SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/ A TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul Kıymetin Türü Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.ġ. Tahvil Akbank T.A.ġ. (*) Tahvil (*) Yurtdışında ihraç edilmesi planlanan tahviller için talep edilen tutarı USD olup, Merkez Bankası'nın tarihli dövizkuru üzerinden TL ye cevrilmiştir. (TL) 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ Sermayesi 1. Akbank T.A.ġ Menkul Kıymet Ġhraç BaĢvuruları Ertelenen veya ĠĢlemden Kaldırılan Ortaklıklar: (TL) Hisse Senetleri BaĢvuru Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Tarihi Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul Kıymetin Türü Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Pegasus Hava TaĢımacılığı A.ġ Hisse Senedi

2 B. DUYURU VE ĠLKE KARARLARI 1. Kurulumuzun tarih ve 54 sayılı kararı: Kurulumuzca, emeklilik fonlarının iç kontrol sistemlerinin etkinliğinin artırılması, iç kontrol faaliyetlerine iliģkin esasların detaylı olarak ortaya konulması ve sektörde uygulama birliğinin sağlanmasını teminen aģağıdaki ilke kararı alınmıģtır. Emeklilik Yatırım Fonlarının KuruluĢ ve Faaliyetlerine ĠliĢkin Esaslar Hakkında Yönetmelik in (Yönetmelik) Fonun iç kontrol sistemi baģlıklı 14 üncü maddesinde düzenlenen emeklilik fonlarının iç kontrol sistemi kapsamında gerçekleģtirilen faaliyetler aģağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür. 1) Emeklilik Ģirketi (Ģirket) tarafından yürütülen iç kontrol faaliyeti kapsamında, asgari olarak portföy değerlemesi, fon toplam değeri, birim pay değeri, portföy sınırlamaları ve gider kontrolünü kapsayacak ve çerçevesi Ģirket tarafından belirlenecek kontrollerin günlük veya haftalık olarak gerçekleģtirilmesi zorunludur. Ġç kontrol faaliyetine iliģkin kontrol listeleri ve diğer belgeler, söz konusu belgeleri düzenleyen Ģirket personelinin bilgilerini de içerecek Ģekilde en az 5 yıl süre ile saklanır. Belirtilen dökümanların elektronik ortamda da muhafaza edilmesi mümkündür. 2) Emeklilik fonlarının portföy yöneticisinin iç kontrol sisteminden bağımsız olarak, Ģirket tarafından oluģturulan iç kontrol sistemi dahilinde fon portföylerinin yönetiminin mevzuata, fon içtüzüğü ve izahnameye uygunluğunun kontrolününün temin edilmesi zorunludur. Fon denetçisi tarafından hazırlanan raporlar ve bu raporların eklerinde, mevzuat, içtüzük ve izahnamede belirtilen portföy sınırlamalarına iliģkin tüm aykırılıklara ve bu aykırılıkların sebepleriyle (portföydeki varlıkların fiyat hareketleri, rüçhan hakkı kullanımı, yapılan alım-satım iģlemleri ve diğer hususlar) ilgili açıklamalara yer verilir. 3) Yönetmelik in 14 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının (e) bendinde öngörülen fon personelinin kendi adına yaptıkları iģlemlerin fon ile çıkar çatıģmasına yol açacak nitelikte olup olmadığının tespitine yönelik olarak, yıl sonunda portföy yönetim Ģirketi çalıģanlarının iģlemlerine iliģkin incelemelerin portföy yönetim Ģirketinin kendi iç denetim sistemi tarafından yürütülmesi, raporlanması ve bu inceleme sonuçları hakkında Ģirket tarafından portföy yönetim Ģirketinden yazılı olarak bilgi temin edilmesi esastır. 4) Emeklilik fonlarına iliģkin olarak, Yönetmelik in 14 üncü maddesinde düzenlenmesi öngörülen denetim raporları en geç hesap dönemini izleyen 3 ay içinde Ģirket yönetim kuruluna ve fon kuruluna sunulur. Söz konusu raporlar Ģirket yönetim kurulu ve fon kurulu tarafından onaylanır. 5) Fon denetçisi tarafından düzenlenecek raporlar ilgili oldukları döneme iliģkin asgari olarak ; i) Muhasebe, belge, kayıt düzenine uygunluk, ii) Fon malvarlığından yapılan harcamaların mevzuata uygunluğu, iii) Fon iģletim ücretinin doğru hesaplanıp hesaplanmadığı iv) Komisyon giderlerine iliģkin yapılan açıklamaları mevzuata uygunluğu, v) Fon portföy yönetiminin mevzuata, fon içtüzüğü ve izahnameye uygunluğu, vi) Fon varlık mutabakatı ve fon varlıklarının değerlemesinin mevzuat ve içtüzüğe uygunluğu, vii) Fon personelinin kendi adına yaptıkları iģlemlerin fon ile çıkar çatıģmasına yol açacak nitelikte olup olmadığı, viii) Emeklilik fonlarına iliģkin mevzuatta yer alan kamunun aydınlatılması esaslarına uygunluk, ix) GeçmiĢ dönemlerde Kurul tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen mevzuata aykırı uygulamaların giderilip giderilmediği, x) Katılımcılara iliģkin iģlemlerin mevzuata uygunluğu, xi) Katılımcı bazında hesap mutabakatları, xii) Ġç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliği, hususlarına iliģkin inceleme sonuçlarını içerir. 2. Kurulumuzun tarih ve 77 sayılı kararı: Yabancı menkul kıymetler fonlarına iliģkin duyuru: Kurulumuzun tarih ve 77 sayılı kararı uyarınca, yabancı menkul kıymetler fonları aģağıda belirtilen koģulların sağlanması halinde yurt dıģı piyasalarda borsa dıģı repo/ters repo iģlemine taraf olabilir ve fon portföylerine ikraz iģtirak senetlerini dahil edebilirler. ġöyle ki; A) Yabancı tezgah üstü piyasalarda taraf olunacak repo/ters repo iģlemlerine iliģkin olarak; Borsa dıģında taraf olunan repo/ters repo sözleģmelerinin karģı tarafının Kurulumuz tarafından kabul edilen derecelendirme kuruluģları tarafından verilmiģ ihraççı notları nın (issuer rating) asgari olarak yatırım yapılabilir seviyede olması, Borsa dıģında taraf olunan ters repo iģlemlerine fon portföyünün en fazla %10 una kadar yatırım yapılabilmesi, Katılma payları geri dönüģlerinde oluģan nakit ihtiyacını karģılamak amacıyla portföylerinde yer alan repo iģlemine konu olabilecek menkul kıymetlerin rayiç bedelinin %10 una kadar repo yapılabilmesi, Fon kurulunun repo/ters repo iģlemlerinde uygulanacak faiz oranın adil bir Ģekilde belirlenmesinden sorumlu olması, 2

