddesinin 1/c bendine gˆre coğrafi kaynak belirten ibareleri m nhasıran ya da esas unsur olarak iáeren ifadeler marka olarak tescil edilemez. Bˆylelikle coğrafi işarete konu bir ibarenin, bir sınai m lkiyet hakkı olarak tek bir kişinin tekeline verilmesinin ˆn ne geáilmesi sağlanmıştır Uluslararası D zenlemeler Coğrafi işaretlerin korunmasında D nya genelinde temel olarak iki ayrı sistemin uygulandığı gˆr lmektedir. Bir kısım lkeler T rkiye'de olduğu gibi coğrafi işaretleri sui generis (kendine ˆzg ) d zenlemeler kapsamında korumakta iken, bir kısım lkeler ise marka hukuku sistemi iáinde koruma geráekleştirmektedir. Coğrafi işaretlerin kendine ˆzg d zenlemelerle korunduğu lkelerden Fransa, İtalya ve İspanya'nın iyi uygulamalar arasında yer aldığı D nya genelinde kabul edilmektedir. Uygulayıcıları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu diğer sistemde ise coğrafi kaynak belirten ibareler marka hukuku h k mlerine gˆre korunmaktadır. Uluslararası ticaretin yaygınlaşması ile birlikte coğrafi kaynak belirten işaretlerin korunması ˆnem kazanmış ve bu amaála uluslararası platformda Áeşitli tarihlerde farklı anlaşmalar yapılmıştır. T rkiye bu anlaşmalardan TRIPS Anlaşması, Paris Sˆzleşmesi ve Sahte veya Aldatıcı MahreÁ İşaretlerinin Engellenmesi Hakkında Madrid Anlaşmasına taraftır. Ayrıca iáeriğinde coğrafi işaretlere ilişkin h k m bulunan ve lkemizin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları bulunmaktadır. Sˆz konusu anlaşmalara aşağıda yer verilmiştir. 20 Mart 1883 Tarihli Sınai M lkiyetin Korunması Hakkında Paris Sˆzleşmesi Coğrafi işaretlere ve coğrafi kˆken gˆsteren diğer işaretlere ilişkin olarak h k m iáeren ilk uluslararası sˆzleşmedir. Paris Sˆzleşmesi, bu alanda 20 nci y zyıl boyunca Áeşitli lkelerin yaptıkları d zenlemeleri etkilemiştir. Paris Sˆzleşmesinin kaynak işaretlerinin korunması ile ilgili olarak d zenlenen 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde, kaynak belirten işaretlerin r n olduğundan farklı bir bˆlgeden kaynaklandığını gˆstermesi yasaklanmış ve doğrudan veya dolaylı şekilde ortaya Áıkabilecek sahte kullanımlar karşısında uygulanacak yaptırımlar belirlenmiştir. 8

12 14 Nisan 1891 Tarihli Sahte veya Aldatıcı MahreÁ İşaretlerinin Engellenmesi Hakkında Madrid Anlaşması Konusu sadece coğrafi işaretler olan ilk uluslararası d zenlemedir. Ancak lafız itibariyle bakıldığında, Anlaşma metninde coğrafi işaret ibaresi geámemekte, kaynak işareti ibaresi kullanılmaktadır. Burada kullanılan kaynak işareti, r n n kˆkeninin bulunduğu bˆlgeyi ifade eden coğrafi alan anlamındadır yılında y r rl ğe giren Anlaşma, sınai m lkiyet hakları ile ilgili farklı kavramlar hakkında h k mler iáeren Paris Sˆzleşmesinden farklı olarak sadece sahte ve yanıltıcı kaynak işaretleri ile ilgili d zenlemeler iáermektedir. Madrid Anlaşması biráok kez revize edilmiş olup, 2014 tarihi itibariyle anlaşmaya 36 lke taraftır Tarihli Menşe Adlarının Korunması ve Uluslararası Tescili Hakkında Lizbon Anlaşması Menşe Adlarının Korunması ve Uluslararası Tescili Hakkında Lizbon Anlaşması 1958 yılında hazırlanmıştır yılı itibariyle Lizbon Anlaşmasına 28 devlet ye olmuştur. Lizbon Anlaşmasının uygulayıcısı WIPO'dur. Anlaşma h k mleri ÁerÁevesinde tescil edilen coğrafi işaretler ye lkelerin tamamında koruma altına alınmış olur. Lizbon Anlaşması ile menşe adı kavramı ilk kez uluslararası bir d zenlemede tanımlanmıştır. Anlaşma kapsamında şimdiye kadar 921 adet tescil geráekleştirilmiştir ve bunların 816'sının koruması devam etmektedir. En fazla tescile sahip lke 509 r nle Fransa'dır. 15 Nisan 1994 Tarihli Ticaretle Bağlantılı Fikri M lkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) Coğrafi işaret kavramının Áok taraflı bir anlaşma metninde ilk olarak ele alınması TRIPS Anlaşmasında geráekleşmiştir. Anlaşma h k mleri D nya Ticaret rg t tarafından y r t lmektedir. Anlaşma ile diğer fikri m lkiyet hakları gibi coğrafi işaretlerin de uluslararası d zeyde yeterli ve etkin bir şekilde korunması amaálanmıştır. Anlaşmanın 22, 23 ve 24 nc maddeleri, coğrafi işaretlerle ilgili tanımlar ve haksız kullanımların engellenmesi ile ilgili h k mleri iáermektedir. 23 nc madde uyarınca ayrıca şarap ve distile alkoll iákilere yˆnelik coğrafi işaretler iáin ek koruma ˆngˆr lmektedir. TRIPS ile şarap ve distile alkoll iákilere ek koruma sağlanması durumu eski d nya sayılan AB lkeleri ile ABD'nin başı Áektiği yeni d nya lkeleri arasında tartışmalara neden olmaktadır. Anlaşmanın sorunlu maddeleri zerinde Áalışmak amacıyla 2001'de başlayan ve 8 yıl boyunca bir sonuca ulaşılamayan Doha Kalkınma G ndemi kapsamında taraf lkelerce Áeşitli tasarılar ortaya konulmuş ancak şimdiye kadar hiábirinde anlaşma sağlanamamıştır. 9

13 2.3 COĞRAFİ İŞARET TESCİL S RECİ T rkiye'de Coğrafi İşaret Tescil S reci T rkiye'de coğrafi işaret tescili işlemlerini, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak Áalışan TPE b nyesinde bulunan Markalar Dairesi Başkanlığı y r tmektedir. TPE'ye yapılan coğrafi işaret başvuruları, şekli incelemenin ardından esasa yˆnelik olarak 555 sayılı KHK'nın 3 nc, 5 inci, 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamda incelenir. Başvuru sırasında sunulan teknik bilgiler hakkında konuda uzman kurum ve kuruluşlardan gˆr ş istenir. Gˆr şlerin TPE tarafından değerlendirilmesi neticesinde başvurunun kabul edilmesine karar verilirse, menşe adı şeklindeki başvurular Resmi Gazete ve başvurunun kaynaklandığı coğrafi alanda yayımlanan bir yerel gazetede ilan yoluyla yayımlanır. MahreÁ işareti şeklindeki başvurular ise, Resmi Gazete ve yerel gazete ilanına ek olarak en y ksek tirajlı g nl k iki gazeteden birinde bilgi ilanı halinde yayımlanır. Resmi Gazetedeki ilan tarihinden itibaren 6 ay iáinde ilgili kişiler, başvurunun tesciline karşı itiraz etme hakkına sahiptir. Coğrafi işaret başvurusuna karşı yapılan itiraz; başvuru sahibinin de karşı gˆr ş ne başvurarak uzman kurum ve kuruluşların gˆr şleri alındıktan sonra TPE tarafından incelenir. Yapılan inceleme neticesinde kapsamında değişiklik yapılmasına karar verilen başvuru, değişikliğe uğramış şekliyle ilgili gazetelerde yeniden yayımlanır. Bu durumdaki başvurulara karşı itiraz hakkı bulunmamaktadır. Hakkında itiraz bulunmayan ya da itirazın incelenmesi neticesinde kapsam değişikliği yapılan coğrafi işaret başvuruları sicile kaydedilerek tescil edilir T rkiye'de Tescilli Coğrafi İşaretler 2014 yılı Eyl l sonu itibarıyla TPE nezdinde 77 menşe adı, 102 mahreá işareti olmak zere toplam 179 tescilli coğrafi işaret bulunmaktadır. Bu tescillerden Á yabancı lke kaynaklıdır. Aynı tarih itibariyle 203 coğrafi işaret tescil başvurusunun işlemleri devam etmektedir. Bu tescillerle ilgili oranların gˆsterildiği grafik, Şekil 1 ve Şekil 2'de yer almaktadır. 10

14 Şekil 1 Coğrafi İşaret Tescillerinin T r ( itibariyle) Menşe Adı Yabancı Başvuru %2 (3 adet) Menşe Adı %41 (74 adet) MahreÁ İşareti %57 (102 adet) Şekil 2 Tescilli Coğrafi İşaretlerin r n Gruplarına Gˆre Dağılımı Maden %2 (4 adet) Halı %13 (24 adet) Tarım %30 (53 adet) El Sanatları %11 (19 adet) Gıda-Yabancı Başvuru %43 (76 adet) Gıda %43 (76 adet) Şekil 2'de görüldüğü üzere Türkiye'de tescil edilen coğrafi işaretlerin büyük bir bölümü gıda ve tarım ürünlerini kapsamaktadır. Bu iki grubun tescilli ürünler içindeki oranı % 73'tür. 11

