Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 2011 YILI FAALÝYET RAPORU

2 kapak içi boþ

3 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ Faaliyet Raporu

4 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ Faaliyet Raporu KURULUÞ : 1973 SERMAYE : TL. OTUZSEKÝZÝNCÝ HESAP YILI 2011 FABRÝKA Sarayköy / YOZGAT Tel : 0 (354) (10 Hat) Fax : 0 (354) ANKARA ÞUBESÝ Hasanoðlan Sanayi Bölgesi Bahçelievler mah. Atatürk Cad. No:8/Z Hasanoðlan-Elmadað/ANKARA Tel : 0 (312) Fax : 0 (312)

5 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ Faaliyet Raporu 2011 FAALÝYET RAPORU

6 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ Faaliyet Raporu ÞÝRKET TARÝHÇESÝ Yibitaþ (Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Þ.), Yozgat - Ankara karayolunun 20. Km sinde çimento üretim faaliyetlerinde bulunmaktadýr. Yurt dýþýnda çalýþmakta olan Türk iþçilerinin ortak birikimlerinin deðerlendirildiði; Yozgat Çimento Fabrikasý, m² alan üzerinde 1973 yýlýnda kurulmuþtur. Yozgat ilinin ilk sanayi kuruluþlarýndan olan fabrika, tüm çalýþanlarý ile çimento üretim iþ kolunda bölge ve ülke sanayine önemli katkýlar saðlamaktadýr. Fabrika sýrasýyla 1976 ylýnda çimento deðirmeni, 1978 yýlýnda da 1600 ton/gün klinker üretim kapasitesiyle ön ýsýtýcýlý, kuru sistem döner fýrýný devreye almýþtýr Yýlýnda kapasite artýrým projesiyle klinker üretim kapasitesi 2000 ton/gün e çýkarýlmýþtýr daki yakma sistemi projesiyle klinker üretim kapasitesi; 2200 Ton/güne, diðer muhtelif iyileþtirme projeleriyle 2008 yýlýnda 2400 ton/gün e ulaþtýrýlmýþtýr. Ayný þekilde Yibitaþ Yozgat Çimento ve diðer çimento fabrikalarý; ana ortaklarý, dünya devlerinden Lafarge ile 1994 yýlýnda ortaklýk anlaþmasý yaparak faaliyetlerini uluslararasý boyutlara taþýmýþtýr. Yibitaþ Yozgat çimento Fabrikasý ana ortak hissedarlarý Yibitaþ Holding ve Lafarge ellerindeki hisseleri(% 82,54) 2007 yýlýnda, dünya devlerinden Portekiz çimento grubu olan CIMPOR þirketine satmýþtýr. Yozgat fabrikasýndaki diðer küçük hissedarlarýn hisseleri devam etmektedir (%17,46 ). Fabrika ürettiði klinker ve çimento tiplerini 1998 den beri ISO Kalite Güvence Sistemi Çerçevesinde gerçekleþtirmektedir. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði kültürünün oluþmasý ve yönetimi, Þirketimizde birinci öncelikdir.bu konuda yoðun aktiviteler bulunmaktadýr Yýlýnda ISG Yönetim sistemi uygulamalarý baþlatýlmýþ, 2004 yýlýnda ÝSG Yönetim Sistemleri OHSAS 18001(TS EN ) çatýsý altýnda belgelendirilmiþtir. Fabrika 2000 yýllarýnýn baþýndan itibaren Yönetimde çevre birimini oluþturmuþtur. Sera gazlarýnýn azaltýmý ile ilgili muhtelif uygulama ve projeler bulunmaktadýr. Çimentoda katký kullanýmý uygulamalarý, enerji yönetim sistemi uygulamalarý, Atýk yönetim sistemi ve uygulamalarý önemli baþlýklardýr. Fabrika yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili tüm faaliyetlerin ve projelerin uygulanmasýný eksiksiz yerine getirmektedir. Fabrika sosyal sorumluluk konularýnda kurumsal yapýsýna uygun projelere katýlmaktadýr. Kerkenes arkeolojik kazýlarý ile ilgili faaliyetlerde uzun yýllardýr sponsorluk görevlerinde bulunmuþtur. 4

7 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. GÜNDEM 29 MAYIS 2012 TARÝHLÝ 2011 HESAP YILI OLAÐAN GENEL KURUL GÜNDEMÝ 2011 Faaliyet Raporu 1- Açýlýþ, Divan Heyetinin teþkili ve toplantý tutanaðýnýn imzalanmasý için Divan Heyetine yetki verilmesi, yýlý Faaliyet Raporu, Bilanço, Kâr/Zarar Cetvelive Denetim Kurulu Raporunun okunmasý, görüþülmesi ve tasdiki, Baðýmsýz Denetim Raporunun Genel Kurula arzý ve tasdiki, 3- Yýl içinde yapýlan baðýþlar hakkýnda Genel Kurula bilgiverilmesi, 4- Ýstifaen boþalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapýlan atamalarýn tasvibi, 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, yýlý kârýnýn daðýtýmý hakkýnda karar alýnmasý, 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarý ile Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tesbiti, 8- Þirketin 2012 yýlýnda Sermaye Piyasasý Mevzuatýna göre denetlenmesi için Yönetim Kurulu tarafýndan görevlendirilen Baðýmsýz Denetim Firmasýnýn Genel Kurul tarafýndan tasvibi, 9- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.334 ve 335. maddelerine göre izin verilmesi, 10- Dilekler, temenniler ve kapanýþ. Toplantý Tarihi ve Yeri: 29 Mayýs 2012 Salý günü saat 10:30 da, Hasanoðlan Sanayi Bölgesi, Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 8/L,M,N (Giriþ Kat Büyük Toplantý Salonu) Hasanoðlan Elmadað/ANKARA 5