3 Borsa dıģında gerçekleģtirilen repo-ters repo sözleģmelerine konu edilen kıymetler, sözleģmenin vadesi, faiz oranı, karģı tarafı ve karģı tarafın derecelendirme notu hakkında en geç sözleģme tarihini takip eden iģgünü içinde fonun sürekli bilgilendirme sayfasında ve kamuyu aydınlatma platformunda kamuya bilgi verilmesi ve söz konusu sözleģmelere iliģkin bilgi ve belgelerin Ģirket merkezinde sözleģme tarihini müteakip 5 yıl süreyle muhafaza edilmesi, Borsa dıģı repo-ters repo sözleģmelerinin değerlemesine iliģkin esasların piyasa fiyatını en doğru yansıtacak Ģekilde fon kurulu tarafından belirlenerek yazılı karara bağlanması, B) Fon portföylerine alınacak ikraz iģtirak senetlerine (ĠĠS) iliģkin olarak ise; ĠĠS nin borsaya kote edilmesi, ĠĠS nin ticari ihraççısının (commercial issuer) Kurulumuz tarafından kabul edilen derecelendirme kuruluģları tarafından derecelendirmeye tabi tutulması ve ilgili kıymetin derecesini belirleyen belgelerin fon nezdinde bulundurulması, ĠĠS nin saklayıcı bir kuruluģ nezdinde saklanması, Portföye alınması planlanan ĠĠS yi tanıtıcı bilgilere ve içerdiği muhtemel risklere fonun kamuyu aydınlatma dokümanlarında, sürekli bilgilendirme sayfasında ve kamuyu aydınlatma platformunda yer verilmesi, ĠĠS fon portföyüne alındıktan sonra ticari ihraççının derecelendirme notuna ve notta meydana gelen değiģikliklere iliģkin bilgilere fonun sürekli bilgilendirme sayfasında ve kamuyu aydınlatma platformunda yer verilmesi, ĠĠS nin fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilebilmesi, ĠĠS nin ikincil piyasalarda iģlem görmesi ve her an paraya çevrilebilir nitelikte likiditasyona sahip olması gerekmektedir. C. KAYDA ALINAN MENKUL KIYMETLER 1. Halka Açılan Ortaklıkların Pay Ġhraçları Ortaklık Mevcut Sermaye Yeni Sermaye Nakit Sermaye Artırımı Ġç Kaynaklardan Bedelsiz Mevcut Hisse SatıĢı Ek SatıĢ SatıĢ Fiyatı 1. Osmanlı Menkul Değerler A.ġ. (*) (*) Aracı Kurum un ödenmiģ sermayesinin TL den TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek TL nominal değerli B grubu paylardan, ortakların yeni pay alma haklarını kısmen kullanımından sonra geriye kalan ve ĠMKB GeliĢen ĠĢletmeler Piyasasında iģlem görmek üzere baģvuru tarihi itibariyle belli olmayan kiģilere ĠMKB Toptan SatıĢlar Pazarında tahsisli olarak satılacak TL nominal değerli paylar ile Aracı Kurum un diğer payları Kurul kaydına alınmıģtır. 2. Kurul Kaydındaki Ortaklıkların Pay Ġhraçları Ortaklık Mevcut Sermaye Yeni Sermaye Nakit Sermaye Artırımı Ġç Kaynaklardan Bedelsiz Temettüden Bedelsiz 1. Güler Yatırım Holding A.ġ. (*) Tahsisli SatıĢ Türü 2. GoldaĢ Kuyumculuk Sanayi Ġthalat Ġhracat A.ġ.(*) 3. Kombassan Holding A.ġ. (Bakınız Diğer Başvuru Sonuçları Md. No: 3) 4. Ülker Bisküvi Sanayi A.ġ. (Bakınız Diğer Başvuru Sonuçları Md. No: 4) Tahsisli BirleĢme Tahsisli (*) Güler Yatırım Holding A.ġ. nin artırılan sermayesini temsil eden payları, nominal değerin altında olmamak üzere ĠMKB Toptan SatıĢlar Pazarı marjları dahilinde, GLRYH Ġlaç BiliĢim ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret A.ġ. dıģında, satın alacağı ve mevcut durumda sahibi olduğu payları satın alma tarihinden itibaren süreyle satmayacağına iliģkin satın alma taahhütnamesi verecek kiģi veya kiģilere tahsisli olarak satılması suretiyle Kurul kaydına alınmıģtır. (**) ġirket in, TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, TL olan çıkarılmıģ sermayesinin tamamı nakden karģılanmak suretiyle TL ye artırılması nedeniyle mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ġirket in ana ortağı Goldart Holding A.ġ. ye tahsisli olarak satılacak TL nominal değerli C grubu payları, satıģ iģleminin ĠMKB Toptan SatıĢlar Pazarı Genelgesi çerçevesinde belirlenecek ve nominal değerin altında kalmayacak fiyat üzerinden gerçekleģtirilmesi koģuluyla Kurul kaydına alınmıģtır. 3