15 Ülkemizde coğrafi işaret tesciline ilişkin farkındalık son yıllarda büyük oranda artmış olup, başvuru ve tescil sayısındaki artışa Şekil 3'te yer verilmektedir. Şekil 3 T rkiye'deki Coğrafi İşaret Başvuru ve Tescil Sayılarının Yıllara Gˆre Dağılımı Başvuru Sayısı Tescil Sayısı Coğrafi işaret tescili diğer sınai m lkiyet haklarından farklı olarak sahibine tekel hakkı sağlamamaktadır. Tescil sahibi geráekleştirmiş olduğu tescille, belirli bir coğrafi alana ait ˆzellikleri taşıyan bir r n n retim yˆntemini ve dolayısıyla kalitesini garanti altına almış olmaktadır. Bu aáıdan bakıldığında coğrafi işaret tescili iáin en uygun yapıların reticilerin oluşturduğu ˆrg tler olduğunu sˆylenebilir. Bu yapılar adına geráekleştirilen tesciller ile sağlanabilecek korumanın daha etkin olduğu AB lkelerinin uygulamalarında gˆzlemlenebilmektedir. 12

16 Şekil 4 Coğrafi İşaretlerin Tescil Sahipleri TİCARET/SANAYİ ODASI ŞİRKET BELEDİYE TİCARET BORSASI VALİLİK KAYMAKAMLIK DERNEK ZİRAAT ODASI RETİCİ RG TLERİ ESNAF/SANATKAR ODASI YABANCI BAŞVURU MESLEK ODASI KOOPERATİF İL ZEL İDARESİ BAKANLIK ASKERİ OKUL VAKIFLAR NİVERSİTE ŞAHIS K Y MUHTARLIĞI EĞİTİM MERKEZİ BİRLİK BELEDİYELER BİRLİĞİ Şekil 4'te, T rkiye'de tescilli coğrafi işaretlerin sadece dˆrt tanesinin başvurusunun, retici ˆrg tleri tarafından yapıldığı gˆr lmektedir. lkesellik prensibi gereği tescil edilen coğrafi işaretler, tescil edildikleri lkede h k m ifade etmektedir. Bu bağlamda T rkiye'de tescil edilen coğrafi işaretler yalnızca T rkiye sınırları iáinde korunmaktadır. Coğrafi işaretlerin diğer lkelerde de korunabilmesi iáin, koruma elde edilmesi istenen lkenin yasal d zenlemelerine bağlı olarak tescil başvurusu yapılması gerekmektedir. Ayrıca lkeler arasında yapılacak ikili ya da Áok taraflı anlaşmalar uyarınca da coğrafi işaretlere koruma sağlanması m mk nd r. 555 sayılı KHK kapsamında yabancı lke kaynaklı coğrafi işaretler iáin tescil başvurusu yapılabilmekte olup, sˆz konusu coğrafi işaretlerin kendi lkesinde tescilli olması ve T rkiye'den yapılacak başvurulara eşit bir koruma sağlayan lkelerden kaynaklanması ek şart olarak aranmaktadır. 13

17 2.3.3 AB Tescil Sistemi ve İstatistikler AB'ye ye lkelerin t m nde coğrafi işaret koruması elde etmek iáin, gıda ve tarım r nlerine yˆnelik kalite d zenlemelerini konu alan tarihli ve 1151/2012 sayılı AB Parlamentosu ve AB Konsey T z ğ h k mleri uyarınca AB Komisyonuna başvuruda bulunmak gerekmektedir. AB'de gıda ve tarım r nleri dışında şaraplar ve y ksek alkoll iákiler de coğrafi işaret tesciline konu olabilmekle birlikte, bu t r r nler 1151/2012 sayılı T z k dışındaki Áeşitli yasal d zenlemeler kapsamında tescil edilmektedir. 1151/2012 sayılı T z k uyarınca, kanuni oluşumuna ve bileşimine bakılmaksızın reticilerden oluşan gruplar coğrafi işaret başvurusunda bulunabilir. AB'ye başvuruda bulunulacak coğrafi işaret eğer AB yesi lkelerden birine ait ise, ˆncelikle kendi lkesinde ulusal inceleme s recine tabi olur. Bu s recin ardından ye lkenin resmi kurumu tarafından AB Komisyonuna iletilir. AB Komisyonu başvuruyu aldıktan sonra 6 ay iáinde incelemesini yapar ve varsa eksiklikleri başvuru sahibine bildirerek tamamlanmasını ister. İnceleme neticesinde kabul edilen başvurular AB Resmi Gazetesinde ilan edilir. 3 ay iáinde hakkında itiraz yapılmayan ya da yapılan itirazı incelenerek olumlu sonuálanan başvurular tescile bağlanır. AB Komisyonu tarafından tescil edilerek koruma elde eden coğrafi işaretlerden menşe adı şeklinde olanlar İngilizce dilindeki karşılığı Protected Designation of Origin (tescilli menşe adı) ibaresi ve bu ibareye ait PDO kısaltmasıyla; mahreá işareti şeklinde olanlar ise Protected Geographical Indication (tescilli mahreá işareti) ibaresi ve PGI kısaltmasıyla birlikte kullanılır. lkemizde hen z yasal bir koruma sistemi bulunmayan geleneksel ˆzellikli r n adı koruması da AB nezdinde 1151/2012 sayılı T z k uyarınca sağlanmakta olup, geleneksel ˆzellikli r n adı koruması iáin İngilizce dilinde Traditional Specialities Guaranteed ibaresi ve ibareye ait TSG kısaltması kullanılmaktadır. Coğrafi işaretli r n n etiketinde yer verilen bu ibareler, sˆz konusu coğrafi işaretin kaynaklandığı ye lkenin resmi dilinde yazılır. Yukarıda bahsi geáen ibarelere ait AB amblemlerine Şekil 5'te yer verilmektedir. Şekil 5 AB'de Tescilli Coğrafi İşaret ve Geleneksel zellikli r n Adı Korumasına İlişkin Amblemler 14

