MARKANIN DOĞUŞU, KURUMSALLAŞMASI ve YENİ MARKA FORMLARI*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARKANIN DOĞUŞU, KURUMSALLAŞMASI ve YENİ MARKA FORMLARI*"

Transkript

1 MARKANIN DOĞUŞU, KURUMSALLAŞMASI ve YENİ MARKA FORMLARI* FIRST USE OF MARKS, LEGISLATION OF TRADE MARK AND THE LAST NEW TRADE MARK FORMS Av. Turan Hakkı ER ABSTRACT Actually, trade mark having great value with industry revolution has been started being used before. In developing process, the trade mark has completed its formation with firstly merchant mark, then brands and then registered trade mark. Names, words, letters and numbers which have taken part each part of this process are expressed as traditional trade mark forms. Furthermore, other trade mark forms come out owing to comparatively newer and more comprehensive definitions of the trade mark. Some of them are just theoretical like taste. Some are one side put into practice other side not comprehended entirely like smell. At last, some have been applied both practically and theoretically like three-dimensional marks. But, these all new mark forms involve disagreements about distinction and their scope of protection owing to having firstly taken shape with names. ÖZET Sanayi devrimi ile önem kazanan marka, asıl itibarıyla çok daha önceleri kullanılmaya başlanmıştır. Gelişen süreçle önce tüccar alameti daha sonrasında korunaklı işaret ve nihayet tescilli marka olmak üzere evrimini tamamlamıştır. Bu evrimin her aşamasında yer alan işaretlerden kişi adları, sözcükler, harfler ve sayılar geleneksel marka formları oları olarak ifade edilmektedir. Bunların yanında nispeten daha yeni ve ucu açık marka tanımları sebebiyle ifade edilen yeni marka formları da ortaya çıkmıştır. Bunlardan bazıları teori de kalmış-tat gibi- bazıları pratiğe dökülebilmiş olmakla beraber henüz tam anlamıyla anlaşılamamış-koku gibi- son olarak bazıları ise hem pratikte hem de teoride başarılı biçimde uygulanabilmiştir-ses ve üç boyutlu işaretler gibi-. Ne var ki; tüm yeni marka formları, ilk arketipi kişi adları olan bir sistem üzerine inşa edilmiş olması sebebiyle ayırt edicilik ve koruma kapsamının belirlenmesi noktasında halen sorunlar yaşamaktadır. * Av. Turan Hakkı ER.

2 260 Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı [2010] Giriş Bir bütün olarak fikri mülkiyet; zihni bir faaliyet sonucu ticari alanda kullanılan buluşlar, edebi ve artistik çalışmalar, semboller, isimler, resimler ve tasarımlardır. Yaratıcılığın bir ürünü olan bu alan, yine kendi içinde de iki kısımdan oluşmakta; patent, tasarım, marka, coğrafi işaretleri kapsayan endüstriyel (sınaî) haklar. Diğer bir kısım ise; şiirler, romanlar, musiki eserler, çizimler, boyamalar, fotoğraflar ve heykeller gibi artistik ve edebi eserlerdir. Bu ayrım doktrinde sınai yaratıcılık ve fikri yaratıcılık olarak da ifade edilmektedir. Buna karşılık kıta Avrupa sında bu ayrım reddedilerek tek bir yaratıcılık anlayışının söz konusu olduğu, bu itibarla, sınai mülkiyet ile fikri mülkiyetin tek bir fikri yaratıcılık alanının içindeki farklı seviyedeki korumalardan ibaret olduğu kabul edilmektedir. Nitekim mevzuu Türk düzenlemeleri aynı görüşü; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu(FSEK) m. 4/son hükümde göstermektedir. Buna göre; Krokiler, resimler, maketler, tasarımlar ve benzeri eserlerin endüstriyel model ve resim olarak kullanılması, düşünce ve sanat eserleri olmak sıfatlarını etkilemez. Netice itibariyle sınai yaratıcılık alanında kabul edilen marka tarihsel gelişim içimde fikri bir yaratıcılık unsuru olarak kabul olmuş ve bu sahnenin en bilindik aktörü olarak yoluna devam etmiştir. Marka hukukunun yeni aktörleri olmaya şimdilik aday yeni marka formları da marka hukukunun tarihsel gelişimine uygun olarak ifade edilmeye başlanmıştır. Yeni marka formları olarak ifade edeceğimiz yeni marka türlerinin doğuşunu daha iyi izleyebilmek için, markanın tarih sahnesindeki gelişimine kısaca değinmekte fayda vardır. Keza, marka hukuku sınai yaratıcılığın her zaman kayrılan çocuğu olarak lanse edilmiştir. I. Markanın Tarihi İlk olarak marka kullanımın Roma İmparatorluğu döneminde el sanatlarıyla uğraşan sanatkarların yada mısırlı halıcıların kendi ürünlerinin üzerine koydukları isimler ile başladığı ifade edilmektedir.

3 Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları [Er] 261 Ayrıca erken dönemlerde bir başka marka kullanımı olarak ise tüccar alameti nden bahsedilmiştir. Böylece belli bir ekonomik gruba aitlik bildiren bir mühür olarak ele alınmış, ekonomik imtiyazları ellerinde bulunduran bu grubun mallarının dönemin diğer mallarından ayrılmasını sağladığı gibi gemi vasıtasıyla yapılan taşımalarda korsanlık faaliyetine karşı, karışıklığı önlemiştir. Bugünkü anlamıyla bilinen ve halen kullanılan ilk marka ise 1366 yılından bugüne gelen bir Belçika firmasına ait olan Stella Artois markasıdır. Marka asıl önemini ise sanayi devrimin ardından kazanmıştır. Keza üretimde makineleşme ile beraber her nevi ürün herkes tarafından seri bir şekilde imal edilir hale gelmiş ve üreticiler kendi ürünlerini pazarda diğer ürünlerden ayırmak için işaretler kullanmak zorunda kalmıştır. Sanayi devrimi dünyanın siyasi ve ekonomik yapısında temel değişiklilere sebep olurken marka hukuku da böylece bundan etkilenmiştir. Böylece marka hukuku sanayi devrimi ardından, eski günlerinden çok farklı bir amaç ifade etmeye başlamıştır. Daha öncesi de amacı olan tüketiciyi koruma artık bir araç haline gelmiştir 1. Artık marka hukuku, marka sahibinin hukuku olarak tarih sürecinde yola devam etmiştir. Dolayısıyla sanayi devrimin ekonomideki daha fazla üretim, daha fazla ciro anlayışı marka hukukunda daha fazla koruma olarak kendisini göstermiştir. Böylece modern anlamda marka tanımı, erken dönemde korsanlık faaliyetlerinde karışıklığı önlemek yada ekonomik imtiyazlardan yararlanmak amacıyla bir oluşuma aitlik anlamında kullanılan tüccar işareti kavramına yakınlaşmıştır. 1 Markanın ilk örneklerinde ürünler üzerine konan işaretler üreticilerin gerçek isimleri olmuştur. Bu itibarla marka, tüketicinin yanlış üreticinin malını almasını engellemek için doğmuştur. Hatta bunun uzantısı olan erken dönem olarak ifade edebileceğimiz marka hukuku mevzuatlarından 1905 tarihli Amerikan Marka Düzenlemesinde markanın lisans verilmesi bile yasaklanmış, 1883 tarihli bir mahkeme kararında ise markanın amacının açıkça üreticinin kim olduğunu göstermesi olduğu ifade edilmiştir.( Irene Calboli, The Sunset of Quality Control in Modern Trademark Licensing, American University Law Review, Vol. 57, 2007, s. 361.)

