TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ Madde 1- KURULUŞ: Aşağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur. 1. Demet Bilici, Kurtuluş Mah. 19.sokak Çağ apt. No:5 Seyhan ADANA, T.C. uyruklu, 2. Handan İlhan, Yeni baraj mah. 9.sokak Kat: 3 No: 10 Seyhan ADANA, T.C. uyruklu, 3. Şefika Özekenci, Kurtuluş Mah. A.cevdet apt. A Blok Kat 2 daire 13 Seyhan ADANA, T.C. uyruklu, 4. İclal Serbest, Çınarlı mah. 17.sokak No 17 Seyhan ADANA, T.C. uyruklu, 5. Betül Karakılıç, Çınarlı mah. Renk apt. Kat: 4 No:13 Seyhan ADANA, T.C. uyruklu, 6. Halil Yetgin, Yelken sokak Esenyalı apt. N0: 4/7 Fenerbahçe Kadıköy- İSTANBUL, T.C. uyruklu, 7. Eser Başer, M.Nurettin Selçuk cad. Kalamış Koru sitesi 5.Blok/1 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL, T.C. uyruklu. Madde 2- TİCARET UNVANI : Şirketin unvanı TEK Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi dir Madde 3- MAKSAT VE MEVZU: Şirket, yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet alış ve satışlarından doğmuş ve doğacak her çeşit faturalı alacakların alımı, satımı, temellükü veya başkalarına temliki, bu alacakların tahsilatı için garanti verilmesi, bu alacakların tahsili, bu alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunarak finansman sağlanması ve alacaklarını temlik eden firmalara muhasebe hizmetlerinin verilmesi işlemlerini ilgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket, maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: a.yurtiçi ve yurtdışı, mal ve hizmet alış ve satışlarıyla ilgili mevzuata ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun faturalı vadeli alacakların alımı, satımı, temellükü ve temliki organizasyonu oluşturmak, b. Alacaklarını tahsilat garantisi ile veya tahsilat garantisi olmaksızın temlik eden firmaların kayıtlarının tutulabilmesi için gerekli muhasebe organizasyonunu kurmak, c. Temlik alınan alacaklara karşılık satıcılara yapılacak ön ödemeler için gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışı bankalardan ve diğer finans kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli kredi veya fon temin etmek, d. Yurtiçi ve yurtdışı alıcı ve satıcılara mal ve hizmet alış ve satışlarında yapacakları satış sözleşmeleri konusunda danışmanlık yapmak, taraflara birbirleri hakkında istihbarat hizmeti vermek, e. Yurtiçi ve yurtdışı faktoring kuruluşları ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçi ve yurtdışı işlemlerinde gerektiğinde aracılık yapmak, bu kuruluşlara faturalı alacakları temlik etmek veya bu kuruluşlardan faturalı alacakları temellük etmek, f. Ulusal ve uluslararası faktoring birliklerine üye olmak, g. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek, h. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak ve kiralamak, ticari olmamak kaydıyla bunları yurtiçinde ve yurtdışında kısmen veya tamamen satmak veya kiraya vermek, i. Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile menkul değer ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarrufta bulunmak, j. Şirketin maksat veya mevzuun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmaz üzerinde ayni haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, 1

2 k. Aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile mevzuatın öngördüğü şartlarda tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet, kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senedi; kar zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın öngördüğü diğer menkul değerleri ihraç etmek, l. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek, m. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse senetleri, tahvil gibi menkul kıymetleri almak, devretmek, satmak, teminat olarak göstermek, intifasından yararlanmak ve yararlandırmak, n. Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek, o. İştigal konusu ile ilgili milli ve milletlerarası komisyonculuk, acentelik, bayilik gibi aracılık faaliyetlerinde bulunmak ve bunlarla başkalarını görevlendirmek. Yukarıda belirtilenler dışında Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurulun onaylarına sunulacak ve bu yolla sonuç alındıktan sonra dilediği işleri yapılabilecektir. Ancak ana sözleşme niteliğinde olan bu işlemin uygulanabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun iznine başvurulması gerekir. Madde 4- MERKEZ VE ŞUBELER : Şirketin merkezi İstanbul ili Beyoğlu ilçesindedir. Ömeravni Mahallesi İnebolu Sokak Ekemen Han No.1 Kat:2 Daire: 4 Kabataş, Beyoğlu / İSTANBUL dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan izin almak kaydıyla yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açabilir. Madde 5- SÜRE : Şirketin süresi işbu Ana sözleşmenin tescil ve ilanından başlamak üzere sınırsızdır. Türk Ticaret Kanunu nun fesih ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır. BÖLÜM 2 SERMAYE Madde 6- SERMAYE : A) Şirketin sermayesi her biri 1.- (bir) Yeni Türk Lirası nominal değerli adet NAMA YAZILI paya bölünmüş (sekizmilyon) Yeni Türk Lirasıdır. B) Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir: Hissedarın Adı/Ünvanı Hisse Adedi Hisse Tutarı (YTL) %PAY ABC Holding A.Ş ,41% Başer Holding A.Ş ,00% Beta Kimyasal Madd.Yat.A.Ş ,00% Hasan Başer ,00% İrem Başer ,00% Ökkeş Başer ,63% Mehmet Başer ,32% Demet Bilici ,32% Özlem Başer ,32% Abdurrahman Başer ,00% Ali Başer ,00% Toplam ,00% 2

3 C) Sermaye tutarı olan (sekizmilyon) Yeni Türk Lirasının tamamı ödenmiştir. Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Madde 7- PAY SENETLERİ : Şirketin pay senetleri nama yazılıdır. Şirketin tescilinden sonra, pay senetleri nama yazılı olarak çıkartılacaktır. Pay senetleri Yönetim Kurulu Kararı ile muhtelif değerlerde kupürler veya muhtelif payı içeren kupürler halinde bastırılabilir. Madde 8- PAY SENETLERİNİN DEVRİ : Nama yazılı pay senetlerinin devri Yönetim Kurulunca onanmadıkça şirkete karşı geçerli olmaz. Yönetim Kurulunda bulunan bütün yönetim kurulu üyelerinin müspet oy vermiş olmaları şarttır. Yönetim Kurulu, sebep göstermeksizin devir işlemini onaylamayabilir Madde 9- SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ : Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ile Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak arttırılıp ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4/b maddesinde belirtilen miktarın altına düşmemek kaydıyla azaltılabilir. Sermayenin arttırılması ve eksiltilmesi için verilecek kararlarda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun da uygun görüşü alınarak, sermaye değişikliğinin uygulanış şekli ve şartı da gösterilir. Sermaye artırımı, fevkalade yedek akçelerin esas sermayeye dönüştürülmesi şeklinde de olabilir. Madde 10- MENKUL DEĞER İHRACI : Şirket; Yönetim Kurulu Kararı ile, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine göre, tahvil, kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senetleri, kar-zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer menkul değerler ihraç edebilir. BÖLÜM 3 ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE DENETİMİ Madde 11- YÖNETİM KURULU : Şirketin yönetimi, Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilecek 3 (üç) veya 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Aşağıdaki kişiler, ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere kurucular tarafından seçilmişlerdir. İlk Yönetim Kuruluna; Halil Yetgin, Demet Bilici, Handan İlhan, Eser Başer, İclal Serbest seçilmişlerdir. İlk yönetim kurulunun görev bölümü ile temsil ve ilzam yetkileri geçici 39.maddede belirlenmiştir. Madde 12- YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ : Yönetim Kurulu üyeleri en az bir, en çok üç yıl için seçilir. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirilebilir. Madde 13- ŞİRKETİN TEMSİLİ : Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu nca ifa edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi unvanı altına konulmuş, şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkisi olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu nca saptanıp usulen tescil ve ilan olunur. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararı ile yönetim işleri veya temsil yetkisi tamamen veya kısmen Yönetim Kurulu Üyesi olan murahhaslara bırakılabilir. 3

4 Madde 14- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ : Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşme gereğince Genel Kurul dan karar alınması zorunlu işlemler dışında şirketle ilgili her çeşit muameleyi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecek belli başlı işler şunlardır: a. Murahhas üye seçmek, müdürleri veya şirket adına birinci derecede imza atmaya yetkili kişileri tayin etmek, bunların işe alınmaları, işten çıkarılmaları ve çalışma şekilleri ile yetkilerini saptamak ve gereğinde müdürlerle Yönetim Kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak, b. Şubeler, irtibat büroları, muhabirler ve mümessillikler açmak ve kapatmak, c. Şirket adına taşınır ve taşınmaz satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, d. Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin ve ipotek etmek, e. Yıllık iş programını, bütçe ve kadrolarını hazırlamak ve gereken değişiklikleri yapmak, f. Bilanço, kar ve zarara hesapları ve faaliyet raporlarını hazırlamak, bunları denetçilere ve Genel Kurula sunmak, g. Müdür, hizmetli, işçi ve sair personele ve Şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak, h. Şirketle ilgili çekişmeli işlerde sulh olmak, ibra etmek, mahkeme ve hakime başvurmak, gerektiğinde bu hususlarda başka kişileri tevkil etmek, i. Diğer şirketlere iştirak ve yeni ortaklıklar kurmak veya bunları tasfiye etmek, j. Şirkete uygulanacak iç yönetmelikleri hazırlamak. Yönetim Kurulu bunların dışında mevzuat ve ana sözleşmenin kendisine yüklediği bütün görevleri de yerine getirir. Yönetim Kurulu, kendi yetkilerinden bir kısmını belirli şartlar altında ve belli bir ücret karşılığında üyelerinden birine veya birkaçına devredebilir. Madde 15- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI : Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısını takiben, her yıl, üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak Başkan seçilir. Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak, ayda enaz bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu, başkanın daveti ile toplanır ve bu davete toplantı gündemi eklenir. Başkan, aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenirse, Yönetim kurulunu toplantıya davet eder. Yönetim Kurulunun toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden enaz iki hafta önce elden veya üyelere gönderilecek taahhütlü mektup, telgraf veya teleksle çağrı suretiyle yapılır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde veya Türkiye nin herhangi bir şehrinde toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantılarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır. Madde 16- YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ : Yönetim Kurulu nun huzur hakkı ve ücreti Genel Kurul tarafından saptanır. Madde 17- DENETÇİLER : Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışardan ilk yıl için bir (bir) yıllığına denetçi seçrler, sonraki yıllar için bir veya üç yıl görev süresi ile bir denetçi seçer. Süresi sona eren denetçilerin yeniden seçilebilmeleri mümkündür. Denetçilerin ücretlerini Genel Kurul kararlaştırır. Denetçilerin yetki, görev ve sorumlulukları, Türk Ticaret Kanunu nun 347 ve 354 maddeleri ile belirlenmiştir. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta sayılan görevleri yerine getirmek ve şirket faaliyetlerini değerlendirerek raporlarını Genel Kurul a sunmakla yükümlüdürler. Denetçilere Genel Kurul ca tayin olunacak aylık ya da yıllık bir ücret ödenir. İlk Genel Kurula kadar, T.C. uyruklu; İstanbul Küçükçekmece halkalı toplu konutları 1.etap SUTEK A-7 blok Daire 30 adresine mukim NİZAMETTİN DEMİR denetici olarak kurucular tarafından seçilmiştir. 4

5 BÖLÜM 4 GENEL KURUL OY HAKKI SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Madde 18- GENEL KURUL : Kanun ve Ana sözleşme hükümleri uyarınca toplanan Genel Kurulda alınan kararlar, gerek karara karşı çıkanlar gerekse toplantıda bulunmayanlar hakkında da geçerlidir. Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir kez yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu nun 369. Maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu Raporu gereğince görüşülmesi gereken sorunlar incelenerek karar verilir. Olağanüstü genel kurullar, şirket işlerinin gerekli kıldığı durum ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile işbu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Madde 19- TOPLANTI YERİ: Genel Kurullar, Şirketin yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir yerde toplanır. Madde 20- TOPLANTIDA TEMSİLCİ BULUNMASI : Şirketin olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir. Madde 21- OY HAKKI VE OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ : Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şirket sermayesinin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur. Madde 22- TEMSİL HAKKI : Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahibi olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay senedinden doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Pay senedinin birden fazla sahibi varsa temsilci oy kullanır. Temsil yetkisinin hangi şekilde verileceği Türk Ticaret Kanunu nun 360. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir. Madde 23- GENEL KURUL BAŞKANI : Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık yapar. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa, Genel Kurul ca toplantı başkanı seçilir. Madde 24-TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI : Genel Kurullar da kararlar, Türk Ticaret Kanunu ndaki özel haller dışında, oy çokluğu ile alınır. Genel Kurul toplantı yeter sayısı Türk Ticaret Kanunu nun hükümlerine tabidir. Madde 25- ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ : Bu Ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun uygun görüşüne bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur. Madde 26- İLANLAR : Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin hükümleri saklı kalmak şartı ile, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Ticaret Kanunu nun 368. maddesi hükmü saklıdır. Madde 27- SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI NA GÖNDERİLECEK BELGELER : Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarıyla, yıllık bilanço, kar ve zarar cetveli, hazirun cetveli ve genel kurul toplantı tutanağından üçer nüsha, genel kurul toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na gönderilir veya toplantıda bulunan Bakanlık Komiseri ne verilir. 5

6 BÖLÜM 5 ŞİRKETİN HESAPLARI VE KARIN DAĞITIMI Madde 28- HESAP DÖNEMİ : Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak ilk hesap dönemi, şirketin kat i kuruluşundan başlayıp, Aralık ayının sonuna kadar sürer. Şirket; tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde Maliye Gümrük Bakanlığı nca tespit olunan usul ve esaslara uymakla yükümlüdür. Madde 29- KARIN DAĞITILMASI : Hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya zorunlu olan miktarlar indirildikten sonra geriye kalan miktar, safi karı teşkil eder. Safi karın dağıtımı aşağıdaki sıra ve esaslara göre yapılır. a. % 5 kanuni yedek akçe ayrılır. b. Şirket çe ödenmesi gereken kurumlar vergisi ile diğer vergiler ve mali mükellefiyetler için karşılık ayrılır. c. Ödenmiş sermayenin % 5 i kadar bir kısım birinci temettü olarak dağıtılır. d. Geri kalan kardan, ikinci temettü olarak bir meblağ dağıtılıp dağıtılmayacağı ve dağıtılacaksa miktarı, Genel Kurulca belirlenir. e. Yönetim Kurulu üyelerine, murahhas üyelere, memur ve müstahdemlere kardan bir meblağ ödemeyi Genel Kurul uygun bulursa bunun oranını tayin eder. f. Türk Ticaret Kanunu nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır. Madde 30- KAR DAĞITIM TARİHİ : Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine, Genel Kurulca kararlaştırılır. İşbu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Madde 31- YEDEK AKÇELER : Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır. Madde 32- BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNA GÖNDERİLECEK BELGELER : Şirket; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen gerekli belgeleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca talep edilecek tüm belgeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gönderir. BÖLÜM 6 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Madde 33- FESİH VE TASFİYE : Şirket, Türk Ticaret Kanunu nda öngörülen sebeplerle infisah eder. Şirket, ayrıca, mahkeme kararı veya hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesholunabilir. Şirket in fesih ve tasfiyesini gerektiren hallerde, Yönetim Kurulu, bu hususta karar alınması için Genel Kurulu toplantıya çağırır. İnfisah; iflastan başka bir nedenle doğarsa, Türk Ticaret Kanunu nun 438. Maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Madde 34- TASFİYE MEMURLARI : Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesh olunursa, tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir. Madde 35- TASFİYENİN ŞEKLİ : Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tayin edilir. 6

7 Madde 36- YETKİLİ MAHKEME : Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında, Şirket ile pay sahipleri ya da doğrudan doğruya pay sahipleri arasında Şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, Şirket yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir. Madde 37-YASAL HÜKÜMLER : Bu ana sözleşmede yazılı olamayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu Ödünç Para Verme işleri Hakkında Kanun hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. MADDE 38- GEÇİCİ MADDE : Damga vergisi kanununa göre bu ana sözleşme için tahakkuk edecek damga vergisini aynı kanunun 22-a maddesi hükmünce üç ay içinde ilgili vergi dairesine ödenmeyi kabu ve taahhüt ederiz. MADDE 39- GEÇİCİ MADDE : Şirketin üçüncü şahıslar nezdinde en geniş yetki ile temsil ve işzamı ile yapacağı mukavelelerin ve vereceği belgelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanını gösteren kaşe üzerinde ilk Genel kurula kadar Yönetim Kurulu başkanı Halil Yetgin in diğer Yönetim Kurulu üyeleri Demet Bilici, HANDAN İlhan, Eser Başer, İclal Serbest in herhangi biri ile müşterek imzaları ile temsil ve ilzama yetkili kılınmasına kara verilmiştir. 7