18 AB üyesi olmayan üçüncü ülke kaynaklı coğrafi işaretler için, kendi ülkelerinde koruma elde edildikten sonra doğrudan AB Komisyonuna tescil başvurusunda bulunulabilmektedir. Bu kapsamda Türkiye'den AB'ye yapılan ilk coğrafi işaret başvurusu olan Antep Baklavası, tarihinde tescil edilerek AB'nin gıda ve tarım ürünlerine yönelik coğrafi işaret veritabanı olan DOOR'a Protected Geographical Indication / PGI olarak kaydedilmiştir. Öte yandan Aydın İnciri, Afyon Sucuğu, Afyon Pastırması ve Malatya Kayısısı coğrafi işaretleri için yapılan başvurular da AB Komisyonu nezdinde inceleme aşamasındadır itibariyle AB nezdinde şaraplarda 1923, yüksek alkollü içkilerde 326, gıda ve tarım ürünlerinde 1078 tescilli coğrafi işaret bulunmaktadır. Gıda maddelerinde ise 184 başvuru hali hazırda incelenmekte olup, bunların 14'ü üçüncü ülkeler tarafından yapılmıştır. 1 AB Komisyonunun coğrafi işaretlerin üretim ve satış verilerine ilişkin yayınladığı en güncel raporu olan Ekim 2012 tarihli raporunda, coğrafi işaretli ürünlerin satış ve ihracatına ilişkin 2010 yılına ait aşağıdaki veriler bulunmaktadır.2 AB'nin coğrafi işaretli ürün satışı 2010 yılında 54.3 milyar Avro'ya ulaşmıştır. AB'nin üçüncü ülkelere yaptığı 11.5 milyar Avroya ulaşan coğrafi işaretli ürün ihracatının toplam gıda ve içecek ihracatının %15'ine denk gelmektedir. Avrupa'nın coğrafi işaretli ürünlerinin %60'ı, ürünlerin üretildiği Avrupa ülkesinde satılmakta, %20'si başka bir AB ülkesinde satılmakta ve %20' si de ihraá edilmektedir. AB'den ihraç edilen coğrafi işaretli ürünlerin %40'ının Fransa, %25'inin İngiltere ve %21'inin İtalya menşeli olduğu, bu üç ülkenin, AB'den ihraç edilen coğrafi işaretli ürünlerin %86'sını oluşturduğu görülmektedir. Diğer taraftan AB ülkelerinin 2010 yılındaki coğrafi işaretli ürün ihracatına bakıldığında, %51'inin şaraplardan, %40'ının diğer alkollü içkilerden, %9'unun gıda ve tarım ürünlerinden oluştuğu görülmektedir. Tablo 1'de söz konusu yıla ilişkin coğrafi işaretli ürün ihracatında ilk sıralarda bulunan ülkelerin rakamları sunulmuştur. 1 2 Peutz, Isabella: GI's On In The Turkey-Eu Costoms Union, Sunum, Ankara,

19 Tablo 1 AB'deki Coğrafi İşaretli r n Gruplarına İlişkin 2010 Yılı İhracat Rakamları Coğrafi işaretli r n grubu Coğrafi işaretli r n sayısı İhracatta en b y k paya sahip AB lkesi Taze et 110 Fransa (530 milyon Avro) İngiltere (490 milyon Avro) İspanya (162 milyon Avro) Portekiz (11 milyon Avro) İşlenmiş et r nleri 98 İtalya (1.8 milyar Avro) Almanya (705 milyon Avro) Fransa (356 milyon Avro) İspanya (165 milyon Avro) Peynirler 176 İtalya (3.4 milyar Avro) Fransa (1.5 milyar Avro) İspanya (186 milyon Avro) Hollanda (90 milyon Avro) Avusturya (89 milyon Avro) Sıvı ve katı yağlar 106 Fransa (129 milyon Avro) İtalya (72.5 milyon Avro) İspanya (72.4 milyon Avro) Yunanistan (42 milyon Avro) Meyve, sebze ve diğer gıda maddeleri 215 İtalya (320 milyon Avro) Fransa (190 milyon Avro) İspanya (158 milyon Avro) Almanya (36 milyon Avro) Yunanistan (31 milyon Avro) 16

20 Coğrafi İşaretler Denetim Sistemi T rkiye'de Mevcut Denetim Sitemi 555 sayılı KHK'nın 20 nci maddesi Bu Kanun H km nde Kararname kapsamında coğrafi işareti tescil ettiren, sˆz konusu r n n retimi, işlenmesi veya diğer işlemleri ile uğraşan kişilerden oluşan ve yasal kuruluş biáimine bakılmaksızın herhangi bir dernek, birlik veya benzeri ˆrg t, coğrafi işarete konu olan r n n retimi, pazarlanması, tescilli menşe adı veya mahreá işaretinin kullanım biáimi, markalanması, r n zerinde belirtilmesi, işaretleme veya etiketleme şekillerini ayrıntılı olarak denetlemek zere yeterli personel, ekipman ve diğer olanaklara sahip olacak ve sˆz konusu r n n retim durumlarını s rekli kontrol edecektir. Denetim işlemi iáin konu ile ilgili uzman ve tarafsız kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapılabilir. Denetim işlemlerinin kapsamı ve şekli yˆnetmelikle belirlenir h km n iáermektedir. Buna gˆre coğrafi işareti tescil ettiren; r n n retimi, işlenmesi veya ilgili diğer işlemleri hakkında yeterliğe sahip, yasal kuruluş biáimine bakılmaksızın herhangi bir dernek, birlik veya benzeri ˆrg tten oluşan tarafsız bir denetim komisyonu oluşturmakla y k ml d r. Coğrafi işareti tescil ettirenin, Yˆnetmeliğin 5 inci maddesine gˆre denetim biáimini ayrıntılı olarak aáıklayan bilgileri başvuru sırasında sunması; 14 nc maddeye gˆre de yapacağı/yaptıracağı denetime ait raporları her 10 yılda bir TPE'ye sunması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen h k mler uyarınca her bir coğrafi işaret tescili kapsamında ˆzel olarak belirlenmiş denetim mekanizmaları vasıtasıyla, zerinde tescilli coğrafi işaretleri taşıyan r nlerin sicilde belirtilen ˆzelliklere uygun olup olmadığı kontrol edilmektedir. Bˆylelikle bir taraftan coğrafi işaretli r nleri tercih eden t keticilerin beklentilerinin karşılanması, diğer taraftan da tercih edilen r nlerin geráek reticilerinin emeklerinin karşılığını alması sağlanmaktadır. 555 sayılı KHK ve Yˆnetmelik h k mlerinin yanı sıra, gıda ve tarım r nlerini konu alan coğrafi işaret tescillerinin tescile uygunluk denetimi gˆrevi, tarihli ve 5996 sayılı ve Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 23 nc maddesi gereği GTHB'nin yetki ve sorumluluğundadır. 17

21 AB'de Denetim Coğrafi işaretlerin denetimine yˆnelik h k mler iáeren temel d zenleme, AB Parlamentosu ve AB Komisyonunun 882/2004 sayılı Gıda ve Yem Kanunu, Hayvan Sağlığı ve Bakımı D zenlemeleri ile Uygunluğun Sağlanması İÁin GerÁekleştirilecek Resmi Kontrollere İlişkin T z ğ d r. 1151/2012 sayılı T z kte ve ilgili diğer d zenlemelerde 882/2004 sayılı T z ğe atıfla denetime ilişkin temel prensipler belirlenmiştir. 1151/2012 sayılı T z ğ n 36 ncı maddesinde belirtildiği zere coğrafi işaretli r nlerin denetimi; r n piyasaya sunulmadan ˆnce, tescil belgesindeki retim koşullarına uygunluk yˆn nden bir ya da birden fazla yetkili ulusal otorite veya 882/2004 sayılı T z kle tanımlanan bir ya da birden fazla kontrol organı tarafından yapılmalıdır. İlgili T z ğe gˆre yeler tarafından belirlenen yetkili denetim otoritesi; resmi kontrollerle ilgili bazı gˆrevleri yerine getirmek zere bir ya da birden fazla kontrol organı yetkilendirebilirler. Bu kurumlar EN veya ISO/IEC Guide sayılı standartlara gˆre akredite olmuş, denetim iáin kalifiye personel ve yeterli olanaklara sahip bağımsız ve tarafsız kuruluşlar olmalıdır. Benzer şekilde r nlerin analizlerinin yapıldığı laboratuvarlar da ilgili standartlara gˆre akredite olmalıdır. Ayrıca ye lkelerin akreditasyon mercilerinin de Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum - IAF) ya da Avrupa Akreditasyon İşbirliği (EA) tarafından tanınması 1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren zorunludur. ye lkelerin yetkili denetim otoritelerinin ya da kontrol organlarının yanı sıra coğrafi işaret başvurusunda bulunan birlik, kooperatif ve konsorsiyum gibi retici grupları da denetim faaliyetleri y r t rler. AB sisteminde d zenlenen denetim mekanizmasının bileşenleri yetkili ulusal otoritenin koordinasyonunda işbirliği halinde Áalışır. AB'de tescil başvurusunda bulunan ye olmayan lkeler iáin de coğrafi işaretli r nlerin piyasaya s r lmeden ˆnce ayırt edici ˆzelliklerine uygunlukları yˆn nden denetimlerinin yapılması zorunludur. İlgili lkeler, denetim faaliyetlerini y r tmek zere bir ya da birden fazla yetkili kamu otoritesi veya r n sertifikasyon kuruluşu belirlemelidir. Akreditasyon mercilerinin IAF ya da EA tarafından tanınmış olma zorunluluğu ye olmayan lkeler iáin de geáerlidir. IAF t m d nya lkelerinde akreditasyon kuruluşlarını akredite ederken EA ise Avrupa ve EFTA (European Free Trade Association) lkeleri ve T rkiye ile karşılıklı tanınma anlaşmaları yapmaktadır. T rkiye'nin resmi akreditasyon kuruluşu T rk Akreditasyon Kurumu da (T RKAK) 2006 yılında EA ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalayarak uluslararası tanınırlığı olan bir akreditasyon kuruluşu haline gelmiştir. 18 ye lkelerin her biri yetkili akreditasyon mercilerinin isim ve adres bilgilerini yayınlamakta ve d zenli olarak g ncellemektedir. ye olmayan lkelerin akreditasyon mercilerinin bilgilerini ise AB Komisyonu yayınlar ve g nceller.

ULUSAL COĞRAFİ İŞARET STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

ULUSAL COĞRAFİ İŞARET STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI ULUSAL COĞRAFİ İŞARET STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 Mart 2015 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... 3 TABLO LİSTESİ... 3 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 I. GİRİŞ... 5 II. MEVCUT DURUM ANALİZİ... 7 2.1. COĞRAFİ

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLER. Ceren TURGUT Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi ANKARA - TESK 2016

COĞRAFİ İŞARETLER. Ceren TURGUT Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi ANKARA - TESK 2016 COĞRAFİ İŞARETLER Ceren TURGUT Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi ANKARA - TESK 2016 Sunum İçeriği 1. Coğrafi İşaret Kavramı 2. Türkiye de Coğrafi İşaretlerin Tescili ve Denetim 3. Uluslararası Alanda

Detaylı

Türkiye de Coğrafi İşaret Koruması

Türkiye de Coğrafi İşaret Koruması Türkiye de Coğrafi İşaret Koruması Neşe İLOĞLU Marka Uzmanı Türk Patent Enstitüsü 4. Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler Semineri 27/10/2016 Sunum İçeriği 1. Coğrafi İşaret Kavramı 2. Türkiye de Coğrafi

Detaylı

Türkiye de Coğrafi İşaret Koruması

Türkiye de Coğrafi İşaret Koruması Türkiye de Coğrafi İşaret Koruması Dr. Elif Betül Akın Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanı 11 Ekim 2012, Antalya İlgili Mevzuat 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK 555 Sayılı

Detaylı

ULUSLARARASI SEMPOZYUM. Yükselen Bir Küresel Değer: Coğrafi İşaretler

ULUSLARARASI SEMPOZYUM. Yükselen Bir Küresel Değer: Coğrafi İşaretler ULUSLARARASI SEMPOZYUM Yükselen Bir Küresel Değer: Coğrafi İşaretler Düzenleyen Kuruluşlar: Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı, YÜciTA 15 Nisan 2016

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK (CoğİşKHKY) *

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK (CoğİşKHKY) * 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK (CoğİşKHKY) * Amaç ve Kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLER ALANINDA AB TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ UMUT İLKAY KAVLAK AB DELEGASYONU FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU SEKTÖR SORUMLUSU

COĞRAFİ İŞARETLER ALANINDA AB TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ UMUT İLKAY KAVLAK AB DELEGASYONU FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU SEKTÖR SORUMLUSU COĞRAFİ İŞARETLER ALANINDA AB TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ UMUT İLKAY KAVLAK AB DELEGASYONU FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU SEKTÖR SORUMLUSU 1 Sunum İçeriği I. Coğrafi işaretleri neden bu kadar önemsiyoruz? II. Coğrafi işaretleri

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ NİSAN 2017 ANKARA Gelenekten Geleceğe

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ NİSAN 2017 ANKARA Gelenekten Geleceğe COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ 28-29 NİSAN 2017 ANKARA Gelenekten Geleceğe Coğrafi İşaret (Cİ) Nedir? Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Coğrafi İşaretleme 2 2016

Coğrafi İşaretleme 2 2016 Coğrafi İşaretleme 2 2016 Coğrafi İşaretle İlgili Türkiye Uygulamaları Türkiye farklı mikroklimalardan kaynaklanan zengin biyolojik çeşitliliği ve geniş tarımsal toprakları sayesinde, çok sayıda ve kaliteli

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Coğrafi İşaretler. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Coğrafi İşaretler. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Coğrafi İşaretler Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

COĞRAFİ İŞARET ve GELENEKSEL ÜRÜN ADI KAVRAMI. Hakan KIZILTEPE Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı

COĞRAFİ İŞARET ve GELENEKSEL ÜRÜN ADI KAVRAMI. Hakan KIZILTEPE Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı COĞRAFİ İŞARET ve GELENEKSEL ÜRÜN ADI KAVRAMI Hakan KIZILTEPE Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Nisan 2017 1 SUNUMUN İÇERİĞİ Coğrafi İşaret Kavramı Tanımı Mevzuat İşlevleri Geleneksel Ürün Adı Kavramı

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ - 2016 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesinde

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 1 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine,

Detaylı

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını,

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını, 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Türk Patent Enstitüsünden: YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

GELENEKSEL GIDALAR VE COĞRAFİ İŞARET

GELENEKSEL GIDALAR VE COĞRAFİ İŞARET GELENEKSEL GIDALAR VE COĞRAFİ İŞARET 2015 YÖRE Fransa Köken ve kalite adlandırmaları Ulusal enstitüsü (INAO) göre ; İçinde bir tarımsal üretim ve fiziki ortam ile beşeri faktörler kümesinin bulunduğu ve

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri Uzm.Nimet KALELİ Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü 20 OCAK 2013 Tarımsal üretimi

Detaylı

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasıyla görevli bir kurumdur. Tarım sektörümüzün

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel)

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel) EKONOMİ BAKANLIĞI & ww.ekonomi.gov.tr URGE Projeleri Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Link) Kimler Başvurabilir Özel Sektör İşbirliği Kuruluşları TİM, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler

Detaylı

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ Değeri Tespiti: Hukuk Danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında değeri tespiti de bulunmaktadır. Bu tespitler yapılırken, değerinin

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA VERİLEN DESTEKLER 1- Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Amaç: Küçük

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Seitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. DESTEĞİN AMACI, KAPSAMI VE İŞBİRLİĞİ KURULUŞLAR II.

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2011/1

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sına Mülkiyet Göstergeleri Türkiye son 15 yıldaki ekonomik performansına bağlı olarak sınai mülkiyet alanında da önemli gelişme kaydetti. Bu dönemde yerli başvurular; - Patentte

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. KAVRAMLAR 1 Coğrafi İşaret 1 Menşe Adı 1 Mahreç İşareti 1 COĞRAFİ İŞARETİN ÖNEMİ 1 COĞRAFİ İŞARET KORUMASININ SAĞLADIĞI HAKLAR 2

İÇİNDEKİLER. KAVRAMLAR 1 Coğrafi İşaret 1 Menşe Adı 1 Mahreç İşareti 1 COĞRAFİ İŞARETİN ÖNEMİ 1 COĞRAFİ İŞARET KORUMASININ SAĞLADIĞI HAKLAR 2 İÇİNDEKİLER KAVRAMLAR 1 Coğrafi İşaret 1 Menşe Adı 1 Mahreç İşareti 1 COĞRAFİ İŞARETİN ÖNEMİ 1 COĞRAFİ İŞARET KORUMASININ SAĞLADIĞI HAKLAR 2 COĞRAFİ İŞARET OLARAK TESCİL EDİLEMEYECEK İŞARETLER 2 COĞRAFİ

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyetin Önemi: Türkiye'de yaşanan gelişmeler. Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı

Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyetin Önemi: Türkiye'de yaşanan gelişmeler. Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyetin Önemi: Türkiye'de yaşanan gelişmeler Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı Sunum içeriği: 1. SM-Ekonomi ilişkisi 2. 2023 Hedeflerinin SM Boyutu ile irdelenmesi 3.Daha

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123 25.11.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 123 Konu: Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI. Yeliz TORUN İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İG Uzmanı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI. Yeliz TORUN İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İG Uzmanı TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Yeliz TORUN İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İG Uzmanı İhracatta Devlet Yardımları ve TURQUALITY Hazırlık Aşaması Pazarlama Aşaması

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır.

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır. TÜRKİYE DE PATENT SİSTEMİ M. Kaan DERİCİOĞLU 14.02.2012 Patent Kanunu ve Türkiye Amacı, kişileri buluş yapmaya özendirmek ve teknik gelişmeyi sağlamak olan patent, yeni buluşlara verilen ve buluşu belirli

Detaylı

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği UNECE & TPE Çalıştayı Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği Doç. Dr. Yüksel BİRİNCİ TPE Başkan Yrd. 12/03/2009 1/41 İçerik Sınai Mülkiyet Hakları ve TPE Sınai Mülkiyet

Detaylı

İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI

İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI 1. Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi 2. Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 3. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Detaylı

HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı

HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1 2 3 4 5 6 7

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de ORGANİK TARIM

Dünyada ve Türkiye de ORGANİK TARIM Dünyada ve Türkiye de ORGANİK TARIM Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimi. Organik tarımın amacı; toprak

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TUTANAK TÜRKİYE KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI 15.09.2015, ANKARA

TUTANAK TÜRKİYE KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI 15.09.2015, ANKARA TUTANAK TÜRKİYE KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI 15.09.2015, ANKARA Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ Ceren Pala Okat Fikri Haklar Yöneticiliği "Fikri Haklar Yönetimi" Paneli TÜSİAD Genel Sekreterliği Konferans Salonu 14 Haziran 2012 Akış Fikri Haklar

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Türk kamu yönetiminde son dönemde yaygınlaşarak artan uzmanlaşmaya dayalı personel yaklaşımının, Bakanlık düzeyindeki ilk

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ORGANİZASYON VE SÜREÇ PERFORMANS YÖNETİMİ 4. HAFTA GRUP ÇALIŞMASI

ORGANİZASYON VE SÜREÇ PERFORMANS YÖNETİMİ 4. HAFTA GRUP ÇALIŞMASI 1 KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ ORGANİZASYON VE SÜREÇ PERFORMANS YÖNETİMİ 4. HAFTA GRUP ÇALIŞMASI 03 ŞUBAT 2011 2 SUNUM İÇERİĞİ 1 2 3 TÜRKİYE DE MEVCUT ÇOK YILLI BÜTÇELEME

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) KURULUŞU

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) KURULUŞU T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) KURULUŞU Şubat 2014 Çiğli-İZMİR T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA)

VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA) VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA) - Kalkınma Planı 2003 yılı Aralık ayında Avrupa Birliğine sevk edilmek üzere hazırlanmaktadır. Kalkınma Planı hazırlandığında, Programda yatırım

Detaylı

Türk Patent Enstitüsü Tarafından Düzenlenen Eğitim Programları Ahmet KOÇER TPE Başkan Yardımcısı

Türk Patent Enstitüsü Tarafından Düzenlenen Eğitim Programları Ahmet KOÇER TPE Başkan Yardımcısı Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Yönetimi Uluslararası Konferansı Türk Patent Enstitüsü Tarafından Düzenlenen Eğitim Programları Ahmet KOÇER TPE Başkan Yardımcısı İçerik Eğitim İhtiyacı TPE ve Eğitim İç

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı İÇİNDEKİLER Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı 1. Önsöz 2. Yönetici Özeti 3. Vizyon ve Misyon 4. Stratejik

Detaylı

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ

MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ AKDAN DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ DESTEKLEYİCİ KURUMLAR DESTEKLENEN KONULAR AR-GE KURUMSALLAŞMA YATIRIM ULUSLARARASI TİCARET

Detaylı

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları,

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, 21 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29212 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)

Detaylı

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 06.05.2014 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı; insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI HEDEF -1 PAMUĞA İLİŞKİN POLİTİKALARDA ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI 1.1 Pamuk Arama Konferansı sonucunda belirlenen Pamuk Eylem Planları hayata geçirilecektir. Gıda, Tarım ve

Detaylı

Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri

Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri Sertaç Köksaldı, Arçelik A.Ş. Rekabet Gücü ve Fikri Haklar Semineri İstanbul Sanayi Odası, Odakule 16 Ekim 2008 Akış Arçelik A.Ş. Ar-Ge ve patent geçmişi Mevcut durum Uygulanan

Detaylı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Kümelenme ve Uluslararasılaşma Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Gündem Kümelenme Deneyimi: Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi

Detaylı

Madrid Protokolüne göre başvuru sistemi, 6769 sayılı Kanunun içinde düzenlenmiştir.

Madrid Protokolüne göre başvuru sistemi, 6769 sayılı Kanunun içinde düzenlenmiştir. 1.MARKA Uluslararası Marka Tescil İşlemleri Markalar, Paris Sözleşmesinin temel ilkelerinden olan ülkesellik prensibi gereği, yalnızca tescil edildikleri ülkelerde geçerlidir. Farklı bir ifadeyle, Türkiye

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Bu yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi nin (KOÜ TTO),

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER VE DENETİM MEKANİZMASI TÜLAY ÖZEL METRO CASH&CARRY KALİTE GÜVENCE NİSAN 2016

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER VE DENETİM MEKANİZMASI TÜLAY ÖZEL METRO CASH&CARRY KALİTE GÜVENCE NİSAN 2016 COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER VE DENETİM MEKANİZMASI TÜLAY ÖZEL METRO CASH&CARRY KALİTE GÜVENCE NİSAN 2016 25 Ülkede METRODA ÜRÜN GÜVENLİĞİ YAKLAŞIMI Asgari yasal gerekliliklerden fazlası METRO ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destekler:

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 1345)

TBMM (S. Sayısı: 1345) Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 1345) Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde kurulan Proje

Detaylı