4 262 Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı [2010] Sanayi devrimi ile önceden veri var olan materyalist düşünce daha da güçlenerek, hiçbir fikri yaratıcılığı bünyesinde bulundurmayan markanın, salt ekonomik anlamda ifade ettiği değer sebebiyle fikri yaratıcılık bünyesinde sınai mülkiyet hakkı olarak korunmasını da sağlamlaştırmıştır. Markanın ortaya çıkışından çok sonra ise tescilli markalar tarih içindeki yerini almıştır. Tescilli markalara ise tescil edilmemiş markalara nazaran koruma bakımından belli kolaylık ve imtiyazlar sağlanmıştır. Sözüm ona, tescilli bir marka sahibi, markayı ilk defa kullanan olduğunu ispatlamak zorunda olmaksızın koruma talep edebilirken -karşı dava açılması durumunda dahi davacı markayı kendisinin daha önce kullandığını ispat külfeti altında bırakılarak- tescilsiz bir marka sahibi olan kimse ise markayı ilk defa ihdas ettiğini ispat şartıyla koruma sağlanmıştır. Yine ilk ihdas etme yada ilk kullanma olarak ifade edilen bu doktrinin yanında farklı doktrinlerde tescilsiz markalar bakımından ifade edilmiştir. Misal olarak, Almaya da tescilsiz markanın korunabilmesi için belli ürünler bakımından, korunmak istenen tescilsiz markanı ilgili ürün pazarında önemli bir paya sahip olması aranmıştır. Öyle ki bazı sektörler bakımından ürün payının %30 veyahut daha fazla olması tescilsiz bir markanın koruna bilmesi için ön koşul olarak aranmıştır. Böylece ilk kullanım doktrinin yanında Pazarda bilinirlik doktrini de uygulanmıştır. Modern dönemlere gelindiğinde ise bu iki doktrinin etkisiyle kanun koyucular marka hukuku mevzuatlarında tescilsiz marka sahiplerine, marka başvurulara itiraz ve tescilli markalara karşı hükümsüzlük davası açabilmek için pazarda bilinirlik doktrini uygularken, haksız rekabet mevzuatlarıyla bir tescilsiz markanın korunabilmesi için her iki doktrini birlikte uygulama yolunu seçmiştir. Bu ayrım içinde tescilli markaların tescilsiz markalarından ayırt edilebilmesi için ve sembolleri kullanılmaya başlanmıştır. Yine zaman için bu sembollerin marka üzerinde kullanılması dolaylı olarak zorunlu kılınmıştır. Öyle ki, kullanım sonucu bir markanın ayrıt edici vasfını kaybedip, kaybetmediğinin tenkitinde söz konusu sembollerin marka üzerinde kullanılmasına marka sahibinin markasını koruma yönünde iradesinin bulunup bulunmadığı yönünde itibar edilmiş ve yine tescilsiz

5 Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları [Er] 263 markalarda ise söz konusu sembollerin kullanılması durumunda cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan markanın yaygınlaşmasıyla SM, ve işaretleri de bir birlerinin yerine kullanılır hale gelmiştir. Oysa ibaresine nazaran daha genel bir anlam yüklenmiş olan ibaresi salt marka hukuku kapsamında değil bilakis bir işaretin herhangi bir mevzuat vasıtası korunduğu anlamına gelirken (bu bahisle tescil edilmemiş lakin farklı mevzuatlar ile koruma gören tescilsiz markalar için kullanılması öngörülmüştür.) ibaresi ise salt marka sahibi tarafından tescilli bir marka için kullanılabilen bir sembol olarak doğmuştur. SM ise tescilsiz koruma gören hizmet markaları bakımından öngörülmüştür. II. Geleneksel Marka Formları Geleneksel marka formları olarak ifade edebileceğimiz işaretler; kişi adları, sözcükler, harfler, sayılardan oluşan marka formlarıdır. Hemen hemen tüm Marka hukuku düzenlemelerinde söz konusu işaretlerin markanın tanımı yapılırken tek tek sayılmasının temelinde de bu yatmaktadır. A. Kişi Adları Kabul olan ilk marka arketipleri kişi adları olmuştur 2. Bunun doğası gereği de marka hukukunda koruma kapsamanın belirlenmesinde de diğer bir anlatımla marka hukukunun doğuşunda temel olarak kişi adların nasıl korunacağı üzerinden gidilmiştir. İlk uyuşmazlıkta böylece aynı ismi taşıyan üreticilerin hangisinin markayı kullanmakta hakkı olduğu hususunda ortaya çıkmıştır. Nitekim bu günde geçerli olan tescilli bir markanın, tescil sahibinin ismi dahi olsa tescil edilerek farklı bir kimliğe bürüneceği, kişilikten bağımsız bir kurum olacağı ifade edilmiştir 3. 2 Lionel Bently, The making of modern trade mark law: the construction of the legal concept of trade mark, Trade Marks and Brands, Cambridge Intellectual Property and Information Law, 2008, s Lionel Bently, s. 17.

6 264 Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı [2010] Bir adım daha atıldığında ise kişi adlarının marka olarak tescilinde bir başka sorun kendisini göstermiştir. Herkes, herkesin ismini marka olarak tescil ettirebilecek midir. Bunun neticesinde marka hukuku doktrinde zaman içinde ismi yasal anlamda kullanım hakkı olan kimsenin ancak o ismi tescil edebileceği ifade edilmiştir. Nitekim bu doktrinin diğer bahsi geçen doktrinlerle beraber bu günde etkisini sürdürmektedir. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname( MarKHK) 8/5 4 hükmünde yer alan düzenlemeye göre bir kişinin isminin tescil edilmek istenmesi durumunda hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvuru ret edilecektir. Aynı hüküm markanın hükümsüzlüğü davasında da dikkate alınacaktır. Ne var ki, bu madde kapsamında salt isim sahibi olmak, markanın hükümsüzlüğü veyahut markanın başvurusun ret edilmesi bakımından yeterli olmamakta, kişinin ismine haklı kılacak oranda bir ün kazandırmış olması gerekmektedir. Her ne kadar bu husus MarKHK de açıkça yazmıyor olsa da bu hususta herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Aynı şekilde Alman marka kanununda da benzer şekilde bir açıklama olmamasına rağmen uygulama yine bu yönde bulunmaktadır. Nispeten yeni olan İspanya Marka Kanunun da ise açıkça kişinin ismin kullanımın kamuoyu da genel olarak o kişiyi hatırlatması durumunda marka başvurusunun itiraz üzerine ret edileceği ifade edilmektedir. B. Sözcükler Kişi adlarından sonra ki marka formu ise kişi adlarıyla benzerlik taşıyan sözcükler olmuştur. Tek veya birden fazla sözcük marka olarak tercih edilebilmektedir. Modern marka mevzuatları belirli bir uzunluk sınırı vermekten vazgeçmiştir. Buna karşılık eski 551 sayılı marka kanunu döneminde olduğu gibi doğrudan sözcüklere ilişkin olmasa da sözcük-kelime odaklarına ilişkin olarak sınırlamalar çeşitli dönemlerde olmuştur 5. 4 Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir sayılı Marka Kanunu döneminde beşten fazla kelime ihtiva eden işaretlerin

7 Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları [Er] 265 Diğer yandan istatistiksel olarak görülmektedir ki; toplumda kısa, bazen tek heceden oluşan sözcükler marka olarak tercih edilmektedir 6. Nitekim oldukça başarılı bir marka olan Kodak markasının yaratıcısı Gerorge Eastman ( )bir markanın kısa, etkin, yanlış okuma olasılığı taşımayan, kelime olarak anlamı bulunmayan, sadece marka olarak bir şey ifade eden bir kelime olması gerektiğini düşünüyorum. Şeklinde bu hususu güzel bir şekilde ifade etmiştir 7. Gerçekten de bir sözcük yada sözcük öbeğinin marka olarak tescilinde başarı tescil edilmek istenen markanın hayali, anlamı veya ürünle bir irtibatı bulunmayan ve retorik bakımından olgun bir ibare olmasında yatmaktadır. Özellikle sözcüklerin güncel anlamlarının bulunması çoğu zaman marka tescilin önünde ki en büyük engel olarak ortaya çıkmıştır. Bir sözcüğün salt tescil edilmek istenen ülkenin dilinde günlük anlamının olmasının da bu gün ötesine geçilmiştir. Artık bir ülkede belli bir oranda bilinen bir dilde günlük anlamları olan sözcüklerinde tesciline izin verilmemektedir. Almanya da Test İt markasının kısa bir ünlemden ibaret ve Almanca da olmasa dahi İngilizce de günlük kullanıma sahip bir anlamı olduğundan, tescil edilmesinin mümkün olmadığına da bu görüşten hareketle karar verilmiştir 8. Aynı şekilde mahkeme bu kararında marka hukukunun gelişim sürecine uygun bir yorumda bulunarak, markanın nasıl göründüğü veyahut nasıl yazıldığı değil daha ziyade müşterilerde bırakacağı izlenimi dikkate almıştır. Gerçektende unutulmaması gereken markanın kişi adlarından doğmuş olduğu dolayısıyla marka hukuku korumasının görsel benzerlikten ziyade, işitsel benzerliğe bağlantılı olarak telaffuzsal benzerlik olduğudur. Tüketiciler aslında birer marka körü olarak adlandırılabilirler. Keza tümarka olarak tescili mümkün değildi. 6 Sami Karahan, Cahit Suluk, Tahir Saraç, Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, 2007, s Decision, Federal Patent Court : Federal Patent Court Case No. 26 W (pat) 67/97, s

8 266 Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı [2010] keticilerin farklı markalar karşısında ki farkındalıkları telaffuza odaklıdır. Gördükleri bir markayı zihinlerinde değerlendirirken ilk önce telaffuz etmekte ve sonra anlamlandırmaktadır. Nitekim, taklit markalar incelendiğinde de telaffuz bezerliğinden sıklıkla yararlanıldığı görülmektedir. Aynı şekilde bazı kısaltmaların tescil edilmesi de mümkün değildir. söz gelimi PC ibaresi bilgisayar anlamına gelen bir kısaltmadır. Bu sebeple PC sözcüğünün bilgisayar ile alaka kurulabilecek olan mal ve hizmetler bakımından tescil edilmesi mümkün değildir. Buna karşılık bilgisayar ile alakası bulunmayan mal ve hizmetler bakımından tescili diğer şartları da taşıması durumunda mümkün olabilecektir. C. Harfler ve Sayılar Harfler ve sayılar tek başlarına ya da belli bir kompozisyon dâhilinde marka olarak alınabilmektedir Bu noktada söz konusu harf ve sayının hukukumuz bakımından Türk Alfabesine dahil olması da aranmamaktadır. Yine tek bir harf ya da tek bir sayıda kural marka olarak tescil edilebilmektedir. Ne var ki tek bir harf yada sayının marka olarak tescil edilmesi marka hukukunun doğası gereği her zaman mümkün olamamaktadır. Her şeyden önce ayırt edicilik niteliğinden yoksun bulunmaktadırlar. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, tek bir harf yada sayıya özel bir karakteristik yazı ile de ayırt edicilik kazandırılması durumu değiştirmemektedir. III. Yeni Marka Formları Yeni marka formları marka mevzuatlarının hemen hepsinde yer alan veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir biçiminde marka tanımının ucu açık bırakılması sonucu ifade edilmeye başlanmıştır. Marka hukukunun yukarıda anlatıla gelen tarihsel sürecine bakıldığında, ayırt edici işaretlerin doğuşunda kişi adları ile sözcükler ve onların telaffuzları rol oynamıştır. Kişiler isimlerini veyahut sözcükleri ayırt edici işaret olarak ürünlerinin üzerine yerleştirmiştir. Bunun sonucu olarak ise

9 Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları [Er] 267 marka hukuku tarihsel süreçte sözcük markaları ve onların telaffuzları üzerine kendisini inşa etmiştir. Sözcükler dışında seslerin, tatların veyahut kokuların ayırt edici işaret olarak kullanımı 3000 yıl öncesine dayanan sözcük markalarına nazaran oldukça yenidir. Ne var ki bugün ki benzerlik ve koruma mekanizmaları ise tarihi gelişim içinde sözcük markalarının telaffuzlarının korunmasına göre inşa edilen eski sistemden bir farklılık içermemektedir. Sonuç itibarıyla marka hukukunda, benzerlik ile ayırt ediciliğin tespitinde görsellik veyahut anlamsal benzerliğe oranla işitsel benzerliği daha öne çıkmaktadır. Bu ise yeni marka formlarının tescilinin önünde bir engel oluşturmaktadır. Çalışmamızda yeni marka formların tescili bakımından üzerinde ısrarla duracağımız husus ayırt edici karakteri olacaktır. Ne var ki ayırt edicilik fonksiyonu özellikle yeni marka formları bakımından oldukça değişkendir. Tescil kabiliyeti olmayan yeni marka formlarının zaman içinde ayırt edicilik kazanması da mümkündür. Söz konusu imkan ise marka sahiplerinin reklam harcamalarına ayırdığı bütçe ile orantılı görülmektedir. Gerçekten de, yeri geldiğinde değineceğimiz üzere bir İsviçre çikolata şirketi tarafından tescil edilmek istenen ürün kutusu başvurusu başarısız olurken, tescili çok daha zor olan Milka firmasına ait lila rengi tescil edilebilmiştir. Aynı sektörde faaliyet gösteren ve aynı şekilde yeni marka formlarını tescil ettirme çabası içinde olan bu iki şirketin başarıya ulaşmasında ise tek fark Milka şirketinin reklam harcamalarına ayırmış olduğu bütçeden ibarettir 9. A. Renkler Renkler, bir kompozisyon olarak, şekiller ile birlikte ya da tek başına marka olarak tescil edilebilmektedir. Ne var ki bir rengin tek başına marka olarak tescil edilmesi her zaman mümkün görülmemektedir. Bunun sebebi ise renklerin herkesin kullanımına açık olması ve tek başlarına bir 9 Jochen Pagenberg, s.839.

10 268 Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı [2010] ayırt ediciliğinin bulunmamasıdır. Uygulamada da çoğunlukla renk kombinasyonundan oluşan şirket logolarının tescil edildiği görülmektedir 10 Türk Hukukunda da Yargıtay bir kararında tek bir rengin, tek başına ve bağımsız olarak tescil edilmesinin mümkün olmadığı ifade etmiştir. Aynı görüş kapsamında, farklı bir kararda ise renklerin şekil veya kompozisyon şeklinde ancak marka olarak tescil edilebileceğini belirterek bu konuda ki görüşünü net biçimde ortaya koymuştur 11. Renk markalarının koruma kapsamı bakımından da çeşitli sorular akla gelebilmektedir. Bunlar dan biri de renk markasının koruma kapsamının ne olacağına dairdir. Renk markasın koruma kapsamının tek bir kontura veyahut kombinasyonun şekline sıkı suretle bağlı kılınması mümkün değildir. Aksi halde benzerlik incelemesi sadece tıpkılık incelemesiyle sınırlı kalacaktır. Bu noktada geleneksel marka formlarından ayrılmak gerekir. Bir renk markasının tescil edildiği kombinasyondan farklı ama ona benzer sınırsız sayıda kombinasyon bulunmaktadır. Yine rengin tescil edildiği şekil ile de korumasının sınırlı tutulmaması gereklidir. Aksi durumda renk değil, şekil markasının korunduğu tenkiti gündeme gelecektir. Mehaz hukuklara bakıldığında Alman Mahkemelerinin, renk markalarının hangi durumlarda koruması gerektiğine ilişkin fikir beyan ederken, renk markalarının sadece mal veya hizmeti açık bir şekilde ifade etmesi durumunda (kullanım sonucunda ayır edici hale gelmiş olması durumunda) korunması gerektiğini ifade ederken, renkler bakımından bu kapsamda temel renklerin aksine söz konusu renklerin tonların korunabileceğinden yola çıkılmaktadır 12. Renklerin tek başlarına tescilinin zor olmasından hareketle, renk kombinasyonlarının tescili gündeme gelmektedir. Ne var ki renk markalarının tescilinin önünde ki engel salt bir kombinasyon oluşturmakla 10 Paul Ströbele, Registration of New Trademark Forms, IIC 2001, s Ünal Tekinalp, Mülkiyet Hukuku, İstanbul, 2005 s Paul Ströbele, s.173.

11 Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları [Er] 269 da çözülememektedir. Renk kombinasyonları da bir çok konuda tenkite maruz kalmaktadır. Renk kombinasyonları bakımından ne oranda bir kombinasyonun ayırt ediciliğinin var olduğu noktası en başlıca sorun olarak kendisini göstermektedir. Diğer bir ifade ile iki rengin bir araya gelmesi bir kombinasyon oluşturmaya yeterlimidir. Buna olumlu cevap verilse bile bu defa bir kombinasyonda iki renkten bahsedebilmek için, bütün içinde ki bu renklerin her birinin ağırlı ne oranda olmalıdır. Bir kombinasyonun büyük bir oranı yeşil renkten oluşurken az bir oranda mavi rengin bulunması durumunda da kombinasyonun kabul edilmesi mümkün olacak mı dır. Veyahut renklerin bir biriyle birleşmesi sonucu ortaya çıkan yeni renkler de benzerlik ve ayırt edicilik tespitinde ne oradan dikkate alınacaktır. Kombinasyonlarla ilgili olarak akıla gelen bir diğer soru ise ana renkler den oluşan bir kombinasyona nazaran, ara renklerden oluşan kombinasyona daha düşük bir ayırt edicilik sınırı mı uygulanacaktır. Bu noktada %50-%50 iki temel renkten oluşan bir renk markası artık bir renk kombinasyonu olarak değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır. Keza iki rengin %50-%50 kullanımı durumunda müşteriler bakımından kolaylıkla iki farklı rengin var olduğu yönünde bir ilk intiba uyanacaktır. Söz konusu kombinasyon ise daire, küre vb. bir şekilde oluşturulabilir. Söz konusu oran %49-%51 veyahut %40-%60 olması durumunda ise genel intibada farklılık oluşturmayacak bir farklılık oluşacağından kabul görmelidir. Ne var ki %99-%1 oranında ki bir kullanım ise marka sahibi bakımından artık bir renk kombinasyonunun kullanımı anlamına gelmeyecek tek bir rengin kullanımı anlamına gelecektir 13. Söz konusu rakamsal veriler ise muhahak her durumda tam sağlıklı bir ölçüt olarak kullanılamayacaktır. Önemli olan ilgili müşteri çevresinin ilk intibada iki farklı rengin kullanımını fark etmesidir. Diğer bir değişle söz konusu renklerin bir birine karışık, farklı tonda yeni ve tek bir renk uyandırmamasıdır. Bu noktada yukarıda verilen orandan sapmalar gerçekleştirirken 13 Paul Ströbele, s.173.

12 270 Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı [2010] ise müşterilerin renkler arasında ki farklılıklar bakımından çok da fazla seçici olmadığı dikkate alınmalıdır 14. Diğer yandan marka hukukunda dikkate alınacak olan ilgili müşteri çevresinde ki orta zekadaki bir nihaiyi tüketici olacaktır. Oysa tüketicilerinin renk kombinasyonları karşısında ki farkındalıklarının sayısal veriler ile ifadesi mümkün görülmemektedir. 1830lu yıllardan beri kullanılan Trafik lambalarında ilk olarak kırmızı renk dur anlamında, yeşil renk bu günün aksine ikaz, beyaz renk geç anlamında kullanılmaktaydı. Daha sonrasında ise yeşil renk geç, sarı renk ise ikaz anlamında kullanılmıştır. Böylece renklerin toplumda ki algıları da dönemsel sebeplerle değişe bilmektedir. Bir rengi diğerinden ayıran ise Hue değeridir. Genel olarak kırmızı, mavi, yeşil ve sarı benzersiz hue olarak ifade edilmektedir. Diğer ifade ile farklılığı en fazla olan renkler olarak. Buna karşılık söz konusu renkler aynı zamanda temel renklerdir. Oysa temel renklerin bir marka sahibinin tekeline bırakılamayacağı kabul edilmektedir. Hue farklılığının rakamlaştırılmasında ise hue değerleri arasında ki Δh ab formulü kullanılmaktadır. Ne var ki bu formülde dahi renk farklılıklarını rakamlaştırmak ürünlerin kullanılacağı alanların atmosferik etkilerinden uzaktır. Kaldı ki, bu tip rakamsal farklıların tahlili marka hukukuna yabancıdır. Bu itibarla tüketicilerin renkler karşılığında ki farkında lığının derecelendirilmesi marka hukuku bakımından mümkün değildir. Renk markaları bakımından bir diğer sorun renklerin belli ürünler bakımından marka hukuku anlamında ikincil bir anlam kazanması problemidir. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı(ATAD) Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., kararında, renklerin marka olarak tescili sırasında, renklerin aynı zamanda ikinci bir anlamının da olabileceğine dikkat çekmiştir. Nitekim, yeşil ve altın renginin, kuru temizleme malzemeleri için tescil edilmek istendiğinde, yeşil rengin ürünün kalitesini veya fonk- 14 Samtani Anil, Chiam Pui Hoon Faye, Lim Jie Ren Julian and Wee Ze Min Jeremy, Smell Marks A Singapore Study and the Implications for the Commercial Use and Exploitation of Non- Traditional Trade Marks IIC 2009, s. 699.

13 Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları [Er] 271 siyonunu etkileyebilecek olduğuna kanaat getirerek tescil edilemeyeceğini ifade etmiştir. Amerika Patent ve Marka Ofisi(APMO) ise tescil edilmek istenen mor rengin, zımpara bakımından tescilinin, ürünün fonksiyonuna ilişkin olduğunu, kalitesinde veyahut başkaca niteliklerinde ikinci anlamlar ifade ettiğini ve bu sebeple de ayırt edici niteliğinin bulunmadığını ifade etmiştir. APMO burada karar verirken aynı zamanda şu hususu da değerlendirmiştir. Buna göre diğer üreticilerin mor rengi kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ama farklı renkle zımpara üretmenin mümkün olabilmesine rağmen, bunun ek bir teknoloji gerektireceğini veyahut mor rengin farklı tonlarından da üretimde kaçmak zorunda kalınacağını, bunun ise marka sahibine rakiplerine nazara fazladan teknolojik bir üstünlük sağlayacağını ifade etmiştir 15. Alman mahkemelerinin önüne gelen bir diğer renk markasına ilişkin dava ise Black v Zinc-Yellow davasıdır. Söz konusu renk, başvuru aşamasında uluslar arası renk kodlarından biri olan RAL numaraları ile (RAL 2005 ve RAL 1018) olarak ifade edilmiştir. Söz konusu iki renk 8x8 oranında kare ve dikdörtgenlerin bir birine geçtiği, hiçbir boşluğun söz konu olmadığı, bir şekil ihtiva eder şekilde başvuruya konu olmuştur. Daha sonrasında ise şu husus tartışmaya açılmıştır. Söz konusu renklerin kare ve dikdörtgenler ile oluşan ve başvuruya sunulan şekliyle mi korunacağı, yada kare ve dikdörtgen dışında aynı renklerden oluşan küre, silindir, nokta vb. şekillerinde marka koruması kapsamında bulunup bulunmayacağı. Uzun uzadıya gerçekleşen tartışmaların arkasından, renk markalarının koruma kapsamı bakımından belli bir görüşe işaret edilmiştir. Buna göre, renk kombinasyonundan oluşan markalarının koruma kapsamı, sadece başvuru sırasında ki belirtilen forma sadık kalmak kaydıyla ve müşterilerin mal ve hizmeti alırken onu saran ambalaj veya sargısı üzerinde korunacaktır. Bunun haricinde bir rengin sınırsız şekilde 15 Samtani Anil vd., s

14 272 Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı [2010] bir kimsenin tekeline verilmesi mümkün değildir. Yine Mahkemenin bu görüşü Gray v Magenta kararında perçinlenmiştir. Buna göre mahkeme renk kombinasyonlarının sadece ürün paketleri üzerinde ki şekliyle korunabileceğini ifade etmiştir 16. Ne var ki, ürün paketlerinin üzerinde kullanılan renk markalarının ise temel renklere nazaran özellikli renkler olmasının gerektiğinin altı çizilmiştir. Keza uzun yıllardan ürünlerin paketleri üzerinde her türlü renkte yazı veyahut süslemeler bulunmaktadır. Son olarak anılan sebeplerle, hizmet markaları bakımından renk kombinasyonlarının marka koruması kapsamında korunması kolay kolay görülmemektedir. B. Ses Yukarıda da açıklandığı üzere, ve benzeri biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayılabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret kapsamına ses markaları da girmektedir. Bu kapsamda, sesin marka olarak tescil edilebilmesi için notaya dökülmüş bir şeklide başvuruya konu edilmiş bulunması gereklidir. Alman marka kanunu yönetmeliği(markengyön) aynı zamanda tescil edilmek istenen sesin wav veya belirttiği diğer formatlardan birinde ve belli bir sayılsal değerin üzerindeki kalitede kayıt edilerek verilmesini şart koşmuştur. Bunun sebebi ise, markanın tescili aşamasında marka başvurusunun kesin ve net bir şekilde ifade edilmesinin önemidir. Nitekim ATAD, tescili istenen ses markasında metin biçiminde gerçekleştirilen tanımlamanın, marka başvurularında aranan netlikte bir betimleme olmadığı, horoz sesinin birden çok farklı biçimde olabileceğinden metin şeklinde başvuruda tanımlanmaya çalışılan marka başvurusunun marka olarak tescil edilebilmesinin mümkün olmadığını ifade etmiştir. Ses markaları bakımından dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, ses markasının kaynak gösterme fonksiyonu açısındandır. İlgili müşteri 16 Decisions, Federal Patent Court W (pat) 187/96, IIC 1999, s

15 Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları [Er] 273 çevresi bakımından üretici veya tedarikçisiyle ürün arasında bağ kuramayan bir ses markasının tescili mümkün olmayacaktır. Bu noktada uzun ses öbeklerinin, icraların kaynak gösterme fonksiyonun düşük olduğuna dikkat edilmelidir 17. Bu sebeple, uzun bir bestenin her daim marka olarak tescili mümkün görülmemektedir. Unutulamamalı ki; markanın, müşterilerin zihninde oluşturduğu ilk intiba marka hukukunda korunmaktadır. Ses markaları bakımından da bu genel kuralın dışına çıkılması mümkün değildir. Bu itibarla ses markalarının korumasında da sesin, tüketiciler zihninde kalan kısmı dikkate alınacaktır. Aynı şekilde söz konusu sesin tüketiciler tarafından kolaylıkla hatırlanabilir olması bir diğer husustur. Bir ses markasının tescil edilebilmesi için sadece nota olarak deşifre edilip başvuruya konu edilmesi de yeterli değildir. Bunun yanında dijital olarak yukarıda ifade edilen şartlarda başvuruda bulunulması gereklidir. Yine ses markasının kapsamında güftelerin de yer alması durumunda, sözlerin de notada gösterilmesi gereklidir 18. Unutulmamalı ki; ses markası olarak korunacak olan akustik icradır. Yoksa akustik bir icra olmaksızın sadece güftenin korunması mümkün değildir. Ne var ki, her zaman seslerin notaya dökülmesi mümkün değildir. Belli başlı seslerin doğa olayları gibi- nota alfabesi ile ifade edilmesinin mümkün değildir. Buna çözüm olarak, bu ise seslerin sonogram ile ifade edilmesine imkan tanınması gerektiği ifade edilmektedir. Alman MarkenGYön ile bu imkan hali hazırda tanınmıştır. Ne var ki, ister nota ister sonogram ile ifade edilmiş olsun, sesin enstrümantal icrası ile nota veya songram kaydı arasında fark her zaman bulunabilir. Bu durum somut olayın özelliklerine göre, marka başvurusuna konu edilen ses markasının, kesin ve net bir biçimde başvuruya konu edilemediği anlamına gelebileceğinden, marka başvurusun reddi anlamına gelecektir. 17 Paul Ströbele, s Paul Ströbele, s.170.

16 274 Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı [2010] Ne var ki; bu yol temkinli kullanılmalıdır ancak ve ancak sesin iki boyutlu ifadesi ile icrası arasında bariz farklar bulunması durumunda ses markasının reddi yolu izlenmelidir 19. Doktrinde yine seslerin marka olarak tescil edilmesine ilişkin olarak Avrupa Birliği 89/104 sayılı direktifinde de bir düzenleme olmadığı, buna rağmen tescil edilebilirliğinin kabul edildiği ifade edilmiştir. Yine 89/104 sayılı direktifin yerine giren 2008/95 sayılı direktife de açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ne var ki seslerin marka olarak tesciline engel bir durum teşkil etmemektedir. Keza, marka tanımı yapılırken ucu açık tanımlamalardan vazgeçilmiş değildir. Benzer görüş doktrinde geçmiş dönemlerde ifade edilmekle beraber, Benelux Marka Ofisi nezdinde tescil edilmiş bulunan Beethoven a ait Für Elise piyano eserini, marka sahibi dışındaki bir başkası tarafından reklam kampanyalarında kullanılması üzerine, ses markasının tecavüze uğradığından bahisle Hollanda da dava konusu olmuştur. Ulusal mahkeme, ses markalarının, marka mevzuatı ile korunmasının mümkün olmadığını ifade etmiş, temyiz mahkemesi ise, 89/103 nolu AB direktifi ile ses markalarının korunmasının mümkün olup olmadığını ATAD a sormuştur. Netice itibariyle, ATAD ın kararı korunabileceği yönünde olmuştur. Aynı şekilde ATAD Shield Mark BV v. Joost Kist kararında 89/103 nolu direktif bakımından herhangi bir sınırlamanın olmadığını ayırt edici olması durumunda ses markalarının tescilinin mümkün olduğunu ifade etmiştir 20. Bir diğer dava ise Almanya da görülmüştür. Almanya da ses markaları bakımından görülen hemen hemen ilk dava olma özelliğini taşıyan bu davada, bir televizyon kanalı tarafından bir ses markası ARD Sound kayıtlar, video diskleri, video kasetleri, ses kasetleri, televizyon ve radyo servisleri, haber hizmetleri ve benzeri mal ve hizmetler için tescil edilmek istenmiştir. 19 Paul Ströbele, s Eu News: Final Pleadings in Proceedings on Protection of Sound Mark, IIC 2003, s. 578.

17 Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları [Er] 275 Bu şekilde başlayan süreçle beraber ses markalarına ilişkin başvuru ve dolayısıyla davalar da çoğalmıştır. Ne var ki; Alman mahkemelerinin bir diğer tespiti, ses markaları bakımından tescil edilmek istenenin bir hizmet sınıfı olması durumunda, ses markalarının ayırt ediciliğinin, ürün sınıflarına nazaran daha az olduğudur 21. Ne var ki genel uygulamadan farklılaşmadan, yukarıdaki sorulara cevap olarak; ilgili müşteri çevresindeki ortalama bir zekaya sahip bir kişinin kulağında bıraktığı genel izlenime göre karar verilmesi gerekecektir 22. Bu sebeple, markanın tescili sırasında enstitüye verilmiş bulunan nota dökümleri arasında benzerlik ve ayırt edicilik testinin yapılamayacağı, bunun tüketicilerin aşina olmadığı bir unsur üzerinde inceleme yapılması anlamına geleceği ifade edilmiştir 23. Bu itibarla enstitünün salt başvuru evrakındaki nota dökümlerini karşılaştırmak suretiyle inceleme yapması mümkün değildir. Türk Patent Enstitüsü(TPE) de hali hazırda ses markalarını tescil edebilmektedir; ve tescil nolu ses markaları bulunmaktadır. Dünya üzerinde ise sayıları oldukça fazladır. Örneğin NBC tarafından tescil edilen Chimes cıngılı, MGM tarafından tescil edilen Roaring Lion, AT&T tarafından tescil edile Long Distance Telecommunications Chime cıngılları buna örnektir 24. C. Koku Yukarıda açıklandığı üzere, ve benzeri biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayılabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret kapsamına, koku markaları da girer. Ne var ki; tat ve kokuların marka olarak tescilleri ise diğer marka formlarına nazaran daha zordur. Belki kimyasal formüllerle ifade edilebilir olabilirler ama ne var ki; söz konusu formül, kokunun kendisini ifade etmekte açık, net ve kesin bir sonuç anlamına gelmemektedir. 21 Decisions, Federal Patent Court : Federal Patent Court Case No. 29 W (pat) 89/85, IIC 1989, s Rauf Karasu, Ses Markaları, FMR, yıl. 7, cilt. 7, sayı. 2, s Rauf Karasu, s

18 276 Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı [2010] ATAD, taze kesilmiş çim kokusu tenis topları için tescil edilmek istendiğinde, farklı bir yorumda bulunarak, sicili inceleyen ve taze kesilmiş çim kokusu ibaresini gören kimselerin, markanın neden ibaret olduğunu şüpheye mahal vermeyecek biçimde anlayabileceğinden, bu şekilde grafiksel açıdan temsilin yeterli olduğunu ifade etmiştir. Bu anlamda, sesin marka başvurusuna konu edilmesine göre farklı bir yol uygulanmıştır. Ne var ki; daha sonra ki bir tarihte çilek kokusu marka başvurusu ise, beş farklı türde çilek kokusunun söz konusu olduğundan kesin ve net bir şekilde tasvir edilemediği anlamına gelmesi sebebiyle, marka başvurusu reddedilmiştir 25. Buna karşılık diğer tescilli koku markaları ise, gül kokusunun lastik için tescili ile dart okları için bira koksunun İngiltere de tescilidir. Koku markaları bakımından müşteriler üzerinde yapılan bir araştırmada, müşterilerin portakal kokusu karşısında, koku ile doğrudan marka arasında bağlantı kuramadığı ve daha ötesinde kokunun portakal kokusu olduğu yönünde de bir uzlaşmanın sağlanamadığı ortaya konmuştur 26. Bu sebeple; koku markaları, marka sahipleri bakımından kaynak gösterme fonksiyonu açısından kesinlik arz etmekten oldukça uzaktır. Buna karşılık doktrinde koku markalarının tescilin mümkün olmadığı, kokunun mala asli değerini veren unsur olduğu yönünde bir görüşün olduğu ifade edilmektedir 27. Ne var ki, yazarın görüşe kaynak gösterdiği ARKAN 28 söz konusu hususu farklı şekilde ifade etmiştir. ARKAN a göre, parfümler için kokular marka olarak tescil edilemez; çünkü malın asli değerini veren kokudur. Buna karşılık yazar, diğer mal ve hizmetler açısından kokuların marka olarak tescil edilebileceğini ifade etmektedir. Diğer yandan, yukarıda paylaştığımız araştırmanın bir diğer sonucu ise, koku markalarının korunması bakımından da ciddi sıkıntılar Samtani Anil vd. s Canan Küçükali, Marka Hukukunda Karıştırılma Tehlikesi, Kültür Üni, yayın, 2008, yıl I, s Sabih Arkan, Marka Hukuku, cilt. I, s. 86, dpn. 70.

19 Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları [Er] 277 oluşacağıdır. Buna göre; yaş ortalamaları 21 olan, 25 bayan ve 25 erkek ile portakal kokusu üzerinde yapılan araştırma neticesinde, grup içinde yasemin, elma ve okyanus kokusu kokladığına ilişkin beyanlarda bulunan deneklerde ortaya çıkmıştır. Diğer yandan kokunun miktarı da araştırmanın sonucunu etkilemektedir. Buna göre, ilk spreye rağmen, üçüncü spreyde deneklerin kokuyu doğru seçme olasılıkları artmaktadır. Aynı şekilde bulunulan ortamda sonuçları doğrudan etkilemektedir 29. D. Tat Yukarıda açıklandığı üzere, ve benzeri biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayılabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret kapsamına, tat markaları da girer. Ne var ki; tadın marka olarak tescili diğer yeni marka formlarına nazaran oldukça zordur. Tat açısından zorluk daha fazlardır çünkü oldukça değişkendir. Bir kimseye tatlı gelen, başka bir kimseye tatlı gelmeyebilir ya da kişiden kişiye acı kavramı değişebilir. Nitekim, ilk tat markası için 2002 yılında APMO na başvurulmuş ve ret edilmiştir. Yine 2003 yılında OHİM e başvurulmuş ve OHİM tarafından grafiksel olarak ifade edilemediği için reddedilmiştir 30. MarkenGYön. ise hangi işaretlerin marka olarak tescil edilebileceğine ilişkin prensipler getirirken tat markalarından bahsetmemiştir. Bu sebeple, MarkenG. bakımından da tat markasının tescilinin mümkün görülmediği ifade edilmektedir. Buna karşılık olarak ise tat markalarının da insanların duyularına hitap etmesi sebebiyle tescil edilebileceğine ilişkin görüşler ileri sürülmüştür 31. Ne var ki; tat markalarının tescili önünde ki engel burada insan duyularına hitap edip edememesi değil, çizim veya benzeri şekilde bir kesinlik ifade eder şekilde başvuruya konu edilememesidir. 29 Samtani Anil vd.,s Hakan Karan, Mehmet Kılıç, Markaların Korunması 556 sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, 2004, s. 30.

20 278 Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı [2010] E. Üç Boyutlu Şekiller Yeni marka formlarından biride üç boyutlu şekillerdir. Avrupa ülkelerinde 10 yıllık tarihi bulunan üç boyutlu şekillerin marka olarak tescil edilebilirliği, artık yeni marka formları içinde yerini almıştır 32. MarKHK 5. Maddesi de mehaz AB direktifinden etkilenerek üç boyutlu cisimlerin marka olarak tescil edilebileceğini açık bir şekilde ifade etmiştir. Netice itibariyle grafiksel olarak ifade edilebilmesi şartıyla üç boyutlu şekillerin de marka olarak tescil edilmesi mümkündür. Diğer yandan üç boyutlu cisimlerin tescili sırasında mal veya ürünün tümünün marka başvurusuna konu edilmesi, markanın mal ve hizmetin üreticisi veyahut tüketici ile iletişim kurma kabiliyetini ortadan kaldıracağından mümkün değildir 33. Keza, marka hukukunda korunan mal veya hizmetin kendisi de değildir. Marka hukuku ile amaçlanan tüketicilerin, mal veya hizmetin üreticisiyle bağının kurulması ve bu şekilde tüketicilerin yanılgısının önlenmesidir. Bu kapsamda, doktrinde ifade edilen ve üç boyutlu şekillerin marka olarak tesciline sebep olarak gösterilen malın taklidinin önlenmesi, bizce 3000 yıl önceye dayanan marka hukukuna yabancı bir kavramdır. Ürünün bizzat kendisinin korunması; yeri geldiğinde haksız rekabet, tasarım veyahut patent mevzuatı ile mümkündür. Marka hukukunda korunan, işaretlerdir. Yukarıda kısaca ifade ettiğimiz söz konusu tartışma, bu gün üç boyutlu şekillerin tescili bakımından mahkemelerin de içinde bulunduğu bir tartışmanın sadece bir kısmıdır. Üreticiler veya tedarikçiler marka hukuku ile elde ettikleri tekel haklarını giderek ürünlerin üzerinde de elde etmeye çalışmakta ardı arkasına itilaflar çıkmaktadır. 32 Jochen Pagenberg, Trade Dress and the Three-Dimensional Mark - The Neglected Children of Trademark Law, IIC 2004, s Paul Ströbele, s.164.

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU Av. Merve GÜRKAN **KARAR İNCELEMESİ I. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI İstanbul 1. Fikri ve

Detaylı

Marka Koruması! Neden, Nasıl?

Marka Koruması! Neden, Nasıl? 2008 NİSAN -SEKTÖREL Marka Koruması! Neden, Nasıl? Pınar ELMAS Marka Nedir? Marka, bir mal veya hizmetin bir başka mal veya hizmetten ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller,

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel ürün adlarını içeren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

Detaylı

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- PATENT NEDİR? BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASININ AMAÇLARI PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER İNCELEMELİ/İNCELEMESİZ PATENT PATENT

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Yeni buluşlar ve özgün tasarımlar ürünleri oluşturur ve biçimlendirir. Ancak bu yeni ürünleri tüketiciye sunmak ve satabilmek

Detaylı

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri 1 Markanın Önemi Marka kaliteyi simgeler Tüketici tercihlerini etkiler Ürünlere olan talebi artırır Tüketici bağlılığı sağlar... 2 Marka Değeri 3 Markanın İşlevleri

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 1/20 HOŞGELDİNİZ Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 2/20 ŞİRKET KİMLİĞİ OLUŞTURMANIN HUKUKİ BOYUTU Avukat

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER 1964 den beri Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler: Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel

Detaylı

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir MARKA Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir Tüketiciler, aynı kalitede olan iki mal arasında bilinen markaları daha yüksek ödeme pahasına tercih

Detaylı

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR "Sınai Mülkiyet" kavramı genel tanımı ile, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların

Detaylı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN TARİHLİ 2013/11-52E. VE 2013/1416K

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN TARİHLİ 2013/11-52E. VE 2013/1416K YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN 02.10.2013 TARİHLİ 2013/11-52E. VE 2013/1416K. SAYILI K AR ARI ( DIAMOND K AR ARI ) VE TANIMLAYICI İBARELER İÇEREN MARK ALARIN K ARIŞTIRILMA İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLMESİ Av.

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN SAĞLADIĞI HAKLARIN KAPSAMI VE ÖRNEK KULLANIMLAR

COĞRAFİ İŞARETLERİN SAĞLADIĞI HAKLARIN KAPSAMI VE ÖRNEK KULLANIMLAR 1 COĞRAFİ İŞARETLERİN SAĞLADIĞI HAKLARIN KAPSAMI VE ÖRNEK KULLANIMLAR AV. EKIN KARAKUŞ ÖCAL 2 GENEL Kimler Başvuru Yapabilir? Coğrafi İşaretleri Kimler Kullanabilir? Coğrafi İşaret Nasıl Kullanılır? Coğrafi

Detaylı

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008 HUKUK Hakan AKDAĞ 1 Sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerin

Detaylı

E-BÜLTEN.

E-BÜLTEN. İCAT TAM ÇIKARMANIN ZAMANI E-BÜLTEN Ülkelerin ekonomik gelişmelerini değerlendirmek için kullanılan ölçütlerden biri de kişi başına düşen millî gelir dir. Kişi başına düşen millî gelirin 10.000 Amerikan

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ Ümit Yerli Patent Vekili Program Süre: 120 DK Fikri haklar Patent, kriterler, sağladığı haklar. Telif Tarifname, örnek başvurular Başvuru süreci, yurt dışında patent tescili

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

Türk Patent Enstitüsü

Türk Patent Enstitüsü Türk Patent Enstitüsü Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları «Marka» Mahmut ÇELİKBİLEK Türk Patent Enstitüsü Marka Uzman Yardımcısı mahmut.celikbilek@tpe.gov.tr 2 Sunum İçeriği

Detaylı

556 Sayılı KHK Madde 7/İ Hükmünün Anayasa Mahkemesi nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları

556 Sayılı KHK Madde 7/İ Hükmünün Anayasa Mahkemesi nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları 556 Sayılı KHK Madde 7/İ Hükmünün Anayasa Mahkemesi nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları Av. Yasemin KENAROĞLU* * İstanbul Barosu. Av. Yasemin KENAROĞLU 1. Giriş Geçtiğimiz haftalarda, Ankara 3. Fikri

Detaylı

Hukuk Genel Kurulu 2017/1729 E., 2017/1186 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi

Hukuk Genel Kurulu 2017/1729 E., 2017/1186 K. İçtihat Metni MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi Hukuk Genel Kurulu 2017/1729 E., 2017/1186 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararının

Detaylı

MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD PROTOKOLÜ

MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD PROTOKOLÜ MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD PROTOKOLÜ SUNUM İÇERİĞİ Madrid Sistemi Türkiye Tarihçesi Madrid Sisteminin Amacı Madrid Sisteminden Kimler Yararlanabilir? Uluslararası İşlem Süreci Uluslararası

Detaylı

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

TASARIMIN ÖNEMİ. IKEA nın patronu. Ingvar Kamprad Bill GATES i en zengin tahtından indirdi.

TASARIMIN ÖNEMİ. IKEA nın patronu. Ingvar Kamprad Bill GATES i en zengin tahtından indirdi. SINAİ HAKLAR TASARIMIN ÖNEMİ IKEA nın patronu Ingvar Kamprad Bill GATES i en zengin tahtından indirdi. BAŞARILI TASARIMA ÖRNEK COCA COLA ŞİŞESİ NOKIA ERICSON FARKLI TASARIMLAR Tasarımcıdan, hem modern

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Madrid Protokolüne göre başvuru sistemi, 6769 sayılı Kanunun içinde düzenlenmiştir.

Madrid Protokolüne göre başvuru sistemi, 6769 sayılı Kanunun içinde düzenlenmiştir. 1.MARKA Uluslararası Marka Tescil İşlemleri Markalar, Paris Sözleşmesinin temel ilkelerinden olan ülkesellik prensibi gereği, yalnızca tescil edildikleri ülkelerde geçerlidir. Farklı bir ifadeyle, Türkiye

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU Av. Dr. Cahit SULUK suluk@suluk.com.tr 08 Şubat 2017 İstanbul Ticaret Odası ŞİRKET VARLIKLARI MADDİ VARLIKLAR Donanım Ekipman Makine- araç gereç Bina Araç- vasıta Stok

Detaylı

Türk Marka Hukuku'nun Uluslararası Kaynakları ve Yorumlanmasına Hakim Olan Prensipler

Türk Marka Hukuku'nun Uluslararası Kaynakları ve Yorumlanmasına Hakim Olan Prensipler { İÇİNDEKİLER } YAZARIN ÖNSÖZÜ 5 İÇİNDEKİLER 8 SİMGELER ve KISALTMALAR 14 { GİRİŞ > GİRİŞ 1? { I. BÖLÜM} Türk Marka Hukuku'nun Uluslararası Kaynakları ve Yorumlanmasına Hakim Olan Prensipler II- TÜRK MARKA

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV 1 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Giriş I. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA DAİR GENEL BİLGİLER... 1 II. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TARİHÇESİ... 5 III.

Detaylı

MARKA. Tolga ÇAYLAK 1 04.11.2008

MARKA. Tolga ÇAYLAK 1 04.11.2008 MARKA Tolga ÇAYLAK 1 Bir sınai s mülkiyet m hakkı olarak MARKA Sınaî mülkiyet hakları insan emek ve zekası ile üretilen, ticaret ve sanayi alanında kullanılabilen marka, patent endüstriyel tasarım gibi

Detaylı

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (FİKRİ VE SINAİ

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 26 Kasım 2015 Kerem ÇEVİK ARGEDA-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Modül Yöneticisi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. GENEL KAVRAMLAR ESD873 FİKRİ HAKLAR 2 ÖĞRENME

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI

SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 20.07.2017 belce@eryigithukuk.com 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile sınai haklara ilişkin kanun hükmünde

Detaylı

Sınai Mülkiyet Föyü 2017 GİRİŞ ORTAK HÜKÜMLER

Sınai Mülkiyet Föyü 2017 GİRİŞ ORTAK HÜKÜMLER 1 GİRİŞ Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım ve Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında yayımlanan kanun hükmünde kararnameler ilk olarak 27 Haziran 1995 tarihinde hazırlanmıştı. Bu aşamada öncelikle marka,

Detaylı

MARKA HUKUKU. Bkz, s.55, erişim

MARKA HUKUKU. Bkz,  s.55, erişim MARKA HUKUKU I) GENEL OLARAK MARKA A) Tanım Marka, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 5. maddesinde bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden

Detaylı

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları NEDEN PATENT? Özgün fikirlerin korunması Zihni yaratının ödüllendirilmesi Rekabet gücü Ticari kazanç (Lisans&Devir) Teknolojiye katkı Ekonomiye Katkı PATENT NEDEN ÖNEMLİDİR? Patent önemli bir istihbarat

Detaylı

Yönetmelik çalışmaları devam etmekte olup yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmelikler yürürlükte olacaktır.

Yönetmelik çalışmaları devam etmekte olup yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmelikler yürürlükte olacaktır. www.anadolupatent.com Değerli dostlar, Uzun zamandır çalışmaları devam eden Sınai Mülkiyet Kanunu 22 Aralık 2016 tarihinde TBMM de kabul edilerek 10 Ocak 2017 tarihinde 29944 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ NİSAN 2017 ANKARA Gelenekten Geleceğe

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ NİSAN 2017 ANKARA Gelenekten Geleceğe COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ 28-29 NİSAN 2017 ANKARA Gelenekten Geleceğe Coğrafi İşaret (Cİ) Nedir? Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge

Detaylı

Bir işletmenin temel hedefi nedir?

Bir işletmenin temel hedefi nedir? Bir işletmenin temel hedefi nedir? Para Kazanmak Para kazanma mekanizmasını koruma altına almak ve geliştirmek Sürdürülebilir şekilde büyümek İş Hayatının Temel Denklemi Müşteri Değeri = Faydalar Fiyat

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sına Mülkiyet Göstergeleri Türkiye son 15 yıldaki ekonomik performansına bağlı olarak sınai mülkiyet alanında da önemli gelişme kaydetti. Bu dönemde yerli başvurular; - Patentte

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Tasarım Nedir? Tasarım nesnel çevreyi gereksinimlerine uyarlama sürecidir. Herkesin aynı işlediği konuyu kişisel farklarınızla

Detaylı

işaretleri içerir. (1) (2)

işaretleri içerir. (1) (2) MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326 V.Tertip

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Semineri

Endüstriyel Tasarım Semineri Endüstriyel Tasarım Semineri ŞENGÜL KULTUFAN BİLGİLİ MÜHENDİS 17/10/2011 Ankara Tasarımların Tarihçesi Dünyada ilk kez 1711 yılında Fransa nın Lyon kentinde tekstil dokumalarıyla ilgili tasarımların korunması

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. MARKA BAŞVURU SÜRECİ ESD873 FİKRİ HAKLAR

Detaylı

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 MARKA NEDİR? MarkKHK 5., 7. ve 8. maddeler. 5. MD: Markanın, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden

Detaylı

TİCARET HUKUKU. 1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ 2. TİCARİ İŞLETME 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM ve TİCARİYARGI. Öğr. Gör. Fevzi APAYDIN

TİCARET HUKUKU. 1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ 2. TİCARİ İŞLETME 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM ve TİCARİYARGI. Öğr. Gör. Fevzi APAYDIN TİCARET HUKUKU 1. NA GİRİŞ 2. TİCARİ İŞLETME 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM ve TİCARİYARGI Öğr. Gör. Fevzi APAYDIN Ticaret Hukuku Kavramı TİCARET HUKUKU Üretim, değişim ve tüketim aşamalarındaki ticari faaliyetleri

Detaylı

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir.

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir. 24 MAYIS 2011. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA 200/. ESAS DAVALILAR VEKİLİ : 1-2-.. : Av. AHMET AYDIN Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL DAVACI :. SİGORTA A.Ş. VEKİLİ :

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi 1 Dokuzuncu Hafta Ünite 1 devam 2 Yargı Harçları-1 Devletin harca konu ettiği kamu

Detaylı

ÖN KARAR PROSEDÜRÜ. Sunuş Planı

ÖN KARAR PROSEDÜRÜ. Sunuş Planı ÖN KARAR PROSEDÜRÜ Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı (Hukuk) Yüksek Lisans Programı 2017-2018 Güz Dönemi 2. DERS Doç. Dr. İlke GÖÇMEN 1 Sunuş Planı Ön Tespitler Başvuruya

Detaylı

Karin Friehe & Markus Schneider 2

Karin Friehe & Markus Schneider 2 Karıştırılma İhtimali Karin Friehe Federal Patent Mahkemesinde Hakim Markus Schneider Hamburg Eyalet Mahkemesinde Başkan Hakim Sunumun bölümleri Temel esaslar Aynılığın korunması Karıştırılma ihtimaliyle

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı

Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı Sessiz kalma yoluyla hak kaybı, kişinin uzun süre kullanmadığı hakkını kullanmaya kalkması halinde zarar görecek iyi niyetli üçüncü kişileri ve onların mevcut duruma duydukları

Detaylı

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm Somut olayda Mahkememiz önündeki uyuşmazlığa uygulanması söz konusu olan ve fakat Anayasa ya aykırı olduğu değerlendirilen hüküm 556 sayılı KHK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

Türkiye de Coğrafi İşaret Koruması

Türkiye de Coğrafi İşaret Koruması Türkiye de Coğrafi İşaret Koruması Dr. Elif Betül Akın Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanı 11 Ekim 2012, Antalya İlgili Mevzuat 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK 555 Sayılı

Detaylı

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ HAKLARIN TANIMI Fikir ürünlerini oluşturan

Detaylı

Marka tescil. Ertan Yıldız tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Haziran :39 - Son Güncelleme Çarşamba, 01 Şubat :39 1 / 21

Marka tescil. Ertan Yıldız tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Haziran :39 - Son Güncelleme Çarşamba, 01 Şubat :39 1 / 21 1 / 21 2 / 21 3 / 21 4 / 21 Örnek Marka Tescil Belgeleri 5 / 21 6 / 21 7 / 21 8 / 21 Marka Tescil başvurusunun toplam maliyetini hesap etmeden önce marka başvurusunu kaç 9 / 21 sınıfta yapacağımızı belirlememiz

Detaylı

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ Değeri Tespiti: Hukuk Danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında değeri tespiti de bulunmaktadır. Bu tespitler yapılırken, değerinin

Detaylı

Marka. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Marka. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Marka Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Vergileri ve Cezalarına İlişkin Hukuki Yollar 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Alman Federal Mahkeme Kararları Çev: Alpay HEKİMLER * Federal İş Mahkemesi Karar Tarihi: 26.4.2017 Sayısı: 5 AZR 962/13 Yunanistan daki Tasarruf Kanunları hükümleri, Alman hukukuna bağılı olarak kurulmuş

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Tablolar... x Şekiller... xi Grafikler... xi Kısaltmalar... xii Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Tablolar... x Şekiller... xi Grafikler... xi Kısaltmalar... xii Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler... v Tablolar... x Şekiller... xi Grafikler... xi Kısaltmalar... xii Giriş... 1 Birinci Bölüm FİKRİ VE SINAİ HAKLAR, MARKA HAKKI, KAZANILMASI VE HAKSIZ KULLANIMI 1.

Detaylı

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını,

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını, 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Türk Patent Enstitüsünden: YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

Topluluk Markası Tüzüğü. Christof Schmidt

Topluluk Markası Tüzüğü. Christof Schmidt Topluluk Markası Tüzüğü 53. madde 2. bent (Topluluk Markası Tüzüğü) çerçevesinde daha eski diğer yasalar nispi hükü ümsüzlük sebebidir ve marka iptal dilekçesinin verilmesine yol açarlar. 53. Madde 2.

Detaylı

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM 1.1.Bu talimatının amacı; Müşterilerin deney veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerin birey veya kuruluşlar tarafından

Detaylı

Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları

Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenebilirliği Konulu konferans Eva Hopper ve Edoardo Pastore Patent uzmanları, Cluster Computers Avrupa Patent Ofisi Ankara,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ. Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir.

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ. Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. ENDÜSTRİYEL TASARIM KORUMASI Bu sistem ile; üretim yöntemi, ürünlerin kullanım amacı, fonksiyonel

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇERÇEVESİNDE MARKA, TAKLİT MARKA VE TAKLİT MAL KAVRAMLARI

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇERÇEVESİNDE MARKA, TAKLİT MARKA VE TAKLİT MAL KAVRAMLARI 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇERÇEVESİNDE MARKA, TAKLİT MARKA VE TAKLİT MAL KAVRAMLARI Işıl TÜZÜN Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu Babaeski - KIRKLARELİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/19359 Karar No. 2014/21478 Tarihi: 25.11.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 SEÇİMLERDE ADAY

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr İÇERİK Genel Olarak Fikri Mülkiyet Hukuku Fikri Mülkiyet Hukukunun Temel İlkeleri Fikri Mülkiyet Sisteminin Ana Unsurları Tarihçe

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA TESCİLLİ TASARIMLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (İPTALİ) DAVASI

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA TESCİLLİ TASARIMLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (İPTALİ) DAVASI AVUKAT Dr. Cahit SULUK csuluk@hotmail.com AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA TESCİLLİ * ** *** TASARIMLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (İPTALİ) DAVASI I. GİRİŞ Türkiye de tasarımlar, Gümrük Birliği sürecinde ilk kez 1995

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE BEŞERLER YAPI SAN. VE TĐC. A.Ş. / TÜRKĐYE (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayrıresmi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2

PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2 PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2 «Temel Bilimler ve Mühendislik Alanındaki Buluşların Patentlenebilirliği» Esra YARDIMOĞLU, MSc. Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili esra.yardimoglu@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Türk Patent Enstitüsü. 16 Aralık 2013 KONYA

Türk Patent Enstitüsü. 16 Aralık 2013 KONYA Türk Patent Enstitüsü 16 Aralık 2013 KONYA Marka Kavramı & Marka Tescili Mustafa GENÇER Türk Patent Enstitüsü Marka Uzman Yrd. mustafa.gencer@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Tescil Süreci

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI DEĞERLENDİRMENOTU Aralık2012 N201288 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bilgi ASLANKURT 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri H. Ekrem CUNEDİOĞLU 2 Araştırmacı, Finans Enstitüsü TÜRKİYE CERN

Detaylı

VASIF BELİRTEN İBARELERİN MARKA OLARAK TESCİLİ REGISTRATION OF SIGNS INDICATING CHARACTERISTICS AS TRADEMARK. Doç. Dr.

VASIF BELİRTEN İBARELERİN MARKA OLARAK TESCİLİ REGISTRATION OF SIGNS INDICATING CHARACTERISTICS AS TRADEMARK. Doç. Dr. VASIF BELİRTEN İBARELERİN MARKA OLARAK TESCİLİ REGISTRATION OF SIGNS INDICATING CHARACTERISTICS AS TRADEMARK Doç. Dr. Hayri BOZGEYİK* ÖZET Ticaret alanında vasıf belirten ibareler, ilgili mal ve hizmetler

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ NOTU

SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ NOTU SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 25 NİSAN 2017 SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI

PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI «LİTERATÜR TARAMASI SIRASINDA PATENT TARAMASI» Esra YARDIMOĞLU, MSc. Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili esra.yardimoglu@hacettepe.edu.tr İçerik 1. Bölüm: Fikri

Detaylı

SİTE KULLANIM KOŞULLARI. No:2/1 Şişli-İstanbul adresindeki Rma Aydın Danışmanlık Tanıtım Reklam Tic. Ltd.

SİTE KULLANIM KOŞULLARI. No:2/1 Şişli-İstanbul adresindeki Rma Aydın Danışmanlık Tanıtım Reklam Tic. Ltd. SİTE KULLANIM KOŞULLARI Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu site kullanım şartları nı dikkatlice okuyunuz. Bu sitesiyi kullanan kişilerin aşağıdaki şartları kabul etmiş oldukları varsayılmaktadır: Sitemizdeki

Detaylı

İNTERNET ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM SİSTEMİ

İNTERNET ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM SİSTEMİ İNTERNET ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM SİSTEMİ Mustafa Dalkıran Marka Uzmanı Türk Patent Enstitüsü mustafa.dalkiran@tpe.gov.tr İstanbul 22.06.2010 İçindekiler Alan adlarının tescili Marka-alan adı ilişkisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ GİRİŞ ^ 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ GİRİŞ ^ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ V XIX GİRİŞ ^ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TESCİLLİ MARKANIN KORUNMASI 1. MARKA KAVRAMI, MARKANIN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ 3 I- MARKA KAVRAMI 3 II- MARKANIN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI Hülya ÇAYLI Tasarım Kavramı ve Korunma Şartları Fikir ve Sanat Eserleri Patent ve Faydalı Modeller Tasarımlar Tasarım hukuku anlamında ürün olmayan eserler Estetik tasarımlar

Detaylı