ISTANBUL TICARET ODASI ODA MECLISI VE YÖNETIM KURULU ÜYELERI ALBÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL TICARET ODASI ODA MECLISI VE YÖNETIM KURULU ÜYELERI ALBÜMÜ"

Transkript

1

2 Meslek Kom ı te l er i seçimi K as ım 1975 Meclis seçı mı Kas ım 1975 Yö n e tım Kurulu seçimi a Kas ım 1975 Ye nı uz uv lar ın I şe baş l ama tarihi A ra lı k ı 9 75 ISTANBUL TICARET ODASI ODA MECLISI VE YÖNETIM KURULU ÜYELERI ALBÜMÜ

3 ODAlARlN I<URUlUŞlARI VE GÖREVlERI lle IlGili KANUNlAR VE TÜZÜKLER KANUNLAR Kanun No.su Adı 655 Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu 4355 Tıcaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu 5590 Ticaret ve Sanayi Odaları. Ticaret Odaları. Sanayı Odaları. Tıcaret Borsa l arı ve Ticaret ve Sanayi Od a l arı, Sanayi Oda l arı ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu Sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren Kanun Sayılı Kanuna Ek Kanun (Oda uzuvlarının seçim sorelerını temdlt hususunda hokomete yetki veren Kanun) 2 Ticaret ve Sanayi Oda l arı, Ticaret Odaları, Sanayi Oda l arı ve Ticaret Borsalarının uzuvlarının feshl ile yeniden seçım ı erinin yapılması hakkında geçici Kanun Sayı lı Kanunun 6233 say ılı Kanunla değiştirilen 64.0nc0 maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında geı çlcl Kanun Tarihi TOZOKLER : / Ticaret va Sanayi Odaları, Tıcaret Odalcırı. Sanayi Odaları, Ticaret Borsalar ı ve Tıcaret ve Sanayi Odaları. Ticaret Odaları. Sanayi Odaları ve Ticaret Borsa l ar ı Birliği TOzOI')ü 20.'6.1960/ Sayılı Kararname ile yüdlrioi')e konulan TO zoğ Un ba z ı maddelerinin deği ş tirilmesi hakkındaki tüzok

4 ISTANBUL TiCARET ODASI TARIHÇESI smanl ı lmparatorluounda ticart va mesleki faal!yetlerln tabii bir Icabı olarak mesleki ahlak ve tesanodo korumak gayesiyle teşekkül etmiş bulunan (Lonca. Gedik) gibi bazı müesseseler bulunmakta ve kendi sahalarını düzeniernekte ldller O CEMIYETI TICARIYE : Ancak, 19.uncu asırda başlayan batılı laşma hareketlerinin getlrdiqi fikirlere ve doau rduı')u zaruretlere blnaen ticart sahada da yeni müesseselere Ihtiyaç duyulm as ı sebebiyle ticaret ve ziraat alan ınd a bilgi sahibi kimselerden terekkop eden bir özel meclis kuru lması dilşonoimoş ve 1876 yılında başlayan bu yoldaki çalışma lar 1880 yılında (Cemlyetı Tlcarlye)nln teşkiline veslle olmuştur. Cemlyetl Ticeriyenin esas görevi, Oda olarak kurulması Için lfası gereken hazırlıkların tamamlanması o lmuştur. Bu maksatla hazırlan arak Ticaret Neza retine tasdik ettirilen Nlzamnamenln 1. maddes ınde ' 'Odanın, HOkOmetln, TI- caret Bakanlı()ı vasıtasiyi a tıcaret hayatımıza ve toccara alt alacağı bilgllerin kaynaoı ol acağı ve hükümetle tüccar aras ında geçecek muamelelerde mutavass ıt bir rol oynayacağı" belirtilmektedir. TICARET ODASI : Bu hamlık devresini takiben. 16 Ocak 1882 de memleketlmlzde Ilk tlca ret odası Istanbul'da resmen kurulmuş oluyordu. Odaya, kurulduı')u lik yı l zarfında. 250 Oye kayde dilmlştl. Kuru luşundan a ltı yıl sonra, 27 Şubat 1888 de Ticaret, Ziraat ve Nafla Ticaret, Ziraat ve Sanayi Odası} N e;ı:a retlerlnln tezkaresiyle Oda, <Istanbul haline 31 Unvanı getirilmiştir. Mayıs 1910 tarihli Ticaret ve Sanayi Odaları Nlzamnamesl ile tekrar (Ticaret ve Sanayi Odası) olarak değiştirilmiştir. Oda ların Birinci Cihan Harbl s ıra larında ve onu takip eden devrede odaların faa sebep ve salklerle normal bir düzende yoromedlı')l ve lhmale uoradıoının moşahode odllmesl Ozerlne. Işleri n biraz olsun düzeltilmesi ama cıyl e 1921 yılında (Milli Ticaret Teşvik ve Himaye Cemlyetl) kurulmuştur. lıyetlnln çeşitli

5 655 SAYILI KANUN : 2 Mayıs 1925 tarihli ve 655 sayılı kanunla, Odaların hükmi şahs.iyeti haiz mesleki birer teşekkül oldukları kabul edilmiş ve ticaret ve sanayi erbabı için odalara kayıt mecburiyeti konmuştur; 4355 SAYILI KANUN : 11 Ocak 1943 de kabul olunan 4355 sayılı ''Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu", 655-sayılı Kanun ile bu Kanunun ü inci maddesini tadil eden 916 sayılı Kanun ile 1302 tarihli Umumi Borsalar Nizamnamesinin Ticaret ve Zahire Borsalarına ait hükümlerini tatbikten kaldırmıştır sayılı kanun ile, Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odalarının ve Ticaret Borsalarının uzuvları olan, - Meslek Heyetleri -Meclis, - idare Heyetleri tesis olunmuştur. Ayrıca' Kanunda.ismi geçen teşekküllerden her birinin nezdinde Ticaret Vekaletince tayin edilen bir umumi katip ve icabında bir umumf katip muavininin bulunacağı kabul edilmiştir tarihinde kabul olunan "5373'' sayılı Esnaf Dernekleri Birlikleri Kanunu" ile, 4355 sayılı Kanunla teşekkül etmiş Esnaf Odaları ve bunlara bağlı mesleki teşekküller kaldırılmıştır SAYILI KANUN : 8 Mart 1950 tarihinde kabul edilen 5590 sayılı ''Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları. Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu" 4355 sayılı Kanun ve onunla ilgili tüzüğü tatbikten kaldırmıştır. Halen yürürlükte bulunan bu Kanunun getirdiği yenilikler arasında en önemlileri Odalara muhtariyet tanınması, Umumi Katipierin Yönetim Kurullarının inhası ile Oda Meclisi tarafından tayin edilmesidir. MezkCır Kanuna ait tüzük de tarihli Bakanlar Kurulu karariyle kabul edilmiştir. GEÇiCi DEVRE : ( ) tarih ve 2 sayılı Kanunla bütün Odalar ve Borsaların uzuvları feshedilmiş, yeni seçimlere kadar Odaların işleri 5590 sayılı Kanuna istinaden 3 veya 5 kişilik bir komite tarafından görülmüştür. (Odamız için bu devrede 5 kişilik bir komite kurulmuştur).

6 5590 sayılı Kanuna ait Tüzüğün bazı madd.eleri 24 Haziran 1960 tarihinde yayınlanan bir tüzükle değiştiriimiş ve son Oda ve Borsa seçimleri bu tüzuğün hükümlerine göre yapılmıştır. ODAMIZIN BUGÜNKÜ DURUMU: Oaamızın bugüne kadar geçirdiği safhaları kısaca belirttikten sonra; şimdi de bugünkü kuruluşundan bahsedebiliriz. Yukarıda sözü geçen 5590 sayılı Kanun ve buna ait tüzük hükümlerine göre, Ticaret Odaları, bu meyanda hususiyle Odamız, biri seçimle, diğeri tayinle kurulan iki esas teşkilata dayanmaktadır. Biz burada albümün hazırlanış maksadına uygun olarak Odanın sadece seçimle vücut bulan organlarından söz edeceğiz. Seçimle kurulan Teşkilat : - Meslek Komiteleri -Oda Meclisi - Yönetim Kurulu olmak üzere üç organdan meydana gelmiştir. Meslek Komiteleri: Üç yılda bir Tüzük hükümlerine göre meslek grubu me!nsupları tarafından seçilen ve belli bir veya birkaç meslek kolunu içine alan 5 veya 7 asli üye ile aynı miktarda yedek üyeden müteşekkil istişari organlar~ır. Odamizda bugün için 81 Meslek Komitesi bulunmaktadır. Oda Meclisi : Her meslek komitesinin üç yılda bir seçeceği iki asli üyeden terekküp eder. Meslek Komiteleri Meclise seçtikleri iki asli üyeden başka, iki d.e yedek üye seçerler. Meclis kendi üyeleri arasından bir yıl için bir başkan ve bir başkan vekili seçer. istanbul Ticaret Odası Meclisi 162 üyeden müteşekkildir. Meclis, Odanın en büyük teşkilat kademesi, en yüksek karar ve mürakabe organıdır. Yönetim Kurulu: Oda Meclisi tarafından, kendi üyeleri arasında bir yıl için seçilen onbir asli ve aynı miktarda da yedek üyeden müteşekkil 'bir icra organıdır. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, iki başkan vekili seçer.

7 Devre 00/l,MIZDA 5590 SAYILI KANUNA GÖRE v APILAN SEÇiMLER Meslek Komiteleri Oda Meclisi Yönetim Kurulu işe başlama tarihi ll Not : yılları arasında oda seçimleri, 7060 sayılı Kanunun hükümete verdiği yetkiye binaen birer yıl süre ile iki defa ertelenmiştir. lll - 1 ( IV V VI VII VIII IX

8 MECLIS BAŞI<ANLIK DIVANI SENCER Emir ŞAMLI Merih

9 YÖNETIM KURULU BA$1<ANLIK DIVANI UMUR Cellll K0Ç0KDEVECI Mehmet GAZIOÖLU Ömer

10 YÖNETIM I<URULU ÜYELERI YARAR Kemal Mu hasip Üye AK Kizım ARMAN Fethi ASLAN Oktay

11 YÖNETIM I<URULU ÜYELERI GÜVEN Nuri KAHVA Tarık ÖZTEKlN Basri ŞEKERCI Mehmet

12 GENEL KATIPLIK lienel. KAllP ÖZASLAN lsmail Iş adresi : Istanbul Ticaret Odas ı Eminönü Iş telefonu : Santral : Ev adresi : Hukukçular Si tesi NO Ş i ş li - - GENEL KATIP YARDIMCILARI KIL.KIŞ Yıldırım KOVACI Nt f'l UCKUN llhan ı, adresi : Istanbul Ticaret Oda- Iş adresi : Istanbul Tıcoro t Oda- ı, adresi ı Istanbul Tl oorııt Odas ı ı, telefonu : ı 5 Ev adresi : Teşvikiye lhlomur Volu 19/ 5 Ev telefonu : B ı Iş telefonu : Ev adresi : Göztopo, Gözcü Bobo, U yanıker Apt. No. 24 s ı 1, telefonu : ı 5 Ev adresi, Erenköy, Sak. No. 6/ 9 Ev telefonu : Şora fet

13

14 l Oda Meclisi Uyelerl J

15 , HUBUBAT, BAKLIYAT, YAGLI, T_OHUMLAR IHRACATÇilARI ÜLKER Ncıile Slcll No.: N. Zeköi Te:msll ettiği firma : Altay Yer Mahsulôtı Ticarethanesi Noile Nahlde Zeköl Ülker I ş adresi : 5 Vakıf Han Kat 1 No. 4 Sirkeci I ş telefonu : Ev adresi : K ı z ta ş ı Cad. No. 10 Kı z ta şı Apt. Fatih Ev telefonu : Meşgale ve lhtiscısı ltholöt lhrocot. TAMER Sabahattin Slcll No. : Temsil ettl(jl firma : Sı n ırlı Sorumlu G ıda Maddeleri lstlhlôk ve lstlhsal Koop. Iş adresi : Ticaret Borsas ı No. 2 Eminönü Iş telefonu : Ev adresı : Sü l eymanpa ş a Sok. No. 91/ 11 Kad ı köy Ev telefonu : Meşgole ve lhtisası: Gıda Maddeleri Ihra ca tı

16 YAŞ VE KURU MEYVE VE SEBZE IHRACATÇilARI b ~--~--~ \ '\ GÜRSOY Slcll No: Temsil ettiği Gürsoy firma Necdet Necdet Iş adresi : As mooltı, Kolçın Sok, Ne. 34, Eminönü Iş telefonu : ÜNAL Yaşar S!cll No : Temsil eıtigl firma ünal Koli. Şti. Ya ş ar ünal ve Ort.!ş adresi : Türk kosı Küçükpazar Ticaret San Şubesi Üstü Iş telefonu : Ev adresi : Mecidiyeköy, Os manlı Sok, 27 Eski Ev adresi : Mormara Cad. 118, Kocamustafa Pa şa Ev telefonu : Meşgole ve lhtlsası : Kuruyemiş Ev telefonu : M eşgale ve lhtlsası : Yaş meyve Ihracatı

17 YAGLAR VE. GIDA MADDELERI IHRACATÇlLARI L IŞMEN Leml Slcll No. : Temsil ettiği firma: Lami l şmen Iş adresi : Kürekcller, Topuz Han No. 8/5 Koroköy Iş telefonu : Ev adresi : Va l ikona~ı Cad. Na ri n Apt. No. 167/ 5 Nlşantaşı Ev teletonu : Meşgale ve lhtlsası : Iktisat OSMANAGAOGLU Behcet Slcll No.: Temsil ettioi firma : Trakya Sanayi ve Ticaret T.A.Ş. Iş adresi : KOrakcller. Topuz Han No. 8/5 Karaköy Banka Komerçlyole Han K. 2 Iş telefonu : Ev adresi : HOsre.v Gerede Coc:L Barış Ap. D. 4 Teşv ikiye Ev telefonu : Meşgale ve lhtlsası : Iktisat

18 SANAYI MAMULLERI ~ ~--~ ihracatçllari BABÜR Rasln Slcil No. : Temsil ettiği firma : Rasln F. Babür ve Ort. Koli. Şti. Iş adresi : Slrkeci. Muh zl rboşı Sk. Merkez Hon Kat 3 No. 303 Iş telefonu : Ev crdresl : Eytam Cod. Huzur Apt. No. 29/ 5 Nl şo nta ş ı Ev telefonu : Meşgale ve lhtlsası : Pomuklu Dokuma. lthaiot, Ihracat. Mü messllllk, Dahili Ticaret. Komisyon PENSOV lzzet Slcll No. : Temsil ettiği firma : Yolova El yol ve Iplik Son. ve Tic. A.Ş. Iş adresi : Fl n c onc ıl ar 22 Iş telefonu : Ev adresi : Yeniköy, Köybaşı Arka Sk. 6/2 Ev telefonu : Meşgo l e ve lhtlsos ı Sentetik Elyof, Iplikler ve Bilumum Mensucat

19 HAYVANI MAHSULLER VE L ~---- IHRACATÇlLARI CETER Mahlr Slcll No. ; Temsil ettiği firma Ce ter Ma h ir Iş adresi Cakmakc ı ı or Yokuşu Büyük Yerıi Hon No, 30 Iş telefonu : Ev adresi : BavoOiu. Aynolı Caşme Cad. 35/5 Ev telefonı.ı : Meşgale ve lhtisası : Sağırsak Işi ve Ihra ca tı Slcll No. : AK Közım Temsil ettiği firma : Kôıım Ak Iş adresi : Duyunu Umumlye Sokak No. 8 Slrkecl Iş telefonu : Ev adresi : Abidei Hürriyet Cad. 284/5 Şişli Ev telefonu : Meşgale ve ihtlsası ; lhro c oı

20 YAP RAl< TÜTÜN IHRACATCILARI ~ ~~ J BODUR Mehmet Sicil No: Temsil ettiği firma Bodur Mehmet Iş adresi : Taksim. Mete Cad. No. 18/7 Iş telefonu : Ev adresi : Etiler, Nisbetiye Cad. Ça nakkale Seramik Mens upları Kooperatif Evleri Ev telefonu : Meşgale ve lhtlsası Tütün Ihracat ı Yaprak UMUR Celdl Slciı No.: Temsil ettiği firma: CEı l öl Umur Iş adresi ; F ı nd ıkl ı Hanı, F ı ndıl<lı Iş teletonu ; Ev adresi: Silôhhane Cad. Zeklpaşo Apt. No '12/3 Teşvikiye Ev telefonu : Me ş gale ve ihtl sası : Tütün Ti careti, Tütün Eksperı

21 TIFTIK, YAPAK, I<EÇI KILI, L ~-- PAÇAVRA VE IHRACATÇlLARI OSTAR M. Faik Slcll No. : Temsil ettiği firma : M. Faik Ü s ta ı Iş adresi : 5 Vakıt Hon Kat 1 No. 1 ~ Sirkeci Iş telefonu : Ev adresi : S ıra se lvil eı, vordor Apt. No. 54/3 Toksim Ev telefonu : M eş gale ve ihtisos ı : Ti ttik vo Yopo~ı. Ticaret ve I hracat ı SI cil No: T ABAK Necati Temsil ett i ği firma : Tabaklar Koli. Şti. Sezai ve Necati Tabak Iş adresi : Kazlıceş m e. Hac ı Hasan Sok. No. 13 Iş telefonu : Ev adresi : Ataköy, 4. K ı s ı m T.O. Blok No. 87/ 9 Ev teletonu : Meşgale ve lhtlsas ı : Ihracat

22 SU MAHSULLERI VE ~ IHRACATÇlLARI ~ Slcil No. : 3272e YARAR Kemal Temsil ettiği firma Yakuba l Bo l ık c ı lık ve Ticaret A. Ş. I ş adresi : Ba l ıkhane No, 12 Aza p ka pı Iş telefonu : Ev adresi : Halaskörgozi Cad. No. 297/ 4 - Şiş l i Ev telefonu : Meşga l e ve l h tlsası ; Ihracat vo Soğ uk Teknik ÖZKA!'JLI Necati Sicll No. : 5554 Temsil ettiği firma : Deniz Ticaret A. Ş. Iş cıdresi; Boh ce kap ı Ye nı Vo l de Hen K. 1 No. 2 Iş telefonu : Ev adresi : S el ömlc eşm e Ba ğ dot Cad Ev telefonu : Meşgcı l e ve lhtiscıs ı : Ihracat

23 KERESTE VE IHRACATÇlLARI CAMCIOGLU Ziya Slcll No: Temsil ettiği cıoğ l u flrmo : Ziya Com Iş adresi : Abdü l azo lpoşa Cad. No , Ci bali Iş telefonu : Ev adresi : Yeni Mahalle, Sahil Yolu, No. 10, Deryo Apt. Ev telefonu : ARAL Kemal Sic ll No : Temsil ettiği flrmo : Kemal Aral Iş adresi : Abdullah Ça vu ş Sok. No. 19, Aksaray Iş telefonu : Ev adresi : Ekin Sok. No. 6 D. 8, Yeşilyurt Ev telefonu : Meşgale ve ihtlsosı caret, Kerestecilik : Dahili Tl Meşgale ve ihtisası : Kereste Ticareti, Bankacılık ve Iktisat

24 FILIMCILIK,REKLAMCILIK,TIYATRO, SINEMA, YERLI FILIM VE IHRACATÇlLARI UTKU Ümit Slcll No. : Temsil ettiği firma : Karvon Film Filmeilik va Sinemacılık Ümit Utku Iş adresi : Bursa Sok. No Şişl i, Samanyolu Sok. Karvan Apt, No Iş telefonu : Ev adresi : Osmonbey, Holôs kôrgazl Cad. Çınar Apt. K. 4 Ev telefonu : Meşgole ve lhtlsası : Fi llm ltha 11. Reiisör ve Sinemac ı UTKU Kemal Sicil No : Temsil ettl~i firma : lnter Film Ticaret Ltd. Şti. Iş c:ıdresi : Bursa Sokak Na. 26/ 2 Bayo~ lu Iş telefonu : Ev adresi : Büyükdere Caddes ı, Hakimlar Sitesi D. 20, Şişli Ev telefonu : Meşgale ve ihtisas.ı : Flllm lma li. Ihracat ı, Slnemoc ıl ık, Turizm, Dokuma Makineleri ve I n şaa t Ortak lı ı

25 MADEN VE IHRACATCILARI, 1 TOPRAK I ŞLERI VE IHRACATÇilARI GAZIOGLU Şaban Slcll N o: Temsil ettiği firma : Demir Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Iş adresi : Fermeneciler Cad. 102, Koroköy Iş telefonu : O/ 11 E'l adresi : Boyalı Köşk Sok. Deni:z Apt. 10/ 10 Arnavutköy Ev telefonu : Meşgale ve ihtisası : Her TOrlü Maden Ihracat ve Ithalatı, MOmesslllik ve Moden Işletmelerı Slcll No.: EREZ lhsan Temsil ettli)l firma : Ho:znedor Ateş Tu~ıo Sonayii A. Ş. Iş adresi : Hoznedor ÇlftliOI eski Londra Asfo l t ı Bakırköy Iş telefonu : Ev adresi : Ataköy, 1. Kı s ım D. Blok No.. 25/ B Ev teletonu : Meşgole ve ihtlsosı Toprak Sonayli ve Ihracat

26 H A L 1, K 1 L 1 M V E ~ IHRACATÇlLARI ~ Slcil No. : ASLAN Oktay Temsil ettl~l firma: Oktay Aslon Iş adresi: Kopalıcorş ı Sohaflar N Iş teletonu : Ev adresi : Top ta ş ı Cad. No. 453 üsküdor Ev telefonu : Meşgale ve l h<lsası : Halı ve Kil im ÖZER Mustafa Sicil No.: Temsil ettiği Özer firma Mustafa Iş adresi : Kopal ıçarş ı Takkecl 1 ler No Iş telefonu : Ev adresi : Zuhuratbabo mohol lesi Tü rkiş Cad. No. 27 Bahar Apt. K. 3 No, 8 Meşgale ve ihtisosı Ha l ı cı

27 CANLI HAYVAN VE ~ ~ IHRACATCILAR I ' SEMI20~LU Sicll No. : Remzl Temsil etti(jl firma: Ge ni ş Şark Remzi Semizoğ lu Iş adresi : Sirkecl, Hamidiye Cad. Mine Hon Kot 3 Iş telefonu : Ev adresi : Teşvikive, Dervodll Sokak. No. 98/10 Ev telefonu ; Meşgole ve lhtisas ı : Canl ı Hov van A l ım. Sat ı m ve Ihra ca tı BAL TO Hüseyin Do{ian Slcll No: Temsil ettl~l firma Nurnon Bolto O~u ll orı H. DoOan Balto ve Ka rd~ş l erl Koli. Şti. 1~ adresi : Karaköy, Ömer Abed Han No. 201 Iş telefonu ı Ev adresi : Beşi ktaş, Spor Cad. A lt ınbaşak Apt, 92/5 D. 8 Ev telefonu ; Meşgale ve lhtlsası : Can lı Hayvon KomlsyonculuOu

28 KASAPLAR, TAVUKCULAR 1 14 MIDILLILI Nuri Sicll No. : Temsil ettioi firma : Nuri Midil Iş adresi : Sütlüce, Koroo~oc Kurum l arı. Halıc ı o!) l u Iş teletonu : Ev adresi : Osmanbey, Qere Sok. Yonca Apt. No. 20/8 Ev telefonu : Meşgale ve ihtlsası : Toptaner Ko sap YANARDAG Kenan Sicil No. : Temsil ettioi firma : Kenan Yo narda Iş adresi : SüttOce, Koroogoc Mezbahası. Iş telefonu : Ev adresi : Bak ı rköy, lnclrll Cad. Faik Köksol Sok. No. 4/ 8 Ev telefonu : Meşgale ve lhtlsa'sı: Taptancı Ko sap

29 MERCAN HOseyin Slcll No: Temsil ettiği Mercan firma Hüseyin Iş odresi : Yeni Gıda Çorş i sı 14. Blok, No. 187 Unk apan ı Iş telefonu : Ev adresi: Merter, Murot l ı Sok. Ebru Apt. No. 11. D. 10 Ev.telefonu : M eş gale ve lhtlsası : Dahili Ti corot va Komisyon GÖKBAYRAK Şemsettin Slcll No. : Temsil ettj{ji firma: Gökbayrak Ticarethanesi s. Ş emse tt i n Gökboyrak Iş adresi ; Emlnönü, Yo~i s kele si Tülb e nta~as ı Sok. No. 18/3 4 Iş telefonu: Ev adresi ; Gozi Evranos Cad. Somer Apt. NO. e4/ B D. 8, Ya ş ii köy Ev telefonu : Meşgale ve lhtlsosı : Çeltik Pirine Ticareti. Komisyon I ş l e ri, Çeltik I ş l e tm eci l iği, Pirine Imali

30 - - YAGLI TOHUMLAR VE :==========-- BAHÇE I<ÜLTÜRLERI 16 BAYSAL M ev lut Slcll fifo. : Temsil ettlöi firma : Boysol ÇI cekevi Mavlut Boysal Iş adresi : Tokat l ıyon I ş Han ı Galatasaray Beyoğ l u Iş telefonu : Ev adresi : Yeş i l köy, Hilmi Noill Sokak No. 22. D. 10 Ev telefonu : Meşgale ve ihtlsası : Bahce Mimarlı~ ı KERIMZADE Müflt Slcll No: Temsil ettiği firma : Kerim Ke rimzade Halefi Müflt Kerlmzo de Iş adresi : Slrkecl. Naflz Bey Han 4/52 Iş telefonu : Ev adresi : Kalamış. Fener Cad. 75/ 1-15, Kadıköy Ev telefonu : - Meşgale ve lhtlsası : Ithalat

31 ŞENYURT Abdullah Sicll No. : Temsil ettiği firma : Abdullah Ş e nyurt Iş adresi : M e rk oı Hol No. 3 Iş telefonu : Ev adresi : Teşvikiye lhlamur yolu Poyrac ı k Sok. Mutlu Apt. No. 1 2 Ev telefonu : Slcil No: BAYAR Zeki Temsil ettiği firma: Mehmet Zeköi Bovor Iş adresi : Sebze ıı o ı No. 236, Eminönü iş telefonu : Ev adresi : Follh. 801i Cad. No. 3, D. 6 Ev telefonu : ı:ıo ş a Meşgale ve lhtlscısı : Ya ş Mey ve ve Sebze Meşgcle Dahili Ticaret ve lhtisası Ihracat,

32 SOGAN, SARMISAI(, PATAT_Es_ mı ÖZDILEK Yakup Slcil No. : Temsil ettioi firma : Yakup Öz dilek Iş adresi : Büyük G ıda Çarş ı s ı 2. Sokak No. 25 Unkaponı Iş telefonu : Ev adresi : Erenköy, 2. Sok. No. 35 Ev telefonu : Orta Meşg ole ve ihtlsası : Tica ret KARACABEYLI Bekir Slcll No: Temsil ettiği firma : Bakir Ko racobeyli Iş adresi : Un k o pa n ı, R a g ı p Gü mü ş pal o Cad. Büyük G ıda Sistasi G i r i şi. No. 2 Iş telefonu : Ev adresi : Osmonbey, Rumeli Cad. 25/ 27. As. Apt. Kat 6. D. 12 Ev telefonu : M e şgale ve iht ls as ı : So~on. Patates, Sa rım sak Ticaret ve KomlsyonculuOu

33 BAI<I<ALIYE HOŞGÖR Seyfullah s:cıı No : Temsil ea i ğl 1-!oşgör firma' : Seyfullah Iş adresi : Ka s ımpa şa, Muvokklthone Cad. No. 57 Iş telefonu : Ev adresi : Kadıköy, Çiftehavuzlar Cavit Pa şa Sok. No. 4, Göztepe Ev teletonu : M eşgale ve lhtlsası : Dahili Tl caret, G ı da maddeleri, Ev Cl h oı l orı. Aygaz Boylli J Sicll No, : CATAV Rlfot Temsil ettiği firma Cataylar Koli. Şti. R ıfot Cotay va Ort. Iş adresi : Alboy Camii Sakarya Sokak No. 10 Fatih I ş telefonu : Ev adresi : Doktor Salih Zeki Sokak No. 3 D. 11 Bak ı rköy Ev telefonu : Meşgole ve lhtlsosı : Bakkoliye

34 AI<TARIYE VE I<URU YEMIŞ ERIŞ Sicil No. : Ethem Temsil ettieli firma : E rl ş Koli. Şti. Ethem E rlş ve Oğul l arı Öz con ve ö zkan E rlş Iş adresi : Ku ru yemiş Corş ı s ı No. 15/2 Eminönü Iş telefonu : Ev adresi ; Erenköy, Kozasker No. 59 Ev telefonu : Meşgale ve lhtlsası: Bilumum Kuru Y e mı ş ve Dahili Ticoral ERDEMOGLU Musbah Sicil No. : Temsil ettiği firma Musboh Erd emoğ lu Mehmet Iş adresi : BOyOk Cukur Han No. 11, Eminönu Iş telefonu : Ev adresi : Nl şanto ş. lhlomur Yolu, Cotolkoyo Apt. K. 1 Ev telefonu : Meşgale ve l htisası : l t hoı en vo Ihracat. Dahili Ticaret

35 YAG, PEYNIR, YOGURT L 21 TACIRO~LU All Zcder Sic ll No. : Temsil ettiği firma : Bahattin Taclro()lu Halefieri Iş adreşl : Ragıp Gi.lmüşp ala Cad. No. 9 Eminönü Iş teletonu : Ev adresi : Ayazpa şa, Bağ odalar Sak. No. 4/ 10 Ev telefonu : Meşgale ve ihtlscısı : Peynlr ve Çeşitlerı u:z.erine Ticaret BAHÇEVAN Meclt Slcll No : Temsil ettiği firmcı: Meclt Bahçevan Iş adresi : Taşc ılor Cad. No. 47, Eminönü Iş telefonu : Ev adresi : Ataköy, ı. Kı s ırn F Blok 26, K. 2. D. 4 Ev telefonu : Meşgale ve lhtlsası : Peynir Tl careti. M and ıra I ş l etm ec ili ği

36 ZEYTIN, ZEYTI NYAG 1... _ VE GÜLYAGI YILMAZ Mehmet Slcil No. : Temsil ettiği Yı l m az firma Mehmet I ş adresi : Ya~ Iskelesi. Kentarc ı Nazmi Sokak No. 9 Emin önü I ş telefonu : Ev adresi : Etiler. Yı ld ı z Ci ce~ i Sokak. No. 24/2 Ev telefonu : M eş ga l e ve lhtlsası : Zeyt i nya ~ ı lm a l ö t ı ve Sabun BASMACI Nelat Slcll No. : Temt ll ettiği firma : Nclat Ekrem B e smacı Iş adresi : Y e n ı Gı d a Ca rş ı s ı Sokak 17, No. 234 Un kopo n ı Iş te l efon~ : Ev ac!resl : Hüsrov Gerede Cod. No. 80 Teşvi ki y e M e şgal e ve ihtl so s ı : Zey t inyağ ı

37 VE ögütme, FIRINCILAR sıcıı No. : 807 BABAN Nurettin Temsil ettlöl firma : Şark ğ l rmo nl or l T. A. Ş. De Iş adresi: Ömer Abit Han Kat 1, No. 8/9 Goloto I ş telefonu : Ev adresi : Cumhuriyet Cad. No. 249, I Ş ık Apt. Kat 5 Harbiye Ev telefonu : \ 2 77 Meşgale ve i h tisası : T ı care t ve Sanayi MEMIK Hüseyin S!cil No. : 311 5<1 Temsil ettiği firma Memlk Hüseyin Iş adresi : Sarnotvo. Akı nc ı So kak NO. 2 Iş telefonu : Ev adresi : Yeşilyur t. S l pahioğ lu Cad. 17/3 Ev telefonu : Meşga l e ve lht ls osı : Ekmel< Sanayii

38 ŞEKERLI MAMULLER, KONSERVE, r:rl = =ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ IÇK~ILE_R J ~ ALPTEKIN Flkret Slcil No: Temsil ettiği firma : Alptekin Koli. Ş t i. Fohrl Alptekin ve Korde ş leri Iş adresi : Hakimlyeti Milliye Caddesi 92, üsküdor Iş telefonu : Ev a'dresl : Do~anc ı lor, Sümbülzade Sok. 28, Alptekin Apt. K. 4, D. 8 Üsküdor Ev telefonu : Meşgole ve lhtlsası : Şekerli Mamuller ve Meyva Ş u rubu I malat ı ÖZILHAN lzzet S'cil No, : Temsil ettiği firma : Erelyas 81 - rac ılı k ve Moit Sonayii A. Ş. Iş cıdresi : Emirler Sokak 3/ 1, Kol 4-5, Sirkeci I ş ts lefonu : Ev adresi : Suodiye, Şaşkın bakkol Kö z ım ö zolp Sok. Ne. 52, K a dık öy Ev telefonu : 5: Meşga!e ve i h tisas ı : Sanayici

39 MEN_S_U_CA_T, m Slcll No: ÖZER Halian Tems l ettiği firma : lhsan ö :zer ve O~u lları Koli. Şti. Iş adresi : H acıküçük Camii Ar kosı. Mehm et pa ş a Han 6 Sul tanhomo m. Tersane Cad. Abdüsselas Sok. 2 Iş telefonu : Ev adresi : Gene TOrk 26/ 3 LOiell Ev telefonu : Cod. Meşgale ve lhtisosı : Hukukçu ŞAHIN Sicll No. : Rüştü Temsil ettiöi firma : Rü ştü Şa hin Iş adresi : Rı zap aşa Cad. Ak Han No. 205 Eminönü Iş telefonu : Ev adresi : Topo o c ı lhlomur yolu, Hayırlı Apt. No. 49/ 11 N lşan taşı Ev telefonu : '1 M eşga l e ve it)ti sas ı : D ı ş Ticaret. Dohlll Ticaret. Ithalat

40 YÜNLÜ KUMAŞ AMILLERI ~ ~ ~~ Sicll No : Temsil e tt iğ i ECE Mehmet O ~ ullor ı Koli. Ş ti. firma : Altay Ece iş adresi : F i n c o nc ı l or No. 17, Sultonhomo m I ş telefonu : Ev adresi : Göztepe, Ye n ı Yol Şen Sokak No. 16 Gaye Apt. Dolre 10. Ka dı köy Ev te:etonu : M eşgo l e ve ihtl s a s ı Mensucat. Maliye Yü nlü SiciiNo. : KIP Rıfkı Temsil etti ğ i firma : Necmettin Akca ve Ort, Koli. Ş t i. I ş adresi : Y eş ild ire k, Demira y Han No iş telefonu : Ev adresi : N lşo nt aşı, Cod. Huzur Apt. 29/ 6 Ev telefonu : Eytom M eşgc. l e ve lhti sa s ı : Yünlü Ko d ın Kuma ş ı l m ö l o tı

41 SAKARYA Remzl Sicil No. : Temsil ettiği firma: Şam Trlkotal Ahmet R. Sakarya Iş adresi : Beyazı t. Corşılı Han No. 119 Iş telefonu : BB Ev adresi : Beyazıt. Sekbanboş ı Sak. No. 18/ 16 Ev telefonu : Meşgale ve lhtlsası : Ticaret, Trlkotal DAVUTOGLU Mehmet Slcll No: 981'1 1 Temsil ettiği firma : DovutoQiu Koli. Şti. Mehmet ve Tahsin Davuto~lu l9 adresi : Mahmutpa şo, Yanık Soraylar Kurt I ş Honı Zemin Kat No Iş telefonu : O 75/ 18 Ev adresi : Bahcellevler, Yayla DuraQı Fevzi Cakmak Cad. No. 23 Bakırköy Ev telefonu Meşgale ve lhtlsası Trlkotol lrnaiotı ve Satışı

42 ŞAMLI Suha sıcıı No. : Temsil ettl(jl f.rma : Suho Şomlı Iş adresi : Morpuccular, Saka Ce~me Sok. Ş o mlı o~ ıu Han No. 14/ 3-S Iş telefonu : Ev odreşi : Nl ş antaş, Emlök Cad, Deniz Apt. No. 21/ 9 Ev telefonu : Me şga le ve ihtiscısı : Bilumum Tvhofiye Eşyas ı TOMBAK Hamdl S!cll No. : Temsil ettiği Tombak firma Ha md i Iş adresi : Su ltonhomom, Mesodet Han Na, 11 Iş telefonu : Ev ' adresi: Et ll e ı. Camlık Mev kii Handon Apt. D. 24 Ev te:efonu : M eşga le ve lhtlsası : Tuhofiya, Trikc, IktisoL I ş l e tm a

43 ATAY Ertcın Slcll No. : Temsil ettiği firma: Muso Atay ve OOuliarı Koli. Şti. Iş adresi : Mahmutpoşa, Ta rakcılor Cad. No. 27 Iş telefonu ; Ev adresi : Göztepe, Şair Ar şi Sokak No. 12 Kadıköy Ev telefonu : Meşgale ve ihtisası care tl Iplik Tl CORE Mustofa Sicli No. : Temsil ettl()l firma : Diri Koli. Şti. Mustafa Cüre ve Ort. Iş adresi : 1401 Manifaturo c ılor Carş ı s ı Blok 2 Iş telefonu ; Ev adresi : Bebek. Cevdetpaşa Cad. No. 121 Ev telefonu : Meşg~le ve ihtisası : Iplik ve Monifotura

44 HAZlR ELBISE VE HAZlR I<ÜRI< GÜVEN Nuri Sicll No, : Temsil ett iğ i firma : Yeni KO romürsel M ağaza s ı Nuri Güven Iş adresi : 2. Vokı f Hon. Sul tonhamam Iş telefonu : /51 Ev adresi : Iskele Sok. 37 / 1. Kız ıl toprak Kadıköy GENCASLAN Muhittin Sicil No, : Te nı sli ett i ği firma : Yaprak Ör me Sonayi Muhittin Gencoslon I ş cıdresi : K ıztaş ı Cad. No. 18 Fatih iş te;efonu : Ev ocır e~ l : Va lik onağı Cad. Eıııir A pı, 1\Jo, 37 / 2 N lşontoş ı Ev telefonu : Meşga l e ve lhtlsası : Takatil Ev telefonu : ll Me ~ ga l e ve ihtlsas ı : Tekstil

45 HAM VE MAMUL DERI, ~ SARACIYE ÖZTEMIR Cezml Sicil No. : /15469 Temsil ettiği t e mı r firma : Cezml Öz Iş adresi : Ko ro kol Sok. No, 4, Ka z l ı çeş m e I ş telefonu : Ev adresi : Y eşi l y urt, Baharis" tan Sol<. Baharlstan A pt. D. 9 Ev telefonu : Slcll No: SOYDAN lsa Temsil ettiği flrm(l : lsa Soydan Iş adresi: Salhane Sok. No. 12, Kaz lı ceşme Iş telefonu : Ev adresi : Ataköy, ı. Kısım. D Blok, Daire 7 Ev telefonu : Me ş gole ve ih tisas ı : Deri Fob r lko s ı, lmalot Meşga le ve lhtlsası I (H ı : Deri lma

46 KUNDURA IMALCILERI ABACI Ahmet S~c : ı No. : Temsil ettiği firma ; H ayır lı Po zor Ahmet Abacı Iş odresl : Corş ıkopı, Asmakondil Sok. Site Han No. 115, Kat 1 Iş telefonu : / 55 Ev adresi : Bakırköy, Hollt Ziya U şok l ı gil Cad. 3, ömer LOtfü Apt Ev telefonu : Meşgale ve ihtisası : Topton Ayakkobı Ticareti, Hukuk, Dericilik KAMUT M. Recep Slcil No. : Temsil ettiği firma : Mehmet Recep Komut Iş adresi : Çarşıkap ı Asmakondil Sokak Kavaflor Sitesi Kat, 1 No. 117 Iş telefonu : Ev adresi : Üsküdor, Arapzade Selvlli Köşk No. 26 Ev telefonu : Meşgale ve lhtlsası : Kundura Imali ve Topton Kovatlye Tlco-. rat ı

47 SÖNMEZ Namık PEKER HOseyin Bekmezcl Slcll No. : Sicll No. : Temsil attiği firma Sönme ıı. Nom ı k Temsil ettiği firma Bekmezcl Peker Hüseyin Iş adresi Örücüler, Car ş ılı Han No. 68 Iş telefonu : Ev adresi : Fındıkzad e, Sigor tac ı Sokak No. 19 Kat 2 Ev telefonu : BS M eşg ale ve lhtlsası : Corap, Konfeksiyon Iş adresi : Sultan Mektep Sok. Sigorta Han, Yaşl i direk No. 5 B Iş telefonu : Ev adresi : Kodırgo, Liman Cad. No , K. 5 Kumkapı Ev telefonu : Me şga le ve ihtisası Imal atı Corap

48 TÜCCAR TERZitER ÖZ Malik Slcll No. : Temsil ettioi firma Malik Terzihanesi Hüseyin Iş adresi : Imam Sokak Dllber Apt. No. 9 K. 2 Beyo~ı u Iş telefonu : Ev adresi : Eşkincl Sokak No. 11 K. 3 Boya c ı köy Emlrgôn Ev telefonu : - Meşgale Ticaret ve lhtlsası Dahili Sicll No: BICER Recep Temsil ettiği firma : Recep Bl cer Iş adresi : Galatasaray, M eşrutiyet Cad. 51 / 1 Beyo~ lu Iş telefonu : Ev adresi : Şehit Mehmet So kak 38/ 4 Emek Apt. Teş vikiye Ev telefonu : - Meşga1e Terziilk ve ihtisası TOccor