8 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ Faaliyet Raporu RAPORUN DÖNEMÝ : Luis Miguel DA SILVEIRA RIBEIRO VAZ YÖNETÝM KURULU BAÞKANI FERNANDO DOS SANTOS PLAZA YÖNETÝM KURULU BAÞKAN YARDIMCISI ORTAKLIÐIN ÜNVANI: YÝBÝTAÞ YOZGAT ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝ ÝNÞAAT MALZ. TÝC.VE SAN. A.Þ Luis Filipe SEQUEIRA MARTINS YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ MUSTAFA ÞEFÝK TÜZÜN YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ ZEKÝ KURTÇU BÝCAN ÇÝLTEPE MAHMUT PARMAKSIZ GENEL MÜDÜR MURAT DEMÝRDELEN ÜRETÝM MÜDÜRÜ HASAN BASRÝ GÜNAY MUHASEBE MÜDÜRÜ ERKAN MUSTAFA GÜLDÜR BAKIM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ ALÝ PASTONOÐLU SATIÞ MÜDÜRÜ 6

9 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. SERMAYE YAPIMIZ 2011 Faaliyet Raporu SIRA ORTAÐIN ÜNVANI VEYA ADI, SOYADI HÝSSE ADEDÝ TL NOMÝNAL ORANI NO (%) 1 CIMPORYÝBÝTAÞ ÇÝMENTO SAN. VE TÝC. A.Þ ,21 TL 82,54 2 DÝÐER ORTAKLAR (7566 ADET) ,79 TL 17,46 ORTAK SAYISI : ADET ,00 TL 100,00 * Þirket sermayesi TL'dÝr * ÞÝRKET TEMETTÜ ORANLARI ÜRETÝM 7

10 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. ÇEVRE 2011 Faaliyet Raporu 2011 yýlý Çevre Faaliyetleri Çevre Mevzuatý na Uyum Çalýþmalarý Fabrikamýz ve Hammadde Ocaklarýmýzýn Çevre Mevzuatýna uyum çalýþmalarý konusunda Türkiye nin saygýn kurumlarýndan hizmet alýnmakta olup, bu kapsamda 2011 yýlý içerisinde gerekli uyum çalýþmalarý tamamlanmýþ ve fabrikamýz ve hammadde ocaklarýmýz için Geçici Faaliyet Belgeleri alýnmýþtýr yýlý içerisinde Fabrikamýz ve Hammadde Ocaklarýmýzýn Çevre Ýzin ve Lisans alým süreçleri tamamlanacaktýr. Atýklarýn Alternatif Yakýt ve Alternatif Hammadde Olarak Kullanýlmasý Fabrikamýz 2011 yýlý içerisinde atýklarý alternatif yakýt olarak kullanmaya baþlamýþtýr yýlý içerisinde daha çok endüstriyel perfromans denemeleri kapsamýnda kullanýmlar gerçekleþtirilmiþtir. Bu süreçte, Türkiye nin saygýn endüstriyel kuruluþlarý ile çalýþýlmýþ, bu kuruluþlarýn atýklarý enerji olarak geri kazanýlarak gerek çevre koruma gerekse de söz konusu firmalarýn atýk yönetim süreçlerine katký saðlanmýþ ve fabrikamýzda da ileriye yönelik endüstriyel tecrübe oluþturulmuþtur yýlý içerisinde otomatik besleme sistemi ve atýk laboratuvarý yatýrýmlarý gerçekleþtirilmesi planlanmaktadýr. Fabrikamýzda 2011 yýlý içerisinde, ayrýca, tehlikesiz nitelikte olan çeþitli sanayi kuruluþlarýnýn atýklarý alternatif hammadde olarak deðerlendirilerek, doðal kaynaklarýn korunmasýna da katký saðlanmýþtýr. Doðaya Yeniden Kazandýrma Faaliyetleri Hammadde ocaklarýmýzda, ocak iþletme ve rehabilitasyon taahhütlerimiz kapsamýnda sürdürülebilir þekilde ocak rehabilitasyon çalýþmalarý da gerçekleþtirilmektedir. Bu kapsamda, 2011 yýlý içerisinde yüzey düzeltme iþlemlerine aðýrlýk verilmiþ olup, önümüzdeki yýllarda planlarýmýz dahilinde çalýþmalar devam ettirilecektir. Hava Kalitesi, Su ve Atýksu Yönetimi Emisyonlarýmýzý ve hava kalitesini iyileþtirme çalýþmalarý sürdürülebilir þekilde devam ettirilmektedir. En önemli görünen çevresel boyutumuz olan toz emisyonlarýmýzý iyileþtirmeye yönelik olarak torbalý filtrelerimizde bakým, torba seçim ve uygulama süreçleri titizlikle yönetilmektedir. Gaz emisyonlarýmýzýn yönetiminde ise, ileri proses kontrol teknikleri uygulanmakta olup, bu konuda operatör yetkinliðini arttýrýcý eðitim faaliyetleri kesintisiz sürdürülmektedir. Kullandýðýmýz alternatif yakýt ve alternatif hammaddelerden kaynaklý olumsuz bir emisyon gerçekleþmemesi için girdi kontrolleri titizlikle yapýlmaktadýr. Söz konusu iyileþtirmeler ise gerek sürekli emisyon gözlem cihazlarýmýz gerekse de Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan yetkilendirilmiþ kuruluþlar tarafýndan düzenli olarak denetlenmektedir. Dünyamýzýn kýsýtlý kaynaklarýndan olan suyun tüketilmesi ve atýksuyun geri kazanýmý konusunda da çevreye duyarlý faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. 8

