ISTANBUL TICARET ODASI ODA MECLISI VE YÖNETIM KURULU ÜYELERI ALBÜMÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL TICARET ODASI ODA MECLISI VE YÖNETIM KURULU ÜYELERI ALBÜMÜ"

Transkript

1

2 Meslek Kom ı te l er i seçimi K as ım 1975 Meclis seçı mı Kas ım 1975 Yö n e tım Kurulu seçimi a Kas ım 1975 Ye nı uz uv lar ın I şe baş l ama tarihi A ra lı k ı 9 75 ISTANBUL TICARET ODASI ODA MECLISI VE YÖNETIM KURULU ÜYELERI ALBÜMÜ

3 ODAlARlN I<URUlUŞlARI VE GÖREVlERI lle IlGili KANUNlAR VE TÜZÜKLER KANUNLAR Kanun No.su Adı 655 Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu 4355 Tıcaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu 5590 Ticaret ve Sanayi Odaları. Ticaret Odaları. Sanayı Odaları. Tıcaret Borsa l arı ve Ticaret ve Sanayi Od a l arı, Sanayi Oda l arı ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu Sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren Kanun Sayılı Kanuna Ek Kanun (Oda uzuvlarının seçim sorelerını temdlt hususunda hokomete yetki veren Kanun) 2 Ticaret ve Sanayi Oda l arı, Ticaret Odaları, Sanayi Oda l arı ve Ticaret Borsalarının uzuvlarının feshl ile yeniden seçım ı erinin yapılması hakkında geçici Kanun Sayı lı Kanunun 6233 say ılı Kanunla değiştirilen 64.0nc0 maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında geı çlcl Kanun Tarihi TOZOKLER : / Ticaret va Sanayi Odaları, Tıcaret Odalcırı. Sanayi Odaları, Ticaret Borsalar ı ve Tıcaret ve Sanayi Odaları. Ticaret Odaları. Sanayi Odaları ve Ticaret Borsa l ar ı Birliği TOzOI')ü 20.'6.1960/ Sayılı Kararname ile yüdlrioi')e konulan TO zoğ Un ba z ı maddelerinin deği ş tirilmesi hakkındaki tüzok

4 ISTANBUL TiCARET ODASI TARIHÇESI smanl ı lmparatorluounda ticart va mesleki faal!yetlerln tabii bir Icabı olarak mesleki ahlak ve tesanodo korumak gayesiyle teşekkül etmiş bulunan (Lonca. Gedik) gibi bazı müesseseler bulunmakta ve kendi sahalarını düzeniernekte ldller O CEMIYETI TICARIYE : Ancak, 19.uncu asırda başlayan batılı laşma hareketlerinin getlrdiqi fikirlere ve doau rduı')u zaruretlere blnaen ticart sahada da yeni müesseselere Ihtiyaç duyulm as ı sebebiyle ticaret ve ziraat alan ınd a bilgi sahibi kimselerden terekkop eden bir özel meclis kuru lması dilşonoimoş ve 1876 yılında başlayan bu yoldaki çalışma lar 1880 yılında (Cemlyetı Tlcarlye)nln teşkiline veslle olmuştur. Cemlyetl Ticeriyenin esas görevi, Oda olarak kurulması Için lfası gereken hazırlıkların tamamlanması o lmuştur. Bu maksatla hazırlan arak Ticaret Neza retine tasdik ettirilen Nlzamnamenln 1. maddes ınde ' 'Odanın, HOkOmetln, TI- caret Bakanlı()ı vasıtasiyi a tıcaret hayatımıza ve toccara alt alacağı bilgllerin kaynaoı ol acağı ve hükümetle tüccar aras ında geçecek muamelelerde mutavass ıt bir rol oynayacağı" belirtilmektedir. TICARET ODASI : Bu hamlık devresini takiben. 16 Ocak 1882 de memleketlmlzde Ilk tlca ret odası Istanbul'da resmen kurulmuş oluyordu. Odaya, kurulduı')u lik yı l zarfında. 250 Oye kayde dilmlştl. Kuru luşundan a ltı yıl sonra, 27 Şubat 1888 de Ticaret, Ziraat ve Nafla Ticaret, Ziraat ve Sanayi Odası} N e;ı:a retlerlnln tezkaresiyle Oda, <Istanbul haline 31 Unvanı getirilmiştir. Mayıs 1910 tarihli Ticaret ve Sanayi Odaları Nlzamnamesl ile tekrar (Ticaret ve Sanayi Odası) olarak değiştirilmiştir. Oda ların Birinci Cihan Harbl s ıra larında ve onu takip eden devrede odaların faa sebep ve salklerle normal bir düzende yoromedlı')l ve lhmale uoradıoının moşahode odllmesl Ozerlne. Işleri n biraz olsun düzeltilmesi ama cıyl e 1921 yılında (Milli Ticaret Teşvik ve Himaye Cemlyetl) kurulmuştur. lıyetlnln çeşitli

5 655 SAYILI KANUN : 2 Mayıs 1925 tarihli ve 655 sayılı kanunla, Odaların hükmi şahs.iyeti haiz mesleki birer teşekkül oldukları kabul edilmiş ve ticaret ve sanayi erbabı için odalara kayıt mecburiyeti konmuştur; 4355 SAYILI KANUN : 11 Ocak 1943 de kabul olunan 4355 sayılı ''Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu", 655-sayılı Kanun ile bu Kanunun ü inci maddesini tadil eden 916 sayılı Kanun ile 1302 tarihli Umumi Borsalar Nizamnamesinin Ticaret ve Zahire Borsalarına ait hükümlerini tatbikten kaldırmıştır sayılı kanun ile, Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odalarının ve Ticaret Borsalarının uzuvları olan, - Meslek Heyetleri -Meclis, - idare Heyetleri tesis olunmuştur. Ayrıca' Kanunda.ismi geçen teşekküllerden her birinin nezdinde Ticaret Vekaletince tayin edilen bir umumi katip ve icabında bir umumf katip muavininin bulunacağı kabul edilmiştir tarihinde kabul olunan "5373'' sayılı Esnaf Dernekleri Birlikleri Kanunu" ile, 4355 sayılı Kanunla teşekkül etmiş Esnaf Odaları ve bunlara bağlı mesleki teşekküller kaldırılmıştır SAYILI KANUN : 8 Mart 1950 tarihinde kabul edilen 5590 sayılı ''Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları. Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu" 4355 sayılı Kanun ve onunla ilgili tüzüğü tatbikten kaldırmıştır. Halen yürürlükte bulunan bu Kanunun getirdiği yenilikler arasında en önemlileri Odalara muhtariyet tanınması, Umumi Katipierin Yönetim Kurullarının inhası ile Oda Meclisi tarafından tayin edilmesidir. MezkCır Kanuna ait tüzük de tarihli Bakanlar Kurulu karariyle kabul edilmiştir. GEÇiCi DEVRE : ( ) tarih ve 2 sayılı Kanunla bütün Odalar ve Borsaların uzuvları feshedilmiş, yeni seçimlere kadar Odaların işleri 5590 sayılı Kanuna istinaden 3 veya 5 kişilik bir komite tarafından görülmüştür. (Odamız için bu devrede 5 kişilik bir komite kurulmuştur).

6 5590 sayılı Kanuna ait Tüzüğün bazı madd.eleri 24 Haziran 1960 tarihinde yayınlanan bir tüzükle değiştiriimiş ve son Oda ve Borsa seçimleri bu tüzuğün hükümlerine göre yapılmıştır. ODAMIZIN BUGÜNKÜ DURUMU: Oaamızın bugüne kadar geçirdiği safhaları kısaca belirttikten sonra; şimdi de bugünkü kuruluşundan bahsedebiliriz. Yukarıda sözü geçen 5590 sayılı Kanun ve buna ait tüzük hükümlerine göre, Ticaret Odaları, bu meyanda hususiyle Odamız, biri seçimle, diğeri tayinle kurulan iki esas teşkilata dayanmaktadır. Biz burada albümün hazırlanış maksadına uygun olarak Odanın sadece seçimle vücut bulan organlarından söz edeceğiz. Seçimle kurulan Teşkilat : - Meslek Komiteleri -Oda Meclisi - Yönetim Kurulu olmak üzere üç organdan meydana gelmiştir. Meslek Komiteleri: Üç yılda bir Tüzük hükümlerine göre meslek grubu me!nsupları tarafından seçilen ve belli bir veya birkaç meslek kolunu içine alan 5 veya 7 asli üye ile aynı miktarda yedek üyeden müteşekkil istişari organlar~ır. Odamizda bugün için 81 Meslek Komitesi bulunmaktadır. Oda Meclisi : Her meslek komitesinin üç yılda bir seçeceği iki asli üyeden terekküp eder. Meslek Komiteleri Meclise seçtikleri iki asli üyeden başka, iki d.e yedek üye seçerler. Meclis kendi üyeleri arasından bir yıl için bir başkan ve bir başkan vekili seçer. istanbul Ticaret Odası Meclisi 162 üyeden müteşekkildir. Meclis, Odanın en büyük teşkilat kademesi, en yüksek karar ve mürakabe organıdır. Yönetim Kurulu: Oda Meclisi tarafından, kendi üyeleri arasında bir yıl için seçilen onbir asli ve aynı miktarda da yedek üyeden müteşekkil 'bir icra organıdır. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, iki başkan vekili seçer.

7 Devre 00/l,MIZDA 5590 SAYILI KANUNA GÖRE v APILAN SEÇiMLER Meslek Komiteleri Oda Meclisi Yönetim Kurulu işe başlama tarihi ll Not : yılları arasında oda seçimleri, 7060 sayılı Kanunun hükümete verdiği yetkiye binaen birer yıl süre ile iki defa ertelenmiştir. lll - 1 ( IV V VI VII VIII IX

8 MECLIS BAŞI<ANLIK DIVANI SENCER Emir ŞAMLI Merih

9 YÖNETIM KURULU BA$1<ANLIK DIVANI UMUR Cellll K0Ç0KDEVECI Mehmet GAZIOÖLU Ömer

10 YÖNETIM I<URULU ÜYELERI YARAR Kemal Mu hasip Üye AK Kizım ARMAN Fethi ASLAN Oktay

11 YÖNETIM I<URULU ÜYELERI GÜVEN Nuri KAHVA Tarık ÖZTEKlN Basri ŞEKERCI Mehmet

12 GENEL KATIPLIK lienel. KAllP ÖZASLAN lsmail Iş adresi : Istanbul Ticaret Odas ı Eminönü Iş telefonu : Santral : Ev adresi : Hukukçular Si tesi NO Ş i ş li - - GENEL KATIP YARDIMCILARI KIL.KIŞ Yıldırım KOVACI Nt f'l UCKUN llhan ı, adresi : Istanbul Ticaret Oda- Iş adresi : Istanbul Tıcoro t Oda- ı, adresi ı Istanbul Tl oorııt Odas ı ı, telefonu : ı 5 Ev adresi : Teşvikiye lhlomur Volu 19/ 5 Ev telefonu : B ı Iş telefonu : Ev adresi : Göztopo, Gözcü Bobo, U yanıker Apt. No. 24 s ı 1, telefonu : ı 5 Ev adresi, Erenköy, Sak. No. 6/ 9 Ev telefonu : Şora fet

13

14 l Oda Meclisi Uyelerl J

15 , HUBUBAT, BAKLIYAT, YAGLI, T_OHUMLAR IHRACATÇilARI ÜLKER Ncıile Slcll No.: N. Zeköi Te:msll ettiği firma : Altay Yer Mahsulôtı Ticarethanesi Noile Nahlde Zeköl Ülker I ş adresi : 5 Vakıf Han Kat 1 No. 4 Sirkeci I ş telefonu : Ev adresi : K ı z ta ş ı Cad. No. 10 Kı z ta şı Apt. Fatih Ev telefonu : Meşgale ve lhtiscısı ltholöt lhrocot. TAMER Sabahattin Slcll No. : Temsil ettl(jl firma : Sı n ırlı Sorumlu G ıda Maddeleri lstlhlôk ve lstlhsal Koop. Iş adresi : Ticaret Borsas ı No. 2 Eminönü Iş telefonu : Ev adresı : Sü l eymanpa ş a Sok. No. 91/ 11 Kad ı köy Ev telefonu : Meşgole ve lhtisası: Gıda Maddeleri Ihra ca tı

16 YAŞ VE KURU MEYVE VE SEBZE IHRACATÇilARI b ~--~--~ \ '\ GÜRSOY Slcll No: Temsil ettiği Gürsoy firma Necdet Necdet Iş adresi : As mooltı, Kolçın Sok, Ne. 34, Eminönü Iş telefonu : ÜNAL Yaşar S!cll No : Temsil eıtigl firma ünal Koli. Şti. Ya ş ar ünal ve Ort.!ş adresi : Türk kosı Küçükpazar Ticaret San Şubesi Üstü Iş telefonu : Ev adresi : Mecidiyeköy, Os manlı Sok, 27 Eski Ev adresi : Mormara Cad. 118, Kocamustafa Pa şa Ev telefonu : Meşgole ve lhtlsası : Kuruyemiş Ev telefonu : M eşgale ve lhtlsası : Yaş meyve Ihracatı

17 YAGLAR VE. GIDA MADDELERI IHRACATÇlLARI L IŞMEN Leml Slcll No. : Temsil ettiği firma: Lami l şmen Iş adresi : Kürekcller, Topuz Han No. 8/5 Koroköy Iş telefonu : Ev adresi : Va l ikona~ı Cad. Na ri n Apt. No. 167/ 5 Nlşantaşı Ev teletonu : Meşgale ve lhtlsası : Iktisat OSMANAGAOGLU Behcet Slcll No.: Temsil ettioi firma : Trakya Sanayi ve Ticaret T.A.Ş. Iş adresi : KOrakcller. Topuz Han No. 8/5 Karaköy Banka Komerçlyole Han K. 2 Iş telefonu : Ev adresi : HOsre.v Gerede Coc:L Barış Ap. D. 4 Teşv ikiye Ev telefonu : Meşgale ve lhtlsası : Iktisat

18 SANAYI MAMULLERI ~ ~--~ ihracatçllari BABÜR Rasln Slcil No. : Temsil ettiği firma : Rasln F. Babür ve Ort. Koli. Şti. Iş adresi : Slrkeci. Muh zl rboşı Sk. Merkez Hon Kat 3 No. 303 Iş telefonu : Ev crdresl : Eytam Cod. Huzur Apt. No. 29/ 5 Nl şo nta ş ı Ev telefonu : Meşgale ve lhtlsası : Pomuklu Dokuma. lthaiot, Ihracat. Mü messllllk, Dahili Ticaret. Komisyon PENSOV lzzet Slcll No. : Temsil ettiği firma : Yolova El yol ve Iplik Son. ve Tic. A.Ş. Iş adresi : Fl n c onc ıl ar 22 Iş telefonu : Ev adresi : Yeniköy, Köybaşı Arka Sk. 6/2 Ev telefonu : Meşgo l e ve lhtlsos ı Sentetik Elyof, Iplikler ve Bilumum Mensucat

19 HAYVANI MAHSULLER VE L ~---- IHRACATÇlLARI CETER Mahlr Slcll No. ; Temsil ettiği firma Ce ter Ma h ir Iş adresi Cakmakc ı ı or Yokuşu Büyük Yerıi Hon No, 30 Iş telefonu : Ev adresi : BavoOiu. Aynolı Caşme Cad. 35/5 Ev telefonı.ı : Meşgale ve lhtisası : Sağırsak Işi ve Ihra ca tı Slcll No. : AK Közım Temsil ettiği firma : Kôıım Ak Iş adresi : Duyunu Umumlye Sokak No. 8 Slrkecl Iş telefonu : Ev adresi : Abidei Hürriyet Cad. 284/5 Şişli Ev telefonu : Meşgale ve ihtlsası ; lhro c oı

20 YAP RAl< TÜTÜN IHRACATCILARI ~ ~~ J BODUR Mehmet Sicil No: Temsil ettiği firma Bodur Mehmet Iş adresi : Taksim. Mete Cad. No. 18/7 Iş telefonu : Ev adresi : Etiler, Nisbetiye Cad. Ça nakkale Seramik Mens upları Kooperatif Evleri Ev telefonu : Meşgale ve lhtlsası Tütün Ihracat ı Yaprak UMUR Celdl Slciı No.: Temsil ettiği firma: CEı l öl Umur Iş adresi ; F ı nd ıkl ı Hanı, F ı ndıl<lı Iş teletonu ; Ev adresi: Silôhhane Cad. Zeklpaşo Apt. No '12/3 Teşvikiye Ev telefonu : Me ş gale ve ihtl sası : Tütün Ti careti, Tütün Eksperı

21 TIFTIK, YAPAK, I<EÇI KILI, L ~-- PAÇAVRA VE IHRACATÇlLARI OSTAR M. Faik Slcll No. : Temsil ettiği firma : M. Faik Ü s ta ı Iş adresi : 5 Vakıt Hon Kat 1 No. 1 ~ Sirkeci Iş telefonu : Ev adresi : S ıra se lvil eı, vordor Apt. No. 54/3 Toksim Ev telefonu : M eş gale ve ihtisos ı : Ti ttik vo Yopo~ı. Ticaret ve I hracat ı SI cil No: T ABAK Necati Temsil ett i ği firma : Tabaklar Koli. Şti. Sezai ve Necati Tabak Iş adresi : Kazlıceş m e. Hac ı Hasan Sok. No. 13 Iş telefonu : Ev adresi : Ataköy, 4. K ı s ı m T.O. Blok No. 87/ 9 Ev teletonu : Meşgale ve lhtlsas ı : Ihracat

22 SU MAHSULLERI VE ~ IHRACATÇlLARI ~ Slcil No. : 3272e YARAR Kemal Temsil ettiği firma Yakuba l Bo l ık c ı lık ve Ticaret A. Ş. I ş adresi : Ba l ıkhane No, 12 Aza p ka pı Iş telefonu : Ev adresi : Halaskörgozi Cad. No. 297/ 4 - Şiş l i Ev telefonu : Meşga l e ve l h tlsası ; Ihracat vo Soğ uk Teknik ÖZKA!'JLI Necati Sicll No. : 5554 Temsil ettiği firma : Deniz Ticaret A. Ş. Iş cıdresi; Boh ce kap ı Ye nı Vo l de Hen K. 1 No. 2 Iş telefonu : Ev adresi : S el ömlc eşm e Ba ğ dot Cad Ev telefonu : Meşgcı l e ve lhtiscıs ı : Ihracat