4 3. Borçlanma Araçları Ortaklık Menkul Kıymet Türü Nominal Ġhraç Tutarı SatıĢ Türü 1. Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.ġ. Tahvil Tahsisli 4. Yatırım Fonu ve Emeklilik Yatırım Fonu Katılma Payları Fonun Unvanı 1. Garanti Emeklilik ve Hayat A.ġ. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 2. Kare Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Küresel Fırsatlar Serbest Yatırım Fonu 3. T. Garanti Bankası A.ġ. Ashmore GeliĢmekte Olan Ülkeler B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu (Bkz. Yeni Faaliyet İzinleri Md. No:1) Kurucunun Unvanı Garanti Emeklilik ve Hayat A.ġ. Kare Yatırım Menkul Değerler A.ġ. T. Garanti Bankası A.ġ. Kayda Alınan Tutar Kayda Alınan Pay Sayısı Ġlk Tutar Son Tutar D. YENĠ FAALĠYET ĠZĠNLERĠ 1. T. Garanti Bankası A.ġ. nin TL baģlangıç tutarlı T. Garanti Bankası A.ġ. Ashmore GeliĢmekte Olan Ülkeler B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu nun kuruluģuna izin verilmesine ve adet katılma paylarının kayda alınmasına karar verilmiģtir. 2. Morgan Stanley Menkul Değerler A.ġ. nin sermaye piyasası araçlarının geri alım veya satım taahhüdüyle alım satımı (repo-ters repo) yetki belgesi alma baģvurusu olumlu karģılanmıģtır. 4

5 E. SUÇ DUYURUSU, ĠDARĠ PARA CEZASI ĠLE DĠĞER YAPTIRIM VE TEDBĠRLER 1. Suç Duyuruları a) döneminde Bossa Ticaret ve Sanayi ĠĢletmeleri T.A.ġ. hisse senetlerinde (BOSSA) gerçekleģtirilen iģlemlerin SPKn'nun 47/I-A-2 maddesi çerçevesinde incelenmesi sonucunda aģağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiģtir. 1 Mechur ÇOLAK 2 Mehmet UĞURLU 3 Adnan ÇOLAK 4 Hare DĠNCER 5 Aylin ÇELĠK 6 Ali ÖZTÜRK 7 Ziya MAKARACI 8 Kadir ÖZKANAT 9 Türker DEMĠR 10 Recep TOPCU 11 Sunay PAMUK 12 Erdal ALTAY 13 Yunus ORDU 14 Hüseyin ADALI 15 Zülabidin ÖZAY 16 Mevlüt ÖZDEMĠR 17 Süleyman SEKTĠOĞLU 18 Mustafa ERCURA 19 Fehmi ATMACA 20 Hasan Mert DEMĠR 21 Murat DĠLMEN 22 Canan TORUN DĠLMEN 23 Cüneyt GÜLER 24 Burak KESGĠN 25 Özcan ġġrġn 26 Ercan KÖSEOĞLU 27 Fulya BALKANLI 28 Mert ARSLAN 29 Sadetdin YILMAZ 30 Murat USTALAR 31 Seyfettin ARSLAN 32 Nejat SAĞTEKĠN döneminde BOSSA kodlu hisse senetlerinde gerçekleģtirilen iģlemlerin SPKn'nun 47/I-A-2 maddesinde belirtilen suçun unsurlarını oluģturması SPKn'nun 47/I-A-2 maddesi 5

6 b) döneminde COSMOS Yatırım Ortaklığı A.ġ. hisse senetlerinde (COSMO) gerçekleģtirilen iģlemlerin SPKn'nun 47/I-A-2 maddesi çerçevesinde incelenmesi sonucunda aģağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiģtir. 1 Mechur ÇOLAK 2 Mehmet UĞURLU 3 Adnan ÇOLAK 4 Hare DĠNCER 5 Aylin ÇELĠK 6 Sinan ĠYĠK 7 Ahmet ÖZGÜR 8 Ali ÖZTÜRK 9 Ziya MAKARACI 10 Kadir ÖZKANAT 11 Sinan BĠLGĠN 12 Türker DEMĠR 13 Recep TOPCU 14 Sunay PAMUK 15 Nihat ÇUKURKAYA 16 Erdal ALTAY 17 Yunus ORDU 18 Hüseyin ADALI 19 Zülabidin ÖZAY 20 Umut ÖZTÜRK 21 Mevlüt ÖZDEMĠR 22 Süleyman SEKTĠOĞLU 23 Mustafa ERCURA 24 ġadan KÖK 25 Fehmi ATMACA 26 Mustafa MOLLAOĞLU 27 Hasan Mert DEMĠR 28 Murat DĠLMEN 29 Meliha DĠLMEN 30 Cüneyt GÜLER 31 Burak KESGĠN 32 Özcan ġġrġn 33 Fulya BALKANLI 34 Serhan TÜRKOĞLU 35 Özgür TÖNGÜR döneminde COSMO kodlu hisse senetlerinde gerçekleģtirilen iģlemlerin SPKn'nun 47/I-A-2 maddesinde belirtilen suçun unsurlarını oluģturması SPKn'nun 47/I-A-2 maddesi 6

7 c) döneminde Favori Dinlenme Yerleri A.ġ. hisse senetlerinde (FVORI) gerçekleģtirilen iģlemlerin SPKn'nun 47/I-A-2 maddesi çerçevesinde incelenmesi sonucunda aģağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiģtir. 1 Adnan ÇOLAK 2 Aylin ÇELĠK 3 Hare DĠNCER 4 Mechur ÇOLAK 5 Mehmet UĞURLU 6 Ali ÖZTÜRK 7 ġaban ADALI 8 Ziya MAKARACI 9 Kadir ÖZKANAT 10 Sinan BĠLGĠN 11 Türker DEMĠR 12 Recep TOPCU 13 Sunay PAMUK 14 Nihat ÇUKURKAYA 15 Yunus ORDU 16 Hüseyin ADALI 17 Zülabidin ÖZAY 18 Umut ÖZTÜRK 19 Mevlüt ÖZDEMĠR 20 Süleyman SEKTĠOĞLU 21 Mustafa ERCURA 22 ġadan KÖK 23 Fehmi ATMACA 24 Mustafa MOLLAOĞLU 25 Hasan Mert DEMĠR 26 Murat DĠLMEN 27 Canan TORUN DĠLMEN 28 Meliha DĠLMEN 29 Serhan TÜRKOĞLU 30 Burak KESGĠN 31 Ercan KÖSEOĞLU 32 Fulya BALKANLI 33 Mert ASLAN 34 Sadetdin YILMAZ 35 Murat USTALAR 36 Özgür TÖNGÜR döneminde FVORI kodlu hisse senetlerinde gerçekleģtirilen iģlemlerin SPKn'nun 47/I-A-2 maddesinde belirtilen suçun unsurlarını oluģturması SPKn'nun 47/I-A-2 maddesi 7

8 d) döneminde Hateks Hatay Tekstil ĠĢletmeleri A.ġ. hisse senetlerinde (HATEK) gerçekleģtirilen iģlemlerin SPKn'nun 47/I-A-2 maddesi çerçevesinde incelenmesi sonucunda aģağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiģtir. 1 MECHUR ÇOLAK 2 MEHMET UĞURLU 3 ADNAN ÇOLAK 4 HARE DĠNCER 5 AYLĠN ÇELĠK 6 AHMET ÖZGÜR 7 SĠNAN ĠYĠK 8 ALĠ ÖZTÜRK 9 ġaban ADALI 10 ZĠYA MAKARACI 11 KADĠR ÖZKANAT 12 SĠNAN BĠLGĠN 13 TÜRKER DEMĠR 14 RECEP TOPCU 15 SUNAY PAMUK 16 NĠHAT ÇUKURKAYA 17 ERDAL ALTAY 18 YUNUS ORDU 19 HÜSEYĠN ADALI 20 OSMAN YAZAR 21 ZÜLABĠDĠN ÖZAY 22 MEVLÜT ÖZDEMĠR 23 SÜLEYMAN SEKTĠOĞLU 24 MUSTAFA ERCURA 25 ġadan KÖK 26 FEHMĠ ATMACA 27 MUSTAFA MOLLAOĞLU 28 HASAN MERT DEMĠR 29 MURAT DĠLMEN 30 CANAN TORUN DĠLMEN 31 MELĠHA DĠLMEN 32 SERHAN TÜRKOĞLU 33 CÜNEYT GÜLER 34 BURAK KESGĠN 35 ÖZCAN ġġrġn 36 ERCAN KÖSEOĞLU 37 FULYA BALKANLI 38 MERT ARSLAN 39 SADETDĠN YILMAZ 40 MURAT USTALAR 41 ÖZGÜR TÖNGÜR 42 SEYFETTĠN ARSLAN döneminde HATEK kodlu hisse senetlerinde gerçekleģtirilen iģlemlerin SPKn'nun 47/I-A-2 maddesinde belirtilen suçun unsurlarını oluģturması SPKn'nun 47/I-A-2 maddesi 8

9 e) döneminde Makina Takım Endüstrisi A.ġ. hisse senetlerinde (MAKTK) gerçekleģtirilen iģlemlerin SPKn'nun 47/I-A-2 maddesi çerçevesinde incelenmesi sonucunda aģağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiģtir. 1 Mechur ÇOLAK 2 Mehmet UĞURLU 3 Adnan ÇOLAK 4 Hare DĠNCER 5 Aylin ÇELĠK 6 Ali ÖZTÜRK 7 Ziya MAKARACI 8 Kadir ÖZKANAT 9 Sinan BĠLGĠN 10 Türker DEMĠR 11 Recep TOPCU 12 Sunay PAMUK 13 Nihat ÇUKURKAYA 14 Erdal ALTAY 15 Yunus ORDU 16 Hüseyin ADALI 17 Zülabidin ÖZAY 18 Mevlüt ÖZDEMĠR 19 Süleyman SEKTĠOĞLU 20 Mustafa ERCURA 21 ġadan KÖK 22 Fehmi ATMACA 23 Mustafa MOLLAOĞLU 24 Hasan Mert DEMĠR 25 Murat DĠLMEN 26 Canan TORUN DĠLMEN 27 Meliha DĠLMEN 28 Serhan TÜRKOĞLU 29 Cüneyt GÜLER 30 Burak KESGĠN 31 Özcan ġġrġn 32 Ercan KÖSEOĞLU 33 Fulya BALKANLI 34 Mert ARSLAN 35 Sadetdin YILMAZ 36 Murat USTALAR 37 Özgür TÖNGÜR 38 Seyfettin ARSLAN 39 Nejat SAĞTEKĠN 40 Mehmet HASBUTCU döneminde MAKTK kodlu hisse senetlerinde gerçekleģtirilen iģlemlerin SPKn'nun 47/I-A-2 maddesinde belirtilen suçun unsurlarını oluģturması SPKn'nun 47/I-A-2 maddesi 9

10 f) döneminde Mensa Sınai Ticari Mali Yatırımlar A.ġ. oydan yoksun hisse senetlerinde (MEMS1) gerçekleģtirilen iģlemlerin SPKn'nun 47/I-A-2 maddesi çerçevesinde incelenmesi sonucunda aģağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiģtir. 1 Mechur ÇOLAK 2 Mehmet UĞURLU 3 Adnan ÇOLAK 4 Hare DĠNCER 5 Aylin ÇELĠK 6 Ali ÖZTÜRK 7 ġaban ADALI 8 Ziya MAKARACI 9 Kadir ÖZKANAT 10 Sinan BĠLGĠN 11 Türker DEMĠR 12 Recep TOPCU 13 Sunay PAMUK 14 Nihat ÇUKURKAYA 15 Yunus ORDU 16 Hüseyin ADALI 17 Osman YAZAR 18 Zülabidin ÖZAY 19 Umut ÖZTÜRK 20 Mevlüt ÖZDEMĠR 21 Süleyman SEKTĠOĞLU 22 Mustafa ERCURA 23 ġadan KÖK 24 Fehmi ATMACA 25 Mustafa MOLLAOĞLU 26 Murat DĠLMEN 27 Canan TORUN DĠLMEN 28 Meliha DĠLMEN 29 Serhan TÜRKOĞLU 30 Burak KESGĠN 31 Özcan ġġrġn 32 Ercan KÖSEOĞLU 33 Mert ARSLAN 34 Sadetdin YILMAZ 35 Murat USTALAR 36 Özgür TÖNGÜR 37 Nejat SAĞTEKĠN 38 Mehmet HASBUTCU döneminde MEMS1 kodlu hisse senetlerinde gerçekleģtirilen iģlemlerin SPKn'nun 47/I-A-2 maddesinde belirtilen suçun unsurlarını oluģturması SPKn'nun 47/I-A-2 maddesi 10

11 g) döneminde Mensa Sınai Ticari Mali Yatırımlar A.ġ. hisse senetlerinde (MEMSA) gerçekleģtirilen iģlemlerin SPKn'nun 47/I-A-2 maddesi çerçevesinde incelenmesi sonucunda aģağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiģtir. 1 Mechur ÇOLAK 2 Mehmet UĞURLU 3 Adnan ÇOLAK 4 Hare DĠNCER 5 Aylin ÇELĠK 6 Ahmet ÖZGÜR 7 Sinan ĠYĠK 8 Ali ÖZTÜRK 9 ġaban ADALI 10 Ziya MAKARACI 11 Kadir ÖZKANAT 12 Sinan BĠLGĠN 13 Recep TOPCU 14 Sunay PAMUK 15 Nihat ÇUKURKAYA 16 Yunus ORDU 17 Hüseyin ADALI 18 Zülabidin ÖZAY 19 Umut ÖZTÜRK 20 Mevlüt ÖZDEMĠR 21 Süleyman SEKTĠOĞLU 22 Mustafa ERCURA 23 ġadan KÖK 24 Fehmi ATMACA 25 Mustafa MOLLAOĞLU 26 Hasan Mert DEMĠR 27 Murat DĠLMEN 28 Meliha DĠLMEN 29 Cüneyt GÜLER 30 Burak KESGĠN 31 Özcan ġġrġn 32 Mert ARSLAN 33 Serhan TÜRKOĞLU 34 Sadetdin YILMAZ 35 Özgür TÖNGÜR 36 Türker DEMĠR 37 Erdal ALTAY 38 Osman YAZAR 39 Nejat SAĞTEKĠN 40 Mehmet HASBUTCU 41 Canan TORUN DĠLMEN 42 Ercan KÖSEOĞLU 43 Fulya BALKANLI 44 Murat USTALAR döneminde MEMSA kodlu hisse senetlerinde gerçekleģtirilen iģlemlerin SPKn'nun 47/I-A-2 maddesinde belirtilen suçun unsurlarını oluģturması SPKn'nun 47/I-A-2 maddesi 11

12 h) döneminde Mert Gıda Giyim Sanayi ve Ticaret A.ġ. hisse senetlerinde () gerçekleģtirilen iģlemlerin SPKn'nun 47/I-A-2 maddesi çerçevesinde incelenmesi sonucunda aģağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiģtir. 1 Adnan ÇOLAK 2 Aylin ÇELĠK 3 Hare DĠNCER 4 Mechur ÇOLAK 5 Mehmet UĞURLU 6 Ali ÖZTÜRK 7 Burak KESGĠN 8 Ercan KÖSEOĞLU 9 Erdal ALTAY 10 Fehmi ATMACA 11 Hasan Mert DEMĠR 12 Hüseyin ADALI 13 Meliha DĠLMEN 14 Murat DĠLMEN 15 Özcan ġġrġn 16 Sadetdin YILMAZ 17 Mert ARSLAN 18 ġadan KÖK 19 Türker DEMĠR 20 Ziya MAKARACI 21 Zülabidin ÖZAY 22 Mustafa ERCURA 23 Nihat ÇUKURKAYA 24 Recep TOPCU 25 Mevlüt ÖZDEMĠR 26 Sinan BĠLGĠN 27 Yunus ORDU 28 Fulya BALKANLI 29 Kadir ÖZKANAT 30 Mehmet HASBUTCU 31 Seyfettin ARSLAN 32 Osman YAZAR döneminde kodlu hisse senetlerinde gerçekleģtirilen iģlemlerin SPKn'nun 47/I-A-2 maddesinde belirtilen suçun unsurlarını oluģturması SPKn'nun 47/I-A-2 maddesi 12

13 ı) döneminde Transtürk Holding A.ġ. hisse senetlerinde (TRNSK) gerçekleģtirilen iģlemlerin SPKn'nun 47/I-A-2 maddesi çerçevesinde incelenmesi sonucunda aģağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiģtir. 1 Mechur ÇOLAK 2 Mehmet UĞURLU 3 Adnan ÇOLAK 4 Hare DĠNCER 5 Aylin ÇELĠK 6 Ahmet ÖZGÜR 7 Sinan ĠYĠK 8 Ali ÖZTÜRK 9 ġaban ADALI 10 Ziya MAKARACI 11 Kadir ÖZKANAT 12 Sinan BĠLGĠN 13 Türker DEMĠR 14 Recep TOPCU 15 Sunay PAMUK 16 Nihat ÇUKURKAYA 17 Yunus ORDU 18 Hüseyin ADALI 19 Osman YAZAR 20 Zülabidin ÖZAY 21 Mevlüt ÖZDEMĠR 22 Süleyman SEKTĠOĞLU 23 Mustafa ERCURA 24 Mustafa MOLLAOĞLU 25 Hasan Mert DEMĠR 26 Murat DĠLMEN 27 Canan TORUN DĠLMEN 28 Meliha DĠLMEN 29 Serhan TÜRKOĞLU 30 Cüneyt GÜLER 31 Burak KESGĠN 32 Özcan ġġrġn 33 Mert ARSLAN 34 Sadetdin YILMAZ 35 Murat USTALAR 36 Özgür TÖNGÜR 37 Seyfettin ARSLAN 38 Nejat SAĞTEKĠN 39 Mehmet HASBUTCU döneminde TRNSK kodlu hisse senetlerinde gerçekleģtirilen iģlemlerin SPKn'nun 47/I-A-2 maddesinde belirtilen suçun unsurlarını oluģturması SPKn'nun 47/I-A-2 maddesi i) internet sitesinde yer alan yazıların incelenmesi sonucunda; aģağıdaki tabloda yer alan suç duyurusunun yapılmasına karar verilmiģtir. Suç Duyurusunda Bulunulan takma adını kullanan Ģahıs Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem adlı internet sitesinde, döneminde, Finans Finansal Kiralama Aġ, FFK Fon Finansal Kiralama Aġ, Tekstil Finansal Kiralama Aġ hisse senetleriyle ilgili yalan yanlıģ yanıltıcı nitelikte bilgiler verilmesi ve yorumlar yapılması. Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/I-A-3 maddesi 13

14 2. ĠĢlem Yasakları Bossa Ticaret ve Sanayi ĠĢletmeleri T.A.ġ. hisse senetlerinde (BOSSA), COSMOS Yatırım Ortaklığı A.ġ. hisse senetlerinde (COSMO), Favori Dinlenme Yerleri A.ġ. hisse senetlerinde (FVORI), Hateks Hatay Tekstil ĠĢletmeleri A.ġ. hisse senetlerinde (HATEK), Makina Takım Endüstrisi A.ġ. hisse senetlerinde (MAKTK), Mensa Sınai Ticari Mali Yatırımlar A.ġ. oydan yoksun hisse senetlerinde (MEMS1), Mensa Sınai Ticari Mali Yatırımlar A.ġ. hisse senetlerinde (MEMSA), Mert Gıda Giyim Sanayi ve Ticaret A.ġ. hisse senetlerinde () ve Transtürk Holding A.ġ. hisse senetlerinde (TRNSK) gerçekleģtirilen iģlemlerin incelenmesi sonucunda, aģağıdaki tabloda yer alan Ģahıslar hakkında, SPKn nun 46 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendi uyarınca, geçici olarak süreliğine borsalar ve teģkilatlanmıģ diğer piyasalarda iģlem yapma yasağı getirilmesine; iģlem yapma yasağının getirildiği tarih itibarıyla Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. nezdindeki hesaplarına iģlem yasağı kaydının iģlenmesine ve söz konusu Ģahıslara ait aģağıdaki tabloda belirtilen kaydi payların, takas iģlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen Yasaklı Paylar, suça konu edilmiģ kaydi paylar dıģındaki kaydi payların Borsada iģlem görmeyen paylar statüsünde izlenmesine karar verilmiģtir. Sıra ĠĢlem Yasağı Getirilen ġahısların Adı Soyadı 1 Mechur ÇOLAK 2 Mehmet UĞURLU 3 Adnan ÇOLAK 4 Hare DĠNCER 5 Aylin ÇELĠK ĠĢlem Yasağına Konu Hisse Senetlerinin Kodları 14 ĠĢlem Yasağı Süresi 6 Ahmet ÖZGÜR TRNSK, MEMSA, HATEK, COSMO 7 Sinan ĠYĠK TRNSK, MEMSA, HATEK, COSMO 8 Ali ÖZTÜRK 9 ġaban ADALI TRNSK, MEMSA, MEMS1, HATEK, FVORI 10 Ziya MAKARACI 11 Kadir ÖZKANAT 12 Sinan BĠLGĠN MAKTK, TRNSK, MEMSA, MEMS1, HATEK, FVORI, COSMO, 13 Türker DEMĠR 14 Recep TOPCU 15 Sunay PAMUK MAKTK, TRNSK, MEMSA, MEMS1, BOSSA, HATEK, FVORI, COSMO 16 Nihat ÇUKURKAYA MAKTK, TRNSK, MEMSA, MEMS1, HATEK, FVORI, COSMO, 17 Erdal ALTAY MAKTK, MEMSA, BOSSA, HATEK, COSMO, 18 Yunus ORDU 19 Hüseyin ADALI 20 Osman YAZAR MEMSA, MEMS1, HATEK, 21 Zülabidin ÖZAY 22 Umut ÖZTÜRK MEMSA, MEMS1, FVORI, COSMO 23 Mevlüt ÖZDEMĠR 24 Süleyman SEKTĠOĞLU MAKTK, TRNSK, MEMSA, MEMS1, BOSSA, HATEK, FVORI, COSMO 25 Mustafa ERCURA 26 ġadan KÖK MAKTK, MEMSA, MEMS1, HATEK, FVORI, COSMO, 27 Fehmi ATMACA MAKTK, MEMSA, MEMS1, BOSSA, HATEK, FVORI, COSMO, 28 Mustafa MOLLAOĞLU MAKTK, TRNSK, MEMSA, MEMS1, HATEK, FVORI, COSMO 29 Hasan Mert DEMĠR MAKTK, TRNSK, MEMSA, BOSSA, HATEK, FVORI, COSMO, 30 Murat DĠLMEN