11 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. SATIÞ 2011 Faaliyet Raporu 2011 Yýlý Türkiye Ekonomisi Global ekonomideki belirsizliklere ve Avrupa Birliði ülkelerinde derinleþen kamu borç krizine raðmen Türkiye 2011 yýlýnda en iyi ekonomik büyüme performansý gösteren ülkelerin baþýnda gelmektedir. Geliþmiþ ülke ekonomilerinde baþlayan ve tüm dünyayý etkisi atýna alan ekonomik krizle birlikte yavaþlayan Türkiye ekonomisi, 2009 yýlýnýn son çeyreðinden itibaren tekrar yükseliþ trendine geçmiþ, 2010 yýlýnda ise büyüme trendini sürdürmüþtü yýlý Türkiye ekonomisinin dünya ekonomileri arasýnda yýldýzýnýn parladýðý bir yýl olmuþtur. Türkiye ekonomisi 2011 yýlýnda %8.5 büyüme oraný ile OECD ülkeleri arasýnda birinci, G20 ülkeleri arasýnda ise Çin den sonra en hýzlý büyüyen ikinci ekonomi olmuþtur. Ekonominin lokomotif sektörü olan inþaat, kriz dönemlerinde GSYÝH dan daha fazla küçülürken, büyüme zamanlarýnda ise ekonomiden daha fazla bir büyüme performansý gösterek öncü sektörlerden biri olmuþtur. Ýnþaat sektöründe 2011 yýlýnda %11.2 büyüme kaydedilmiþtir. Ülkenin pek çok bölgesine yayýlmýþ TOKÝ ve özel sektör konut projeleri, ticari bina, AVM yatýrýmlarý, hidroelektrik santral ve yol, hýzlý tren vb. altyapý projeleri ile adeta büyük bir þantiyeye dönen Türkiye deki inþaat yatýrýmlarý sektörün bu yüksek büyüme oranýný yakalamasýnda etkili olmuþtur. 9

12 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ Faaliyet Raporu Kriz öncesi dönemdeki seviyesinin yakalayamamýþ olmakla birlikte, inþaat sektörünün GSYÝH içindeki payý son 3 yýldýr artýþ trendini korumuþtur yýl sonu itibariyle GSYÝH içinde %5.7 paya sahip olan inþaat sektörü, 2011 yýlýnda se ekonomi içindeki payýný %5.8 ye yükseltmiþtir Yýlý Türkiye Çimento Sektörü Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliði (TÇMB) verilerine göre, Türkiye çimento sektöründe 2011 yýlýnda klinker üretimi 2010 yýlýna göre %2.73 oranýnda artarak 54,3 miyon ton, çimento üretimi ise %1.06 oranýnda artarak 63,4 milyon ton olarak gerçekleþmiþtir. Dünya çimento üretiminde ilk beþ ülke arasýnda yer alan Türkiye, Avrupa Birliði ülkeleri arasýnda ise lider konumdadýr. Türkiye çimento sektörü kurulu klinker üretim kapasitesi özellikle dönemindeki yatýrýmlarla son on yýlda yaklaþýk %85 oranýnda büyüyerek 65 milyon ton seviyesine ulaþmýþtýr. Toplam 4 milyar dolar cirosal büyüklüðe ulaþan sektör, yaklaþýk kiþiye istihdam saðlamaktadýr. 10

13 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ Faaliyet Raporu 2011 yýlýnda Türkiye çimento üretimi, TÇMB üyesi olmayan fabrikalar da dikkate alýndýðýnda %11 büyüme gösterek 55,7 milyon tona ulaþmýþtýr. Böylelikle bir önceki yýl 680 kg olan kiþi baþý çimento tüketimi 2011 yýlýnda 745 kg a yükselmiþtir. Akdeniz, Ege ve Karadeniz Bölgeleri özellikle altyapý, enerji projelerinin etkisiyle 2011 yýlýnda en fazla tüketim artýþý gösteren bölgeler olmuþtur. Marmara, Ýç Anadolu ve Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri sýrasýyla en fazla çimento tüketimin olduðu bölgelerdir. Üretilen çimentonun büyük bir kýsmý iç piyasada tüketilmesine raðmen Türkiye dünya çimento ihracatýnda en fazla pay sahibi olan ülkelerin baþýnda gelmektedir. Çimento ve klinker ihracatýnýn yaklaþýk %60 ýný Ortadoðu ve Afrika ülkelerine gerçekleþtiren Türkiye nin, TÇMB üyesi olmayan fabrikalar da dahil, toplam çimento ve klinker ihracatý bu ülkelerde 2011 yýlýnda yaþanan Arap Baharýnýn da etkisiyle bir önceki yýla kýyasla yaklaþýk %23 daralarak 14,4 milyon ton seviyesinde gerçekleþmiþtir. Bu miktarýn 12,0 milyon tonu çimento 2,4 milyon tonu ise klinker olarak ihraç edilmiþtir. 11

14 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ Faaliyet Raporu Irak, Suriye ve Rusya yaklaþýk %50 pay ile Türkiye nin 2011 yýlý çimento ihracatýnda ilk üç sýrada yer almýþtýr Yýlý Satýþlar Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði 2011 yýlý toplam çimento satýþlarý 2010 yýlýna kýyasla % 12,7 artarak tona ulaþmýþtýr. Artan yurtiçi çimento talebi paralelinde, 2011 yýlýnda klinker satýþý %23,7 azalmýþtýr. 12

15 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. ÝNSAN KAYNAKLARI 2011 Faaliyet Raporu IK Uygulamalarý Artan rekabet ortamýnda hedeflerimize ulaþabilmek için en büyük yatýrýmýn insana yapýlmasý gerektiðine inanýyor ve bu inanç ile Ýnsan Kaynaklarý fonksiyonuna büyük önem veriyoruz. Bu fonksiyonun verimli bir þekilde çalýþabilmesi için þirketimizin uzun vadeli kurumsal stratejileri ve hedefleri ile baðlantýlý olan yetkinlik uygulamalarý çerçevesinde hareket ediyoruz. Ýnsan Kaynaklarýnýn temel çalýþma alanlarýndan birisi olan iþe alým ve yerleþtirme süreci þirketimizde uygun iþe, uygun insan politikasý ile yürütülmekte olup, kurum kültürü ile uyumlu farklý deneyim ve birikimleri bir araya getirmektedir. Bunun yanýsýra Cimpor Yibitaþ ta organizasyonel seviyede büyük önem verilen sürekli geliþim prensibinin bir sonucu olarak, çalýþanlarýn bireysel geliþimlerinin sürekli olmasý hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2011 yýlý içerisinde çalýþanlarýmýza toplam 4340 kiþi saat saat eðitim verilmiþtir. Bu eðitimlerin 2065 saatinin Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði konusunda olmasý Þirketimizin bu konudaki hassasiyeti ve yaklaþýmýnýn göstergelerinden bir tanesidir. Yüksek performansýn teþvik edildiði þirketimizde, iç iletiþim ve çalýþan memnuniyetinin de artýrýlmasý için birtakým sosyal faaliyetler düzenlenmektedir. Bu kapsamda geçtiðimiz sene çalýþanlar arasý ÝSG bilgi yarýþmasý düzenlenmiþ, Dünya Ýþ Saðlýðý Günü ve haftasý kutlamalarý tertip edilmiþ, çalýþan ve aileleri için piknik organize edilmiþ, 23 Nisan Çocuk Bayramý Fabrikamýz lojmanlarýnda oturan çalýþanlarýmýzýn çocuklarý ile birlikte kutlanmýþ, fabrika içi futbol turnuvasý ve tavla turnuvasý yapýlmýþ, Ramazan ayý içerisinde çalýþanlarýmýza yemek verilmiþ ve revizyon sonrasý moral gecesi gerçekleþtirilmiþtir. 13

16 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ Faaliyet Raporu ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ ÝYÝ UYGULAMA ÖRNEK ÇALIÞMALARI 2011 Ýsig Bilgi Yarýþmasý de ilki Yozgat Çimento Fabrikasýnda düzenlenen Fabrikalar arasý ÝSG bilgi yarýþmasýnda baþta CEO muz Sn. Þefik TÜZÜN bey, Cimpor Grubu Çimento Fabrika Genel Müdürleri ve çalýþanlarýnýn katýlýmlarýyla gerçekleþtirilmiþtir. Yarýþmada Fabrikamýz adýna, 2010 ve 2011 Mart ayýnda Fabrika takýmýnýn belirlenmesi amacýyla fabrikamýz yemekhanesinde yapýlan yarýþmada birinci olan Mehmet EKÝCÝ, Tahir KORKMAZYÝÐÝT, Arif YALÇIN dan oluþan Elektrik Bakým takýmý 3. Olmuþtur. 28 Nisan Dünya ÝSG Günü 28 Nisan Dünya ÝSG gününde fabrikada bulunan tüm çalýþanlar fabrika yemekhanesinde toplanarak kutlama yapýdý ve öncelikle Cimpor grup baþkanýnýn mesajý izletildi Mayýs ÝSG haftasý ÝSG Haftasý münasebetiyle 09 Mayýs 2011 tarihinde Sarayköyü Yibitaþ-Lafarge Ýlköðretim Okulu ziyaret edilmiþtir. Ziyarette Genel Müdürümüz Sayýn M.Ferman ULAÞ öðrencilere kitap ve çeþitli hediyeler vermiþ ve Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði bilincini oluþturmak adýna küçük bir konuþma yapmýþtýr. Daha sonra ÝSG Uzmanýmýz Nurhan Parlak tarafýndan evde meydana gelebilecek kazalar ve doðal afetlere daha hazýr olunmasý macýna yönelik eðitim verilmiþ ve son olarak Yangýn Söndürme tatbikatý yapýlmýþtýr. 14

17 Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ Faaliyet Raporu Üniversite Tanýtým Günleri: 07 Nisan 2011 Bozok Üniversitesi Kimya Günleri çerçevesinde Fabrikamýz Genel Müdürü ve Üretim Müdürü,Kalite Geliþtirme Müdürü,ÝSG Yönetim Temsilcisi veproses Mühendisi ile birlikte Üniversitede Çimento Kimyasý hakkýnda öðrencilere konferans verdiler ayný gün öðleden sonra Kimya bölümü öðrencileri, Dekaný ve öðretmenleri ile birlikte fabrikamýzda teknik bir yapmýþlardýr FABRÝKAMIZIN 2011 YILI ÝSG PERFORMANS DEÐERLERÝ : SAÐLIKLI VE GÜVENLÝ ÇALIÞMA GÜN SAYISI: FABRÝKA ÇALIÞANLARI : 2102 YÜKLENÝCÝ ÇALIÞANLARI : 564 RÝSK BÝLDÝRÝMLERÝ VE KAPATMALARI: Risk bildirim sayýsý : 634 Risk kapatma sayýsý : 998 = 2011 YILI ÖNCESÝ YAPILAN BÝLDÝRÝM YILINADA BÝLDÝRÝLEN 295 EYLEM BULGULARI: Kurul Toplantý, KRK, Ýç denetim, Dýþ Denetim, Çapraz denetim vb faaliyetler sonucunda ortaya çýkan eylem bulgularý : 135 Adet 2011 yýlýnada tamamlanan bulgu sayýsý : 118 = 2011 yýlý öncesi tesbit edilen eylem bulsusu yýlýnda tesbit edilen eylem bulsusu 97 KRK BÝLDÝRÝM SAYILARI : 38 Adet EÐÝTÝM FAALÝYETLERÝ : Katýlýmcý sayýsý 1138 = çanta sohbet Modül eðt 381 = Toplam saat : 1539 = DOD : PLANLANAN : 218 GERÇEKLEÞME : 158 GERÇEKLEÞME YÜZDESÝ : % 72,5 15

18

19 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Þ. Giriþ Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Þ. nin ( Þirket ) 31 Aralýk 2011 tarihi itibariyle hazýrlanan ve ekte yer alan bilançosunu, ayný tarihte sona eren yýla ait gelir, fon akým, nakit akým, satýþlarýn maliyeti ve öngörülen kar daðýtým tablolarýný, önemli muhasebe politikalarýnýn özetini ve dipnotlarý denetlemiþ bulunuyoruz. Finansal Tablolarla Ýlgili Olarak Ýþletme Yönetiminin Sorumluluðu Þirket, yönetimi finansal tablolarýn Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan yayýmlanan Seri: XI, No: 1 Tebliði ne uygun olarak hazýrlanmasý ve dürüst bir þekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolarýn hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlýþlýklar içermeyecek biçimde hazýrlanarak, gerçeði dürüst bir þekilde yansýtmasýný saðlamak amacýyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasýný, uygulanmasýný ve devam ettirilmesini, koþullarýn gerektirdiði muhasebe tahminlerinin yapýlmasýný ve uygun muhasebe politikalarýnýn seçilmesini içermektedir. Baðýmsýz Denetim Kuruluþunun Sorumluluðu Sorumluluðumuz, yaptýðýmýz baðýmsýz denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkýnda görüþ bildirmektir. Baðýmsýz denetimimiz, Sermaye Piyasasý Kurulunca yayýmlanan baðýmsýz denetim standartlarýna uygun olarak gerçekleþtirilmiþtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasýný ve baðýmsýz denetimin, finansal tablolarýn gerçeði doðru ve dürüst bir biçimde yansýtýp yansýtmadýðý konusunda makul bir güvenceyi saðlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Baðýmsýz denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili baðýmsýz denetim kanýtý toplamak amacýyla, baðýmsýz denetim tekniklerinin kullanýlmasýný içermektedir. Baðýmsýz denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolarýn hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanýp kaynaklanmadýðý hususu da dahil olmak üzere önemli yanlýþlýk içerip içermediðine dair risk deðerlendirmesini de kapsayacak þekilde, mesleki kanaatimize göre yapýlmýþtýr. Bu risk deðerlendirmesinde, iþletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuþtur. Ancak, amacýmýz iç kontrol sisteminin etkinliði hakkýnda görüþ vermek deðil, baðýmsýz denetim tekniklerini koþullara uygun olarak tasarlamak amacýyla, iþletme yönetimi tarafýndan hazýrlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasýndaki iliþkiyi ortaya koymaktýr. Baðýmsýz denetimimiz, ayrýca iþletme yönetimi tarafýndan benimsenen muhasebe politikalarý ile yapýlan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolarýn bir bütün olarak sunumunun uygunluðunun deðerlendirilmesini içermektedir. Baðýmsýz denetim sýrasýnda temin ettiðimiz baðýmsýz denetim kanýtlarýnýn, görüþümüzün oluþturulmasýna yeterli ve uygun bir dayanak oluþturduðuna inanýyoruz. Görüþ Görüþümüze göre, iliþikteki finansal tablolar, Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Þ. nin 31 Aralýk 2011 tarihi itibariyle finansal durumunu, ayný tarihte sona eren yýla ait finansal performansýný, Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan yayýmlanan Seri: XI, No: 1 tebliði çerçevesinde doðru ve dürüst bir biçimde yansýtmaktadýr. Ýstanbul, 25 Nisan 2012 Denet Baðýmsýz Denetim Yeminli Mali Müþavirlik A.Þ. Member, BDO International Network Mehmet Maç Sorumlu Ortak Baþdenetçi 17

20 SPK nýn SERÝ XI NO:1 SAYILI TEBLÝÐLERÝNE GÖRE HAZIRLANAN 31 ARALIK 2011 VE 2010 TARÝHLERÝNDEKÝ ÖZET BÝLANÇO AKTÝF (VARLIKLAR) 31 Aralýk Aralýk 2010 I- DÖNEN VARLIKLAR A. Hazýr Deðerler B. Kýsa Vadeli Ticari Alacaklar (Net) C. Diðer Kýsa Vadeli Alacaklar D. Stoklar (Net) Stoklar Verilen Sipariþ Avanslarý E. Diðer Dönen Varlýklar II- DURAN VARLIKLAR A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar B. Finansal Duran Varlýklar - - C. Maddi Duran Varlýklar Binalar, Arsa ve Araziler Makina, Tesis ve Cihazlar Diðer Duran Varlýklar Birikmiþ Amortismanlar (-) ( ) ( ) 5. Yapýlmakta Olan Yatýrýmlar Verilen Sipariþ Avanslarý D. Maddi Olmayan Duran Varlýklar (net) Maddi Olmayan Duran Varlýklar E. Diðer Duran Varlýklar AKTÝF (VARLIKLAR) TOPLAMI Ýliþikteki dipnotlar bu mali tablolarýn tamamlayýcý bir parçasýdýr. 18

21 SPK nýn SERÝ XI NO:1 SAYILI TEBLÝÐLERÝNE GÖRE HAZIRLANAN 31 ARALIK 2011 VE 2010 TARÝHLERÝNDEKÝ ÖZET BÝLANÇO PASÝF (KAYNAKLAR) 31 Aralýk Aralýk 2010 I- KISA VADELÝ BORÇLAR A. Finansal Borçlar - - B. Ticari Borçlar (Net) C. Diðer Kýsa Vadeli Borçlar D. Alýnan Sipariþ Avanslarý E. Borç ve Gider Karþýlýklarý II- UZUN VADELÝ BORÇLAR A. Borç ve Gider Karþýlýklarý III-ÖZ SERMAYE A. Sermaye B. Emisyon Primi - - C. Yeniden Deðerleme Deðer Artýþý Duran Varlýklardaki Deðer Artýþý - - D. Yedekler Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olaðanüstü Yedekler Geçmiþ Yýl Karlarý - - E. Net Dönem Karý F. Çevrim Farklarý PASÝF (KAYNAKLAR)TOPLAMI Ýliþikteki dipnotlar bu mali tablolarýn tamamlayýcý bir parçasýdýr. 19

22 SPK nýn SERÝ XI NO:1 SAYILI TEBLÝÐLERÝNE GÖRE HAZIRLANAN 31 ARALIK 2011 VE 2010 TARÝHLERÝNDEKÝ AYRINTILI BÝLANÇO AKTÝF (VARLIKLAR) 31 Aralýk Aralýk 2010 I- DÖNEN VARLIKLAR A. Hazýr Deðerler Kasa Bankalar Alýnan Çekler Diðer Hazýr Deðerler - - B.Kýsa Vadeli Ticari Alacaklar Alýcýlar Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminatlar Diðer Kýsa Vadeli Ticari Alacaklar Alacak Reeskontu (-) (21.674) (5.698) 6. Þüpheli Alacaklar Karþýlýðý (-) ( ) ( ) C. Diðer Kýsa Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar Ýþtiraklerden Alacaklar Baðlý Ortaklýklardan Alacaklar Kýsa Vadeli Diðer Alacaklar Alacak Reeskontu (-) Þüpheli Alacaklar Karþýlýðý(-) (5.369) (5.369) D. Stoklar Ýlk Madde ve Malzeme Yarý Mamüller Ara Mamüller Mamüller Emtia Diðer Stoklar Stok Deðer Düþüklüðü Karþýlýðý (-) Verilen Sipariþ Avanslarý E. Diðer Dönen Varlýklar Ýliþikteki dipnotlar bu mali tablolarýn tamamlayýcý bir parçasýdýr. 20

23 SPK nýn SERÝ XI NO:1 SAYILI TEBLÝÐLERÝNE GÖRE HAZIRLANAN 31 ARALIK 2011 VE 2010 TARÝHLERÝNDEKÝ AYRINTILI BÝLANÇO AKTÝF (VARLIKLAR) 31 Aralýk Aralýk 2010 II- DURAN VARLIKLAR A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Verilen Depozito ve Teminatlar B. Diðer Uzun Vadeli Alacaklar - - C. Finansal Duran Varlýklar Baðlý Ortaklýklar - - D. Maddi Duran Varlýklar Arazi ve Arsalar Yerüstü ve Yeraltý Düzenleri Binalar Makina, Tesis ve Cihazlar Taþýt Araç ve Gereçleri Döþeme ve Demirbaþlar Diðer Maddi Duran Varlýklar Birikmiþ Amortismanlar (-) ( ) ( ) 9. Yapýlmakta Olan Yatýrýmlar Verilen Sipariþ Avanslarý E. Maddi Olmayan Duran Varlýklar Kuruluþ ve Teþkilatlanma Giderleri Haklar Araþtýrma ve Geliþtirme Giderleri Özel Maliyetler Diðer Maddi Olmayan Duran Varlýklar F. Diðer Duran Varlýklar AKTÝF (VARLIKLAR) TOPLAMI Ýliþikteki dipnotlar bu mali tablolarýn tamamlayýcý bir parçasýdýr. 21

24 SPK nýn SERÝ XI NO:1 SAYILI TEBLÝÐLERÝNE GÖRE HAZIRLANAN 31 ARALIK 2011 VE 2010 TARÝHLERÝNDEKÝ AYRINTILI BÝLANÇO PASÝF (KAYNAKLAR) CARÝ DÖNEM ÖNCEKÝ DÖNEM 31 Aralýk Aralýk 2010 I- KISA VADELÝ BORÇLAR A. Finansal Borçlar Uzun Vadeli Kedilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri - - B. Ticari Borçlar Satýcýlar Borç Senetleri Alýnan Depozito ve Teminatlar Diðer Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) - - C. Diðer Kýsa Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar Ýþtiraklere Borçlar Baðlý Ortaklýklara Borçlar Ödenecek Giderler Ödenecek Vergi, Harç ve Diðer Kesintiler Ertelenen ve Taksite Baðlanan Devlet Alacaklarý Kýsa Vadeli Diðer Borçlar Borç Reeskontu (-) - - D. Alýnan Sipariþ Avanslarý E. Borç ve Gider Karþýlýklarý Vergi Karþýlýklarý Diðer Borç ve Gider Karþýlýklarý Ýliþikteki dipnotlar bu mali tablolarýn tamamlayýcý bir parçasýdýr. 22

25 SPK nýn SERÝ XI NO:1 SAYILI TEBLÝÐLERÝNE GÖRE HAZIRLANAN 31 ARALIK 2011 VE 2010 TARÝHLERÝNDEKÝ AYRINTILI BÝLANÇO PASÝF (KAYNAKLAR) CARÝ DÖNEM ÖNCEKÝ DÖNEM 31 Aralýk Aralýk 2010 II- UZUN VADELÝ BORÇLAR A. Borç ve Gider Karþýlýklarý Kýdem Tazminatý Karþýlýklarý Diðer Borç ve Gider Karþýlýklarý III- ÖZ SERMAYE A.Sermaye B.Emisyon Primi - - C.Yeniden Deðerleme Deðer Artýþý Duran Varlýklardaki Deðer Artýþý - - D.Yedekler Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olaðanüstü Yedekler Geçmiþ Yýl Karlarý - - E.Net Dönem Karý F.Çevrim Farklarý PASÝF (KAYNAKLAR)TOPLAMI Ýliþikteki dipnotlar bu mali tablolarýn tamamlayýcý bir parçasýdýr. 23

26 31 Aralýk 2011 ve 2010 tarihlerindeki Ayrýntýlý Bilançolara Ýliþkin Dipnotlar 1. ÝÞLETMENÝN FÝÝLÝ FAALÝYET KONUSU: Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Þ. ( Þirket ), 1973 yýlýnda Sarayköy, Yozgat ta kurulmuþtur. Þirket, klinker ve çimento üretimi ve satýþý alanýnda faaliyet göstermektedir. Þirket in ton klinker, ton çimento üretim kapasitesi bulunmaktadýr. Sermaye Piyasasý Kurulu nun tarih ve 17/519 sayýlý kararý uyarýnca, ortaklýðýmýz hisse senetlerinin Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý (ÝMKB) tarafýndan belirlenen Serbest Ýþlem Platformu nda (SÝP) iþlem görmesine karar verilmiþtir. Bu kapsamda, ortaklýðýmýzýn Merkezi Kayýt Kuruluþu A.Þ de (MKK) Ýhraççý üye kaydý yaptýrýlmýþ, MKK daki Ýþlemlerin ve hisselerini kaydileþtirme yaptýracak ortaklarýn iþlemlerini yapmasý için AK Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ ile Merkezi Kayýt Sistemine Ýliþkin Kurumsal Aracýlýk Sözleþmesi imzalanmýþ, paylarýn tamamý ihraççý hesaplarýnda kayden oluþturulmuþtur. Kamuyu Aydýnlatma Platformu A.Þ de (KAP) üyelik iþlemleri tamamlanmýþ olup bu iþlemlerde kullanýlacak kadar Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) satýn alýnmýþtýr. Bundan sonra Sermaye Piyasasý Kurulu nun (SPK) onayýna sunulmak üzere duyuru formu hazýrlanmaktadýr. Duyuru formunun onayý ve ilanýný takiben ortaklarýmýzýn paylarýnýn MKK da kaydileþtirme iþlemleri baþlayabilecektir. 2. SERMAYENÝN %10 VE DAHA FAZLASINA SAHÝP ORTAKLAR: 31 Aralýk Aralýk 2010 Ortaðýn adý Pay oraný Pay tutarý Pay Oraný Pay tutarý Cimpor Yibitaþ Çim. San. Ve Tic. A.Þ. 82, , Diðer gerçek ve tüzel kiþiler * 17, , , , Enflasyon düzeltme etkisi ** , , * Sermayede %10 un altýnda pay sahibi olan hissedarlarýn toplamýdýr. ** Seri XI, No: 20 sayýlý tebliðin 14. maddesi uyarýnca yapýlan enflasyon düzeltmeleri sonucunda ortaya çýkan tutardýr sayýlý Türk Ticaret Kanunu ve Þirket in ana sözleþmesi çerçevesinde oluþan yedek akçelerin kayýtlý deðerleri aþaðýdaki gibidir. 31 Aralýk Aralýk 2010 Yasal yedekler SERMAYEYÝ TEMSÝL EDEN HÝSSE SENETLERÝNE TANINAN ÝMTÝYAZLAR: Hisse senetleri arasýnda herhangi bir imtiyaza sahip grup bulunmamaktadýr. KAYITLI SERMAYE: Þirket kayýtlý sermaye tavanýna tabi deðildir. DÖNEM ÝÇÝNDE YAPILAN SERMAYE ARTIRIMLARI: Bulunmamaktadýr. 24

27 31 Aralýk 2011 ve 2010 tarihlerindeki Ayrýntýlý Bilançolara Ýliþkin Dipnotlar DÖNEM ÝÇÝNDE ÝHRAÇ EDÝLEN HÝSSE SENEDÝ DIÞINDAKÝ MENKUL KIYMETLER: Bulunmamaktadýr. DÖNEM ÝÇÝNDE ÝTFA EDÝLEN BORÇLANMAYI TEMSÝL EDEN MENKUL KIYMETLER: Bulunmamaktadýr. CARÝ DÖNEMDE DURAN VARLIK HAREKETLERÝ: a) Satýn alýnan, imal veya inþa edilen maddi duran varlýklarýn maliyeti: TL 31 Aralýk 2010: TL). b) Satýlan veya hurdaya ayrýlan maddi duran varlýk maliyeti: TL (31 Aralýk 2010: ). c) Satýn alýnan, imal veya inþa edilen maddi olmayan duran varlýklarýn maliyeti bulunmamaktadýr (31 Aralýk 2010: Bulunmamaktadýr). d) Maddi olmayan duran varlýklara transfer bulunmamaktadýr (31 Aralýk 2010: bulunmamaktadýr). e) Yapýlmakta olan yatýrýmlarýn niteliði, toplam tutarý, baþlangýç ve bitiþ tarihi ve tamamlanma derecesi: Yatýrýmýn Niteliði Tutar Baþlangýç Tarihi Bitiþ Tarihi Tamamlanma Derecesi KALKER VE MARN OCAKL.SONDAJ ÇALIÞMALARI % FARÝN DEÐÝRMENÝ FENER DÝÞLÝ % NOX INDIRGEME SISTEMLERI % ÇD#1 REDÜKTÖR DEÐIÞIMI % ESP FANI ÝMPELLER VE MIL DEÐIÞIMI % AF KANALLI YENI ALEV BORUSU ALIMI % ALTERN.HAMM.DOZAJL.VE BESL.SISTEMI % OTOMASYON MASTER PLAN UYGULAMALARI % TUÐLALARI ILE BIRL. YENI BETON DUBA SIST % IT-NETWORK HARCAMALARI % CARÝ VE GELECEK DÖNEMLERDE YARARLANILACAK YATIRIM ÝNDÝRÝMÝ: 2011 yýlýnda teþvikli yatýrým bulunmamaktadýr. Gelecek dönemlerde yararlanýlacak yatýrým indirimi bulunmamaktadýr. (31 Aralýk 2010: Bulunmamaktadýr). 25