HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ SOSYAL HĠZMET BÖLÜMÜ ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ SOSYAL HĠZMET BÖLÜMÜ 2008-2009 ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ"

Transkript

1 HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ SOSYAL HĠZMET BÖLÜMÜ ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ SHO 335 YOKSULLUK VE SOSYAL HĠZMET DERSĠ DERS ANAHATTI, DERS ĠġLEME PLANI VE KAYNAK LĠSTESĠ Ders Sorumlusu Dr. Musa Ġkizoğlu DERS ANAHATTI VE DERS ĠġLEME PLANI 1. Derse Giriş (1.Hafta) 2. Yoksulluğun Tanımlanması ve Yoksullukla Ġlişkili Temel Kavramlar (2.Hafta) 3. Yoksulluğa Ġlişkin Kuramsal Yaklaşımlar (3.Hafta) 4. Yoksulluk Kültürü ve Yoksulluk Döngüsü (3.Hafta) 5. Dünya da ve Türkiye de Yoksulluğun Nedenleri (4.Hafta) 6. Dünya da ve Türkiye de Yoksulluğun Bugünkü Durumu (4.Hafta) 7. Yoksulluk Sorunundan Etkilenen Nüfus Grupları (4.Hafta) 8. Yoksulluğun Sonuçları/Yoksulluk Sorunuyla Ġlişkili Diğer Sorunlar (4.Hafta) 9. Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetlerin Yeri ve Önemi (5.Hafta) 10. Yoksullara Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları (5.Hafta Çerçeve SunuĢ) ve (Dönem Boyunca Her Hafta) 11. Yoksulluk ve Sosyal Yardım(6. ve 7.Hafta) A).Yoksulluk ve Sosyal Yardım Ġlişkisi Sosyal Yardımın Tanımlanması Yoksullara Yönelik Sosyal Yardım Uygulamalarının Dünyadaki ve Türkiye deki Tarihi Gelişimi Sosyal Yardımın Amacı, Önemi ve Vazgeçilmezliği Sosyal Yardımın Çeşit ve Miktarları Sosyal Yardımın Olumlu ve Olumsuz Yönleri Ülkemizdeki Temel Sosyal Yardım Programları B). Sosyal Ġnceleme ve Değerlendirme Sosyal Ġnceleme ve Değerlendirme Sosyal Ġnceleme ve Değerlendirme Raporunun Yazımı 1

2 12.Yoksulluk ve Yaşam Kalitesi (7.Hafta) 13. Kalkınma Açısından Yoksulluğun Dinamikleri ve Çözüm Öngörüleri (8.Hafta)(Konuk Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ġbrahim Cılga) A) Kırsal Alanda Yoksulluk ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma B) Kentsel Alanda Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele Stratejileri 15. Yoksulluğun Ölçülmesi (9.Hafta) 16.Yoksullukla Mücadelenin Ulusal ve Uluslararası Görünümü(Yoksullara Yönelik Politikalar) (9.Hafta) 17. Yoksullukla Mücadelede Dünyadan ve Türkiye den Uygulama Örnekleri, Örnek Olay Tartışmaları (10., 11. ve 12.Hafta) 18. GENEL DEĞERLENDĠRME(13.Hafta) AÇIKLAMA: Yukarıdaki ders ana hattında adı geçen konuların içeriğini oluşturan bilgilerin, çoğunlukla iç içe, birlikte ele alınarak, ilişkiler kurularak anlatılması, değerlendirilmesi ve öğrencilerle tartışılması düşünülmektedir. Çoğunlukla örnek olay tartışmaları ve rol play yardımıyla bilgilerin kavratılması planlanmakta, derslerin sınıf ortamında öğrenci katılımıyla sürekli tartışmayı içermesi hedeflenmektedir. Belirli konularda öğrencilerin sunum yapması da planlanmaktadır. Ele alınan her konunun aynı zamanda sosyal hizmetle ilişkilendirilmesi düşünülmektedir. DERS ĠġLEME YÖNTEMĠ Örnek Olay Tartışmaları Rol play Tartışma Öğrencilerin Ġlgili Konularda Gerçekleştireceği Araştırmalar Yoluyla Katılımı Yoksulluk Olgusunun Yoksulların Yaşadığı Mekânlarda Gözlemlenmesi Konuyla ilgili davet edilen konuk sunumu Anlatım SINAV KONUSUNDA BĠLGĠ Birinci ara sınav (% 25), ikinci ara sınav yerine proje ödevi hazırlama (% 25), final sınavı (% 50) 2

3 HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ SOSYAL HĠZMET BÖLÜMÜ ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ SHO 335 YOKSULLUK VE SOSYAL HĠZMET DERSĠ KAYNAK LĠSTESĠ Ders Sorumlusu Dr. Musa Ġkizoğlu Kitap ve Makaleler 1. Akıncı, Ersoy. Ulusal Gelirin Doğuşu, Gelişimi, Bölüşüm ve Kullanılışı. Cilt:2. Ankara: H.Ü. İ.İ.B.F. Yayın No:24, Arıkan, Çiğdem. Yoksulluk, Evlilikte Geçimsizlik ve Boşanma. Ankara: Atalay, Tuna. Türkiye Cumhuriyeti nin Demokratik Bir Cumhuriyet Olarak Gelişmesinde Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımların Yeri ve Önemi. Sosyal Hizmetler Dergisi. Cilt: 1, Sayı: 9, ss Ankara: T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yayını, Bağdadioğlu, Enis. Asgari Ücret. Ankara:TÜRK-İŞ Eğitim Yayınları No:3, Bauman, Zygmunt. Çalışma,Tüketicilik ve Yeni Yoksullar. Çeviren: Ümit Öktem. 1. Baskı. İstanbul: Sarmal Yayınevi Bessis, Sophie. Dünyada Açlık. Çeviren: Özlem Nudralı. 1. Basım. İstanbul: İletişim Yayınları, Bilgin, N., Ergenç, A., Timur, C. Bireylerce Algılanan Şekliyle Yaşam Kalitesi. Seminer Dergisi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fak.Yay., S.4.,ss , Buğra, Ayşe ve Çağlar Keyder(Proje Sorumluları). Yeni Yoksulluk ve Türkiye nin Değişen Refah Rejimi. BM. Kalkınma Programı(UNDP) İçin Hazırlanan Proje Raporu. Ankara: BM. Kalkınma Programı(UNDP)Yayınları, Burritt, Kiendal(Raporu Hazırlayan). Mikrofinansman ve Türkiye, Sektör Değerlendirme Raporu. Ankara: BM. Kalkınma Programı(UNDP)Yayınları, Chossudovsky, Michel. Yoksulluğun Küreselleşmesi. Çeviren: Neşenur Domaniç. 1.Basım. İstanbul: Çivi Yazıları, Cılga, İbrahim. Gençlik ve Yaşam Niteliği. Ankara:T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Cirhinlioğlu, Zafer. Azgelişmişliğin Toplumsal Boyutu. 1. Baskı. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, Çengelci, Ethem. Türk Sosyal Yardım Sistemine Genel Bir Bakış.Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Dergisi. Cilt:1, Sayı:1.ss Ankara: Çengelci, Ethem. Sosyal Refahın Gerçekleşmesinde Sosyal Yardımların Rol ve Önemi. H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi. Cilt:11, Sayı: ss Ankara:

4 15. Dansuk, Ercan. Türkiye de Yoksulluğun Ölçülmesi ve Sosyo-Ekonomik Yapılarla İlişkisi. Ankara: DPT Yayınları, 2472 (Uzmanlık Tezleri), Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Yoksulluk. Edit.:Ahmet Emre Bilgili ve İbrahim Altan. 1. Baskı. Cilt:1,2,3(3 cilt) Yoksulluk Sempozyumu, 31 Mayıs-1 Haziran 2003, Grand Cevahir Otel, Şişli/İstanbul. Düzenleyen: Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. İstanbul:Deniz Feneri Yayınları, Dördüncü Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı li Yıllara Doğru Sosyal Devletin Gerçekleştirilmesinde Sosyal Hizmetlerin Yeri ve Önemi. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, Sayı: 1, Volkan Matbaacılık, Dumanlı, Recep. Yoksulluk ve Türkiye deki Boyutları. Ankara: DPT Yayınları, 2449 (Uzmanlık Tezleri), Erdoğan, Necmi ve Tanıl Bora(Edit.). Yoksulluk Halleri, Türkiye de Kentsel Yoksulluğun Toplumsal Görünümleri. 1.Baskı. İstanbul:İletişim Yayınları, Ersoy, Melih ve Tarık Şengül(Derleyenler). Kente Göç ve Yoksulluk. Diyarbakır Örneği. 2. Baskı. Ankara: ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı, Yayın No:6, Fink, Arthur. Sosyal Hizmet Alanı. Çeviren: Lütfiye Yasa, Necil Ulusay. Ankara: Balkanoğlu Matbaacılık Ltd.Şti., Friedlander, Walter A. Sosyal Refah Hizmetine Başlangıç. Çeviren: Resan Taşçıoğlu. 2. Baskı. Ankara: Şenyuva Matbaası, Gary, Romain(Emile Ajar). Onca Yoksul Varken. Roman. Çeviren:Osman Senemoğlu. 5. Basım. İstanbul: Can Yayınları, Işık, Oğuz ve M. Melih Pınarcıoğlu. Nöbetleşe Yoksulluk-Sultanbeyli Örneği. 1. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları, İkizoğlu, Musa. Yoksulluk ve Yaşam Kalitesi, Prof. Dr. Nihal Turan a Armağan: Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Sorun Alanları. Ed.: Veli Duyan ve Aliye Mavili Aktaş. Ankara:H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, İkizoğlu, Musa. Yoksulluk ve Sosyal Yardım İlişkisi: Ankara Mamak İlçesinde Ampirik Bir Araştırma, Toplum ve Sosyal Hizmet. 13,1:86-112, İkizoğlu, Musa. Türkiye de Yoksulluk ve Sosyal Yardım Uygulamalarının Bugünkü Durumu, Prof. Dr. Nesrin Koşar a Armağan:İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet. Yay. Haz.: Kasım Karataş ve Çiğdem Arıkan. Ankara:H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, İkizoğlu, Musa. Yoksulluk ve Özürlülük İlişkisi, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. 1,2:83-94, İkizoğlu, Musa. Deprem, Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Mesleği, Deprem ve Sosyal Hizmetler: Sosyal Hizmet Sempozyumu Ed.: Gönül Erkan, Filiz Demiröz ve Seval Bozkurt Çetin. Ankara, 5-7 Aralık Ankara: H.Ü. SHYO, SHÇEK ve UNICEF, İkizoğlu, Musa. Engelli Kadın ve Yoksulluk, Engelli Kadınların Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu. Kocaeli, Nisan Kocaeli:

5 16. İkizoğlu, Musa. Engelli Kadınların Sorunlarının Çözümü Sürecinde Sosyal Hizmet Mesleği, Engelli Kadınların Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu. Kocaeli, Nisan Kocaeli: İktisat Dergisi Gelir Dağılımı ve Yoksulluk. İstanbul: İ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti Genel Merkezi. Sayı: , İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı. Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı 2002 Bildirileri. Ürgüp/Göreme, Kasım Yay. Haz.: Gül Erdost Ankara: Türkiye İnsan Hakları Yayınları(32), İşçi, Metin. Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme. İstanbul: Der Yayınları, Karaman, İsmail. Gelir Dağılımı ve Türkiye de Yapılan Gelir Dağılımı Çalışmaları Ankara: DPT Yayınları, 2076, Karataş, Kasım. Genç İşsizliği: Ekonomik, Toplumsal ve Ruhsal Sonuçları. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayın No: 2, Bizim Büro Basımevi, Karataş, Kasım. Yoksulluğun Küreselleşmesi ve Yoksulluğa Karşı Küresel Tavır: Küreselleşmeyi Doğru Anlamak. Bildiri. Değişen Türkiye de İnsan Hakları Açısından Sosyal Hizmetler. V. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı Mayıs 1999, Ankara. 23. Karataş, Kasım. Yoksullukla Mücadele. Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Sosyal Yardımlar. Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı 2002 Bildirileri. Ankara: İnsan Hakları Derneği ve İnsan Hakları Vakfı Ortak Yayını, Karataş, Kasım. Yoksulluk, Yoksullukla Savaşımda Sivil Toplum ve Etik Boyut:Bir Sosyal Hizmet Yaklaşımı. Yoksulluk. Edit.:Ahmet Emre Bilgili ve İbrahim Altan. 1. Baskı. Cilt:1. Yoksulluk Sempozyumu, 31 Mayıs-1 Haziran 2003, Grand Cevahir Otel, Şişli/İstanbul. Düzenleyen: Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. İstanbul:Deniz Feneri Yayınları, Keleş, Ruşen. Kentleşme Politikası. 7. Baskı. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, Koşar, Nesrin. Sosyal Hizmetlerde Aile ve Çocuk Refahı Alanı. Ankara: Yargıçoğlu Matbaası, Koşar, Nesrin. Yoksulluğa İlişkin Bir Tipoloji. H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi. Cilt: 8, Sayı: 1-2-3, ss Ankara: Koşar, Nesrin. Sosyal Hizmetlerde Sosyal Yardım Alanı (Yoksulluk ve Sosyal Hizmet). Ankara: Şafak Matbaacılık San.Tic.Ltd.Şti., Köse, A.H., F. Şenses ve E. Yeldan. İktisat Üzerine Yazılar 1. Küresel Düzen:Birikim, Devlet ve Sınıflar. Korkut Boratav a Armağan. 3. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları, Kut, Sema. Sosyal Hizmet Mesleği Nitelikleri, Temel Unsurları, Müdahale Yöntemleri. Ankara: Küçükkaraca, Nilgün. Yoksulluk ve Kadın, Prof. Dr. Nesrin Koşar a Armağan:İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet. Yay. Haz.: Kasım Karataş ve Çiğdem Arıkan. Ankara:H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Lewis. Oscar. İşte Hayat. C.:1-2, E Yayınları, 44. İstanbul:

6 33. Onat, Ümit. Gecekondu Kadınının Kente Özgü Düşünce ve Davranışlar Geliştirme Süreci. Ankara: T.C. Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Yayınları, Yayın No: 73, Özbay, F. ve Diğerleri. Nüfus ve Kalkınma: Göç, Eğitim, Demokrasi, Yaşam Kalitesi. Ankara: H.Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü Yayın No: NEE-H.Ü , Nisan Özbek, Nadir. Osmanlı İmparatorluğu nda Sosyal Devlet. 1. Baskı. İstanbul:İletişim Yayınları, Özdek, Yasemin(Editör). Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları. Birinci Baskı. Ankara: TODAİE Yayın No:311, Sosyal Hizmet Sempozyumu Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler. (2 Cilt). Antalya, 9-11 Ekim Yay. Haz.:Ümit Onat. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını, Sönmez, Mustafa. Türkiye de Gelir Eşitsizliği. Genişletilmiş 2. Basım. İstanbul: İletişim Yayınları, Sönmez, Mustafa. En Zenginden En Yoksula 910 İlçemiz. Ekonomik Forum. TOBB Aylık Dergisi. Yıl: 4, Sayı: 3., ss Ankara: Mart Sönmez, Mustafa. 100 Göstergede Kriz ve Yoksullaşma. 1.Baskı. İstanbul:İletişim Yayınları, Sönmez, Mustafa. İşte Eseriniz! Göstergede Kuruluştan Çöküşe Türkiye Ekonomisi. 1. Baskı. İstanbul:İletişim Yayınları, Sözer, Ali Nazım. Sosyal Devlet Uygulamaları Almanya, İngiltere, Hollanda, Türkiye. İzmir: Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti Yayınları, Sözer, Ali Nazım. Türkiye de Sosyal Hukuk. 2.Baskı. İzmir: Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, Şahin, Çiğdem. Kapitalizm ve Yoksulluk. 1. Basım. İstanbul: Çiviyazıları, Berdan Matbaası, Şahin, Fatih. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyal Refah Politikası Süreçlerine Katılımı. 1.Baskı. Ankara: Aydınlar Matbaası, Şen, Ahmet. Sosyal Güvenlik. Ankara:TÜRK-İŞ Eğitim Yayınları No:13, Şengül, Tarık ve Melih Ersoy(Derleyenler). Kentsel Yoksulluk ve Geçinme Stratejileri: Ankara Örneği. 3. Baskı. Ankara: ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı, Yayın No: 4, Şenses, Fikret. Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk. 1. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları, Talas, Cahit. Toplumsal Ekonomi Çalışma Ekonomisi. 7. Baskı. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, Talas, Cahit. Toplumsal Politika. 5. Baskı. İmge Kitabevi Yayınları, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı. IV. Aile Şurası, Aile ve Yoksulluk Kararları Mayıs 2004, Ankara. 52. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Ankara:

7 53. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara: DPT Yayınları 2599, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara: DPT Yayınları 2593, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara: DPT Yayınları 2592, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Kırsal Kalkınma, Kırsal Alanda Planlama İhtiyaçları ve Köye Götürülen Hizmetler Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara: DPT Yayınları, T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü. Birinci Sosyal Hizmetler Şurası. Türkiye de Sosyal Refah Politikaları Çerçevesinde Sosyal Hizmetler. Ön Komisyon Raporları ve Bireysel Çalışmalar Nisan 2004, Dedeman Otel/Ankara. 58. Tekeli, İlhan(Editör). Türkiye İçin Sürdürülebilir Kalkınma Öncelikleri: Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi İçin TÜBA nın Görüşü. Türkiye Bilimler Akademisi Raporları, Sayı:1. Birinci Basım. Ankara:Tübitak Matbaası, Thomas, Pogge. Küresel Yoksulluk ve İnsan Hakları. Çev.: Güneş Kömürcüler. 1. Baskı. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, Toplum ve Bilim Dergisi. (Yoksullukla İlgili Çeşitli Yazılar) İstanbul:Birikim Yayınları, 89 Yaz Turan, İlker(Yayına Hazırlayan). İnsan Hakları, Uluslararası Temel Belgeler, Türkiye de İnsan Hakları Uygulamaları. T.C. Ankara Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu Başkanlığı. Ankara: Türk Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) li Yıllara Doğru Türkiye nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar. 28 Gelir Dağılımı. İstanbul: Simge Ofis Matbaacılık, Türkdoğan, Orhan. Yoksulluk Kültürü: Gecekonduların Toplumsal Yapısı. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Basımevi, Türkdoğan, Orhan. Aydınlıktakiler ve Karanlıktakiler. 1. Baskı. İstanbul: Timaş Yayınları, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı(TESEV). İnsani Gelişme Raporu Türkiye. İstanbul: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. (TOBB). Ekonomik Rapor 98. Ankara: Aydoğdu Ofset, Yedinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. Kentleşme, Göç ve Yoksulluk. Türk Sosyal Bilimler Derneği. Ankara:İmaj Yayınevi, Yetim, Ünsal. Yaşam Kalitesi Kavramı ve Araştırmalarına Toplu Bakış. Seminer Dergisi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fak.Yay.S.4, ss , Yoksulluğu Önleme Stratejileri- Sivil Toplum Kuruluşları Diyaloğu. 1. Basım. İstanbul:

8 Yayınlanmamış Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 1. Arıkan, Çiğdem. Alt Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Boşanmış Kadınların Psiko-Sosyal Sorunları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Çamur Duyan, Gülsüm. Aile İşlevleri ile Ailenin Sosyal, Demografik ve Ekonomik Nitelikleri ve Yaşam Döngüsü Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Çamur Duyan, Gülsüm. Sosyal Hizmet Bakış Açısından Yoksul Kadınlar: Altındağ Örneği Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Çengelci, Ethem. Türkiye de Sosyal Yardımlar: Bir Model Geliştirme Denemesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, İkizoğlu, Musa. Yoksulluk ve Sosyal Yardım İlişkisi: Ankara Mamak İlçesi nde Ampirik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, İlik, Bülent. Yoksulluğun Genel Belirleyicileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Karataş, Kasım. Gecekondu Ailelerinin Kentle Bütünleşmelerini Engelleyen Nedenler ve Ortaya Çıkan Toplumsal Sorunlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Karataş, Kasım. Genç İşsizliği: Ekonomik, Toplumsal ve Ruhsal Sonuçları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Koçyıldırım, Şener. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Faaliyetleri ile Sosyal Refah Hizmetlerine Halkın Katılım Eğilimleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Onat, Ümit. Gecekondu Kadınının Kente Özgü Düşünce ve Davranışlar Geliştirme Süreci. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Şahin, Fatih. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyal Refah Politikası Süreçlerine Katılımı. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Uysal, Nalan Sayılı Yasa dan Aylık Alan Yaşlıların Gereksinmelerinin Karşılanmasında Etkili Olan Faktörler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi,