Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 2011 YILI FAALÝYET RAPORU

2 kapak içi boþ

3 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ Faaliyet Raporu

4 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ Faaliyet Raporu KURULUÞ : 1973 SERMAYE : TL. OTUZSEKÝZÝNCÝ HESAP YILI 2011 FABRÝKA Sarayköy / YOZGAT Tel : 0 (354) (10 Hat) Fax : 0 (354) ANKARA ÞUBESÝ Hasanoðlan Sanayi Bölgesi Bahçelievler mah. Atatürk Cad. No:8/Z Hasanoðlan-Elmadað/ANKARA Tel : 0 (312) Fax : 0 (312)

5 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ Faaliyet Raporu 2011 FAALÝYET RAPORU

6 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ Faaliyet Raporu ÞÝRKET TARÝHÇESÝ Yibitaþ (Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Þ.), Yozgat - Ankara karayolunun 20. Km sinde çimento üretim faaliyetlerinde bulunmaktadýr. Yurt dýþýnda çalýþmakta olan Türk iþçilerinin ortak birikimlerinin deðerlendirildiði; Yozgat Çimento Fabrikasý, m² alan üzerinde 1973 yýlýnda kurulmuþtur. Yozgat ilinin ilk sanayi kuruluþlarýndan olan fabrika, tüm çalýþanlarý ile çimento üretim iþ kolunda bölge ve ülke sanayine önemli katkýlar saðlamaktadýr. Fabrika sýrasýyla 1976 ylýnda çimento deðirmeni, 1978 yýlýnda da 1600 ton/gün klinker üretim kapasitesiyle ön ýsýtýcýlý, kuru sistem döner fýrýný devreye almýþtýr Yýlýnda kapasite artýrým projesiyle klinker üretim kapasitesi 2000 ton/gün e çýkarýlmýþtýr daki yakma sistemi projesiyle klinker üretim kapasitesi; 2200 Ton/güne, diðer muhtelif iyileþtirme projeleriyle 2008 yýlýnda 2400 ton/gün e ulaþtýrýlmýþtýr. Ayný þekilde Yibitaþ Yozgat Çimento ve diðer çimento fabrikalarý; ana ortaklarý, dünya devlerinden Lafarge ile 1994 yýlýnda ortaklýk anlaþmasý yaparak faaliyetlerini uluslararasý boyutlara taþýmýþtýr. Yibitaþ Yozgat çimento Fabrikasý ana ortak hissedarlarý Yibitaþ Holding ve Lafarge ellerindeki hisseleri(% 82,54) 2007 yýlýnda, dünya devlerinden Portekiz çimento grubu olan CIMPOR þirketine satmýþtýr. Yozgat fabrikasýndaki diðer küçük hissedarlarýn hisseleri devam etmektedir (%17,46 ). Fabrika ürettiði klinker ve çimento tiplerini 1998 den beri ISO Kalite Güvence Sistemi Çerçevesinde gerçekleþtirmektedir. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði kültürünün oluþmasý ve yönetimi, Þirketimizde birinci öncelikdir.bu konuda yoðun aktiviteler bulunmaktadýr Yýlýnda ISG Yönetim sistemi uygulamalarý baþlatýlmýþ, 2004 yýlýnda ÝSG Yönetim Sistemleri OHSAS 18001(TS EN ) çatýsý altýnda belgelendirilmiþtir. Fabrika 2000 yýllarýnýn baþýndan itibaren Yönetimde çevre birimini oluþturmuþtur. Sera gazlarýnýn azaltýmý ile ilgili muhtelif uygulama ve projeler bulunmaktadýr. Çimentoda katký kullanýmý uygulamalarý, enerji yönetim sistemi uygulamalarý, Atýk yönetim sistemi ve uygulamalarý önemli baþlýklardýr. Fabrika yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili tüm faaliyetlerin ve projelerin uygulanmasýný eksiksiz yerine getirmektedir. Fabrika sosyal sorumluluk konularýnda kurumsal yapýsýna uygun projelere katýlmaktadýr. Kerkenes arkeolojik kazýlarý ile ilgili faaliyetlerde uzun yýllardýr sponsorluk görevlerinde bulunmuþtur. 4

7 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. GÜNDEM 29 MAYIS 2012 TARÝHLÝ 2011 HESAP YILI OLAÐAN GENEL KURUL GÜNDEMÝ 2011 Faaliyet Raporu 1- Açýlýþ, Divan Heyetinin teþkili ve toplantý tutanaðýnýn imzalanmasý için Divan Heyetine yetki verilmesi, yýlý Faaliyet Raporu, Bilanço, Kâr/Zarar Cetvelive Denetim Kurulu Raporunun okunmasý, görüþülmesi ve tasdiki, Baðýmsýz Denetim Raporunun Genel Kurula arzý ve tasdiki, 3- Yýl içinde yapýlan baðýþlar hakkýnda Genel Kurula bilgiverilmesi, 4- Ýstifaen boþalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapýlan atamalarýn tasvibi, 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, yýlý kârýnýn daðýtýmý hakkýnda karar alýnmasý, 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarý ile Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tesbiti, 8- Þirketin 2012 yýlýnda Sermaye Piyasasý Mevzuatýna göre denetlenmesi için Yönetim Kurulu tarafýndan görevlendirilen Baðýmsýz Denetim Firmasýnýn Genel Kurul tarafýndan tasvibi, 9- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.334 ve 335. maddelerine göre izin verilmesi, 10- Dilekler, temenniler ve kapanýþ. Toplantý Tarihi ve Yeri: 29 Mayýs 2012 Salý günü saat 10:30 da, Hasanoðlan Sanayi Bölgesi, Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 8/L,M,N (Giriþ Kat Büyük Toplantý Salonu) Hasanoðlan Elmadað/ANKARA 5

8 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ Faaliyet Raporu RAPORUN DÖNEMÝ : Luis Miguel DA SILVEIRA RIBEIRO VAZ YÖNETÝM KURULU BAÞKANI FERNANDO DOS SANTOS PLAZA YÖNETÝM KURULU BAÞKAN YARDIMCISI ORTAKLIÐIN ÜNVANI: YÝBÝTAÞ YOZGAT ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝ ÝNÞAAT MALZ. TÝC.VE SAN. A.Þ Luis Filipe SEQUEIRA MARTINS YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ MUSTAFA ÞEFÝK TÜZÜN YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ ZEKÝ KURTÇU BÝCAN ÇÝLTEPE MAHMUT PARMAKSIZ GENEL MÜDÜR MURAT DEMÝRDELEN ÜRETÝM MÜDÜRÜ HASAN BASRÝ GÜNAY MUHASEBE MÜDÜRÜ ERKAN MUSTAFA GÜLDÜR BAKIM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ ALÝ PASTONOÐLU SATIÞ MÜDÜRÜ 6

9 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. SERMAYE YAPIMIZ 2011 Faaliyet Raporu SIRA ORTAÐIN ÜNVANI VEYA ADI, SOYADI HÝSSE ADEDÝ TL NOMÝNAL ORANI NO (%) 1 CIMPORYÝBÝTAÞ ÇÝMENTO SAN. VE TÝC. A.Þ ,21 TL 82,54 2 DÝÐER ORTAKLAR (7566 ADET) ,79 TL 17,46 ORTAK SAYISI : ADET ,00 TL 100,00 * Þirket sermayesi TL'dÝr * ÞÝRKET TEMETTÜ ORANLARI ÜRETÝM 7

10 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. ÇEVRE 2011 Faaliyet Raporu 2011 yýlý Çevre Faaliyetleri Çevre Mevzuatý na Uyum Çalýþmalarý Fabrikamýz ve Hammadde Ocaklarýmýzýn Çevre Mevzuatýna uyum çalýþmalarý konusunda Türkiye nin saygýn kurumlarýndan hizmet alýnmakta olup, bu kapsamda 2011 yýlý içerisinde gerekli uyum çalýþmalarý tamamlanmýþ ve fabrikamýz ve hammadde ocaklarýmýz için Geçici Faaliyet Belgeleri alýnmýþtýr yýlý içerisinde Fabrikamýz ve Hammadde Ocaklarýmýzýn Çevre Ýzin ve Lisans alým süreçleri tamamlanacaktýr. Atýklarýn Alternatif Yakýt ve Alternatif Hammadde Olarak Kullanýlmasý Fabrikamýz 2011 yýlý içerisinde atýklarý alternatif yakýt olarak kullanmaya baþlamýþtýr yýlý içerisinde daha çok endüstriyel perfromans denemeleri kapsamýnda kullanýmlar gerçekleþtirilmiþtir. Bu süreçte, Türkiye nin saygýn endüstriyel kuruluþlarý ile çalýþýlmýþ, bu kuruluþlarýn atýklarý enerji olarak geri kazanýlarak gerek çevre koruma gerekse de söz konusu firmalarýn atýk yönetim süreçlerine katký saðlanmýþ ve fabrikamýzda da ileriye yönelik endüstriyel tecrübe oluþturulmuþtur yýlý içerisinde otomatik besleme sistemi ve atýk laboratuvarý yatýrýmlarý gerçekleþtirilmesi planlanmaktadýr. Fabrikamýzda 2011 yýlý içerisinde, ayrýca, tehlikesiz nitelikte olan çeþitli sanayi kuruluþlarýnýn atýklarý alternatif hammadde olarak deðerlendirilerek, doðal kaynaklarýn korunmasýna da katký saðlanmýþtýr. Doðaya Yeniden Kazandýrma Faaliyetleri Hammadde ocaklarýmýzda, ocak iþletme ve rehabilitasyon taahhütlerimiz kapsamýnda sürdürülebilir þekilde ocak rehabilitasyon çalýþmalarý da gerçekleþtirilmektedir. Bu kapsamda, 2011 yýlý içerisinde yüzey düzeltme iþlemlerine aðýrlýk verilmiþ olup, önümüzdeki yýllarda planlarýmýz dahilinde çalýþmalar devam ettirilecektir. Hava Kalitesi, Su ve Atýksu Yönetimi Emisyonlarýmýzý ve hava kalitesini iyileþtirme çalýþmalarý sürdürülebilir þekilde devam ettirilmektedir. En önemli görünen çevresel boyutumuz olan toz emisyonlarýmýzý iyileþtirmeye yönelik olarak torbalý filtrelerimizde bakým, torba seçim ve uygulama süreçleri titizlikle yönetilmektedir. Gaz emisyonlarýmýzýn yönetiminde ise, ileri proses kontrol teknikleri uygulanmakta olup, bu konuda operatör yetkinliðini arttýrýcý eðitim faaliyetleri kesintisiz sürdürülmektedir. Kullandýðýmýz alternatif yakýt ve alternatif hammaddelerden kaynaklý olumsuz bir emisyon gerçekleþmemesi için girdi kontrolleri titizlikle yapýlmaktadýr. Söz konusu iyileþtirmeler ise gerek sürekli emisyon gözlem cihazlarýmýz gerekse de Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan yetkilendirilmiþ kuruluþlar tarafýndan düzenli olarak denetlenmektedir. Dünyamýzýn kýsýtlý kaynaklarýndan olan suyun tüketilmesi ve atýksuyun geri kazanýmý konusunda da çevreye duyarlý faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. 8

11 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. SATIÞ 2011 Faaliyet Raporu 2011 Yýlý Türkiye Ekonomisi Global ekonomideki belirsizliklere ve Avrupa Birliði ülkelerinde derinleþen kamu borç krizine raðmen Türkiye 2011 yýlýnda en iyi ekonomik büyüme performansý gösteren ülkelerin baþýnda gelmektedir. Geliþmiþ ülke ekonomilerinde baþlayan ve tüm dünyayý etkisi atýna alan ekonomik krizle birlikte yavaþlayan Türkiye ekonomisi, 2009 yýlýnýn son çeyreðinden itibaren tekrar yükseliþ trendine geçmiþ, 2010 yýlýnda ise büyüme trendini sürdürmüþtü yýlý Türkiye ekonomisinin dünya ekonomileri arasýnda yýldýzýnýn parladýðý bir yýl olmuþtur. Türkiye ekonomisi 2011 yýlýnda %8.5 büyüme oraný ile OECD ülkeleri arasýnda birinci, G20 ülkeleri arasýnda ise Çin den sonra en hýzlý büyüyen ikinci ekonomi olmuþtur. Ekonominin lokomotif sektörü olan inþaat, kriz dönemlerinde GSYÝH dan daha fazla küçülürken, büyüme zamanlarýnda ise ekonomiden daha fazla bir büyüme performansý gösterek öncü sektörlerden biri olmuþtur. Ýnþaat sektöründe 2011 yýlýnda %11.2 büyüme kaydedilmiþtir. Ülkenin pek çok bölgesine yayýlmýþ TOKÝ ve özel sektör konut projeleri, ticari bina, AVM yatýrýmlarý, hidroelektrik santral ve yol, hýzlý tren vb. altyapý projeleri ile adeta büyük bir þantiyeye dönen Türkiye deki inþaat yatýrýmlarý sektörün bu yüksek büyüme oranýný yakalamasýnda etkili olmuþtur. 9

12 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ Faaliyet Raporu Kriz öncesi dönemdeki seviyesinin yakalayamamýþ olmakla birlikte, inþaat sektörünün GSYÝH içindeki payý son 3 yýldýr artýþ trendini korumuþtur yýl sonu itibariyle GSYÝH içinde %5.7 paya sahip olan inþaat sektörü, 2011 yýlýnda se ekonomi içindeki payýný %5.8 ye yükseltmiþtir Yýlý Türkiye Çimento Sektörü Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliði (TÇMB) verilerine göre, Türkiye çimento sektöründe 2011 yýlýnda klinker üretimi 2010 yýlýna göre %2.73 oranýnda artarak 54,3 miyon ton, çimento üretimi ise %1.06 oranýnda artarak 63,4 milyon ton olarak gerçekleþmiþtir. Dünya çimento üretiminde ilk beþ ülke arasýnda yer alan Türkiye, Avrupa Birliði ülkeleri arasýnda ise lider konumdadýr. Türkiye çimento sektörü kurulu klinker üretim kapasitesi özellikle dönemindeki yatýrýmlarla son on yýlda yaklaþýk %85 oranýnda büyüyerek 65 milyon ton seviyesine ulaþmýþtýr. Toplam 4 milyar dolar cirosal büyüklüðe ulaþan sektör, yaklaþýk kiþiye istihdam saðlamaktadýr. 10

13 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ Faaliyet Raporu 2011 yýlýnda Türkiye çimento üretimi, TÇMB üyesi olmayan fabrikalar da dikkate alýndýðýnda %11 büyüme gösterek 55,7 milyon tona ulaþmýþtýr. Böylelikle bir önceki yýl 680 kg olan kiþi baþý çimento tüketimi 2011 yýlýnda 745 kg a yükselmiþtir. Akdeniz, Ege ve Karadeniz Bölgeleri özellikle altyapý, enerji projelerinin etkisiyle 2011 yýlýnda en fazla tüketim artýþý gösteren bölgeler olmuþtur. Marmara, Ýç Anadolu ve Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri sýrasýyla en fazla çimento tüketimin olduðu bölgelerdir. Üretilen çimentonun büyük bir kýsmý iç piyasada tüketilmesine raðmen Türkiye dünya çimento ihracatýnda en fazla pay sahibi olan ülkelerin baþýnda gelmektedir. Çimento ve klinker ihracatýnýn yaklaþýk %60 ýný Ortadoðu ve Afrika ülkelerine gerçekleþtiren Türkiye nin, TÇMB üyesi olmayan fabrikalar da dahil, toplam çimento ve klinker ihracatý bu ülkelerde 2011 yýlýnda yaþanan Arap Baharýnýn da etkisiyle bir önceki yýla kýyasla yaklaþýk %23 daralarak 14,4 milyon ton seviyesinde gerçekleþmiþtir. Bu miktarýn 12,0 milyon tonu çimento 2,4 milyon tonu ise klinker olarak ihraç edilmiþtir. 11

14 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ Faaliyet Raporu Irak, Suriye ve Rusya yaklaþýk %50 pay ile Türkiye nin 2011 yýlý çimento ihracatýnda ilk üç sýrada yer almýþtýr Yýlý Satýþlar Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði 2011 yýlý toplam çimento satýþlarý 2010 yýlýna kýyasla % 12,7 artarak tona ulaþmýþtýr. Artan yurtiçi çimento talebi paralelinde, 2011 yýlýnda klinker satýþý %23,7 azalmýþtýr. 12

15 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. ÝNSAN KAYNAKLARI 2011 Faaliyet Raporu IK Uygulamalarý Artan rekabet ortamýnda hedeflerimize ulaþabilmek için en büyük yatýrýmýn insana yapýlmasý gerektiðine inanýyor ve bu inanç ile Ýnsan Kaynaklarý fonksiyonuna büyük önem veriyoruz. Bu fonksiyonun verimli bir þekilde çalýþabilmesi için þirketimizin uzun vadeli kurumsal stratejileri ve hedefleri ile baðlantýlý olan yetkinlik uygulamalarý çerçevesinde hareket ediyoruz. Ýnsan Kaynaklarýnýn temel çalýþma alanlarýndan birisi olan iþe alým ve yerleþtirme süreci þirketimizde uygun iþe, uygun insan politikasý ile yürütülmekte olup, kurum kültürü ile uyumlu farklý deneyim ve birikimleri bir araya getirmektedir. Bunun yanýsýra Cimpor Yibitaþ ta organizasyonel seviyede büyük önem verilen sürekli geliþim prensibinin bir sonucu olarak, çalýþanlarýn bireysel geliþimlerinin sürekli olmasý hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2011 yýlý içerisinde çalýþanlarýmýza toplam 4340 kiþi saat saat eðitim verilmiþtir. Bu eðitimlerin 2065 saatinin Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði konusunda olmasý Þirketimizin bu konudaki hassasiyeti ve yaklaþýmýnýn göstergelerinden bir tanesidir. Yüksek performansýn teþvik edildiði þirketimizde, iç iletiþim ve çalýþan memnuniyetinin de artýrýlmasý için birtakým sosyal faaliyetler düzenlenmektedir. Bu kapsamda geçtiðimiz sene çalýþanlar arasý ÝSG bilgi yarýþmasý düzenlenmiþ, Dünya Ýþ Saðlýðý Günü ve haftasý kutlamalarý tertip edilmiþ, çalýþan ve aileleri için piknik organize edilmiþ, 23 Nisan Çocuk Bayramý Fabrikamýz lojmanlarýnda oturan çalýþanlarýmýzýn çocuklarý ile birlikte kutlanmýþ, fabrika içi futbol turnuvasý ve tavla turnuvasý yapýlmýþ, Ramazan ayý içerisinde çalýþanlarýmýza yemek verilmiþ ve revizyon sonrasý moral gecesi gerçekleþtirilmiþtir. 13

16 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ Faaliyet Raporu ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ ÝYÝ UYGULAMA ÖRNEK ÇALIÞMALARI 2011 Ýsig Bilgi Yarýþmasý de ilki Yozgat Çimento Fabrikasýnda düzenlenen Fabrikalar arasý ÝSG bilgi yarýþmasýnda baþta CEO muz Sn. Þefik TÜZÜN bey, Cimpor Grubu Çimento Fabrika Genel Müdürleri ve çalýþanlarýnýn katýlýmlarýyla gerçekleþtirilmiþtir. Yarýþmada Fabrikamýz adýna, 2010 ve 2011 Mart ayýnda Fabrika takýmýnýn belirlenmesi amacýyla fabrikamýz yemekhanesinde yapýlan yarýþmada birinci olan Mehmet EKÝCÝ, Tahir KORKMAZYÝÐÝT, Arif YALÇIN dan oluþan Elektrik Bakým takýmý 3. Olmuþtur. 28 Nisan Dünya ÝSG Günü 28 Nisan Dünya ÝSG gününde fabrikada bulunan tüm çalýþanlar fabrika yemekhanesinde toplanarak kutlama yapýdý ve öncelikle Cimpor grup baþkanýnýn mesajý izletildi Mayýs ÝSG haftasý ÝSG Haftasý münasebetiyle 09 Mayýs 2011 tarihinde Sarayköyü Yibitaþ-Lafarge Ýlköðretim Okulu ziyaret edilmiþtir. Ziyarette Genel Müdürümüz Sayýn M.Ferman ULAÞ öðrencilere kitap ve çeþitli hediyeler vermiþ ve Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði bilincini oluþturmak adýna küçük bir konuþma yapmýþtýr. Daha sonra ÝSG Uzmanýmýz Nurhan Parlak tarafýndan evde meydana gelebilecek kazalar ve doðal afetlere daha hazýr olunmasý macýna yönelik eðitim verilmiþ ve son olarak Yangýn Söndürme tatbikatý yapýlmýþtýr. 14

17 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ Faaliyet Raporu Üniversite Tanýtým Günleri: 07 Nisan 2011 Bozok Üniversitesi Kimya Günleri çerçevesinde Fabrikamýz Genel Müdürü ve Üretim Müdürü,Kalite Geliþtirme Müdürü,ÝSG Yönetim Temsilcisi veproses Mühendisi ile birlikte Üniversitede Çimento Kimyasý hakkýnda öðrencilere konferans verdiler ayný gün öðleden sonra Kimya bölümü öðrencileri, Dekaný ve öðretmenleri ile birlikte fabrikamýzda teknik bir yapmýþlardýr FABRÝKAMIZIN 2011 YILI ÝSG PERFORMANS DEÐERLERÝ : SAÐLIKLI VE GÜVENLÝ ÇALIÞMA GÜN SAYISI: FABRÝKA ÇALIÞANLARI : 2102 YÜKLENÝCÝ ÇALIÞANLARI : 564 RÝSK BÝLDÝRÝMLERÝ VE KAPATMALARI: Risk bildirim sayýsý : 634 Risk kapatma sayýsý : 998 = 2011 YILI ÖNCESÝ YAPILAN BÝLDÝRÝM YILINADA BÝLDÝRÝLEN 295 EYLEM BULGULARI: Kurul Toplantý, KRK, Ýç denetim, Dýþ Denetim, Çapraz denetim vb faaliyetler sonucunda ortaya çýkan eylem bulgularý : 135 Adet 2011 yýlýnada tamamlanan bulgu sayýsý : 118 = 2011 yýlý öncesi tesbit edilen eylem bulsusu yýlýnda tesbit edilen eylem bulsusu 97 KRK BÝLDÝRÝM SAYILARI : 38 Adet EÐÝTÝM FAALÝYETLERÝ : Katýlýmcý sayýsý 1138 = çanta sohbet Modül eðt 381 = Toplam saat : 1539 = DOD : PLANLANAN : 218 GERÇEKLEÞME : 158 GERÇEKLEÞME YÜZDESÝ : % 72,5 15

18

19 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Þ. Giriþ Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Þ. nin ( Þirket ) 31 Aralýk 2011 tarihi itibariyle hazýrlanan ve ekte yer alan bilançosunu, ayný tarihte sona eren yýla ait gelir, fon akým, nakit akým, satýþlarýn maliyeti ve öngörülen kar daðýtým tablolarýný, önemli muhasebe politikalarýnýn özetini ve dipnotlarý denetlemiþ bulunuyoruz. Finansal Tablolarla Ýlgili Olarak Ýþletme Yönetiminin Sorumluluðu Þirket, yönetimi finansal tablolarýn Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan yayýmlanan Seri: XI, No: 1 Tebliði ne uygun olarak hazýrlanmasý ve dürüst bir þekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolarýn hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlýþlýklar içermeyecek biçimde hazýrlanarak, gerçeði dürüst bir þekilde yansýtmasýný saðlamak amacýyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasýný, uygulanmasýný ve devam ettirilmesini, koþullarýn gerektirdiði muhasebe tahminlerinin yapýlmasýný ve uygun muhasebe politikalarýnýn seçilmesini içermektedir. Baðýmsýz Denetim Kuruluþunun Sorumluluðu Sorumluluðumuz, yaptýðýmýz baðýmsýz denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkýnda görüþ bildirmektir. Baðýmsýz denetimimiz, Sermaye Piyasasý Kurulunca yayýmlanan baðýmsýz denetim standartlarýna uygun olarak gerçekleþtirilmiþtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasýný ve baðýmsýz denetimin, finansal tablolarýn gerçeði doðru ve dürüst bir biçimde yansýtýp yansýtmadýðý konusunda makul bir güvenceyi saðlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Baðýmsýz denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili baðýmsýz denetim kanýtý toplamak amacýyla, baðýmsýz denetim tekniklerinin kullanýlmasýný içermektedir. Baðýmsýz denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolarýn hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanýp kaynaklanmadýðý hususu da dahil olmak üzere önemli yanlýþlýk içerip içermediðine dair risk deðerlendirmesini de kapsayacak þekilde, mesleki kanaatimize göre yapýlmýþtýr. Bu risk deðerlendirmesinde, iþletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuþtur. Ancak, amacýmýz iç kontrol sisteminin etkinliði hakkýnda görüþ vermek deðil, baðýmsýz denetim tekniklerini koþullara uygun olarak tasarlamak amacýyla, iþletme yönetimi tarafýndan hazýrlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasýndaki iliþkiyi ortaya koymaktýr. Baðýmsýz denetimimiz, ayrýca iþletme yönetimi tarafýndan benimsenen muhasebe politikalarý ile yapýlan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolarýn bir bütün olarak sunumunun uygunluðunun deðerlendirilmesini içermektedir. Baðýmsýz denetim sýrasýnda temin ettiðimiz baðýmsýz denetim kanýtlarýnýn, görüþümüzün oluþturulmasýna yeterli ve uygun bir dayanak oluþturduðuna inanýyoruz. Görüþ Görüþümüze göre, iliþikteki finansal tablolar, Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Þ. nin 31 Aralýk 2011 tarihi itibariyle finansal durumunu, ayný tarihte sona eren yýla ait finansal performansýný, Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan yayýmlanan Seri: XI, No: 1 tebliði çerçevesinde doðru ve dürüst bir biçimde yansýtmaktadýr. Ýstanbul, 25 Nisan 2012 Denet Baðýmsýz Denetim Yeminli Mali Müþavirlik A.Þ. Member, BDO International Network Mehmet Maç Sorumlu Ortak Baþdenetçi 17

20 SPK nýn SERÝ XI NO:1 SAYILI TEBLÝÐLERÝNE GÖRE HAZIRLANAN 31 ARALIK 2011 VE 2010 TARÝHLERÝNDEKÝ ÖZET BÝLANÇO AKTÝF (VARLIKLAR) 31 Aralýk Aralýk 2010 I- DÖNEN VARLIKLAR A. Hazýr Deðerler B. Kýsa Vadeli Ticari Alacaklar (Net) C. Diðer Kýsa Vadeli Alacaklar D. Stoklar (Net) Stoklar Verilen Sipariþ Avanslarý E. Diðer Dönen Varlýklar II- DURAN VARLIKLAR A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar B. Finansal Duran Varlýklar - - C. Maddi Duran Varlýklar Binalar, Arsa ve Araziler Makina, Tesis ve Cihazlar Diðer Duran Varlýklar Birikmiþ Amortismanlar (-) ( ) ( ) 5. Yapýlmakta Olan Yatýrýmlar Verilen Sipariþ Avanslarý D. Maddi Olmayan Duran Varlýklar (net) Maddi Olmayan Duran Varlýklar E. Diðer Duran Varlýklar AKTÝF (VARLIKLAR) TOPLAMI Ýliþikteki dipnotlar bu mali tablolarýn tamamlayýcý bir parçasýdýr. 18

21 SPK nýn SERÝ XI NO:1 SAYILI TEBLÝÐLERÝNE GÖRE HAZIRLANAN 31 ARALIK 2011 VE 2010 TARÝHLERÝNDEKÝ ÖZET BÝLANÇO PASÝF (KAYNAKLAR) 31 Aralýk Aralýk 2010 I- KISA VADELÝ BORÇLAR A. Finansal Borçlar - - B. Ticari Borçlar (Net) C. Diðer Kýsa Vadeli Borçlar D. Alýnan Sipariþ Avanslarý E. Borç ve Gider Karþýlýklarý II- UZUN VADELÝ BORÇLAR A. Borç ve Gider Karþýlýklarý III-ÖZ SERMAYE A. Sermaye B. Emisyon Primi - - C. Yeniden Deðerleme Deðer Artýþý Duran Varlýklardaki Deðer Artýþý - - D. Yedekler Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olaðanüstü Yedekler Geçmiþ Yýl Karlarý - - E. Net Dönem Karý F. Çevrim Farklarý PASÝF (KAYNAKLAR)TOPLAMI Ýliþikteki dipnotlar bu mali tablolarýn tamamlayýcý bir parçasýdýr. 19

22 SPK nýn SERÝ XI NO:1 SAYILI TEBLÝÐLERÝNE GÖRE HAZIRLANAN 31 ARALIK 2011 VE 2010 TARÝHLERÝNDEKÝ AYRINTILI BÝLANÇO AKTÝF (VARLIKLAR) 31 Aralýk Aralýk 2010 I- DÖNEN VARLIKLAR A. Hazýr Deðerler Kasa Bankalar Alýnan Çekler Diðer Hazýr Deðerler - - B.Kýsa Vadeli Ticari Alacaklar Alýcýlar Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminatlar Diðer Kýsa Vadeli Ticari Alacaklar Alacak Reeskontu (-) (21.674) (5.698) 6. Þüpheli Alacaklar Karþýlýðý (-) ( ) ( ) C. Diðer Kýsa Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar Ýþtiraklerden Alacaklar Baðlý Ortaklýklardan Alacaklar Kýsa Vadeli Diðer Alacaklar Alacak Reeskontu (-) Þüpheli Alacaklar Karþýlýðý(-) (5.369) (5.369) D. Stoklar Ýlk Madde ve Malzeme Yarý Mamüller Ara Mamüller Mamüller Emtia Diðer Stoklar Stok Deðer Düþüklüðü Karþýlýðý (-) Verilen Sipariþ Avanslarý E. Diðer Dönen Varlýklar Ýliþikteki dipnotlar bu mali tablolarýn tamamlayýcý bir parçasýdýr. 20

23 SPK nýn SERÝ XI NO:1 SAYILI TEBLÝÐLERÝNE GÖRE HAZIRLANAN 31 ARALIK 2011 VE 2010 TARÝHLERÝNDEKÝ AYRINTILI BÝLANÇO AKTÝF (VARLIKLAR) 31 Aralýk Aralýk 2010 II- DURAN VARLIKLAR A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Verilen Depozito ve Teminatlar B. Diðer Uzun Vadeli Alacaklar - - C. Finansal Duran Varlýklar Baðlý Ortaklýklar - - D. Maddi Duran Varlýklar Arazi ve Arsalar Yerüstü ve Yeraltý Düzenleri Binalar Makina, Tesis ve Cihazlar Taþýt Araç ve Gereçleri Döþeme ve Demirbaþlar Diðer Maddi Duran Varlýklar Birikmiþ Amortismanlar (-) ( ) ( ) 9. Yapýlmakta Olan Yatýrýmlar Verilen Sipariþ Avanslarý E. Maddi Olmayan Duran Varlýklar Kuruluþ ve Teþkilatlanma Giderleri Haklar Araþtýrma ve Geliþtirme Giderleri Özel Maliyetler Diðer Maddi Olmayan Duran Varlýklar F. Diðer Duran Varlýklar AKTÝF (VARLIKLAR) TOPLAMI Ýliþikteki dipnotlar bu mali tablolarýn tamamlayýcý bir parçasýdýr. 21

24 SPK nýn SERÝ XI NO:1 SAYILI TEBLÝÐLERÝNE GÖRE HAZIRLANAN 31 ARALIK 2011 VE 2010 TARÝHLERÝNDEKÝ AYRINTILI BÝLANÇO PASÝF (KAYNAKLAR) CARÝ DÖNEM ÖNCEKÝ DÖNEM 31 Aralýk Aralýk 2010 I- KISA VADELÝ BORÇLAR A. Finansal Borçlar Uzun Vadeli Kedilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri - - B. Ticari Borçlar Satýcýlar Borç Senetleri Alýnan Depozito ve Teminatlar Diðer Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) - - C. Diðer Kýsa Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar Ýþtiraklere Borçlar Baðlý Ortaklýklara Borçlar Ödenecek Giderler Ödenecek Vergi, Harç ve Diðer Kesintiler Ertelenen ve Taksite Baðlanan Devlet Alacaklarý Kýsa Vadeli Diðer Borçlar Borç Reeskontu (-) - - D. Alýnan Sipariþ Avanslarý E. Borç ve Gider Karþýlýklarý Vergi Karþýlýklarý Diðer Borç ve Gider Karþýlýklarý Ýliþikteki dipnotlar bu mali tablolarýn tamamlayýcý bir parçasýdýr. 22

25 SPK nýn SERÝ XI NO:1 SAYILI TEBLÝÐLERÝNE GÖRE HAZIRLANAN 31 ARALIK 2011 VE 2010 TARÝHLERÝNDEKÝ AYRINTILI BÝLANÇO PASÝF (KAYNAKLAR) CARÝ DÖNEM ÖNCEKÝ DÖNEM 31 Aralýk Aralýk 2010 II- UZUN VADELÝ BORÇLAR A. Borç ve Gider Karþýlýklarý Kýdem Tazminatý Karþýlýklarý Diðer Borç ve Gider Karþýlýklarý III- ÖZ SERMAYE A.Sermaye B.Emisyon Primi - - C.Yeniden Deðerleme Deðer Artýþý Duran Varlýklardaki Deðer Artýþý - - D.Yedekler Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olaðanüstü Yedekler Geçmiþ Yýl Karlarý - - E.Net Dönem Karý F.Çevrim Farklarý PASÝF (KAYNAKLAR)TOPLAMI Ýliþikteki dipnotlar bu mali tablolarýn tamamlayýcý bir parçasýdýr. 23

26 31 Aralýk 2011 ve 2010 tarihlerindeki Ayrýntýlý Bilançolara Ýliþkin Dipnotlar 1. ÝÞLETMENÝN FÝÝLÝ FAALÝYET KONUSU: Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Þ. ( Þirket ), 1973 yýlýnda Sarayköy, Yozgat ta kurulmuþtur. Þirket, klinker ve çimento üretimi ve satýþý alanýnda faaliyet göstermektedir. Þirket in ton klinker, ton çimento üretim kapasitesi bulunmaktadýr. Sermaye Piyasasý Kurulu nun tarih ve 17/519 sayýlý kararý uyarýnca, ortaklýðýmýz hisse senetlerinin Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý (ÝMKB) tarafýndan belirlenen Serbest Ýþlem Platformu nda (SÝP) iþlem görmesine karar verilmiþtir. Bu kapsamda, ortaklýðýmýzýn Merkezi Kayýt Kuruluþu A.Þ de (MKK) Ýhraççý üye kaydý yaptýrýlmýþ, MKK daki Ýþlemlerin ve hisselerini kaydileþtirme yaptýracak ortaklarýn iþlemlerini yapmasý için AK Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ ile Merkezi Kayýt Sistemine Ýliþkin Kurumsal Aracýlýk Sözleþmesi imzalanmýþ, paylarýn tamamý ihraççý hesaplarýnda kayden oluþturulmuþtur. Kamuyu Aydýnlatma Platformu A.Þ de (KAP) üyelik iþlemleri tamamlanmýþ olup bu iþlemlerde kullanýlacak kadar Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) satýn alýnmýþtýr. Bundan sonra Sermaye Piyasasý Kurulu nun (SPK) onayýna sunulmak üzere duyuru formu hazýrlanmaktadýr. Duyuru formunun onayý ve ilanýný takiben ortaklarýmýzýn paylarýnýn MKK da kaydileþtirme iþlemleri baþlayabilecektir. 2. SERMAYENÝN %10 VE DAHA FAZLASINA SAHÝP ORTAKLAR: 31 Aralýk Aralýk 2010 Ortaðýn adý Pay oraný Pay tutarý Pay Oraný Pay tutarý Cimpor Yibitaþ Çim. San. Ve Tic. A.Þ. 82, , Diðer gerçek ve tüzel kiþiler * 17, , , , Enflasyon düzeltme etkisi ** , , * Sermayede %10 un altýnda pay sahibi olan hissedarlarýn toplamýdýr. ** Seri XI, No: 20 sayýlý tebliðin 14. maddesi uyarýnca yapýlan enflasyon düzeltmeleri sonucunda ortaya çýkan tutardýr sayýlý Türk Ticaret Kanunu ve Þirket in ana sözleþmesi çerçevesinde oluþan yedek akçelerin kayýtlý deðerleri aþaðýdaki gibidir. 31 Aralýk Aralýk 2010 Yasal yedekler SERMAYEYÝ TEMSÝL EDEN HÝSSE SENETLERÝNE TANINAN ÝMTÝYAZLAR: Hisse senetleri arasýnda herhangi bir imtiyaza sahip grup bulunmamaktadýr. KAYITLI SERMAYE: Þirket kayýtlý sermaye tavanýna tabi deðildir. DÖNEM ÝÇÝNDE YAPILAN SERMAYE ARTIRIMLARI: Bulunmamaktadýr. 24

27 31 Aralýk 2011 ve 2010 tarihlerindeki Ayrýntýlý Bilançolara Ýliþkin Dipnotlar DÖNEM ÝÇÝNDE ÝHRAÇ EDÝLEN HÝSSE SENEDÝ DIÞINDAKÝ MENKUL KIYMETLER: Bulunmamaktadýr. DÖNEM ÝÇÝNDE ÝTFA EDÝLEN BORÇLANMAYI TEMSÝL EDEN MENKUL KIYMETLER: Bulunmamaktadýr. CARÝ DÖNEMDE DURAN VARLIK HAREKETLERÝ: a) Satýn alýnan, imal veya inþa edilen maddi duran varlýklarýn maliyeti: TL 31 Aralýk 2010: TL). b) Satýlan veya hurdaya ayrýlan maddi duran varlýk maliyeti: TL (31 Aralýk 2010: ). c) Satýn alýnan, imal veya inþa edilen maddi olmayan duran varlýklarýn maliyeti bulunmamaktadýr (31 Aralýk 2010: Bulunmamaktadýr). d) Maddi olmayan duran varlýklara transfer bulunmamaktadýr (31 Aralýk 2010: bulunmamaktadýr). e) Yapýlmakta olan yatýrýmlarýn niteliði, toplam tutarý, baþlangýç ve bitiþ tarihi ve tamamlanma derecesi: Yatýrýmýn Niteliði Tutar Baþlangýç Tarihi Bitiþ Tarihi Tamamlanma Derecesi KALKER VE MARN OCAKL.SONDAJ ÇALIÞMALARI % FARÝN DEÐÝRMENÝ FENER DÝÞLÝ % NOX INDIRGEME SISTEMLERI % ÇD#1 REDÜKTÖR DEÐIÞIMI % ESP FANI ÝMPELLER VE MIL DEÐIÞIMI % AF KANALLI YENI ALEV BORUSU ALIMI % ALTERN.HAMM.DOZAJL.VE BESL.SISTEMI % OTOMASYON MASTER PLAN UYGULAMALARI % TUÐLALARI ILE BIRL. YENI BETON DUBA SIST % IT-NETWORK HARCAMALARI % CARÝ VE GELECEK DÖNEMLERDE YARARLANILACAK YATIRIM ÝNDÝRÝMÝ: 2011 yýlýnda teþvikli yatýrým bulunmamaktadýr. Gelecek dönemlerde yararlanýlacak yatýrým indirimi bulunmamaktadýr. (31 Aralýk 2010: Bulunmamaktadýr). 25

KURULUÞ : 1973 SERMAYE : 100.000 TL. OTUZYEDÝNCÝ HESAP YILI 2010 FABRÝKA 66920 - Sarayköy / YOZGAT Tel : 0 (354) 557 21 50 (10 Hat) Fax : 0 (354) 557 21 61 ANKARA ÞUBESÝ Hasanoðlan Sanayi Bölgesi Bahçelievler

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

FÝNANS YATIRIM MENKUL 31 ARALIK 2007 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

FÝNANS YATIRIM MENKUL 31 ARALIK 2007 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.ª. ve BAÐLI ORTAKLIÐI 31 ARALIK TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.ª. Yönetim Kurulu na Ýstanbul 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMÝNE

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800.

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü OLUŞUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sürekli Olumlu 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI (Milyon TL) 1- İşletmenin Faaliyet Konusu: Et ve Et Ürünleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakların; Adı Pay

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAFRA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 12.04.2013-16:22:37 Vergi Kimlik Numarası 0300053846 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 2970 İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 URAY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 23.04.2015-20:03:42 Vergi Kimlik 0860460178 E-Posta Adresi askaro33@gmail.com Ticaret Sicil No

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL)

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Et ve Et Mamülleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması 2- Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların;

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 26.04.2014-19:17:32 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A..

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. tarihinde Ayrıntılı Gelir Tablosu ( tarihindeki Türk Lirası'nın alım gücüne göre düzeltilmi ) (Milyon TL) A- BRÜT SATI LAR 171.484.232 1- Yurtiçi Satı lar 144.218.835 2- Yurtdı ı Satı lar 24.439.181 3-

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª.

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR (ÝNGÝLÝZCE ORÝJÝNALÝNDEN TERCÜME) BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.ª. Yönetim Kurulu na 1. Kuveyt

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR Baºaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müºavirlik A.ª. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:92 B Blok Kat 9 Akaretler Beºiktaº

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Milyon TL) : 1- İşletmenin Fiili Faaliyet Konusu : Et ve Et Ürünleri İle Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 ve Daha Fazlasına Sahip Ortaklar : Adı/Ünvanı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 22.04.2015-12:01:08 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 116.941.839 99.596.409 A. Hazõr Değerler 84.692.941 67.483.612

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 31.12.2004

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

/ TARİHLİ DİPNOTLARI

/ TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAŞKENT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 17.04.2013-11:54:31 Vergi Kimlik Numarası 6190406571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı