MARKANIN DOĞUŞU, KURUMSALLAŞMASI ve YENİ MARKA FORMLARI*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARKANIN DOĞUŞU, KURUMSALLAŞMASI ve YENİ MARKA FORMLARI*"

Transkript

1 MARKANIN DOĞUŞU, KURUMSALLAŞMASI ve YENİ MARKA FORMLARI* FIRST USE OF MARKS, LEGISLATION OF TRADE MARK AND THE LAST NEW TRADE MARK FORMS Av. Turan Hakkı ER ABSTRACT Actually, trade mark having great value with industry revolution has been started being used before. In developing process, the trade mark has completed its formation with firstly merchant mark, then brands and then registered trade mark. Names, words, letters and numbers which have taken part each part of this process are expressed as traditional trade mark forms. Furthermore, other trade mark forms come out owing to comparatively newer and more comprehensive definitions of the trade mark. Some of them are just theoretical like taste. Some are one side put into practice other side not comprehended entirely like smell. At last, some have been applied both practically and theoretically like three-dimensional marks. But, these all new mark forms involve disagreements about distinction and their scope of protection owing to having firstly taken shape with names. ÖZET Sanayi devrimi ile önem kazanan marka, asıl itibarıyla çok daha önceleri kullanılmaya başlanmıştır. Gelişen süreçle önce tüccar alameti daha sonrasında korunaklı işaret ve nihayet tescilli marka olmak üzere evrimini tamamlamıştır. Bu evrimin her aşamasında yer alan işaretlerden kişi adları, sözcükler, harfler ve sayılar geleneksel marka formları oları olarak ifade edilmektedir. Bunların yanında nispeten daha yeni ve ucu açık marka tanımları sebebiyle ifade edilen yeni marka formları da ortaya çıkmıştır. Bunlardan bazıları teori de kalmış-tat gibi- bazıları pratiğe dökülebilmiş olmakla beraber henüz tam anlamıyla anlaşılamamış-koku gibi- son olarak bazıları ise hem pratikte hem de teoride başarılı biçimde uygulanabilmiştir-ses ve üç boyutlu işaretler gibi-. Ne var ki; tüm yeni marka formları, ilk arketipi kişi adları olan bir sistem üzerine inşa edilmiş olması sebebiyle ayırt edicilik ve koruma kapsamının belirlenmesi noktasında halen sorunlar yaşamaktadır. * Av. Turan Hakkı ER.

2 260 Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı [2010] Giriş Bir bütün olarak fikri mülkiyet; zihni bir faaliyet sonucu ticari alanda kullanılan buluşlar, edebi ve artistik çalışmalar, semboller, isimler, resimler ve tasarımlardır. Yaratıcılığın bir ürünü olan bu alan, yine kendi içinde de iki kısımdan oluşmakta; patent, tasarım, marka, coğrafi işaretleri kapsayan endüstriyel (sınaî) haklar. Diğer bir kısım ise; şiirler, romanlar, musiki eserler, çizimler, boyamalar, fotoğraflar ve heykeller gibi artistik ve edebi eserlerdir. Bu ayrım doktrinde sınai yaratıcılık ve fikri yaratıcılık olarak da ifade edilmektedir. Buna karşılık kıta Avrupa sında bu ayrım reddedilerek tek bir yaratıcılık anlayışının söz konusu olduğu, bu itibarla, sınai mülkiyet ile fikri mülkiyetin tek bir fikri yaratıcılık alanının içindeki farklı seviyedeki korumalardan ibaret olduğu kabul edilmektedir. Nitekim mevzuu Türk düzenlemeleri aynı görüşü; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu(FSEK) m. 4/son hükümde göstermektedir. Buna göre; Krokiler, resimler, maketler, tasarımlar ve benzeri eserlerin endüstriyel model ve resim olarak kullanılması, düşünce ve sanat eserleri olmak sıfatlarını etkilemez. Netice itibariyle sınai yaratıcılık alanında kabul edilen marka tarihsel gelişim içimde fikri bir yaratıcılık unsuru olarak kabul olmuş ve bu sahnenin en bilindik aktörü olarak yoluna devam etmiştir. Marka hukukunun yeni aktörleri olmaya şimdilik aday yeni marka formları da marka hukukunun tarihsel gelişimine uygun olarak ifade edilmeye başlanmıştır. Yeni marka formları olarak ifade edeceğimiz yeni marka türlerinin doğuşunu daha iyi izleyebilmek için, markanın tarih sahnesindeki gelişimine kısaca değinmekte fayda vardır. Keza, marka hukuku sınai yaratıcılığın her zaman kayrılan çocuğu olarak lanse edilmiştir. I. Markanın Tarihi İlk olarak marka kullanımın Roma İmparatorluğu döneminde el sanatlarıyla uğraşan sanatkarların yada mısırlı halıcıların kendi ürünlerinin üzerine koydukları isimler ile başladığı ifade edilmektedir.

3 Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları [Er] 261 Ayrıca erken dönemlerde bir başka marka kullanımı olarak ise tüccar alameti nden bahsedilmiştir. Böylece belli bir ekonomik gruba aitlik bildiren bir mühür olarak ele alınmış, ekonomik imtiyazları ellerinde bulunduran bu grubun mallarının dönemin diğer mallarından ayrılmasını sağladığı gibi gemi vasıtasıyla yapılan taşımalarda korsanlık faaliyetine karşı, karışıklığı önlemiştir. Bugünkü anlamıyla bilinen ve halen kullanılan ilk marka ise 1366 yılından bugüne gelen bir Belçika firmasına ait olan Stella Artois markasıdır. Marka asıl önemini ise sanayi devrimin ardından kazanmıştır. Keza üretimde makineleşme ile beraber her nevi ürün herkes tarafından seri bir şekilde imal edilir hale gelmiş ve üreticiler kendi ürünlerini pazarda diğer ürünlerden ayırmak için işaretler kullanmak zorunda kalmıştır. Sanayi devrimi dünyanın siyasi ve ekonomik yapısında temel değişiklilere sebep olurken marka hukuku da böylece bundan etkilenmiştir. Böylece marka hukuku sanayi devrimi ardından, eski günlerinden çok farklı bir amaç ifade etmeye başlamıştır. Daha öncesi de amacı olan tüketiciyi koruma artık bir araç haline gelmiştir 1. Artık marka hukuku, marka sahibinin hukuku olarak tarih sürecinde yola devam etmiştir. Dolayısıyla sanayi devrimin ekonomideki daha fazla üretim, daha fazla ciro anlayışı marka hukukunda daha fazla koruma olarak kendisini göstermiştir. Böylece modern anlamda marka tanımı, erken dönemde korsanlık faaliyetlerinde karışıklığı önlemek yada ekonomik imtiyazlardan yararlanmak amacıyla bir oluşuma aitlik anlamında kullanılan tüccar işareti kavramına yakınlaşmıştır. 1 Markanın ilk örneklerinde ürünler üzerine konan işaretler üreticilerin gerçek isimleri olmuştur. Bu itibarla marka, tüketicinin yanlış üreticinin malını almasını engellemek için doğmuştur. Hatta bunun uzantısı olan erken dönem olarak ifade edebileceğimiz marka hukuku mevzuatlarından 1905 tarihli Amerikan Marka Düzenlemesinde markanın lisans verilmesi bile yasaklanmış, 1883 tarihli bir mahkeme kararında ise markanın amacının açıkça üreticinin kim olduğunu göstermesi olduğu ifade edilmiştir.( Irene Calboli, The Sunset of Quality Control in Modern Trademark Licensing, American University Law Review, Vol. 57, 2007, s. 361.)

4 262 Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı [2010] Sanayi devrimi ile önceden veri var olan materyalist düşünce daha da güçlenerek, hiçbir fikri yaratıcılığı bünyesinde bulundurmayan markanın, salt ekonomik anlamda ifade ettiği değer sebebiyle fikri yaratıcılık bünyesinde sınai mülkiyet hakkı olarak korunmasını da sağlamlaştırmıştır. Markanın ortaya çıkışından çok sonra ise tescilli markalar tarih içindeki yerini almıştır. Tescilli markalara ise tescil edilmemiş markalara nazaran koruma bakımından belli kolaylık ve imtiyazlar sağlanmıştır. Sözüm ona, tescilli bir marka sahibi, markayı ilk defa kullanan olduğunu ispatlamak zorunda olmaksızın koruma talep edebilirken -karşı dava açılması durumunda dahi davacı markayı kendisinin daha önce kullandığını ispat külfeti altında bırakılarak- tescilsiz bir marka sahibi olan kimse ise markayı ilk defa ihdas ettiğini ispat şartıyla koruma sağlanmıştır. Yine ilk ihdas etme yada ilk kullanma olarak ifade edilen bu doktrinin yanında farklı doktrinlerde tescilsiz markalar bakımından ifade edilmiştir. Misal olarak, Almaya da tescilsiz markanın korunabilmesi için belli ürünler bakımından, korunmak istenen tescilsiz markanı ilgili ürün pazarında önemli bir paya sahip olması aranmıştır. Öyle ki bazı sektörler bakımından ürün payının %30 veyahut daha fazla olması tescilsiz bir markanın koruna bilmesi için ön koşul olarak aranmıştır. Böylece ilk kullanım doktrinin yanında Pazarda bilinirlik doktrini de uygulanmıştır. Modern dönemlere gelindiğinde ise bu iki doktrinin etkisiyle kanun koyucular marka hukuku mevzuatlarında tescilsiz marka sahiplerine, marka başvurulara itiraz ve tescilli markalara karşı hükümsüzlük davası açabilmek için pazarda bilinirlik doktrini uygularken, haksız rekabet mevzuatlarıyla bir tescilsiz markanın korunabilmesi için her iki doktrini birlikte uygulama yolunu seçmiştir. Bu ayrım içinde tescilli markaların tescilsiz markalarından ayırt edilebilmesi için ve sembolleri kullanılmaya başlanmıştır. Yine zaman için bu sembollerin marka üzerinde kullanılması dolaylı olarak zorunlu kılınmıştır. Öyle ki, kullanım sonucu bir markanın ayrıt edici vasfını kaybedip, kaybetmediğinin tenkitinde söz konusu sembollerin marka üzerinde kullanılmasına marka sahibinin markasını koruma yönünde iradesinin bulunup bulunmadığı yönünde itibar edilmiş ve yine tescilsiz

5 Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları [Er] 263 markalarda ise söz konusu sembollerin kullanılması durumunda cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan markanın yaygınlaşmasıyla SM, ve işaretleri de bir birlerinin yerine kullanılır hale gelmiştir. Oysa ibaresine nazaran daha genel bir anlam yüklenmiş olan ibaresi salt marka hukuku kapsamında değil bilakis bir işaretin herhangi bir mevzuat vasıtası korunduğu anlamına gelirken (bu bahisle tescil edilmemiş lakin farklı mevzuatlar ile koruma gören tescilsiz markalar için kullanılması öngörülmüştür.) ibaresi ise salt marka sahibi tarafından tescilli bir marka için kullanılabilen bir sembol olarak doğmuştur. SM ise tescilsiz koruma gören hizmet markaları bakımından öngörülmüştür. II. Geleneksel Marka Formları Geleneksel marka formları olarak ifade edebileceğimiz işaretler; kişi adları, sözcükler, harfler, sayılardan oluşan marka formlarıdır. Hemen hemen tüm Marka hukuku düzenlemelerinde söz konusu işaretlerin markanın tanımı yapılırken tek tek sayılmasının temelinde de bu yatmaktadır. A. Kişi Adları Kabul olan ilk marka arketipleri kişi adları olmuştur 2. Bunun doğası gereği de marka hukukunda koruma kapsamanın belirlenmesinde de diğer bir anlatımla marka hukukunun doğuşunda temel olarak kişi adların nasıl korunacağı üzerinden gidilmiştir. İlk uyuşmazlıkta böylece aynı ismi taşıyan üreticilerin hangisinin markayı kullanmakta hakkı olduğu hususunda ortaya çıkmıştır. Nitekim bu günde geçerli olan tescilli bir markanın, tescil sahibinin ismi dahi olsa tescil edilerek farklı bir kimliğe bürüneceği, kişilikten bağımsız bir kurum olacağı ifade edilmiştir 3. 2 Lionel Bently, The making of modern trade mark law: the construction of the legal concept of trade mark, Trade Marks and Brands, Cambridge Intellectual Property and Information Law, 2008, s Lionel Bently, s. 17.

6 264 Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı [2010] Bir adım daha atıldığında ise kişi adlarının marka olarak tescilinde bir başka sorun kendisini göstermiştir. Herkes, herkesin ismini marka olarak tescil ettirebilecek midir. Bunun neticesinde marka hukuku doktrinde zaman içinde ismi yasal anlamda kullanım hakkı olan kimsenin ancak o ismi tescil edebileceği ifade edilmiştir. Nitekim bu doktrinin diğer bahsi geçen doktrinlerle beraber bu günde etkisini sürdürmektedir. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname( MarKHK) 8/5 4 hükmünde yer alan düzenlemeye göre bir kişinin isminin tescil edilmek istenmesi durumunda hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvuru ret edilecektir. Aynı hüküm markanın hükümsüzlüğü davasında da dikkate alınacaktır. Ne var ki, bu madde kapsamında salt isim sahibi olmak, markanın hükümsüzlüğü veyahut markanın başvurusun ret edilmesi bakımından yeterli olmamakta, kişinin ismine haklı kılacak oranda bir ün kazandırmış olması gerekmektedir. Her ne kadar bu husus MarKHK de açıkça yazmıyor olsa da bu hususta herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Aynı şekilde Alman marka kanununda da benzer şekilde bir açıklama olmamasına rağmen uygulama yine bu yönde bulunmaktadır. Nispeten yeni olan İspanya Marka Kanunun da ise açıkça kişinin ismin kullanımın kamuoyu da genel olarak o kişiyi hatırlatması durumunda marka başvurusunun itiraz üzerine ret edileceği ifade edilmektedir. B. Sözcükler Kişi adlarından sonra ki marka formu ise kişi adlarıyla benzerlik taşıyan sözcükler olmuştur. Tek veya birden fazla sözcük marka olarak tercih edilebilmektedir. Modern marka mevzuatları belirli bir uzunluk sınırı vermekten vazgeçmiştir. Buna karşılık eski 551 sayılı marka kanunu döneminde olduğu gibi doğrudan sözcüklere ilişkin olmasa da sözcük-kelime odaklarına ilişkin olarak sınırlamalar çeşitli dönemlerde olmuştur 5. 4 Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir sayılı Marka Kanunu döneminde beşten fazla kelime ihtiva eden işaretlerin

7 Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları [Er] 265 Diğer yandan istatistiksel olarak görülmektedir ki; toplumda kısa, bazen tek heceden oluşan sözcükler marka olarak tercih edilmektedir 6. Nitekim oldukça başarılı bir marka olan Kodak markasının yaratıcısı Gerorge Eastman ( )bir markanın kısa, etkin, yanlış okuma olasılığı taşımayan, kelime olarak anlamı bulunmayan, sadece marka olarak bir şey ifade eden bir kelime olması gerektiğini düşünüyorum. Şeklinde bu hususu güzel bir şekilde ifade etmiştir 7. Gerçekten de bir sözcük yada sözcük öbeğinin marka olarak tescilinde başarı tescil edilmek istenen markanın hayali, anlamı veya ürünle bir irtibatı bulunmayan ve retorik bakımından olgun bir ibare olmasında yatmaktadır. Özellikle sözcüklerin güncel anlamlarının bulunması çoğu zaman marka tescilin önünde ki en büyük engel olarak ortaya çıkmıştır. Bir sözcüğün salt tescil edilmek istenen ülkenin dilinde günlük anlamının olmasının da bu gün ötesine geçilmiştir. Artık bir ülkede belli bir oranda bilinen bir dilde günlük anlamları olan sözcüklerinde tesciline izin verilmemektedir. Almanya da Test İt markasının kısa bir ünlemden ibaret ve Almanca da olmasa dahi İngilizce de günlük kullanıma sahip bir anlamı olduğundan, tescil edilmesinin mümkün olmadığına da bu görüşten hareketle karar verilmiştir 8. Aynı şekilde mahkeme bu kararında marka hukukunun gelişim sürecine uygun bir yorumda bulunarak, markanın nasıl göründüğü veyahut nasıl yazıldığı değil daha ziyade müşterilerde bırakacağı izlenimi dikkate almıştır. Gerçektende unutulmaması gereken markanın kişi adlarından doğmuş olduğu dolayısıyla marka hukuku korumasının görsel benzerlikten ziyade, işitsel benzerliğe bağlantılı olarak telaffuzsal benzerlik olduğudur. Tüketiciler aslında birer marka körü olarak adlandırılabilirler. Keza tümarka olarak tescili mümkün değildi. 6 Sami Karahan, Cahit Suluk, Tahir Saraç, Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, 2007, s Decision, Federal Patent Court : Federal Patent Court Case No. 26 W (pat) 67/97, s

8 266 Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı [2010] keticilerin farklı markalar karşısında ki farkındalıkları telaffuza odaklıdır. Gördükleri bir markayı zihinlerinde değerlendirirken ilk önce telaffuz etmekte ve sonra anlamlandırmaktadır. Nitekim, taklit markalar incelendiğinde de telaffuz bezerliğinden sıklıkla yararlanıldığı görülmektedir. Aynı şekilde bazı kısaltmaların tescil edilmesi de mümkün değildir. söz gelimi PC ibaresi bilgisayar anlamına gelen bir kısaltmadır. Bu sebeple PC sözcüğünün bilgisayar ile alaka kurulabilecek olan mal ve hizmetler bakımından tescil edilmesi mümkün değildir. Buna karşılık bilgisayar ile alakası bulunmayan mal ve hizmetler bakımından tescili diğer şartları da taşıması durumunda mümkün olabilecektir. C. Harfler ve Sayılar Harfler ve sayılar tek başlarına ya da belli bir kompozisyon dâhilinde marka olarak alınabilmektedir Bu noktada söz konusu harf ve sayının hukukumuz bakımından Türk Alfabesine dahil olması da aranmamaktadır. Yine tek bir harf ya da tek bir sayıda kural marka olarak tescil edilebilmektedir. Ne var ki tek bir harf yada sayının marka olarak tescil edilmesi marka hukukunun doğası gereği her zaman mümkün olamamaktadır. Her şeyden önce ayırt edicilik niteliğinden yoksun bulunmaktadırlar. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, tek bir harf yada sayıya özel bir karakteristik yazı ile de ayırt edicilik kazandırılması durumu değiştirmemektedir. III. Yeni Marka Formları Yeni marka formları marka mevzuatlarının hemen hepsinde yer alan veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir biçiminde marka tanımının ucu açık bırakılması sonucu ifade edilmeye başlanmıştır. Marka hukukunun yukarıda anlatıla gelen tarihsel sürecine bakıldığında, ayırt edici işaretlerin doğuşunda kişi adları ile sözcükler ve onların telaffuzları rol oynamıştır. Kişiler isimlerini veyahut sözcükleri ayırt edici işaret olarak ürünlerinin üzerine yerleştirmiştir. Bunun sonucu olarak ise

9 Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları [Er] 267 marka hukuku tarihsel süreçte sözcük markaları ve onların telaffuzları üzerine kendisini inşa etmiştir. Sözcükler dışında seslerin, tatların veyahut kokuların ayırt edici işaret olarak kullanımı 3000 yıl öncesine dayanan sözcük markalarına nazaran oldukça yenidir. Ne var ki bugün ki benzerlik ve koruma mekanizmaları ise tarihi gelişim içinde sözcük markalarının telaffuzlarının korunmasına göre inşa edilen eski sistemden bir farklılık içermemektedir. Sonuç itibarıyla marka hukukunda, benzerlik ile ayırt ediciliğin tespitinde görsellik veyahut anlamsal benzerliğe oranla işitsel benzerliği daha öne çıkmaktadır. Bu ise yeni marka formlarının tescilinin önünde bir engel oluşturmaktadır. Çalışmamızda yeni marka formların tescili bakımından üzerinde ısrarla duracağımız husus ayırt edici karakteri olacaktır. Ne var ki ayırt edicilik fonksiyonu özellikle yeni marka formları bakımından oldukça değişkendir. Tescil kabiliyeti olmayan yeni marka formlarının zaman içinde ayırt edicilik kazanması da mümkündür. Söz konusu imkan ise marka sahiplerinin reklam harcamalarına ayırdığı bütçe ile orantılı görülmektedir. Gerçekten de, yeri geldiğinde değineceğimiz üzere bir İsviçre çikolata şirketi tarafından tescil edilmek istenen ürün kutusu başvurusu başarısız olurken, tescili çok daha zor olan Milka firmasına ait lila rengi tescil edilebilmiştir. Aynı sektörde faaliyet gösteren ve aynı şekilde yeni marka formlarını tescil ettirme çabası içinde olan bu iki şirketin başarıya ulaşmasında ise tek fark Milka şirketinin reklam harcamalarına ayırmış olduğu bütçeden ibarettir 9. A. Renkler Renkler, bir kompozisyon olarak, şekiller ile birlikte ya da tek başına marka olarak tescil edilebilmektedir. Ne var ki bir rengin tek başına marka olarak tescil edilmesi her zaman mümkün görülmemektedir. Bunun sebebi ise renklerin herkesin kullanımına açık olması ve tek başlarına bir 9 Jochen Pagenberg, s.839.

10 268 Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı [2010] ayırt ediciliğinin bulunmamasıdır. Uygulamada da çoğunlukla renk kombinasyonundan oluşan şirket logolarının tescil edildiği görülmektedir 10 Türk Hukukunda da Yargıtay bir kararında tek bir rengin, tek başına ve bağımsız olarak tescil edilmesinin mümkün olmadığı ifade etmiştir. Aynı görüş kapsamında, farklı bir kararda ise renklerin şekil veya kompozisyon şeklinde ancak marka olarak tescil edilebileceğini belirterek bu konuda ki görüşünü net biçimde ortaya koymuştur 11. Renk markalarının koruma kapsamı bakımından da çeşitli sorular akla gelebilmektedir. Bunlar dan biri de renk markasının koruma kapsamının ne olacağına dairdir. Renk markasın koruma kapsamının tek bir kontura veyahut kombinasyonun şekline sıkı suretle bağlı kılınması mümkün değildir. Aksi halde benzerlik incelemesi sadece tıpkılık incelemesiyle sınırlı kalacaktır. Bu noktada geleneksel marka formlarından ayrılmak gerekir. Bir renk markasının tescil edildiği kombinasyondan farklı ama ona benzer sınırsız sayıda kombinasyon bulunmaktadır. Yine rengin tescil edildiği şekil ile de korumasının sınırlı tutulmaması gereklidir. Aksi durumda renk değil, şekil markasının korunduğu tenkiti gündeme gelecektir. Mehaz hukuklara bakıldığında Alman Mahkemelerinin, renk markalarının hangi durumlarda koruması gerektiğine ilişkin fikir beyan ederken, renk markalarının sadece mal veya hizmeti açık bir şekilde ifade etmesi durumunda (kullanım sonucunda ayır edici hale gelmiş olması durumunda) korunması gerektiğini ifade ederken, renkler bakımından bu kapsamda temel renklerin aksine söz konusu renklerin tonların korunabileceğinden yola çıkılmaktadır 12. Renklerin tek başlarına tescilinin zor olmasından hareketle, renk kombinasyonlarının tescili gündeme gelmektedir. Ne var ki renk markalarının tescilinin önünde ki engel salt bir kombinasyon oluşturmakla 10 Paul Ströbele, Registration of New Trademark Forms, IIC 2001, s Ünal Tekinalp, Mülkiyet Hukuku, İstanbul, 2005 s Paul Ströbele, s.173.

11 Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları [Er] 269 da çözülememektedir. Renk kombinasyonları da bir çok konuda tenkite maruz kalmaktadır. Renk kombinasyonları bakımından ne oranda bir kombinasyonun ayırt ediciliğinin var olduğu noktası en başlıca sorun olarak kendisini göstermektedir. Diğer bir ifade ile iki rengin bir araya gelmesi bir kombinasyon oluşturmaya yeterlimidir. Buna olumlu cevap verilse bile bu defa bir kombinasyonda iki renkten bahsedebilmek için, bütün içinde ki bu renklerin her birinin ağırlı ne oranda olmalıdır. Bir kombinasyonun büyük bir oranı yeşil renkten oluşurken az bir oranda mavi rengin bulunması durumunda da kombinasyonun kabul edilmesi mümkün olacak mı dır. Veyahut renklerin bir biriyle birleşmesi sonucu ortaya çıkan yeni renkler de benzerlik ve ayırt edicilik tespitinde ne oradan dikkate alınacaktır. Kombinasyonlarla ilgili olarak akıla gelen bir diğer soru ise ana renkler den oluşan bir kombinasyona nazaran, ara renklerden oluşan kombinasyona daha düşük bir ayırt edicilik sınırı mı uygulanacaktır. Bu noktada %50-%50 iki temel renkten oluşan bir renk markası artık bir renk kombinasyonu olarak değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır. Keza iki rengin %50-%50 kullanımı durumunda müşteriler bakımından kolaylıkla iki farklı rengin var olduğu yönünde bir ilk intiba uyanacaktır. Söz konusu kombinasyon ise daire, küre vb. bir şekilde oluşturulabilir. Söz konusu oran %49-%51 veyahut %40-%60 olması durumunda ise genel intibada farklılık oluşturmayacak bir farklılık oluşacağından kabul görmelidir. Ne var ki %99-%1 oranında ki bir kullanım ise marka sahibi bakımından artık bir renk kombinasyonunun kullanımı anlamına gelmeyecek tek bir rengin kullanımı anlamına gelecektir 13. Söz konusu rakamsal veriler ise muhahak her durumda tam sağlıklı bir ölçüt olarak kullanılamayacaktır. Önemli olan ilgili müşteri çevresinin ilk intibada iki farklı rengin kullanımını fark etmesidir. Diğer bir değişle söz konusu renklerin bir birine karışık, farklı tonda yeni ve tek bir renk uyandırmamasıdır. Bu noktada yukarıda verilen orandan sapmalar gerçekleştirirken 13 Paul Ströbele, s.173.

12 270 Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı [2010] ise müşterilerin renkler arasında ki farklılıklar bakımından çok da fazla seçici olmadığı dikkate alınmalıdır 14. Diğer yandan marka hukukunda dikkate alınacak olan ilgili müşteri çevresinde ki orta zekadaki bir nihaiyi tüketici olacaktır. Oysa tüketicilerinin renk kombinasyonları karşısında ki farkındalıklarının sayısal veriler ile ifadesi mümkün görülmemektedir. 1830lu yıllardan beri kullanılan Trafik lambalarında ilk olarak kırmızı renk dur anlamında, yeşil renk bu günün aksine ikaz, beyaz renk geç anlamında kullanılmaktaydı. Daha sonrasında ise yeşil renk geç, sarı renk ise ikaz anlamında kullanılmıştır. Böylece renklerin toplumda ki algıları da dönemsel sebeplerle değişe bilmektedir. Bir rengi diğerinden ayıran ise Hue değeridir. Genel olarak kırmızı, mavi, yeşil ve sarı benzersiz hue olarak ifade edilmektedir. Diğer ifade ile farklılığı en fazla olan renkler olarak. Buna karşılık söz konusu renkler aynı zamanda temel renklerdir. Oysa temel renklerin bir marka sahibinin tekeline bırakılamayacağı kabul edilmektedir. Hue farklılığının rakamlaştırılmasında ise hue değerleri arasında ki Δh ab formulü kullanılmaktadır. Ne var ki bu formülde dahi renk farklılıklarını rakamlaştırmak ürünlerin kullanılacağı alanların atmosferik etkilerinden uzaktır. Kaldı ki, bu tip rakamsal farklıların tahlili marka hukukuna yabancıdır. Bu itibarla tüketicilerin renkler karşılığında ki farkında lığının derecelendirilmesi marka hukuku bakımından mümkün değildir. Renk markaları bakımından bir diğer sorun renklerin belli ürünler bakımından marka hukuku anlamında ikincil bir anlam kazanması problemidir. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı(ATAD) Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., kararında, renklerin marka olarak tescili sırasında, renklerin aynı zamanda ikinci bir anlamının da olabileceğine dikkat çekmiştir. Nitekim, yeşil ve altın renginin, kuru temizleme malzemeleri için tescil edilmek istendiğinde, yeşil rengin ürünün kalitesini veya fonk- 14 Samtani Anil, Chiam Pui Hoon Faye, Lim Jie Ren Julian and Wee Ze Min Jeremy, Smell Marks A Singapore Study and the Implications for the Commercial Use and Exploitation of Non- Traditional Trade Marks IIC 2009, s. 699.

13 Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları [Er] 271 siyonunu etkileyebilecek olduğuna kanaat getirerek tescil edilemeyeceğini ifade etmiştir. Amerika Patent ve Marka Ofisi(APMO) ise tescil edilmek istenen mor rengin, zımpara bakımından tescilinin, ürünün fonksiyonuna ilişkin olduğunu, kalitesinde veyahut başkaca niteliklerinde ikinci anlamlar ifade ettiğini ve bu sebeple de ayırt edici niteliğinin bulunmadığını ifade etmiştir. APMO burada karar verirken aynı zamanda şu hususu da değerlendirmiştir. Buna göre diğer üreticilerin mor rengi kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ama farklı renkle zımpara üretmenin mümkün olabilmesine rağmen, bunun ek bir teknoloji gerektireceğini veyahut mor rengin farklı tonlarından da üretimde kaçmak zorunda kalınacağını, bunun ise marka sahibine rakiplerine nazara fazladan teknolojik bir üstünlük sağlayacağını ifade etmiştir 15. Alman mahkemelerinin önüne gelen bir diğer renk markasına ilişkin dava ise Black v Zinc-Yellow davasıdır. Söz konusu renk, başvuru aşamasında uluslar arası renk kodlarından biri olan RAL numaraları ile (RAL 2005 ve RAL 1018) olarak ifade edilmiştir. Söz konusu iki renk 8x8 oranında kare ve dikdörtgenlerin bir birine geçtiği, hiçbir boşluğun söz konu olmadığı, bir şekil ihtiva eder şekilde başvuruya konu olmuştur. Daha sonrasında ise şu husus tartışmaya açılmıştır. Söz konusu renklerin kare ve dikdörtgenler ile oluşan ve başvuruya sunulan şekliyle mi korunacağı, yada kare ve dikdörtgen dışında aynı renklerden oluşan küre, silindir, nokta vb. şekillerinde marka koruması kapsamında bulunup bulunmayacağı. Uzun uzadıya gerçekleşen tartışmaların arkasından, renk markalarının koruma kapsamı bakımından belli bir görüşe işaret edilmiştir. Buna göre, renk kombinasyonundan oluşan markalarının koruma kapsamı, sadece başvuru sırasında ki belirtilen forma sadık kalmak kaydıyla ve müşterilerin mal ve hizmeti alırken onu saran ambalaj veya sargısı üzerinde korunacaktır. Bunun haricinde bir rengin sınırsız şekilde 15 Samtani Anil vd., s

14 272 Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı [2010] bir kimsenin tekeline verilmesi mümkün değildir. Yine Mahkemenin bu görüşü Gray v Magenta kararında perçinlenmiştir. Buna göre mahkeme renk kombinasyonlarının sadece ürün paketleri üzerinde ki şekliyle korunabileceğini ifade etmiştir 16. Ne var ki, ürün paketlerinin üzerinde kullanılan renk markalarının ise temel renklere nazaran özellikli renkler olmasının gerektiğinin altı çizilmiştir. Keza uzun yıllardan ürünlerin paketleri üzerinde her türlü renkte yazı veyahut süslemeler bulunmaktadır. Son olarak anılan sebeplerle, hizmet markaları bakımından renk kombinasyonlarının marka koruması kapsamında korunması kolay kolay görülmemektedir. B. Ses Yukarıda da açıklandığı üzere, ve benzeri biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayılabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret kapsamına ses markaları da girmektedir. Bu kapsamda, sesin marka olarak tescil edilebilmesi için notaya dökülmüş bir şeklide başvuruya konu edilmiş bulunması gereklidir. Alman marka kanunu yönetmeliği(markengyön) aynı zamanda tescil edilmek istenen sesin wav veya belirttiği diğer formatlardan birinde ve belli bir sayılsal değerin üzerindeki kalitede kayıt edilerek verilmesini şart koşmuştur. Bunun sebebi ise, markanın tescili aşamasında marka başvurusunun kesin ve net bir şekilde ifade edilmesinin önemidir. Nitekim ATAD, tescili istenen ses markasında metin biçiminde gerçekleştirilen tanımlamanın, marka başvurularında aranan netlikte bir betimleme olmadığı, horoz sesinin birden çok farklı biçimde olabileceğinden metin şeklinde başvuruda tanımlanmaya çalışılan marka başvurusunun marka olarak tescil edilebilmesinin mümkün olmadığını ifade etmiştir. Ses markaları bakımından dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, ses markasının kaynak gösterme fonksiyonu açısındandır. İlgili müşteri 16 Decisions, Federal Patent Court W (pat) 187/96, IIC 1999, s

15 Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları [Er] 273 çevresi bakımından üretici veya tedarikçisiyle ürün arasında bağ kuramayan bir ses markasının tescili mümkün olmayacaktır. Bu noktada uzun ses öbeklerinin, icraların kaynak gösterme fonksiyonun düşük olduğuna dikkat edilmelidir 17. Bu sebeple, uzun bir bestenin her daim marka olarak tescili mümkün görülmemektedir. Unutulamamalı ki; markanın, müşterilerin zihninde oluşturduğu ilk intiba marka hukukunda korunmaktadır. Ses markaları bakımından da bu genel kuralın dışına çıkılması mümkün değildir. Bu itibarla ses markalarının korumasında da sesin, tüketiciler zihninde kalan kısmı dikkate alınacaktır. Aynı şekilde söz konusu sesin tüketiciler tarafından kolaylıkla hatırlanabilir olması bir diğer husustur. Bir ses markasının tescil edilebilmesi için sadece nota olarak deşifre edilip başvuruya konu edilmesi de yeterli değildir. Bunun yanında dijital olarak yukarıda ifade edilen şartlarda başvuruda bulunulması gereklidir. Yine ses markasının kapsamında güftelerin de yer alması durumunda, sözlerin de notada gösterilmesi gereklidir 18. Unutulmamalı ki; ses markası olarak korunacak olan akustik icradır. Yoksa akustik bir icra olmaksızın sadece güftenin korunması mümkün değildir. Ne var ki, her zaman seslerin notaya dökülmesi mümkün değildir. Belli başlı seslerin doğa olayları gibi- nota alfabesi ile ifade edilmesinin mümkün değildir. Buna çözüm olarak, bu ise seslerin sonogram ile ifade edilmesine imkan tanınması gerektiği ifade edilmektedir. Alman MarkenGYön ile bu imkan hali hazırda tanınmıştır. Ne var ki, ister nota ister sonogram ile ifade edilmiş olsun, sesin enstrümantal icrası ile nota veya songram kaydı arasında fark her zaman bulunabilir. Bu durum somut olayın özelliklerine göre, marka başvurusuna konu edilen ses markasının, kesin ve net bir biçimde başvuruya konu edilemediği anlamına gelebileceğinden, marka başvurusun reddi anlamına gelecektir. 17 Paul Ströbele, s Paul Ströbele, s.170.

16 274 Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı [2010] Ne var ki; bu yol temkinli kullanılmalıdır ancak ve ancak sesin iki boyutlu ifadesi ile icrası arasında bariz farklar bulunması durumunda ses markasının reddi yolu izlenmelidir 19. Doktrinde yine seslerin marka olarak tescil edilmesine ilişkin olarak Avrupa Birliği 89/104 sayılı direktifinde de bir düzenleme olmadığı, buna rağmen tescil edilebilirliğinin kabul edildiği ifade edilmiştir. Yine 89/104 sayılı direktifin yerine giren 2008/95 sayılı direktife de açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ne var ki seslerin marka olarak tesciline engel bir durum teşkil etmemektedir. Keza, marka tanımı yapılırken ucu açık tanımlamalardan vazgeçilmiş değildir. Benzer görüş doktrinde geçmiş dönemlerde ifade edilmekle beraber, Benelux Marka Ofisi nezdinde tescil edilmiş bulunan Beethoven a ait Für Elise piyano eserini, marka sahibi dışındaki bir başkası tarafından reklam kampanyalarında kullanılması üzerine, ses markasının tecavüze uğradığından bahisle Hollanda da dava konusu olmuştur. Ulusal mahkeme, ses markalarının, marka mevzuatı ile korunmasının mümkün olmadığını ifade etmiş, temyiz mahkemesi ise, 89/103 nolu AB direktifi ile ses markalarının korunmasının mümkün olup olmadığını ATAD a sormuştur. Netice itibariyle, ATAD ın kararı korunabileceği yönünde olmuştur. Aynı şekilde ATAD Shield Mark BV v. Joost Kist kararında 89/103 nolu direktif bakımından herhangi bir sınırlamanın olmadığını ayırt edici olması durumunda ses markalarının tescilinin mümkün olduğunu ifade etmiştir 20. Bir diğer dava ise Almanya da görülmüştür. Almanya da ses markaları bakımından görülen hemen hemen ilk dava olma özelliğini taşıyan bu davada, bir televizyon kanalı tarafından bir ses markası ARD Sound kayıtlar, video diskleri, video kasetleri, ses kasetleri, televizyon ve radyo servisleri, haber hizmetleri ve benzeri mal ve hizmetler için tescil edilmek istenmiştir. 19 Paul Ströbele, s Eu News: Final Pleadings in Proceedings on Protection of Sound Mark, IIC 2003, s. 578.

17 Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları [Er] 275 Bu şekilde başlayan süreçle beraber ses markalarına ilişkin başvuru ve dolayısıyla davalar da çoğalmıştır. Ne var ki; Alman mahkemelerinin bir diğer tespiti, ses markaları bakımından tescil edilmek istenenin bir hizmet sınıfı olması durumunda, ses markalarının ayırt ediciliğinin, ürün sınıflarına nazaran daha az olduğudur 21. Ne var ki genel uygulamadan farklılaşmadan, yukarıdaki sorulara cevap olarak; ilgili müşteri çevresindeki ortalama bir zekaya sahip bir kişinin kulağında bıraktığı genel izlenime göre karar verilmesi gerekecektir 22. Bu sebeple, markanın tescili sırasında enstitüye verilmiş bulunan nota dökümleri arasında benzerlik ve ayırt edicilik testinin yapılamayacağı, bunun tüketicilerin aşina olmadığı bir unsur üzerinde inceleme yapılması anlamına geleceği ifade edilmiştir 23. Bu itibarla enstitünün salt başvuru evrakındaki nota dökümlerini karşılaştırmak suretiyle inceleme yapması mümkün değildir. Türk Patent Enstitüsü(TPE) de hali hazırda ses markalarını tescil edebilmektedir; ve tescil nolu ses markaları bulunmaktadır. Dünya üzerinde ise sayıları oldukça fazladır. Örneğin NBC tarafından tescil edilen Chimes cıngılı, MGM tarafından tescil edilen Roaring Lion, AT&T tarafından tescil edile Long Distance Telecommunications Chime cıngılları buna örnektir 24. C. Koku Yukarıda açıklandığı üzere, ve benzeri biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayılabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret kapsamına, koku markaları da girer. Ne var ki; tat ve kokuların marka olarak tescilleri ise diğer marka formlarına nazaran daha zordur. Belki kimyasal formüllerle ifade edilebilir olabilirler ama ne var ki; söz konusu formül, kokunun kendisini ifade etmekte açık, net ve kesin bir sonuç anlamına gelmemektedir. 21 Decisions, Federal Patent Court : Federal Patent Court Case No. 29 W (pat) 89/85, IIC 1989, s Rauf Karasu, Ses Markaları, FMR, yıl. 7, cilt. 7, sayı. 2, s Rauf Karasu, s

18 276 Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı [2010] ATAD, taze kesilmiş çim kokusu tenis topları için tescil edilmek istendiğinde, farklı bir yorumda bulunarak, sicili inceleyen ve taze kesilmiş çim kokusu ibaresini gören kimselerin, markanın neden ibaret olduğunu şüpheye mahal vermeyecek biçimde anlayabileceğinden, bu şekilde grafiksel açıdan temsilin yeterli olduğunu ifade etmiştir. Bu anlamda, sesin marka başvurusuna konu edilmesine göre farklı bir yol uygulanmıştır. Ne var ki; daha sonra ki bir tarihte çilek kokusu marka başvurusu ise, beş farklı türde çilek kokusunun söz konusu olduğundan kesin ve net bir şekilde tasvir edilemediği anlamına gelmesi sebebiyle, marka başvurusu reddedilmiştir 25. Buna karşılık diğer tescilli koku markaları ise, gül kokusunun lastik için tescili ile dart okları için bira koksunun İngiltere de tescilidir. Koku markaları bakımından müşteriler üzerinde yapılan bir araştırmada, müşterilerin portakal kokusu karşısında, koku ile doğrudan marka arasında bağlantı kuramadığı ve daha ötesinde kokunun portakal kokusu olduğu yönünde de bir uzlaşmanın sağlanamadığı ortaya konmuştur 26. Bu sebeple; koku markaları, marka sahipleri bakımından kaynak gösterme fonksiyonu açısından kesinlik arz etmekten oldukça uzaktır. Buna karşılık doktrinde koku markalarının tescilin mümkün olmadığı, kokunun mala asli değerini veren unsur olduğu yönünde bir görüşün olduğu ifade edilmektedir 27. Ne var ki, yazarın görüşe kaynak gösterdiği ARKAN 28 söz konusu hususu farklı şekilde ifade etmiştir. ARKAN a göre, parfümler için kokular marka olarak tescil edilemez; çünkü malın asli değerini veren kokudur. Buna karşılık yazar, diğer mal ve hizmetler açısından kokuların marka olarak tescil edilebileceğini ifade etmektedir. Diğer yandan, yukarıda paylaştığımız araştırmanın bir diğer sonucu ise, koku markalarının korunması bakımından da ciddi sıkıntılar Samtani Anil vd. s Canan Küçükali, Marka Hukukunda Karıştırılma Tehlikesi, Kültür Üni, yayın, 2008, yıl I, s Sabih Arkan, Marka Hukuku, cilt. I, s. 86, dpn. 70.

19 Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları [Er] 277 oluşacağıdır. Buna göre; yaş ortalamaları 21 olan, 25 bayan ve 25 erkek ile portakal kokusu üzerinde yapılan araştırma neticesinde, grup içinde yasemin, elma ve okyanus kokusu kokladığına ilişkin beyanlarda bulunan deneklerde ortaya çıkmıştır. Diğer yandan kokunun miktarı da araştırmanın sonucunu etkilemektedir. Buna göre, ilk spreye rağmen, üçüncü spreyde deneklerin kokuyu doğru seçme olasılıkları artmaktadır. Aynı şekilde bulunulan ortamda sonuçları doğrudan etkilemektedir 29. D. Tat Yukarıda açıklandığı üzere, ve benzeri biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayılabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret kapsamına, tat markaları da girer. Ne var ki; tadın marka olarak tescili diğer yeni marka formlarına nazaran oldukça zordur. Tat açısından zorluk daha fazlardır çünkü oldukça değişkendir. Bir kimseye tatlı gelen, başka bir kimseye tatlı gelmeyebilir ya da kişiden kişiye acı kavramı değişebilir. Nitekim, ilk tat markası için 2002 yılında APMO na başvurulmuş ve ret edilmiştir. Yine 2003 yılında OHİM e başvurulmuş ve OHİM tarafından grafiksel olarak ifade edilemediği için reddedilmiştir 30. MarkenGYön. ise hangi işaretlerin marka olarak tescil edilebileceğine ilişkin prensipler getirirken tat markalarından bahsetmemiştir. Bu sebeple, MarkenG. bakımından da tat markasının tescilinin mümkün görülmediği ifade edilmektedir. Buna karşılık olarak ise tat markalarının da insanların duyularına hitap etmesi sebebiyle tescil edilebileceğine ilişkin görüşler ileri sürülmüştür 31. Ne var ki; tat markalarının tescili önünde ki engel burada insan duyularına hitap edip edememesi değil, çizim veya benzeri şekilde bir kesinlik ifade eder şekilde başvuruya konu edilememesidir. 29 Samtani Anil vd.,s Hakan Karan, Mehmet Kılıç, Markaların Korunması 556 sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, 2004, s. 30.

20 278 Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı [2010] E. Üç Boyutlu Şekiller Yeni marka formlarından biride üç boyutlu şekillerdir. Avrupa ülkelerinde 10 yıllık tarihi bulunan üç boyutlu şekillerin marka olarak tescil edilebilirliği, artık yeni marka formları içinde yerini almıştır 32. MarKHK 5. Maddesi de mehaz AB direktifinden etkilenerek üç boyutlu cisimlerin marka olarak tescil edilebileceğini açık bir şekilde ifade etmiştir. Netice itibariyle grafiksel olarak ifade edilebilmesi şartıyla üç boyutlu şekillerin de marka olarak tescil edilmesi mümkündür. Diğer yandan üç boyutlu cisimlerin tescili sırasında mal veya ürünün tümünün marka başvurusuna konu edilmesi, markanın mal ve hizmetin üreticisi veyahut tüketici ile iletişim kurma kabiliyetini ortadan kaldıracağından mümkün değildir 33. Keza, marka hukukunda korunan mal veya hizmetin kendisi de değildir. Marka hukuku ile amaçlanan tüketicilerin, mal veya hizmetin üreticisiyle bağının kurulması ve bu şekilde tüketicilerin yanılgısının önlenmesidir. Bu kapsamda, doktrinde ifade edilen ve üç boyutlu şekillerin marka olarak tesciline sebep olarak gösterilen malın taklidinin önlenmesi, bizce 3000 yıl önceye dayanan marka hukukuna yabancı bir kavramdır. Ürünün bizzat kendisinin korunması; yeri geldiğinde haksız rekabet, tasarım veyahut patent mevzuatı ile mümkündür. Marka hukukunda korunan, işaretlerdir. Yukarıda kısaca ifade ettiğimiz söz konusu tartışma, bu gün üç boyutlu şekillerin tescili bakımından mahkemelerin de içinde bulunduğu bir tartışmanın sadece bir kısmıdır. Üreticiler veya tedarikçiler marka hukuku ile elde ettikleri tekel haklarını giderek ürünlerin üzerinde de elde etmeye çalışmakta ardı arkasına itilaflar çıkmaktadır. 32 Jochen Pagenberg, Trade Dress and the Three-Dimensional Mark - The Neglected Children of Trademark Law, IIC 2004, s Paul Ströbele, s.164.