23 KERESTE VE IHRACATÇlLARI CAMCIOGLU Ziya Slcll No: Temsil ettiği cıoğ l u flrmo : Ziya Com Iş adresi : Abdü l azo lpoşa Cad. No , Ci bali Iş telefonu : Ev adresi : Yeni Mahalle, Sahil Yolu, No. 10, Deryo Apt. Ev telefonu : ARAL Kemal Sic ll No : Temsil ettiği flrmo : Kemal Aral Iş adresi : Abdullah Ça vu ş Sok. No. 19, Aksaray Iş telefonu : Ev adresi : Ekin Sok. No. 6 D. 8, Yeşilyurt Ev telefonu : Meşgale ve ihtlsosı caret, Kerestecilik : Dahili Tl Meşgale ve ihtisası : Kereste Ticareti, Bankacılık ve Iktisat

24 FILIMCILIK,REKLAMCILIK,TIYATRO, SINEMA, YERLI FILIM VE IHRACATÇlLARI UTKU Ümit Slcll No. : Temsil ettiği firma : Karvon Film Filmeilik va Sinemacılık Ümit Utku Iş adresi : Bursa Sok. No Şişl i, Samanyolu Sok. Karvan Apt, No Iş telefonu : Ev adresi : Osmonbey, Holôs kôrgazl Cad. Çınar Apt. K. 4 Ev telefonu : Meşgole ve lhtlsası : Fi llm ltha 11. Reiisör ve Sinemac ı UTKU Kemal Sicil No : Temsil ettl~i firma : lnter Film Ticaret Ltd. Şti. Iş c:ıdresi : Bursa Sokak Na. 26/ 2 Bayo~ lu Iş telefonu : Ev adresi : Büyükdere Caddes ı, Hakimlar Sitesi D. 20, Şişli Ev telefonu : Meşgale ve ihtisas.ı : Flllm lma li. Ihracat ı, Slnemoc ıl ık, Turizm, Dokuma Makineleri ve I n şaa t Ortak lı ı

25 MADEN VE IHRACATCILARI, 1 TOPRAK I ŞLERI VE IHRACATÇilARI GAZIOGLU Şaban Slcll N o: Temsil ettiği firma : Demir Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Iş adresi : Fermeneciler Cad. 102, Koroköy Iş telefonu : O/ 11 E'l adresi : Boyalı Köşk Sok. Deni:z Apt. 10/ 10 Arnavutköy Ev telefonu : Meşgale ve ihtisası : Her TOrlü Maden Ihracat ve Ithalatı, MOmesslllik ve Moden Işletmelerı Slcll No.: EREZ lhsan Temsil ettli)l firma : Ho:znedor Ateş Tu~ıo Sonayii A. Ş. Iş adresi : Hoznedor ÇlftliOI eski Londra Asfo l t ı Bakırköy Iş telefonu : Ev adresi : Ataköy, 1. Kı s ım D. Blok No.. 25/ B Ev teletonu : Meşgole ve ihtlsosı Toprak Sonayli ve Ihracat

26 H A L 1, K 1 L 1 M V E ~ IHRACATÇlLARI ~ Slcil No. : ASLAN Oktay Temsil ettl~l firma: Oktay Aslon Iş adresi: Kopalıcorş ı Sohaflar N Iş teletonu : Ev adresi : Top ta ş ı Cad. No. 453 üsküdor Ev telefonu : Meşgale ve l h<lsası : Halı ve Kil im ÖZER Mustafa Sicil No.: Temsil ettiği Özer firma Mustafa Iş adresi : Kopal ıçarş ı Takkecl 1 ler No Iş telefonu : Ev adresi : Zuhuratbabo mohol lesi Tü rkiş Cad. No. 27 Bahar Apt. K. 3 No, 8 Meşgale ve ihtisosı Ha l ı cı

27 CANLI HAYVAN VE ~ ~ IHRACATCILAR I ' SEMI20~LU Sicll No. : Remzl Temsil etti(jl firma: Ge ni ş Şark Remzi Semizoğ lu Iş adresi : Sirkecl, Hamidiye Cad. Mine Hon Kot 3 Iş telefonu : Ev adresi : Teşvikive, Dervodll Sokak. No. 98/10 Ev telefonu ; Meşgole ve lhtisas ı : Canl ı Hov van A l ım. Sat ı m ve Ihra ca tı BAL TO Hüseyin Do{ian Slcll No: Temsil ettl~l firma Nurnon Bolto O~u ll orı H. DoOan Balto ve Ka rd~ş l erl Koli. Şti. 1~ adresi : Karaköy, Ömer Abed Han No. 201 Iş telefonu ı Ev adresi : Beşi ktaş, Spor Cad. A lt ınbaşak Apt, 92/5 D. 8 Ev telefonu ; Meşgale ve lhtlsası : Can lı Hayvon KomlsyonculuOu

28 KASAPLAR, TAVUKCULAR 1 14 MIDILLILI Nuri Sicll No. : Temsil ettioi firma : Nuri Midil Iş adresi : Sütlüce, Koroo~oc Kurum l arı. Halıc ı o!) l u Iş teletonu : Ev adresi : Osmanbey, Qere Sok. Yonca Apt. No. 20/8 Ev telefonu : Meşgale ve ihtlsası : Toptaner Ko sap YANARDAG Kenan Sicil No. : Temsil ettioi firma : Kenan Yo narda Iş adresi : SüttOce, Koroogoc Mezbahası. Iş telefonu : Ev adresi : Bak ı rköy, lnclrll Cad. Faik Köksol Sok. No. 4/ 8 Ev telefonu : Meşgale ve lhtlsa'sı: Taptancı Ko sap

29 MERCAN HOseyin Slcll No: Temsil ettiği Mercan firma Hüseyin Iş odresi : Yeni Gıda Çorş i sı 14. Blok, No. 187 Unk apan ı Iş telefonu : Ev adresi: Merter, Murot l ı Sok. Ebru Apt. No. 11. D. 10 Ev.telefonu : M eş gale ve lhtlsası : Dahili Ti corot va Komisyon GÖKBAYRAK Şemsettin Slcll No. : Temsil ettj{ji firma: Gökbayrak Ticarethanesi s. Ş emse tt i n Gökboyrak Iş adresi ; Emlnönü, Yo~i s kele si Tülb e nta~as ı Sok. No. 18/3 4 Iş telefonu: Ev adresi ; Gozi Evranos Cad. Somer Apt. NO. e4/ B D. 8, Ya ş ii köy Ev telefonu : Meşgale ve lhtlsosı : Çeltik Pirine Ticareti. Komisyon I ş l e ri, Çeltik I ş l e tm eci l iği, Pirine Imali

30 - - YAGLI TOHUMLAR VE :==========-- BAHÇE I<ÜLTÜRLERI 16 BAYSAL M ev lut Slcll fifo. : Temsil ettlöi firma : Boysol ÇI cekevi Mavlut Boysal Iş adresi : Tokat l ıyon I ş Han ı Galatasaray Beyoğ l u Iş telefonu : Ev adresi : Yeş i l köy, Hilmi Noill Sokak No. 22. D. 10 Ev telefonu : Meşgale ve ihtlsası : Bahce Mimarlı~ ı KERIMZADE Müflt Slcll No: Temsil ettiği firma : Kerim Ke rimzade Halefi Müflt Kerlmzo de Iş adresi : Slrkecl. Naflz Bey Han 4/52 Iş telefonu : Ev adresi : Kalamış. Fener Cad. 75/ 1-15, Kadıköy Ev telefonu : - Meşgale ve lhtlsası : Ithalat

31 ŞENYURT Abdullah Sicll No. : Temsil ettiği firma : Abdullah Ş e nyurt Iş adresi : M e rk oı Hol No. 3 Iş telefonu : Ev adresi : Teşvikiye lhlamur yolu Poyrac ı k Sok. Mutlu Apt. No. 1 2 Ev telefonu : Slcil No: BAYAR Zeki Temsil ettiği firma: Mehmet Zeköi Bovor Iş adresi : Sebze ıı o ı No. 236, Eminönü iş telefonu : Ev adresi : Follh. 801i Cad. No. 3, D. 6 Ev telefonu : ı:ıo ş a Meşgale ve lhtlscısı : Ya ş Mey ve ve Sebze Meşgcle Dahili Ticaret ve lhtisası Ihracat,

32 SOGAN, SARMISAI(, PATAT_Es_ mı ÖZDILEK Yakup Slcil No. : Temsil ettioi firma : Yakup Öz dilek Iş adresi : Büyük G ıda Çarş ı s ı 2. Sokak No. 25 Unkaponı Iş telefonu : Ev adresi : Erenköy, 2. Sok. No. 35 Ev telefonu : Orta Meşg ole ve ihtlsası : Tica ret KARACABEYLI Bekir Slcll No: Temsil ettiği firma : Bakir Ko racobeyli Iş adresi : Un k o pa n ı, R a g ı p Gü mü ş pal o Cad. Büyük G ıda Sistasi G i r i şi. No. 2 Iş telefonu : Ev adresi : Osmonbey, Rumeli Cad. 25/ 27. As. Apt. Kat 6. D. 12 Ev telefonu : M e şgale ve iht ls as ı : So~on. Patates, Sa rım sak Ticaret ve KomlsyonculuOu

33 BAI<I<ALIYE HOŞGÖR Seyfullah s:cıı No : Temsil ea i ğl 1-!oşgör firma' : Seyfullah Iş adresi : Ka s ımpa şa, Muvokklthone Cad. No. 57 Iş telefonu : Ev adresi : Kadıköy, Çiftehavuzlar Cavit Pa şa Sok. No. 4, Göztepe Ev teletonu : M eşgale ve lhtlsası : Dahili Tl caret, G ı da maddeleri, Ev Cl h oı l orı. Aygaz Boylli J Sicll No, : CATAV Rlfot Temsil ettiği firma Cataylar Koli. Şti. R ıfot Cotay va Ort. Iş adresi : Alboy Camii Sakarya Sokak No. 10 Fatih I ş telefonu : Ev adresi : Doktor Salih Zeki Sokak No. 3 D. 11 Bak ı rköy Ev telefonu : Meşgole ve lhtlsosı : Bakkoliye

34 AI<TARIYE VE I<URU YEMIŞ ERIŞ Sicil No. : Ethem Temsil ettieli firma : E rl ş Koli. Şti. Ethem E rlş ve Oğul l arı Öz con ve ö zkan E rlş Iş adresi : Ku ru yemiş Corş ı s ı No. 15/2 Eminönü Iş telefonu : Ev adresi ; Erenköy, Kozasker No. 59 Ev telefonu : Meşgale ve lhtlsası: Bilumum Kuru Y e mı ş ve Dahili Ticoral ERDEMOGLU Musbah Sicil No. : Temsil ettiği firma Musboh Erd emoğ lu Mehmet Iş adresi : BOyOk Cukur Han No. 11, Eminönu Iş telefonu : Ev adresi : Nl şanto ş. lhlomur Yolu, Cotolkoyo Apt. K. 1 Ev telefonu : Meşgale ve l htisası : l t hoı en vo Ihracat. Dahili Ticaret

35 YAG, PEYNIR, YOGURT L 21 TACIRO~LU All Zcder Sic ll No. : Temsil ettiği firma : Bahattin Taclro()lu Halefieri Iş adreşl : Ragıp Gi.lmüşp ala Cad. No. 9 Eminönü Iş teletonu : Ev adresi : Ayazpa şa, Bağ odalar Sak. No. 4/ 10 Ev telefonu : Meşgale ve ihtlscısı : Peynlr ve Çeşitlerı u:z.erine Ticaret BAHÇEVAN Meclt Slcll No : Temsil ettiği firmcı: Meclt Bahçevan Iş adresi : Taşc ılor Cad. No. 47, Eminönü Iş telefonu : Ev adresi : Ataköy, ı. Kı s ırn F Blok 26, K. 2. D. 4 Ev telefonu : Meşgale ve lhtlsası : Peynir Tl careti. M and ıra I ş l etm ec ili ği

36 ZEYTIN, ZEYTI NYAG 1... _ VE GÜLYAGI YILMAZ Mehmet Slcil No. : Temsil ettiği Yı l m az firma Mehmet I ş adresi : Ya~ Iskelesi. Kentarc ı Nazmi Sokak No. 9 Emin önü I ş telefonu : Ev adresi : Etiler. Yı ld ı z Ci ce~ i Sokak. No. 24/2 Ev telefonu : M eş ga l e ve lhtlsası : Zeyt i nya ~ ı lm a l ö t ı ve Sabun BASMACI Nelat Slcll No. : Temt ll ettiği firma : Nclat Ekrem B e smacı Iş adresi : Y e n ı Gı d a Ca rş ı s ı Sokak 17, No. 234 Un kopo n ı Iş te l efon~ : Ev ac!resl : Hüsrov Gerede Cod. No. 80 Teşvi ki y e M e şgal e ve ihtl so s ı : Zey t inyağ ı

37 VE ögütme, FIRINCILAR sıcıı No. : 807 BABAN Nurettin Temsil ettlöl firma : Şark ğ l rmo nl or l T. A. Ş. De Iş adresi: Ömer Abit Han Kat 1, No. 8/9 Goloto I ş telefonu : Ev adresi : Cumhuriyet Cad. No. 249, I Ş ık Apt. Kat 5 Harbiye Ev telefonu : \ 2 77 Meşgale ve i h tisası : T ı care t ve Sanayi MEMIK Hüseyin S!cil No. : 311 5<1 Temsil ettiği firma Memlk Hüseyin Iş adresi : Sarnotvo. Akı nc ı So kak NO. 2 Iş telefonu : Ev adresi : Yeşilyur t. S l pahioğ lu Cad. 17/3 Ev telefonu : Meşga l e ve lht ls osı : Ekmel< Sanayii

38 ŞEKERLI MAMULLER, KONSERVE, r:rl = =ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ IÇK~ILE_R J ~ ALPTEKIN Flkret Slcil No: Temsil ettiği firma : Alptekin Koli. Ş t i. Fohrl Alptekin ve Korde ş leri Iş adresi : Hakimlyeti Milliye Caddesi 92, üsküdor Iş telefonu : Ev a'dresl : Do~anc ı lor, Sümbülzade Sok. 28, Alptekin Apt. K. 4, D. 8 Üsküdor Ev telefonu : Meşgole ve lhtlsası : Şekerli Mamuller ve Meyva Ş u rubu I malat ı ÖZILHAN lzzet S'cil No, : Temsil ettiği firma : Erelyas 81 - rac ılı k ve Moit Sonayii A. Ş. Iş cıdresi : Emirler Sokak 3/ 1, Kol 4-5, Sirkeci I ş ts lefonu : Ev adresi : Suodiye, Şaşkın bakkol Kö z ım ö zolp Sok. Ne. 52, K a dık öy Ev telefonu : 5: Meşga!e ve i h tisas ı : Sanayici

39 MEN_S_U_CA_T, m Slcll No: ÖZER Halian Tems l ettiği firma : lhsan ö :zer ve O~u lları Koli. Şti. Iş adresi : H acıküçük Camii Ar kosı. Mehm et pa ş a Han 6 Sul tanhomo m. Tersane Cad. Abdüsselas Sok. 2 Iş telefonu : Ev adresi : Gene TOrk 26/ 3 LOiell Ev telefonu : Cod. Meşgale ve lhtisosı : Hukukçu ŞAHIN Sicll No. : Rüştü Temsil ettiöi firma : Rü ştü Şa hin Iş adresi : Rı zap aşa Cad. Ak Han No. 205 Eminönü Iş telefonu : Ev adresi : Topo o c ı lhlomur yolu, Hayırlı Apt. No. 49/ 11 N lşan taşı Ev telefonu : '1 M eşga l e ve it)ti sas ı : D ı ş Ticaret. Dohlll Ticaret. Ithalat

40 YÜNLÜ KUMAŞ AMILLERI ~ ~ ~~ Sicll No : Temsil e tt iğ i ECE Mehmet O ~ ullor ı Koli. Ş ti. firma : Altay Ece iş adresi : F i n c o nc ı l or No. 17, Sultonhomo m I ş telefonu : Ev adresi : Göztepe, Ye n ı Yol Şen Sokak No. 16 Gaye Apt. Dolre 10. Ka dı köy Ev te:etonu : M eşgo l e ve ihtl s a s ı Mensucat. Maliye Yü nlü SiciiNo. : KIP Rıfkı Temsil etti ğ i firma : Necmettin Akca ve Ort, Koli. Ş t i. I ş adresi : Y eş ild ire k, Demira y Han No iş telefonu : Ev adresi : N lşo nt aşı, Cod. Huzur Apt. 29/ 6 Ev telefonu : Eytom M eşgc. l e ve lhti sa s ı : Yünlü Ko d ın Kuma ş ı l m ö l o tı

41 SAKARYA Remzl Sicil No. : Temsil ettiği firma: Şam Trlkotal Ahmet R. Sakarya Iş adresi : Beyazı t. Corşılı Han No. 119 Iş telefonu : BB Ev adresi : Beyazıt. Sekbanboş ı Sak. No. 18/ 16 Ev telefonu : Meşgale ve lhtlsası : Ticaret, Trlkotal DAVUTOGLU Mehmet Slcll No: 981'1 1 Temsil ettiği firma : DovutoQiu Koli. Şti. Mehmet ve Tahsin Davuto~lu l9 adresi : Mahmutpa şo, Yanık Soraylar Kurt I ş Honı Zemin Kat No Iş telefonu : O 75/ 18 Ev adresi : Bahcellevler, Yayla DuraQı Fevzi Cakmak Cad. No. 23 Bakırköy Ev telefonu Meşgale ve lhtlsası Trlkotol lrnaiotı ve Satışı

42 ŞAMLI Suha sıcıı No. : Temsil ettl(jl f.rma : Suho Şomlı Iş adresi : Morpuccular, Saka Ce~me Sok. Ş o mlı o~ ıu Han No. 14/ 3-S Iş telefonu : Ev odreşi : Nl ş antaş, Emlök Cad, Deniz Apt. No. 21/ 9 Ev telefonu : Me şga le ve ihtiscısı : Bilumum Tvhofiye Eşyas ı TOMBAK Hamdl S!cll No. : Temsil ettiği Tombak firma Ha md i Iş adresi : Su ltonhomom, Mesodet Han Na, 11 Iş telefonu : Ev ' adresi: Et ll e ı. Camlık Mev kii Handon Apt. D. 24 Ev te:efonu : M eşga le ve lhtlsası : Tuhofiya, Trikc, IktisoL I ş l e tm a

43 ATAY Ertcın Slcll No. : Temsil ettiği firma: Muso Atay ve OOuliarı Koli. Şti. Iş adresi : Mahmutpoşa, Ta rakcılor Cad. No. 27 Iş telefonu ; Ev adresi : Göztepe, Şair Ar şi Sokak No. 12 Kadıköy Ev telefonu : Meşgale ve ihtisası care tl Iplik Tl CORE Mustofa Sicli No. : Temsil ettl()l firma : Diri Koli. Şti. Mustafa Cüre ve Ort. Iş adresi : 1401 Manifaturo c ılor Carş ı s ı Blok 2 Iş telefonu ; Ev adresi : Bebek. Cevdetpaşa Cad. No. 121 Ev telefonu : Meşg~le ve ihtisası : Iplik ve Monifotura

44 HAZlR ELBISE VE HAZlR I<ÜRI< GÜVEN Nuri Sicll No, : Temsil ett iğ i firma : Yeni KO romürsel M ağaza s ı Nuri Güven Iş adresi : 2. Vokı f Hon. Sul tonhamam Iş telefonu : /51 Ev adresi : Iskele Sok. 37 / 1. Kız ıl toprak Kadıköy GENCASLAN Muhittin Sicil No, : Te nı sli ett i ği firma : Yaprak Ör me Sonayi Muhittin Gencoslon I ş cıdresi : K ıztaş ı Cad. No. 18 Fatih iş te;efonu : Ev ocır e~ l : Va lik onağı Cad. Eıııir A pı, 1\Jo, 37 / 2 N lşontoş ı Ev telefonu : Meşga l e ve lhtlsası : Takatil Ev telefonu : ll Me ~ ga l e ve ihtlsas ı : Tekstil

45 HAM VE MAMUL DERI, ~ SARACIYE ÖZTEMIR Cezml Sicil No. : /15469 Temsil ettiği t e mı r firma : Cezml Öz Iş adresi : Ko ro kol Sok. No, 4, Ka z l ı çeş m e I ş telefonu : Ev adresi : Y eşi l y urt, Baharis" tan Sol<. Baharlstan A pt. D. 9 Ev telefonu : Slcll No: SOYDAN lsa Temsil ettiği flrm(l : lsa Soydan Iş adresi: Salhane Sok. No. 12, Kaz lı ceşme Iş telefonu : Ev adresi : Ataköy, ı. Kısım. D Blok, Daire 7 Ev telefonu : Me ş gole ve ih tisas ı : Deri Fob r lko s ı, lmalot Meşga le ve lhtlsası I (H ı : Deri lma

46 KUNDURA IMALCILERI ABACI Ahmet S~c : ı No. : Temsil ettiği firma ; H ayır lı Po zor Ahmet Abacı Iş odresl : Corş ıkopı, Asmakondil Sok. Site Han No. 115, Kat 1 Iş telefonu : / 55 Ev adresi : Bakırköy, Hollt Ziya U şok l ı gil Cad. 3, ömer LOtfü Apt Ev telefonu : Meşgale ve ihtisası : Topton Ayakkobı Ticareti, Hukuk, Dericilik KAMUT M. Recep Slcil No. : Temsil ettiği firma : Mehmet Recep Komut Iş adresi : Çarşıkap ı Asmakondil Sokak Kavaflor Sitesi Kat, 1 No. 117 Iş telefonu : Ev adresi : Üsküdor, Arapzade Selvlli Köşk No. 26 Ev telefonu : Meşgale ve lhtlsası : Kundura Imali ve Topton Kovatlye Tlco-. rat ı

47 SÖNMEZ Namık PEKER HOseyin Bekmezcl Slcll No. : Sicll No. : Temsil attiği firma Sönme ıı. Nom ı k Temsil ettiği firma Bekmezcl Peker Hüseyin Iş adresi Örücüler, Car ş ılı Han No. 68 Iş telefonu : Ev adresi : Fındıkzad e, Sigor tac ı Sokak No. 19 Kat 2 Ev telefonu : BS M eşg ale ve lhtlsası : Corap, Konfeksiyon Iş adresi : Sultan Mektep Sok. Sigorta Han, Yaşl i direk No. 5 B Iş telefonu : Ev adresi : Kodırgo, Liman Cad. No , K. 5 Kumkapı Ev telefonu : Me şga le ve ihtisası Imal atı Corap

48 TÜCCAR TERZitER ÖZ Malik Slcll No. : Temsil ettioi firma Malik Terzihanesi Hüseyin Iş adresi : Imam Sokak Dllber Apt. No. 9 K. 2 Beyo~ı u Iş telefonu : Ev adresi : Eşkincl Sokak No. 11 K. 3 Boya c ı köy Emlrgôn Ev telefonu : - Meşgale Ticaret ve lhtlsası Dahili Sicll No: BICER Recep Temsil ettiği firma : Recep Bl cer Iş adresi : Galatasaray, M eşrutiyet Cad. 51 / 1 Beyo~ lu Iş telefonu : Ev adresi : Şehit Mehmet So kak 38/ 4 Emek Apt. Teş vikiye Ev telefonu : - Meşga1e Terziilk ve ihtisası TOccor

DENİZLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ

DENİZLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ 1 12434 1272 S.AKKÖY TARIM KREDİ KKOPERATİFİ 26.10.2007 Akköy M.Md. - 8240020741 2 12522 1354 SAYILI NİKFER TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 23.07.2008 Tavas V.D. - 9260043301 3 12590 1368 SAYILI KIZILCA TARIM

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

BAYBURT TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ

BAYBURT TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ 1 1683 496 Ömer GİRGİN 01.01.1963 Bayburt V.D. SEÇME+SEÇİLME -- 3960023527 2 1767 580 İsmail Hakkı BEKMEZCİ 01.01.1966 Bayburt V.D. SEÇME+SEÇİLME -- 7270008015 3 1905 719 Mustafa ARAS 26.03.1969 Bayburt

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 31.03.2015

ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 31.03.2015 1 001053 ADALAR TİCARET - BÜLENT ENİSOĞLU 2 3 001186 AKTAŞ PLASTİK ALÜMİNYUM CAM İNŞAAT SANAYİ ve DIŞ TİCARET 001605 ALMUS TARIM ALETLERİ HIRDAVAT İNSAAT VE İS GÜVENLİGİ MALZEMELERİ NAKLİYAT PLASTİK SANAYİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy 60 Yıl Ataköy Ortaokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy 60 Yıl Ataköy Ortaokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI Bakırköy 6 Yıl Ataköy Ortaokulu Müdürlüğü KÖYÜ/ATAKÖY 2-5-6. MAHALLESİ/KİLİTBAHİR KÖYÜ/ATAKÖY 2-5-6. MAHALLESİ/ADNAN KAHVECİ BULVARI KÖYÜ/ATAKÖY 2-5-6. MAHALLESİ/BEYAZ LALE KÖYÜ/ATAKÖY 3-4-11. MAHALLESİ/ADNAN

Detaylı

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR NO ADI SOYADI BABA ADI İKAMET YERİ TELEFON NUMARASI EMAİL ADRESİ İMZA 1 Ahmet ÇİFTÇİ Abdülaziz Güngören-İSTANBUL 0212

Detaylı

ÇORLU TİCARET BORSASI. Faal Üye Listesi Tabela Ünvanı. Üye Sicil No Tic.Sicil No. Sayfa 1 / 5

ÇORLU TİCARET BORSASI. Faal Üye Listesi Tabela Ünvanı. Üye Sicil No Tic.Sicil No. Sayfa 1 / 5 1 5 BAŞAK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM BAŞAK GIDA SAN.A.Ş. 2 149 270 SAYILI ÇORLU YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 270 SAYILI ÇORLU YAĞLI TOHUMLAR KOOP. 3 222 KURFALILAR AS-UN SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy 60 Yıl Ataköy İlkokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy 60 Yıl Ataköy İlkokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI Bakırköy Yıl Ataköy İlkokulu Müdürlüğü İSTANBUL/BAKIRKÖY/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/ATAKÖY --. MAHALLESİ/KİLİTBAHİR İSTANBUL/BAKIRKÖY/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/ATAKÖY --. MAHALLESİ/BEYAZ LALE İSTANBUL/BAKIRKÖY/MERKEZ

Detaylı

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI 37. DÖNEM TMMOB KURULLARI TMMOB 37. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs 1-2 Haziran 2002 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonunda TMMOB Kurulları aşağıdaki şekilde oluştu. TMMOB YÖNETĐM KURULU

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C. İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 KİMLİK BİLGİLERİ YERİ SONUÇ 1 BAHATTİN ABLAK 17036647352 İSMAİL MARDİN 20.06.1982 BALIKÇI GEMİSİ TFASI

Detaylı

ÇORLU TİCARET BORSASI. Faal Üye Listesi Tabela Ünvanı. Üye Sicil No Tic.Sicil No. Sayfa 1 / 5

ÇORLU TİCARET BORSASI. Faal Üye Listesi Tabela Ünvanı. Üye Sicil No Tic.Sicil No. Sayfa 1 / 5 1 5 BAŞAK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM BAŞAK GIDA SAN.A.Ş. 2826511075 2 149 270 SAYILI ÇORLU YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 270 SAYILI ÇORLU YAĞLI 2826511196 TOHUMLAR KOOP. 3 222 KURFALILAR AS-UN

Detaylı

YALOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ

YALOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ 1 5972 134 ABKA İLETİŞİM DANIŞMANLIK TEKNİK HİZMETLER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 06.11.2007 Armutlu M.Md. - 0020524931 2 4054 341 AKDOĞA ÇİÇEKÇİLİK TARIMSAL ÜRETİM NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE 02.05.2000

Detaylı

YETKİ BELGESİ SONUÇ LİSTESİ

YETKİ BELGESİ SONUÇ LİSTESİ K1 YETKİ BELGESİ SONUÇ LİSTESİ 04/10/2017 10:26:30 Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası SIRA FIRMA UNET NO BELGE NO DURUM TELEFON SAĞLAMAYAN ŞART TANIMI SON.KONT.TARİHİ MUAF TARİHİ GÜN 1 A.İZZET CEYLAN 209058

Detaylı

MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE

MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE SIRA SCL UNVAN ADRESİ İLİ TELEFON 1 İLÇESİ TELEFON 2 7 SÜPÜRGE İMALATI VE TOP.TİC. 1 1431 SALİM ÖZTÜRK TUZLA MAH SÜPÜRGECİLER SİTESİ N.45 SAKARYA FAX NO GSM 2727793 2 2827

Detaylı

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 )

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 ) MINISTERS FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR S FICE (*) ( 1920 2007 ) Presidents of the Republic / Ministers of Finance Term of Office PERIOD GRAND NATIONAL ASSEMBLY GOVERNMENT Mustafa Kemal 23.04.1920

Detaylı

BAYBURT TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ

BAYBURT TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ 1 2 1983 797 Hüsnü KOSTİK 01.02.1972 ESENLER VERGI DAIRESI MÜDÜRLÜĞÜ -- 5800029684 SEÇME+SEÇİLME 2175 989 Ali Rıza ŞAHİN 14.04.1977 Aydıntepe M.Md. SEÇME+SEÇİLME -- 7900030291 3 2283 1132 Kamil BAYKAL

Detaylı

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI 4-GRUP(BEYAZ EŞYA-KUYUMCULUK) MESLEK GRUBU

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI 4-GRUP(BEYAZ EŞYA-KUYUMCULUK) MESLEK GRUBU BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI 4-GRUP(BEYAZ EŞYA-KUYUMCULUK) MESLEK GRUBU Ünvanı Adres Telefon ABA KUYUMCULUK İNŞAAT GIDA TEKSTİL TAŞIMACILIK ELEKTRONİK HAYVANCILIK İHRACAT İTHALAT TİCARET VE SANAYİ HÜRRİYET

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - 1 / 8

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - 1 / 8 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

İŞLETMENİN ADI ADRESİ İŞLETME TEL Yönlendirilen Öğrenciler Kesin Sözleşme Yapan Öğrenciler KABAALİ HUKUK BÜROSU VATAN CAD. N;8D:23 K:6 ÇAĞLAYAN

İŞLETMENİN ADI ADRESİ İŞLETME TEL Yönlendirilen Öğrenciler Kesin Sözleşme Yapan Öğrenciler KABAALİ HUKUK BÜROSU VATAN CAD. N;8D:23 K:6 ÇAĞLAYAN SIRA NO MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK TİCARET MESLEK LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BÜRO YÖTETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI İŞLETMENİN ADI ADRESİ İŞLETME TEL Yönlendirilen Öğrenciler Kesin Sözleşme Yapan Öğrenciler

Detaylı

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER)

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER) MUESSESE === AMASRA IL === BELDE === 0 RAMAZAN ÖZKARA MUSTAFA YERİ 0/0/0 Kontennjan : MUESSESE === ARMUTÇUK IL === BELDE === 0 0 0 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 0 00 BURHAN TEKİN EMRAH TAYFUN ERSAN ENGİN

Detaylı

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİNE GİREMEYEN ÜYELER TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALAT VE TİCARETİ Seçim Tarihi: Açıklama

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİNE GİREMEYEN ÜYELER TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALAT VE TİCARETİ Seçim Tarihi: Açıklama 14 14 TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALAT VE TİCARETİ 1 1592 2412 ŞAHİNLİ KÖYÜ VE HAVALİSİ DOKUMACILIK KÜÇÜK SANAT KOOP. 08.01.1958 Bilinmiyor 2 1759 2580 ÖZER KARDEŞLER KOLL.ŞTİ. HASAN ÖZER VE ORTAĞI 02.01.1959 Hızırbey

Detaylı

Telefon [GSM] 100.YIL MH. YENİ SANAYİ SİTESİ NO:10/A 38500 YAHYALI/KAYSERİ 5322756727 aktifnakliyat@hotmail.com

Telefon [GSM] 100.YIL MH. YENİ SANAYİ SİTESİ NO:10/A 38500 YAHYALI/KAYSERİ 5322756727 aktifnakliyat@hotmail.com Ünvanı Adres Telefon Telefon [GSM] Faks E-Posta AKTİF NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM TEKSTİL MOBİLYA LOJİSTİK MADENCİLİK DOĞALGAZ OTOMOTİV BİLGİSAYAR GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED

Detaylı

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1609 2429 ALİ TÜRK OĞULLARI YALÇIN TÜRK VE ALİ TÜRK KOLL.ŞTİ. 16.01.1958 Hızırbey V.D. SEÇME+SEÇİLME - 0520053729 1757 2578 ŞAHİNLER KOLL.ŞTİ. ŞEMSETTİN

Detaylı

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİNE GİREMEYEN ÜYELER 13 13 - MOTORLU TAŞITLARIN VE YEDEK PARÇALARININ TİCARETİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİNE GİREMEYEN ÜYELER 13 13 - MOTORLU TAŞITLARIN VE YEDEK PARÇALARININ TİCARETİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 13 13 MOTORLU TAŞITLARIN VE YEDEK PARÇALARININ TİCARETİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 1 3159 4027 RAİF ERYAŞAR MÜESSESESİ TEOMAN ERYAŞAR VE ORTAĞI KOM.ŞTİ. 07.10.1969 Karadeniz V.D. 8390024154 2 3993 4727

Detaylı

Bafra Ticaret Sicili Müdürlüğü

Bafra Ticaret Sicili Müdürlüğü Bafra Müdürlüğü Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır. 6102 sayılı

Detaylı

Toplam Anaç MEHMET KARA 3900311 15791496956 10 8 0 8.00 0.00

Toplam Anaç MEHMET KARA 3900311 15791496956 10 8 0 8.00 0.00 KÖYÜ: AĞAYERİ Sayısı n APTURRAHMAN PEKER 3900941 18344411826 5 5 0 5.00 0.00 APTURRAHMAN PEKER İŞLETMESİNDE ANAÇ SIĞIR DESTEĞİ HAKEDEN ANAÇ SIĞIRLAR TR22815224 20.05.2010 Destek Alır TR39564532 04.07.2008

Detaylı

NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU. 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İmamoğlu Kaymakamlığı

NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU. 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İmamoğlu Kaymakamlığı KALKINMA KURULU ADANA ÜYELERİ NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 2 İsmail Hakkı DEVELİ Kaymakam Seyhan Kaymakamlığı 3 Abdullah DÖLEK Kaymakam

Detaylı

2013 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ 13.05.1999. Tercih Adı

2013 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ 13.05.1999. Tercih Adı 0 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ MELİKE ÇOLAK.0. GÜNGÖR Adı İzmit Körfez Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Düzce Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Asil olarak kazandınız. Gölcük

Detaylı

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz.

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz. UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz. 04.12.2004 TARİH VE 5271 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUN 64.

Detaylı

2002 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ ( İLK 100 SIRALAMASI )

2002 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ ( İLK 100 SIRALAMASI ) 2002 LENDİRME DÖNEMİ GELİR Sİ REKORTMENLERİ ( İLK 100 SIRALAMASI ) İL ADI:TEKİRDAĞ SIRA NO NUMARASI BİN TL MÜKELLEFİN BEYANA İLİŞKİN DAİRESİ ADI SOYADI FAALİYET KONUSU MATRAH TAHAKKUK EDEN ÖDENECEK 1 004

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

TÜRKİYE GÜVERCİN FEDERASYONU İSTANBUL GENELİ MARATON 1.(YOZGAT )ETABI

TÜRKİYE GÜVERCİN FEDERASYONU İSTANBUL GENELİ MARATON 1.(YOZGAT )ETABI TÜRKİYE GÜVERCİN FEDERASYONU İSTANBUL GENELİ MARATON 1.(YOZGAT )ETABI YARIŞAN BÖLGELER SALINAN 2792 KLASMAN %33 921 AVRASYA POSTA SALINAN SAAT 06.38.51 AVRUPA YAKASI TARİH 19.06.2013 BOGAZICI POSTA PENDIK

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ DÖRDÜNCÜ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 BALIKESİR KARDEŞLER TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. 2 BALIKESİR BATIKAN

Detaylı

Muhasip: Rüstem Candan Mehmet Çelemoğlu. Üyeler: Naci Kurt Basri Karagöz Ali Serter Mazhar Morova

Muhasip: Rüstem Candan Mehmet Çelemoğlu. Üyeler: Naci Kurt Basri Karagöz Ali Serter Mazhar Morova Tarih: 13 Nisan 1952: Türkiye Tekel İşçi Sendikaları Federasyonu adıyla federasyon kuruldu. Yönetim Kurulu Başkan: Yusuf Öner Başkan Vekili: Salih Timurtaş Genel Sekreter: Seyfi Demirsoy Muhasip: Rüstem

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Temmuz 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Temmuz

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1)

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SEKİZİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ İLK GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 AFYONKARAHİSAR FATİH KARAKOYUN

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2774 3621 SARAY MOBİLYA ALİ TURAN ABANOZOĞLU VE ORTAĞI 22.03.1965 Karadeniz V.D. SEÇME+SEÇİLME - 0010034092 3063 3927 KENAN İSKENDER 26.12.1968 Hızırbey

Detaylı

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ADANA Burhan Nuri Yılmaz -10845 22.11.1958-18.10.2008 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik (Elektronik ve Haberleşme Kolu) A.Türker Büyüköztürk-5412 05.03.1950-24.02.2009

Detaylı

Sultanahmet - Beşiktaş

Sultanahmet - Beşiktaş Sultanahmet - Beşiktaş S5 S4 S1 S2 S3 S4 S5 Sultanahmet Hipodrom Meydanı Yerebatan sarnıcının önü Gülhane Tramvay istasyonu çevresi Sirkeci Tren istayonu önü Eminönü Kadıköy iskelesi önü S1 S2 S3 http://goo.gl/n8dseh

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ İlçe Okul Okul Türü Yabancı Dil Sınıf Nilüfer Nilüfer İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Sayı : 73112577-301.01.01/13723 05/03/2014 Konu: SEMPOZYUM DUYURUSU

Sayı : 73112577-301.01.01/13723 05/03/2014 Konu: SEMPOZYUM DUYURUSU T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Sayı : 73112577-301.01.01/13723 05/03/2014 Konu: SEMPOZYUM DUYURUSU DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün 18.02.2014 tarihli ve 45571980-051.04/11004

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

AKSARAY (68) 1510 AKSARAY -68- MERKEZ. AKSARAY BELEDİYESİ Arsa m 2 Değeri. Mahalle

AKSARAY (68) 1510 AKSARAY -68- MERKEZ. AKSARAY BELEDİYESİ Arsa m 2 Değeri. Mahalle AKSARAY (68) 1510 BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 9.Bulvar (Selçuk cad.).............26.00 79.cad (Kurtuluş cad)..............19.00 80.cad.(Şehit Ali Çakır sk.).........16.00 3700 (3 nolu sk.).................12.00

Detaylı

YALOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ

YALOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ 1 5199 4598 3R ÇEVRE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ,İNŞAAT, 13.09.2005 Yalova V.D. - 0010535291 2 7139 5894 3R ÇEVRE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ,İNŞAAT, 06.09.2010 Yalova V.D. - 0010535291

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa.

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa. 2014 2015 lise taban puanları 2015 'daki liselerin taban puanları, 2015 liseleri taban puanları, 2014 'daki liselerin taban puanları, 2014 liseleri taban puanları, 2014 lise taban puanları, 2015 lise taban

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ 1 000810 975 TURGAY EMİROĞLU-ÖRNEK SİNEMALARI-STAR VİDEO 17.02.1981 Alanya V.D. MUZAFFER-01.02.1954-25021169376 3340022908 2 001563 1723 CELAL MERCAN - MERCAN KIRTASİYE & COPY CENTER 07.06.1988 Alanya

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

ÜYE REHBERİ (MEMBERS DIRECTORY)

ÜYE REHBERİ (MEMBERS DIRECTORY) ÜYE REHBERİ (MEMBERS DIRECTORY) Yayın Kurulu (Board Of Edition) Deniz VARLI İlkay KAVALCI Grafik & Tasarım Uygulama (Graphic & Design) Osmanlı Grafik 0464 213 01 00-0544 559 04 56 bilgi@osmanligrafik.com

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

MALKARA TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ

MALKARA TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ 1 143 944 269 SAYILI YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 21.10.1966 Malkara V.D. - 9960045992 2 191 577 ALTENLER UN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 05.07.1976 Malkara V.D. - 0600030770 3 222 223 İSMAİL

Detaylı

Firma : S.S. İLKYANKI SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ. Muavin Defter. Tarih : 19.03.2015 Sayfa : 1 / 284

Firma : S.S. İLKYANKI SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ. Muavin Defter. Tarih : 19.03.2015 Sayfa : 1 / 284 Alt Hesap Kodu : 131.0939.01 Alt Hesap Adı : MEDİYHA AKSU (502) Sayfa : 1 / 284 Açılış Fişi 95,24 95,24 A 4,76 B 30.01.2015 000000023 30.01.2015 DİĞER İŞ BNK AİDAT ÖDEMESİ 100,00 95,24 A 4,76 B 28.02.2015

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ Köy : SEYDİLER Abn No TC Kimlik No Adı Soyadı Baba Adı Köy Mevki Ada Parsel Bitki Slm Şekli Alan Tutar 1535

Detaylı

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Fen Lisesi ,873. Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi ,862

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Fen Lisesi ,873. Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi ,862 İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı Kayseri Fen Lisesi 60 492,873 Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi 170 483,862 Sami Yangın Anadolu Lisesi 170 478,375 Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi 170 474,336 Sema

Detaylı

İstanbul'da trafiğe kapalı yolları ve alternatifleri

İstanbul'da trafiğe kapalı yolları ve alternatifleri On5yirmi5.com İstanbul'da trafiğe kapalı yolları ve alternatifleri 37. Vodafone İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da bir çok yol kapalı. peki bu kapalı yolların alternatifleri neler.... Yayın Tarihi

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ GEÇTİ/KALDI İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ SONUÇ ADAY NO

KİMLİK BİLGİLERİ GEÇTİ/KALDI İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ SONUÇ ADAY NO İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK BABA ADI YERİ 1 BERK DÖNMEZ 492 CÜNEYT KADIKÖY 24.01.1995 U.GEMİCİ İSTANBUL

Detaylı

MÜSİAD ANTALYA ŞUBESİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU LİSTESİ FİRMA FAALİYET TEL FAX CEP EMAİL

MÜSİAD ANTALYA ŞUBESİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU LİSTESİ FİRMA FAALİYET TEL FAX CEP EMAİL MÜSİAD ANTALYA ŞUBESİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU LİSTESİ RESUL LEKESİZ ŞUBE BAŞKANI EMREM YAPI CAM TUĞLA, PROFİLİT CAM, DEKORATİF DOĞAL TAŞ,İNŞAAT 3120566 3165614 5326163469 emrem@camtugla.org HASAN DEMİR

Detaylı

UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN

UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN 1 Erkan ZORLU Vhki Akdeniz- Mersin Üç Ocak İlkokulu Akdeniz- Salim Güven İlkokulu Vhki 23 10 7 2 Mehmet Şah DAĞ Memur Akdeniz- Mehmet Dağlı Ortaokulu

Detaylı

BALIKESİR TİCARET BORSASI BORSA ÜYELERİ

BALIKESİR TİCARET BORSASI BORSA ÜYELERİ TİCARET BORSASI BORSA ÜYELERİ ADI VE SOYADI/ÜNVANI TELEFON/ İŞ FAKS İL/İLÇE FAALİYETİ 705 SAYILI TARIM SATIŞ KOOP. 2393743 2393744 YAĞLI TOHUMLAR ADNAN ATACAN - ELİF TİCARET 2447627 2447697 TOPTAN GIDA

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

2017 YILI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE OLUŞAN TABAN PUANLAR VE BOŞ KONTENJANLAR

2017 YILI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE OLUŞAN TABAN PUANLAR VE BOŞ KONTENJANLAR YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE OLUŞAN LAR VE LAR 84518 AKKIŞLA / Akkışla Çok Programlı Anadolu Lisesi 188,1665 0 Anadolu Lisesi 84519 AKKIŞLA / Akkışla Çok Programlı Anadolu Lisesi 172,6488 30 Anadolu Meslek

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 17-18 HAZİRAN 2015 İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 17-18 HAZİRAN 2015 İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: TARİH: 17-18 HAZİRAN 2015 LİMAN BAŞKANLIĞI / ADAY ADI SOYADI 1 BÜLENT DEĞİRMENCİ.6074 HÜSEYİN GAZİ ŞİŞLİ 13.11.1978 2 ABDULLAH VERİT.1208 ARİF EMİNÖNÜ 18.03.1983

Detaylı

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan Herkese mutluluklar dileriz AVRUPADAKI KERMELIKLILERIN ISIM LISTESI size kolaylik saglayacak herkesi bulacaksiniz Eger isim listesinde isminiz yoksa hemen bize bildirin saygilarimla Erol kilinç a cok tesekkür

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Proje ANA EYLEM 1 - PROGRAM ÜLKELERİ ile ÖĞRENCİ ve PERSONEL (KA103) Yükseköğretim Kurumları Ders Verme Hareketliliği Faaliyeti Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI SEÇİM LİSTESİ

BODRUM TİCARET ODASI SEÇİM LİSTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 008912 009516 ERER ENDÜSTRİ MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BODRUM ŞUBESİ 16.05.2011 Şişli V.D. SEÇME - 3540018636 008920 009524 ELİF GÜLİNAN

Detaylı

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5157 5766 KANBEROĞLU TURİZM VE SEYAHAT LTD.ŞTİ. 09.06.1978 Karadeniz V.D. SEÇME+SEÇİLME - 4950023037 5280 5873 TRABEZUS TURİZM SEYAHAT ACENTASI-HASAN

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AMP - 11. Sınıf / A Şubesi (MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI) Sınıf Listesi 1 18 BARIŞ ÖZ 2 45 YİĞİT BERAT KAYA 3 112 İSA ÖZDAL 4 114 HALİT ARPACI 5 122 VOLKAN KUL 6 141 İSMAİL ERSEZER 7 179 GÖKHAN AYTEKİN 8 206

Detaylı

SERVİS AĞI KAYMAKAPI HYB-3217 DUMLUPINAR MAH.PROF. KAMİL MİRAS CAD. NO:42/A AFYONKARAHİSAR

SERVİS AĞI KAYMAKAPI HYB-3217 DUMLUPINAR MAH.PROF. KAMİL MİRAS CAD. NO:42/A AFYONKARAHİSAR SERVİS AĞI AYŞE GÜL GÖKTEPE KAYMAKAPI 4060303259 02222262626 03-HYB-3217 DUMLUPINAR MAH.PROF. KAMİL MİRAS CAD. NO:42/A AFYONKARAHİSAR ŞAHİNLER ELEKTRONİK-AHMET ŞAHİNLER BATMAN 7980431444 04882131702 21-HYB-3440

Detaylı

2012 Damacana Su Raporu - Hastalık Yapan Damacanalar - Manşet Haber - Salihliegitim

2012 Damacana Su Raporu - Hastalık Yapan Damacanalar - Manşet Haber - Salihliegitim Dolum Tesislerinde Herhangi Bir Uygunsuzluk Tespit Edilmediği Halde Tüketiciye Ulaşıncaya Kadar Geçen Süreçteki Uygunsuz Şartlar Sebebiyle Olumsuzlukların Görüldüğü 19 Litrelik Damacana Su Satış Noktaları

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 12/09/2017 SALI SAAT:14.00

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 12/09/2017 SALI SAAT:14.00 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 12/09/2017 SALI SAAT:14.00 1. Hasan Şahin NALBANTOĞLU na ait 17871Nolu Tespit Tutanağı 2. Mehmet UYSAL a ait 17872 Nolu Tespit Tutanağı 3. Demir İnş.Haf.Mim.Mad.Tah.ve

Detaylı

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DANIŞMA KURULU 1. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz Ardahan Üniversitesi 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 4. Prof.

Detaylı

ÜNVANI 5 ALİ NACİ ATEŞ İNŞAAT MÜH. SAĞLIK RAPORUNDA AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR İBARESİ OLMAMALI 80 TL DEKONT İBRAZI.

ÜNVANI 5 ALİ NACİ ATEŞ İNŞAAT MÜH. SAĞLIK RAPORUNDA AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR İBARESİ OLMAMALI 80 TL DEKONT İBRAZI. YAPI DENETİM UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN GEÇİCİ 8 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA VEYA BELGESİNİN KAYIP OLMASI NEDENİ İLE YENİDEN BELGE DÜZENLENMESİ İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARDA TESPİT EDİLEN EKSİK BELGELER 03.05.2016

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 04.11.2010 AÇIKLAMA Yükseköğretim Genel Kurulu 2010 yılının 17. toplantısını yapmak üzere 03.11.2010-04.11.2010 da toplanmış; Eğitim, Kadro, Mevzuat ve Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon komisyonları raporlarının

Detaylı

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) 1 BURSA AHMET KAVAS ASİL KAZANDI 2 BURSA UFUK GÜVEN ASİL KAZANDI 3 BURSA ŞENOL MUTLU ASİL KAZANDI 4 BURSA ALAETTİN OLFAZ ASİL KAZANDI 5 BURSA HÜSEYİN TOKLU ASİL KAZANDI 6 BURSA

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ 1 Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi ( Yusuf Kenan KUL 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (01.03.1927-15.12.2015) Münir Zekai TANYELOĞLU 2. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 12 ve 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı (23.03.1923-08.12.2015) Galip

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL 80 19 LÜTFİYE TURAN 2 ASİL 14 108 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL 49 44 ALKAN BAHADIR 4 ASİL 32 22 FATMA KANDAZOĞLU 5 ASİL 16 74 AHMET ÖZDEMİR

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi 237116094 EL.. ÇATA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) İkinci Öğretim Lisans ÖSYM: Ek Kontenjan Türkçe 577,5 237116095 FE.. ASLA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve

Detaylı

İLGİLİ KOORDİNATÖR ÖĞRETMENLER VE İLETİŞİM ADRESLERİ

İLGİLİ KOORDİNATÖR ÖĞRETMENLER VE İLETİŞİM ADRESLERİ İLGİLİ KOORDİNATÖR ÖĞRETMENLER VE İLETİŞİM ADRESLERİ GRUP NO OKULLAR KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN İLETİŞİM ADRESİ ( E- POSTA) 1 1. Emin Sağlamer İ.O 2. Emniyetçiler İ.O 3. Gazi İ.O 4. Metin Emiroğlu İ.O 5. Mithat

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

CENAZE İLANLARI VEFAT EDEN YAKINI ADRES TELEFON VEFAT TARİHİ

CENAZE İLANLARI VEFAT EDEN YAKINI ADRES TELEFON VEFAT TARİHİ CENAZE İLANLARI VEFAT EDEN YAKINI ADRES TELEFON VEFAT TARİHİ İkbal ŞENLİK Adem ÖZKAYA Çatı Yapı Koop.Sk.No:18 0 533 715 44 42 27.01.2016 Hüseyin DEMİR Mehmet DEMİR Kervansaray Mh.2122.Sk.No:8 0 542 683

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ 2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ İl: 58 - SİVAS S.NO Vergi Dairesi Vergi No Mükellef 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) HESAPLANAN (TAHAKKUK

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURU SAHİBİ DEĞERLENDİRME GEREKÇE

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURU SAHİBİ DEĞERLENDİRME GEREKÇE LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURU SAHİBİ DEĞERLENDİRME GEREKÇE 1-19.07.2011 AYŞE AYDIN Müracaat Reddedildi EK1, Ek2, Tek Hat Şeması, Mülkiyet 2-20.07.2011 OSMAN

Detaylı

Yurdunuzu Seçmeye Hazır mısınız?

Yurdunuzu Seçmeye Hazır mısınız? On5yirmi5.com Yurdunuzu Seçmeye Hazır mısınız? İstanbul'da üniversite okuyacak öğrenciler; işte kalabileceğiniz kız ve erkek öğrenci yurtları... Yayın Tarihi : 2 Eylül 2010 Perşembe (oluşturma : 9/19/2015)

Detaylı

2007 YILI KURUMLAR VERGİSİ ODAMIZ ÜYELERİ İLK ON SIRALAMASI

2007 YILI KURUMLAR VERGİSİ ODAMIZ ÜYELERİ İLK ON SIRALAMASI 2007 YILI KURUMLAR VERGİSİ ŞEKER YEMEK VE TEMİZLİK HİZMET LERİ PETROL, İNŞAAT TURİZM NAK 1 LİYAT TİCARET LİMİDET BENLİTAŞ İNŞAAT, NAKLİYAT,HARFİYAT KONKASÖR İŞLETMECİLİĞİ VE 2 TİCARET LİMİTED GÜMÜŞBAĞ

Detaylı

HOPA TSO BÜNYESİNDE BULUNAN TÜM NAKLİYECİ FİRMA LİSTESİ

HOPA TSO BÜNYESİNDE BULUNAN TÜM NAKLİYECİ FİRMA LİSTESİ HOPA TSO BÜNYESİNDE BULUNAN TÜM NAKLİYECİ FİRMA LİSTESİ FİRMA ADI YETKİLİSİ GSM E-MAİL 1 2 AGORA İÇ VE DIŞ TİCARET NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT İNŞAAT TAAHÜT TURİZİM LİMİTED ŞİRKETİ ZUHAL BAYRAKTAR 0544 808

Detaylı

MUŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİNE GİREMEYEN ÜYELER

MUŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİNE GİREMEYEN ÜYELER 1 200004 200004 ADİL AYDEMİR 22.02.1990 Bilinmiyor 2 004915 4500 AFM YOL YAPI İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 10.08.2017 Muş V.D. 0080902069 3 004825 4428 AHMET EMRE POLAT İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK

Detaylı

Çanakkale Ticaret Sicili Müdürlüğü

Çanakkale Ticaret Sicili Müdürlüğü Çanakkale Ticaret Sicili Müdürlüğü Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

Detaylı

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org TARIM MAKİNALARI FİRMALARI http://www.tarmakbir.org Firma:ÖZALSAN PÜLVERİZATÖR SANAYİ- ÖZCAN ÖZAL Şehir :ADANA Faaliyet Alanı:İMALATÇI Telefon - 1 :(0090) 322. 611 20 34 (2 H) e-mail :ozalsantarmak@hotmail.com

Detaylı