15 Sıra ĠĢlem Yasağı Getirilen ġahısların Adı Soyadı ĠĢlem Yasağına Konu Hisse Senetlerinin Kodları ĠĢlem Yasağı Süresi 31 Canan TORUN DĠLMEN MAKTK, TRNSK, MEMSA, MEMS1, BOSSA, HATEK, FVORI 32 Meliha DĠLMEN MAKTK, TRNSK, MEMSA, MEMS1, HATEK, FVORI, COSMO, 33 Serhan TÜRKOĞLU MAKTK, TRNSK, MEMSA, MEMS1, HATEK, FVORI, COSMO 34 Cüneyt GÜLER MAKTK, TRNSK, MEMSA, BOSSA, HATEK, COSMO 35 Burak KESGĠN 36 Özcan ġġrġn MAKTK, TRNSK, MEMSA, MEMS1, BOSSA, HATEK, COSMO, 37 Ercan KÖSEOĞLU MAKTK, MEMSA, MEMS1, BOSSA, HATEK, FVORI, 38 Fulya BALKANLI MAKTK, MEMSA, BOSSA, HATEK, FVORI, COSMO, 39 Mert ARSLAN MAKTK, TRNSK, MEMSA, MEMS1, BOSSA, HATEK, FVORI, 40 Sadetdin YILMAZ MAKTK, TRNSK, MEMSA, MEMS1, BOSSA, HATEK, FVORI, 41 Murat USTALAR MAKTK, MEMSA, MEMS1, BOSSA, HATEK, FVORI 42 Özgür TÖNGÜR MAKTK, TRNSK, MEMSA, MEMS1, HATEK, FVORI, COSMO 43 Seyfettin ARSLAN MAKTK, TRNSK, BOSSA, HATEK, 44 Nejat SAĞTEKĠN MAKTK, TRNSK, MEMSA, MEMS1, BOSSA, 45 Mehmet HASBUTCU MAKTK, TRNSK, MEMSA, MEMS1, F. SERMAYE PĠYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞĠġĠKLĠKLERĠ 1. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin ortaklık yapısı, Kurulumuzun Seri: V, No: 46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı KuruluĢlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin 16 ncı maddesi uyarınca aģağıdaki tabloda yer alan Ģekliyle Kurulumuz kayıtlarına alınmıģtır. Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Grubu PAY DEVRĠ ÖNCESĠ Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) PAY DEVRĠ SONRASI Pay Tutarı Pay Oranı (%) T.C. Ziraat Bankası A.ġ. A ,00 50, ,00 50, Groupama Sigorta A.ġ. B ,00 24, ,00 24, Ziraat Finansal Kiralama A.ġ. B ,00 24, ,00 24, T.C. Ziraat Bankası Personel Vakfı B ,00 1, T.C. Ziraat Bankası A.ġ. B ,00 0, Ġdris DEMĠREL B ,00 0, ,00 0, Fikrettin AKSU B - - 1,00 0, TOPLAM ,00 100, ,00 100, (TL) 15

16 2. Euro Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin ortaklık yapısı, Kurulumuzun Seri: V, No: 46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı KuruluĢlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin 16 ncı maddesi uyarınca aģağıdaki tabloda yer alan Ģekliyle Kurulumuz kayıtlarına alınmıģtır. Euro Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Ortaklık Yapısı Eski Ortaklık Yapısı Yeni Ortaklık Yapısı Ortağın Adı Soyadı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Grubu Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Grubu Halka Açık ,67 60,0833 B ,67 60,0833 B Mustafa ġahġn ,00 1,0000 A ,00 1,0000 A Mustafa ġahġn ,65 38,3333 B ,65 38,3333 B Seda ġahġn ,16 0,5834 B ,16 0,5834 B Elif ġahin AKAEVREN 8,16 0,0000 B 8,16 0,0000 B CoĢkun ARIK 3,36 0,0000 B 3,36 0,0000 B Yusuf Ali ALAN 1,00 0,0000 B Toplam , , G. DĠĞER BAġVURU SONUÇLARI 1. Turkraft Holding A.ġ. nin, yaptığı pay alımları ile UsaĢ Uçak Servisi A.ġ. nin (UsaĢ) sermayesinde %56,15 oranında pay sahibi haline gelmesi ve yönetim hakimiyetini elde etmiģ olması nedeniyle Kurulumuzun Seri:IV, No:44 sayılı Tebliği çerçevesinde ortaya çıkan diğer ortaklara ait B grubu payları satın almak üzere çağrıda bulunma yükümlülüğünü yerine getirmek için yaptığı baģvurunun; 1,-TL nominal değerli B grubu UsaĢ payı için çağrı fiyatının asgari olarak, UsaĢ paylarının Turkraft Holding A.ġ. ye devir bedeli olan 3,1925-TL olarak belirlenmesi suretiyle olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 2. Türkiye ġiģe ve Cam Fabrikaları A.ġ. nin, PaĢabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin aktifinde bulunan bazı gayrimenkulleri Kurulumuz düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca kısmi bölünme suretiyle devralması iģlemine izin verilmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 3. I) Kombassan Holding A.ġ. nin (Kombassan Holding/ġirket) Kurulumuz düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.ġ. yi (Kombassan Sanayi) devralması suretiyle birleģme iģlemine iliģkin olarak hazırlanan birleģme sözleģmesine ve bu amaçla esas sözleģmesinin Sermaye ve Hisseler baģlıklı 8 inci maddesine iliģkin olarak hazırlanan tadil tasarısına uygun görüģ verilmesi talebinin olumlu karģılanmasına, II) BirleĢmeye iliģkin Kurulumuz onayını izleyen süreçte mevzuatta öngörülen koģulların yerine getirilmesi Ģartıyla Kombassan Holding in birleģme nedeniyle gerçekleģtireceği sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edeceği TL nominal değerli payların gerekli yasal ücretlerin alınması suretiyle Kurul kaydına alınmasına, III) Duyuru metninde; i) Kombassan Holding S.A. ve bu Ģirketin iflası sonrası açılan davalar sebebiyle Ģirketlerin maruz kalabileceği olası yükümlülükler hakkında ġirket açıklamasına, ii) Kombassan Holding ve Kombassan Sanayi nin ortaklık alacakları ve tenfiz davalarına iliģkin olarak yaģanan geliģmeler, gelinen aģama ve karģılaģılması muhtemel yükümlülüklere iliģkin ġirket açıklamasına, iii) Uzman kuruluģ raporundaki varsayım ve sınırlamalara yer verilmesi suretiyle ortakların bilgilendirilmesine, karar verilmiģtir. 16

17 4. Ülker Bisküvi Sanayi A.ġ. nin (ġirket) A ve B grubu imtiyazlı hisse senetlerinin temettü dağıtımındaki imtiyazları ile nama yazılı intifa senetlerinin ortadan kaldırılarak, bununla bağlantılı olarak ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ve tahsisli satıģ Ģeklinde sermaye artırımı yapılması amacıyla esas sözleģmesinin 7, 9, 12 ve 34 üncü maddelerinin tadili için Kurulumuzca uygun görüģ verilmesi ve 1436 adet A grubu payların temettü haklarının TL nominal değerli C grubu paylar karģılığında, 731 adet B grubu payların temettü haklarının TL nominal değerli C grubu paylar karģılığında ve adet intifa senedinin TL nominal değerli C grubu paylar karģılığında ġirkete devrolunması sebebiyle, TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmıģ sermayesinin TL den TL ye arttırılması nedeniyle rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak yapılacak TL nominal değerli C grubu payların kayda alınması baģvurusunun olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 5. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ'nin portföyünden tarih ve 34/1030 sayılı Kurul Kararı uyarınca 1 yıl içerisinde çıkarılması gereken bir gayrimenkulün ġirket portföyünden çıkarılmamıģ olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A maddesi uyarınca ġirket'e 2011 yılı için ceza alt limiti olan TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiģtir. 6. Değer Menkul Değerler A.ġ. nin geçici kapalılık halinin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tarihinden itibaren tarihine kadar uzatılmasına iliģkin Kurulumuza yapmıģ olduğu baģvuru olumlu karģılanmıģtır. 7. Eti Yatırım A.ġ. nin Bağdat Caddesi Muratoğlu Apt. No:341/7 ġaģkınbakkal, Kadıköy/ĠSTANBUL adresinde irtibat bürosu açılması talebiyle yapmıģ olduğu baģvuru Kurulumuzca olumlu karģılanmıģtır. 8. Karat TaĢınmaz Değerleme A.ġ. nin, Kurulumuzun Seri: VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek ġirketler ile Bu ġirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere Kurulca listeye alınmasına karar verilmiģtir. 9. Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.ġ. nin, Sermaye Piyasası Kanunu nun 22/(d) maddesi ve Seri:X, No:22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ çerçevesinde Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili KuruluĢlar Listesine alınmasına karar verilmiģtir. H. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Ġhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada iģlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına adresinden ulaģabilirsiniz. 17

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/40 15/10/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/29 19/07/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/07 06/03/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Ġç Kaynaklardan Paylar Bedelsiz Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 12.03.2012 16.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/03 22/01/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Paylar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Ġç Kaynaklardan Bedelsiz Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/50 HAFTALIK BÜLTEN 12/12/2011 16/12/2011 A. 03.01.2011 16.12.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/39 28/09/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/36 HAFTALIK BÜLTEN 31/08/2010 03/09/2010 A. 04.01.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/1 04/01/2013 A. BAġVURULAR 1. Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar Ġhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/11 04/04/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/26 29/06/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/39 17/11/2017 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/48 HAFTALIK BÜLTEN 22/11/2010 26/11/2010 A. 04.01.2010 26.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/18 30/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Aracı Paylar Kâr Payından Halka Açılma Diğer Araçları 1. Şekerbank T.A.Ş. (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/7 16.02.2012 A. 13.02.2012 17.02.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/9 02.03.2012 A. 27.02.2012 02.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Hisse Senetleri Ġhraç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/12/2010 24/12/2010 A. 04.01.2010 21.12.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/9 14/03/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar 1. Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii (1) 2. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi Ġhraç Edilecek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/21 21/06/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU 2010/41 HAFTALIK BÜLTEN 04/10/2010 08/10/2010 A. 04.01.2010 08.10.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/12 HAFTALIK BÜLTEN 21/03/2011 25/03/2011 A. 03.01.2011 25.03.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/35 29/08/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Ġç Kaynaklardan

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/5 HAFTALIK BÜLTEN 31/01/2011 04/02/2011 A. 03.01.2011 04.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/19 28/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/15 08/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Paylar Bedelsiz Kaynaklardan Payından Halka Açılma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/6 22/02/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/9 21/03/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç EdilecekSermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/43 09/11/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Ġç Kaynaklardan Hisse

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün (1), (3), (6), (7), (8), (9), (11), (13) ve (15)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/32 HAFTALIK BÜLTEN 08/08/2011 12/08/2011 A. 03.01.2011 12.08.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/19 HAFTALIK BÜLTEN 09/05/2011 13/05/2011 A. 03.01.2011 13.05.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/21 05/06/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar İç Kaynaklardan

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/47 06/12/2012 A. BAġVURULAR 1. Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/32 30/11/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. (1) İhraç Edilecek Piyasası

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/16 21/04/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/22 01/06/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Diğer Bedelsiz Menkul Halka

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/2 HAFTALIK BÜLTEN 11/01/2010 15/01/2010 A. 04.01.2010 15.01.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/10 26/03/2013 A. BAġVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/40 HAFTALIK BÜLTEN 22/09/2008 26/09/2008 A. 02.01.2008 26.09.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/27 14/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Aktif Yatırım Bankası (2) No lu Varlık Finansmanı Fonu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/3 03/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/14 28/04/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/23 HAFTALIK BÜLTEN 31/05/2010 04/06/2010 A. 04.01.2010 04.06.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/5 10/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/6 17/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/44 HAFTALIK BÜLTEN 31/10/2011 04/11/2011 A. 03.01.2011 04.11.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün (3), (6), (8), (9),

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/27 15/08/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Gedik Girişim si Yatırım Ortaklığı A.Ş. İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/33 07/12/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/20 HAFTALIK BÜLTEN 12/05/2008 16/05/2008 A. 02.01.2008 16.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/14 05.04.2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/11 31/03/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret (1)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/13 31/03/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/20 26/05/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/4 03/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/36 12/11/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Paylar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/8 HAFTALIK BÜLTEN 21/02/2011 25/02/2011 A. 03.01.2011 25.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/7 07/03/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(1) İhraç EdilecekSerma ye Piyasası Aracı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/8 HAFTALIK BÜLTEN 18/02/2008 22/02/2008 A. 02.01.2008 22.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/37 HAFTALIK BÜLTEN 19/09/2011 23/09/2011 A. 03.01.2011 29.09.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/18 01/06/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/5 15/02/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (1) İhraç Edilecek Sermaye Piyasası

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Standart

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/26 HAFTALIK BÜLTEN 21/06/2010 25/06/2010 A. 04.01.2010 25.06.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/7 24/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/23 HAFTALIK BÜLTEN 25/05/2009 29/05/2009 A. 02.01.2009-29.05.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/25 04/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli 1 Paylar Bedelsiz İç

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2000/14 HAFTALIK BÜLTEN 10/4/2000-14/4/2000 A. 1.1.2000-14.4.2000 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2000-14.4.2000 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı